Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-11-Speech-2-414"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071211.42.2-414"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to start, like many other colleagues today, by stressing the importance of intellectual property rights and the protection of design in general. We need these rights if we want to continue to be competitive, dynamic and innovative and develop our societies. However, we also need to make sure that our markets are functioning in an efficient way. The Commission’s proposal could not be more timely. As many have stressed, we have already waited for 17 years, and we have to wait five more. I think the grace period of five years is already long enough, and it certainly gives the automotive industry time to adjust their industry in a proper way. This is a good balance between intellectual property rights and the rights of consumers. We have 260 million vehicle owners in Europe, who are waiting to get a ‘spare parts and repair’ clause which is well functioning. This proposal for a directive, and the compromise made by the Committee on Legal Affairs, ensure that all those parts that are attached to the end product when the product is made – which are not really traditional spare parts – can still have full protection under the design directive. I am confident that the directive will benefit European consumers. The scaremongering by the automotive industry that this would result in the loss of 50 000 employees from the automotive sector or EUR 2 billion losses to vehicle manufacturers is absolute nonsense. I think that it will bring business opportunities for a large number of small and medium-sized enterprises in Europe and create new jobs for Europeans. It remains to be seen, and we definitely want to see the results in five years and not eight years. I hope this will be the compromise tomorrow."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, stejně jako dnes mnoho mých kolegů bych ráda začala zdůrazněním důležitosti práv duševního vlastnictví a ochrany průmyslových vzorů obecně. Potřebujeme tato práva, pokud chceme být nadále konkurenceschopní, dynamičtí a inovativní a rozvíjet naše společnosti. Potřebujeme však také zajistit, aby naše trhy fungovaly efektivně. Návrh Komise nemohl být včasnější. Jak zde již mnozí zdůraznili, čekali jsme již 17 let, a máme čekat ještě dalších pět let. Myslím si, že pětileté přechodné období je dostatečně dlouhé a zajisté poskytne automobilovému průmyslu dostatečný časový prostor k tomu, aby se odpovídajícím způsobem přizpůsobil. To je dobrá rovnováha mezi právy duševního vlastnictví a právy spotřebitelů. V Evropě máme 260 milionů vlastníků automobilů, kteří čekají na dobře fungující ustanovení „náhradní díly a opravy“. Tento návrh směrnice a kompromis učiněný Výborem pro právní záležitosti zajišťuje, že všechny tyto díly, které jsou součástí konečného produktu, když se tento produkt vyrábí – které vlastně nejsou obvyklými náhradními díly –, mohou mít stále ochranu směrnice na ochranu průmyslových vzorů. Jsem si jista, že tato směrnice přinese prospěch evropským spotřebitelům. Panikaření automobilového průmyslu, že by to mohlo přinést ztrátu 50 000 zaměstnanců v automobilovém odvětví nebo ztráty ve výši 2 miliard EUR automobilkám je absolutní nesmysl. Myslím si, že to přinese obchodní příležitosti velkému počtu malých a středních podniků v Evropě a dojde k vytvoření nových pracovních míst pro Evropany. Je třeba vyčkat, a my chceme vidět výsledky za pět, ne až za osm let. Doufám, že se na tomto kompromisu zítra dohodneme."@cs1
". Fru formand! Jeg vil gerne starte, ligesom mange andre parlamentsmedlemmer i dag, med at understrege vigtigheden af intellektuel ejendomsret og beskyttelsen af mønstre generelt. Vi har brug for disse rettigheder, hvis vi ønsker at fortsætte med at være konkurrencedygtige, dynamiske og innovative og udvikle vores samfund. Vi er dog også nødt til at sikre, at vores markeder fungerer effektivt. Kommissionens forslag kunne ikke komme på et bedre tidspunkt. Som mange har understreget, så har vi allerede ventet i 17 år, og vi skal vente i yderligere fem år. Jeg synes, at nyhedsskånefristen på fem år allerede er lang nok, og den giver helt sikkert automobilindustrien tid til at tilpasse deres industri på en passende måde. Dette er en god balancegang mellem intellektuel ejendomsret og forbrugernes rettigheder. Vi har 260 millioner bilejere i Europa, som venter på at få en velfungerende "reservedels- og reparationsklausul". Dette forslag til direktiv og kompromiset indgået af Retsudvalget sikrer, at alle de dele, som følger med slutproduktet, når produktet produceres – som ikke rigtig er traditionelle reservedele – stadig kan nyde fuld beskyttelse under mønsterdirektivet. Jeg er overbevist om, at direktivet vil være til fordel for de europæiske forbrugere. Automobilindustriens skræmmekampagne om, at det vil resultere i en nedskæring på 50.000 medarbejdere i automobilindustrien eller tab på 2 milliarder euro for bilfabrikanterne, er absolut noget vrøvl. Jeg mener, at det vil skabe forretningsmuligheder for en lang række små og mellemstore virksomheder i Europa og skabe nye job til europæerne. Det vil vise sig, og vi ønsker bestemt at se resultaterne om fem år og ikke otte år. Jeg håber, at dette vil blive kompromiset i morgen."@da2
". Frau Präsidentin! Eingangs möchte ich, wie es viele meiner Kolleginnen und Kollegen bereits getan haben, die Bedeutung der Rechte des geistigen Eigentums und des Geschmacksmusterschutzes im Allgemeinen hervorheben. Diese Rechte sind notwendig, wenn wir weiterhin wettbewerbsfähig, dynamisch und innovativ sein und eine gesellschaftliche Entwicklung ermöglichen wollen. Allerdings müssen wir auch sicherstellen, dass unsere Märkte wirksam funktionieren. Der Kommissionsvorschlag hätte zu keiner besseren Zeit kommen können. Wie von vielen betont wurde, haben wir bereits siebzehn Jahre darauf gewartet, und nun müssen wir noch fünf weitere Jahre warten. Ich denke, eine Gnadenfrist von fünf Jahren ist bereits lang genug und gibt der Automobilindustrie ausreichend Zeit für eine ordnungsgemäße Vorbereitung ihrer Branche. Es wurde ein guter Ausgleich zwischen den geistigen Eigentumsrechten und den Verbraucherrechten geschaffen. In Europa gibt es 260 Millionen Kraftfahrzeugbesitzer, die auf eine gut funktionierende „Ersatzteil- und Reparatur“-Klausel warten. Mit diesem Richtlinienvorschlag und dem Kompromiss des Rechtsausschusses wird sichergestellt, dass alle Teile, die bei der Herstellung an das Endprodukt angebracht werden – also keine herkömmlichen Ersatzteile – nach wie vor umfassenden Schutz im Rahmen der Design-Richtlinie genießen. Ich bin überzeugt, dass die europäischen Verbraucher von dieser Richtlinie profitieren werden. Die Panikmache der Automobilindustrie, dass dadurch 50 000 Arbeitsplätze im Automobilsektor verloren gehen könnten oder die Autohersteller Verluste in Höhe von zwei Milliarden Euro hinnehmen müssten, ist völliger Unsinn. Meines Erachtens werden auf diese Weise Geschäftsmöglichkeiten für zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen in Europa und neue Arbeitsplätze für Europäer geschaffen. Es bleibt abzuwarten, und wir wollen auf jeden Fall in fünf Jahren und nicht in acht Jahren Ergebnisse sehen. Ich hoffe, wir können uns morgen auf diesen Kompromiss einigen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς, όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι σήμερα, να υπογραμμίσω τη σημασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων, εν γένει. Χρειαζόμαστε αυτά τα δικαιώματα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, δυναμικοί και καινοτόμοι και να αναπτύξουμε τις κοινωνίες μας. Ωστόσο, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές μας λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο. Η πρόταση της Επιτροπής δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Όπως υπογράμμισαν πολλοί, ήδη περιμέναμε επί 17 χρόνια και πρέπει να περιμένουμε για ακόμη πέντε. Νομίζω ότι η πενταετής περίοδος χάριτος είναι ήδη αρκούντως μακρά και σίγουρα δίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία τον χρόνο να προσαρμόσει κατάλληλα τις εγκαταστάσεις της. Αυτή είναι μια καλή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Έχουμε 260 εκατομμύρια κατόχους αυτοκινήτων στην Ευρώπη, που περιμένουν να αποκτήσουν μια ρήτρα «ανταλλακτικών και επισκευής», που θα λειτουργεί ομαλά. Αυτή η πρόταση οδηγίας και ο συμβιβασμός που πέτυχε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διασφαλίζουν ότι όλα αυτά τα εξαρτήματα που συνδέονται με το τελικό προϊόν όταν φτιάχνεται το προϊόν –τα οποία δεν είναι πραγματικά παραδοσιακά εξαρτήματα– μπορούν να χαίρουν πλήρους προστασίας με βάση την οδηγία για τα σχέδια και υποδείγματα. Είμαι πεπεισμένη ότι η οδηγία θα ωφελήσει τους ευρωπαίους καταναλωτές. Η κινδυνολογία από πλευράς αυτοκινητοβιομηχανίας ότι αυτό θα επιφέρει την απώλεια 50 000 θέσεων απασχόλησης από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ή απώλειες 2 δισ. ευρώ στους κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι κάτι εντελώς ανόητο. Νομίζω ότι θα διανοίξει επιχειρηματικές ευκαιρίες για μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης για τους Ευρωπαίους. Μένει να δούμε, και σίγουρα θέλουμε να δούμε, τα αποτελέσματα σε πέντε και όχι σε οκτώ χρόνια. Ελπίζω ότι αυτός θα είναι ο συμβιβασμός αύριο."@el10
"Señora Presidenta, quiero empezar, como muchos otros colegas hoy, insistiendo en la importancia de los derechos de propiedad intelectual y la protección del diseño en general. Necesitamos esos derechos para seguir siendo competitivos, dinámicos e innovadores y para desarrollar nuestras sociedades. Ahora bien, tenemos que garantizar también el funcionamiento eficiente de nuestros mercados. La propuesta de la Comisión no puede llegar en un momento más oportuno. Como han insistido muchos, hemos esperado ya 17 años y vamos a tener que esperar otros cinco más. Creo que el período de gracia de cinco años es ya suficientemente largo y desde luego da al sector automovilístico tiempo para adaptar su industria de una manera adecuada. Se ha conseguido un buen equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los consumidores. Tenemos 260 millones de propietarios de vehículos en Europa, que están esperando a que se apruebe una cláusula sobre «piezas de recambio y reparación» que funcione bien. Esta propuesta de Directiva, y el compromiso adquirido por la Comisión de Asuntos Jurídicos, garantiza que todas las piezas que se ensamblen en el producto final durante su fabricación − y que no son, en realidad, piezas de recambio tradicionales – sigan disfrutando de plena protección con la Directiva sobre dibujos y modelos. Estoy convencida de que la Directiva beneficiará a los consumidores europeos. El alarmismo del sector automovilístico, que afirma que esta Directiva destruirá 50 000 empleos en su sector o producirá unas pérdidas de 2 000 millones de euros a los fabricantes de vehículos es un rotunda tontería. Yo cro que generará oportunidades de negocio para muchas pequeñas y medianas empresas en Europa y creará nuevos puestos de trabajo para los europeos. Queda por ver y desde luego que queremos ver cuál será el resultado en cinco años, y no en ocho años. Espero que éste sea el compromiso mañana."@es21
"Proua juhataja, tahaksin nii nagu täna paljud teised kolleegidki alustada intellektuaalomandi õiguste tähtsusest ja disainilahenduste kaitsmise tähtsusest üldiselt. Me vajame neid õigusi, kui tahame olla jätkuvalt konkurentsivõimelised, dünaamilised ja uuenduslikud ja arendada oma ühiskondasid. Peame samuti tagama meie turgude tõhusa toimimise. Komisjoni ettepanek ei oleks saanud tulla õigemal ajal. Nagu paljud on rõhutanud, oleme oodanud juba 17 aastat ja peame veel viis aastat ootama. Ma arvan, et viieaastane ooteperiood on küllalt pikk ja kindlasti annab see autotööstusele aega ettevõtete nõuetekohaseks kohandamiseks. See on hea tasakaal intellektuaalomandi õiguste ja tarbijate õiguste. Meil on Euroopas 260 miljonit sõidukiomanikku, kes ootavad hästi toimivat varuosade ja remondi klauslit. Direktiivi ettepanek ja õiguskomisjoni esitatud kompromiss tagavad, et kõik osad, mis on kinnitatud lõpptoote külge selle valmistamise ajal – mis ei ole tegelikult traditsioonilised varuosad – saavad ikkagi disainidirektiivi raames täieliku kaitse. Usun kindlalt, et direktiivist on Euroopa tarbijatele kasu. Autotööstuse paanikatekitamine, et see toob kaasa 50 000 töötaja kadumise autosektoris või tekitab autotootjatele 2 miljardit eurot kahju, on absoluutne rumalus. Arvan, et see loob ärivõimalused arvukatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele Euroopas ja loob eurooplastele uusi töökohti. Jääb üle oodata tulemusi ja me tahame neid kindlasti näha viie ja mitte kaheksa aasta pärast. Loodan, et see on homne kompromiss."@et5
". Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa kuten monet kollegani tänään korostamalla teollis- ja tekijänoikeuksien merkitystä ja mallien suojaa yleensä. Tarvitsemme kyseisiä oikeuksia, jos haluamme edelleen olla kilpailukykyisiä, dynaamisia ja innovatiivisia ja kehittää yhteiskuntiamme. Meidän on kuitenkin myös varmistettava, että markkinamme toimivat tehokkaasti. Komission ehdotus ei voisi olla ajankohtaisempi. Kuten monet ovat korostaneet, olemme odottaneet jo 17 vuotta, ja meidän on odotettava vielä viisi vuotta. Mielestäni viiden vuoden siirtymäkausi on jo riittävän pitkä, ja se antaa autoteollisuudelle varmasti tarpeeksi aikaa mukautua asianmukaisesti. On löydetty hyvä tasapaino teollis- ja tekijänoikeuksien ja kuluttajien oikeuksien välille. EU:ssa on 260 miljoonaa ajoneuvon omistajaa, jotka odottavat hyvin toimivaa ”varaosat ja korjaus” -lauseketta. Direktiiviehdotuksella ja oikeudellisten asioiden valiokunnan kompromissilla varmistetaan, että kaikkia osia, jotka kiinnitetään lopputuotteeseen valmistusvaiheessa – jotka eivät ole tosiasiassa perinteisiä varaosia – suojellaan täysimääräisesti mallien suojaa koskevalla direktiivillä. Olen varma, että tämä direktiivi koituu eurooppalaisten kuluttajien hyödyksi. Autoteollisuuden kauhukuva siitä, että se johtaisi 50 000 työntekijän vähentämiseen autoteollisuudesta tai kahden miljardin euron tappioihin ajoneuvojen valmistajille, on pelkkää pötyä. Uskon, että se tuo liiketoimintamahdollisuuksia monille pk-yrityksille EU:ssa ja luo uusia työpaikkoja EU:n kansalaisille. Se jää nähtäväksi, ja me todellakin haluamme nähdä tulokset viiden vuoden eikä kahdeksan vuoden kuluttua. Toivon, että se on kompromissi huomenna."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais commencer, comme beaucoup de mes collègues aujourd’hui, par souligner l’importance des droits de propriété intellectuelle et de la protection des dessins et modèles en général. Ces droits sont nécessaires si nous voulons continuer d’être concurrentiels, dynamiques et innovants et développer nos sociétés. Cependant, nous devons aussi nous assurer que nos marchés fonctionnent de manière efficace. La proposition de la Commission ne peut pas tomber plus à point. Comme beaucoup l’ont souligné, nous avons déjà attendu 17 ans et nous devons en attendre cinq de plus. Je pense que le délai de grâce de cinq ans est déjà assez long et qu’il donne certainement à l’industrie automobile le temps nécessaire pour s’ajuster correctement. C’est un bon équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et ceux des consommateurs. Nous avons 260 millions de propriétaires de véhicules en Europe qui attendent une clause de «pièces détachées et réparation» qui fonctionne bien. Cette proposition de directive et le compromis de la commission des affaires juridiques garantissent que toutes ces pièces qui sont attachées au produit final quand celui-ci est produit – qui ne sont pas vraiment des pièces détachées traditionnelles – bénéficient toujours d’une protection totale dans le cadre de la directive sur les dessins et les modèles. Je suis confiant dans le fait que la directive profitera aux consommateurs européens. La déclaration alarmiste de l’industrie automobile selon laquelle elle provoquerait la perte de 50 000 emplois dans le secteur automobile ou des pertes de 2 milliards d’euros pour les fabricants de véhicules est une aberration. Je pense qu’elle offrira des opportunités commerciales à un nombre important de petites et moyennes entreprises en Europe et créera de nombreux emplois pour les Européens. Cela reste à voir et nous voulons clairement voir les résultats d’ici cinq ans et pas huit. J’espère que cela sera le compromis de demain."@fr8
"Elnök asszony, mint sok más képviselőtársam ma, én is azzal szeretném kezdeni, hogy hangsúlyozom a szellemi tulajdonjogok, és általában a formatervezési minták oltalmának fontosságát. Szükségünk van ezekre a jogokra, ha versenyképesek, dinamikusak és innovatívak szeretnénk maradni, és fejleszteni szeretnénk társadalmainkat. Biztosítanunk kell azonban azt is, hogy piacaink hatékonyan működnek. A Bizottság javaslata nem is jöhetett volna jobbkor. Amint sokan kiemelték, már 17 éve várunk, és most még öt évet várni kell. Úgy vélem, ez az öt év haladék már éppen elég hosszú idő, és minden bizonnyal ad időt a gépkocsigyártó iparnak arra, hogy ágazatát megfelelően összehangolja. Megfelelő egyensúly jött létre a szellemi tulajdonjogok és a fogyasztók jogai között. Európában 260 millió gépkocsi-tulajdonos van, aki arra vár, hogy megszülessen egy jól működő „tartalék-alkatrész és javítási” záradék. Ez az irányelv-javaslat és a Jogi Bizottság által elért kompromisszum biztosítja, hogy a végtermékhez a gyártáskor kapcsolódó valamennyi alkatrész – amely hagyományosan nem is igazán tartalék-alkatrész – teljes oltalomban részesülhet a formatervezési mintákról szóló irányelv szerint. Bízom benne, hogy az irányelv az európai fogyasztók javát szolgálja. A gépkocsigyártás rémhírterjesztése, hogy ez az ágazatban 50 000 álláshely megszűnésével, vagy 2 milliárd EUR veszteséggel jár az gépkocsigyártók számára, teljes mértékben nonszensz. Úgy vélem, hogy üzleti lehetőséget teremt sok kis- és középvállalkozásnak Európában, és új munkahelyeket teremt az európaiak számára. Ezt majd meglátjuk, és mindenképpen meg szeretnénk látni az eredményeket öt, és nem nyolc éven belül. Remélem, holnap ez lesz a kompromisszum."@hu11
". Signora Presidente, vorrei iniziare, come molti dei miei colleghi oggi, sottolineando l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale e della protezione del disegno in generale. Questi diritti sono per noi necessari perché vogliamo continuare a essere competitivi, dinamici e innovativi e a sviluppare la nostra società. Tuttavia, dobbiamo anche far sì che i nostri mercati funzionino in modo efficiente. La proposta della Commissione non potrebbe giungere in un momento più idoneo. Come molti hanno evidenziato, abbiamo già atteso 17 anni, e dobbiamo attenderne altri cinque. Penso che il periodo di grazia di cinque anni sia già abbastanza lungo, e sicuramente offre all’industria automobilistica tempo a sufficienza per adeguarsi. Si tratta di un buon equilibrio tra i diritti di proprietà intellettuale e i diritti dei consumatori. Abbiamo 260 milioni di proprietari di veicoli in Europa che attendono una clausola in materia di “pezzi di ricambio e riparazioni” che funzioni. Questa proposta di direttiva e il compromesso ottenuto dalla commissione giuridica garantiscono che tutti i pezzi collegati al prodotto finale al momento della sua fabbricazione (i quali non sono pezzi di ricambio tradizionali) possano essere protetti appieno dalla direttiva sui disegni e sui modelli. Ho fiducia nei vantaggi che la direttiva porterà ai consumatori europei. L’allarmismo seminato dall’industria automobilistica, la quale sostiene che ciò produrrebbe una perdita di 50 000 posti di lavoro nel settore o 2 miliardi di euro di perdite per i costruttori non sta assolutamente in piedi. Penso che creerà opportunità commerciali per un grande numero di piccole e medie imprese europee e nuovi posti di lavoro per gli europei. Restano da vedere, e vogliamo assolutamente vedere, i risultati tra cinque anni e non otto. Spero che questo sarà il compromesso a cui giungeremo domani."@it12
"Gerb. pirmininke, kaip ir daugelis kolegų pirmiausia norėčiau pabrėžti intelektinės nuosavybės teisių ir dizaino apsaugos apskritai svarbą. Šios teisės reikalingos norint išlikti konkurencingiems, dinamiškiems ir novatoriškiems bei plėtoti mūsų visuomenę. Tačiau taip pat būtina užtikrinti veiksmingą mūsų rinkų veikimą. Komisijos pasiūlymas pateiktas pačiu laiku. Kaip daug kartų pabrėžta, mes ir taip laukėme 17 metų ir turime laukti dar penkerius. Manau, kad lengvatinis penkerių metų laikotarpis ir taip pakankamai ilgas, o automobilių pramonei suteikiama laiko tinkamai pritaikyti šią pramonės sritį. Tai yra tinkama intelektinės nuosavybės teisių ir vartotojų teisių pusiausvyra. Europoje yra 260 mln. transporto priemonių savininkų, norinčių tinkamos nuostatos atsarginių dalių ir remonto srityje. Šiuo direktyvos pasiūlymu ir Teisės reikalų komiteto parengtu kompromisu užtikrinama, kad dalims, prijungtoms prie galutinio gaminio jau po jo pagaminimo (tai yra suprantant atsargines dalis netradiciškai), būtų taikoma visiška apsauga pagal dizaino direktyvą. Esu įsitikinęs, kad ši direktyva bus naudinga Europos vartotojams. Automobilių pramonės atstovai visiškai nepagrįstai panikuoja, kad teks atleisti 50 000 automobilių sektoriaus darbuotojų ar transporto priemonių gamintojai patirs 2 mlrd. EUR nuostolius. Manau, kad tai suteiks verslo galimybes daugeliui Europos mažųjų ir vidutinių įmonių bei sukurs Europos gyventojams naujas darbo vietas. Dar pamatysime ir iš tiesų nekantriai laukiame rezultato po penkerių, o ne aštuonerių metų. Manau, kad rytoj pavyks pasiekti šį kompromisą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, tāpat kā daudzi citi kolēģi šodien, es vēlētos sākt, uzsverot, cik svarīgas ir intelektuālā īpašuma tiesības un dizainprojektu aizsardzība vispār. Mums ir nepieciešams šīs tiesības, ja mēs vēlamies turpināt būt konkurētspējīgi, dinamiski un novatoriski un attīstīt savu sabiedrību. Tomēr mums ir arī jāpārliecinās, ka mūsu tirgi darbojas efektīvi. Eiropas Komisijas priekšlikums nevarēja nākt piemērotākā brīdī. Kā daudzi jau to uzsvēra, mēs gaidījām 17 gadus, un mums ir jāgaida vēl piecus. Es domāju, ka labvēlības pieci gadi ir pilnīgi pietiekami, un tas noteikti dod automobiļu ražotājiem laiku, lai attiecīgi pielāgotu ražošanu. Ir labs līdzsvars starp intelektuālā īpašuma tiesībām un patērētāju tiesībām. Mums ir 260 miljoni transportlīdzekļu īpašnieki Eiropā, kas gaida „rezerves daļu un remonta” klauzulu, kas labi darbotos. Šis priekšlikums direktīvai, un kompromiss, ko panāca Juridiskā komiteja, nodrošina, ka visas tās daļas, kas ir pievienotas gatavam gala produktam — kas nav īsti tradicionālas rezerves daļas — vienalga var būt pilnīgi aizsargātas saskaņā ar Dizaina direktīvu. Esmu pārliecināta, ka direktīva dod labumu Eiropas patērētājiem. Automobiļu rūpniecības nozares žēlošanās par to, ka tā varētu radīt zaudējumus 50 000 nozares darbinieku vai EUR 2 miljardu zaudējumus transportlīdzekļu ražotājiem, ir pilnīgas muļķības. Es domāju, ka tā sniegs uzņēmējdarbības iespējas lielam skaitam maziem un vidējiem Eiropas un radīs jaunas darba vietas Eiropas iedzīvotājiem. Vēl atliek tikai saskatīt, un mēs noteikti vēlamies saskatīt rezultātus pēc pieciem un nevis astoņiem gadiem. Es ceru, ka par šo rīt tiks panākts kompromiss."@lv13
"Madam President, I would like to start, like many other colleagues today, by stressing the importance of intellectual property rights and the protection of design in general. We need these rights if we want to continue to be competitive, dynamic and innovative and develop our societies. However, we also need to make sure that our markets are functioning in an efficient way. The Commission’s proposal could not be more timely. As many have stressed, we have already waited for 17 years, and we have to wait five more. I think the grace period of five years is already long enough, and it certainly gives the automotive industry time to adjust their industry in a proper way. This is a good balance between intellectual property rights and the rights of consumers. We have 260 million vehicle owners in Europe, who are waiting to get a ‘spare parts and repair’ clause which is well functioning. This proposal for a directive, and the compromise made by the Committee on Legal Affairs, ensure that all those parts that are attached to the end product when the product is made – which are not really traditional spare parts – can still have full protection under the design directive. I am confident that the directive will benefit European consumers. The scaremongering by the automotive industry that this would result in the loss of 50 000 employees from the automotive sector or EUR 2 billion losses to vehicle manufacturers is absolute nonsense. I think that it will bring business opportunities for a large number of small and medium-sized enterprises in Europe and create new jobs for Europeans. It remains to be seen, and we definitely want to see the results in five years and not eight years. I hope this will be the compromise tomorrow."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil in de eerste plaats, zoals zo veel collega’s vandaag, wijzen op het belang van intellectuele-eigendomsrechten en de bescherming van modellen in het algemeen. We hebben deze rechten nodig als we concurrerend, dynamisch en innovatief willen blijven en onze samenlevingen verder willen ontwikkelen. We moeten er echter ook voor zorgen dat onze markten efficiënt functioneren. Het voorstel van de Commissie had niet op een beter moment kunnen komen. Zoals velen hebben benadrukt, hebben we hier al zeventien jaar op gewacht, en we moeten nog vijf jaar wachten. Ik denk dat de overgangsperiode van vijf jaar al lang genoeg is, en de auto-industrie krijgt hiermee zeker de tijd om zich op een behoorlijke wijze aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit is een goed evenwicht tussen intellectuele-eigendomsrechten en de rechten van consumenten. Er zijn in Europa 260 miljoen bezitters van motorvoertuigen, die een goed werkende “vervangingsonderdelen- en reparatieclausule” willen. Dit voorstel voor een richtlijn en het compromis dat de Commissie juridische zaken heeft gesloten zullen ervoor zorgen dat alle vervangingsonderdelen die aan het eindproduct worden bevestigd bij het maken van het product – dat zijn niet echt traditionele vervangingsonderdelen – op grond van de modellenrichtlijn nog steeds volledige bescherming kunnen genieten. Ik heb er vertrouwen in dat de richtlijn goed zal zijn voor de Europese consumenten. De bangmakerij door de auto-industrie dat dit vijftigduizend werknemers in de auto-industrie hun baan gaat kosten of tot een verlies van twee miljard euro voor de autofabrikanten zal leiden, is volkomen misplaatst. Ik denk dat dit kansen zal bieden aan een groot aantal kleine en middelgrote ondernemingen in Europa om nieuwe banen voor Europeanen te scheppen. Dat moeten we afwachten, en wij willen de resultaten na vijf jaar zien en niet pas na acht jaar. Ik hoop dat dit morgen het compromis zal worden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałabym zacząć, jaki wielu moich kolegów dzisiaj, od wskazania wagi prawa własności intelektualnej i ochrony wzoru w ogóle. Potrzebujemy tych regulacji jeśli chcemy być konkurencyjni, dynamiczni i innowacyjni oraz jeśli chcemy rozwijać nasze społeczeństwo. Jednakże, musimy mieć pewność, że nasze rynki działają efektywnie. Propozycja Komisji jest jak najbardziej na czasie. Jak wielu już wskazało, czekaliśmy na to już 17 lat, i musimy czekać jeszcze przez pięć kolejnych. Myślę, że pięcioletni okres przejściowy jest wystarczająco długi i z pewnością da czas przemysłowi samochodowemu na przystosowanie się do zmian we właściwy sposób. To jest dobra równowaga między prawami własności intelektualnej a prawami konsumentów. Mamy 260 milionów właścicieli pojazdów w Europie, którzy czekają na dobrze funkcjonującą klauzulę „części zamiennych i napraw”. Ten projekt dyrektywy i kompromis wypracowany przez Komisję Prawną, zapewniają, że wszystkie części składające się na produkt końcowy, gdy jest produkt jest tworzony - które nie są tak na prawdę tradycyjnymi częściami zapasowymi - mogą nadal podlegać dyrektywie o ochronie wzorów. Jestem przekonana, że ta dyrektywa przyniesie korzyści europejskim konsumentom. Panika wzniecona przez przemysł samochodowy, że doprowadzi to do utraty pracy przez 50 000 pracowników z sektora samochodowego lub 2 miliardów euro strat, jest zupełnym nonsensem. Moim zdaniem przyniesie to tylko możliwości rozwoju biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie i stworzy nowe miejsca pracy dla Europejczyków. Ważne do odnotowania jest to, że zdecydowanie chcemy widzieć rezultaty już za pięć lat, a nie za osiem lat. Mam nadzieję, że to będzie jutrzejszym kompromisem."@pl16
". Senhora Presidente, neste momento quero começar, tal como muitos outros colegas, por insistir na importância dos direitos de propriedade intelectual e pela protecção dos desenhos em geral. Necessitamos desses direitos para continuarmos a ser competitivos, dinâmicos e inovadores e também para desenvolver as nossas empresas. Contudo, temos de garantir do mesmo modo o funcionamento eficiente dos nossos mercados. A proposta da Comissão não podia chegar em momento mais oportuno. Tal como muitos de nós salientaram, esperámos 17 anos e ainda vamos ter de esperar mais cinco. Creio que um período de carência de cinco anos já é suficientemente longo e não há dúvida de que dá ao sector automóvel bastante tempo para adaptar a sua indústria de uma forma adequada. Conseguiu-se obter um bom equilíbrio entre os direitos de propriedade intelectual e os direitos dos consumidores. Temos 260 milhões de proprietários de veículos na Europa, à espera que se aprove uma cláusula sobre “peças sobresselentes e de reparação” que funcione nas devidas condições. Esta proposta de directiva, assim como o compromisso obtido pela Comissão dos Assuntos Jurídicos, garante que todas as peças incorporadas no produto final durante o seu fabrico e que não sejam, na realidade, peças sobresselentes tradicionais continuem a usufruir de total protecção no âmbito da directiva sobre desenhos e modelos. Estou confiante em que a directiva beneficiará os consumidores europeus. O alarmismo do sector automóvel, ao afirmar que esta directiva destruirá 50 000 empregos no seu sector ou causará perdas de 2 mil milhões de euros aos fabricantes de veículos, é um completo disparate. Na minha opinião vai gerar oportunidades de negócio para muitas pequenas e médias empresas na Europa, além de criar novos postos de trabalho para os europeus. Estamos para ver o resultado, e definitivamente queremos vê-lo, dentro de cinco anos, e não de oito anos. Espero que este ponto faça parte do compromisso de amanhã."@pt17
"Madam President, I would like to start, like many other colleagues today, by stressing the importance of intellectual property rights and the protection of design in general. We need these rights if we want to continue to be competitive, dynamic and innovative and develop our societies. However, we also need to make sure that our markets are functioning in an efficient way. The Commission’s proposal could not be more timely. As many have stressed, we have already waited for 17 years, and we have to wait five more. I think the grace period of five years is already long enough, and it certainly gives the automotive industry time to adjust their industry in a proper way. This is a good balance between intellectual property rights and the rights of consumers. We have 260 million vehicle owners in Europe, who are waiting to get a ‘spare parts and repair’ clause which is well functioning. This proposal for a directive, and the compromise made by the Committee on Legal Affairs, ensure that all those parts that are attached to the end product when the product is made – which are not really traditional spare parts – can still have full protection under the design directive. I am confident that the directive will benefit European consumers. The scaremongering by the automotive industry that this would result in the loss of 50 000 employees from the automotive sector or EUR 2 billion losses to vehicle manufacturers is absolute nonsense. I think that it will bring business opportunities for a large number of small and medium-sized enterprises in Europe and create new jobs for Europeans. It remains to be seen, and we definitely want to see the results in five years and not eight years. I hope this will be the compromise tomorrow."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rovnako ako dnes mnoho mojich kolegov by som rada začala zdôraznením dôležitosti práv duševného vlastníctva a ochrany dizajnov vo všeobecnosti. Potrebujeme tieto práva, pokiaľ chceme byť aj naďalej konkurencieschopní, dynamickí a inovatívni a rozvíjať naše spoločnosti. Potrebujeme však tiež zaistiť, aby naše trhy fungovali efektívne. Návrh Komisie nemohol byť príhodnejší. Ako tu už mnohí zdôraznili, čakali sme už 17 rokov a máme čakať ešte ďalších päť rokov. Myslím si, že päťročné prechodné obdobie je dostatočne dlhé a zaiste poskytne automobilovému priemyslu dostatočný časový priestor na to, aby sa zodpovedajúcim spôsobom prispôsobil. To je dobrá rovnováha medzi právami duševného vlastníctva a právami spotrebiteľov. V Európe máme 260 miliónov vlastníkov automobilov, ktorí čakajú na dobre fungujúce ustanovenie o „náhradných súčiastkach a opravách“. Tento návrh smernice a kompromis dosiahnutý Výborom pre právne veci zaručuje, že všetky súčiastky, ktoré sú súčasťou konečného produktu, keď sa tento produkt vyrába – ktoré vlastne nie sú obvyklými náhradnými súčiastkami –, môžu mať stále ochranu smernice na ochranu dizajnov. Som si istá, že táto smernica prinesie európskym spotrebiteľom osoh. Panikárenie automobilového priemyslu, že by to mohlo priniesť zánik 50 000 pracovných miest v automobilovom odvetví alebo straty vo výške 2 miliárd EUR pre automobilky, je absolútny nezmysel. Myslím si, že to prinesie obchodné príležitosti veľkému počtu malých a stredných podnikov v Európe a že sa pre Európanov vytvoria nové pracovné miesta. Treba vyčkať, a my chceme vidieť výsledky za päť, nie až za osem rokov. Dúfam, že sa na tomto kompromise zajtra dohodneme."@sk19
". – Gospa predsednica, podobno kot veliko mojih kolegov danes začenjam tudi sam s poudarjanjem pomembnosti pravic intelektualne lastnine in varstva modelov na splošno. Te pravice potrebujemo, če želimo biti konkurenčni, dinamični in inovativni ter razvijati naša podjetja še naprej. Vendar sem moramo tako prepričati, da delujejo naši trgi učinkovito. Predlog Komisije ne bi mogel biti bolj pravočasen. Kot so poudarili že mnogi, ga čakamo že 17 let, zdaj pa moramo čakati še dodatnih pet let. Menim, da je obdobje odloga petih let zelo dolgo, zato avtomobilska industrija zagotovo dovolj časa, da svojo industrijo na ustrezen način prilagodi. To je dobro ravnovesje med pravicami intelektualne lastnine in pravicami potrošnikov. V Evropi je 260 milijonov lastnikov vozil, ki čakajo na učinkovito klavzulo „o nadomestnih delih in popravilih“. Ta predlog direktive in kompromis odbora za pravne zadeve zagotavljata, da lahko imajo vsi navedeni deli, ki so pritrjeni na končni proizvod, ko je ta izdelan, in ki dejansko niso običajni deli, še vedno popolno zaščito v skladu z direktivo o modelih. Menim, da bo direktiva evropskim potrošnikom koristila. Strah avtomobilske industrije, da bo treba zaradi tega odpustiti 50 000 zaposlenih v avtomobilskem sektorju ali da bodo imeli izdelovalci vozil 2 milijardi EUR izgube, je popolnoma nesmiseln. Menim, da se bodo tako zagotovile nove poslovne možnosti za številna mala in srednje velika podjetja v Evropi in nova delovna mesta za Evropejce. Vendar bo treba na to počakati, pri čemer želimo rezultate doseči v petih in ne osmih letih. Upam, da bo jutri dosežen ta kompromis."@sl20
"Fru talman! I likhet med många andra kolleger i dag skulle jag vilja börja med att betona betydelsen av immateriella rättigheter och formskyddet i allmänhet. Vi behöver dessa rättigheter om vi vill fortsätta att vara konkurrenskraftiga, dynamiska och innovativa och utveckla våra samhällen. Vi behöver dock även se till att våra marknader fungerar effektivt. Kommissionens förslag kunde inte ha kommit lägligare. Som många framhållit har vi redan väntat i 17 år, och vi måste vänta i ytterligare fem. Jag anser att respittiden på fem år redan är tillräckligt lång, och den ger utan tvekan bilindustrin tid att anpassa sig på lämpligt sätt. Detta är en bra avvägning mellan immateriella rättigheter och konsumenträttigheter. Det finns 260 miljoner fordonsägare i Europa, och de väntar på en välfungerande ”reservdels- och reparationsklausul”. Genom förslaget till direktiv och den kompromiss som utskottet för rättsliga frågor har lagt fram garanteras att alla delar som ingår i slutprodukten när den tillverkas – vilka egentligen inte är reservdelar i traditionell mening – fortfarande kan ha ett fullödigt skydd enligt mönsterskyddsdirektivet. Jag är övertygad om att direktivet kommer att gagna de europeiska konsumenterna. Bilindustrins skräckpropaganda, att detta skulle leda till att 50 000 arbetstillfällen försvinner från bilbranschen eller till förluster på 2 miljarder euro för fordonstillverkarna, är rent nonsens. Jag anser att direktivet kommer att medföra affärsmöjligheter för ett stort antal små och medelstora företag i Europa och skapa nya arbetstillfällen för européerna. Det återstår att se, och vi vill definitivt se resultaten om fem, inte åtta, år. Jag hoppas att detta blir morgondagens kompromiss."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,10,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph