Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-12-Speech-3-229"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071212.27.3-229"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I much admire the contribution of China to the development of world civilisation. In terms of technology, in terms of society and in terms of culture, China has probably contributed more than any other country to the development of humankind. I regret that China’s growing economic maturity is not accompanied by a growing political maturity. But I regret, too, that the European Union is not doing more to push China in the right direction. Two days ago, on the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Union proclaimed its commitment to the ‘promotion and protection of human rights throughout the world as a cornerstone of our external action policy’. And yet, two weeks ago, Messrs Barroso and Socrates left the summit early, having secured Europe’s economic interests, leaving officials to negotiate the conclusions – conclusions which, unsurprisingly, made little mention of human rights, supported the lifting of the arms embargo and opposed Taiwan’s bid to join the United Nations. They did much to undermine Mr Solana’s carefully crafted words the previous month. I wonder what the world is coming to when the European Union, the self-styled protector of universal, interdependent and indivisible human rights, fails to speak out clearly against one of the world’s worst human rights abusers. I suspect that both the Chinese and others may come to regret the decision to host the Olympic Games in Beijing. The Chinese authorities themselves promised that they would bring a greater climate of freedom and openness. And yet figures from Human Rights Watch suggest that abuses have increased in the last seven years. Not only does China continue to execute more people than the rest of the world combined but it has clamped down dramatically on internal dissent and media freedom in advance of the Games. These developments violate the spirit of the Olympic Charter. They are in direct contravention of commitments made by the Beijing authorities themselves in the Host City Contract which they signed with the International Olympic Committee. That contract has not been made public. Why? Because, if the world saw the complete and total disjunction between Chinese promises and Chinese practices, we would have no choice but to boycott Beijing in the same way that we boycotted apartheid South Africa. I do not believe in boycotts. I have also maintained that engaging with a China committed to reform and opening would bring greater fruits than empty threats. But President Hu Jintao has to accept that a deal is a deal. The Host City Contract, the human rights clause in the Chinese Constitution, the Universal Declaration of Human Rights – these are promises made to China’s citizens. If China wants the Olympics to prove its legitimacy and credibility to the world, then in return it must prove that it is willing to honour its human rights commitments: by improving media freedom in line with the Olympic pledges, by suspending the death penalty in line with United Nations demands, by ceasing its support for military dictators from Burma to Darfur and by allowing elections by universal suffrage in Hong Kong. That is how China can win its place at the heart of the international community."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, velice obdivuji příspěvek Číny k rozvoji světové civilizace. Pokud jde o technologie, pokud jde o společnost a pokud jde o kulturu, přispěla Čína k rozvoji lidstva pravděpodobně víc než jiné země. Lituji, že čínskou narůstající hospodářskou zralost nedoprovází rostoucí politická zralost. Lituji ale i toho, že Evropská unie nedělá v nasměrování Číny správným směrem víc. Před dvěma dny vyhlásila Unie při příležitosti 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, že se zavazuje „podporovat a chránit lidská práva po celém světě jako základní kámen naší zahraniční politiky“. A přesto před dvěma týdny odjeli pánové Barroso a Socrates ze summitu dřív, poté, co zajistili evropské hospodářské zájmy, a nechali úředníky, aby závěry vyjednali sami, závěry, které se nepřekvapivě jen letmo zmiňují o lidských právech, podporují zrušení embarga na zbraně a odmítají snahu Tchaj-wanu vstoupit do Organizace spojených národů. Udělali mnoho proto, aby podkopali pečlivě sestavená slova pana Solany z předchozího měsíce. Jsem zvědav, jaký bude svět, když se Evropské unii, samozvanému ochránci všeobecných, vzájemně závislých a nedělitelných lidských práv, nedaří jasně vyslovit proti jednomu z nejhorších porušovatelů lidských práv. Mám podezření, že jak Číňané, tak ostatní možná začnou litovat rozhodnutí konat olympijské hry v Pekingu. Samy čínské úřady slíbily, že zlepší klima svobody a otevřenosti. Údaje organizace Human Right Watch však ukazují, že za posledních sedm let se počet zneužití zvýšil. Nejen, že Čína dál popravuje víc lidí než zbývající svět dohromady, ale ještě před olympiádou dramaticky zatrhla vnitřní opozici a svobodu tisku a médií. Tato situace porušuje ducha Olympijské charty. Je v příkrém rozporu se závazky, které přijaly samotné pekingské úřady při podpisu smlouvy mezi hostitelským městem a Mezinárodním olympijským výborem. Tato smlouva nebyla zveřejněna. Proč? Protože pokud by svět viděl naprostý a úplný rozpor mezi čínskými sliby a realitou, nezbývalo by nám než Peking bojkotovat stejným způsobem, jakým jsme bojkotovali jihoafrický apartheid. Nevěřím v bojkoty. Prohlásil jsem také, že když se budeme zabývat Čínou, jež se zaváže k reformám a otevření se světu, přinese nám to víc než prázdné hrozby. Prezident Chu Ťin-tchao však musí souhlasit s tím, že dohoda je dohoda. Smlouva s hostitelským městem, klauzule o lidských právech v čínské ústavě, Všeobecná deklarace lidských práv – tyhle všechny sliby čínský lid dostal. Pokud Čína chce dokázat světu svou legitimitu a hodnověrnost, potom musí na oplátku dokázat, že je ochotná splnit své závazky z oblasti lidských práv: zlepšením svobody slova v souladu s olympijskými sliby, zrušením trestu smrti v souladu s požadavky Organizace spojených národů, zastavením podpory pro vojenské diktátory od Barmy po Dárfúr a povolením všeobecného volebního práva v Hongkongu. Tak může Čína získat své místo uvnitř mezinárodního společenství."@cs1
"Fru formand! Jeg er en stor beundrer af Kinas bidrag til udviklingen af verdenscivilisationen. Teknologisk, samfundsmæssigt og kulturelt har Kina givetvis bidraget mere end noget andet land til menneskehedens udvikling. Jeg beklager, at Kinas voksende økonomiske modenhed ikke bliver fulgt op af en voksende politisk modenhed. Men jeg beklager også, at EU ikke gør mere for at skubbe Kina i den rigtige retning. For to dage siden, på 60-årsdagen for verdenserklæringen om menneskerettigheder, bekendtgjorde EU betydningen af “at fremme og beskytte menneskerettighederne i hele verden som en hjørnesten i EU’s optræden udadtil”. Og alligevel forlod hr. Barroso og hr. Socrates for to uger siden topmødet tidligt efter at have sikret Europas økonomiske interesser og overlod det til embedsmændene at forhandle konklusionerne på plads - konklusioner, der ikke overraskende kun nævnte menneskerettigheder i begrænset omfang, støttede ophævelsen af våbenembargoen og gik imod Taiwans anmodning om optagelse i FN. De gjorde meget for at undergrave hr. Solanas omhyggeligt valgte ord måneden før. Jeg tænker på, hvordan det skal gå verden, når Den Europæiske Union, den selvbestaltede beskytter af de universelle, indbyrdes afhængige og udelelige menneskerettigheder, undlader at tage bladet fra munden over for en af verdens værste krænkere af menneskerettighederne. Jeg har en formodning om, at både kineserne og andre vil komme til at fortryde beslutningen om at afholde De Olympiske Lege i Beijing. De kinesiske myndigheder har selv lovet at sørge for mere frihed og åbenhed. Alligevel viser tal fra Human Rights Watch, at antallet af krænkelser er steget i de seneste syv år. Kina fortsætter ikke alene med at henrette flere mennesker end resten af verden tilsammen, men har også slået dramatisk ned på national uro og pressefrihed forud for legene. Denne udvikling bryder med ånden i det olympiske charter. Den er i direkte strid med de forpligtelser, som myndighederne i Beijing selv indgik i den værtsbykontrakt, som de har underskrevet med den Internationale Olympiske Komité. Denne kontrakt er ikke blevet offentliggjort. Hvorfor? Fordi, hvis verden så det enorme misforhold, der er mellem kinesernes løfter og det, der reelt bliver gjort, ville vi være tvunget til at boykotte Beijing, ligesom vi boykottede Sydafrika under apartheidstyret. Jeg tror ikke på boykot. Jeg har også fastholdt, at en dialog med et Kina, der er indstillet på reformer og stigende åbenhed, vil give bedre resultater end tomme trusler. Men præsident Hu Jintao må acceptere, at en aftale er en aftale. Værtsbykontrakten, menneskerettighedsklausulen i den kinesiske forfatning, verdenserklæringen om menneskerettigheder er alle løfter, der er blevet givet den kinesiske befolkning. Hvis Kina med De Olympiske Lege skal bevise sin berettigelse og troværdighed over for verden, må landet til gengæld vise, at det er villigt til at opfylde sine forpligtelser vedrørende menneskerettigheder. Det skal ske ved at forbedre pressefriheden i overensstemmelse med de olympiske løfter, ved at ophæve dødsstraf i overensstemmelse med FN’s krav, ved at ophøre med at støtte militærdiktatorer fra Burma til Darfur samt ved at tillade almindelige valg i Hongkong. Sådan vil Kina kunne indtage sin plads i det internationale samfund."@da2
"Frau Präsidentin! Ich hege große Bewunderung für den Beitrag, den China zur Entwicklung der Weltkultur geleistet hat. Was Technik, Gemeinwesen und Kultur betrifft, hat China deutlich mehr als jedes andere Land zur Entwicklung der Menschheit beigetragen. Ich bedaure, dass die gedeihliche wirtschaftliche Reife Chinas nicht von einer wachsenden politischen Reife begleitet wird. Ich bedaure auch, dass die Europäische Union nicht mehr tut, um China auf den richtigen Weg zu bringen. Vorgestern hat die EU anlässlich des 60. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verkündet, ihren Einsatz für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte auf der ganzen Welt als einen Grundpfeiler ihrer Außenpolitik zu betrachten. Dennoch haben die Herren Barroso und Sócrates vor zwei Wochen den Gipfel, nachdem sie die Wirtschaftsinteressen Europas gesichert hatten, früher verlassen und es ihren Beamten überlassen, die Schlussfolgerungen zu formulieren; Schlussfolgerungen, in denen – was Wunder – die Menschenrechte kaum Beachtung fanden, die Aufhebung des Waffenembargos unterstützt wurde und der Antrag Taiwans auf Beitritt zu den Vereinten Nationen abgelehnt wurde. Sie haben vorigen Monat viel dazu beigetragen, Herrn Solanas mit großer Umsicht gewählte Worte zu untergraben. Ich frage mich, was aus der Welt werden soll, wenn die Europäische Union als selbst ernannte Hüterin universeller, ineinandergreifender und unteilbarer Menschenrechte es nicht schafft, klar und deutlich Stellung zu beziehen gegen einen der schlimmsten Menschenrechtsverletzer der Welt. Ich halte es für möglich, dass sowohl die Chinesen als auch andere eines Tages die Entscheidung, die Olympischen Spiele in Peking auszutragen, noch bedauern werden. Die chinesischen Behörden selbst haben versprochen, ein Klima von mehr Freiheit und Offenheit zu schaffen. Und doch legen die Zahlen von Human Rights Watch den Schluss nahe, dass der Missbrauch in den letzten sieben Jahren noch zugenommen hat. China fährt nicht nur fort, mehr Menschen als alle anderen Länder der Welt zusammengenommen hinzurichten, sondern hat im Vorfeld der Spiele auch sein Vorgehen gegen Meinungsabweichler und Medienfreiheit dramatisch verschärft. Diese Entwicklungen verstoßen gegen den Geist der Olympischen Charta. Sie sind eine direkte Verletzung der Verpflichtungen, die die Pekinger Behörden selbst eingegangen sind, indem sie den Host-City–Vertrag mit dem Internationalen Olympischen Komitee unterzeichnet haben. Dieser Vertrag wurde nicht veröffentlicht. Warum nicht? Weil die Welt beim Offenbarwerden der vollkommenen und totalen Abweichung der chinesischen Versprechungen von der chinesischen Praxis keine andere Wahl gehabt hätte, als Peking auf dieselbe Art wie seinerzeit die Apartheid in Südafrika zu boykottieren. Ich glaube nicht an die Wirkung von Boykotts. Ich habe auch immer behauptet, dass es mehr bringt, sich mit einem reformfreudigen und zur Öffnung bereiten China zu arrangieren, als leere Drohungen auszustoßen. Aber Präsident Hu Jintao muss akzeptieren, dass man sich an seine Vereinbarungen zu halten hat. Der Host-City-Vertrag, die Menschenrechtsklausel in der chinesischen Verfassung, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte – all das sind Versprechen an Chinas Bevölkerung. Wenn China die Olympiade zum Anlass nehmen will, der Welt seine Rechtmäßigkeit und Glaubwürdigkeit zu beweisen, muss es im Gegenzug beweisen, dass es bereit ist, seine Menschenrechtsverpflichtungen einzulösen, und zwar durch eine größere Freiheit der Medien im Einklang mit den olympischen Eiden, durch die Aufhebung der Todesstrafe gemäß den Forderungen der Vereinten Nationen, durch die Einstellung der Unterstützung für Militärdiktaturen in Birma und Darfur und durch die Ermöglichung von Wahlen nach allgemeinem Wahlrecht in Hongkong. Auf diese Weise könnte es China gelingen, seinen Platz in der Mitte der internationalen Gemeinschaft einzunehmen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θαυμάζω ιδιαίτερα τη συνεισφορά της Κίνας στην ανάπτυξη του παγκόσμιου πολιτισμού. Από την άποψη της τεχνολογίας, από την άποψη της κοινωνίας και από την άποψη του πολιτισμού, η Κίνα έχει συνεισφέρει πιθανότατα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Λυπάμαι που η αυξανόμενη οικονομική ωριμότητα της Κίνας δεν συνοδεύεται από αυξανόμενη πολιτική ωριμότητα. Αλλά λυπάμαι, επίσης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει περισσότερα για να πιέσει την Κίνα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δύο μέρες πριν, στην 60ή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ένωση διακήρυξε τη δέσμευσή της στην «προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο ως ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής μας δράσης». Και όμως, δύο εβδομάδες πριν, οι κ.κ. Barroso και Socrates έφυγαν από την διάσκεψη κορυφής νωρίς, έχοντας εξασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης, αφήνοντας τους αξιωματούχους να διαπραγματευτούν τα συμπεράσματα – συμπεράσματα τα οποία, έκαναν ελάχιστη αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα –γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη–, υποστήριζαν την άρση του εμπάργκο όπλων και εξέφραζαν την αντίθεσή τους με την προσπάθεια της Ταϊβάν να προσχωρήσει στα Ηνωμένα Έθνη. Κατάφεραν να υπονομεύσουν τα προσεκτικά διατυπωμένα λόγια του κ. Σολάνα τον προηγούμενο μήνα. Αναρωτιέμαι πού οδεύει ο κόσμος όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αυτόκλητος προστάτης των οικουμενικών, ανεξάρτητων και αδιαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτυγχάνει να μιλήσει ξεκάθαρα εναντίον ενός από τους χειρότερους καταπατητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Υποψιάζομαι ότι τόσο οι Κινέζοι όσο και άλλοι μπορεί να μετανιώσουν για την απόφαση να φιλοξενηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Πεκίνο. Οι κινεζικές αρχές υποσχέθηκαν ότι θα έφερναν ένα μεγαλύτερο κλίμα ελευθερίας και ανοίγματος. Και όμως τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δείχνουν ότι οι παραβιάσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία επτά χρόνια. Η Κίνα όχι μόνο συνεχίζει να εκτελεί περισσότερους ανθρώπους απ’ ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί αλλά έχει καταπνίξει δραματικά τους εσωτερικούς διαφωνούντες και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης πριν από τους Αγώνες. Αυτές οι εξελίξεις παραβιάζουν το πνεύμα του Ολυμπιακού Χάρτη. Έρχονται σε άμεση σύγκρουση με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις ίδιες τις αρχές του Πεκίνου στο Συμβόλαιο της Διοργανώτριας Πόλης που υπέγραψαν με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτό το συμβόλαιο δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Γιατί; Επειδή αν ο κόσμος έβλεπε την απόλυτη και πλήρη διάσταση μεταξύ των κινεζικών υποσχέσεων και των κινεζικών πρακτικών, δεν θα είχαμε άλλη επιλογή από το να μποϊκοτάρουμε το Πεκίνο με τον ίδιο τρόπο που μποϊκοτάραμε την Νότια Αφρική του απαρτχάιντ. Δεν πιστεύω στα μποϊκοτάζ. Έχω υποστηρίξει επίσης ότι η συνεργασία με μια Κίνα δεσμευμένη στις μεταρρυθμίσεις και στο άνοιγμα θα απέφερε μεγαλύτερους καρπούς από τις άδειες απειλές. Αλλά ο Πρόεδρος Hu Jintao πρέπει να αποδεχτεί ότι η συμφωνία είναι συμφωνία. Το Συμβόλαιο της Διοργανώτριας Πόλης, το άρθρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κινεζικό Σύνταγμα, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – αυτές είναι υποσχέσεις που δόθηκαν στους πολίτες της Κίνας. Αν η Κίνα θέλει να αποδείξουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες την νομιμότητά της και την αξιοπιστία της στον κόσμο, τότε πρέπει να αποδείξει με τη σειρά της ότι είναι πρόθυμη να τιμήσει τις δεσμεύσεις της αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα: βελτιώνοντας την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις ολυμπιακές δεσμεύσεις, καταργώντας τη θανατική ποινή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Εθνών, σταματώντας τη υποστήριξή της σε στρατιωτικούς δικτάτορες από τη Βιρμανία ως το Νταρφούρ και επιτρέποντας εκλογές με καθολικό δικαίωμα ψήφου στο Χονγκ Κονγκ. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να κερδίσει η Κίνα τη θέση της στην καρδιά της διεθνούς κοινότητας."@el10
"Señora Presidenta, siento gran admiración por la aportación de China al desarrollo de la civilización mundial. En términos de tecnología, en términos de sociedad y en términos de cultura, China probablemente ha contribuido más que ningún otro país al desarrollo de la humanidad. Lamento que la creciente madurez económica de China no vaya acompañada de una creciente madurez política. Pero lamento igualmente que la Unión Europea no esté haciendo más por empujar a China en la dirección correcta. Hace dos días, en el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Unión proclamó su compromiso con la «promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo como piedra angular de nuestra política de acción exterior». Y sin embargo, hace dos semanas, los señores Barroso y Sócrates abandonaron la Cumbre anticipadamente, tras haber afianzado los intereses económicos de Europa, dejando a los funcionarios la tarea de negociar las conclusiones, unas conclusiones que, como cabía esperar, apenas mencionaban los derechos humanos, apoyaban el levantamiento del embargo de armas y se oponían a la propuesta de Taiwán de incorporarse a las Naciones Unidas. Hicieron mucho por estropear las palabras cuidadosamente elegidas por el señor Solana el mes anterior. Me pregunto hacia dónde va el mundo cuando la Unión Europea, autoproclamada protectora de los derechos humanos universales, interdependientes e indivisibles, omite pronunciarse claramente contra uno de los peores violadores de los derechos humanos del mundo. Sospecho que tanto los chinos como otros pueden llegar a lamentar la decisión de hacer de Pekín la sede de los Juegos Olímpicos. Las propias autoridades chinas prometieron auspiciar un mayor clima de libertad y apertura. Y, sin embargo, algunos personajes de sugieren que las violaciones han aumentado en los últimos siete años. China no sólo sigue ejecutando más gente que el conjunto del resto del mundo, sino que además ha reforzado drásticamente la represión de la disidencia interna y de la libertad de los medios de comunicación con antelación a los Juegos. Estos hechos violan el espíritu de la Carta Olímpica. Contravienen directamente los compromisos asumidos por las propias autoridades de Pekín en el contrato de ciudad organizadora que firmaron con el Comité Olímpico Internacional. Ese contrato no se ha hecho público. ¿Por qué? Porque, si el mundo viera la desconexión total y absoluta entre las promesas chinas y las prácticas chinas, no nos quedaría otra opción que boicotear Pekín de la misma forma que boicoteamos la Sudáfrica del apartheid. No creo en boicots. También he sostenido que entablar relaciones con una China comprometida con las reformas y la apertura sería más fructífero que las amenazas vacías. Pero el Presidente Hu Jintao debe aceptar que un trato es un trato. El contrato de ciudad organizadora, la cláusula sobre derechos humanos en la Constitución china, la Declaración Universal de los Derechos Humanos son promesas hechas a los ciudadanos chinos. Si, con los Juegos Olímpicos, China quiere demostrar al mundo su legitimidad y credibilidad, a cambio tiene que demostrar que está dispuesta a cumplir sus compromisos con los derechos humanos: mejorar la libertad de los medios de comunicación conforme a las promesas olímpicas, suspender la pena de muerte conforme a las exigencias de las Naciones Unidas, cancelar su apoyo a los dictadores militares desde Birmania hasta Darfur y permitir que se celebren elecciones por sufragio universal en Hong Kong. Así es como China se puede ganar un sitio en el corazón de la comunidad internacional."@es21
"Proua juhataja, imetlen väga Hiina panust maailma tsivilisatsioonide arengusse. Tehnoloogia, ühiskonna ja kultuuri mõttes on Hiina tõenäoliselt andnud inimkonna arengusse kõigist teistest riikidest suurema panuse. Mul on kahju, et Hiina kasvava majandusliku küpsusega ei kaasne kasvav poliitiline küpsus. Kahetsen samuti, et Euroopa Liit ei tee rohkem Hiina õiges suunas tõukamiseks. Kaks päeva tagasi, inimõiguste ülddeklaratsiooni 60. aastapäeval kuulutas EL oma valmisolekut „inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks kogu maailmas meie välispoliitika nurgakivina“. Ja ometi, lahkusid kaks nädalat tagasi hr Barroso ja hr Socrates tippkohtumiselt enne lõppu, olles taganud Euroopa majandushuvid, jättes ametnikud lõppjärelduste üle läbi rääkima – järelduste, milles oodatult ei märgitud eriti inimõigusi, milles toetati relvaembargo kaotamist ja vaidlustati Taiwani palve ÜROga ühinemiseks. Nad tegid palju hr Solana eelmisel kuul hoolikalt valitud sõnade kõigutamiseks. Ma tahaksin teada, kuhu maailm välja jõuab, kui Euroopa Liit, universaalsete, vastastikku sõltuvate ja jagamatute inimõiguste isetehtud kaitsja ei suuda avaldada selget arvamust maailma kõige hullemate inimõiguste kuritarvitajate kohta. Kahtlustan, et nii hiinlased kui teised võivad hakata kahetsema otsust korraldada olümpiamängud Beijingis. Hiina asutused ise lubasid, et loovad suurema vabaduse ja avatuse õhkkonna. Ometi ütlevad Human Rights Watchi liikmed, et viimase seitsme aasta jooksul on kuritarvitamine levinud. Hiinas hukatakse jätkuvalt rohkem inimesi kui ülejäänud maailmas kokku, aga enne olümpiat on seal ka dramaatiliselt piiratud riigisisest teisitimõtlemist ja meediavabadust. Sellised arengud on vastuolus olümpiaharta vaimuga. Need on otseses vastuolus ka Beijingi asutuste endi võetud kohustustega korraldajalinna lepingus, mille nad koos rahvusvahelise olümpiakomiteega alla kirjutasid. Seda lepingut ei ole avalikustatud. Miks? Sest kui maailm näeks Hiina lubaduste ja Hiina tegevuse vahelist täielikku ja totaalset ebakõla, ei oleks meil teist valikut kui boikoteerida Beijingi samasugusel viisil nagu me boikoteerisime Lõuna-Aafrika apartheidi. Ma ei usu boikottidesse. Olen samuti jätkuvalt arvamusel, et suhtlemine reformideks ja avanemiseks valmis Hiinaga annab rohkem kasu kui tühjad ähvardused. President Hu Jintao peab aktsepteerima, et kokkulepe on kokkulepe. Korraldajalinna leping, inimõiguste klausel Hiina konstitutsioonis, inimõiguste ülddeklaratsioon – need on Hiina kodanikele antud lubadused. Kui Hiina tahab olümpiamängudega tõestada maailmale oma legitiimsust ja usaldusväärsust, siis peab ta omakorda tõestama, et on valmis kinni pidama võetud inimõiguste kohustustest - suurendades kooskõlas olümpiatõotustega meediavabadust, peatades surmanuhtluse kooskõlas ÜRO nõudmistega, lõpetades toetuse sõjalistele diktaatoritele Birmast Darfurini ja lubades üldvalimisi Hongkongis. Sellisel viisil on Hiinal võimalik võita koht rahvusvahelise kogukonna südames."@et5
". Arvoisa puhemies, ihailen kovin Kiinan panosta maailman sivilisaation kehityksessä. Teknologian, yhteiskunnan ja kulttuurin saralla Kiina on edistänyt ihmiskunnan kehitystä enemmän kuin kenties yksikään muu maa. Sitä vastoin on valitettavaa, ettei Kiinan kasvava taloudellinen kypsyys ole saanut aikaan poliittista kypsyyttä. On myös valitettavaa, ettei Euroopan unioni tee enempää ohjatakseen Kiinaa oikealle tielle. Kaksi päivää sitten maailmanlaajuisen ihmisoikeusjulistuksen 60-vuotispäivänä unioni julisti sitoumuksensa ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun kaikkialla maailmassa unionin ulkoisten toimien kulmakivenä. Silti kaksi viikkoa sitten komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Portugalin pääministeri José Socrates lähtivät huippukokouksesta kesken kaiken turvattuaan ensin Euroopan taloudelliset edut, ja jättivät virkamiehet neuvottelemaan päätelmistä, joissa ihmisoikeuksia – tämä ei ollut mikään yllätys – ei juurikaan mainita, mutta joissa tuetaan asevientikiellon purkamista ja vastustetaan Taiwanin tarjousta liittyä YK:hon. Tämä vei pohjaa Solanan edellisessä kuussa huolellisesti punnitsemasta lausunnosta. Ihmettelenpä vain, mihin maailma on menossa, kun jopa Euroopan unioni, joka pitää itseään maailmanlaajuisten, toisistaan riippuvaisten ja jakamattomien ihmisoikeuksien puolustajana, ei kykene kritisoimaan selkeästi yhtä maailman pahinta ihmisoikeuksien rikkojaa. Epäilenpä vain, että sekä Kiina ja muut valtiot saattavat katua päätöstään järjestää olympiakisat Pekingissä. Kiinan viranomaiset ovat luvanneet, että he lisäävät vapauden ja avoimuuden ilmapiiriä. Human Rights Watch -järjestön tietojen mukaan ihmisoikeusrikkomukset ovat kuitenkin lisääntyneet seitsemän viime vuoden kuluessa. Sen lisäksi, että Kiinassa teloitetaan enemmän ihmisiä kuin muissa maissa yhteensä, kisojen kynnyksellä on kiristetty rajusti toisinajattelijoiden valvontaa ja joukkotiedotusvälineiden toiminnanvapautta. Nämä toimet ovat olympialaisten peruskirjan hengen vastaisia. Ne ovat räikeässä ristiriidassa niiden sitoumusten kanssa, jotka Pekingin viranomaiset tekivät kisaisäntäsopimuksessa, jonka ne allekirjoittivat kansainvälisessä olympiakomiteassa. Sopimusta ei ole julkistettu, ja kysynkin, miksi ei? Siksi, että jos muu maailma huomaisi täydellisen ja totaalisen ristiriidan Kiinan lupausten ja tekojen välillä, emme voisi kuin boikotoida Pekingin kisoja samaan tapaan kuin boikotoimme Afrikkaa rotuerottelun takia. En kuitenkaan usko boikotteihin. Olen myös sanonut, että Kiinan sitouttaminen uudistuksiin ja avoimuuteen tuo enemmän tuloksia kuin tehottomat uhkailut. Kiinan presidentin Hu Jintaon on kuitenkin hyväksyttävä, että sopimus on sopimus. Kisaisäntäsopimus, Kiinan perustuslakiin sisältyvä ihmisoikeuslauseke ja maailmanlaajuinen ihmisoikeusjulistus ovat Kiinan kansalaisille tehtyjä lupauksia. Jos Kiina haluaa, että olympialaiset ovat todiste sen laillisuudesta ja uskottavuudesta, sen on vastapainoksi osoitettava valmiutensa noudattaa ihmisoikeussitoumuksiaan parantamalla joukkotiedotusvälineiden toiminnanvapautta olympialupausten mukaisesti, lakkauttamalla kuolemanrangaistukset YK:n vaatimusten mukaisesti, lopettamalla Burman ja Darfurin sotilasdiktaattorien tukeminen sekä sallimalla yleisten vaalien järjestäminen Hongkongissa. Tällä tavoin Kiina voi hankkia itselleen paikan kansainvälisessä yhteisössä."@fi7
"Madame la Présidente, j’admire grandement la contribution de la Chine au développement de la civilisation mondiale. En termes de technologie, de société et de culture, la Chine a probablement plus que n’importe quel autre pays contribué au développement de l’humanité. Je déplore que la maturité économique croissante de la Chine ne soit pas accompagnée par une maturité politique croissante. Mais je déplore aussi que l’Union européenne n’en fasse pas plus pour pousser la Chine dans la bonne direction. Il y a deux jours, lors du 60 anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’Union a proclamé son engagement à «la promotion et la protection des droits de l’homme dans le monde entier en tant que pierre angulaire de notre politique d’action extérieure». Et pourtant, il y a deux semaines, MM. Barroso et Socrates ont quitté le sommet avant la fin après avoir garanti les intérêts économiques de l’Europe, laissant aux représentants officiels le soin de négocier les conclusions – des conclusions qui, de manière peu surprenante, ne mentionnaient que très peu les droits humains, soutenaient la levée de l’embargo sur les armes et s’opposaient à la candidature de Taïwan aux Nations unies. Ces conclusions ont fortement contribué à nuire aux paroles de M. Solana précautionneusement exprimées un mois plus tôt. Je me demande où va le monde quand l’Union européenne, le protecteur autoproclamé des droits humains universels, interdépendants et indivisibles, ne s’exprime pas clairement contre un des États du monde qui bafoue le plus les droits humains. Je crains que les Chinois, ainsi que d’autres, n’en viennent à regretter la décision d’organiser les jeux olympiques à Pékin. Les autorités chinoises ont elles-mêmes promis qu’elles créeraient un meilleur climat de liberté et d’ouverture. Et pourtant, les chiffres de suggèrent que les abus ont augmenté au cours des sept dernières années. Non seulement la Chine continue d’exécuter plus de gens que l’ensemble du reste du monde, mais elle a aussi spectaculairement muselé l’opposition interne et la liberté des médias avant les jeux. Ces développements violent l’esprit de la charte olympique. Ils sont en contradiction directe avec les engagements pris par les autorités de Pékin dans le contrat ville hôte qu’elles ont signé avec le Comité international olympique. Ce contrat n’a pas été rendu public. Pourquoi? Parce que si le monde voyait la disparité complète et totale entre les promesses de la Chine et ce qui s’y passe en pratique, nous n’aurions pas d’autre choix que de boycotter Pékin, tout comme nous avions boycotté Afrique du Sud du temps de l’apartheid. Je ne crois pas aux boycotts. J’ai aussi maintenu que des contacts avec une Chine engagée dans la réforme et l’ouverture donneraient plus de fruits que des menaces vides de sens. Mais le président Hu Jintao doit accepter qu’un contrat est un contrat. Le contrat ville hôte, la clause relative aux droits de l’homme dans la Constitution chinoise, la déclaration universelle des droits de l’homme sont autant de promesses faites aux citoyens de Chine. Si la Chine veut que les jeux prouvent sa légitimité et sa crédibilité au reste du monde, elle doit en retour prouver qu’elle est disposée à respecter ses engagements en matière de droits humains: en améliorant la liberté des médias selon le serment olympique, en suspendant la peine de mort selon les exigences des Nations unies, en cessant son soutien aux dictateurs militaires en Birmanie et au Darfour et en autorisant des élections au suffrage universel à Hong-Kong. C’est comme cela que la Chine pourra gagner sa place au cœur de la communauté internationale."@fr8
"Tisztelt Elnök asszony! Nagy tiszteletet érzek Kína iránt a világcivilizáció fejlődéséhez való hozzájárulásáért. Az emberiség fejlődéséért, akár a technológia terén, akár a társadalom terén, akár a kultúra terén Kína alighanem többet tett, mint bármely más ország. Sajnálom azonban, hogy Kína növekvő gazdasági érettsége nem párosul egy növekvő politikai érettséggel. Sajnálom azt is, hogy az Európai Unió nem tesz többet azért, hogy Kínát a helyes irányba tolja. Két nappal ezelőtt, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulóján, az Unió kinyilvánította elkötelezettségét „az emberi jogok világszerte történő támogatása és védelme mint külpolitikánk sarokköve” mellett. És mindennek ellenére két héttel ezelőtt, Barroso és Socrates urak idő előtt távoztak a csúcstalálkozóról, megvédve ezzel ugyan Európa gazdasági érdekeit, és a tisztviselőkre bízták a megoldások kitárgyalását – ami, nem meglepő módon szinte alig érintette az emberi jogok kérdését, viszont támogatta az embargó feloldását és ellenezte Tajvan ENSZ-taggá válási szándékát. Sokat tettek, hogy Solana úr előző hónapban elhangzott, óvatosan megformált szavait hiteltelenné tegyék. Vajon hova jut a világ, ha az Európai Unió az univerzális, összefüggő és oszthatatlan emberi jogok önjelölt védelmezője, nem emeli fel határozottan a hangját az emberi jogokat a világon egyik legnagyobb mértékben megsértő országgal szemben. Feltételezem, hogy mind a kínaiak, mind a többiek meg fogják bánni azt a döntést, hogy Pekingben rendezzék meg az olimpiai játékokat. Maguk a kínai hatóságok tettek ígéretet egy szabadabb és nyitottabb légkör megteremtésére. Ennek ellenére, a Human Rights Watch emberjogi szervezet adatai szerint az elmúlt hét év során a jogtalanságok száma növekedett. Kínában továbbra is több embert végeznek ki, mint a világ többi részén összesen és ezen túlmenően a játékok közeledtével, Kína erőteljesen fellép az országon belül jelentkező ellenvéleményekkel és a sajtószabadsággal szemben. Ezek a fejlemények sértik az Olimpiai Charta szellemét. Ez kötelezettségeik nyílt megsértését jelenti, amiket maguk a pekingi hatóságok vállaltak a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal közösen aláírt Rendező Város Szerződésben. Azt a szerződést nem hozták nyilvánosságra. Hogy miért nem? Mert ha a világ látná a teljes és totális eltérést a kínai ígéretek és a kínai gyakorlat között, akkor nem maradna más választásunk, mint Peking bojkottálása, a dél-afrikai apartheid bojkottjához hasonlóan. Nem hiszek a bojkottban. Fenntartom azt az álláspontot is, hogy az üres fenyegetéseknél jobb eredményre vezetne a reformok és nyitás irányában elkötelezett Kínával való együttműködés. Hu Jintao elnöknek el kell fogadnia, hogy az alku az alku. A Rendező Város Szerződése, az emberi jogok záradéka a kínai alkotmányban, az Emberi Jogokról szóló Egyetemes Nyilatkozat – ezek mind a kínai polgároknak tett ígéretek. Ha Kína azt akarja, hogy az olimpia bebizonyítsa a világ előtt legitimitását és szavahihetőségét, akkor cserében bizonyítania kell hajlandóságát az emberi jogok terén vállalt kötelezettségeinek betartására: a sajtószabadság javításával az olimpiai vállalások szellemében, a halálbüntetés felfüggesztésével az ENSZ követelések értelmében, katonai diktátorok – Burmától Dárfúrig – támogatásának megszüntetésével és az általános választójog alapján engedélyezett választások megtartásával Hong Kongban. Kína így biztosíthatná központi helyét a nemzetközi közösségben."@hu11
". Signora Presidente, ammiro molto il contributo della Cina allo sviluppo della civiltà mondiale. In termini tecnologici, sociali e culturali, la Cina ha probabilmente contribuito più di ogni altro paese al progresso dell’umanità. Mi spiace che la crescente maturità economica della Cina non sia accompagnata da una crescente maturità politica, ma mi spiace anche che l’Unione europea non stia facendo di più per spingere la Cina nella giusta direzione. Due giorni fa, in occasione del sessantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani, l’Unione ha proclamato il suo impegno per la “promozione e protezione dei diritti umani nel mondo come pietra d’angolo della nostra politica estera. E tuttavia, due settimane fa, Barroso e Socrates hanno lasciato il vertice in anticipo, avendo ricevuto la garanzia della tutela degli interessi economici europei, lasciando i funzionari a negoziare le conclusioni, le quali, com’era prevedibile, hanno citato appena i diritti umani, sostenuto la cessazione dell’embargo sugli armamenti e contestato la richiesta di Taiwan di entrare nelle Nazioni Unite, facendo molto per smentire le parole accuratamente studiate dall’alto rappresentante Solana il mese scorso. Mi chiedo dove andremo a finire se l’Unione europea, l’autoproclamata protettrice dei diritti umani universali, interdipendenti e indivisibili, non sa poi parlare chiaramente contro uno dei peggiori colpevoli di abuso di diritti umani al mondo. Sospetto che sia la Cina sia altri paesi potrebbero giungere a dispiacersi della decisione di ospitare a Pechino i giochi olimpici. Le stesse autorità cinesi avevano promesso che questi avrebbero portato un maggiore clima di libertà e apertura, ma le cifre fornite da suggeriscono casomai che gli abusi siano aumentati negli ultimi sette anni. Non solo la Cina continua a eseguire più condanne a morte che tutto il resto del mondo messo insieme ma ha dato un notevole giro di vite sul dissenso interno e sulla libertà mediatica in anticipo sui giochi. Questi sviluppi violano lo spirito della carta olimpica e sono in diretta contraddizione con gli impegni presi dalle autorità di Pechino nel contratto di città ospitante che hanno firmato col comitato olimpico internazionale. Quel contratto non è stato reso pubblico. Perché? Perché, se il mondo vedesse la completa e totale divergenza fra le promesse cinesi e le pratiche cinesi, non avremmo scelta se non quella di boicottare il governo di Pechino allo stesso modo in cui veniva un tempo boicottato il Sudafrica dell’ . Non credo ai boicottaggi. Ho anche sostenuto che prendere impegni con una Cina incamminata in un processo di riforme e apertura darebbe frutti migliori rispetto a proferire vuote minacce. Però, il Presidente Hu Jintao deve accettare il principio che i patti sono patti. Il contratto di città ospitante, la clausola sui diritti umani nella costituzione cinese, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: sono tutte promesse fatte ai cittadini cinesi. Se la Cina vuole che le Olimpiadi dimostrino la sua legittimità e credibilità agli occhi del mondo, allora a sua volta deve provare la sua volontà di rispettare gli impegni presi in materia di diritti umani, attraverso il miglioramento della libertà dei mezzi di comunicazione di massa conformemente alle norme olimpiche, la sospensione della pena di morte conformemente alle richieste delle Nazioni Unite, la cessazione del suo appoggio a dittatori militari, dalla Birmania al Darfur e l’autorizzazione allo svolgimento di elezioni a suffragio universale a Hong Kong. Solo così la Cina potrà guadagnarsi il suo posto nel cuore della comunità internazionale."@it12
"Gerb. pirmininke, labai žaviuosi Kinijos indėliu į pasaulio civilizacijos vystymąsi. Technologijos, visuomenės ir kultūros srityje Kinija veikiausiai prisidėjo prie žmonijos vystymosi daugiau nei bet kuri kita šalis. Tenka apgailestauti, kad nuo Kinijos augančios ekonominės brandos atsilieka auganti politinė branda. Tačiau taip pat apgailestauju dėl to, kad Europos Sąjunga nieko daugiau nesiima pakreipti Kiniją reikiama linkme. Prieš dvi dienas, minint 60-ąsias Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos metines Sąjunga paskelbė įsipareigojimą „platinti ir ginti žmogaus teises visame pasaulyje, nes tai – mūsų išorinės veiksmų politikos kertinis akmuo“. Tačiau prieš dvi savaites J. M. Barroso ir J. Socrates iš aukščiausio lygio susitikimo išvyko anksti, užsitikrinę Europos ekonominiais interesais ir palikę tarnautojus susitarti dėl išvadų, kuriose, visiškai nekeista, apie žmogaus teises beveik neužsimenama, remiamas ginklų embargo panaikinimas ir prieštaraujama Taivano paraiškai stoti į Jungtines Tautas. Jie iš tiesų nemažai padarė sumenkinti J. Solana atidžiai parengtą formuluotę. Įdomu, kur ritasi pasaulis, jei Europos Sąjunga universalių, tarpusavyje priklausomų ir nematomų žmogaus teisių gynėja savo iniciatyva aiškiai nepapriekaištauja vienam iš didžiausių šios srities pažeidėjų. Numanau, kad Kinija ir kiti gali pasigailėti dėl sprendimo surengti Olimpines žaidynes Pekine. Pačios Kinijos valdžios institucijos pažadėjo pasirūpinti geresne laisvės ir atvirumo aplinka. Tačiau žmogaus teisių stebėtojo duomenys rodo, kad per pastaruosius septynerius metus piktnaudžiavimų skaičius išaugo. Kinijoje ne tik ir toliau mirties bausmė įvykdoma didesniam žmonių skaičiui nei likusioje pasaulio dalyje kartu sudėjus, tačiau imtasi papildomos prievartos užgniaužti vidinį nuomonių skirtumą ir spaudos laisvę dar prieš Žaidynes. Šie pokyčiai pažeidžia Olimpinės chartijos dvasią. Jie tiesiogiai prieštarauja pačių Kinijos valdžios institucijų prisiimtiems įsipareigojimams pagal miesto rengėjo sutartį, pasirašytą su Tarptautiniu olimpiniu komitetu. Ši sutartis nebuvo paviešinta. Kodėl? Nes pasauliui pamačius, kad Kinijos pažadai ir Kinijos veikla visiškai skiriasi, neturėtume kito pasirinkimo, kaip tik boikotuoti Pekiną, kaip blokavome ir apartheidą Pietų Afrikoje. Nepritariu boikotams. Taip pat laikausi nuomonės, kad santykiai su Kinija, kuriais siekiama reformų ir didesnio atvirumo, duos daugiau vaisių nei tušti grasinimai. Tačiau prezidentas Hu Jintao turi sutikti su tuo, kad susitarimas yra susitarimas. Kinija pasižadėjo savo gyventojams pagal miesto rengėjo sutartį, Kinijos konstitucijos žmogaus teisių nuostatas ir Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Jei Kinija nori per Olimpines žaidynes įrodyti pasauliui savo legitimumą ir patikimumą, tuomet savo ruožtu ji privalo įrodyti norą laikytis įsipareigojimų žmogaus teisių srityje: padidinti žiniasklaidos priemonių laisvę pagal olimpiados įsipareigojimus, sustabdyti mirties bausmės taikymą pagal Jungtinių Tautų Organizacijos reikalavimą, nutraukti paramą kariniams diktatoriams nuo Birmos iki Darfūro ir įteisinant visuotinius rinkimus Honkonge. Tuo Kinija laimėtų tarptautinės bendrijos palankumą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es ļoti apbrīnoju Ķīnas ieguldījumu pasaules civilizācijas attīstībā. Tehnoloģiju, sabiedrības un kultūras jomā Ķīna droši vien ir ieguldījusi cilvēces attīstībā vairāk, nekā jebkura cita valsts. Man žēl, ka Ķīnas pieaugošo ekonomisko briedumu nepavada pieaugošs politisks briedums. Taču man arī žēl, ka Eiropas Savienība nedara ko vairāk, lai piespiestu Ķīnu sekot pareizajam virzienam. Pirms divām dienām, Vispārējās pamattiesību deklarācijas pieņemšanas 60. gadadienā, Eiropas Savienība proklamēja tās apņemšanos „veicināt un aizsargāt cilvēktiesības visā pasaulē kā mūsu ārpolitikas vadmotīvu.” Un tomēr pirms divām nedēļām . . un atstāja augstākā līmeņa sanāksmi pirms laika - pēc tam, kad bija nodrošinājuši Eiropas ekonomiskās intereses, un pameta ierēdņus apspriest secinājumus – secinājumus, kas, mani nepārsteidzot, ļoti maz aplūkoja cilvēktiesības, atbalstīja ieroču embargo un oponēja Taivānas priekšlikumam pievienoties Apvienotajām Nācijām. Viņi daudz ko darīja, lai mazinātu rūpīgi piemeklēto vārdu spēku, kas izskanēja pagājušajā nedēļā. Es brīnos par to, cik tālu pasaule ir nonākusi, kad Eiropas Savienība, pašizveidota vispārējo, neatkarīgo un nedalāmo cilvēktiesību aizstāve, skaidri neuzstājas pret vienu no lielākajiem pasaules cilvēktiesību neievērotājiem. Man ir aizdomas, ka gan ķīniešiem, gan citiem var nākties nožēlot lēmumu rīkot Olimpiskās spēles Pekinā. Pašas Ķīnas iestādes apsolīja, ka tās nodrošinās lielāku brīvības un atklātības gaisotni. Un tomēr personas no ziņo, ka pārkāpumu skaits ir palielinājies pēdējos septiņos gados. Ķīna ne tikai turpina sodīt ar nāvi vairāk cilvēku nekā visa pasaule kopā, bet arī stingri apkaro iekšējās domstarpības un plašsaziņas brīvību tieši pirms spēlēm. Šie notikumi neievēro Olimpiskās hartas garu. Tie ir tiešā pretrunā ar Pekinas iestāžu apņemšanos Uzņēmējpilsētas līgumā, ko tās parakstīja ar Starptautisko Olimpisko komiteju. Šo līgumu neatklāj sabiedrībai. Kādēļ? Tādēļ, ka, ja pasaule redzētu pilnīgo un vispārējo nesakritību starp Ķīnas solījumiem un rīcību, tad mums nebūtu citas izvēles, kā boikotēt Pekinu tāpat, kā mēs boikotējām aparteīdo Dienvidāfriku. Es neticu boikotiem. Es arī uzstāju, ka sadarbība ar Ķīnu, kas tiecas pēc reformām un atklātības, nestu lielākus augļus, nekā tukši draudi. Taču prezidentam ir jāpieņem, ka darījums paliek darījums. Uzņēmējpilsētas līgums, pants par cilvēktiesībām Ķīnas konstitūcijā, Vispārējā cilvēktiesību deklarācija – tie ir solījumi, kas doti Ķīnas pilsoņiem. Ja Ķīna vēlas, ka Olimpiskās spēles pierāda tās tiesiskumu un uzticamību pasaulei, tad tai ir jāpierāda tās vēlme ievērot solījumus cilvēktiesību jomā, uzlabojot plašsaziņas līdzekļu brīvību saskaņā ar Olimpisko spēļu apņemšanos, pārtraucot nāvessodu izpildi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas prasībām, pārtraucot atbalstīt militāros diktatorus no Birmas līdz Darfurai un atļaujot rīkot vispārēju balsstiesību vēlēšanas Honkongā. Tā Ķīna var iekarot tās vietu starptautiskajā sabiedrībā."@lv13
"Madam President, I much admire the contribution of China to the development of world civilisation. In terms of technology, in terms of society and in terms of culture, China has probably contributed more than any other country to the development of humankind. I regret that China’s growing economic maturity is not accompanied by a growing political maturity. But I regret, too, that the European Union is not doing more to push China in the right direction. Two days ago, on the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Union proclaimed its commitment to the ‘promotion and protection of human rights throughout the world as a cornerstone of our external action policy’. And yet, two weeks ago, Messrs Barroso and Socrates left the summit early, having secured Europe’s economic interests, leaving officials to negotiate the conclusions – conclusions which, unsurprisingly, made little mention of human rights, supported the lifting of the arms embargo and opposed Taiwan’s bid to join the United Nations. They did much to undermine Mr Solana’s carefully crafted words the previous month. I wonder what the world is coming to when the European Union, the self-styled protector of universal, interdependent and indivisible human rights, fails to speak out clearly against one of the world’s worst human rights abusers. I suspect that both the Chinese and others may come to regret the decision to host the Olympic Games in Beijing. The Chinese authorities themselves promised that they would bring a greater climate of freedom and openness. And yet figures from Human Rights Watch suggest that abuses have increased in the last seven years. Not only does China continue to execute more people than the rest of the world combined but it has clamped down dramatically on internal dissent and media freedom in advance of the Games. These developments violate the spirit of the Olympic Charter. They are in direct contravention of commitments made by the Beijing authorities themselves in the Host City Contract which they signed with the International Olympic Committee. That contract has not been made public. Why? Because, if the world saw the complete and total disjunction between Chinese promises and Chinese practices, we would have no choice but to boycott Beijing in the same way that we boycotted apartheid South Africa. I do not believe in boycotts. I have also maintained that engaging with a China committed to reform and opening would bring greater fruits than empty threats. But President Hu Jintao has to accept that a deal is a deal. The Host City Contract, the human rights clause in the Chinese Constitution, the Universal Declaration of Human Rights – these are promises made to China’s citizens. If China wants the Olympics to prove its legitimacy and credibility to the world, then in return it must prove that it is willing to honour its human rights commitments: by improving media freedom in line with the Olympic pledges, by suspending the death penalty in line with United Nations demands, by ceasing its support for military dictators from Burma to Darfur and by allowing elections by universal suffrage in Hong Kong. That is how China can win its place at the heart of the international community."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik bewonder de bijdrage van China aan de ontwikkeling van de wereldbeschaving. In termen van technologie, in termen van cultuur en in maatschappelijke termen heeft China waarschijnlijk meer dan welk ander land ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de mensheid. Ik betreur dat de toenemende economische volgroeidheid van China niet gepaard gaat met een toenemende politieke volgroeidheid. Maar ik betreur het ook dat de Europese Unie niet meer doet om China in de goede richting te duwen. Twee dagen geleden, op de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, heeft de EU zich uitgesproken vóór de bevordering en de bescherming van de mensenrechten in de hele wereld als hoeksteen van ons externe optreden. En toch vertrokken de heren Barroso en Socrates tijdens de top twee weken geleden al in een vroeg stadium. Nadat ze de economische belangen van Europa hadden veiliggesteld, lieten ze het aan de ambtenaren over om te onderhandelen over de conclusies. Zoals te verwachten was, werd in deze conclusies weinig gezegd over de mensenrechten, werd het opheffen van het wapenembargo gesteund en werd het verzoek van Taiwan om tot de Verenigde Naties toe te treden, afgewezen. De conclusies ondermijnden de zorgvuldig gekozen woorden die de heer Solana een maand eerder sprak. Ik vraag me af hoe het verder moet met de wereld als de Europese Unie, de zelfbenoemde beschermer van de universele, onderling van elkaar afhankelijke en ondeelbare rechten van de mens, er niet in slaagt zich duidelijk uit te spreken tegen een van de ergste schenders van de mensenrechten ter wereld. Ik vermoed dat de Chinezen en ook anderen nog spijt zullen krijgen van het besluit om de Olympische Spelen in Beijing te laten plaatsvinden. De Chinese autoriteiten zelf hadden beloofd dat ze zouden zorgen voor een beter klimaat van vrijheid en openheid. En toch blijkt uit cijfers van Human Rights Watch dat de schendingen de afgelopen zeven jaar alleen maar zijn toegenomen. China executeert niet alleen nog steeds meer mensen dan de rest van de wereld samen, maar het heeft vooruitlopend op de Spelen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de media ook nog eens rigoureus beperkt. Deze ontwikkelingen druisen in tegen de geest van het Olympisch Handvest. Ze zijn rechtstreeks in strijd met de toezeggingen die de autoriteiten in Beijing zelf hebben gedaan in de overeenkomst tussen de organiserende stad en het Internationaal Olympisch Comité. Deze overeenkomst is niet openbaar gemaakt. Waarom niet? Als de wereld zou zien hoe groot het gat is dat gaapt tussen wat China belooft en wat het doet, zouden we er niet omheen kunnen Beijing te boycotten zoals we het apartheidsregime van Zuid-Afrika destijds boycotten. Ik geloof niet in boycots. Ik heb ook gesteld dat betrekkingen met een China dat zich inzet voor hervorming en meer openheid, meer oplevert dan loze dreigementen. Maar president Hu Jintao moet accepteren dat afspraak afspraak is. Het contract van de gaststad, de mensenrechtenclausule in de Chinese grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – dit zijn allemaal beloftes aan de burgers van China. Als China door middel van de Olympische Spelen zijn legitimiteit en geloofwaardigheid wil aantonen, moet het in ruil daarvoor bewijzen dat het bereid is zijn verplichtingen inzake de mensenrechten na te komen: door in overeenstemming met de Olympische beloftes de vrijheid van de media te verbeteren, door in overeenstemming met de eisen van de Verenigde Naties de doodstraf op te schorten, door de steun aan de militaire dictators van Birma tot Darfur te staken en door in Hongkong verkiezingen met algemeen stemrecht toe te staan. Zo kan China een plaats in het hart van de internationale gemeenschap veroveren."@nl3
"Pani przewodnicząca! Podziwiam bardzo wkład Chin w rozwój światowej cywilizacji. Pod względem technologicznym, społecznym i kulturowym Chiny przyczyniły się do rozwoju ludzkości bardziej niż jakikolwiek inny kraj. Ubolewam, że wzrastająca dojrzałość gospodarcza Chin nie idzie w parze ze wzrastającą dojrzałością polityczną. Ubolewam jednak także, że Unia Europejska niewiele robi, aby popchnąć Chiny we właściwym kierunku. Przed dwoma dniami, w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Unia ogłosiła swoje zaangażowanie w „promowanie i ochronę praw człowieka na całym świecie jako podstawy naszej polityki działań”. Tymczasem przed dwoma tygodniami panowie Barroso i Socrates szybko opuścili szczyt, zabezpieczywszy gospodarcze interesy Europy i pozostawiając urzędnikom kwestię wynegocjowania wniosków - wniosków, które, jak można było się spodziewać, niewiele mówiły o prawach człowieka, popierały zniesienie embarga na broń i sprzeciwiały się wystąpieniu Tajwanu o przyjęcie do struktur Organizacji Narodów Zjednoczonych.. W ubiegłym miesiącu zrobili oni wiele, aby podważyć ostrożnie dobrane słowa pana Solany. Ciekawe, co powie świat, gdy Unia Europejska, samozwańczy obrońca uniwersalnych, współzależnych i niepodzielnych praw człowieka, nie będzie w stanie jasno wypowiedzieć się przeciwko jednemu z najbardziej łamiących prawa człowieka krajów. Podejrzewam, że zarówno Chińczycy, jak i inni mogą zacząć żałować decyzji o organizacji igrzysk olimpijskich w Pekinie. Same władze chińskie obiecały, że stworzą lepszą atmosferę wolności i otwartości. Tymczasem z danych Human Rights Watch wynika, że na przestrzeni ostatnich siedmiu lat łamanie praw człowieka się nasiliło. Chiny nie tylko wciąż wykonują więcej egzekucji niż cała reszta świata razem wzięta, ale przed igrzyskami podejmują zdecydowane kroki przeciwko wewnętrznej różnicy poglądów i wolności mediów. Taki rozwój wydarzeń jest sprzeczny z duchem Karty olimpijskiej. Jest to wbrew zobowiązaniom, które władze Pekinu same przyjęły w Kontrakcie Miasta Gospodarza, podpisanego przez nie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Kontraktu tego nie opublikowano. Dlaczego? Ponieważ, gdyby świat zobaczył zupełny rozdźwięk między chińskimi obietnicami a rzeczywistością, nie mielibyśmy innego wyjścia jak tylko zbojkotować Pekin w ten sam sposób, w jaki zbojkotowaliśmy apartheid w Republice Południowej Afryki. Nie wierzę w bojkoty. Twierdzę również, że bardziej owocne od pustych pogróżek byłoby otwarcie się i nawiązanie dialogu z Chinami zaangażowanymi w reformy. Jednak prezydent Hu Jinato musi zaakceptować fakt, że umowa jest umową. Kontrakt Miasta Gospodarza, klauzula o prawach człowieka w konstytucji chińskiej, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - to obietnice złożone obywatelom Chin. Jeżeli Chiny chcą igrzysk po to, by udowodnić światu swoją praworządność i wiarygodność, muszą w zamian dowieść, że chcą wywiązać się z zobowiązań w kwestii praw człowieka: zwiększając wolność mediów zgodnie z olimpijskimi obietnicami, zawieszając karę śmierci zgodnie z żądaniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaprzestając wspierania dyktatorów wojennych od Birmy po Darfur oraz zazwalając na wybory według powszechnego prawa wyborczego w Hongkongu. W taki właśnie sposób Chiny mogą wywalczyć swoje miejsce w centrum światowej wspólnoty."@pl16
"Senhora Presidente, admiro muito a contribuição da China para o desenvolvimento da civilização mundial. Em matéria de tecnologia, sociedade e cultura, a China contribuiu provavelmente mais do que qualquer outro país para o desenvolvimento da Humanidade. Lamento que a crescente maturidade económica da China não seja acompanhada por uma maturidade política crescente. Mas lamento também que a União Europeia não pressione a China na direcção correcta. Há dois dias, no 60º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a União proclamou o seu compromisso para com a “promoção e protecção dos direitos humanos em todo o mundo como pedra angular da nossa política de acção externa”. E, no entanto, há duas semanas, José Manuel Barroso e José Sócrates deixaram a Cimeira mais cedo, depois de assegurados os interesses económicos da Europa, deixando aos funcionários a tarefa de negociar as conclusões – conclusões que, sem surpresa, pouca referência faziam aos direitos humanos, apoiavam o levantamento do embargo ao armamento e se opunham à proposta de adesão de Taiwan às Nações Unidas. Fizeram muito para enfraquecer as palavras cuidadosamente escolhidas por Javier Solana no mês anterior. Pergunto-me para onde caminhará o mundo quando a União Europeia, a auto-proclamada defensora dos direitos humanos universais, interdependentes e indivisíveis, se exime de se pronunciar claramente contra um dos priores violadores de direitos humanos do mundo. Suspeito que tanto os chineses como outros possam vir a lamentar a decisão de fazer da cidade de Pequim anfitriã dos Jogos Olímpicos. As próprias autoridades chinesas prometeram um maior clima de liberdade e abertura. E, no entanto, alguns membros da organização sugerem que as violações aumentaram nos últimos sete anos. A China não só continua a executar mais pessoas do que o resto do mundo no seu conjunto, como, para além disso, reforçou drasticamente a repressão dos dissidentes internos e da liberdade dos meios de comunicação social no período que antecede os Jogos. Estes factos violam o espírito da Carta Olímpica. Contrariam directamente os compromissos assumidos pelas próprias autoridades de Pequim no contrato relativo à cidade organizadora, que assinaram com o Comité Olímpico Internacional. Este contrato não foi tornado público. Porquê? Porque, se o mundo se desse conta do total e completo divórcio entre as promessas chinesas e as práticas chinesas, não teria qualquer outra opção que não fosse boicotar Pequim da mesma forma como boicotou a África do Sul do . Não acredito em boicotes. Sempre defendi que entabular relações com uma China empenhada em fazer reformas e a permitir a abertura seria mais frutífero do que ameaças vãs. Mas o Presidente Hu Jintao tem de aceitar que um acordo é um acordo. O contrato de obrigações assinado como Cidade Organizadora dos Jogos, a cláusula relativa aos direitos humanos na Constituição chinesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos – estas são promessas feitas aos cidadãos chineses. Se a China quer que os Jogos Olímpicos provem a sua legitimidade e credibilidade aos olhos do mundo, então, em contrapartida, tem de demonstrar estar disposta a honrar os seus compromissos em matéria de direitos humanos: melhorando a liberdade dos meios de comunicação social, em conformidade com as promessas olímpicas, suspendendo a pena de morte, em consonância com as exigências das Nações Unidas, pondo fim ao seu apoio a ditadores militares da Birmânia a Darfur e permitindo eleições por sufrágio universal directo em Hong Kong. É assim que a China poderá conquistar o seu lugar no coração da comunidade internacional."@pt17
"Madam President, I much admire the contribution of China to the development of world civilisation. In terms of technology, in terms of society and in terms of culture, China has probably contributed more than any other country to the development of humankind. I regret that China’s growing economic maturity is not accompanied by a growing political maturity. But I regret, too, that the European Union is not doing more to push China in the right direction. Two days ago, on the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Union proclaimed its commitment to the ‘promotion and protection of human rights throughout the world as a cornerstone of our external action policy’. And yet, two weeks ago, Messrs Barroso and Socrates left the summit early, having secured Europe’s economic interests, leaving officials to negotiate the conclusions – conclusions which, unsurprisingly, made little mention of human rights, supported the lifting of the arms embargo and opposed Taiwan’s bid to join the United Nations. They did much to undermine Mr Solana’s carefully crafted words the previous month. I wonder what the world is coming to when the European Union, the self-styled protector of universal, interdependent and indivisible human rights, fails to speak out clearly against one of the world’s worst human rights abusers. I suspect that both the Chinese and others may come to regret the decision to host the Olympic Games in Beijing. The Chinese authorities themselves promised that they would bring a greater climate of freedom and openness. And yet figures from Human Rights Watch suggest that abuses have increased in the last seven years. Not only does China continue to execute more people than the rest of the world combined but it has clamped down dramatically on internal dissent and media freedom in advance of the Games. These developments violate the spirit of the Olympic Charter. They are in direct contravention of commitments made by the Beijing authorities themselves in the Host City Contract which they signed with the International Olympic Committee. That contract has not been made public. Why? Because, if the world saw the complete and total disjunction between Chinese promises and Chinese practices, we would have no choice but to boycott Beijing in the same way that we boycotted apartheid South Africa. I do not believe in boycotts. I have also maintained that engaging with a China committed to reform and opening would bring greater fruits than empty threats. But President Hu Jintao has to accept that a deal is a deal. The Host City Contract, the human rights clause in the Chinese Constitution, the Universal Declaration of Human Rights – these are promises made to China’s citizens. If China wants the Olympics to prove its legitimacy and credibility to the world, then in return it must prove that it is willing to honour its human rights commitments: by improving media freedom in line with the Olympic pledges, by suspending the death penalty in line with United Nations demands, by ceasing its support for military dictators from Burma to Darfur and by allowing elections by universal suffrage in Hong Kong. That is how China can win its place at the heart of the international community."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, mimoriadne obdivujem prínos Číny k rozvoju svetovej civilizácie. V oblasti technológií, v spoločenskej i kultúrnej oblasti prispela Čína k rozvoju ľudstva pravdepodobne viac než iné krajiny. Je mi ľúto, že narastajúcu hospodársku zrelosť Číny nesprevádza aj narastajúca politická zrelosť. Rovnako ma mrzí aj to, že Európska únia nerobí pre nasmerovanie Číny správnym smerom viac. Pred dvoma dňami, pri príležitosti 60. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Únia vyhlásila, že sa zaväzuje „podporovať a chrániť ľudské práva po celom svete ako základný kameň našej zahraničnej politiky.“ A napriek tomu pred dvoma týždňami odcestovali pán Barroso a Sócrates zo samitu skôr po tom, čo zaistili európske hospodárske záujmy, a nechali úradníkov, aby závery dohodli sami, závery, ktoré sa (niet divu) len letmo dotýkajú ľudských práv, podporujú zrušenie embarga na zbrane a odmietajú snahu Taiwanu stúpiť do Organizácie Spojených národov. Urobili mnoho pre to, aby podkopali dôkladne zostavené výroky pána Solanu z predchádzajúceho mesiaca. Som zvedavý, aký bude svet, keď sa Európskej únii, samozvanému ochrancovi všeobecných vzájomne závislých a nedeliteľných ľudských práv, nedarí jasne sa zasadiť proti jednému z najhorších porušovateľov ľudských práv. Mám tušenie, že tak Číňania, ako aj ostatní, možno začnú ľutovať rozhodnutie usporiadať olympijské hry v Pekingu. Samotné čínske úrady prisľúbili, že zlepšia ovzdušie slobody a otvorenosti. Údaje organizácie Human Rights Watch však ukazujú, že za posledných sedem rokov sa počet zneužití zvýšil. Nielenže Čína aj naďalej popravuje viacej ľudí, ako zvyšok sveta, ale ešte pred olympiádou dramaticky zakázala vnútornú opozíciu a slobodu tlače a médií. Táto situácia porušuje ducha Olympijskej charty. Je v ostrom rozpore so záväzkami, ktoré prijali samotné pekinské úrady pri podpise zmluvy medzi hostiteľským mestom a Medzinárodným olympijským výborom. Táto zmluva nebola zverejnená. Prečo? Pretože keby svet videl totálny a úplný rozpor medzi čínskymi sľubmi a realitou, nezostávalo by nám nič iné, len Peking bojkotovať rovnako, ako sme bojkotovali juhoafrický apartheid. Neverím na bojkoty. Tiež som presvedčený, že keď sa budeme zaoberať Čínou, ktorá sa zaviaže k reformám a otvoreniu sa svetu, dosiahneme tým viac než prázdnymi hrozbami. Prezident Chu Ťin-tchao však musí uznať, že dohoda je dohoda. Zmluva s hostiteľským mestom, doložka o ľudských právach v čínskej ústave, Všeobecná deklarácia ľudských práv – čínsky ľud dostal všetky tieto sľuby. Pokiaľ Čína chce svet presvedčiť o svojej legitimite a hodnovernosti, potom musí na výmenu dokázať, že je ochotná splniť svoje záväzky z oblasti ľudských práv: zlepšením slobody prejavu v súlade s olympijskými sľubmi, zrušením trestu smrti v súlade s požiadavkami Organizácie Spojených národov, zastavením podpory pre vojenských diktátorov od Mjanmarska po Dárfúr a povolením všeobecného volebného práva v Hongkongu. Tak si môže Čína získať miesto v medzinárodnom spoločenstve."@sk19
"Gospa predsednica, zelo občudujem prispevek Kitajske k razvoju svetovne civilizacije. V smislu tehnologije, družbe in kulture je Kitajska k razvoju človeštva najverjetneje prispevala več kot katera koli druga država. Obžalujem, da kitajske rastoče gospodarske zrelosti ne spremlja rastoča politična zrelost. Obžalujem tudi, da Evropska unija ne naredi več, da bi Kitajsko usmerila v pravo smer. Pred dvema dnevoma, ob 60. obletnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah, je Unija razglasila svojo zavezanost k „spodbujanju in zaščiti človekovih pravic po celem svetu kot temelju naše zunanje politike“. Vendar sta pred dvema tednoma gospod Barosso in gospod Socrates predčasno zapustila vrh, potem ko sta zagotovila gospodarske interese Evrope, in uradnikom prepustila pogajanje glede sklepov, pri čemer so sklepi le bežno omenili človekove pravice, kar ni presenetljivo, podprli so dvig embarga na orožje in nasprotovali prizadevanju Tajvana, da se pridruži Združenim narodom. Razvrednotili so previdno oblikovan govor gospoda Solane prejšnji mesec. Pri tem se sprašujem, kam gre ta svet, ko niti Evropska unija, ki se šteje za zaščitnico splošnih, medsebojno povezanih in nedeljivih človekovih pravic, ne obsoja glasno ene od najhujših kršiteljic človekovih pravic na svetu. Menim, da bodo Kitajska in drugi obžalovali organizacijo olimpijskih iger v Pekingu. Kitajske oblasti so obljubile, da bodo omogočile širše okolje svobode in odprtosti. Vendar organizacija Human Rights Watch domneva, da se je število zlorab v zadnjih sedmih letih povečalo. Ne samo, da se na Kitajskem usmrti več ljudi kot v ostalih državah na svetu skupaj, pred začetkom iger je Kitajska ostro nastopila proti notranjem nestrinjanju in svobodi medijev. Tak potek dogodkov krši duh olimpijske listine. Neposredno nasprotujejo zavezam, ki so jih pekinške oblasti same sklenile s pogodbo o mestu gostitelju, ki so jo podpisale z Mednarodnim olimpijskim komitejem. Ta pogodba še ni bila objavljena. Zakaj? Če bi svet videl popoln razkorak med kitajskimi obljubami in kitajsko prakso, bi bili prisiljeni bojkotirati Peking tako, kot smo Južno Afriko bojkotirali med apartheidom. Ne verjamem v bojkote. Vztrajam tudi pri tem, da je lahko sodelovanje s Kitajsko, ki bo zavezano reformam in odprtosti, uspešnejše kot prazne grožnje. Vendar mora predsednik Hu Džintao sprejeti dejstvo, da je dogovor dogovor. Pogodba o mestu gostitelju, klavzula o človekovih pravicah v kitajski ustavi, Splošna deklaracija o človekovih pravicah so obljube, ki so jih dali kitajskim državljanom. Če želi Kitajska svetu z olimpijskimi igrami dokazati svojo legitimnost in kredibilnost, potem mora dokazati, da je pripravljena spoštovati svoje zaveze glede človekovih pravic: izboljšati mora svobodo medijev v okviru olimpijskih zaobljub, opustiti smrtno kazen v okviru zahtev Združenih narodov, opustiti podporo vojaškim diktatorjem od Burme do Darfurja in dopustiti splošno volilno pravico v Hongkongu. Tako bo Kitajska postala pomemben del mednarodne skupnosti."@sl20
"Fru talman! Jag beundrar storligen Kinas bidrag till världscivilisationens utveckling. Kina har förmodligen bidragit mer än något annat land till mänsklighetens tekniska, sociala och kulturella utveckling. Jag beklagar att Kinas ökande ekonomiska mognad inte åtföljs av en ökande politisk mognad. Men jag beklagar också att Europeiska unionen inte gör mer för att ge Kina en puff i rätt riktning. Häromdagen, på 60-årsdagen av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, förklarade sig unionen förbunden att främja och värna om mänskliga rättigheter i hela världen som en hörnpelare i vår externa politik. Och ändå lämnade José Manuel Barroso och José Socrates toppmötet tidigt efter att ha tryggat EU:s ekonomiska intressen och överlät åt tjänstemännen att förhandla fram slutsatserna – slutsatser som föga förvånande inte innehöll så mycket om mänskliga rättigheter, som stödde hävandet av vapenembargot och som vände sig mot Taiwans ansökan om medlemskap i Förenta nationerna. Dessa slutsatser underminerade till stor del Javier Solanas omsorgsfullt formulerade ord månaden före. Jag undrar hur det står till med världen när Europeiska unionen, den självutnämnda beskyddaren av universella, inbördes avhängiga och odelbara mänskliga rättigheter, inte klarar av att tala klarspråk till en av världens värsta förtryckare av mänskliga rättigheter. Jag misstänker att både kineserna och andra kan komma att ångra beslutet att arrangera OS i Peking. De kinesiska myndigheterna lovade för sin del ökad frihet och öppenhet. Och ändå tyder siffror från Human Rights Watch på att förtrycket har ökat de senaste sju åren. Kina fortsätter inte bara att avrätta fler människor än den övriga världen tillsammans, utan har också på ett dramatiskt sätt slagit till mot intern opposition och mediefrihet inför spelen. Den utvecklingen strider mot andan i OS-stadgan. Den strider direkt mot de åtaganden som Pekings myndigheter gjorde i det värdstadsavtal som de undertecknade med Internationella olympiska kommittén. Detta avtal har inte offentliggjorts. Varför? För att om världen hade fått se den totala motsättningen mellan vad kineserna lovar och vad kineserna gör så skulle vi inte ha något annat val än att bojkotta Peking på samma sätt som vi bojkottade Sydafrika under apartheidtiden. Jag tror inte på bojkotter. Jag har också hävdat att ett samarbete med ett Kina som strävar efter reformer och öppenhet skulle ge större resultat än tomma hot. Men president Hu Jintao måste acceptera att ett avtal är ett avtal. Värdstadsavtalet, klausulen om mänskliga rättigheter i Kinas konstitution, den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter – detta är löften till Kinas medborgare. Om Kina vill ha OS för att bevisa för världen att det är legitimt och trovärdigt så måste landet i gengäld bevisa att det är berett att leva upp till sina åtaganden om mänskliga rättigheter, genom att förbättra mediefriheten i linje med OS-löftena, genom att upphäva dödsstraffet i linje med Förenta nationernas krav, genom att sluta stödja militärdiktaturer från Burma till Darfur och genom att tillåta allmänna val i Hongkong. På så sätt kan Kina skapa sig en plats i världssamfundets hjärta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"J"13
"Jintao"13
"M"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph