Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-12-Speech-3-407"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071212.37.3-407"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let me start by answering a question that was put to me by Mr Graefe zu Baringdorf. He was asking why my amendments seek to make this system voluntary. I can tell Mr Graefe zu Baringdorf very quickly why I seek to make it voluntary. Last week in my constituency in Scotland, cast ewes – for the non-agricultural people in the Chamber (there are not many people in the Chamber), they are old female sheep – were selling for GBP 2 a head. A year ago they were selling for GBP 60 a head; this year, GBP 2 a head. I ask the rapporteur: how is a farmer who is only getting two quid a head for his sheep supposed to fit microchips and buy expensive scanners and readers that can comply with a mandatory electronic ID system? This is the economic problem. The original Commission proposal was perfectly correct in seeking stakeholder consultation and in seeking economic-impact cost-benefit analysis. I have not seen all the figures. I do not know what the intention would be for the sheep farmers in my constituency. I have to remind the Members in this House that the UK has the biggest sheep flock in the whole of Europe – by far the biggest. The impact of this would be catastrophic with the economic situation the way it is. It would actually mean – if this becomes mandatory and we go by the dates set by the Committee on Agriculture and Rural Development in their vote on Monday night, and we set 31 December 2009 as the mandatory introduction – that a whole group of sheep farmers in Britain will close down and go out of business. The upland areas and the hills that have been looked after by sheep farmers and grazed by sheep for centuries will go wild and then the public will realise the damage that has been done. While we are wreaking this damage in a flock that already has the best traceability in Europe – we have absolute guaranteed traceability in the UK at the present time and the sheep farmers cannot understand why we want to impose a new system of electronic identification when they already have high-quality traceability – we are importing sheep meat into the EU from outside, from countries that do not respect our levels of hygiene and welfare and the rigorous regulations that we apply to our sheep farmers. So, let us have a little bit of sensitivity here. I hope that when we come to vote on this tomorrow the Members will see the reason why we are asking for a voluntary system and not yet fixing a mandatory date for the introduction of electronic ID."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte mi začít odpovědí na otázkou, kterou mi položil pan Graefe zu Baringdorf. Ptal se mě, proč v  svých pozměňovacích návrzích prosazuji, aby byl tento systém dobrovolný. Mohu to panu Graefeovi zu Baringdorfovi v rychlosti povědět. Minulý týden v mém volebním obvodě ve Skotsku se vyřazené bahnice – pro lidi ve sněmovně, kteří nejsou zběhlí v zemědělství (ve sněmovně není mnoho lidí), jsou to staré ovce-samice – prodávaly po 2 librách za kus. Před rokem se prodávaly po 60 librách za kus; letos 2 libry za kus. Ptám se pana zpravodaje: jak má zemědělec, který dostává pouhé dvě libry za jednu ovci, zavádět mikročipy a kupovat drahé skenery a čtečky, které vyhoví povinnému elektronickému identifikačnímu systému? Je to ekonomický problém. Původní návrh Komise byl naprosto správný, protože se prosazoval konzultaci se zúčastněnými stranami a analýzu hospodářských dopadů a nákladů a výnosů. Neviděl jsem všechny údaje. Nevím, jaký by byl záměr pro chovatele ovcí v mém volebním obvodě. Musím připomenout poslancům, že Spojené království má největší počet ovcí v celé Evropě. Důsledek tohoto opatření by byl při současné situaci katastrofální. Ve skutečnosti by to znamenalo – pokud se stane povinným a budeme se řídit daty stanovenými Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova v jeho pondělním hlasování a určíme 31. prosinec 2009 datem povinného zavedení – pak celá skupina chovatelů ovcí v Británii zkrachuje. Horské oblasti a kopce, které vyhledávali chovatelé ovcí a ovce se na nich celá staletí pásly, zarostou a pak si veřejnost uvědomí, jaká škoda byla spáchána. Zatímco budeme způsobovat tuto škodu na stádu, které již má nejlepší sledovatelnost v Evropě – ve Spojeném království máme naprosto zaručenou sledovatelnost a chovatelé ovcí nechápou, proč jim chceme vnucovat nový systém elektronické identifikace, když už mají vysoce kvalitní sledovatelnost – budeme dovážet do EU skopové maso ze zemí, které nerespektují naše normy hygieny a péče a nekompromisní nařízení, která uvalujeme na naše chovatele ovcí. Takže buďme trochu ohleduplní. Doufám, že až zítra přistoupíme k hlasování, poslanci pochopí důvod, proč žádáme dobrovolný systém, a nechceme zatím stanovit povinné datum pro zavedení elektronické identifikace."@cs1
"Hr. formand! Lad mig starte med at besvare et spørgsmål, som hr. Graefe zu Baringdorf stillede mig. Han spurgte, hvorfor mine ændringsforslag søger at gøre ordningen frivillig. Jeg kan meget hurtigt fortælle hr. Graefe zu Baringdorf, hvorfor jeg ønsker at gøre den frivillig. I min valgkreds i Skotland blev kasserede moderfår i sidste uge solgt for 2 engelske pund stykket - for de ikkelandbrugskyndige her i Parlamentet (og der er ikke mange medlemmer til stede) kan jeg sige, at der er tale om gamle hunfår. For et år siden var prisen 60 engelske pund stykket, men i år som sagt 2 engelske pund stykket. Jeg spørger ordføreren: Hvordan kan en landmand, som kun får to pund stykket for sine får, forventes at udstyre dem med mikrochip og købe dyre scannere og aflæsere, som opfylder kravene i en obligatorisk ordning for elektronisk identifikation? Det er et økonomisk problem. Kommissionen gjorde i sit oprindelige forslag fuldstændig ret i at ville sikre en høring af interessenterne og en cost-benefit-analyse af de økonomiske følger. Jeg har ikke set alle tallene. Jeg ved ikke, hvad fåreavlerne i min valgkreds agter at gøre. Jeg må minde medlemmerne af Parlamentet om, at Det Forenede Kongerige har den største fårebestand i hele Europa - langt den største. Konsekvenserne af denne ordning ville være katastrofale, sådan som den økonomiske situation ser ud. Det ville reelt betyde - såfremt ordningen bliver obligatorisk, og vi godkender de datoer, som Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter fastsatte under deres afstemning mandag aften, dvs. den 31. december 2009 som dato for den obligatoriske indførelse - at en hel gruppe af fåreavlere i Storbritannien vil dreje nøglen om og forlade erhvervet. Højlandet, som fåreavlerne og græssende får gennem århundreder har plejet, vil få lov til at gro vildt, og så vil offentligheden indse, hvilken skade der er sket. Mens vi forvolder skade på en bestand, som allerede har den bedste sporbarhed i Europa - vi har i dag fuldt garanteret sporbarhed i Det Forenede Kongerige, og fåreavlerne kan ikke forstå, hvorfor vi ønsker at indføre en ny ordning med elektronisk identifikation, når de allerede har en sporbarhed af høj kvalitet - indfører vi fårekød fra lande uden for EU, fra lande, som ikke lever op til vores hygiejne- og velfærdsniveau og de strenge regler, som vi pålægger vores egne fåreavlere. Lad os derfor have en smule situationsfornemmelse her. Jeg håber, at når vi kommer til afstemningen i morgen, vil medlemmerne forstå, hvorfor vi kræver en frivillig ordning og foreløbig undlader at fastsætte en bestemt dato for indførelse af elektronisk identifikation."@da2
"Herr Präsident! Gestatten Sie mir, mit der Beantwortung einer von Herrn Graefe zu Baringdorf an mich gerichteten Frage zu beginnen. Er fragte mich, warum ich denn in meinen Änderungsanträgen versuche, das System auf freiwillige Basis zu stellen. Ich kann Herrn Graefe zu Baringdorf in knappen Worten darlegen, warum ich die freiwillige Beteiligung für sinnvoll erachte. In der vergangenen Woche wurden in meinem Wahlkreis in Schottland alte Auen – für die nicht landwirtschaftlich bewanderten Abgeordneten (von denen es in diesem Haus nicht viele gibt) alte weibliche Schafe – für zwei britische Pfund pro Tier verkauft. Vor einem Jahr lag der Verkaufspreis bei 60 Pfund pro Kopf, in diesem Jahr bei zwei Pfund. Deshalb frage ich den Berichterstatter: Wie soll ein Landwirt, der nur zwei Pfund pro Schaf erhält, Mikrochips anbringen und teure Scanner und Lesegeräte kaufen, die dem zwingend vorgeschriebenen elektronischen Kennzeichnungssystem entsprechen? Das ist ein wirtschaftliches Problem. Im ursprünglichen Vorschlag der Kommission bemühte man sich völlig zu Recht um die Anhörung von Betroffenen und Interessengruppen und die Durchführung einer wirtschaftlichen Verträglichkeits- und Kosten-Nutzen-Analyse. Bisher habe ich nicht alle Zahlen gesehen. Ich weiß nicht, was das für die Schafhalter in meinem Wahlkreis bedeuten würde. Ich muss die Mitglieder dieses Hauses daran erinnern, dass das Vereinigte Königreich über den bei weitem größten Schafbestand in ganz Europa verfügt. Die Auswirkungen wären angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftslage katastrophal. Tatsächlich hieß das – wenn die Teilname am System obligatorisch ist und man von dem vom Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in ihrer Abstimmung am Montag festgelegten Datum ausgeht, wobei der 31. Dezember 2009 als Datum für die Pflichteinführung bestimmt wurde –, dass eine ganze Gruppe von Schafhaltern in Großbritannien dicht macht und ihr Geschäft aufgibt. In den von Schafen seit Jahrhunderten beweideten Hochlandgebieten und Bergen, um die sich die Schafhalter kümmern, wird das Ökosystem kippen, und dann wird die Öffentlichkeit begreifen, welcher Schaden entstanden ist. Während wir eine Herde kaputt machen, die in Europa schon heute die beste Rückverfolgbarkeit aufweist – wir haben im Vereinigten Königreich gegenwärtig eine garantierte Rückverfolgbarkeit von 100 %, und Schafhalter können nicht begreifen, warum wir ein neues System der elektronischen Kennzeichnung einführen wollen, wenn die Rückverfolgbarkeit heute schon höchsten Anforderungen genügt –, importieren wir Schaffleisch aus Drittstaaten in die EU, die weder unsere Hygiene- und Gesundheitsstandards noch die strengen Bestimmungen erfüllen, die wir unseren Schafhaltern auferlegen. Also, lassen wir ein wenig Verstand walten. Ich hoffe, dass die Mitglieder bei der morgigen Abstimmung den Grund für unsere Forderung nach einem freiwilligen System sowie der Nichtfestlegung eines verpflichtenden Einführungsdatums für die elektronische Kennzeichnung verstehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω απαντώντας σε μία ερώτηση που μου έθεσε ο κ. Graefe zu Baringdorf. Ρωτούσε γιατί οι τροπολογίες μου έχουν ως στόχο να καταστεί το σύστημα αυτό προαιρετικό. Μπορώ να πω στον κ. Graefe zu Baringdorf πολύ γρήγορα γιατί επιδιώκω να καταστεί προαιρετικό. Την περασμένη εβδομάδα στην εκλογική μου περιφέρεια στη Σκωτία, οι ακατάλληλες προς παραγωγή προβατίνες –για τους μη σχετικούς με τη κτηνοτροφία στην αίθουσα συνεδριάσεων (δεν υπάρχουν πολλοί στην αίθουσα), πρόκειται για ηλικιωμένες προβατίνες– πωλούνταν 2 λίρες η μία. Το προηγούμενο έτος πωλούνταν 60 λίρες η μία· φέτος, πωλούνται 2 λίρες η μία. Ρωτώ τον εισηγητή: πώς υποτίθεται ότι ένας κτηνοτρόφος ο οποίος παίρνει μόνο δύο στερλίνες για καθένα από τα πρόβατά του, μπορεί να τοποθετήσει μικροτσίπ και να αγοράσει ακριβούς σαρωτές και συσκευές ανάγνωσης που είναι συμβατές με ένα υποχρεωτικό σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης; Αυτό είναι το οικονομικό πρόβλημα. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής πολύ σωστά επιζητούσε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τη διενέργεια οικονομικής ανάλυσης κόστους/ωφελείας για τις οικονομικές επιπτώσεις. Δεν έχω δει όλα τα αριθμητικά στοιχεία. Δεν γνωρίζω ποια θα ήταν η πρόθεση για τους κτηνοτρόφους προβάτων στην εκλογική μου περιφέρεια. Πρέπει να υπενθυμίσω στους βουλευτές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος εκτροφέας προβάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη – κατά πολύ μεγαλύτερος. Οι επιπτώσεις της υποχρεωτικής αναγνώρισης θα ήταν καταστροφικές με την κατάσταση της οικονομίας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Στην πραγματικότητα θα σήμαινε –εάν καταστεί υποχρεωτικό και τηρήσουμε τις ημερομηνίες που έθεσε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ψηφοφορία τους τη Δευτέρα το βράδυ, και εμείς ορίσαμε την 31η Δεκεμβρίου 2009 ως ημερομηνία υποχρεωτικής εισαγωγής– ότι μία ολόκληρη ομάδα κτηνοτρόφων προβάτων στη Βρετανία θα τεθεί εκτός της αγοράς. Τα υψίπεδα και οι λόφοι, για τους οποίους φρόντιζαν οι κτηνοτρόφοι προβάτων και όπου για αιώνες βοσκούσαν τα πρόβατα, τώρα θα υποβαθμιστούν λόγω της άγριας βλάστησης και οι πολίτες θα συνειδητοποιήσουν τη ζημιά που έχει γίνει. Ενώ ξεσπάμε προκαλώντας αυτή τη ζημιά σε ένα κοπάδι που παρουσιάζει την καλύτερη ανιχνευσιμότητα στην Ευρώπη –αυτή τη στιγμή η ανιχνευσιμότητα είναι απόλυτα εγγυημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι κτηνοτρόφοι προβάτων δεν καταλαβαίνουν γιατί θέλουμε να επιβάλουμε ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης, εφόσον διαθέτουν ήδη υψηλής ποιότητας ανιχνευσιμότητα– εισάγουμε πρόβειο κρέας στην ΕΕ από το εξωτερικό, από χώρες οι οποίες δεν σέβονται τα δικά μας επίπεδα υγιεινής και καλής μεταχείρισης και τους αυστηρούς κανονισμούς, τους οποίους εφαρμόζουμε στους δικούς μας κτηνοτρόφους προβάτων. Ας δείξουμε, λοιπόν, λίγη ευαισθησία εδώ. Ελπίζω, όταν ψηφίσουμε επί αυτού του θέματος αύριο, οι βουλευτές θα συνειδητοποιήσουν τον λόγο για τον οποίο ζητούμε το σύστημα να είναι προαιρετικό και να μην οριστεί ακόμη υποχρεωτική ημερομηνία για την εισαγωγή ηλεκτρονικής αναγνώρισης."@el10
"Señor Presidente, permítame empezar por responder a una pregunta que me ha planteado el señor Graefe zu Baringdorf. Preguntaba por qué mis enmiendas persiguen el objetivo de hacer voluntario este sistema. Puedo decirle al señor Graefe zu Baringdorf muy rápidamente por qué quiero hacerlo voluntario. La semana pasada, en mi circunscripción en Escocia, las ovejas de reposición —para las personas de esta Cámara que no estén familiarizadas con los temas agrícolas (y no hay muchas personas en la Cámara), me refiero a ovejas hembra viejas— se estaban vendiendo a 2 libras por cabeza. Hace un año se vendían a 60 libras por cabeza; este año, a 2 libras por cabeza. Y yo pregunto al ponente: ¿cómo podemos esperar que un agricultor que sólo obtiene dos libras por cabeza por sus ovejas instale microchips y compre costosos escáneres y lectores que cumplan con un sistema obligatorio de identificación electrónica? Éste es el problema económico. La propuesta original de la Comisión era perfectamente correcta al buscar la consulta con las partes interesadas y un análisis de las consecuencias económicas en los costes-beneficios. No he visto todas las cifras. Desconozco cuál sería la intención para los productores de ganado ovino de mi circunscripción. Tengo que recordar a los diputados de esta Cámara que el Reino Unido tiene, con gran diferencia, la mayor cabaña ovina de toda Europa. Dada la actual situación económica, las consecuencias de esto serían catastróficas. En la práctica significaría —si esto se hace obligatorio y nos regimos por las fechas fijadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en su voto de la noche del pasado lunes, y establecemos el 31 de diciembre de 2009 como fecha de introducción obligatoria— que todo un grupo de productores de ganado ovino en el Reino Unido tendrían que echar el cierre y se quedarían sin negocio. Las zonas de montaña y las colinas, que durante siglos han sido cuidadas por los productores de ganado ovino y donde las ovejas han pastado, se asilvestrarán y entonces la gente se dará cuenta del daño que se ha causado. Mientras infligimos este daño a una cabaña que ya cuenta con la mejor trazabilidad de Europa —en estos momentos tenemos una trazabilidad absolutamente garantizada en el Reino Unido y los productores de ganado ovino no pueden comprender por qué queremos imponer un nuevo sistema de identificación electrónica cuando ya disponen de una trazabilidad de alta calidad—, importamos carne de ovino a la UE desde fuera, desde países que no respetan nuestros niveles de higiene y bienestar ni las estrictas normativas que aplicamos a nuestros productores de ganado ovino. Tengamos, por tanto, un poco de sensibilidad. Espero que, cuando mañana vengamos a votar, los señores diputados entiendan la razón por la que pedimos que el sistema sea voluntario y que no se fije aún una fecha obligatoria para la introducción de la identificación electrónica."@es21
"Juhataja, lubage mul alustada vastusega küsimusele, mille mulle esitas hr Graefe zu Baringdorf. Ta küsis, miks on minu muudatusettepanekute eesmärk muuta see süsteem vabatahtlikuks. Võin hr Graefe zu Baringdorfile väga kiiresti vastata, miks ma tahan selle vabatahtlikuks muuta. Eelmisel nädalal müüdi minu valimispiirkonnas Šotimaal vanasid uttesid – põllumajandusest kaugel- seisvate parlamendiliikmete jaoks (parlamendis ei ole palju liikmeid), need on vanad emaslambad – 2 naela tükk. Aasta tagasi müüdi neid 60 naela tükk; sellel aastal 2 naela tükk. Küsin raportöörilt – kuidas peaks talupidaja, kes saab lammaste eest ainult kaks naela tükist, paigaldama mikrokiipe ja ostma kalleid skaneerijaid ja lugejaid, mis vastavad kohustusliku elektroonilise identifitseerimissüsteemi nõuetele? See on majanduslik probleem. Komisjoni esialgne ettepanek oli täiesti korrektne, seades eesmärgiks huvirühmadega konsulteerimise ja majandusliku mõju kulutasuvuse analüüsi. Ma ei ole kõiki numbreid näinud. Ma ei tea, mida kavatsetakse seoses minu valimispiirkonna lambakasvatajatega. Pean parlamendiliikmetele meelde tuletama, et UKs on kogu Euroopa suurim lambakari – kaugelt kõige suurem. Praegust majandusolukorda arvestades oleks mõju katastroofiline. See tähendaks tegelikult – kui see muutub kohustuslikuks ja kui lähtume põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni poolt esmaspäevaöisel hääletusel kehtestatud kuupäevadest ning kohustusliku kasutuselevõtu kuupäevaks loeme 31. detsembrit 2009 - et terve rühm Briti lambakasvatajaid sulgeb tootmise ja lahkub ärivaldkonnast. Kõrgendikud ja mäed, mis on olnud lambakasvatajate hoole all ning kus lambaid on sajandeid karjatatud, metsistuvad ja siis saab üldsus aru, millist kahju on tekitatud. Samal ajal, kui me laseme vabalt hävitada karja, mille jälgitavus on Euroopas parim – meil on käesoleval ajal UKs täielikult tagatud jälgitavus ning lambakasvatajad ei mõista, miks me tahame kehtestada uue elektroonilise identifitseerimise süsteemi, kui neil on juba kvaliteetne jälgitavus – impordime ELi lambaliha väljastpoolt, riikidest, mis ei järgi meie hügieenitaset ja tervishoidu ja rangeid määrusi, mida me oma lambakasvatajatele kohaldame. Näidakem selles osas üles veidi tundlikkust. Loodan, et kui hakkame seda homme hääletama, siis mõistavad liikmed, miks me palume vabatahtlikku süsteemi ja mitte veel elektroonilise identifitseerimissüsteemi kehtestamise kasutuselevõtu kohustuslikku kuupäeva."@et5
". Arvoisa puhemies, saanen aloittaa vastaamalla esittelijä Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorfin minulle esittämään kysymykseen. Hän kysyi, miksi tarkistusteni tarkoituksena on tehdä tunnistejärjestelmästä vapaaehtoinen. Voin vastata hänelle heti, miksi haluan tehdä siitä vapaaehtoisen. Viime viikolla vaalipiirissäni Skotlannissa lisääntymiskaarensa loppupäässä olevia lampaita – tiedoksi jäsenille, jotka eivät työskentele maatalouden parissa täällä parlamentissa ja joita ei ole täällä montaa, että tarkoitan vanhoja uuhia – myytiin kahdella punnalla kappaleelta. Vuosi sitten hinta oli 60 puntaa, tänä vuonna kaksi. Tiedustelisin esittelijältä, että miten viljelijällä, joka saa vain kaksi puntaa lampaastaan, voi olla varaa hankkia mikrosiruja ja kalliita skannereita ja lukulaitteita, jotka sopivat yhteen pakollisen elektronisen tunnistejärjestelmän kanssa? Ongelma on taloudellinen. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa tehtiin aivan oikein, kun siinä kehotettiin kuulemaan sidosryhmiä ja laatimaan taloudellisia vaikutuksia ja kustannushyötysuhdetta koskeva analyysi. En ole nähnyt kaikkia lukuja. En tiedä, mitä vaalipiirini lampaankasvattajat haluaisivat. Minun täytyy muistuttaa parlamentin jäseniä siitä, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on Euroopan suurin – ylivoimaisesti suurin – lammaskanta. Ehdotuksen vaikutukset olisivat katastrofaaliset nykyisessä taloustilanteessa. Käytännössä se tarkoittaisi, että – jos järjestelmästä tehdään pakollinen ja etenemme maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan maanantai-illan äänestyksessä asettaman päivämäärän mukaisesti, jolloin järjestelmän pakollinen käyttöönottopäivämäärä olisi 31. joulukuuta 2009 – koko brittiläinen lampaankasvattajien ammattikunta joutuisi lopettamaan toimintansa ja jättämään alan. Ylänköalueet ja kukkulat, joita lampaankasvattajat ovat hoitaneet ja joilla lampaat ovat laiduntaneet vuosisatoja, muuttuisivat luonnonvaraisiksi, minkä jälkeen ihmiset huomaisivat vahingon jo tapahtuneen. Samaan aikaan kun aiheutamme tuhoa eläinlaumoissa, joiden jäljitettävyys on jo nyt Euroopan paras – meillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on nykyisin ehdottoman varma jäljitettävyysjärjestelmä, joten lampaankasvattajat eivät voi ymmärtää, miksi haluamme ottaa käyttöön uuden elektronisen tunnistejärjestelmän, kun heidän omansa on jo parasta mahdollista laatua – tuomme EU:hun lampaanlihaa maista, jota eivät noudata eläinten hygieniaa ja hyvinvointia koskevia EU:n standardeja ja tiukkaa sääntelyä, jota sovellamme lampaankasvattajiimme. Käyttäkäämme siis hieman maalaisjärkeä. Toivon, että huomisessa äänestyksessä jäsenet ymmärtävät, miksi vaadimme vapaaehtoista järjestelmää ja toistaiseksi vastustamme pakollisen päivämäärän asettamista elektronisen tunnistejärjestelmän käyttöönotolle."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi de commencer en répondant à une question qui m’a été posée par M. Graefe zu Baringdorf. Il demandait pourquoi mon amendement visait à rendre ce système volontaire. Je peux répondre rapidement à M. Graefe zu Baringdorf à ce sujet. La semaine dernière, dans ma circonscription écossaise, les ou brebis prises – pour les personnes non familières avec l’agriculture de l’Assemblée (peu nombreuses), ce sont des vieilles chèvres – se vendaient à 2 livres par tête. Il y a un an, elles se vendaient à 60 livres par tête; cette année, 2 livres par tête. Je pose la question au rapporteur: comment un agriculteur qui n’obtient que deux livres par tête est-il censé introduire des micropuces dans ses bêtes et acheter des scanners hors de prix pour être en conformité avec un système d’identification électronique obligatoire? C’est là le problème économique. La proposition initiale de la Commission avait parfaitement raison de demander la consultation des intervenants et une analyse de l’impact économique et de l’impact coût-avantage. Je n’ai pas vu tous les chiffres. Je ne connais pas les intentions pour les éleveurs de moutons dans ma circonscription. Je dois rappeler aux députés de cette Assemblée que le Royaume-Uni dispose du plus grand cheptel de moutons d’Europe – et de loin. L’impact de cette mesure serait catastrophique, dans notre situation économique actuelle. Cela signifierait en fait – si le système devient obligatoire et si on respecte les dates établies par la commission de l’agriculture et du développement rural lors du vote de lundi soir; nous avons établi le 31 décembre 2009 pour l’introduction obligatoire – que tout un groupe d’éleveurs de moutons en Grande-Bretagne devront déposer le bilan et cesser leurs activités. Ces hauteurs et ces collines ont été entretenues par les éleveurs de moutons et broutées par des moutons des siècles durant. Elles deviendront alors sauvages et là, le public se rendra compte des dégâts causés. Pendant que nous occasionnons ces dégâts à un cheptel qui dispose déjà de la meilleure traçabilité en Europe – nous avons une garantie absolue de traçabilité au Royaume-Uni à l’heure actuelle et les éleveurs de moutons ne comprennent pas pourquoi on veut leur imposer un nouveau système d’identification électronique alors qu’ils ont déjà une traçabilité de haute qualité –, nous importons de la viande de mouton en Europe originaire de l’extérieur, de pays qui ne respectent ni nos niveaux d’hygiène et de bien-être ni la réglementation rigoureuse que nous appliquons à nos éleveurs de moutons. Alors faisons preuve d’un peu de sensibilité. J’espère que quand nous voterons demain, les députés verront la raison pour laquelle nous demandons un système volontaire et pas encore de date obligatoire pour l’introduction d’une identification électronique."@fr8
"Tisztelt Elnök úr! Engedje meg, hogy először a Graefe zu Baringdorf úr által hozzám intézett kérdésre válaszoljak. Azt kérdezte, hogy módosításaim miért törekednek a rendszer önkéntesen választhatóvá tételére. Röviden elmondhatom Graefe zu Baringdorf úrnak, hogy miért kívánom önkéntességen alapulóvá tenni a rendszert. Választókörzetemben, Skóciában, múlt héten az anyajuh – nem-mezőgazdasági országokból jövők számára (kevés ilyen van az ülésteremben) ezek idősebb nőstény juhok – darabonként 2 GBP összegért kelt el. Egy évvel ezelőtt darabonként 60 GBP összegért, míg idén 2 GBP összegért keltek el. Kérdezem én az előadótól: hogyan várható el egy tenyésztőtől, aki juhonként mindössze két font sterlinget kap, hogy mikrochipeket ültessen be és a kötelezően előírt elektronikus azonosító rendszernek megfelelő drága, letapogatókat és leolvasókat vásároljon? Ez a probléma gazdasági oldala. Az érdekelt felekkel való konzultációra és a gazdasági hatások költség-haszon elemzésére irányuló eredeti bizottsági javaslat tökéletesen helytálló volt. Még nem láttam az összes számot. Nem tudom, hogy mit jelentene az elképzelés a választókörzetemhez tartozó tenyésztők számára. Emlékeztetnem kell a Ház képviselőit, hogy az Egyesült Királyság rendelkezik a legnagyobb – messze a legnagyobb – juhállománnyal egész Európában. Az amúgy is rossz gazdasági helyzet mellett ennek katasztrofális hatása lenne. Valójában azt jelentené – amennyiben kötelező érvényűvé válik és követjük a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által hétfő este megszavazott határidőket, valamint 2009. december 31-ét jelöljük meg a kötelező érvényű bevezetés időpontjának – hogy Nagy Britanniában a juhtenyésztők egész csoportjai leállnának és felhagynának a gazdasági tevékenységgel. A hegyvidéki és dombos területek, amin évszázadok óta birkák legelnek és amit juhtenyésztők gondoznak, vadonná válnak és akkor fog az emberekben tudatosulni, hogy mekkora kár keletkezett. Miközben mérgelődünk egy olyan nyájat érő kár miatt, amely eddig is legjobb nyomonkövethetőséggel rendelkezik Európában – az Egyesült Királyságban jelenleg tökéletesen biztosított nyomonkövethetőséggel rendelkezünk és az angol tényesztők nem értik, hogy miért akarunk új elektronikus azonosítást rájuk erőltetni, amikor ők már magas minőségű nyomonkövethetőséggel rendelkeznek – olyan Unión kívüli országoktól vásárolunk juhhúst, amelyek sem az egészségügyi és jóléti színvonalunknak, sem a juhtenyészőinknél alkalmazott szigorú rendeleteknek nem felelnek meg. Ezért mutassunk itt egy kis érzékenységet. Remélem, hogy holnap, amikor szavazásra kerül sor, a képviselők érteni fogják miért az önkéntes alapon működő rendszert kérjük és nem az elektronikus azonosító rendszer bevezetésére vonatkozó kötelező érvényű időpont meghatározását."@hu11
". Signor Presidente, mi permettadi cominciare rispondendo a una domandache mi è stata posta dall’onorevole Graefe zu Baringdorf, il quale ha chiestoperché i miei emendamenti si propongano di rendere questo sistemavolontario. Posso dire molto rapidamente all’onorevole Graefe zu Baringdorf quale sia il motivo. La settimana scorsa nel mio collegio in Scozia, le pecore da riforma(per le persone non familiari con l’agricoltura in quest’Aula, dove ormai di persone non ce n’è più tante, si tratta di pecore vecchie)si vendevano adue sterline l’una. Un anno fa si vendevanoa 60 sterline l’una; quest’anno, a due. Chiedo al relatore: come si può pretendere da un fattore chericeve solo due sterline per ogni sua pecorache applichi e compri costosi e lettoriconformial sistema di ID elettronico obbligatorio? Questo è il problema economico. La proposta originale della Commissioneeraassolutamente correttanel ricercare la consultazione con le parti interessatee analisi delle conseguenze economiche basate sul rapporto costi-benefici. Non ho visto tutte le cifre e non so quale sarebbe l’intenzione nei confronti degli allevatori di pecorenel mio collegio. Devo ricordare agli onorevoli parlamentariin quest’Aulache il Regno Unito conta di gran lunga il maggior numero di pecore in tutta Europa. Le conseguenze di quanto è stato proposto sarebbero catastrofichecon l’attualecongiuntura economica. Significherebbe in effetti, se la proposta diventassenormae se ci attenessimo alle datefissate dalla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo ruralenel loro votodi lunedì notte (ed abbiamo stabilito come data per l’introduzione obbligatoria il 31 dicembre 2009),che un intero gruppo di allevatori di ovini in Gran Bretagnafallirebbe e dovrebbe chiudere. Le zone montuose e le collineche per secoli sono state oggetto delle curedegli allevatori di pecore, le quali vi andavano a brucare,diventeranno incoltee allora la gente si renderà conto del danno che è stato fatto. Mentre stiamo gettando questa disgraziasu una popolazione ovinache già si caratterizza per la migliorerintracciabilità in Europa(attualmente nel Regno Unitoabbiamo una rintracciabilità garantita assolutaegli allevatori di ovininon riescono a capire perchévogliamo imporreun nuovo sistemad’identificazione elettronicaquando hanno già una rintracciabilità di alta qualità),importiamo carne ovina nell’UEdall’estero, da paesi che non rispettanoi nostri parametri di igiene e benesseree i regolamenti rigorosiche noi applichiamo ai nostri allevatori di ovini. Pertanto, cerchiamo di avere un pochino di sensibilità su questa faccenda. Spero che quando arriveremoal voto sulla proposta,domani,i deputaticapiranno la ragione per cui stiamo chiedendo un sistema volontarioe non fissiamo ancora una data obbligatoriaper l’introduzione dell’ID elettronico."@it12
"Gerb. pirmininke, iš pradžių norėčiau atsakyti į man F. W. Graefe zu Baringdorfo pateiktą klausimą. Jis klausė, kodėl savo pakeitimais siekiu įtvirtinti savanorišką sistemą. Todėl galiu labai glaustai F. W. Graefe zu Baringdorfo nurodyti to priežastis. Praėjusią savaitę mano rinkimų apygardoje Škotijoje, senos avys (paaiškinu su žemės ūkiu nesusijusiems Parlamento nariams, nors tokių mažuma) buvo parduodamos po 2 svaro sterlingo už vienetą. Praėjusiais metais kaina siekia 60 svarų sterlingų, o šiemet – 2. Todėl klausiu pranešėjo, kaip ūkininkui, kuriam už avį mokama tik du svarai sterlingų, įmontuoti mikroschemas ir įsigyti brangius skenerius ir skaitytuvus, norint vykdyti privalomos elektroninės identifikavimo sistemos reikalavimus? Tai ekonominė problema. Pradinis Komisijos pasiūlymas buvo visiškai pagrįstas; juo buvo siekiama konsultuotis su suinteresuotais asmenimis ir ketinta atlikti ekonominio poveikio ir išlaidų bei naudos analizę. Su šiais duomenimis susipažinti neteko. Nežinau mano rinkimų apygardos avis auginančių ūkininkų ketinimų. Turiu priminti šio Parlamento nariams, kad visoje Europoje JK auginamas didžiausias avių skaičius. Tai sukeltų tragiškus ekonominės padėties pokyčius, jei šiuos pakeitimus paliktume. Tai iš tiesų reikštų (nustačius privalomą taikymą ir vadovaujantis žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nustatyta data balsuojant pirmadienį vakare ir mums nustačius 2009 m. gruodžio 31 d. kaip datą pereiti prie privalomo nustatymo), kad visa Didžiosios Britanijos avis auginančių ūkininkų grupė bus priversta palikti šią verslo sritį. Tuomet kalnuotos vietovės ir kalvos, kurias prižiūrėjo avis auginantys ūkininkai, o daugelį amžių maitinosi avys, sulaukės, o visuomenė supras padarytą žalą. Nors ketiname taip neigiamai paveikti šią sritį, kuri ir taip pasižymi geriausiu atsekamumu Europoje (mes esame užtikrinę visišką atsekamumą JK šiuo metu, o avis auginantys ūkininkai negali suprasti, kodėl siekiama nustatyti naują elektroninio identifikavimo sistemą, jei jau įdiegtoji leidžia gauti labai kokybiškus atsekamumo duomenis) importuojame avieną į ES iš trečiųjų šalių, kuriose mūsų higienos ir gerovės normų bei griežtų mūsų avis auginančių ūkininkams taikomų reikalavimų nesilaikoma. Todėl prašau šioje vietoje vadovautis protingumo kriterijumi. Tikiuosi, kad mums balsuojant šiuo klausimu rytoj Parlamento nariai supras, kodėl mes siūlome taikyti savanorišką sistemą ir nepritariame siūlymui nustatyti privalomą elektroninio identifikavimo sistemos įvedimo datos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Ļaujiet man sākt savu runu, atbildot uz jautājumu, kuru man uzdeva kungs. Viņš jautāja, kāpēc manu grozījumu mērķis ir padarīt šo sistēmu par brīvprātīgu. Es varu ļoti ātri pastāstīt kāpēc es mēģinu šo sistēmu padarīt par brīvprātīgu. Pagājušajā nedēļā manā vēlēšanu apgabalā Skotijā nederīgās aitas – cilvēkiem, kuriem nav zināšanu par lauksaimniecību šajā sēžu zālē (sēžu zālē nav daudz cilvēku), tās ir vecas aitu mātītes – tika pārdotas par GBP 2 par aitu. Pirms gada tās tika pārdotas par GBP 60 par aitu, šogad par GBP 2. Es jautāju referentam: kā lai lopkopis, kurš par savām aitām saņem tikai divas mārciņas par dzīvnieku, aprīko ar mikročipiem un iegādājas dārgus skenerus un lasīšanas ierīces, kas atbilstu obligātajai elektroniskajai identifikācijas sistēmai? Tā ir ekonomiska problēma. Sākotnējais Komisijas priekšlikums bija pilnīgi pareizs, cenšoties panākt konsultācijas ar ieinteresētajam pusēm un ekonomiskās ietekmes izmaksu un ieguvumu analīzes. Es neesmu redzējis visus šos skaitļus. Es nezinu, ko šis nodoms nozīmētu aitkopjiem manā vēlēšanu apgabalā. Man ir jāatgādina deputātiem šajā parlamentā, ka Apvienotajai Karalistei ir lielākie aitu ganāmpulki visā Eiropā – vislielākie. Iepriekšminētā pasākuma ietekme būtu katastrofāla pašreizējā ekonomiskajā stāvoklī. Tas faktiski nozīmētu – ja tas būtu obligāti un mēs ievērotu Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas noteiktos datumus viņu balsojumā pirmdienas vakarā un mēs nosakām 2009. gada 31. decembri kā obligātās ieviešanas datumu – ka visi aitkopji Lielbritānijā slēgs savas fermas un pārtrauks darbību. Augstienes teritorijas un pakalni, par kuriem rūpējās aitkopji un kurus gadsimtiem izmantoja par aitu ganībām, aizaugs, un sabiedrība sapratīs to kaitējumu, kas ir nodarīts. Kamēr mēs radām šo kaitējumu ganāmpulkiem, kuriem jau ir vislabākā izsekojamība Eiropā – mums pašlaik Apvienotajā Karalistē ir pilnībā nodrošināta izsekojamība, un aitkopji nevar saprast, kāpēc mēs gribam ieviest jaunu elektroniskās identifikācijas sistēmu, ja viņiem jau ir augstas kvalitātes izsekojamība – mēs importējam aitu gaļu ES no ārpuses, no valstīm, kuras neievēro mūsu higiēnas un labturības līmeni un stingros noteikumus, kurus mēs piemērojam mūsu aitkopjiem. Tāpēc būsim jūtīgāki šajā saistībā. Es ceru, kad mēs nonāksim pie balsojuma par šo jautājumu rītdien, deputāti redzēs iemelsu, kāpēc mēs prasām brīvprātīgu sistēmu un vēl nenoteikt obligāto datumu elektroniskās identifikācijas ieviešanai."@lv13
"Mr President, let me start by answering a question that was put to me by Mr Graefe zu Baringdorf. He was asking why my amendments seek to make this system voluntary. I can tell Mr Graefe zu Baringdorf very quickly why I seek to make it voluntary. Last week in my constituency in Scotland, cast ewes – for the non-agricultural people in the Chamber (there are not many people in the Chamber), they are old female sheep – were selling for GBP 2 a head. A year ago they were selling for GBP 60 a head; this year, GBP 2 a head. I ask the rapporteur: how is a farmer who is only getting two quid a head for his sheep supposed to fit microchips and buy expensive scanners and readers that can comply with a mandatory electronic ID system? This is the economic problem. The original Commission proposal was perfectly correct in seeking stakeholder consultation and in seeking economic-impact cost-benefit analysis. I have not seen all the figures. I do not know what the intention would be for the sheep farmers in my constituency. I have to remind the Members in this House that the UK has the biggest sheep flock in the whole of Europe – by far the biggest. The impact of this would be catastrophic with the economic situation the way it is. It would actually mean – if this becomes mandatory and we go by the dates set by the Committee on Agriculture and Rural Development in their vote on Monday night, and we set 31 December 2009 as the mandatory introduction – that a whole group of sheep farmers in Britain will close down and go out of business. The upland areas and the hills that have been looked after by sheep farmers and grazed by sheep for centuries will go wild and then the public will realise the damage that has been done. While we are wreaking this damage in a flock that already has the best traceability in Europe – we have absolute guaranteed traceability in the UK at the present time and the sheep farmers cannot understand why we want to impose a new system of electronic identification when they already have high-quality traceability – we are importing sheep meat into the EU from outside, from countries that do not respect our levels of hygiene and welfare and the rigorous regulations that we apply to our sheep farmers. So, let us have a little bit of sensitivity here. I hope that when we come to vote on this tomorrow the Members will see the reason why we are asking for a voluntary system and not yet fixing a mandatory date for the introduction of electronic ID."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zal eerst antwoord geven op een vraag die de heer Graefe zu Baringdorf mij stelde. Hij vroeg waarom mijn amendementen gericht zijn op een vrijwillig systeem. Ik kan de heer Graefe zu Baringdorf heel snel uitleggen waarom ik een vrijwillig systeem wil. In mijn kiesdistrict in Schotland werden oude ooien – voor de niet landbouwkundig onderlegden in de Kamer (er zijn niet veel mensen aanwezig in de Kamer): dit zijn oude vrouwelijke schapen – vorige week verhandeld voor twee Britse pond per stuk. Een jaar geleden gingen ze nog weg voor zestig pond per stuk; dit jaar voor twee pond. Wat ik van de rapporteur wil weten is hoe we van een boer die maar twee pond voor een schaap krijgt, nu ooit kunnen verwachten dat hij een microchips aanbrengt en kostbare scanners en leesapparaten aanschaft die voldoen aan een verplicht elektronisch identificatiesysteem. Dat is het economische probleem. In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie werd volkomen terecht voorzien in raadpleging van de belanghebbenden en een analyse van de economische gevolgen en de kosten en de baten. Ik heb niet alle cijfers gezien. Ik weet niet wat er verwacht wordt van de schapenboeren in mijn kiesdistrict. Ik moet de Parlementsleden erop wijzen dat het Verenigd Koninkrijk veruit de grootste schapenstapel van heel Europa heeft. Gezien de huidige economische situatie zou het voorstel rampzalige gevolgen hebben. Als dit verplicht wordt en we uitgaan van de data die de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling maandagnacht tijdens de stemming heeft vastgesteld en als we uitgaan van verplichte invoering op 31 december 2009, betekent dat gewoon dat een hele groep schapenboeren in Groot-Brittannië zijn bedrijf zal moeten sluiten. De hoger gelegen gebieden en de heuvels die eeuwenlang door schapenboeren zijn beheerd en door schapen begraasd, zullen verwilderen en dan zal het publiek zich realiseren hoeveel schade er is aangericht. Terwijl we bezig zijn schade toe te brengen aan een schapenstapel die reeds de beste traceerbaarheid heeft van heel Europa – er is in het Verenigd Koninkrijk momenteel sprake van volledig gegarandeerde traceerbaarheid en de schapenboeren kunnen er niet bij dat we een nieuw systeem voor elektronische identificatie willen opleggen terwijl de traceerbaarheid al van hoge kwaliteit is – importeren we schapenvlees uit landen buiten de EU, uit landen die onze normen inzake hygiëne en dierenwelzijn en de strenge regelgeving die voor onze schapenboeren geldt, niet naleven. Laten we dus alstublieft een beetje gevoeligheid betrachten. Ik hoop dat de Parlementsleden, als we hier morgen over stemmen, inzien waarom we een vrijwillig systeem willen en nog geen datum voor verplichte invoering van elektronische identificatie willen vaststellen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym zacząć od odpowiedzi na pytanie, które zadał Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf. Pytał pan, dlaczego moje poprawki służyły wprowadzeniu systemu dobrowolnego. Mogę panu natychmiast odpowiedzieć, dlaczego chciałbym, aby system ten był dobrowolny. W zeszłym tygodniu w moim okręgu wyborczym w Szkocji wybrakowane maciorki – osobom na sali, które nie zajmują się rolnictwem, (niewiele jest osób na sali) wyjaśniam, że są to stare samice owiec – sprzedawane były po 2 GBP za sztukę. Rok temu ich cena wynosiła 60 GBP za sztukę, a dziś jest to 2 GBP za sztukę. Zwracam się do sprawozdawcy: w jaki sposób rolnik, który za swoje owce dostaje tylko dwa funty za sztukę ma założyć mikrochipy i kupić drogie skanery i czytniki spełniające wymogi obowiązkowego systemu identyfikacji? To jest problem ekonomiczny. W swoim pierwotnym wniosku Komisja słusznie postanowiła przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami i sporządzić analizę kosztów i korzyści oraz skutków ekonomicznych. Nie widziałem wszystkich danych. Nie wiem, jakie są zamierzenia odnośnie do hodowców owiec w moim okręgu. Chciałbym przypomnieć posłom i posłankom zgromadzonym w tej izbie, że Wielka Brytania ma największe pogłowie owiec w Europie, zdecydowanie największe. Skutki wprowadzenia tego systemu byłyby katastrofalne przy obecnym stanie gospodarki. Jeżeli system stanie się obowiązkowy, jeżeli utrzymamy termin ustalony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w poniedziałkowym głosowaniu i ustanowimy 31 grudnia 2009 r. jako dzień obowiązkowego wprowadzenia, cała rzesza hodowców owiec w Wielkiej Brytanii zbankrutuje i zlikwiduje gospodarstwa. Tereny wyżynne i wzgórza, którymi opiekują się hodowcy i na których owce wypasane są od stuleci, zdziczeją i dopiero wtedy społeczeństwo zrozumie, jakie szkody poczyniono. Siejąc spustoszenie w pogłowiu, które już dziś cechuje najwyższy poziom identyfikowalności w Europie – obecnie w Wielkiej Brytanii zapewniamy pełną identyfikowalność, więc hodowcy owiec nie rozumieją, dlaczego chcemy narzucić nowy system elektronicznej identyfikacji, skoro zaawansowany system już istnieje – importujemy do UE baraninę z zewnątrz, z krajów, które nie przestrzegają wymaganego u nas poziomu higieny i dobrostanu zwierząt ani restrykcyjnych przepisów, jakie nakładamy na naszych hodowców. Zdobądźmy się więc na odrobinę wrażliwości. Mam nadzieję, że podczas jutrzejszego głosowania posłowie zrozumieją, dlaczego zwracamy się o dobrowolny charakter tego systemu i nie chcemy ustalenia daty obowiązkowego wprowadzenia elektronicznej identyfikacji."@pl16
"Senhor Presidente, se me permite, começo por responder a uma questão que me foi colocada pelo senhor deputado Graefe zu Baringdorf. Perguntou-me por que razão as alterações que apresentei visam tornar este sistema voluntário. Posso responder muito rapidamente ao senhor deputado Graefe zu Baringdorf por que razão procuro tornar o sistema voluntário. Na semana passada, na minha circunscrição eleitoral, na Escócia, as ovelhas de reposição – para as pessoas presentes no hemiciclo não familiarizadas com os temas agrícolas (não há tanta gente assim no hemiciclo), trata-se de ovelhas fêmeas mais velhas – estavam a ser vendidas a duas libras esterlinas a cabeça. Há um ano eram vendidas a 60 libras por cabeça; este ano, a 2 libras por cabeça. Pergunto ao relator: como podemos esperar que um agricultor que só recebe duas libras por cabeça pelas suas ovelhas instale microchips e compre scanners e leitores dispendiosos compatíveis com um sistema de identificação electrónica obrigatório? Este é o problema económico. A proposta inicial da Comissão defendia, com razão, a consulta das partes interessadas bem como a realização de estudos de impacto económico e análises de custo-benefício. Não vi todos os números. Desconheço qual seria a intenção para os ovinicultores no meu círculo eleitoral. Cumpre-me recordar aos deputados desta Assembleia que o Reino Unido tem o maior rebanho de ovelhas em toda a Europa – de longe o maior. Com a situação económica que hoje temos, o impacto desta medida seria catastrófico. Na realidade, significaria – se o sistema se tornar obrigatório e cumprirmos as datas estabelecidas pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural na sua votação de segunda-feira, e fixarmos como data de introdução o dia 31 de Dezembro de 2009 – que todo um grupo de ovinicultores no Reino Unido fecharia as suas portas e iria à falência. As zonas montanhosas e as colinas, que durante séculos foram cuidadas pelos produtores de gado ovino e onde durante séculos as ovelhas pastaram, virarão zonas de vegetação selvagem e, nessa altura, as pessoas dar-se-ão conta do mal que foi feito. Enquanto infligimos este prejuízo a um rebanho que já tem a melhor rastreabilidade na Europa – actualmente, temos absoluta garantia de rastreabilidade no Reino Unido e os ovinicultores não entendem por que razão queremos impor um novo sistema de identificação electrónica quando já dispõem de uma rastreabilidade de elevada qualidade –, estamos a importar para a UE carne de borrego vinda do exterior, de países que não respeitam os nossos níveis de higiene e bem-estar animal nem os rigorosos regulamentos que aplicamos aos nossos ovinicultores. Tenhamos, pois, um pouco de sensibilidade. Espero que, quando amanhã votarmos, os senhores deputados entendam as razões por que pedimos um sistema voluntário e que não se fixe ainda uma data obrigatória para a introdução da identificação electrónica."@pt17
"Mr President, let me start by answering a question that was put to me by Mr Graefe zu Baringdorf. He was asking why my amendments seek to make this system voluntary. I can tell Mr Graefe zu Baringdorf very quickly why I seek to make it voluntary. Last week in my constituency in Scotland, cast ewes – for the non-agricultural people in the Chamber (there are not many people in the Chamber), they are old female sheep – were selling for GBP 2 a head. A year ago they were selling for GBP 60 a head; this year, GBP 2 a head. I ask the rapporteur: how is a farmer who is only getting two quid a head for his sheep supposed to fit microchips and buy expensive scanners and readers that can comply with a mandatory electronic ID system? This is the economic problem. The original Commission proposal was perfectly correct in seeking stakeholder consultation and in seeking economic-impact cost-benefit analysis. I have not seen all the figures. I do not know what the intention would be for the sheep farmers in my constituency. I have to remind the Members in this House that the UK has the biggest sheep flock in the whole of Europe – by far the biggest. The impact of this would be catastrophic with the economic situation the way it is. It would actually mean – if this becomes mandatory and we go by the dates set by the Committee on Agriculture and Rural Development in their vote on Monday night, and we set 31 December 2009 as the mandatory introduction – that a whole group of sheep farmers in Britain will close down and go out of business. The upland areas and the hills that have been looked after by sheep farmers and grazed by sheep for centuries will go wild and then the public will realise the damage that has been done. While we are wreaking this damage in a flock that already has the best traceability in Europe – we have absolute guaranteed traceability in the UK at the present time and the sheep farmers cannot understand why we want to impose a new system of electronic identification when they already have high-quality traceability – we are importing sheep meat into the EU from outside, from countries that do not respect our levels of hygiene and welfare and the rigorous regulations that we apply to our sheep farmers. So, let us have a little bit of sensitivity here. I hope that when we come to vote on this tomorrow the Members will see the reason why we are asking for a voluntary system and not yet fixing a mandatory date for the introduction of electronic ID."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi začať odpoveďou na otázku, ktorú mi položil pán Graefe zu Baringdorf. Pýtal sa ma, prečo vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch presadzujem, aby bol tento systém dobrovoľný. Môžem to pánovi Graefovi zu Baringdorfovi rýchlo povedať. Minulý týždeň v našom volebnom obvode v Škótsku sa vyradené bahnice – pre ľudí v Parlamente, ktorí sa nevyznajú v poľnohospodárstve (v Parlamente nie je veľa ľudí), sú to staré ovce samice – predávali za 2 libry za kus. Pred rokom a predávali za 60 libier za kus, v tomto roku za 2 libry za kus. Pýtam sa pána spravodajca: ako má poľnohospodár, ktorý dostáva len 2 libry za jednu ovcu, zavádzať mikročipy a kupovať drahé skenery a snímače, ktoré budú vyhovovať povinnému elektronickému identifikačnému systému? Je to ekonomický problém. Pôvodný návrh Komisie bol úplne správny, lebo sa presadzoval konzultáciou so zúčastnenými stranami a analýzou hospodárskych následkov a nákladov a výnosov. Nevidel som všetky údaje. Neviem, aký by bol zámer pre chovateľa oviec v našom volebnom obvode. Musím poslancom pripomenúť, že Spojené kráľovstvo má najväčší počet oviec v celej Európe. Dôsledok tohto opatrenia by bol katastrofálny. V skutočnosti by to znamenalo, že – ak sa stane povinným a budeme sa riadiť termínmi stanovenými Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na jeho pondelňajšom hlasovaní a určíme 31. december 2009 termínom povinného zavedenia – celá skupina chovateľov oviec v Británii skrachuje. Horské oblasti a kopce, ktoré vyhľadávali chovatelia oviec a ovce sa na nich celé stáročia pásli, zarastú a potom si verejnosť uvedomí, aká škoda bola spáchaná. Kým budeme spôsobovať túto škodu na stáde, ktoré už má najlepšiu sledovateľnosť v Európe – v Spojenom kráľovstve máme absolútne zaručenú sledovateľnosť a chovatelia oviec nechápu, prečo im chceme vnucovať nový systém elektronickej identifikácie, keď už majú vysoko kvalitnú sledovanosť – budeme dovážať do EÚ baraninu z krajín, ktoré nerešpektujú naše hygienické normy, starostlivosť a nekompromisné nariadenia, ktoré uvaľujeme na našich chovateľov oviec. Takže buďme trocha ohľaduplní. Dúfam, že keď zajtra pristúpime k hlasovaniu, poslanci pochopia dôvod, prečo žiadame dobrovoľný systém a nechceme zatiaľ stanoviť povinný termín pre zavedenie elektronickej identifikácie."@sk19
"Gospod predsednik, naj začnem z odgovorom na vprašanje, ki mi ga je postavil gospod Graefe zu Baringdorf. Spraševal je, zakaj si s svojimi predlogi sprememb prizadevam za to, da ta sistem postane prostovoljen. Gospodu Graefu zu Baringdorfu lahko takoj povem, zakaj delam v tej smeri. Naj vam povem, čeprav vas ni veliko, da so prejšnji teden v mojem volilnem okrožju na Škotskem prodajali stare ovce, samice po 2 GBP za žival. Pred enim letom so jih prodajali po 60 GBP, medtem ko jih letos po 2 GBP. Poročevalca sprašujem, kako lahko kmet, ki za eno ovco dobi samo 2 funta, financira mikročipe in drage optične bralnike, ki so v skladu z obveznim sistemom elektronske identifikacije? To je ekonomski problem. Prvotni predlog Komisije je bil popolnoma ustrezen, saj je bil usmerjen k posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, analizi ekonomskih posledic ter stroškov in koristi. Nisem videl vseh postavk. Ne vem, kakšen je namen glede ovčjerejcev v mojem volilnem okrožju. Poslance v tem parlamentu moram opozoriti, da ima Združeno kraljestvo največ ovc v vsej Evropi, daleč največ. Glede na trenutni ekonomski položaj bi bile posledice porazne. Če postane obvezno in upoštevamo datume odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja iz glasovanja v ponedeljek zvečer in če določimo 31. december 2009 kot datum za obvezno uvedbo, bi to dejansko pomenilo, da bodo vsi ovčjerejci v Veliki Britaniji svojo dejavnost prenehali opravljati. Višinska območja in hribi, za katere so do zdaj skrbeli ovčjerejci in na katerih so se stoletja pasle ovce, bodo zapuščeni in takrat bo javnost ugotovila, kakšna škoda je nastala. Medtem ko to škodo pripisujemo tropu, ki že ima najboljšo sledljivost v Evropi (v Združenem kraljestvu imamo zdaj absolutno zagotovljeno sledljivost in ovčjerejci ne morejo razumeti, zakaj hočemo predpisati nov sistem elektronske identifikacije, saj že imajo visokokakovosten način sledljivosti), v EU uvažamo meso iz držav, ki ne spoštujejo naših stopenj higiene in dobrega počutja ter strogih predpisov, ki veljajo za naše ovčjerejce. Zato bodimo malo bolj razumevajoči. Upam, da bodo na jutrišnjem glasovanju poslanci prepoznali razlog, zakaj želimo prostovoljni sistem in ne še določitve obveznega datuma za uvedbo elektronskega sistema prepoznavanja."@sl20
"Herr talman! Jag vill inledningsvis besvara en fråga som Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf ställde till mig. Han undrade varför jag med mina ändringsförslag ville göra systemet frivilligt. Jag kan helt kort tala om för honom vad det beror på. Förra veckan såldes utslagstackor för 2 pund sterling per djur i min valkrets i Skottland. För icke-jordbrukskunniga i kammaren (det är inte så många här över huvud taget) kan jag tala om att det är gamla fårhonor. För ett år sedan såldes de för 60 pund sterling per djur, och i år för 2 pund sterling per djur. Jag vill fråga föredraganden hur en jordbrukare som bara får 2 pund per djur för sina får ska kunna förse dem med mikrochips och köpa dyra avsökare och avläsare som krävs i ett obligatoriskt system för elektronisk identifiering? Det är det ekonomiska problemet. I samband med kommissionens ursprungliga förslag ville man helt riktigt samråda med intressenterna och göra en kostnads-intäktsanalys av de ekonomiska konsekvenserna. Jag har inte sett alla siffror. Jag vet inte vad man har för avsikter när det gäller fårfarmarna i min valkrets. Jag måste erinra parlamentets ledamöter om att Storbritannien har den största fårbesättningen i hela Europa, med råge. Detta skulle få katastrofala följder i den rådande ekonomiska situationen. Om det blir obligatoriskt och vi håller oss till de datum som utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling fastställde vid omröstningen i måndags kväll, med den 31 december 2009 som datum för det obligatoriska införandet, skulle det i själva verket innebära att en hel grupp fårfarmare i Storbritannien får lägga ned och upphöra med sin verksamhet. De höglandsområden och kullar som skötts om av fårfarmare och där får betat i århundraden kommer att växa igen, och då kommer allmänheten att inse vilken skada som gjorts. I Storbritannien har vi i dag garanterad spårbarhet och fårfarmarna kan inte förstå varför vi vill införa ett nytt system för elektronisk identifiering när de redan har så god spårbarhet. Samtidigt som vi ställer till med skada i en besättning som redan har bäst spårbarhet i Europa importerar vi fårkött till EU från andra länder, som inte uppfyller våra standarder i fråga om hygien och djurvälfärd och de stränga regler vi tillämpar för våra fårfarmare. Låt oss därför vara lite förnuftiga. När vi ska rösta om detta i morgon hoppas jag att ledamöterna inser varför vi vill ha ett frivilligt system och ännu inte vill fastställa ett obligatoriskt datum för införandet av elektronisk identifiering."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Struan Stevenson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"cast ewes"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph