Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-13-Speech-4-022"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071213.4.4-022"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I should like to say to the Commissioner that I find myself almost speechless for once. Congratulations! I think it is exactly what this House wanted to hear and I certainly hope he continues with the points that he has raised today in his negotiations with China. It is encouraging, and it looks to me as though he has a total and utter grasp of the situation. He would not expect me to say that, but I am saying it because I think he has done exactly what is wanted. I would just say one thing, or two or three things, very briefly. Yesterday, I heard in this House one of the best speeches that I have ever heard any head of state give, and that was by the King of Jordan. One of the things that he mentioned was the situation with Euromed, which has a specific relevance to textiles and, of course, is very important for the stability of the whole European/Mediterranean region. Perhaps the Commissioner could just add his comments on that, because it is coming up for negotiations. I think it is particularly important, particularly as we have Turkey on one side and Morocco on the other; all would be particularly affected by our relationships with China. Secondly, as one who does not believe in trade defence instruments and believes more in a free market, but in a free and fair market where competition is equal, I am pleased to hear that he is following those lines. Thirdly, what exactly will happen after the Commission’s double checking finishes – I believe the Commissioner said at the end of 2008 – bearing in mind the United States has just put in place very strict import conditions? Will this mean more products coming on to the European market than we already have? Finally, Commissioner, may I take this opportunity of wishing yourself, Renate and the rest of your staff a very happy Christmas and a prosperous New Year."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych řekl panu komisaři, že tentokrát skoro nenacházím slov. Blahopřeji! Myslím, že přesně toto chtěl tento parlament slyšet, a zajisté doufám, že pan komisař bude ve svých jednáních s Čínou pokračovat v tom směru, který dnes popsal. Je to povzbudivé a jsem toho přesvědčení, že má situaci naprosto a úplně pod kontrolou. Pan komisař by nečekal, že budu takto mluvit, ale říkám to, protože si myslím, že dělá přesně to, co se žádá. Chtěl bych pouze velmi stručně říci jednu věc, nebo možná dvě nebo tři věci. Včera jsem v tomto parlamentu vyslechl jeden z nejlepších projevů hlavy státu, který jsem kdy slyšel, a jednalo se o projev jordánského krále. Jedna z věcí, kterou zmínil, byla situace kolem Euromedu, která má zvláštní význam pro textil a je samozřejmě velmi důležitá pro stabilitu celého evropsko-středomořského regionu. Možná by nám pan komisař mohl sdělit ještě svůj komentář k tomuto tématu, neboť se blíží vyjednávání. Domnívám se, že to je obzvláště důležité, zejména tehdy, když máme na jedné straně Turecko a na druhé Maroko – na všechny tyto země budou mít naše vztahy s Čínou obzvláštní dopad. Za druhé, protože jsem z těch, kdo nevěří v nástroje na ochranu trhu, nýbrž ve svobodný trh, avšak ve svobodný a spravedlivý trh, kde probíhá rovná hospodářská soutěž, jsem potěšen, že pan komisař následuje stejnou linii. Za třetí – co přesně se stane, až skončí dvojí kontroly vyjednané Komisí? Myslím, že pan komisař řekl, že se tak stane na konci roku 2008, přičemž musíme mít na paměti, že Spojené státy právě zavedly velmi přísné dovozní podmínky. Bude to znamenat, že na evropský trh bude přicházet více výrobků, než kolik je jich tu již nyní? Konečně bych rád využil této příležitosti, abych Vám, pane komisaři, jakož i Renatě a všem ostatním členům vašeho týmu popřál veselé Vánoce a šťastný nový rok."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne have lov til at sige til kommissæren, at jeg for en gangs skyld er målløs. Godt gået! Jeg tror lige nøjagtig, det var dét, Parlamentet ville høre, og jeg håber virkelig, han går videre med de punkter, han rejste i dag, i forhandlingerne med Kina. Det er opmuntrende, og det virker for mig, som om han har fuldstændig styr på situationen. Det forventer han nok ikke at høre fra mig, men jeg siger det, fordi jeg synes, han har gjort nøjagtig det, der skal gøres. Jeg vil bare gerne sige en ting, eller to eller tre ting, meget kort. I går hørte jeg her i Parlamentet en af de bedste taler, jeg nogensinde har hørt et statsoverhoved give, og det var kongen af Jordan. En af de ting, han nævnte, var Euro-Middelhavs-situationen, som er særlig relevant med hensyn til tekstiler og naturligvis er yderst vigtig for stabiliteten i hele Euro-Middelhavs-området. Måske kunne kommissæren komme med en bemærkning hertil, da det er et spørgsmål, der vil blive indledt forhandlinger om. Jeg mener, det er særdeles vigtigt, især fordi vi har Tyrkiet på den ene side og Marokko på den anden. Alle vil blive særdeles påvirket af vores forbindelser med Kina. For det andet glæder det mig at høre, at han, som ikke tror på handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger og tror mere på et frit marked, men et frit og retfærdigt marked med lige konkurrence, følger disse spor. For det tredje vil jeg gerne vide helt nøjagtig, hvad der kommer til at ske, når Kommissionens dobbeltkontrol udløber - jeg mener, kommissæren sagde ved udgangen af 2008 - når man tænker på, at USA netop har indført meget strenge importbetingelser? Kommer det til at betyde, at der kommer endnu flere produkter på det europæiske marked, end vi allerede har? Endelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske Dem, hr. kommissær, Renate og resten af Deres personale en glædelig jul og et succesfuldt nytår."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte dem Kommissar gern sagen, dass mir tatsächlich fast die Worte fehlen. Herzlichen Glückwunsch! Ich glaube, dies ist genau das, was dieses Haus hören wollte, und ich hoffe ganz fest, dass er die Punkte, die er heute zur Sprache gebracht hat, in seinen Verhandlungen mit China weiterverfolgt. Dies ist ermutigend, und ich habe den Eindruck, dass er die Situation fest im Griff hat. Er würde von mir nicht erwarten, dass ich das sage, aber ich sage dies nur, weil er genau das getan hat, was gewünscht wird. Ich möchte nur noch kurz zwei oder drei Dinge erwähnen. Gestern habe ich in diesem Haus eine der besten Reden gehört, die ich hier jemals von einem Staatsoberhaupt gehört habe, und zwar war das die Rede des Königs von Jordanien. Eine Sache, die er erwähnt hat, war die Situation in Bezug auf Euromed, die eine spezifische Bedeutung für Textilien hat und die darüber hinaus auch sehr wichtig für die Stabilität der gesamten euro-mediterranen Region ist. Vielleicht kann sich der Kommissar kurz dazu äußern, zumal demnächst Verhandlungen zu dieser Problematik anstehen. Ich glaube, dies ist besonders wichtig, da wir auf der einen Seite die Türkei und auf der anderen Seite Marokko haben; und sie alle wären in besonderem Maße von unseren Beziehungen zu China betroffen. Zweitens bin ich als jemand, der nicht an handelspolitische Schutzmaßnahmen, sondern eher an einen freien Markt glaubt, jedoch an einen freien und fairen Markt, wo gleicher Wettbewerb herrscht, darüber erfreut, dass er diese Linie verfolgt. Und drittens wüsste ich gern, was genau passieren wird, wenn die doppelte Kontrolle seitens der Kommission ausläuft – ich glaube, der Kommissar sagte, dies wäre Ende 2008 der Fall – wenn man bedenkt, dass die USA gerade erst sehr strenge Einfuhrbedingungen eingeführt haben? Wird dies bedeuten, dass mehr Produkte auf den europäischen Markt kommen, als wir bereits haben? Und schließlich, Herr Kommissar, möchte ich diese Gelegenheit nutzen und Ihnen, Renate sowie allen übrigen Mitarbeitern Ihres Teams ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr wünschen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω στον Επίτροπο ότι για πρώτη φορά έχω μείνει άφωνος. Συγχαρητήρια! Θεωρώ ότι αυτό είναι ακριβώς εκείνο που είχε ανάγκη να ακούσει το παρόν Κοινοβούλιο και εύχομαι, ασφαλώς, να δώσει συνέχεια στα σημεία που ανέφερε σήμερα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών του με την Κίνα. Είναι ενθαρρυντικό και μου φαίνεται ότι έχει την κατάσταση υπό τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχό του. Δεν περίμενε από εμένα να πω κάτι τέτοιο, αλλά το λέω διότι θεωρώ ότι έκανε εκείνο ακριβώς που έπρεπε. Θα προσθέσω ένα μόλις σημείο, ή ίσως δύο και τρία, αλλά πολύ σύντομα. Χθες, άκουσα στο παρόν Κοινοβούλιο μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει ποτέ να γίνονται από αρχηγό κράτους, και η συγκεκριμένη έγινε από τον βασιλιά της Ιορδανίας. Μεταξύ των όσων ανέφερε ήταν και η κατάσταση όσον αφορά την ευρωμεσογειακή σχέση, η οποία συνδέεται ιδιαίτερα με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και, ασφαλώς, είναι πολύ σημαντική για τη σταθερότητα όλης της περιοχής της Ευρώπης και της Μεσογείου. Ίσως ο Επίτροπος να μπορούσε να σχολιάσει σχετικά, γιατί σύντομα θα ξεκινήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδίως εφόσον έχουμε από τη μία πλευρά την Τουρκία και από την άλλη το Μαρόκο. Όλα θα επηρεαστούν πολύ από τις σχέσεις μας με την Κίνα. Δεύτερον, όντας κάποιος που δεν πιστεύει στα μέσα εμπορικής άμυνας αλλά περισσότερο στην ελεύθερη αγορά, αλλά σε μια ελεύθερη και δίκαιη αγορά όπου ισχύουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, χαίρομαι που ακούω ότι ο Επίτροπος ακολουθεί τις ίδιες αρχές. Τρίτον, τι ακριβώς θα συμβεί όταν ολοκληρωθεί ο διπλός έλεγχος της Επιτροπής –νομίζω ότι ο Επίτροπος ανέφερε ότι αυτό θα συμβεί στα τέλη του 2008– λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις έθεσαν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις όσον αφορά τις εισαγωγές; Θα σημάνει αυτό την είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερων προϊόντων από όσα διαθέτουμε ήδη; Τέλος, κύριε Επίτροπε, δράττομαι της ευκαιρίας να ευχηθώ σε εσάς, στη Renate και στα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού σας «Καλά Χριστούγεννα» και «Καλή Πρωτοχρονιά»."@el10
"Señor Presidente, quisiera decirle al Comisario que, por una vez, me he quedado casi sin habla. ¡Enhorabuena! Creo que esto es exactamente lo que esta Cámara quería oír y desde luego espero que continúe con los puntos que ha planteado hoy en sus negociaciones con China. Es alentador, y me da la impresión de que posee un total dominio de la situación. Él no espera que yo diga esto, pero lo digo porque creo que ha hecho exactamente lo que había que hacer. Sólo me gustaría decir una cosa, o dos o tres, muy brevemente. Ayer escuché en esta Cámara uno de los mejores discursos que jamás he oído pronunciar a un jefe de Estado: el del Rey de Jordania. Una de las cosas que mencionó fue la situación de Euromed, que tiene un interés concreto para el sector textil y, por supuesto, es muy importante para la estabilidad de toda la región euromediterránea. Quizá el Comisario pueda aportar sus comentarios sobre este asunto, ya que se acercan las negociaciones sobre el mismo. Creo que tiene especial importancia, sobre todo porque tenemos a Turquía en un lado y a Marruecos en el otro; todos se verían particularmente afectados por nuestras relaciones con China. En segundo lugar, como persona que no cree en los instrumentos de defensa del comercio sino que es más partidario de un mercado libre, pero de un mercado libre y justo en el que exista igualdad en la competencia, me complace escuchar que está siguiendo estas pautas. En tercer lugar, ¿qué pasará exactamente una vez que haya finalizado el doble control de la Comisión —creo que el Comisario ha hablado de finales de 2008— teniendo en cuenta que los Estados Unidos acaban de establecer unas condiciones muy estrictas a la importación? ¿Se traducirá esto en la llegada al mercado europeo de más productos de los que ya tenemos? Por último, Comisario, permítame aprovechar esta oportunidad para desearle a usted, a Renate y al resto de su personal una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo."@es21
"Hr juhataja, tahaksin volinikule öelda, et olen eelkõige täiesti sõnatu. Palju õnne! Arvan, et see on täpselt see, mida täiskogu kuulda tahtis, ja ma loodan kindlalt, et ta jätkab küsimustega, mida ta on Hiinaga peetavatel läbirääkimistel praegu tõstatanud. See on julgustav ja mulle tundub, et tal on täielik ja lõplik kontroll olukorra üle. Ta ei oota, et ma seda ütlen, aga ma ütlen seda, sest minu arvates on ta teinud täpselt seda, mida vaja. Ütleksin väga lühidalt vaid ühe asja või kaks või kolm asja. Eile kuulsin siin täiskogul ühte parimatest kõnedest, mida ma kunagi ühelt riigipealt kuulnud olen, ja see oli Jordaania kuninga kõne. Üks asi, mida ta nimetas, oli Euroopa-Vahemere piirkonna olukord, mis on eriti oluline tekstiilisektori jaoks ja loomulikult väga oluline kogu Euroopa-Vahemere piirkonna stabiilsuse jaoks. Võib-olla volinik lisaks selle kohta enda kommentaarid, sest selles osas alustatakse läbirääkimisi. Minu arvates on see eriti oluline, eriti seetõttu, et meil on ühel pool Türgi ja teisel pool Maroko; meie suhted Hiinaga mõjutavad eriti mõlemaid. Teiseks, inimesena, kes ei usu kaubanduskaitse vahenditesse ja usub rohkem vabasse turgu, kuid vabasse ja õiglasse turgu, kus konkurents on võrdne, on mul hea meel kuulda, et ta seda joont järgib. Kolmandaks, mis täpselt juhtub, kui komisjon lõpetab kahekordse järelevalve – minu meelest ütles volinik, et 2008. aasta lõpus –, kui meenutada, et USA kehtestas äsja väga ranged imporditingimused? Kas see tähendab, et Euroopa turule tuleb rohkem tooteid kui meil juba on? Lõpetuseks, volinik, tahaksin kasutada võimalust ja soovida teile, Renatele ja teie ülejäänud personalile häid jõule ja edukat uut aastat."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan sanoa komission jäsenelle, että olen kerrankin lähes sanaton. Onneksi olkoon! Uskon, että tämä on juuri sitä, mitä parlamentti halusi kuulla, ja toivon todella, että hän jatkaa näkökohdista, jotka hän toi tänään esiin neuvotteluissaan Kiinan kanssa. Se on rohkaisevaa, ja minusta näyttää siltä, että hän hallitsee tilanteen täysin. Hän ei odota minun sanovan niin, mutta sanon näin, koska hän on mielestäni tehnyt juuri sen, mitä toivotaan. Haluan vain sanoa erittäin lyhyesti erään asian, tai kaksi tai kolme asiaa. Eilen kuulin parlamentissa yhden parhaista puheista, jonka olen koskaan kuullut valtionpäämiehen pitävän. Puheen pitäjä oli Jordanian kuningas. Yksi hänen mainitsemistaan asioista oli Euromedin tilanne, jolla on erityistä merkitystä tekstiileille ja joka on tietenkin erittäin tärkeä koko Euroopan ja Välimeren alueen vakaudelle. Ehkä komission jäsen voisi lisätä huomautuksensa tästä aiheesta, koska se nousee esiin neuvotteluissa. Se on mielestäni erityisen tärkeää, etenkin kun Turkki on yhdellä ja Marokko toisella puolellamme. Suhteemme Kiinaan vaikuttavat erityisen voimakkaasti kaikkiin. Toiseksi, olen iloinen kuullessani, että hän on samoilla linjoilla minun kanssani, koska en usko kaupan suojatoimiin vaan pikemminkin vapaisiin markkinoihin, mutta vapaisiin ja oikeudenmukaisiin markkinoihin, joilla kilpailu on tasavertaista. Kolmanneksi, kun pidetään mielessä, että Yhdysvallat on juuri ottanut käyttöön erittäin ankarat tuontiehdot, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun komission kaksinkertainen valvonta päättyy? Komissio sanoi mielestäni sen päättyvän vuoden 2008 loppuun mennessä. Tarkoittaako se, että Euroopan markkinoille tulee enemmän tuotteita kuin tällä hetkellä? Lopuksi, arvoisa komission jäsen, haluan tarttua tilaisuuteen ja toivoa teille, Renatelle ja muille henkilöstönne jäsenille erittäin hyvää joulua ja menestystä uudelle vuodelle."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à dire au commissaire que pour une fois, je reste sans voix. Félicitations! Je pense que c’est exactement ce que cette Assemblée voulait entendre et j’espère qu’il continuera de faire avancer les points qu’il a mentionnés aujourd’hui lors des négociations avec la Chine. C’est encourageant et il me semble qu’il a totalement compris la situation. Il ne s’attend pas à m’entendre dire cela, mais je le dis parce que je pense qu’il a fait exactement ce que nous voulions. Je ne dirai qu’une chose, ou peut-être deux ou trois, très brièvement. Hier, j’ai entendu dans cette Assemblée un des meilleurs discours de la part d’un chef d’État. Il s’agit de celui du roi de Jordanie. Il a mentionné, entre autres, la situation d’Euromed, qui est tout particulièrement importante pour le secteur textile, et, bien sûr, pour la stabilité de l’ensemble de la région Europe-Méditerranée. Le commissaire pourra peut-être ajouter son commentaire là-dessus, étant donné que cela fera l’objet de négociations. Je pense que c’est particulièrement important, puisque nous avons la Turquie d’un côté et le Maroc de l’autre; tous seront particulièrement affectés par nos relations avec la Chine. En deuxième lieu, en tant que personne qui ne croit pas dans des instruments de défense commerciale, mais plutôt dans un marché libre, dans un marché libre et équitable dans lequel la concurrence est égalitaire, je suis heureux d’entendre qu’il suit cette direction. En troisième lieu, que se passera-t-il exactement lorsque le double contrôle de la Commission prendra fin - je pense que le commissaire a mentionné la date de fin 2008 - si on garde à l’esprit que les États-Unis viennent de mettre en place des conditions d’importation très strictes? Cela signifiera-t-il que l’Europe verra arriver sur ses marchés encore plus de produits qu’à l’heure actuelle? Pour terminer, Monsieur le Commissaire, je profite de cette occasion pour vous souhaiter, à vous, à Renate et à l’ensemble de votre équipe, un très joyeux Noël et un nouvelle année prospère."@fr8
"Mr President, I should like to say to the Commissioner that I find myself almost speechless for once. Congratulations! I think it is exactly what this House wanted to hear and I certainly hope he continues with the points that he has raised today in his negotiations with China. It is encouraging, and it looks to me as though he has a total and utter grasp of the situation. He would not expect me to say that, but I am saying it because I think he has done exactly what is wanted. I would just say one thing, or two or three things, very briefly. Yesterday, I heard in this House one of the best speeches that I have ever heard any head of state give, and that was by the King of Jordan. One of the things that he mentioned was the situation with Euromed, which has a specific relevance to textiles and, of course, is very important for the stability of the whole European/Mediterranean region. Perhaps the Commissioner could just add his comments on that, because it is coming up for negotiations. I think it is particularly important, particularly as we have Turkey on one side and Morocco on the other; all would be particularly affected by our relationships with China. Secondly, as one who does not believe in trade defence instruments and believes more in a free market, but in a free and fair market where competition is equal, I am pleased to hear that he is following those lines. Thirdly, what exactly will happen after the Commission’s double checking finishes – I believe the Commissioner said at the end of 2008 – bearing in mind the United States has just put in place very strict import conditions? Will this mean more products coming on to the European market than we already have? Finally, Commissioner, may I take this opportunity of wishing yourself, Renate and the rest of your staff a very happy Christmas and a prosperous New Year."@hu11
". Signor Presidente, mi permetto di far presente al Commissario che per una volta sono praticamente senza parole. Congratulazioni. Penso sia esattamente quello che quest’Aula desiderava sentire e mi auguro senz’altro che il Commissario nei suoi negoziati con la Cina non tralasci i punti che ha sollevato oggi. E’ incoraggiante e mi sembra come se lui avesse una totale e assoluta padronanza della situazione. Non si aspettava che lo dicessi, ma lo affermo perché ritengo che abbia fatto esattamente quello che voleva. Vorrei solo aggiungere una riflessione, o due o tre riflessioni, molto brevemente. Ieri ho seguito in quest’Aula uno dei migliori interventi che abbia sentito pronunciare da un capo di Stato, il Re di Giordania. Uno degli aspetti che ha menzionato riguardava la situazione con Euromed, che riveste un’importanza specifica riguardo al settore tessile e, ovviamente, è di grande peso per la stabilità dell’intera regione europea/mediterranea. Forse il Commissario potrebbe appunto aggiungere le proprie osservazioni in merito, perché è tema di negoziati. Penso che sia di particolare importanza, particolare in quanto abbiamo la Turchia da una parte e il Marocco dall’altra; tutto verrebbe interessato in modo particolare dalla nostra relazione con la Cina. Secondo, poiché sono uno che non crede negli strumenti di difesa degli scambi e crede più in un libero mercato, ma in un libero mercato equo in cui la concorrenza sia paritaria, sono lieto di sentire che sta seguendo queste impostazioni. Terzo, cosa accadrà esattamente una volta terminato il doppio controllo della Commissione – credo che il Commissario intendesse alla fine del 2008 – tenendo presente che gli Stati Uniti hanno appena imposto condizioni molto restrittive per le importazioni? Questo significherà più prodotti sul mercato europeo di quanti non ce ne siano già? Infine, signor Commissario, colgo l’occasione per augurare a lei, a Renate e al resto del suo un felicissimo Natale e un prospero anno nuovo."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau Komisijos nariui pasakyti, kad pirmą kartą likau praktiškai be amo. Sveikinu! Manau, Parlamento nariai norėjo išgirsti būtent tai, ir, be abejo, tikiuosi, kad šiandien iškelti klausimai bus įtraukti į tolesnes derybas su Kinija. Tai teikia vilties ir, mano manymu, Komisijos narys puikiai supranta padėtį. Galbūt jis nesitikėjo iš manęs tai išgirsti, tačiau tai sakau, nes esu įsitikinęs, kad jis padarė tai, kas reikalinga. Norėčiau tik papildyti vienu, na dviem ar trimis dalykais labai trumpai. Vakar Parlamente išklausiau vieną iš pačių geriausių valstybių vadovų, Jordanijos Karaliaus, pasakytų kalbų. Jis, be kita ko, paminėjo padėtį, kuri yra konkrečiai susijusi su tekstilės pramone ir, be abejo, labai svarbi siekiant viso Europos ir Viduržemio jūros regiono stabilumo. Galbūt Komisijos narys galėtų įtraukti šią pastabą, nes ji susijusi su įvyksiančiomis derybomis. Manau, tai ypač svarbu, nes iš vienos pusės veikia Turkija, o iš kitos – Marokas; visiems dalyviams didžiulės įtakos turėtų mūsų santykiai su Kinija. Antra, netikiu prekybos apsaugos priemonėmis, tačiau tikiu laisva rinka, kurioje visi gali konkuruoti vienodomis sąlygomis, todėl malonu girdėti, kad šių gairių prisilaikoma. Trečia, kas konkrečiai įvyks Komisijai atlikus pakartotinį patikrinimą; kiek pamenu, Komisijos narys nurodė, kad tai įvyks 2008 m. pabaigoje, atsižvelgiant į tai, kad Jungtinės Amerikos Valstijos ką tik nustatė labai griežtas importo sąlygas? Ar tai reiškia, kad į Europos Sąjungos rinką pateks dar daugiau produktų nei iki šiol? Galiausiai, gerb. Komisijos nary, norėčiau pasinaudoti šia galimybe ir palinkėti jums, Renate, ir visam jūsų kolektyvui linksmų Šv. Kalėdų ir turtingų Naujųjų Metų."@lt14
"Mr President, I should like to say to the Commissioner that I find myself almost speechless for once. Congratulations! I think it is exactly what this House wanted to hear and I certainly hope he continues with the points that he has raised today in his negotiations with China. It is encouraging, and it looks to me as though he has a total and utter grasp of the situation. He would not expect me to say that, but I am saying it because I think he has done exactly what is wanted. I would just say one thing, or two or three things, very briefly. Yesterday, I heard in this House one of the best speeches that I have ever heard any head of state give, and that was by the King of Jordan. One of the things that he mentioned was the situation with Euromed, which has a specific relevance to textiles and, of course, is very important for the stability of the whole European/Mediterranean region. Perhaps the Commissioner could just add his comments on that, because it is coming up for negotiations. I think it is particularly important, particularly as we have Turkey on one side and Morocco on the other; all would be particularly affected by our relationships with China. Secondly, as one who does not believe in trade defence instruments and believes more in a free market, but in a free and fair market where competition is equal, I am pleased to hear that he is following those lines. Thirdly, what exactly will happen after the Commission’s double checking finishes – I believe the Commissioner said at the end of 2008 – bearing in mind the United States has just put in place very strict import conditions? Will this mean more products coming on to the European market than we already have? Finally, Commissioner, may I take this opportunity of wishing yourself, Renate and the rest of your staff a very happy Christmas and a prosperous New Year."@lv13
"Mr President, I should like to say to the Commissioner that I find myself almost speechless for once. Congratulations! I think it is exactly what this House wanted to hear and I certainly hope he continues with the points that he has raised today in his negotiations with China. It is encouraging, and it looks to me as though he has a total and utter grasp of the situation. He would not expect me to say that, but I am saying it because I think he has done exactly what is wanted. I would just say one thing, or two or three things, very briefly. Yesterday, I heard in this House one of the best speeches that I have ever heard any head of state give, and that was by the King of Jordan. One of the things that he mentioned was the situation with Euromed, which has a specific relevance to textiles and, of course, is very important for the stability of the whole European/Mediterranean region. Perhaps the Commissioner could just add his comments on that, because it is coming up for negotiations. I think it is particularly important, particularly as we have Turkey on one side and Morocco on the other; all would be particularly affected by our relationships with China. Secondly, as one who does not believe in trade defence instruments and believes more in a free market, but in a free and fair market where competition is equal, I am pleased to hear that he is following those lines. Thirdly, what exactly will happen after the Commission’s double checking finishes – I believe the Commissioner said at the end of 2008 – bearing in mind the United States has just put in place very strict import conditions? Will this mean more products coming on to the European market than we already have? Finally, Commissioner, may I take this opportunity of wishing yourself, Renate and the rest of your staff a very happy Christmas and a prosperous New Year."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil de commissaris graag zeggen dat ik bijna sprakeloos ben en dat gebeurt niet snel. Gefeliciteerd! Ik denk dat dit precies was wat het Parlement wilde horen en ik hoop zeker dat hij de punten die hij hier vandaag naar voren bracht in zijn onderhandelingen met China zal doorzetten. Dit is bemoedigend, en het schijnt mij toe dat hij de situatie volledig begrijpt en overziet. Hij zal niet van me verwacht hebben dat ik dit zeg, maar ik doe het omdat ik vind dat hij precies heeft gedaan wat gewenst is. Ik zou slechts heel kort één ding, of misschien twee of drie dingen, willen zeggen. Gisteren heb ik in dit Parlement een van de beste toespraken gehoord die ik ooit een staatshoofd heb horen geven, en dat staatshoofd was de koning van Jordanië. Een van de zaken die hij noemde was de situatie rond Euromed, welke van bijzondere relevantie is voor de textielsector en natuurlijk van groot belang voor de stabiliteit van de gehele Euro-mediterrane regio. Misschien zou de commissaris zijn commentaar daar aan toe willen voegen, want de onderhandelingen over die kwestie komen eraan. Ik denk dat het bijzonder belangrijk is, vooral omdat we aan de ene kant Turkije hebben en aan de andere Marokko. Alle betrokkenen zouden aanzienlijke gevolgen ondervinden van onze betrekkingen met China. Ten tweede, als iemand die niet gelooft in handelsbeschermingsinstrumenten maar eerder in een vrije markt, maar dan wel een die vrij en eerlijk is en waar gelijke concurrentievoorwaarden gelden, ben ik blij te horen dat hij dezelfde lijn volgt. Ten derde, wat gaat er precies gebeuren als de dubbele controle van de Commissie is afgelopen – ik meen dat de commissaris zei dat dit aan het eind van 2008 het geval zal zijn – wanneer we bedenken dat de Verenigde Staten zojuist zeer strenge invoervoorwaarden hebben ingesteld? Zal dit betekenen dat er nog meer producten op de Europese markt komen dan nu al het geval is? Tot slot, mijnheer de commissaris, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om uzelf, Renate en de rest van uw team een vrolijk kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar te wensen."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę powiedzieć panu komisarzowi, że w końcu choć raz zaniemówiłem z wrażenia. Moje gratulacje! Myślę, że Izba chciała usłyszeć właśnie to i mam nadzieję, że nie straci zainteresowania podniesionymi dzisiaj kwestiami podczas negocjacji z Chinami. Wygląda to zachęcająco. Wydaje się, że pan komisarz w pełni i całkowicie panuje nad sytuacją. Nie spodziewałby się on po mnie takich słów, ale wypowiadam je, bo myślę, że dokonał dokładnie tego, co trzeba. Bardzo krótko omówię jeszcze jedną, czy dwie, trzy rzeczy. Usłyszałem wczoraj w Izbie jedno z najlepszych przemówień, jakie kiedykolwiek wygłosiła głowa państwa. Było to przemówienie króla Jordanii. Wspominał między innymi o sytuacji w sprawie Euromed, która w sposób szczególny odnosi się do wyrobów włókienniczych i jest rzecz jasna istotna dla stabilności całego regionu Europy/Morza Śródziemnego. Być może pan komisarz mógłby jedynie dodać do tego swoje uwagi w tej sprawie w związku ze zbliżającymi się negocjacjami. Myślę, że ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza gdy Turcja znajduje się po jednej stronie, a Maroko po drugiej. Nasze relacje z Chinami będą miały wpływ na wszystko. Po drugie, jako osoba niewierząca w instrumenty ochrony handlu, a wierząca raczej w wolny rynek, wolny i uczciwy rynek, gdzie konkurencja ma równe prawa, cieszę się, że wybrał on tę drogę. Po trzecie, co się dokładnie stanie po zakończeniu podwójnej kontroli Komisji (co pan komisarz przewiduje chyba na koniec 2008 r.), uwzględniając fakt, że Stany Zjednoczone Ameryki wprowadziły właśnie niezwykle surowe warunki przywozu? Czy miałoby się to wiązać z większą ilością niż do tej pory produktów na rynku europejskim? Na koniec pragnę życzyć panu komisarzowi, pani Renate i pozostałym członkom personelu wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!"@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de dizer ao Senhor Comissário que, desta feita, fiquei quase sem palavras. Parabéns! Penso que isso é exactamente o que este Parlamento queria ouvir e espero, como é evidente, que continue a abordar, nas suas negociações com a China, os pontos que referiu hoje. É encorajador e parece-me que entendeu perfeitamente a situação. Ele não estava à espera que eu dissesse isto, mas digo-o porque penso que fez exactamente o que se pretendia. Gostaria apenas de dizer uma coisa, ou mesmo duas ou três, muito brevemente. Ontem, ouvi neste Hemiciclo um dos melhores discursos que já ouvi a um chefe de estado, o discurso do Rei da Jordânia. Uma das coisas que mencionou foi a situação do Euromed, que é particularmente importante para o sector dos têxteis e, obviamente, para a estabilidade de toda a região euromediterrânica. Talvez o Senhor Comissário possa acrescentar os seus comentários a este respeito, dado que as negociações sobre o tema estão a aproximar-se. Penso que é particularmente importante, especialmente porque temos a Turquia de um lado e Marrocos do outro; todos seriam particularmente afectados pelas nossas relações com a China. Em segundo lugar, na condição de alguém que não acredita em instrumentos de defesa comercial, mas num mercado livre, num mercado livre e justo, onde existe igualdade na concorrência, fico satisfeito por saber que está a seguir por esta via. Em terceiro lugar, o que irá acontecer exactamente quanto a Comissão terminar o duplo controlo – penso que o Senhor Comissário referiu finais de 2008 – tendo em conta que os Estados Unidos acabaram que impor condições muito rigorosas às importações? Isso irá significar a entrada no mercado europeu de mais produtos do que aqueles que já existem? Por fim, Senhor Comissário, permita-me aproveitar esta oportunidade para lhe desejar a si, à Srª.Renate e ao resto da sua equipa, um Natal muito feliz e um próspero Ano Novo."@pt17
"Mr President, I should like to say to the Commissioner that I find myself almost speechless for once. Congratulations! I think it is exactly what this House wanted to hear and I certainly hope he continues with the points that he has raised today in his negotiations with China. It is encouraging, and it looks to me as though he has a total and utter grasp of the situation. He would not expect me to say that, but I am saying it because I think he has done exactly what is wanted. I would just say one thing, or two or three things, very briefly. Yesterday, I heard in this House one of the best speeches that I have ever heard any head of state give, and that was by the King of Jordan. One of the things that he mentioned was the situation with Euromed, which has a specific relevance to textiles and, of course, is very important for the stability of the whole European/Mediterranean region. Perhaps the Commissioner could just add his comments on that, because it is coming up for negotiations. I think it is particularly important, particularly as we have Turkey on one side and Morocco on the other; all would be particularly affected by our relationships with China. Secondly, as one who does not believe in trade defence instruments and believes more in a free market, but in a free and fair market where competition is equal, I am pleased to hear that he is following those lines. Thirdly, what exactly will happen after the Commission’s double checking finishes – I believe the Commissioner said at the end of 2008 – bearing in mind the United States has just put in place very strict import conditions? Will this mean more products coming on to the European market than we already have? Finally, Commissioner, may I take this opportunity of wishing yourself, Renate and the rest of your staff a very happy Christmas and a prosperous New Year."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som povedal pánovi komisárovi, že tentokrát skoro nenachádzam slov. Blahoželám! Myslím, že presne toto chcel tento Parlament počuť, a určite dúfam, že pán komisár bude vo svojich rokovaniach s Čínou pokračovať v smere, ktorý dnes popísal. Je to povzbudzujúce a moje presvedčenie je také, že má nad situáciou úplnú a vyslovenú kontrolu. Pán komisár by nečakal, že budem takto rozprávať, ale hovorím to, pretože si myslím, že robí presne to, čo sa žiada. Chcel by som len veľmi stručne povedať jednu vec, alebo možno dve či tri veci. Včera som si v tomto Parlamente vypočul jeden z najlepších prejavov hlavy štátu, ktorý som kedy počul, a išlo o prejav jordánskeho kráľa. Jedna z vecí, ktorú spomenul, bola situácia okolo partnerstva Euromed, ktoré má osobitný význam pre textil a je samozrejme veľmi dôležité pre stabilitu celého euro-stredomorského regiónu. Možno by sa pán komisár mohol s nami podeliť ešte o svoj komentár k tejto téme, pretože sa blížia rokovania. Domnievam sa, že to je nanajvýš dôležité, najmä vzhľadom na to, že máme na jednej strane Turecko a na druhej Maroko – na všetky tieto krajiny budú mať naše vzťahy s Čínou mimoriadny vplyv. Po druhé, pretože som z tých, kto neveria v nástroje na ochranu trhu, ale v slobodný trh – avšak slobodný a spravodlivý trh, kde prebieha rovná hospodárska súťaž – som potešený, že pán komisár sleduje rovnakú líniu. Po tretie, čo presne sa stane, keď skončia dvojité kontroly dohodnuté Komisiou? Myslím, že pán komisár povedal, že sa tak stane koncom roka 2008, pričom musíte mať na pamäti, že Spojené štáty práve zaviedli veľmi prísne dovozné podmienky. Bude to znamenať, že na európsky trh bude prichádzať ešte viac výrobkov, než je ich tu teraz? Nakoniec by som rád využil túto príležitosť, aby som vám, pán komisár, rovnako ako Renate a všetkým ostatným členom vášho tímu poprial veselé Vianoce a šťastný nový rok."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi sporočil komisarju, da sem tokrat ostal brez besed. Čestitke. Menim, da je ta parlament želel slišati prav to, in upam, da bo v svojih pogovorih s Kitajsko nadaljeval s točkami, ki jih je izpostavil danes. To je spodbudno in zdi se mi, da popolnoma in dokončno razume te razmere. Od mene ne bi pričakoval, da bom dejal to, vendar menim, da je naredil točno to, kar je bilo potrebno. Rad bi pripomnil eno, dve ali tri stvari, zelo na kratko. Včeraj sem bil v tem parlamentu poslušal enega od najboljših govorov, ki sem jih kadar koli slišal od voditelja države, in to je bil govor jordanskega kralja. Ena od stvari, ki jih je omenil, zadeva Euromed, ki je posebno pomemben za tekstil, in seveda zelo pomemben za stabilnost celotnega evropsko-sredozemskega območja. Morda bi lahko komisar dodal svoje pripombe o tem, ker se bodo v zvezi s tem kmalu začela pogajanja. Menim, da je to zlasti pomembno, ker imamo na eni strani Turčijo in na drugi Maroko, ki ju bo naš odnos s Kitajsko izredno prizadel. Drugič, kot nekdo, ki ne verjame v instrumente za zaščito trgovine in verjame v prosti trg, ki je svoboden in pravičen ter na katerem je konkurenca enakopravna, sem vesel, da sledi tem smernicam. Tretjič, kaj se bo zgodilo, ko Kitajska konča z dvojnim nadzorom, menim, da je komisar izjavil, da se bo to zgodilo konec leta 2008, pri čemer moramo upoštevati, da so Združene države pravkar uvedle zelo stroge pogoje za uvoz? Ali bo to pomenilo, da bo na evropski trg prihajalo še več izdelkov kot sedaj? Končno, komisar, bi ob tej priložnosti rad zaželel vam, Renati in ostalemu vašemu osebju srečen božič in uspešno novo leto."@sl20
"Herr talman! Jag vill säga till kommissionsledamoten att jag för en gångs skull saknar ord. Gratulerar! Jag tror att det var precis detta som parlamentet ville höra och jag hoppas verkligen att han går vidare med de punkter han har tagit upp i dag i förhandlingarna med Kina. Det är hoppingivande och jag tycker att han helt och hållet verkar ha kontroll över situationen. Han skulle inte vänta sig dessa ord från mig, men jag säger dem eftersom jag anser att han har gjort precis det som behövs. Jag vill bara ta upp en eller ett par, tre saker mycket kortfattat. I går lyssnade jag här i kammaren till ett av de bästa anföranden av en statschef som jag någonsin har hört, nämligen den jordanske kungens tal. En av de saker han nämnde var situationen för Europa–Medelhavspartnerskapet, vilket har särskild relevans för textilier och givetvis är mycket viktigt för stabiliteten i hela Europa–Medelhavsområdet. Kommissionsledamoten kanske bara skulle kunna ta med sina synpunkter på denna fråga, eftersom den snart kommer upp till förhandling. Jag anser att den är särskilt viktig, framför allt eftersom vi har Turkiet på ena sidan och Marocko på den andra. Våra förbindelser med Kina skulle i hög grad påverka allt detta. För det andra välkomnar jag att han följer dessa linjer, eftersom jag inte tror på handelspolitiska skyddsinstrument utan mer på en fri marknad, med fri och rättvis konkurrens. För det tredje undrar jag vad exakt som kommer att hända när kommissionens dubbelkontroll upphör – i slutet av 2008 tyckte jag kommissionsledamoten sa – med tanke på att Förenta staterna nyligen har infört mycket stränga importvillkor? Innebär detta en ännu stridare ström av produkter till EU:s marknad än vad som är fallet i dag? Slutligen, herr kommissionsledamot, vill jag passa på att önska er, Renate och resten av era medarbetare en riktigt god jul och ett framgångsrikt nytt år."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Robert Sturdy,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph