Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-29-Speech-4-274"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071129.41.4-274"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Estamos inteiramente de acordo com o relatório quando nele se refere que "o modelo económico vigente, que se traduz na maximização constante do consumo, da produção e do comércio, não é sustentável, na medida em que implica uma procura cada vez maior de recursos e de transporte, bem como o aumento dos resíduos e das emissões". Ou quando se refere que o actual sistema de comércio implica "uma divisão do trabalho a nível mundial que acarreta um volume muito elevado de transporte de produtos", os quais, de um modo mais sustentável, poderiam ser produzidos a nível local. No entanto, não podemos deixar de sublinhar alguns aspectos negativos como o pedido para que, no actual contexto das negociações da Ronda de Doha da OMC, seja alcançado um acordo quanto à abolição das barreiras pautais e não pautais aos "bens e serviços verdes". Ou que, de forma implícita, se dê o acordo à negociação dos Acordos de Livre Comércio e, dessa forma, se contradiga o que antes se tinha referido em relação ao actual sistema de comércio. Sublinhamos igualmente de forma muito negativa a introdução do princípio do "poluidor-pagador, de preferência através do alargamento global do regime de comércio de licenças de emissão", o qual, pelas suas consequências, rejeitamos."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zcela souhlasíme se zprávou, když uvádí, že „současný hospodářský model, který s sebou přináší neustálý nárůst spotřeby, výroby a obchodu, není udržitelný, neboť tento model vede k ustavičnému zvyšování nároků na využívání zdrojů a na dopravu a zároveň s sebou nese rostoucí množství odpadu a emisí“, a že současný obchodní režim „vede ke globální dělbě práce, která předpokládá velmi vysoký podíl přepravy výrobků“, které by mohly být vyrobeny lokálně udržitelnějším způsobem. Rádi bychom však poukázali na některé negativní aspekty, jako je výzva k dohodě o odstranění celních a necelních překážek pro „zelené zboží a služby“ v rámci současného kola jednání Světové obchodní organizace z Dohá a implicitní přijetí dojednávaných dohod o volném obchodu, které je v rozporu s tím, co zpráva na úvod říká o současném obchodním režimu. Rovněž jsme kategoricky proti zavedení principu „znečišťovatel platí, v ideálním případě prostřednictvím celosvětového rozšíření systému pro obchodování s emisemi“; tento systém odmítáme z důvodu dopadů, které by měl."@cs1
"Vi er helt enige med betænkningen i, at "den nuværende økonomiske model, der medfører konstant maksimering af forbrug, produktion og handel, er uholdbar, da dette resulterer i stadig øgede krav om anvendelse af ressourcer og transport og voksende mængder af affald og emissioner" og at det nuværende handelssystem fører til "en global arbejdsdeling, som er baseret på en særdeles omfattende transport af produkter", som kunne fremstilles lokalt på en mere bæredygtig måde. Vi vil imidlertid gerne fremhæve visse negative aspekter, f.eks. kravet om en aftale om at fjerne told og ikketoldmæssige hindringer for "grønne varer og tjenesteydelser" som en del af de aktuelle WTO-forhandlinger og den implicitte accept af forhandlinger om frihandelsaftaler, som er i strid med betænkningens tidligere bemærkninger om det nuværende handelssystem. Vi er også stærkt imod at indføre "forureneren betaler-princippet, og bedst gennem global udvidelse af ordningen for handel med emissioner", som vi forkaster på grund af de konsekvenser, det ville have."@da2
"Wir schließen uns dem Bericht in jeder Hinsicht an, wenn es heißt, dass „das derzeit bestehende Wirtschaftsmodell, das auf der ständigen Steigerung von Konsum, Produktion und Handel beruht, unhaltbar ist, weil es zu ständig zunehmendem Ressourcenverbrauch und Transportaufkommen führt und immer größere Mengen an Abfall und Emissionen mit sich bringt“ und demzufolge das derzeitige Handelssystem „eine weltweite Arbeitsteilung bewirkt, die einen sehr hohen Umfang an Transport von (…) Produkten voraussetzt“, die in nächster Umgebung nachhaltiger hergestellt werden könnten. Dennoch möchten wir auf einige negative Aspekte hinweisen, so etwa die Forderung, bei den Verhandlungen der laufenden Doha-Runde der WHO eine Einigung über die Beseitigung tariflicher und nichttariflicher Hemmnisse für „umweltverträgliche Waren und Dienstleistungen“ zu erzielen, und auch die indirekte Hinnahme der Verhandlung über Freihandelsabkommen, was im Widerspruch zu früheren Aussagen im Bericht über das bestehende Handelssystem steht. Außerdem sind wir mit Nachdruck gegen „die Umsetzung des Verursacherprinzips (...) vorzugsweise durch die Ausdehnung des Systems für den Handel mit Emissionsberechtigungen auf die ganze Welt“ wegen der Folgen, die dies hätte."@de9
"Συμφωνούμε απόλυτα με την έκθεση όταν αναφέρει ότι «το σημερινό οικονομικό πρότυπο που συνεπάγεται τη συνεχή μεγιστοποίηση της κατανάλωσης, της παραγωγής και του εμπορίου δεν είναι βιώσιμο καθότι οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά την χρησιμοποίηση των πόρων και τις μεταφορές και σε αυξανόμενες ποσότητες αποβλήτων και εκπομπών» και ότι το σημερινό εμπορικό σύστημα παράγει «έναν παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας που βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μεταφορές προϊόντων», τα οποία θα μπορούσαν να παράγονται επιτόπου με έναν περισσότερο βιώσιμο τρόπο. Παρόλα αυτά θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ορισμένα αρνητικά σημεία όπως την πρόσκληση για συμφωνία κατάργησης των δασμών και των μη δασμολογικών εμποδίων στα «πράσινα αγαθά και τις υπηρεσίες» ως μέρος των τωρινών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα του ΠΟΕ και την τεκμαρτή αποδοχή της διαπραγμάτευσης για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου (ΣΕΕ), η οποία αντικρούει αυτά που ανέφερε νωρίτερα η έκθεση για το σημερινό εμπορικό σύστημα. Είμαστε επίσης τελείως αντίθετοι με την θέσπιση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει, ιδεωδώς μέσω της παγκόσμιας επέκτασης του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών», την οποία απορρίπτουμε εξαιτίας των συνεπειών που θα είχε."@el10
"We completely agree with the report when it states that ‘the current economic model, which entails constant maximisation of consumption, production and trade, is unsustainable as this results in ever-increasing demand for resources and transport and a growing quantity of waste and emissions’ and that the current trading system produces ‘a global division of labour which is based on a very high input of transport of products’, which could be produced locally in a more sustainable way. However, we would like to highlight certain negative aspects, such as the call for agreement on the removal of tariff and non-tariff barriers to ‘green goods and services’ as part of the current WTO Doha Round of negotiations, and the implicit acceptance of the negotiation of Free Trade Agreements, which contradicts what the report said earlier about the current trading system. We also strongly oppose the introduction of the ‘polluter pays principle, ideally through the global extension of the Emissions Trading Scheme’, which we reject because of the consequences it would have."@en4
"Estamos completamente de acuerdo con el informe cuando afirma que «el modelo económico vigente, que conlleva una maximización constante del consumo, de la producción y de los intercambios comerciales, es insostenible, ya que genera un consumo cada vez mayor de recursos y transportes, así como un incremento de los residuos y emisiones» y que el sistema de comercio vigente conlleva «una división del trabajo a escala planetaria basada en un gran volumen de transporte de productos» que podrían producirse localmente. Sin embargo, deseamos destacar ciertos aspectos negativos, como la solicitud para llegar a un acuerdo sobre la supresión de las barreras arancelarias y no arancelarias a los «bienes y servicios ecológicos» como parte de las actuales negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC y la aceptación implícita de la negociación de los acuerdos de libre comercio, algo que contradice lo que el propio informe había dicho antes sobre el actual sistema comercial. Nos oponemos enérgicamente a la introducción del «principio de quien contamina paga, preferentemente mediante la extensión a escala mundial del régimen de comercio de derechos de emisión», al que nos oponemos debido a las consecuencias que podría tener."@es21
"Olemme täysin samaa mieltä mietinnön kanssa siitä, että ”vallitseva kulutuksen, tuotannon ja kaupan jatkuvaa maksimointia edistävä taloudellinen malli on kestämätön, koska se johtaa yhä enenevään luonnonvarojen ja kuljetusten kysyntään sekä jätteiden ja päästöjen määrän kasvuun” ja että ”nykyinen kauppajärjestelmä johtaa maailmanlaajuiseen työnjakoon, joka perustuu tuotteiden laajamittaisiin kuljetuksiin”, vaikka kyseiset tuotteet voitaisiin tuottaa paikallisesti paljon kestävämmin. Haluaisimme kuitenkin korostaa tiettyjä kielteisiä seikkoja, kuten kehotusta tehdä sopimus tulliesteiden ja tullien ulkopuolisten esteiden poistamisesta ympäristöystävällisiltä tuotteilta ja palveluilta osana WTO:n Dohan kierroksen neuvotteluja sekä vapaakauppasopimuksia koskevien neuvottelujen ehdotonta hyväksymistä, mikä on ristiriidassa sen kanssa, mitä mietinnössä aikaisemmin sanottiin nykyisestä kauppajärjestelmästä. Vastustamme myös seurausten vuoksi voimakkaasti sitä, että otetaan käyttöön ”saastuttaja maksaa -periaate, mieluiten laajentamalla päästöoikeuksien kauppa maailmanlaajuiseksi”."@fi7
"Nous sommes entièrement d'accord avec le rapporteur quand il affirme que «le modèle économique dominant, qui se traduit par une maximisation constante de la consommation, de la production et des échanges, n'est pas un modèle durable dans la mesure où il débouche sur une utilisation sans cesse croissante des ressources et des transports ainsi que sur une augmentation de la quantité de déchets et d'émissions, ce qui a pour effet de compromettre les possibilités d'enrayer les changements climatiques en cours» et que le système commercial actuel débouche sur «une division mondiale du travail qui implique un volume considérable de transports», qui pourraient être produits à l'échelon local de manière plus durable. Nous relevons néanmoins plusieurs aspects négatifs, tels que l'appel à la conclusion d'un accord autour de l'élimination des entraves tarifaires et non tarifaires pour les «biens et services verts» dans le contexte des négociations en cours dans le cadre du cycle de Doha de l'OMC, ainsi que l'acceptation implicite de la négociation d'accords de libre-échange, qui contredit les déclarations du rapport sur le système commercial actuel. Nous nous opposons fortement aussi à l'application du «principe du pollueur-payeur», dans le cadre d'un «système d’échange d’émissions qui serait, dans l’idéal, étendu au niveau mondial», à cause des conséquences que cela aurait."@fr8
"Teljes mértékben egyetértünk a jelentés azon részével, ahol szerepel, hogy „a jelenleg működő gazdasági modell, amely a fogyasztás, a termelés és a kereskedelem folyamatos maximalizálásával jár, nem fenntartható, mivel az erőforrások és a szállítás iránti keresletet folyamatosan növeli, míg a hulladéktermelés és károsanyag-kibocsátás is növekszik”, valamint hogy a kereskedelem mai rendszere „olyan globális munkamegosztást hoz létre, melynek alapja a termékek rendkívül intenzív szállítása”, noha ezeket helyben fenntarthatóbb módon is elő lehetne állítani. Emellett azonban néhány negatív vonatkozásra is fel szeretnénk hívni a figyelmet, így például a „zöld árucikkekre és szolgáltatásokra” háruló összes vám- és egyéb teher felszámolásának javaslatára a WTO jelenleg zajló dohai fordulójának keretében, illetve a szabadkereskedelmi egyezmények hallgatólagos elfogadására, ami pedig ellentmond annak, amit a jelentés korunk kereskedelmének szerkezetéről előzőleg állít. Szintén határozottan ellenezzük a „szennyező fizet” elvének bevezetését a kibocsátás-kereskedelmi rendszer globális kiterjesztésének révén, amelyet következményei miatt utasítunk el."@hu11
"Concordiamo in pieno con la relazione quando afferma che “l’attuale modello economico, che comporta una massimizzazione costante dei consumi, della produzione e degli scambi, non sia sostenibile dal momento che si basa sul crescente utilizzo delle risorse e dei trasporti e comporta una sempre maggiore produzione di rifiuti e di emissioni”, e siamo d’accordo con la stessa quando sostiene che l’attuale sistema di scambi conduce a “una divisione globale del lavoro che comporta un’incidenza elevata dei trasporti di prodotti” che potrebbero anche essere prodotti localmente. In ogni caso, vorremmo rilevare alcuni aspetti negativi quali l’invito a giungere ad un accordo sullo smantellamento delle barriere tariffarie e non tariffarie di “beni e servizi verdi”, nel quadro degli attuali negoziati del ciclo di Doha dell’OMC, e l’accettazione implicita della negoziazione degli accordi di libero scambio che contraddice quanto affermato in precedenza dalla relazione sull’attuale sistema di commercio. Siamo inoltre fortemente contrari al “principio chi inquina paga, possibilmente estendendo a livello globale il sistema di scambio delle quote di emissione”, principio che rifiutiamo a causa delle conseguenze che potrebbe avere."@it12
". Visiškai sutinkame su pranešimu, kuriame sakoma, kad „dabartinis ekonominis modelis, pagrįstas nuolatiniu vartojimo, gamybos ir prekybos didinimu, nėra tvarus, kadangi jį taikant nuolat auga išteklių ir transporto poreikis, didėja atliekų ir teršalų kiekis“ ir, kad dabartinė prekybos sistema sukuria „pasaulinį darbo pasidalijimą, pagrįsta didžiuliu gaminių transportavimo indėliu“, kai tuo tarpu tie gaminiai galėtų būti tvariau gaminami vietoje. Tačiau norėtume pabrėžti kai kuriuos neigiamus aspektus, pvz., susitarimą dėl tarifų ir netarifinių kliūčių panaikinimo „žalioms prekėms ir paslaugoms“, kaip dalį dabartinio PPO Dohos derybų etapo, ir besąlygišką pritarimą deryboms dėl laisvosios prekybos sutarčių, kas prieštarauja tam, kas buvo anksčiau sakyta pranešime apie dabartinę prekybos sistemą. Taip pat griežtai prieštaraujame „teršėjas moka principo įvedimui, idealiai išplėtus išmetamųjų teršalų leidimų prekybos schemą pasauliniu mastu“, kurį mes atmetame dėl pasekmių, kurias turėtų jo įvedimas."@lt14
"− Mēs pilnībā piekrītam ziņojumam, kurā teikts, ka „pašreizējais ekonomiskais modelis, kurš izraisa pastāvīgu patēriņa, ražošanas un tirdzniecības pieaugumu, nav ilgtspējīgs, jo šāda sistēma saistīta ar aizvien pieaugošu pieprasījumu pēc resursiem un transporta, kā arī ar atkritumu un emisiju daudzuma palielināšanos” un ka pašreizējā tirdzniecības sistēma paredz „globālu darba dalīšanu, plaši izmantojot tādu homogēnu preču pārvadāšanu”, kuras varētu ražot uz vietas daudz ilgtspējīgāka veidā. Tomēr mēs vēlamies uzsvērt atsevišķus negatīvus aspektus, piemēram, aicinājumu panākt vienošanos par tarifu un beztarifu barjeru likvidēšanu „videi labvēlīgajām precēm un pakalpojumiem” kā daļu no pašreizējās PTO Dohas sarunu kārtas, un netiešo piekrišanu brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kas nonāk pretrunā ar to, kas ziņojumā teikts iepriekš par esošo tirdzniecības sistēmu. Mēs arī stingri nostājamies pret „ „piesārņotājs maksā” principa ieviešanu, ideālā gadījumā ieviešot emisiju tirdzniecības sistēmu”, ko mēs noraidām to iespējamo seku dēļ."@lv13
". Estamos inteiramente de acordo com o relatório quando nele se refere que "o modelo económico vigente, que se traduz na maximização constante do consumo, da produção e do comércio, não é sustentável, na medida em que implica uma procura cada vez maior de recursos e de transporte, bem como o aumento dos resíduos e das emissões". Ou quando se refere que o actual sistema de comércio implica "uma divisão do trabalho a nível mundial que acarreta um volume muito elevado de transporte de produtos", os quais, de um modo mais sustentável, poderiam ser produzidos a nível local. No entanto, não podemos deixar de sublinhar alguns aspectos negativos como o pedido para que, no actual contexto das negociações da Ronda de Doha da OMC, seja alcançado um acordo quanto à abolição das barreiras pautais e não pautais aos "bens e serviços verdes". Ou que, de forma implícita, se dê o acordo à negociação dos Acordos de Livre Comércio e, dessa forma, se contradiga o que antes se tinha referido em relação ao actual sistema de comércio. Sublinhamos igualmente de forma muito negativa a introdução do princípio do "poluidor-pagador, de preferência através do alargamento global do regime de comércio de licenças de emissão", o qual, pelas suas consequências, rejeitamos."@mt15
"We zijn het volledig eens met het verslag wanneer hierin wordt gesteld dat “het huidige economische model, dat een voortdurende toename van consumptie, productie en handel meebrengt, op termijn niet houdbaar is, omdat dit systeem leidt tot gestaag groeiende eisen ten aanzien van het gebruik van grondstoffen en vervoer en tot een toenemende hoeveelheid afval en emissies”, en dat het huidige handelsstelsel leidt tot “een wereldwijde arbeidsverdeling die in zeer hoge mate is gebaseerd op vervoer van producten” die op veel duurzamere wijze lokaal geproduceerd zouden kunnen worden. We zouden echter ook een aantal negatieve aspecten willen belichten, zoals de roep om tot overeenstemming te komen over de afschaffing van tarifaire en non-tarifaire belemmeringen voor “milieuvriendelijke goederen en diensten” als onderdeel van de onderhandelingen van de huidige WTO Doharonde, en de impliciete acceptatie van de onderhandelingen over overeenkomsten betreffende vrijhandel ( ), wat in tegenspraak is met wat eerder in het verslag werd gezegd over het huidige handelsstelsel. We zijn ook fel gekant tegen de invoering van het beginsel “de vervuiler betaalt, liefst door wereldwijde toepassing van de regeling voor handel in emissierechten”, dat we afwijzen wegens de hieraan verbonden consequenties."@nl3
"Całkowicie zgadzamy się ze sprawozdaniem w jego fragmentach mówiących, że „obecny model gospodarki, który pociąga za sobą stałe zwiększanie konsumpcji, produkcji i handlu, nie jest trwały, ponieważ powoduje on stale rosnące zapotrzebowanie w zakresie zasobów i transportu oraz coraz większe ilości odpadów i emisji” oraz że obecny system handlowy powoduje „podział siły roboczej na świecie, który w dużej mierze opiera się na [...] transporcie produktów”, które mogłyby być wytwarzane lokalnie w bardziej zrównoważony sposób. Jednakże chcielibyśmy zwrócić uwagę na pewne negatywne aspekty, takie jak wezwanie do porozumienia w sprawie zniesienia barier taryfowych i pozataryfowych wobec „zielonych towarów i usług” w ramach obecnej rundy negocjacji WTO z Dauhy oraz domniemane zezwolenie na negocjacje porozumień o wolnym handlu, które są sprzeczne z tym, co w sprawozdaniu twierdzono wcześniej na temat obecnego systemu handlu. Zdecydowanie sprzeciwiamy się także wprowadzeniu „zasady „zanieczyszczający płaci”, najlepiej poprzez rozszerzenie na cały świat systemu handlu uprawnieniami do emisji”, którą odrzucamy ze względu na związane z nią konsekwencje."@pl16
". Estamos inteiramente de acordo com o relatório quando nele se refere que "o modelo económico vigente, que se traduz na maximização constante do consumo, da produção e do comércio, não é sustentável, na medida em que implica uma procura cada vez maior de recursos e de transporte, bem como o aumento dos resíduos e das emissões". Ou quando se refere que o actual sistema de comércio implica "uma divisão do trabalho a nível mundial que acarreta um volume muito elevado de transporte de produtos", os quais, de um modo mais sustentável, poderiam ser produzidos a nível local. No entanto, não podemos deixar de sublinhar alguns aspectos negativos como o pedido para que, no actual contexto das negociações da Ronda de Doha da OMC, seja alcançado um acordo quanto à abolição das barreiras pautais e não pautais aos "bens e serviços verdes". Ou que, de forma implícita, se dê o acordo à negociação dos Acordos de Livre Comércio e, dessa forma, se contradiga o que antes se tinha referido em relação ao actual sistema de comércio. Sublinhamos igualmente de forma muito negativa a introdução do princípio do "poluidor-pagador, de preferência através do alargamento global do regime de comércio de licenças de emissão", o qual, pelas suas consequências, rejeitamos."@ro18
"Úplne súhlasíme so správou, keď uvádza, že „súčasný hospodársky model, ktorý so sebou prináša neustály nárast spotreby, výroby a obchodu, nie je udržateľný, pretože vedie k neustále rastúcim nárokom na zdroje a dopravu a k zvyšovaniu objemu odpadu a emisií“, a že súčasný obchodný režim „vytvára globálnu deľbu práce založenú na veľmi vysokom využívaní prepravy výrobkov“, ktoré by mohli byť vyrobené lokálne udržateľnejším spôsobom. Radi by sme však poukázali na niektoré negatívne aspekty, ako je výzva na dohodu o odstránení colných a necolných prekážok pre „tovary a služby, ktoré chránia životné prostredie“ v rámci súčasného kola rokovaní Svetovej obchodnej organizácie z Dauhy a implicitné prijatie prerokúvaných dohôd o voľnom obchode, ktoré je v rozpore s tým, čo sa v správe na úvod hovorí o súčasnom obchodnom režime. Rovnako sme kategoricky proti zavedeniu zásady „znečisťovateľ platí, pokiaľ možno prostredníctvom globálneho rozšírenia systému obchodovania s emisiami“; tento systém odmietame z dôvodu vplyvov, ktoré by mal."@sk19
". V celoti se strinjamo s trditvama poročila, da „sedanji gospodarski model, ki zahteva stalno povečevanje porabe, proizvodnje in trgovanja, ni trajnosten, saj še povečuje potrebo po virih in prometu ter povzroča nastajanje vse več odpadkov in emisij“ ter da sedanji trgovinski sistem vodi v „globalno delitev dela, kar pomeni močno obremenitev prometa zaradi prevoza proizvodov“, ki bi jih bilo sicer mogoče proizvesti na lokalni ravni na bolj trajnosten način. Vendar poudarjamo nekatere negativne vidike, kot sta poziv, da se v okviru STO pri sedanjem krogu pogajanj iz Dohe doseže sporazum o odpravi carinskih in necarinskih ovir za „okoljsko blago in storitve“, ter prikrito odobravanje pogajanj o sporazumih o prosti trgovini, kar je v nasprotju s prejšnjimi trditvami poročila o sedanjem trgovinskem sistemu. Prav tako ostro nasprotujemo uvedbi načela „odgovornosti povzročitelja, v najboljšem primeru z razširitvijo sistema za trgovanje z emisijami na ves svet, zaradi posledic, ki bi jih imelo“."@sl20
"Vi håller helt och hållet med om konstaterandet i betänkandet, dvs. att ”den rådande ekonomiska modellen som medför konstant maximering av konsumtion, produktion samt handel är ohållbar” och att ”dagens handelssystem leder till en global arbetsdelning som förutsätter en mycket hög grad av transporter” av produkter som skulle kunna produceras lokalt på ett mer hållbart sätt. Vi vill dock lyfta fram vissa negativa aspekter, som kravet på ett avtal om att avskaffa tariffära och icke-tariffära hinder för ”gröna varor och tjänster” inom ramen för de pågående WTO-förhandlingarna i Doharundan, och det underförstådda godkännandet av förhandlingar om frihandelsavtal, vilket motsäger det som sas tidigare i betänkandet om det nuvarande handelssystemet. Vi motsätter oss också kraftfullt att principen ”förorenaren betalar” ska införas, ”helst genom att systemet för handel med utsläppsrätter utökas till att gälla globalt” – ett system som vi avvisar på grund av dess konsekvenser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Free Trade Agreements"3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph