Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-12-Speech-3-382"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071212.35.3-382"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I am glad to speak today as shadow rapporteur for the PPE-DE Group concerning this report on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Council of Europe on cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe. We have had long debates and a lot of questions whether there is a need for an Agency; whether the Council of Europe can accept this; whether there will be real, useful cooperation between the two. All the time both Parliament and the Commission said clearly: yes, we need the Agency, we see the sense of this institution and we foresee good cooperation between the Council of Europe and the Agency. Therefore I welcome the fact that, now this Agreement is here, we can talk about institutionalised cooperation. On the other hand, I am sorry that we could not really improve this text by amending certain aspects, because I would have underlined the need to take into account, whenever the Agency is dealing with concrete issues, all the experience, the expertise, gathered by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, with its reporting system in its various committees, for example in the Committee on Legal Affairs and Human Rights where there is excellent expertise and experience in dealing with these issues. But nevertheless I am glad, because the conclusion of this Agreement is signalling the need for this body, for the Agency, to start its work as soon as possible. The Agency was officially inaugurated on 1 March but it still does not have its operating and management structure in place. It is imperative to proceed and improve the situation so as to go further. I have been following this dossier since the very beginning of my mandate, noting the extreme difficulties of designing its scope, area of competence and decision-making structures to the satisfaction of all actors involved. We are all concerned since the Agency will gather and compile data and prepare recommendations to the institutions in the field, a remit that is hard to define in its boundaries, which is horizontal and which cross-cuts all Community policies. We can only be satisfied if we create a credible and responsible Agency that is entrusted with enough power and an adequate budget to cope with its task. This Agreement can help this. We will ensure that any overlap of these tasks and duplication of work is avoided. Let us hope that the solemn proclamation of the Charter on Fundamental Rights today will stand as one side and the Agency will stand as the other side of the same coin: a first practical step towards a future Union policy on human rights and fundamental freedoms."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jsem rád, že mohu dnes hovořit jako stínový zpravodaj za skupinu PPE-DE ohledně této zprávy o uzavření dohody mez Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy. Vedli jsme dlouhé rozpravy a diskutovali jsme o otázkách, jestli je zde takové agentury třeba, jestli to Rada Evropy může přijmout, jestli bude mezi těmi dvěma institucemi bude docházet ke skutečné, prospěšné spolupráci. Parlament a Komise celou dobu říkaly: Ano, potřebujeme agenturu, vidíme v této instituci smysl a předpokládáme dobrou spolupráci mezi Radou Evropy a agenturou. Proto vítám skutečnost, že nyní, když je na světě dohoda, můžeme hovořit o institucionální spolupráci. Na druhou stranu mě mrzí, že jsme tento text nemohli skutečně zdokonalit opravou některých aspektů, protože bych zdůraznil potřebu brát v úvahu, kdykoli se agentura zabývá konkrétními problémy, veškerou zkušenost, odbornost, kterou nasbíralo parlamentní shromáždění Rady Evropy se svým systémem hlášení v různých svých výborech, například ve Výboru pro právní záležitosti a lidská práva, kde mají vynikající odbornost a zkušenost s řešením těchto problémů. Nicméně jsem rád, protože uzavření této dohody signalizuje, že je třeba, aby tento orgán, agentura, začal pracovat co nejdříve. Agentura byla slavnostně otevřena dne 1. března, ale její provozní a správní struktura stále nefunguje. Je nutné, abychom pokročili a napravili situaci, abychom mohli pokračovat. Sleduji tento materiál od samého začátku mého mandátu, všímal jsem si nesmírných obtíží při navrhování jeho rámce, oblasti působnosti a rozhodovacích struktur ke spokojenosti všech zúčastněných. Všichni máme obavy, protože agentura bude sbírat údaje a připravovat doporučení institucím v oboru, což je pravomoc, kterou je těžké vymezit, která je horizontální a prochází všemi politikami Společenství. Můžeme být spokojeni jedině tehdy, pokud vytvoříme spolehlivou a odpovědnou agenturu, které je svěřena dostatečná pravomoc a odpovídající rozpočet na splnění jejího úkolu. Tato smlouva tomu může napomoci. Zajistíme, aby se zabránilo jakémukoli prolínání úkolů a zdvojení činnosti. Doufejme, že slavnostní vyhlášení Listiny základních práv dnes bude jednou stranou a agentura bude druhou stranou jedné mince: první praktický krok k budoucí politiky Unie o lidských právech a základních svobodách."@cs1
"Fru formand! Det glæder mig i dag at skulle tale som skyggeordfører for PPE-DE-Gruppen vedrørende indgåelsen af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Europarådet om samarbejde mellem Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Europarådet. Vi har haft lange forhandlinger og mange drøftelser om, hvorvidt der er behov for et agentur, hvorvidt Europarådet kan acceptere dette, og hvorvidt der vil opstå et reelt og nyttigt samarbejde mellem de to. Hele vejen igennem har både Parlamentet og Kommissionen klart sagt: Ja, vi har behov for agenturet, vi ser fornuften i at have denne institution, og vi forudser et godt samarbejde mellem Europarådet og agenturet. Det glæder mig derfor, nu hvor aftalen er her, at vi kan tale om institutionaliseret samarbejde. Derimod finder jeg det beklageligt, at vi reelt ikke kunne forbedre teksten ved at ændre visse aspekter. I forbindelse med agenturets behandling af konkrete spørgsmål ville jeg gerne have understreget behovet for, at der tages højde for al den erfaring og ekspertise, som Europarådets Parlamentariske Forsamling har opnået med dens rapporteringssystem i de forskellige komitéer, f.eks. komitéen for retlige anliggender og menneskerettigheder, som har en fremragende ekspertise og erfaring med håndtering af disse spørgsmål. Jeg er ikke desto mindre glad, for indgåelsen af denne aftale signalerer behovet for, at dette organ, agenturet, går i gang med arbejdet hurtigst muligt. Agenturet blev officielt oprettet den 1. marts, men dets drifts- og ledelsesstruktur er endnu ikke på plads. Det er bydende nødvendigt at fortsætte og forbedre situationen, så vi kan komme videre. Jeg har fulgt sagen helt fra begyndelsen af mit mandat og har bemærket de enorme vanskeligheder med at fastlægge agenturets arbejdsområde, kompetenceområde og beslutningsstrukturer til alle involverede aktørers tilfredshed. Vi er alle berørt, eftersom agenturet vil indsamle og behandle data og udarbejde anbefalinger til institutionerne på området, en beføjelse, som er vanskelig at afgrænse, som er horisontal, og som går på tværs af alle fællesskabspolitikkerne. Vi kan kun være tilfredse, hvis vi opretter et troværdigt og ansvarligt agentur, som har tilstrækkelige beføjelser og et passende budget til at varetage sine opgaver. Det kan denne aftale være med til at sikre. Vi vil sikre, at enhver overlapning mellem disse opgaver og dobbeltarbejde undgås. Lad os håbe, at dagens højtidelige proklamation af chartret om grundlæggende rettigheder vil blive den ene side og agenturet den anden side af den samme mønt: et første konkret skridt mod en fremtidig EU-politik for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder."@da2
"Frau Präsidentin! Es freut mich, heute als Schattenberichterstatterin der PPE-DE-Fraktion für den Bericht über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Europarat über die Zusammenarbeit zwischen der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und dem Europarat das Wort zu ergreifen. Wir werden dafür sorgen, dass eine Überlappung dieser Aufgaben und Doppelarbeit vermieden werden. Hoffen wir, dass die heutige feierliche Proklamation der Charta der Grundrechte die eine Seite und die Agentur die andere Seite derselben Medaille darstellen: einen ersten praktischen Schritt auf dem Weg zu einer künftigen EU-Politik auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Wir haben lange Aussprachen geführt und uns vielfach gefragt, ob Bedarf an einer Agentur besteht, ob dies für den Europarat hinnehmbar ist, ob die beiden Gremien wirklich auf sinnvolle Weise zusammenarbeiten werden. Die ganze Zeit haben sowohl das Parlament als auch die Kommission klar gesagt: Ja, wir brauchen die Agentur, diese Einrichtung ist sinnvoll, und wir können uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Europarat und der Agentur vorstellen. Aus diesem Grund begrüße ich die Tatsache, dass wir uns jetzt, da das Abkommen vorliegt, mit der institutionalisierten Zusammenarbeit beschäftigen können. Zum anderen bedauere ich, dass wir den Text durch Änderung einiger Aspekte nicht wirklich verbessern konnten, denn ich hätte gern die Notwendigkeit hervorgehoben, dass die Agentur bei der Behandlung konkreter Themen die geballten Erfahrungen, die Fachkompetenz der Parlamentarischen Versammlung des http://de.wikipedia.org/wiki/Europarat" \o "Europarat" mit seinem System der Berichterstattung in den verschiedenen Ausschüssen, wie etwa dem Ausschuss für Recht und Menschenrechte mit seinem ausgezeichneten Fachwissen und seiner Erfahrung im Umgang mit diesen Fragestellungen, berücksichtigt. Ich bin trotzdem freudig gestimmt, da der Abschluss des Abkommens aufzeigt, dass die Agentur, ihre Arbeit schnellstmöglich aufnehmen sollte. Offiziell wurde sie am 1. März eröffnet, aber noch fehlt eine Arbeits- und Verwaltungsstruktur. Es ist zwingend erforderlich voranzuschreiten und die Situation zu verbessern, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich verfolge dieses Dossier seit den Anfängen meines Mandats und kenne daher die extremen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, Umfang, Zuständigkeitsbereich und Entscheidungsstrukturen zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu gestalten. Dies betrifft uns alle, da die Agentur Daten erfassen und zusammenstellen und an die Institutionen auf diesem Gebiet Empfehlungen weiterleiten wird – eine Aufgabe, deren Grenzen sich kaum festlegen lassen, da es sich um eine horizontale Aufgabe handelt, die in alle EU-Politiken hineinspielt. Wir können erst dann zufrieden sein, wenn wir eine glaubwürdige und verantwortungsbewusste Agentur geschaffen haben, die mit ausreichenden Befugnissen und einem angemessenen Haushalt ausgestattet ist, um ihren Auftrag zu erfüllen. Dazu kann das Abkommen einen Beitrag leisten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είναι χαρά μου να αγορεύω σήμερα ως σκιώδης εισηγήτρια για την Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ σχετικά με την παρούσα έκθεση για τη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Προηγήθηκαν μακροσκελέστατες συζητήσεις και αναρωτηθήκαμε πολλές φορές αν είναι αναγκαίος ένας Οργανισμός, αν το Συμβούλιο της Ευρώπης μπορεί να τον αποδεχθεί, αν θα υπάρξει πραγματική, ωφέλιμη συνεργασία μεταξύ των δύο. Σε όλη αυτή τη διάρκεια, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δήλωναν απερίφραστα: ναι, χρειαζόμαστε τον Οργανισμό, διακρίνουμε τη λογική αυτού του οργάνου και προβλέπουμε ότι η συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού θα είναι καλή. Χαιρετίζω, επομένως, το γεγονός ότι τώρα που έχουμε μπροστά μας αυτή τη συμφωνία, μπορούμε να κάνουμε λόγο για θεσμοθετημένη συνεργασία. Από την άλλη πλευρά, λυπούμαι που δεν καταφέραμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά αυτό το κείμενο τροποποιώντας ορισμένες πτυχές, επειδή θα επεσήμανα ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη, όποτε ο Οργανισμός ασχολείται με συγκεκριμένα ζητήματα, όλη η εμπειρία, η εμπειρογνωμοσύνη, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το σύστημα αναφοράς της στις διάφορες επιτροπές της, για παράδειγμα στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου τα μέλη της διαθέτουν εξαιρετική εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία στην αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Παρ’ όλα αυτά όμως, χαίρομαι, επειδή η σύναψη αυτής της συμφωνίας σηματοδοτεί την ανάγκη το όργανο αυτό, ο Οργανισμός, να ξεκινήσει τις εργασίες του όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε επίσημα την 1η Μαρτίου, αλλά δεν διαθέτει ακόμη επιχειρησιακή και διοικητική δομή. Είναι επιτακτική η ανάγκη να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση, προκειμένου έχουμε μεγαλύτερη πρόοδο. Παρακολουθώ τον φάκελο αυτό από την αρχή της θητείας μου, παρατηρώντας τις τεράστιες δυσκολίες του σχεδιασμού του πεδίου εφαρμογής του, του τομέα αρμοδιότητας και των δομών στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων προς ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Το ζήτημα αυτό μας αφορά όλους, καθώς ο Οργανισμός θα συλλέγει και θα συγκεντρώνει δεδομένα και θα προετοιμάζει συστάσεις προς τα όργανα του πεδίου αυτού, ένα πεδίο αρμοδιότητας τα όρια του οποίου δύσκολα μπορούν να καθορισθούν, το οποίο διαθέτει οριζόντια διάρθρωση και υπεισέρχεται σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι μόνο αν δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο και υπεύθυνο Οργανισμό, στον οποίο θα ανατεθούν αρκετές εξουσίες και επαρκής προϋπολογισμός για να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει η παρούσα συμφωνία. Εμείς θα διασφαλίσουμε την αποφυγή οιασδήποτε αλληλεπικάλυψης αυτών των καθηκόντων και επικάλυψης έργου. Ας ελπίσουμε ότι η επίσημη διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σήμερα θα αποτελέσει τη μία πλευρά του νομίσματος, στην άλλη πλευρά του οποίου θα βρίσκεται ο Οργανισμός: πραγματοποιείται ένα πρώτο βήμα προς μία μελλοντική πολιτική της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες."@el10
"Señora Presidenta, me complace hablar hoy, en calidad de ponente alternativa por el Grupo PPE-DE, acerca de este informe sobre la firma de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Consejo de Europa en materia de cooperación entre la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Ha habido largos debates y muchas preguntas sobre si es necesaria una Agencia; sobre si el Consejo de Europa la puede aceptar; sobre si habrá una cooperación real y útil entre ambos organismos. En todo momento, tanto el Parlamento como la Comisión han dicho claramente: sí, necesitamos la Agencia, le vemos sentido a esta institución y prevemos una buena cooperación entre el Consejo de Europa y la Agencia. Por tanto, me alegro de que, ahora que ya tenemos el Acuerdo, podamos hablar de una cooperación institucionalizada. Por otra parte, lamento que no hayamos podido mejorar realmente este texto modificando ciertos aspectos, porque yo habría subrayado la necesidad de tomar en consideración —siempre que la Agencia trate cuestiones concretas— toda la experiencia, todos los conocimientos acumulados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con su sistema de informes en sus diversas comisiones, por ejemplo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la que existen excelentes conocimientos y experiencia en el tratamiento de estas cuestiones. Pero de todos modos me alegro, porque la firma de este Acuerdo señala la necesidad de que este organismo, la Agencia, empiece a trabajar lo antes posible. La Agencia ha sido inaugurada oficialmente el 1 de marzo, pero todavía no ha implantado su estructura operativa y de gestión. Es perentorio seguir adelante y mejorar la situación para poder avanzar. He estado siguiendo este expediente desde el primer momento de mi mandato, observando las extremas dificultades de diseñar su alcance, su ámbito de competencia y sus estructuras de toma de decisiones a satisfacción de todas las partes que intervienen. Nos concierne a todos, ya que la Agencia reunirá y recopilará datos y preparará recomendaciones para las instituciones sobre el terreno, una competencia cuyos límites son difíciles de definir, que es horizontal y que afecta a todas las políticas comunitarias. Sólo podemos estar satisfechos si creamos una Agencia creíble y responsable a la que se confíe un poder y un presupuesto suficientes para hacer frente a su tarea. Este Acuerdo puede ayudar a ello. Nos aseguraremos de evitar cualquier solapamiento de esas tareas y cualquier duplicación de trabajo. Esperemos que la proclamación solemne hoy de la Carta de los Derechos Fundamentales represente una cara, y la Agencia la otra cara, de la misma moneda: un primer paso práctico hacia una futura política de la Unión sobre derechos humanos y libertades fundamentales."@es21
"Proua juhataja, mul on hea meel rääkida täna fraktsiooni PPE-DE nimel variraportöörina raportist kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja Euroopa Nõukogu vahel Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vahelise koostöö kohta. Meil on olnud pikad arutelud ja palju küsimusi selle kohta, kas amet on vajalik; kas Euroopa Nõukogul on võimalik seda aktsepteerida; kas nende kahe koostöö saab olema tegelik ja kasulik. Kogu selle aja jooksul ütlesid parlament ja komisjon selgelt – jah, me vajame ametit, näeme selle institutsiooni mõtet ja ootame head koostööd Euroopa Nõukogu ja ameti vahel. Seetõttu tervitan asjaolu, et nüüd, kui kokkulepe on sõlmitud, on meil võimalik rääkida institutsionaliseeritud koostööst. Teiselt poolt on mul kahju, et me ei suutnud seda teksti tõeliselt täiustada mõningaid aspekte parandades, sest ma oleksin rõhutanud vajadust arvestada iga kord, kui amet konkreetsete küsimustega tegeleb, kõiki Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee kogemusi ja teadmisi, selle erinevate komiteede aruandlussüsteemi, näiteks õigusasjade ja inimõiguste komitees, kus on nende küsimustega tegelemiseks suurepärased teadmised ja kogemused. Sellele vaatamata on mul hea meel, sest kokkuleppe sõlmimine annab märku, et see asutus, amet, alustaks tööd võimalikult kiiresti. Amet avati ametlikul 1. märtsil, aga selle töö- ja juhtimisstruktuur ei ole veel paigas. Kindlasti on vaja edasi liikuda ja olukorda parandada. Olen jälginud seda küsimust alates oma volituste algusest ja märganud suuri raskusi selle tegevusulatuse, pädevusvaldkonna ja otsustusstruktuuride kujundamisel, nii et kõik osapooled rahul oleksid. Oleme kõik osalised, sest amet kogub ja koostab andmeid ja valmistab ette soovitusi selle valdkonna asutustele, töövaldkond, mille piire on raske määratleda, mis on horisontaalne ja lõikub ühenduse kõikide poliitikatega. Saame rahule jääda ainult siis, kui loome usaldusväärse ja vastutava ameti, millele on antud piisavad volitused ja nõuetekohane eelarve ülesannetega toimetulekuks. Kokkulepe saab selles osas aidata. Tagame ülesannete kattumise ja töö korduva tegemise ärahoidmise. Loodame, et põhiõiguste harta tänane pühalik väljakuulutamine on üks külg ja amet on teine külg ühest ja samast mündist - esimene praktiline samm ELi tulevase inimõiguste ja põhivabaduste poliitika suunas."@et5
". Arvoisa puhemies, minulla on iloa puhua tänään PPE-DE-ryhmän varjoesittelijän ominaisuudessa sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Euroopan neuvoston välillä Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston välisestä yhteistyöstä. Olemme käyneet pitkiä keskusteluja ja esittäneet runsaasti kysymyksiä perusoikeusviraston tarpeesta, Euroopan neuvoston suhtautumisesta virastoon sekä mahdollisuudesta harjoittaa todellista ja tehokasta yhteistyötä viraston ja Euroopan neuvoston välillä. Parlamentti ja komissio ovat koko ajan todenneet selkeästi, että virasto on tarpeen ja hyödyllinen ja että parlamentti ja komissio ennakoivat hyvää yhteistyötä Euroopan neuvoston ja viraston välillä. Siten olen iloinen siitä, että sopimus on nyt saatu aikaan ja voimme puhua institutionalisoidusta yhteistyöstä. Toisaalta pahoittelen, ettemme oikeastaan kyenneet parantamaan tekstiä sen joitakin kohtia muuttamalla, sillä olisin halunnut korostaa, että perusoikeusviraston käsitellessä käytännön asioita, se voisi ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kokemukset ja asiantuntemuksen, joita sillä on raportoinnista eri valiokunnissa, kuten oikeudellisten asioiden ja ihmisoikeuksien valiokunnassa, jolla on laaja asiantuntemus ja kokemus näiden asioiden hoidosta. Olen joka tapauksessa tyytyväinen, koska sopimuksen tekeminen on viesti siitä, että viraston olisi voitava aloittaa toimintansa mahdollisimman pian. Virasto vihittiin virallisesti käyttöön 1. maaliskuuta, mutta sen toiminta- ja hallintorakenteet eivät ole vielä valmiit. Tilanne on nyt ehdottomasti korjattava, jotta asiassa päästään eteenpäin. Olen seurannut tätä asiaa toimikauteni alusta asti sekä pannut merkille huomattavat vaikeudet viraston toimialan, toimivaltuuksien ja päätöksentekorakenteiden suunnittelussa kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Virasto koskee meitä kaikkia, sillä se kerää ja kokoaa yhteen tietoja sekä valmistelee suositukset alan elimille. Sen toiminta-alueen määrittely on siten vaikeaa, koska se toiminta-ala on horisontaalinen ja menee ristiin yhteisön eri politiikanalojen kanssa. Voimme olla tyytyväisiä, jos saamme perustettua uskottavan ja vastuullisen viraston, jolle myönnetään sen tehtäviä vastaavat riittävät toimivaltuudet ja määrärahat. Sopimus voi auttaa tässä. Aiomme varmistaa tehtävien päällekkäisyyksien estämisen. Toivokaamme, että perusoikeuskirjan juhlallinen julistus tänään ja perusoikeusvirasto olisivat saman kolikon eri puolia: ensimmäinen käytännön askel kohti unionin yhteistä politiikkaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien alalla."@fi7
"Madame la Présidente, je suis heureuse de m’exprimer aujourd’hui en tant que rapporteur fictive du groupe PPE-DE pour ce rapport relatif à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l’Europe sur une coopération entre l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et le Conseil de l’Europe. Nous avons eu de longs débats et beaucoup de questions au sujet de la nécessité d’une agence; au sujet de son acceptation par le Conseil de l’Europe; et au sujet d’une éventuelle coopération réelle et utile entre les deux. Pendant tout ce temps, le Parlement et la Commission l’ont clairement dit: «Oui, nous avons besoin de l’Agence, nous voyons le bien-fondé de cette institution et nous prévoyons une bonne coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Agence.» C’est pour cela que je me réjouis du fait qu’à présent qu’un accord est disponible, nous pouvons parler de coopération interinstitutionnelle. D’un autre côté, je suis navrée que nous n’ayons pas pu réellement améliorer ce texte en modifiant certains aspects, parce que j’aurais souligné la nécessité de prendre en compte, à chaque fois que l’Agence traite un problème concret, toute l’expérience et l’expertise réunies par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, avec son système de rapport dans ses différentes commissions, par exemple au sein de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, qui dispose d’une expertise et d’une expérience excellentes dans ces domaines. Je suis pourtant contente, parce que la conclusion de cet accord signale la nécessité pour cet organe, l’Agence, de démarrer ses travaux le plus tôt possible. Elle a été officiellement inaugurée le 1 mars, mais ses structures d’opération et de gestion ne sont toujours pas en place. Il est impératif d’avancer et d’améliorer la situation avant de pouvoir continuer. J’ai suivi ce dossier depuis le tout début de mon mandat, j’ai noté les difficultés extrêmes pour concevoir son champ d’application, ses domaines de compétence et ses structures de décision en vue de satisfaire tous les acteurs impliqués. Nous sommes tous inquiets, parce que l’Agence réunira et compilera des données et préparera des recommandations pour les institutions sur le terrain, une mission dont il est difficile de définir les limites, qui sont horizontales et transversales au sein de toutes les politiques communautaires. Nous ne pourrons être satisfaits que si nous créons une agence crédible et responsable à laquelle on aura confié un pouvoir et un budget adéquats en vue de mener sa tâche à bien. Cet accord peut y aider. Nous nous assurerons que les chevauchements seront évités en matière de tâches et de travail. Espérons que la proclamation solennelle de la charte des droits fondamentaux aujourd’hui et l’Agence seront les deux faces de la même pièce: une première étape pratique vers une future politique de l’Union en matière de droits humains et de libertés fondamentales."@fr8
"Tisztelt Elnök asszony! A PPE-DE képviselőcsoport társelőadójaként, örömmel beszélek ma a jelentésről, aminek tárgya az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács közötti együttműködéséről szóló, az Európai Közösség és az Európa Tanács között létrejött megállapodás megkötése. Hosszú vitákat folytattunk és sok kérdés merült fel az Ügynökség szükségességét illetően, vajon elfogadja-e az Európa Tanács, vajon valódi, hasznos együttműködés valósul-e meg a két intézmény között. Mindvégig a Parlament és a Bizottság is egyértelműen állította: igen, szükségünk van az Ügynökségre, látjuk az intézmény értelmét és előre látjuk az Európa Tanács és az Ügynökség közötti jó együttműködést. Ezért üdvözlöm azt a tényt, hogy most itt ez a megállapodás, hogy beszélhetünk az intézményes együttműködésről. Másrészről, sajnálom, hogy bizonyos szempontok módosításával nem tudtunk a szövegen javítani, mert kihangsúlyoztam volna annak szükségességét, hogy minden esetben, amikor az Ügynökség egy konkrét kérdéssel foglalkozik, vegye figyelembe az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének minden tapasztalatát és szakértelmét, amihez azokon a jelentéstételi rendszereken keresztül jutott, amelyek a különböző bizottságaiban működnek, mint például a Jogi és Emberi Jogok Bizottságban, ahol az ilyen kérdéseket kiváló szakértelemmel és tapasztalattal kezelik. Mindezek ellenére örülök, mert a megállapodás megkötése jelzi annak igényét, hogy ez a testület, az Ügynökség mielőbb munkához lásson. Az Ügynökséget hivatalosan március 1-én nyitották meg, de még mindig nincs elfogadott működési és igazgatási struktúrája. Feltétlenül javítani kell ezen a helyzeten annak érdekében, hogy haladni tudjunk. Megbizatásom kezdete óta figyelemmel kísérem ezt az ügyet és látom azokat a rendkívüli nehézségeket, amelyek a minden érintett fél megelégedésére szolgáló alkalmazási kör, hatáskör és döntéshozó struktúrák kialakítása kapcsán jelentkeznek. Mindannyian érintettek vagyunk, mivel az Ügynökség adatokat fog összegyűjteni és összeállítani, valamint ajánlásokat fog készíteni a témában érintett intézmények számára, ez egy nehezen körülhatárolható megbízás, ami átfogó és minden közösségi politikát érint. Csak akkor lehetünk elégedettek, ha egy hiteles és felelős Ügynökséget hozunk létre, amelyet a feladatai ellátásához szükséges hatalommal és megfelelő költségvetéssel ruházunk fel. Ez a megállapodás elősegítheti ezt. Biztosítjuk, hogy ne kerüljön sor feladatok közötti átfedésre és párhuzamos munkára. Reméljük, hogy a mai napon kihirdetett Alapjogi Charta ugyanannak a pénzérmének az egyik, az Ügynökség pedig a másik oldalán lesz látható: mint az emberi jogokra és az alapvető szabadságokra vonatkozó uniós politika irányába tett első gyakorlati lépés."@hu11
". Signora Presidente, sono lieto di parlare oggiin qualità di relatore ombraper il gruppo PPE-DE in merito a questa relazionesulla conclusionedi un accordofra laComunitàeuropea e ilConsiglio d’Europasulla cooperazionetra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa. Abbiamo tenuto lunghe discussioniponendoci molte domandesull’effettiva necessità di tale Agenzia,sulla possibilità per il Consiglio d’Europadi accettare questo,e sulla futura esistenza di una cooperazione reale e utile fra i due enti. Ogni volta il Parlamentoe la Commissionehanno risposto nettamente: sì, abbiamo bisogno dell’Agenzia, ci è chiaro il significato di quest’istituzionee prevediamo una buonacooperazionefra il Consiglio d’Europae l’Agenzia. Sono lieto quindi di poter parlare,ora che abbiamo questo accordo, di una cooperazione istituzionalizzata. Per contro, mi spiace che non si possa migliorare realmentequesto testomodificandone alcuni aspetti, perché avrei sottolineatola necessità di prendere in considerazione, ogniqualvolta l’Agenziasi stia occupando di questioni concrete, tutta l’esperienza e la competenzaaccumulate dall’Assemblea parlamentaredel Consiglio d’Europa, col suo sistemad’informazione basato su relazionidelle sue varie commissioni, ad esempio la commissione per gli affari giuridicie i diritti dell’uomo, dotata di notevole perizia ed esperienzanel trattare tali questioni. Ciononostante, mi rallegro comunque, perché la conclusionedi questo accordosegnala la necessitàdi quest’organo, dell’Agenzia, di cominciare il suo lavoro appena possibile. L’Agenziaè stata ufficialmente inauguratail 1°marzoma la sua struttura operativa e di gestione non è ancora in funzione: è indispensabile procedere e migliorare la situazionein modo da poter andare avanti. Seguo fin dall’inizio del mio mandato questa pratica, notandole enormi difficoltànel delineare il suo ambito, la sua sfera di competenzae le strutture coinvolte nel processo decisionalecon soddisfazione di tutte le parti coinvolte. Siamo tutti interessati, dato chel’Agenziaraccoglieràe compilerà datie prepareràraccomandazioniper le istituzioni, un compito difficileda delimitare, a carattere orizzontalee trasversale rispetto a tutte le politiche comunitarie. Possiamo esseresoddisfatti solose creiamo un’Agenzia credibile e responsabile cui sono conferiti poteri sufficientie un bilancioadeguato per adempiere ai suoi compiti, e questo accordo può contribuirvi. Garantiremo che ogni sovrapposizione di questi compitie duplicazione del lavorosiano evitate. Speriamo che la proclamazione solenne della Carta dei diritti fondamentali,oggi,rappresenterà una faccia della medaglia di cui l’Agenzia rappresenterà l’altra: un primo passo concretoverso una futura politica dell’Unionein materia di diritti dell’uomo e libertà fondamentali."@it12
"Gerb. pirmininke, malonu šiandien būti šešėline pranešėja PPE-DE frakcijos vardu dėl pranešimo apie Europos Bendrijos ir Europos Tarybos susitarimo sudarymo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir Europos Tarybos bendradarbiavimo. Mes praleidome nemažai laiko diskutuodami ir tardamiesi dėl agentūros poreikio, dėl jos priimtinumo Europos Tarybai; ir dėl realaus ir naudingo dviejų šalių bendradarbiavimo. Parlamentas ir Komisija visų derybų metu pozicijos nekeitė: taip, mums agentūra reikalinga, manome, kad šiai institucijai yra pagrindas bei manome, kad Europos Taryba ir agentūra sugebės naudingai bendradarbiauti. Todėl džiaugiuosi tuo, kad parengus šį susitarimą galime kalbėti apie institucinį bendradarbiavimą. Kita vertus, tenka apgailestauti, kad mums nepavyko tam tikrose srityse padaryti pakeitimų, nes turėjau ketinimą pabrėžti būtinybę atsižvelgti į, agentūrai sprendžiant konkrečius klausimus, Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos patirtį ir žinias, pasitelkiant jos ataskaitų teikimo sistemą, pvz., teisės reikalų ir žmogaus teisių komitete, kuriame yra sukaupta didžiulė patirtis ir žinios sprendžiant šiuos klausimus. Tačiau džiaugiuosi, kad sudarę šį susitarimą parodysime, kad norime, jog ši institucija ir agentūra pradėtų darbą kaip įmanoma greičiau. Agentūra oficialiai inauguruota kovo 1 d., tačiau jos darbinė ir valdymo struktūra dar nėra iki galo nustatyta. Būtina imtis tolesnių veiksmų ir pagerinti esamą padėtį. Šiuo klausimu domėjausi nuo pat mano kadencijos pradžios ir pastebėjau, su kokiais dideliais sunkumais susiduriama mėginant apibrėžti jos apimtį, įgaliojimų sritį ir sprendimų priėmimo struktūras visiems dalyvaujantiems veikėjams priimtinu būdu. Mums visiems susirūpinimą kelia tai, kad dėl to, jog agentūra ketina rinkti ir kaupti duomenis ir rengti rekomendacijas šioje srityje veikiančioms institucijoms, gali būti sunku apibrėžti jos įgaliojimų ribas, nes jie yra horizontalaus pobūdžio ir susiję su visomis Bendrijos politikos sritimis. Mus turėtų tenkinti tik patikimos ir atsakingos agentūros sukūrimas, kuriai suteikta pakankamai galių ir tinkamas biudžetas užduočiai atlikti. Šiuo susitarimu galima prie to prisidėti. Siekiame užtikrinti, kad šios užduotys ir darbas nesidubliuotų. Tikėkimės, kad šiandien iškilmingai paskelbta pagrindinių teisių chartija ir agentūra bus kaip dvi vieno medalio pusės: pirmasis praktinis žingsnis link būsimos Sąjungos politikos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es priecājos šodien par iespēju uzstāties kā “ēnu” referentei, pārstāvot PPE-DE grupu par Eiropas Kopienas un Eiropas Padomes nolīguma par Eiropas Pamattiesību aģentūras un Eiropas Padomes sadarbību noslēgšanu. Mums ir bijušas ilgas debates un daudzi jautājumi par to, vai ir nepieciešamība pēc aģentūras, vai Eiropas Padome var to pieņemt, vai būs reāla, noderīga sadarbība starp abām iestādēm. Visu šo laiku gan Parlaments, gan Komisija ir skaidri norādījuši: jā, mums ir vajadzīga šī aģentūra, mēs saredzam jēgu šai iestādei un mēs paredzam labu sadarbību starp Eiropas Padomi un aģentūru. Tāpēc es atzinīgi vērtēju to, ka tagad, kad šis nolīgums ir noslēgts, mēs varam runāt par institucionalizētu sadarbību. No otras puses, man ir žēl, ka mēs nevarējām reāli uzlabot šo nolīguma tekstu, grozot atsevišķus aspektus, jo es būtu uzsvērusi nepieciešamību, kad vien aģentūra izskata konkrētus jautājumus, ņemt vērā visu to pieredzi, ekspertīzi, ko ir ieguvusi Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja ar tās ziņošanas sistēmu tās dažādajās komitejās, piemēram, Juridiskajā un cilvēktiesību komitejā, kur ir izcila ekspertīze un pieredze šo jautājumu risināšanā. Tomēr es esmu priecīga, jo šī nolīguma noslēgšana signalizē par nepieciešamību pēc šīs struktūras, pēc aģentūras, lai sāktu tās darbu pēc iespējas drīzāk. Šī aģentūra oficiāli tika atklāta 1. martā, bet tai vēl nav izveidota tās darbības vai vadības struktūra. Ir obligāti jārīkojas un jāuzlabo šī situācija, lai varētu virzīties uz priekšu. Es esmu sekojusi šai lietai kopš mana mandāta piešķiršanas paša sākuma, ievērojot ārkārtīgās grūtības tās darbības jomas, kompetences jomas un lēmumumpieņēmēju struktūru noteikšanā, lai apmierinātu visas iesaistītās puses. Mēs visi esam norūpējušies, tā kā aģentūra apkopos un vāks datus un sagatavos ieteikumus iestādēm konkrētajā jomā, kompetence, ko ir grūti definēt tās robežās, kas ir horizontāla un kas attiecas uz visiem Kopienas politikas virzieniem. Mēs varam būt apmierināti tikai tad, ja mēs izveidojam uzticamu un atbildīgu aģentūru, kurai ir piešķirtas pietiekamas pilnvaras un pietiekams budžets, lai izpildītu savu uzdevumu. Iepriekš minētais nolīgums šeit var palīdzēt. Mēs nodrošināsim, ka tiek novērsta jebkura šo uzdevumu un darba pārklāšanās. Cerēsim, ka Pamattiesību hartas svinīgā pasludināšana šodien būs kā vienas medaļas viena puse un aģentūra būs kā šīs medaļas otra puse: pirmais praktiskais solis ceļā uz nākotnes Savienības politiku attiecībā uz cilvēktiesībām un pamatbrīvībām."@lv13
"Madam President, I am glad to speak today as shadow rapporteur for the PPE-DE Group concerning this report on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Council of Europe on cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe. We have had long debates and a lot of questions whether there is a need for an Agency; whether the Council of Europe can accept this; whether there will be real, useful cooperation between the two. All the time both Parliament and the Commission said clearly: yes, we need the Agency, we see the sense of this institution and we foresee good cooperation between the Council of Europe and the Agency. Therefore I welcome the fact that, now this Agreement is here, we can talk about institutionalised cooperation. On the other hand, I am sorry that we could not really improve this text by amending certain aspects, because I would have underlined the need to take into account, whenever the Agency is dealing with concrete issues, all the experience, the expertise, gathered by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, with its reporting system in its various committees, for example in the Committee on Legal Affairs and Human Rights where there is excellent expertise and experience in dealing with these issues. But nevertheless I am glad, because the conclusion of this Agreement is signalling the need for this body, for the Agency, to start its work as soon as possible. The Agency was officially inaugurated on 1 March but it still does not have its operating and management structure in place. It is imperative to proceed and improve the situation so as to go further. I have been following this dossier since the very beginning of my mandate, noting the extreme difficulties of designing its scope, area of competence and decision-making structures to the satisfaction of all actors involved. We are all concerned since the Agency will gather and compile data and prepare recommendations to the institutions in the field, a remit that is hard to define in its boundaries, which is horizontal and which cross-cuts all Community policies. We can only be satisfied if we create a credible and responsible Agency that is entrusted with enough power and an adequate budget to cope with its task. This Agreement can help this. We will ensure that any overlap of these tasks and duplication of work is avoided. Let us hope that the solemn proclamation of the Charter on Fundamental Rights today will stand as one side and the Agency will stand as the other side of the same coin: a first practical step towards a future Union policy on human rights and fundamental freedoms."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben blij dat ik vandaag als schaduwrapporteur namens de PPE-DE-Fractie mag spreken over dit verslag betreffende het sluiten van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Raad van Europa over samenwerking tussen het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en de Raad van Europa. We hebben lange debatten gevoerd en er is vaak gevraagd of dit Bureau noodzakelijk is, of de Raad van Europa dit kan aanvaarden en of er wel sprake zal zijn van echte, zinvolle samenwerking tussen de twee organen. Al die tijd zeiden zowel het Parlement als de Commissie volmondig: ja, we hebben het Bureau nodig, we zien de zin van deze instelling en we voorzien vruchtbare samenwerking tussen de Raad van Europa en het Bureau. Daarom verwelkom ik het feit dat we het, nu de overeenkomst er ligt, kunnen hebben over geïnstitutionaliseerde samenwerking. Anderzijds vind ik het jammer dat we er niet echt in zijn geslaagd deze tekst te verbeteren door bepaalde aspecten te wijzigen, want ik zou hebben onderstreept dat we, wanneer het Bureau zich over concrete kwesties buigt, gebruik moeten maken van alle ervaring en expertise die de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft vergaard met haar rapporteringssysteem in de diverse commissies, bijvoorbeeld in de Commissie juridische zaken en rechten van de mens, die beschikt over voortreffelijke expertise en ervaring inzake deze kwesties. Toch ben ik blij, omdat in de conclusie van deze overeenkomst wordt aangegeven dat dit orgaan, het Bureau, zo snel mogelijk aan de slag moet. Het Bureau is op 1 maart officieel ingehuldigd maar de operationele en managementstructuur ontbreken nog. Om verder te kunnen, moet er verbetering in deze situatie komen. Ik heb dit dossier vanaf het begin van mijn mandaat gevolgd en heb gemerkt hoe buitengewoon moeilijk het is de werkingssfeer, de bevoegdheden en de besluitvormingsstructuren zodanig gestalte te geven dat alle betrokken actoren tevreden zijn. We zijn er allemaal bij betrokken, aangezien het Bureau gegevens gaat verzamelen en aanbevelingen gaat voorbereiden voor de instellingen in het veld. Het is een horizontale opdracht die dwars door al het communautaire beleid heen snijdt en waarvan de grenzen moeilijk aan te geven zijn. We kunnen alleen tevreden zijn als we een geloofwaardig en verantwoordelijk Bureau tot stand brengen dat voldoende bevoegdheden en een toereikend budget krijgt om zich van zijn taak te kunnen kwijten. Deze overeenkomst kan daarbij helpen. We zullen ervoor zorgen dat overlapping en dubbeling van werkzaamheden wordt voorkomen. Laten we hopen dat de plechtige afkondiging van het Handvest van de grondrechten vandaag enerzijds en het Bureau anderzijds samen een eerste praktische stap vormen op weg naar een toekomstig EU-beleid inzake de mensenrechten en fundamentele vrijheden."@nl3,3
"Pani przewodnicząca! Mam przyjemność dziś zabrać głos w charakterze sprawozdawcy pomocniczego z ramienia grupy PPE-DE na temat sprawozdania dotyczącego zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie ustanowienia współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy. Odbyliśmy już długie dyskusje, podczas których padło wiele pytań na temat potrzeby ustanowienia Agencji, ewentualnej zgody Rady Europy i możliwości nawiązania realnej, użytecznej współpracy między obiema instytucjami. Przez ten czas Parlament i Komisja zdecydowanie powtarzały: tak, potrzebujemy Agencji, dostrzegamy sens powołania tej instytucji i przewidujemy dobrą współpracę między Radą Europy a Agencją. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję fakt, że dziś, po zawarciu umowy, możemy już mówić o zinstytucjonalizowanej współpracy. Z drugiej strony żałuję, że nie udało nam się znacząco poprawić tekstu umowy poprzez zmianę niektórych aspektów, gdyż warto byłoby podkreślić potrzebę uwzględnienia w każdym przypadku, gdy Agencja zajmować się będzie konkretnymi problemami, całego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej zdobytej przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, z wykorzystaniem jej systemu sprawozdawczego w poszczególnych komisjach, na przykład w Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka, która posiada szeroką wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w tym zakresie. Cieszę się jednak, ponieważ zawarcie wspomnianej umowy stanowi sygnał dla Agencji, aby jak najszybciej rozpoczęła działalność. Prace Agencji zostały zainaugurowane w dniu 1 marca br., lecz jej struktura operacyjna i zarządzająca nie została jeszcze uruchomiona. Należy koniecznie podjąć odpowiednie działania i naprawić ten stan rzeczy, abyśmy mogli zrobić następny krok. Obserwuję tę sprawę od początku mojej kadencji, zwracając uwagę na szczególne trudności w wyznaczeniu jej zakresu, granic kompetencji i struktur decyzyjnych w taki sposób, aby zadowolić wszystkie zainteresowane strony. Sprawa ta dotyczy nas wszystkich, ponieważ Agencja będzie gromadzić i przetwarzać dane oraz sporządzać w tej kwestii zalecenia dla instytucji, przy czym trudno jest wyznaczyć granice tej działalności, gdyż ma ona charakter przekrojowy i obejmuje wszystkie dziedziny polityki wspólnotowej. Będziemy zadowoleni, jeśli uda nam się stworzyć wiarygodną i odpowiedzialną Agencję, której powierzone zostaną wystarczające uprawnienia i odpowiedni budżet, aby mogła realizować postawione przed nią zadania. Umowa, o której mówimy, może w tym pomóc. Dopilnujemy, aby nie dochodziło do pokrywania się zakresu tych zadań i powielania prac. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze uroczysta proklamacja karty praw podstawowych będzie decydowała o obliczu Agencji i że jej ustanowienie będzie pierwszym praktycznym krokiem w kierunku przyszłej unijnej polityki w dziedzinie praw człowieka i podstawowych wolności."@pl16
"Senhora Presidente, é de bom grado que hoje intervenho na qualidade de relatora-sombra do Grupo PPE-DE sobre este relatório respeitante à conclusão de um Acordo entre a Comunidade Europeia e o Conselho da Europa de cooperação entre a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o Conselho da Europa. Houve longos debates e muitas perguntas em torno da questão de saber se é necessária uma Agência, se o Conselho da Europa a pode aceitar, se haverá uma cooperação real e útil entre ambos os organismos. O tempo todo, tanto o Parlamento como a Comissão afirmaram claramente que sim, que a Agência é necessária, que faz sentido a criação desta instituição e que prevêem uma boa cooperação entre o Conselho da Europa e a Agência. Acolho, pois, com satisfação o facto de, agora que temos este Acordo, podermos falar de uma cooperação institucionalizada. Por outro lado, lamento que realmente não tenhamos podido melhorar o texto da proposta alterando determinados aspectos, pois eu teria sublinhado a necessidade de ter em linha de conta, sempre que a Agência lida com questões concretas, toda a experiência e conhecimentos especializados acumulados pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, com o seu sistema de informação e comunicação nas suas várias comissões, por exemplo, na Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos do Homem, que possui uma excelente especialização e experiência no tratamento destas questões. Mas apesar disso estou satisfeita, pois a conclusão deste Acordo assinala a necessidade de este organismo, a Agência, iniciar quanto antes o seu trabalho. A Agência foi oficialmente inaugurada em 1 de Março mas, por enquanto, a sua estrutura funcional e de gestão ainda não está criada. É imperioso seguir em frente e melhorar a situação, a fim de se poder avançar. Este é um dossiê que tenho acompanhado desde o início do meu mandato e em relação ao qual me tem sido dado testemunhar as enormes dificuldades em definir o seu âmbito de actuação, a sua esfera de competências e as suas estruturas de decisão, a contento de todos os actores envolvidos. Todos somos partes interessadas, pois a Agência irá recolher e compilar informações e elaborar recomendações às Instituições no seu domínio de actuação, competências estas cujos limites são difíceis de definir, já que são de natureza horizontal e afectam todas as políticas comunitárias. Só poderemos ficar satisfeitos se criarmos uma Agência credível e responsável à qual sejam confiadas competências suficientes e um orçamento adequado para dar resposta a essa tarefa. Este Acordo poderá ajudar nesse sentido. Faremos por garantir que seja evitada qualquer sobreposição de tarefas e qualquer duplicação de esforços. Façamos votos de que a proclamação solene, hoje, da Carta dos Direitos Fundamentais represente uma face, e a Agência a outra face, da mesma moeda: um primeiro passo prático rumo a uma futura política da União em matéria de direitos humanos e liberdades fundamentais."@pt17
"Madam President, I am glad to speak today as shadow rapporteur for the PPE-DE Group concerning this report on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Council of Europe on cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe. We have had long debates and a lot of questions whether there is a need for an Agency; whether the Council of Europe can accept this; whether there will be real, useful cooperation between the two. All the time both Parliament and the Commission said clearly: yes, we need the Agency, we see the sense of this institution and we foresee good cooperation between the Council of Europe and the Agency. Therefore I welcome the fact that, now this Agreement is here, we can talk about institutionalised cooperation. On the other hand, I am sorry that we could not really improve this text by amending certain aspects, because I would have underlined the need to take into account, whenever the Agency is dealing with concrete issues, all the experience, the expertise, gathered by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, with its reporting system in its various committees, for example in the Committee on Legal Affairs and Human Rights where there is excellent expertise and experience in dealing with these issues. But nevertheless I am glad, because the conclusion of this Agreement is signalling the need for this body, for the Agency, to start its work as soon as possible. The Agency was officially inaugurated on 1 March but it still does not have its operating and management structure in place. It is imperative to proceed and improve the situation so as to go further. I have been following this dossier since the very beginning of my mandate, noting the extreme difficulties of designing its scope, area of competence and decision-making structures to the satisfaction of all actors involved. We are all concerned since the Agency will gather and compile data and prepare recommendations to the institutions in the field, a remit that is hard to define in its boundaries, which is horizontal and which cross-cuts all Community policies. We can only be satisfied if we create a credible and responsible Agency that is entrusted with enough power and an adequate budget to cope with its task. This Agreement can help this. We will ensure that any overlap of these tasks and duplication of work is avoided. Let us hope that the solemn proclamation of the Charter on Fundamental Rights today will stand as one side and the Agency will stand as the other side of the same coin: a first practical step towards a future Union policy on human rights and fundamental freedoms."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, som rada, že dnes môžem hovoriť ako tieňová spravodajkyňa v mene skupiny PPE-DE vo veci tejto správy o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Radou Európy o spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy. Viedli sme dlhé rozpravy a diskutovali sme o otázkach, či je takáto agentúra potrebná, či to môže Rada Európy prijať a či bude medzi týmito dvoma inštitúciami skutočne užitočná spolupráca. Parlament a Komisia hovorili po celý čas: áno, potrebujeme agentúru, vidíme v tejto inštitúcii zmysel a predpokladáme dobrú spoluprácu medzi Radou Európy a agentúrou. Z tohto dôvodu vítam skutočnosť, že teraz, keď je na svete dohoda, môžeme hovoriť o inštitucionálnej spolupráci. Na druhej strane ma mrzí, že sme tento text nemohli naozaj zdokonaliť opravou niektorých aspektov, keďže by som zdôraznila nutnosť vziať do úvahy, kedykoľvek sa agentúra zaoberá konkrétnymi problémami, celkovú skúsenosť, odbornosť, ktorú získalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy so svojim systémom hlásenia v rôznych výboroch, napríklad vo Výbore pre právne veci a ľudské práva, kde majú vynikajúcu odbornosť a skúsenosť, pri riešení týchto problémov. Napriek tomu som rada, lebo uzavretie tejto dohody signalizuje, že je potrebné, aby tento orgán, agentúra, začal pracovať čo najskôr. Agentúra bola slávnostne otvorená 1. marca, ale jej prevádzková a správna štruktúra stále nefunguje. Musíme postúpiť ďalej a napraviť situáciu, aby sme mohli pokračovať ďalej. Tento materiál sledujem od začiatku svojho mandátu, všimla som si veľké ťažkosti pri navrhovaní jeho rámca, oblasti pôsobnosti a rozhodovacích štruktúr na spokojnosť všetkých zúčastnených. Všetci máme obavy, lebo agentúra bude zbierať údaje a pripravovať odporúčania inštitúciám v odbore, čo je právomoc, ktorú je ťažko vymedziť, ktorá je horizontálna a prechádza všetkými politikami Spoločenstva. Spokojní môžeme byť len vtedy, ak vytvoríme spoľahlivú a zodpovednú agentúru, ktorej je zverená dostatočná právomoc a zodpovedajúci rozpočet na splnenie jej úlohy. Táto zmluva môže tomu pomôcť. Zabezpečíme, aby sa zabránilo akémukoľvek prepletaniu úloh a zdvojeniu činností. Dúfajme, že slávnostné vyhlásenie Charty základných práv bude druhou stranou jednej mince: prvý praktický krok k budúcej politike Únie o ľudských právach a základných slobodách."@sk19
"Gospa predsednica, vesela sem, da lahko danes govorim kot poročevalka v senci za skupino PPE-DE glede tega poročila o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Svetom Evrope glede sodelovanja med Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in Svetom Evrope. Veliko smo razpravljali in se spraševali, ali je agencija potrebna, ali lahko Svet Evrope to sprejme, ali bo to sodelovanje resnično in uporabno. Vseskozi so v Parlamentu in Komisiji jasno govorili: da, agencijo potrebujemo, vidimo smisel te institucije in napovedujemo dobro sodelovanje med Svetom Evrope in agencijo. Zato pozdravljam dejstvo, da lahko sedaj, ko imamo nov sporazum, govorimo o institucionaliziranem sodelovanju. Po drugi strani mi je žal, da tega besedila nismo mogli resnično izboljšati s spremembo nekaterih vidikov, ker bi sama poudarila potrebo po upoštevanju vseh izkušenj pri obravnavi konkretnih vprašanj agencije, ki bi jih zbrala Parlamentarna skupščina Sveta Evrope s svojim sistemom poročanja v številnih odborih, na primer v odboru za pravne zadeve in človekove pravice, v katerem so prisotni odlično strokovno znanje in izkušnje pri obravnavi teh vprašanj. Vseeno sem zadovoljna, da sklenitev tega sporazuma izraža potrebo, da to telo, tj. agencija, čim prej začne delati. Agencija je bila uradno ustanovljena 1. marca, vendar njena struktura delovanja in vodenja še vedno ni urejena. Položaj je nujno treba spremeniti in izboljševati. Ta primer sem spremljala od samega začetka svojega mandata in pri tem opazila velike težave pri določanju njegovega področja delovanja, področja pristojnosti ter struktur za sprejemanje odločitev za zadovoljitev vseh vključenih akterjev. Vsi smo zaskrbljeni, ker bo agencija zbrala podatke in pripravila priporočila institucijam s tega področja, saj je ob upoštevanju njenih omejitev težko določiti, katera je horizontalna in katera zadeva vse ukrepe Skupnosti. Zadovoljni smo lahko le, če bomo oblikovali verodostojno in odgovorno agencijo, ki ima dovolj pooblastil in zadosten proračun za opravljanje svojega dela. K temu lahko prispeva ta sporazum. Zagotovili bomo, da prekrivanja teh nalog in podvajanja dela ne bo. Upamo, da bo današnja slovesna objava Listine o temeljnih pravicah predstavljala eno stran, agencija pa drugo stran istega kovanca – prvi resničen korak proti prihodnji politiki Unije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah."@sl20
". Fru talman! Det gläder mig att i dag få tala som PPE-DE-gruppens skuggföredragande för detta betänkande om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Europarådet om samarbete mellan Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europarådet. Debatterna har varit långa och det har ställts många frågor om behovet av en byrå, om Europarådet kan ge sitt godkännande och om huruvida ett verkligt, givande samarbete mellan de två är möjligt. Hela tiden har både parlamentet och kommissionen tydligt sagt ja, vi behöver byrån, vi anser att det finns en mening med en sådan institution och vi tror på ett gott samarbete mellan Europarådet och byrån. Jag är därför glad att vi nu när avtalet är på plats kan tala om ett institutionaliserat samarbete. Jag beklagar visserligen att vi egentligen inte kunde förbättra texten genom att ändra vissa delar. Jag skulle ha velat betona vikten av att byrån, när den hanterar konkreta frågor, beaktar all den erfarenhet och kunskap som Europarådets parlamentariska församling, med hjälp av sitt rapporteringssystem, kunnat inhämta från de olika utskotten, t.ex. utskottet för rättsliga frågor och mänskliga rättigheter, som har mycket goda kunskaper och erfarenhet när det gäller dessa frågor. Ändå är jag glad, eftersom ingåendet av avtalet visar på vikten av att detta organ, byrån, så snart som möjligt inleder sin verksamhet. Byrån invigdes officiellt den 1 mars, men drifts- och förvaltningsstrukturen är ännu inte på plats. Nu måste man fortsätta med förbättringarna för att komma vidare. Jag har följt detta ärende ända sedan jag tillträdde mitt mandat och har noterat de oerhörda svårigheterna med att fastställa byråns räckvidd, behörighetsområde och beslutsstrukturer på ett sätt som kan godtas av alla berörda parter. Detta är angeläget för oss alla, eftersom byrån kommer att inhämta och sammanställa uppgifter och utfärda rekommendationer till institutionerna på området. Gränserna för detta ansvarsområde är svåra att fastställa, eftersom det rör sig om ett övergripande område med anknytning till all EU-politik. Vi kan vara nöjda först när vi skapat en trovärdig och ansvarstagande byrå som getts tillräckliga befogenheter och en tillräcklig budget för att kunna klara sina uppgifter. Avtalet kan bidra till detta. Vi kommer att se till att överlappning mellan uppgifterna och dubbelarbete undviks. Låt oss hoppas att den högtidliga proklamationen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i dag kommer att utgöra ena sidan och byrån den andra sidan av samma mynt: ett första konkret steg mot en framtida EU-politik om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kinga Gál,"18,5,20,15,1,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph