Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-28-Speech-3-094"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071128.16.3-094"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir freuen uns, Herr Ministerpräsident Zapatero, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir freuen uns auch, dass Sie nach dem Gipfel von Lissabon gekommen sind. Wir freuen uns auch, dass Sie 72 Stunden nach Ihrer Ernennung zum Kandidaten gekommen sind. Wir hätten uns noch mehr gefreut, wenn die EVP-ED-Fraktion wenigstens durch ihren Fraktionsvorsitzenden anwesend gewesen wäre. Wir haben von Herrn Zapatero vieles gehört. Ich will im Namen meiner Fraktion und vor allen Dingen im Namen der Männer, aber insbesondere der Frauen in meiner Fraktion auch ein Wort zur Politik der Gleichstellung der Geschlechter sagen. Kaum ein Regierungschef in Europa hat sich mehr für die Rechte von Frauen eingesetzt als Sie, Herr Zapatero. Auch dafür gebührt Ihnen der Dank des Europäischen Parlaments. Herr Zapatero, bitte setzen Sie ihre hervorragende, moderne und fortschrittliche Politik fort. Sie ist gut für Spanien, und was gut ist für Spanien, ist auch gut für Europa. Weiter so, Herr Ministerpräsident. Denn eines kann ich Ihnen sagen: Herr Daul hat eine gute Rede des spanischen Ministerpräsidenten verpasst! Er hat eine weniger gute Rede von Herrn Mayor Oreja verpasst, deshalb war es für ihn vielleicht ganz gut, dass er nicht da war. Ich sage Ihnen das, weil die leeren Ränge auf der rechten Seite dieses Hauses ja auch etwas aussagen: Wenn Ministerpräsident Reinfeldt aus Schweden kommt, der ja ihrer Parteifamilie angehört, wird die sozialistische Fraktion so anwesend sein wie heute, denn Höflichkeit, die hat man oder man hat sie nicht! Sie haben sie nicht! Spanien und die Spanierinnen und Spanier, die durch den Ministerpräsidenten dieses Landes vertreten werden, haben Anspruch auf Respekt, auch von den politischen Familien dieses Hauses. Wir zollen diesem spanischen Volk Respekt. Sie, Herr Zapatero, haben sich beim Europäischen Parlament bedankt. Sie haben sich bei der Europäischen Union bedankt. Das war ein großartiger Satz, dass der Regierungschef Spaniens, eines Landes, das vierzig Jahre unter einer rücksichtslosen und brutalen Diktatur leiden musste, und das seine Freiheit und seine demokratische Vielfalt durch die Integration in Europa erworben hat, dass ein spanischer Ministerpräsident sich bei der Europäischen Union dafür bedankt. Das ehrt Sie. Aber dass Spanien das geschafft hat, dafür haben wir dem spanischen Volk und den spanischen Demokratinnen und Demokraten zu danken. Denn ihr Beitrag zu Europa ist ein Beitrag zu Demokratie, Vielfalt, zu kulturellem Fortschritt und zur sozialen Stabilität. Dank an die spanische Regierung! Spanien ist ein Modell, so wie der iberische Raum insgesamt. Das gilt übrigens auch für Griechenland und all jene Länder, die faschistische Diktaturen überwinden mussten und Mitte und zu Beginn der 80er Jahre den Weg in die Europäische Union fanden. Wir, die wir als Westeuropäerinnen und Westeuropäer die Freiheit hatten, in dieser Zeit in diese Staaten zu reisen, wir haben die Chance, sie zu vergleichen, wie sie zu Beginn und Mitte der 80er Jahre waren, und wie sie heute sind. Spanien ist ein Land, das ökonomisch blüht. Ein Land voller Zukunft, ein Land voller Hoffnung, ein Land mit Menschen, die einen enormen Beitrag für den Frieden in der Welt geleistet haben. Ein Land, das ökonomisch prosperiert, ein Land, das von seiner ökonomischen Kapazität her zu Recht an die Tür der G8-Staaten klopft. Wer hätte das vor 20 Jahren für möglich gehalten? Und warum sage ich, Spanien ist ein Modell? Sie haben es auch gesagt, Herr Ministerpräsident: Wenn die Strukturpolitik, wenn die Regionalpolitik der Europäischen Union in den Ländern, die am 1. Mai 2004 dieser Union beigetreten sind, die gleichen ökonomischen Effekte auslöst, wie das in Spanien der Fall war, dann geht ganz Europa einer sehr guten Zukunft entgegen. Deshalb ist Spanien ein Modell für Europa. Herr Ministerpräsident Zapatero, Spanien – das haben Sie sehr gut ausgedrückt – hat durch die Integration in Europa gewonnen. Spanien hat wie viele andere Länder der Europäischen Union ein Stück Souveränität aufgegeben, als es den Euro eingeführt hat. Die Aufgabe von Währungssouveränität ist die Aufgabe eines Stücks nationaler Souveränität. Aber stellen wir uns doch einmal vor, Spanien hätte noch die Peseta als Währung. Und stellen wir uns einmal vor, die Regierung Zapatero hätte als erste Amtshandlung gesagt, wir ziehen unsere Soldaten aus dem Irak ab, und der amerikanische Dollar hätte mit der Peseta spielen können. Welche ökonomischen Auswirkungen hätte das haben können? Die Aufgabe dieses Stücks Souveränität bei der Währung hat ein Stück Unabhängigkeit und Souveränität für Spanien hinzugebracht. Deshalb ist Spanien auch ein gutes Modell. Europäische Integration bringt ein Stück mehr an Stärke, und nicht ein Stück weniger an Stärke!"@de9,9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedo, dámy a pánové, jsme rádi, že zde na půdě Evropského parlamentu můžeme přivítat pana ministerského předsedu Rodrígueze Zapatera. Rovněž nás těší, že jste sem zavítal po vrcholné schůzce v Lisabonu a že jste sem zavítal pouhých 72 hodin po svém jmenování kandidátem. Ještě více by nás potěšilo, kdyby skupina PPE-DE byla dnes zastoupena alespoň svým předsedou skupiny. Pane Zapatero, hovořil jste o mnoha různých otázkách. Jménem své skupiny a jménem mužů a hlavně žen v mojí skupině řeknu pár slov o rovnosti pohlaví. Velmi málo hlav států v Evropě udělalo pro podporu práv žen víc než vy, pane Zapatero, a Evropský parlament vám za vaše úsilí v této oblasti dluží poděkování. Pane Zapatero, provádějte prosím i nadále své výborné, moderní a pokrokové politiky. Jsou dobré pro Španělsko a co je dobré pro Španělsko, je dobré také pro Evropu. Pokračuje dál, pane Zapatero. Řeknu vám jednu věc: Pan Daul dnes odpoledne promeškal dobrý projev španělského ministerského předsedy. Promeškal zároveň i méně přesvědčivé vystoupení pana Mayora Oreji, takže pro něj pravděpodobně bylo dobré, že tady nebyl. Vzhledem k tomu, že prázdná místa na pravé straně této sněmovny rovněž vyprávějí svůj vlastní příběh, dovolte mi, abych řekl, že až k nám zavítá švédský ministerský předseda pan Reinfeldt, který patří k jejich politické skupině, skupina socialistů se zúčastní ve stejném počtu jako dnes, neboť mám za to, že zdvořilost je vlastnost, kterou člověk buď má, nebo nemá, a ti napravo ji nemají. Španělsko a Španělé, zastoupeni svým ministerským předsedou, mají právo být respektováni, a to znamená respekt všech politických skupin tohoto Parlamentu. Tento respekt Španělům projevujeme. Pane Zapatero, poděkoval jste tomuto Parlamentu a poděkoval jste Evropské unii. Byla to velice památná věta od hlavy vlády Španělska, země, která 40 let trpěla pod nelítostnou a krutou diktaturou a která získala svou svobodu a demokratickou rozmanitost svým začleněním do Evropy. Povstat a poděkovat Evropské unii, za to si jako španělský ministerský předseda zasluhujete uznání. My vám však rovněž dlužíme poděkování, za to, že Španělsko v tomto úsilí uspělo. Dlužíme poděkování španělským lidem a španělským demokratům, mužům a ženám. Jejich přínos pro Evropu je přínosem pro demokracii, rozmanitost, kulturní pokrok a sociální stabilitu. Musíme proto vyjádřit své poděkování španělské vládě. Španělsko je pro Evropu modelem, stejně jako iberský region jak celek. Totéž platí mimochodem o Řecku a všech zemích, které zvítězily nad fašistickou diktaturou a na začátku a v polovině 80. let minulého století nabraly směr Evropská unie. Jako západoevropané jsme v té době mohli do těchto zemí volně cestovat, a tak je můžeme srovnávat tehdy a dnes. Španělsko je země se vzkvétajícím hospodářstvím. Je to země s velkou budoucností, plná naděje, země, jejíž lidé obrovským dílem přispěli k míru ve světě, země, která ekonomicky prosperuje a která vzhledem ke své ekonomické síle právem klepe na dveře zemí G8. Kdo by si byl před 20 lety pomyslel, že to bude možné? Proč tedy říkám, že Španělsko je modelem? Jak jste sám uvedl, pane ministerský předsedo, budou-li mít strukturální a regionální politiky Evropské unie stejné ekonomické účinky v zemích, které vstoupily do Evropské unie 1. května 2004, jako ve Španělsku, Evropa se jako celek může těšit na velice světlou budoucnost, a proto je Španělsko pro Evropu modelem. Pane ministerský předsedo, Španělsko – vyjádřil jste to velice dobře – zvítězilo díky své integraci do Evropy. Španělsko, stejně jako řada jiných zemí v Evropské unii, se vzdalo části své suverenity po zavedení eura. Zřeknutí se svrchovanosti nad měnou znamená postoupení části národní suverenity. Avšak představme si na chvíli, co by se mohlo stát, kdyby Španělsko pořád ještě mělo pesetu, a představme si, kdyby prvním krokem Zapaterovy vlády v úřadu bylo prohlášení, „stáhneme své jednotky z Iráku“. Americký dolar by si mohl pohrávat s pesetou a jaké by to mohlo mít hospodářské důsledky? Zřeknutí se suverenity v otázce měny vlastně Španělsku přinesly určitý stupeň nezávislosti a suverenity. To je další důvod, proč je Španělsko dobrým modelem, neboť ukazuje, jak evropská integrace dává větší sílu, nikoli naopak."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Det glæder os at byde ministerpræsident Rodríguez Zapatero velkommen i Parlamentet. Det glæder os også, at De kom her efter Lissabontopmødet, og at De kom her kun 72 timer efter Deres udnævnelse. Det ville have glædet os endnu mere, hvis PPE-DE-Gruppen i det mindste havde været repræsenteret af deres gruppeformand i dag. Ministerpræsident Zapatero talte om mange forskellige emner. På vegne af min gruppe og på vegne af mændene og navnlig kvinderne i min gruppe, vil jeg gerne sige et par ord om ligestilling mellem kønnene. Meget få regeringsledere i Europa har gjort mere for at fremme kvindernes rettigheder end Dem, og Parlamentet takker Dem dybt for Deres indsats på dette område. Ministerpræsident Zapatero! Fortsæt endelig Deres fremragende, moderne og progressive politikker. De er gode for Spanien, og hvad der er godt for Spanien, er også godt for Europa. Fortsæt! Jeg kan fortælle Dem én ting: Joseph Daul gik glip af en god tale fra den spanske ministerpræsident denne eftermiddag. Han gik også glip af en mindre overbevisende tale fra Jaime Mayor Oreja, så det var nok godt nok for ham, at han ikke var her. Da de tomme sæder til højre i Parlamentet taler for sig selv, vil jeg sige, at, når den svenske statsminister Reinfeldt, som tilhører deres politiske familie, besøger os, vil Den Socialdemokratiske Gruppe være til stede med samme antal som i dag, fordi høflighed er efter min mening en kvalitet, som man enten har eller ikke har, og dem til højre har den ikke! Spanien og spanierne, repræsenteret ved ministerpræsidenten for deres land, har ret til at blive respekteret, og det betyder respekt fra alle de politiske familier i Parlamentet. Vi giver den spanske befolkning den respekt. Ministerpræsident Zapatero! De takkede Parlamentet, og De takkede EU. Dette var en mindeværdig sætning fra regeringslederen for Spanien, et land, som i 40 år led under et hensynsløst og brutalt diktatur, og som vandt sin frihed og demokratiske mangfoldighed gennem integration i Europa. At De, den spanske ministerpræsident, takker EU, taler til Deres ros. Men vi skylder også Dem tak for den kendsgerning, at Spanien har nået så langt i disse bestræbelser. Vi skylder tak til den spanske befolkning og de spanske demokrater, mænd og kvinder. Deres bidrag til Europa er et bidrag til demokrati, forskellighed, kulturelt fremskridt og social stabilitet. Vi skal derfor sige tak til den spanske regering. Spanien er en model for Europa, ligesom den iberiske region som helhed er det. Det samme gælder for øvrigt også for Grækenland og for alle de lande, der skulle overvinde fascistiske diktaturer, og som satte kursen mod EU i begyndelsen og midten af 1980'erne. Som vesteuropæere havde vi frihed til at rejse til disse lande dengang, og derfor kan vi sammenligne dem dengang og nu. Spanien er et land med en blomstrende økonomi. Det er et land med en fantastisk fremtid, fuld af håb, et land, hvis folk har ydet et enormt bidrag til verdensfreden, et land, som er økonomisk velstående, og som med rette banker på døren til G8-landene på grund af dets økonomiske styrke. Hvem ville have troet, at det var muligt, for 20 år siden? Så hvorfor siger jeg, at Spanien er en model? Som De selv sagde, hr. ministerpræsident, hvis EU's strukturelle og regionale politikker har samme økonomiske indvirkning i de lande, der tiltrådte EU den 1. maj 2004, som tilfældet var i Spanien, kan Europa som helhed se en meget positiv fremtid i møde, og derfor er Spanien model for Europa. Spanien - og det udtrykte De godt - har vundet som følge af landets integration i Europa. Som mange andre lande i EU afgav Spanien en del af sin suverænitet, da det indførte euroen. Afgivelse af suverænitet over valutaen indebærer afgivelse af en del af den nationale suverænitet. Men lad os et øjeblik forestille os, hvad der ville være sket, hvis Spanien stadig havde pesetaen, og lad os forestille os, hvad der ville være sket, hvis Zapateroregeringen som det første havde sagt "vi trækker vores tropper ud af Irak". Den amerikanske dollar kunne have leget med pesetaen, og hvilke økonomiske effekter ville det have haft? Afgivelse af valutaelementet af suverænitet gav faktisk Spanien en grad af uafhængighed og suverænitet. Det er en anden grund til, at Spanien er en god model, som viser, hvordan europæisk integration giver mere og ikke mindre styrke."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον πρωθυπουργό Ροντρίγκεζ Θαπατέρο. Χαιρόμαστε επίσης που βρίσκεστε εδώ μετά από τη διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας, και μόλις 72 ώρες μετά την ανακήρυξή σας σε υποψήφιο. Θα χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο εάν ο πρόεδρος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ ήταν παρών εδώ σήμερα. Ο κ. Θαπατέρο αναφέρθηκε σε πολλά και διάφορα ζητήματα. Εξ ονόματος της Ομάδας μου και εξ ονόματος των ανδρών και ιδίως των γυναικών της Ομάδας μου, θα ήθελα να πω δυο λόγια σχετικά με την ισότητα των φύλων. Πολύ λίγοι αρχηγοί κυβερνήσεων στην Ευρώπη έχουν κάνει περισσότερα για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών από ό,τι εσείς, κύριε Θαπατέρο, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας και σε αυτόν τον τομέα. Κύριε Θαπατέρο, σας παρακαλώ να συνεχίστε τις εξαιρετικές, σύγχρονες και προοδευτικές πολιτικές σας. Είναι καλές για την Ισπανία και ό,τι είναι καλό για την Ισπανία είναι καλό και για την Ευρώπη. Συνεχίστε, κύριε πρωθυπουργέ. Ένα θα σας πω: ο κ. Daul έχασε μια καλή ομιλία του πρωθυπουργού της Ισπανίας σήμερα το απόγευμα. Έχασε επίσης μια λιγότερο πειστική ομιλία του κ. Mayor Oreja, επομένως είναι ενδεχομένως καλύτερα για τον ίδιο που δεν ήταν εδώ σήμερα. Καθώς οι άδειες θέσεις στην δεξιά πτέρυγα λένε τη δική τους ιστορία, έχω να σας πω ότι όταν μας επισκεφθεί ο πρωθυπουργός της Σουηδίας κ. Reinfeldt, ο οποίος ανήκει στην πολιτική τους οικογένεια, η Σοσιαλιστική Ομάδα θα σημειώσει τις ίδιες απουσίες με σήμερα, διότι πιστεύω ότι η ευγένεια είναι μια ιδιότητα που είτε την διαθέτεις είτε όχι, και οι εκπρόσωποι της δεξιάς πτέρυγας δεν την διαθέτουν! Η Ισπανία και οι Ισπανοί, που εκπροσωπούνται από τον πρωθυπουργό της χώρας τους, έχουν το δικαίωμα να τους σέβονται, και αυτό σημαίνει να τους σέβονται όλες οι πολιτικές οικογένειες του παρόντος Κοινοβουλίου. Εμείς προσφέρουμε στον λαό της Ισπανίας αυτόν τον σεβασμό. Κύριε Θαπατέρο, ευχαριστήσατε το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν μια αξιομνημόνευτη πρόταση από τον αρχηγό της κυβέρνησης της Ισπανίας, μιας χώρας που επί 40 χρόνια υπέφερε από μια αδίστακτη και βάρβαρη δικτατορία, και η οποία κέρδισε την ελευθερία και τη δημοκρατική της ποικιλομορφία μέσα από την ένταξή της στην Ευρώπη. Το να σηκωθείτε εσείς, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, και να ευχαριστήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, σας τιμά ιδιαίτερα. Ωστόσο, σας οφείλουμε και εμείς ευχαριστίες για το γεγονός ότι η Ισπανία σημείωσε επιτυχία σε όλες αυτές τις προσπάθειές της. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον λαό της Ισπανίας και τους ισπανούς δημοκράτες, άνδρες και γυναίκες. Η συμβολή τους στην Ευρώπη είναι συμβολή στη δημοκρατία, την ποικιλομορφία, την πρόοδο του πολιτισμού και την κοινωνική σταθερότητα. Πρέπει, ως εκ τούτου, να εκφράσουμε και τις δικές μας ευχαριστίες προς την ισπανική κυβέρνηση. Η Ισπανία αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη, όπως και ολόκληρη η περιοχή της Ιβηρικής χερσονήσου. Το ίδιο ισχύει, παρεμπιπτόντως, και για την Ελλάδα και όλες εκείνες τις χώρες που αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν φασιστικές δικτατορίες και που έθεσαν ως στόχο τους την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ως δυτικοευρωπαίοι, είχαμε τη δυνατότητα να ταξιδεύσουμε στις χώρες αυτές κατά την περίοδο εκείνη και μπορούμε, επομένως, να συγκρίνουμε το τότε και το τώρα. Η Ισπανία είναι μια χώρα η οικονομία της οποίας σημειώνει άνθιση. Είναι μια χώρα με σπουδαίο μέλλον, γεμάτη ελπίδες, μια χώρα ο λαός της οποίας έχει συμβάλει σε τεράστιο βαθμό στην παγκόσμια ειρήνη, μια χώρα με οικονομική ευημερία που χτυπά δικαίως την πόρτα των χωρών G8, εξαιτίας της οικονομικής της ισχύος. Ποιος θα πίστευε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πιθανό πριν από 20 χρόνια; Γιατί λοιπόν λέω ότι η Ισπανία αποτελεί πρότυπο; Όπως αναφέρατε και εσείς ο ίδιος, κύριε πρωθυπουργέ, εάν οι διαρθρωτικές και περιφερειακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τις ίδιες οικονομικές συνέπειες για τις χώρες που έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004 με αυτές που είχαν για την Ισπανία, τότε η Ευρώπη στο σύνολό της θα μπορεί να προσβλέπει σε ένα πολύ θετικό μέλλον, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ισπανία αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη. Κύριε πρωθυπουργέ, η Ισπανία –πολύ σωστά το θέσατε– πέτυχε λόγω της ένταξής της στην Ευρώπη. Όπως πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ισπανία έχασε ένα μέρος της κυριαρχίας της με την εισαγωγή του ευρώ. Η απώλεια κυριαρχίας για χάρη του νομίσματος σημαίνει απώλεια μέρους της εθνικής κυριαρχίας. Ωστόσο, ας φανταστούμε για μια στιγμή τι θα είχε συμβεί στην περίπτωση που η Ισπανία εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί την πεσέτα, και φανταστείτε το ενδεχόμενο η κυβέρνηση Θαπατέρο να είχε δηλώσει, ως πρώτη επίσημη κίνησή της μόλις ανέλαβε το αξίωμα, «αποσύρουμε τα στρατεύματά μας από το Ιράκ». Το αμερικανικό δολάριο θα έπαιζε παιχνίδια με την πεσέτα, και ποιες θα ήταν οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών; Η απώλεια αυτής της κυριαρχίας για χάρη του νομίσματος στην πραγματικότητα προσέφερε στην Ισπανία έναν βαθμό ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο η Ισπανία αποτελεί καλό πρότυπο, και δείχνει με ποιον τρόπο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αυξάνει την εξουσία, αντί να την μειώνει."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, we are very pleased to welcome Prime Minister Rodríguez Zapatero here to the European Parliament. We are pleased, too, that you came here after the Lisbon Summit, and that you came here just 72 hours after your nomination as candidate. We would have been even more pleased if the PPE-DE Group had at least been represented by their Group chairman today. Mr Zapatero has talked about many different issues. On behalf of my Group and on behalf of the men and particularly the women in my Group, may I say a few words about gender equality. Very few heads of government in Europe have done more to promote the rights of women than you, Mr Zapatero, and the European Parliament owes you a debt of thanks for your endeavours in that area too. Mr Zapatero, please continue with your excellent, modern and progressive policies. They are good for Spain and what is good for Spain is also good for Europe. Keep going, Prime Minister. I can tell you one thing: Mr Daul has missed a good speech from the Spanish Prime Minister this afternoon. He has also missed a less convincing speech from Mr Mayor Oreja, so it was probably a good thing for him that he was not here. Since the empty seats on the right of this House also tell their own story, let me say that when Swedish Prime Minister Reinfeldt visits us, who belongs to their political family, the Socialist Group will be in attendance in the same kind of numbers as today, because I believe courtesy is a quality that you either have or you do not, and those on the right do not have it! Spain and the Spaniards, represented by the Prime Minister of their country, have the right to be respected, and that means respect from all the political families in this House. We accord the Spanish people that respect. Mr Zapatero, you have thanked this House and you have thanked the European Union. That was a very memorable sentence from the head of the government of Spain, a country which for 40 years suffered under a ruthless and brutal dictatorship, and which gained its freedom and democratic diversity through its integration into Europe. For you, the Spanish Prime Minister, to stand up and thank the European Union does you great credit. However, we owe you a debt of thanks too, for the fact that Spain has succeeded in these endeavours. We owe our thanks to the Spanish people and Spanish democrats, men and women. Their contribution to Europe is a contribution to democracy, diversity, cultural progress and social stability. We must therefore voice our own thanks to the Spanish Government. Spain is a model for Europe, as is the Iberian region as a whole. The same applies, incidentally, to Greece and all those countries which had to overcome Fascist dictatorships and set a course towards the European Union in the early and mid 1980s. As Western Europeans, we had the freedom to travel to these countries at that time and so we can compare them then and now. Spain is a country with a flourishing economy. It is a country with a great future, full of hope, a country whose people have made an immense contribution to peace in the world, a country which is economically prosperous and which is rightly knocking at the door of the G8 countries because of its economic strength. Who would have thought that was possible 20 years ago? So why do I say that Spain is a model? As you yourself said, Prime Minister, if the European Union’s structural and regional policies have the same economic effects in the countries which joined the European Union on 1 May 2004 as occurred in Spain, Europe as a whole can look forward to a very positive future, and that is why Spain is a model for Europe. Prime Minister, Spain – you put this very well – has won out as a result of its integration into Europe. Like many other countries in the European Union, Spain relinquished some of its sovereignty when it introduced the euro. Relinquishing sovereignty over the currency means relinquishing part of national sovereignty. However, let us imagine for a moment what might have happened if Spain still had the peseta, and imagine if the Zapatero government, as its first act in office, had said, ‘we are withdrawing our troops from Iraq’. The US dollar could have played games with the peseta, and what economic effects might that have had? Relinquishing this currency element of sovereignty actually conferred a degree of independence and sovereignty for Spain. That is another reason why Spain is a good model, showing how European integration brings more, not less, strength."@en4
"Señor Presidente, Señorías, es para nosotros un gran placer dar la bienvenida al Presidente Rodríguez Zapatero aquí al Parlamento Europeo. Celebramos también que comparezca después de la Cumbre de Lisboa, y que lo haga 72 horas después de su designación como candidato. Nos hubiera gustado todavía más que el Grupo del PPE-DE hubiera estado representado al menos por el presidente de su Grupo hoy aquí. El señor Zapatero ha hablado de muchos temas diferentes. En nombre de mi Grupo y en nombre de los hombres y sobre todo de las mujeres de mi Grupo, permítanme que diga unas palabras sobre la igualdad de género. Muy pocos Jefes de Gobierno en Europa han hecho tanto para promover los derechos de la mujer como usted, señor Zapatero, y el Parlamento Europeo tiene con usted una deuda de gratitud por sus iniciativas en este ámbito también. Señor Rodríguez Zapatero, siga con su excelente política, moderna y progresista. Es buena para España y lo que es bueno para España es bueno para Europa. Adelante, Presidente. Les pudo decir una cosa: el señor Daul se ha perdido un buen discurso del Presidente español esta tarde. Se ha perdido también un discurso algo menos convincente del señor Mayor Oreja, así que probablemente haya sido una buena cosa para él no haber estado presente. Puesto que los escaños vacíos en el ala derecha de este Parlamento hablan por sí solos, permítanme añadir que cuando nos visite el Primer Ministro sueco Reinfeldt, que pertenece a su familia política, el Grupo Socialista asistirá en igual número que hoy, porque creo que la cortesía es una cualidad que se tiene o no se tiene, y ¡los de la derecha no la tienen! España y los españoles, representados por el Presidente de su país, tienen el derecho a ser respetados, y eso significa el respeto de todas las familias políticas representadas en esta Cámara. Estamos en sintonía con los españoles que respetan. Señor Zapatero, ha dado usted las gracias a esa Cámara y ha dado usted las gracias a la Unión Europea. Esa ha sido una frase memorable viniendo del Jefe del Gobierno de España, un país que durante 40 años sufrió una dictadura implacable y brutal, y que conquistó su libertad y su diversidad democrática gracias a su integración en Europa. Que usted, el Presidente español, se levante y dé las gracias a la Unión Europea, es algo que le honra. Pero también nosotros estamos en deuda de gratitud con ustedes, porque España ha cumplido sus promesas. Debemos dar las gracias al pueblo español y a los demócratas españoles, hombres y mujeres. Su contribución a Europa es una contribución a la democracia, a la diversidad, al progreso cultural y a la estabilidad social. Tenemos, por tanto, que manifestar nuestro propio agradecimiento al Gobierno español. España es un modelo para Europa, como lo es el conjunto de la región ibérica. Lo mismo puede decirse, por cierto, de Grecia y de todos los países que sufrieron dictaduras fascistas y que consiguieron integrarse en la Unión Europea a principios y mediados del decenio de 1980. Como europeos occidentales, nosotros tuvimos libertad para viajar a esos países en aquel momento y, por tanto, podemos comparar cómo eran entonces y cómo son ahora. España es un país con una economía floreciente. Es un país con un gran futuro, pleno de esperanza, un país cuyos ciudadanos han realizado una contribución inmensa a la paz en el mundo, un país que es económicamente próspero y que está llamando con mucha razón a la puerta de los países G8 por su fortaleza económica. ¿Quién habría pensado en que eso fuera posible hace 20 años? ¿Por qué digo, pues, que España es un modelo? Como usted mismo ha dicho, señor Presidente, si las políticas estructurales y regionales de la Unión Europea tuvieran los mismos efectos económicos en los países que ingresaron en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 que tuvieron en España, Europa en su conjunto podrá mirar al futuro con mucho optimismo, y por eso España es un modelo para Europa. Señor Presidente, España —como usted ha explicado muy bien— ha salido ganando con su integración en Europa. Como muchos otros países de la Unión Europea, España tuvo que renunciar a una parte de su soberanía con la introducción del euro. Renunciar a la soberanía en materia monetaria significa renunciar a una parte de la soberanía nacional. Pero imaginemos por un momento lo que hubiera sucedido si España llega a seguir con la peseta, e imaginemos que el Gobierno de Zapatero, como primera medida, hubiera dicho «Vamos a retirar nuestras tropas de Irak». El dólar estadounidense habría jugado con la peseta, ¿y qué consecuencias habría tenido eso? La renuncia a este elemento monetario de la soberanía confirió a España, en realidad, un mayor grado de independencia y de soberanía. Ese es otro motivo por el que España es un buen modelo, ya que demuestra cómo la integración europea fortalece en lugar de debilitar."@es21
". Härra president, daamid ja härrad, meil on väga hea meel tervitada peaministrit Rodríguez Zapaterot Euroopa Parlamendis. Samuti on meil hea meel, et tulite siia pärast Lissaboni tippkohtumist ning ainult 72 tundi pärast teie kandidaadiks nimetamist. Meil oleks olnud veel parem meel, kui fraktsiooni PPE-DE oleks täna esindanud vähemalt selle esimees. Härra Zapatero rääkis erinevatest küsimustest. Meie fraktsiooni ning selle meeste ja eriti naiste nimel lubage öelda paar sõna soolise võrdõiguslikkuse kohta. Väga vähesed valitsusjuhid Euroopas on teinud rohkem naiste õiguste edendamiseks kui härra Zapatero ning Euroopa Parlament on teile tänu võlgu ka püüdluste eest kõnealuses valdkonnas. Härra Zapatero, palun jätkake oma suurepärast, kaasaegset ja edukat poliitikat. See toob kasu Hispaaniale ning mis on kasulik Hispaaniale, on kasulik ka Euroopale. Jätkake oma tegevust, härra peaminister. Võin öelda ühte: härra Daul jäi täna pärastlõunal ilma Hispaania peaministri heast kõnest. Ta jäi ilma ka härra Mayor Oreja vähem veenvast kõnest, seepärast oli tema jaoks tõenäoliselt isegi hea, et teda täna kohal ei olnud. Et tühjad kohad parlamendi paremas küljes räägivad enda eest, lubage öelda, et kui meid külastab Rootsi peaminister härra Reinfeldt, kes kuulub nende fraktsiooni, on sotsialistide parteist kohal sama arv liikmeid nagu täna, kuna minu arvates on viisakus kvaliteet, mida inimestel kas on või ei ole, ning neil, kes paremal istuvad, seda ei ole! Hispaanial ja hispaanlastel, keda esindab nende peaminister, on õigus austusele, mis tähendab kõigi parlamendi fraktsioonide austust. Me väljendame hispaania rahvale seda austust. Härra Zapatero, te tänasite parlamenti ja Euroopa Liitu. See oli meeldejääv lause Hispaania valitsusjuhilt, riigilt, kes on kannatanud 40 aastat halastamatu ja julma diktatuuri all ning saavutanud vabaduse ja demokraatliku mitmekesisuse tänu integratsioonile Euroopasse. Teie jaoks, Hispaania peaminister, on püsti seismine ja Euroopa Liidu tänamine suur au. Siiski oleme ka teile tänu võlgu selle eest, et Hispaania on kõnealustes ettevõtmistes edu saavutanud. Oleme tänu võlgu Hispaania elanikele ja Hispaania demokraatidele, meestele ja naistele. Nende panus Euroopasse on panus demokraatiasse, mitmekesisusse, kultuurilisse progressi ja sotsiaalsesse stabiilsusse. Seetõttu peame väljendama oma tänu Hispaania valitsusele. Hispaania on Euroopa mudel, nagu seda on kogu Ibeeria piirkond. Sama kehtib muide Kreeka ja kõigi riikide koha, kes on pidanud üle saama fašistlikust diktatuurist ja seadma 1980. aastate alguses ja keskel suuna Euroopa Liidu poole. Lääneeurooplastena võisime sel ajal vabalt reisida kõnealustesse riikidesse ning seega saame võrrelda neid praeguse olukorraga. Hispaania on õitsva majandusega riik. Suure tulevikuga riik täis lootust, riik, mille elanikud on andnud tohutu panuse rahu saavutamiseks maailmas, riik, mis on majanduslikult jõukas ja koputab tänu oma majanduslikule tugevusele õigusega G8 riikide uksele. Kes oleks võinud arvata 20 aastat tagasi, et see on võimalik? Seega, miks ma ütlen, et Hispaania on mudel? Nagu te, peaminister, ise ütlesite, kui Euroopa Liidu struktuuri- ja piirkondlikul poliitikal on sama majanduslik mõju Euroopa Liiduga 1. mail 2004 ühinenud riikides, nagu sel oli Hispaaniale, võib kogu Euroopa vaadata väga positiivsele tulevikule ning seepärast on Hispaania Euroopa mudel. Peaminister, Hispaania (te ütlesite seda väga hästi) on oma integratsioonist Euroopasse vaid võitnud. Nagu paljud teised Euroopa Liidu riigid loobus Hispaania euro kasutuselevõtmisel ühest osast oma suveräänsusest. Suveräänsusest loobumine valuuta tõttu tähendab loobumist ühest osast riigi suveräänsusest. Siiski kujutagem ette, mis oleks võinud juhtuda, kui Hispaanias kehtiks endiselt peseeta ning kujutage ette, kui Zapatero valitsus oma esimese teona ametis olles oleks öelnud, et me toome oma väed Iraagist välja. USA dollar oleks võinud peseetaga mängima hakata ning millised majanduslikud mõjud oleksid sellel olnud? Valuuta suveräänsuse osast loobumine andis Hispaaniale tegelikult iseseisvuse ja suveräänsuse. See on teine põhjus, miks Hispaania on hea mudel, näidates, kuidas Euroopa integratsioon annab rohkem, mitte vähem tugevust."@et5
"Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir freuen uns, Herr Ministerpräsident Zapatero, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir freuen uns auch, dass Sie nach dem Gipfel von Lissabon gekommen sind. Wir freuen uns auch, dass Sie 72 Stunden nach Ihrer Ernennung zum Kandidaten gekommen sind. Wir hätten uns noch mehr gefreut, wenn die EVP-ED-Fraktion wenigstens durch ihren Fraktionsvorsitzenden anwesend gewesen wäre. Wir haben von Herrn Zapatero vieles gehört. Ich will im Namen meiner Fraktion und vor allen Dingen im Namen der Männer, aber insbesondere der Frauen in meiner Fraktion auch ein Wort zur Politik der Gleichstellung der Geschlechter sagen. Kaum ein Regierungschef in Europa hat sich mehr für die Rechte von Frauen eingesetzt als Sie, Herr Zapatero. Auch dafür gebührt Ihnen der Dank des Europäischen Parlaments. Señor Rodríguez Zapatero, siga con su excelente política, moderna y progresista. Es buena para España y lo que es bueno para España es bueno para Europa. Adelante, Presidente. Denn eines kann ich Ihnen sagen: Herr Daul hat eine gute Rede des spanischen Ministerpräsidenten verpasst! Er hat eine weniger gute Rede von Herrn Mayor Oreja verpasst, deshalb war es für ihn vielleicht ganz gut, dass er nicht da war. Ich sage Ihnen das, weil die leeren Ränge auf der rechten Seite dieses Hauses ja auch etwas aussagen: Wenn Ministerpräsident Reinfeldt aus Schweden kommt, der ja ihrer Parteifamilie angehört, wird die sozialistische Fraktion so anwesend sein wie heute, denn Höflichkeit, die hat man oder man hat sie nicht! Sie haben sie nicht! Spanien und die Spanierinnen und Spanier, die durch den Ministerpräsidenten dieses Landes vertreten werden, haben Anspruch auf Respekt, auch von den politischen Familien dieses Hauses. Wir zollen diesem spanischen Volk Respekt. Sie, Herr Zapatero, haben sich beim Europäischen Parlament bedankt. Sie haben sich bei der Europäischen Union bedankt. Das war ein großartiger Satz, dass der Regierungschef Spaniens, eines Landes, das vierzig Jahre unter einer rücksichtslosen und brutalen Diktatur leiden musste, und das seine Freiheit und seine demokratische Vielfalt durch die Integration in Europa erworben hat, dass ein spanischer Ministerpräsident sich bei der Europäischen Union dafür bedankt. Das ehrt Sie. Aber dass Spanien das geschafft hat, dafür haben wir dem spanischen Volk und den spanischen Demokratinnen und Demokraten zu danken. Denn ihr Beitrag zu Europa ist ein Beitrag zu Demokratie, Vielfalt, zu kulturellem Fortschritt und zur sozialen Stabilität. Dank an die spanische Regierung! Spanien ist ein Modell, so wie der iberische Raum insgesamt. Das gilt übrigens auch für Griechenland und all jene Länder, die faschistische Diktaturen überwinden mussten und Mitte und zu Beginn der 80er Jahre den Weg in die Europäische Union fanden. Wir, die wir als Westeuropäerinnen und Westeuropäer die Freiheit hatten, in dieser Zeit in diese Staaten zu reisen, wir haben die Chance, sie zu vergleichen, wie sie zu Beginn und Mitte der 80er Jahre waren, und wie sie heute sind. Spanien ist ein Land, das ökonomisch blüht. Ein Land voller Zukunft, ein Land voller Hoffnung, ein Land mit Menschen, die einen enormen Beitrag für den Frieden in der Welt geleistet haben. Ein Land, das ökonomisch prosperiert, ein Land, das von seiner ökonomischen Kapazität her zu Recht an die Tür der G8-Staaten klopft. Wer hätte das vor 20 Jahren für möglich gehalten? Und warum sage ich, Spanien ist ein Modell? Sie haben es auch gesagt, Herr Ministerpräsident: Wenn die Strukturpolitik, wenn die Regionalpolitik der Europäischen Union in den Ländern, die am 1. Mai 2004 dieser Union beigetreten sind, die gleichen ökonomischen Effekte auslöst, wie das in Spanien der Fall war, dann geht ganz Europa einer sehr guten Zukunft entgegen. Deshalb ist Spanien ein Modell für Europa. Herr Ministerpräsident Zapatero, Spanien – das haben Sie sehr gut ausgedrückt – hat durch die Integration in Europa gewonnen. Spanien hat wie viele andere Länder der Europäischen Union ein Stück Souveränität aufgegeben, als es den Euro eingeführt hat. Die Aufgabe von Währungssouveränität ist die Aufgabe eines Stücks nationaler Souveränität. Aber stellen wir uns doch einmal vor, Spanien hätte noch die Peseta als Währung. Und stellen wir uns einmal vor, die Regierung Zapatero hätte als erste Amtshandlung gesagt, wir ziehen unsere Soldaten aus dem Irak ab, und der amerikanische Dollar hätte mit der Peseta spielen können. Welche ökonomischen Auswirkungen hätte das haben können? Die Aufgabe dieses Stücks Souveränität bei der Währung hat ein Stück Unabhängigkeit und Souveränität für Spanien hinzugebracht. Deshalb ist Spanien auch ein gutes Modell. Europäische Integration bringt ein Stück mehr an Stärke, und nicht ein Stück weniger an Stärke!"@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes très heureux d’accueillir M. le Premier ministre Rodríguez Zapatero dans l’enceinte du Parlement européen. Nous nous réjouissons de votre venue ici après le sommet de Lisbonne, et 72 heures seulement après votre nomination en tant que candidat Premier ministre. Et nous aurions été encore plus heureux si le groupe PPE-DE s’était au moins fait représenter par son président aujourd’hui. M. Zapatero a évoqué nombre de questions très diverses. Au nom de mon groupe et des hommes et surtout des femmes qui le composent, permettez-moi ces quelques mots sur l'égalité des sexes. Peu de chefs de gouvernement en Europe ont fait autant pour promouvoir les droits des femmes que vous, Monsieur Zapatero, et le Parlement européen se doit de vous remercier pour vos initiatives dans ce domaine. Monsieur Zapatero, s'il vous plaît, poursuivez vos politiques excellentes, modernes et progressistes. Elles sont bonnes pour l'Espagne et ce qui est bon pour l'Espagne est également bon pour l'Europe. Poursuivez sur votre voie, Monsieur le Premier ministre. Je peux vous dire une chose: M. Daul a manqué l'excellent discours prononcé cet après-midi par le Premier ministre espagnol. Il a également manqué le discours nettement moins convaincant de M. Mayor Oreja, de sorte que, pour lui, son absence s'est probablement révélée une bonne chose. Et puisque les sièges vides dans la partie droite de l'hémicycle en disent long, permettez-moi de préciser que lorsque le Premier ministre suédois Reinfeldt, qui fait partie de leur famille politique, nous rendra visite, le groupe socialiste sera présent en nombre similaire à aujourd'hui. Je pense en effet que la courtoisie est une qualité que l'on possède ou non et ceux à ma droite en sont manifestement dépourvus! L'Espagne et les Espagnols, représentés par le Premier ministre de leur pays, ont le droit d'être respectés, plus précisément: respectés par toutes les familles politiques dans cette Assemblée. Que le peuple espagnol soit assuré de notre respect. M. Zapatero, vous avez remercié cette Assemblée et vous avez remercié l'Union européenne. Cette phrase émanant du chef du gouvernement de l'Espagne, un pays qui a souffert pendant 40 années sous une dictature brutale et impitoyable et qui a gagné sa liberté et sa diversité démocratique à travers son intégration à l'Europe, reste dans nos mémoires. Le fait que vous, Premier ministre espagnol, remerciiez l'Union européenne vous honore. Cependant, nous vous devons aussi des remerciements du fait que l'Espagne a mené ses efforts à bon terme. Nous nous devons de remercier les Espagnols, les démocrates espagnols, hommes et femmes. Leur contribution à l'Europe est une contribution à la démocratie, à la diversité, au progrès culturel et à la stabilité sociale. C'est pourquoi nous devons exprimer nos propres remerciements vis-à-vis du gouvernement espagnol. L'Espagne est un modèle pour l'Europe, comme l'est la région ibérique en général. Incidemment, cela s'applique également à la Grèce et à tous les pays qui ont surmonté les dictatures fascistes et mis le cap sur l'Union européenne au début et au milieu de la décennie quatre-vingts. En tant que citoyens d'Europe occidentale, nous avions alors la liberté de voyager vers ces pays, ce qui nous permet de mieux apprécier la différence. L'Espagne possède une économie florissante. C'est un pays aux belles perspectives, plein d'espoir, un pays dont les citoyens ont grandement contribué à la paix dans le monde, un pays économiquement prospère et qui, à juste titre, frappe à la porte du G8 en raison de son assise économique. Qui aurait cru cela possible il y a vingt ans? Pour quelle raison est-ce que je prétends que l'Espagne est un modèle? Comme vous l'avez vous-même déclaré, Monsieur le Premier ministre, si les politiques structurelles et régionales de l'Union européenne ont les mêmes effets économiques dans les pays qui ont adhéré à l'Union le 1 mai 2004 qu'en Espagne, l'Europe dans son ensemble peut envisager l'avenir dans un esprit très positif. Voilà pourquoi l'Espagne est un modèle pour l'Europe. Monsieur le Premier ministre, l'Espagne – comme vous l'avez formulé vous-même – a réussi grâce à son intégration européenne. Comme beaucoup d'autres pays d'Europe, l'Espagne a abandonné un peu de sa souveraineté en introduisant l'euro. Renoncer à sa souveraineté sur le plan monétaire signifie renoncer à une part de sa souveraineté nationale. Néanmoins, imaginons un instant ce qui serait advenu si l'Espagne utilisait toujours la peseta et imaginons les événements si le gouvernement Zapatero avait, comme premier geste, déclaré "nous retirons nos troupes d'Irak". Le dollar américain aurait pu se jouer de la peseta, avec quel impact économique? Renoncer à la souveraineté nationale sur le plan monétaire a, au contraire, conféré à l'Espagne un surcroît d'indépendance et de souveraineté. Voilà une autre bonne raison de considérer l'Espagne comme un bon modèle, en montrant comment l'intégration européenne confère plus de puissance et non moins."@fr8
". Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy örömmel üdvözöljük Rodríguez Zapatero miniszterelnök urat itt az Európai Parlamentben. Akkor is örömmel látjuk Önt, ha a lisszaboni csúcstalálkozót követően jött el hozzánk, csak 72 órával azután, hogy kormányfőnek jelölték. Még inkább örültünk volna, ha a PPE-DE képviselőcsoport elnöke legalább arra vette volna a fáradságot, hogy ma köztünk legyen. Zapatero úr különböző kérdésekről beszélt. Képviselőcsoportom nevében, különösen a csoportomban levő nők nevében, hadd ejtsek néhány szót a nemek közötti egyenlőségről. Nagyon kevés európai kormányfő tett többet a nők jogaiért, mint Ön, Zapatero úr, és az Európai Parlament emiatt is köszönettel tartozik Önnek. Zapatero úr, kérem, folytassa így tovább kiváló, modern és haladó szellemű politikáját. Jót tesz vele Spanyolországnak, és ami jó Spanyolországnak, az Európának is jó. Csak így tovább, miniszterelnök úr. Egy dolgot mondhatok: Daul úr ma délután egy jó beszédet mulasztott el a spanyol miniszterelnök részéről. Egy kevésbé meggyőző beszédet is elmulasztott, Mayor Orejáét, úgyhogy talán jobb is, hogy nem volt jelen. Mivel a Parlament jobb oldalán üresen maradt székek önmagukért beszélnek, szabadjon csak annyit mondanom, hogy amikor az ő politikai körükbe tartozó svéd miniszterelnök, Reinfeldt úr látogat meg bennünket, a szocialisták ugyanolyan létszámban lesznek jelen, mint a mai napon, mert szerintem az udvariasság olyan tulajdonság, ami vagy megvan az emberben, vagy nincs meg, és a jobb oldalon ülőkben nincs meg! Spanyolországnak és a spanyol népnek joga van a tiszteletre, és ez a Parlament minden politikai csoportjától kijár nekik. Mi megadjuk a spanyol népnek ezt a tiszteletet. Zapatero úr! Ön köszönetet mondott a Parlamentnek, és köszönetet mondott az Európai Uniónak. Ez egy nagyon emlékezetes mondat volt Spanyolország kormányfőjétől, egy olyan ország kormányfőjétől, amely 40 évig szenvedett egy könyörtelen és brutális diktatúra jármában, és amely az Európába való integrációja révén nyerte el szabadságát és demokratikus sokféleségét. Az, hogy Ön, a spanyol miniszterelnök ideáll, és köszönetet mond az Európai Uniónak, a dicséretére válik. De mi is köszönettel tartozunk Önnek azért, hogy Spanyolország sikerrel járt ezekben a törekvésekben. Köszönettel tartozunk a spanyol népnek, a spanyol demokratáknak, férfiaknak és nőknek. Az ő hozzájárulásuk Európához, a demokráciához, a sokféleséghez, a kulturális haladáshoz és a társadalmi stabilitáshoz való hozzájárulás. Ezért nekünk is ki kell fejeznünk köszönetünket a spanyol kormánynak. Spanyolország és maga az ibériai térség modellértékű Európa számára. Ugyanez vonatkozik tulajdonképpen Görögországra is és mindazon országokra, ahol fasiszta diktatúrákat győztek le, és már a 80-as évek elején és közepén az Európai Unió felé vezető útra léptek. Mi nyugat-európaiak már akkor is szabadon utazhattunk ezekbe az országokba, így össze tudjuk vetni akkori és mostani állapotukat. Spanyolországnak virágzó gazdasága van. Szép jövővel rendelkező ország, tele reménnyel; ennek az országnak a népe jelentősen hozzájárult a világbéke eléréséhez, gazdaságilag virágzik, gazdasági ereje folytán jogos az az igénye, hogy bekerüljön a G8-ak közé. Ki gondolta volna ezt 20 éve? Szóval, miért is mondjuk, hogy Spanyolország példaértékű? Ahogy Ön is mondta, miniszterelnök úr, ha az Európai Unió strukturális és regionális politikája hasonló gazdasági eredményeket érne el a 2004. május 1-jén csatlakozott országokban, mint Spanyolországban, akkor Európa egésze nagyon pozitív jövőnek nézhet elébe, és ez az, amiért Spanyolország modellértékű Európa számára. Miniszterelnök úr, Spanyolország számára – Ön ezt kiválóan fogalmazta meg – igen hasznosnak bizonyult az Európához való csatlakozás. Mint sok más országnak az Európai Unióban, Spanyolországnak is le kellett mondania szuverenitása egy részéről azáltal, hogy bevezette az eurót. A nemzeti valuta szuverenitásáról való lemondás a nemzeti szuverenitás egy részéről való lemondással egyenértékű. Mégis, gondoljuk csak át egy percre, mi történt volna, ha Spanyolország megtartja a pezetát, és képzeljük el, mi lett volna, ha a Zapatero kormány első hivatalos lépése az Irakban állomásozó spanyol csapatok visszavonása lett volna. Ha a pezeta az USA-dollár kedvezőtlen hatása alá került volna, az vajon miféle gazdasági következménnyel járt volna? A nemzeti valuta szuverenitásáról való lemondás a valóságban egyfajta függetlenséget és szuverenitást adott Spanyolországnak. Ez ismét egy ok arra, hogy miért jó modell számunkra Spanyolország: mert megmutatja, hogy az Európába történő integráció nem gyengébbé, hanem erősebbé tesz."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo molto lieti di accogliere il Primo Ministro Rodríguez Zapatero al Parlamento europeo. Ci fa piacere che lei sia venuto qui dopo il Vertice di Lisbona, nonché 72 ore dopo la sua nomina a candidato. Saremmo stati ancor più felici se oggi il gruppo PPE–DE fosse stato rappresentato almeno dal proprio Presidente. Il Primo Ministro Zapatero ha trattato varie questioni. A nome del mio gruppo, degli uomini e in particolare delle donne che vi fanno parte, desidero soltanto accennare alle pari opportunità. Esistono davvero pochi i capi di governo in Europa che si siano impegnati più di lei, signor Primo Ministro, nel promuovere i diritti delle donne. Anche per questo, a lei va il ringraziamento del Parlamento europeo. Signor Primo Ministro, la esortiamo a perseverare in queste sue politiche eccellenti, moderne e progressiste. Fanno bene alla Spagna, e ciò che fa bene alla Spagna è benefico anche per l’Europa. Continui così, signor Primo Ministro. Vi posso dire una cosa: questo pomeriggio, l’onorevole Daul si è perso un bel discorso del Primo Ministro spagnolo! Si è anche perso quello meno bello dell’onorevole Mayor Oreja, quindi per lui forse è stato meglio non presenziare. Poiché i posti vuoti nell’ala destra di quest’Aula sono molto eloquenti, permettetemi di dire che, quando il Primo Ministro svedese Reinfeldt ci farà visita, data la sua appartenenza alla stessa famiglia politica, il gruppo socialista parteciperà con gli stessi numeri di oggi; a mio giudizio la cortesia è una qualità che si ha o non si ha – e di certo manca a quelli che siedono sulla destra! La Spagna e gli spagnoli, rappresentati dal loro Primo Ministro, hanno diritto al rispetto da parte di tutti gli schieramenti politici di quest’Assemblea. Noi glielo accordiamo. Signor Zapatero, lei ha ringraziato quest’Assemblea e l’Unione europea. E’ stato davvero memorabile che lo abbia fatto il capo di governo di un paese che ha dovuto subire 40 anni di spietata e brutale dittatura, e che ha acquistato la propria libertà e pluralità democratica grazie all’integrazione europea. Alzarsi in piedi e ringraziare l’Unione europea le fa grande onore, signor Primo Ministro. Tuttavia, anche noi le dobbiamo dei ringraziamenti per il successo che ha coronato gli sforzi della Spagna. Dobbiamo ringraziare il popolo e i democratici spagnoli, uomini e donne, poiché il contributo reso all’Europa va a favore della democrazia, della pluralità, del progresso culturale e della stabilità sociale. Pertanto esprimiamo il nostro ringraziamento al governo spagnolo. La Spagna, così come tutta la regione iberica, rappresenta un modello per l’Europa. Per inciso, ciò vale anche per la Grecia e per tutti quei paesi che hanno dovuto superare le dittature fasciste e farsi strada verso l’Unione europea all’inizio e alla metà degli anni ‘‘80. In quanto europei occidentali, all’epoca noi avevamo la libertà di viaggiare in quei paesi, e ora siamo in grado di confrontare il loro passato con il loro presente. La Spagna è un paese in fiorente crescita economica, un paese pieno di speranza, con un grande futuro, il cui popolo ha reso un enorme contributo alla pace nel mondo, un paese dalla prospera economia che, data la sua forza, sta giustamente bussando alla porta del G8. Chi l’avrebbe mai detto vent’anni fa? E perché dico che la Spagna è un modello? Lei stesso lo ha affermato, signor Primo Ministro: se le politiche strutturali e regionali dell’Unione europea avranno gli stessi effetti economici prodottisi in Spagna anche nei paesi che sono entrati nell’Unione europea il 1° maggio 2004, l’Europa nel suo complesso potrà guardare a un futuro davvero radioso. Per questo dico che la Spagna è un modello per l’Europa. Signor Primo Ministro, la Spagna – come lei stesso ha spiegato molto bene – ha tratto giovamento dall’integrazione in Europa. Come molti altri paesi dell’Unione europea, la Spagna ha ceduto una parte di sovranità quando ha introdotto l’euro. La rinuncia alla sovranità monetaria comporta la cessione di una parte di sovranità nazionale. Eppure, proviamo ad immaginarci solo per un attimo cosa sarebbe potuto succedere, se la Spagna avesse mantenuto la peseta e se il governo Zapatero avesse decretato come primo atto ufficiale il ritiro delle truppe dall’Iraq. Il dollaro avrebbe potuto prendersi gioco della peseta, e con quali conseguenze economiche? La cessione della sovranità monetaria ha in realtà conferito un certo grado di indipendenza e sovranità alla Spagna. Ecco un altro motivo per cui questo paese rappresenta un valido modello: esso dimostra che l’integrazione europea rende più forti, non più deboli!"@it12
". Pone Pirmininke, ponios ir ponai, labai džiugu pasveikinti Ministrą Pirmininką čia, Europos Parlamente. Taip pat džiugu, kad atvykote po Lisabonos susitikimo ir praėjus vos 72 valandom po jūsų paskyrimo kandidatu. Būtų dar džiugiau, jei PPE-DE grupei šiandien atstovautų bent jau grupės pirmininkas. Ponas Zapatero kalbėjo įvairiomis skirtingomis temomis. Savo grupės ir savo grupės vyrų ir ypač moterų vardu leiskite tarti keletą žodžių apie lyčių lygybę. Tikrai nedaug Europos valstybių vyriausybių nuveikė tiek daug kovodamos už moterų teises, kaip jūs pone Zapatero, todėl Europos Parlamentas privalo padėkoti jums už pasiekimus šioje srityje. Pone Zapatero, toliau vykdykite puikią, šiuolaikišką ir progresyvią politiką. Ji padeda kurti gerovę Ispanijoje, o tai, kas tinka Ispanijai, tinka ir Europai. Linkiu sėkmės, Ministre Pirmininke. Galiu pasakyti vieną dalyką. Ponas Daul prarado galimybę išklausyti gerą kalbą, kurią šią popietę pasakė Ispanijos Ministras Pirmininkas. Jis taip pat neišklausė mažiau įtikinančios pono Mayor Oreja kalbos, todėl tikriausiai jam pasisekė, kad jo čia nebuvo. Tuščios kėdės dešinėje šių Rūmų pusėje kalba pačios už save, todėl leiskite pasakyti, kad kai Švedijos Ministras Pirmininkas Reinfeldt, kuris priklauso jų politinei grupei, mus aplankys, Socialistų frakcijos narių lankomumas bus toks pat, kaip šiandien, nes etiketas, manau, yra savybė, kurią arba turi, arba ne, o esantys dešinėje akivaizdžiai jos neturi! Ispanija ir ispanai, kuriems atstovauja šios valstybės Ministras Pirmininkas, turi teisę būti gerbiamais, o tai reiškia visų šiuose Rūmuose susirinkusių politinių grupių pagarbą. Mes rodome Ispanijos piliečiams šią pagarbą. Pone padėkojote šiems Rūmams ir padėkojote Europos Sąjungai. Tai įsimintinas sakinys iš Ispanijos vyriausybės vadovo lūpų, nes ši šalis 40 metų kentėjo nuožmią ir brutalią diktatūrą ir išsikovojo laisvę bei demokratinę įvairovę integruodamasi į Europą. Tai, kad jūs, Ispanijos Ministre Pirmininke, stovėjote priešais mus ir dėkojote Europos Sąjungai, yra labai svarbu. Tačiau mes taip pat turime jums padėkoti, nes Ispanijai pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų. Turime padėkoti Ispanijos žmonėms ir Ispanijos demokratams, vyrams ir moterims. Jų indėlis į Europą ir indėlis į demokratiją, įvairovę, kultūrinę pažangą ir socialinį stabilumą. Todėl turime garsiai išreikšti savo padėką Ispanijos vyriausybei. Ispanija yra Europos modelis kaip ir visas Iberijos regionas. Tą patį netiesiogiai galima pasakyti Graikijai ir visoms toms valstybėms, kurioms pavyko įveikti fašistinę diktatūrą ir aštuntojo dešimtmečio viduryje iškelti su Europos Sąjunga susijusius tikslus. Kaip vakarų Europiečiai mes tuo laiku galėjome laisvai nuvykti į šias šalis, todėl galime palyginti, kokios jos buvo tada, ir kokios yra dabar. Ispanija yra klestinčios ekonomikos šalis. Tai šalis, kurios laukia šviesi ateitis, daugybė vilčių, šalis, kurios piliečiai nemažai prisidėjo kuriant taiką visame pasaulyje, šalis, kuri ekonomiškai klesti ir turi teisę belstis į ekonomiškai klestinčių G8 valstybių duris. Kas prieš 20 metų būtų galėjęs patikėti, kad tai įmanoma? Tad kodėl sakau, kad Ispanija yra modelis? Kaip jūs pats, Ministre Pirmininke, sakėte, jei Europos Sąjungos struktūrinė ir regioninė politika turėtų tokią pačią ekonominę įtaką valstybėse, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužė 1 d., kaip tai vyko Ispanijoje, Visa Europa gali tikėtis labai šviesios atities, todėl Ispanija yra Europos modelis. Ministre Pirmininke, jūs labai teisingai pasakėte, kad Ispanija laimėjo iš integracijos į Europos Sąjungą. Kaip ir daugybė kitų Europos Sąjungos valstybių, Ispanija atsisakė kai kurių savo laisvių, kai buvo įvestas euras. Atsisakyti su valiuta susijusios suvereniteto reiškia atsisakyti dalį nacionalinio suvereniteto. Tačiau įsivaizduokime, kas būtų nutikę, jei Ispanijoje vis dar būtų naudojama peseta, ir įsivaizduokime, kas būtų nutikę jei Zapatero vyriausybė pirmuoju savo veiksmu būtų pareiškusi „mes atitraukiame savo būrius iš Irako“. JAV doleris žaistų žaidimus su peseta, o kokios būtų to ekonominės pasekmės? Todėl atsisakiusi su valiuta susijusio suvereniteto elemento Ispanija iš tikrųjų išsikovojo nemažai nepriklausomybės ir suvereniteto kaip valstybė. Tai yra dar viena priežastis, kodėl Ispaniją reikia laikyti tinkamu modeliu, rodančiu, kokių pranašumų teikia integraciją į Europą."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Mēs ar prieku sveicam premjerministru šeit, Eiropas Parlamentā. Mēs arī priecājamies, ka jūs šeit ieradāties pēc Lisabonas augstākā līmeņa sanāksmes un tikai 72 stundas pēc jūsu izvirzīšanas par kandidātu. Mēs būtu vēl priecīgāki, ja PPE-DE grupu šodien būtu pārstāvējis tās priekšsēdētājs. kungs runāja par dažādiem jautājumiem. Savas grupas vārdā un jo īpaši savas grupas sieviešu vārdā es vēlos teikt dažus vārdus par dzimumu vienlīdzību. Tikai dažu Eiropas valstu valdību vadītāji ir paveikuši vairāk nekā jūs kungs, lai veicinātu sieviešu tiesību ievērošanu. Tādēļ Eiropas Parlaments ir jums parādā lielu pateicību par ieguldījumu arī šajā jomā. kungs, turpiniet īstenot savu izcilo, moderno un progresīvo politiku. Tā ir lietderīga Spānijai, un tas, kas ir lietderīgs Spānijai, ir lietderīgs arī Eiropai. Tā turpiniet, premjerministra kungs! Es jums varu pateikt to, ka kungs šajā pēcpusdienā ir nokavējis Spānijas premjerministra iespaidīgo runu. Viņš nokavēja arī mazāk pārliecinošo runu, tādēļ varbūt ir labi, ka viņa šeit nebija. Tā kā tukšās vietas šīs zāles labajā pusē runā pašas par sevi, ļaujiet man atzīmēt, ka tad, kad pie mums viesosies Zviedrijas premjerministrs kungs, kurš pieder viņu politiskajai grupai, Sociālistu grupa būs pārstāvēta tikpat lielā skaitā kā šodien, jo, pēc manām domām, pieklājība ir īpašība, kas vai nu piemīt, vai nepiemīt, un tiem, kuri sēž pa labi, tā nepiemīt! Spānija un spāņi, kurus pārstāv viņu premjerministrs, ir pelnījuši visu mūsu šajā Parlamentā pārstāvēto politisko grupu cieņu. Mēs to apliecinām arī Spānijas tautai. kungs, jūs izteicāt pateicību šim Parlamentam un Eiropas Savienībai. Tas ir neaizmirstami, jo to saka tādas valsts valdības vadītājs, kura 40 gadus ir cietusi no nežēlīgas un brutālas diktatūras un kura ir ieguvusi brīvību un demokrātiju, integrējoties Eiropā. Tas, ka jūs, premjerministra kungs, pateicāties Eiropas Savienībai, dara jums lielu godu. Tomēr mums jāsaka paldies arī jums par to, ka Spānijas centieni ir bijuši veiksmīgi. Mēs izsakām pateicību visai Spānijas tautai un demokrātiem — gan vīriešiem, gan sievietēm. Viņu sniegtais ieguldījums Eiropas attīstībā ir arī ieguldījums demokrātijas, dažādības, kultūras progresa un sociālās stabilitātes veicināšanā. Tādēļ mēs izsakām pateicību arī Spānijas valdībai. Spānija ir tāds modelis, kāds nepieciešams Eiropai, tāpat kā Ibērijas reģions kopumā. Tas pats attiecas arī uz Grieķiju un visām tām valstīm, kurām bija jāpārvar fašistiskā diktatūra un jānosaka kurss uz Eiropas Savienību astoņdesmito gadu sākumā un vidū. Mums, kā Rietumeiropas valstu pārstāvjiem, tajā laikā bija iespēja apmeklēt šīs valstis, tādēļ mums ir iespēja salīdzināt, kādas tās bija toreiz un kādas ir tagad. Spānija ir valsts, kurā norisinās ekonomiskais uzplaukums. Tā ir valsts ar lielu nākotni un cerībām, kuras iedzīvotāji veikuši nenovērtējamu ieguldījumu miera veicināšanā visā pasaulē. Tā ir valsts, kurā notiek ekonomiskā attīstība un kura jau „klauvē” pie G8 valstu grupas durvīm savas ekonomiskās varas dēļ. Kurš gan pirms 20 gadiem varēja iedomāties, ka tas būs iespējams? Kādēļ es apgalvoju, ka Spānija ir minētais modelis? Kā jūs pats teicāt, premjerministra kungs, ja Eiropas Savienības strukturālajai un reģionālajai politikai būtu tāda pati ekonomiskā ietekme uz valstīm, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, kāda tā bija uz Spāniju, Eiropa varētu cerēt uz ļoti pozitīvu nākotni. Tādēļ Spānija ir Eiropas modelis. Premjerministra kungs, jūs to ļoti labi formulējāt, ka Spānijas veiksme skaidrojama ar tās integrāciju Eiropā. Kā daudzas citas Eiropas Savienības valstis Spānija daļēji zaudēja savu neatkarību līdz ar eiro ieviešanu. Atteikties no neatkarības valūtas dēļ nozīmē atteikties no valsts neatkarības. Tomēr uz mirkli iedomāsimies, kas varētu notikt, ja Spānijā joprojām būtu pesetas un ja valdība teiktu: „Mēs izvedīsim savus bruņotos spēkus no Irākas.” ASV dolārs varētu „izspēlēt nelabu joku” ar pesetu, un tam būtu negatīvas ekonomiskas sekas. Būtībā atteikšanās no savas valūtas piešķīra Spānijai zināmu neatkarības un suverenitātes pakāpi. Tas ir vēl viens iemesls, kādēļ Spānija ir labs modelis, kas pierāda, ka integrācija piešķir valstij lielāku spēku."@lv13
"Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir freuen uns, Herr Ministerpräsident Zapatero, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir freuen uns auch, dass Sie nach dem Gipfel von Lissabon gekommen sind. Wir freuen uns auch, dass Sie 72 Stunden nach Ihrer Ernennung zum Kandidaten gekommen sind. Wir hätten uns noch mehr gefreut, wenn die EVP-ED-Fraktion wenigstens durch ihren Fraktionsvorsitzenden anwesend gewesen wäre. Wir haben von Herrn Zapatero vieles gehört. Ich will im Namen meiner Fraktion und vor allen Dingen im Namen der Männer, aber insbesondere der Frauen in meiner Fraktion auch ein Wort zur Politik der Gleichstellung der Geschlechter sagen. Kaum ein Regierungschef in Europa hat sich mehr für die Rechte von Frauen eingesetzt als Sie, Herr Zapatero. Auch dafür gebührt Ihnen der Dank des Europäischen Parlaments. Señor Rodríguez Zapatero, siga con su excelente política, moderna y progresista. Es buena para España y lo que es bueno para España es bueno para Europa. Adelante, Presidente. Denn eines kann ich Ihnen sagen: Herr Daul hat eine gute Rede des spanischen Ministerpräsidenten verpasst! Er hat eine weniger gute Rede von Herrn Mayor Oreja verpasst, deshalb war es für ihn vielleicht ganz gut, dass er nicht da war. Ich sage Ihnen das, weil die leeren Ränge auf der rechten Seite dieses Hauses ja auch etwas aussagen: Wenn Ministerpräsident Reinfeldt aus Schweden kommt, der ja ihrer Parteifamilie angehört, wird die sozialistische Fraktion so anwesend sein wie heute, denn Höflichkeit, die hat man oder man hat sie nicht! Sie haben sie nicht! Spanien und die Spanierinnen und Spanier, die durch den Ministerpräsidenten dieses Landes vertreten werden, haben Anspruch auf Respekt, auch von den politischen Familien dieses Hauses. Wir zollen diesem spanischen Volk Respekt. Sie, Herr Zapatero, haben sich beim Europäischen Parlament bedankt. Sie haben sich bei der Europäischen Union bedankt. Das war ein großartiger Satz, dass der Regierungschef Spaniens, eines Landes, das vierzig Jahre unter einer rücksichtslosen und brutalen Diktatur leiden musste, und das seine Freiheit und seine demokratische Vielfalt durch die Integration in Europa erworben hat, dass ein spanischer Ministerpräsident sich bei der Europäischen Union dafür bedankt. Das ehrt Sie. Aber dass Spanien das geschafft hat, dafür haben wir dem spanischen Volk und den spanischen Demokratinnen und Demokraten zu danken. Denn ihr Beitrag zu Europa ist ein Beitrag zu Demokratie, Vielfalt, zu kulturellem Fortschritt und zur sozialen Stabilität. Dank an die spanische Regierung! Spanien ist ein Modell, so wie der iberische Raum insgesamt. Das gilt übrigens auch für Griechenland und all jene Länder, die faschistische Diktaturen überwinden mussten und Mitte und zu Beginn der 80er Jahre den Weg in die Europäische Union fanden. Wir, die wir als Westeuropäerinnen und Westeuropäer die Freiheit hatten, in dieser Zeit in diese Staaten zu reisen, wir haben die Chance, sie zu vergleichen, wie sie zu Beginn und Mitte der 80er Jahre waren, und wie sie heute sind. Spanien ist ein Land, das ökonomisch blüht. Ein Land voller Zukunft, ein Land voller Hoffnung, ein Land mit Menschen, die einen enormen Beitrag für den Frieden in der Welt geleistet haben. Ein Land, das ökonomisch prosperiert, ein Land, das von seiner ökonomischen Kapazität her zu Recht an die Tür der G8-Staaten klopft. Wer hätte das vor 20 Jahren für möglich gehalten? Und warum sage ich, Spanien ist ein Modell? Sie haben es auch gesagt, Herr Ministerpräsident: Wenn die Strukturpolitik, wenn die Regionalpolitik der Europäischen Union in den Ländern, die am 1. Mai 2004 dieser Union beigetreten sind, die gleichen ökonomischen Effekte auslöst, wie das in Spanien der Fall war, dann geht ganz Europa einer sehr guten Zukunft entgegen. Deshalb ist Spanien ein Modell für Europa. Herr Ministerpräsident Zapatero, Spanien – das haben Sie sehr gut ausgedrückt – hat durch die Integration in Europa gewonnen. Spanien hat wie viele andere Länder der Europäischen Union ein Stück Souveränität aufgegeben, als es den Euro eingeführt hat. Die Aufgabe von Währungssouveränität ist die Aufgabe eines Stücks nationaler Souveränität. Aber stellen wir uns doch einmal vor, Spanien hätte noch die Peseta als Währung. Und stellen wir uns einmal vor, die Regierung Zapatero hätte als erste Amtshandlung gesagt, wir ziehen unsere Soldaten aus dem Irak ab, und der amerikanische Dollar hätte mit der Peseta spielen können. Welche ökonomischen Auswirkungen hätte das haben können? Die Aufgabe dieses Stücks Souveränität bei der Währung hat ein Stück Unabhängigkeit und Souveränität für Spanien hinzugebracht. Deshalb ist Spanien auch ein gutes Modell. Europäische Integration bringt ein Stück mehr an Stärke, und nicht ein Stück weniger an Stärke!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, met groot genoegen heten we minister-president Rodríguez Zapatero welkom in het Europees Parlement. We zijn ook blij dat u hier komt na de top van Lissabon en dat u hier slechts 72 uur na uw nominatie als kandidaat komt. Het zou ons zelfs nog meer plezier gedaan hebben als de PPE-DE-Fractie zich vandaag ten minste had laten vertegenwoordigen door haar fractievoorzitter. De heer Zapatero heeft vele onderwerpen aangesneden . Ik wil namens de mannen, maar vooral de vrouwen in mijn fractie graag iets zeggen over de gelijkheid van mannen en vrouwen. Er zijn maar weinig regeringsleiders in Europa geweest die meer gedaan hebben dan u voor de bevordering van de rechten van vrouwen, mijnheer Zapatero, en het Europees Parlement is u ook voor uw inspanningen op dat gebied dank verschuldigd. Mijnheer Zapatero, wij vragen u door te gaan met uw uitstekende, moderne en progressieve beleid. Dat is goed voor Spanje, en wat goed is voor Spanje, is ook goed voor Europa. Ga zo voort, mijnheer de minister-president. Ik kan u één ding vertellen: de heer Daul is vanmiddag een goede toespraak van de Spaanse minister-president misgelopen. Hij is ook een minder overtuigende toespraak van de heer Mayor Oreja misgelopen, dus misschien was het wel goed dat hij er niet was. Omdat de lege stoelen aan de rechterkant van dit Huis boekdelen spreken, kan ik u vertellen dat de sociaal-democratische fractie in even groten getale aanwezig zal zijn als vandaag bij het bezoek van de Zweedse minister-president Reinfeldt, die tot de politieke gezindheid van rechts behoort, want hoffelijkheid heb je nu eenmaal of je hebt haar niet! En u hebt haar niet! Spanje en de Spanjaarden, die vertegenwoordigd worden door de minister-president van hun land, hebben recht op respect, ook van de politieke families in dit Huis. Wij betonen het Spaanse volk respect. U, mijnheer Zapatero, hebt dit Huis bedankt en u hebt de Europese Unie bedankt. Dat was een groots gebaar van de regeringsleider van Spanje – een land dat veertig jaar geleden heeft onder een meedogenloze, brute dictatuur en dat zijn vrijheid en democratische verscheidenheid heeft veroverd door zijn integratie in Europa. Het siert de Spaanse minister-president dat hij hier de Europese Unie bedankt heeft. Wij zijn u echter ook dank verschuldigd voor het feit dat Spanje zijn inspanningen met succes heeft weten te bekronen. Wij danken het Spaanse volk en de Spaanse democraten, mannen en vrouwen, daarvoor. Hun bijdrage aan Europa is een bijdrage aan de democratie, verscheidenheid, culturele vooruitgang en sociale stabiliteit. Dank daarvoor aan de Spaanse regering! Spanje is een voorbeeld voor Europa, net als het Iberische gebied als geheel. Hetzelfde geldt trouwens voor Griekenland en al die andere landen die een fascistische dictatuur te boven moesten komen en in het begin en het midden van de jaren tachtig hun weg vonden in de Europese Unie. Wij, West-Europeanen, hadden in die tijd de vrijheid in die landen rond te reizen en we kunnen de situatie toen en nu dus met elkaar vergelijken. Spanje is een land met een bloeiende economie. Het is een land met een grote toekomst, vol hoop, een land waarvan de bewoners een enorme bijdrage hebben geleverd aan de vrede in de wereld, een land dat het economisch goed gaat en dat vanwege zijn economische kracht terecht op de deur klopt van de G8-landen. Wie had twintig jaar geleden gedacht dat dat mogelijk zou zijn? En waarom zeg ik dat Spanje een voorbeeld is? Zoals u zelf al zei, mijnheer de minister-president, als het structurele en regionale beleid van de Europese Unie dezelfde economische effecten heeft in de landen die op 1 mei 2004 tot de Unie toegetreden zijn als in Spanje, kan Europa als geheel een heel mooie toekomst tegemoet zien. Daarom is Spanje een voorbeeld voor Europa. Minister-president Zapatero, Spanje heeft gewonnen doordat het in Europa geïntegreerd is. Dat hebt u heel goed gezegd. Net als vele andere landen in de Europese Unie heeft Spanje een deel van zijn soevereiniteit opgegeven toen het de euro invoerde. Opgeven van soevereiniteit over de muntsoort betekent het opgeven van een deel van de nationale soevereiniteit. Maar laten we eens kijken wat er gebeurd zou kunnen zijn als Spanje nog steeds de peseta had en stel je voor dat de regering Zapatero als eerste regeringsdaad gezegd had: “We trekken onze troepen terug uit Irak”. De Amerikaanse dollar had spelletjes kunnen spelen met de peseta. Welke economische effecten zou dat gehad kunnen hebben? Juist het opgeven van de soevereiniteit over de muntsoort bracht een zekere mate van onafhankelijkheid en zelfbeschikking voor Spanje met zich mee. Dat is nog een reden waarom Spanje een goed voorbeeld is, want het laat zien hoe Europese integratie versterkt, en niet verzwakt."@nl3
". − Panie przewodniczący, panie i panowie! Serdecznie witamy pana premiera Rodrigueza Zapatero w Parlamencie Europejskim. Jest mi także bardzo miło, że przybył pan tutaj po szczycie lizbońskim i jedynie 72 godziny po pańskiej nominacji na kandydata. Bylibyśmy jeszcze bardziej zadowoleni, gdyby grupa PPE-DE była przynajmniej reprezentowana przez ich przewodniczącego. Pan premier Zapatero poruszył wiele różnych zagadnień. W imieniu mojej grupy, a szczególnie należących do niej kobiet chciałbym powiedzieć kilka słów na temat równości płci. Niewiele szefów rządów w Europie zrobiło więcej w kwestii promocji praw kobiet niż pan, panie premierze Zapatero, a Parlament Europejski jest winien panu podziękowanie za wysiłki w tej dziedzinie. Panie premierze Zapatero! Proszę kontynuować swoją doskonałą, nowoczesną i postępową politykę. Jest ona dobra dla Hiszpanii, a to, co dobre dla Hiszpanii, jest także dobre dla Europy. Proszę kontynuować, panie premierze. Mogę z pewnością powiedzieć jedno: pan poseł Daul stracił dziś okazję do wysłuchania znakomitego przemówienia hiszpańskiego premiera. Przegapił także znacznie mniej przekonujące przemówienie pana posła Oreji, więc być może to dobrze, że go tu nie było. Puste miejsca po prawej stronie mówią same za siebie; chciałbym także powiedzieć, że kiedy odwiedzi nas szwedzki premier Reinfeldt, należący do pokrewnej rodziny politycznej, grupa socjalistyczna stawi się w podobnym składzie i w podobnej liczbie, ponieważ uważam uprzejmość za cechę, którą albo się posiada, albo też nie, a osoby siedzące po prawej stronie tej Izby zdecydowanie jej nie posiadają! Hiszpania i Hiszpanie, reprezentowani przez premiera swojego kraju, mają prawo do szacunku, do szacunku ze strony wszystkich opcji politycznych w tej Izbie. My darzymy Hiszpanów szacunkiem. Panie premierze Zapatero! Podziękował pan tej Izbie i Unii Europejskiej. Jest to zdanie godne zapamiętania, ponieważ pochodzi od szefa rządu Hiszpanii, kraju, który przed czterdziestu laty cierpiał pod bezwzględną i brutalną dyktaturą i który zyskał wolność i różnorodność demokratyczną poprzez integrację z Europą. Panie premierze Hiszpanii! To, że wstał pan i podziękował Unii Europejskiej, bardzo dobrze o panu świadczy. Jednakże my także mamy wobec pana dług i musimy podziękować za to, że Hiszpania odniosła w swoich wysiłkach sukces. Jesteśmy winni podziękowania Hiszpanom, hiszpańskim demokratom, mężczyznom i kobietom. Ich wkład w budowanie Europy jest wkładem w demokrację, różnorodność, postęp kulturowy i stabilność społeczną. Dlatego też musimy dać wyraz naszej wdzięczności dla rządu Hiszpanii. Hiszpania jest wzorem dla Europy, podobnie jak cały region iberyjski. Nawiasem mówiąc, to samo odnosi się do Grecji i wszystkich tych krajów, które musiały przezwyciężyć dyktaturę faszystowską i w połowie lat 1980-tych obrać kurs na Unię Europejską W tamtym okresie, jako obywatele zachodniej Europy, mogliśmy swobodnie podróżować do tych krajów, tak więc możemy porównać to, jakie były te kraje wtedy i teraz. Hiszpania jest krajem z kwitnącą gospodarką. Jest krajem o wielkiej przyszłości, pełnym nadziei, krajem, którego obywatele w znaczny sposób przyczynili się do pokoju na świecie, krajem prosperującym gospodarczo, który słusznie puka do drzwi krajów G8 ze względu na swoją potęgę gospodarczą. Któż mógłby pomyśleć o tym 20 lat temu? Dlaczego więc twierdzę, że Hiszpania jest wzorem? Jak pan powiedział, panie premierze, jeśli polityka strukturalna i regionalna odnosi takie same jak w Hiszpanii efekty gospodarcze w krajach, które weszły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., Europa jako całość może spodziewać się bardzo dobrej przyszłości, i właśnie dlatego Hiszpania jest dla Europy wzorem. Panie premierze! Hiszpania, jak pan to znakomicie ujął, wygrała w wyniku integracji z Europą. Jak wiele innych krajów w Unii Europejskiej, Hiszpania zrzekła się w pewnym stopniu swojej suwerenności w momencie wprowadzenia euro. Zrzeczenie się suwerenności ze względu na walutę oznacza zrzeczenie się części suwerenności państwowej. Jednakże wyobraźmy sobie przez chwilę, co mogłoby się stać, gdyby Hiszpania nadal miała pesety i gdyby pierwszym zarządzeniem rządu Zapatero było wycofanie wojsk z Iraku? Dolar amerykański mógłby nawiązać relację do pesety, co mogłoby mieć nieprzewidywalne skutki gospodarcze. Zrezygnowanie z waluty w rzeczywistości pomogło Hiszpanii osiągnąć pewną niepodległość i suwerenność. Jest to kolejna przyczyna, dla której Hiszpania jest dobrym wzorem, ukazującym, w jaki sposób integracja europejska przynosi korzyści, a nie osłabia."@pl16
". Senhor Presidente, caros Colegas, é com muito prazer que recebemos o senhor Primeiro-Ministro Rodríguez Zapatero aqui no Parlamento Europeu. Registámos também com agrado a sua visita logo após a Cimeira de Lisboa, e o facto de ter cá vindo apenas 72 horas após a sua nomeação como Chefe do Governo. O dia de hoje teria sido ainda mais agradável se o actual chefe da delegação do Grupo PPE-DE tivesse estado presente. O senhor Primeiro-Ministro Zapatero falou de vários temas diferentes. Em nome do meu Grupo e em nome dos homens e, em especial, das mulheres do meu Grupo, permitam-me que deixe algumas palavras sobre a igualdade entre os géneros. Poucos chefes de Governo fizeram mais para promover os direitos das mulheres do que o senhor, e o Parlamento Europeu tem também a agradecer-lhe os seus esforços nessa área. Senhor Primeiro-Ministro Zapatero, faço votos para que continue a aplicar as suas políticas, que considero importantes, modernas e progressistas. Elas fazem bem à Espanha, e o que é bom para a Espanha também é bom para a Europa. Continue no mesmo caminho, Senhor Primeiro-Ministro. Uma coisa posso dizer: o senhor deputado Daul perdeu hoje um bom discurso do Primeiro-Ministro espanhol. Perdeu também um discurso pouco convincente do senhor deputado Mayor Oreja, pelo que talvez até tenha feito bem em se ausentar. Tendo em conta a mensagem transmitida pelos lugares vazios no lado direito deste hemiciclo, lanço um repto ao Grupo Socialista para que, no dia da visita do Primeiro-Ministro Reinfeldt, da Suécia, que não pertence à nossa família política, estejamos todos nos nossos lugares como hoje, porque acredito que a cortesia é uma qualidade que se pode ter ou não ter e pelos vistos a direita não tem! A Espanha e os espanhóis, representados pelo Primeiro-Ministro do seu país, têm o direito de ser respeitados, e por todas as famílias políticas deste hemiciclo. Nós respeitamos esse direito do povo espanhol. Senhor Primeiro-Ministro Zapatero, o senhor agradeceu ao Parlamento e agradeceu à União Europeia. Foi um momento memorável do Chefe do Governo de Espanha, um país que passou 40 anos sob o jugo de uma ditadura implacável e brutal e que conquistou a sua liberdade e a sua diversidade democrática através da integração na Europa. Senhor Primeiro-Ministro, subir ao púlpito e agradecer à União Europeia é um acto bem meritório da sua parte. Devo dizer, todavia, que também nós estamos gratos pelo facto de a Espanha ter visto os seus esforços coroados de êxito. Estamos gratos ao povo espanhol e aos democratas espanhóis, homens e mulheres. O seu contributo para a Europa é um contributo para a democracia, diversidade, progresso e estabilidade social. Por essa razão, devemos deixar bem claro o nosso agradecimento ao Governo espanhol. A Espanha é um exemplo para a Europa, tal como a região ibérica no seu conjunto. O mesmo se poderá dizer, alias, da Grécia e de todos os países que tiveram de ultrapassar ditaduras fascistas e trilhar um caminho direccionado para a União Europeia no início e em meados da década de 1980. Enquanto europeus ocidentais, tivemos a possibilidade de conhecer estes países antes e depois da transição democrática. A Espanha é um país com uma economia pujante. É uma nação com um grande futuro, cheio de esperança, com um povo que já contribuiu muito para a paz no mundo, um país economicamente próspero e legítimo aspirante ao G8, graças ao seu poderio económico. Quem pensaria, há 20 anos, que isto seria possível? Neste contexto, o que me leva a dizer que a Espanha é um exemplo? Como teve ocasião de afirmar, Senhor Primeiro-Ministro, se as políticas estruturais e regionais da União Europeia tiverem, nos países que aderiram à União em 1 de Maio de 2004, os mesmos efeitos económicos que tiveram na Espanha, a Europa no seu conjunto terá um futuro muito risonho, e é por isso que considero a Espanha um exemplo. Senhor Primeiro-Ministro, a Espanha – e o senhor disse-o de forma eloquente – teve sucesso graças à sua integração na Europa. Tal como aconteceu com muitos outros países da União Europeia, a Espanha abdicou de alguma da sua soberania para adoptar o euro. Abdicar da moeda nacional significa abdicar de alguma soberania nacional. No entanto, imaginemos o que poderia ter acontecido se, em Espanha, ainda circulasse a peseta quando o Governo Zapatero, na sua primeira medida depois da tomada de posse, disse “vamos retirar as nossas tropas do Iraque”. O dólar americano poderia ter exercido o seu poder sobre a peseta, e com que efeitos económicos? Abdicar deste elemento da soberania nacional acabou por dotar a Espanha de mais independência e soberania. Também por isso, a Espanha é um bom exemplo, que revela que a integração europeia fortalece as nações, não as enfraquece."@pt17
"Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir freuen uns, Herr Ministerpräsident Zapatero, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir freuen uns auch, dass Sie nach dem Gipfel von Lissabon gekommen sind. Wir freuen uns auch, dass Sie 72 Stunden nach Ihrer Ernennung zum Kandidaten gekommen sind. Wir hätten uns noch mehr gefreut, wenn die EVP-ED-Fraktion wenigstens durch ihren Fraktionsvorsitzenden anwesend gewesen wäre. Wir haben von Herrn Zapatero vieles gehört. Ich will im Namen meiner Fraktion und vor allen Dingen im Namen der Männer, aber insbesondere der Frauen in meiner Fraktion auch ein Wort zur Politik der Gleichstellung der Geschlechter sagen. Kaum ein Regierungschef in Europa hat sich mehr für die Rechte von Frauen eingesetzt als Sie, Herr Zapatero. Auch dafür gebührt Ihnen der Dank des Europäischen Parlaments. Señor Rodríguez Zapatero, siga con su excelente política, moderna y progresista. Es buena para España y lo que es bueno para España es bueno para Europa. Adelante, Presidente. Denn eines kann ich Ihnen sagen: Herr Daul hat eine gute Rede des spanischen Ministerpräsidenten verpasst! Er hat eine weniger gute Rede von Herrn Mayor Oreja verpasst, deshalb war es für ihn vielleicht ganz gut, dass er nicht da war. Ich sage Ihnen das, weil die leeren Ränge auf der rechten Seite dieses Hauses ja auch etwas aussagen: Wenn Ministerpräsident Reinfeldt aus Schweden kommt, der ja ihrer Parteifamilie angehört, wird die sozialistische Fraktion so anwesend sein wie heute, denn Höflichkeit, die hat man oder man hat sie nicht! Sie haben sie nicht! Spanien und die Spanierinnen und Spanier, die durch den Ministerpräsidenten dieses Landes vertreten werden, haben Anspruch auf Respekt, auch von den politischen Familien dieses Hauses. Wir zollen diesem spanischen Volk Respekt. Sie, Herr Zapatero, haben sich beim Europäischen Parlament bedankt. Sie haben sich bei der Europäischen Union bedankt. Das war ein großartiger Satz, dass der Regierungschef Spaniens, eines Landes, das vierzig Jahre unter einer rücksichtslosen und brutalen Diktatur leiden musste, und das seine Freiheit und seine demokratische Vielfalt durch die Integration in Europa erworben hat, dass ein spanischer Ministerpräsident sich bei der Europäischen Union dafür bedankt. Das ehrt Sie. Aber dass Spanien das geschafft hat, dafür haben wir dem spanischen Volk und den spanischen Demokratinnen und Demokraten zu danken. Denn ihr Beitrag zu Europa ist ein Beitrag zu Demokratie, Vielfalt, zu kulturellem Fortschritt und zur sozialen Stabilität. Dank an die spanische Regierung! Spanien ist ein Modell, so wie der iberische Raum insgesamt. Das gilt übrigens auch für Griechenland und all jene Länder, die faschistische Diktaturen überwinden mussten und Mitte und zu Beginn der 80er Jahre den Weg in die Europäische Union fanden. Wir, die wir als Westeuropäerinnen und Westeuropäer die Freiheit hatten, in dieser Zeit in diese Staaten zu reisen, wir haben die Chance, sie zu vergleichen, wie sie zu Beginn und Mitte der 80er Jahre waren, und wie sie heute sind. Spanien ist ein Land, das ökonomisch blüht. Ein Land voller Zukunft, ein Land voller Hoffnung, ein Land mit Menschen, die einen enormen Beitrag für den Frieden in der Welt geleistet haben. Ein Land, das ökonomisch prosperiert, ein Land, das von seiner ökonomischen Kapazität her zu Recht an die Tür der G8-Staaten klopft. Wer hätte das vor 20 Jahren für möglich gehalten? Und warum sage ich, Spanien ist ein Modell? Sie haben es auch gesagt, Herr Ministerpräsident: Wenn die Strukturpolitik, wenn die Regionalpolitik der Europäischen Union in den Ländern, die am 1. Mai 2004 dieser Union beigetreten sind, die gleichen ökonomischen Effekte auslöst, wie das in Spanien der Fall war, dann geht ganz Europa einer sehr guten Zukunft entgegen. Deshalb ist Spanien ein Modell für Europa. Herr Ministerpräsident Zapatero, Spanien – das haben Sie sehr gut ausgedrückt – hat durch die Integration in Europa gewonnen. Spanien hat wie viele andere Länder der Europäischen Union ein Stück Souveränität aufgegeben, als es den Euro eingeführt hat. Die Aufgabe von Währungssouveränität ist die Aufgabe eines Stücks nationaler Souveränität. Aber stellen wir uns doch einmal vor, Spanien hätte noch die Peseta als Währung. Und stellen wir uns einmal vor, die Regierung Zapatero hätte als erste Amtshandlung gesagt, wir ziehen unsere Soldaten aus dem Irak ab, und der amerikanische Dollar hätte mit der Peseta spielen können. Welche ökonomischen Auswirkungen hätte das haben können? Die Aufgabe dieses Stücks Souveränität bei der Währung hat ein Stück Unabhängigkeit und Souveränität für Spanien hinzugebracht. Deshalb ist Spanien auch ein gutes Modell. Europäische Integration bringt ein Stück mehr an Stärke, und nicht ein Stück weniger an Stärke!"@ro18
". Pán predseda, dámy a páni, sme radi, že tu na pôde Európskeho parlamentu môžeme privítať pána premiéra Rodrígueza Zapatera. Tiež nás teší, že ste sem zavítali po samite v Lisabone a len necelých 72 hodín po svojom menovaní za kandidáta. Ešte viac by nás potešilo, keby skupinu PPE-DE dnes zastupoval aspoň jej predseda. Pán Zapatero, hovorili ste o mnohých rôznych otázkach. V mene svojej skupiny a v mene mužov, a najmä žien v mojej skupine poviem pár slov o rodovej rovnosti. Veľmi málo hláv štátov v Európe urobilo pre podporu práv žien viac ako vy, pán Zapatero, a Európsky parlament vám za vaše úsilie v tejto oblasti dlhuje poďakovanie. Pán Zapatero, realizujte, prosím, aj naďalej svoje vynikajúce, moderné a pokrokové politiky. Sú dobré pre Španielsko a čo je dobré pre Španielsko, to je dobré tiež pre Európu. Pokračujte takto ďalej, pán Zapatero. Poviem vám jednu vec: pán Daul dnes popoludní zmeškal dobrý prejav španielskeho premiéra. Zmeškal zároveň aj menej presvedčivé vystúpenie pána Mayora Oreju, takže pre neho bolo pravdepodobne dobré, že tu nebol. Vzhľadom na skutočnosť, že prázdne miesta na pravej strane tohto Parlamentu rovnako hovoria samy za seba, dovoľte mi, aby som povedal, že keď k nám zavíta švédsky premiér Reinfeldt, ktorý tiež patrí k ich politickej skupine, skupina socialistov sa zúčastní v rovnakom počte ako dnes, pretože sa domnievam, že zdvorilosť je vlastnosť, ktorú človek buď má, alebo nemá, a tí napravo ju nemajú. Španielsko a Španieli, zastúpení svojím premiérom, majú právo byť rešpektovaní, a to znamená rešpekt všetkých politických skupín tohto Parlamentu. Tento rešpekt Španielom prejavujeme. Pán Zapatero, poďakovali ste tomuto Parlamentu a poďakovali ste Európskej únii. Bola to veľmi pamätná veta od hlavy vlády Španielska, krajiny, ktorá 40 rokov trpela pod neľútostnou diktatúrou a ktorá získala svoju slobodu a demokratickú rozmanitosť prostredníctvom svojho začlenenia do Európy. Pán premiér, za to, že ste povstali a poďakovali Európskej únii, si zasluhujete uznanie. My vám však tiež dlhujeme poďakovanie za to, že Španielsko v tomto úsilí uspelo. Dlhujeme poďakovanie španielskemu ľudu a španielskym demokratom, mužom a ženám. Ich prínos pre Európu je prínosom k demokracii, rozmanitosti, kultúrnemu pokroku a sociálnej stabilite. Musíme preto vyjadriť svoje poďakovanie španielskej vláde. Španielsko je pre Európu modelom, rovnako ako región Pyrenejského polostrova ako celok. Mimochodom, to isté platí o Grécku a všetkých krajinách, ktoré zvíťazili nad fašistickou diktatúrou a na začiatku a v polovici 80. rokov minulého storočia nabrali smer Európska únia. Ako Západoeurópania sme v tom čase mohli do týchto krajín voľne cestovať, a tak môžeme porovnávať ich situáciu vtedy a dnes. Španielsko je krajina s prekvitajúcim hospodárstvom. Je to krajina s veľkou budúcnosťou, plná nádeje, krajina, ktorá hospodársky prosperuje a ktorá vzhľadom na svoju hospodársku silu právom klope na dvere krajín G8. Kto by si bol pred 20 rokmi pomyslel, že to bude možné? Prečo teda hovorím, že Španielsko je modelom? Ako ste sám uviedli, pán premiér, ak budú mať štrukturálne a regionálne politiky Európskej únie rovnaký hospodársky vplyv v krajinách, ktoré vstúpili do Európskej únie 1. mája 2004, ako v Španielsku, Európa ako celok sa môže tešiť na svetlú budúcnosť, a preto je Španielsko pre Európu modelom. Pán premiér, Španielsko – vyjadrili ste to veľmi dobre – zvíťazilo vďaka svojej integrácii do Európy. Španielsko, rovnako ako mnoho iných krajín v Európskej únii, sa vzdalo časti svojej suverenity po zavedení eura. Zrieknutie sa zvrchovanosti nad menou znamená zrieknuť sa časti národnej suverenity. Predstavme si však na chvíľu, čo by sa mohlo stať, keby Španielsko ešte stále malo pesetu a predstavme si, keby prvým krokom Zapaterovej vlády bolo vyhlásenie: „Stiahneme svoje jednotky z Iraku“. Americký dolár by sa mohol zahrávať s pesetou a aké by to mohlo mať hospodárske následky? Zrieknutie sa suverenity v otázke meny vlastne Španielsku prinieslo určitý stupeň nezávislosti a suverenity. To je ďalší dôvod, prečo je Španielsko dobrým modelom, pretože ukazuje, ako európska integrácia dáva väčšiu silu, a nie naopak."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, predsedniku vlade Rodríguezu Zapateri z veseljem izrekamo dobrodošlico v Evropskem parlamentu. Veseli smo tudi, da ste prišli sem po vrhu v Lizboni in le 72 ur po tem, ko ste bili izbrani za to mesto. Še bolj zadovoljni bi bili, če bi skupino PPE-DE danes zastopal njen predsednik. Gospod Zapatero je obravnaval več različnih vprašanj. V imenu svoje skupine ter moških in zlasti žensk v njej bom nekaj besed namenil enakosti spolov. Zelo malo voditeljev vlad v Evropi je naredilo več za spodbujanje pravic žensk, kot ste storili vi, gospod Zapatero, zato se vam mora Evropski parlament zahvaliti tudi za prizadevanje na tem področju. Gospod Zapatero, prosim, nadaljujte svojo odlično, sodobno in postopno politiko. To je dobro za Španijo in to, kar je dobro zanjo, je dobro tudi za Evropo. Kar tako naprej, gospod predsednik vlade. Povem vam lahko, da je gospod Daul danes popoldne zamudil dober govor španskega predsednika vlade. Zamudil je tudi manj prepričljiv govor gospoda Mayorja Oreje, zato je zanj verjetno dobro, da ga ni bilo tukaj. Ker tudi prazni sedeži na desni strani tega parlamenta govorijo svojo zgodbo, naj povem, da je prisotnost skupine socialdemokratov ob obisku švedskega predsednika vlade Reinfeldta, ki pripada njihovi politični skupini, enaka kot danes, ker je vljudnost kakovost, ki jo imaš ali ne, in ti na desni je nimajo. Španija in Španci, ki jih predstavlja predsednik vlade njihove države, si zaslužijo spoštovanje vseh političnih skupin v tem parlamentu. Špancem priznavamo to spoštovanje. Gospod Zapatero, zahvalili ste se temu parlamentu in Evropski uniji. To je bil pomemben stavek voditelja vlade Španije, države, ki je 40 let trpela pod neusmiljeno in okrutno diktaturo ter pridobila svobodo in demokratično raznolikost s povezovanjem z Evropo. Vstati in se zahvaliti Evropski uniji je za vas, gospod predsednik vlade Španije, zelo pohvalno. Vendar se vam moramo tudi mi zahvaliti, ker je bila Španija uspešna v tem prizadevanju. Zahvaliti se moramo Špancem in španskim demokratom, ženskam in moškim. Njihov prispevek Evropi je prispevek demokraciji, raznolikosti, kulturnemu napredku in socialni stabilnosti. Zato se zahvaljujemo španski vladi. Španija in Iberski polotok v celoti sta vzor Evropi. To velja, na primer, tudi za Grčijo in vse države, ki so morale premagati fašistično diktaturo ter se na začetku in sredi osemdesetih let 20. stoletja usmeriti k Evropski uniji. Kot Zahodni Evropejci smo takrat smeli potovati v te države, zato lahko primerjamo njihov položaj prej in zdaj. Španija je država s cvetočim gospodarstvom. To je država z lepo prihodnostjo, polno upanja, država, katere prebivalstvo je pomembno prispevalo k miru na svetu, ter država, ki je gospodarsko uspešna in ki zaradi svoje gospodarske moči upravičeno trka na vrata držav G8. Kdo bi si pred 20 leti mislil, da je to mogoče? Zakaj torej menim, da je Španija vzor? Gospod predsednik vlade, kot ste že sami povedali, se lahko celotna Evropa veseli zelo pozitivne prihodnosti, če bodo imele strukturne in regionalne politike Evropske unije v državah, ki so se Evropski uniji pridružile 1. maja 2004, enake gospodarske učinke kot v Španiji, zato je Španija vzor Evropi. Gospod predsednik vlade, dobro ste povedali, da je Španiji uspelo, ker se je priključila Evropi. Kot veliko drugih držav v Evropski uniji se je Španija z uvedbo eura delno odrekla svoji suverenosti. Odreči se suverenosti zaradi valute pomeni odreči se delu nacionalne suverenosti. Vendar si za trenutek predstavljajmo, kaj bi se lahko zgodilo, če bi Španija še imela pezete in bi Zapaterova vlada kot svoje prvo dejanje odpoklicala čete iz Iraka. Ameriški dolar bi se lahko igral s pezetami in kakšne gospodarske posledice bi lahko to imelo? Odpoved valutnemu delu suverenosti je Španiji dejansko prinesla stopnjo neodvisnosti in suverenosti. To je drugi razlog za to, da je Španija dober vzor, ki kaže, kako evropsko povezovanje prinaša več in ne manj moči."@sl20
". Herr talman, mina damer och herrar! Vi är mycket glada över att hälsa premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero välkommen hit till Europaparlamentet Vi är också glada över att ni kom hit efter Lissabontoppmötet och att ni kom bara tre dygn efter er nominering till kandidat. Vi skulle ha varit ännu gladare om PPE-DE-gruppen åtminstone hade varit företrädd här i dag genom gruppens ordförande. José Luis Rodríguez Zapatero har tagit upp många olika frågor. Jag vill på min grupps och på männens och speciellt kvinnornas i min grupps vägnar säga några ord om jämställdhet mellan könen. Mycket få regeringschefer i Europa har gjort mer för kvinnornas rättigheter än ni, herr Zapatero, och Europaparlamentet är skyldigt er tack för ert arbete även inom detta område. Herr Zapatero, fortsätt med er utmärkta, moderna och progressiva politik. Det är bra för Spanien och det som är bra för Spanien är också bra för Europa. Fortsätt på samma sätt, herr premiärminister. Jag kan säga en sak: Joseph Daul missade ett bra anförande från Spaniens premiärminister nu i eftermiddags. Han missade också ett mindre övertygande anförande från Jaime Mayor Oreja, så det var nog ändå bra att han inte var här. De tomma platserna på högersidan här i parlamentet har ju också ett tydligt budskap. Låt mig säga att när den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt, som hör till den högra politiska falangen, besöker oss, kommer den socialdemokratiska gruppen här att vara lika stor som i dag. Jag anser nämligen att artighet är en dygd som man antingen besitter eller inte, och på den högra sidan gör man det inte! Spanien och spanjorerna, representerade av sitt lands premiärminister, har rätt att bli respekterade av alla politiska grupperingar i parlamentet. Vi visar Spaniens folk denna respekt. Herr Zapatero, ni har tackat parlamentet och ni har tackat EU. Det var ett minnesvärt uttalande från Spaniens regeringschef, ett land som under 40 års tid har lidit under en skoningslös och brutal diktatur och som genom integrationen i EU har återfått sin frihet och demokratiska mångfald. Att ni, herr premiärminister, står upp och tackar EU gör er all heder. Men vi är också skyldiga er ett tack för att Spanien har lyckats i sina ansträngningar. Vi är skyldiga det spanska folket och de spanska demokraterna, män och kvinnor, ett tack. Deras bidrag till Europa är ett bidrag till demokrati, mångfald, kulturellt framåtskridande och social stabilitet. Vi måste därför uttrycka vårt tack till den spanska regeringen. Spanien är en modell för Europa, och det gäller hela den spanska regionen. Det samma gäller förresten Grekland och alla andra länder som var tvungna att kämpa mot fascistdiktaturer och började närma sig EU i början och mitten av 1980-talet. Som västeuropéer var vi fria att resa till de här länderna på den tiden, så vi kan jämföra hur de var då och hur de är i dag. Spanien är ett land med en blomstrande ekonomi. Det är ett land med en strålande framtid, fullt av förhoppningar, ett land vars invånare har lämnat ett enormt bidrag till freden i världen, ett land som är ekonomiskt välmående och som med rätta knackar på dörren till G8-länderna på grund av sin ekonomiska styrka. Vem skulle för tjugo år sedan ha trott att det var möjligt? Varför säger jag då att Spanien är en modell? Som ni själv har sagt, herr premiärminister, om EU:s struktur- och regionalpolitik får samma ekonomiska effekter på de länder som gick med i EU den 1 maj 2004 som den har fått på Spanien kan hela Europa se fram emot en mycket positiv framtid, och det är orsaken till att Spanien är en modell för Europa. Spanien har lyckats på grund av integrationen med EU, som ni så vältaligt själv uttryckte det. Som många andra länder inom EU avstod Spanien från en del av sin självbestämmanderätt när man införde euron. Att avsäga sig bestämmanderätten över valutan innebär att man avsäger sig en del av sitt lands självständighet. Men låt oss ett ögonblick fundera över vad som kunde ha hänt om Spanien hade haft kvar sin peseta, och fundera på om Zapatero-regeringen som allra första åtgärd hade sagt ”vi drar tillbaka våra trupper från Irak”. US-dollarn kunde ha lekt med pesetan, och vilka ekonomiska följder hade det kunnat få? Genom att ge upp valutasjälvständigheten fick Spanien faktiskt en viss grad av oberoende och suveränitet. Det är ytterligare en orsak till att Spanien är en god modell som visar hur den europeiska integrationen gör att man blir starkare, inte svagare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A képviselők felállva tapsolnak a felszólaló képviselő csoportjában)"11
"(Beifall)"18,15,7,9
"(Die Mitglieder seiner Fraktion erheben sich und spenden lebhaften Beifall.)"9
"(Fraktsiooni PSE tormiline kiiduavaldus püsti seistes)"5
"(Griausmingos jo grupės ovacijos)"14
"(Il suo gruppo, in piedi, applaude)"12
"(Le groupe PSE, debout, applaudit l'orateur)"8
"(Nerimtīgas viņa grupas ovācijas)"13
"(Oklaski na stojąco od grupy pana posła)"16
"(Potlesk vstoje této skupiny)"1
"(Predstavniki njegove skupine so vstali in navdušeno ploskali.)"20
"(Staand applaus van zijn fractie)"3
"(Standing ovation from his Group)"4
"(Stående bifald fra hans gruppe)"2
"(Stående ovationer från gruppen.)"22
"(potlesk jeho skupiny v stoji)"19
"(Οι βουλευτές της Ομάδας του, όρθιοι, χειροκροτούν)"10
"O Grupo PSE, de pé, aplaude o orador"17
"Zapatero,"14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph