Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-12-Speech-3-188"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071212.23.3-188"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Je me félicite de l'orientation générale du rapport qui revoit en profondeur la proposition de la Commission européenne, laquelle prévoyait notamment un arrachage massif de 400 000 hectares de vignes. Cette position ne prenait pas en compte les réalités sociales de la profession et aurait entraîné le développement des friches et une détérioration des paysages. Le rapport considère l’arrachage comme une mesure potentiellement intéressante; il sera proposé sur une base volontaire. Une autre proposition positive est la possibilité de mettre en œuvre des mesures de restructuration de la filière. La filière viticole européenne doit disposer d’opérateurs forts et conquérants pour faire face à la concurrence internationale. En revanche, la part consacrée à la prévention des crises est nécessaire, mais pas suffisante. Compte tenu de la variabilité de la production, les opérations proposées permettront seulement d’atténuer les fluctuations. Il manque un véritable dispositif de gestion des crises, rénové par rapport aux mesures actuelles. Enfin je regrette l'absence d'indication du recours à la pratique de l'enrichissement par adjonction de saccharose sur l'étiquette qui aurait permis une information claire et transparente à destination du consommateur."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vítám hlavní myšlenku této zprávy, která představuje úplnou revizi návrhu Evropské komise, který počítal s masivním vyklučením 400 000 hektarů vinic. Tento návrh nebral v úvahu sociální situaci ve vinařství a měl by za následek rozšíření půdy ležící ladem na úkor krajiny. Zpráva považuje klučení za potenciálně užitečné opatření, které má být nabízeno na dobrovolné bázi. Další pozitivní návrh se týká možnosti zavedení restrukturalizačních opatření ve vinařském průmyslu. Evropský vinařský průmysl potřebuje silné a úspěšné odborníky, kteří budou schopní čelit mezinárodní konkurenci. Na druhé straně je část věnovaná prevenci krizí sice nutná, ale ne dostatečně. Vzhledem k variabilnosti výroby by navrhovaná opatření měla jen utišující účinek. Chybí skutečný nástroj na řízení krizí, který přinese existujícím opatřením něco nového. A konečně mi tu schází označení při používání doslazování sacharózou: na etiketě by se to spotřebitel měl jasně a transparentně dozvědět."@cs1
"Jeg glæder mig over denne betænknings handlekraft med den grundige gennemgang af Kommissionens forslag, som i øvrigt ville have indbefattet en massiv rydningsoperation, der ville påvirke 400.000 ha vin. Forslaget ignorerede de sociale realiteter i vinsektoren og ville have medført braklægning af endnu mere jord til skade for landskabet. Betænkningen anser rydning som et potentielt nyttigt tiltag, der skal foreslås på frivillig basis. Et andet positivt forslag vedrører muligheden for gennemførelse af strukturomlægningsforanstaltninger i vinindustrien. Den europæiske vinindustri har brug for stærke, fremgangsrige aktører for at kunne klare sig i den internationale konkurrence. På den anden side går forslagene til forebyggelse af kriser ikke langt nok, selv om de er nødvendige. I betragtning af, i hvor høj grad produktionen svinger, vil de foreslåede foranstaltninger kun virke formildende. Det, der mangler, er en ordentlig krisestyringsmekanisme, der tilføjer noget nyt til de eksisterende foranstaltninger. Sluttelig beklager jeg, at der ikke er en bestemmelse om angivelse af tilsætning af sakkarose på etiketten, for det ville have været en ligefrem, gennemskuelig måde at oplyse forbrugeren på."@da2
". Ich begrüße die allgemeine Ausrichtung des Berichts mit seiner gründlichen Überprüfung des Vorschlags der Europäischen Kommission, der insbesondere eine massive Rodung von 400 000 Hektar Rebfläche vorgesehen hatte. Dieser Vorschlag hat die sozialen Realitäten des Weinbausektors außer Acht gelassen und hätte dazu geführt, dass noch mehr Brachland zum Nachteil der Landschaft entsteht. Der Bericht sieht die Rodung als eine potenziell interessante Maßnahme an, die auf freiwilliger Basis vorgeschlagen wird. Ein weiterer positiver Vorschlag betrifft die mögliche Umsetzung von Umstrukturierungsmaßnahmen im Weinsektor. Der europäische Weinbau braucht starke und erfolgreiche Akteure, damit er im internationalen Wettbewerb bestehen kann. Dagegen gehen die Vorschläge zur Krisenprävention, so notwendig sie auch sind, nicht weit genug. Angesichts der Schwankungen in der Produktion schwankt, wären die vorgeschlagenen Maßnahmen nur ein Notbehelf. Es fehlt ein richtiger Mechanismus für das Krisenmanagement, der zusätzlich den existierenden Maßnahmen etwas Neues bringt. Schließlich bedauere ich, dass es auf dem Etikett keinen Hinweis auf die Anreicherung durch den Zusatz von Saccharose gibt: Dies wäre eine klare und transparente Angabe für den Verbraucher gewesen."@de9
". Επικροτώ το γενικό περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης με τη λεπτομερή εξέταση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία περιλάμβανε, παρεμπιπτόντως, και μια επιχείρηση εκρίζωσης μεγάλης κλίμακας που θα έπληττε 400 000 εκτάρια αμπελώνων. Η πρόταση αυτή αγνοούσε την κοινωνική πραγματικότητα του αμπελοοινικού τομέα και θα είχε οδηγήσει σε περαιτέρω αγρανάπαυση, εις βάρος του τοπίου. Η έκθεση εκτιμά ότι η εκρίζωση αποτελεί δυνητικά χρήσιμο μέτρο, που θα πρέπει να προτείνεται σε εθελοντική βάση. Μία άλλη θετική πρόταση αφορά την πιθανή εφαρμογή μέτρων αναδιάρθρωσης στον αμπελοοινικό κλάδο. Ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός κλάδος χρειάζεται ισχυρούς και επιτυχημένους παράγοντες που θα είναι σε θέση να αντισταθούν στον διεθνή ανταγωνισμό. Από την άλλη πλευρά, οι προτάσεις που αφορούν την πρόληψη των κρίσεων, αν και αναγκαίες, είναι μάλλον περιορισμένες. Με δεδομένο το εύρος των διακυμάνσεων της παραγωγής, τα προτεινόμενα μέτρα θα έχουν απλώς καταπραϋντική δράση. Εκείνο που λείπει είναι ένας κατάλληλος μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων που θα προσθέσει κάτι νέο στα υπάρχοντα μέτρα. Τέλος, λυπούμαι που δεν υπάρχει καμία διάταξη που να αφορά τις ενδείξεις στην ετικέτα σχετικά με τον εμπλουτισμό μέσω προσθήκης σακχαρόζης: αυτό θα αποτελούσε άμεσο και διαφανές μέσο πληροφόρησης για τον καταναλωτή."@el10
". I welcome the general thrust of this report with its thorough overhaul of the European Commission proposal, which had included, by the way, a massive grubbing-up operation affecting 400 000 hectares of vines. That proposal ignored the social realities of the wine-growing sector and would have resulted in further land lying fallow, to the detriment of the landscape. The report views grubbing-up as a potentially useful measure, to be proposed on a voluntary basis. Another positive proposal concerns the possible implementation of restructuring measures in the wine industry. The European wine industry needs powerful, successful operators in order to withstand international competition. On the other hand, the proposals on crisis prevention, while necessary, do not go far enough. Given the extent to which production fluctuates, the proposed measures would be merely palliative. What is lacking is a proper crisis-management mechanism that adds something new to the existing measures. Lastly, I am sorry there is no provision for indication on the label of enrichment through the addition of sucrose: this would have been a straightforward, transparent means of information for the consumer."@en4
"Celebro la orientación general del informe, pues revisa en profundidad la propuesta de la Comisión Europea que proponía, en particular, el arranque masivo de 400 000 hectáreas de vides. Esta posición no tenía en cuenta la realidad social de la profesión y habría provocado el aumento de los eriales y el deterioro de los paisajes. El informe considera el arranque una medida potencialmente interesante y se propondrá sobre una base voluntaria. Otra propuesta positiva es la posibilidad de aplicar medidas de reestructuración del sector. El sector vitícola europeo debe disponer de operadores fuertes y con capacidad de conquista para afrontar la competencia internacional. En cambio, la parte consagrada a la prevención de las crisis es necesaria, pero no suficiente. Habida cuenta de la variabilidad de la producción, las operaciones propuestas sólo permitirán atenuar las fluctuaciones. Falta un verdadero dispositivo de gestión de las crisis, renovado con respecto a las medidas actuales. Por último, lamento que no se indique en la etiqueta el recurso al enriquecimiento mediante adición de sacarosa, lo que habría permitido una información clara y transparente para el consumidor."@es21
". Ma tervitan käesoleva raporti surveolemust, mis väljendub Euroopa Komisjoni ettepaneku põhjalikus käsitlemises, mis sisaldas muuseas ka 400 000 ha viinamarjapõõsaste laialdast väljajuurimisoperatsiooni. See ettepanek ignoreeris sotsiaalset tegelikkust viinamarjakasvatussektoris ja oleks edaspidi põhjustanud maastikku kahjustavat maa söötijäämist. Raport vaatleb väljajuurimist kui potentsiaalselt kasulikku meedet, mida tuleks soovitada vabatahtlikkuse alusel. Teine positiivne ettepanek käsitleb võimalikku ümberkorraldusmeetmete rakendamist veinitööstuses. Euroopa veinitööstus vajab võimsaid, edukaid ettevõtjaid, et välja kannatada rahvusvahelist konkurentsi. Teisest küljest, ettepanekud kriisi ennetamiseks vajadusel ei ole kuigi kaugeleulatuvad. Arvestades tootmise kõikumise ulatust, oleks soovitatud meetmed vaid ajutiselt kergendavad. See mis puudub, on tingimustele vastav kriisijuhtimise mehhanism, mis lisaks midagi uut olemasolevatele meetmetele. Lõpuks, mul on kahju, et puudub säte rikastamise märkimisest etiketile sahharoosi lisamise kohta: see oleks olnud otsekohene, läbipaistev viis tarbija informeerimiseks."@et5
". Suhtaudun myönteisesti mietinnön yleiseen sisältöön, sillä siinä luodaan kattava katsaus Euroopan komission ehdotukseen, jossa muun muassa esitettiin 400 000 hehtaarin suuruisen viininviljelyalueen raivausta. Ehdotuksessa unohdetaan viininviljelysektorin sosiaaliset realiteetit, ja se olisi johtanut kesantomaan laajenemiseen maiseman kustannuksella. Mietinnössä raivausta pidetään hyödyllisenä toimena, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Toinen myönteinen ehdotus koskee rakenneuudistuksen mahdollista toteuttamista viiniteollisuudessa. Euroopan viiniteollisuus kaipaa vaikutusvaltaisia ja menestyviä toimijoita vastatakseen kansainväliseen kilpailuun. Kriisien ennaltaehkäisyä koskevissa ehdotuksissa ei kuitenkaan mennä tarpeeksi pitkälle, niin tarpeellisia kuin ne ovatkin. Kun otetaan huomioon tuotannon epävakaisuus, ehdotetuilla toimilla olisi vain lievittävä vaikutus. Mietinnöstä puuttuu todellinen kriisinhallintamekanismi, joka toisi jotain uuttaa nykyisiin toimiin. Pidän valitettavana, ettei tuotemerkinnöissä vaadita ilmoittamaan viinin väkevöinnistä sakkaroosia lisäämällä. Tämä olisi mahdollistanut selkeän ja avoimen tiedottamisen kuluttajille."@fi7
". Üdvözlöm a jelentés általános irányvonalát, az Európai Bizottság javaslatának alapos átvizsgálását, amely mellesleg 400 000 hektár szőlőültetvény kivágásának nagyszabású műveletét is tartalmazta. Az a javaslat figyelmen kívül hagyta a bortermelő ágazat társadalmi realitásait és további megműveletlenül maradt földekhez vezetett volna, ami káros kihatással lett volna a tájra. A jelentés a kivágást egy potenciálisan hasznos eszközként tekinti, amire önkéntes alapon lehet javaslatot tenni. Egy másik pozitív javaslat, a borágazat lehetséges szerkezetátalakítási intézkedéseire vonatkozik. Az európai borágazatnak, annak érdekében, hogy a nemzetközi versenyben megállja a helyét, erőteljes és sikeres működtetőkre van szüksége. Másrészről, a válságmegelőzésre vonatkozó javaslatok igaz, hogy szükségesek, azonban ezeknél többre van szükség. A termelés ingadozásának mértékéből kiindulva a javasolt intézkedéseknek csak enyhítő hatásuk lenne. Ami igazán hiányzik, az egy olyan rendes válságkezelő mechanizmus, ami valami újat képes nyújtani a meglévő intézkedésekhez képest. Végül sajnálattal veszem tudomásul, hogy semmilyen rendelkezés sincs a szacharóz hozzáadásával történő alkoholtartalom-növelését jelölő címkére, ami a fogyasztók tájékoztatásának egyenes és világos módja lett volna."@hu11
". Approvol’orientamento generaledi questa relazionecon la sua revisione profondadella proposta della Commissione europea, che prevedeva, fra l’altro, un’opera massiccia di estirpazioneche avrebbe interessato 400 000 ettari di vigneti. Quella proposta non teneva conto delle realtà sociali connesse alla viticolturae avrebbe comportatoun’estensione delle terre lasciate a maggese, con relativo danno al paesaggio. La relazione vede l’estirpazione come una misura potenzialmente interessante, da proporsi su base volontaria. Un’altra proposta positivariguarda la possibilitàdi attuare misure di ristrutturazionenell’industria vinicola. Tale industria, in Europa,ha bisogno di operatori forti e competitivi, per fare fronte alla concorrenzainternazionale. D’altra parte, le proposte in materia di prevenzione delle crisi, pur necessarie, non sono sufficienti. Tenuto conto delle notevoli fluttuazioni cui è soggetta la produzione, le misure proposte si ridurrebbero a semplicipalliativi. Quello che manca è un autentico sistemadi gestione delle crisiche apporti un valore aggiunto alle misure già esistenti. Da ultimo, deploro l’assenza d’indicazioni sull’etichettadel ricorso alla pratica dell’arricchimento tramite aggiunta di saccarosio: questo avrebbe rappresentato un modo chiaro e trasparente d’informare il consumatore."@it12
". Pritariu šio pranešimo esmei ir nuodugniam Europos Komisijos siūlymo persvarstymui, kur svarstomas ir 400 000 hektarų vynmedžių išrovimas. Pasiūlyme neaptarta vyno auginimo sektoriaus socialinė tikrovė. Dėl to žemė ir toliau būtų nedirbama bei nenaudinga. Vynmedžių išrovimas pasiūlyme traktuojamas kaip potencialiai naudinga savanoriška priemonė. Kitas teigiamas pasiūlymas susijęs su galimu pertvarkymo priemonių įdiegimu vyno pramonėje. Norint konkuruoti tarptautiniu lygiu, Europos vynų pramonei reikia stiprių, sėkmingų dalyvių. Kita vertus, krizių prevencijos pasiūlymų trūksta. Atsižvelgiant į produkcijos svyravimą, siūlomos priemonės būtų tik švelninančios. Trūksta tinkamo krizių valdymo mechanizmo, kuris prisidėtų prie turimų priemonių. Galiausiai apgailestauju, kad nėra sąlygos, reikalaujančios etiketėje nurodyti sacharozės priedą tai būtų aiški, skaidri vartotojų informavimo priemonė."@lt14
". Es atzinīgi vērtēju šī ziņojuma vispārējo spēcīgumu, padziļināti aplūkojot Eiropas Komisijas priekšlikumu, kurā, starp citu, bija paredzēta milzīga dārzu iznīcināšanas operācija, kas ietekmē 400 000 hektārus vīnogu stādījumu. Šis priekšlikums ignorēja vīnkopības jomas sociālo realitāti, un tā rezultātā rastos turpmāka zemes atstāšana papuvē, kaitējot ainavai. Ziņojums uzskata dārzu uzrakšanu par iespējami lietderīgu pasākumu, kuru ierosina īstenot uz brīvprātības principa. Vēl viens atzinīgi vērtējams priekšlikums attiecas uz restrukturizācijas pasākumu iespējamo piemērošanu vīna rūpniecībā. Eiropas vīna rūpniecībai ir nepieciešami spēcīgi un veiksmīgi operatori, lai izturētu starptautisko konkurenci. No otras puses, priekšlikumi par krīzes novēršanu, lai gan tādi ir nepieciešami, neaplūko problēmu pietiekami dziļi. Ņemot vērā mēru, kādā ražošana svārstās, ierosinātie pasākumi būtu vienīgi pagaidu līdzekļi. Trūkst atbilstošas krīzes novēršanas sistēmas, kas ieviestu kaut ko jaunu esošajos pasākumos. Nobeigumā man žēl, ka nav noteikuma par norādēm uz marķējuma par saharozes pievienošanu. Tas būtu bijis godīgs, pārskatāms veids, kā informēt klientu."@lv13
"Je me félicite de l'orientation générale du rapport qui revoit en profondeur la proposition de la Commission européenne, laquelle prévoyait notamment un arrachage massif de 400 000 hectares de vignes. Cette position ne prenait pas en compte les réalités sociales de la profession et aurait entraîné le développement des friches et une détérioration des paysages. Le rapport considère l’arrachage comme une mesure potentiellement intéressante; il sera proposé sur une base volontaire. Une autre proposition positive est la possibilité de mettre en œuvre des mesures de restructuration de la filière. La filière viticole européenne doit disposer d’opérateurs forts et conquérants pour faire face à la concurrence internationale. En revanche, la part consacrée à la prévention des crises est nécessaire, mais pas suffisante. Compte tenu de la variabilité de la production, les opérations proposées permettront seulement d’atténuer les fluctuations. Il manque un véritable dispositif de gestion des crises, rénové par rapport aux mesures actuelles. Enfin je regrette l'absence d'indication du recours à la pratique de l'enrichissement par adjonction de saccharose sur l'étiquette qui aurait permis une information claire et transparente à destination du consommateur."@mt15
". Ik ben verheugd over de algemene strekking van dit verslag dat een grondige herziening van het voorstel van de Europese Commissie behelst, dat overigens onder meer voorzag in het rooien van 400 000 hectare wijngaarden. Dat voorstel ging volledig voorbij aan de sociale realiteit van de wijnbouwsector en zou in nog meer braaklegging hebben geresulteerd, met nadelige gevolgen voor het landschap. Een ander, positief voorstel betreft de mogelijke uitvoering van herstructureringsmaatregelen in de wijnbouw. Om de internationale concurrentie aan te kunnen heeft de Europese wijnbouw sterke, succesvolle ondernemingen nodig. Aan de andere kant gaan de dringend noodzakelijke voorstellen inzake crisispreventie niet ver genoeg. Gezien de mate waarin de productie aan schommelingen onderhevig is, zijn de voorgestelde maatregelen slechts een doekje voor het bloeden. Er ontbreekt een adequaat mechanisme voor crisisbeheersing dat iets toevoegt aan de bestaande maatregelen.. Ten slotte betreur ik het dat verrijking door middel van saccharose niet op het etiket hoeft worden aangegeven: de verplichting daartoe zou een praktisch en transparant middel zijn geweest om de consument voor te lichten."@nl3
". Z zadowoleniem przyjmuję ogólną ideę tego sprawozdania, oraz zawarty w nim dogłębny przegląd wniosku Komisji Europejskiej, który mimochodem obejmował operację masowego karczowania 400 000 hektarów winorośli. Pomysłodawcy tego wniosku zupełnie zlekceważyli realia społeczne sektora uprawy winorośli, a także mogli doprowadzić do przekształcenia w ugory dalszych obszarów, co miałoby niszczycielski wpływ na krajobraz. Sprawozdanie mówi o karczowaniu, jako o potencjalnie użytecznej metodzie, którą proponowano by na zasadzie dobrowolności. Kolejny pozytywny wniosek dotyczy możliwego przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych w przemyśle winiarskim. Aby sprostać międzynarodowej konkurencji, europejski przemysł winiarski potrzebuje potężnych i skutecznych operatorów. Z jednej strony, propozycje dotyczące zapobiegania kryzysowi, jeżeli okaże się to konieczne, nie idą zbyt daleko. Z uwagi na zakres zmian wielkości produkcji, proponowane środki miałyby jedynie paliatywny charakter. Brakuje natomiast właściwego mechanizmu zarządzania kryzysowego, który wnosiłby coś nowego do istniejących środków. Na koniec, jest mi przykro, że nie ma żadnych przepisów dotyczących podawania na etykiecie informacji o wzbogaceniu wina poprzez dodatek cukru. Byłby to bezpośredni i jasny sposób informowania konsumenta."@pl16
". Congratulo-me com a orientação geral do relatório, que revê em profundidade a proposta da Comissão Europeia, a qual previa, nomeadamente, um arranque maciço de 400 mil hectares de vinhas. Esta posição não tinha em conta as realidades sociais da profissão e teria provocado o desenvolvimento da desertificação e uma deterioração das paisagens. O relatório considera o arranque como uma medida potencialmente interessante, que será proposta numa base voluntária. Outra proposta positiva é a da possibilidade de pôr em prática medidas de reestruturação da fileira. A fileira vitícola europeia tem de dispor de operadores poderosos e bem sucedidos para fazer face à concorrência internacional. Em contrapartida, a parte dedicada à prevenção das crises é necessária, mas não suficiente. Dadas as variações da produção, as operações propostas apenas permitirão atenuar as flutuações. Falta um verdadeiro dispositivo de gestão das crises, renovado relativamente às medidas actuais. Por fim, lamento a ausência de indicação no rótulo do recurso à prática do enriquecimento por adição de sacarose, a qual teria permitido uma informação clara e transparente dirigida ao consumidor."@pt17
"Je me félicite de l'orientation générale du rapport qui revoit en profondeur la proposition de la Commission européenne, laquelle prévoyait notamment un arrachage massif de 400 000 hectares de vignes. Cette position ne prenait pas en compte les réalités sociales de la profession et aurait entraîné le développement des friches et une détérioration des paysages. Le rapport considère l’arrachage comme une mesure potentiellement intéressante; il sera proposé sur une base volontaire. Une autre proposition positive est la possibilité de mettre en œuvre des mesures de restructuration de la filière. La filière viticole européenne doit disposer d’opérateurs forts et conquérants pour faire face à la concurrence internationale. En revanche, la part consacrée à la prévention des crises est nécessaire, mais pas suffisante. Compte tenu de la variabilité de la production, les opérations proposées permettront seulement d’atténuer les fluctuations. Il manque un véritable dispositif de gestion des crises, rénové par rapport aux mesures actuelles. Enfin je regrette l'absence d'indication du recours à la pratique de l'enrichissement par adjonction de saccharose sur l'étiquette qui aurait permis une information claire et transparente à destination du consommateur."@ro18
"Vítam hlavnú myšlienku tejto správy, ktorá predstavuje úplnú revíziu návrhu Európskej komisie, ktorý počítal s masívnym vyklčovaním 400 000 hektárov viníc. Tento návrh nevzal do úvahy sociálnu situáciu vo vinárstve a mal by za následok rozšírenie pôdy ležiacej ladom na úkor krajiny. V správe sa považuje klčovanie za potenciálne užitočné opatrenie, ktoré má byť ponúkané na dobrovoľnom základe. Ďalší pozitívny návrh sa týka možnosti zavedenia reštrukturalizačných opatrení vo vinárenskom priemysle. Európsky vinárenský priemysel potrebuje silných a úspešných odborníkov, ktorí budú schopní čeliť medzinárodnej konkurencii. Na druhej strane, hoci sú návrhy týkajúce sa prevencie kríz potrebné, neboli dostatočne prepracované. Vzhľadom na variabilnosť výroby by navrhované opatrenia mali len tlmiaci účinok. Chýba skutočný nástroj na riadenie kríz, ktorý by existujúce opatrenia obohatil o niečo nové. A napokon mi tu chýba označovanie pri prisladzovaní sacharózou. Spotrebiteľ by tak mal prístup k jasným a transparentným informáciám."@sk19
". Podpiram splošen namen tega poročila z njegovim temeljitim pregledom predloga Evropske komisije, ki je mimogrede vključeval obsežen program krčenja na območju 400 000 hektarov vinske trte. Ta predlog ni obravnaval socialnih realnosti vinogradniškega sektorja in bi pomenil dodatno zemljo v prahi, kar bi škodilo pokrajini. Poročilo obravnava krčenje kot potencialno uporaben ukrep, ki se ga predloži prostovoljno. Dodaten pozitivni predlog zadeva mogočo uvedbo dejavnosti za prestrukturiranje v vinskem sektorju. Evropski vinski sektor potrebuje močne in uspešne izvajalce, ki se lahko zoperstavijo mednarodni konkurenci. Po drugi strani predlogi o preprečevanju kriz, čeprav so nujni, niso dovolj učinkoviti. Glede na nestalnost proizvodnje so predlagani ukrepi le blažilo. Potrebujemo pravi mehanizem za preprečevanje kriz, ki bo izboljšal obstoječe ukrepe. Končno obžalujem, da ni določbe, ki bi zahtevala, da se na nalepki označi bogatenje z dodajanjem saharoze: to bi bil neposreden in pregleden način informiranja potrošnika."@sl20
". Jag välkomnar huvudinriktningen hos detta betänkande, som omfattar en noggrann genomgång av Europeiska kommissionens förslag, som för övrigt inbegriper en omfattande röjning, som påverkar 400 000 hektar vinodlingar. Det förslaget tar ingen hänsyn till vinsektorns sociala verklighet och skulle leda till att ännu mer mark läggs i träda, vilket påverkar landskapet negativt. I betänkandet ses röjning som en möjlig nyttig åtgärd, som kan föreslås på frivillig basis. Ett annat positivt förslag gäller att eventuellt införa omstruktureringsåtgärder inom vinindustrin. Den europeiska vinindustrin behöver kraftfulla och framgångsrika aktörer för att kunna stå emot den internationella konkurrensen. Å andra sidan är förslagen om krisförebyggande nödvändiga, men inte alls tillräckligt långtgående. Med tanke på fluktuationerna i produktionen skulle de föreslagna åtgärderna bara ge tillfällig lindring. Det som saknas är en ordentlig krishanteringsmekanism som tillför de befintliga åtgärderna något nytt. Till sist beklagar jag att det inte finns något krav på att berikning genom tillsats av sackaros måste anges på etiketten – det skulle ha inneburit enkel och tydlig information till konsumenterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph