Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-28-Speech-3-129"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071128.17.3-129"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, after seven years of negotiations, to say that we are not where we should be is perhaps an understatement. I am not sure that is correct to say that we have turned the corner. Over the last few weeks some ACP members have grown increasingly uneasy at the prospects of the limited – as the Commissioner himself described it – GSP tariff regime that awaits them on 1 January should they not sign up to an EPA agreement. The European Commission claims to have been successful in its pursuit of an interim agreement with both individual states and subregional groups. As the Commissioner said, it signed with the East African group yesterday, while the SADC signed last week – but without South Africa and without Namibia! What sort of economic agreement is it that misses countries out? It is reported that the Commission is pushing West Africa into an agreement without Nigeria, which is one of the biggest countries in Africa and has huge trade negotiations on the table with the European Union. What is the long-term effect of these so-called framework agreements being signed? What about regional integration? As far as I can see these are breaking up the very regions described in my report that are what EPAs are all about. Parliament’s resolution, prepared by a political group, sets out clearly the need to look forward to these now fast-moving negotiations. We may not like these arrangements, but the deadline is almost upon us and at the moment there are no alternatives. The Kigali Declaration was extremely heavy and critical. Our resolution today in Parliament is forward-looking, and I hope that we can look forward. As their name suggests, EPAs are a stepping stone to full and comprehensive trade relations between the EU and the ACP. I am disappointed that the PSE Group has decided not to vote on them. I leave the Commissioner with one final thought. In the United Kingdom there is a saying which goes there are three great lies in the world: ‘the cheque is in the post’; ‘it was not my fault’; and ‘I am from the European Union and I am here to help’."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, po sedmi letech jednání říci, že nejsme tam, kde bychom měli být, je asi přílišný eufemismus. Nejsem si jist, zda je přesné říci, že jsme překonali kritický bod. V posledních několika týdnech někteří členové zemí AKT začali být stále více znepokojeni vyhlídkami na omezený – jak to označil sám komisař – celní režim všeobecného sytému celních preferencí, který je čeká od 1. ledna, pokud nepodepíší dohodu o hospodářském partnerství. Evropská komise prohlašuje, že se jí podařilo dosáhnout prozatímní dohody jak s jednotlivými státy, tak se subregionálními skupinami. Podle sdělení komisaře včera byla dohoda podepsána s východoafrickou skupinou, zatímco Jihoafrické rozvojové společenství ji podepsalo minulý týden – s výjimkou Jižní Afriky a Namibie! Jaká je to hospodářská dohoda, když opomíjí některé země? Dozvěděli jsme se, že Komise tlačí západní Afriku k podepsání dohody bez Nigérie, což je jedna z největších zemí v Africe a zřejmě má před sebou velká obchodní jednání s Evropskou unií. Jaký je dlouhodobý dopad podpisu těchto tzv. rámcových dohod? A co regionální integrace? Pokud tomu rozumím, tyto dohody rozbíjejí přesně ty regiony, které uvádí moje zpráva, a právě na ně se celé dohody o hospodářském partnerství zaměřují. Usnesení Parlamentu, vypracované jednou politickou skupinou, jasně stanoví nutnost sledovat tato v současnosti rychle probíhající jednání. Zmíněné dohody se nám nemusí líbit, ale konečný termín je téměř jenom na nás a v dané chvíli neexistují jiné možnosti. Prohlášení z Kigali bylo nesmírně těžkopádné a kritické. Naše dnešní usnesení Parlamentu je prozíravé a já doufám, že můžeme hledět kupředu. Jak jejich název napovídá, dohody o hospodářském partnerství jsou nakročením k plným a všestranným obchodním vztahům mezi EU a zeměmi AKT. Jsem zklamaný, že skupina PSE se rozhodla pro ně nehlasovat. Na závěr ještě jedna věc k zamyšlení pro pana komisaře. Ve Spojeném království se začalo říkat, že ve světě existují tři velké lži: „šek je na poště“, „to nebyla moje chyba“ a „jsem z Evropské unie a přišel jsem vám pomoci“."@cs1
". Hr formand! Det er nok en underdrivelse at sige, at vi efter syv års forhandlinger ikke er nået så langt, som vi burde. Jeg er ikke sikker på, det ville være korrekt at sige, at vi er over det kritiske punkt. I løbet af de seneste uger er nogle af AVS-medlemmerne blevet stadigt mere bekymrede over udsigten til det begrænsede - som kommissæren selv beskriver det - GSP-toldpræferencesystem, som venter dem den 1. januar, hvis de ikke undertegner en ØPA-aftale. Kommissionen påstår, at den har haft succes med at opnå interimsaftaler både med enkeltstater og grupper for delregioner. Som kommissæren sagde, underskrev den en aftale med den østafrikanske gruppe i går, mens SADC underskrev i sidste uge - men uden Sydafrika og uden Namibia! Hvad er det for en økonomisk aftale, der udelukker lande? Det forlyder, at Kommissionen presser Vestafrika ind i en aftale uden Nigeria, som er et af de største lande i Afrika og har omfattende handelsforhandlinger med EU på bordet. Hvilken virkning på lang sigt får underskrivelsen af disse såkaldte rammeaftaler? Hvad med den regionale integration? Så vidt jeg kan se, splitter disse aftaler netop de regioner op, som ifølge min rapport er hele meningen med ØPA'er. Parlamentets beslutning, som er udarbejdet af en politisk gruppe, anfører klart, at vi skal se frem til disse forhandlinger, som nu har fået fart på. Det kan godt være, vi ikke kan lide disse ordninger, men tidsfristen er næsten udløbet, og lige nu findes der ingen alternativer. Kigalierklæringen var særlig tung og afgørende. Vores beslutning her i Parlamentet i dag er fremadrettet, og jeg håber, vi har noget at se frem til. Som navnet antyder, er ØPA'er et skridt på vejen mod fuldstændige og vidtspændende handelsrelationer mellem EU og AVS. Jeg er skuffet over, at PSE-Gruppen har besluttet ikke at stemme. Jeg har en sidste kommentar til kommissæren. I Det Forenede Kongerige siger man, at der er tre store løgne i verden: "Checken er forsinket i posten", "det var ikke min skyld", og "jeg er fra EU, og jeg kommer for at hjælpe"."@da2
". Herr Präsident! Nach sieben Jahren Verhandlungen zu sagen, wir seien nicht da, wo wir sein sollten, ist vielleicht untertrieben. Ich bin nicht sicher, ob es stimmt, dass wir über den Berg sind. Während der letzten Wochen ist einigen AKP-Mitgliedern zunehmend unbehaglich geworden angesichts der Aussicht auf die begrenzte – wie der Kommissar selbst formuliert hat – Zollregelung des APS, die sie am 1. Januar erwartet, falls sie kein WPA unterzeichnen. Die Europäische Kommission behauptet, sich erfolgreich um Interims-Abkommen sowohl mit einzelnen Staaten als auch mit subregionalen Gruppen bemüht zu haben. Wie der Kommissar sagte, hat sie ein solches mit der ostafrikanischen Gruppe gestern unterzeichnet, und die SADC hat letzte Woche unterschrieben – aber ohne Südafrika und ohne Namibia! Was für ein Wirtschaftsabkommen soll denn das sein, bei dem Länder fehlen? Berichten zufolge drängt die Kommission Westafrika zu einem Abkommen ohne Nigeria, bei dem es sich um eines der größten Länder handelt, das umfangreiche Handelsgespräche mit der Europäischen Union führt. Wie wirken sich diese so genannten Rahmenabkommen, die jetzt unterzeichnet werden, langfristig aus? Was ist mit der regionalen Integration? Soweit ich das sehe, werden auf diese Weise gerade die Regionen zerteilt, die in meinem Bericht aufgeführt sind, um die es doch bei WPA eigentlich geht. In der Entschließung des Parlaments, die von einer Fraktion verfasst wurde, wird klar gesagt, dass man diese jetzt zügig vorankommenden Verhandlungen begrüßen muss. Diese Regelungen gefallen uns vielleicht nicht, aber die Frist ist fast abgelaufen, und Alternativen gibt es im Moment nicht. Die Erklärung von Kigali war äußerst bedeutsam und kritisch. Unsere Entschließung heute im Parlament ist zukunftsorientiert, und ich hoffe, wir sehen einer positiven Zukunft entgegen. Wie der Name schon sagt, sind WPA eine Vorstufe auf dem Weg zu uneingeschränkten und umfassenden Handelsbeziehungen zwischen der EU und dem AKP-Raum. Ich bin enttäuscht, dass die PSE-Fraktion entschieden hat, nicht über sie abzustimmen. Abschließend möchte ich dem Kommissar noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Im Vereinigten Königreich sagt man, dass es drei große Lügen auf der Welt gibt: „der Scheck ist unterwegs“; „es war nicht meine Schuld“ und „ich komme aus der Europäischen Union und bin hier, um zu helfen“."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, μετά από επτά χρόνια διαπραγματεύσεων, το να πούμε ότι δεν βρισκόμαστε εκεί που θα έπρεπε είναι μάλλον ευφημισμός. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι σωστό να λέμε ότι κάναμε μια στροφή. Τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένα μέλη της ΑΚΕ έγιναν ολοένα και πιο ανήσυχα απέναντι στην προοπτική του περιορισμένου –όπως το περιέγραψε ο ίδιος ο Επίτροπος– δασμολογικού καθεστώτος ΣΓΠ, που τις περιμένει από 1ης Ιανουαρίου σε περίπτωση που δεν υπογράψουν μια συμφωνία ΣΟΕΣ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι σημείωσε επιτυχία στην επιδίωξή της για μια ενδιάμεση συμφωνία τόσο με μεμονωμένα κράτη όσο και με υποπεριφερειακές ομάδες. Όπως είπε ο Επίτροπος, υπέγραψε χθες με την ομάδα της Ανατολικής Αφρικής, ενώ η Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Νότιας Αφρικής υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα – αν και χωρίς τη Νότια Αφρική και τη Ναμίμπια! Τι είδους οικονομική συμφωνία είναι αυτή που αφήνει χώρες απ’ έξω; Λέγεται ότι η Επιτροπή πιέζει τη Δυτική Αφρική για μια συμφωνία χωρίς τη Νιγηρία, που είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Αφρικής και βρίσκεται εν μέσω σημαντικών εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η μακροπρόθεσμη συνέπεια της υπογραφής αυτών των αποκαλούμενων συμφωνιών-πλαίσιο; Τι γίνεται με την περιφερειακή ολοκλήρωση; Από ό,τι βλέπω εγώ, κατακερματίζουν τις ίδιες τις περιοχές που περιγράφονται στην έκθεσή μου, που είναι και η ουσία των ΣΟΕΣ. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, που εκπονήθηκε από πολιτική ομάδα, περιγράφει ξεκάθαρα την ανάγκη να υπολογίζουμε σε αυτές τις γοργά εξελισσόμενες πλέον διαπραγματεύσεις. Μπορεί να μην μας αρέσουν αυτοί οι διακανονισμοί, αλλά η καταληκτική ημερομηνία έχει φτάσει σχεδόν και, επί του παρόντος, δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Η Δήλωση του Κιγκάλι ήταν εξαιρετικά σοβαρή και επικριτική. Το σημερινό ψήφισμά μας στο Κοινοβούλιο είναι φιλοπρόοδο, και ελπίζω να μπορέσουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Όπως δηλώνει και το όνομά τους, οι ΣΟΕΣ αποτελούν ένα ενδιάμεσο στάδιο για πλήρεις και ολοκληρωμένες εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ. Είμαι απογοητευμένος που η Ομάδα ΕΣΛ αποφάσισε να μην τις ψηφίσει. Αφήνω τον Επίτροπο με μια τελευταία σκέψη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι στον κόσμο υπάρχουν τρία μεγάλα ψέματα: «η επιταγή εστάλη», «δεν έφταιγα εγώ» και «είμαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω»."@el10
"Señor Presidente, después de siete años de negociaciones, afirmar que no estamos donde deberíamos es, acaso, quedarse corto. No estoy seguro de que sea correcto decir que hemos doblado recodo alguno. A lo largo de las últimas semanas, la intranquilidad de algunos países ACP ha ido aumentando ante la perspectiva del régimen arancelario SPG limitado —tal como el Comisario lo ha calificado— que les espera a partir del 1 de enero en caso de no firmar un AAE. La Comisión Europea afirma que ha culminado con éxito su propósito de elaborar un acuerdo provisional tanto con los países a título individual como con los grupos subregionales. Como ha indicado el Comisario, ayer se produjo la firma con el grupo del África oriental, en tanto que la CDAA firmó la semana anterior, si bien sin contar con Sudáfrica y Namibia. ¿Qué especie de acuerdo económico es ese que deja fuera ciertos países? Se ha informado de que la Comisión está presionando a los países del África occidental para que firmen un acuerdo sin Nigeria, que es uno de los mayores países de África y que mantiene unas negociaciones comerciales de enorme magnitud con la Unión Europea. ¿Cuál será el efecto a largo plazo de la firma de los denominados acuerdos marco? ¿Qué sucederá con la integración regional? Hasta donde se me alcanza, aquéllos están fragmentando las propias regiones descritas en mi informe, que son el núcleo sobre el que versan los AAE. La Resolución del Parlamento, elaborada por un grupo político, establece claramente la necesidad de dirigir la mirada hacia delante, hacia estas negociaciones que ahora avanzan rápidamente. Acaso no nos agraden estos acuerdos, pero tenemos el plazo prácticamente encima y, por el momento, no existen alternativas. La Declaración de Kigali fue extremadamente dura y crítica. Nuestra Resolución de hoy en el Parlamento dirige la mirada hacia el futuro y espero que, en efecto, podamos mirar hacia el futuro. Como su nombre sugiere, los AAE representan un trampolín hacia unas relaciones comerciales plenas y globales entre la UE y la ACP. Me decepciona que el Grupo del PSE haya decidido no votar a favor de ellos. Transmito al Comisario un último pensamiento. En el Reino Unido se usa un dicho que afirma que en el mundo hay tres grandes mentiras: «el cheque está en el correo», «no ha sido culpa mía» y «soy de la Unión Europea y he venido para ayudar»."@es21
"Härra juhataja, öelda pärast seitse aastat kestnud läbirääkimisi, et me ei ole jõudnud etappi, kus me peaksime olema, on võib-olla liiga pehmelt öeldud. Ma ei ole kindel, kas on õige öelda, et oleme jõudnud poolele teele. Viimaste nädalate jooksul on teatavad AKV liikmed muutunud üha rahutumaks seoses piiratud GSP tariifidel põhineva korraga (mida volinik ise kirjeldas), mis ootab neid 1. jaanuaril, juhul kui nad ei sõlmi majanduspartnerluslepingut. Euroopa Komisjon väidab, et on olnud edukas vahelepingu sõlmimisel nii üksikute riikide kui alapiirkondadega. Nagu volinik ütles, sõlmiti eile leping Ida-Aafrika rühmaga ning eelmisel nädalal Lõuna-Afrika Arengunõukoguga, kuid ilma Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Namiibiata! Kas majanduslepinguks saab nimetada lepingut, kust on teatavad riigid välja jäetud? On teatatud, et komisjon üritab mõjutada Lääne-Aafrikat kokkulepet sõlmima ilma Nigeeriata, mis on üks suuremaid Aafrika riike ja kellel on käimas ulatuslikud läbirääkimised Euroopa Liiduga. Milline on nende allakirjutamisel olevate nn raamlepingute pikaajaline mõju? Kuhu jääb piirkondlik integratsioon? Minu arvates lõhuvad need lepingud minu aruandes kirjeldatud piirkonnad, mis on majanduspartnerluslepingute puhul just kõige olulisemad. Ühe fraktsiooni koostatud parlamendi resolutsioonis sätestatakse selgelt vajadus pidada silmas neid praegu kiiresti edasi arenevaid läbirääkimisi. Meile ei pruugi kõnealune kord meeldida, kuid tähtpäev on peaaegu käes ja praegu alternatiivid puuduvad. Kigali deklaratsioon oli äärmiselt tõsine ja kriitiline. Parlamendi praegune resolutsioon on tulevikku suunatud ja ma loodan, et meil on võimalik tulevikku vaadata. Nagu nimetusest võib järeldada, on majanduspartnerluslepingud vaheetapp, mis tuleb läbida, ning nõuavad ulatuslikke läbirääkimisi ELi ja AKV riikide vahel. Ma olen pettunud, et fraktsioon PSE on otsustanud nende poolt mitte hääletada. Mul on volinikule viimane mõte. Ühendkuningriigis on ütlus, et maailmas on kolm suurt valet: „tšekk on posti pandud”, „see ei olnud minu viga” ning „ma tulen Euroopa Liidust ja olen siin selleks, et aidata”."@et5
"Mr President, after seven years of negotiations, to say that we are not where we should be is perhaps an understatement. I am not sure that is correct to say that we have turned the corner. Over the last few weeks some ACP members have grown increasingly uneasy at the prospects of the limited – as the Commissioner himself described it – GSP tariff regime that awaits them on 1 January should they not sign up to an EPA agreement. The European Commission claims to have been successful in its pursuit of an interim agreement with both individual states and subregional groups. As the Commissioner said, it signed with the East African group yesterday, while the SADC signed last week – but without South Africa and without Namibia! What sort of economic agreement is it that misses countries out? It is reported that the Commission is pushing West Africa into an agreement without Nigeria, which is one of the biggest countries in Africa and has huge trade negotiations on the table with the European Union. What is the long-term effect of these so-called framework agreements being signed? What about regional integration? As far as I can see these are breaking up the very regions described in my report that are what EPAs are all about. Parliament’s resolution, prepared by a political group, sets out clearly the need to look forward to these now fast-moving negotiations. We may not like these arrangements, but the deadline is almost upon us and at the moment there are no alternatives. The Kigali Declaration was extremely heavy and critical. Our resolution today in Parliament is forward-looking, and I hope that we can look forward. As their name suggests, EPAs are a stepping stone to full and comprehensive trade relations between the EU and the ACP. I am disappointed that the PSE Group has decided not to vote on them. I leave the Commissioner with one final thought. In the United Kingdom there is a saying which goes there are three great lies in the world: ‘the cheque is in the post’; ‘it was not my fault’; and ‘I am from the European Union and I am here to help’."@fi7
"Monsieur le Président, après sept ans de négociations, dire que nous ne sommes pas là où nous devrions être est peut-être un euphémisme. Je ne suis pas sûr qu’il soit correct de dire que nous avons passé un cap. Ces dernières semaines, certains États ACP ont commencé à s’inquiéter à l’idée du régime douanier limité – comme le commissaire l’a lui-même décrit – du SPG qui les attend le 1 janvier s’ils ne souscrivent pas à un accord APE. La Commission européenne affirme avoir mené à bien sa quête d’un accord intérimaire tant avec les États pris isolément qu’avec les groupes subrégionaux. Comme le commissaire l’a dit, elle a signé avec le groupe Afrique de l’Est hier, alors que la CDAA a signé la semaine dernière – mais sans l’Afrique du Sud et sans la Namibie! Quel genre d’accord économique laisse de côté certains pays? La Commission serait en train de pousser l’Afrique de l’Ouest vers un accord sans le Nigeria, qui est l’un des plus grands pays d’Afrique et qui mène actuellement des négociations commerciales de grande ampleur avec l’Union européenne. Quel est l’effet à long terme de ces soi-disant accords-cadres qui sont signés? Qu’en est-il de l’intégration régionale? D’après ce que je peux voir, ils divisent les régions qui sont décrites dans mon rapport, qui sont l’essence même des APE. La résolution du Parlement, préparée par un groupe politique, indique clairement qu’il faut se réjouir de ces négociations qui avancent à présent rapidement. Nous n’aimons peut-être pas ces arrangements, mais nous arrivons à la date butoir et, pour le moment, il n’y a pas d’alternative. La déclaration de Kigali était extrêmement dure et critique. Notre résolution aujourd’hui au Parlement est réjouissante, et j’espère que nous pouvons nous réjouir. Comme leur nom le suggère, les APE sont une étape vers des relations commerciales totales et de grande ampleur entre l’UE et les États ACP. Je suis déçu que le groupe PSE ait décidé de s’abstenir lors du vote. Je terminerai par une dernière pensée à l’attention du commissaire. Au Royaume-Uni, il y a un dicton qui dit qu’il y a trois grands mensonges dans le monde: «le chèque est posté», «ce n’était pas ma faute» et «je viens de l’Union européenne et je suis ici pour vous aider»."@fr8
"Elnök úr! Hét év tárgyalás után azt mondani, hogy nem egészen ott tartunk ahol kellene, talán enyhe kifejezés. Nem vagyok biztos abban, hogy a „túljutottunk a holtponton” a helyes kifejezés. Az utóbbi hetekben néhány AKCS-ország kezdte egyre kényelmetlenebbnek érezni azt a kilátást, hogy amennyiben nem ír alá EPA-megállapodást, olyan GSP (Általános Preferenciarendszer) vámtarifa rendszerben részesüljön január 1-jétől, amelyet maga a biztos úr is korlátozottnak tart. Az Európai Bizottság azt állítja, hogy sikerrel segített elő ideiglenes megállapodást mind egyéni államokkal, mind térségbeli alcsoportokkal. Amint a biztos úr elmondta, a kelet-afrikai csoporttal tegnap került sor aláírásra, míg a SADC (Dél-afrikai Fejlesztési Közösség) a múlt héten írt alá – csak éppen Dél-Afrika és Namíbia nélkül! Miféle gazdasági megállapodás az, amely kihagy országokat? Értesültünk arról, hogy a Bizottság nyomást gyakorol Nyugat-Afrikára, hogy lépjen megállapodásra Nigéria nélkül, pedig Nigéria Afrika egyik legnagyobb országa, amely nagyszabású kereskedelmi tárgyalásokat folytat az Európai Közösséggel. Milyen hatása lesz hosszú távon az úgynevezett keretszerződések aláírásának? És mi lesz a térségek integrációjával? Ahogy én látom, pontosan azokat a térségeket szabdalják fel, amelyekről a jelentésemben azt írtam, hogy az EPA-megállapodásoknak rájuk kell vonatkozniuk. A parlamenti állásfoglalás amelyet egy politikai csoport hozott létre egyenesen arra szólít fel, hogy örüljünk ezeknek a most már gyors ütemben zajló tárgyalásoknak. Nos, ha nem is tetszenek nekünk ezek az előkészületek, nyakunkon a határidő, és e pillanatban nincs más választásunk. A Kigali Nyilatkozat kemény és kritikus volt. A mai parlamenti állásfoglalás előretekintő, és remélem, valóban örömmel tekinthetünk a jövőbe. Amint azt nevük is jelzi, az EPA-megállapodások lépcsőfokok az EU és az AKCS-országok közötti teljes körű és átfogó kereskedelmi kapcsolatok létrehozásában. Csalódtam a PSE képviselőcsoportban, hogy nem szavazták meg őket. Egy utolsó gondolatot szeretnék hátrahagyni a biztos úrnak. Az Egyesült Királyságban van egy mondás arról, hogy mi a három legnagyobb hazugság a világon: „a csekk postázva van”, „nem az én hibám volt”, és „az Európai Unióból jöttem és azért vagyok itt, hogy segítsek”."@hu11
"Signor Presidente, dire che non siamo al punto in cui dovremmo essere dopo sette anni di negoziati è, forse, un eufemismo. Non sono certo che sia corretto annunciare una svolta. Durante le ultime settimane, alcuni membri degli ACP hanno dimostrato crescente imbarazzo per la prospettiva di un regime tariffario SPG limitato – come il Commissario stesso lo ha definito – che li attende dal 1° gennaio, qualora non dovessero firmare un accordo APE. La Commissione europea dichiara che il tentativo di giungere a un accordo interinale sia con i singoli Stati che con i gruppi subregionali ha avuto successo. Come ha riferito il Commissario, la firma del gruppo dell’Africa orientale ha avuto luogo ieri e quella dei paesi SADC la scorsa settimana – con l’eccezione di Sudafrica e Namibia! Che tipo di accordo economico è quello che esclude alcuni paesi? E’ stato riferito che la Commissione sta incalzando l’Africa occidentale perché stringa un accordo senza la Nigeria, uno dei principali paesi africani che ha enormi negoziati commerciali sul tavolo delle trattative con l’Unione europea. Quale effetto avrà nel lungo termine la firma di questi cosiddetti accordi quadro? E che dire dell’integrazione regionale? Per come la vedo io, questi accordi stanno smantellando proprio le regioni descritte nella mia relazione, che costituiscono il vero soggetto degli APE. La risoluzione del Parlamento, elaborata da un gruppo politico, esprime in modo inequivocabile l’esigenza di guardare al futuro, verso negoziati che stanno procedendo rapidamente. Potremmo anche non apprezzare le soluzioni proposte, ma la scadenza è imminente e, al momento, non ci sono alternative. La dichiarazione di Kigali è stata assai critica e pesante. La risoluzione odierna del Parlamento è orientata al futuro e mi auguro che anche noi potremo esserlo. Come suggerisce il nome, gli APE costituiscono un primo passo verso relazioni commerciali complete ed omnicomprensive tra UE e ACP. L’astensione dal voto dichiarata dal gruppo PSE mi ha deluso. Cedo la parola con una riflessione conclusiva per il Commissario. Nel Regno Unito circola la battuta che al mondo esistono tre grandi bugie: “l’assegno è stato spedito”, “non è colpa mia” e “vengo dall’Unione europea e sono qui per aiutare”."@it12
"Pone pirmininke, po septynerių derybų metų teigti, kad nesame ten, kur turėtume būti, galbūt būtų švelniai pasakyta. Nemanau, kad teisinga teigti, jog pasukome už kampo. Per pastarąsias keletą savaičių kai kurioms AKR narėms buvo vis sunkiau, kaip Komisijos narys pats apibūdino, dėl ribotų BLS tarifų režimo perspektyvų, kurios jų laukia nuo sausio 1 d., jeigu jos nepasirašys EPS sutarties. Europos Komisija tvirtina, kad jai sekėsi siekti laikinojo susitarimo su atskiromis valstybėmis ir parajonių grupėmis. Kaip Komisijos narys teigė, vakar ji pasirašė su Rytų Afrikos grupe, o SADC pasirašė praeitą savaitę, bet be Pietų Afrikos ir be Namibijos! Kokio tai yra pobūdžio susitarimas, jeigu jame šalys neturi galimybės dalyvauti? Pranešta, kad Komisija daro spaudimą Vakarų Afrikai sudarant susitarimą be Nigerijos, kuri yra viena iš didžiausių valstybių Afrikoje ir vykdo dideles derybas su Europos Sąjunga. Koks yra ilgalaikis šių vadinamųjų pasirašytų pagrindų susitarimų poveikis? Kaip regioninė integracija? Kiek aš suprantu, jos silpnina pačius regionus, aprašytus mano pranešime, o tam ir yra skirti EPS. Politinių frakcijų parengtoje Parlamento rezoliucijoje aiškiai nurodoma, kad būtina žiūrėti į šių dabar greitai besivystančių derybų ateitį. Mums gali nepatikti šie susitarimai, bet galutinis terminas beveik jau atėjo ir šiuo metu nėra jokių alternatyvų. Kigalio deklaracija buvo ypač sunki ir lemiama. Šiandien mūsų rezoliucija Parlamente yra ilgalaikė ir tikiuosi, kad galėsime žiūrėti į priekį. Pagal jų pavadinimą, EPS yra visapusiškų ir išsamių prekybos santykių tarp ES ir AKR padėties gerinimo priemonė. Esu nusivylęs, kad PSE frakcija nusprendė nebalsuoti dėl jų. Pateiksiu Komisijos nariui vieną paskutinę mintį. Jungtinėje Karalystėje yra posakis: yra trys didžiausios melagystės pasaulyje: „čekis yra pašte“; „aš nekaltas“; ir „aš esu iš Europos Sąjungos ir aš esu tam, kad jums padėčiau“."@lt14
". - Priekšsēdētāja kungs, pēc septiņu gadu sarunām pateikt, ka mēs neesam tur, kur būtu jābūt iespējams ir nepietiekam novērtējums. Es neesmu pārliecināts, ka ir pareizi teikt, ka mēs esam panākuši izmaiņas. Pēdējo nedēļu laikā daži ĀKK locekļiem ārkārtīgi neveikli ir nonākuši pie iespējām par ierobežotu, kā komisārs pats to aprakstīja, VPS tarifu režīmu, kas tos gaida 1. janvārī, ja tie neparakstīs EPN nolīgumu. Eiropas Komisija apgalvo, ka tai ir veicies pagaidu nolīguma īstenošanā gan ar atsevišķām valstīm, gan apakšreģionu grupām. Kā komisārs teica, to parakstīja ar Austrumāfrikas grupu vakar, kamēr to parakstīja pagājušajā nedēļā, bet bez Dienvidāfrikas un Namībijas. Kādā ekonomiskajā nolīgumā šīs valstis nepiedalās? Tiek ziņots, ka Komisija virza Rietumāfriku šajā līgumā bez Namībijas, kas ir viena no lielākajām Āfrikas valstīm un kurai notiek ir plašas tirdzniecības sarunas ar Eiropas Savienību. Kāda ir šo tā saukto parakstīto ietvarnolīgumu ilgtspējīgā ietekme? Un reģiona integrācija? Cik tālu vien es varu redzēt, tie sadala manā ziņojumā aprakstītos EPN ietilpstošos reģionus. Parlamenta rezolūcija, ko sagatavoja politiskā grupa, skaidri norāda uz vajadzību sagaidīt šo ātri norisošo sarunu rezultātus. Mums var nepatikt šie nolīgumi, bet beigu termiņi ir atkarīgi no mums un šobrīd nav alternatīvas. Kigali Deklarācija bija ārkārtīgi grūta un kritiska. Šodien Parlamentā pieņemtā rezolūcija skatās nākotnē, un es ceru, ka mēs varēsim skatīsimies uz priekšu. Tā kā to pats vārds nosaka, EPN ir atspēriena punkts, lai izpildītu un izveidotu aptverošas tirdzniecības attiecības starp ES un ĀKK. Es esmu vīlies, ka grupa ir nolēmusi nebalsot par tiem Es atstāju komisāru ar vienu pēdējo domu. Apvienotajā Karalistē ir teiciens, kas šeit iederas, ka pasaulē ir trīs lieli meli: „čeks ir pastā”, „tā nav mana vaina” un „es esmu no Eiropas Savienības, lai palīdzētu”."@lv13
"Mr President, after seven years of negotiations, to say that we are not where we should be is perhaps an understatement. I am not sure that is correct to say that we have turned the corner. Over the last few weeks some ACP members have grown increasingly uneasy at the prospects of the limited – as the Commissioner himself described it – GSP tariff regime that awaits them on 1 January should they not sign up to an EPA agreement. The European Commission claims to have been successful in its pursuit of an interim agreement with both individual states and subregional groups. As the Commissioner said, it signed with the East African group yesterday, while the SADC signed last week – but without South Africa and without Namibia! What sort of economic agreement is it that misses countries out? It is reported that the Commission is pushing West Africa into an agreement without Nigeria, which is one of the biggest countries in Africa and has huge trade negotiations on the table with the European Union. What is the long-term effect of these so-called framework agreements being signed? What about regional integration? As far as I can see these are breaking up the very regions described in my report that are what EPAs are all about. Parliament’s resolution, prepared by a political group, sets out clearly the need to look forward to these now fast-moving negotiations. We may not like these arrangements, but the deadline is almost upon us and at the moment there are no alternatives. The Kigali Declaration was extremely heavy and critical. Our resolution today in Parliament is forward-looking, and I hope that we can look forward. As their name suggests, EPAs are a stepping stone to full and comprehensive trade relations between the EU and the ACP. I am disappointed that the PSE Group has decided not to vote on them. I leave the Commissioner with one final thought. In the United Kingdom there is a saying which goes there are three great lies in the world: ‘the cheque is in the post’; ‘it was not my fault’; and ‘I am from the European Union and I am here to help’."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, na zeven jaar onderhandelen zeggen dat we niet daar staan waar we zouden moeten staan, is op zijn minst een understatement. Ik ben er ook niet zo zeker van dat er een nieuwe bladzijde is omgeslagen. In de afgelopen weken is een aantal ACS-landen steeds ongeruster geworden over het vooruitzicht van het ook door de commissaris zelf beperkt genoemde SAP-douaneregime waarmee zij op één januari te maken krijgen als zij niet een EPO-overeenkomst afsluiten. De Europese Commissie zegt succesvol te zijn geweest bij haar streven naar interim-akkoorden, zowel met individuele landen als met subregionale groeperingen van landen. Zoals de commissaris al zei heeft de Commissie gisteren een akkoord gesloten met de Oost-Afrikaanse landengroep, en heeft ook de SADC vorige week getekend, maar let wel: zonder Zuid-Afrika en Namibië! Wat zijn die economische overeenkomsten nu helemaal waard als sommige landen er niet aan meedoen? Er zijn berichten dat de Commissie West-Afrika onder druk zet om een overeenkomst te sluiten zonder Nigeria erbij, maar dat is een van de grootste landen van Afrika waarmee de Europese Unie enorm omvangrijke handelsonderhandelingen voert. Wat is het effect op de lange termijn van ondertekening van deze zogeheten kaderovereenkomsten? En de regionale integratie dan? Als u het mij vraagt worden hiermee de in mijn verslag omschreven regio’s waar het bij de EPO’s nu juist allemaal om draait, uit elkaar gereten. In de door een parlementaire fractie opgestelde resolutie wordt duidelijk het belang van deze nu snel voortgaande onderhandelingen aangegeven. We mogen dan niet zo’n warm voorstander zijn van deze regelingen, maar we zitten eenvoudigweg bijna aan de deadline en er zijn op dit moment gewoon geen alternatieven. De Verklaring van Kigali was extreem zwaar en kritisch. Maar met onze resolutie vandaag in het Parlement willen wij vooruitkijken, en ik hoop dat iedereen hier vooruit kijken wil. Zoals de naam al zegt, vormen de EPO’s een opstap tot volwaardige en allesomvattende handelsbetrekkingen tussen de EU en de ACS-landen. Ik ben erg teleurgesteld dat de PSE-Fractie besloten heeft niet voor te stemmen. Nog een laatste opmerking voor de commissaris. In het Verenigd Koninkrijk wordt er gezegd dat er in deze wereld drie grote leugens bestaan: “het geld is onderweg”, “het was niet mijn schuld” en “ik ben van de Europese Unie en ben er om u te helpen”."@nl3
"Panie przewodniczący! Powiedzieć po siedmiu latach negocjacji, że jesteśmy nie w tym miejscu, w którym powinniśmy być, jest prawdopodobnie niedomówieniem. Nie jestem przekonany, że powiedzenie, iż wyszliśmy na prostą, jest właściwe. Przez ostatnich kilka tygodni kilka państw członkowskich AKP coraz bardziej zaczęło się niepokoić w perspektywie ograniczonego - jak to określił sam pan komisarz - reżimu taryfowego GSP, który stałby się dla nich obowiązujący od 1 stycznia, o ile nie podpiszą umowy o partnerstwie gospodarczym. Komisja Europejska uważa, że odniosła sukces osiągając swój cel zawarcia tymczasowych porozumień zarówno z indywidualnymi krajami jak i ugrupowaniami regionalnymi. Jak powiedział pan komisarz, podpisano umowę z grupą Afryki Wschodniej wczoraj, podczas gdy SADC podpisała ją w ostatnim tygodniu - ale bez RPA i bez Namibii! Co to za rodzaj porozumienia gospodarczego, które pomija państwa? Donosi się, że Komisja przymusza Zachodnią Afrykę do porozumienia, ale bez Nigerii, która jest jednym z największych krajów Afryki i jest w trakcie ogromnych negocjacji handlowych z Unią Europejską. Jaki jest długoterminowy wpływ tych podpisanych tak zwanych umów ramowych? Co z regionalną integracją? Jak widzę, one rozbijają właśnie te regiony opisane w moim sprawozdaniu i właśnie tym są umowy o partnerstwie gospodarczym. Rezolucja Parlamentu przygotowana przez grupę polityczną jasno przedstawia potrzebę oczekiwania na te obecnie szybko posuwające się naprzód negocjacje. Możemy nie lubić tych porozumień, ale termin zakończenia wkrótce już nadejdzie, a w tej chwili nie ma alternatywy. Deklaracja z Kigali była wyjątkowo ciężka i krytyczna. Nasza dzisiejsza parlamentarna rezolucja jest przyszłościowa i mam nadzieję, że możemy patrzeć naprzód. Jak sugeruje ich nazwa, umowy o partnerstwie gospodarczym są kamieniem węgielnym dla pełnych i obszernych stosunków handlowych między UE i AKP. Jestem zawiedziony, że grupa PSE zdecydowała się ich nie poprzeć. Pozostawiam komisarzy z jedną finalną myślą. W Wielkiej Brytanii jest powiedzenie, które mówi, że na świecie są trzy główne kłamstwa: „czek jest na poczcie”, „to nie moja wina”, oraz „jestem z Unii Europejskiej i jestem tu, by pomóc”."@pl16
"Senhor Presidente, após sete anos de negociações, é um eufemismo dizer que não estamos na posição em que deveríamos estar. Não sei se é correcto afirmar que demos um passo decisivo. Durante as últimas semanas, alguns Estados ACP têm revelado um desconforto crescente em relação às perspectivas do limitado – como o descreveu o senhor Comissário – regime pautal de SPG que os espera em 1 de Janeiro se não assinarem um APE. A Comissão Europeia alega que foi bem-sucedida nos seus esforços para a promoção de um acordo provisório com Estados e subgrupos regionais. Como o próprio Comissário disse, a Comissão assinou ontem um acordo com o grupo da África Oriental e, na semana passada, outro acordo com a SADC, mas sem a África do Sul e sem a Namíbia! Que acordo económico é este, que deixa países de fora? Ao que parece, a Comissão está a pressionar a África Ocidental a assinar um acordo sem a Nigéria, que é um dos maiores países de África e tem em curso negociações comerciais consideráveis com a União Europeia. Que efeito a longo prazo terá a assinatura destes supostos acordos-quadro? E que dizer da integração regional? Tanto quanto me consigo aperceber, estes relatórios estão a dividir as mesmas regiões que descrevo no meu relatório como as destinatárias essenciais dos APE. A resolução do Parlamento Europeu, preparada por um grupo político, define claramente a necessidade de encarar estas negociações, que decorrem a um ritmo acelerado, numa perspectiva de futuro. Podemos não aprovar estas disposições, mas o prazo está à porta e, neste momento, não existem alternativas. A Declaração de Kigali foi extremamente dura e crítica. A resolução que apresentamos hoje no Parlamento é progressiva, pelo que espero que possamos ter boas perspectivas de futuro. Tal como o seu nome sugere, os APE são um primeiro passo para relações comerciais plenas e amplas entre a UE e os Estados ACP. Fico decepcionado por saber que o Grupo PSE decidiu votar contra. Deixo uma nota final para o senhor Comissário. No Reino Unido, é costume dizer que há três grandes mentiras no mundo: “o cheque já foi enviado”, “a culpa não foi minha” e “sou da União Europeia e estou aqui para ajudar”."@pt17
"Mr President, after seven years of negotiations, to say that we are not where we should be is perhaps an understatement. I am not sure that is correct to say that we have turned the corner. Over the last few weeks some ACP members have grown increasingly uneasy at the prospects of the limited – as the Commissioner himself described it – GSP tariff regime that awaits them on 1 January should they not sign up to an EPA agreement. The European Commission claims to have been successful in its pursuit of an interim agreement with both individual states and subregional groups. As the Commissioner said, it signed with the East African group yesterday, while the SADC signed last week – but without South Africa and without Namibia! What sort of economic agreement is it that misses countries out? It is reported that the Commission is pushing West Africa into an agreement without Nigeria, which is one of the biggest countries in Africa and has huge trade negotiations on the table with the European Union. What is the long-term effect of these so-called framework agreements being signed? What about regional integration? As far as I can see these are breaking up the very regions described in my report that are what EPAs are all about. Parliament’s resolution, prepared by a political group, sets out clearly the need to look forward to these now fast-moving negotiations. We may not like these arrangements, but the deadline is almost upon us and at the moment there are no alternatives. The Kigali Declaration was extremely heavy and critical. Our resolution today in Parliament is forward-looking, and I hope that we can look forward. As their name suggests, EPAs are a stepping stone to full and comprehensive trade relations between the EU and the ACP. I am disappointed that the PSE Group has decided not to vote on them. I leave the Commissioner with one final thought. In the United Kingdom there is a saying which goes there are three great lies in the world: ‘the cheque is in the post’; ‘it was not my fault’; and ‘I am from the European Union and I am here to help’."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, povedať po siedmich rokoch rokovaní, že nie sme tam, kde by sme mali byť, je asi prehnaný eufemizmus. Nie som si istý, či je presné povedať, že sme prekonali kritický bod. V posledných týždňoch sa začali niektorí členovia krajín AKT stále viac znepokojovať vyhliadkami na obmedzený – ako to označil sám komisár – colný režim všeobecného systému colných preferencií, ktorý ich čaká od 1. januára, ak nepodpíšu dohodu o hospodárskom partnerstve. Európska komisia vyhlasuje, že sa jej podarilo dosiahnuť prechodné dohody ako s  jednotlivými štátmi, tak aj so subregionálnymi skupinami. Podľa vyjadrenia komisára bola včera dohoda podpísaná s východoafrickou skupinou, kým Juhoafrické rozvojové spoločenstvo ju podpísalo minulý týždeň – s výnimkou Južnej Afriky a Namíbie! Aká je to hospodárska dohoda, keď do nej nepatria niektoré krajiny? Dozvedeli sme sa, že Komisia tlačí západnú Afriku k podpísaniu dohody bez Nigérie, čo je jedna z najväčších krajín v Afrike a zrejme má pred sebou veľké obchodné rokovania s Európskou úniou. Aké sú dlhodobé následky podpísania týchto tzv. rámcových dohôd? A čo regionálna integrácia? Pokiaľ tomu rozumiem, tieto dohody rozbíjajú presne tie regióny, ktoré sa uviedli v mojej správe, a práve na ne sa zameriavajú celé dohody o hospodárskom partnerstve. Uznesenie Parlamentu vypracované jednou politickou skupinou jasne stanoví potrebu sledovať tieto v súčasnosti rýchle prebiehajúce rokovania. Spomínané dohody sa nám nemusia páčiť, ale konečný termín je takmer len na nás a v danej chvíli neexistujú iné možnosti. Vyhlásenie z Kigali bolo nesmierne ťažkopádne a kritické. Naše dnešné uznesenie Parlamentu je prezieravé a ja dúfam, že sa môžeme pozerať dopredu. Ako napovedá ich názov, dohody o hospodárskom partnerstve sú vykročením k úplným a všestranným obchodným vzťahom medzi EÚ a krajinami AKT. Som sklamaný, že sa skupina PSE rozhodla za ne nehlasovať. Na záver ešte jedna vec na zamyslenie pre pána komisára. V Spojenom kráľovstve sa začalo hovoriť, že vo svete existujú tri veľké klamstvá: „šek je na pošte“, „to nebola moja chyba“ a „som z Európskej únie a prišiel som vám pomôcť“."@sk19
"v imenu skupine PPE-DE Gospod predsednik, izjava, da po sedmih letih pogajanj nismo dosegli vsega, kar bi morali, je podcenjevalna. Nisem prepričan, da smemo trditi, da smo težave odpravili. Zadnje tedne so nekatere države članice AKP vedno bolj zaskrbljene, ker lahko pričakujejo, kot je razložil sam komisar, uvedbo omejenega tarifnega režima GSP, ki se bo začel izvajati 1. januarja, če do takrat ne bodo podpisale sporazuma o gospodarskem partnerstvu. Evropska komisija trdi, da je bila uspešna pri izvajanju začasnega sporazuma s posameznimi državami in skupinami iz subregij. Kot je povedal komisar, je vzhodna Afrika sporazum podpisala včeraj, medtem ko ga je Razvojna družba južne Afrike podpisala prejšnji teden, vendar brez Južne Afrike in Namibije. Kakšen je gospodarski sporazum, v katerega niso vključene države, ki bi morale biti vključene? Znano je, da si Komisija prizadeva doseči sporazum z zahodno Afriko brez Nigerije, ki je ena od največjih držav v Afriki in ki se zdaj z Evropsko unijo obsežno pogaja o trgovini. Kateri so dolgoročni učinki, če se podpišejo t. i. okvirni sporazumi? Ali bo to vplivalo na regionalno povezovanje? Menim, da ti sporazumi ločujejo regije, opisane v mojem poročilu, ki so bistvene za sporazume o gospodarskem partnerstvu. Resolucija parlamenta, ki jo je pripravila politična skupina, določa jasno potrebo po teh hitrih pogajanjih. Čeprav se s temi dogovori ne strinjamo v celoti, se bo rok za njihovo sprejetje iztekel kmalu, pri čemer zdaj nimamo nadomestne rešitve. Deklaracija iz Kigalija je bila zelo pomembna in kritična. Današnja resolucija Parlamenta je usmerjena v prihodnost, pri čemer upam, da se lahko na prihodnost osredotočimo tudi mi. Kot je jasno že iz njihovega imena, so sporazumi o gospodarskem partnerstvu izhodišče za celovite in izčrpne trgovinske odnose med EU in državami AKP. Razočaran sem, ker se je skupina PSE odločila za to, da ne bo glasovala za sprejetje teh sporazumov. Končal bom s sklepno mislijo. V Združenem kraljestvu obstaja pregovor, da obstajajo na svetu tri velike laži, tj. „ček sem že poslal“; „nisem jaz kriv“; in „sem iz Evropske unije in bi rad pomagal“."@sl20
"Herr talman! Att efter sju års förhandlingar säga att vi inte har kommit dit vi borde är kanske en underdrift. Jag är inte säker på att det är riktigt att påstå att utvecklingen har tagit en ny vändning. Under de senaste veckorna har vissa AVS-medlemmar blivit alltmer oroade inför det begränsade – som kommissionsledamoten själv beskrev det – allmänna preferenssystem som väntar dem den 1 januari om de inte undertecknar ett avtal om ekonomiskt partnerskap. Europeiska kommissionen hävdar att den framgångsrikt har arbetat för att få till stånd provisoriska avtal med såväl enskilda stater som med subregionala grupperingar. Precis som kommissionsledamoten sa undertecknades ett avtal med den östafrikanska gruppen i går, medan Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) undertecknade ett sådant i förra veckan – dock utan Sydafrika och Namibia! Vilket slags ekonomiskt avtal är det när länder saknas? Det ryktas att kommissionen trycker på för att Västafrika ska underteckna ett avtal utan Nigeria, som är att av de största länderna i Afrika och som för närvarande har stora handelsförhandlingar på gång med EU. Vad blir de långsiktiga konsekvenserna av att dessa så kallade ramavtal undertecknas? Hur blir det med den regionala integrationen? Såvitt jag kan se splittrar dessa avtal just de regioner som beskrivs i mitt betänkande och som avtalen om ekonomiskt partnerskap egentligen handlar om. Parlamentets reslution utarbetades av en politisk grupp och där beskrivs tydligt behovet av att se framåt mot dessa förhandlingar, som nu går mycket snabbt. Vi kanske inte gillar de här avtalen men tidsfristen löper snart ut och i dagsläget finns inga alternativ. Kigaliförklaringen var mycket tung och kritisk. Parlamentets resolution i dag är framåtsyftande och jag hoppas att vi kan vara framsynta. Precis som namnet antyder är avtalen om ekonomiskt partnerskap ett första steg på vägen mot kompletta och omfattande handelsförbindelser mellan EU och AVS. Jag är besviken över att PSE-gruppen inte kommer att rösta för dem. Jag lämnar kommissionsledamoten med en sista tanke. I Storbritannien brukar man säga att det finns tre stora lögner i världen: ”checken är postad”, ”det var inte mitt fel” och ”jag kommer från EU och jag är här för att hjälpa er”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Robert Sturdy,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph