Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-28-Speech-3-185"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071128.20.3-185"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is highly likely that Ireland will be the only European country to hold a referendum on the Lisbon Treaty. I myself am pro-EU and have voted ‘yes’ in all Treaty referendums. However, I have a problem, and I am asking the Council to solve it. We need a consolidated version of the Treaty before we ask our citizens to make an informed choice. To illustrate my point, just look at page 51 of the Treaty, a section entitled ‘Non-discrimination and citizenship’, one which any citizen might want to read and assess. Point 32 states, ‘Article 17 shall be replaced by the text of Article 12.’ Point 33 states, ‘An Article 17a shall be inserted, with the wording of Article 13; in paragraph 2, the words “when the Council adopts” shall be replaced by “the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt the basic principles” and the words at the end of the paragraph “it shall act in accordance with the procedure referred to in Article 251” shall be deleted.’ Mr President, I do not need to read any more: I think the point is well made."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, je velmi pravděpodobné, že Irsko bude jedinou evropskou zemí, v níž se bude konat referendum o Lisabonské smlouvě. Já sama jsem zastánkyní EU a ve všech referendech o smlouvách jsem hlasovala „pro“. Mám ale určitý problém a prosím Radu, aby jej vyřešila. Než požádáme naše občany, aby se na základě získaných informací rozhodli, musíme mít k dispozici konsolidovanou verzi smlouvy. Na vysvětlenou – podívejme se na stranu 51 smlouvy, kde se nachází oddíl nazvaný Zákaz diskriminace a občanství, který by si určitě chtěl přečíst a posoudit nejeden občan. V bodě 32 se uvádí, že „článek 17 se nahrazuje zněním dosavadního článku 12“. V bodě 33 se říká: „Vkládá se článek 17a, který přebírá znění dosavadního článku 13 s tím, že v odstavci 2 se slova ,rozhoduje Rada postupem podle článku 251, pokud přijímá‘ nahrazují slovy ,mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem přijmout základní zásady pro‘“. Pane předsedající, myslím, že dál už číst nemusím – je zcela jasné, oč mi jde."@cs1
"Hr. formand! Det er meget sandsynligt, at Irland bliver det eneste europæiske land, der afholder folkeafstemning om Lissabontraktaten. Jeg går selv ind for EU og har stemt ja i alle traktatafstemninger. Men jeg har et problem, og jeg beder Rådet om at løse det. Vi har brug for en konsolideret version af traktaten, før vi beder vores borgere om at træffe en informeret beslutning. Prøv f.eks. at se på traktatens side 51, et afsnit, der hedder "Ikke-forskelsbehandling og unionsborgerskab", som enhver borger kunne have lyst til at læse og vurdere. Stk. 32 lyder: "Artikel 17 erstattes af teksten fra artikel 12." Stk. 33 lyder: "Der indsættes en artikel 17 A, der affattes som artikel 13; i stk. 2 erstattes ordene 'Når Rådet vedtager' af 'Europa-Parlamentet og Rådet kan efter den almindelige lovgivningsprocedure vedtage grundprincipper', og ordene i slutningen 'træffer det afgørelse efter fremgangsmåden i artikel 251' udgår." Jeg behøver ikke læse mere. Jeg tror, folk forstår, hvad jeg vil sige."@da2
"Herr Präsident! Sehr wahrscheinlich wird Irland das einzige europäische Land sein, das zum Vertrag von Lissabon eine Volksabstimmung durchführt. Ich selbst bin für die EU und habe bei allen Vertragsreferenden mit „Ja“ gestimmt. Aber ich habe ein Problem und ich bitte den Rat, es zu lösen. Wir brauchen eine konsolidierte Fassung des Vertrags, bevor wir unsere Bürger bitten, eine sachkundige Entscheidung zu treffen. Damit Sie verstehen, was ich meine, brauchen Sie sich nur auf Seite 51 des Vertrags den Abschnitt mit dem Titel „Nichtdiskriminierung und Unionsbürgerschaft“ anzusehen, den die Bürger vielleicht lesen und prüfen wollen. Ziffer 32 lautet: „Als Artikel 17 wird der bisherige Artikel 12 eingefügt.“ Ziffer 33 lautet: „Als Artikel 17 a wird der bisherige Artikel 13 eingefügt; in dessen Absatz 2 werden die Worte „beschließt der Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 251, wenn er gemeinschaftliche Fördermaßnahmen“ ersetzt durch „können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Grundprinzipien für Fördermaßnahmen der Union“ und wird das Wort „annimmt“ durch „festlegen“ ersetzt.“ Herr Präsident, ich muss nicht weiter fortfahren, das sagt wohl schon genug."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ πιθανό η Ιρλανδία να είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Προσωπικά είμαι υπέρ της ΕΕ και ψήφισα «ναι» σε όλα τα δημοψηφίσματα για τις Συνθήκες. Ωστόσο, έχω ένα πρόβλημα και ζητώ από το Συμβούλιο να το λύσει. Χρειαζόμαστε μια ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης πριν ζητήσουμε από τους πολίτες μας να προβούν σε μια συνειδητή επιλογή. Για παράδειγμα, απλώς κοιτάξτε στη σελίδα 51 της Συνθήκης, ένα τμήμα με τίτλο «Απαγόρευση των διακρίσεων και ιθαγένεια της Ένωσης», που κάθε πολίτης μπορεί να θέλει να διαβάσει και να αξιολογήσει. Το σημείο 32 αναφέρει: «Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το κείμενο του άρθρου 12.». Το σημείο 33 αναφέρει: «Εισάγεται άρθρο 17α με το κείμενο του άρθρου 13· στην παράγραφο 2, η φράση “... όταν το Συμβούλιο θεσπίζει...” αντικαθίσταται από τη φράση “... το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν τις βασικές αρχές για...” και η φράση του τέλους “…, αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251” διαγράφεται.». Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να διαβάσω περαιτέρω: νομίζω ότι απέδειξα το επιχείρημά μου."@el10
"Señor Presidente, es muy probable que Irlanda sea el único país europeo que celebre un referéndum sobre el Tratado de Lisboa. Personalmente, me considero favorable a la UE y he votado «sí» en todos los referéndums relativos a los tratados. Sin embargo, tengo un problema y solicito al Consejo que lo resuelva. Necesitamos una versión consolidada del Tratado antes de pedir a nuestros ciudadanos una elección con conocimiento de causa. Para ilustrar mi argumento, les ruego consulten la página 51 del Tratado, una sección titulada «No discriminación y ciudadanía» que cualquier ciudadano podría desear leer y evaluar. En el apartado 32 se establece que «el artículo 17 se sustituye con el texto del artículo 12». El apartado 33 establece que «se inserta un artículo 17 bis con el texto del artículo 13; en el apartado 2 las palabras «... cuando el Consejo adopte ...” se sustituyen por “... el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, los principios básicos de las ...” y al final del texto se suprimen las palabras «..., decidirá de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 251”». Señor Presidente, no tengo que leer más: creo que mi argumento ha quedado bien expuesto."@es21
"Härra juhataja, on väga tõenäoline, et Iirimaa on ainus Euroopa riik, kes korraldab Lissaboni lepingu kohta referendumi. Mina ise olen ELi poolt ning hääletasin kõigil lepingut käsitlevatel referendumitel „jah”. Siiski on mul tekkinud probleem ning ma palun nõukogul selle lahendada. Enne, kui me palume kodanikel teha teadliku valiku, on meil vaja lepingu konsolideeritud versiooni. Minu seisukoha illustreerimiseks vaadake lepingu leheküljel 51 jaotist pealkirjaga „Mittediskrimineerimine ja kodakondsus”, mida iga kodanik võiks soovida lugeda ja hinnata. Punktis 32 sätestatakse: „Artikkel 17 asendatakse artikli 12 sõnastusega”. Punktis 33 sätestatakse: „Lisatakse artikkel 17a, mille aluseks on artikli 13 sõnastus; lõikes 2 asendatakse sõnad „Kui nõukogu võtab vastu ühenduse edendamismeetmeid ...” sõnadega „Erandina lõikest 1 võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt võtta vastu ühenduse edendamismeetmete aluspõhimõtted ...” ning lõpus asuvad sõnad „ ..., teeb ta erandina lõikest 1 otsuse vastavalt artiklis 251 ettenähtud menetlusele” jäetakse välja.” Austatud juhataja, mul ei ole vaja rohkem ette lugeda. Ma arvan, et väljendasin oma seisukoht piisavalt selgelt."@et5
"Mr President, it is highly likely that Ireland will be the only European country to hold a referendum on the Lisbon Treaty. I myself am pro-EU and have voted ‘yes’ in all Treaty referendums. However, I have a problem, and I am asking the Council to solve it. We need a consolidated version of the Treaty before we ask our citizens to make an informed choice. To illustrate my point, just look at page 51 of the Treaty, a section entitled ‘Non-discrimination and citizenship’, one which any citizen might want to read and assess. Point 32 states, ‘Article 17 shall be replaced by the text of Article 12.’ Point 33 states, ‘An Article 17a shall be inserted, with the wording of Article 13; in paragraph 2, the words “when the Council adopts” shall be replaced by “the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt the basic principles” and the words at the end of the paragraph “it shall act in accordance with the procedure referred to in Article 251” shall be deleted.’ Mr President, I do not need to read any more: I think the point is well made."@fi7
"Monsieur le Président, il est très probable que l’Irlande sera le seul pays à organiser un référendum sur le traité de Lisbonne. Je suis moi-même pro-européenne et j’ai voté «oui» à tous les référendums sur les traités. J’ai cependant un problème, et je demande au Conseil de le résoudre. Nous avons besoin d’une version consolidée du traité avant de demander à nos concitoyens de faire un choix éclairé. Pour illustrer mon argument, regardez à la page 51 du traité, un chapitre intitulé «Non-discrimination et citoyenneté», un chapitre que tout citoyen pourrait vouloir lire et évaluer. Le point 32 dit «L’article 17 est remplacé par le texte de l’article 12.» Le point 33 dit: «Un article 17a est inséré, avec le libellé de l’article 13; au paragraphe 2, les mots «lorsque le Conseil adopte» sont remplacés par «le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base» et les mots à la fin «il statue conformément à la procédure visée à l’article 251» sont supprimés.» Monsieur le Président, je n’ai pas besoin de continuer à lire: je pense que mon argument est clair."@fr8
"Elnök úr! Nagyon valószínű, hogy Írország lesz az egyetlen ország, amely népszavazást tart a Lisszaboni Szerződésről. Személy szerint én az EU-t támogatom, és idáig minden szerződéssel kapcsolatos népszavazásnál igennel szavaztam. Van azonban egy problémám, és kérném a Tanácsot, hogy oldja meg. Mielőtt felszólítanánk polgárainkat arra, hogy hozzanak intelligens döntést a szerződésről, egységesítenünk kellene annak megszövegezését. A szerződés 51. oldalával szeretném illusztrálni, hogy mire gondolok, „A megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság” című szakasszal, amelyet joggal kívánhat elolvasni és végiggondolni minden állampolgár. A 32. pont szerint „a 17. cikk szövegét a 12. cikk szövege veszi át”. A 33. pont szerint „a szöveg egy 17a. cikkel egészül ki, amely a 13. cikk szövegét veszi át; a (2) bekezdésben az „amikor a Tanács elfogadja” szövegrész helyébe a „az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadhatja az alapelveket” szöveg lép, és a bekezdés végén levő, „a Tanács a 251. cikkben megállapított eljárás szerint jár el” szöveget el kell hagyni. Elnök úr! Nem is kell tovább olvasnom: szerintem Ön is világosan érti, hogy mire gondolok."@hu11
"Pone pirmininke, didelė tikimybė, kad Airija bus vienintelė Europos valstybė, kuri surengs referendumą dėl Lisabonos sutarties. Aš pats esu europietiškų pažiūrų ir balsavau už visuose Sutarties referendumuose. Tačiau man iškilo problema ir prašau Tarybos ją išspręsti. Mums reikia konsoliduotos Sutarties versijos prieš prašant piliečių padaryti informuotą pasirinkimą. Kad pailiustruočiau savo pastabą, pažvelkite į Sutarties 51 puslapyje esantį skirsnį, pavadintą „Nediskriminavimas ir pilietybė“, t. y. vieną iš skirsnių, kurį bet kuris pilietis norėtų perskaityti ir įvertinti. 32 punkte nurodyta, kad „17 straipsnis keičiamas 12 straipsnio tekstu“. 33 punkte nurodoma: „17a straipsnis bus įtrauktas su 13 straipsnio formuluote; 2 dalyje žodžiai „kai Taryba priims“ bus pakeisti „Europos Parlamentas ir Taryba, veikdami įprasta teisės aktuose nustatyta tvarka, gali priimti pagrindinius principus“ ir žodžiai dalies pabaigoje „jie veiks 251 straipsnyje nustatyta tvarka“ bus išbraukti“. Pirmininke, daugiau nereikia skaityti: Manau, kad pastaba aiški."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ir pilnīgi skaidrs, ka Īrija būs vienīgā Eiropas valsts, kurā notiks referendums par Lisabonas līgumu. Es personīgi esmu par ES un balsoju „par” visos Līguma referendumos. Tomēr man ir problēma, un es lūdzu Padomi to atrisināt. Mums vajag Līguma konsolidētu versiju pirms mēs lūdzam pilsoņiem veikt apzinātu izvēli. Mana viedokļa ilustrēšanai, tikai paskatieties Līguma 51. lapaspusē, nodaļā "Diskriminācijas aizlieguma principi un pilsonība", ko mūsu pilsoņi vēlētos izlasīt un novērtēt. 32. punkts saka, ka 17. pants ir jāaizstāj ar 12. panta tekstu.’ 33. punkts saka „17. a pants tiek iekļauts ar 13. panta tekstu, 2. punktā teksts "kad Padome apstiprina" tiek aizvietots ar „Eiropas Parlaments un Padome darbojoties atbilstoši parastajai likumdošanas procedūrai var apstiprināt galvenos pamatprincipus” un vārdus punkta beigās "tas darbojas saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru” svīto. Priekšsēdētāja kungs, man nevajag vairāk lasīt: Es domāju, ka punkts ir labi veidots."@lv13
"Mr President, it is highly likely that Ireland will be the only European country to hold a referendum on the Lisbon Treaty. I myself am pro-EU and have voted ‘yes’ in all Treaty referendums. However, I have a problem, and I am asking the Council to solve it. We need a consolidated version of the Treaty before we ask our citizens to make an informed choice. To illustrate my point, just look at page 51 of the Treaty, a section entitled ‘Non-discrimination and citizenship’, one which any citizen might want to read and assess. Point 32 states, ‘Article 17 shall be replaced by the text of Article 12.’ Point 33 states, ‘An Article 17a shall be inserted, with the wording of Article 13; in paragraph 2, the words “when the Council adopts” shall be replaced by “the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt the basic principles” and the words at the end of the paragraph “it shall act in accordance with the procedure referred to in Article 251” shall be deleted.’ Mr President, I do not need to read any more: I think the point is well made."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is zeer waarschijnlijk dat Ierland het enige Europese land zijn zal dat een referendum houdt over het Lissabonverdrag. Ikzelf ben pro-Europees en heb altijd bij elk referendum over een EU-Verdrag vóór gestemd. Nu zit ik echter met een probleem en zou ik de Raad willen vragen het uit de wereld te helpen. Er is een geconsolideerde versie van het Verdrag nodig alvorens wij aan onze burgers kunnen vragen om een geïnformeerde stem uit te brengen. Op pagina 51 van het Verdrag vindt u een goed voorbeeld waarom. Daar vindt u een sectie met de titel “Non-discriminatie en burgerschap”, een sectie die elke burger allicht graag zou willen lezen en begrijpen. In punt 32 van die sectie staat: “Artikel 17 zal worden vervangen door de tekst van artikel 12” en in punt 33 staat: “Een artikel 17a wordt ingevoegd met de tekst van artikel 13; in lid 2 “Wanneer de Raad … vaststelt” vervangen door “het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, … de basisbeginselen vaststellen” en wordt “neemt hij … een besluit volgens de procedure van artikel 251” geschrapt.” Mijnheer de Voorzitter, ik geloof niet dat ik nog meer hoef op te lezen. Ik denk dat het wel duidelijk is."@nl3
"Panie przewodniczący! Jest wysoce prawdopodobne, że Irlandia będzie jedynym krajem europejskim, który przeprowadził referendum w sprawie traktatu lizbońskiego. Ja sam popieram Unię i we wszystkich referendach w sprawie Traktatu głosowałem na „tak”. Mam jednak pewien problem i proszę Radę o jego rozwiązanie. Potrzebujemy skonsolidowanej wersji Traktatu zanim poprosimy naszych obywateli o dokonanie świadomego wyboru. Aby zilustrować mój punkt widzenia, proszę spójrzcie państwo na stronę 51 Traktatu, część zatytułowaną „Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii”, którą każdy obywatel może chcieć przeczytać i ustosunkować się do niej. Punkt 32 stanowi: „Artykuł 17 zastępuje się tekstem artykułu 12”. Punkt 33 stanowi: „Dodaje się artykuł 17a, który otrzymuje brzmienie artykułu 13”; w ustępie 2 wyrazy „jeśli Rada przyjmie” zastępuje się tekstem: „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, mogą przyjąć podstawowe zasady”, zaś wyrazy na końcu ustępu „stanowi ona zgodnie z procedurą określoną w artykule 251” skreśla się. Panie przewodniczący! Nie muszę czytać dalej; myślę, że wyraziłem się jasno."@pl16
"Senhor Presidente, é muito provável que a Irlanda seja o único país europeu a realizar um referendo sobre o Tratado de Lisboa. Eu própria sou pró-UE e votei “sim” em todos os referendos aos tratados. No entanto, tenho um problema e peço ao Conselho que o resolva. Necessitamos de uma versão consolidada do Tratado antes de pedirmos aos nossos cidadãos que façam uma escolha informada. Para ilustrar o meu ponto de vista, basta consultar a página 51 do Tratado, uma secção intitulada “Não discriminação e cidadania”, que qualquer cidadão poderá querer ler e analisar. No ponto 32 afirma-se “É inserido o artigo 16.º-D, com a redacção do artigo 12.º”. No ponto 33 afirma-se “É inserido o artigo 16.º-E, com a redacção do artigo 13.º; no n.º 2, o trecho “… sempre que adopte…” é substituído por “… o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, podem adoptar os princípios de base das…” e, no final, é suprimido o trecho “…, o Conselho delibera nos termos do artigo 251.º”. Senhor Presidente, não preciso de continuar a ler, creio que o meu ponto de vista ficou bem esclarecido."@pt17
"Mr President, it is highly likely that Ireland will be the only European country to hold a referendum on the Lisbon Treaty. I myself am pro-EU and have voted ‘yes’ in all Treaty referendums. However, I have a problem, and I am asking the Council to solve it. We need a consolidated version of the Treaty before we ask our citizens to make an informed choice. To illustrate my point, just look at page 51 of the Treaty, a section entitled ‘Non-discrimination and citizenship’, one which any citizen might want to read and assess. Point 32 states, ‘Article 17 shall be replaced by the text of Article 12.’ Point 33 states, ‘An Article 17a shall be inserted, with the wording of Article 13; in paragraph 2, the words “when the Council adopts” shall be replaced by “the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt the basic principles” and the words at the end of the paragraph “it shall act in accordance with the procedure referred to in Article 251” shall be deleted.’ Mr President, I do not need to read any more: I think the point is well made."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, je veľmi pravdepodobné, že Írsko bude jedinou európskou krajinou, v ktorej sa bude konať referendum o Lisabonskej zmluve. Ja sama podporujem EÚ a vo všetkých referendách o zmluvách som hlasovala „za“. Mám ale určitý problém a prosím Radu, aby ho vyriešila. Než požiadame našich občanov, aby sa na základe získaných informácií rozhodli, musíme mať k dispozícii konsolidovanú verziu zmluvy. Vysvetlím – pozrime sa na stranu 51 zmluvy, kde sa nachádza oddiel nazvaný Nediskriminácia a občianskvo Únie, ktorý by si určíte chcel prečítať a posúdiť ho nejeden občan. V bode 32 sa uvádza, že „Vkladá sa článok 16d s textom článku 12“. V bode 33 sa hovorí: „Vkladá sa článok 16e s textom článku 13; v odseku 2 sa slová ‚Ak Rada ...‘ nahrádzajú slovami: ‚Bez ohľadu na odsek 1 môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom...‘, slová ‚...prijíma motivačné opatrenia‘ sa nahrádzajú slovami ‚prijímať základné zásady motivačných opatrení...‘ a vypúšťajú sa slová ‚..., koná bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 v súlade s postupom uvedeným v článku 251‘“. Vážený pán predsedajúci, myslím, že ďalej už čítať nemusím – je úplne jasné, o čo mi ide."@sk19
"Gospod predsednik, zelo verjetno je, da bo Irska edina evropska država, ki bo izvedla referendum o lizbonski pogodbi. Sama sem naklonjena EU in sem glasovala „za“ v vseh referendumih o pogodbi. Vendar sem naletela na težavo in prosim Svet, da jo reši. Da lahko svoje državljane zaprosimo za ozaveščeno izbiro, potrebujemo prečiščeno besedilo pogodbe. To dokazuje na primer naslov oddelka pogodbe na strani 51, tj. „nediskriminacija in državljanstvo“, ki ga lahko prebere in oceni vsak državljan. V točki 32 je navedeno, da se „člen 17 nadomesti z besedilom člena 12“. V točki 33 je navedeno, da se „vstavi člen 17a z besedilom člena 13; v odstavku 2 se besedilo ‚Kadar Svet sprejme ...‘ nadomesti z ‚Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta temeljna načela za ...‘ na koncu odstavka pa se črta besedilo ‚odloča v skladu s postopkom člena 251‘.“ Gospod predsednik, dodatni primeri niso potrebni. Menim, da sem dokazala svoj namen."@sl20
"Herr talman! Det är mycket troligt att Irland blir det enda EU-land som håller en folkomröstning om Lissabonfördraget. Själv är jag för EU och har röstat ja i alla folkomröstningar om fördrag. Men jag har ett problem och jag vill att rådet ska lösa det åt mig. Vi behöver en konsoliderad version av fördraget innan vi ber våra medborgare att fatta ett välgrundat beslut. Titta bara på sidan 51 i fördraget, ett avsnitt med rubriken ”Icke-diskriminering och medborgarskap”, ett avsnitt som alla medborgare kan tänkas vilja läsa och bedöma. I punkt 32 står följande: ”En artikel 16d med samma lydelse som artikel 12 ska införas”. I punkt 33 anges att en ”artikel 16e med samma lydelse som artikel 13 ska införas. I punkt 2 ska orden ’… ska rådet fatta beslut i enlighet med förfarandet i artikel 251 när rådet…’ ersättas med ’… får Europaparlamentet och rådet’, och orden ’beslutar om’ ska ersättas med ’i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta de grundläggande principerna för ..’.” Herr talman! Jag behöver inte läsa mer: Jag tror att min poäng har gått fram."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). –"18,15,1,16,11,16,11,7,4,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph