Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-12-Speech-3-261"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071212.28.3-261"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, pido medio minuto fuera del tiempo que se me ha asignado simplemente para decir a la bancada de allá arriba, a la derecha, un dicho castizo castellano: «A palabras necias, oídos sordos». Continuaré mi intervención en inglés. Hoy, que hemos firmado con orgullo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hace más de medio siglo que Europa fue testigo del más atroz de los crímenes de xenofobia y racismo: el Holocausto. Millones de personas fueron asesinadas a causa de su religión, su origen étnico y sus creencias políticas. Por tanto, es más necesario que nunca tener en cuenta la historia viviendo nuestro presente y preparando el futuro. Debemos estar alerta y vigilantes; tener cuidado con los huevos de la serpiente, como nos enseñó Ingmar Bergman. Como ha confirmado hoy el Comisario Frattini, están resurgiendo los actos violentos de origen racista y xenófobo en nuestros Estados miembros. Pero, para mí, lo más preocupante es que cada vez son más los jóvenes implicados. Por tanto, es absolutamente esencial que les enseñemos valores ciudadanos y en qué consiste el racismo. Cada vez son más los partidos de extrema derecha —que basan su ideología y sus prácticas políticas en la intolerancia y en la exclusión— que obtienen votos suficientes para entrar a formar parte de los Parlamentos nacionales. Éstos les ofrecen una plataforma excelente para su mensaje político de odio. Debemos ser conscientes de ello e intentar hacer cosas que también luchen contra este mensaje. El racismo y la xenofobia son las violaciones más directas de los principios de libertad y democracia y de nuestros derechos fundamentales. Por eso, las instituciones europeas y nosotros, los diputados al Parlamento, estamos obligados a reafirmar nuestra determinación de defender las libertades fundamentales y condenar y combatir cualquier manifestación de racismo y xenofobia con la ley en la mano. Más que nunca, se necesita tolerancia cero para combatir el racismo y la xenofobia. Más que nunca tenemos que ser beligerantes en la defensa de nuestros valores, utilizando y reforzando los instrumentos que la Unión Europea y sus Estados miembros tienen a su disposición. Ningún ciudadano debería sufrir jamás persecución a causa de su raza, religión, género, situación social, idioma, nacionalidad u orientación sexual. La erradicación del racismo y la xenofobia, el derecho a vivir en paz, es un desafío moral para todos los demócratas, y defender los derechos civiles es el deber de todo demócrata."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte, abych obětovala několik sekund z přiděleného času a adresovala zadním řadám vpravo jedno staré kastilské rčení: „ hloupým slovům bude nastaveno neslyšící ucho“. Nyní budu pokračovat ve svém projevu v angličtině. Dnes, v den, kdy jsme s hrdostí podepsali Listinu základních práv Evropské unie, uplynulo více než půl století od doby, kdy se Evropa podílela na holocaustu, nejhanebnějším zločinu motivovaném xenofobií a rasismem. Miliony lidí zemřely kvůli svému náboženskému vyznání, etnickému původu a politickým názorům. Proto je více než kdykoli předtím nezbytné, abychom v našem současném životě, i v přípravách na budoucnost nezapomínali na minulost. Musíme být bdělí a ostražití; dávat si pozor na hadí vejce, jak nás učil Ingmar Bergmann. Komisař Frattini dnes potvrdil, že v našich členských státech dochází k nárůstu násilných činů motivovaných rasismem a xenofobií. Co mě ale snad ještě více zaráží, je stále větší počet mladých lidí, kteří tyto činy páchají. Proto považuji za naprosto nezbytné zaměřit se na vzdělávání mládeže v oblasti občanských práv a povinností, a informovanost o původu a příčinách rasismu. Stále více krajně pravicových stran, jejichž ideologie a politické postupy jsou založeny na nesnášenlivosti a vyloučení, je voleno do vnitrostátních parlamentů, které jsou pro ně ideální platformou k hlásání politických názorů založených na nenávisti. Měli bychom si tuto skutečnost uvědomit a pokusit se podniknout protiopatření. Rasismus a xenofobie představují nejpřímější formy porušování principů svobody a demokracie a našich základních práv. Proto je povinností evropských institucí, i nás, členů Parlamentu, abychom opětovně potvrdili naši odhodlanost podporovat základní svobody a právními prostředky bojovat proti rasismu a xenofobii a odsuzovat veškeré projevy těchto zločinných ideologií. V rámci boje proti rasismu a xenofobii je nyní více než kdy předtím nezbytná nulová tolerance. Více než kdy předtím musíme důrazněji hájit naše hodnoty pomocí nástrojů, které mají Evropská unie a její členské státy k dispozici. Žádný občan by už nikdy neměl být pronásledován z důvodu rasy, náboženského vyznání, pohlaví, sociálního postavení, jazyka, národnosti nebo sexuální orientace. Potlačení rasismu a xenofobie a záruka práva na život v míru je morální výzvou pro všechny demokraty, stejně jako obrana občanských práv."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne bruge nogle få sekunder af min tildelte taletid på at adressere et traditionelt castiliansk ordsprog til alle medlemmerne på de sidste rækker, derovre til højre: tåbelige bemærkninger falder for døve ører. Jeg vil nu forsætte mit indlæg på engelsk. I dag, hvor vi med stor stolthed har undertegnet Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, er det over 50 år siden, at Europa var involveret i den mest skandaløse fremmedfjendske og racistiske forbrydelse - holocaust. Millioner af mennesker blev dræbt på grund af deres religion, deres etniske baggrund og deres politiske overbevisninger. Det er derfor mere nødvendigt end nogensinde at huske historien ved at leve i nutiden og forberede fremtiden. Vi skal være årvågne og agtpågivende. Pas på slangens æg, som Ingmar Bergman lærte os. Som kommissær Frattini bekræftede i dag, er vi vidne til en genopblussen af voldelige handlinger med racistiske og fremmedfjendske motiver i vores medlemsstater. Det er efter min mening imidlertid endnu mere bekymrende, at flere og flere unge er indblandet. Det er derfor helt afgørende, at vi lærer dem, hvad borgerskab og racisme går ud på. Flere og flere yderliggående højrefløjspartier, der baserer deres ideologi og politiske praksis på intolerance og udstødelse, indvælges i nationale parlamenter. Der har de en fremragende platform for deres politiske budskab om had. Vi bør være opmærksom på dette og også forsøge at imødegå denne udvikling. Racisme og fremmedhad er de mest direkte krænkelser af principperne om frihed og demokrati og vores grundlæggende rettigheder. EU-institutionerne og medlemmerne af Europa-Parlamentet er således forpligtet til at bekræfte vores vilje til at opretholde grundlæggende frihedsrettigheder og fordømme og bekæmpe enhver tilkendegivelse af racisme og fremmedhad gennem lovgivning. Der er mere end nogensinde brug for nultolerance for at bekæmpe racisme og fremmedhad. Vi skal mere end nogensinde aggressivt forsvare vores værdier ved at bruge og styrke de instrumenter, som EU og medlemsstaterne har til rådighed. Ingen borger bør nogensinde blive forfulgt på grund af race, religion, køn, social situation, sprog, nationalitet eller seksuel orientering. Udryddelsen af racisme og fremmedhad, retten til at leve i fred, er en moralsk udfordring for alle demokrater, og det er enhver demokrats pligt at forsvare borgerrettighederne."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte einige Sekunden über die mir zugeteilte Zeit hinaus darauf verwenden, um mich lediglich mit einem spanischen Sprichwort an jene Abgeordneten in den hinteren Reihen, dort rechts, zu wenden: „A palabras necias, oídos sordos“ – „Eine dumme Frage verdient eine dumme Antwort“. Ich werde meinen Redebeitrag jetzt auf Englisch fortsetzen. Heute haben wir voller Stolz die Charta der Grundrechte der Europäischen Union unterzeichnet. Vor über einem halben Jahrhundert war Europa Schauplatz der verbrecherischsten Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit: des Holocausts. Millionen von Menschen wurden aufgrund ihres Glaubens, ihrer ethnischen Herkunft und ihrer politischen Überzeugungen ermordet. Vor diesem Hintergrund gilt es jetzt mehr denn je, sowohl bei der Gestaltung der Gegenwart als auch bei den Weichenstellungen für die Zukunft der Geschichte Rechnung zu tragen. Wir müssen äußerst wachsam sein. Man hüte sich vor dem Schlangenei, wie Ingmar Bergman uns gelehrt hat. Kommissar Frattini hat heute bestätigt, dass in allen Mitgliedstaaten eine Zunahme gewalttätiger Übergriffe mit rassistischem und fremdenfeindlichem Hintergrund zu beobachten ist. Was mich allerdings noch mehr beunruhigt, ist die Tatsache, dass immer mehr Jugendliche in diese Gewalttätigkeiten verwickelt sind. Aus diesem Grund ist es dringend geboten, diesen Jugendlichen Gemeinsinn zu vermitteln und sie über die Gefahren des Rassismus aufzuklären. Immer mehr rechtsextremistische Parteien, deren Ideologie und Politik auf Intoleranz und Ausgrenzung bauen, halten Einzug in einzelstaatliche Parlamente. Dort haben sie eine ausgezeichnete Plattform für die Verbreitung ihrer politischen Hasstiraden. Wir sollten uns dessen bewusst sein und alles daransetzen, dem entgegenzuwirken. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind die offenkundigsten Verstöße gegen die Grundrechte sowie die Prinzipien der Freiheit und der Demokratie. Aus diesem Grund sind die europäischen Institutionen und wir, die Mitglieder des Parlaments, verpflichtet, unsere Entschlossenheit im Kampf für die Wahrung der Grundfreiheiten erneut zu bekräftigen und jegliche Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu verurteilen beziehungsweise gesetzlich dagegen vorzugehen. Das Gebot der Stunde lautet Nulltoleranz im Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Wir müssen entschlossener denn je für unsere Werte ins Feld ziehen und dabei die der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen und stärken. Niemand sollte wegen der Rasse, der Religion, des Geschlechts, der sozialen Herkunft, der Sprache, der Staatsangehörigkeit oder der sexuellen Orientierung unter Verfolgung leiden. Die Ausmerzung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie die Wahrung des Rechts auf ein Leben in Frieden sind ebenso wie die Verteidigung der Bürgerrechte moralische Verpflichtungen für jeden Demokraten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μερικές στιγμές πέρα από τον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου απλά για να απευθύνω σ’ εκείνους στα πίσω έδρανα, εκεί στα δεξιά, ένα παραδοσιακό καστιλιάνικο γνωμικό: τα ανόητα λόγια πέφτουν στο κενό. Θα συνεχίσω τώρα την ομιλία μου στα αγγλικά. Σήμερα, που υπογράψαμε πολύ περήφανα τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει περάσει πάνω από μισός αιώνας από τότε που η Ευρώπη βοήθησε στο πιο αποτρόπαιο έγκλημα ξενοφοβίας και ρατσισμού – στο Ολοκαύτωμα. Εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της θρησκείας τους, της εθνοτικής τους καταγωγής και των πολιτικών πεποιθήσεών τους. Επομένως, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να έχουμε την ιστορία στο μυαλό μας ζώντας το παρόν μας και προετοιμάζοντας το μέλλον. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να επαγρυπνούμε· να προσέχουμε τα αυγά του φιδιού, όπως μας δίδαξε ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. Όπως επιβεβαίωσε ο Επίτροπος Frattini σήμερα, υπάρχει μια αναβίωση βίαιων πράξεων που οφείλονται στον ρατσισμό και την ξενοφοβία στα κράτη μέλη μας. Αλλά, για μένα, αυτό που είναι ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι εμπλέκονται ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι. Επομένως, είναι απολύτως απαραίτητο να τους διδάξουμε την ιθαγένεια και να έχουν επίγνωση του τι είναι ρατσισμός. Ολοένα και περισσότερα εξτρεμιστικά δεξιά κόμματα που βασίζουν την ιδεολογία τους και τις πολιτικές πρακτικές τους στην έλλειψη ανοχής και στον αποκλεισμό ψηφίζονται στα εθνικά κοινοβούλια. Εκεί, έχουν ένα εξαιρετικό βήμα για το πολιτικό τους μήνυμα του μίσους. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό και επίσης να προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα για να το αντισταθμίσουμε. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι οι πιο άμεσες παραβιάσεις των αρχών της ελευθερίας και της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας. Επομένως, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εμείς, οι βουλευτές του Κοινοβουλίου, είμαστε υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσουμε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπίσουμε τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να καταδικάσουμε και να καταπολεμήσουμε κάθε εκδήλωση ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του νόμου. Περισσότερο από ποτέ, απαιτείται μηδενική ανοχή για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Περισσότερο από ποτέ πρέπει να είμαστε μαχητικοί στην υπεράσπιση των αξιών μας, χρησιμοποιώντας και ενισχύοντας τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Ούτε ένας πολίτης δεν πρέπει να υποστεί ποτέ διώξεις εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας, του φύλου, της κοινωνικής κατάστασης, της γλώσσας, της εθνικότητας ή του γενετήσιου προσανατολισμού του. Η εξάλειψη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, το δικαίωμα στην ειρηνική ζωή, είναι μια ηθική πρόκληση για όλους τους δημοκράτες, και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη είναι καθήκον κάθε δημοκράτη."@el10
"Mr President, I would like to take a few seconds over my allotted time merely to direct at those in the back seats, on the right over there, a traditional Castilian saying: ‘ silly words will be met with a deaf ear’. I will now continue my speech in English. Today, as we have very proudly signed the Charter of the Fundamental Rights of the European Union, it is more than half a century since Europe assisted in the most outrageous crime of xenophobia and racism – the Holocaust. Millions of people were killed because of their religion, their ethnic background and their political beliefs. Therefore, it is more necessary than ever to bear history in mind by living our present and preparing for the future. We have to be alert and watchful; beware of the eggs of the snake, as Ingmar Bergman taught us. As Commissioner Frattini has confirmed today, there is a resurgence of violent acts with racist and xenophobic origin in our Member States. But, to me, what is even more preoccupying is that more and more young people get involved. Therefore, it is absolutely essential that we teach them citizenship and to be aware of what racism is about. More and more extremist right-wing parties which base their ideology and political practices on intolerance and exclusion are voted into national parliaments. There, they have an excellent platform for their political message of hate. We should be aware of this and try to do things to counteract that as well. Racism and xenophobia are the most direct violations of the principles of freedom and democracy and our fundamental rights. So the European institutions and we, the Members of Parliament, are obliged to reaffirm our determination to uphold fundamental freedoms and to condemn and combat any manifestation of racism and xenophobia by means of law. More than ever, zero tolerance is requested to combat racism and xenophobia. More than ever we have to be belligerent in defending our values, using and strengthening the instruments available to the European Union and its Member States. No single citizen should ever suffer from persecution because of his or her race, religion, gender, social situation, language, nationality or sexual orientation. The eradication of racism and xenophobia, the right to live in peace, is a moral challenge to all democrats, and to defend civil rights is the duty of every democrat."@en4
"Hr juhataja, ma kasutaks paari sekundit mulle antud ajast üksnes selleks, et edastada neile tagareas, sealsamas paremal, traditsiooniline Kastiilia ütlus:‘ rumalad sõnad kohtuvad kurdi kõrvaga'. Ma jätkan nüüd oma kõnet inglise keeles. Täna, kui kirjutasime väga uhkelt alla Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, möödub enam kui pool sajandit ajast, kui Euroopa aitas kaasa kõige metsikumale ksenofoobia ja rassismi kuriteole – holokaustile. Miljonid inimesed tapeti nende usu, etnilise päritolu ja poliitiliste veendumuste tõttu. Seetõttu on vajalikum, kui kunagi varem hoida ajalugu meeles, elades käesolevas ajas ja valmistudes tulevikuks. Peame olema valvel ja tähelepanelikud; pidama silmas ussi mune, nagu õpetas Ingmar Bergman. Nagu volinik Frattini täna kinnitas, on meie liikmesriikides tekkinud rassistlikku ja ksenofoobset päritolu vägivallaaktide uus puhang. Aga mis mind veelgi enam mõtlema paneb, on asjaolu, et kaasatud on üha rohkem noori inimesi. Seetõttu on ülioluline, et õpetaksime nendele kodakondsust ja teadlikkust sellest, mis on rassism. Riikide parlamentidesse valitakse üha enam äärmuslikke parempoolseid parteisid, mille ideoloogia ja politiilise praktika aluseks on sallimatus ja tõrjumine. Seal on neil suurepärane platvorm oma poliitilise vihkamissõnumi jaoks. Peaksime sellest teadlikud olema ja üritama sellele vastu töötada. Rassism ja ksenofoobia on vabaduse ja demokraatia ning meie põhiõiguste kõige otsesem rikkumine. Euroopa asutused ja meie, parlamendi liikmed, oleme kohustatud taas kinnitama otsustavust toetada põhivabadusi ja seaduslike vahenditega hukka mõista ja tõkestada rassismi ja ksenofoobia igasuguseidki ilminguid. Veelgi enam: rassismi ja ksenofoobia tõkestamisel on vaja nulltolerantsi. Rohkem kui kunagi varem peame olema oma väärtuste kaitsmisel agressiivsed, kasutades ja tugevdades Euroopa Liidu ja liikmesriikide käsutuses olevaid vahendeid. Ükski kodanik ei tohiks kunagi kannatada tagakiusamist rassi, usu, soo, sotsiaalse olukorra, keele, rahvuse või seksuaalse suunitluse tõttu. Rassismi ja ksenofoobia väljajuurimine, õigus rahus elada, on moraalne väljakutse kõikidele demokraatidele, ja kodanikuõiguste kaitsmine iga demokraadi kohus."@et5
"Arvoisa puhemies, ylitän muutamalla sekunnilla puheaikani, mutta haluan vain huomauttaa lähinnä takarivissä oikealla istuville jäsenille erästä kastilialaista sanontaa lainaten: ‘ tyhmät puheet kaikuvat kuuroille korville. Jatkan nyt englanniksi. Tänään, kun olemme allekirjoittaneet juhlavin menoin Euroopan unionin perusoikeuskirjan, on kulunut yli puoli vuosisataa siitä, kun Eurooppa oli mitä julmimman rasistisen rikoksen eli juutalaisvainojen näyttämönä. Miljoonia ihmisiä tapettiin heidän uskonsa, etnisen taustansa ja poliittisen vakaumuksensa tähden. Nyt jos koskaan meidän on syytä muistaa historiamme nykyhetkellä ja valmistautuessamme tulevaan. Meidän on syytä olla valppaina sekä varottava mätää oksaa, kuten Ingmar Bergman on meitä opettanut. Kuten komission jäsen Frattini vahvisti tänään, rasismiin ja muukalaisvihaan perustuva väkivalta on nostanut päätään jäsenvaltioissamme. Minusta huolestuttavinta on kuitenkin se, että yhä useampi nuori on mennyt tähän mukaan. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että opetamme heille, mistä kansalaisuudessa ja rasismissa on kyse. Jäsenvaltioiden parlamentteihin on valittu yhä enemmän äärioikeistolaispuolueita, joiden ideologia ja poliittinen toiminta perustuvat suvaitsemattomuuteen ja ihmisten erotteluun. Parlamentti tarjoaa niille erinomaisen foorumin vihamielisen poliittisen sanoman levittämiseen. Meidän on pidettävä tätä silmällä ja pyrittävä torjumaan myös tätä ilmiötä. Rasismi ja muukalaisviha ovat vapauden ja demokratian periaatteiden sekä perusoikeuksiemme rikkomisen räikeitä ilmentymiä. EU:n toimielimet ja me parlamentin jäsenet olemmekin velvollisia puolustamaan entistä päättäväisemmin perusvapauksia ja tuomitsemaan sekä torjumaan lain suomin keinoin kaikenmuotoista rasismia ja muukalaisvihaa. Nollatoleranssi on entistäkin välttämättömämpi rasismin ja muukalaisvihan torjumisessa. Meidän on puolustettava kiivaasti arvojamme hyödyntämällä ja parantamalla Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden käytössä olevia välineitä. Yhdenkään kansalaisen ei pitäisi enää koskaan joutua kokemaan vainoa rotunsa, uskontonsa, sukupuolensa, sosiaalisen asemansa kielensä, kansallisuutensa tai seksuaalisen suuntautumisensa takia. Jokaisen demokratiaa kannattavan moraalinen velvollisuus ja haaste on pyrkiä kitkemään rasismia ja muukalaisvihaa, edistää oikeutta elää rauhassa sekä puolustaa kansalaisoikeuksia."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais juste prendre quelques secondes du temps qui m’est imparti pour adresser à ceux qui sont assis derrière, à droite, un dicton castillan: « à sotte demande, point de réponse». Je vais à présent poursuivre en anglais. Tandis que c’est avec une grande fierté que nous avons signé aujourd’hui la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cela fait plus d’un demi siècle que l’Europe a contribué à l’acte de xénophobie et de racisme le plus scandaleux – l’Holocauste. Des millions de personnes ont été tuées à cause de leur religion, de leur origine ethnique et de leurs croyances politiques. Il est donc plus que jamais nécessaire de garder l’Histoire en mémoire en vivant notre présent et en se préparant à l’avenir. Nous devons nous montrer alertes et vigilants; prendre garde à l’œuf du serpent, comme nous l’a appris Ingmar Bergman. Comme l’a confirmé le Commissaire Frattini tout à l’heure, on observe une résurgence des actes violents d’origine raciste et xénophobe dans nos États membres. Ce qui est encore plus préoccupant selon moi, cependant, c’est le nombre croissant de jeunes concernés. Il est par conséquent absolument essentiel que nous leur enseignions la citoyenneté et que nous les aidions à comprendre ce qu’est le racisme. De plus en plus de partis extrémistes de droite, qui fondent leur idéologie et leurs pratiques politiques sur l’intolérance et l’exclusion, sont élus dans les parlements nationaux. Ceux-ci constituent pour eux l’instance idéale pour véhiculer leur message politique de haine. Nous devons en être conscients et essayer d’agir pour neutraliser cela aussi. Le racisme et la xénophobie sont les violations les plus directes des principes de liberté et de démocratie ainsi que de nos droits fondamentaux. En conséquence, les institutions européennes et nous-mêmes, les membres du Parlement, sommes tenus de réaffirmer notre détermination à faire respecter les libertés fondamentales et de condamner ainsi que de combattre toute manifestation de racisme et de xénophobie par la voie juridique. Plus que jamais, la tolérance zéro s’impose pour lutter contre le racisme et la xénophobie. Plus que jamais, nous devons nous montrer belligérants dans la défense de nos valeurs, en utilisant et en renforçant les instruments dont disposent l’Union européenne et ses États membres. Aucun citoyen ne devrait subir de persécutions en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa situation sociale, de sa nationalité ou de son orientation sexuelle. L’éradication du racisme et de la xénophobie, le droit de vivre en paix, est un défi moral pour tous les démocrates, et il est du devoir de chaque démocrate de défendre les droits civils."@fr8
"Tisztelt Elnök úr! Szeretnék néhány másodpercet az előírt időmből azokra szánni, akik a hátsó székekben ülnek, ott jobbra; így szól egy hagyományos kasztíliai mondás: „ sületlenségek süket fülekre találnak”. A beszédemet most már angolul fogom folytatni. Több mint fél évszázaddal a mai nap előtt, amikor az Európai Unió Alapjogi Chartáját nagy büszkeséggel aláírtuk, Európa segédkezet nyújtott az idegengyűlölet és rasszizmus jegyében elkövetett legszörnyűbb bűntény, a holokauszt elkövetéséhez. Több millió embert gyilkoltak meg vallásuk, etnikai származásuk és politikai meggyőződésük miatt. Ezért fontosabb, mint valaha, hogy miközben jelenünket éljük és felkészülünk a jövőre, ne feledkezzünk meg a történelemről. Elővigyázatosnak és ébernek kell lennünk; óvakodj a kígyó tojásaitól, ahogy Ingmar Bergman megtanította velünk. Ahogy Frattini biztos úr a mai napon megerősítette, tagállamainkban a rasszista indíttatású és az idegengyűlöletből táplálkozó erőszakos cselekedetek újraszületését látjuk. Számomra azonban nagyobb aggodalmat jelent az ifjúság egyre nagyobb arányú érintettsége. Ezért alapvető, hogy megtanulják, hogy mit jelent az állampolgárság és hogy tisztában legyenek a rasszizmus lényegével. Egyre több, ideológiáját és politikai gyakorlatát intoleranciára és kirekesztésre építő szélsőjobboldali pártot szavaznak be a nemzeti palamentekbe. Oda, ahol kiváló terepre lelnek a gyűlölet politikai üzenetének hirdetéséhez. Ezzel is tisztában kell lennünk, és ez ellen is fel kell lépnünk. A szabadság, a demokrácia és az alapvető jogaink alapelveit a legközvetlenebb módon a rasszizmus és az idegengyűlölet sérti. Ezért az európai intézményeknek és nekünk parlament képviselőinek, kötelességünk újból megerősíteni az alapvető szabadságok támogatása iránti eltökéltségünket és kötelességünk elítélni és a törvény eszközeivel harcolni a rasszizmus és az idegengyűlölet minden megnyilvánulása ellen. Soha nem volt még ennyire szükség a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemben a zéró toleranciára. Minden eddiginél támadóbban kell fellépnünk értékeink védelme érdekében, az Európai Unió és tagállamai rendelkezésre álló eszközök igénybevételével és megerősítésével. Egyetlen állampolgár sem szenvedhet a származása, vallása, neme, szociális helyzete, nyelve, nemzetisége vagy szexuális beállítottsága miatti üldöztetéstől. Minden demokrata számára erkölcsi kihívást jelent a rasszizmus és az idegengyűlölet kiirtása, a békés élethez való jog biztosítása és minden egyes demokrata kötelessége a polgári jogok védelme."@hu11
"Signor Presidente, le chiedo alcuni secondifuori dal tempo che mi è stato assegnato per indirizzareai banchi qui dietro, a destra, un detto proverbiale castigliano: “ ” (“a parole stupide, orecchie sorde”). Continuerò il mio intervento in inglese. Oggi, il giorno in cui abbiamo tanto orgogliosamentefirmato la Cartadei diritti fondamentalidell’Unione europea, è trascorso più di mezzo secolo da quando l’Europaha assistitoal crimine più orribile della xenofobia e del razzismo: la o Olocausto. Milionidi persone sono state uccisea causa della loro religione, della loro origine etnicae delle loro opinioni politiche. Pertanto, è più necessarioche mai ricordare la storiamentre viviamo il nostro presentee prepariamo il futuro. Dobbiamo essere all’erta e vigili; e fare attenzione alle uova del serpente, come ci ha insegnato Ingmar Bergman. Come il Commissario Frattini ha confermatooggi, c’è una ripresadi atti violentidi origine razzistae xenofobanegli Stati membri. Tuttavia, per me, quello che è ancora più preoccupanteè vedere che sempre più giovanivi sono coinvolti. Pertanto, è assolutamente essenzialeinsegnare loroil significato della cittadinanzae la consapevolezza di cosa sia il razzismo. Sempre piùpartiti di destrache basanola loro ideologiae la loro prassi politicasull’intolleranza e sull’esclusioneentrano grazie ai suffragi nei parlamenti nazionali, nei quali trovano un palco eccellenteper i loro messaggi politicicarichi di odio. Dovremmo essere consapevoli di questoe cercare anche di agire per contrastarlo. Il razzismo e la xenofobia sono le violazioni più direttedei principidi libertàe democraziae dei nostri diritti fondamentali. Pertanto le istituzioni europeee noi, membri del Parlamento, siamo obbligatia riaffermarela nostra determinazionea difendere le libertà fondamentalie condannare e combattereogni manifestazionedi razzismoe xenofobia con mezzi legali. Più che mai, è richiesta la tolleranza zero per combattere razzismo e xenofobia. Più che maidobbiamo esserecombattivinella difesa dei nostrivalori, utilizzando e rafforzandogli strumenti a disposizione dell’Unioneeuropea e dei suoi Stati membri. Nessun singolo cittadinodovrebbe mai essere perseguitato a causa della sua razza, della sua religione, del suo sesso, della sua situazione sociale, della sua lingua, della sua nazionalità o del suo orientamento sessuale. Lo sradicamentodel razzismo e della xenofobia, e il diritto di vivere in pace, rappresentano una sfida moraleper tutti i democratici, e difendere i diritti civiliè il dovere di ogni democratico."@it12
"( Gerb. pirmininke, noriu skirti kelias sekundes kreiptis į sėdinčiuosius gale, dešinėje. Pasak tradicinės kastiliečių patarlės, kvaili žodžiai eina į kurčią ausį. Toliau tęsiu anglų kalba. Šiandien, kai labai didžiuojamės pasirašyta Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija, yra praėję daugiau kaip pusė šimtmečio nuo tų laikų, kai Europa dalyvavo žiauriausiame ksenofobijos ir rasizmo nusikaltime – holokauste. Milijonai žmonių išžudyti dėl tikėjimo, etninės kilmės ir politinių įsitikinimų. Todėl dabar kaip niekad svarbu a nepamiršti istorinių įvykių, gyvenant dabartyje ir rengiantis ateičiai. Turime būti pasirengę ir budrūs; kaip mokė Ingmar Bergman, saugokitės gyvatės kiaušinių. Šiandien Komisijos narys F. Frattini patvirtino, kad valstybėse narėse pagausėjo prievartos veiksmų įkvėptų rasizmo ir ksenofobijos. Tačiau man dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad šioje veikloje dalyvauja vis daugiau jaunimo. Todėl absoliučiai būtina mokyti juos pilietiškumo ir žinojimo apie rasizmą. Į nacionalinius parlamentus išrenkama vis daugiau ekstremistinių dešiniųjų partijų, grindžiančių savo ideologiją ir politinę veiklą tolerancijos stoka ir atskirtimi. Čia jie turi puikią progą perduoti savo neapykantos kupinus pranešimus. Turėtume to nepamiršti ir siekti savo veiksmais užkirsti tam kelią. Rasizmas ir ksenofobija yra tiesioginiai laisvės, demokratijos principų ir pagrindinių teisių pažeidimai. Todėl Europos institucijos ir mes, Parlamento nariai, privalome dar kartą patvirtinti mūsų apsisprendimą paremti pagrindines laisves ir pasmerkti bei kovoti su rasizmo ir ksenofobijos apraiškomis įstatymo suteikiamomis priemonėmis. Šiandien, labiau nei kada nors anksčiau būtina kovoti su rasizmu ir ksenofobija ir visiškai nesitaikyti su šiais reiškiniais. Šiandien, labiau nei kada nors anksčiau turime kovingai ginti mūsų vertybes pasitelkiant ir stiprinant Europos Sąjungos ir valstybių narių turimas priemones. Nė vienas pilietis neturėtų būti persekiojamas dėl rasės, tikėjimo, lyties, socialinės padėties, kalbos, tautybės ar lytinės orientacijos. Visiems demokratijos šalininkams kyla iššūkis – panaikinti rasizmą ir ksenofobiją, suteikti teisę gyventi taikiai; o ginti pilietines laisves yra kiekvieno demokrato pareiga."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos izmantot dažas man atvēlētā laika sekundes vienīgi tāpēc, lai veltītu aizmugurē pa labi sēdošajiem tradicionālu kastīliešu sakāmvārdu: — muļķības neatradīs dzirdīgas ausis. Tagad es turpināšu savu runu angļu valodā. Šodien, kad esam ar lielu lepnumu parakstījuši Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, aprit pusgadsimts kopš Eiropa bija iesaistīta visnecilvēcīgākajā ksenofobijas un rasisma noziegumā — holokaustā. Miljoniem cilvēku tika nogalināti viņu reliģiskās piederības, etniskās izcelsmes un politisko uzskatu dēļ. Tāpēc ir vairāk nekā jebkad iepriekš svarīgi ņemt vērā vēsturi, dzīvojot šodien un gatavojoties rītdienai. Mums jābūt modriem un vērīgiem; jāuzmanās no čūskas olām, kā mums mācīja Ingmārs Bergmans. Kā šodien apstiprināja komisārs mūsu dalībvalstīs atkal tiek veikti rasistiskas un ksenofobiskas izcelsmes vardarbīgi akti. Bet es esmu visvairāk nobažījusies par to, ka tajos iesaistās arvien vairāk jauniešu. Tāpēc ir ļoti būtiski mācīt viņiem par pilsonību un apziņu, kas ir rasisms. Arvien vairāk ekstrēmās labējās partijas, kuru ideoloģijas un politiskās darbības pamatā ir neiecietība un izslēgšana, tiek ievēlētas valstu parlamentos. Tur tām ir lieliska platforma viņu naida vēstīm. Mums tas ir jāapzinās un arī jāmēģina darboties tam pretī. Rasisms un ksenofobija ir vistiešākais brīvības un demokrātijas un mūsu pamattiesību pārkāpums. Tāpēc Eiropas iestādēm un mums, Parlamenta deputātiem, ir pienākums no jauna apliecināt atbalstu pamatbrīvībām un ar tiesību aktiem nosodīt un apkarot ikvienu rasisma un ksenofobijas izpausmi. Vairāk nekā jebkad iepriekš rasisma un ksenofobijas apkarošanai ir jābūt nežēlīgai. Vairāk nekā jebkad iepriekš mums jābūt kareivīgiem, aizstāvot savas vērtības, izmantojot un nostiprinot instrumentus, kas ir pieejami Eiropas Savienībai un dalībvalstīm. Nedrīkst apsūdzēt nevienu pilsoni viņa vai viņas rases, reliģijas, dzimuma, sociālā stāvokļa, valodas, tautības vai seksuālās orientācijas dēļ. Rasisma un ksenofobijas izskaušana, tiesības dzīvot mierā ir morāls izaicinājums visiem demokrātiem, un aizsargāt pilsoņu tiesības ir katra demokrāta pienākums."@lv13
"Señor Presidente, pido medio minuto fuera del tiempo que se me ha asignado simplemente para decir a la bancada de allá arriba, a la derecha, un dicho castizo castellano: «A palabras necias, oídos sordos». Continuaré mi intervención en inglés. Today, as we have very proudly signed the Charter of the Fundamental Rights of the European Union, it is more than half a century since Europe assisted in the most outrageous crime of xenophobia and racism – the Holocaust. Millions of people were killed because of their religion, their ethnic background and their political beliefs. Therefore, it is more necessary than ever to bear history in mind by living our present and preparing for the future. We have to be alert and watchful; beware of the eggs of the snake, as Ingmar Bergman taught us. As Commissioner Frattini has confirmed today, there is a resurgence of violent acts with racist and xenophobic origin in our Member States. But, to me, what is even more preoccupying is that more and more young people get involved. Therefore, it is absolutely essential that we teach them citizenship and to be aware of what racism is about. More and more extremist right-wing parties which base their ideology and political practices on intolerance and exclusion are voted into national parliaments. There, they have an excellent platform for their political message of hate. We should be aware of this and try to do things to counteract that as well. Racism and xenophobia are the most direct violations of the principles of freedom and democracy and our fundamental rights. So the European institutions and we, the Members of Parliament, are obliged to reaffirm our determination to uphold fundamental freedoms and to condemn and combat any manifestation of racism and xenophobia by means of law. More than ever, zero tolerance is requested to combat racism and xenophobia. More than ever we have to be belligerent in defending our values, using and strengthening the instruments available to the European Union and its Member States. No single citizen should ever suffer from persecution because of his or her race, religion, gender, social situation, language, nationality or sexual orientation. The eradication of racism and xenophobia, the right to live in peace, is a moral challenge to all democrats, and to defend civil rights is the duty of every democrat."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil een paar seconden van mijn spreektijd gebruiken om mij met een Castiliaans spreekwoord tot de leden in de achterste rijen daar aan de rechter kant te richten: “ domme woorden stuiten op dovemansoren”. Ik zal mijn toespraak in het Engels voortzetten. Terwijl we vandaag vol trots het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie hebben getekend, is het meer dan een halve eeuw geleden dat Europa meewerkte aan de gruwelijkste uitspattingen van vreemdelingenhaat en racisme – de holocaust. Miljoenen mensen werden vermoord vanwege hun geloof, hun etnische achtergrond en hun politieke overtuigingen. Daarom is het nu, terwijl we in het heden leven en ons op de toekomst voorbereiden, meer dan ooit van belang dat we de geschiedenis niet vergeten. We moeten alert en waakzaam zijn, oppassen voor de eieren van de slang, zoals Ingmar Bergman ons leerde. Zoals commissaris Frattini vandaag bevestigde, is er in onze lidstaten sprake van een heropleving van gewelddadigheden met racistische en xenofobische motieven. Maar wat ik nog veel verontrustender vind, is dat daar steeds meer jongeren bij betrokken zijn. Daarom is het van het grootste belang dat we ze burgerschap bijbrengen en ze er bewust van maken wat racisme is. Steeds meer rechtsextremistische partijen die hun ideologie en politieke praktijken baseren op onverdraagzaamheid en uitsluiting, winnen zetels in nationale parlementen. Daar hebben ze een uitstekend platform voor hun politieke boodschap van haat. We moeten ons hier bewust van zijn en proberen hier iets tegen te doen. Racisme en vreemdelingenhaat druisen rechtstreeks in tegen de beginselen van vrijheid en democratie en onze grondrechten. De Europese instellingen en wij, de Parlementsleden, hebben dus de verplichting onze vastberadenheid om de fundamentele vrijheden te beschermen en alle uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van de wet te veroordelen en te bestrijden, te herbevestigen. De roep om nultolerantie bij de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat is groter dan ooit. We moeten meer dan ooit strijdlustig zijn als het gaat om het beschermen van onze waarden en daarbij de middelen die de Europese Unie en haar lidstaten ter beschikking staan, aanwenden en versterken. Geen enkele burger zou ooit mogen worden blootgesteld aan vervolging wegens zijn of haar ras, geloof, geslacht, maatschappelijke situatie, taal, nationaliteit of seksuele geaardheid. Het uitroeien van racisme en vreemdelingenhaat, het recht om in vrede te leven, vormt een morele uitdaging voor alle democraten en het is de plicht van iedere democraat om voor de burgerrechten op de bres te staan."@nl3
"( Panie przewodniczący! Chciałabym poświęcić kilka sekund z przydzielonego mi czasu, żeby zwrócić się tylko do tych, którzy zajmują miejsca na końcu sali, tam z prawej strony, dedykując im tradycyjne przysłowie mieszkańców Kastylii: „ niemądre słowa trafią w próżnię”. Będę teraz kontynuowała moje wystąpienie mówiąc po angielsku. Dziś, kiedy z dumą podpisaliśmy kartę praw podstawowych Unii Europejskiej mija ponad pół wieku od czasu, kiedy Europa pomagała w popełnianiu najbardziej oburzającej zbrodni ksenofobii i rasizmu, jaką był Holocaust. Miliony ludzi zostało zabitych ze względu na swoją religię, pochodzenie etniczne i poglądy polityczne. Dlatego obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, niezbędna jest pamięć historyczna, życie dniem dzisiejszym, ale przygotowywanie się na przyszłość. Musimy być czujni, mając się na baczności. „Uwaga! Jaja węża!” Jak uczył nas Ingmar Bergman. Pan komisarz Frattini potwierdził dzisiaj, że w państwach członkowskich UE jesteśmy świadkami ponownego wzrostu aktów przemocy na tle rasistowskim i ksenofobicznym. Jednakże dla mnie, na o wiele większą uwagę zasługuje fakt, że zaangażowanych jest w to coraz więcej młodych ludzi. Dlatego absolutnie niezbędne jest, żebyśmy uczyli ich o prawach i obowiązkach obywatela i wiedzieli, czym jest terroryzm. Coraz więcej partii reprezentujących skrajną prawicę, których ideologia i praktyki polityczne opierają się na nietolerancji i wykluczeniu zdobywa miejsca w parlamentach krajowych. Parlamenty krajowe stanowią dla nich znakomitą platformę dla ich politycznego przesłania odzwierciedlającego nienawiść. Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę i starać się również podejmować działania, żeby temu przeciwdziałać. Rasizm i ksenofobia stanowią najbardziej bezpośrednie pogwałcenie zasad wolności i demokracji oraz naszych fundamentalnych praw. Dlatego instytucje europejskie i my, posłowie Parlamentu Europejskiego mamy obowiązek ponownie potwierdzić naszą determinację stania na straży podstawowych wolności oraz potępiania i zwalczania środkami prawa wszelkich przejawów rasizmu i ksenofobi. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem, niezbędna jest zerowa tolerancja, żeby zwalczać rasizm i ksenofobię. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem musimy zdecydowanie bronić naszych wartości, wykorzystując i wzmacniając środki dostępne Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim. Żaden obywatel nie powinien nigdy paść ofiarą prześladowań ze względu na swoją rasę, religię, płeć, pozycję społeczną, język, narodowość czy orientację seksualną. Wyplenienie rasizmu i ksenofobii, prawo do życia w pokoju, stanowi moralne wyzwanie dla każdego demokraty, a ponadto obowiązkiem każdego demokraty jest ochrona praw obywatelskich."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de tomar mais alguns segundos para além do tempo que me foi atribuído apenas para citar aos colegas que ali atrás, à direita, um ditado tradicional castelhano que diz: “ A palavras loucas, orelhas moucas”. Continuarei agora a minha intervenção em inglês. Hoje, que assinámos com muito orgulho a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, faz mais de meio século que a Europa foi testemunha do mais hediondo dos crimes de xenofobia e racismo – o Holocausto. Milhões de pessoas foram mortas devido à sua religião, origem étnica e convicções políticas. Por conseguinte, é mais necessário do que nunca ter presente a História, vivendo o nosso presente e preparando o futuro. Temos de estar alerta e vigilantes; ter cuidado com os ovos da serpente, como Ingmar Bergman nos ensinou. Como o Senhor Comissário Frattini hoje confirmou, há um recrudescimento dos actos de violência de origem racista e xenófoba nos nossos Estados-Membros. Mas, para mim, o que é ainda mais preocupante é o facto de serem cada vez mais os jovens envolvidos. Por isso, é absolutamente essencial que lhes ensinemos os valores da cidadania e lhes expliquemos em que consiste o racismo. São cada vez mais os partidos de extrema-direita, que assentam a sua ideologia e práticas políticas na intolerância e na exclusão, eleitos para os nossos Parlamentos nacionais. Encontram aí uma excelente plataforma para a sua mensagem política de ódio. Deveríamos estar conscientes disso e tentar actuar para contrariar essa mensagem. O racismo e a xenofobia constituem as mais directas violações dos princípios da liberdade e da democracia e dos nossos direitos fundamentais. Por isso, as Instituições europeias e nós próprios, deputados do Parlamento, temos a obrigação de reafirmar a nossa determinação em defender por meio da lei as liberdades fundamentais e em condenar e combater qualquer manifestação de racismo e xenofobia. Mais do que nunca, é necessária tolerância zero no combate ao racismo e à xenofobia. Mais do que nunca é preciso que sejamos beligerantes na defesa dos nossos valores, usando e reforçando os instrumentos que a União Europeia e os seus Estados-Membros têm à sua disposição. Jamais algum cidadão deveria sofrer perseguição por causa da sua raça, religião, género, situação social, língua, nacionalidade ou orientação sexual. A erradicação do racismo e da xenofobia, o direito a viver em paz, é um desafio moral para todos os democratas, e a defesa os direitos civis é o dever de qualquer democrata."@pt17
"Señor Presidente, pido medio minuto fuera del tiempo que se me ha asignado simplemente para decir a la bancada de allá arriba, a la derecha, un dicho castizo castellano: «A palabras necias, oídos sordos». Continuaré mi intervención en inglés. Today, as we have very proudly signed the Charter of the Fundamental Rights of the European Union, it is more than half a century since Europe assisted in the most outrageous crime of xenophobia and racism – the Holocaust. Millions of people were killed because of their religion, their ethnic background and their political beliefs. Therefore, it is more necessary than ever to bear history in mind by living our present and preparing for the future. We have to be alert and watchful; beware of the eggs of the snake, as Ingmar Bergman taught us. As Commissioner Frattini has confirmed today, there is a resurgence of violent acts with racist and xenophobic origin in our Member States. But, to me, what is even more preoccupying is that more and more young people get involved. Therefore, it is absolutely essential that we teach them citizenship and to be aware of what racism is about. More and more extremist right-wing parties which base their ideology and political practices on intolerance and exclusion are voted into national parliaments. There, they have an excellent platform for their political message of hate. We should be aware of this and try to do things to counteract that as well. Racism and xenophobia are the most direct violations of the principles of freedom and democracy and our fundamental rights. So the European institutions and we, the Members of Parliament, are obliged to reaffirm our determination to uphold fundamental freedoms and to condemn and combat any manifestation of racism and xenophobia by means of law. More than ever, zero tolerance is requested to combat racism and xenophobia. More than ever we have to be belligerent in defending our values, using and strengthening the instruments available to the European Union and its Member States. No single citizen should ever suffer from persecution because of his or her race, religion, gender, social situation, language, nationality or sexual orientation. The eradication of racism and xenophobia, the right to live in peace, is a moral challenge to all democrats, and to defend civil rights is the duty of every democrat."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som obetovala niekoľko sekúnd z prideleného času a adresovala zadným radám vpravo jedno staré kastílske príslovie: „ hlúpym slovám bude nastavené hluché ucho“. Teraz budem pokračovať vo svojom prejave v angličtine. Dnes, v deň, keď sme s hrdosťou podpísali Chartu základných práv Európskej únie, uplynulo viac ako pol storočia od čias, keď sa Európa podieľala na holokauste, najhanebnejšom zločine motivovanom xenofóbiou a rasizmom. Milióny ľudí zomrelo pre svoje náboženské presvedčenie, etnický pôvod a politické názory. Preto je viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné, aby sme v našom súčasnom živote, aj v prípravách na budúcnosť nezabúdali na minulosť. Musíme byť bdelí a ostražití, dávať si pozor na hadie vajce, ako nás učil Ingmar Bergmann. Pán komisár Frattini dnes potvrdil, že v našich členských štátoch dochádza k nárastu násilných činov motivovaných rasizmom a xenofóbiou. Čo ma však hádam ešte viac zaráža je čoraz väčší počet mladých ľudí, ktorí tieto činy páchajú. Preto považujem za absolútne nevyhnutné zamerať sa na vzdelávanie mládeže v oblasti občianskych práv a povinností, a informovať o pôvode a príčinách rasizmu. Stále viac krajne pravicových strán, ktorých ideológie a politické postupy sú založené na neznášanlivosti a vylúčení, je volených do vnútroštátnych parlamentov, ktoré sú pre ne ideálnou platformou k hlásaniu politických názorov založených na nenávisti. Mali by sme si túto skutočnosť uvedomiť a pokúsiť sa podniknúť protiopatrenia. Rasizmus a xenofóbia predstavujú najpriamejšiu formu porušovania zásad slobody a demokracie a našich základných práv. Preto je povinnosťou európskych inštitúcií, aj nás, poslancov Parlamentu, aby sme opätovne potvrdili našu odhodlanosť podporovať základné slobody a právnymi prostriedkami bojovať proti rasizmu a xenofóbii a odsudzovať všetky prejavy týchto zločinných ideológií. V rámci boja proti rasizmu a xenofóbii je teraz viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutná nulová tolerancia. Viac ako kedykoľvek predtým musíme dôraznejšie chrániť naše hodnoty pomocou nástrojov, ktoré majú Európska únia a jej členské štáty k dispozícii. Žiadny občan by už nikdy nemal byť prenasledovaný z dôvodu rasy, náboženského vyznania, pohlavia, sociálneho postavenia, jazyka, národnosti alebo sexuálnej orientácie. Potlačenie rasizmu a xenofóbie a záruka práva na život v mieri je morálnou výzvou pre všetkých demokratov, rovnako ako obrana občianskych práv."@sk19
"Gospod predsednik, prosila bi za nekaj dodatnega časa, ki ga namenjam tistim na zadnjih sedežih, na desni, in jim posvečam tradicionalen kastiljski pregovor: „ neumne besede bodo naletele na gluho uho“. Nadaljevala bom v angleščini. Danes, ko smo ponosno podpisali Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, mineva več kot pol stoletja od takrat, ko je Evropa prisostvovala najbolj nezaslišanemu zločinu ksenofobije in rasizma, t. j. holokavstu. Več milijonov ljudi je bilo ubitih zaradi vere, etnične pripadnosti ali političnega prepričanja. Zato je bolj kot kadar koli prej treba upoštevati zgodovino, ko živimo sedanjost in se pripravljamo na prihodnost. Moramo biti budni in pazljivi; pazimo se kačjih jajc, kot nas je naučil Ingmar Bergman. Kot je komisar Frattini danes potrdil, obstaja v naših državah članicah preporod nasilnih dejanj, ki izhajajo iz rasizma in ksenofobije. Zame je še bolj skrb vzbujajoče, da je vpletenih vedno več mladih. Zato je bistveno, da jih naučimo državljanstva in jim razjasnimo lastnosti rasizma. Vedno več ekstremističnih desno usmerjenih strank, ki svojo ideologijo in politične prakse osnujejo na podlagi nestrpnosti in izključenosti, je izvoljenih v nacionalne parlamente. Tako pridobijo odličen oder za svoja politična sporočila sovraštva. Tega se moramo zavedati in poskušati izvajati preprečevalne ukrepe. Rasizem in ksenofobija sta najbolj neposredni kršitvi načel svobode in demokracije ter naših temeljnih pravic. Zato moramo evropske institucije in mi, poslanci, s svojo odločnostjo zagotavljati ohranjanje temeljnih svoboščin, medtem ko moramo z zakonom obsojati vsako obliko rasizma in ksenofobije ter se boriti proti temu. Bolj kot kadar koli prej se pri boju proti rasizmu in ksenofobiji zahteva nična strpnost. Bolj kot kadar koli prej moramo biti bojeviti pri zagovarjanju svojih vrednot, pri čemer moramo uporabljati in krepiti instrumente, ki so na voljo Evropski uniji in njenim državam članicam. Noben državljan ne sme trpeti preganjanja zaradi svoje rase, vere, spola, družbenega položaja, jezika, nacionalnosti ali spolne usmerjenosti. Izkoreninjenje rasizma in ksenofobije ter pravica živeti v miru je moralni izziv za vse demokrate, pri čemer je zagovarjanje državljanskih pravic dolžnost vsakega demokrata."@sl20
"Herr talman! Låt mig bara använda några sekunder utöver min tilldelade tid för att upplysa dem längst bak, där borta till höger, om ett gammalt kastilianskt ordspråk som lyder: ” dumma ord möts av döva öron”. Jag fortsätter nu mitt inlägg på engelska. I dag när vi med stor stolthet har undertecknat Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har det gått mer än ett halvt århundrade sedan Europa upplevde det mest skändliga främlingsfientliga och rasistiska brottet – förintelsen. Miljontals människor dödades på grund av sin religion, sin etniska bakgrund eller sin politiska övertygelse. Därför är det viktigare än någonsin att ha historien i åtanke när vi lever i nuet och förbereder oss för framtiden. Vi måste vara vakna och uppmärksamma, akta oss för ormens ägg som Ingmar Bergman lärde oss. Som kommissionsledamot Franco Frattini har bekräftat i dag blossar våldshandlingar med rasistiska och främlingsfientliga rötter åter upp i våra medlemsstater. Men det jag tycker är än mer oroande är att fler och fler unga människor blir inblandade. Därför är det absolut nödvändigt att vi lär dem medborgarskap och att vara medvetna om vad rasism handlar om. Fler och fler högerextremistiska partier som baserar sin ideologi och sin politik på intolerans och utestängning röstas in i de nationella parlamenten. Där har de en utmärkt plattform för sina politiska hatbudskap. Vi bör vara medvetna om detta och också försöka att motverka det. Rasism och främlingsfientlighet är de mest direkta brotten mot principerna om frihet och demokrati och våra grundläggande rättigheter. Så de europeiska institutionerna och vi, ledamöter av parlamentet, måste åter slå fast att vi är beslutna att upprätthålla grundläggande friheter och fördöma och bekämpa alla utslag av rasism och främlingsfientlighet med hjälp av lagen. Nu mer än någonsin krävs det nolltolerans för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Nu mer än någonsin måste vi vara militanta när det gäller att försvara våra värden och använda och förstärka de instrument som Europeiska unionen och dess medlemsstater har till sitt förfogande. Ingen enda medborgare får någonsin drabbas av förföljelse på grund av ras, religion, kön, social situation, språk, nationalitet eller sexuell läggning. Att utrota rasism och främlingsfientlighet, värna rätten att leva i fred, är en moralisk utmaning för alla demokrater, och att försvara medborgerliga rättigheter är alla demokraters skyldighet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"A palabras necias, oídos sordos"16
"ES)"14,16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph