Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-12-Speech-3-277"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071212.28.3-277"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señor Comisario, a estas alturas del debate ya se ha dicho buena parte de lo que se puede decir sobre el tema, pero yo quería referirme al llamamiento del Comisario sobre la necesidad de pensar en las raíces profundas del extremismo. A mí me parece que el problema del extremismo no es que exista una serie de grupos que desarrollan acciones violentas. Es un problema, pero ese problema hay que atacarlo con la ley y hay que perseguirlo, etc., etc. El problema es cuando esas acciones violentas y las propuestas que están detrás tienen posibilidad de extenderse y de implantarse en una base amplia de los ciudadanos o determinados sectores de los ciudadanos. Es cuando, desde el punto de vista político y social, es preocupante. De cara a ver cómo eso se evita, me parece que hay tres razones, tres acciones que son fundamentales. En primer lugar, el propio Comisario mencionaba el conocimiento de la Historia —yo, efectivamente, creo que eso es muy importante para conocer las tragedias, para conocer los éxitos y, en último término, para conocernos como Humanidad—, pero creo que hay que tener cuidado solamente en que la Historia no se convierta en un arma arrojadiza contra el otro para tener determinados réditos de coyuntura política inmediata, lo que en algunos países está produciendo ahora —en concreto, tengo que decir que en el mío, en España. Pero, en segundo lugar, creo que hay otros dos aspectos fundamentales y que en este momento son muy débiles. Primero la educación. Se han perdido, se están perdiendo o se han debilitado, al menos, valores como el valor del esfuerzo, el valor de la disciplina, el valor de la autorresponsabilidad, es decir, todos aquellos valores que son los que, de verdad, crean a un buen ciudadano cuando esas personas son adultas. Finalmente, en el ámbito de la Unión Europea, lo que es importante es que la Unión Europea no fracase como ese ámbito donde todos podemos afrontar juntos, los europeos, los retos de la globalización. Porque lo que ahora hay, como había en otros momentos de la historia del siglo XX en Europa, es mucha incertidumbre, una cierta desesperanza, una cierta falta de horizonte, y hay que dar esas esperanzas, ese espíritu positivo y un gran liderazgo para que todo el mundo se sienta integrado en la Unión Europea."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, v této fázi rozpravy již bylo řečeno téměř vše, co k tomuto tématu mohlo být řečeno. Přesto bych se chtěla zastavit u apelu, kterým nás pan komisař vyzval k zamyšlení nad hlavními příčinami extremismu. Zdá se mi, že problém extremismu nespočívá v existenci několika skupin, které páchají násilné činy. Je to problém, jehož řešení je možné pouze právní cestou a trestním stíháním osob apod. Tento problém vzniká opakovaným použitím násilí a zločinných úmyslů, které vede k zasažení širokých vrstev nebo určitých skupin obyvatelstva. Ze společenského a politického hlediska tento problém vzniká ve chvíli, kdy násilí vyvolává znepokojení. Pokud jde o způsob, jak tomuto problému předcházet, domnívám se, že je nutné vzít v úvahu tři základní faktory. Zaprvé, pan komisař zde zmínil znalost historie – sama jsem přesvědčena, že je velmi důležité, abychom nezapomínali na tragédie, na úspěchy, a v neposlední řadě sami na sebe jako na lidské bytosti. Musíme však být obezřetní, abychom historii nepoužívali jako zbraň vůči ostatním, za účelem krátkodobého politického zisku – jako se to nyní děje v některých zemích, včetně mé země, Španělska. Zadruhé si myslím, že jsou tu ještě dva základní aspekty, které jsou v současné době silně podceňovány. Zaprvé je to vzdělávání. Ztratili jsme, ztrácíme nebo v lepším případě znevažujeme hodnoty, jako je práce, kázeň, samostatnost, zkrátka všechny hodnoty, které z člověka v dospělosti utvářejí zodpovědného občana. A poslední důležitou věcí je, abychom v kontextu Evropské unie neničili prostředí, v němž se my, Evropané, můžeme společně vzepřít sítím vytvářeným v důsledku globalizace. Musíme se zbavit značné dávky nejistoty, beznaděje, bezúčelnosti, která z nás vyzařuje, a vyzařovala i v dřívějších etapách evropské historie 20. století, a naopak, musíme našim občanům poskytovat naději, jasné vyhlídky do budoucnosti a silné vedení, aby se každý cítil být součástí Evropské unie."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! I denne fase af forhandlingen, er det meste af det, der kan siges om dette spørgsmål, allerede blevet sagt. Jeg vil imidlertid gerne kommentere kommissærens understregning af behovet for at tænke over de underliggende årsager til ekstremisme. Det forekommer mig, at problemet med ekstremisme ikke er, at der er en række grupper, der begår voldelige angreb. Det er et problem, men det skal løses gennem lovgivning, og enkeltpersoner skal retsforfølges osv. Problemet opstår, når volden og de bagvedliggende motiver gentages og kan indvirke på en bred befolkningsgruppe eller visse befolkningsgrupper. Ud fra et samfundsmæssigt og politisk synspunkt opstår problemet, når vold vækker bekymring. Med hensyn til spørgsmålet om, hvordan vi forhindrer vold, er der efter min opfattelse tre centrale faktorer, der spiller ind. For det første var kommissæren inde på kendskabet til historien - jeg mener selv, at det er meget vigtigt at have kendskab til tragedier, til succeshistorier og endelig til os selv som mennesker. Jeg mener imidlertid, at vi skal være forsigtige med at bruge historien som et våben mod andre for at opnå kortsigtede politiske fordele - hvilket sker i dag i en række lande, herunder desværre i mit eget land, Spanien. For det andet mener jeg, at der er to andre grundlæggende aspekter, der er meget undervurderede i øjeblikket. Det første er uddannelse. Værdier som f.eks. arbejde, disciplin og selvopretholdelse, dvs. alle de værdier, der er med til at skabe en god voksen borger, er gået tabt, og går stadig tabt, eller de udhules i hvert fald. Endelig er det i EU-sammenhæng vigtigt ikke at opbryde det miljø, inden for hvilket europæerne i fællesskab kan udfordre de netværk, der er blevet skabt som følge af globaliseringen. Det, som vi ser nu, og som vi har set i andre perioder i det 20. århundredes europæiske historie, er en stor usikkerhed, en vis desperation, en vis formålsløshed, og vi skal give håb og udvise en fremadrettet holdning og stærkt lederskab, således at alle føler sig som en del af EU."@da2
"Herr Präsident! Herr Kommissar! In dieser Phase der Aussprache ist das meiste, was man zu diesem Thema sagen kann, bereits gesagt worden. Dennoch möchte ich auf die Mahnung des Herrn Kommissars, über die eigentlichen Wurzeln des Extremismus nachzudenken, zurückkommen. Meines Erachtens besteht das eigentliche Problem des Extremismus nicht darin, dass einige Gruppen gewalttätige Angriffe verüben. Dieses Problem muss auf dem Rechtsweg gelöst werden, und Einzelpersonen müssen strafrechtlich verfolgt werden usw. Problematisch wird es, wenn die Gewalt und die Absichten, die dahinter stecken, sich wiederholen und einen breiten Teil oder bestimmte Segmente der Bevölkerung beeinflussen bzw. sich auf diese auswirken. Aus sozialer und politischer Sicht entsteht ein Problem, wenn Gewalt Anlass zur Sorge bietet. Um dies zu verhindern, sind meiner Ansicht nach drei Faktoren maßgeblich. Erstens erwähnte der Herr Kommissar Geschichtskenntnisse. Ich selbst vertrete die Auffassung, dass es äußerst wichtig ist, über tragische Ereignisse, Erfolge und letztlich über uns als Menschen Bescheid zu wissen. Allerdings müssen wir meiner Meinung nach Vorsicht walten lassen und Geschichte nicht als Waffe gegen andere mit dem Ziel kurzfristiger politischer Erfolge einsetzen, was gegenwärtig in einigen Ländern, so auch in meiner Heimat, Spanien, geschieht. Zweitens gibt es meiner Überzeugung nach zwei weitere grundsätzliche Aspekte, die momentan völlig unterberücksichtigt bleiben. Zum einen die Bildung. Werte wie Arbeit, Disziplin, Eigenständigkeit sind verloren gegangen und gehen noch immer verloren bzw. werden zumindest ausgehöhlt, das heißt, all jene Werte, die dazu beitragen, dass ein Mensch später als Erwachsener ein rechtschaffener Bürger ist. Schließlich ist es im Kontext der Europäischen Union entscheidend, nicht jenes Umfeld zu zerstören, in dem wir Europäer die Netzwerke herausfordern können, die die Globalisierung geschaffen haben. Gegenwärtig, wie auch schon zu anderen Zeiten im Laufe der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, sind wir mit großer Unsicherheit, einer gewissen Verzweiflung und Ziellosigkeit konfrontiert. Wir müssen Hoffnung sähen, einen positiven Geist verbreiten und Führungsstärke zeigen, so dass sich jeder als Teil der Europäischen Union empfindet."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σε αυτό το σημείο της συζήτησης, τα περισσότερα από αυτά που μπορούν να ειπωθούν επί του θέματος έχουν ήδη ειπωθεί. Ωστόσο, θέλω να αναφερθώ στην παρότρυνση του Επιτρόπου σχετικά με την ανάγκη να σκεφτούμε τις υποκείμενες ρίζες του εξτρεμισμού. Πιστεύω ότι το πρόβλημα του εξτρεμισμού δεν είναι ότι υπάρχει μια σειρά ομάδων που διαπράττουν βίαιες επιθέσεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω του νόμου και τα άτομα πρέπει να διώκονται ποινικά, κλπ. Το πρόβλημα προκύπτει όταν η βία και οι προθέσεις πίσω απ’ αυτή επαναλαμβάνονται και έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν ένα ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού ή ορισμένους τομείς του πληθυσμού. Από κοινωνική και πολιτική άποψη, το πρόβλημα προκύπτει όταν η βία προκαλεί ανησυχία. Όσο για τον τρόπο πρόληψής της, πιστεύω ότι υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες. Καταρχάς, ο Επίτροπος ανέφερε τη γνώση της ιστορίας – πιστεύω και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις τραγωδίες, τις επιτυχίες και σε τελική ανάλυση τους εαυτούς μας ως ανθρώπους. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην χρησιμοποιούμε την ιστορία ως όπλο εναντίον των άλλων με στόχο το βραχυπρόθεσμο πολιτικό κέρδος – κάτι που συμβαίνει σήμερα σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων στην χώρα μου, την Ισπανία, πρέπει να πω. Δεύτερον, πιστεύω ότι υπάρχουν δύο άλλες βασικές πτυχές οι οποίες είναι πολύ υποτιμημένες αυτή τη στιγμή. Πρώτον, η εκπαίδευση. Έχουμε χάσει, και εξακολουθούμε να χάνουμε, ή τουλάχιστον να διαβρώνουμε, αξίες όπως η εργασία, η πειθαρχία, η αυτάρκεια, δηλαδή όλες εκείνες τις αξίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλού πολίτη όταν το άτομο φτάνει στην ενηλικίωση. Τέλος, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σημαντικό είναι να μην διαλυθεί αυτό το περιβάλλον στο οποίο εμείς οι Ευρωπαίοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Αυτό που έχουμε τώρα, και αυτό που είχαμε άλλοτε στην πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ού αιώνα, είναι πολλή αβεβαιότητα, αρκετή απόγνωση, έλλειψη σκοπού, και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε ελπίδα, ένα θετικό πνεύμα για το μέλλον και ισχυρή ηγεσία ούτως ώστε να νιώθουν όλοι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
"Mr President, Commissioner, at this stage of the debate most of what can be said on this subject has already been said. However, I would like to refer to the Commissioner’s exhortation about the need to think about the underlying roots of extremism. It seems to me that the problem of extremism is not that there is a series of groups who carry out violent attacks. It is a problem, but it has to be tackled through the law and individuals must be prosecuted, etc. The problem arises when the violence and the intentions behind it are repeated and have a chance to affect a broad sector of the population or certain sectors of the population. From a social and political point of view, it is when violence causes concern that the problem arises. As for how to prevent it, I think there are three essential factors. First, the Commissioner mentioned a knowledge of history – I myself believe that it is very important to know about tragedies, about successes and ultimately about ourselves as humans. However, I think we have to be careful not to use history as a weapon against others with a view to short-term political gain – something which is happening now in some countries, including my own country, Spain, I have to say. Secondly, I think there are two other fundamental aspects which at the moment are much underrated. Firstly, education. We have lost, and are still losing, or at least eroding, values such as work, discipline, self-reliance, that is to say all those values which go towards creating a good citizen when these people reach adulthood. Finally, in the context of the European Union, the important thing is not to break up that environment in which we Europeans can challenge together the networks created by globalisation. What we have now, and what we have had at other times in the course of 20th century European history, is a great deal of uncertainty, a certain desperation, a certain aimlessness, and what we need to do is provide hope, a forward-looking spirit and strong leadership so that everyone feels a part of the European Union."@en4
"Härra president, volinik, praeguseks on käimasolevas arutelus öeldud juba peaaegu kõik, mis selle teema kohta öelda saab. Siiski tahaksin viidata voliniku veenvale seisukohale äärmusluse juurtele mõtlemise vajaduse kohta. Mulle tundub, et äärmusluse probleem pole see, et eksisteerib hulk rühmitusi, kes vägivaldseid rünnakuid korraldavad. See on küll probleem, kuid sellega peab tegelema seaduse abil, üksikisikute üle tuleb kohut mõista jne. Probleem kerkib, kui vägivalda ja selle taga olevaid eesmärke korratakse ning neil on võimalus mõjutada suurt või kindlaid hulki rahvastikust. Sotsiaalsest ja poliitilisest vaatepunktist kerkib probleem siis, kui vägivald põhjustab murelikkust. Selle ennetamiseks on minu arust kolm hädavajalikku tegurit. Esiteks mainis volinik ajaloost teadlik olemist – ma ise arvan, et väga tähtis teada tragöödiate kohta, võitude kohta ning lõpuks ka meie endi kohta inimestena. Siiski peame minu arvates olema ettevaatlikud, et mitte kasutada ajalugu teiste vastu relvana lühiajalise poliitilise kasu saavutamiseks - miski, mis toimub praegu mitmetes riikides, kaasa arvatud minu omas, Hispaanias, pean tunnistama. Teiseks on minu arust veel kaks olulist tahku, mis praegusel ajal tugevalt alahinnatud on. Esiteks, haridus. Me oleme kaotanud ning kaotame veelgi või vähemalt õõnestame väärtusi nagu töö, distsipliin, iseseisvus: teiste sõnadega kõiki väärtusi, mis aitavad kaasa hea kodaniku loomisele, kui need inimesed täiskasvanuikka jõuavad. Lõpuks, Euroopa Liidu kontekstis on tähtis mitte lagundada keskkonda, kus meie, eurooplased saame ühes koos välja kutsuda globaliseerumise loodud võrgustikke. Mis meil on nüüd ja mis meil oli muudel aegadel Euroopa 20. sajandi ajaloo jooksul, on rohkesti teadmatust, teatud meeleheide, teatud sihipäratus, ning see, mida meil vaja teha on, on inimeste varustamine lootuse, ettevaatava vaimu ja tugeva juhtimisega, nii et igaüks tunneks end Euroopa Liidu osana."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tässä vaiheessa keskustelua tarpeellisin aiheesta on jo sanottu. Haluan kuitenkin viitata komission jäsenen kehotukseen pohtia ääriainesten esiintymisen perimmäisiä syitä. Minusta ongelma ei ole siinä, että on olemassa väkivaltaisia tekoja tekeviä ääriryhmittymiä. Se on ongelma, mutta siihen on tartuttava lainmukaisin keinoin, ja rikolliset on saatettava oikeuteen. Suurin ongelma on siinä, että väkivaltaiset teot ja niiden vaikuttimet toistuvat ja saattavat koskea laajaa tai tiettyä väestönosaa. Sosiaaliselta ja poliittiselta näkökannalta ongelmia syntyy silloin, kun väkivalta muuttuu ongelmaksi. Väkivallan estämisessä sen sijaan on minusta kolme keskeistä tekijää. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että – ja myös komission jäsen mainitsi historian tuntemuksen – on hyvin tärkeää tietää historian tragedioista, onnistumisista ja viime kädessä meistä itsestämme ihmisinä. On kuitenkin varottava käyttämästä historiaa aseena muita vastaan lyhytnäköisten poliittisten etujen nimissä, mitä nyt tapahtuu joissakin valtioissa, myös kotimaassani Espanjassa, se on sanottava. On myös kaksi muuta keskeistä tekijää, jotka sivuutetaan mielestäni nykyään hyvin usein. Ensimmäinen on kasvatus. Arvot, kuten työ, kurinpito tai itseluottamus, toisin sanoen arvot, joilla nuoria kasvatetaan kunnon kansalaisiksi, ovat kadonneet tai katoamassa tai ainakin murentuneet. Euroopan unionin yhteydessä sitä vastoin on tärkeää, ettemme murenna sitä ympäristöä, jossa me Euroopan kansalaiset voimme haastaa yhdessä globalisaation synnyttämät verkostot. Vaikka olemme kokeneet nykyaikana ja Euroopan historiassa 1910-luvulla paljon epävarmuutta, epätoivoa ja tarkoituksettomuutta, meidän on nyt luotava toivoa, pitkänäköisyyttä ja vahvaa johtajuutta, jotta jokainen tuntisi kuuluvansa Euroopan unioniin."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, à ce stade du débat, la plupart des choses que l’on peut dire sur ce sujet ont déjà été dites. J’aimerais toutefois évoquer l’exhortation du Commissaire au sujet de la nécessité de songer aux origines sous-jacentes de l’extrémisme. Il me semble que le problème de l’extrémisme n’est pas qu’il existe une série de groupes responsables d’agressions violentes. C’est certes un problème, mais il doit être abordé par la voie judiciaire et les individus doivent être poursuivis, etc. Le problème apparaît lorsque la violence et les intentions qui se cachent derrière sont répétées et risquent d’affecter un vaste segment de la population ou certains segments de la population. D’un point de vue social et politique, c’est lorsque la violence suscite des inquiétudes que le problème apparaît. Pour ce qui est de la façon de la prévenir, je pense qu’il existe trois facteurs essentiels. Premièrement, le Commissaire a mentionné une connaissance de l’Histoire – je suis moi-même convaincue qu’il est très important d’en savoir suffisamment sur les tragédies, sur les réussites et en fin de compte, sur nous-mêmes en tant qu’humains. Je pense néanmoins que nous devons éviter de nous servir de l’histoire comme d’une arme contre les autres à des fins de gain politique à court terme – un phénomène que l’on observe aujourd’hui dans certains pays, y compris le mien, l’Espagne, je dois dire. Deuxièmement, je pense qu’il existe deux autres aspects fondamentaux que l’on sous-estime fortement en ce moment. Premièrement, l’éducation. Nous avons perdu, ou continuons à perdre, en partie du moins, des valeurs telles que le travail, la discipline, l’autonomie, toutes ces valeurs qui contribuent à créer de bons citoyens lorsque les jeunes atteignent l’âge adultes. Enfin, dans le contexte de l’Union européenne, l’important est de ne pas détériorer cet environnement dans lequel nous autres, Européens, pouvons dénoncer ensemble les réseaux créés par la mondialisation. Ce que nous connaissons aujourd’hui, et ce que nous avons connu à d’autres époques au cours de l’Histoire européenne du XXe siècle, c’est une grande incertitude, un certain désespoir, une certaine sensation d’errance, et ce que nous devons faire, c’est offrir de l’espoir, un esprit tourné vers l’avenir et un leadership fort afin que chacun ait le sentiment de faire partie de l’Union européenne."@fr8
"Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Biztos úr! A vita jelenlegi szakaszában szinte minden elhangzott, amit a témáról el lehet mondani. Azonban utalni szeretnék arra a figyelmeztetésre, amit a biztos úr a szélsőségesség gyökereinek végiggondolásának szükségességéről mondott. Számomra a szélsőségesség problémáját nem az erőszakos cselekedetet végrehajtó különböző csoportok létezése jelenti. Ez problémát jelent ugyan, de ezt jogi úton kell kezelni és az egyes emberek ellen vádat kell emelni stb. Akkor merül fel probléma, ha az erőszak és a mögötte meghúzódó szándékok többször megismétlődnek és fennáll annak lehetősége, hogy a népesség széles köreit vagy a népesség bizonyos köreit érintik. Társadalmi és politikai szempontból a probléma akkor jelentkezik, amikor az erőszak aggodalomra ad okot. Ami a megelőzését illeti, szerintem három alapvető fontosságú tényező létezik. Először, a biztos úr említette a történelem ismeretét – én magam is fontosnak tartom, hogy ismerjük a tragédiákat, a sikereket és végső soron önmagunkat mint embereket. Azonban úgy gondolom, hogy óvakodnunk kell attól, hogy a történelmet fegyverként használjuk másokkal szemben rövid távú politikai haszon reményében – mint ami éppen most történik néhány országban, azt kell mondanom, hogy saját hazámat, Spanyolországot is beleértve. Másodszor, úgy gondolom két olyan jelentős terület van, amivel nem a súlyának megfelelő mértékben foglalkozunk. Az első, az oktatás. Elveszítettük és most is elveszítjük vagy legalábbis elherdáljuk értékeinket, mint például a munkát, a fegyelmet, az önellátást, mindazokat az értékeket, amelyek a felnőttkor elérésekor jó polgárt farag ezekből az emberekből. Végezetül, az Európai Unióval összefüggésben, fontos dolog, hogy ne tegyük tönkre azt a környezetet, amelynek keretei között mi európaiak, képesek vagyunk együtt szembeszállni a globalizáció hatására létrejött hálózatokkal. Az, amink most van és az, amink korábban, a 20. század európai történelme során volt, az nem más, mint egy nagyfokú bizonytalanság, egy bizonyos elszántság, egyfajta céltalanság és most reményt, előremutató lelkierőt és erős vezetést kell adnunk, hogy mindenki érezze, hogy az Európai Unió része."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, a questo punto della discussione si è già detto molto di quello che si può dire sul tema. Tuttavia, vorrei fare riferimento all’esortazione del Commissariosulla necessità di riflettere sulle radici profonde dell’estremismo. Mi sembrache il problemadell’estremismonon sia l’esistenza di una serie di gruppiche intraprendono azioni violente. Questo è, sì, un problema, ma deve essere risolto per vie legali, i colpevoli devono essere puniti, eccetera. Il vero problemasorge quando le azioni violentee le idee che vi sono dietropossono essere ripetutee influenzare un’ampia base o determinati settori della popolazione; sorge nel momento in cui la violenza diventa preoccupante da un punto di vista socialee politico. Per quanto riguarda come evitarlo, penso vi siano tre elementi essenziali. In primo luogo, il Commissarioha menzionato la conoscenza della storia;anch’io credo chesia molto importanteconoscere le nostre tragedie, inostri successie in ultima analisi conoscerci in quanto uomini. Tuttavia, penso che dobbiamo stare attenti a non usare la storia come un’armacontro gli altri allo scopo di ottenere vantaggi politicia breve termine: questo è quello che sta succedendoadesso in alcuni paesi, ivi compreso, devo dire, il mio, la Spagna. In secondo luogo, penso ci siano due altri aspetti fondamentaliche allo stato attuale sono decisamente sottovalutati. Il primo è l’istruzione. Abbiamo perso, o stiamo perdendo, o almeno intaccando, valori come il lavoro, la disciplina, la capacità di responsabilizzarsi, ossiatutti quei valoriche contribuiscono a creareun buon cittadino quando la persona diventa adulta. Infine, nel contesto dell’Unione europea, la cosa importanteè che questo spazio comune, in cui tutti noi europei possiamo affrontare insieme le sfide della globalizzazione, non si disgreghi. Quello che viviamo ora, e che abbiamo vissuto in altri momenti della storiaeuropea del XX secolo, è una grande incertezza, una certa disperazione, una certa mancanza di obiettivi, e quello che dobbiamo fareè offrire speranza, uno spirito positivoe una guida sicurain modo che tutti si sentano integrati nell’Unione europea."@it12
"(ES) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, šia tema beveik viskas jau pasakyta. Noriu atkreipti dėmesį į Komisijos nario raginimą žvelgti į ekstremizmo šaknis. Manau, ekstremizmo problema – ne tai, kad kelios grupės vykdo smurtinius puolimus. Su šia problema reikia kovoti įstatymų pagalba, o nusikaltusius asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Blogiau, kai besikartojantis smurtas ir jo priežastys kenkia dideliam gyventojų sektoriui arba keliems sektoriams. Socialiniu ir politiniu požiūriu būtent tada smurtas tampa problema. Yra trys būdai užkirsti jam kelią. Komisijos narys minėjo istorijos žinias – tikiu, kad labai svarbu žinoti apie tragedijas, sėkmę ir apie žmogišką mūsų prigimtį. Tačiau istorijos neturėtume naudoti kaip ginklo dėl trumpalaikės politinės naudos. Kai kuriose šalyse, įskaitant mano gimtąją Ispaniją, taip yra. Antra, yra dar du neįvertinti faktoriai. Pirmiausia švietimas. Pamirštame tokias vertybes kaip darbas, disciplina, savarankiškumas – šios savybės formuoja sąmoningą pilietį. Europos Sąjungos kontekste svarbiausia nesugriauti aplinkos, kurioje europiečiai gali išnaudoti globalizacijos sukurtus tinklus. Kaip ir XX amžiuje, taip ir dabar išgyvename netikrumo jausmą, netgi desperaciją, betiksliškumą. Mums reikia vilties, tikėjimo ateitimi ir gero vadovavimo – tada visi jausis Europos Sąjungos nariais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, šajā debašu posmā viss, ko varēja pateikt par šo tematu, jau tika pateikts. Tomēr es vēlos atgriezties pie komisāra mēģinājumu mūs pārliecināt par vajadzību padomāt par ekstrēmisma pamatcēloņiem. Man šķiet, ka ekstrēmisma problēma nav tikai vairākas grupas, kas veic vardarbīgus aktus. Tā ir problēma, bet to jārisina tiesiskā ceļā - ir jāierosina lietas pret atsevišķām personām u.c. Problēma rodas tad, kad vardarbība un tās pamatā esošais nolūks var ietekmēt plašu iedzīvotāju daļu vai atsevišķus iedzīvotāju segmentus. Raugoties no sociālā un politiskā skatpunkta, problēma rodas tad, kad vardarbība sāk radīt bažas. Attiecībā uz to, kā to novērst, manuprāt, ir trīs būtiski faktori. Pirmkārt, komisārs pieminēja vēstures zināšanas — es pati uzskatu, ka ir ļoti būtiski zināt par traģēdijām, veiksmēm un galu galā par mums kā cilvēkiem, Tomēr es uzskatu, ka mums jābūt piesardzīgiem, lai neizmantotu vēsturi kā ieroci pret citiem, tādējādi iegūstot īstermiņa politiskās priekšrocības — kas pašlaik notiek dažās valstīs, un man jāatzīst, arī manā valstī Spānijā. Otrkārt, es uzskatu, ka pašlaik nepietiekami tiek novērtēti divi citi pamataspekti. Pirmkārt, izglītība. Mēs esam zaudējuši un turpinām zaudēt vai vismaz nodeldējam tādas vērtības kā darbs, disciplīna, pašpaļāvība, t.i., visas tās vērtības, kas, cilvēkam kļūstot pieaugušam, veido viņu par labu pilsoni. Nobeigumā jāatzīmē, ka Eiropas Savienības kontekstā ir būtiski nesagraut vidi, kurā mēs, eiropieši, kopā varam cīnīties pret globalizācijas radītajiem tīkliem. Tas, kas mums ir pašlaik un tas, kas mums bija citos Eiropas vēstures posmos 20. gadsimtā, ir daudz neziņas, zināms izmisums, bezmērķība, un tāpēc mums ir jāvieš cerība, tālredzīga virzība un spēcīga vadība, lai visi justos piederīgi Eiropas Savienībai."@lv13
"Señor Presidente, señor Comisario, a estas alturas del debate ya se ha dicho buena parte de lo que se puede decir sobre el tema, pero yo quería referirme al llamamiento del Comisario sobre la necesidad de pensar en las raíces profundas del extremismo. A mí me parece que el problema del extremismo no es que exista una serie de grupos que desarrollan acciones violentas. Es un problema, pero ese problema hay que atacarlo con la ley y hay que perseguirlo, etc., etc. El problema es cuando esas acciones violentas y las propuestas que están detrás tienen posibilidad de extenderse y de implantarse en una base amplia de los ciudadanos o determinados sectores de los ciudadanos. Es cuando, desde el punto de vista político y social, es preocupante. De cara a ver cómo eso se evita, me parece que hay tres razones, tres acciones que son fundamentales. En primer lugar, el propio Comisario mencionaba el conocimiento de la Historia —yo, efectivamente, creo que eso es muy importante para conocer las tragedias, para conocer los éxitos y, en último término, para conocernos como Humanidad—, pero creo que hay que tener cuidado solamente en que la Historia no se convierta en un arma arrojadiza contra el otro para tener determinados réditos de coyuntura política inmediata, lo que en algunos países está produciendo ahora —en concreto, tengo que decir que en el mío, en España. Pero, en segundo lugar, creo que hay otros dos aspectos fundamentales y que en este momento son muy débiles. Primero la educación. Se han perdido, se están perdiendo o se han debilitado, al menos, valores como el valor del esfuerzo, el valor de la disciplina, el valor de la autorresponsabilidad, es decir, todos aquellos valores que son los que, de verdad, crean a un buen ciudadano cuando esas personas son adultas. Finalmente, en el ámbito de la Unión Europea, lo que es importante es que la Unión Europea no fracase como ese ámbito donde todos podemos afrontar juntos, los europeos, los retos de la globalización. Porque lo que ahora hay, como había en otros momentos de la historia del siglo XX en Europa, es mucha incertidumbre, una cierta desesperanza, una cierta falta de horizonte, y hay que dar esas esperanzas, ese espíritu positivo y un gran liderazgo para que todo el mundo se sienta integrado en la Unión Europea."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, in dit stadium van het debat is het meeste al gezegd. Toch wil ik nog een opmerking maken over de oproep van de commissaris om over de onderliggende oorzaken van het extremisme na te denken. Ik heb de indruk dat het probleem van het extremisme er niet zozeer in bestaat dat bepaalde groepen gewelddaden plegen. Dit is weliswaar een probleem, dat echter door de justitie moet worden aangepakt, en de daders moeten worden vervolgd, enzovoort. Er is echter sprake van een echt probleem wanneer het geweld en de ideologie daarachter op brede schaal voorkomt en dreigt een groter deel van de bevolking of delen van de bevolking te beïnvloeden. Vanuit sociale en economische gezichtspunten vormt geweld een probleem wanneer het tot bezorgdheid leidt. Als het erom gaat geweld te voorkomen, moeten we rekening houden met drie essentiële factoren. Ten eerste heeft de commissaris kennis van de geschiedenis genoemd – ikzelf ben er van overtuigd dat het zeer belangrijk is om iets over tragedies, over successen en uiteindelijk over ons mensen te weten. Ik ben echter ook van mening dat we moeten oppassen dat we de geschiedenis niet als wapen tegen anderen inzetten om er op korte termijn politiek munt uit te slaan – iets wat momenteel in bepaalde landen gebeurt, ook in mijn eigen land, Spanje, moet ik erbij zeggen. Ten tweede zijn er mijns inziens twee andere fundamentele aspecten die momenteel sterk onderschat worden. In de eerste plaats onderwijs. Waarden als werk, discipline, zelfstandigheid, dat wil zeggen alle waarden die ertoe bijdragen dat jongeren als volwassenen goede burgers worden, zijn verdwenen, of raken op de achtergrond, of worden ten minste uitgehold. Ten slotte is het in de context van de Europese Unie belangrijk dat we de omgeving, waarin we als Europeanen iets tegen de door de globalisering tot stand gekomen netwerken kunnen doen, niet afbreken.Momenteel is er, net als op bepaalde momenten in de 20e eeuw, een hoop onzekerheid, een zekere wanhoop, een zekere doelloosheid. Daarom moeten we de mensen hoop geven, een toekomstgerichte visie en een sterk leiderschap ontwikkelen, zodat iedereen het gevoel heeft bij de Europese Unie te horen."@nl3
"( Panie przewodniczący, panie komisarzu! Na tym etapie tej debaty, większość tego, co można powiedzieć w przedmiotowej sprawie zostało już powiedziane. Jednakże chciałabym odnieść się do nawoływania przez pana komisarza do zastanowienia się nad podstawowymi źródłami ekstremizmu. Wydaje mi się, że problem ekstremizmu nie polega na tym, że istnieje kilka grup, które dopuszczają się aktów przemocy. Jest to problem, ale należy go rozwiązać drogą środków prawnych i osoby należy ścigać itp. Problem ten występuje wtedy, gdy przemoc i jej cele pojawiają się wielokrotnie, mogąc przynieść szkodę znacznej części społeczeństwa lub określonym grupom społeczeństwa. Ze społecznego czy politycznego punktu widzenia, problem pojawia się, kiedy przemoc wywołuje obawy. Jeśli zaś chodzi o zapobieganie temu zjawisku, należy pamiętać o trzech podstawowych czynnikach. Po pierwsze, pan komisarz wspomniał o znajomości historii. Osobiście uważam, że bardzo ważne jest posiadanie wiedzy dotyczącej tragedii i sukcesów, a ostatecznie nas samych, jako ludzi. Uważam jednak, że powinniśmy uważać, żeby nie wykorzystywać historii jako broni przeciwko innym w celu osiągnięcia korzyści politycznych w krótkiej perspektywie, czego doświadczamy obecnie w niektórych państwach, w tym, co z żalem stwierdzam, w moim kraju, Hiszpanii. Po drugie, uważam, że nie należy zapominać o dwu innych, podstawowych czynnikach, których znaczenie jest obecnie zdecydowanie niedoceniane. Po pierwsze, edukacja. Straciliśmy i ciągle tracimy z oczu, lub, co najmniej przestaliśmy przywiązywać należyte znaczenie do wartości takich, jak pracowitość, dyscyplina, samodzielność, tzn. te wszystkie wartości, które są niezbędne, żeby być dobrym obywatelem z chwilą osiągnięcia pełnoletniości. Wreszcie w kontekście Unii Europejskiej, kwestią o podstawowym znaczeniu jest, żeby nie zniszczyć tego środowiska, w którym my Europejczycy możemy razem przeciwstawić się sieciom powstałym w wyniku globalizacji. To, z czym mamy do czynienia obecnie i z czym mieliśmy do czynienia w przeszłości, na różnych etapach europejskiej historii XX wieku, to bardzo dużo niepewności, jakaś desperacja, jakaś bezcelowość i powinniśmy zapewnić nadzieję, ufność, jeśli chodzi o naszą przyszłość, a także zdecydowane przywództwo, żeby każdy poczuł, że jest elementem Unii Europejskiej."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, nesta fase do debate, já se disse quase tudo o que é possível dizer sobre esta matéria. No entanto, gostaria de me deter na chamada de atenção que o Comissário fez aqui em relação à necessidade de reflectir sobre as causas mais profundas do extremismo. Eu julgo que o problema do extremismo não é o facto de haver uma série de grupos que cometem ataques violentos. O terrorismo é um problema, mas um problema que tem de ser atacado por via da lei, e os responsáveis têm de ser processados, etc. O problema surge quando essa violência e as intenções que estão por trás dela são repetidas e podem atingir um amplo sector da população ou certos sectores da população. Do ponto de vista político e social, o problema surge quando a violência assume proporções preocupantes. Quanto à forma de o evitar, penso que há três factores fundamentais. Em primeiro lugar, o Comissário referiu um conhecimento da História – e eu, pessoalmente, acredito que isso é realmente muito importante para conhecermos as tragédias, para conhecermos os êxitos e, em última análise, para nos conhecermos a nós próprios enquanto humanos. Porém, penso que devemos ter o cuidado de não utilizar a História como uma arma contra terceiros para retirar dividendos políticos imediatos, como actualmente acontece em alguns países – entre os quais o meu, a Espanha, devo dizer. Em segundo lugar, penso que há outros dois aspectos fundamentais que neste momento são muito subestimados. O primeiro é a educação. Já perdemos, e continuamos a perder, ou pelo menos a corroer, valores como o trabalho, a disciplina, a autoconfiança, ou seja, todos aqueles valores que fazem das pessoas bons cidadãos quando atingem a idade adulta. Por último, no âmbito da União Europeia, o que importa é não destruirmos esse contexto em que nós, europeus, podemos enfrentar em conjunto as redes criadas pela globalização. O que temos agora, e o que tivemos noutros momentos da história europeia do século XX, é uma grande incerteza, um certo desespero, uma certa falta de perspectivas, e aquilo que precisamos de fazer é dar esperança, incutir um espírito positivo e uma forte liderança para que todos se sintam parte da União Europeia."@pt17
"Señor Presidente, señor Comisario, a estas alturas del debate ya se ha dicho buena parte de lo que se puede decir sobre el tema, pero yo quería referirme al llamamiento del Comisario sobre la necesidad de pensar en las raíces profundas del extremismo. A mí me parece que el problema del extremismo no es que exista una serie de grupos que desarrollan acciones violentas. Es un problema, pero ese problema hay que atacarlo con la ley y hay que perseguirlo, etc., etc. El problema es cuando esas acciones violentas y las propuestas que están detrás tienen posibilidad de extenderse y de implantarse en una base amplia de los ciudadanos o determinados sectores de los ciudadanos. Es cuando, desde el punto de vista político y social, es preocupante. De cara a ver cómo eso se evita, me parece que hay tres razones, tres acciones que son fundamentales. En primer lugar, el propio Comisario mencionaba el conocimiento de la Historia —yo, efectivamente, creo que eso es muy importante para conocer las tragedias, para conocer los éxitos y, en último término, para conocernos como Humanidad—, pero creo que hay que tener cuidado solamente en que la Historia no se convierta en un arma arrojadiza contra el otro para tener determinados réditos de coyuntura política inmediata, lo que en algunos países está produciendo ahora —en concreto, tengo que decir que en el mío, en España. Pero, en segundo lugar, creo que hay otros dos aspectos fundamentales y que en este momento son muy débiles. Primero la educación. Se han perdido, se están perdiendo o se han debilitado, al menos, valores como el valor del esfuerzo, el valor de la disciplina, el valor de la autorresponsabilidad, es decir, todos aquellos valores que son los que, de verdad, crean a un buen ciudadano cuando esas personas son adultas. Finalmente, en el ámbito de la Unión Europea, lo que es importante es que la Unión Europea no fracase como ese ámbito donde todos podemos afrontar juntos, los europeos, los retos de la globalización. Porque lo que ahora hay, como había en otros momentos de la historia del siglo XX en Europa, es mucha incertidumbre, una cierta desesperanza, una cierta falta de horizonte, y hay que dar esas esperanzas, ese espíritu positivo y un gran liderazgo para que todo el mundo se sienta integrado en la Unión Europea."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, v tejto fáze rozpravy už bolo povedané takmer všetko, čo k tejto téme mohlo byť povedané. Napriek tomu by som sa chcela zastaviť pri výzve, ktorou nás pán komisár vyzval zamyslieť sa nad hlavnými príčinami extrémizmu. Zdá sa mi, že problém extrémizmu nie je založený na existencii niekoľkých skupín, ktoré páchajú násilné činy. Je to problém, ktorého vyriešenie je možné len právnou cestou a trestným stíhaním osôb a pod. Tento problém vzniká opakovaným použitím násilia a zločinných úmyslov, ktoré vedú k zasiahnutiu širokých vrstiev alebo určitých skupín obyvateľstva. Zo spoločenského a politického hľadiska tento problém vzniká vo chvíli, keď násilie vyvoláva znepokojenie. Pokiaľ ide o spôsob, ako tomuto problému predchádzať, som presvedčená, že je nevyhnutné zohľadniť tri základné faktory. Po prvé, pán komisár sa zmienil o znalosti histórie – sama som presvedčená, že je veľmi dôležité, aby sme nezabúdali na tragédie, na úspechy, a v neposlednom rade sami na seba ako na ľudské bytosti. Musíme však byť obozretní, aby sme históriu nepoužívali ako zbraň voči ostatným, s cieľom krátkodobého politického zisku – ako sa to teraz deje v niektorých krajinách vrátane mojej krajiny, Španielska. Po druhé, myslím si, že sú tu ešte dva základné aspekty, ktoré sú v súčasnosti veľmi podceňované. Po prvé je to vzdelávanie. Stratili sme, strácame alebo v lepšom prípade znevažujeme hodnoty, akými sú práca, disciplína, samostatnosť, jednoducho všetky hodnoty, ktoré z človeka v dospelosti vytvárajú zodpovedného občana. A poslednou dôležitou vecou je, aby sme v kontexte Európskej únie neničili prostredie, v ktorom sa my, Európania, môžeme spoločne postaviť sieťam vytváraným v dôsledku globalizácie. Musíme sa zbaviť podstatnej dávky neistoty, beznádeje, bezúčelnosti, ktorá z nás vyžaruje, a vyžarovala i v skorších etapách európskej histórie 20. storočia, a naopak, musíme našim občanom poskytnúť nádej, jasné vyhliadky do budúcnosti a správne vedenie, aby sa každý cítil byť súčasťou Európskej únie."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, na tej stopnji razprave je večina od tega, kar lahko povemo o tem vprašanju, že bilo povedano. Vendar bom omenila opozorilo komisarja v zvezi s tem, da moramo premisliti o koreninah ekstremizma, na katerih temelji. Menim, da težava ekstremizma ni obstoj vrste skupin, ki izvajajo nasilne napade. To je težava, vendar jo je treba obravnavati z zakonodajo, pri čemer je treba posameznike tožiti itd. Težava je, če se nasilje in vzroki zanj pojavljajo ter imajo možnost vplivati na širši sektor prebivalstva ali na nekatere sektorje prebivalstva. Z družbenega in političnega stališča se težava pojavi, če nasilje povzroča zaskrbljenost. Glede preprečevanja nasilja menim, da obstajajo trije ključni dejavniki. Prvi je poznavanje zgodovine, ki ga je omenil gospod komisar, pri čemer menim, da je zelo pomembno poznavanje tragedij, uspehov in na koncu nas samih kot ljudi. Vendar menim, da moramo biti previdni in zgodovine ne smemo uporabiti kot orožje proti drugim, da bi kratkoročno politično pridobili, pri čemer moram povedati, da se to zdaj dogaja v nekaterih državah, vključno z državo, iz katere prihajam, t. j. Španijo. Nato menim, da obstajata še dva druga temeljna vidika, ki sta sedaj zelo podcenjena. Prvi je izobraževanje. Izgubili smo in še vedno izgubljamo ali vsaj spodkopavamo vrednote, kot so delo, disciplina in samozaupanje, torej vse tiste vrednote, ki pripomorejo k temu, da je odrasel človek dober državljan. Drugič, v okviru Evropske unije je pomembno, da ne uničimo okolja, v katerem se lahko Evropejci skupaj soočimo z mrežami, ki jih ustvarja globalizacija. Kar imam zdaj in smo imeli ob drugih priložnostih v evropski zgodovini 20. stoletja, je velika negotovost, nekakšen obup in brezciljnost, pri čemer moramo zagotoviti upanje, v prihodnost usmerjen duh in trdno vodstvo, da se bo vsak počutil kot del Evropske unije."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! I det här skedet av debatten har det mesta av det som kan sägas i ämnet redan sagts. Låt mig emellertid ta upp kommissionsledamotens uppmaning om att man måste tänka på de underliggande orsakerna till extremism. Som jag ser det är problemet med extremism inte att det finns ett antal grupper som utför våldsdåd. Det är visserligen ett problem, men det måste hanteras med hjälp av lagstiftningen genom att enskilda åtalas etc. Problemet uppstår när våldet och avsikterna bakom det upprepas och kan påverka en stor del av befolkningen eller vissa delar av befolkningen. Ur social och politisk synvinkel är det när våldet skapar oro som det uppstår problem. När det gäller hur man kan förhindra det tror jag att det finns tre viktiga faktorer. Kommissionsledamoten nämnde för det första kunskap om vår historia – jag tror personligen att det är mycket viktigt att ha kunskap om tragedier, om framgångar och ytterst om oss själva som människor. Man jag tror att vi måste vara försiktiga med att använda historien som ett vapen mot andra för att dra kortsiktiga politiska växlar – på det sätt som sker idag i vissa länder, bl.a., måste jag säga, i mitt eget hemland, Spanien. Jag tror för det andra att det finns två andra grundläggande aspekter som idag underskattas i hög grad. Den första är utbildning. Vi har förlorat, och fortsätter att förlora eller åtminstone urholka, värderingar som arbete, disciplin, självständighet, dvs. alla de värderingar som bidrar till att fostra goda medborgare när människor når vuxen ålder. Det viktiga när det gäller Europeiska unionen är slutligen att man inte förstör det klimat i vilket vi européer tillsammans kan ifrågasätta de nätverk som skapas genom globaliseringen. Vad vi har nu, och vad vi har haft vid andra tidpunkter under 1900-talets europeiska historia, är en stor osäkerhet, en viss desperation, en viss håglöshet, och det vi måste göra är att inge hopp, framtidstro och ett starkt ledarskap, så att alla känner sig delaktiga i Europeiska unionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Pilar del Castillo Vera (PPE-DE )."16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph