Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-12-Speech-3-235"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071212.27.3-235"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik vind het een heel goede zaak dat we strategische partners aan het worden zijn. Ik vind het een heel goede zaak dat we niet meer alleen economische banden hebben, maar dat bijvoorbeeld de culturele uitwisseling de voorbije jaren enorm gegroeid is. Ik vind het een hele goede zaak dat de politieke dimensie zoveel aandacht krijgt en ik ga daar één voorbeeld uithalen. Afrika: het moet zo zijn dat we China blijven aanspreken op zijn Afrika-beleid, en we hebben nu een kader waarin we dat kunnen doen. Ik ben blij dat meneer Michel daar binnenkort onder meer voor naar Peking gaat. En ik vind het een hele goede zaak dat we economisch ook altijd maar meer samenwerken. Maar ik maak mij grote zorgen over onevenwichtigheden in die economische relatie. Ik vind bijvoorbeeld niets terug over het feit dat wij onze ondervinding, als het gaat over de interne markt, veel meer zouden moeten overbrengen op de Chinezen, die op dat punt nog heel veel kunnen doen om hun markt te verbeteren. Hetzelfde geldt voor regionaal beleid, voor het wegwerken van regionale verschillen. Wij hebben daar ondervinding in. Wij hebben daar dingen over geleerd. Ik stel vast dat de Chinezen niet zo graag daaraan meedoen. Bovendien heeft de heer Mandelson erop gewezen dat er nogal wat onzekerheid is voor investeerders in China en dat dat ten nadele is van onze uitvoer naar China, maar ook van de ontwikkeling van de Chinese economie. Ik denk dat hij gelijk heeft. Je hebt een rechtsstaat nodig, zekerheid, voor een bloeiende economie. Of het nu gaat over intellectuele eigendom, over veiligheid van producten of over kapitaalbeheer. Maar je hebt die rechtsstaat natuurlijk ook nodig als het gaat over individuele mensenrechten. Dat is minstens even belangrijk, zo niet, nog veel belangrijker. Ik ben blij dat we een verslag krijgen over de mensenrechtendialoog. Ik vind dat we dat elke keer zouden moeten krijgen. Ik zie, zoals u, een aantal positieve tekens, commissaris, maar we moeten als Europees Parlement de nadruk blijven leggen op een aantal dingen die er niet zijn: vrijheid van meningsuiting, minderhedenbeleid, dwangarbeid is er nog wel, jammer genoeg, machtsmisbruik is er te veel, jammer genoeg, de doodstraf is er nog altijd. Wij moeten als Europees Parlement daarop de nadruk blijven leggen, dat is een werk van elke dag."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedkyně, strategické partnerství s Čínou velice vítám. Jsem velmi potěšen, že máme nyní víc než jen hospodářské vazby a že například naše kulturní výměny za poslední roky obrovsky narostly. Jsem velice rád, že věnujete takovou pozornost politickému rozměru a uvedu příklad. Afrika: Musíme udržovat naše vztahy s Čínou pokud jde o její politiku vůči Africe a nyní máme fórum, které k tomu můžeme využít. Jsem rád, že pan Michel jede zakrátko do Pekingu, aby tuto i jiné otázky projednal. A myslím, že je velice dobré, že stále více spolupracujeme v hospodářských otázkách. Jsem však velice znepokojený nerovnováhou našeho ekonomického vztahu. Nevidím například ani náznak toho, že bychom se snažili předat naše zkušenosti s jednotným trhem Číňanům, kteří by v tomto ohledu mohli svůj vlastní trh značným způsobem vylepšit. To samé platí pro regionální politiku, pro odstranění regionálních rozdílů. V této oblasti máme zkušenosti. V pár věcech jsme se poučili. Nemyslím ale, že by se Číňané nějak hrnuli do toho nám s tím pomáhat. Pan Mandelson prohlásil, že panuje dost velká nejistota ohledně investic v Číně, což poškozuje naše vývozy do Číny a také čínský hospodářský růst. Myslím, že má pravdu. Aby hospodářství prosperovalo, jsou určitě nutná pravidla. V otázkách duševního vlastnictví, bezpečnosti výrobků nebo řízení kapitálu. Když však přijde na lidská práva, potřebujeme pochopitelně zákony taky. Ty jsou stejně důležité, ne-li víc. Jsem rád, že dostaneme zprávu o dialogu o lidských právech. Myslím, že bychom ji měli mít pořád. Stejně jako vy, paní komisařko, i já vidím řadu nadějných signálů, ale Evropský parlament se musí trvale dál zaměřovat na jednu nebo dvě věci, které se ještě nevyřešily: svobodu vyjadřování, politiku menšin, nucené práce, které bohužel stále existují, zneužívání pravomocí, k čemuž bohužel dochází příliš často, a stále existující trest smrti. My jako Evropský parlament musíme dál na tyto věci upozorňovat a musíme tak činit dnes a denně."@cs1
"Fru formand! jeg glæder mig meget over et strategisk partnerskab med Kina. Jeg er meget glad for, at vi nu har mere end blot økonomiske bånd, og at f.eks. den kulturelle udveksling imellem os er vokset kolossalt de seneste år. Jeg er meget glad for, at den politiske dimension får så meget opmærksomhed, og jeg vil gerne nævne et enkelt eksempel. Afrika: Vi skal fortsætte vores forbindelse med Kina om landets Afrikapolitik, og nu har vi et forum, hvor vi kan gøre dette. Det glæder mig, at hr. Michel snart rejser til Beijing for at drøfte dette og andre spørgsmål. Og jeg synes, det er rigtig godt, at vi i stigende grad samarbejder om økonomiske spørgsmål. Men jeg er meget bekymret over ubalancer i vores økonomiske forhold. Jeg kan f.eks. ikke se nogen antydning af, at vi bør gøre mere for at videregive vores erfaring med det fælles marked til kineserne, som i denne henseende måske kunne forbedre deres eget marked betydeligt. Det samme gælder for regionalpolitikken, for udryddelsen af regionale forskelle. Vi har erfaring på disse områder. Vi har lært en hel del. Men jeg tror ikke, kineserne er så ivrige efter at lege med her. Hr. Mandelson har udtalt, at der er temmelig meget usikkerhed omkring investering i Kina, og at dette skader vores eksport til Kina, og også den kinesiske økonomiske vækst. Jeg tror, han har ret. Der kræver en retsstat, det kræver sikkerhed, hvis økonomien skal trives. Det gælder for spørgsmål som intellektuel ejendomsret, produktsikkerhed og kapitalforvaltning. Men retsstaten er naturligvis også nødvendig, hvad angår individuelle menneskerettigheder. Det er lige så vigtigt, hvis ikke langt vigtigere. Jeg er glad for, at vi har fået en rapport om dialogen om menneskerettigheder. Jeg synes, vi burde have en hver gang. Ligesom kommissæren ser jeg flere tegn, der vækker håb, men Europa-Parlamentet bør bevare fokus på et par ting, som endnu ikke er løst, udtryksfrihed, minoritetspolitik, tvangsarbejde, som desværre stadig findes, magtmisbrug, som der desværre findes alt for meget af, og dødsstraf, som stadig eksisterer. Vi i Europa-Parlamentet må fortsætte med at fremhæve disse ting, og det er noget, vi skal gøre hver eneste dag."@da2
"Frau Präsidentin! Eine strategische Partnerschaft mit China begrüße ich außerordentlich. Ich bin sehr erfreut, dass unsere heutigen Beziehungen nicht mehr nur wirtschaftlicher Art sind und sich beispielsweise der Kulturaustausch zwischen uns in den letzten Jahren erheblich intensiviert hat. Mit großer Freude stelle ich das rege Interesse an der politischen Dimension fest, und ich möchte dazu nur ein Beispiel anführen. Afrika: Wir müssen China weiterhin auf seine Afrika-Politik hin ansprechen, wozu wir jetzt über ein entsprechendes Forum verfügen. Ich freue mich, dass Herr Michel demnächst nach Peking reisen wird, um über dieses und andere Themen Gespräche zu führen. Unsere zunehmend engere Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet halte ich für sehr positiv. Die Ungleichgewichte in unseren Wirtschaftsbeziehungen erfüllen mich allerdings mit großer Sorge. Beispielsweise finde ich keinen Hinweis darauf, dass wir uns in stärkerem Maße um die Weitervermittlung unserer Erfahrungen mit dem Binnenmarkt an die Chinesen, die ihren eigenen Markt in dieser Hinsicht wesentlich verbessern könnten, bemühen sollten. Das Gleiche gilt für die Regionalpolitik, für die Beseitigung regionaler Unterschiede. Auf diesen Gebieten haben wir Erfahrungen gesammelt. Wir haben da einiges gelernt. Ich glaube allerdings nicht, dass die Chinesen sonderlich interessiert sind, mitzumachen. Herr Mandelson sprach davon, dass in Bezug auf Investitionen in China noch große Ungewissheiten bestehen und dies unseren Ausfuhren nach China ebenso schadet wie dem chinesischen Wirtschaftswachstum. Er dürfte wohl Recht haben. Voraussetzung für eine florierende Wirtschaft sind Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit, ob es um geistige Eigentumsrechte, um Produktsicherheit oder um Kapitalbewirtschaftung geht. Rechtsstaatlichkeit ist aber auch im Bereich der Menschenrechte ein selbstverständliches Gebot. Das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch viel wichtiger. Ich bin froh, dass uns ein Bericht zum Menschenrechtsdialog vorgelegt werden soll. Einen solchen Bericht sollten wir nach meinem Dafürhalten jedes Mal erhalten. Wie Sie, Frau Kommissarin, stelle ich einige positive Zeichen fest, das Europäische Parlament muss jedoch den Akzent weiterhin auf ein oder zwei noch ungelöste Probleme legen, nämlich Recht auf freie Meinungsäußerung, Minderheitenpolitik, Zwangsarbeit, die es leider immer noch gibt, Machtmissbrauch, der bedauerlicherweise in zu großem Umfang praktiziert wird, sowie die nach wie vor bestehende Todesstrafe. Diese Dinge müssen wir als Europäisches Parlament weiter in den Fokus rücken, und dies muss tagtäglich geschehen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Κίνα. Χαίρομαι πολύ που τώρα μας συνδέουν και άλλα πέρα από τους οικονομικούς δεσμούς και που οι πολιτισμικές ανταλλαγές ανάμεσά μας, για παράδειγμα, έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι δίδεται τόσο μεγάλη προσοχή στην πολιτική διάσταση και θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Αφρική: πρέπει να διατηρήσουμε τη σχέση μας με την Κίνα σχετικά με την πολιτική της στην Αφρική και έχουμε τώρα ένα φόρουμ για να το κάνουμε. Χαίρομαι που ο κ. Michel θα μεταβεί σύντομα στο Πεκίνο για να συζητήσει αυτό και άλλα θέματα. Και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε ολοένα και περισσότερο σε οικονομικά θέματα. Αλλά ανησυχώ πολύ για τις ανισορροπίες στην οικονομική μας σχέση. Για παράδειγμα, δεν βρίσκω καμία νύξη στο γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να μεταβιβάσουμε την εμπειρία μας από την ενιαία αγορά και στους Κινέζους οι οποίοι, από αυτή την άποψη, μπορεί να βελτιώσουν τη δική τους αγορά σημαντικά. Το ίδιο ισχύει για την περιφερειακή πολιτική, για την εξάλειψη των περιφερειακών διαφορών. Έχουμε εμπειρία σε αυτούς τους τομείς. Έχουμε μάθει μερικά μαθήματα. Αλλά δεν πιστεύω ότι οι Κινέζοι είναι τόσο πρόθυμοι να συνεργαστούν εδώ. Ο κ. Mandelson είπε ότι υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα για τις επενδύσεις στην Κίνα, και ότι αυτό ζημιώνει τις εξαγωγές μας στην Κίνα, καθώς και την κινεζική οικονομική ανάπτυξη. Έχει δίκιο, πιστεύω. Χρειάζεστε το κράτος δικαίου, βεβαιότητα, προκειμένου να ακμάσει η οικονομία. Σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ασφάλειας των προϊόντων ή διαχείρισης κεφαλαίου. Αλλά χρειάζεστε επίσης το κράτος δικαίου όταν πρόκειται για τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, ασφαλώς. Αυτό είναι εξίσου, αν όχι πιο σημαντικό. Χαίρομαι που πρόκειται να έχουμε μια έκθεση σχετικά τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μία κάθε φορά. Όπως και εσείς, κυρία Επίτροπε, βλέπω μια σειρά από ελπιδοφόρα σημάδια, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει σε ένα-δυο πράγματα που δεν έχουν επιλυθεί ακόμη: ελευθερία της έκφρασης, πολιτική σχετικά με τις μειονότητες, καταναγκαστική εργασία η οποία δυστυχώς συνεχίζεται ακόμη, κατάχρηση εξουσίας που δυστυχώς υπάρχει πάρα πολλή, και η θανατική ποινή που εξακολουθεί να ισχύει. Εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση σε αυτά τα πράγματα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε συνεχώς."@el10
"Madam President, I very much welcome a strategic partnership with China. I am very glad that we now have more than just economic ties alone and that cultural exchanges between us, for example, have grown enormously in recent years. I am very happy to see so much attention being given to the political dimension, and I will cite one example. Africa: we must keep up our liaison with China on its Africa policy and we now have a forum in which to do so. I am pleased that Mr Michel is shortly going to Beijing to discuss that and other matters. And I find it a very good thing that we are increasingly working together on economic issues. But I am very concerned by imbalances in our economic relationship. For example I find no hint of the fact that we should do more to pass on our experience of our Single Market to the Chinese who, in this regard, might improve their own market considerably. The same goes for regional policy, for the elimination of regional differences. We have experience in these areas. We have learnt a few lessons. But I do not think the Chinese are so keen to play ball here. Mr Mandelson has said that there is a fair bit of uncertainty about investing in China, and that this damages our exports to China, and Chinese economic growth too. He is right, I think. You need the rule of law, certainty, in order for the economy to prosper. On matters of intellectual property, product safety or capital management. But you also need the rule of law when it comes to individual human rights, of course. That is just as important, if not far more so. I am glad we are to have a report on the human rights dialogue. I think we should have one every time. Like you, Commissioner, I see a number of hopeful signs, but the European Parliament must maintain the focus on one or two things which have not yet been resolved: freedom of expression, policy on minorities, forced labour which regrettably still continues, abuse of power of which regrettably there is too much, and the death penalty which still exists. We as the European Parliament must continue to emphasise these things, and it is something we must do day in, day out."@en4
"Señora Presidenta, apruebo con satisfacción una asociación estratégica con China. Estoy encantado de saber que ahora tenemos algo más que simples vínculos económicos y que los intercambios culturales entre nosotros, por ejemplo, han crecido extraordinariamente en los últimos años. Me gusta la abundante atención que se presta a la dimensión política, y citaré un ejemplo. África: debemos mantener nuestra relación con China sobre su política en África, y ahora disponemos de un foro para ello. Me complace que el señor Michel viaje en breve a Beijing para tratar este y otros asuntos. Y me parece estupendo que cada vez colaboremos más en asuntos económicos. Pero estoy muy preocupado por el desequilibrio de nuestra relación económica. Por ejemplo no encuentro ningún indicio del hecho de que deberíamos hacer más para transmitir nuestra experiencia de nuestro Mercado Único a China, que de este modo podría mejorar considerablemente su propio mercado. Lo mismo vale para la política regional y para la eliminación de las diferencias regionales. Tenemos experiencia en estas áreas. Hemos aprendido unas pocas lecciones. Pero no creo que los chinos manifiesten mucho entusiasmo por este juego. El señor Mandelson ha dicho que invertir en China provoca un poco de incertidumbre y que esto perjudica a nuestras exportaciones a China, así como al crecimiento económico de este país. Creo que tiene razón. No hay duda de que, para que la economía prospere, es imprescindible el imperio de la ley. Estoy hablando de asuntos como la propiedad intelectual, la seguridad de los productos o la gestión de capitales. Pero el imperio de la ley debe proteger también los derechos humanos individuales, por supuesto. Esto es igual de importante, si no mucho más. Me alegro de que vayamos a tener un informe sobre el diálogo en torno a los derechos humanos. Pienso que deberíamos tenerlo en todas las ocasiones. Como usted, Comisario, veo varios signos esperanzadores, pero el Parlamento Europeo debe mantener el énfasis en un par de cosas que todavía no se han resuelto: la libertad de la expresión, la política sobre minorías, los trabajos forzados que lamentablemente todavía siguen, el abuso del poder que por desgracia abunda demasiado y la pena de muerte aún vigente. Como Parlamento Europeo debemos seguir insistiendo en estas cosas, y debemos hacerlo día tras día."@es21
"Proua juhataja, ma arvan, et strateegiline partnerlus Hiinaga on vägagi teretulnud. Olen väga õnnelik, et meil on nüüd rohkem sidemeid kui vaid majanduslikud, ning et näiteks meievaheline kultuuriline kontakt on viimastel aastatel tohutult kasvanud. Olen väga õnnelik, nähes nii palju tähelepanu pööratavat poliitilisele dimensioonile, ning tsiteerin ühte näidet. Aafrika: peame jätkama oma koostööd Hiinaga seoses Aafrika poliitikaga ning meil on nüüd foorum, kus seda teha. Olen õnnelik, et härra Michel läheb varsti Bejingi seda ja muid teemasid arutama. Samuti on minu arust väga hea, et töötame majanduslikel teemadel järjest rohkem koos. Kuid ma olen väga mures lahknevuste pärast meie majandussuhetes. Näiteks ei näe ma kuskil mainituna fakti, et me peaks tegema rohkem oma siseturu alase kogemuse edasiandmiseks hiinlastele, kes selle abil oma turgu märkimisväärselt arendada saaksid. Sama käib regionaalpoliitika kohta, et elimineerida regionaalsed erinevused. Meil on nendel aladel kogemusi. Me oleme saanud mitu õppetundi. Aga ma ei arva, et hiinlased on väga innukad sellest osa võtma. Hr Mandelson on öelnud, et Hiinasse investeerimises on palju veel ebaselge ning et see kahjustab meie eksporte Hiinasse ja ka Hiina majanduskasvu. Arvan, et tal on õigus. Majanduse õitsemiseks on vaja õigusriiki ja kindlustunnet. Seoses nii intellektuaalse omandi, tooteohutuse kui kapitalihaldusega. Muidugi on aga samuti vaja võrdsust seaduse ees, kui rääkida individuaalsetest inimõigustest. See on vähemalt sama tähtis, kui mitte palju tähtsam. Olen rahul, et inimõigusalase dialoogi kohta koostatakse raport. Ma arvan, et see peaks iga kord nii olema. Nagu teie, volinik, näen ma hulka lootustandvaid märke, kuid Euroopa Parlament peab säilitama keskendumist ühele või kahele asjale, mis veel lahendatud pole: sõnavabadus, vähemuspoliitika, sunnitöö, mis kahetsusväärselt endiselt jätkub, võimu kuritarvitamine, mida kahjuks liiga palju tehakse, ning surmanuhtlus, mis endiselt eksisteerib. Meie kui Euroopa Parlament peame jätkama nende teemade rõhutamist ning see on midagi, mida peame tegema päevast päeva."@et5
"Arvoisa puhemies, kannatan lämpimästi strategista kumppanuutta Kiinan kanssa. Olen iloinen, että suhteemme eivät rajoitu vain kauppaan ja että esimerkiksi kulttuurivaihto välillämme on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. On ilo huomata, että poliittisiin suhteisiin on kiinnitetty niin paljon huomiota, ja annan nyt yhden esimerkin. Afrikka: meidän on syytä pitää yllä Kiinan-suhteitamme Kiinan Afrikka-politiikan osalta, ja nyt meillä on olemassa tähän myös oikea foorumi. Olen mielissäni siitä, että jäsen Michel matkustaa pian Pekingiin keskustelemaan tästä ja muista aiheista. Minusta on myös erittäin hyvä asia, että taloudellinen yhteistyömme kasvaa koko ajan. Olen kuitenkin hyvin huolissani taloudellisten suhteidemme epätasapainosta. En esimerkiksi ole kuullut yhtäkään viittausta siihen, että meidän pitäisi kertoa yhtenäismarkkinoita koskevista kokemuksistamme kiinalaisille, jotka voisivat siten parantaa omia markkinoitaan huomattavasti. Sama koskee alueellista politiikkaa ja alueellisten erojen kaventamista. Meillä on kokemusta näistä asioista ja olemme oppineet niistä. Kiinalaiset eivät tosin ehkä ole kovin halukkaita ottamaan neuvojamme vastaan. Komission jäsen Peter Mandelson on todennut, että Kiinaan kohdistuviin investointeihin liittyy melkoinen epävarmuus, mikä vahingoittaa EU:n vientiä Kiinaan ja on vahingollista myös Kiinan talouskasvulle. Hän on minusta oikeassa. Taloudellinen menestys edellyttää oikeusvaltion periaatteiden olemassaoloa ja varmuutta immateriaalioikeuksia, tuoteturvallisuutta ja pääoman hallintaa koskevissa asioissa. Nämä periaatteet ovat toki tarpeen myös yksilön ihmisoikeuksissa. Tämä on yhtä tärkeä asia ellei jopa tärkeämpi. Olen iloinen, että aiomme laatia mietinnön ihmisoikeusvuoropuhelusta. Minusta se voitaisiin laatia joka kerta. Näen teidän tavoin, arvoisa komission jäsen, monia toiveita herättäviä merkkejä, mutta Euroopan parlamentin on keskityttävä muutaman asiaan, joita emme ole vielä ratkaisseet. Näitä ovat sananvapaus, vähemmistöihin sovellettava politiikka, valitettavasti edelleen jatkuva pakkotyö, vallan väärinkäyttö, jota esiintyy vielä valitettavan paljon, sekä edelleen käytössä oleva kuolemanrangaistus. Meidän Euroopan parlamentin jäsenten on tuotava esille jatkuvasti näitä kysymyksiä."@fi7
"Madame la Présidente, je salue l’existence d’un partenariat stratégique avec la Chine. Je suis très heureux que nous ayons désormais quelque chose de plus que seulement des liens économiques et que les échanges culturels, par exemple, aient significativement augmenté ces dernières années. Je suis très heureux de voir qu’une attention particulière est accordée à la dimension politique, et j’en citerai un exemple. L’Afrique. Nous devons maintenir notre relation avec la Chine en ce qui concerne sa politique africaine et nous disposons désormais d’une enceinte commune pour cela. Je me félicite que M. Michel se rende très bientôt à Pékin pour discuter de cela, entre autres choses. Et je pense qu’il est très positif que nous travaillons de plus en plus ensemble sur les questions économiques. Mais je suis très préoccupé par les déséquilibres de nos relations économiques. Je ne trouve, par exemple, aucune mention du fait que nous devrions accentuer nos efforts afin de faire profiter à la Chine de notre expérience du marché unique, car la Chine pourrait améliorer de manière significative son marché. Il en va de même pour la politique régionale, pour l’élimination des différences entre les régions. Nous avons de l’expérience dans ces domaines. Nous avons appris quelques leçons. Mais je ne pense pas que les Chinois soient vraiment prêts à s’engager dans cette voie. M. Mandelson a déclaré qu’il existait une part importante d’incertitude concernant les investissements en Chine et que cela portait atteinte à nos exportations vers ce pays ainsi qu’à la croissance chinoise. Je pense qu’il a raison. Nous avons tous besoin de certitudes, de l’État de droit, afin que l’économie prospère. S’agissant de la propriété intellectuelle, de la sécurité des produits et de la gestion des capitaux. Mais nous avons également besoin de l’État de droit en matière de droits de l’homme individuels, bien évidemment. C’est tout aussi important, sinon bien plus encore. Je suis heureux qu’un rapport sur le dialogue «droits de l’homme» va être rédigé. Je pense que cela devrait se faire régulièrement. Comme vous, Madame la Commissaire, je vois des signes porteurs d’espérance, mais le Parlement européen doit continuer de mettre l’accent sur une ou deux choses qui n’ont pas encore été réglées: liberté d’expression, politique des minorités, travail forcé, qui existe toujours malheureusement, abus de pouvoir, constatés trop souvent, et la peine de mort, qui est encore appliquée. Le Parlement européen doit continuer de mettre en exergue ces questions, et nous devons le faire jour après jour."@fr8
"Tisztelt Elnök asszony! Üdvözlöm a Kínával kialakult stratégiai partnerséget. Örülök annak, hogy közöttünk már nemcsak gazdasági kötelékek léteznek, például az elmúlt évek során nagyszámban növekedtek a kulturális együttműködési projektek. Örömmel látom, hogy nagy figyelmet kap a politikai dimenzió és most egy példára fogok hivatkozni. Afrika: Folytatnunk kell tárgyalásainkat Kínával afrikai politikáját illetően, és most van egy olyan fórumunk, ahol ezt meg is tehetjük. Örülök, hogy Michel úr hamarosan Pekingbe utazik, hogy erről és más témákról tárgyaljon. Nagyon jó dolognak tartom, hogy a gazdasági kérdésekben egyre inkább együttdolgozunk. De aggodalommal töltenek el a gazdasági kapcsolatunkban tapasztalható egyensúlytalanságok. Például, nem találok okot arra, hogy miért kellene az Egységes Piacunkról szerzett tapasztalatainkat átadni a kínaiaknak, akik lehet, hogy ezáltal jelentős javulást érnek el saját piacukon. Ugyanez vonatkozik a regionális politikára, a regionális különbségek kiküszöbölésére. Ezen a téren is vannak tapasztalataink. Jó néhány leckét megtanultunk. De nem hiszem, hogy a kínaiak olyan nagyon együtt kívánnak működni ezen a területen. Mandelson úr azt mondta, hogy a Kínába történő befektetések egy jó adag bizonytalanságot tartalmaznak és ez károsan hat a Kínába irányuló exportunkra és a kínai gazdasági növekedésre. Úgy gondolom, hogy igaza van. Ahhoz, hogy a gazdaság prosperáljon, szükség van a jogállamiságra, a bizonyosságra. A szellemi tulajdonnál, a termékbiztonságnál vagy a tőkekezelésnél is. De a jogállamiságra természetesen akkor is szükség van, ha az egyéni emberi jogokról van szó. Ez ugyanolyan, ha nem még sokkal fontosabb. Örülök, hogy az emberi jogokról folytatott párbeszédről jelentést fogunk kapni. Úgy gondolom, hogy minden alkalommal kellene egyet kapnunk. Önhöz hasonlóan, biztos úr, én is sok biztató jelet látok, azonban az Európai Parlamentnek egy vagy két olyan témára kell koncentrálnia, amely még mindig megoldatlan: mint a véleménynyilvánítás szabadsága, a kisebbségi politika, a kényszermunka, amely sajnos még mindig létezik, a hatalommal való visszaélés, amelyből sajnos túl sok is van és a halálbüntetés, amely a mai napig érvényben van. Nekünk, Európai Parlamentként kötelességünk állandóan kihangsúlyozni ezeket a dolgokat, és megállás nélkül ezt kell tennünk."@hu11
"Signora Presidente, saluto con grande favoreun partenariato strategicocon la Cina. Sono molto lieto del fatto che ora ci uniscanopiù di semplici legami economicie che gliscambi culturali fra di noi, ad esempio, siano enormemente cresciuti negli ultimi anni. Sono molto felicedi vedere così tanta attenzionededicata alla dimensione politica, e citerò un esempio. L’Africa: dobbiamo mantenere il collegamento con laCina sulla sua politica africanae ora abbiamo una sede in cui farlo. Mi fa piacere che il Commissario Michel si appresti ad andare aPechinoper discutere questo e altri problemi, e apprezzo molto il fatto che stiamo sempre piùlavorando insieme sulle questioni economiche. Ma sono molto preoccupato per gli squilibripresenti nelle nostre relazioni economiche. Ad esempio, non vedo paroladel fattoche dovremmo fare di piùpertrasmettere la nostra esperienza del mercato unicoai cinesi che, in questo ambito, devono notevolmente migliorare il loro mercato. Lo stesso vale per la politica regionale eper l’eliminazionedelle differenze fra regioni. Sono campi in cui abbiamo esperienza e abbiamo imparato alcune lezioni; ma non credo che i cinesi siano così disposti a collaborare in questo senso. Il Commissario Mandelson ha affermato che c’èun discreto margine d’incertezza sugli investimenti inCina, e che questo danneggia le nostre esportazioniin quel paese, nonché la stessa crescita economicacinese. Penso che abbia ragione. Perché l’economia prosperi servono Stato di diritto e certezza delle condizioni sulle questioni legate alla proprietà intellettuale, alla sicurezza dei prodotti o alla gestione del capitale. Ma lo Stato di diritto, naturalmente,serve anche in riferimento ai diritti umani individuali: si tratta di un problema egualmente importante, se non lo è anche più. Mi rallegro del fattoche abbiamo una relazione sul dialogo sui diritti umani. Penso che dovremmo riceverne una in ogni occasione. Come lei, Commissario, vedo una seriedi segnali incoraggianti, ma il Parlamento europeo deve continuare a insisteresu una o due questioni che non sono state ancora risolte: libertà di espressione, politica nei confronti delle minoranze, lavori forzati (pratica sfortunatamente ancora in vigore), abuso di potere (che purtroppo si commette troppo spesso), e pena di morte (che esiste ancora). Noi, in quanto Parlamento europeo,dobbiamo continuare a mettere l’accento su tali questioni, e dobbiamo farlo incessantemente."@it12
"Gerb. pirmininke, džiaugiuosi strategine partneryste su Kinija. Puiku, kad dabar mus sieja ne tik ekonominiai ryšiai. Per pastaruosius metus smarkiai padaugėjo kultūrinių mainų. Sveikintina, kad daug dėmesio skiriama politiniams aspektams. Paminėsiu vieną pavyzdį Afriką: privalome palaikyti Kinijos politiką Afrikos atžvilgiu ir dabar turime tokią galimybę. Džiaugiuosi, kad L. Michelis vyksta į Pekiną aptarti šio ir kitų klausimų. Mūsų augantį ekonominį bendradarbiavimą laikau teigiamu dalyku. Susirūpinimą kelia ekonominio bendradarbiavimo pusiausvyros stoka. Pavyzdžiui, turėtume labiau stengtis perduoti kinams vieningos rinkos patirtį, kuri padėtų ženkliai pagerinti jų rinkos situaciją. Regioninės politikos ir regioninių skirtumų mažinimo srityse taip pat turime patirties. Esame kai ko pasimokę. Tik nemanau, kad kinai norėtų bendradarbiauti. P. Mandelson išreiškė abejones dėl investavimo Kinijoje, nes tai kenkia mūsų eksportui į Kiniją bei Kinijos ekonominiam augimui. Manau, jis teisus. Norint, kad ekonomika klestėtų, reikia įstatymų numatančių intelektinės nuosavybės, produktų saugumo ar kapitalo valdymo klausimus. Asmenines žmogaus teises taip pat turi numatyti įstatymai. Tai taip pat svarbu, jeigu ne svarbiau. Džiaugiuosi, kad apie žmogaus teises rengiamas pranešimas. Tokio reikia kiekvieną kartą. Kaip ir Komisijos narys, įžvelgiu daug teigiamų ženklų, bet Europos Parlamentas turi apsvarstyti kelis dar neišspręstus klausimus: išraiškos laisvę, mažumų politiką, tebesitęsiančius priverstinius darbus, įgaliojimų viršijimą ir vis dar praktikuojamas mirties bausmes. Europos Parlamentas privalo nuolat kreipti dėmesį į šiuos dalykus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es ļoti atzinīgi vērtēju stratēģiskās partnerattiecības ar Ķīnu. Es priecājos, ka tagad starp mums ir kas vairāk nekā ekonomiskās saites un ka pēdējos gados, piemēram, kultūras apmaiņa ir ļoti palielinājusies. Es ļoti priecājos, ka tik lielu uzmanību velta politiskajiem jautājumiem, un es citēšu vienu piemēru. Āfrika. Mums ir jāturpina cieša darbība ar Ķīnu saistībā ar tās politiku attiecībā uz Āfriku, un tagad mums ir forums, kur šo sadarbību īstenot. Es esmu iepriecināts, ka . drīz dosies uz Pekinu, lai apspriestu šo un citus jautājumus. Un es esmu iepriecināts, ka mēs arvien vairāk strādājam kopā pie ekonomikas jautājumiem. Taču es esmu ļoti nobažījies par mūsu attiecību nelīdzsvarotību ekonomikas jomā. Piemēram, nav ne miņas no fakta, ka mums vajadzētu darīt ko vairāk, lai nodotu mūsu vienotā tirgus pieredzi Ķīnai, kas tādējādi varētu ievērojami uzlabot savu tirgu. Tas pats attiecas uz reģionālo politiku attiecībā uz reģionālo atšķirību mazināšanu. Mums ir pieredze šajās jomās. Mēs esam guvuši dažas mācības. Taču es nedomāju, ka ķīnieši tik ļoti vēlas iesaistīties šajā jomā. teica, ka valda nelielas neskaidrības par investīciju veikšanu Ķīnā un ka tas kaitē mūsu eksportam uz Ķīnu un arī Ķīnas ekonomiskajai izaugsmei. Es domāju, ka viņam ir taisnība. Jums ir nepieciešami tiesību akti un skaidrība, lai veicinātu ekonomikas uzplaukumu un intelektuālā īpašuma, produktu drošības vai kapitāla vadības jautājumus. Taču jums ir nepieciešami tiesību akti arī attiecībā uz cilvēktiesībām, protams. Tas ir tikpat svarīgi, ja ne vēl svarīgāk. Es priecājos, ka mums būs ziņojums par dialogu cilvēktiesību jomā. Es uzskatu, ka mums tādu vajadzētu katru reizi. Tāpat kā jūs, komisāre, es redzu vairākas cerīgas pazīmes, taču Eiropas Parlamentam ir jāvelta vērība vienam vai diviem jautājumiem, kas vēl nav atrisināti – vārda brīvībai, politikai minoritāšu jomā, piespiedu darbam, kas diemžēl vēl turpinās, varas ļaunprātīgai izmantošanai, kuras diemžēl ir par daudz, un nāvessodiem, kas joprojām pastāv. Mums, Eiropas Parlamentam, ir jāturpina pievērst pastiprinātu uzmanību šiem jautājumiem, un tas jādara dienu un nakti."@lv13
"Voorzitter, ik vind het een heel goede zaak dat we strategische partners aan het worden zijn. Ik vind het een heel goede zaak dat we niet meer alleen economische banden hebben, maar dat bijvoorbeeld de culturele uitwisseling de voorbije jaren enorm gegroeid is. Ik vind het een hele goede zaak dat de politieke dimensie zoveel aandacht krijgt en ik ga daar één voorbeeld uithalen. Afrika: het moet zo zijn dat we China blijven aanspreken op zijn Afrika-beleid, en we hebben nu een kader waarin we dat kunnen doen. Ik ben blij dat meneer Michel daar binnenkort onder meer voor naar Peking gaat. En ik vind het een hele goede zaak dat we economisch ook altijd maar meer samenwerken. Maar ik maak mij grote zorgen over onevenwichtigheden in die economische relatie. Ik vind bijvoorbeeld niets terug over het feit dat wij onze ondervinding, als het gaat over de interne markt, veel meer zouden moeten overbrengen op de Chinezen, die op dat punt nog heel veel kunnen doen om hun markt te verbeteren. Hetzelfde geldt voor regionaal beleid, voor het wegwerken van regionale verschillen. Wij hebben daar ondervinding in. Wij hebben daar dingen over geleerd. Ik stel vast dat de Chinezen niet zo graag daaraan meedoen. Bovendien heeft de heer Mandelson erop gewezen dat er nogal wat onzekerheid is voor investeerders in China en dat dat ten nadele is van onze uitvoer naar China, maar ook van de ontwikkeling van de Chinese economie. Ik denk dat hij gelijk heeft. Je hebt een rechtsstaat nodig, zekerheid, voor een bloeiende economie. Of het nu gaat over intellectuele eigendom, over veiligheid van producten of over kapitaalbeheer. Maar je hebt die rechtsstaat natuurlijk ook nodig als het gaat over individuele mensenrechten. Dat is minstens even belangrijk, zo niet, nog veel belangrijker. Ik ben blij dat we een verslag krijgen over de mensenrechtendialoog. Ik vind dat we dat elke keer zouden moeten krijgen. Ik zie, zoals u, een aantal positieve tekens, commissaris, maar we moeten als Europees Parlement de nadruk blijven leggen op een aantal dingen die er niet zijn: vrijheid van meningsuiting, minderhedenbeleid, dwangarbeid is er nog wel, jammer genoeg, machtsmisbruik is er te veel, jammer genoeg, de doodstraf is er nog altijd. Wij moeten als Europees Parlement daarop de nadruk blijven leggen, dat is een werk van elke dag."@mt15
"Pani przewodnicząca! Z wielką radością przyjmuję strategiczne partnerstwo z Chinami. Cieszę się bardzo, że łączy nas coś więcej niż tylko więzy gospodarcze i że przykładowo wymiana kulturalna pomiędzy nami w ostatnich latach ogromnie się zwiększyła. Cieszę się, że poświęca się wiele uwagi sferze politycznej i chciałbym przytoczyć jeden przykład. Afryka: musimy utrzymywać współpracę z Chinami w kwestii ich polityki dotyczącej Afryki, a mamy teraz forum, na którym możemy to zrobić. Cieszę się, że pan komisarz Michel niedługo uda się do Pekinu, by przedyskutować tę i inne kwestie. W moim przekonaniu dobre jest to, że coraz częściej razem podejmujemy prace nad kwestiami gospodarczymi. Jednak martwi mnie bardzo brak równowagi w naszych stosunkach gospodarczych. Nie widzę na przykład oznak tego, byśmy robili coś więcej, aby przekazać nasze doświadczenia z jednolitym rynkiem Chinom, które mogłyby w tym sensie znacząco poprawić funkcjonowanie swojego rynku. To samo dotyczy polityki regionalnej, w celu zniesienia różnic regionalnych. Mamy doświadczenie w tych dziedzinach. Trochę się nauczyliśmy. Ale nie wydaje mi się, by Chiny chciały iść z nami ręka w rękę. Pan komisarz Mandelson powiedział, że istnieje spora niepewność co do inwestowania w Chinach oraz że naraża to na szwank nasz eksport do Chin jak i wzrost gospodarczy Chin. Myślę, że ma on rację. Aby gospodarka dobrze się rozwijała, potrzeba rządów prawa i pewności. W kwestiach własności intelektualnej, bezpieczeństwa produktów czy zarządzania kapitałem. Ale rządów prawa potrzeba oczywiście także w kwestiach poszczególnych praw człowieka. Jest to równie ważne, o ile nie o wiele ważniejsze. Cieszę się, że przedstawione zostanie sprawozdanie o dialogu na temat praw człowieka. Myślę, że takie sprawozdania są bardzo potrzebne. Tak jak pan, panie komisarzu, dostrzegam wiele obiecujących oznak, ale Parlament Europejski musi skupić się na jednej czy dwóch kwestiach, które nie zostały jeszcze rozwiązane: wolności słowa, polityce wobec mniejszości, pracy przymusowej, o której niestety ciągle słyszymy, nadużywaniu władzy, którego niestety ciągle jest za dużo, oraz na karze śmierci, która wciąż istnieje. My jako Parlament Europejski musimy nadal podkreślać te kwestie, i to dzień w dzień."@pl16
"Senhora Presidente, congratulo-me vivamente com uma parceria estratégica com a China. É com grande satisfação que verifico que temos, presentemente, mais do que apenas laços económicos e que os intercâmbios culturais entre nós, por exemplo, têm registado um enorme desenvolvimento nos últimos anos. Estou muito feliz por constatar que está a ser prestada tanta atenção à dimensão política e passo a citar um exemplo. África: temos de manter a nossa relação com a China relativamente à sua política em África e agora dispomos de um fórum onde podemos fazê-lo. Estou muito satisfeito por o Senhor Comissário Michel ir em breve a Pequim para tratar deste e de outros assuntos. E parece-me muito bom o facto de estarmos cada vez mais a trabalhar em conjunto em questões de natureza económica. Mas estou muito preocupado com os desequilíbrios da nossa relação económica. Por exemplo, não encontro qualquer referência ao facto de que deveríamos fazer mais para transmitir a nossa experiência do nosso mercado único aos chineses que, desse modo, poderiam melhorar consideravelmente o seu próprio mercado. O mesmo se passa com a política regional, no que diz respeito à eliminação das diferenças regionais. Temos experiência nestes domínios. Já aprendemos algumas lições. Mas não me parece que os chineses estejam muito dispostos a ir por esse caminho. O senhor Comissário Mandelson afirmou que existe alguma incerteza no que respeita a investir na China e que isto prejudica as nossas exportações para esse país e prejudica também o crescimento económico chinês. Acho que tem razão. Para que a economia possa prosperar, é necessário o Estado de direito, é necessária certeza. É necessário nas questões de propriedade intelectual, na segurança dos produtos ou na gestão de capitais. Mas também precisamos, obviamente, do Estado de direito no domínio dos direitos humanos individuais. Isso é tão ou mais importante. Congratulo-me com o facto de irmos ter um relatório sobre o diálogo acerca dos direitos humanos. Penso que isso deveria acontecer sempre. Tal como a Senhora Comissária, vejo sinais de esperança, mas o Parlamento Europeu tem de manter a tónica em um ou dois pontos que ainda não foram resolvidos: a liberdade de expressão, a política relativa às minorias, os trabalhos forçados que, lamentavelmente, ainda continuam, o abuso de poder que, lamentavelmente, ainda ocorre com demasiada frequência e a pena de morte que continua a existir. Nós, enquanto Parlamento Europeu, temos de continuar a insistir sobre estes aspectos e devemos fazê-lo incessantemente."@pt17
"Voorzitter, ik vind het een heel goede zaak dat we strategische partners aan het worden zijn. Ik vind het een heel goede zaak dat we niet meer alleen economische banden hebben, maar dat bijvoorbeeld de culturele uitwisseling de voorbije jaren enorm gegroeid is. Ik vind het een hele goede zaak dat de politieke dimensie zoveel aandacht krijgt en ik ga daar één voorbeeld uithalen. Afrika: het moet zo zijn dat we China blijven aanspreken op zijn Afrika-beleid, en we hebben nu een kader waarin we dat kunnen doen. Ik ben blij dat meneer Michel daar binnenkort onder meer voor naar Peking gaat. En ik vind het een hele goede zaak dat we economisch ook altijd maar meer samenwerken. Maar ik maak mij grote zorgen over onevenwichtigheden in die economische relatie. Ik vind bijvoorbeeld niets terug over het feit dat wij onze ondervinding, als het gaat over de interne markt, veel meer zouden moeten overbrengen op de Chinezen, die op dat punt nog heel veel kunnen doen om hun markt te verbeteren. Hetzelfde geldt voor regionaal beleid, voor het wegwerken van regionale verschillen. Wij hebben daar ondervinding in. Wij hebben daar dingen over geleerd. Ik stel vast dat de Chinezen niet zo graag daaraan meedoen. Bovendien heeft de heer Mandelson erop gewezen dat er nogal wat onzekerheid is voor investeerders in China en dat dat ten nadele is van onze uitvoer naar China, maar ook van de ontwikkeling van de Chinese economie. Ik denk dat hij gelijk heeft. Je hebt een rechtsstaat nodig, zekerheid, voor een bloeiende economie. Of het nu gaat over intellectuele eigendom, over veiligheid van producten of over kapitaalbeheer. Maar je hebt die rechtsstaat natuurlijk ook nodig als het gaat over individuele mensenrechten. Dat is minstens even belangrijk, zo niet, nog veel belangrijker. Ik ben blij dat we een verslag krijgen over de mensenrechtendialoog. Ik vind dat we dat elke keer zouden moeten krijgen. Ik zie, zoals u, een aantal positieve tekens, commissaris, maar we moeten als Europees Parlement de nadruk blijven leggen op een aantal dingen die er niet zijn: vrijheid van meningsuiting, minderhedenbeleid, dwangarbeid is er nog wel, jammer genoeg, machtsmisbruik is er te veel, jammer genoeg, de doodstraf is er nog altijd. Wij moeten als Europees Parlement daarop de nadruk blijven leggen, dat is een werk van elke dag."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, strategické partnerstvo s Čínou veľmi vítam. Veľmi ma teší, že máme teraz viac než len hospodárske väzby a že napríklad naše kultúrne výmeny za posledné roky obrovským spôsobom narástli. Som veľmi rád, že venujete takú pozornosť politickému rozmeru a uvediem jeden príklad. Afrika: musíme udržiavať našu spoluprácu s Čínou v súvislosti s jej politikou voči Afrike a teraz máme fórum, ktoré na to môžeme využiť. Som rád, že pán Michel ide zakrátko do Pekingu, aby túto a iné otázky prerokoval. A myslím, že je veľmi dobré, že stále viac spolupracujeme v hospodárskych otázkach. Veľmi ma však znepokojuje nerovnováha nášho hospodárskeho vzťahu. Nevidím napríklad ani náznak toho, že by sme sa snažili odovzdať naše skúsenosti s jednotným trhom Číňanom, ktorí by v tomto ohľade mohli svoj vlastný trh výrazne zlepšiť. To isté platí pre regionálnu politiku, pre odstránenie regionálnych rozdielov. V tejto oblasti máme skúsenosti. V niektorých veciach sme sa poučili. Nemám však dojem, že by sa Číňania nejako hrnuli pomáhať nám. Pán Mandelson vyhlásil, že v súvislosti s investíciami v Číne panuje pomerne veľká neistota, čo poškodzuje náš vývoz do Číny a tiež čínsky hospodársky rast. Myslím, že má pravdu. Aby hospodárstvo prekvitalo, musí sa riadiť jasnými zákonmi. V oblasti duševného vlastníctva, bezpečnosti výrobkov alebo správy kapitálu. Aj v oblasti ľudských práv pochopiteľne potrebujeme zákony. Tie sú rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie. Som rád, že budeme mať k dispozícii správu o dialógu o ľudských právach. Myslím, že by tomu malo byť tak zakaždým. Rovnako ako vy, pani komisárka, i ja vidím niekoľko nádejných signálov, ale Európsky parlament sa musí aj naďalej vytrvalo zameriavať na jednu alebo dve veci, ktoré sa ešte nedoriešili: na slobodu vyjadrovania, politiku menšín, nútené práce, ktoré, žiaľ, stále existujú, zneužívanie právomocí, ku ktorému, žiaľ, dochádza príliš často a stále existujúci trest smrti. My ako Európsky parlament musíme aj naďalej na tieto veci upozorňovať a musíme tak robiť deň čo deň."@sk19
"Gospa predsednica, zelo se strinjam s strateškim partnerstvom s Kitajsko. Zelo sem vesel, da imamo zdaj več kot samo gospodarske vezi in da se je kulturna izmenjava med nami, na primer, znatno povečala v zadnjih letih. Zelo sem vesel, da se toliko pozornosti posveča politični dimenziji, zato bom navedel en primer. Afrika: še naprej moramo sodelovati s Kitajsko pri njeni politiki o Afriki in zdaj imamo forum, na katerem lahko to storimo. Vesel sem, da gre gospod Mitchel v kratkem v Peking razpravljat p tej in drugih zadevah. Zdi se mi zelo dobro, da vse tesneje sodelujemo pri gospodarskih vprašanjih. Vendar sem zelo zaskrbljen zaradi neravnovesja v naših gospodarskih odnosih. Ne vidim na primer, da bi skušali narediti več, da bi prenesli naše izkušnje enotnega trga Kitajcem, ki bi lahko v tem oziru svoj trg znatno izboljšali. Enako velja za regionalno politiko, za izenačevanje regionalnih razlik. Na teh področjih imamo izkušnje. Naučili smo se nekaj lekcij. Vendar menim, da Kitajce sodelovanje na tem področju ne zanima preveč. Gospod Mandelson je rekel, da obstaja kar nekaj negotovosti v zvezi z vlaganjem na Kitajskem ter da to škoduje našim izvozom na Kitajsko in tudi kitajski gospodarski rasti. Menim, da ima prav. Pravna država in gotovost sta pomembni za razcvet gospodarstva. Prav tako za zadeve v zvezi z intelektualno lastnino, varnostjo izdelkov in upravljanja kapitala. Pravna država je dejansko potrebna tudi pri človekovih pravicah posameznikov. To je enako pomembno, če ne celo bolj. Vesel sem, da bomo dobili poročilo o dialogu o človekovih pravicah. Mislim, da bi morali vsakič imeti eno tako poročilo. Tako kot vi, gospa komisarka, tudi jaz vidim številne znake upanja, vendar se mora Evropski parlament še naprej osredotočati na eno ali dve stvari, ki še niso bile razrešene: svoboda izražanja, politika o manjšinah, prisilno delo, ki se na žalost še vedno nadaljuje, zloraba pristojnosti, ki je se prevečkrat dogaja, ter smrtna kazen, ki še vedno obstaja. Mi kot Evropski parlament moramo še naprej poudarjati te stvari in to moramo delati iz dneva v dan."@sl20
"Fru talman! Jag välkomnar varmt ett strategiskt partnerskap med Kina. Jag är mycket glad över att vi nu har mer än bara ekonomiska band och att exempelvis de kulturella utbytena mellan oss har ökat enormt de senaste åren. Jag är verkligen glad över att man ägnar så mycket uppmärksamhet åt den politiska dimensionen, och jag ska ta upp ett exempel på det. Afrika – vi måste upprätthålla vår kontakt med Kina med avseende på landets Afrikapolitik, och nu har vi ett forum där vi kan göra det. Jag är glad över att Louis Michel snart kommer att resa till Peking för att diskutera denna och andra frågor. Och jag tycker det är mycket bra att vi intensifierar vårt ekonomiska samarbete. Däremot är jag mycket oroad över bristen på balans i våra ekonomiska förbindelser. Till exempel hittar jag ingen antydan om att vi bör göra mer för att dela med oss av våra erfarenheter av vår egen inre marknad till kineserna, som skulle kunna förbättra sin egen marknad högst väsentligt i det avseendet. Detsamma gäller regionalpolitiken, för att undanröja regionala skillnader. Vi har erfarenheter inom de här områdena. Vi har lärt oss ett och annat. Men jag tycker inte det verkar som om kineserna är så intresserade. Peter Mandelson har sagt att det finns en hel del osäkerhet kring investeringar i Kina och att detta skadar vår export till Kina och även Kinas ekonomiska tillväxt. Jag anser att han har rätt. Rättssäkerhet och trygghet behövs för att ekonomin ska kunna blomstra men också för frågor som immateriella rättigheter, produktsäkerhet och kapitalförvaltning. Men givetvis behövs också rättssäkerhet i samband med mänskliga rättigheter. Det är precis lika viktigt, om inte viktigare. Jag är glad över att vi ska få ett betänkande om dialogen om de mänskliga rättigheterna. Det tycker jag att vi borde få varje gång. Precis som ni, fru kommissionsledamot, ser jag flera hoppfulla tecken, men Europaparlamentet måste fortsätta att fokusera på vissa frågor som fortfarande inte är lösta, nämligen yttrandefrihet, minoritetspolitiken, tvångsarbete, som tyvärr fortfarande förekommer, maktmissbruk, som tyvärr är alltför vanligt, och dödsstraffet, som fortfarande är i bruk. Vi här i Europaparlamentet måste fortsätta att understryka de här sakerna och det måste vi göra oförtröttligt, varje dag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"L"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph