Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-11-Speech-2-022"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071211.7.2-022"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che così come è stata anche valutata – dico all’onorevole Castiglione – dal ministro De Castro, su questa che arriva in Parlamento e che è passata per la commissione specifica, il giudizio del ministro è che è peggiorativa rispetto alla proposta che faceva la Commissaria. Io credo che noi stiamo discutendo di milioni di persone che sono dedicate a questo prodotto, che così ha fatto grande l’Europa sulle questioni che riguardano la qualità, il legame al territorio. E vorrei partire da una prima considerazione: l’estirpazione. Si dice che si passa a 175.000-200.000 ettari; una prima domanda: ci chiediamo chi sarà ad estirpare e chi occuperà lo spazio di questi terreni estirpati e perché nella proposta che noi potevamo avanzare usando e non aumentando la spesa, forse anche diminuendola, dare la possibilità di ristrutturazione di questi vigneti per fare migliore qualità? E’ un interrogativo che pongo al Parlamento: perché dobbiamo espellere decine e centinaia di lavoratori e di imprenditori per lasciare spazio alle grandi multinazionali, così caro Castiglione, come sta avvenendo in Sicilia? Allora il punto è questo: perché usare i Fondi europei per l’estirpazione e non usare i Fondi europei per migliorare la qualità e la ristrutturazione aziendale? Abbiamo fatto tanti provvedimenti in questo Parlamento europeo e nelle politiche comunitarie che si sono svolte in questi anni! Secondo punto: libero mercato dei diritti degli ettari vitati. Perché deve essere un mercato liberato all’intera Europa? Che senso ha comprare un ettaro vitato in Sicilia, in Campania o in Grecia, o in un altro posto e portarlo in un’altra realtà? Quell’ettaro vitato è legato a una qualità, ad una produzione, a un prodotto tipico, a un ecotipo che si è consolidato in quelle aree! Perché questo tipo di proposta? Vogliamo favorire anche qui i grandi accaparramenti che stanno già avvenendo, in alcune aree del Mezzogiorno? Allora qui, è il punto fondamentale; per questo noi diciamo che la proposta migliore era quella della Commissaria e quella che esce dal Parlamento è una proposta peggiore rispetto a quella che viene rivendicato dalla Commissione, se vogliamo fare una riforma che aiuta la qualità e faccia rimanere sui territori gli imprenditori, i lavoratori di queste aree. Per questo, noi voteremo contro questo tipo di riforma."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, na adresu pana Castiglioneho bych uvedl, že – jak řekl ministr, pan De Castro – návrh, který vzešel z odpovědného výboru a je nyní předkládán Parlamentu, je horší, než ten, který byl původně vznesen paní komisařkou. Hovoříme zde o milionech jedinců oddaných produktu, který dodal Evropě významu díky své kvalitě a spojením s půdou. První poznámka, kterou bych rád uvedl, se týká klučení. Jsme informováni, že oblast, které se to dotkne, klesne na rozlohu mezi 175 000 a 200 000 hektary. Můj první dotaz tedy zní: kdo bude klučit révu a kdo převezme tuto vyklučenou půdu a co je špatného na návrhu, aby se použily fondy – a možná dokonce snížené spíše než zvýšené – na restrukturalizaci těchto vinic, aby se zlepšila jakost? Položil bych Parlamentu následující otázku: proč musíme vytlačovat desítky nebo dokonce stovky pracovníků a farmářů, abychom uvolnili cestu velkým nadnárodním společnostem, jako se to děje na Sicílii, pane Castiglione? Otázka je tedy následující: proč se mají evropské fondy používat ke klučení spíše než na zlepšení jakosti a restrukturalizaci činností v odvětví? V tomto Parlamentu a v politikách Společenství jsme za poslední roky přijali tolik opatření! Moje druhá otázka se vztahuje k volnému trhu v oblasti práv osázených ploch vinic. Proč by měl být tento trh liberalizován pro celou Evropu? Jaký smysl má kupovat hektar osázené plochy vinic na Sicílii, v Kampánii, Řecku nebo někde jinde a převádět jej do jiné oblasti? Takový hektar osázené plochy vinic je spojený s danou kvalitou a výrobou, typickým produktem, ekotypem ustaveným v takové oblasti. Proč předkládat takový typ návrhu? Snažíme se zde také podporovat rozsáhlé akvizice, ke kterým dochází v některých oblastech Středomoří? To je klíčová otázka, a proto jsme přesvědčeni, že návrh komise byl lepší. Návrh, který vzešel z Parlamentu, je horší než ten, o který se zasazuje Komise, pokud to, co chceme, je reforma, která zvyšuje kvalitu a umožňuje, aby farmáři a jiní pracovníci zůstávali na půdě, kde pracují. Proto budeme hlasovat proti reformě tohoto druhu."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne sige til hr. Castiglione, at som hr. De Castro har sagt, er det forslag, der kommer fra det korresponderende udvalg og nu er til forhandling i Parlamentet, dårligere end Kommissionens oprindelige forslag. Vi taler her om millioner af mennesker, som er trofaste over for et produkt, som har gjort Europa stort på grund af dets kvalitet og dets bånd til landdistrikterne. Jeg vil først gerne komme ind på spørgsmålet om rydning. Vi har fået at vide, at det berørte areal vil falde til mellem 175.000 og 200.000 ha. Mit første spørgsmål er derfor, hvem der skal rydde vinmarkerne, og hvem der vil overtage den ryddede jord, og hvad galt er der i at foreslå, at midlerne bruges - og endog måske reduceres i stedet for at blive forøget - til at omstrukturere vinbedrifterne med henblik på at forbedre kvaliteten? Jeg vil gerne spørge Parlamentet, hvorfor vi skulle presse snesevis og endog tusindvis af arbejdstagere og landbrugere ud for at gøre plads til store multinationale virksomheder, sådan som det sker på Sicilien, hr. Castiglione! Spørgsmålet er derfor, hvorfor vi skal bruge europæiske midler til rydning i stedet for at bruge dem til at forbedre kvaliteten og omstrukturere bedrifterne. Vi har vedtaget så mange foranstaltninger i Parlamentet og i Fællesskabets politikker i de seneste år! En anden ting, jeg gerne vil nævne, drejer sig om det fri marked for rettigheder til vinarealer. Hvorfor liberalisere markedet for hele Europa? Hvor ligger fornuften i at købe én ha vinstokke på Sicilien, i Campania, Grækenland eller andre steder og overføre den til et andet område? Denne hektar vinstokke hører sammen med en given kvalitet og produktion, et typisk produkt, en økotype, der er etableret i et bestemt område. Hvorfor stille sådanne forslag? Prøver vi også her at tilskynde til de omfattende opkøb, som ses i visse dele af Middelhavet? Det er sagens kerne, og det er derfor, vi mener, at Kommissionens forslag var bedre. Parlamentets forslag er dårligere end Kommissionens, hvis vi ønsker en reform, der forbedrer kvaliteten, og som fastholder landbrugerne og andre arbejdstagere på landet. Derfor vil vi stemme imod en sådan betænkning."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte Herrn Castiglione sagen – und mich damit dem Minister, Herrn De Castro, anschließen –, dass der dem Parlament vom zuständigen Ausschuss vorgelegte Vorschlag eine Verschlechterung gegenüber dem ursprünglich von Frau Kommissarin präsentierten Vorschlag darstellt. Wir sprechen hier über Millionen Personen, die sich für ein Produkt einsetzen, das Europa wegen seiner Qualität, seiner Verbindung zum jeweiligen Gebiet, groß gemacht hat. Als erstes möchte ich zum Thema Rodung sagen: Den Angaben zufolge werden die betreffenden Anbauflächen auf 175 000 bis 200 000 Hektar zurückgehen. Meine erste Frage ist: Wer rodet die Rebflächen und wer übernimmt das gerodete Land? Was ist falsch an dem Vorschlag, dass die finanziellen Mittel – vielleicht sogar in einer reduzierten, statt erhöhten Form – für die Restrukturierung dieser Weinanbauflächen verwendet werden, um die Qualität zu verbessern? Ich frage das Parlament: Warum müssen wir Dutzende oder möglicherweise Hunderte Arbeiter und Bauern vertreiben, um Platz zu schaffen für große multinationale Unternehmen, so wie es derzeit in Sizilien geschieht, Herr Castiglione? Der Punkt ist folgender: Warum werden europäische Mittel für Rodungszwecke verwendet, anstatt für die Qualitätsverbesserung und Unternehmensneustrukturierungen? Wir haben in den vergangenen Jahren in diesem Haus und in der Gemeinschaftspolitik so vielen Maßnahmen zugestimmt. Mein zweiter Punkt bezieht sich auf den freien Markt und die Rechte an Rebflächen. Warum sollte der Markt für ganz Europa liberalisiert werden? Worin liegt der Sinn, die Rechte an einem Hektar Rebfläche in Sizilien, Kampanien, Griechenland oder andernorts zu kaufen und es auf ein anderes Gebiet zu übertragen? Dieser Hektar ist mit einer bestimmten Qualität und Produktion, mit einem typischen Produkt, einem für dieses Gebiet etablierten Ökotyp verbunden. Was also ist der Sinn dieses Vorschlags? Versuchen wir hier, Ausverkauf im großen Umfang zu fördern, wie er derzeit in einigen Mittelmeergebieten stattfindet? Dies ist der wichtigste Punkt. Und daher bin ich der Überzeugung, dass der Vorschlag der Kommission besser war als der des Parlaments, wenn wir eine Reform wollen, die die Qualität verbessert und die Landflucht von Weinbauern und anderer Arbeiter verhindert. Daher sollten wir gegen eine derartige Reform stimmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω στον κ. Castiglione ότι –όπως ανέφερε και ο υπουργός, κ. De Castro– η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής η οποία εξετάζεται τώρα από το Κοινοβούλιο είναι χειρότερη από εκείνη που είχε καταθέσει αρχικά η Επίτροπος. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους αφοσιωμένους σε ένα προϊόν το οποίο έχει αναδείξει την υπεροχή της Ευρώπης χάρη στην ποιότητά του και τους δεσμούς του με τη γη. Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να θίξω αφορά την εκρίζωση. Μαθαίνουμε ότι αυτό αφορά περιοχές έκτασης μεταξύ 175 000 και 200 000 εκταρίων. Το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής: ποιος θα εκριζώσει τις αμπελουργικές εκτάσεις και ποιος θα αναλάβει την εκριζωθείσα γη, και είναι κακό να προτείνουμε τα κονδύλια να αξιοποιηθούν –και ίσως μάλιστα να μειωθούν και όχι να αυξηθούν– με στόχο την αναδιάρθρωση αυτών των αμπελώνων για να βελτιωθεί η ποιότητα; Θέλω να απευθύνω στο Κοινοβούλιο το εξής ερώτημα: γιατί πρέπει να εκδιώξουμε δεκάδες ή ίσως και εκατοντάδες εργάτες και γεωργούς για να αφήσουμε χώρο στις μεγάλες πολυεθνικές, όπως ήδη συμβαίνει στη Σικελία, κύριε Castiglione; Το θέμα, λοιπόν, είναι το εξής: γιατί να δαπανηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για την εκρίζωση, αντί να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας και την αναδιάρθρωση του τομέα; Εγκρίναμε τόσα πολλά μέτρα στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου και των κοινοτικών πολιτικών τα τελευταία χρόνια! Το δεύτερο θέμα αφορά την ελεύθερη αγορά των δικαιωμάτων των αμπελουργικών εκτάσεων. Γιατί πρέπει να ελευθερωθεί η αγορά σε ολόκληρη την Ευρώπη; Ποιο το νόημα να αγοράσει κάποιος ένα εκτάριο αμπελουργικής έκτασης στη Σικελία, την Καμπανία, την Ελλάδα ή αλλού και να το μεταφέρει σε άλλη περιοχή; Αυτό το εκτάριο αμπελουργικής έκτασης συνδέεται με δεδομένη ποιότητα και παραγωγή, με ένα τυπικό προϊόν, έναν οικότυπο ο οποίος έχει καθιερωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Τι νόημα έχει μια πρόταση αυτού του είδους; Επιδιώκουμε και εδώ να ενθαρρύνουμε τις μεγάλης κλίμακας εξαγορές που λαμβάνουν χώρα σε ορισμένες περιοχές της Μεσογείου; Αυτό είναι το κύριο θέμα και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής ήταν καλύτερη. Η πρόταση του Κοινοβουλίου είναι χειρότερη από εκείνη της Επιτροπής, αν αυτό που επιθυμούμε είναι μια μεταρρύθμιση η οποία βελτιώνει την ποιότητα και επιτρέπει στους γεωργούς και τους λοιπούς εργάτες να παραμείνουν στη γη. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα καταψηφίσουμε μια μεταρρύθμιση αυτού του είδους."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I would say to Mr Castiglione that - as the Minister, Mr De Castro, has said - the proposal having emerged from the committee responsible and now before Parliament is worse than the one originally put forward by the Commissioner. We are talking here about millions of individuals who are dedicated to a product which has made Europe great on account of its quality and links with the land. The first point I should like to make concerns grubbing-up. We are told that the area affected will fall to between 175 000 and 200 000 hectares. My first question is this: who will grub up the vines and who will take over this grubbed-up land, and what is wrong with proposing that the funds be used - and perhaps even reduced rather than increased - with a view to restructuring these vineyards so as to improve quality? I would ask Parliament the following: why must we expel dozens or even hundreds of workers and farmers in order to make way for large multinationals, as is happening in Sicily, Mr Castiglione? The point, then, is this: why use European funds for grubbing-up, rather than using them to improve quality and for business restructuring? We have adopted so many measures in this House and in Community policies over recent years! My second point relates to the free market in the rights of areas under vines. Why should the market be liberalised for the whole of Europe? What is the sense in buying a hectare under vines in Sicily, Campania, Greece or elsewhere and transferring it to another area? That hectare under vines is linked to a given quality and production, a typical product, an ecotype established in that area. Why make this sort of proposal? Are we seeking here, too, to encourage the large-scale buy-outs which are occurring in some parts of the Mediterranean? This is the key point, and it is why we believe that the Commission's proposal was better. The proposal emerging from Parliament is worse than the one advocated by the Commission, if what we want is a reform that improves quality and keeps farmers and other workers on the land. That is why we shall vote against a reform of this kind."@en4
"Señor Presidente, Señorías, le diría al señor Castiglione que, como el Ministro De Castro ha dicho, la propuesta surgida de la comisión competente y que ahora se encuentra en el Parlamento es peor que la propuesta inicial que presentaba la Comisaria. Creo que estamos hablando de millones de personas que se dedican a la elaboración de este producto, que ha hecho grande a Europa en las cuestiones que se refieren a la calidad y los vínculos con el territorio. Me gustaría empezar con una primera consideración, a saber, las medidas de arranque. Se dice que se pasa a entre 175 000 y 200 000 hectáreas. La primera pregunta sería: ¿quién se encargará del arranque y quién ocupará el espacio de los terrenos arrancados y qué sucede con la propuesta de que los fondos se utilicen —e incluso se reduzcan en lugar de aumentar— para reestructurar los viñedos con miras a mejorar la calidad? Es una pregunta que formulo al Parlamento: ¿por qué deberíamos dejar en la calle a cientos de trabajadores y agricultores para hacer sitio a las grandes multinacionales, como está ocurriendo en Sicilia, señor Castiglione? Por consiguiente, también me pregunto: ¿por qué utilizar los Fondos europeos para el arranque y no utilizar los Fondos europeos para mejorar la calidad y para la reestructuración empresarial? ¡Hemos adoptado tantas medidas en esta Cámara y en las políticas comunitarias en los últimos años! La segunda cuestión que desearía suscitar se refiere al libre mercado de los derechos de las zonas vitivinícolas. ¿Por qué debería existir un mercado liberalizado para toda Europa? ¿Qué sentido tiene comprar un terreno vitivinícola en Sicilia, Campania o Grecia, o en otro lugar y trasladarlo a otra zona? Las zonas vitivinícolas se encuentran ligadas a una determinada calidad, a una producción específica, a un producto típico o a un tipo ecológico que se ha consolidado precisamente en esas zonas. ¿Por qué hacer este tipo de propuesta? ¿Queremos favorecer aquí también el gran acaparamiento que se está produciendo ya en algunas zonas del Mediterráneo? Ésta es la cuestión fundamental, y por ello decimos que la mejor propuesta era la de la Comisaria. De hecho, si se trata de poner en marcha una reforma que contribuya a una producción de calidad y no expulse a los agricultores y los trabajadores de las zonas vitivinícolas, la propuesta del Parlamento es peor que la que defiende la Comisión. Por ello, votaremos en contra de este tipo de reforma."@es21
"Hr juhataja, daamid ja härrad, ma ütleksin hr Castiglionele nagu ütles hr De Castro ministrina et ettepanek, mille on teinud vastutav parlamendikomisjon ning mis on praegu parlamendi ees, on halvem sellest, mille esialgselt pani ette volinik. Me räägime siin miljonitest inimestest, kes on pühendunud sellele tootele, mis on toonud Euroopale au tänu kvaliteedile ja sidemetele maaga. Esimene minu punkt puudutab väljajuurimist. Meile on öeldud, et ala, mida see puudutab jääb 175 000 ja 200 000 hektari vahele. Minu esimene küsimus on selline: kes juurib need viinapuud välja, ja kes võtab üle selle ülesjuuritud maa, ning mis on viga ettepanekul kasutada raha pigem isegi vähem kui rohkem nende viinamarjaistanduste ümberstruktureerimiseks kvaliteedi parandamise eesmärgil? Ma küsiksin parlamendilt järgmist: miks me peame jätma tööta kümneid või isegi sadu töötajaid ja põllumajandustootjaid, et teha ruumi suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele, nagu on olukord praegu Sitsiilias, hr Castiglione? Mõte on siis selline: milleks kasutada Euroopa Liidu vahendeid väljajuurimiseks, kui neid võiks kasutada kvaliteedi parandamiseks ja äriliseks ümberstruktureerimiseks? Oleme viimaste aastate jooksul selles istungisaalis ja ühenduse poliitikas võtnud vastu nii palju meetmeid! Minu teine punkt on seotud viinapuude all oleva maaga seotud õiguste vaba turuga. Miks peaks turg olema liberaliseeritud terves Euroopas? Mis mõtet on osta hektar viinapuude all olevat maad Sitsiilias, Campania maakonnas, Kreekas või ükskõik kus mujal ja muuta see ümber? See maa hektari viinapuude all on seotud kvaliteedi ja toodanguga, tüüpilise tootega, selles piirkonnas väljakujunenud ökotüübiga. Milleks teha sellist ettepanekut? Kas me üritame ka siin toetada laiahaardelist väljaostmist, mis juba toimub mõnes Vahemere piirkonnas? See on põhiküsimus ning sellepärast me arvame, et komisjoni ettepanek oli parem. Parlamendi ettepanek on halvem sellest, mida toetab komisjon, kui me soovime, et reform parandaks veini kvaliteeti ning hoiaks maalt lahkumast põllumajandustootjad ja teised töötajad. Seepärast hääletame me sellisel kujul oleva reformi vastu."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, sanoisin Giuseppe Castiglionelle, että – kuten ministeri De Castro on todennut – asiasta vastaavan valiokunnan ehdotus, joka on nyt parlamentin käsiteltävänä, on huonompi kuin komission jäsenen esittämä. Puhumme nyt miljoonista ihmisistä, jotka ovat omistautuneet sellaiselle tuotteelle, joka on tehnyt Euroopasta suuren, laadun ja aluetta koskevien yhteyksien ansiosta. Ensimmäinen kohta, josta haluaisin puhua, on raivaus. Meille on kerrottu, että raivausala laskee 175 000–200 000 hehtaariin. Ensimmäinen kysymykseni on: kuka raivaa viiniköynnökset ja kuka ottaa haltuunsa raivatun alan, ja mitä vikaa on ehdotuksessa, että varat käytetään – ja niitä ehkä jopa vähennetään eikä lisätä – viinitarhojen uudistamiseen laadun parantamiseksi? Kysyn parlamentilta seuraavaa: miksi meidän on karkotettava kymmeniä tai jopa satoja työntekijöitä ja viljelijöitä tilan tekemiseksi suurille monikansallisille yrityksille, kuten tapahtuu Sisiliassa, Giuseppe Castiglione? Kysymys kuuluukin, miksi käyttää EU:n varoja raivaukseen sen sijaan, että niitä käytettäisiin laadun parantamiseen ja yritysten uudelleenjärjestelyyn? Olemme hyväksyneet niin monta toimenpidettä tässä parlamentissa ja yhteisön politiikassa viime vuosina! Toinen kohta liittyy viinialueita koskevien oikeuksien vapaisiin markkinoihin. Miksi markkinat pitäisi vapauttaa koko EU:ssa? Mitä järkeä on ostaa hehtaari viinitarhaa Sisiliasta, Campaniasta, Kreikasta tai muualta ja siirtää se toiselle alueelle? Viinitarhan hehtaariin liittyy tietty laatu ja tuotanto, tyypillinen tuote, alueelle ominainen ekotyyppi. Miksi tehdä tällainen ehdotus? Pyritäänkö silläkin kannustamaan laajamittaisiin yritysostoihin, joita tapahtuu joillain Välimeren alueilla? Tämä on keskeinen kysymys, ja siksi uskomme, että komission ehdotus oli parempi. Parlamentin antama ehdotus on huonompi kuin komission antama, jos me haluamme uudistusta, jolla parannetaan laatua ja pidetään viljelijät ja muut työntekijät maalla. Siksi me äänestämme tällaista uudistusta vastaan."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais dire à M. Castiglione – comme le ministre De Castro l'a dit – que la proposition qui a émergé de la commission compétente et qui se trouve maintenant sur la table du Parlement est pire que la proposition initialement présentée par la commissaire Fischer Boel. N'oublions pas ceci: nous parlons de millions de personnes qui se consacrent à un produit qui a fait le renom de l'Europe grâce à sa qualité et à ses liens avec le terroir. Le premier point que je souhaite aborder concerne l'arrachage. On nous dit que la superficie concernée diminuera pour se situer entre 175 000 et 200 000 hectares. Mes premières questions sont celles-ci: qui arrachera les vignes et qui récupérera les terres libérées; quel est le problème avec la proposition d'utiliser les fonds – peut-être même des fonds réduits et non augmentés – pour restructurer ces vignobles en vue d'en améliorer la qualité? Je voudrais poser cette question au Parlement: pourquoi devons-nous nous renvoyer des douzaines, voire des centaines de travailleurs et d'agriculteurs pour laisser la voie libre aux grandes multinationales, comme cela se passe en Sicile, Monsieur Castiglione? La question se résume donc à ceci: pourquoi utiliser des fonds européens pour arracher des vignes, au lieu de les mettre à profit pour améliorer la qualité et restructurer les entreprises? Nous avons adopté un si grand nombre de mesures au sein du Parlement et dans le cadre des politiques communautaires ces dernières années! Le second point que je tiens à évoquer concerne le marché libre relatif aux droits des régions viticoles. Pourquoi le marché devrait-il être libéralisé dans l'ensemble de l'Europe? À quoi cela rime-t-il d'acheter un hectare de vigne en Sicile, Campanie, Grèce ou ailleurs et de le transférer à une autre région? Cet hectare de vigne est lié à une qualité et une production données, à un produit typique, un écotype établi dans cette région. À quoi sert ce type de proposition? Cherchons-nous aussi, dans ce cas, à encourager les rachats à grande échelle, que l'on observe dans certains parties de la région méditerranéenne? Tel est le point crucial qui nous fait dire que la proposition de la Commission était meilleure que la proposition actuelle. Si nous voulons une réforme qui améliore la qualité et laisse en place les agriculteurs et les autres travailleurs, la proposition qui se dégage du Parlement est pire que la proposition préconisée par la Commission. C'est pourquoi nous voterons contre une réforme de ce type."@fr8
"Elnök úr, Hölgyeim és Uraim, azt szeretném mondani Castiglione úrnak, amint azt DeCastro miniszter úr is tette, hogy a felelős bizottságtól származó javaslat, amely most a Parlament előtt áll, rosszabb a Biztos asszony által előterjesztett eredetinél. Olyan személyek millióiról beszélünk, akik egy olyan terméknek szentelték életüket, amely a minőség és a földdel való kapcsolat következtében naggyá tette Európát. Az első érvem a kivágást érinti. Hallottuk, hogy az érintett terület 175 000 és 200 000 hektár közötti nagyságot érhet el. Az első kérdésem: ki fogja kivágni a szőlőt, és ki veszi át a kivágással érintett földeket, és mi a baj azzal a javaslattal, hogy a forrásokat – inkább csökkentett, mint növekvő mértékben – e szőlőültetvények szerkezetátalakítására használjuk a minőség javítása érdekében? A következőket szeretném kérdezni a Parlamenttől: miért kell több tucat, sőt több száz munkást és gazdálkodót elűznünk azért, hogy biztosítsuk a terepet a nagy multinacionális vállalatok számára, ahogy az most is történik Szicíliában, Castiglione úr? A kérdés tehát az: miért fordítjuk az európai forrásokat a kivágásra, ahelyett, hogy a minőség javítására és a vállalkozások szerkezetátalakítására használnák? Az elmúlt években oly sok intézkedést fogadtunk el ebben a Házban a közösségi politikákat illetően. A második kérdésem a szőlőültetvényekkel kapcsolatos jogok szabad piacára vonatkozik. Miért kell a piacot egész Európa tekintetében liberalizálni? Mi értelme van annak, hogy veszünk egy szőlőtermő hektárt Szicíliában, Campaniában, Görögországban vagy máshol, és azt egy másik térségbe helyezzük át? A szőlőtermő hektár egy adott minőséghez és termeléshez, egy tipikus termékhez, és a térségben meghonosodott ökotípushoz kapcsolódik. Miért kell ilyen javaslatot tenni? Itt is arra törekszünk, hogy ösztönözzük a nagyléptékű kivásárlásokat, amelyek jelenleg is zajlanak a Földközi-tenger térségének egyes részein? Ez a fő kérdés, és ezért gondolom, hogy a bizottsági javaslat jobb volt. A Parlamenttől származó javaslat rosszabb, mint a Bizottság által támogatott, ha olyan reformot szeretnénk, amely javítja a minőséget, és a gazdálkodókat és a munkásokat a földeken tartja. Éppen ezért ellene szavazunk egy ilyen reformnak."@hu11
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, gerb. G. Castiglione, pasakyčiau, kaip pasakė ministras Paolo de Castro, kad pasiūlymas, kuris gimė atsakingame komitete ir dabar pateiktas Parlamentui, yra blogesnis už tą, kurį iš pradžių pateikė Komisijos narė. Mes čia kalbame apie milijonus žmonių, atsidavusius gaminiui, kuris savo kokybe ir ryšiais su žeme išaukštino Europą. Pirmas klausimas, kurį norėčiau paliesti, yra susijęs su išnaikinimu. Mums pasakė, kad su tuo susijusios žemės, plotas siekia 175 000–200 000 hektarų. Mano pirmas klausimas toks: kas išnaikins vynmedžius ir kas perims šią išnaikintą žemę ir ar negerai yra pasiūlyti, kad lėšos būtų naudojamos, ir galbūt net mažinamos, užuot jas didinus, šių vynuogynų restruktūrizavimui siekiant pagerinti kokybę? Parlamento paklausčiau, kodėl turime išvaryti dešimtis ar net šimtus darbuotojų ir ūkininkų, kad užleistume vietą tarptautinėms bendrovėms, kaip tai vyksta Sicilijoje, gerb. G. Castiglione? Taigi klausimo esmė tokia: kodėl Europos lėšų nepanaudojus kokybei gerinti ir verslui restruktūrizuoti, užuot jas naudojus išnaikinimui? Juk per pastaruosius metus šiuose Rūmuose ir Bendrijos politikoje priėmėme tiek daug priemonių! Antras mano klausimas susijęs su laisvąja rinka vynuogynų plotų teisių požiūriu. Kodėl rinką derėtų liberalizuoti visoje Europoje? Kokia prasmė yra pirkti vynuogyno hektarą Sicilijoje, Kampanijoje, Graikijoje ar kur nors kitur ir jį perkelti į kitą vietovę? Tas vynuogyno hektaras susijęs su tam tikra kokybe ir gamyba, tipiniu gaminiu, toje vietovėje nustatytu ekologiniu tipu. Ką duoda toks pasiūlymas? Ar mes čia taip pat siekiame paskatinti didelės apimties pirkimus, kurie vyksta kai kuriose Viduržemio jūros regiono dalyse? Tai pagrindinis dalykas, ir todėl manome, kad Komisijos pasiūlymas buvo geresnis. Parlamento pateiktas pasiūlymas yra prastesnis nei tas, kuriam pritaria Komisija, jei mes norime reformos, kuri gerintų kokybę ir ūkininkus bei kitus darbuotojus išlaikytų prie žemės. Dėl to balsuojame prieš tokio pobūdžio reformą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, vēlos kungam teikt — kā jau to ir teicis ministrs —, ka atbildīgās komitejas priekšlikums, ko tagad apspriež Parlaments, ir sliktāks nekā komisāres sākotnējais variants. Mēs runājam par miljoniem cilvēku, kas savu dzīvi velta produktam, kurš Eiropu ir padarījis ievērojamu, ņemot vērā tā kvalitāti un saistību ar zemi. Pirmais jautājums, ko es gribētu minēt, skar vīnogulāju iznīcināšanu. Mums stāsta, ka tā ietekmēs ap 175 000 līdz 200 000 hektāru lielu platību. Mans pirmais jautājums ir šāds: kurš iznīcinās vīnogulājus un kurš pārņems šo bezvīnogulāju zemi, un kas vainas priekšlikumam par finansējuma izmantošanu — un, iespējams, pat tas būtu samazināts, nevis palielināts — šo vīnogulāju lauku pārstrukturizēšanai, lai uzlabotu kvalitāti? Es vēlos jautāt Parlamentam: kāpēc mums jāpadzen dučiem un simtiem strādnieku un lauksaimnieku, lai piekāptos lieliem daudznacionāliem uzņēmumiem, kā tas notiek Sicīlijā kungs? Tad jautājums ir šāds: kāpēc izmantot Eiropas finansējumu vīnogulāju iznīcināšanai, nevis kvalitātes uzlabošanai un biznesa pārstrukturizēšanai? Mēs šajā Parlamentā un Kopienas politiskajās nostādnēs esam pieņēmuši tik daudz pasākumu pēdējos gados! Mans otrs jautājums attiecas uz brīvo tirgu vīnogulāju platību tiesībās. Kāpēc vajadzētu liberalizēt visas Eiropas tirgu? Kāda jēga pirkt hektāru ar vīnogulājiem Sicīlijā, Kampānijā, Grieķijā vai citur un pārvietot to uz kādu citu vietu? Šis vīnogulāju hektārs ir saistīts ar attiecīgu kvalitāti un ražošanu, tas ir tipisks produkts, šī reģiona ekotips. Kāpēc jāizsaka tāds priekšlikums? Vai mēs arī te cenšamies veicināt liela mēroga izpirkšanu, kas jau notiek dažviet Vidusjūras reģionā? Tas ir galvenais jautājums, un tāpēc mēs uzskatām, ka Komisijas priekšlikums bija labāks. Parlamenta priekšlikums ir sliktāks par Komisijas atbalstīto, ja vēlamies reformu, kas uzlabo kvalitāti un notur lauksaimniekus un citus strādniekus uz vietas. Tāpēc mēs balsosim pret šāda veida reformu."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che così come è stata anche valutata – dico all'on. Castiglione – dal ministro De Castro, su questa che arriva in Parlamento e che è passata per la commissione specifica, il giudizio del ministro è che è peggiorativa rispetto alla proposta che faceva la Commissaria. Io credo che noi stiamo discutendo di milioni di persone che sono dedicate a questo prodotto, che così ha fatto grande l'Europa sulle questioni che riguardano la qualità, il legame al territorio. E vorrei partire da una prima considerazione: l'estirpazione. Si dice che si passa a 175.000-200.000 ettari; una prima domanda: ci chiediamo chi sarà ad estirpare e chi occuperà lo spazio di questi terreni estirpati e perché nella proposta che noi potevamo avanzare usando e non aumentando la spesa, forse anche diminuendola, dare la possibilità di ristrutturazione di questi vigneti per fare migliore qualità? E' un interrogativo che pongo al Parlamento: perché dobbiamo espellere decine e centinaia di lavoratori e di imprenditori per lasciare spazio alle grandi multinazionali, così caro Castiglione, come sta avvenendo in Sicilia? Allora il punto è questo: perché usare i Fondi europei per l'estirpazione e non usare i Fondi europei per migliorare la qualità e la ristrutturazione aziendale? Abbiamo fatto tanti provvedimenti in questo Parlamento europeo e nelle politiche comunitarie che si sono svolte in questi anni! Secondo punto: libero mercato dei diritti degli ettari vitati. Perché deve essere un mercato liberato all'intera Europa? Che senso ha comprare un ettaro vitato in Sicilia, in Campania o in Grecia, o in un altro posto e portarlo in un'altra realtà? Quell'ettaro vitato è legato a una qualità, ad una produzione, a un prodotto tipico, a un ecotipo che si è consolidato in quelle aree! Perché questo tipo di proposta? Vogliamo favorire anche qui i grandi accaparramenti che stanno già avvenendo, in alcune aree del Mezzogiorno? Allora qui, è il punto fondamentale; per questo noi diciamo che la proposta migliore era quella della Commissaria e quella che esce dal Parlamento è una proposta peggiore rispetto a quella che viene rivendicato dalla Commissione, se vogliamo fare una riforma che aiuta la qualità e faccia rimanere sui territori gli imprenditori, i lavoratori di queste aree. Per questo, noi voteremo contro questo tipo di riforma."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik zou de heer Castiglione willen zeggen dat – zoals de minister, mijnheer De Castro, heeft opgemerkt – dat het voorstel, zoals dat door de bevoegde commissie is geamendeerd en nu aan het Parlement is voorgelegd, slechter is dan het oorspronkelijke, door de commissaris ingediende stuk. Mijn eerste punt heeft betrekking op de rooiregeling? Ons is meegedeeld dat het om een gebied van 175 tot 200 duizend hectare gaat. Mijn eerste vraag hierover luidt: wie gaat de wijngaarden rooien en wie neemt de gerooide grond over, en wat is er mis met het voorstel om de middelen – die dan eventueel kunnen worden verlaagd in plaats van verhoogd – te gebruiken om deze wijngaarden met het oog op kwaliteitsverbetering te herstructureren? Ik zou het Parlement de volgende vraag willen stellen: waarom moeten we tientallen of zelfs honderden werknemers op straat zetten om de weg vrij te maken voor grote multinationals, zoals het geval is in Sicilië, mijnheer Castiglione? Het punt is dus: waarom zouden we Gemeenschapsmiddelen voor rooien uitgeven in plaats van deze middelen voor kwaliteitsverbetering en herstructurering van bedrijven te gebruiken? We hebben in dit Huis en in het kader van het Gemeenschapsbeleid in de afgelopen jaren al zoveel maatregelen ingevoerd! Mijn tweede punt betreft de vrije markt voor aanplantrechten? Waarom zou de markt voor heel Europa moeten worden geliberaliseerd? Wat voor zin heeft het om in Sicilië, Campanië; Griekenland of waar dan ook een hectare van een wijnbouwareaal te kopen en het naar een ander gebied over te dragen? Die hectare is gekoppeld aan een bepaalde kwaliteit en productie, een typisch product, een ecotype dat zich in dat gebied heeft ontwikkeld. Wat voor zin heeft zo’n voorstel? Is het hier soms de bedoeling om grootschalige overnames te stimuleren zoals die in sommige gebieden aan de Middellandse Zee al plaatsvinden? Dit is het centrale punt, en daarom zijn wij van mening dat het voorstel van de Commissie beter was. Het door het Parlement geamendeerde voorstel is slechter dan dat van de Commissie als het erom gaat een hervorming op tafel te krijgen waardoor de kwaliteit wordt verbeterd en de wijnbouwers en hun werknemers aan het werk worden gehouden. Daarom stemmen wij tegen de geplande hervorming."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Panu posłowi Castiglione chciałbym powiedzieć, że – jak powiedział pan minister De Castro – wniosek, który został sporządzony przez komisję właściwą, a dziś rozpatrywany w Parlamencie, jest gorszy niż pierwotny wniosek złożony przez panią komisarz. Mówimy tutaj o milionach osób oddanych produktowi, który dzięki swojej jakości i powiązaniach z ziemią, uczynił Europę wielką. Po pierwsze, pragnę wyrazić zaniepokojenie z powodu karczowania. Otrzymujemy informację, że powierzchnia podlegająca karczowaniu spadnie do 175 000 - 200 000 hektarów. Moje pierwsze pytanie brzmi: kto będzie karczował winorośl i kto przejmie wykarczowaną ziemię i co jest złego w propozycji wykorzystania środków – lub nawet zmniejszenia ich raczej niż zwiększenia - w celu przeprowadzenia restrukturyzacji winnic, aby podnieść jakość? Zwracam się do Parlamentu z następująca prośbą: dlaczego musimy wyrzucić z pracy dziesiątki lub nawet tysiące pracowników i plantatorów, aby przygotować drogę dla wielkich międzynarodowych koncernów, jak ma to miejsce na Sycylii, panie pośle Castiglione? Chodzi o następującą kwestię: dlaczego mamy przeznaczać środki europejskie na karczowanie, zamiast przeznaczyć je na podniesienie jakości lub restrukturyzację przedsiębiorstw? Przyjęliśmy tak wiele środków w tej Izbie i w politykach wspólnotowych w ostatnich latach! Moja druga uwaga dotyczy wolnego rynku w zakresie praw obszarów uprawy winorośli. Dlaczego rynek powinien być zliberalizowany dla całej Europy? Jaki jest sens kupna hektara pod uprawę winorośli na Sycylii, w Kampanii lub Grecji, lub w innym miejscu i przeniesienie uprawy na inny teren? Ten hektar pod uprawę winorośli ma związek z daną jakością i produkcją, typowym produktem, ekotypem tego terenu. Jaki jest cel tego rodzaju propozycji? Czy prosimy w tym miejscu o wykupywanie ziemi na dużą skalę, które ma miejsce na niektórych obszarach nad Morzem Śródziemnym? To jest kluczowy problem i dlatego uważamy, że propozycja Komisji była lepsza. Propozycja, która powstała w Parlamencie jest gorsza niż ta, zgłoszona przez Komisję, jeśli chcemy reformy, która poprawi jakość i zatrzyma plantatorów oraz rolników przy ziemi. Dlatego będziemy głosować przeciwko tego rodzaju reformie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de dizer ao senhor deputado Castiglione que – como referiu o Senhor Ministro de Castro – a proposta que saiu da Comissão responsável quanto ao fundo e que hoje temos em mãos é prior do que a proposta original apresentada pela Senhora Comissária. Estão aqui em causa milhões de pessoas que se dedicam à produção de um produto que tornou a Europa grande em matéria de qualidade e de vínculos à terra. A primeira questão que gostaria de levantar prende-se com o arranque. Dizem-nos que a área afectada cairá para entre 175 000 e 200 000 hectares. A minha primeira pergunta é: quem arrancará a vinha e quem se ocupará os respectivos terrenos, e que acontece com a proposta de que os fundos sejam utilizados – e talvez até diminuídos em vez de aumentados – para reestruturar essas vinhas, com vista a aumentar a qualidade? Pergunto ao Parlamento: por que razão deveremos expulsar dezenas ou mesmo centenas de trabalhadores e agricultores para dar lugar a grandes multinacionais, como está a acontecer na Sicília, Senhor Deputado Castiglione? Pergunto então também o seguinte: por que razão utilizar fundos europeus para o arranque, em vez de os usar para melhorar a qualidade e reestruturar as nossas empresas? Foram tantas as medidas que aprovámos nesta Assembleia e através de políticas comunitárias ao longo dos últimos anos! A segunda questão que gostaria de suscitar prende-se com o mercado livre de direitos das zonas vitivinícolas. Por que razão deverá existir um mercado liberalizado para toda Europa? Que sentido faz comprar um hectare vitivinícola na Sicília, Campania, Grécia, ou em qualquer outro lugar, e transferi-lo para outra zona? Esse hectare vitivinícola está ligado a uma determinada qualidade e produção, a um produto típico, ou a um tipo ecológico, enraizado nessa zona. Por que razão fazer este tipo de proposta? Será que queremos favorecer, aqui também, as aquisições em grande escala que estão a verificar-se nalgumas zonas do Mediterrâneo? Esta é a questão fundamental, e é por isso que consideramos que a proposta da Comissão era melhor. Se quisermos lançar uma reforma que melhore a qualidade e mantenha os agricultores e demais trabalhadores nos terrenos, então a proposta do Parlamento é pior do que a defendida pela Comissão. Assim sendo, votaremos contra aquele tipo de reforma."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che così come è stata anche valutata – dico all'on. Castiglione – dal ministro De Castro, su questa che arriva in Parlamento e che è passata per la commissione specifica, il giudizio del ministro è che è peggiorativa rispetto alla proposta che faceva la Commissaria. Io credo che noi stiamo discutendo di milioni di persone che sono dedicate a questo prodotto, che così ha fatto grande l'Europa sulle questioni che riguardano la qualità, il legame al territorio. E vorrei partire da una prima considerazione: l'estirpazione. Si dice che si passa a 175.000-200.000 ettari; una prima domanda: ci chiediamo chi sarà ad estirpare e chi occuperà lo spazio di questi terreni estirpati e perché nella proposta che noi potevamo avanzare usando e non aumentando la spesa, forse anche diminuendola, dare la possibilità di ristrutturazione di questi vigneti per fare migliore qualità? E' un interrogativo che pongo al Parlamento: perché dobbiamo espellere decine e centinaia di lavoratori e di imprenditori per lasciare spazio alle grandi multinazionali, così caro Castiglione, come sta avvenendo in Sicilia? Allora il punto è questo: perché usare i Fondi europei per l'estirpazione e non usare i Fondi europei per migliorare la qualità e la ristrutturazione aziendale? Abbiamo fatto tanti provvedimenti in questo Parlamento europeo e nelle politiche comunitarie che si sono svolte in questi anni! Secondo punto: libero mercato dei diritti degli ettari vitati. Perché deve essere un mercato liberato all'intera Europa? Che senso ha comprare un ettaro vitato in Sicilia, in Campania o in Grecia, o in un altro posto e portarlo in un'altra realtà? Quell'ettaro vitato è legato a una qualità, ad una produzione, a un prodotto tipico, a un ecotipo che si è consolidato in quelle aree! Perché questo tipo di proposta? Vogliamo favorire anche qui i grandi accaparramenti che stanno già avvenendo, in alcune aree del Mezzogiorno? Allora qui, è il punto fondamentale; per questo noi diciamo che la proposta migliore era quella della Commissaria e quella che esce dal Parlamento è una proposta peggiore rispetto a quella che viene rivendicato dalla Commissione, se vogliamo fare una riforma che aiuta la qualità e faccia rimanere sui territori gli imprenditori, i lavoratori di queste aree. Per questo, noi voteremo contro questo tipo di riforma."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, na adresu pána Castiglioneho by som uviedol, že – ako povedal pán minister, pán De Castro – návrh, ktorý vzišiel od zodpovedného výboru a teraz sa prekladá Parlamentu, je horší, než ten, ktorý pôvodne vzniesla pani komisárka. Hovoríme tu o miliónoch jedincov oddaných produktu, ktorý Európe dodal význam vďaka svojej kvalite a spojeniu s pôdou. Prvá poznámka, ktorú by som rád uviedol, sa týka klčovania. Sme informovaní, že oblasť, ktorej sa to dotkne, klesne na rozlohu medzi 175 000 a 200 000 hektárov. Mojou prvou poznámkou teda je: kto bude klčovať vinice a kto prevezme takto vyprázdnenú pôdu a čo je zlé na návrhu, aby sa použili fondy – a možno dokonca znížené skôr ako zvýšené – a na reštrukturalizáciu týchto viníc, aby sa zlepšila kvalita? Parlamentu by som položil nasledujúcu otázku: prečo musíme vytlačovať desiatky alebo dokonca stovky pracovníkov a farmárov, aby sme uvoľnili cestu veľkým nadnárodným spoločnostiam, ako sa to deje na Sicílii, pán Castiglione? Otázka je teda nasledujúca: prečo sa majú používať európske fondy skôr na klčovanie ako na zlepšovanie kvality a reštrukturalizáciu činností v odvetví? V tomto Parlamente a v politikách Spoločenstva sme sa posledné roky prijali toľko opatrení! Moja druhá otázka sa týka voľného trhu v oblasti práv vysádzaných plôch viníc. Prečo y sa mal tento trh liberalizovať pre celú Európu? Aký zmysel má kupovať hektár vysadenej plochy viníc na Sicílii, v Kampánii, Grécku alebo niekde inde a prevádzať ich do inej oblasti? Takýto hektár vysadenej plochy viníc sa spája s danou kvalitou a výrobou, typickým produktom, ekologickým typom vybudovaným v takejto oblasti. Prečo predkladať takýto typ návrhu? Snažíme sa tu takisto podporovať rozsiahle akvizície, ku ktorým dochádza v niektorých oblastiach Stredomoria? To je kľúčová otázka, a preto sme presvedčení, že návrh Komisie bol lepší. Návrh, ktorý vzišiel z Parlamentu, je horší než ten, za ktorý sa zasadzuje Komisia, pokiaľ to, čo chceme, je reforma, ktorá zvyšuje kvalitu a umožňuje, aby poľnohospodári a iní pracovníci zostávali na pôde, kde pracujú. Preto budem hlasovať proti reforme tohto druhu."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, kot je povedal minister De Castro, bi gospodu Castiglioneju povedal, da je predlog, ki se je pojavil pred pristojnim odborom in zdaj pred Evropskim parlamentom, slabši od predloga, ki ga je prvotno predlagala komisarka. Tukaj govorimo o več milijonih posameznikov, predanim proizvodu, ki je Evropo ponesel visoko po zaslugi njegove kakovosti in povezanosti z zemljo. Prva točka, o kateri bi želel spregovoriti, zadeva krčenje. Seznanjeni smo bili, da se bo prizadeto območje zmanjšalo med 175 000 in 200 000 hektari. Moje prvo vprašanje je: kdo bo omejil vinsko trto in kdo bo prevzel to skrčeno površino ter kaj je narobe s predlogom, da se uporabijo sredstva – in morda še nižja namesto višja – z namenom prestrukturiranja teh vinogradov, da se izboljša kakovost? Parlament bi vprašal naslednje: zakaj moramo pregnati na ducate ali celo več sto delavcev in kmetov, da bi naredili prostor velikim multinacionalkam, kot se to dogaja na Siciliji, gospod Castiglione? Bistvo je torej v tem: zakaj uporabljati evropska sredstva za krčenje, namesto da bi jih uporabili za izboljšanje kakovosti in prestrukturiranje podjetij? V zadnjih letih smo v tem parlamentu in politikah Skupnosti sprejeli zelo veliko ukrepov. Druga točka zadeva prosti trg glede pravic do površin, zasajenih z vinsko trto. Zakaj se mora trg liberalizirati za celotno Evropo? Kakšen je smisel nakupa hektarja, zasajenega z vinsko trto na Siciliji, v Kampanji, Grčiji ali drugod, in nato njegovega prenosa na drugo območje? Hektar, zasajen z vinsko trto, je povezan z dano kakovostjo in proizvodnjo, tipičnim proizvodom, ekotipom, uveljavljenim na tem območju. Zakaj takšen predlog? Ali pri tem poskušamo spodbujati obsežne odkupe, ki se pojavljajo v nekaterih delih Sredozemlja? To je ključna točka in zato menimo, da je predlog Komisije boljši. Predlog Parlamenta je slabši od predloga Komisije, če si želimo reforme, ki izboljšuje kakovost ter ohranja kmete in druge delavce na zemljišču. Zato bomo glasovali proti tovrstni reformi."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag skulle vilja säga till Giuseppe Castiglione att – som minister Paolo De Castro har sagt – det förslag som har utarbetats i det ansvariga utskottet och nu presenteras inför parlamentet är sämre än det ursprungliga förslag som kommissionsledamoten lade fram. Vi talar om miljoner personer här som ägnar sig åt en produktion som genom sin kvalitet och förbindelse med trakten har gjort Europa stort. Mitt första påpekande rör röjning. Man talar om för oss att det berörda området kommer att minska med mellan 175 000 och 200 000 hektar. Min första fråga är följande: vem ska gräva upp vinstockarna och vem ska ta över denna röjda mark, och vad är det för fel med att föreslå att medlen ska användas – och kanske till och med minskas snarare än ökas – till omstrukturering av dessa vinodlingar för att förbättra kvaliteten? Jag vill fråga parlamentet följande: varför måste vi fördriva dussintals eller till och med hundratals arbetstagare och jordbrukare för att skapa plats för multinationellt företag, såsom sker på Sicilien, herr Castiglione? Då inställer sig frågan: varför använda EU-stöd för röjning, i stället för att använda dem för att förbättra kvaliteten och omstrukturera verksamheten? Vi har antagit så många politiska åtgärder i parlamentet och inom gemenskapen de senaste åren! Min andra punkt gäller den fria marknaden för rättigheter till vinodlingsarealer. Varför ska marknaden avregleras inom hela EU? Vad är meningen med att köpa en hektar mark för vinodling på Sicilien, i Kampanien, i Grekland eller någon annanstans och överföra det till ett annat område? Den hektaren mark för vinodling hör samman med en särskild kvalitet och produktion, en ekotyp som etablerats i det området. Varför föreslå denna typ av åtgärd? Försöker vi även här att uppmuntra till de storskaliga uppköp som sker i vissa delar av Medelhavsområdet? Detta är huvudpunkten, och det är därför som vi anser att kommissionens förslag var bättre. Det förslag som kommer från parlamentet är värre än det som kommissionen förespråkade, om det som vi vill ha är en reform som förbättrar kvaliteten och ser till att jordbrukare och andra arbetstagare stannar kvar. Det är därför som vi kommer att rösta mot en reform av detta slag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph