Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-12-Speech-3-360"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071212.33.3-360"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank the rapporteur for underlining the need for studies and analyses, but also concluding that, if there are distortions on the market, something has to be done in order to achieve a level playing field. I think it is important to conclude this from this debate. If there are distortions, we can have different opinions – if they are there. But if they are there, something needs to be done. We need to do that because I think we all agree that we want more cross-border competition, and we also wish to secure the interests of the consumers. It is relevant to discuss the difference between different systems, because if you have in some Member States ex-ante systems and in some Member States different ex-post systems, which in reality assumes that the state might bale out banks which cannot pay their customers, then you have a distortion. It is my opinion that, due to the differences in opinion we have, there is a distortion already. The distortion is even more serious if it is also based on the assumption that the state should help banks which are not able to pay their customers. I think a good achievement with this report by Mr Ehler is that we have achieved that conclusion. I think it is important that the Commission respond to that in future actions. We might have differences in opinion about how the state of play is today. But we do agree on the need for action to be taken if the studies to be done show that there are distortions. I would like to thank the rapporteur for that and also ask the Commissioner to respond to that with action."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, rád bych poděkoval panu zpravodaji za zdůraznění potřeby studií a analýz, ale také za názor, že pokud je narušován trh, je třeba udělat něco v zájmu dosažení rovných příležitostí. Domnívám se, že k tomu bychom v této debatě měli dojít. Pokud zde je narušování trhu, můžeme mít různé názory – jestli zde je. Ale pokud zde je, je třeba něco udělat. Musíme něco udělat, protože myslím, že se všichni shodneme, že stojíme o větší přeshraniční hospodářskou soutěž a také chceme chránit zájmy spotřebitelů. Je důležité diskutovat o rozdílech mezi různými systémy, protože máte-li v některých členských státech předběžné systémy a v některých odlišné dodatečné systémy, což ve skutečnosti znamená, že stát by mohl vypomoci bance, která nemůže platit svým zákazníkům, pak máte narušení trhu. Jsem toho názoru, že je zde narušení již vzhledem k našim rozdílným názorům. Toto narušení je o to vážnější, pokud je založeno na předpokladu, že by měl stát pomáhat bankám, které nejsou schopny platit svým zákazníkům. Domnívám se, že úspěch této zprávy pana Ehlera je, že jsme došli k tomuto závěru. Myslím, že je důležité, aby na to Komise svými budoucími kroky reagovala. Můžeme mít rozdílné názory na současný stav. Ale shodneme se, že pokud nastávající studie prokáží narušení trhu, bude třeba podniknout kroky. Rád bych za to poděkoval panu zpravodaji a také bych požádal pana komisaře, aby podnikl patřičné kroky."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke ordføreren, fordi han understreger behovet for undersøgelser og analyser, men også for hans konklusion om, at hvis der er forvridninger på markedet, må der gøres noget for at opnå en level playing field. Det mener jeg er en vigtig konklusion på denne debat. Hvis der er forvridninger, kan vi have forskellige opfattelser - hvis de er der. Men hvis de er der, skal der gøres noget. Det må vi gøre, for vi er nok alle enige om, at vi ønsker mere grænseoverskridende konkurrence, og vi ønsker også at sikre forbrugernes interesser. Det er relevant at diskutere forskellene mellem forskellige systemer, for hvis man har ex ante-systemer i nogle medlemsstater og anderledes ex post-systemer i andre, hvilket i virkeligheden betyder, at staten går ind og dækker for banker, som ikke kan betale deres kunder, så har man en forvridning. Efter min mening foreligger der allerede en forvridning som følge af de forskellige opfattelser, vi har. Forvridningen er endnu mere alvorlig, hvis den også bygger på den antagelse, at staten skal hjælpe banker, som ikke kan betale deres kunder. Det er efter min mening et godt resultat af denne betænkning af hr. Ehler, at vi er nået til den konklusion. Jeg mener, det er vigtigt, at Kommissionen reagerer på dette i kommende aktioner. Vi har muligvis forskellige opfattelser af den nuværende situation. Men vi er enige om, at der skal gøres noget, hvis undersøgelserne viser, at der er forvridninger. Det vil jeg gerne takke ordføreren for, og jeg vil også bede kommissæren reagere på det med handling."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte dem Berichterstatter dafür danken, dass er den Bedarf an Studien und Analysen betont hat, aber gleichzeitig zu der Schlussfolgerung kommt, im Falle von Verzerrungen im Markt müsse etwas getan werden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Meines Erachtens ist dies eine wichtige Schlussfolgerung aus dieser Aussprache. Man kann verschiedener Ansicht sein, ob es Verzerrungen gibt. Falls es denn welche gibt. Doch wenn dem so ist, muss etwas unternommen werden. Handlungsbedarf ist dann erforderlich, denn ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass wir mehr grenzüberschreitenden Wettbewerb und gleichzeitig den Schutz der Interessen der Verbraucher wollen. Die Unterschiede zwischen verschiedenen Systemen müssen erörtert werden, denn wenn es in einigen Mitgliedstaaten Ex-ante-Systeme und in anderen unterschiedliche Ex-post-Systeme gibt, bei denen man in der Praxis davon ausgeht, dass der Staat die Banken rettet, die ihre Kunden nicht auszahlen können, dann liegt eine Verzerrung vor. Meiner Meinung nach gibt es bereits aufgrund unserer divergierenden Ansichten eine Wettbewerbsverzerrung. Diese ist um so gravierender, wenn sie zudem auf der Annahme beruht, der Staat sollten den Banken unter die Arme greifen, die nicht in der Lage sind, ihre Klienten zu bedienen. Nach meinem Dafürhalten ist diese Schlussfolgerung auf der Grundlage des Berichts von Christian Ehler ein begrüßenswertes Ergebnis. Die Kommission sollte bei künftigen Aktionen unbedingt darauf eingehen. Wir mögen unterschiedlicher Meinung sein, was den heutigen Stand der Dinge betrifft. Aber wir sind uns darüber einig, dass Handlungsbedarf besteht, wenn aus den durchzuführenden Studien hervorgeht, dass Verzerrungen existieren. Ich möchte dem Berichterstatter dafür danken und auch den Herrn Kommissar auffordern, darauf mit Taten zu reagieren."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, επειδή επεσήμανε την αναγκαιότητα εκπόνησης μελετών και αναλύσεων, αλλά και επειδή συμπέρανε ότι, εάν παρατηρούνται στρεβλώσεις στην αγορά, κάτι πρέπει να γίνει, προκειμένου να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξαγάγουμε αυτό το συμπέρασμα από αυτή τη συζήτηση. Εάν παρατηρούνται στρεβλώσεις, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις – εάν και εφόσον υπάρχουν. Εάν όμως υπάρχουν, τότε κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό, επειδή πιστεύω πως όλοι συμφωνούμε ότι επιθυμούμε την ανάπτυξη περισσότερου διασυνοριακού ανταγωνισμού, και επίσης επιθυμούμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών. Είναι σκόπιμο να συζητήσουμε τις διαφορές μεταξύ διαφόρων συστημάτων, επειδή εάν σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ex ante συστήματα και σε ορισμένα κράτη μέλη διάφορα ex post συστήματα, το οποίο στην πραγματικότητα οδηγεί στην υπόθεση ότι το κράτος μπορεί να ενισχύσει οικονομικά τράπεζες, οι οποίες δεν μπορούν να πληρώσουν τους πελάτες τους, τότε έχουμε στρέβλωση. Κατά την άποψή μου, λόγω της διαφοράς των απόψεων τις οποίες υποστηρίζουμε, υπάρχει ήδη στρέβλωση. Η στρέβλωση είναι ακόμη πιο σοβαρή, εάν επίσης βασίζεται στην υπόθεση ότι το κράτος θα πρέπει να βοηθάει τράπεζες οι οποίες δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τους πελάτες τους. Πιστεύω ότι κάτι καλό το οποίο επιτύχαμε με την έκθεση του κ. Ehler, είναι ότι καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να ανταποκριθεί στο ζήτημα αυτό σε μελλοντικές δράσεις. Ίσως οι απόψεις να διίστανται σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Συμφωνούμε όμως ότι είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης, εάν οι μελέτες, οι οποίες πρόκειται να εκπονηθούν, δείξουν ότι υπάρχουν στρεβλώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτό και επίσης να ζητήσω από τον Επίτροπο να ανταποκριθεί στο ζήτημα αυτό, αναλαμβάνοντας δράση."@el10
"Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al ponente por subrayar la necesidad de estudios y análisis, pero también por llegar a la conclusión de que, si existen distorsiones en el mercado, habrá que hacer algo para conseguir unas condiciones equitativas. Creo que es importante sacar esta conclusión del debate. Si hay distorsiones, podemos tener opiniones diferentes, en su caso. Pero, si las hay, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacerlo porque creo que todos estamos de acuerdo en que queremos más competencia transfronteriza, y también queremos proteger los intereses de los consumidores. Es pertinente debatir la diferencia entre los distintos sistemas porque, si en algunos Estados miembros tenemos sistemas a priori y en otros tenemos sistemas diferentes a posteriori —lo que en realidad supone que el Estado podría salir fiador de los bancos que no puedan pagar a sus clientes—, tenemos una distorsión. Dadas nuestras diferencias de opinión, creo que ya existe una distorsión. La distorsión es aún más grave si también se basa en el supuesto de que el Estado debe ayudar a los bancos que no puedan pagar a sus clientes. Creo que un buen logro de este informe del señor Ehler es que hayamos llegado a esta conclusión. Creo que es importante que la Comisión responda a esto en futuras acciones. Quizá tengamos diferencias de opinión en cuanto a la situación actual. Pero sí estamos de acuerdo en la necesidad de tomar medidas si los estudios que se van a realizar demuestran la existencia de distorsiones. Me gustaría dar las gracias al ponente por ello y pedir también al Comisario que responda a esto con medidas."@es21
"Proua juhataja, tahaksin raportööri tänada uuringute ja analüüside vajaduse rõhutamise eest, aga teen ka järelduse, et kui turul on moonutused, tuleb midagi ette võtta võrdsete tegutsemisvõimalust saavutamiseks. Arvan, et arutelust selle järelduse tegemine on oluline. Moonutuste puhul võivad meil olla erinevad arvamused – kui neid esineb. Kui neid esineb, on vaja midagi ette võtta. Me peame seda tegema, sest ma arvan, et oleme kõik nõus, et soovime suuremat piiriülest konkurentsi ja samuti soovime kaitsta tarbijate huve. Oluline on arutada erinevate süsteemide vahelisi erinevusi, sest kui osades liikmesriikides on eelrahastatavad süsteemid ja osades liikmesriikides erinevad tagantjärele rahastamise süsteemid, mis tegelikkuses eeldab, et riik võib hädast välja päästa pangad, mis ei suuda klientidele maksta, siis on tegemist konkurentsimoonutusega. Minu arvamus on, et kuna meie arvamused on erinevad, siis on meil juba tegemist moonutusega. Moonutus on isegi tõsisem, kui see põhineb ka eeldusel, et riik peaks aitama pankasid, mis ei suuda oma klientidele maksta. Ma arvan, et hr Ehleri hea tulemus selles raportis on see, et me jõudsime sellele järeldusele. Arvan, et on oluline, et komisjon sellele tulevaste meetmete raames reageeriks. Meil võivad olla erinevad arvamused selle kohta, millised on tegutsemistingimused täna. Aga me oleme nõus, et kui uuringud tõestavad moonutuste olemasolu, siis on vaja tegutseda. Tahaksin raportööri selle eest tänada ja samuti paluda volinikul sellele tegudega reageerida."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää selvitysten ja analyysien tarpeen korostamisesta, mutta myös hänen johtopäätöksestään, että mahdolliset markkinoiden vääristymät on korjattava tasapuolisten toimintaedellytysten mahdollistamiseksi. Minusta on tärkeää tehdä tämä johtopäätös keskustelusta. Siitä, ilmeneekö markkinoiden vääristymiä vai ei, voidaan olla montaa mieltä. Jos niitä kuitenkin esiintyy, jotain on tehtävä, sillä olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että tarvitaan lisää rajat ylittävää kilpailua. Lisäksi haluamme turvata myös kuluttajien edut. On tärkeää keskustella järjestelmien välisistä eroista, sillä kyse on vääristymästä, jos yhdessä jäsenvaltiossa on käytössä ex ante -järjestelmä ja toisessa ex post -järjestelmä, mikä todellisuudessa antaa valtiolle mahdollisuuden auttaa kuiville pankit, jotka eivät kykene maksamaan asiakkailleen. Olen sitä mieltä, että vääristymää aiheuttaa jo se, että olemme eri mieltä asiasta. Vääristymä on sitäkin vakavampi, jos se perustuu olettamukseen siitä, että valtioiden olisi autettava pankkeja, jotka eivät kykene maksamaan asiakkailleen. Hyvä saavutus esittelijä Christian Ehlerin mietinnössä on minusta se, että olemme tehneet tällaisen päätelmän. Komission olisi mielestäni otettava se huomioon tulevissa toimissaan. Voimme olla eri mieltä nykyisestä tilanteesta. Olemme kuitenkin yhtä mieltä tarpeesta ryhtyä toimiin, jos selvitykset osoittavat, että markkinoiden vääristymiä todella esiintyy. Haluan kiittää esittelijää tästä päätelmästä sekä kehottaa komissiota vastaamaan siihen toiminnalla."@fi7
"Madame la Présidente, je tiens à remercier le rapporteur pour avoir souligné la nécessité d’études et d’analyses, mais aussi pour sa conclusion selon laquelle, s’il y a des distorsions sur le marché, il faut agir pour parvenir à des conditions de concurrence égales. Je crois qu’il est important d’arriver à cette conclusion à la suite du débat. S’il y a des distorsions, nous pouvons avoir différentes opinions, mais nous devons faire quelque chose. Il faut agir parce que je pense que nous sommes tous d’accord sur le fait que nous voulons plus de concurrence transfrontalière et nous voulons aussi garantir les intérêts des consommateurs. Il est important de discuter des différences entre les différents systèmes, parce que si vous avez dans certains États membres des systèmes ex ante et dans d’autres des systèmes différents ex post, qui supposent en réalité que l’État peut venir au secours des banques qui ne peuvent pas payer leurs clients, vous avez un cas de distorsion. Selon moi, étant donné nos divergences d’opinion, nous avons déjà une distorsion. Cette distorsion est encore plus grave si elle est aussi fondée sur l’hypothèse que l’État doit aider les banques qui ne peuvent pas payer leurs clients. Je pense qu’un des succès du rapport de M. Ehler, c’est que nous sommes parvenus à cette conclusion. Il est important que la Commission y réagisse dans le cadre de futures mesures. Nous avons peut-être des divergences d’opinion quant au rôle de l’État aujourd’hui. Mais nous sommes d’accord sur la nécessité de prendre des mesures si les études qui doivent être menées nous montrent qu’il y a bien des distorsions. Je tiens aussi à remercier le rapporteur pour cela et à demander au commissaire d’y répondre par l’action."@fr8
"Tisztelt Elnök asszony! Szeretném megköszönni az előadónak, hogy kiemelte a tanulmányok és elemzések szükségességét és hogy arra a következtetésre jutott, hogy amennyiben torzulások tapasztalhatók a piacon, akkor valamit tenni kell az egyenlő feltételek megteremetése érdekében. Úgy gondolom, hogy a vita alapján fontos ezt a következtetést levonni. Amennyiben léteznek torzulások, lehet véleménykülönbség közöttünk, amennyiben léteznek. De ha léteznek, akkor viszont tenni kell valamit. Ezt azért kell megtennünk, mert úgy gondolom mi mind egyetértünk abban, hogy még több határon átnyúló versenyt akarunk és mindannyian biztosítani kívánjuk a fogyasztók érdekeit. Fontos megbeszélni a különböző rendszerek között meglévő különbözőséget, mert amennyiben egyes tagállamokban előzetes rendszer van, más tagállamokban pedig eltérő utólagos rendszer található, ami valójában azt feltételezi, hogy az állam kisegítheti azokat a bankokat, amelyek nem tudják kifizetni fogyasztóikat, ebben az esetben torzulással állunk szemben. Véleményem szerint a közöttünk fennálló véleménykülönbségek miatt máris létezik torzulás. A torzulás ennél is súlyosabb, ha arra a feltételezésre épül, hogy az államnak segítséget kell nyújtania azoknak a bankoknak, amelyek képtelenek kifizetni fogyasztóikat. Ehler úr jelentésének köszönhetően, sikerült erre a következtetésre jutnunk. Fontosnak tartom, hogy a Bizottság további lépésekkel reagáljon erre. Lehetséges, hogy eltérő álláspontot képviselünk a jelenlegi helyzet megítélését illetően. De abban egyetértünk, hogy amennyiben az elvégzendő tanulmányok torzulást állapítanak meg, akkor lépéseket kell tennünk. Köszönöm ezt az előadónak és felkérem a Bizottságot, hogy tegye meg az erre vonatkozó lépéseket."@hu11
"Signora Presidente, vorrei ringraziareil relatoreper aver sottolineato la necessità di studi e analisi, ma anche per aver concluso che, se ci sono distorsioninel mercato, si deve fare qualcosa per arrivare a un contesto omogeneo. Penso sia importante chiudere la presente discussione con questa considerazione. Se ci sono distorsioni, possiamo avere opinioni differenti. Se ci sono. Ma se effettivamente ci sono, si deve fare qualcosa. Dobbiamo fare questoperchépenso che siamo tutti d’accordo nel voleremaggiore concorrenza transfrontaliera, e vogliamo anche garantiregli interessi dei consumatori. E’ importante discutere le differenzefra i differentisistemi, perché se in alcuni Stati membri ci sono sistemi e in altrisistemi diversi il che in effetti presumeche lo Statopossasoccorrere finanziariamente le banche non in grado di pagare i loro clienti, allora c’è una distorsione. A mio parere, in ragione delle divergenze di opinione che abbiamo, esiste già una distorsione, che diventa anche più grave se è basatapure sulla presunzioneche lo Stato debba aiutarele banche che non sono in grado di pagare i loro clienti. Penso che un buon risultato conseguito da questa relazione dell’onorevole Ehler sia il fatto di essere arrivati a quella conclusione, e ritengo sia importanteche nei suoi futuri interventi la Commissione si occupi di questo aspetto. Possiamo avere opinioni divergentisullo stato dell’arte odierno, ma concordiamo sulla necessitàdi prendere provvedimenti se gli studi da realizzaremostrano l’esistenza di distorsioni. Vorrei ringraziare il relatore per questoe allo stesso tempo chiedere al Commissariodi rispondere a quest’esigenza con l’azione."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad akcentuotas studijų ir tyrimų poreikis bei už daromą išvadą, kad esant rinkos iškraipymams būtina imtis veiksmų vienodoms sąlygoms sudaryti. Manau, tuo galima apibendrinti mūsų diskusijas. Dėl iškraipymų mūsų nuomonės gali nesutapti. Tačiau jei jų pasitaiko, būtina veikti. Privalome tai padaryti, nes, manau, niekas neprieštaraus, kad norime intensyvesnio tarptautinio bendradarbiavimo ir siekiame užtikrinti vartotojų interesus. Su šiuo klausimu susijęs įvairių sistemų skirtumai, nes vienose valstybėse narėse taikomos ex ante sistemos, o kitose – skirtingos ex post sistemos (faktiškai daroma prielaida, kad valstybė gali atlyginti už bankus, kurie negali atsiskaityti su klientais), todėl susiduriame su iškraipymu. Manau, kad dėl nuomonių skirtumo jau atsiranda iškraipymas. Jis dar didesnis, jei pagrįstas prielaida, kad valstybė turėtų padėti bankui, nepajėgiančiam išmokėti pinigų savo klientams. Manau, kad šio Ch. Ehlerio pranešimo tinkamas rezultatas – tai, kad mums pavyko pasiekti šių išvadų. Manau, kad Komisija turėtų į tai atsižvelgti tolesniuose veiksmuose. Galime nesutarti dėl dabartinių žaidimo sąlygų. Tačiau sutariame dėl poreikio imtis veiksmų, jei studijos parodys esant iškraipymų. Norėčiau už tai padėkoti pranešėjui ir paprašyti Komisijos narį imtis veiksmų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlētos pateikties referentam par akcentēto nepieciešamību pēc pētījumiem un analīzēm, arī par secinājumu, ja tirgū pastāv izkropļojumi, ir kaut kas jādara, lai panāktu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi to secināt no šīm debatēm. Ja izkropļojumi pastāv, mums var būt dažādi uzskati – ja tie tiešām pastāv. Bet, ja tie tiešām pastāv, kaut kas ir jādara. Mums tas ir jādara, jo es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka mēs gribam nodrošināt lielāku pārrobežu konkurenci un ka mēs arī vēlamies nodrošināt klientu interešu ievērošanu. Ir būtiski apspriest atšķirības starp dažādām sistēmām, jo, ja jums dažās dalībvalstīs ir sistēmas un dažās dalībvalstīs atšķirīgas sistēmas, ar kurām realitātē pieņem to, ka valsts varētu atbalstīt ar sanācijas pasākumiem bankas, kuras nespēj maksāt saviem klientiem, tādā gadījumā jums ir izkropļojums. Mans viedoklis ir, ka dažādu mūsu viedokļu atšķirību dēļ izkropļojums jau pastāv. Šis izkropļojums ir pat vēl nopietnāks, ja tas arī pamatojas uz pieņēmumu, ka valstij ir jāpalīdz bankām, kuras nespēj maksāt saviem klientiem. Manuprāt, labs sasniegums ar kunga ziņojumu ir, ka mēs esam nonākuši pie šī secinājuma. Es domāju, ir svarīgi, ka Komisija turpmākajās darbībās uz to reaģē. Mums var būt viedokļu atšķirības par to, kāda ir pašreizējā situācija. Bet mēs piekrītam par nepieciešamību veikt pasākumus, ja paredzētie pētījumi parādīs, ka izkropļojumi pastāv. Es par to vēlētos pateikties referentam un arī aicināt Komisiju reaģēt uz to ar rīcību."@lv13
"Madam President, I would like to thank the rapporteur for underlining the need for studies and analyses, but also concluding that, if there are distortions on the market, something has to be done in order to achieve a level playing field. I think it is important to conclude this from this debate. If there are distortions, we can have different opinions – if they are there. But if they are there, something needs to be done. We need to do that because I think we all agree that we want more cross-border competition, and we also wish to secure the interests of the consumers. It is relevant to discuss the difference between different systems, because if you have in some Member States ex-ante systems and in some Member States different ex-post systems, which in reality assumes that the state might bale out banks which cannot pay their customers, then you have a distortion. It is my opinion that, due to the differences in opinion we have, there is a distortion already. The distortion is even more serious if it is also based on the assumption that the state should help banks which are not able to pay their customers. I think a good achievement with this report by Mr Ehler is that we have achieved that conclusion. I think it is important that the Commission respond to that in future actions. We might have differences in opinion about how the state of play is today. But we do agree on the need for action to be taken if the studies to be done show that there are distortions. I would like to thank the rapporteur for that and also ask the Commissioner to respond to that with action."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben de rapporteur erkentelijk voor het feit dat hij de noodzaak van onderzoek en analyses onderstreept, maar ook concludeert dat, als er sprake is van marktverstoringen, er iets moet worden gedaan om gelijke concurrentieverhoudingen tot stand te brengen. Ik denk dat dit de conclusie van dit debat moet zijn. Als er inderdaad sprake is van marktverstoringen, kunnen we daarover van mening verschillen. Maar als dat zo is, moet er wel iets gebeuren. Ik denk namelijk dat we het er allemaal over eens zijn dat er meer grensoverschrijdende concurrentie moet komen en dat we de belangen van de consumenten moeten veiligstellen. Het is zaak dat we het verschil tussen de systemen bespreken, want als in sommige lidstaten systemen met financiering vooraf worden gehanteerd en in andere lidstaten systemen op basis van financiering achteraf, waarbij er in feite van wordt uitgegaan dat de staat banken die hun klanten niet kunnen uitbetalen, uit de brand helpen, is er sprake van marktverstoring. Volgens mij hebben de meningsverschillen die we hierover hebben, al tot marktverstoring geleid. De verstoring is zelfs nog ernstiger van aard als ook wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de staat banken die hun klanten niet kunnen uitbetalen, moet helpen. Ik denk dat het een grote verdienste is van het verslag van de heer Ehler dat we tot die conclusie zijn gekomen. Ik denk dat het van belang is dat de Commissie daar bij toekomstige maatregelen op inspeelt. We verschillen dan wel van mening over de huidige stand van zaken, maar we zijn het er wel over eens dat er maatregelen moeten worden getroffen als uit de onderzoeken naar voren komt dat er sprake is van marktverstoringen. Ik dank de rapporteur hiervoor en ik vraag de commissaris om met maatregelen te komen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować sprawozdawcy za podkreślenie konieczności przeprowadzenia badań i analiz, lecz również za stwierdzenie, że jeżeli dochodzi do zakłóceń rynku, należy starać się zapewnić równe warunki konkurencji. Myślę, że jest to ważny wniosek z dzisiejszej debaty. Jeżeli dochodzi do zakłóceń, możemy mieć różne opinie, jeżeli mają one miejsce. Jeżeli faktycznie tak jest, coś trzeba zrobić. Musimy to zrobić, ponieważ – myślę, że jesteśmy co do tego zgodni – potrzeba nam więcej transgranicznej konkurencji, a naszym celem jest zabezpieczenie interesów konsumentów. Warto też omówić różnice między poszczególnymi systemami, jeżeli bowiem w niektórych państwach członkowskich istnieją systemy ex ante, a w innych różne systemy ex post, co w rzeczywistości oznacza, że państwo może dofinansować banki, które są niewypłacalne, dochodzi do zakłócenia konkurencji. Moim zdaniem, różnice opinii, jakie tu dziś prezentujemy, świadczą o istnieniu takich zakłóceń. Są one tym poważniejsze, jeżeli dopuszcza się założenie, że państwo powinno pomagać bankom, które nie są w stanie wypłacić depozytów swoim klientom. Myślę, że pozytywnym skutkiem sprawozdania Christiana Ehlera jest fakt, że doszliśmy do takiego wniosku. Myślę też, że Komisja powinna zareagować na ten problem w swoich przyszłych działaniach. Być może dzielą nas różnice opinii na temat obecnego stanu rzeczy. Zgadzamy się jednak co do potrzeby podjęcia działań, jeżeli badania, które mają zostać przeprowadzone, wykażą istnienie zakłóceń. Chciałbym podziękować za to sprawozdawcy i zwrócić się do Komisji o podjęcie odpowiednich działań."@pl16
"Senhora Presidente, agradeço ao relator a tónica que coloca na necessidade de realizar estudos e análises bem como a conclusão a que chegou de que, se existem distorções no mercado, haverá que fazer algo para conseguir condições de concorrência equitativas. Creio que é importante chegarmos a essa conclusão neste debate. Se há distorções, podemos ter diferentes opiniões – se elas de facto existem. Mas se elas existem, algo tem de ser feito. Temos de o fazer, porque – e penso que todos estamos de acordo – queremos mais concorrência transfronteiras, e também queremos proteger os interesses dos consumidores. É pertinente debater a diferença entre os diferentes sistemas, pois, se nalguns Estados-Membros temos sistemas e noutros temos sistemas diferentes o que na realidade pressupõe que o Estado pode ser fiador de bancos que não podem pagar aos seus clientes, temos uma distorção. A minha opinião é que, dadas as diferenças de opinião que temos, já existe uma distorção. A distorção é ainda mais grave se se baseia no pressuposto de que o Estado deve ajudar os bancos que não podem pagar aos seus clientes. Creio que uma conquista positiva deste relatório do senhor deputado Ehler é o facto de termos chegado a essa conclusão. Considero importante que a Comissão dê resposta a esta questão nas suas acções futuras. Temos porventura diferenças de opinião quanto à situação actual. Mas estamos de acordo quanto à necessidade de tomar medidas se os estudos que irão ser realizados demonstrarem que existem distorções. Quero agradecer ao relator esse facto e também pedir à Comissão que responda ao mesmo com acções."@pt17
"Madam President, I would like to thank the rapporteur for underlining the need for studies and analyses, but also concluding that, if there are distortions on the market, something has to be done in order to achieve a level playing field. I think it is important to conclude this from this debate. If there are distortions, we can have different opinions – if they are there. But if they are there, something needs to be done. We need to do that because I think we all agree that we want more cross-border competition, and we also wish to secure the interests of the consumers. It is relevant to discuss the difference between different systems, because if you have in some Member States ex-ante systems and in some Member States different ex-post systems, which in reality assumes that the state might bale out banks which cannot pay their customers, then you have a distortion. It is my opinion that, due to the differences in opinion we have, there is a distortion already. The distortion is even more serious if it is also based on the assumption that the state should help banks which are not able to pay their customers. I think a good achievement with this report by Mr Ehler is that we have achieved that conclusion. I think it is important that the Commission respond to that in future actions. We might have differences in opinion about how the state of play is today. But we do agree on the need for action to be taken if the studies to be done show that there are distortions. I would like to thank the rapporteur for that and also ask the Commissioner to respond to that with action."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rád by som poďakoval pánovi spravodajcovi za zdôraznenie potreby štúdií a analýz, ale tiež za názor, že pokiaľ je narušovaný trh, je potrebné urobiť niečo v záujme dosiahnutia rovnakých príležitostí. Domnievam sa, že k tomu by sme v tejto debate mali dôjsť. V prípade, že dochádza k narušovaniu trhu, môžeme mať rôzne názory – ak tu je. Ale pokiaľ k nemu dochádza, je potrebné niečo urobiť. Musíme niečo urobiť, pretože myslím, že sa všetci zhodneme, že stojíme o väčšiu cezhraničnú hospodársku súťaž a tiež chceme chrániť záujmy spotrebiteľov. Je dôležité diskutovať o rozdieloch medzi rôznymi systémami, pretože ak máme v niektorých členských štátoch predbežné systémy a v niektorých odlišné dodatočné systémy, čo v skutočnosti znamená, že štát by mohol vypomôcť banke, ktorá môže platiť svojim zákazníkom, potom dochádza k narušeniu trhu. Som toho názoru, že narušenie existuje už vzhľadom k našim rozdielnym názorom. Toto narušenie je o to vážnejšie, pokiaľ je založené na predpoklade, že by mal štát pomáhať bankám, ktoré nie sú schopné platiť svojim zákazníkom. Domnievam sa, že úspechom tejto správy pána Ehlera je, že sme dospeli k tomuto záveru. Myslím, že je dôležité, aby na to Komisia svojimi budúcimi krokmi reagovala. Môžeme mať rozdielne názory na súčasný stav. Ale zhodneme sa, že pokiaľ nasledujúce štúdie preukážu narušenie trhu, bude potrebné podniknúť opatrenia. Rád by som sa poďakoval pánovi spravodajcovi a tiež by som požiadal pána komisára, aby podnikol patričné opatrenia."@sk19
"Gospa predsednica, zahvaljujem se poročevalcu, ker je poudaril potrebo po študijah in analizah, vendar tudi ugotovil, da če je na trgu prisotno izkrivljanje, je treba ukrepati, da se dosežejo enotni pogoji delovanja. Mislim, da je pomembno, da smo to ugotovili na podlagi te razprave. Če obstaja izkrivljanje, imamo lahko nanj različne poglede. Vendar je treba, če obstaja, ukrepati. To moramo storiti, ker mislim, da se vsi strinjamo, da želimo več čezmejne konkurence in prav tako hočemo zaščititi interese potrošnikov. O razlikah med različnimi sistemi je dobro razpravljati, ker če so v nekaterih državah članicah sistemi s predhodnim financiranjem in v drugih drugačni sistemi naknadnega financiranja, kar v stvarnosti dopušča, da lahko država reši položaj bank, ki ne morejo izplačati svojih strank, se zgodi izkrivljanje. Zaradi naših različnih mnenj mislim, da je izkrivljanje že prisotno. Izkrivljanje je še toliko bolj resno, če se predpostavlja, da mora država pomagati bankam, ki niso sposobne plačevati svojim strankam. Mislim, da je ta ugotovitev velik dosežek za poročilo gospoda Ehlerja. Mislim, da je pomembno, da se Komisija v prihodnje v takšnih primerih odzove. Naša mnenja glede sedanjega stanja se lahko razlikujejo. Vendar se strinjamo, da je treba ukrepati, če bodo prihodnje študije pokazale, da izkrivljanje obstaja. Za to se poročevalcu zahvaljujem in hkrati prosim komisarja, naj ukrepa."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka föredraganden för att han framhåller behovet av undersökningar och analyser, men också för att han drar slutsatsen att åtgärder måste vidtas för att åstadkomma lika villkor, om det förekommer snedvridningar på marknaden. Jag anser att det är en viktig slutsats man kan dra av denna debatt. Vi kan ha olika uppfattning om huruvida snedvridningar förekommer. Men om de förekommer måste något göras. Jag tror nämligen att vi alla är överens om att vi vill ha mer konkurrens över gränserna, och dessutom vill vi värna om konsumenternas intressen. Det är lämpligt att diskutera skillnaden mellan olika system. Om några medlemsstater har förhandsfinansierade system och några har andra, efterhandsfinansierade system, som i praktiken förutsätter att staten kan rädda banker som inte kan betala sina kunder, så har vi ju en snedvridning. Enligt min mening finns det redan en snedvridning som har sin grund i våra olikartade åsikter. Det är desto allvarligare om snedvridningen dessutom bygger på antagandet att staten ska hjälpa banker som inte kan betala sina kunder. Jag anser att ett gott resultat av Christian Ehlers betänkande är att vi kommit fram till den slutsatsen. Det är viktigt att kommissionen utgår från detta i sina framtida insatser. Våra åsikter kanske går isär när det gäller hur situationen ser ut i dag. Men vi är eniga om att åtgärder behövs om de undersökningar som ska genomföras visar att snedvridningar förekommer. Jag vill tacka föredraganden för detta och också be kommissionsledamoten att vidta åtgärder för att lösa frågan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph