Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-11-Speech-2-265"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071211.36.2-265"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, may I also welcome this year’s Council and Commission annual report. It certainly makes progress in terms of extra detail, which we have called for in past years. But, if I can say so, it is still a little longer on description and a little shorter on analysis than we would like. However, I want to wholeheartedly congratulate the Portuguese Presidency on their new guidelines on the rights of the child – a major step forward. I hope in the next year that successive presidencies will ensure an effective role for the Fundamental Rights Agency and the upgrading of EU legislation to provide effective protection against discrimination on all grounds, and maintain pressure on the countries of the Western Balkans to bring war criminals to justice. I also want to call today for specific European support in the next year for the final report of the UN Secretary-General’s personal representative on business and human rights. As Parliament’s rapporteur on this issue, I am deeply concerned that in Bangalore this week Indian courts will seek to execute an international arrest warrant against seven Dutch activists from the Clean Clothes Campaign because they posted a report on labour violations at the Indian supplier of the fashion label G-Star, including forced overtime and physical and verbal abuse, on the internet. This is in contradiction of the Indian Government’s responsibilities under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights. I ask the Council and Commission to investigate this case, and I appeal for all EU governments not to cooperate with this arrest warrant on a fundamental issue both of labour rights and of freedom of speech."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte mi také přivítat letošní výroční zprávu Rady a Komise. Zajisté je posunem ve smyslu dalších podrobností, které jsme v minulých letech žádali. Ale pokud to mohu tak říci, je stále ještě trochu delší při popisování a trochu kratší při analýze, kterou bychom rádi měli. Rád bych ale z celého srdce poblahopřál portugalskému předsednictví k jeho novým pokynům k právům dítěte – což je zásadní krok vpřed. Doufám, že se příští rok ta předsednictví, která budou následovat, postarají o účinnou roli Agentury pro základní práva a zlepšení právních předpisů EU, aby se zajistila účinná ochrana před diskriminací z jakéhokoliv důvodu, a budou vytrvale tlačit na země západního Balkánu, aby přivedli válečné zločince před spravedlnost. Rád bych také dnes požádal o zvláštní evropskou podporu, která by v následujícím roce byla poskytnuta zprávě osobního zástupce generálního tajemníka OSN pro obchod a lidská práva. Jako parlamentní zpravodaj k této otázce jsem hluboce znepokojen, že indické soudy v Bangalore tento týden budou usilovat o vykonání mezinárodního zatykače na sedmi holandských aktivistech z kampaně za čisté šaty, protože na internetu zveřejnili zprávu o porušování pracovních práv u indického dodavatele módní značky G-Star, včetně nucených přesčasů a fyzického a verbálního týrání. To je v rozporu s odpovědnostmi indické vlády podle článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Žádám Radu a Komisi o prošetření tohoto případu a vyzývám všechny vlády EU, aby ve věci tohoto zatykače na zásadní otázku jak pracovních práv, tak svobody projevu nespolupracovaly."@cs1
"(EN) Hr. formand! Jeg er også tilfreds med årsberetningen fra Rådet og Kommissionen. Der er gjort betydelige fremskridt med hensyn til at øge detaljerigdommen, hvilket vi har efterspurgt i de forgange år. Men jeg vil sige, at der er en anelse for meget beskrivelse og en anelse for lidt analyse, end vi kunne ønske os. Jeg vil dog med liv og sjæl lykønske det portugisiske formandskab med deres nye retningslinjer for barnets rettigheder. Der er sket et stort fremskridt. Jeg håber, at de efterfølgende formandskaber i det kommende år vil sikre, at EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder og en effektivisering af EU-lovgivningen får en mere fremtrædende rolle i indsatsen for at opnå en effektiv beskyttelse mod diskrimination på alle områder og fastholde presset på landene på det vestlige Balkan for at få krigsforbrydere retsforfulgt. Jeg vil også benytte lejligheden til at kræve specifik europæisk støtte til den endelige rapport fra FN's Generalsekretærs personlige repræsentant om handel og menneskerettigheder. Som Parlamentets ordfører på spørgsmålet er jeg meget bekymret over, at indiske domstole i Bangalore i denne uge vil forsøge at udstede en international arrestordre på syv nederlandske aktivister fra kampagnen "Rent tøj", fordi de offentliggjorde en rapport på internettet om krænkelser af arbejdere hos den indiske leverandør af tøjmærket G-Star, herunder tvungen overarbejde samt fysisk og verbal mishandling. Dette er i modstrid med den indiske regerings ansvar i henhold til artikel 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder. Jeg vil bede Rådet og Kommissionen undersøge denne sag, og jeg opfordrer alle EU-regeringer til ikke at acceptere denne arrestordre, der berører så fundamentale spørgsmål som arbejderes rettigheder og ytringsfrihed."@da2
"Herr Präsident! Auch ich möchte den aktuellen Jahresbericht des Rates und der Kommission begrüßen. Es gab sicherlich Verbesserungen mit Blick auf die Genauigkeit, die wir in den vergangenen Jahren gefordert haben. Doch erlauben Sie mir, darauf hinzuweisen, dass die Beschreibung bedauerlicherweise nach wie vor einen wichtigeren Platz als die Analyse einnimmt. Nichtsdestotrotz möchte ich dem portugiesischen Ratsvorsitz herzlich zu seinen neuen Leitlinien zu den Rechten des Kindes gratulieren, die einen wichtigen Fortschritt darstellen. Ich hoffe, dass sich die aufeinander folgenden Vorsitze des kommenden Jahres um eine wirksame Rolle der Grundrechteagentur und um die Verbesserung der EU-Rechtsvorschriften für einen wirksamen Schutz vor Diskriminierungen aus allen Gründen bemühen und den Druck auf die Staaten des Westlichen Balkan aufrechterhalten werden, Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Ferner möchte ich an dieser Stelle für das nächste Jahr zu einer spezifischen Gemeinschaftsunterstützung des Abschlussberichts des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte aufrufen. Als Berichterstatter des Parlaments zu diesem Thema bereitet es mir große Sorgen, dass die indischen Gerichte in Bangalore in dieser Woche einen internationalen Haftbefehl gegen sieben niederländischen Aktivisten der Kampagne für Saubere Kleidung erlassen wollen, weil diese im Internet einen Bericht über arbeitsrechtliche Verstöße beim indischen Lieferanten des Modelabels G-Star veröffentlicht haben, darunter erzwungene Überstunden und physische und verbale Gewalt. Dies steht im Widerspruch zu den Verpflichtungen der indischen Regierung laut Artikel 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte. Ich fordere den Rat und die Kommission auf, diesen Fall zu prüfen, und ich bitte die EU-Regierungen inständig, diesen Haftbefehl nicht auszuführen, weil es hier um ein grundsätzliches Problem des Arbeitsrechts und der Meinungsfreiheit geht."@de9,9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να χαιρετίσω και εγώ τη φετινή ετήσια έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ασφαλώς σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τις πρόσθετες λεπτομέρειες, τις οποίες ζητήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, εάν μπορώ να το πω, εξακολουθεί να είναι λίγο εκτενέστερη στην περιγραφή και λίγο συντομότερη στην ανάλυση από ό,τι θα θέλαμε. Παρόλα αυτά, θέλω να συγχαρώ ολόθερμα την πορτογαλική Προεδρία για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού – είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου. Ελπίζω του χρόνου οι επόμενες Προεδρίες να εξασφαλίσουν έναν αποτελεσματικό ρόλο για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας, προκειμένου να παράσχουμε αποτελεσματική προστασία κατά των διακρίσεων για όλους τους λόγους και να συνεχίσουμε την πίεση προς τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων να οδηγήσουν τους εγκληματίες πολέμου στη δικαιοσύνη. Θέλω επίσης να ζητήσω σήμερα τη ρητή ευρωπαϊκή υποστήριξη του χρόνου στην τελική έκθεση του προσωπικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως εισηγητής του Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτημα, ανησυχώ βαθιά ότι στην Bangalore αυτήν την εβδομάδα τα ινδικά δικαστήρια θα επιχειρήσουν να εκτελέσουν ένας διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον επτά ολλανδών ακτιβιστών από την πρωτοβουλία «Clean Clothes Campaign», επειδή δημοσίευσαν στο Διαδίκτυο μια αναφορά για εργασιακές παραβάσεις στον ινδό προμηθευτή της εμπορικής μάρκας G-Star, μεταξύ αυτών αναγκαστικές υπερωρίες και σωματική και λεκτική κακοποίηση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της ινδικής κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Ζητώ από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ερευνήσουν αυτήν την υπόθεση και απευθύνω έκκληση προς όλα τα κράτη της ΕΕ να μην συνεργαστούν με αυτό το ένταλμα σύλληψης σε ένα θεμελιώδες ζήτημα, αφενός, εργατικών δικαιωμάτων και, αφετέρου, ελευθερίας του λόγου."@el10
"Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción el informe anual del Consejo y la Comisión de este año. Supone, desde luego, un avance en cuanto a los detalles adicionales que llevamos años pidiendo. Pero, si me permiten decirlo, sigue siendo algo más largo en la descripción y algo más corto en el análisis de lo que nos hubiera gustado. Con todo, quiero felicitar sinceramente a la Presidencia portuguesa por sus nuevas directrices sobre los derechos de la infancia, que constituyen un importante avance. Espero que el año que viene las sucesivas presidencias garanticen un papel eficaz de la Agencia de los Derechos Fundamentales y la mejora de la legislación comunitaria para permitir una protección efectiva frente a todo tipo de discriminación, y que mantenga la presión sobre los países de los Balcanes Occidentales para que procesen a los criminales de guerra. Quiero pedir hoy también ayuda europea específica durante el próximo año para el informe final del Representante Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos. Como ponente del Parlamento sobre esta cuestión, me preocupa profundamente que en Bangalore, esta semana, los tribunales indios vayan a tratar de ejecutar una orden de detención internacional contra siete activistas neerlandeses de la Campaña Ropa Limpia, por divulgar un informe sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores por parte del fabricante indio de la marca de moda G-Star, como la imposición forzosa de horas extraordinarias y los abusos físicos y verbales, en Internet. Eso se contradice con las obligaciones del Gobierno indio establecidas en el artículo 19 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. Pido al Consejo y a la Comisión que investiguen este caso, e insto a todos los gobiernos de la UE a no cooperar con esa orden de detención por una cuestión fundamental de derechos de los trabajadores y de libertad de expresión."@es21
"Härra juhataja, tahaksin samuti tervitada nõukogu ja komisjoni selle aasta aruannet. See on kindlasti samm edasi täiendavate üksikasjade osas, mida me eelmistel aastatel nõudnud oleme. Aga kui ma tohin nii öelda, see on ikka veidi pikem kirjelduse osas ja veidi lühem analüüsi osas, kui meile meeldiks. Tahan kogu südamest õnnitleda eesistujariik Portugali uute lapse õiguste suuniste puhul – see on suur samm edasi. Loodan, et järgmised eesistujariigid tagavad järgmisel aastal põhiõiguste ameti tõhusa rolli ja ELi õigusaktide ajakohastamise, et tulemuslikult kaitsta igat liiki diskrimineerimise eest ja säilitada surve Lääne-Balkani riikidele sõjakurjategijate kohtu alla andmiseks. Tahan täna samuti esitada üleskutse, et Euroopa toetaks järgmisel aastal konkreetselt ÜRO peasekretäri eriesindaja lõpparuannet ettevõtluse ja inimõiguste kohta. Parlamendi raportöörina selles küsimuses olen sügavalt mures, et India kohtud taotlevad Bangalore’is sellel nädalal rahvusvahelise vahistamiskäsu täideviimist seitsme Taani puhaste riiete kampaania aktivisti suhtes, sest nad avaldasid internetis aruande tööseaduste rikkumise kohta India moekaubamärgi G-Star tarnija juures, sealhulgas sunniviisilise ületunnitöö ja kehalise ja sõnalise väärkohtlemise kohta. See on vastuolus India valitsuse kohustustega kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikli 19 alusel. Palun nõukogul ja komisjonil seda juhtumit uurida ning pöördun kõikide ELi valitsuste poole üleskutsega mitte teha selle vahistamiskäsu osas koostööd tööõiguste ja sõnavabaduse põhiküsimuses."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin olen tyytyväinen neuvoston ja komission tämänvuotiseen raporttiin. Siinä on todellakin edistytty yksityiskohtien osalta, mitä olemme viime vuosina pyytäneet. Jos kuitenkin saan sanoa, niin kuvauksen osuus on hieman pidempi ja analyysin osuus hieman lyhyempi kuin olisimme toivoneet. Haluan kuitenkin onnitella koko sydämestäni puheenjohtajavaltio Portugalia sen uusista lasten oikeuksia koskevista suuntaviivoista, jotka ovat suuri askel eteenpäin. Toivon puheenjohtajavaltioiden varmistavan ensi vuonna, että perusoikeusvirasto ja EU:n lainsäädännön tarkistus toimivat tehokkaasti, jotta kaikenlainen syrjintä saadaan tehokkaasti torjuttua ja Länsi-Balkanin maita painostetaan tuomaan sotarikolliset oikeuden eteen. Haluan myös pyytää tänään erityistä eurooppalaista tukea ensi vuonna yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista vastaavalle YK:n pääsihteerin henkilökohtaiselle edustajalle. Asiasta vastaavana parlamentin esittelijänä olen erittäin huolestunut siitä, että Intian tuomioistuimet aikovat antaa tällä viikolla Bangaloressa kansainvälisen pidätysmääräyksen seitsemästä Clean Clothes -kampanjan alankomaalaisesta aktivistista, koska nämä ovat julkaisseet internetissä raportin G-Star-muotimerkin intialaisten toimittajien työrikkomuksista, mukaan luettuna pakotettu ylityö ja fyysinen ja verbaalinen hyväksikäyttö. Se on ristiriidassa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklassa Intian hallitukselle annettujenvelvollisuuksien kanssa Pyydän neuvostoa ja komissiota tutkimaan tämän tapauksen ja vetoan kaikkiin EU:n jäsenvaltioiden hallituksiin, jotta ne eivät noudata tätä pidätysmääräystä periaatekysymyksessä, joka koskee työoikeuksia ja sananvapautta."@fi7
"Monsieur le Président, je salue également le rapport annuel du Conseil et de la Commission. Il a certainement progressé en termes de détails supplémentaires, ce que nous avions demandé au cours des années précédentes. Mais, si je puis me permettre, il est toujours un peu long dans les descriptions et un peu court dans les analyses à notre goût. Je tiens néanmoins à féliciter du fond du cœur la présidence portugaise pour ses nouvelles orientations sur les droits de l’enfant – une avancée majeure. J’espère que l’année prochaine, les présidences successives garantiront un rôle efficace à l’Agence des droits fondamentaux et amélioreront la législation de l’UE pour fournir une protection efficace contre la discrimination dans tous les domaines, ainsi que maintenir la pression dans les pays des Balkans occidentaux afin de traduire les criminels de guerre en justice. Je tiens aussi à demander aujourd’hui le soutien spécifique de l’Europe pour l’année prochaine dans le cadre du rapport final du représentant personnel du secrétaire général de l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme. En tant que rapporteur parlementaire sur ce sujet, je suis profondément inquiet du fait qu’à Bangalore cette semaine, les tribunaux indiens tenteront d’exécuter un mandat d’arrêt international contre sept activistes néerlandais qui militent pour la parce qu’ils ont posté sur le web un rapport sur les violations du droit du travail chez le fournisseur indien de la marque G-Star, notamment des heures supplémentaires forcées et des violences physiques et verbales. Ceci est en contradiction avec les responsabilités du gouvernement indien en vertu de l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je demande au Conseil et à la Commission d’enquêter sur cette affaire et j’appelle tous les gouvernements de l’UE à ne pas coopérer avec ce mandat d’arrêt, qui porte sur une question fondamentale: le droit du travail et la liberté d’expression."@fr8
"Elnök úr, szeretném én is üdvözölni a Tanács és a Bizottság idei éves jelentését. Mindenképpen előrelépést jelent a több adat tekintetében, amit az elmúlt években is kértünk. De, ha mondhatom ezt, még minidig egy kicsit több a leírás és kicsit kevesebb az elemzés, mint szeretnénk. Mindazonáltal teljes szívemből gratulálok a portugál elnökségnek a gyermekek jogairól szóló új iránymutatáshoz, ami jelentős előrelépés. Remélem, jövőre a soron következő elnökségek tényleges szerepet biztosítanak az Alapjogi Ügynökségnek, és biztosítják az EU-jogszabályok javulását a bármilyen alapon történő megkülönböztetés elleni hatékony védelem garantálása, és a nyugat-balkáni országokra a háborús bűnösök kiadatásával kapcsolatosan gyakorolt nyomás fenntartása érdekében. Fel szeretném ma szólítani Önöket arra is, hogy a jövő évben különösen támogassák az ENSZ főtitkára személyes képviselőjének az üzletről és az emberi jogokról szóló záró jelentését. A kérdés parlamenti előadójaként mélységes aggodalommal tölt el, hogy a héten Bangalore-ban az indiai bíróságok nemzetközi elfogatóparancs végrehajtását fogják kérni a Clean Clothes Campaign (Tiszta Ruhák Kampány) hét holland aktivistájával szemben, akik a G-Star divatmárka indiai beszállítójánál tapasztalható, a munkásokkal szemben alkalmazott erőszakról, azon belül a kényszerített túlmunkáról, a fizikai és verbális erőszakról tettek közzé jelentést az interneten. Ez ellentétben áll az indiai kormánynak a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 19. cikke szerinti kötelezettségeivel. Felkérem a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vizsgálják ki ezt az esetet, és kérem az EU kormányait, hogy ne járuljanak hozzá ehhez a, mind a munkával kapcsolatos jogok, mind a szólásszabadság alapvető kérdéséről szóló elfogatóparancshoz."@hu11
"Signor Presidente, saluto anch’io con favore la relazione annuale del Consiglio e della Commissione di quest’anno. Essa segna certamente un passo avanti nella fornitura di ulteriori dettagli, che avevamo chiesto negli anni scorsi. Ma, se posso dire, è ancora leggermente più dettagliata nella parte descrittiva e un po’ più breve nella parte analitica di quanto desidereremmo. Tuttavia, desidero congratularmi di cuore con la Presidenza portoghese per le loro nuove linee direttrici sui diritti del fanciullo: un grosso passo avanti. Spero che l’anno prossimo le Presidenze che verranno garantiscano un ruolo efficace all’Agenzia per i diritti fondamentali e il miglioramento della legislazione UE al fine di offrire una tutela efficace dalla discriminazione per qualsiasi motivo e mantengano invariata la pressione sui paesi dei Balcani occidentali affinché assicurino alla giustizia i criminali di guerra. Desidero inoltre chiedere lo specifico sostegno europeo, l’anno prossimo, alla relazione finale del rappresentante personale del Segretario Generale dell’ONU sulle questioni relative al commercio e ai diritti umani. In qualità di relatore del Parlamento su questa tematica, sono profondamente preoccupato che questa settimana, a Bangalore, i tribunali indiani cerchino di eseguire un mandato di arresto internazionale contro sette attivisti olandesi della per aver pubblicato su una relazione sulle violazioni contro i lavoratori del fornitore indiano del marchio tra cui straordinari forzati, e violenze fisiche e verbali. Ciò risulta in contrasto con le responsabilità del governo indiano previsti dall’articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Chiedo al Consiglio e alla Commissione di indagare su questo caso, e faccio appello a tutti i governi dell’Unione europea affinché non diano seguito a questo mandato di arresto su una questione fondamentale che ha a che fare sia con i diritti dei lavoratori, sia con la libertà di parola."@it12
"Gerb. pirmininke, taip pat norėčiau pasidžiaugti šių metų Tarybos ir Komisijos metine ataskaita. Ji išties gerokai detalesnė, ko mes ir prašėme kelis praėjusius metus. Tačiau mano nuomone, jos aprašomoji dalis per didelė, o analizei skirta per mažai dėmesio. Tačiau noriu nuoširdžiai pasveikinti pirmininkaujančią Portugaliją dėl naujų vaiko teisių gairių; tai išties didelis žingsnis į priekį. Tikiuosi, kad kitais metais pirmininkausiančios valstybės užtikrins reikiamą Pagrindinių teisių agentūros vaidmenį ir patobulins ES teisės aktus, siekiant numatyti veiksmingą apsaugą nuo diskriminacijos bet kokiais pagrindais; taip pat kad išlaikysime reikalavimą Vakarų Balkanų šalims perduoti karo nusikaltėlius teisingumui. Šiandien raginu skirti konkrečią Europos paramą ateinančiais metais rengiamam baigiamajam JTO Generalinio Sekretoriaus asmeninio atstovo verslo ir žmogaus teisių klausimais ataskaitai. Esu Parlamento pranešėjas šiuo klausimu ir man kelia neimą tai, kad Bangalore šią savaitę Indijos teismuose bus siekiama išduoti tarptautinį arešto orderį dėl septynių Danijos aktyvistų, vykdančių kampaniją „Clean Clothes“, nes šie internete paskelbė ataskaitą apie madingo Indijos prekės ženklo tiekėjo „G-Star“ darbo teisės pažeidimus (ir priverstinį viršvalandinį darbą, fizinį ir žodinį piktnaudžiavimą). Tai pažeidžia Indijos vyriausybės įsipareigojimus pagal Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnį. Prašau Tarybos ir Komisijos ištirti šį atvejį ir kreipiuosi į visų ES šali vyriausybes su prašymu atsisakyti bendradarbiauti pagal šį arešto orderį, nes šis esminis klausimas susijęs su darbo teisėmis ir žodžio laisve."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es arī gribētu apsveikt šā gada Padomes un Komisijas gada ziņojumu. Tas noteikti ir progresējis papildu datu ziņā, ko esam prasījuši iepriekšējos gados. Bet, ja drīkst ko teikt, tad tajā joprojām ir mazliet par daudz aprakstu un par maz analīzes, nekā mēs to vēlētos. Tomēr, es gribu no visas sirds apsveikt Portugāles prezidentūru ar jaunajām pamatnostādnēm par bērnu tiesībām — tas ir liels solis uz priekšu. Ceru, ka arī nākamajā gadā turpmākās prezidentūras nodrošinās efektīvu Pamattiesību aģentūras darbību un uzlabos ES tiesību aktus, lai sniegtu efektīvu aizsardzību pret jebkura veida diskrimināciju un uzturētu spiedienu uz Rietumbalkānu valstīm saukt kara noziedzniekus pie atbildības. Es arī gribu šodien pieprasīt īpašu Eiropas atbalstu nākamajā gadā ANO ģenerālsekretāra personīgā pārstāvja uzņēmumu un cilvēktiesību jomā galīgajam ziņojumu. Kā Parlamenta referents šajā jautājumā es esmu dziļi nobažījies par to, ka Bangalorā šonedēļ Indijas tiesas centīsies piemērot starptautisko aresta orderi septiņiem holandiešu aktīvistiem no jo viņi izplatīja ziņojumu par darba pārkāpumiem Indijas modes preču zīmes piegādātāja uzņēmumā, tajā skaitā arī par piespiedu virsstundām, kā arī par fizisku un mutisku aizskaršanu internetā. Tas ir pretrunā Indijas valdības pienākumiem saskaņā ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pantu. Es lūdzu Padomi un Komisiju izmeklēt šo lietu un lūdzu visām ES valdībām neatbalstīt šo apcietināšanas orderi būtiskā jautājumā gan par darba tiesībām, gan par vārda brīvību."@lv13
"Mr President, may I also welcome this year’s Council and Commission annual report. It certainly makes progress in terms of extra detail, which we have called for in past years. But, if I can say so, it is still a little longer on description and a little shorter on analysis than we would like. However, I want to wholeheartedly congratulate the Portuguese Presidency on their new guidelines on the rights of the child – a major step forward. I hope in the next year that successive presidencies will ensure an effective role for the Fundamental Rights Agency and the upgrading of EU legislation to provide effective protection against discrimination on all grounds, and maintain pressure on the countries of the Western Balkans to bring war criminals to justice. I also want to call today for specific European support in the next year for the final report of the UN Secretary-General’s personal representative on business and human rights. As Parliament’s rapporteur on this issue, I am deeply concerned that in Bangalore this week Indian courts will seek to execute an international arrest warrant against seven Dutch activists from the Clean Clothes Campaign because they posted a report on labour violations at the Indian supplier of the fashion label G-Star, including forced overtime and physical and verbal abuse, on the internet. This is in contradiction of the Indian Government’s responsibilities under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights. I ask the Council and Commission to investigate this case, and I appeal for all EU governments not to cooperate with this arrest warrant on a fundamental issue both of labour rights and of freedom of speech."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil het jaarverslag van de Raad en de Commissie verwelkomen. Er is zeker vooruitgang te zien in de vorm van extra details, iets waar wij in voorgaande jaren om hebben gevraagd. Maar ik wil toch opmerken dat het verslag nog steeds iets meer beschrijving en iets minder analyse bevat dan wij zouden willen. Ik wil het Portugese voorzitterschap echter van harte feliciteren met de nieuwe richtsnoeren inzake de rechten van het kind – een belangrijke stap vooruit. Ik hoop dat de volgende voorzitterschappen er het komend jaar in zullen slagen om het Agentschap voor de grondrechten een effectieve rol te geven en de EU-wetgeving te verbeteren om doelmatige bescherming te bieden tegen alle vormen van discriminatie, en dat ze ook de druk op de landen van de westelijke Balkan om oorlogsmisdadigers aan justitie uit te leveren zullen kunnen handhaven. Ik wil vandaag ook voor pleiten dat er volgend jaar specifieke Europese steun wordt gegeven voor het eindverslag van de persoonlijke vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor bedrijfsleven en mensenrechten. Als rapporteur van het Parlement voor dit onderwerp maak ik me grote zorgen over het feit dat Indiase rechtbanken in Bangalore deze week een internationaal aanhoudingsbevel tegen zeven Nederlandse activisten van de Schone Kleren-campagne willen uitvoeren omdat deze op internet een rapport hebben gepubliceerd over schendingen van arbeidsrechten door een Indiase leverancier van het modemerk G-Star, waarin onder andere melding wordt gemaakt van gedwongen overwerk en lichamelijk en verbaal misbruik. Dit is in strijd met de verantwoordelijkheden die de Indiase regering heeft op grond van artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Ik vraag de Raad en de Commissie om deze zaak te onderzoeken en ik doe een beroep op alle EU-regeringen om niet mee te werken aan dit aanhoudingsbevel, waarbij fundamentele rechten als arbeidsrechten en de vrijheid van meningsuiting in het geding zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Ja także chciałbym wyrazić zadowolenie z tegorocznego sprawozdania rocznego Rady i Komisji. Z pewnością stanowi ono postęp pod względem dodatkowych szczegółów, o które apelowaliśmy w minionych latach. Ale jeśli wolno mi tak powiedzieć, jest nadal bardziej opisowe i mniej analityczne niż byśmy chcieli. Chciałbym jednak z całego serca pogratulować prezydencji portugalskiej nowych wytycznych dotyczących praw dziecka – to ważny krok naprzód. Mam nadzieję, że w przyszłym roku kolejne prezydencje zapewnią skuteczną rolę Agencji Praw Podstawowych i udoskonalenie prawodawstwa UE tak, aby zapewniało skuteczną ochronę przed dyskryminacją wynikającą z jakichkolwiek przyczyn, oraz utrzymają naciski na kraje Bałkanów Zachodnich, aby doprowadziły zbrodniarzy wojennych przed oblicze sprawiedliwości. Chcę także zaapelować dziś o specjalne europejskie poparcie w przyszłym roku dla ostatecznego sprawozdania osobistego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ na temat biznesu i praw człowieka. Jako sprawozdawca Parlamentu w tej sprawie jestem bardzo zaniepokojony, że w tym tygodniu w Bangalore indyjskie sądy będą dożyły do wydania międzynarodowego nakazu aresztowania siedmiu holenderskich działaczy Clean Clothes Campaign, ponieważ opublikowali oni w Internecie raport o łamaniu praw człowieka przez indyjską firmę odzieżową G-Star, w tym o zmuszaniu do pracy w nadgodzinach oraz maltretowaniu fizycznym i słownym. Jest to sprzeczne z zobowiązaniami rządu Indii wynikającymi z art. 19 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych. Proszę Radę i Komisję o zbadanie tej sprawy i apeluję do rządów wszystkich państw UE, aby nie stosowała się do tego nakazu aresztowania, ponieważ jest to zasadnicza sprawa, która dotyczy praw pracowniczych i wolności słowa."@pl16
"Senhor Presidente, permitam-me que também eu saúde o Relatório Anual do Conselho e da Comissão deste ano. Não há dúvida de que se registam progressos no que se refere a pormenores adicionais que solicitámos no ano passado. Todavia, se é que posso dizer, continua a ser um pouco longo demais na parte descritiva e um pouco abreviado demais na parte da análise do que gostaríamos. Contudo, quero sinceramente felicitar a Presidência portuguesa pelas suas novas linhas de orientação em matéria de direitos da criança, que constituem uma passo em frente assinalável. No próximo ano, espero que as Presidências seguintes garantam a eficácia da Agência para os Direitos Fundamentais e a melhoria da legislação da UE de modo a permitir uma verdadeira protecção contra qualquer tipo de discriminação e continuem exercendo pressão sobre os países dos Balcãs Ocidentais com o objectivo de levar os criminosos de guerra a responder perante a justiça. Gostaria também de solicitar uma ajuda específica por parte da Europa, durante o próximo ano, para o relatório final do representante pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Como relator do Parlamento sobre este tema, é para mim motivo de grande preocupação o facto de, esta semana, em Bangalore, os tribunais indianos procurarem dar execução a um mandado de detenção internacional contra sete activistas neerlandeses da Campanha Roupas Limpas por terem divulgado na Internet um relatório sobre as violações dos direitos dos trabalhadores cometidas pelo fornecedor indiano da marca da moda G-Star, incluindo a obrigatoriedade fazer horas extraordinárias e abusos verbais e físicos. Isto está em contradição com as responsabilidades do Governo indiano decorrentes do artigo 19º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Solicito ao Conselho e à Comissão que investiguem este caso, e apelo a todos os Governos da UE para não cooperarem com este mandado de detenção por uma questão fundamental, que se prende tanto com os direitos no trabalho como com a liberdade de expressão."@pt17
"Mr President, may I also welcome this year’s Council and Commission annual report. It certainly makes progress in terms of extra detail, which we have called for in past years. But, if I can say so, it is still a little longer on description and a little shorter on analysis than we would like. However, I want to wholeheartedly congratulate the Portuguese Presidency on their new guidelines on the rights of the child – a major step forward. I hope in the next year that successive presidencies will ensure an effective role for the Fundamental Rights Agency and the upgrading of EU legislation to provide effective protection against discrimination on all grounds, and maintain pressure on the countries of the Western Balkans to bring war criminals to justice. I also want to call today for specific European support in the next year for the final report of the UN Secretary-General’s personal representative on business and human rights. As Parliament’s rapporteur on this issue, I am deeply concerned that in Bangalore this week Indian courts will seek to execute an international arrest warrant against seven Dutch activists from the Clean Clothes Campaign because they posted a report on labour violations at the Indian supplier of the fashion label G-Star, including forced overtime and physical and verbal abuse, on the internet. This is in contradiction of the Indian Government’s responsibilities under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights. I ask the Council and Commission to investigate this case, and I appeal for all EU governments not to cooperate with this arrest warrant on a fundamental issue both of labour rights and of freedom of speech."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi tiež uvítať tohtoročnú výročnú správu Rady a Komisie. Správa určite predstavuje pokrok z hľadiska ďalších podrobností, ktoré sme v minulých rokoch požadovali. Avšak, ak to tak môžem povedať, správa je stále ešte trochu dlhšia pri opisovaní a trochu kratšia pri analýze, než by sme chceli. Chcem však z celého srdca zablahoželať portugalskému predsedníctvu k jeho novým usmerneniam týkajúcim sa práva dieťaťa, čo je významným krokom vpred. Dúfam, že ďalšie predsedníctva na budúci rok zabezpečia účinnú úlohu Agentúry pre základné práva a zlepšenie právnych predpisov EÚ, aby sa zabezpečila účinná ochrana proti diskriminácii z akýchkoľvek dôvodov a pokračovanie tlaku na krajiny západného Balkánu, aby postavili vojnových zločincov pred súd. Dnes by som chcel tiež požiadať o špecifickú európsku podporu, ktorá by sa v budúcom roku poskytla správe osobného zástupcu generálneho tajomníka OSN pre obchod a ľudské práva. Ako parlamentný spravodajca o tejto otázke som hlboko znepokojený, že indické súdy v Bangalore budú v tomto týždni požadovať vykonanie medzinárodného zatykača na siedmych holandských aktivistoch z kampane za čisté šaty, pretože na internete uverejnili správu o porušovaní pracovných práv indickým dodávateľom značky G-Star vrátane nútených nadčasov a fyzického a verbálneho týrania. Je to v rozpore so zodpovednosťami indickej vlády podľa článku 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Žiadam Radu a Komisiu o prešetrenie tohto prípadu a vyzývam všetky vlády EÚ, aby v súvislosti s týmto zatykačom týkajúcim sa základnej otázky pracovných práv aj slobody prejavu nespolupracovali."@sk19
"Gospod predsednik, tudi sam podpiram letošnje letno poročilo Sveta in Komisije. Zagotovo je dosežen napredek v zvezi z dodatnimi podrobnostmi, ki smo jih zahtevali v prejšnjih letih. Vendar je še vedno malo daljše pri opisih in malo krajše pri analizi, kot bi si želeli. Vendar resnično čestitam portugalskemu predsedstvu za njihove nove smernice o pravicah otrok, ki pomenijo pomemben napredek. Upam, da bosta naslednji predsedstvi Sveta leta 2008 zagotovili dejavno vlogo agencije za temeljne pravice in izboljšali zakonodajo EU, da bo zagotovila učinkovito zaščito proti diskriminaciji iz kakršnega koli razloga ter ohranili pritisk na države zahodnega Balkana v zvezi s kaznovanjem vojnih zločincev. Danes pozivam tudi k posebni evropski podpori končnemu poročilu osebnega predstavnika generalnega sekretarja ZN o podjetništvu in človekovih pravicah v naslednjem letu. Kot poročevalec Parlamenta v zvezi s tem vprašanjem sem zelo zaskrbljen, saj bodo indijska sodišča ta teden v Bangaloreju izdala mednarodni nalog za prijetje sedmih nizozemskih aktivistov kampanje za čista oblačila (Clean Clothes Campaign), ker so v internetu objavili poročilo o kršenju delavskih pravic pri indijskemu dobavitelju modne znamke G-Star, v katero so vključene navedbe prisilnega nadurnega dela ter fizične in verbalne zlorabe. To je v nasprotju z odgovornostjo indijske vlade v skladu s členom 19 mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. Svet in Komisijo pozivam, da raziščeta ta primer, pozivam tudi vse vlade EU, naj ne sodelujejo v izvajanju tega naloga za prijetje zaradi temeljnega vprašanja delavskih pravic in svobode govora."@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar också 2007 års rapport från rådet och kommissionen. Den är utan tvekan ett framsteg eftersom den, såsom vi tidigare har krävt, är mer omfattande. Om jag får säga det så är dock beskrivningen fortfarande lite längre och analysen lite kortare än vi skulle önska. Jag vill dock helhjärtat gratulera det portugisiska ordförandeskapet till de nya riktlinjerna om barnets rättigheter – ett stort framsteg. Jag hoppas att kommande ordförandeskap under nästa år ser till att byrån för grundläggande rättigheter spelar en effektiv roll, att EU-lagstiftningen utvidgas till att omfatta ett effektivt skydd mot all form av diskriminering samt att man fortsätter att utöva påtryckningar för att få länderna på Västra Balkan att överlämna krigsbrottslingar till rättvisan. I dag uppmanar jag även EU att nästa år särskilt stödja slutrapporten från FN:s generalsekreterares personliga representant för mänskliga rättigheter i näringslivet. Som parlamentets föredragande i frågan är jag djupt oroad över att indiska domstolar i Bangalore kommer att utfärda en internationell häktningsorder denna vecka mot sju nederländska aktivister från kampanjen Rena Kläder för att de offentliggjort en rapport på Internet om att en indisk leverantör till modemärket G-Star kränkt arbetstagare, bland annat genom påtvingad övertid och fysisk och psykisk misshandel. Detta strider mot den indiska regeringens åtaganden enligt artikel 19 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Jag uppmanar rådet och kommissionen att undersöka detta fall och vädjar till EU-regeringarna att inte samarbeta kring denna häktningsorder, som avser mänskliga rättigheter såsom arbetstagares rättigheter och yttrandefrihet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"G-Star"12
"Richard Howitt (PSE ). -"5,1,19,14,16,13,21
"„G-Star”"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph