Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-28-Speech-3-147"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071128.18.3-147"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señor Vicepresidente Barrot, la verdad es que tengo que reconocer que hoy día tengo el corazón partido, porque mi Presidente Zapatero, después de haber estado aquí en el Pleno, tiene una recepción en el Consejo y yo he decidido, sin embargo, quedarme aquí para escucharle a usted y reforzar así -espero- un poquito la europeización del transporte ferroviario. Me congratula, la verdad, la oportunidad que nos ha ofrecido la Comisión a los europeos, a través de un ejercicio que es realmente legislar mejor, a través de la refundición de una serie de directivas antiguas y procurando un texto único, de introducir avances sustanciales a favor del ferrocarril. En este sentido, felicito al señor Ortuondo una vez más por su dedicación y tenacidad, casi puntillosa, en desarrollar un buen texto legislativo, y la verdad es que me congratulo también de la buena cooperación que hemos tenido todos los Grupos para hacer avanzar el tema importante de la interoperabilidad. También quisiera decir que se ha logrado el mejor equilibrio posible entre seguridad y necesidad de avanzar con coraje en la interoperabilidad. La seguridad, por otra parte, queda absolutamente garantizada con los dos informes que ha desarrollado el señor Costa y también con toda su dedicación. La Agencia queda realzada, se refuerza, y, por otro lado, se clarifican mejor sus tareas y sus necesidades, que esperamos hagamos crecer más armoniosamente en el futuro. Los ciudadanos europeos, pues, no deben temer, puesto que la seguridad ferroviaria se ha europeizado y así se refuerza. En cuanto al trabajo sobre la interoperabilidad, era urgente conseguirlo, puesto que tenemos primero la europeización del transporte ferroviario y, por otro lado, lo que acabamos de hacer -digamos- en relación a apoyar la comodalidad, la logística y, ahora mismo, tenemos un nuevo texto de vías dedicadas que hará todavía más necesaria la interoperabilidad. Como ha dicho el señor Costa era preciso avanzar en hacer real la voluntad del legislador, es decir, el Parlamento y el Consejo, para hacer circular libremente los ferrocarriles y hemos logrado -creo yo- establecer las condiciones para evitar al máximo la inseguridad jurídica eterna por la que todos los temas de reconocimiento mutuo de autorizaciones para el material rodante y las locomotoras venían tropezando con bloqueos y obstáculos continuos. Creo que hemos dejado incluso claro quién, cómo y cuándo deben reconocerse. Hemos incluso dado un empujoncito, a través del avance del silencio administrativo..."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, pane místopředsedo Barrrote, musím říci, že se dnes cítím rozpolcená, protože předseda mé vlády, pan Zapatero, se po svém vystoupení před tímto Parlamentem nyní účastní recepce na Radě. Nicméně rozhodla jsem se zůstat, abych si vás mohla poslechnout a snad i do určité míry posílit poevropštění železniční dopravy. Jsem potěšena, že Komise ukázala Evropanům, že umí pracovat otevřeně a účelně – přepracované znění řady starých směrnic a jejich sloučení do jediného textu je opravdovým zlepšením tvorby právních předpisů a znamená význačný pokrok ve prospěch železnic. V této souvislosti chci ještě jednou poblahopřát panu Ortuondovi k jeho zápalu a téměř pedantické pečlivosti, s níž zpracoval velmi dobrý legislativní text. Musím uznat, že mě potěšila i vynikající atmosféra spolupráce, která panovala mezi všemi skupinami ve snaze učinit pokrok v tak důležité problematice, jakou je interoperabilita. Musím rovněž říci, že se podařilo dosáhnout té nejlepší možné rovnováhy mezi bezpečností a nutností odvážně kráčet směrem k interoperabilitě. Bezpečnost je také důsledně zaručena dvěma zprávami zpracovanými panem Costou, který rovněž pracoval s oddaností věci. Agentura byla vylepšena a posílena a byly také lépe definovány její úkoly a potřeby. Doufáme rovněž, že se tyto úkoly a potřeby budou moci v budoucnu rozvíjet ve větším souladu. Evropští občané tedy nemusejí pociťovat obavy, neboť bezpečnost železnic byla poevropštěna a tím posílena. Práci na interoperabilitě bylo třeba urychleně dokončit, jelikož nejprve je nutné poevropštit železniční dopravu a teprve poté zlepšovat komfort a logistiku. Nesmíme zapomínat, že nyní máme také nový text o vyhrazených trasách, kvůli němuž bude interoperabilita ještě důležitější. Jak řekl pan Costa, bylo třeba učinit pokrok směrem k naplnění cíle vytyčeného zákonodárcem, tedy Parlamentem a Radou, jímž je volný pohyb vlaků. Myslím, že se nám podařilo vytvořit vhodné podmínky pro minimalizaci všudypřítomné právní nejistoty, která byla důvodem, proč vzájemné uznávání povolení pro kolejová vozidla a lokomotivy neustále naráželo na překážky a zábrany. Domnívám se, že se nám dokonce podařilo vyjasnit kdo, jak a kdy se má uznávat. Také jsme trochu zatlačili na tuto problematiku díky pokroku učiněnému ve věci tichého souhlasu úřadů…"@cs1
"Hr. formand, hr. næstformand Barrot! Jeg må indrømme, at jeg er splittet i dag, fordi min premierminister, hr. Zapatero, der har givet møde i Parlamentet, nu deltager i en reception i Rådet. Jeg har imidlertid besluttet at blive her for at lytte til Dem og forhåbentlig dermed i et eller andet omfang forstærke europæiseringen af jernbanetransporten. Jeg er begejstret over den sandhed og de muligheder, Kommissionen har præsenteret for den europæiske befolkning gennem en manøvre, som virkelig er udtryk for et bedre lovgivningsarbejde, der omfatter omarbejdning af en række gamle direktiver for at frembringe en enkelt tekst og gøre betydelige fremskridt til fordel for jernbanerne. I denne henseende lykønsker jeg endnu en gang hr. Ortuondo med sin pligtopfyldenhed og næsten pertentlige ihærdighed under udviklingen af så god en lovtekst. Jeg må sige, at jeg også er begejstret over det fremragende samarbejde, der har været mellem alle grupperne for at skabe fremskridt i så væsentlig en sag som interoperabilitet. Ligeledes må jeg også sige, at der er opnået bedst mulig balance mellem sikkerhed og behovet for modigt at bevæge sig hen imod interoperabilitet. Sikkerhed er også absolut garanteret i de to betænkninger, der også med stor pligtopfyldenhed er udarbejdet af hr. Costa. Agenturet er forbedret og styrket, og dets opgaver og behov er også bedre afgrænset. Vi håber også på at kunne udvikle disse mere harmonisk i fremtiden. De europæiske borgere skal derfor ikke være bange, for jernbanesikkerheden er blevet europæiseret og dermed styrket. Det hastede med en færdiggørelse af arbejdet om interoperabilitet, eftersom vi først skal europæisere jernbanetransporten og derefter forbedre komforten og logistikken, idet vi erindrer, at vi nu også står med en ny tekst om dedikerede ruter, der vil gøre interoperabilitet endnu mere afgørende. Som hr. Costa sagde det, var det nødvendigt at skabe fremskridt med hensyn til at realisere ambitionerne hos lovgiveren, med andre ord Parlamentet og Rådet, om at lade tog cirkulere frit. Jeg tror, det er lykkedes os at skabe betingelser for at minimere den altid tilstedeværende lovmæssige usikkerhed, der var årsag til, at der blev ved med at dukke barrierer og forhindringer op for alle spørgsmålene om gensidig accept af tilladelser til rullende materiel og lokomotiver. Jeg tror, vi endog har gjort det klart, hvem der skal give disse tilladelser hvordan og hvornår. Vi har endog skubbet lidt på via det fremskridt, der er gjort med hensyn til administrativ tavshed ..."@da2
"Herr Präsident, Herr Vizepräsident Barrot! Ich muss gestehen, dass ich heute hin- und hergerissen bin, denn mein Ministerpräsident, Herr Zapatero, der vor diesem Haus gesprochen hat, nimmt jetzt an einem Empfang im Rat teil. Doch ich habe beschlossen, hier zu bleiben und Ihnen zuzuhören und so hoffentlich die Europäisierung des Eisenbahnverkehrs bis zu einem gewissen Grad zu stärken. Ich freue mich aufrichtig über die Gelegenheit, die die Europäische Kommission dem europäischen Volk gegeben hat, nämlich durch ein Verfahren, das wirklich eine bessere Gesetzgebung bedeutet, und durch die Umgestaltung einer Reihe alter Richtlinien einen einheitlichen Text zu erarbeiten und grundlegende Fortschritte zugunsten der Eisenbahnen zu erreichen. In diesem Zusammenhang beglückwünsche ich Herrn Ortuondo nochmals zu seinem Engagement und seiner fast übertriebenen Hartnäckigkeit bei der Erarbeitung eines solch guten Gesetzestextes. Ich muss zugeben, dass ich mich ebenfalls über die ausgezeichnete Zusammenarbeit freue, die hier zwischen allen Fraktionen bestanden hat, um in einer so wichtigen Frage wie der Interoperabilität voranzukommen. Weiterhin muss ich sagen, dass das bestmögliche Gleichgewicht zwischen der Sicherheit und der Notwendigkeit, die Interoperabilität unverzagt zu entwickeln, erreicht worden ist. Die Sicherheit ist mit den beiden ebenfalls sehr engagierten Berichten von Herrn Costa vollkommen gewährleistet. Die Agentur ist verbessert und gestärkt worden, ihre Aufgaben und Bedürfnisse wurden besser definiert, und wir hoffen, sie in Zukunft harmonischer entwickeln zu können. Die europäischen Bürger brauchen also nicht zu bangen, denn die Sicherheit der Eisenbahnen wurde europäisiert und somit ausgebaut. Die Arbeit zur Interoperabilität musste dringend vollendet werden, denn wir müssen zuerst den Eisenbahnverkehr europäisieren und dann die Ko-Modalität und Logistik verbessern, wobei zu berücksichtigen ist, dass wir jetzt einen neuen Text über spezielle Trassen haben, der die Interoperabilität noch notwendiger macht. Wie Herr Costa sagte, mussten wir die Ambitionen des Gesetzgebers, das heißt, des Parlaments und des Rates, weiter realisieren, um den ununterbrochenen Zuglauf zu ermöglichen. Meiner Ansicht nach ist es uns gelungen, die Bedingungen zu schaffen, um die allgegenwärtige Rechtsunsicherheit zu minimieren, wegen der alle Fragen der gegenseitigen Anerkennung der Genehmigungen für die Fahrzeuge und Lokomotiven ständig auf Barrieren und Hindernisse stießen. Ich glaube, wir haben auch deutlich gemacht, wer, wie und wann sie anerkannt werden müssen. Wir haben durch den erreichten Fortschritt im Hinblick auf das Schweigen der Verwaltung sogar einen kleinen Anstoß gegeben …"@de9
". Κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Barrot, πρέπει να παραδεχτώ ότι σήμερα είμαι σε δίλημμα, καθώς ο πρωθυπουργός μου, κ. Θαπατέρο, αφού εμφανίστηκε ενώπιον αυτού του Σώματος, παρίσταται αυτήν τη στιγμή σε δεξίωση στο Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, αποφάσισα να παραμείνω εδώ και να σας ακούσω, με την ελπίδα να ενισχύσω ως έναν βαθμό τον εξευρωπαϊσμό των σιδηροδρομικών μεταφορών. Χαίρομαι για την αλήθεια και την ευκαιρία που δόθηκε στον ευρωπαϊκό λαό από την Επιτροπή, μέσω μιας άσκησης που είναι στην πραγματικότητα βελτίωση της νομοθεσίας και περιλαμβάνει την αναδιατύπωση μιας σειράς παλαιών οδηγιών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κείμενο και να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς όφελος των σιδηροδρόμων. Αναφορικά με αυτό, συγχαίρω τον κ. Ortuondo άλλη μία φορά για την προσήλωσή του και τη σχεδόν σχολαστική επιμονή του να παραχθεί ένα τόσο καλό νομοθετικό κείμενο. Πρέπει να παραδεχτώ ότι χαίρομαι επίσης για την άριστη συνεργασία που υπήρξε ανάμεσα σε όλες τις Ομάδες, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η διαλειτουργικότητα. Πρέπει επίσης να πω ότι επιτεύχθηκε η καλύτερη δυνατή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ανάγκη να προχωρήσουμε με θάρρος προς τη διαλειτουργικότητα. Η ασφάλεια εξασφαλίζεται επίσης απόλυτα από τις δύο εκθέσεις που εκπόνησε ο κ. Costa, επίσης με μεγάλη προσήλωση. Ο οργανισμός βελτιώθηκε και ενισχύθηκε και επίσης προσδιορίζονται καλύτερα τα καθήκοντά του και οι ανάγκες του. Ελπίζουμε επίσης να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε αυτά πιο αρμονικά στο μέλλον. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν πρέπει να φοβούνται, επομένως, καθώς η σιδηροδρομική ασφάλεια εξευρωπαΐστηκε και ως, εκ τούτου, ενισχύθηκε. Το έργο για τη διαλειτουργικότητα έπρεπε επειγόντως να ολοκληρωθεί, καθώς πρέπει πρώτα να εξευρωπαΐσουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές και μετά να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση και την υλικοτεχνική υποστήριξη, έχοντας υπόψη ότι πλέον έχουμε επίσης ένα νέο κείμενο για αποκλειστικές διαδρομές που θα κάνει τη διαλειτουργικότητα ακόμη πιο ουσιώδη. Όπως είπε ο κ. Costa, πρέπει να σημειωθεί πρόοδος σε ό,τι αφορά τη συνειδητοποίηση των φιλοδοξιών του νομοθέτη, δηλαδή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε σχέση με τη δυνατότητα των αμαξοστοιχιών να κυκλοφορούν ελεύθερα. Πιστεύω ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πάντα παρούσα νομική αβεβαιότητα, που ήταν ο λόγος για τον οποίο όλα τα ζητήματα της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών για το τροχαίο υλικό και τις μηχανές διαρκώς προσέκρουαν πάνω σε φραγμούς και εμπόδια. Πιστεύω ότι κάναμε σαφές ακόμα και το από ποιον, πώς και πότε πρέπει αυτά να αναγνωρίζονται. Ασκήσαμε ακόμα και κάποια πίεση, μέσω της προόδου που σημειώθηκε στη διοικητική σιωπή..."@el10
". Mr President, Vice-President Barrot, I must admit that I am torn today because my Prime Minister, Mr Zapatero, having appeared before this House, is now attending a reception at the Council. However, I have decided to remain here to listen to you and hopefully therefore to reinforce to some degree the Europeanisation of rail transport. I am delighted at the truth and the opportunity that have been presented to the European people by the Commission through an exercise which is really better law-making, involving the recasting of a series of old directives in order to produce a single text and make substantial progress in favour of the railways. In this respect, I congratulate Mr Ortuondo once again on his dedication and his almost punctilious tenacity in developing such a good legislative text. I must admit that I am also delighted at the excellent cooperation that there has been between all the groups in order to make progress on such an important issue as interoperability. I must also say that the best possible balance between safety and the need to advance courageously towards interoperability has been achieved. Safety is also absolutely guaranteed by the two reports produced by Mr Costa, also with great dedication. The Agency is improved and strengthened and its tasks and needs are also better defined. We also hope to be able to develop these more harmoniously in the future. European citizens must not therefore be afraid as rail safety has been Europeanised and therefore strengthened. The work on interoperability urgently needed to be completed as we must first Europeanise rail transport and then improve convenience and logistics, bearing in mind that we also now have a new text on dedicated routes that will make interoperability even more essential. As Mr Costa has said, progress needed to be made in terms of realising the ambitions of the legislator, in other words Parliament and the Council, with regard to allowing trains to circulate freely. I believe we have managed to create the conditions to minimise the ever-present legal uncertainty which was why all the issues of mutual recognition of authorisations for rolling stock and locomotives constantly kept running into barriers and obstacles. I believe that we have even made clear who, how and when these must be recognised. We have even given a bit of a push, through the progress made on administrative silence ..."@en4
". Härra juhataja, asepresident Barrot, pean tunnistama, et olen täna pooleks rebitud, kuna peaminister, härra Zapatero, kes külastas täna parlamenti, ootab nüüd nõukogus vastuvõtmist. Siiski otsustasin ma siia jääda, et teid kuulata ja loodetavasti tugevdada teataval määral raudteetranspordi euroopastamist. Mul on hea meel tõe ja võimaluse üle, mida komisjon eurooplastele pakkus parema õigusloome teel, mis hõlmas mitmete vanade direktiivide ümbersõnastamist, et luua üks tekst ja saavutada edu raudteede valdkonnas. Seoses sellega õnnitlen ma härra Ortuondot veel kord pühendumise eest ja peaaegu ülisuure kindluse eest nii hea õigusakti väljatöötamisel. Pean tunnistama, et mul on hea meel ka kõigi rühmade suurepärase koostöö üle, et saavutada edu nii olulises valdkonnas nagu koostalitlusvõime. Pean ütlema, et on saavutatud parim tasakaal ohutuse ja vajaduse vahel liikuda julgelt koostalitlusvõime suunas. Härra Costa, kes töötas samuti suure pühendumusega, on koostanud kaks raportit, millega tagatakse ohutus täielikult. Agentuuri on parandatud ja tugevdatud ning selle ülesanded ja vajadused on paremini määratletud. Me loodame, et suudame neid tulevikus ühtlasemalt arendada. Euroopa kodanikud ei pea hirmu tundma, kuna raudteeohutus on euroopastatud ja seega on seda tugevdatud. Töö seoses koostalitlusvõimega oli vaja kiiresti lõpule viia, kuna me peame kõigepealt euroopastama raudteetranspordi ning seejärel parandama sobivust ja logistikat, pidades silmas, et nüüd on meil uus tekst eriotstarbeliste teede kohta, mis muudavad koostalitlusvõime veelgi olulisemaks. Nagu härra Costa ütles, on vaja saavutada edu seoses seadusandja ehk parlamendi ja nõukogu ambitsioonide elluviimisega, et võimaldada rongidel vabalt liigelda. Ma usun, et suutsime luua tingimused alalise õigusliku ebakindluse minimaalseks muutmiseks, mis põhjustas veeremi ja vedurite kasutuslubade vastastikuse tunnustamise küsimuste pideva takerdumise. Ma usun, et tegime selgeks isegi selle, kes peab kõnealuseid kasutuslubasid tunnustama ning kuidas ja millal seda tuleb teha. Me andsime isegi väikese tõuke, kõrvaldades haldusliku vaikuse ..."@et5
"Señor Presidente, señor Vicepresidente Barrot, la verdad es que tengo que reconocer que hoy día tengo el corazón partido, porque mi Presidente Zapatero, después de haber estado aquí en el Pleno, tiene una recepción en el Consejo y yo he decidido, sin embargo, quedarme aquí para escucharle a usted y reforzar así -espero- un poquito la europeización del transporte ferroviario. Me congratula, la verdad, la oportunidad que nos ha ofrecido la Comisión a los europeos, a través de un ejercicio que es realmente legislar mejor, a través de la refundición de una serie de directivas antiguas y procurando un texto único, de introducir avances sustanciales a favor del ferrocarril. En este sentido, felicito al señor Ortuondo una vez más por su dedicación y tenacidad, casi puntillosa, en desarrollar un buen texto legislativo, y la verdad es que me congratulo también de la buena cooperación que hemos tenido todos los Grupos para hacer avanzar el tema importante de la interoperabilidad. También quisiera decir que se ha logrado el mejor equilibrio posible entre seguridad y necesidad de avanzar con coraje en la interoperabilidad. La seguridad, por otra parte, queda absolutamente garantizada con los dos informes que ha desarrollado el señor Costa y también con toda su dedicación. La Agencia queda realzada, se refuerza, y, por otro lado, se clarifican mejor sus tareas y sus necesidades, que esperamos hagamos crecer más armoniosamente en el futuro. Los ciudadanos europeos, pues, no deben temer, puesto que la seguridad ferroviaria se ha europeizado y así se refuerza. En cuanto al trabajo sobre la interoperabilidad, era urgente conseguirlo, puesto que tenemos primero la europeización del transporte ferroviario y, por otro lado, lo que acabamos de hacer -digamos- en relación a apoyar la comodalidad, la logística y, ahora mismo, tenemos un nuevo texto de vías dedicadas que hará todavía más necesaria la interoperabilidad. Como ha dicho el señor Costa era preciso avanzar en hacer real la voluntad del legislador, es decir, el Parlamento y el Consejo, para hacer circular libremente los ferrocarriles y hemos logrado -creo yo- establecer las condiciones para evitar al máximo la inseguridad jurídica eterna por la que todos los temas de reconocimiento mutuo de autorizaciones para el material rodante y las locomotoras venían tropezando con bloqueos y obstáculos continuos. Creo que hemos dejado incluso claro quién, cómo y cuándo deben reconocerse. Hemos incluso dado un empujoncito, a través del avance del silencio administrativo..."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur Barrot, je vous confesse mon déchirement aujourd'hui en raison du départ du Premier ministre de mon pays, M. Zapatero, pour une réception du Conseil suite à son intervention à l'Assemblée. J'ai néanmoins décidé de rester ici pour vous écouter et pour, je l'espère, contribuer jusqu'à un certain point à l'européanisation du transport ferroviaire. Je me réjouis en vérité de l'opportunité qu'a offert la Commission aux citoyens européens en présentant cet exercice d'amélioration de la législation, comprenant la refonte d'une série de directives anciennes dans le but de produire un texte unique et d'accomplir des progrès substantiels en faveur du rail. À cet égard, je félicite une nouvelle fois M. Ortuondo pour son application et sa volonté farouche d'aboutir à un texte législatif d'une telle qualité. Je dois dire que je suis également très satisfaite de l'excellente collaboration dont tous les groupes ont fait preuve en vue d'accomplir des progrès relativement à l'important problème de l'interopérabilité. Selon moi, nous avons atteint le meilleur équilibre possible entre la sécurité et la nécessité d'avancer courageusement dans la direction de l'interopérabilité. La sécurité est absolument garantie par les deux rapports qu'a rédigés M. Costa avec une incomparable application lui aussi. Le rôle de l'Agence est amélioré et renforcé; ses missions et besoins sont également mieux définis. Nous espérons être en mesure de les développer plus harmonieusement à l'avenir. Les citoyens européens ne doivent en conséquence pas s'effrayer du fait que la sécurité ferroviaire ait été européanisée et, par là même, renforcée. Il était urgent de mener à bon port le travail concernant l'interopérabilité dans la mesure où nous devons d'abord européaniser le transport par rail, et ensuite améliorer les commodités et la logistique, en gardant à l'esprit que nous avons désormais un texte nouveau relatif à des routes spécifiquement établies qui rendront l'interopérabilité encore plus essentielle. Comme l'a dit M. Costa, il convenait de faire des progrès pour réaliser les ambitions du législateur, c'est-à-dire du Parlement et du Conseil, relativement à la possibilité pour les trains de circuler sans entrave. Je pense que nous avons réussi à créer les conditions qui permettent désormais de minimiser la perpétuelle incertitude juridique contre laquelle buttaient sans cesse toutes les questions de reconnaissance mutuelle des autorisations relatives au matériel roulant et aux locomotives. Je pense que nous avons même réussi à déterminer qui doit organiser cette reconnaissance, comment et quand. Nous avons même donné un petit coup de pouce, via les progrès réalisés au niveau du silence administratif..."@fr8
". Elnök úr, Barrot alelnök úr! Be kell vallanom, hogy ma szerettem volna két helyen lenni egyszerre, mert hazám miniszterelnöke, Zapatero úr, parlamenti látogatását követően most már a Tanács fogadásán vesz részt. Mégis úgy döntöttem, hogy itt maradok és meghallgatom Önöket, s ezáltal talán valamivel én is hozzájárulok az európai vasúti közlekedés megerősítéséhez. Nagy megelégedésemre szolgál az a tény és az a lehetőség, amit a Bizottság egy valóban jobb jogalkotást jelentő megoldás útján terjesztett az európai polgárok elé: régi irányelvek egységbe foglalásával egyetlen aktus létrehozásával jelentős előrelépést tett a vasutak jövőjének érdekében. Ebben a tekintetben ismét gratulálok Ortuondo úrnak elkötelezettségéhez és igazán kitartó állhatatosságához, amellyel ilyen remek jogi aktust sikerült létrehoznia. Be kell ismernem, hogy nagyon elégedett vagyok az összes politikai csoport együttműködésével, amellyel igyekeztek előmozdítani a kölcsönös átjárhatóság fontos kérdését. Azt is el kell mondanom, hogy sikerült elérni a lehető legjobb egyensúlyt a biztonság és a kölcsönös átjárhatóság felé való határozott törekvés között. A biztonságot egyébként tökéletesen garantálja a Costa úr által szintén nagy elkötelezettséggel megírt két jelentés. Az Ügynökség jobb és erősebb lett, feladatai és szükségletei is világosabban definiáltak. Reméljük, a jövőben ezek még harmonikusabban fognak kirajzolódni. Az európai polgároknak ezért nincs mitől tartaniuk: megvalósult a vasutak biztonságának európaivá tétele, tehát nagyobb lett a biztonság. Sürgősen el kellett végezni a kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos munkát, mivel először európaivá kell tenni a vasúti közlekedést, majd azután gondoskodni a kényelmi és logisztikai szempontok javításáról azt is szem előtt tartva, hogy új aktus szól a kijelölt útvonalakról, amely a kölcsönös átjárhatóságot még kritikusabbá teszi. Amint Costa úr mondta, előre kellett lépnünk a jogalkotó, azaz a Parlament és a Tanács céljainak teljesítésében is a vonatok szabad mozgásának elősegítését illetően. Úgy vélem, olyan feltételeket sikerült teremtenünk, amellyel minimálisra lehetett csökkenteni a régóta jellemző jogi bizonytalanságot, ami miatt a gördülő állományok és mozdonyok kölcsönös elismerésével kapcsolatos kérdések mindig akadályba vagy korlátba ütköztek. Úgy gondolom, azt is világossá tettük, kinek, hogyan és mikor kell ezt elismernie. Még egy kis lökést is adtunk azzal az előrelépéssel, amelyet az adminisztratív csend..."@hu11
"Signor Presidente, signor Vicepresidente Barrot, devo ammettere che mi sento combattuta perché il Primo Ministro Zapatero, dopo essersi presentato dinanzi a quest’Aula, sta ora partecipando a un ricevimento del Consiglio. Tuttavia, ho deciso di restare qui per ascoltarvi, sperando che riusciate in qualche modo a rafforzare l’europeizzazione del trasporto ferroviario. Sono lieta che la Commissione abbia presentato agli europei questa opportunità e verità attraverso un esercizio di reale miglioramento della legislazione, che comporta la rifusione di una serie di vecchie direttive allo scopo di produrre un singolo testo e compiere un sostanziale passo in avanti a favore delle ferrovie. A tale proposito, mi congratulo ancora una volta con l’onorevole Ortuondo per la dedizione, la tenacia e la minuziosità dimostrate nel mettere a punto un testo legislativo così valido. Devo esprimere la mia soddisfazione anche per l’eccellente cooperazione che animato tutti i gruppi allo scopo di compiere progressi su una questione tanto importante come quella dell’interoperabilità. Devo inoltre dire che è stato raggiunto il migliore equilibrio possibile tra la sicurezza e l’esigenza di avanzare coraggiosamente verso l’interoperabilità. La sicurezza è assolutamente garantita anche nelle altre due relazioni, che l’onorevole Costa ha preparato sempre con grande dedizione. L’Agenzia è migliorata e rafforzata e i suoi compiti e le sue esigenze sono meglio definiti. Speriamo altresì di riuscire a svilupparli più armoniosamente in futuro. I cittadini europei non devono temere, poiché la sicurezza ferroviaria è stata europeizzata e quindi rafforzata. Occorreva completare urgentemente il lavoro sull’interoperabilità, poiché dobbiamo innanzitutto europeizzare il trasporto ferroviario e quindi migliorare la praticità e la logistica, ricordando che ora abbiamo anche un nuovo testo sui percorsi dedicati, che renderà l’interoperabilità persino più essenziale. Come ha sostenuto l’onorevole Costa, si doveva compiere un progresso verso la realizzazione delle ambizioni del legislatore, in altre parole del Parlamento e del Consiglio, in riferimento all’autorizzazione alla libera circolazione dei treni. A mio giudizio, siamo riusciti a creare le condizioni per ridurre al minimo l’incertezza giuridica, sempre presente e responsabile delle barriere e degli ostacoli che tutte le questioni legate al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni di materiale rotabile e locomotori hanno costantemente incontrato. A mio giudizio abbiamo persino chiarito chi, come e quando le si debba riconoscere. Abbiamo impresso una piccola spinta, attraverso i progressi compiuti sul silenzio amministrativo ..."@it12
". Pone Pirmininke, vicepirmininke Barrot, tenka pripažinti, kad turiu persiplėšti, nes mano Ministras Pirmininkas, ponas Zapatero, pasirodęs šiandien šiuose Rūmuose, šiuo metu lankosi Taryboje. Tačiau aš nutariau likti čia išklausyti jūsų pranešimų ir galbūt todėl paskatinti siekti labiau europietiškos geležinkelio transporto sistemos. Mane džiugina tai, kad pademonstruodama efektyvesnį įstatymų leidybos pavyzdį, kai buvo peržiūrima nemažai senų direktyvų ir siekiama sukurti vientisą tekstą ir gerokai pasistūmėti tobulinant geležinkelio sistemą, Komisija suteikė Europos piliečiams daugiau galimybių. Todėl noriu dar kartą pasveikinti poną Ortuondo, ir padėkoti už jo indėlį ir atkaklumą kuriant tokį gerą įstatymų tekstą. Turiu pripažinti, kad mane džiugina ir puikus visų grupių bendradarbiavimas, siekiant išspręsti tokius sudėtingus klausimus, kaip funkcinis suderinamumas. Reikia pasakyti, kad pavyko nustatyti tobulą balansą tarp saugumo ir būtinybės siekti didesnio funkcinio suderinamumo. Saugumą taip pat visiškai garantuoja kiti du pranešimai, pateikti pono Costa. Pavyko patobulinti ir sustiprinti agentūra bei aiškiau nustatyti jos užduotis ir poreikius. Tikimės, kad ateityje pavyks juos dar labiau ištobulinti. Todėl Europos piliečiai neturi bijoti – traukinių saugumas atitinka Europos reikalavimus, o tai reiškia, kad pavyko jį sustiprinti. Buvo būtina baigti su funkciniu suderinamumu susijusius darbus, nes visų prima geležinkelio transportui reikia suteikti europietišką pobūdį, o tada siekti didesnio patogumo ir tobulinti logistiką, nepamirštant, kad dabar jau turime naują tekstą, numatantį, kad funkcinis suderinamumas taps dar svarbesnis. Kaip ponas Costa sakė, iš tiesų pavyko nemažai nuveikti realizuojant įstatymų leidėjų, t. y. Parlamento ir Komisijos, ambicijas dėl laisvesnio traukinių judėjimo. Manau, kad pavyko sukurti sąlygas, leidžiančias sumažinti nuolatinį teisinį neaiškumą, dėl kurio visos su abipusiu riedmenų ir lokomotyvų leidimų išdavimo pripažinimu susijusios problemos visada sukurdavo barjerų ir kliūčių. Manau, pavyko nustatyti netgi kas, kaip ir kada tai turi būti pripažinta. Pavyko netgi pasistūmėti sprendžiant administracinės tylos klausimą..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētāja vietnieka kungs, man jāpiebilst, ka šodien es tieku raustīts uz visām pusēm, jo mans premjerministrs kungs uzstājās šā Parlamenta priekšā un pašlaik ir pieņemšanā Padomē. Tomēr es nolēmu palikt šeit un noklausīties jūs, un, cerams, kaut kādā veidā stiprināt dzelzceļa transporta eiropeizāciju. Es esmu iepriecināts par patiesību un iespēju, ko Komisija atklāja Eiropas iedzīvotājiem ar darbību, kas patiešām ir labāka kā tiesību aktu veidošanas process, pārskatot veselu rindu vecās direktīvas, lai radītu vienu dokumentu un dzelzceļa transportam sniegtu iespējamu progresu. Šajā sakarā es vēlreiz apsveicu kungu par viņa uzticību un viņa gandrīz pedantisko stingrību tik laba normatīvā dokumenta radīšanā. Es gribu piebilst, ka es arī esmu iepriecināta par teicamo sadarbību, kas ir bijusi starp visām grupām, lai panāktu progresu tik svarīgā jautājumā kā sadarbspēja. Man arī jāsaka, tika panākts labākais iespējamais līdzsvars starp drošību un vajadzību droši virzīties uz sadarbspēju. Divi kunga ziņojumi garantē absolūtu drošību un ir pilnīgi uzticami. Aģentūra ir uzlabota, nostiprināta un tās uzdevumi un vajadzības ir skaidrāk definēti. Mēs arī ceram, ka mēs spēsim to visu nākotnē harmoniski attīstīt. Eiropas pilsoņiem tāpēc nav jābaidās, jo dzelzceļa drošība ir eiropeizēta un tādēļ nostiprināta. Ir nekavējoši jāpabeidz darbs pie sadarbspējas, jo mums vispirms ir jāeiropeizē dzelzceļa transports un tad jāuzlabo ērtība un loģistika, paturot prātā, ka mums arī ir jauns dokuments par uzticamiem maršrutiem, kas padarīs sadarbspēju vēl būtiskāku. Kā kungs teica, progress ir jāveic attiecībā uz likumdevēju ambīciju īstenošanu, citiem vārdiem Parlamenta un Padomes ambīcijām, attiecībā uz atļauju vilcieniem brīvi kursēt. Es uzskatu, ka mēs esam spējuši radīt apstākļus mūžīgo nenoteiktību tiesību aktos samazināšanai, kas bija iemesls kāpēc visi šie jautājumi par savstarpējo atļauju ritošajam sastāvam un lokomotīvēm, kas visu laiku sadūrās ar šķēršļiem un traucēkļiem, atzīšanu. Es uzskatu, ka mēs esam noskaidrojuši, kam, kā un kad tas būtu jāreorganizē. Mēs esam devuši sava veida grūdienu progresam saistībā ar pamatojuma neizsniegšanu. ("@lv13
"Señor Presidente, señor Vicepresidente Barrot, la verdad es que tengo que reconocer que hoy día tengo el corazón partido, porque mi Presidente Zapatero, después de haber estado aquí en el Pleno, tiene una recepción en el Consejo y yo he decidido, sin embargo, quedarme aquí para escucharle a usted y reforzar así -espero- un poquito la europeización del transporte ferroviario. Me congratula, la verdad, la oportunidad que nos ha ofrecido la Comisión a los europeos, a través de un ejercicio que es realmente legislar mejor, a través de la refundición de una serie de directivas antiguas y procurando un texto único, de introducir avances sustanciales a favor del ferrocarril. En este sentido, felicito al señor Ortuondo una vez más por su dedicación y tenacidad, casi puntillosa, en desarrollar un buen texto legislativo, y la verdad es que me congratulo también de la buena cooperación que hemos tenido todos los Grupos para hacer avanzar el tema importante de la interoperabilidad. También quisiera decir que se ha logrado el mejor equilibrio posible entre seguridad y necesidad de avanzar con coraje en la interoperabilidad. La seguridad, por otra parte, queda absolutamente garantizada con los dos informes que ha desarrollado el señor Costa y también con toda su dedicación. La Agencia queda realzada, se refuerza, y, por otro lado, se clarifican mejor sus tareas y sus necesidades, que esperamos hagamos crecer más armoniosamente en el futuro. Los ciudadanos europeos, pues, no deben temer, puesto que la seguridad ferroviaria se ha europeizado y así se refuerza. En cuanto al trabajo sobre la interoperabilidad, era urgente conseguirlo, puesto que tenemos primero la europeización del transporte ferroviario y, por otro lado, lo que acabamos de hacer -digamos- en relación a apoyar la comodalidad, la logística y, ahora mismo, tenemos un nuevo texto de vías dedicadas que hará todavía más necesaria la interoperabilidad. Como ha dicho el señor Costa era preciso avanzar en hacer real la voluntad del legislador, es decir, el Parlamento y el Consejo, para hacer circular libremente los ferrocarriles y hemos logrado -creo yo- establecer las condiciones para evitar al máximo la inseguridad jurídica eterna por la que todos los temas de reconocimiento mutuo de autorizaciones para el material rodante y las locomotoras venían tropezando con bloqueos y obstáculos continuos. Creo que hemos dejado incluso claro quién, cómo y cuándo deben reconocerse. Hemos incluso dado un empujoncito, a través del avance del silencio administrativo..."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de vicevoorzitter Barrot, ik moet toegeven dat ik vandaag in tweestrijd verkeer, omdat mijn Eerste Minister, de heer Zapatero, die verschenen is voor dit Huis, nu een receptie bijwoont bij de Raad. Ik heb echter besloten hier te blijven om naar jullie te luisteren en hopelijk in enige mate de europeanisering van het spoorvervoer te versterken. Ik ben verheugd over de waarheid en de gelegenheid die de Commissie aan de Europese burgers biedt door een activiteit die in feite neerkomt op het maken van een betere wetgeving, waarbij een reeks oude richtlijnen worden herschikt om één enkele tekst te creëren en aanzienlijke vooruitgang te boeken ten gunste van de spoorwegen. Wat dit betreft feliciteer ik de heer Ortuondo nogmaals met zijn toewijding en zijn plichtsgetrouwe vasthoudendheid bij het opstellen van zo’n goede wetgevende tekst. Ik moet toegeven dat ik ook verheugd ben over de uitstekende samenwerking tussen alle fracties om vooruitgang te boeken in een dermate belangrijke kwestie als de interoperabiliteit. Ik moet ook zeggen dat het best mogelijke evenwicht tussen veiligheid en de noodzaak om moedig vooruit te gaan in de richting van interoperabiliteit is bereikt. De veiligheid wordt ook absoluut gegarandeerd door de twee verslagen die zijn gemaakt door de heer Costa, tevens met grote toewijding. Het Bureau is verbeterd en versterkt en zijn taken en behoeften zijn ook beter gedefinieerd. We hopen tevens deze in de toekomst meer harmonieus te kunnen ontwikkelen. De Europese burgers hebben daarom niets te vrezen, aangezien de spoorwegveiligheid geëuropeaniseerd en bijgevolg versterkt is. De werkzaamheden inzake interoperabiliteit dienden dringend voltooid te worden, aangezien we eerst het spoorvervoer moeten europeaniseren en vervolgens de gerieflijkheid en de logistiek moeten verbeteren, in gedachten houdend dat we nu ook nieuwe tekst over eigen routes hebben, die interoperabiliteit zelfs van nog groter essentieel belang maakt. Zoals de heer Costa heeft gezegd, was er vooruitgang nodig op het gebied van de verwezenlijking van de ambities van de wetgever, met andere woorden het Parlement en de Raad, met betrekking tot het vrij verkeer van treinen. Ik ben ervan overtuigd dat we erin geslaagd zijn omstandigheden te creëren die de altijd aanwezige rechtsonzekerheid tot een minimum beperken, wat de reden was waarom alle kwesties van wederzijdse erkenning van vergunningen voor rollend materieel en locomotieven steeds opnieuw op belemmeringen en obstakels stootten. Ik ben ervan overtuigd dat we zelfs hebben duidelijk gemaakt door wie, hoe en wanneer deze erkenning moet gebeuren. We hebben zelfs een klein duwtje gegeven, door de vooruitgang die we geboekt hebben op het gebied van administratieve stilte ..."@nl3
". Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Barrot! Muszę przyznać, że jestem dzisiaj rozdarta, gdyż mój premier, pan Zapatero, po wystąpieniu przed tą Izbą, teraz bierze udział w przyjęciu w Radzie. Jednakże zdecydowałam się pozostać, by wysłuchać pana oraz, miejmy nadzieję, wzmocnić w pewnym stopniu europeizację transportu kolejowego. Jestem zachwycona rzetelnością i możliwością, jaka została zaprezentowana Europejczykom przez Komisję poprzez działanie, które jest rzeczywiście lepszym stanowieniem prawa, obejmującym przekształcenie kilku starych dyrektyw w celu stworzenia jednego tekstu i poczynienia istotnego postępu na rzecz kolei. W tym względzie raz jeszcze gratuluję panu posłowi Ortuondo poświęcenia i jego niemalże drobiazgowego uporu w tworzeniu tak dobrego tekstu legislacyjnego. Muszę przyznać, że jestem również zachwycona wspaniałą współpracą, która miała miejsce pomiędzy wszystkimi grupami, w celu poczynienia postępu w tak ważnej sprawie, jak interoperacyjność. Muszę również powiedzieć, że została osiągnięta najlepsza możliwa równowaga między bezpieczeństwem a potrzebą odważnego postępu w kierunku interoperacyjności. Bezpieczeństwo jest również całkowicie gwarantowane przez dwa sprawozdania sporządzone przez pana Costę, również z wielkim poświęceniem. Agencja jest usprawniona i wzmocniona, a jej zadania i potrzeby są również lepiej zdefiniowane. Mamy również nadzieję mieć możliwość rozwinięcia tego bardziej harmonijnie w przyszłości. Dlatego obywatele Europy nie muszą się obawiać, gdyż bezpieczeństwo kolei zostało zeuropeizowane, a więc wzmocnione. Praca nad interoperacyjnością pilnie wymagała zakończenia, jako że najpierw musimy zeuropeizować transport kolejowy a następnie usprawnić komfort i logistykę, pamiętając, że teraz mamy również nowy tekst w sprawie tras specjalnego przeznaczenia, który uczyni interoperacyjność nawet bardziej niezbędną. Jak powiedział pan poseł Costa, potrzebny jest postęp w realizacji ambicji legislatora, innymi słowy Parlamentu i Rady, w odniesieniu do pozwolenia pociągom na swobodne przemieszczanie się. Wierzę, że zdołaliśmy stworzyć warunki dla minimalizacji zawsze obecnej niepewności prawnej, z powodu której zagadnienia wzajemnego uznawania zezwoleń dla taboru kolejowego i lokomotyw napotykały bariery i przeszkody. Uważam, że uczyniliśmy nawet bardziej przejrzystym kwestię tego kto, jak i kiedy musi je uznać. Wywarliśmy nawet trochę nacisku, poprzez postęp osiągnięty w zakresie milczenia administracji..."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente Barrot, tenho de admitir que hoje estou dividida, porque o meu Primeiro-Ministro, senhor Zapatero, que compareceu neste Parlamento, está neste momento numa recepção do Conselho. No entanto, decidi ficar aqui para vos ouvir e, espero eu, para reforçar de algum modo a europeização dos transportes ferroviários. Registo com enorme prazer a honestidade da Comissão e a oportunidade que ela apresentou ao povo europeu através de um verdadeiro exercício em matéria de legislar melhor, com a reformulação de uma série de directivas antigas para apresentar um texto único e promover progressos substanciais que favorecem os caminhos-de-ferro. Neste contexto, felicito mais uma vez o senhor deputado Ortuondo pela sua dedicação e pela sua perseverança quase meticulosa no desenvolvimento de um texto legislativo com tanta qualidade. Registo também com enorme prazer a excelente cooperação que se verificou entre todos os grupos para que fosse possível avançar numa questão tão importante como a interoperabilidade. Devo ainda dizer que foi atingido o melhor equilíbrio possível entre segurança e a necessidade de avançar corajosamente na direcção da interoperabilidade. A segurança fica também absolutamente assegurada pelos dois relatórios elaborados pelo senhor deputado Costa, que revelou igual determinação. A Agência sai melhorada e reforçada, e as suas tarefas e necessidades passam a ser mais claras. Esperamos conseguir desenvolvê-las de forma mais harmoniosa no futuro. Neste contexto, os cidadãos europeus não devem ter quaisquer receios, já que a segurança ferroviária foi europeizada e, consequentemente, fortalecida. Era absolutamente premente concluir o trabalho na área na interoperabilidade, uma vez que se impõe, em primeiro lugar, europeizar os transportes ferroviários e, posteriormente, aperfeiçoar a conveniência e a logística, considerando que temos agora um novo texto sobre trajectos específicos que tornarão a interoperabilidade ainda mais importante. Como referiu o senhor deputado Costa, é necessário fazer progressos em termos da percepção das ambições do legislador, o mesmo é dizer do Parlamento e do Conselho, no que respeita a permitir a livre circulação dos comboios. Acredito que conseguimos criar as condições necessárias para minimizar a sempre presente insegurança jurídica, responsável pelo facto de as questões do reconhecimento mútuo de autorizações de material circulante terem esbarrado constantemente em entraves e obstáculos. Acredito que clarificámos até o quem, o como e o quando destas autorizações. Demos inclusivamente um impulso razoável, através dos progressos realizados em termos de silêncio administrativo..."@pt17
"Señor Presidente, señor Vicepresidente Barrot, la verdad es que tengo que reconocer que hoy día tengo el corazón partido, porque mi Presidente Zapatero, después de haber estado aquí en el Pleno, tiene una recepción en el Consejo y yo he decidido, sin embargo, quedarme aquí para escucharle a usted y reforzar así -espero- un poquito la europeización del transporte ferroviario. Me congratula, la verdad, la oportunidad que nos ha ofrecido la Comisión a los europeos, a través de un ejercicio que es realmente legislar mejor, a través de la refundición de una serie de directivas antiguas y procurando un texto único, de introducir avances sustanciales a favor del ferrocarril. En este sentido, felicito al señor Ortuondo una vez más por su dedicación y tenacidad, casi puntillosa, en desarrollar un buen texto legislativo, y la verdad es que me congratulo también de la buena cooperación que hemos tenido todos los Grupos para hacer avanzar el tema importante de la interoperabilidad. También quisiera decir que se ha logrado el mejor equilibrio posible entre seguridad y necesidad de avanzar con coraje en la interoperabilidad. La seguridad, por otra parte, queda absolutamente garantizada con los dos informes que ha desarrollado el señor Costa y también con toda su dedicación. La Agencia queda realzada, se refuerza, y, por otro lado, se clarifican mejor sus tareas y sus necesidades, que esperamos hagamos crecer más armoniosamente en el futuro. Los ciudadanos europeos, pues, no deben temer, puesto que la seguridad ferroviaria se ha europeizado y así se refuerza. En cuanto al trabajo sobre la interoperabilidad, era urgente conseguirlo, puesto que tenemos primero la europeización del transporte ferroviario y, por otro lado, lo que acabamos de hacer -digamos- en relación a apoyar la comodalidad, la logística y, ahora mismo, tenemos un nuevo texto de vías dedicadas que hará todavía más necesaria la interoperabilidad. Como ha dicho el señor Costa era preciso avanzar en hacer real la voluntad del legislador, es decir, el Parlamento y el Consejo, para hacer circular libremente los ferrocarriles y hemos logrado -creo yo- establecer las condiciones para evitar al máximo la inseguridad jurídica eterna por la que todos los temas de reconocimiento mutuo de autorizaciones para el material rodante y las locomotoras venían tropezando con bloqueos y obstáculos continuos. Creo que hemos dejado incluso claro quién, cómo y cuándo deben reconocerse. Hemos incluso dado un empujoncito, a través del avance del silencio administrativo..."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Barrot, musím povedať, že sa dnes cítim rozpoltená, pretože predseda mojej vlády, pán Zapatero, sa po svojom vystúpení pred týmto Parlamentom teraz nachádza na recepcii Rady. Napriek tomu som sa rozhodla tu zostať, aby som si vás mohla vypočuť a možno aj do určitej miery posilniť europeizáciu železničnej dopravy. Teší ma, že Komisia ukázala Európanom, že vie pracovať otvorene a účelne – prepracované znenie viacerých starých smerníc a ich zlúčenie do jedného textu je skutočným zlepšením tvorby právnych predpisov a znamená význačný pokrok v prospech železníc. V tejto súvislosti chcem ešte raz poďakovať pánovi Ortuondovi za jeho nadšenie a takmer pedantné odhodlanie, s ktorým spracoval veľmi dobrý legislatívny text. Musím uznať, že ma potešila aj vynikajúca atmosféra spolupráce, ktorá panovala medzi všetkými skupinami v snahe urobiť pokrok v takej dôležitej problematike, akou je interoperabilita. Musím takisto povedať, že sa podarilo dosiahnuť tú najlepšiu možnú rovnováhu medzi bezpečnosťou a nevyhnutnosťou odvážne kráčať smerom k interoperabilite. Bezpečnosť sa takisto dôsledne zaručuje dvoma správami, ktoré spracoval pán Costa, ktorý rovnako pracoval s veľkou oddanosťou veci. Agentúra sa vylepšila a posilnila a takisto sa lepšie definovali jej úlohy a potreby. Rovnako dúfame, že sa tieto úlohy a potreby budú môcť v budúcnosti rozvíjať vo väčšom súlade. Európski občania teda nemusia pociťovať obavy, keďže bezpečnosť železníc sa europeizovala a tým posilnila. Prácu na interoperabilite bolo treba urýchlene dokončiť, keďže najskôr sa musí europeizovať železničná doprava a až potom zlepšovať komfort a logistika. Nesmieme zabúdať, že teraz máme takisto nový text o vyhradených trasách, vďaka ktorému bude interoperabilita ešte dôležitejšia. Ako povedal pán Costa, bolo potrebné urobiť pokrok smerom k splneniu cieľa vytýčeného zákonodarcom, teda Parlamentom a Radou, čím je voľný pohyb vlakov. Myslím si, že sa nám podarilo vytvoriť vhodné podmienky pre minimalizáciu všadeprítomnej právnej neistoty, ktorá bola dôvodom, prečo vzájomné uznávanie povolení pre koľajové vozidlá a lokomotívy neustále narážalo na prekážky a zábrany. Domnievam sa, že sa nám dokonca podarilo vyjasniť kto, ako a kedy sa má uznávať. Takisto sme trochu zatlačili na túto problematiku vďaka pokroku vo veci tichého súhlasu úradov..."@sk19
"Gospod predsednik, gospod podpredsednik Barrot, priznati moram, da sem danes razdvojena, ker je moj minister vlade gospod Zapatero, ki je nastopil pred Parlamentom, zdaj na sprejemu v Svetu. Vseeno sem se odločila ostati tu, vas poslušati in upam, da delno okrepiti evropeizacijo železniškega prometa. Navdušena sem nad resnico in priložnostjo, ki jo je Komisija predstavila Evropejcem z nalogo boljšega ustvarjanja zakonodaje, ki vključuje prenovo veliko starih direktiv, da bi ustvarili enotno besedilo in znatno napredovali v dobro železnic. V zvezi s tem ponovno čestitam gospodu Ortuondu za njegovo predanost in skoraj natančno vztrajnost pri razvoju tako dobrega zakonodajnega besedila. Priznati moram, da sem navdušena tudi nad odličnim sodelovanjem med vsemi skupinami, da bi napredovali pri tako pomembnem vprašanju, kot je interoperabilnost. Povedati moram tudi, da je doseženo najboljše mogoče ravnovesje med varnostjo in potrebo po pogumnem napredovanju k interoperabilnosti. Varnost je tudi nedvomno zagotovljena s poročiloma gospoda Coste, ki sta prav tako rezultat velike predanosti. Agencija je izboljšana in okrepljena, pri čemer so bolje opredeljene tudi njene naloge in potrebe. Upamo tudi, da bomo te naloge in potrebe v prihodnosti zmožni razviti še bolj usklajeno. Evropski državljani se ne smejo bati, saj je bila varnost železnic evropeizirana in s tem okrepljena. Delo v zvezi z interoperabilnostjo je bilo treba nujno dokončati, saj moramo najprej evropeizirati železniški promet ter nato izboljšati ugodnosti in logistiko, pri čemer je treba upoštevati dejstvo, da imamo zdaj tudi novo besedilo o namenskih poteh, zaradi katerih bo interoperabilnost še bolj bistvena. Kot je rekel gospod Costa, je treba napredovati v zvezi z uresničitvijo ambicij zakonodajalca, tj. Parlamenta in Sveta, da bi vlakom dovolili prosti pretok. Menim, da nam je uspelo ustvariti pogoje za čim večje zmanjšanje večno prisotne pravne negotovosti, zaradi katere so vsa vprašanja vzajemnega priznavanja voznih sredstev in lokomotiv pogosto naletela na ovire in prepreke. Menim, da smo razčistili celo to, kdo jih mora priznati, na kakšen način in kdaj. Z napredkom v zvezi z upravno tišino smo jih celo dodatno vzpodbudili ..."@sl20
". Herr talman, herr vice ordförande Barrot! Jag måste erkänna att jag är kluven i dag eftersom min premiärminister, José Luis Rodríguez Zapatero, efter att ha talat i kammaren, nu är på en mottagning hos rådet. Jag har dock beslutat att stanna här för att lyssna på er och förhoppningsvis därmed i någon mån stärka europeiseringen av järnvägstransporterna. Jag gläder mig innerligt över den sanning och den möjlighet som kommissionen erbjudit det europeiska folket genom en process som egentligen handlar om bättre lagstiftning, och som omfattar en omarbetning av en rad gamla direktiv för att utarbeta en enda text och göra avsevärda framsteg till förmån för järnvägarna. I detta avseende gratulerar jag återigen Josu Ortuondo Larrea till hans engagemang och hans nästan pedantiska orubblighet för att utarbeta en sådan bra lagstiftningstext. Jag måste erkänna att jag också gläder mig över det utmärkta samarbetet mellan alla grupper i syfte att göra framsteg i denna viktiga fråga om driftskompatibilitet. Jag måste även säga att den bästa möjliga jämvikten mellan säkerhet och behovet av att göra djärva framsteg mot driftskompatibilitet har nåtts. Säkerheten garanteras också definitivt genom de två betänkandena från Paolo Costa, som också utarbetats med stort engagemang. Byrån förbättras och stärks och dess uppgifter och behov definieras tydligare. Vi hoppas även kunna utveckla dessa mer harmoniskt i framtiden. EU-medborgarna ska därför inte vara rädda, eftersom järnvägssäkerheten har europeiserats och därmed ökats. Arbetet med driftskompatibilitet måste slutföras omgående eftersom vi först måste europeisera järnvägstransporterna och sedan förbättra bekvämligheten och logistiken, samtidigt som vi måste komma ihåg att vi nu också har en ny text om särskilda färdvägar som kommer att göra driftskompatibiliteten ännu mer nödvändig. Liksom Paolo Costa sagt måste framsteg göras genom att lagstiftarens, det vill säga parlamentets och rådets, mål genomförs i syfte att tillåta fri rörlighet för tåg. Jag anser att vi har lyckats skapa förutsättningar för att minimera den ständigt närvarande rättsliga ovissheten som var skälet till att alla frågor om ömsesidigt erkännande av tillstånd för rullande materiel och lokomotiv ständigt stötte på barriärer och hinder. Jag anser att vi till och med gjort det tydligare av vem, hur och när dessa måste erkännas. Vi har till och med stött på lite, genom framstegen i fråga om administrativ tystnad …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Az elnök megszakítja a hozzászólást)"11
"J. Ortuondo"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph