Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-11-Speech-2-254"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071211.36.2-254"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think the European Parliament has started off well towards the celebration of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights with the award of the Sakharov Prize for Freedom of Thought to the impressive Mr Salih Mahmoud Osman. But he told us that we are failing in our duty to offer protection to the people of Darfur and that the EU needed to put determination and resources, including troops, into that effort. How can it be that an EU that preaches human rights allows the murder of 600 000 people and the displacement of four million? The EU must build up its capacity to intervene in crisis situations such as this. Without action, our words on the promotion of shared values are so much hot air. I think many of my constituents and the suffering people of Darfur will have been astonished at the sight of EU leaders enjoying cocktails in Lisbon last weekend with the Presidents of both Zimbabwe and Sudan. A major gap in the Council and Commission’s 2007 human rights report is any response to the revelations, not least by this Parliament, of EU governments’ collusion in extraordinary rendition. We are told that the EU has been active on the issue of torture. How can it be that an EU that stands for human rights and the elimination of torture has offered no true accountability or establishment of the truth, but only blank denials and bland assurances for its own involvement in this barbarity? The signing of the Charter of Fundamental Rights this week – welcome as it is, not least as it will be the first time that sexual orientation discrimination is banned in an international human rights instrument – rings hollow if we see hypocrisy in practice. Lastly, Mr Osman also warned that justice and accountability must not be compromised by a political deal and that the cycle of impunity must be broken. I think we can apply that warning to the current situation in the Balkans. The European Union must not allow itself to be blackmailed by Serbia into signing the Association Agreement as a sweetener for the loss of Kosovo, unless and until Ratko Mladić and Radovan Karadžić are delivered to The Hague. We cannot sweep aside the judgment of Hague prosecutor Carla Del Ponte that the Serbian Government has deliberately failed to deliver Mladić and Karadžić to justice. We cannot reward Serbia for holding back from a violent reaction over Kosovo."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, myslím, že Evropský parlament učinil velmi dobrý první krok směrem k oslavám 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, když udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení úchvatnému panu Salihu Mahmoudu Osmanovi. Ten nám ale řekl, že nejsme schopni dostát své povinnosti nabídnout ochranu lidem z Dárfúru a že EU potřebuje do tohoto úsilí vložit své odhodlání a zdroje, včetně vojenských jednotek. Jak je možné, že EU, která hlásá lidská práva, připustí vraždu 600 000 lidí a vysídlení čtyř milionů ? Evropská unie musí budovat svoji způsobilost zasahovat v krizových situacích, jako je tato. Bez akce jsou naše slova o prosazování sdílených hodnot pouhými tlachy. Myslím, že mnoho mých voličů a trpících lidí z Dárfúru bylo udiveno pohledem na vedoucí představitele EU, kteří si minulý víkend v Lisabonu užívali koktejly s prezidenty Zimbabwe a Súdánu. Hlavním nedostatkem zprávy Komise a Rady o lidských právech za rok 2007 je jakákoliv reakce, zejména reakce Parlamentu, na zveřejnění závěrů vlád EU o mimořádném vydávání podezřelých. Jsme informováni, že EU byla aktivní, pokud se týká otázky mučení. Jak to, že EU, která hájí lidská práva a usiluje o vymícení mučení, nenabídla žádnou skutečnou odpovědnost nebo zjištění pravdy o svém vlastním zapletení do tohoto zvěrstva, ale pouze nic neříkající popírání a mdlá ujištění? Podepsání Listiny základních práv v tomto týdnu – jakkoliv je vítáno, zejména protože to bude poprvé, kdy je v mezinárodní listině o lidských právech zakázána diskriminace z důvodu sexuální orientace – vyznívá naprázdno, pokud jsme v praxi svědky pokrytectví. V poslední řadě pan Osman také varoval, že spravedlnost a odpovědnost nesmí být oslabeny politickým obchodováním a že kruh beztrestnosti musí být rozetnut. Myslím, že toto varování můžeme vztáhnout na současnou situaci na Balkáně. Evropská unie se nesmí nechat Srbskem vydírat k podpisu dohody o přidružení, který má fungovat jako úplatek za ztrátu Kosova, dokud nebudou Ratko Mladić a Radovan Karadžić předvedeni do Haagu. Nemůžeme zamést pod koberec rozsudek hlavní žalobkyně z Haagu, Carly Del Ponteové, podle kterého srbská vláda úmyslně neodevzdala Mladiće and Karadžiće spravedlnosti. Nemůžeme Srbsko odměňovat za to, že se zdrží násilné reakce na Kosovo."@cs1
"Hr. formand! Jeg synes, at Europa-Parlamentet er kommet godt fra start forud for fejringen af 60-årsdagen for verdenserklæringen for menneskerettigheder, da Sakharov-prisen for tankefrihed er gået til den prægtige hr. Salih Mahmoud Osman. Men han har fortalt os, at vi ikke har opfyldt vores pligt til at yde folket i Darfur beskyttelse, og at EU er nødt til at følge sine ord op med beslutsomhed og ressourcer, herunder tropper. Hvordan kan det være, at et EU, der prædiker menneskerettigheder, ser til, mens 600 000 mennesker myrdes og fire millioner fordrives? EU skal øge sin kapacitet, så vi er i stand til at gribe ind i krisesituationer som denne. Uden handling er vores ord om at fremme fælles værdier intet andet end varm luft. Jeg tror, at mange af mine konstituenter og de lidende mennesker i Darfur blev meget forbavsede over at se EU-ledere drikke cocktails sammen med præsidenterne for både Zimbabwe og Sudan i Lissabon i sidste weekend. En dyb kløft i Rådet og Kommissionens 2007-beretning om menneskerettigheder er hvilket som helst svar på de afsløringer, som ikke mindst dette Parlament har lavet, af EU-regeringers aftalte spil i ekstraordinære udleveringer. Vi får at vide, at EU har været aktiv på spørgsmålet om tortur. Hvordan kan det være, at et EU, der står for menneskerettigheder og afskaffelsen af tortur, ikke har vist nogen ægte ansvarlighed eller udlagt sandheden, som den er, men kun pure benægter og kommer med intetsigende forsikringer om sin egen indblanding i dette barbari? Underskrivelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i denne uge - om end det er kærkomment, ikke mindst fordi det vil være første gang, at diskrimination på grund af seksuel orientering forbydes i et internationalt menneskerettighedsinstrument - klinger hult, hvis det praktiseres hyklerisk. Endeligt advarede hr. Osman os om, at retfærdighed og ansvarlighed ikke må blive kompromitteret af en politisk aftale, og at straffrihedscyklussen skal brydes. Jeg tror, at den advarsel kan overføres til den aktuelle situation på Balkan. Den Europæiske Union må ikke lade sig presse af Serbien til at underskrive associeringsaftalen som kompensation for tabet af Kosovo, medmindre, og indtil, Ratko Mladić og Radovan Karadžić udleveres til Haag. Vi kan ikke tilsidesætte Haag-anklager Carla Del Pontes vurdering af, at den serbiske regering bevidst har undladt at udlevere Mladić og Karadžić til domstolen. Vi må ikke belønne Serbien for ikke at være kommet med en voldelig reaktion over Kosovo."@da2
"Herr Präsident! Meines Erachtens hat das Parlament mit der Verleihung des Sacharow-Preises für geistige Freiheit an den beeindruckenden Salih Mahmoud Osman die Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gut eingeleitet. Doch er hat uns darauf hingewiesen, dass wir unserer Verpflichtung nicht nachkommen, den Menschen in Darfur Schutz zu gewähren, und dass die EU dieses Ziel mit Entschlossenheit und Mitteln, darunter auch Truppen, verfolgen muss. Wie kann es sein, dass eine EU, die Menschenrechte predigt, den Mord an 600 000 und die Vertreibung von vier Millionen Menschen zulässt? Die EU muss ihre Kriseninterventionskapazitäten für derartige Situationen verbessern. Wenn wir nicht handeln, dann sind unsere Worte zur Förderung unserer gemeinsamen Werte nicht mehr als heiße Luft. Ich denke, viele meiner Wählerinnern und Wähler und die leidenden Menschen in Darfur hätte es überrascht, die EU-Staats- und Regierungschefs am vergangenen Wochenende in Lissabon mit den Präsidenten von Simbabwe und dem Sudan Cocktail trinken zu sehen. Im Menschenrechtsbericht 2007 des Rates und der Kommission klafft eine große Lücke, was als Reaktion auf die Enthüllungen nicht nur des Europaparlaments zu den geheimen Absprachen der EU-Regierungen bei den außerordentlichen Überstellungen zu werten ist. Uns wird gesagt, dass die EU etwas gegen Folter unternommen hat. Wie kann es sein, dass eine EU, die für Menschenrechte und die Abschaffung der Folter steht, mit Blick auf diese Barbarei nicht wirklich Rechenschaft ablegen oder zur Wahrheitsfindung beitragen kann, sondern nur gehaltlose Dementi und fade Zusicherungen abliefert, nicht daran beteiligt gewesen zu sein? Die Charta der Grundrechte, die in dieser Woche unterzeichnet wird – so sehr sie auch zu begrüßen ist, wird doch zum ersten Mal die Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Orientierung in einem internationalen Menschenrechtsinstrument verboten – zur Bedeutungslosigkeit verurteilt sein, wenn wir es in der Praxis mit Scheinheiligkeit zu tun haben. Schließlich hat Herr Osman davor gewarnt, dass Gerechtigkeit und demokratische Kontrolle nicht einer politischen Einigung zum Opfer fallen dürfen und dass der Kreislauf der Straflosigkeit durchbrochen werden muss. Meines Erachtens können wir diese Warnung auf die gegenwärtige Lage in den Balkanstaaten übertragen. Die Europäische Union darf nicht zulassen, von Serbien zur Unterzeichnung eines Assoziationsabkommens erpresst zu werden, um dem Land den Verlust des Kosovo zu versüßen, so lange und bis nicht Ratko Mladić und Radovan Karadžić an Den Haag ausgeliefert wurden. Wir dürfen die Meinung der Haager Chefanklägerin Carla Del Ponte, dass die serbische Regierung Mladić und Karadžić bewusst nicht an das Gericht ausliefert, nicht unbeachtet lassen. Wir können Serbien nicht dafür belohnen, dass es auf eine gewalttätige Reaktion gegenüber dem Kosovo verzichtet."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε καλά ως προς τον εορτασμό της 60ής επετείου της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης στον μεγαλοπρεπή κ. Salih Mahmoud Osman. Όμως, μας είπε ότι αποτυγχάνουμε στο καθήκον μας να προσφέρουμε προστασία στον λαό του Νταρφούρ και ότι η ΕΕ σε αυτήν την προσπάθεια έπρεπε να συμπεριλάβει αποφασιστικότητα και πόρους, καθώς και στρατεύματα. Πώς γίνεται μια ΕΕ που κηρύσσει τα ανθρώπινα δικαιώματα να επιτρέπει τη δολοφονία 600 000 ανθρώπων και τον εκτοπισμό τεσσάρων εκατομμυρίων; Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά της να παρεμβαίνει σε καταστάσεις κρίσης όπως αυτή. Χωρίς δράση, τα λόγια μας περί προαγωγής των κοινών αξιών μας είναι μεγάλες αερολογίες. Νομίζω ότι πολλοί κάτοικοι της εκλογικής μου περιφέρειας και οι δοκιμαζόμενοι κάτοικοι του Νταρφούρ θα πρέπει να έμειναν έκπληκτοι μπροστά στο θέαμα των ευρωπαίων ηγετών που απολάμβαναν κοκτέιλ το περασμένο σαββατοκύριακο στη Λισαβόνα με τους προέδρους τόσο της Ζιμπάμπουε όσο και του Σουδάν. Ένα μεγάλο κενό στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 2007 του Συμβουλίου και της Επιτροπής είναι η οποιαδήποτε αντίδραση στις αποκαλύψεις, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Κοινοβουλίου, για αθέμιτη σύμπραξη των κυβερνήσεων της ΕΕ σε περιπτώσεις «έκτακτης παράδοσης». Ακούμε ότι η ΕΕ ήταν δραστήρια στο ζήτημα των βασανιστηρίων. Πώς γίνεται μια ΕΕ που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξάλειψη των βασανιστηρίων να μην έχει προσφέρει καμία αληθινή λογοδοσία ή αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά μόνο κενές αρνήσεις και άτονες διαβεβαιώσεις για τη δική της ανάμιξη σε αυτήν τη βαρβαρότητα; Η υπογραφή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αυτήν την εβδομάδα –όσο και αν είναι καλοδεχούμενη, ιδιαιτέρως καθώς είναι η πρώτη φορά που η διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού απαγορεύεται σε ένα διεθνές έγγραφο ανθρωπίνων δικαιωμάτων– πέφτει στο κενό, εάν στην πράξη διαπιστώνουμε υποκρισία. Τέλος, ο κ. Osman προειδοποίησε επίσης ότι η δικαιοσύνη και η λογοδοσία δεν πρέπει να υπονομευτούν από μια πολιτική συμφωνία και ότι ο κύκλος της ατιμωρησίας πρέπει να σπάσει. Νομίζω ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτήν την προειδοποίηση στη σημερινή κατάσταση στα Βαλκάνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ενδώσει στον εκβιασμό της Σερβίας να υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης σαν καλόπιασμα για την απώλεια του Κοσσυφοπεδίου, παρά μόνο εάν και μέχρι να οδηγηθούν στη Χάγη οι Ράτκο Μπλάντιτς και Ράντοβαν Κάρατζιτς. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την απόφαση της εισαγγελέως του Δικαστηρίου της Χάγης Carla Del Ponte ότι η σερβική κυβέρνηση εσκεμμένα απέτυχε να παραδώσει τους Μπλάντιτς και Κάρατζιτς στη δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να επιβραβεύσουμε τη Σερβία για το ότι αποφεύγει μια βίαιη αντίδραση για το Κοσσυφοπέδιο."@el10
"Señor Presidente, creo que el Parlamento Europeo ha iniciado con buen pie la celebración del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la concesión del Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia al admirado señor Salih Mahmoud Osman. Pero él nos ha dicho que no estamos cumpliendo con nuestra obligación de ofrecer protección a la población de Darfur y que la UE tendría que poner determinación y recursos, también tropas, en dicho esfuerzo. ¿Cómo puede ser que una UE que predica a favor de los derechos humanos permita el asesinato de 600 000 personas y el desplazamiento de otros cuatro millones? La UE tiene que mejorar su capacidad de intervención en situaciones de crisis como ésta. Si no intervenimos, nuestras palabras en defensa de los valores comunes se convertirán en humo. Creo que muchos votantes de mi circunscripción y las víctimas de la guerra de Darfur se quedarían estupefactos si vieran a los dirigentes de la UE divertirse en los cócteles celebrados en Lisboa el pasado fin de semana con los Presidentes tanto de Zimbabwe como de Sudán. Una gran laguna en el informe 2007 sobre los derechos humanos del Consejo y de la Comisión es que no se responde a las acusaciones, lanzadas sobre todo por este Parlamento, de connivencia de los gobiernos de la UE con el transporte y la detención ilegal de presos. Se nos dice que la UE ha luchado activamente en contra de la tortura. ¿Cómo puede ser que una UE que defiende los derechos humanos y la eliminación de la tortura no se haya ofrecido a exigir responsabilidades o a descubrir la verdad, limitándose a negar los hechos y a ofrecer garantías poco serias de no haber estado implicada en esa barbarie? La ratificación de la Carta de los Derechos Fundamentales esta semana – aunque sea acogida con satisfacción, sobre todo porque por primera vez se prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual en un instrumento internacional de derechos humanos − sonará a hueco si vemos que lo que se practica es la hipocresía. Por último, el señor Osman ha advertido también de que la justicia y la exigencia de responsabilidades no tienen que verse comprometidas por ningún acuerdo político y que el ciclo de la impunidad tiene que romperse. Creo que podemos aplicar esa advertencia a la situación actual en los Balcanes. La Unión Europea no puede admitir un chantaje de Serbia para que se firme el Acuerdo de Asociación como una forma de endulzar la pérdida de Kosovo, salvo y hasta que Ratko Mladić y Radovan Karadžić sean entregados a La Haya. No podemos ignorar la afirmación hecha por Carla Del Ponte, fiscal de La Haya, de que el Gobierno serbio se niega a entregar a la justicia a Mladić y a Karadžić. No podemos recompensar a Serbia por refrenarse de una reacción violenta contra Kosovo."@es21,21
"Hr juhataja, arvan, et Euroopa Parlament on edukalt startinud inimõiguste ülddeklaratsiooni 60. aastapäeva tähistamise poole, andes Sahharovi mõttevabaduse auhinna muljetavaldavale Salih Mahmoud Osmanile. Aga ta ütles meile, et oleme jätnud täitmata oma kohustuse pakkuda kaitset Darfuri inimestele ja et EL peab suunama sellesse jõupingutusse otsustavuse ja ressursid, sealhulgas väeüksused. Kuidas on see võimalik, et inimõigusi ülistav EL lubab mõrvata 600 000 inimest ja ümber asustada neli miljonit? EL peab suurendama oma võimekust sekkuda sellistesse kriisiolukordadesse. Tegutsemiseta on meie sõnad ühiste väärtuste edendamisest lihtsalt soe õhk. Arvan, et paljud minu valijatest ja Darfuri kannatavad inimesed oleksid hämmastusega vaadanud eelmisel nädalavahetusel Zimbabwe ja Sudaani presidentidega Lissabonis kokteile nautinud ELi juhte. Nõukogu ja komisjoni 2007. aasta inimõiguste aruandes on suur tühimik seoses reageerimisega paljastustele, mitte viimases järjekorras parlamendi poolt, mis käsitlesid ELi valitsuste kokkumängu erakorralise üleandmise asjus. Meile räägitakse, et EL on aktiivselt tegelenud piinamise küsimusega. Kuidas on võimalik, et EL, mis seisab inimõiguste ja piinamise kaotamise eest, ei ole pakkunud tõelist vastutust või tõe jaluleseadmist, vaid ainult tühipaljaid eitusi ja lihtlabaseid kinnitusi enda kaasatuse kohta sellesse barbaarsusesse? Põhiõiguste harta allkirjastamine sellel nädalal – teretulnud, kuigi see on esimene kord, kui diskrimineerimine seksuaalse sättumuse tõttu on rahvusvahelisest inimõiguste õigusaktist välja jäetud – kõlab õõnsalt, kui näeme tegelikkuses silmakirjalikkust. Lõpuks hoiatas hr Osman ka selles eest, et õiglust ja vastutustunnet ei tohi ühegi poliitilise tehinguga ohtu seada ning et karistamatuse tsükkel tuleb katkestada. Arvan, et saame kohaldada seda hoiatust praeguse olukorra suhtes Balkanil. Euroopa Liit ei tohi lasta Serbial välja pressida allkirja assotsiatsioonilepingule präänikuna Kosovo kaotuse eest, kui Ratko Mladićit ja Radovan Karadžićit Haagile välja ei anta. Me ei saa kõrvale lükata Haagi prokuröri Carla Del Ponte arvamust, et Serbia valitsus ei ole Mladićit ja Karadžićit tahtlikult kohtu alla andnud. Me ei saa autasustada Serbiat Kosovoga seoses vägivaldselt reageerimata jätmise eest."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni Euroopan parlamentti on lähtenyt hyvin liikkeelle yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 60-vuotisjuhlavuoteen myöntämällä mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon vaikuttavalle Salih Mahmoud Osmanille. Hän kuitenkin kertoi meille, että emme onnistu täyttämään velvollisuuttamme Darfurin ihmisten suojelemiseksi ja että EU:n on käytettävä päättäväisyyttä ja resursseja, myös joukkoja. Miten on mahdollista, että EU, joka saarnaa ihmisoikeuksista, antaa murhata 600 000 ihmistä ja pakkosiirtää neljä miljoonaa? EU:n on kehitettävä valmiuttaan puuttua tällaisiin kriisitilanteisiin. Ilman toimintaa sanamme yhteisten arvojen edistämisestä ovat pelkkää puhetta. Luulen, että monet vaalipiirini asukkaat ja Darfurin kärsivä väestö ovat olleet hämmästyneitä nähdessään EU:n johtajien viime viikolla nauttivan cocktaileja Lissabonissa Zimbabwen ja Sudanin presidenttien kanssa. Suuri puute neuvoston ja komission vuoden 2007 ihmisoikeusraportissa on vastauksen puuttuminen myös tämän parlamentin tekemiin paljastuksiin EU:n jäsenvaltioiden hallitusten salaisesta yhteistoiminnasta vankilennoissa. Meille on kerrottu, että EU on ollut aktiivinen kidutuskysymyksessä. Miten on mahdollista, että EU, joka tukee ihmisoikeuksia ja kidutuksen torjuntaa, ei ole toiminut vastuullisesti tai paljastanut totuutta vaan on antanut vain tyhjänpäiväisiä kieltäviä vastauksia ja laimeita vakuutuksia, kun kyse on sen omasta osallistumisesta tähän barbaariseen toimintaan? Perusoikeuskirjan allekirjoittaminen tällä viikolla – tervetullutta ainakin siksi, että ensimmäistä kertaa seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä kielletään kansainvälisessä ihmisoikeusvälineessä – ei ole uskottavaa, jos näemme tekopyhyyttä käytännössä. Lopuksi muistutan, että myös Salih Mahmoud Osman varoitti siitä, että oikeutta ja vastuuvelvollisuutta ei saa vaarantaa poliittisella sopimuksella ja että rankaisemattomuuden kierre on katkaistava. Uskon, että voimme soveltaa tätä varoitusta Balkanin nykyiseen tilanteeseen. Euroopan unioni ei saa antaa Serbian kiristää itseään allekirjoittamaan assosiaatiosopimusta korvaukseksi Kosovon menettämisestä, ennen kuin Ratko Mladić ja Radovan Karadžić toimitetaan Haagiin. Emme voi sivuuttaa Haagin syyttäjän Carla Del Ponten tuomiota, että Serbian hallitus on epäonnistunut tahallisesti Mladićin ja Karadžićin toimittamisessa oikeuden eteen. Emme voi palkita Serbiaa siitä, että se ei ole reagoinut väkivaltaisesti Kosovossa."@fi7
"Monsieur le Président, je pense que le Parlement européen a bien entamé la commémoration du 60 anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme avec la remise du Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à l’impressionnant M. Salih Mahmoud Osman. Mais il nous a dit que nous ne remplissions pas notre devoir de fournir une protection au peuple du Darfour et que l’UE devait soutenir cet effort avec de la détermination et des ressources, en l’occurrence des troupes. Comment se fait-il qu’une UE qui prêche en faveur des droits humains permette le meurtre de 600 000 personnes et le déplacement de quatre autres millions? L’UE doit renforcer sa capacité à intervenir dans des situations de crise telles que celle-ci. Sans action, nos paroles sur la promotion de valeurs partagées restent lettre morte. Je pense que beaucoup de membres de ma circonscription ainsi que le peuple du Darfour plongé dans la souffrance auraient été étonnés de voir les dirigeants de l’UE siroter un cocktail à Lisbonne le week-end dernier à côté des présidents du Zimbabwe et du Soudan. Le manquement majeur dans le rapport 2007 du Conseil et de la Commission sur les droits de l’homme concerne l’absence de réponse aux révélations, notamment de la part de cette assemblée, de la complicité de gouvernements de l’UE dans les restitutions extraordinaires. On nous dit que l’UE a été active sur la question de la torture. Comment se peut-il qu’une UE qui se bat pour les droits humains et l’élimination de la torture n’ait apporté aucune véritable responsabilité ni aucune vérité, seulement des démentis insipides et la terne assurance de sa propre implication dans cet acte barbare? La signature de la charte des droits fondamentaux cette semaine – même si elle est la bienvenue, surtout parce qu’elle constitue la première interdiction, dans un instrument international en matière de droits humains, de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle – sonne bien creux lorsque l’on constate l’hypocrisie qui règne en pratique. Pour terminer, M. Osman nous a aussi prévenus que la justice et la responsabilité ne pouvaient être compromis par aucun accord politique et que le cycle de l’impunité devait être brisé. Je pense que nous pouvons appliquer cet avertissement à la situation actuelle dans les Balkans. L’Union européenne ne peut pas être la victime du chantage par la Serbie, qui veut que l’Union signe l’accord d’association pour adoucir la perte du Kosovo, à moins que et jusqu’à ce que Ratko Mladić et Radovan Karadžić soient livrés à La Haye. Nous ne pouvons pas négliger l’arrêt du procureur du tribunal de La Haye, Carla Del Ponte, qui déclare que le gouvernement serbe a délibérément refusé de livrer Mladić et Karadžić à la justice. Nous ne pouvons pas récompenser la Serbie pour s’être abstenue d’avoir une réaction violente vis-à-vis du Kosovo."@fr8
"Elnök úr, úgy vélem, az Európai Parlament jól indította az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 60. évfordulójának megünneplését azzal, hogy a gondolatszabadságért adományozott Szaharov-díjat a mély benyomást keltő Szalih Mahmúd Oszman úrnak ítélte oda. Ám ő azt mondta, hogy elmulasztjuk az azzal kapcsolatos kötelezettségünket, hogy védelmet nyújtsunk a dárfúriaknak, továbbá, hogy az EU-nak elszántságot és forrásokat, többek között csapatokat kell rendelnie ezekhez az erőfeszítésekhez. Hogy lehetséges, hogy az emberi jogokról papoló EU hagyja 600 000 ember meggyilkolását és négymillió ember kitelepítését? Az EU-nak ki kell építenie kapacitását, hogy az ilyen válsághelyzetekbe beavatkozhasson. Cselekvés nélkül a közös értékeink támogatásáról szóló szavaink üres fecsegésnek tűnnek. Úgy vélem, hogy választóim nagy részét és a Dárfúrban szenvedő embereket meglepte az EU vezetőinek múlt hétvégi lisszaboni koktélozása Zimbabwe és Szudán elnökeivel. A Tanács és a Bizottság 2007. évi emberi jogi jelentésében fellelhető óriási űr jelent minden választ az EU kormányai közötti, nem utolsó sorban e Parlament által is feltárt, a rendkívüli kiadatás tekintetében folyó összejátszásra. Hallottuk, hogy az EU igen tevékeny volt a kínzások kérdését érintően. Hogyan lehetséges, hogy az EU, amely kiáll az emberi jogokért és a kínzások felszámolásért, nem kínált valódi felelősségre vonást, vagy az igazság megállapítását, csak üres kifogásokat és csekély ígéreteket az e barbárságban való érintettsége tekintetében? Az alapjogi charta e héten történő aláírása, – ami már önmagában is üdvözlendő, legalábbis mivel ez lesz az első olyan alkalom, hogy a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést egy nemzetközi emberi jogi aktus tiltja – nem tűnik őszintének, ha képmutatást tapasztalunk a gyakorlatban. Végül, Oszman úr arra is figyelmeztetett, hogy az igazságot és a felelősségre vonást nem veszélyeztetheti politikai alku, és hogy a büntetlenség ciklusát meg kell szakítani. Úgy vélem, e figyelmeztetést vonatkoztathatjuk a Balkánon jelenleg uralkodó helyzetre. Az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy Szerbia azzal zsarolja, hogy írja alá a társulási megállapodást Koszovó elvesztésének enyhítéseként, amíg Ratko Mladić-ot és Radovan Karadžić-ot át nem adják Hágának. Nem söpörhetjük félre a hágai ügyész, Carla Del Ponte ítéletét, hogy a szerb kormány szándékosan mulasztotta el Mladić és Karadžić kiadását. Nem jutalmazhatjuk Szerbiát azért, mert nem alkalmaz erőszakos megtorlást Koszovóban."@hu11
"Signor Presidente, penso che il Parlamento europeo sia partito con il piede giusto, in vista della celebrazione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, con il conferimento del Premio Sacharov per la libertà di pensiero allo straordinario Salih Mahmoud Osman. Ma egli ci ha detto che stiamo venendo meno al nostro dovere di proteggere la popolazione del Darfur e che l’UE deve investire determinazione e risorse, truppe comprese, in quella iniziativa. Come mai un’Unione europea che predica i diritti umani permette l’omicidio di 600 000 persone e lo sfollamento di altri quattro milioni? L’UE deve potenziare la propria capacità di intervento in situazioni di crisi come questa. Senza azioni concrete, le nostre parole sulla promozione di valori condivisi resteranno lettera morta. Penso che molti dei miei elettori e le vittime della situazione in Darfur saranno stati sorpresi vedendo che i dell’UE sorseggiavano a Lisbona con i Presidenti di Zimbabwe e Sudan, lo scorso fine settimana. Una grave lacuna nella relazione sui diritti umani 2007 del Consiglio e della Commissione è rappresentata da qualunque reazione alle rivelazioni, fatte anche da questo Parlamento, della collusione di governi dell’Unione europea nelle operazioni di “consegna straordinaria”. Ci hanno detto che l’UE si è occupata attivamente del tema della tortura. Come può l’Unione europea, che si batte per i diritti dell’uomo e per l’eliminazione della tortura, non aver dato affidabilità, né aver appurato la verità, ma aver fornito soltanto vuote smentite e blande rassicurazioni del proprio coinvolgimento in questa barbarie? La firma della Carta dei diritti fondamentali questa settimana, benché sia cosa gradita, non ultimo perché sarà la prima volta che la discriminazione basata sull’orientamento sessuale viene vietata in uno strumento del diritto umanitario internazionale, suona vuota se nella pratica vediamo posizioni ipocrite. Infine, l’avvocato Osman ha anche avvertito che la giustizia e l’attendibilità non devono essere compromesse da un accordo politico e che occorre spezzare la rete di impunità. Penso che potremo applicare tale avvertimento all’attuale situazione nei Balcani. L’Unione europea non deve farsi ricattare dalla Serbia firmando l’Accordo di associazione in cambio della perdita del Kosovo, a meno che e finché Ratko Mladić e Radovan Karadžić non saranno consegnati al Tribunale dell’Aia. Non possiamo dimenticare il giudizio del procuratore dell’Aia Carla Del Ponte secondo cui il governo serbo ha deliberatamente evitato di consegnare Mladić e Karadžić alla giustizia. Non possiamo premiare la Serbia affinché si astenga da una reazione violenta sul tema del Kosovo."@it12
"Gerb. pirmininke, manau, kad Europos Parlamentas pradėjo tinkamai rengtis atšvęsti 60-ąsias universaliosios žmogaus teisių deklaracijos metines ir suteikė Sacharovo minties laisvės premiją įspūdingam Salih Mahmoud Osman. Tačiau jis mums pasakė, kad nevykdome savo pareigos apsaugoti Darfūro gyventojus ir kad ES turi parodyti griežtesnį nusistatymą ir skirti išteklių bei karių šioms pastangoms įgyvendinti. Tačiau kaip gali ES, pamokslaujanti žmogaus teisių klausimais, leisti nužudyti 600 000 ir priverstinai perkelti 4 mln. žmonių? ES privalo būti pasirengusi intervencijai panašių krizinių situacijų atveju. Jei nesiimsime veiksmų, mūsų žodžiai apie bendrų vertybių skatinimą bus nieko verti. Manau, daugelis mano rinkėjų ir kenčiantys Darfūro žmonės buvo priblokšti pamatę kaip ES vadovai Lisabonoje mėgavosi kokteiliais su Zimbabvės ir Sudano prezidentais. Didžiulė 2007 m. Tarybos ir Komisijos žmogaus teisių ataskaitos spraga – delsimas imtis veiksmų iš Parlamento sužinojus apie ES šalių vyriausybių slaptą susitarimą dėl nepaprastojo perdavimo. Teigiama, kad ES ėmėsi aktyvių veiksmų kankinimų klausimu. Kaip tai suprasti, kai ES, pasisakanti už žmogaus teises ir prievartos panaikinimą, nepasiūlė būdų patraukti atsakomybėn ar nustatyti tiesą, tačiau paprasčiausiai tai neigė ir užtikrino neturinti nieko bendra su šiais žiaurumais? Šią savaitę numatoma pasirašyti Pagrindinių teisių chartiją – sveikintinas žingsnis, dar ir dėlto, kad diskriminacija dėl lytinės orientacijos pirmą kartą uždraudžiama tarptautiniame žmogaus teisių dokumente, tačiau šis žingsnis nieko vertas, jei toliau veidmainiausime. Galiausiai S. M. Osman taip pat perspėjo, kad teisingumo ir atskaitomybės negalima sumenkinti politiniu susitarimu; būtina sustabdyti įsigalėjusį nebaudžiamumą. Mano nuomone, šis perspėjimas tinka ir dabartinei padėčiai Balkanuose. Europos Sąjunga negali pasiduoti Serbijos šantažui ir šią asociacijos sutartį turėtų pasirašyti ir Kosovo netektis sušvelninti tik perdavus Ratko Mladićių ir Radovaną Karadžićių Hagos tribunolui. Negalime ignoruoti Hagos prokurorės Carla Del Ponte sprendimo, kad Serbijos vyriausybė sąmoningai neperdavė R. Mladićiaus ir R. Karadžićiaus teismui. Negalime apdovanoti Serbijos už susilaikymą nuo energingos reakcijos į Kosovą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka Eiropas Parlaments ir iesācis labi, Vispārējo cilvēktiesību deklarācijas 60 gadadienā piešķirot Saharova prēmiju par domas brīvību kungam. Bet viņš teica, ka mēs nepildām savu pienākumu aizsargāt iedzīvotājus Darfūrā un ka ES ir vajadzīga apņēmība un resursi, arī karaspēks, lai to īstenotu. Kā var būt, ka ES, kas sludina cilvēktiesības, pieļauj 600 000 cilvēku noslepkavošanu un četru miljonu pārvietošanu? ES ir jāpalielina tās spēja iejaukties tādās krīzes situācijās kā šī. Bez rīcības mūsu vārdi par kopīgu vērtību veicināšanu ir tikai tukšas pļāpas. Domāju, daudzi mani vēlētāji un upuri Darfūrā būtu pārsteigti, redzot ES līderus pagājušajā nedēļas nogalē Lisabonā dzeram kokteiļus ar Zimbabves un Sudānas prezidentiem. Liels mīnuss Padomes un Komisijas 2007. gada cilvēktiesību ziņojumā ir reakcijas trūkums uz ne tikai šī Parlamenta, bet uz ES valdību slepenām norunām par ārkārtas pārsūtīšanām. Mums teic, ka ES ir aktīva jautājumā par spīdzināšanu. Kā var būt, ka ES, kas aizstāv cilvēku tiesības un spīdzināšanas pārtraukšanu, nav piedāvājusi īstu atbildību vai patiesību, bet tikai tukšus atteikumus un nomierinošas garantijas par savu iesaistīšanos šajā nežēlībā? Pamattiesību hartas parakstīšanai šonedēļ — pieņemiet to tādu, kāda tā ir, kaut vai tāpēc, ka šī būs pirmā reize, kad starptautiskā cilvēktiesību instrumentā tiek aizliegta seksuālās orientācijas diskriminācija — nav nozīmes, ja šī liekulība tiks ieviesta praksē. Visbeidzot kungs arī brīdināja, ka taisnīgumu un atbildību nedrīkst ietekmēt politiski darījumi un ka nesodāmības loks ir jāpārtrauc. Manuprāt, mēs varam piemērot šo brīdinājumu pašreizējam stāvoklim Balkānos. Eiropas Savienība nedrīkst ļauties Serbijas šantāžai, parakstot asociācijas nolīgumu, lai to mierinātu par Kosovas zaudējumu, ja vien un kamēr un netiek nogādāti Hāgā. Mēs nevaram nobīdīt malā Hāgas prokurores spriedumu, ka Serbijas valdība apzināti nav nodevusi tiesai. Mēs nevaram atlīdzināt Serbijai par atturēšanos no vardarbīgas reakcijas pret Kosovu."@lv13
"Mr President, I think the European Parliament has started off well towards the celebration of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights with the award of the Sakharov Prize for Freedom of Thought to the impressive Mr Salih Mahmoud Osman. But he told us that we are failing in our duty to offer protection to the people of Darfur and that the EU needed to put determination and resources, including troops, into that effort. How can it be that an EU that preaches human rights allows the murder of 600 000 people and the displacement of four million? The EU must build up its capacity to intervene in crisis situations such as this. Without action, our words on the promotion of shared values are so much hot air. I think many of my constituents and the suffering people of Darfur will have been astonished at the sight of EU leaders enjoying cocktails in Lisbon last weekend with the Presidents of both Zimbabwe and Sudan. A major gap in the Council and Commission’s 2007 human rights report is any response to the revelations, not least by this Parliament, of EU governments’ collusion in extraordinary rendition. We are told that the EU has been active on the issue of torture. How can it be that an EU that stands for human rights and the elimination of torture has offered no true accountability or establishment of the truth, but only blank denials and bland assurances for its own involvement in this barbarity? The signing of the Charter of Fundamental Rights this week – welcome as it is, not least as it will be the first time that sexual orientation discrimination is banned in an international human rights instrument – rings hollow if we see hypocrisy in practice. Lastly, Mr Osman also warned that justice and accountability must not be compromised by a political deal and that the cycle of impunity must be broken. I think we can apply that warning to the current situation in the Balkans. The European Union must not allow itself to be blackmailed by Serbia into signing the Association Agreement as a sweetener for the loss of Kosovo, unless and until Ratko Mladić and Radovan Karadžić are delivered to The Hague. We cannot sweep aside the judgment of Hague prosecutor Carla Del Ponte that the Serbian Government has deliberately failed to deliver Mladić and Karadžić to justice. We cannot reward Serbia for holding back from a violent reaction over Kosovo."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat het Europees Parlement met de toekenning van de Sacharov-prijs voor de vrijheid van denken aan de indrukwekkende winnaar, de heer Salih Mahmoud Osman, op een goede manier een voorschot heeft genomen op de viering van de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de rechten van de mens. Maar hij heeft ons verteld dat we falen bij het vervullen van onze plicht om de mensen in Darfur te beschermen, dat de EU zich daar sterker voor moet maken en dat de EU meer middelen moet inzetten, inclusief troepen, om die bescherming te bieden. Hoe kan het dat een EU die de mond vol heeft van mensenrechten de moord op zeshonderdduizend mensen en de verdrijving uit hun huizen van vier miljoen mensen toestaat? De EU moet capaciteit opbouwen om in te kunnen grijpen in crisissituaties als deze. Zonder bijbehorende actie zijn onze woorden over de bevordering van gedeelde waarden niet meer dan mooie praatjes. Ik denk dat veel van mijn kiezers en de lijdende bevolking van Darfur zich verbaasd hebben over de beelden van afgelopen weekend van EU-leiders die in Lissabon cocktails staan te drinken met de presidenten van Zimbabwe en Sudan. Een grote lacune in het jaarverslag van de Raad en de Commissie over de mensenrechten in 2007 is het ontbreken van een reactie op de onthullingen, niet in de laatste plaats door dit Parlement, over de heimelijke medewerking van EU-regeringen aan de zogeheten buitengewone overdrachten of “extraordinary renditions”. Er wordt ons verteld dat de EU actief is geweest in de strijd tegen het gebruik van martelingen. Hoe kan het dat een EU die opkomt voor de mensenrechten en het uit de wereld helpen van marteling hierover niet echt rekenschap heeft afgelegd en niet aan waarheidsvinding heeft gedaan, maar alleen met wezenloze ontkenningen komt, en met de laconieke verzekering dat ze zelf niet betrokken is geweest bij deze vorm van barbarij? De ondertekening van het Handvest van de grondrechten deze week – die zeer welkom is, niet in de laatste plaats omdat discriminatie vanwege seksuele oriëntatie voor het eerst met behulp van een internationaal mensenrechteninstrument wordt verboden – heeft een holle klank als we in de praktijk hypocrisie zien. Tot slot heeft de heer Osman er ook voor gewaarschuwd dat gerechtigheid en het afleggen van verantwoording niet moeten worden gecompromitteerd door een politieke deal en dat de cyclus van straffeloosheid moet worden doorbroken. Ik denk dat we die waarschuwing ook kunnen toepassen op de huidige situatie op de Balkan. De Europese Unie moet zich niet door Servië laten chanteren om de stabilisatie- en associatieovereenkomst te ondertekenen als een doekje voor het bloeden na het verlies van Kosovo, tenzij en totdat Ratko Mladić en Radovan Karadžić zijn afgeleverd in Den Haag. We kunnen het oordeel van hoofdaanklager Carla Del Ponte dat de Servische regering Mladić en Karadžić bewust niet aan justitie heeft overgeleverd niet zomaar terzijde schuiven. We mogen Servië niet belonen voor het niet met geweld reageren op het verlies van Kosovo."@nl3
"Panie przewodniczący! Sądzę, że Parlament Europejski dobrze zaczął obchody 60. Rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyznając nagrodę im. Sacharowa za wolność przekonań imponującemu Salihowi Mahmoudowi Osmanowi. On powiedział nam jednak, że nie wywiązujemy się z obowiązku zapewnienia ochrony mieszkańcom Darfuru i że UE musi w te działania zaangażować determinację i środki, w tym także swoje oddziały. Jak to jest, że UE, która głosi prawa człowieka pozwala na wymordowanie 600 000 osób i wysiedlenie czterech milionów? UE musi wytworzyć własną zdolność do interweniowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak ta. Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną. Myślę, że wielu moich wyborców i cierpiący mieszkańcy Darfuru byłoby zaskoczonych widokiem przywódców UE sączących koktajle w towarzystwie prezydentów Zimbabwe i Sudanu w zeszłym tygodniu w Lizbonie. Poważną luką w sprawozdaniu Rady i Komisji o prawach człowieka z 2007 r. jest brak reakcji na ujawnienie, zwłaszcza przez Parlament, zmowy rządów UE dotyczących wydawania w trybie nadzwyczajnym. Słyszeliśmy, że UE prowadziła aktywne działania w kwestii zapobiegania torturom. Jak to jest, że UE, która propaguje prawa człowieka i likwidację tortur nie zdobyła się na prawdziwą odpowiedzialność czy stwierdzenie prawdy, ale tylko na beznamiętne zapewnienia i stanowcze zaprzeczenia swego udziału w tym barbarzyństwie? Podpisanie w tym tygodniu karty praw podstawowych – chociaż jest mile widziane, także dlatego, że po raz pierwszy instrument międzynarodowy zakazuje dyskryminacji ze względu na orientację seksualną – brzmi nieprzekonywująco jeśli w praktyce widzi się hipokryzję. Wreszcie Salih Mahmoud Osman ostrzegał także, że interesy polityczne nie mogą narażać na szwank sprawiedliwości i rozliczalności, i że należy przerwać krąg bezkarności. Myślę, że możemy zastosować to ostrzeżenie do obecnej sytuacji na Bałkanach. Unia Europejska nie może pozwolić, by Serbia szantażem zmusiła ją do podpisania umowy stowarzyszeniowej na osłodę za utratę Kosowa, zanim Ratko Mladić i Radovan Karadžić nie zostaną dostarczeni do Hagi. Nie możemy zbagatelizować stwierdzenia prokurator Carli Del Ponte, że serbski rząd świadomie nie oddaje Mladića i Karadžića w ręce sprawiedliwości. Nie możemy nagradzać Serbii za powstrzymanie się od gwałtownej reakcji w sprawie Kosowa."@pl16
"Senhor Presidente, penso que o Parlamento Europeu começou muito bem as comemorações do 60.º aniversário das Declaração Universal dos Direitos do Homem com a atribuição do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento a essa pessoa impressionante que é o Sr. Salih Mahmoud Osman. Mas ele disse-nos que estamos a falhar na nossa obrigação de oferecer protecção ao povo do Darfur e que é necessário que a UE mostre determinação e disponibilize recursos, incluindo tropas, nesse esforço. Como é que uma UE que prega os direitos humanos permite que sejam assassinadas 600 000 pessoas e deslocados quatro milhões? A UE tem de aumentar a sua capacidade de intervenção em situações de crise como esta. Sem acção, as nossas palavras sobre a promoção de valores partilhados são mera bazófia. Penso que muitos dos meus eleitores e o povo sofredor do Darfur terão ficado espantados ao verem os dirigentes da UE a tomar cocktails em Lisboa, a semana passada, com os Presidentes do Zimbabué e do Sudão. Uma importante lacuna no relatório do Conselho e da Comissão sobre direitos humanos de 2007 é uma resposta às revelações, em especial por parte deste Parlamento, sobre a cumplicidade dos governos da UE na questão das entregas extraordinárias. Dizem-nos que a UE tem intervindo activamente na questão da tortura. Como é que uma UE que defende os direitos humanos e a eliminação da tortura não esclareceu responsabilidades nem estabeleceu a verdade sobre o seu envolvimento nessa barbaridade, tendo-se ficado apenas pelos desmentidos categóricos e pelas garantias vagas? A assinatura da Carta dos Direitos Fundamentais esta semana – bem-vinda como é, em especial porque será a primeira vez que a proibição da discriminação com base na orientação sexual é incluída num instrumento internacional sobre direitos humanos – soa a falso, se virmos a hipocrisia na prática. Por último, o Sr. Osman também advertiu que a justiça e a responsabilidade não devem ser comprometidas por um qualquer pacto político e que é imperioso quebrar o ciclo da impunidade. Penso que podemos aplicar esta advertência à situação que se vive actualmente nos Balcãs. A União Europeia não deve permitir-se ser chantageada pela Sérvia com a Assinatura do Acordo de Associação como uma compensação pela perda do Kosovo, a menos que e até que Ratko Mladić e Radovan Karadžić sejam entregues ao Tribunal da Haia. Não podemos descartar o acórdão da procuradora do Tribunal da Haia, Carla Del Ponte, que declara que o Governo sérvio não entregou deliberadamente Mladić e Karadžić à justiça. Não podemos premiar a Sérvia por se abster de uma reacção violenta contra o Kosovo."@pt17
"Mr President, I think the European Parliament has started off well towards the celebration of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights with the award of the Sakharov Prize for Freedom of Thought to the impressive Mr Salih Mahmoud Osman. But he told us that we are failing in our duty to offer protection to the people of Darfur and that the EU needed to put determination and resources, including troops, into that effort. How can it be that an EU that preaches human rights allows the murder of 600 000 people and the displacement of four million? The EU must build up its capacity to intervene in crisis situations such as this. Without action, our words on the promotion of shared values are so much hot air. I think many of my constituents and the suffering people of Darfur will have been astonished at the sight of EU leaders enjoying cocktails in Lisbon last weekend with the Presidents of both Zimbabwe and Sudan. A major gap in the Council and Commission’s 2007 human rights report is any response to the revelations, not least by this Parliament, of EU governments’ collusion in extraordinary rendition. We are told that the EU has been active on the issue of torture. How can it be that an EU that stands for human rights and the elimination of torture has offered no true accountability or establishment of the truth, but only blank denials and bland assurances for its own involvement in this barbarity? The signing of the Charter of Fundamental Rights this week – welcome as it is, not least as it will be the first time that sexual orientation discrimination is banned in an international human rights instrument – rings hollow if we see hypocrisy in practice. Lastly, Mr Osman also warned that justice and accountability must not be compromised by a political deal and that the cycle of impunity must be broken. I think we can apply that warning to the current situation in the Balkans. The European Union must not allow itself to be blackmailed by Serbia into signing the Association Agreement as a sweetener for the loss of Kosovo, unless and until Ratko Mladić and Radovan Karadžić are delivered to The Hague. We cannot sweep aside the judgment of Hague prosecutor Carla Del Ponte that the Serbian Government has deliberately failed to deliver Mladić and Karadžić to justice. We cannot reward Serbia for holding back from a violent reaction over Kosovo."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, myslím si, že Európsky parlament udelením Sacharovovej ceny za slobodu myslenia impozantnému pánovi Salihovi Mahmoudovi Osmanovi urobil veľmi dobrý prvý krok smerom k oslavám 60. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ten nám však povedal, že neplníme svoje povinnosti a neposkytujeme ochranu ľuďom z Dárfúru a že EÚ musí do tohto úsilia vložiť svoje odhodlanie a zdroje vrátane vojenských jednotiek. Ako je možné, že EÚ, ktorá hlása ľudské práva pripustí vraždu 600 000 ľudí a vysídlenie štyroch miliónov? Európska únia musí budovať svoju schopnosť zasahovať v krízových situáciách, ako je táto. Bez činov sú naše slová o presadzovaní spoločných hodnôt iba prázdne reči. Myslím si, že veľa mojich voličov a trpiacich ľudí v Dárfúre muselo byť prekvapených pri pohľade na vedúcich predstaviteľov EÚ, ktorí sa minulý týždeň zúčastnili na koktailových recepciách s prezidentmi Zimbabwe a Sudánu. Hlavným nedostatkom správy Komisie a Rady o ľudských právach za rok 2007 je, že v nej chýba akákoľvek reakcia na odhalenia o tajných dohodách vlád EÚ o mimoriadnom vydávaní osôb, hlavne reakcia Parlamentu. V správe sa hovorí, že EÚ bola aktívna v súvislosti s problémom mučenia. Ako je potom možné, že EÚ, ktorá obhajuje ľudské práva a usiluje sa o odstránenie mučenia neponúkla žiadnu skutočnú zodpovednosť alebo vyšetrenie pravdy o svojom vlastnom zapojení do tohto barbarstva, ale iba nič nehovoriace odmietnutia a neurčité ubezpečenia. Podpísanie Charty základných práv v tomto týždni, ktoré je vítané najmä preto, že po prvý krát bude v medzinárodnom nástroji týkajúcom sa ľudských práv zakázaná diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie znie nedôveryhodne, keď sa v praxi stretávame s pokrytectvom. A nakoniec pán Osman tiež varoval, že spravodlivosť a zodpovednosť sa nesmú oslabovať politickým obchodovaním a že sa musí preseknúť kruh beztrestnosti. Myslím, že toto varovanie môžeme aplikovať na súčasnú situáciu na Balkáne. Európska únia sa nesmie dať Srbskom vydierať, aby podpísala dohodu o pridružení, ako úplatok za stratu Kosova, kým nebudú Ratko Mladić a Radovan Karadžić predvedení do Haagu. Nemôžeme zmiesť zo stola rozsudok hlavnej žalobkyne z Haagu, Carly Del Ponteovej, podľa ktorého srbská vláda neodovzdala Mladića a Karadžića spravodlivosti úmyselne. Nemôžeme Srbsko odmeniť za to, že nebude reagovať na Kosovo násilím."@sk19
"Gospod predsednik, menim, da je pristop Evropskega parlamenta k praznovanju 60. obletnice Splošne deklaracije o človekovih pravicah s podelitvijo nagrade Saharov za svobodo mišljenja izjemnemu gospodu Salihu Mahmudu Osmanu ustrezen. Vendar nam je gospod Osman povedal, da nam ne uspeva izpolnjevati naše dolžnosti v zvezi z zagotavljanjem zaščite ljudem iz Darfurja ter da mora EU v svoja prizadevanja vključiti odločnost in sredstva, vključno z vojaškimi enotami. Kako je mogoče, da EU, ki spodbuja človekove pravice dovoli umor 600. 000 in prisilno razseljevanje štirih milijonov ljudi? EU mora izboljšati svoje zmogljivosti za posredovanje v kriznih razmerah, kot je ta. Brez dejanskih ukrepov so naše besede o spodbujanju skupnih vrednot neučinkovite. Menim, da bi bilo veliko mojih volivcev in trpečih ljudi v Darfurju presenečenih nad prizorom voditeljev EU, ki so prejšnji konec tedna v Lizboni uživali v koktajlih s predsednikoma Zimbabveja in Sudana. Velika pomanjkljivost v poročilu Sveta in Komisije o spoštovanju človekovih pravic za leto 2007 je, da ne vključuje njunega odziva in tudi ne odziva Parlamenta na tajni dogovor vlad držav članic EU o izrednih izročitvah. Govorijo nam, da se EU dejavno ukvarja z vprašanjem mučenja. Kako je mogoče, da EU, ki se bori za človekove pravice in odpravo mučenja ni ravnala odgovorno ali dokazala resnice, ampak je ponudila le prazna zanikanja in medla zagotavljanja glede svoje vpletenosti v to barbarstvo? Podpis Listine o temeljnih pravicah ta teden zveni neiskreno, če se v praksi izvaja hinavščina, čeprav je sama listina dobrodošla tudi zato, ker je z njo diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti prvič prepovedana v mednarodnem dokumentu o človekovih pravicah. Gospod Osman je končno opozoril tudi na to, da pravičnosti in odgovornosti ne sme ogrožati politični dogovor ter da morajo biti nekaznovani krivci obsojeni. Menim, da to velja tudi za sedanje razmere na Balkanu. Evropska Unija si ne sme dovoliti, da bi jo Srbija izsiljevala v zvezi s podpisom pridružitvenega sporazuma, ki bi ublažil izgubo Kosova, dokler Ratko Mladić in Radovan Karadžić ne bosta izročena Haagu. Ne smemo prezreti presoje haaške tožilke gospe Carle Del Ponte, da srbska vlada Mladića in Karadžića ni izročila sodišču namenoma. Ne smemo nagraditi Srbije, ker se ni odzvala nasilno na razglasitev neodvisnosti Kosova."@sl20
"Herr talman! Jag tycker att Europaparlamentet står för en bra inledning av firandet av 60-årsjubiléet av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter i och med tilldelningen av Sacharovpriset för tankefrihet till den imponerande Salih Mahmoud Osman. Han sa dock att vi inte fullgör vår skyldighet att skydda människorna i Darfur och att EU måste göra det genom att visa beslutsamhet och bidra med resurser, inklusive trupper. Hur kan en människorättsförespråkare som EU tillåta att 600 000 människor mördas och 4 miljoner människor tvångsförflyttas? EU måste utveckla kapacitet för att ingripa i situationer som denna. Utan åtgärder är allt tal om främjande av gemensamma värderingar bara tomma ord. Jag tror att flera av mina väljare och de lidande människorna i Darfur måste ha förvånats över att se EU-ledarna dricka cocktailar i Lissabon förra helgen tillsammans med både Zimbabwes och Sudans presidenter. I sin rapport om mänskliga rättigheter 2007 nämner rådet och kommissionen dock ingenting om de avslöjanden som inte minst parlamentet gjort av att EU-regeringarna har en hemlig överenskommelse om extraordinära överlämnanden. Vi har hört att EU har varit aktivt i tortyrfrågan. Hur kommer det sig att EU, som kämpar för mänskliga rättigheter och avskaffande av tortyr, i stället för att ta ansvar eller tala sanning blankt har förnekat och lämnat meningslösa garantier om sin medverkan i denna grymhet? Undertecknandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna denna vecka – vilket är välkommet inte minst för att det är första gången som diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds i ett internationellt människorättsdokument – betyder ingenting om vi i praktiken ägnar oss åt hyckleri. Avslutningsvis uppmärksammade Salih Mahmoud Osman oss även på att rättvisan och ansvarigheten inte får äventyras av en politisk överenskommelse och att den onda cirkeln av straffrihet måste brytas. Jag menar att vi kan tillämpa detta på den rådande situationen på Balkan. Serbien får inte tillåtas utöva utpressning mot EU för att unionen ska underteckna associeringsavtalet som tröst för att Serbien förlorar Kosovo, om inte och till dess att Ratko Mladić och Radovan Karadžić förs till Haag. Vi kan inte bortse från Haag-åklagaren Carla Del Pontes uppfattning att den serbiska regeringen medvetet har underlåtit att överlämna Ratko Mladić och Radovan Karadžić till rättvisan. Vi får inte belöna Serbien för att landet avhåller sig från en våldsam reaktion mot Kosovo."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph