Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-28-Speech-3-100"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071128.16.3-100"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is a pleasure to see the Prime Minister here in Brussels. He is an exemplar to other European heads of government, as a man who allowed his own people to decide whether they wished to have the Constitution. For that he must be applauded. In the event, the people of Spain voted overwhelmingly to support the plans. What I would like to know is why he has no intention of repeating the exercise. After all, he should be confident that he will get a similar result. Is it because, as the Prime Minister has said, the Reform Treaty has not let a single substantial point of the Constitutional Treaty go? If so, it would stand to reason that he feels there is no need to ask his people the same question twice. Or, is it the case, as presented to the British people, that the Reform Treaty is so different as to be an entirely separate thing altogether and too complicated for the people to understand? This, of course, is key to all our futures. Either the political elite do not care what people want, as in the case of Mr Sarkozy and Mr Brown, or they feel that the people are too stupid to make any decision more important than what burger to buy at McDonalds. It seems to me that the European Union is rapidly becoming the world’s first post-democratic state. I can tell the Prime Minister this: if the European elite do not allow the people to speak, then, in the end, they will find other ways to make their voices heard."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, jsem rád, že se zde v Bruselu setkávám s panem ministerským předsedou. Je příkladem pro další evropské hlavy vlád, jako ten, který umožnil svým vlastním lidem, aby rozhodli o tom, zda si přejí Ústavu. Za to je třeba mu zatleskat. V případě, že Španělé drtivou většinou tyto záměry podpoří. Rád bych však věděl, proč nemá v úmyslu tu manifestaci zopakovat. Přece jen by měl věřit, že dosáhne podobného výsledku. Je to kvůli tomu, jak pan ministerský předseda prohlásil, že v Reformní smlouvě nechybí jediný podstatný bod Ústavní smlouvy? Pokud ano, měl by důvod domnívat se, že není nutno pokládat svým lidem tutéž otázku dvakrát. Nebo jde o to, jak to vysvětloval Britům, že Reformní smlouva se natolik liší, že se jedná celkově o zcela samostatný dokument, příliš složitý na to, aby mu lidé rozuměli? Toto je samozřejmě klíč k celému našemu budoucímu vývoji. Politická elita buď nedbá na to, co lidé chtějí, jako v případě pana Sarkozyho a pana Browna, nebo si myslí, že lidé jsou příliš hloupí, aby rozhodovali o něčem důležitějším, než jaký karbanátek si dají u McDonalda. Zdá se mi, že z Evropské unie se začíná rychle stávat první postdemokratický stát světa. Panu ministerskému předsedovi vzkazuji: Pokud evropská elita neumožní lidem, aby promluvili, nakonec si najdou jiné cesty, aby jejich hlas byl slyšet."@cs1
"Hr. formand! Det er en fornøjelse at se premierministeren her i Bruxelles. Han er et eksempel for andre europæiske regeringschefer på en mand, som tillod sin egen befolkning at bestemme, om de ville have forfatningen. Det fortjener han bifald for. I sidste ende stemte den spanske befolkning med stort flertal for at støtte planerne. Jeg vil gerne vide, hvorfor han ikke har intentioner om at gentage denne øvelse. Når alt kommer til alt, burde han have tiltro til, at han får et tilsvarende resultat. Er det fordi, som premierministeren sagde, at reformtraktaten ikke har udeladt et eneste væsentligt punkt i forhold til forfatningstraktaten? Hvis det forholder sig sådan, så er det helt forståeligt, at han ikke mener, at der er behov for at stille sin befolkning det samme spørgsmål to gange. Eller forholder det sig snarere sådan, som det er blevet fremlagt for den britiske befolkning, at reformtraktaten er så anderledes, at den sammenlagt udgør en helt særlig tekst og er alt for kompliceret for befolkningen at forstå? Dette er selvfølgelig altafgørende for vores fremtid. Enten er den politiske elite ligeglad med, hvad befolkningen ønsker, som det er tilfældet med hr. Sarkozy og hr. Brown, eller også føler de, at befolkningen er for dum til at træffe nogen som helst beslutninger, ud over hvilken burger de skal købe på McDonalds. Det forekommer mig, at EU med hastige skridt er ved at blive verdens første postdemokratiske stat. Jeg kan fortælle premierministeren, at hvis den europæiske elite ikke lader befolkningen komme til orde, så vil befolkningen i sidste ende finde andre muligheder for at blive hørt."@da2
". Herr Präsident! Es ist eine Freude, den Herrn Ministerpräsidenten hier in Brüssel zu sehen. Als ein Mann, der seinem Volk gestattet hat zu entscheiden, ob es die Verfassung haben will, ist er ein Vorbild für andere europäische Regierungschefs. Dafür verdient er Beifall. Die spanischen Bürger haben dann mit überwältigender Mehrheit für die Pläne gestimmt. Ich würde nun gern wissen, warum er das nicht wiederholen will. Er müsste doch zuversichtlich sein, dass das Ergebnis ähnlich ausfällt. Liegt es daran, dass im Reformvertrag, wie der Herr Ministerpräsident sagte, kein einziger wesentlicher Punkt des Verfassungsvertrags weggelassen wurde? Wenn dem so ist, dann leuchtet es ein, dass er keine Notwendigkeit sieht, seinen Bürgern die gleiche Frage noch einmal zu stellen. Oder ist es etwa so, wie den britischen Bürgern erklärt wurde, dass der Reformvertrag so anders ausgefallen ist, dass er etwas völlig Eigenständiges darstellt und für die Menschen zu kompliziert ist? Hier liegt natürlich der Schlüssel zu unser aller Zukunft. Entweder kümmert es die politische Elite nicht, was die Menschen wollen, wie es bei Herrn Sarkozy und Herrn Brown der Fall ist, oder sie sind der Meinung, die Menschen seien zu dumm, um wichtigere Entscheidungen zu treffen als die, welchen Burger sie bei „McDonald’s“ kaufen sollen. Mir scheint, die Europäische Union entwickelt sich rasant zum ersten postdemokratischen Staat der Welt. Ich kann dem Herrn Ministerpräsidenten Folgendes sagen: Wenn die europäische Elite den Menschen nicht erlaubt, sich zu äußern, dann werden diese letztlich andere Wege finden, sich Gehör zu verschaffen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι χαρά μας να βλέπουμε τον πρωθυπουργό εδώ στις Βρυξέλλες. Αποτελεί υπόδειγμα για τους υπόλοιπους ευρωπαίους αρχηγούς κυβερνήσεων, ως ένας άνθρωπος που επέτρεψε στον λαό του να αποφασίσει κατά πόσον επιθυμούσε το Σύνταγμα. Για τον λόγο αυτόν, αξίζει το χειροκρότημά μας. Εν προκειμένω, ο λαός της Ισπανίας υποστήριξε με συντριπτική πλειοψηφία τα σχέδια αυτά. Εκείνο που θα ήθελα να μάθω είναι για ποιον λόγο δεν σκοπεύει να επαναλάβει την κίνηση αυτή. Εξάλλου, θα έπρεπε να αισθάνεται σίγουρος ότι θα λάβει το ίδιο αποτέλεσμα. Οφείλεται η απόφασή του αυτή στο ότι, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη δεν διαφέρει σε κανένα σημαντικό σημείο από τη Συνταγματική Συνθήκη; Εάν ναι, φαίνεται λογικό ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να θέσει το ίδιο ερώτημα στον λαό του για δεύτερη φορά. Ή μήπως οφείλεται στο ότι, όπως παρουσιάστηκε στον λαό της Βρετανίας, η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη είναι τόσο διαφορετική ώστε αποτελεί ένα εντελώς ξεχωριστό κείμενο, το οποίο είναι υπερβολικά περίπλοκο ώστε να είναι σε θέση να το καταλάβουν οι πολίτες; Αυτό, ασφαλώς, έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον όλων μας. Είτε η πολιτική ελίτ δεν ενδιαφέρεται για το τι επιθυμούν οι πολίτες, όπως στην περίπτωση του κ. Σαρκοζί και του κ. Μπράουν, είτε θεωρεί ότι οι πολίτες είναι τόσο ανόητοι ώστε δεν μπορούν να πάρουν καμία απόφαση που είναι σημαντικότερη από το πιο μπέργκερ θα αγοράσουν στα McDonalds. Μου δημιουργείται η αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται με ταχείς ρυθμούς στο πρώτο μεταδημοκρατικό κράτος στον κόσμο. Ένα έχω να πω στον πρωθυπουργό: εάν η ευρωπαϊκή ελίτ δεν επιτρέψει στον λαό να μιλήσει, τότε στο τέλος ο λαός θα βρει άλλους τρόπους για να κάνει τη φωνή του να ακουστεί."@el10
"Señor Presidente, es un placer tener en Bruselas al Presidente español. Éste representa un ejemplo para otros jefes de gobierno europeos, ya que permitió que su pueblo decidiera si deseaba la Constitución. Ha de aplaudírsele por ello. Llegado el caso, el pueblo de España votó abrumadoramente a favor de tales planes. Querría saber, pues, por qué no tiene intención de repetir el ejercicio. Después de todo, debería confiar en la obtención de un resultado similar. ¿Será acaso, como ha dicho el Presidente, porque el Tratado de Reforma no se aparta del Tratado constitucional en aspecto sustancial alguno? De ser así, sería razonable que piense que es innecesario plantear a su pueblo la misma pregunta en dos ocasiones. O acaso sucede, tal como se ha expuesto al pueblo británico, que el Tratado de Reforma es tan diferente que se ha convertido en algo completamente distinto y demasiado complicado como para que la gente lo entienda. Se trata, desde luego, de una cuestión fundamental para el futuro de todos nosotros. Bien a la elite política no le importa lo que el pueblo desea, como sucede en el caso de los señores Sarkozy y Brown, o bien aquélla considera que el pueblo es demasiado estúpido como para adoptar cualquier decisión más importante que la de elegir la hamburguesa que compra en McDonald’s. Se me antoja que la Unión Europea está degenerando rápidamente en el primer Estado postdemocrático del mundo. Una cosa puedo decirle al Presidente: si la elite europea no permite hablar al pueblo, éste, al final, hallará otros cauces para hacer oír su voz."@es21
"Härra president, rõõm on näha peaministrit siin Brüsselis. Peaminister on eeskujuks teistele Euroopa valitsusjuhtidele kui mees, kes lubas oma rahval otsustada, kas nad soovivad põhiseadust. Seetõttu väärib ta aplausi. Praegusel juhul hääletas Hispaania rahvas ülekaalukalt kavade poolt. Ma sooviksin teada, miks ta ei kavatse hääletust korrata. Kõigele vaatamata peaks ta olema kindel, et ta saavutab sama tulemuse. Kas see on nii, kuna, nagu peaminister ütles, reformilepingust ei puudu ükski põhiseaduse lepingu oluline punkt? Kui jah, põhineks see asjaolul, et peaministri arvates ei ole tarvis küsida rahvalt sama küsimust kaks korda. Või on tegemist sama juhtumiga nagu Ühendkuningriigi elanike puhul, kellele esitleti reformilepingut kui tervikuna täiesti eraldiseisvat, mis on rahvale mõistmiseks liiga keeruline? See on loomulikult kogu meie tuleviku võti. Poliitiline eliit kas ei hooli sellest, mida rahvas tahab, nagu härra Sarkozy ja härra Browni puhul, või on nende arvates inimesed liiga rumalad, et teha olulisemaid otsuseid kui burgeri ostmine McDonalds’ist. Mulle näib, et Euroopa Liit muutub kiiresti maailma esimeseks postdemokraatlikuks riigiks. Ma võin öelda peaministrile järgmist: kui Euroopa eliit ei luba rahval rääkida, siis lõpuks leiab rahvas oma hääle kuuldavaks tegemiseks muud võimalused."@et5
"Mr President, it is a pleasure to see the Prime Minister here in Brussels. He is an exemplar to other European heads of government, as a man who allowed his own people to decide whether they wished to have the Constitution. For that he must be applauded. In the event, the people of Spain voted overwhelmingly to support the plans. What I would like to know is why he has no intention of repeating the exercise. After all, he should be confident that he will get a similar result. Is it because, as the Prime Minister has said, the Reform Treaty has not let a single substantial point of the Constitutional Treaty go? If so, it would stand to reason that he feels there is no need to ask his people the same question twice. Or, is it the case, as presented to the British people, that the Reform Treaty is so different as to be an entirely separate thing altogether and too complicated for the people to understand? This, of course, is key to all our futures. Either the political elite do not care what people want, as in the case of Mr Sarkozy and Mr Brown, or they feel that the people are too stupid to make any decision more important than what burger to buy at McDonalds. It seems to me that the European Union is rapidly becoming the world’s first post-democratic state. I can tell the Prime Minister this: if the European elite do not allow the people to speak, then, in the end, they will find other ways to make their voices heard."@fi7
"Monsieur le Président, c’est un plaisir de voir le Premier ministre ici à Bruxelles. Il est un modèle pour les autres chefs de gouvernement européens, en tant qu’homme ayant permis à son peuple de décider s’il souhaitait la constitution ou pas. Il mérite des applaudissements pour cela. Finalement, le peuple espagnol a voté massivement en faveur des projets. Ce que je voudrais savoir, c’est pourquoi il n’a pas l’intention de réitérer l’exercice. Après tout, il devrait être sûr d’obtenir le même résultat. Est-ce parce que, comme le Premier ministre l’a dit, le traité de réforme n’a renoncé à aucun point du traité constitutionnel? Si oui, il est clair qu’il estime qu’il n’est pas nécessaire de poser deux fois la même question à son peuple. Ou bien le traité de réforme est-il, comme cela a été présenté aux Britanniques, si différent qu’il constitue quelque chose de totalement distinct et qu’il est trop compliqué pour être compris par la population? Cela est, bien sûr, essentiel pour notre avenir à tous. Soit l’élite politique n’a que faire de ce que la population veut, comme dans le cas de MM. Sarkozy et Brown, soit elle estime que les gens sont trop stupides pour prendre une décision plus importante que quel hamburger acheter au McDonalds. Il me semble que l’Union européenne soit en train de rapidement devenir le premier État post-démocratique du monde. Je peux dire une chose au Premier ministre: si l’élite européenne ne permet pas à la population de s’exprimer, alors elle finira par trouver d’autres moyens de se faire entendre."@fr8
"Elnök úr! Nagyon örülök, hogy a miniszterelnök urat itt láthatom Brüsszelben. Ő az európai kormányfők példamutató képviselője, az az ember, aki hagyta népét szavazni az alkotmányról. Ezért mindenképpen megbecsülést érdemel. Ettől független az a tény, hogy Spanyolország népének túlnyomó többsége az ő terveit támogatta. Azt viszont szeretném megkérdezni tőle, hogy miért nem szándékozik megismételni ugyanezt a gyakorlatot? Hiszen joggal bízhat abban, hogy a végeredmény ugyanaz lesz. Talán azért nem, mert – amint azt a miniszterelnök úr mondta – a reformszerződés nem adja fel az alkotmányszerződés egyetlen jelentőséggel bíró pontját sem? Ha a válasz igen, akkor talán úgy érezheti, felesleges feltenni népének ugyanazt a kérdést kétszer. De vajon nem az-e az igazság, amit a brit állampolgárokkal akarnak elhitetni, hogy a reformszerződés olyannyira különbözik, hogy teljesen különálló dolog, és túl bonyolult ahhoz, hogy az emberek megértsék? Mindannyiunk jövőjének ez a kulcsa. A politikai elit vagy nem törődik azzal, hogy mit akarnak az emberek, mint például Sarkozy úr vagy Brown úr, vagy úgy gondolják, az emberek túl ostobák ahhoz, hogy a McDonalds-ban megrendelt hamburgerüknél fontosabb kérdésekben döntsenek. Úgy tűnik nekem, mintha az Európai Unió gyors léptekkel haladna afelé, hogy a világ első posztdemokratikus állama váljon belőle. Annyit mondhatok a miniszterelnök úrnak: ha az európai elit nem engedi szóhoz jutni az embereket, akkor azok előbb-utóbb más módot találnak arra, hogy hallassák hangjukat."@hu11
"Signor Presidente, è un piacere vedere il Primo Ministro qui a Bruxelles. Egli rappresenta un modello per gli altri capi di governo europei, perché ha consentito al proprio popolo di decidere in merito alla Costituzione. Per questo merita il nostro plauso. In tale occasione, la schiacciante maggioranza del popolo spagnolo si è pronunciata a favore dei programmi. Vorrei però sapere il motivo per cui non ha intenzione di ripetere l’esperienza. Dopotutto, dovrebbe confidare in un risultato analogo. Forse perché, come ha detto il Primo Ministro, il Trattato di riforma non ha tralasciato alcun punto fondamentale del Trattato costituzionale? Se le cose stanno così, sarebbe ragionevole pensare che non ritenga necessario porre lo stesso quesito al suo popolo due volte. O forse il Trattato di riforma, nella versione presentata al popolo britannico, è così diverso da costituire un’entità totalmente separata e troppo complessa per essere compresa dai cittadini? Questa, naturalmente, è la chiave di tutte le nostre prospettive future. O l’ politica non si cura di ciò che la gente vuole, come nel caso di Sarkozy e Brown, o ritiene che le persone siano troppo stupide per decidere su cose più importanti dell’ da ordinare da . Mi sembra che l’Unione europea si stia rapidamente trasformando nel primo stato post-democratico al mondo. Al Primo Ministro mi sento di dire questo: se le europee non consentiranno ai popoli di esprimersi, alla fine essi troveranno altri modi per farsi sentire."@it12
"Pone pirmininke, malonu matyti Ministrą Pirmininką čia Briuselyje. Kaip žmogus, kuris leido savo žmonėms nuspręsti, ar jie pageidautų turėti Konstituciją, jis yra pavyzdys kitiems Europos vyriausybių vadovams. Dėl to jam būtina paploti. Šio įvykio metu dauguma Ispanijos žmonių balsavo, kad palaikytų planus. Norėčiau žinoti, kodėl jis neketina kartoti šio bandymo. Be to, jis turėtų būti tikras, kad jis pasieks panašių rezultatų. Ar todėl, kaip Ministras Pirmininkas teigė, kad Reformos sutartimi nebuvo leidžiama nė vienam esminiam Konstitucinės sutarties punktui pasireikšti? Jeigu taip, aišku, kodėl jis mano, kad nėra poreikio du kartus klausti jo žmonių to paties klausimo. Arba, ar taip yra, kaip nurodyta Britanijos žmonėms, kad Reformos sutartis yra tokia skirtinga, kaip visiškai skirtingas dokumentas, ir kartu per daug sudėtinga žmonėms suprasti? Žinoma, tai yra svarbu visų mūsų ateičiai. Arba politiniam elitui nerūpi, ko žmonės nori, kaip Nicolaso Sarkozy ir Gordono Browno atveju, arba jie mano, kad žmonės yra per kvaili priimti bet kokį sprendimą, kuris yra svarbesnis už tai, kokį mėsainį nusipirkti greitojo maisto restorane McDonalds. Man atrodo, kad Europos Sąjunga greitai tampa pirmąja pasaulio postdemokratine valstybe. Galiu pasakyti Ministrui Pirmininkui: jeigu Europos elitas nenori leisti žmonėms kalbėti, tada galiausiai jie ras kitų būtų, kad jų balsai būtų išgirsti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ir patīkami redzēt premjerministru šeit, Briselē. Viņš ir piemērs citu Eiropas valstu valdību vadītājiem tāpēc, ka ļāva savas valsts iedzīvotājiem izlemt, vai viņi vēlas šo Konstitūciju. Par to viņš ir pelnījis aplausus. Šajā gadījumā lielākā daļa Spānijas iedzīvotāju balsoja par, lai atbalstītu minētos plānus. Es vēlētos zināt, kādēļ viņš nevēlas atkārtot šo eksperimentu. Galu galā viņam vajadzētu būt pārliecinātam, ka rezultāts būs līdzīgs. Vai šāda nevēlēšanās skaidrojama ar premjerministra teikto, ka Reformu līgums nav palīdzējis īstenot nevienu būtisku Konstitucionālā līguma punktu? Ja tā, tas nozīmē, ka viņš uzskata par nelietderīgu savas valsts iedzīvotājiem divreiz uzdot vienu un to pašu jautājumu. Vai arī ir tā, kā tika skaidrots Lielbritānijas iedzīvotājiem, ka Reformu līgums ir pārāk sarežģīts, lai cilvēki to saprastu? Tā, protams, ir nākotnes panākumu atslēga. Vai nu politiskajai elitei nerūp cilvēku vēlmes, kā tas ir ar un kungiem, vai arī viņi uzskata, ka cilvēki ir pārāk dumji, lai pieņemtu nopietnāku lēmumu nekā lēmums par to, kādu burgeru nopirkt Makdonaldā. Man šķiet, ka Eiropas Savienība aizvien straujāk kļūst par pirmo „postdemokrātisko” valsti pasaulē. Es varu teikt premjerministra kungam šo: ja Eiropas elite neļaus cilvēkiem izteikties, tad viņi beidzot atradīs citu veidu, lai viņus sadzirdētu."@lv13
"Mr President, it is a pleasure to see the Prime Minister here in Brussels. He is an exemplar to other European heads of government, as a man who allowed his own people to decide whether they wished to have the Constitution. For that he must be applauded. In the event, the people of Spain voted overwhelmingly to support the plans. What I would like to know is why he has no intention of repeating the exercise. After all, he should be confident that he will get a similar result. Is it because, as the Prime Minister has said, the Reform Treaty has not let a single substantial point of the Constitutional Treaty go? If so, it would stand to reason that he feels there is no need to ask his people the same question twice. Or, is it the case, as presented to the British people, that the Reform Treaty is so different as to be an entirely separate thing altogether and too complicated for the people to understand? This, of course, is key to all our futures. Either the political elite do not care what people want, as in the case of Mr Sarkozy and Mr Brown, or they feel that the people are too stupid to make any decision more important than what burger to buy at McDonalds. It seems to me that the European Union is rapidly becoming the world’s first post-democratic state. I can tell the Prime Minister this: if the European elite do not allow the people to speak, then, in the end, they will find other ways to make their voices heard."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is een genoegen om de premier hier te mogen ontmoeten in Brussel. Hij is een lichtend voorbeeld voor andere Europese regeringsleiders, een man die zijn eigen volk de kans heeft gegeven om te beslissen of het de Grondwet wel of niet wenst. Daar dient hij ons volste respect voor. Spanje heeft overigens met overweldigende steun de plannen goedgekeurd. Ik zou eigenlijk graag willen weten waarom hij niet van plan is om dit nog eens keertje over te doen. Want hij kan er toch op vertrouwen opnieuw een soortgelijk resultaat tegemoet te zien? Is het, zoals de premier zei, omdat in het Hervormingsverdrag eigenlijk alle substantiële onderdelen van het Grondwettelijk Verdrag zijn overgenomen? Als dat zo is, dan is het niet meer dan logisch dat hij ervan uitgaat dat het niet nodig is zijn volk nog een keer dezelfde vraag te stellen. Of is, zoals tegen het Britse volk wordt gezegd, het Hervormingsverdrag zodanig anders dat het helemaal los staat van die Grondwet, en is het zodanig gecompliceerd dat het volk het eigenlijk niet begrijpen kan? Dit is natuurlijk van cruciaal belang voor onze toekomst. Ofwel kan het de politieke elite allemaal niets schelen wat het volk wil, zoals in het geval van de heer Sarkozy en de heer Brown, ofwel hebben zij het idee dat het volk te stom is om een beslissing te nemen van een hoger gehalte dan de keuze welke hamburger te nemen bij McDonald’s. Het lijkt me zo toe dat de Europese Unie hard op weg is om de eerste postdemocratische staat in de wereld te worden. Ik kan de premier dit zeggen: als de Europese elite het volk niet in staat stelt zijn stem te laten horen, dan zal het uiteindelijk andere manieren vinden om gehoord te worden."@nl3
"− Panie przewodniczący! Bardzo cieszę się z wizyty pana premiera w Brukseli. Jako człowiek, który pozwolił swoim obywatelom zdecydować o tym, czy chcą konstytucji europejskiej, czy też nie, jest on doskonałym przykładem dla innych europejskich szefów rządów. Należą mu się za to oklaski. W tym przypadku obywatele Hiszpanii w przeważającej części poparli te plany. Chciałbym wiedzieć, dlaczego pan premier nie ma zamiaru powtórzyć tego przedsięwzięcia. Powinien być przecież pewny, że uzyska podobny wynik. Czy dzieje się tak dlatego, że, jak powiedział pan premier, traktat reformujący nie pominął ani jednej zasadniczej kwestii z traktatu konstytucyjnego? Jeśli tak, to zupełnie zrozumiałe jest, że pan premier nie widzi potrzeby zadawania obywatelom dwa razy tego samego pytania. Czy też może chodzi o to, jak przedstawiono to obywatelom Wielkiej Brytanii, że traktat reformujący jest zupełnie inny i stanowi odrębny dokument, który jest zbyt skomplikowany i nie może zostać przez obywateli zrozumiany? Jest on oczywiście kluczem do przyszłości. Albo elita polityczna nie dba o to, czego chcą obywatele, jak to dzieje się w przypadku pana prezydenta Sarkozy'ego i pana premiera Browna, lub też uważa, że obywatele są zbyt głupi i nie mogą podjąć decyzji bardziej złożonej niż to, jakiego hamburgera kupić w barze McDonald. Wydaje mi się, że Unia Europejska w szybkim tempie staje się pierwszym na świecie państwem postdemokratycznym. Chciałbym powiedzieć panu premierowi następującą rzecz: jeśli europejska elita nie pozwoli obywatelom się wypowiedzieć, w końcu znajdą oni inny sposób na to, aby ktoś ich wysłuchał."@pl16
"Senhor Presidente, é um prazer ver o senhor Primeiro-Ministro aqui em Bruxelas. Ele é um exemplo para os outros Chefes de Governo europeus, um homem que deixou o seu povo decidir sobre a ratificação da Constituição. Essa decisão merece ser aplaudida. Chamado a decidir, o povo espanhol votou esmagadoramente a favor do documento. Gostaria de saber, por isso, por que razão pretende evitar um novo referendo. Afinal de contas, deveria estar confiante num resultado idêntico. Será porque, como disse o senhor Primeiro-Ministro, o Tratado Reformador não deixou cair nenhum dos pontos essenciais do Tratado Constitucional? Mesmo que assim seja, não há razão para não fazer duas vezes a mesma pergunta ao povo espanhol. Ou será que, como foi dito ao povo britânico, o Tratado Reformador não tem qualquer semelhança com a Constituição e é demasiado complicado para as pessoas? Aqui reside, como é evidente, a chave do futuro de todos nós. Ou a elite política não se interessa pela vontade das pessoas, como acontece com o Presidente Sarkozy e com o Primeiro-Ministro Brown, ou acham que as pessoas são estúpidas a ponto de serem incapazes de tomar decisões menos triviais. Fico com a ideia de que a União Europeia se está rapidamente a transformar no primeiro Estado pós-democrático do mundo. Posso dizer-lhe o seguinte, Senhor Primeiro-Ministro: se a elite europeia não deixar falar o povo, o povo encontrará certamente outras formas de se fazer ouvir."@pt17
"Mr President, it is a pleasure to see the Prime Minister here in Brussels. He is an exemplar to other European heads of government, as a man who allowed his own people to decide whether they wished to have the Constitution. For that he must be applauded. In the event, the people of Spain voted overwhelmingly to support the plans. What I would like to know is why he has no intention of repeating the exercise. After all, he should be confident that he will get a similar result. Is it because, as the Prime Minister has said, the Reform Treaty has not let a single substantial point of the Constitutional Treaty go? If so, it would stand to reason that he feels there is no need to ask his people the same question twice. Or, is it the case, as presented to the British people, that the Reform Treaty is so different as to be an entirely separate thing altogether and too complicated for the people to understand? This, of course, is key to all our futures. Either the political elite do not care what people want, as in the case of Mr Sarkozy and Mr Brown, or they feel that the people are too stupid to make any decision more important than what burger to buy at McDonalds. It seems to me that the European Union is rapidly becoming the world’s first post-democratic state. I can tell the Prime Minister this: if the European elite do not allow the people to speak, then, in the end, they will find other ways to make their voices heard."@ro18
"Pán predseda, som rád, že sa tu v Bruseli stretávam s pánom premiérom. Je príkladom pre ďalšie európske hlavy vlád, ako človek, ktorý umožnil svojim vlastným ľuďom, aby rozhodli o tom, či si prajú ústavu. Za to mu treba zatlieskať. V prípade, že Španieli prevažnou väčšinou podporia tieto zámery. Rád by som však vedel, prečo nemá v úmysle zopakovať tú manifestáciu. Predsa len by mal veriť, že dosiahne podobný výsledok. Je to preto, ako pán premiér vyhlásil, že v reformnej zmluve nechýba jediný podstatný bod ústavnej zmluvy? Ak áno, mal by dôvod domnievať sa, že nie je nevyhnutné klásť svojim občanom rovnakú otázku dvakrát. Alebo ide o to, ako vysvetľoval Britom, že reformná zmluva je taká odlišná, že ide o celkovo úplne samostatný dokument, príliš zložitý, aby mu ľudia rozumeli? Toto je, samozrejme, kľúč k budúcemu vývoju. Politická elita sa buď nestará o to, čo ľudia chcú, ako v prípade pána Sarkozyho a pána Browna, alebo si myslí, že ľudia sú príliš hlúpi, aby rozhodovali o niečom dôležitejšom než aký hamburger si kúpia v McDonalde. Zdá sa mi, že z Európskej únie sa začína rýchlo stávať prvý postdemokratický štát sveta. Pánovi premiérovi odkazujem: Ak Európska únia neumožní ľuďom, aby prehovorili, nakoniec si nájdu iný spôsob, aby ich hlas bolo počuť."@sk19
"Gospod predsednik, vesel sem, da je predsednik vlade v Bruslju. Kot človek, ki je svojim ljudem dovolil, da se sami odločijo o ustavi, je zgled drugim evropskim predsednikom vlade. Zato mu moramo zaploskati. Prebivalci Španije so z veliko večino podprli njegove načrte. Zanima me, zakaj ne namerava tega ponoviti. Dejansko bi moral biti prepričan, da bo dosežen podoben rezultat. Ali je glede na izjavo predsednika vlade razlog, da ni v reformni pogodbi izpuščene nobene bistvene točke iz ustavne pogodbe? Če je razlog takšen, se mu najverjetneje ne zdi potrebno, da se prebivalci Španije o istem vprašanju odločajo dvakrat. Ali je razlog isti kot v Združenem kraljestvu, tj., da se reformna pogodba preveč razlikuje od prejšnjih, ker so v njej zajete zelo različne zadeve in je zato preveč zapletena za ljudi? To je dejansko ključno za prihodnost nas vseh. Ali politične elite ne zanima, kaj želijo ljudje, kot se zdi v primeru gospoda Sarkozyja in gospoda Browna, ali pa menijo, da so ljudje preveč neumni, da bi odločali o stvareh, ki so bolj pomembne od naročanja sendviča v McDonaldsu. Evropska unija vedno bolj postaja prva postdemokratična država na svetu. Predsednika vlade lahko le opozorim: če evropska politična elita ljudem ne bo dovolila sodelovati pri sprejemanju odločitev, bodo vseeno poiskali druge načine za izražanje svojega mnenja."@sl20
"Herr talman! Det är ett nöje att se premiärministern här i Bryssel. Han är en förebild för andra europeiska regeringschefer eftersom han lät sitt eget folk avgöra om de ville ha konstitutionen. Detta ska han ha beröm för. Det spanska folket stödde när allt kommer omkring planerna med överväldigande majoritet. Det jag undrar är varför han inte tänker upprepa denna övning. Han borde trots allt vara säker på att få ett liknande resultat. Är det för att reformfördraget – vilket premiärministern påpekade – innehåller samtliga avgörande punkter i det konstitutionella fördraget? Om så är fallet är det rimligt att han anser att det inte är nödvändigt att ställa samma fråga till folket två gånger. Eller är det så att reformfördraget – vilket det brittiska folket fick höra – är så totalt annorlunda att det är en helt annan sak och alldeles för komplicerat för folket att förstå? Det här är förstås avgörande för allas vår framtid. Antingen bryr sig den politiska eliten inte om vad folk vill ha – vilket är fallet med Nicolas Sarkozy och Gordon Brown – eller så tycker den att folk är för dumma för att bestämma något viktigare än vilken hamburgare de ska köpa på McDonalds. Jag tycker att det verkar som om EU snabbt är på väg att bli världens första postdemokratiska stat. Detta kan jag tala om för premiärministern: om den europeiska eliten inte låter folket säga sitt kommer det att hitta andra sätt att göra sin röst hörd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Booth,"18,5,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph