Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-15-Speech-4-042"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071115.3.4-042"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome this debate and report on social reality and, though we must of course welcome stocktaking and exchanges of best practice and the open method of coordination, the reality that we have to understand is that these devices have not yet stopped: women having 24 % less pay compared to men in Germany; nearly one in three children living in poverty in Poland; and wealth inequality in my own country, the United Kingdom, at a 40-year high. I do think that European social funding and national programmes like the New Deal in the UK are essential active labour market measures to tackle the real barriers which prevent groups in our society from progressing from worklessness to work and that work is still one of the best devices for us to combat poverty. I do thank Commissioner Špidla for putting a firm commitment in the Commission’s work programme for new legislation on Article 13 discrimination, which I have long discussed with him. I and this Parliament look forward to working with him on the detail, not least in the Presidency conference next week. But all of us – he and us together – must guard against this talk on stocktaking delaying the new social agenda in Europe, or deregulation in one area actually leading to increases in inequality and injustice, not combating these evils. Trade unionists, social NGOs and of course disabled people, with whom I have worked for more than 20 years, are sceptical about what we are doing for social Europe. We have to listen to their concerns and we have to respond to them."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vítám tuto rozpravu a zprávu o sociální realitě, i když musíme, samozřejmě, přivítat hodnocení a výměny osvědčených postupů a otevřenou metodu koordinace, musíme pochopit skutečnost, že tyto prostředky ještě nejsou konečné: v Německu vydělávají ženy v porovnání s muži o 24 % méně, v Polsku žije takřka každé třetí dítě v chudobě; v mé zemi, Spojeném království, dosahují rozdíly v blahobytu čtyřicetiletého maxima. Domnívám se, že evropská sociální podpora a národní programy jako New Deal ve Spojeném království jsou základními aktivními opatřeními na pracovním trhu k řešení skutečných překážek, které brání skupinám v naší společnosti v postupu od nezaměstnanosti k práci, a že práce je pro nás stále jedním z nejlepších prostředků k boji proti chudobě. Děkuji komisaři Špidlovi za zasazení pevného závazku do pracovního programu Komise pro nový právní předpis o článku 13 týkající se diskriminace, o kterém jsem s ním dlouho diskutoval. Já a tento Parlament se již těšíme, jak s ním budeme pracovat na detailech, na příští konferenci předsednictví následující týden. Všichni však – společně on a my všichni – se musíme vyvarovat toho, aby tyto rozhovory o hodnocení oddalovaly nový sociální program v Evropě nebo deregulaci v jedné oblasti, která ve skutečnosti vede ke zvýšení nerovnosti a nespravedlnosti, nebojování proti těmto neduhům. Odboráři, sociální nevládní organizace a, samozřejmě, lidé s postižením, s nimiž jsem pracoval více než 20 let, mají pochybnosti o tom, co děláme pro sociální Evropu. Musíme naslouchat jejich obavám a musíme na ně odpovídat."@cs1
"Hr. formand! Jeg bifalder forhandlingen og betænkningen om den sociale virkelighed, og - selv om vi naturligvis bifalder statusrapporter, udveksling af bedste praksis og den åbne koordinationsmetode - skal vi erkende, at der stadig er problemer. I Tyskland får kvinder stadig 24 % mindre i løn i forhold til mænd, i Polen lever op imod hvert tredje barn i fattigdom, og i Det Forenede Kongerige har uligheden i relation til velstand aldrig været større i de sidste 40 år. Jeg mener afgjort, at EU's sociale støtte og de nationale programmer som New Deal-ordningen i Det Forenede Kongerige er nødvendige og proaktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at mindske de barrierer, som forhindrer arbejdsløse grupper i samfundet i at komme i arbejde, og jeg mener endvidere, at beskæftigelse er den bedste løsning i relation til bekæmpelse af fattigdom. Jeg takker kommissær Špidla for i Kommissionens arbejdsprogram at lægge så stor vægt på ny lovgivning om forskelsbehandling i henhold til artikel 13, som jeg har drøftet med ham i lang tid. Jeg og Parlamentet ser frem til at samarbejde med ham om detaljerne, ikke mindst på Formandskonferencen i næste uge. Men vi skal alle - både kommissær Špidla og os andre - yde en indsats for at undgå, at forhandlingen om en statusrapport medfører forsinkelse af den nye sociale dagsorden i Europa, eller at deregulering på ét område resulterer i voksende ulighed og uretfærdighed, for det vil ikke løse disse problemer. Fagforeningsmedlemmer, sociale ngo'er og naturligvis handicappede, som jeg har arbejdet for i over 20 år, er skeptiske med hensyn til de foranstaltninger, der træffes for et socialt Europa. Vi skal lytte til deres betænkeligheder og tage dem med i betragtning."@da2
"Herr Präsident! Ich begrüße diese Debatte und den Bericht über die soziale Wirklichkeit. Die Bestandsaufnahme, der Austausch bewährter Verfahren und die offene Methode der Koordinierung verdienen natürlich unsere Anerkennung, aber wir müssen uns klarmachen, dass diese Instrumente noch nichts daran geändert haben, dass Frauen in Deutschland 24 % weniger verdienen als Männer, dass in Polen fast ein Drittel aller Kinder in Armut lebt und dass die Ungleichheit bei der Vermögensverteilung in meinem Heimatland, dem Vereinigten Königreich, so groß wie nie in den letzten vierzig Jahren ist. Ich glaube, dass die Förderung der sozialen Entwicklung in Europa und nationale Programme, wie beispielsweise der „New Deal“ im Vereinigten Königreich, wichtige aktive Arbeitsmarktmaßnahmen zur Beseitigung der bestehenden Hindernisse sind, die bestimmten Gruppen unserer Gesellschaft den Weg von der Arbeitslosigkeit in die Erwerbstätigkeit versperren, und dass Arbeit nach wie vor eines unserer wirksamsten Instrumente zur Armutsbekämpfung ist. Ich danke Herrn Špidla dafür, dass in das Arbeitsprogramm der Kommission eine verbindliche Zusage für eine neue Rechtsvorschrift zur Bekämpfung der in Artikel 13 genannten Diskriminierungen aufgenommen wurde, über die ich bereits ausführliche Gespräche mit ihm geführt habe. Dieses Parlament und ich freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm die Einzelheiten zu erarbeiten. Dies wird unter anderem auf der vom Ratsvorsitz nächste Woche organisierten Tagung geschehen. Doch wir alle – er, ebenso wie wir – dürfen es nicht ernst nehmen, wenn behauptet wird, dass die Bestandsaufnahme die neue soziale Agenda in Europa verzögert oder dass die Deregulierung in bestimmten Bereichen nur zu noch größerer Ungleichheit und Ungerechtigkeit führt, diese Probleme aber nicht beseitigt. Gewerkschafter, soziale NRO und natürlich auch Menschen mit Behinderungen, für deren Belange ich mich seit über zwanzig Jahren einsetze, sehen das, was wir für ein soziales Europa tun, mit Skepsis. Wir müssen ihre Sorgen ernst nehmen und nach geeigneten Lösungen suchen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ αυτήν τη συζήτηση και την έκθεση σχετικά με τον απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας και, παρόλο που πρέπει φυσικά να επικροτήσουμε τον απολογισμό και τις ανταλλαγές των βέλτιστων πρακτικών και την ανοικτή μέθοδο συντονισμού, η πραγματικότητα που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι αυτά τα τεχνάσματα δεν έχουν ακόμη σταματήσει: οι γυναίκες αμείβονται 24% λιγότερο σε σύγκριση με τους άνδρες στη Γερμανία· σχεδόν ένα στα τρία παιδιά ζει σε συνθήκες φτώχειας στην Πολωνία· και η ανισότητα του πλούτου στη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών. Πιστεύω πραγματικά ότι η ευρωπαϊκή κοινωνική χρηματοδότηση και τα εθνικά προγράμματα όπως το New Deal στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν απαραίτητα ενεργά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε ομάδες της κοινωνίας μας να μεταβούν από την ανεργία στην απασχόληση και ότι η απασχόληση εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα καλύτερα μέσα για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Ευχαριστώ πραγματικά τον Επίτροπο Špidla που συμπεριέλαβε μια σταθερή δέσμευση στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για τη νέα νομοθεσία σχετικά με το άρθρο 13 που αφορά τις διακρίσεις, κάτι που έχω συζητήσει εκτενώς μαζί του. Το Σώμα και εγώ αναμένουμε με ανυπομονησία να συνεργαστούμε μαζί του όσον αφορά τις λεπτομέρειες, και μάλιστα στη διάσκεψη της Προεδρίας την επόμενη εβδομάδα. Αλλά όλοι μας –εκείνος και εμείς από κοινού– δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή η συζήτηση σχετικά με τον απολογισμό να καθυστερήσει τη νέα κοινωνική ατζέντα στην Ευρώπη ή η απορρύθμιση σε έναν τομέα να οδηγήσει ουσιαστικά σε αύξηση της ανισότητας και της αδικίας, και όχι στην καταπολέμηση των δεινών αυτών. Οι συνδικαλιστές, οι κοινωνικές ΜΚΟ και φυσικά τα άτομα με αναπηρία, με τα οποία έχω συνεργαστεί για περισσότερα από 20 έτη, είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά το τι κάνουμε για την κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει να ακούσουμε τις ανησυχίες τους και πρέπει να ανταποκριθούμε."@el10
"Señor Presidente, celebro este debate y este informe sobre la realidad social, y, naturalmente, debemos aplaudir la evaluación y los intercambios de buenas prácticas, así como el método abierto de coordinación. Sin embargo, la realidad que debemos comprender es que estos mecanismos no han impedido que, en Alemania, la retribución de las mujeres sea un 24 % inferior a la de los hombres, que, en Polonia, uno de cada tres niños viva en la pobreza ni que, en mi país, el Reino Unido, se den ahora las mayores desigualdades económicas de los últimos cuarenta años. Creo que el Fondo Social Europeo y los programas nacionales, como el «New Deal» del Reino Unido, constituyen unas medidas activas del mercado laboral esenciales para abordar las dificultades que impiden que algunos grupos de nuestra sociedad puedan salir de su situación de desempleo, y también creo que el empleo continúa siendo una de las mejores herramientas para luchar contra la pobreza. Le doy las gracias al Comisario Špidla por su firme compromiso con el programa de trabajo de la Comisión para la adopción de una nueva legislación en materia de discriminación, con arreglo al artículo 13, sobre el que he mantenido largas conversaciones con él. Tanto este Parlamento como yo estamos deseando concretar con él los detalles, especialmente en la conferencia de la Presidencia que tendrá lugar la próxima semana. No obstante, todos —tanto él como nosotros— debemos evitar que este debate sobre la evaluación retrase la nueva agenda social europea y que la liberalización de un ámbito aumente las desigualdades e injusticias, en lugar de combatirlas. Los sindicalistas, las ONG sociales y, por supuesto, las personas con discapacidad, con las que llevo más de veinte años colaborando, se muestran escépticos con respecto a nuestra contribución a una Europa social. Tenemos que escuchar sus preocupaciones y tenemos que darles una respuesta."@es21
"Hr juhataja, ma tervitan seda arutelu ja raportit sotsiaalse tegelikkuse kohta, kuid, kuigi me peame loomulikult tervitama olukorra hindamist, parimate tavade jagamist ja avatud kooskõlastusmeetodit, peame me mõistma tegelikkust, et need meetmed ei ole ikka veel suutnud kõrvaldada järgmisi nähtusi: naised saavad Saksamaal meestega võrreldes 24% vähem palka; pea iga kolmas laps elab Poolas vaesuses; ja minu koduriigis, Ühendkuningriigis valitseb 40 aasta suurim ebavõrdsus rikkuse osas. Minu arvates on sotsiaalvaldkonna rahastamine ELi vahenditest ja riiklikud programmid, nagu „Uus suund“ (New Deal) Ühendkuningriigis, hädavajalikud tööturumeetmed tegelike tõkete kõrvaldamiseks, mis takistavad mõnedel meie ühiskonna rühmadel muutuda töötust tööinimeseks, ning töö on ikka veel üks parimaid vahendeid vaesusega võitlemiseks. Ma tänan volinik Špidlat selle eest, et ta lisas komisjoni töökavva kindla kohustuse töötada välja uued õigusnormid diskrimineerimist käsitleva artikli 13 kohta, mida ma olen temaga pikalt arutanud. Mina koos selle parlamendiga ootame, et saaksime temaga üksikasjad läbi töötada, ja seda ka eesistujariigi konverentsil järgmisel nädalal. Kuid me kõik – tema ja meie koos – peame hoiduma sellest, et see rääkimine olukorra hindamisest lükkab edasi uut sotsiaalagendat Euroopas, ning dereguleerimisest mõnes valdkonnas, mis tegelikult põhjustab ebavõrdsuse ja ebaõigluse kasvu, mitte aga ei tõrju neid pahesid. Ametiühingutegelased, sotsiaalvaldkonna VVOd ja loomulikult puuetega inimesed, kellega ma olen töötanud üle 20 aasta, on skeptilised meie tegevuse suhtes sotsiaalse Euroopa heaks. Me peame kuulama nende muresid ja neile reageerima."@et5
"Arvoisa puhemies, pidän myönteisenä tätä keskustelua ja mietintöä sosiaalisesta todellisuudesta ja vaikka meidän on tietysti pidettävä myönteisenä kartoitusta ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja avointa koordinointimenetelmää, todellisuus, joka meidän on ymmärrettävä, on se, että näillä keinoilla ei ole vielä lopetettu sitä, että naiset saavat Saksassa 24 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehet, melkein kolmasosa lapsista elää Puolassa köyhyydessä ja vaurautta koskeva epätasa-arvo kotimaassani Yhdistyneessä kuningaskunnassa on 40 vuoteen korkeimmillaan. En usko, että Euroopan sosiaalirahoitus ja kansalliset ohjelmat, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan New Deal ovat olennaisen tärkeitä aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä niiden todellisten esteiden kaatamiseksi, jotka estävät yhteiskuntamme ryhmiä siirtymästä työttömyydestä työhön, vaan että työ on edelleen parhaista välineistämme köyhyyden torjumiseen. Kiitän todella komission jäsentä Špidlaa siitä, että hän ilmaisi lujan sitoutumisen komission työohjelmaan, joka koskee uutta lainsäädäntöä syrjintää koskevasta 13 artiklasta, mistä olen keskustellut pitkään hänen kanssaan. Minä ja tämä parlamentti odotamme yksityiskohtaista työskentelyä hänen kanssaan eikä vähiten ensi viikon puheenjohtajavaltion kokouksessa. Mutta kaikkien meidän – hänen ja meidän yhdessä – on suojauduttava tällaiselta kartoitusta koskevalta puheelta, jolla viivästytetään uutta sosiaalipoliittista ohjelmaa Euroopassa, tai yhden alan sääntelyn purkamiselta, joka johtaa epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden lisääntymiseen, ei näiden epäkohtien torjumiseen. Ammattiyhdistysliikkeet, sosiaalialan kansalaisjärjestöt ja tietysti vammaiset, joiden kanssa olen työskennellyt yli 20 vuotta, suhtautuvat epäillen siihen, mitä olemme tekemässä sosiaaliselle Euroopalle. Meidän on kuunneltava heidän huoliaan ja vastattava niihin."@fi7
"Monsieur le Président, je me réjouis du présent débat et du rapport sur la réalité sociale et, bien que nous devions naturellement nous féliciter du bilan, des échanges de bonnes pratiques et de la méthode ouverte de coordination, la réalité qu'il nous faut comprendre est que ces problèmes n'ont toujours pas été résolus: les femmes sont payées 24 % de moins que les hommes en Allemagne; quasiment un enfant sur trois vit sous le seuil de pauvreté en Pologne; et les inégalités de richesses dans mon propre pays, le Royaume-Uni, affichent le niveau le plus élevé depuis 40 ans. Je pense que le financement social européen et les programmes nationaux comme le au Royaume-Uni sont des mesures actives du marché du travail essentielles pour s'attaquer aux réels obstacles qui empêchent les groupes de passer du chômage à l'emploi dans nos sociétés. Le travail est toujours un des meilleurs moyens pour nous de lutter contre la pauvreté. Je remercie le commissaire Špidla d’avoir inscrit un engagement fort dans le programme de travail de la Commission pour une nouvelle législation relative aux discriminations au titre de l'article 13, au sujet duquel je me suis longuement entretenu avec lui. Le Parlement et moi-même sommes impatients de travailler avec lui sur les détails, y compris lors de la conférence de la présidence de la semaine prochaine. Mais nous tous – lui et nous réunis – devons éviter que ce débat sur le bilan ne retarde le nouvel agenda social en Europe, ou que la déréglementation dans un domaine n'entraîne effectivement un accroissement des inégalités et des injustices, au lieu de lutter contre ces fléaux. Les syndicalistes, les ONG sociales et, naturellement, les personnes handicapées avec qui je travaille depuis plus de 20 ans sont sceptiques quant à ce que nous faisons pour l'Europe sociale. Nous devons écouter leurs inquiétudes et nous devons y répondre."@fr8
"Elnök úr, örülök ennek a jelentésnek és a szociális valóságról szóló vitának, és, bár természetesen örvendetes a valóság felmérése és a legjobb gyakorlat megosztása másokkal, és a nyílt koordinációs módszer is hasznos, de azt is látni kell, hogy ezek az eszközök nem akadályozták meg, hogy a német nők a férfiaknál 24%-al kevesebbet keressenek, hogy Lengyelországban a gyerekek csaknem harmada szegénységben éljen, vagy azt, hogy hazámban, az Egyesült Királyságban a vagyoni egyenlőtlenség 40 éve nem látott méreteket öltsön. Úgy vélem, hogy a szociális intézkedések európai finanszírozása, és az olyan nemzeti programok, mint az Egyesült Királyságban a New Deal, létfontosságúak ahhoz, hogy le tudjuk küzdeni a munkaerőpiaci korlátokat, amik miatt egyes társadalmi csoportok nem juthatnak álláshoz, és hiszem azt is, hogy a munka továbbra is a szegénység elleni küzdelem egyik legjobb eszköze. Köszönöm Špidla biztos úrnak, hogy a Bizottság munkaprogramjába belevette a 13. cikk szerinti diszkriminációval kapcsolatos új törvényalkotás ügyét, amiről régóta tárgyaltunk. Én és a Parlament is várjuk már a részletes közös kidolgozását, nem utolsósorban az elnökség által szervezett konferencián a jövő héten. De mindannyiunknak – neki és nekünk is – kötelessége biztosítani, hogy a valóság felmérésének emlegetése ne késleltesse az új európai szociális intézkedési terv kidolgozását, és például azt is a mi felelősségünk, hogy egy-egy terület deregulációja ne járulhasson hozzá az egyenlőtlenség és az igazságtalanság növeléséhez ahelyett, hogy ezeket a problémákat csökkentené. A szakszervezetek, a szociális elkötelezettségű nem-kormányzati szervezetek és természetesen a fogyatékkal élők, akikkel több mint 20 éve dolgozom együtt, szkeptikusak afelől, hogy mi mit teszünk a szociális Európáért. Meg kell hallgatnunk az aggodalmaikat, és megnyugtató választ kell adnunk rájuk."@hu11
"Signor Presidente, apprezzo questa discussione e la relazione sulla realtà sociale e, pur giudicando positivamente l’inventario, lo scambio di migliori prassi e il metodo di coordinamento aperto, la realtà di cui dobbiamo renderci conto è che questi strumenti non sono ancora serviti a eliminare certe situazioni: in Germania le donne vengono pagate il 24 % in meno rispetto agli uomini; in Polonia, quasi un bambino su tre vive in povertà; e nel mio paese, il Regno Unito, il divario tra ricchi e poveri è il più elevato degli ultimi quarant’anni. Penso che i programmi europei di finanziamenti sociali e programmi nazionali come il nel Regno Unito siano misure proattive essenziali nel mercato del lavoro per eliminare le reali barriere che impediscono a dei gruppi sociali di progredire dalla disoccupazione al lavoro;inoltre, sono convinto che il lavoro sia ancora uno degli strumenti migliori per combattere la povertà. Ringrazio il Commissario Špidla per il fermo impegno nel programma di lavoro della Commissione riguardo alla nuova legislazione sull’articolo 13 sulla discriminazione, di cui abbiamo discusso a lungo insieme. Io e questo Parlamento attendiamo con ansia di lavorare con lui sui dettagli, non ultimo in occasione della conferenza della Presidenza la prossima settimana. Ma tutti noi – Commissario e parlamentari – dobbiamo stare attenti ai discorsi sul fatto che l’inventario ritardi la nuova agenda sociale in Europa, o che la deregolamentazione in un dato settore effettivamente aumenti la disuguaglianza e l’ingiustizia, invece di combatterle. I sindacalisti, le ONG in campo sociale e naturalmente i disabili, con i quali ho lavorato per oltre vent’anni, sono scettici su quello che stiamo facendo per l’Europa sociale. Dobbiamo prestare ascolto alle loro preoccupazioni e fornire una risposta."@it12
"Pone Pirmininke, teigiamai vertinu šią diskusiją ir pranešimą dėl socialinės tikrovės ir, nors turime, žinoma, teigiamai vertinti apžvalgą ir geriausios praktikos mainus, ir atvirą koordinavimo metodą, tikrovė, kurią turime suprasti, yra tokia, kad šie mechanizmai nesustabdyti: palyginti su vyrais, moterims 24 proc. mažiau mokama Vokietijoje; beveik kas trečias vaikas gyvena skurde Lenkijoje; ir gerovės nelygybė mano šalyje, Jungtinė Karalystė, skaičiuojant per 40 metų yra aukštesnio lygio. Tikrai manau, kad Europos socialinis finansavimas ir nacionalinės programos, pvz., Naujas sandoris (angl. ) JK, yra būtinos aktyvios darbo rinkos priemonės, kad spręstų tikras kliūtis, kurios trukdo mūsų visuomenėje grupėms progresuoti iš nedarbo į darbą, o tas darbas yra vis dar vienas iš geriausių mechanizmų mums kovoti su skurdu. Tikrai dėkoju Komisijos nariui Vladimírui Špidlai už tai, kad jis tvirtai įsipareigojo Komisijos darbo programos dėl naujos teisėkūros 13 straipsnyje dėl diskriminacijos, dėl kurio mes ilgai diskutavome. Aš ir šis Parlamentas tikimės su juo dirbti dėl išsamių duomenų, ne tik pirmininkaujančios valstybės konferencijoje kitą savaitę. Bet mes visi – jis ir mes kartu – turime imtis atsargumo priemonių dėl šio pokalbio apie apžvalgą, dėl kurios atidėliojama nauja socialinė darbotvarkė Europoje, arba dėl reglamentavimo panaikinimo vienoje srityje, kuris iš tikrųjų lemia didėjančią nelygybę ir neteisingumą, o ne kovoja su šiuo blogiu. Profesinių sąjungų dalyviai, socialinės NVO ir, žinoma, žmonės su negalia, su kuriais aš dirbau daugiau kaip 20 metų, yra skeptiški dėl to, ką darome socialinei Europai. Turime įsiklausyti į jų rūpesčius ir turime į juos reaguoti"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es atzinīgi vērtēju šīs debates un ziņojumu par sociālo realitāti, bet, lai arī mums atzinīgi jāvērtē analīze, paraugprakses apmaiņa un atklātā koordinācijas metode, reālajā situācijā, kura mums jāsaprot, šie mehānismi joprojām funkcionē — Vācijā sievietēm algas ir par 24 % mazākas nekā vīriešiem, Polijā gandrīz katrs trešais bērns dzīvo nabadzībā, un labklājības nevienlīdzība manā valstī, Apvienotajā Karalistē, ir sasniegusi augstāko līmeni pēdējo 40 gadu laikā. Es patiešām uzskatu, ka Eiropas sociālais fonds un valstu programmas, piemēram, „Jaunais kurss” ( ) Apvienotajā Karalistē, ir būtiski aktīvi darba tirgus pasākumi, lai likvidētu faktiskos šķēršļus, kas liedz mūsu sabiedrības grupām pāriet no bezdarba stāvokļa uz nodarbinātību, turklāt darbs joprojām ir viens no labākajiem nabadzības apkarošanas veidiem. Es patiešām pateicos komisāram par ciešo apņemšanos, kas pausta Komisijas darba programmā un kas paredz izstrādāt jaunus tiesību aktus atbilstīgi 13. pantam par diskrimināciju, ko es ar viņu esmu ilgi apspriedis. Mēs, es un šis Parlaments, ceram uz pamatīgu sadarbību ar komisāru arī turpmāk, ne tikai nākamajā nedēļā paredzētajā prezidentūras konferencē. Taču mums visiem — komisāram un visiem mums — jāuzmanās, lai šīs runas par analīzi neaizkavētu jaunās sociālās darba kārtības īstenošanu Eiropā un lai noteikumu atcelšana kādā jomā patiesībā nenovestu pie lielākas nevienlīdzības un netaisnības, nemaz necīnoties pret šiem ļaunumiem. Arodbiedrības, sociālās jomas NVO pārstāvji un, protams, invalīdi, ar kuriem esmu sadarbojies vairāk nekā 20 gadus, ir skeptiski noskaņoti attiecībā uz to, ko mēs darām sociālās Eiropas labā. Mums ir jāieklausās viņu bažās un jāreaģē uz tām."@lv13
"Mr President, I welcome this debate and report on social reality and, though we must of course welcome stocktaking and exchanges of best practice and the open method of coordination, the reality that we have to understand is that these devices have not yet stopped: women having 24 % less pay compared to men in Germany; nearly one in three children living in poverty in Poland; and wealth inequality in my own country, the United Kingdom, at a 40-year high. I do think that European social funding and national programmes like the New Deal in the UK are essential active labour market measures to tackle the real barriers which prevent groups in our society from progressing from worklessness to work and that work is still one of the best devices for us to combat poverty. I do thank Commissioner Špidla for putting a firm commitment in the Commission’s work programme for new legislation on Article 13 discrimination, which I have long discussed with him. I and this Parliament look forward to working with him on the detail, not least in the Presidency conference next week. But all of us – he and us together – must guard against this talk on stocktaking delaying the new social agenda in Europe, or deregulation in one area actually leading to increases in inequality and injustice, not combating these evils. Trade unionists, social NGOs and of course disabled people, with whom I have worked for more than 20 years, are sceptical about what we are doing for social Europe. We have to listen to their concerns and we have to respond to them."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik juich dit debat en verslag over de sociale realiteit toe, en hoewel natuurlijk de inventarisatie en uitwisseling van ervaringen over de beste praktijken en de open coördinatiemethode een gunstig onthaal bij ons vinden, moeten wij wel onder ogen zien dat in de praktijk vrouwen nog steeds 24 procent minder salaris verdienen dan mannen in Duitsland; bijna een op de drie kinderen in Polen in armoede leven; en dat in mijn land, het Verenigd Koninkrijk, sinds 40 jaar de rijkdom nooit zo ongelijk verdeeld is geweest als nu. Ik ben van mening dat Europese sociale financiering en nationale programma’s zoals the in het Verenigd Koninkrijk noodzakelijke actieve arbeidsmarktmaatregelen zijn om de werkelijke belemmeringen voor bevolkingsgroepen in onze samenleving om van werkloosheid naar werk te gaan, weg te nemen en dat werk een van de beste middelen is om armoede te bestrijden. Ik bedank commissaris Špidla voor zijn substantiële bijdrage aan het werkprogramma van de Commissie voor nieuwe wetgeving inzake artikel 13-discriminatie, waarover ik lang met hem gesproken heb. Het Parlement en ik zien ernaar uit met hem samen aan de details te werken, tijdens het overleg met het voorzitterschap volgende week. Maar wij allen – hij en wij tezamen – moeten ervoor waken dat dit gepraat over inventarisatie de nieuwe sociale agenda in Europa vertraagt, of dat deregulering op één gebied leidt tot toename van ongelijkheid en onrechtvaardigheid, in plaats van deze kwalijke zaken te bestrijden. Vakbondsleden, sociale ngo’s en natuurlijk mindervaliden, met wie ik meer dan 20 jaar heb gewerkt, zijn sceptisch over wat wij doen voor een sociaal Europa. Wij dienen naar hun bezorgdheid te luisteren en erop te reageren."@nl3
"Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję tę debatę i sprawozdanie dotyczące realiów społecznych. Myślę, że choć musimy przyklasnąć inicjatywie oceny tych realiów, wymiany najlepszych praktyk i otwartej metodzie koordynacji, rzeczywistość, którą musimy zrozumieć jest taka, że problemom społecznym nadal nie ma końca: kobiety otrzymujące o 24% mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni w Niemczech, prawie jedno na troje dzieci żyje w ubóstwie w Polsce; nierówność sytuacji majątkowej w moim kraju, Wielkiej Brytanii, wśród ludzi powyżej 40 lat. Myślę, że europejskie fundusze społeczne i programy krajowe, jak np. New Deal w Wielkiej Brytanii, to cenne przedsięwzięcia związane z rynkiem pracy mające na celu pokonanie rzeczywistych barier, które uniemożliwiają grupom naszego społeczeństwa przejście od bezrobocia do pracy, a praca nadal stanowi jedno z naszych najlepszych narzędzi zwalczania ubóstwa. Dziękuję panu komisarzowi Špidla za umieszczenie w programie prac Komisji solidnego zobowiązania do stworzenia nowego prawodawstwa dotyczącego artykułu 13 o dyskryminacji, na którego temat długo z nim dyskutowałem. Ja i ten Parlament oczekujemy na współpracę z panem komisarzem w zakresie określenia szczegółów tego prawodawstwa na konferencji prezydencji w następnym tygodniu. Ale my wszyscy – wspólnie z panem komisarzem – musimy czuwać nad tym, by te rozmowy na temat oceny realiów społecznych nie opóźniły nowej agendy społecznej w Europie. Deregulacja w jednej dziedzinie faktycznie prowadzi do pogłębienia nierówności i niesprawiedliwości, a nie do ich zwalczenia. Działacze związków zawodowych, społeczne organizacje pozarządowe oraz, oczywiście, osoby niepełnosprawne, z którymi pracowałem przez ponad 20 lat, sceptycznie podchodzą do tego, co robimy dla społecznej Europy. Musimy wysłuchać tego, co mają do powiedzenia, co ich niepokoi i zareagować na to."@pl16
"Senhor Presidente, fico muito satisfeito com este debate e com o relatório sobre a realidade social e, embora tenhamos obviamente de saudar a análise e a partilha de boas práticas e o método aberto de coordenação, a realidade que temos de entender é que nada disto impediu que: as mulheres tenham salários 24% mais baixos que os dos homens na Alemanha; quase uma em três crianças viva em situação de pobreza na Polónia; e a desigualdade na distribuição da riqueza no meu país, o Reino Unido, tenha atingido o nível mais alto dos últimos 40 anos. Penso que o financiamento social europeu e que os programas nacionais como o New Deal, no Reino Unido, são medidas activas essenciais do mercado de trabalho para lutar contra as barreiras reais que impedem que alguns grupos da nossa sociedade passem de uma situação de desemprego para o mercado de trabalho. Penso igualmente que o trabalho continua a ser uma das melhores ferramentas para combater a pobreza. Agradeço ao Senhor Comissário Špidla por ter colocado um empenho firme no programa de trabalho da Comissão para a criação de uma nova legislação sobre a discriminação, no âmbito do artigo 13.º, sobre a qual já tínhamos discutido longamente. Eu e este Parlamento, aguardamos com expectativa a oportunidade de trabalhar com o Senhor Comissário relativamente aos pormenores, nomeadamente na conferência da Presidência, na próxima semana. Mas todos nós, o Senhor Comissário em conjunto connosco, temos de evitar que este debate sobre a análise da realidade social venha a atrasar a nova agenda social na Europa ou que a desregulamentação de um domínio acabe por conduzir a um aumento de desigualdade e da injustiça, em vez de combater estes flagelos. Os dirigentes sindicais, as ONG do sector social e, naturalmente, as pessoas com deficiência, com quem trabalhei durante mais de 20 anos, estão reticentes quanto ao que estamos a fazer em prol da Europa social. Temos de estar atentos e dar resposta às suas preocupações."@pt17
"Mr President, I welcome this debate and report on social reality and, though we must of course welcome stocktaking and exchanges of best practice and the open method of coordination, the reality that we have to understand is that these devices have not yet stopped: women having 24 % less pay compared to men in Germany; nearly one in three children living in poverty in Poland; and wealth inequality in my own country, the United Kingdom, at a 40-year high. I do think that European social funding and national programmes like the New Deal in the UK are essential active labour market measures to tackle the real barriers which prevent groups in our society from progressing from worklessness to work and that work is still one of the best devices for us to combat poverty. I do thank Commissioner Špidla for putting a firm commitment in the Commission’s work programme for new legislation on Article 13 discrimination, which I have long discussed with him. I and this Parliament look forward to working with him on the detail, not least in the Presidency conference next week. But all of us – he and us together – must guard against this talk on stocktaking delaying the new social agenda in Europe, or deregulation in one area actually leading to increases in inequality and injustice, not combating these evils. Trade unionists, social NGOs and of course disabled people, with whom I have worked for more than 20 years, are sceptical about what we are doing for social Europe. We have to listen to their concerns and we have to respond to them."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vítam túto rozpravu a správu o sociálnej skutočnosti, hoci musíme, samozrejme, privítať hodnotenie a výmeny osvedčených postupov a otvorenú metódu koordinácie, musíme pochopiť skutočnosť, že tieto prostriedky ešte nie sú konečné: v Nemecku zarábajú ženy v porovnaní s mužmi o 24 % menej, v Poľsku žije takmer každé tretie dieťa v chudobe; v mojej krajine, Spojenom kráľovstve, dosahujú rozdiely v blahobyte 40-ročné maximum. Domnievam sa, že európska sociálna podpora a národné programy ako New Deal v Spojenom kráľovstve sú základnými aktívnymi opatreniami na pracovnom trhu na riešenie skutočných prekážok, ktoré bránia skupinám v našej spoločnosti v postupe od nezamestnanosti k práci, a že práca je pre nás stále jedným z najlepších prostriedkov na boj proti chudobe. Ďakujem komisárovi Špidlovi za zasadenie pevného záväzku v pracovnom programe Komisie na nový právny predpis o článku 13 týkajúci sa diskriminácie, o ktorom som s ním dlho diskutoval. Ja a tento Parlament sa už tešíme, ako s ním budeme pracovať na detailoch, najbližšie na konferencii predsedníctva budúci týždeň. Všetci však – spoločne on a my všetci – sa musíme vyvarovať toho, aby tieto rozhovory o hodnotení odďaľovali nový sociálny program v Európe, alebo deregulácie v jednej oblasti, ktorá v skutočnosti vedie k zvýšeniu nerovnosti a nespravodlivosti, nebojovaniu proti týmto neduhom. Odborári, sociálne mimovládne organizácie a, samozrejme, ľudia s postihnutím, s ktorými som pracoval viac než 20 rokov, majú pochybnosti o tom, čo robíme pre sociálnu Európu. Musíme načúvať ich obavám a musíme na ne odpovedať."@sk19
"Gospod predsednik, strinjam se s to razpravo in poročilom o družbeni realnosti, vendar moramo kljub strinjanju s pregledom stanja, izmenjavami najboljših praks in odprto metodo usklajevanja razumeti, da še nismo rešili naslednjih vprašanj: v Nemčiji imajo ženske v primerjavi z moškimi za 24 % nižjo plačo; na Poljskem živi v revščini skoraj vsak tretji otrok; pri čemer je neenakost bogastva v državi, iz katere prihajam, tj. Združenem kraljestvu, v zadnjih 40 letih najvišja. Menim, da so evropsko socialno financiranje in nacionalni programi, kot je „New Deal“ v Združenem kraljestvu, bistveni ukrepi dejavnega trga dela za odpravljanje ovir, ki skupinam v naši družbi preprečujejo, da se zaposlijo, in da je delo še vedno eden od najboljših instrumentov za boj proti revščini. Zahvaljujem se komisarju Špidli za njegovo odločno zavezanost delovnemu programu Komisije za novo zakonodajo v zvezi z diskriminacijo iz člena 13, o čemer sva veliko razpravljala. Jaz in ta parlament se veseliva sodelovanja z njim v zvezi s podrobnostmi programa, tudi na konferenci predsedstva prihodnji teden. Vendar se moramo vsi, vključno s komisarjem, boriti proti takšnim izjavam, da pregled stanja ovira nov socialni program v Evropi ali da deregulacija na enem področju dejansko povečuje neenakost in nepravičnost, namesto da ju zmanjšuje. Sindikalisti, socialne nevladne organizacije ter seveda invalidi, s katerimi sem sodeloval več kot 20 let, so skeptični glede tega, kar delamo za socialno Evropo. Njihovim skrbem moramo prisluhniti in se na njih odzvati."@sl20
"Herr talman! Jag ser positivt på denna diskussion och detta betänkande om den sociala verkligheten. Även om vi givetvis måste välkomna kartläggningar, utbyten av bästa praxis och den öppna samordningsmetoden måste vi förstå att verkligheten är att dessa mönster inte har förändrats. Kvinnor har 24 procent mindre betalt än män i Tyskland, nästan en tredjedel av barnen i Polen lever i fattigdom och ojämlikheten mellan rika och fattiga i mitt hemland Storbritannien är den största på 40 år. Jag anser att EU:s sociala stöd och nationella program, som New Deal i Storbritannien, är viktiga aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att undanröja de verkliga hinder som hindrar olika socialgrupper i vårt samhälle från att gå från arbetslöshet till arbete och att arbete fortfarande är ett av de bästa redskap vi har för att bekämpa fattigdom. Jag vill tacka kommissionsledamot Vladimir Špidla för kommissionens starka åtagande i arbetsprogrammet för ny artikel 13-lagstiftning, som jag länge har diskuterat med honom. Vi ser fram emot att samarbeta med honom i detaljfrågorna, inte minst under ordförandeskapets konferens i nästa vecka. Men vi måste alla – både kommissionsledamoten och vi – vara vaksamma mot kommentarerna om att kartläggningen försenar arbetet med den sociala dagordningen i EU eller att avregleringar leder till ökad ojämställdhet och orättvisa i stället för att bekämpa dessa missförhållanden. Fackföreningsföreträdare, sociala frivilligorganisationer och förstås funktionshindrade, som jag har arbetat med i över 20 år, är skeptiska till vad vi gör för det sociala Europa. Vi måste lyssna till deras farhågor, och vi måste göra någonting åt det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"New Deal"14,3,13,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph