Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-28-Speech-3-133"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071128.17.3-133"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Verhandlungsstrategie der Kommission war eine Katastrophe und vollkommen falsch. Sie war in der „ Strategie niedergelegt, wo festgeschrieben war, dass es ausschließlich um den Marktzugang für die großen, weltweit agierenden europäischen Unternehmen geht. Ich habe mich immer gefragt, was denn so eine Herangehensweise mit Partnerschaftsabkommen zu tun hat. Partnerschaft bedeutet etwas anderes, Partnerschaft bedeutet Respekt vor dem Land, welches eine wirtschaftliche und sozialpolitische Entwicklung vornehmen muss. Partnerschaftsabkommen fordern Respekt davor, dass die Auszahlung von Entwicklungshilfe eben nicht an den Abschluss von WPA geknüpft werden darf. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen müssen die Entwicklung der schwächsten und schwachen Länder berücksichtigen. Kein Land darf, wenn es denn bis zum Abschluss nicht unterschreibt, schlechter dastehen als es jetzt dasteht. Das ist faire Partnerschaft, das ist solidarischer Umgang miteinander. Davon war die Kommission so etwas von meilenweit entfernt! Ich finde es gut, dass sie auf den Druck vieler jetzt anfängt, eine andere Strategie zu verfolgen. Wobei ich allerdings skeptisch bin, wenn ich mir ansehe, wie sie mit MERCOSUR, den ASEAN-Staaten und mit den Andenstaaten umgeht. Das ist immer noch die alte Denkweise. Wir Europäer, wir sagen euch, wo es langgeht und entweder . Das hat, ich wiederhole es, nichts mit Partnerschaft zu tun. Ich war ziemlich sauer und entsetzt über das, was heute hier passiert ist, dass wir nicht die Beschlussfassung von Kigali, der alle Abgeordneten, die in Kigali waren, zugestimmt hatten, als Basis nehmen konnten. Das Parlament hätte dieser Delegation durch Zustimmung die Unterstützung geben müssen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, vyjednávací strategie Komise byla skutečně naprosto špatná, byla to katastrofa. Vycházela ze strategie „globální Evropy“, která je celá zaměřena na přístup na trh hlavních nadnárodních společností Evropy. Vždy jsem se podivoval, co má tento přístup společného s dohodami o partnerství. Partnerství znamená něco úplně jiného. Partnerství znamená respekt k zemi, která se potřebuje hospodářsky a společensky rozvíjet. Dohoda o partnerství musí posilovat povědomí, že poskytování rozvojové pomoci nesmí být vázáno na uzavření dohody EPA. Dohody o hospodářském partnerství musí brát v potaz rozvoj slabých a nejslabších zemí. Žádná země, i když nepodepíše, by na tom neměla být hůř, než je. Toto je poctivé partnerství a solidární přístup. Komise tomu byla na hony vzdálená. Považuji za dobré, že pod tlakem z mnoha stran začíná nyní volit odlišnou strategii, ačkoli jsem k tomu velmi skeptický, když vidím, jak se chová k zemím Mercosur, k zemím ASEAN a k andským zemím, kde se stále ještě drží stejného starého způsobu myšlení. Zdá se, jako bychom my Evropané říkali, „tak takhle to bude, ber nebo nech být“. Opakuji, že to nemá nic společného s partnerstvím. Dost mě rozladilo to, co se tady dnes dělo – ve skutečnosti jsem byl zděšen –, že jsme nemohli použít rozhodnutí z Kigali jako základ, přestože je schválili všichni poslanci, kteří v Kigali byli. Parlament by tuto delegaci podpořil a zmíněné rozhodnutí schválil."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Kommissionens forhandlingsstrategi var helt forkert, ja faktisk var den katastrofal. Den var baseret på strategien for det globale Europa, som udelukkende handler om, at Europas store transnationale selskaber får adgang til markedet. Jeg har altid undret mig over, hvad dette tiltag har med partnerskabsaftaler at gøre. Partnerskab handler om noget helt andet. Partnerskab betyder respekt for det land, der har brug for økonomisk og social udvikling. En partnerskabsaftale skal skabe forståelse for, at tildeling af udviklingsstøtte ikke skal være afhængig af, at der bliver indgået en ØPA. Økonomiske partnerskabsaftaler skal tage hensyn til de svage - og de svageste - landes udvikling. Intet land bør være dårligere stillet, end det er i forvejen, hvis det ikke skriver under. Det er fair partnerskab, og det er et tiltag, der er baseret på solidaritet. Kommissionen var milevidt fra dette. Jeg synes, det er godt, at den nu efter pres fra flere sider begynder at anlægge en anderledes strategi, selv om jeg er meget skeptisk, når jeg ser, hvordan den optræder i forbindelse med Mercosur, ASEAN og Andeslandene, hvor den stadig tænker i de gamle baner. Tilsyneladende siger vi europæere: "Sådan bliver det, uanset om I vil have det eller ej!" Lad mig gentage, at det ikke har noget med partnerskab at gøre. Jeg blev temmelig irriteret - ja, faktisk blev jeg rystet - over det, der skete her i dag, at vi ikke kunne bruge beslutningen i Kigali som grundlag, selv om den blev undertegnet af alle de medlemmer, der var til stede i Kigali. Parlamentet skulle have givet denne delegation sin støtte ved at godkende beslutningen."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η διαπραγματευτική στρατηγική της Επιτροπής ήταν τελείως λανθασμένη· για την ακρίβεια, ήταν καταστροφή. Βασίστηκε στη στρατηγική «Παγκόσμια Ευρώπη», που έχει να κάνει μόνο με την πρόσβαση στην αγορά των μεγάλων διεθνικών επιχειρήσεων της Ευρώπης. Ανέκαθεν αναρωτιόμουν τι σχέση έχει αυτή η προσέγγιση με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Εταιρική σχέση σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Εταιρική σχέση σημαίνει σεβασμό για τη χώρα που χρειάζεται να επιτύχει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Μια συμφωνία εταιρικής σχέσης πρέπει να σέβεται το γεγονός ότι η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας δεν πρέπει να συνδέεται με τη σύναψη μιας ΣΟΕΣ. Οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάπτυξη των ανίσχυρων, και των πλέον ανίσχυρων, χωρών. Καμία χώρα, εάν δεν υπογράψει, δεν πρέπει να είναι σε χειρότερη θέση από ό,τι είναι ήδη. Αυτό είναι δίκαιη εταιρική σχέση και είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στην αλληλεγγύη. Η Επιτροπή βρισκόταν πολύ μακριά από αυτό. Νομίζω ότι είναι καλό που, μετά από πίεση από πολλές πλευρές, αρχίζει τώρα να αναζητά μια διαφορετική στρατηγική, παρότι είμαι πολύ δύσπιστος για αυτό, όταν βλέπω πώς ενεργεί με την Κοινή Αγορά του Νότου, τον Σύνδεσμο Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας και την Κοινότητα των Άνδεων, όπου εξακολουθεί να εφαρμόζει τον παλιό τρόπο σκέψης. Εμείς οι Ευρωπαίοι φαίνεται να λέμε «αυτό πρόκειται να συμβεί: δεχτείτε το ή ξεχάστε το». Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με εταιρική σχέση. Μάλλον ενοχλήθηκα –για την ακρίβεια, τρόμαξα– από αυτό που συνέβη σήμερα εδώ, το ότι δεν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε την απόφαση του Κιγκάλι ως βάση, παρότι υποστηρίχθηκε από όλους τους βουλευτές που βρίσκονταν στο Κιγκάλι. Το Κοινοβούλιο έπρεπε να έχει δώσει σε αυτήν την αντιπροσωπεία την υποστήριξή του, επικροτώντας την απόφαση."@el10
"Mr President, Commissioner, the Commission’s negotiating strategy was completely wrong; in fact, it was a catastrophe. It was based on the ‘Global Europe’ strategy, which is all about market access for Europe’s major transnational corporations. I have always wondered what this approach has to do with partnership agreements. Partnership means something completely different. Partnership means respect for the country which needs to carry out economic and social development. A partnership agreement must foster respect for the fact that the provision of development aid must not be linked to the conclusion of an EPA. Economic partnership agreements have to take account of the development of the weak, and weakest, countries. No country, if it does not sign, should be in a worse situation than it is already. That is fair partnership and that is an approach based on solidarity. The Commission was miles away from that. I think it is a good thing that, under pressure from many sides, it is now starting to pursue a different strategy, although I am very sceptical about this when I see how it is acting with Mercosur, ASEAN and the Andean countries, where it is still pursuing the same old way of thinking. We Europeans seem to be saying, ‘this is what is going to happen, take it or leave it’. I repeat, that has nothing to do with partnership. I was rather annoyed – in fact I was appalled – by what happened here today, that we could not use the Kigali decision as a basis, even though it was endorsed by all the Members who were in Kigali. Parliament should have given this delegation its support by endorsing the decision."@en4
"Señor Presidente, Comisario, la estrategia de negociación de la Comisión ha sido completamente errónea; de hecho, ha sido catastrófica. Se ha basado en la estrategia de una «Europa Global», que consiste en facilitar acceso al mercado a las principales multinacionales europeas. Siempre me he preguntado qué tiene que ver este planteamiento con los acuerdos de asociación. La asociación es algo completamente distinto. La asociación significa respeto por el país que necesita lograr un desarrollo económico y social. Un acuerdo de asociación debe fomentar el respeto por que la facilitación de ayuda al desarrollo no se vincule a la celebración de un AAE. Los acuerdos de asociación económica deben tener en cuenta el desarrollo de los países débiles y de los más débiles. Ningún país, en caso de no firmar, debería hallarse en una situación peor que la actual. Ello es una asociación justa y tal es un planteamiento basado en la solidaridad, del que la Comisión está muy lejos. Creo que es positivo que, de resultas de la presión que muchos han empezado a ejercer, la Comisión haya empezado por fin a seguir otra estrategia, aunque la misma me causa gran escepticismo cuando contemplo cómo se está actuando con Mercosur, la ASEAN y los países andinos, donde se sigue aplicando la vieja mentalidad. Parece que los europeos estuviéramos diciendo «esto es lo que va a suceder, así que, tomadlo o dejadlo». Repito, ello no tiene nada que ver con la asociación. Me ha irritado y me ha aterrado lo que ha sucedido hoy aquí: que no hayamos sido capaces de usar como base la decisión de Kigali, pese a que ésta la aprobaron todos los diputados que estuvieron presentes en dicha ciudad. El Parlamento debería haber apoyado a esta delegación aprobando dicha decisión."@es21
"Härra juhataja, volinik, komisjoni läbirääkimisstrateegia oli täiesti vale, tegelikult oli see katastroofiline. See põhines nn globaalse Euroopa strateegial, mis kujutab endast turule juurdepääsu Euroopa kõige suuremate riikidevaheliste korporatsioonide jaoks. Mind on alati pannud imestama, mis on kõnealusel lähenemisviisil pistmist partnerluslepingutega. Partnerlus tähendab midagi täiesti erinevat. Partnerlus tähendab austada riiki, kes vajab majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Partnerlusleping peab edendama austust asjaolu vastu, et arenguabi andmine ei tohi olla seotud majanduspartnerluslepingu sõlmimisega. Majanduspartnerluslepingutes tuleb arvesse võtta nõrkade ja kõige nõrgemate riikide arengut. Ükski riik, juhul kui ta ei kirjuta alla, ei tohi sattuda halvemasse olukorda, kui ta on praegu. Niisugune on õiglane partnerlus ja solidaarsusel põhinev lähenemisviis. Komisjon oli sellest miilide kaugusel. Minu arvates on hea, et tänu mitmest küljest avaldatavale survele järgib komisjon nüüd teistsugust strateegiat, kuigi ma olen selle suhtes väga skeptiline, nähes, kuidas ta käitub Mercosuri, ASEANi ja Andide rühma riikidega, kus ta järgib endiselt vana mõtlemisviisi. Meie, Eurooplased, ütleme teile, mis juhtub, võtke või jätke. Ma kordan, et sellel pole mingit pistmist partnerlusega. Ma olin pigem pahane, tegelikult vapustatud täna siin toimunu tõttu, kuna me ei saanud kasutada Kigali otsuseid alusena, isegi kui seda toetasid kõik Kigalis viibinud liikmed. Parlament oleks pidanud kõnealust delegatsiooni toetama ja otsuse heaks kiitma."@et5
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Verhandlungsstrategie der Kommission war eine Katastrophe und vollkommen falsch. Sie war in der „ Strategie niedergelegt, wo festgeschrieben war, dass es ausschließlich um den Marktzugang für die großen, weltweit agierenden europäischen Unternehmen geht. Ich habe mich immer gefragt, was denn so eine Herangehensweise mit Partnerschaftsabkommen zu tun hat. Partnerschaft bedeutet etwas anderes, Partnerschaft bedeutet Respekt vor dem Land, welches eine wirtschaftliche und sozialpolitische Entwicklung vornehmen muss. Partnerschaftsabkommen fordern Respekt davor, dass die Auszahlung von Entwicklungshilfe eben nicht an den Abschluss von WPA geknüpft werden darf. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen müssen die Entwicklung der schwächsten und schwachen Länder berücksichtigen. Kein Land darf, wenn es denn bis zum Abschluss nicht unterschreibt, schlechter dastehen als es jetzt dasteht. Das ist faire Partnerschaft, das ist solidarischer Umgang miteinander. Davon war die Kommission so etwas von meilenweit entfernt! Ich finde es gut, dass sie auf den Druck vieler jetzt anfängt, eine andere Strategie zu verfolgen. Wobei ich allerdings skeptisch bin, wenn ich mir ansehe, wie sie mit MERCOSUR, den ASEAN-Staaten und mit den Andenstaaten umgeht. Das ist immer noch die alte Denkweise. Wir Europäer, wir sagen euch, wo es langgeht und entweder . Das hat, ich wiederhole es, nichts mit Partnerschaft zu tun. Ich war ziemlich sauer und entsetzt über das, was heute hier passiert ist, dass wir nicht die Beschlussfassung von Kigali, der alle Abgeordneten, die in Kigali waren, zugestimmt hatten, als Basis nehmen konnten. Das Parlament hätte dieser Delegation durch Zustimmung die Unterstützung geben müssen."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la stratégie de négociation adoptée par la Commission était totalement erronée; c'était même une catastrophe. Elle était basée sur la stratégie "Une Europe compétitive dans une économie mondialisée", qui concerne exclusivement l'accès au marché pour les sociétés transnationales européennes majeures. Je me suis toujours demandé en quoi cette approche était pertinente pour les accords de partenariat. La signification du terme "partenariat" est totalement différente. Le partenariat est synonyme de respect pour le pays qui a besoin de mener à bon port son développement économique et social. Un accord de partenariat doit respecter le fait que la fourniture d'une aide au développement ne peut être conditionnée par la signature d'un APE. Les accords de partenariat économique doivent prendre en considération le développement des pays faibles, et des pays les plus faibles. Aucun pays non signataire ne devrait voir sa situation empirer du fait qu'il n'a pas signé. Voilà ce qu'est un partenariat équitable, et voilà ce qu'est une approche basée sur la solidarité. La Commission était à mille lieues de cela. Je pense que c'est une bonne chose que, confrontée à des pressions de toutes parts, elle ait été amenée à revoir sa copie, quoique je sois très sceptique quant à cette dernière quand je vois comment elle interagit avec le Mercosur, l'ANASE et les pays andins, où elle garde envers et contre tout le même mode de pensée. Nous, Européens, semblons envoyer ce message: "voilà ce qui va se passer; c'est à prendre ou à laisser". Je le répète, cela n'a rien à voir avec du partenariat. J'ai été plutôt ennuyé – pour ne pas dire atterré – par ce qui s'est produit ici aujourd'hui, le fait que nous n'ayons pu utiliser la décision de Kigali comme une base, alors qu'elle a été avalisée par tous les députés présents à Kigali. Le Parlement aurait dû accorder son soutien à la délégation en avalisant la décision."@fr8
"Elnök úr, biztos úr! A Bizottság tárgyalási stratégiája teljesen rossz volt; sőt, katasztrofális. A „Globális Európa” stratégián alapult, azaz nem szólt másról, mint Európa legfőbb transznacionális nagyvállalatainak piacra jutásáról. Mindig is kíváncsi voltam, vajon mi köze ennek a megközelítésnek a partnerségi megállapodásokhoz. Mert a partnerség valami egészen mást jelent. A partnerség azt jelenti, hogy tiszteljük azt az országot, amely gazdasági és társadalmi fejlesztés végrehajtására készül. A partnerségi megállapodásnak tiszteletben kell tartania azt, hogy a fejlesztési segély folyósításának nem lehet feltétele egy EPA-megállapodás aláírása. A partnerségi megállapodásoknak a gyenge, a leggyengébb országok fejlődésére kell tekintettel lenniük. Egyetlen ország sem kerülhet rosszabb helyzetbe, mint amilyenben már eleve van, csak azért, mert nem írja alá. Ez a sportszerű partnerség; a szolidaritáson alapuló megközelítés. A Bizottság ettől fényévekre volt. Szerintem jó dolog, hogy most – ennyi oldalról szorongatva – végre kezd más stratégiát keresni, bár ezzel kapcsolatban is elég szkeptikus vagyok, látva, hogy a régi jó módszerekkel kezeli a Dél-amerikai Közös Piac és az andoki régió országait, vagy az ASEAN-tagországokat. Mintha mi európaiak ezt mondanánk: „az lesz, amit mondunk, tetszik, nem tetszik, nem kap mást”. Ismétlem, ennek semmi köze a partnerséghez. Amit ma itt láttam, hogy nem használhatjuk a kigali döntést kiindulási alapként, pedig a Kigaliban jelen lévő összes képviselő támogatta azt, nemcsak bosszantó, de megdöbbentő volt számomra. A Parlamentnek támogatnia kellett volna ezt a delegációt azzal, hogy a döntés mellett áll."@hu11
"( ) Signor Presidente, signor Commissario, l’approccio ai negoziati da parte della Commissione era completamente sbagliato. Esso faceva parte della strategia “Europa globale”, incentrata sull’accesso al mercato delle grandi imprese europee operanti a livello transnazionale. Mi sono sempre chiesto che cosa avesse a che fare un simile approccio con un accordo di partenariato. Partenariato, infatti, significa tutt’altro: significa rispetto per il paese che deve intraprendere un processo di sviluppo economico e sociale. Un simile accordo deve promuovere il riconoscimento che l’erogazione di aiuti allo sviluppo non dipende dalla stipulazione degli APE. Gli accordi di partenariato economico devono tener conto dello sviluppo dei paesi deboli, e anche di quelli debolissimi. Nessun paese, se non li sottoscrive, deve subire un peggioramento della situazione attuale. Questo è il significato di una cooperazione leale e di un approccio basato sulla solidarietà. La Commissione è rimasta lontanissima da tutto ciò. Trovo positivo che ora, incalzata da molte parti, essa cominci a seguire un’altra strategia, nonostante io rimanga molto scettico per il suo operato con i paesi del MERCOSUR, dell’ASEAN e delle Ande, dove sta ancora perseguendo lo stesso vecchio modo di pensare. Sembra che noi europei diciamo: “Ecco cosa succederà, prendere o lasciare”. Ciò, lo ripeto, non ha niente a che vedere con il partenariato. Sono piuttosto irritato – anzi inorridito – per quanto è accaduto qui oggi, poiché non abbiamo potuto utilizzare come base la versione della Dichiarazione che tutti i deputati presenti a Kigali avevano approvato. Il Parlamento avrebbe dovuto dare il suo supporto a questa delegazione approvando la decisione."@it12
"Pone Pirmininke, Komisare, Komisijos derybų strategija buvo visiškai klaidinga; iš tiesų ji buvo katastrofiška. Ji buvo pagrįsta globalios Europos strategija, kurioje kalbama apie pagrindinių Europos tarptautinių korporacijų prieigą prie rinkos. Man visada buvo įdomu, ką toks požiūris turi bendro su partnerystės sutartimis. Partnerystė yra visiškai kas kita. Partnerystės esmė yra pagarba šaliai, kuriai būtina vykdyti ekonominę ir socialinę plėtrą. Partnerystės sutartimi turi būti užtikrinta, kad su plėtra susijusi pagalba nebus siejama su EPA. Ekonominės partnerystės sutartyse turi būti atsižvelgta į silpnų ir silpniausių šalių plėtrą. Nė viena pasirašiusioji šalis neturi atsidurti dar nedėkingesnėje situacijoje, nei yra dabar. Tai yra teisinga partnerystė ir toks yra solidarumu pagrįstas požiūris. Komisijos darbas šių idėjų nė kiek neatspindėjo. Manau, kad verta džiaugtis, kad dėl patiriamo spaudimo iš visų pusių, pradedama vykdyti kitokia strategija, nors aš žiūriu į tai gana skeptiškai, nes matau, kas vyksta MERCOSUR, ASEAN ir Andų grupės šalyse, kuriose dar tebesivadovaujama tuo pačiu senu požiūriu. Atrodo, kad mes, europiečiai, teigiame „taip turi atsitikti – priimkite tai arba atmeskite“. Kartoju, kad tai niekaip nesusiję su partneryste. Mane supykdė ir netgi nugąsdino, tai kas šiandien čia atsitiko; tai, kad negalima Kigalio sprendimo laikyti pagrindu, neatsižvelgiant netgi į tai, kad jį rėmė visi Kigalyje buvę nariai. Parlamentas būtų parėmęs šią delegaciją ir palaikęs sprendimą."@lt14
"Priekšsēdētaja kungs, komisār, Komisijas sarunu stratēģija bija pilnīgi nepareiza, faktiski tā bija katastrofa. Tās tika balstītas uz „Globālās Eiropas” stratēģiju, kas balstās uz pieeju tirgum Eiropas galvenajām starptautiskajām korporatīvajām sabiedrībām. Es vienmēr esmu brīnījies, kas šādai pieejai ir kopīgs ar sadarbības līgumiem. Sadarbība nozīmē kaut pilnīgi citu. Sadarbība nozīmē cieņu pret valsti, kurai ir jāīsteno ekonomiskā un sociālā attīstība. Sadarbības līgumam ir jāveicina cieņa pret faktu, ka atbalsta sniegšana attīstībai nedrīkst būt saistīta ar EPN noslēgšanu. Ekonomiskās sadarbības līgumiem ir jāņem vērā vājo un visvājāko valstu attīstība. Neviena valsts, ja tā neparakstīs nolīgumu, nedrīkst būt sliktākā situācijā nekā tā ir šodien. Tām ir godīga sadarbība un tā ir uz solidaritāti balstīta pieeja. Komisija no tā ir jūdzēm tālu. Es domāju, ka ir labi, ka zem spiediena no dažādām pusēm, tā tagad sāk īstenot atšķirīgu stratēģiju, lai gan es esmu ļoti skeptisks par to, kad es redzu kā tā izrīkojas ar un Andu grupas valstis, kur tā vēl īsteno veco domāšanas veidu. Mēs, eiropieši, šķiet sakām „tas ir tas, kam ir jānotiek, ņemiet to vai atstājiet to". Es atkārtoju, ka tam nav nekā kopīga ar sadarbību. Es biju diezgan dusmīgs, īstenībā es biju sašutis par to, kas te šodien notika, ka mēs nevaram izmantot Kigali lēmumu kā pamatu, pat ja visi deputāti, kas bija Kigali to atbalstīja. Parlamentam ir jādod šai delegācijai atbalsts šī lēmuma apstiprināšanai."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Verhandlungsstrategie der Kommission war eine Katastrophe und vollkommen falsch. Sie war in der „ Strategie niedergelegt, wo festgeschrieben war, dass es ausschließlich um den Marktzugang für die großen, weltweit agierenden europäischen Unternehmen geht. Ich habe mich immer gefragt, was denn so eine Herangehensweise mit Partnerschaftsabkommen zu tun hat. Partnerschaft bedeutet etwas anderes, Partnerschaft bedeutet Respekt vor dem Land, welches eine wirtschaftliche und sozialpolitische Entwicklung vornehmen muss. Partnerschaftsabkommen fordern Respekt davor, dass die Auszahlung von Entwicklungshilfe eben nicht an den Abschluss von WPA geknüpft werden darf. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen müssen die Entwicklung der schwächsten und schwachen Länder berücksichtigen. Kein Land darf, wenn es denn bis zum Abschluss nicht unterschreibt, schlechter dastehen als es jetzt dasteht. Das ist faire Partnerschaft, das ist solidarischer Umgang miteinander. Davon war die Kommission so etwas von meilenweit entfernt! Ich finde es gut, dass sie auf den Druck vieler jetzt anfängt, eine andere Strategie zu verfolgen. Wobei ich allerdings skeptisch bin, wenn ich mir ansehe, wie sie mit MERCOSUR, den ASEAN-Staaten und mit den Andenstaaten umgeht. Das ist immer noch die alte Denkweise. Wir Europäer, wir sagen euch, wo es langgeht und entweder . Das hat, ich wiederhole es, nichts mit Partnerschaft zu tun. Ich war ziemlich sauer und entsetzt über das, was heute hier passiert ist, dass wir nicht die Beschlussfassung von Kigali, der alle Abgeordneten, die in Kigali waren, zugestimmt hatten, als Basis nehmen konnten. Das Parlament hätte dieser Delegation durch Zustimmung die Unterstützung geben müssen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, de onderhandelingsstrategie van de Commissie was totaal verkeerd, ja, zelfs catastrofaal. De strategie was gebaseerd op de “Europa als wereldspeler”-strategie, die te maken heeft met markttoegang voor de belangrijkste Europese multinationals. Ik heb me altijd afgevraagd wat die benadering te maken heeft met partnerschapsovereenkomsten. Partnerschap is iets totaal anders. Partnerschap betekent respect voor het land dat zich economisch en sociaal moet ontwikkelen. Een partnerschapsovereenkomst moet respect voor het feit dat ontwikkelingshulp niet gekoppeld mag worden aan het afsluiten van een EPO, bevorderen. In economische partnerschapsovereenkomsten moet rekening gehouden worden met de ontwikkeling van zwakke, en de zwakste, landen. Als een land de overeenkomst niet tekent, mag het niet in een slechtere situatie belanden dan het is. Dan hebben we het over billijk partnerschap en dan is er een op solidariteit gebaseerde aanpak. De Commissie zat daar ver naast. Ik vind het een goede zaak dat de Commissie na veel aandringen nu met een andere strategie begonnen is, maar ik ben wel sceptisch als ik zie hoe men omgaat met de Mercosur, de ASEAN en de landen van het Andespact. Ik zie daar dezelfde oude manier van denken. Wij, Europeanen, lijken te zeggen: “Dit gaat er gebeuren, jullie kunnen stikken of slikken”. Nogmaals, dat heeft niets met partnerschap te maken. Ik was behoorlijk kwaad – eigenlijk verbijsterd – over wat hier vandaag gebeurd is, namelijk dat we de beslissing die in Kigali genomen is niet als basis konden gebruiken, terwijl alle Parlementariërs die in Kigali waren, erachter stonden. Het Parlement had de delegatie moeten steunen door achter de beslissing te staan."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Strategia negocjacyjna Komisji była całkowicie zła; tak naprawdę, była katastrofalna. Bazowała na strategii „globalnej Europy”, która jest przede wszystkim poświęcona dostępowi rynkowemu dla największych ponadnarodowych europejskich korporacji. Zawsze się zastanawiałem, co to podejście ma wspólnego z porozumieniami o partnerstwie. Partnerstwo oznacza coś zupełnie innego. Partnerstwo oznacza szacunek dla kraju, który potrzebuje osiągnąć gospodarczy i społeczny rozwój. Porozumienie o partnerstwie musi rozwinąć szacunek dla faktu, że zabezpieczenie pomocy rozwojowej nie może być związane z zakończeniem rozmów nad UPG. Umowy o partnerstwie gospodarczym muszą uwzględniać rozwój słabych i najsłabszych państw. Żaden kraj, jeśli nie podpisze umowy, nie powinien być w gorszej sytuacji niż jest teraz. To jest uczciwe partnerstwo i to jest podejście bazujące na solidarności. Komisja była całe mile od tego. Myślę, że to całkiem dobra rzecz, że pod presją z wielu stron zaczyna ona teraz prowadzić inną strategię, choć jestem bardzo sceptyczny pod tym względem kiedy widzę, jak działa z Mercosur, ASEAN i krajami andyjskimi, gdzie nadal prowadzi starą metodę myślenia. My, Europejczycy, zdajemy się mówić, „to jest to, co ma się stać - bierz to lub porzuć”. Powtarzam, to nie ma nic wspólnego z partnerstwem. Byłem raczej znudzony - w rzeczywistości byłem zbulwersowany - tym, co się tutaj dziś zdarzyło; tym, że nie mogliśmy użyć decyzji z Kigali jako podstawy, nawet mimo tego, że były one przyjęte przez wszystkie uczestniczące w spotkaniu w Kigali strony. Parlament powinien był udzielić delegacji wsparcia poprzez poparcie tej decyzji."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, a estratégia negocial da Comissão foi um erro tremendo; foi, diga-se, uma catástrofe. Baseou-se na estratégia da “Europa Global”, que está relacionada apenas com o acesso ao mercado para as grandes empresas multinacionais da Europa. Sempre me questionei sobre o que esta abordagem teria a ver com acordos de parcerias. Parceria significa algo completamente diferente. Parceria significa respeito pelo país que tem de se desenvolver em termos sociais e económicos. Um acordo de parceria tem de promover o respeito pelo facto de a ajuda ao desenvolvimento não poder ser associada à assinatura de um APE. Os acordos de parceria económica têm de ter em conta o desenvolvimento dos países fracos, dos países mais fracos. Nenhum país que não assine um acordo pode ficar numa situação pior do que aquela em que já se encontra. É nisso que consiste uma parceria justa e uma abordagem baseada na solidariedade. A Comissão ficou a quilómetros de distância destas premissas. Julgo que é positivo que, depois de ter sido pressionada por muitos quadrantes, a Comissão comece agora a adoptar outra estratégia, embora eu esteja bastante céptico em relação a este aspecto quando vejo o modo como está a negociar com os países do Mercosul, da ASEAN e da Comunidade Andina, mantendo a mesma postura retrógrada. Fica a ideia de que nós, os europeus, colocamos a questão nestes termos: “é assim que vai ser, é pegar ou largar”. Repito, isto não tem nada que ver com parceria. Fiquei bastante incomodado – fiquei mesmo chocado, para dizer a verdade – com o que aconteceu aqui hoje, designadamente pelo facto de nos ter sido vedada a utilização da decisão de Kigali como ponto de partida, mesmo sabendo que ela foi aprovada por todos os parlamentares que estiveram em Kigali. O Parlamento deveria ter apoiado esta delegação sancionando a decisão em causa."@pt17
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Verhandlungsstrategie der Kommission war eine Katastrophe und vollkommen falsch. Sie war in der „ Strategie niedergelegt, wo festgeschrieben war, dass es ausschließlich um den Marktzugang für die großen, weltweit agierenden europäischen Unternehmen geht. Ich habe mich immer gefragt, was denn so eine Herangehensweise mit Partnerschaftsabkommen zu tun hat. Partnerschaft bedeutet etwas anderes, Partnerschaft bedeutet Respekt vor dem Land, welches eine wirtschaftliche und sozialpolitische Entwicklung vornehmen muss. Partnerschaftsabkommen fordern Respekt davor, dass die Auszahlung von Entwicklungshilfe eben nicht an den Abschluss von WPA geknüpft werden darf. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen müssen die Entwicklung der schwächsten und schwachen Länder berücksichtigen. Kein Land darf, wenn es denn bis zum Abschluss nicht unterschreibt, schlechter dastehen als es jetzt dasteht. Das ist faire Partnerschaft, das ist solidarischer Umgang miteinander. Davon war die Kommission so etwas von meilenweit entfernt! Ich finde es gut, dass sie auf den Druck vieler jetzt anfängt, eine andere Strategie zu verfolgen. Wobei ich allerdings skeptisch bin, wenn ich mir ansehe, wie sie mit MERCOSUR, den ASEAN-Staaten und mit den Andenstaaten umgeht. Das ist immer noch die alte Denkweise. Wir Europäer, wir sagen euch, wo es langgeht und entweder . Das hat, ich wiederhole es, nichts mit Partnerschaft zu tun. Ich war ziemlich sauer und entsetzt über das, was heute hier passiert ist, dass wir nicht die Beschlussfassung von Kigali, der alle Abgeordneten, die in Kigali waren, zugestimmt hatten, als Basis nehmen konnten. Das Parlament hätte dieser Delegation durch Zustimmung die Unterstützung geben müssen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, rokovacia stratégia Komisie bola naozaj nesprávna, bola to katastrofa. Vychádzala zo stratégie „globálnej Európy“, ktorá je celá zameraná na prístup na trh hlavných nadnárodných spoločností Európy. Vždy som sa čudoval, čo má tento prístup spoločné s dohodami o partnerstve. Partnerstvo znamená niečo úplné iné. Partnerstvo znamená rešpektovanie krajiny, ktorá sa potrebuje hospodársky a spoločensky rozvíjať. Dohoda o partnerstve musí podporovať povedomie, že poskytovanie rozvojovej pomoci nesmie byť viazané na uzatvorenie dohody EPA. Dohody o hospodárskom partnerstve musia brať do úvahy rozvoj slabých a najslabších krajín. Žiadna krajina, aj keď nepodpíše, by na tom nemala byť horšie, ako je. Toto je poctivé partnerstvo a solidárny prístup. Komisia tomu pozornosť vôbec nevenovala. Považujem za dobré, že pod tlakom z mnohých strán začína teraz voliť odlišnú stratégiu, hoci som k tomu veľmi skeptický, keď vidím, ako sa správa ku krajinám Mercosur, krajinám ASEAN a andským krajinám, kde sa stále ešte drží rovnakého starého spôsobu myslenia. Zdá sa, ako by sme my Európania hovorili: „tak takto to bude, ber alebo nechaj tak“. Opakujem, že to nemá nič spoločné s partnerstvom. Dosť ma rozladilo to, čo sa tu dnes dialo – v skutočnosti som bol zdesený – že sme nemohli použiť rozhodnutie z Kigali ako základ, hoci ho schválili všetci poslanci, ktorí v Kigali boli. Parlament by túto delegáciu podporil a spomínané rozhodnutie schválil."@sk19
". Gospod predsednik, gospod komisar, pogajalska strategija Komisije je bila popolnoma zgrešena, celo katastrofalna. Temeljila je na strategiji „globalne Evrope“, ki opredeljuje dostop na trg za vodilne evropske nadnacionalne korporacije. Vedno sem se spraševal, kaj ima ta pristop skupnega s sporazumi o partnerstvu. Partnerstvo pomeni nekaj popolnoma drugega. Partnerstvo pomeni spoštovanje države, ki se mora razviti na gospodarskem in socialnem področju. Sporazum o partnerstvu mora spoštovati dejstvo, da nudenje razvojne pomoči ne sme biti povezano s sklenitvijo sporazuma o gospodarskem partnerstvu. Sporazumi o gospodarskem partnerstvu morajo upoštevati razvoj šibkih in najšibkejših držav. Nobena država ne bi smela biti v še slabšem položaju, če ne podpiše sporazuma. To je pošteno partnerstvo in pristop, ki temelji na solidarnosti. Komisija se temu nikakor ni približala. Zdi se mi dobro, da je zaradi pritiska z več strani zdaj začela izvajati drugačno strategijo, čeprav o tem zelo dvomim, ko vidim, kako se obnaša do držav Mercosurja, držav ASEAN in andskih držav, ko še vedno nadaljuje s starim načinom razmišljanja. Evropejci pravimo: „To se bo zgodilo, sprijaznite se s tem ali ne.“ Ponavljam, to nima nobene zveze s partnerstvom. Bil sem jezen zaradi današnjega dogajanja, celo zgrožen, ker nismo mogli uporabiti odločitve iz Kigalija kot podlage, čeprav so jo podprle vse članice, ki so bile v Kigaliju. Parlament bi moral izraziti podporo tej delegaciji tako, da bi podprl to odločitev."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Kommissionens förhandlingsstrategi var fullständigt felaktig, ja, faktiskt en katastrof. Den byggde på strategin med ett ”globalt Europa”, som handlar om marknadstillträde för Europas stora transnationella bolag. Jag har alltid undrat vad denna strategi har att göra med partnerskapsavtal. Partnerskap är något helt annat. Partnerskap innebär respekt för det land som måste genomföra en ekonomisk och social utveckling. Ett partnerskapsavtal måste respektera att tillhandahållandet av utvecklingsbistånd inte får vara sammankopplat med slutandet av ekonomiska partnerskapsavtal. Ekonomiska partnerskapsavtal måste beakta de svaga och de svagaste ländernas utveckling. Inget land som ingår ett partnerskapsavtal borde hamna i en värre situation än den det redan befinner sig i. Det handlar om ett rättvist partnerskap och om en strategi som bygger på solidaritet. Kommissionen var inte ens i närheten av det. Jag tror att det är bra att kommissionen nu, under påtryckningar från många sidor, börjar följa en annan strategi, även om jag är mycket skeptisk till detta när jag ser hur den agerar med Mercosur, Asean och de andinska länderna, där den fortfarande följer samma gamla tankesätt. Vi européer tycks säga att ”så här kommer det att bli, ni får säga vad ni vill”. Jag upprepar att detta inte har något med partnerskap att göra. Jag blev tämligen irriterad – ja faktiskt förfärad – över vad som hände här i dag, över att vi inte skulle kunna använda Kigali-beslutet som grund, trots att det fick stöd av alla ledamöter som var i Kigali. Parlamentet borde ha gett denna delegation sitt stöd genom att stödja beslutet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Az elnök fébeszakítja a felszólalót)"11
"Helmuth Markov,"18,15,7,9,12
"Mercosur, ASEAN"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph