Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-15-Speech-4-008"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071115.2.4-008"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, it is always very useful to be able to debate such an important issue in front of a heaving Chamber of colleagues who are agog to hear what Parliament has to say on this very important matter. I am also very grateful to the Commissioner for having laid down the ground rules and his views on how we tackle this issue. Fragility is a condition that has many, many parents. The first of course is the process of decolonisation when the colonial powers drew arbitrary lines on maps, which cut across all sorts of internal stable civil society functions and split countries into two or three or four, irrespective of their tribes or religious factions and so on. That induced a certain amount of instability. Then there is a natural form of instability that fragile nations now experience: countries which are prone to floods; small island states that are open to only a single economy product. There are countries which are geographically unable to sustain themselves because of the way God has blessed them with very few attributes, countries which have desertification, starting to produce mass migrations of people. There are 26 so-called fragile states in the world as we speak and the most vulnerable people in the world are facing catastrophic consequences, not through their own fault in some cases, but sometimes through bad governance, sometimes through internal conflict, sometimes through civil wars, sometimes through genocidal dictators as we found, not many years ago, in Sierra Leone and Liberia. Now you can change a fragile state from being a fragile state to a post-fragile sustainable country, as we see happening in front of our eyes in Sierra Leone. But this requires effort; it requires commitment; it requires a long-term commitment, as the Commissioner said, to that country’s economic growth. It requires a commitment of nation-building, an expression which I use advisedly in this Chamber because the concept of nation-building is something that my country, the United Kingdom, has long experience of, as have France and Spain and some other European countries. But it is wholly and utterly away from the knowledge of other emerging superpowers who have not, to put it bluntly, a clue how to punch their way out of a paper bag in terms of nation-building. We need to be able to connect ourselves with the body of historic knowledge that is reposited in the consciousness of European nations, to help other nations who are taking a lead around the world in the process of nation-building. Had we done that, and had Prime Minister Blair done that, I think the situation in Iraq, for example, would have been completely different. Is Iraq a fragile state? Yes it is, because it is unstable; the governance is not secure; there are insecurity problems. There are other countries in Africa which are very fragile – the Sudan, Somalia, small islands – as I said earlier all these require coming together with a body of knowledge that we already have and therefore I am very pleased indeed to be opening this debate this morning."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Vážená paní předsedající, vždy je velmi prospěšné, když je možné o tak důležité otázce diskutovat před kolegy v jednacím sále, kteří si touží vyposlechnout názory Parlamentu na tuto velmi významnou věc. Jsem rovněž velmi vděčný komisaři za to, že uvedl základní pravidla a své názory, když řešíme tuto otázku. Nestabilita je situace, která má mnoho, mnoho zdrojů. Prvním je, samozřejmě, proces dekolonizace, kdy koloniální mocnosti nakreslily na mapách svévolné čáry, které přeťaly různé druhy vnitřně stabilních funkcí občanské společnosti a rozdělily jednu zemi na dvě či tři, anebo čtyři, bez ohledu na jejich kmenové anebo náboženské celky atd. To způsobilo určitý stupeň nestability. Dále jde o přirozenou formu nestability, které jsou v současnosti vystaveny národy v nestabilní situaci: země, které často sužují záplavy; malé ostrovní státy, jejichž hospodářství je závislé na jednom druhu výrobku. Další země nejsou pro svou zeměpisnou polohu schopny se udržet, protože Bůh je obdařil velmi malým množstvím hodnot, jiné trpí rozšiřováním pouští a začínají z nich masově odcházet obyvatelé. Hovoříme o 26 takzvaných státech nacházejících se v nestabilní situaci na světě a většina obyvatelstva světa v nestabilní situaci čelí katastrofálním následkům, v některých případech ne vlastní vinou, ale někdy je příčinou špatné správa anebo vnitřní konflikt, někdy občanské války či diktátoři zodpovědní za genocidu, což byl před několika lety případ Sierra Leone a Libérie. V současnosti je možné změnit stát v nestabilní situaci z nestabilní na stabilizující se udržitelnou zemi, jak se právě děje v případě Sierra Leone. Vyžaduje to úsilí; je zapotřebí odhodlání; je zapotřebí dlouhodobé odhodlání, jak řekl komisař, k hospodářskému růstu této země. Je zapotřebí odhodlání budovat národ, výraz, který používám záměrně v tomto jednacím sále, protože má země, Spojené království, má s pojmem budování národa dlouhodobé zkušenosti, stejně jako je má Francie a Španělsko a některé další evropské země. Ale je to zcela a naprosto vzdálené poznání jiných velmocí na vzestupu, které nemají, abych to řekl bez obalu, ani ponětí, jak provléci niť uchem jehly, pokud jde o budování národa. Musíme být schopni napojit se na souhrn historického poznání, které je uloženo ve vědomí evropských národů, abychom pomohli dalším národům, které se na celém světě ujímají vedení v procesu budování národa. Kdybychom tak učinili, a kdyby tak učinil ministerský předseda Blair, myslím, že například situace v Iráku by byla zcela jiná. Nachází se Irák v nestabilní situaci? Ano, nachází, protože je nestabilní; vláda není zabezpečena; jsou zde potíže s bezpečností. Také další země v Africe se nacházejí ve velmi nestabilní situaci – Súdán, Somálsko, malé ostrovy –, jak jsem již řekl, všechny tyto země se musí seznámit se souhrnem poznatků, které my již máme, a proto mě velmi těší, že jsem mohl dnes ráno zahájit tuto rozpravu."@cs1
"Fru formand! Det er altid meget positivt at kunne drøfte så vigtigt et emne med særdeles engagerede kolleger, der er spændte på at høre, hvad Parlamentet mener om dette meget væsentlige spørgsmål. Jeg er endvidere taknemmelig over, at kommissæren har fastlagt de grundlæggende regler og redegjort for sine synspunkter om, hvordan vi skal håndtere spørgsmålet. Struktursvaghed har mange årsager. Den vigtigste årsag er afkoloniseringsprocessen, da kolonimagterne trak vilkårlige linjer på landkort, der skar igennem alle former for interne stabile funktioner i det civile samfund og delte landene i to, tre eller fire lande uden at tage hensyn til stammer eller religiøse faktioner. Det medførte en del ustabilitet. Og så er der en naturlig form for ustabilitet, som de struktursvage nationer oplever nu. Der er lande, som ofte oplever oversvømmelser, små østater, der udelukkende er involveret i et enkelt produkt, lande, som af geografiske årsager er ude af stand til at understøtte sig selv på grund af meget få naturressourcer, og lande med ørkendannelse, som oplever massemigration af befolkningen. Der er på nuværende tidspunkt 26 såkaldte struktursvage stater i verden, og de mest udsatte borgere lider katastrofale konsekvenser, som de i nogle tilfælde er uden skyld i, men sommetider også på grund af dårlig regeringsførelse, sommetider på grund af interne konflikter, sommetider på grund af borgerkrige og sommetider på grund af morderiske diktatorer, som vi oplevede for ikke så mange år siden i Sierra Leone og Liberia. Nu kan det lade sig gøre at ændre et kultursvagt land til et bæredygtigt land, som vi oplever det med hensyn til Sierra Leone. Men det kræver en stor indsats, det kræver engagement, det kræver et langsigtet engagement, som kommissæren understregede, over for det pågældende lands økonomiske vækst. Det kræver vilje til nationsopbygning, et udtryk, som jeg bruger med omtanke i Parlamentet, idet konceptet om nationsopbygning er noget, som Det Forenede Kongerige har mange års erfaring med ligesom Frankrig og Spanien og andre europæiske lande. Men det ligger milevidt fra andre kommende supermagters indsigt, der for at sige det, som det er, ikke har nogen idé om, hvordan man skal bære sig ad med at opbygge en nation. Vi skal i denne sammenhæng tage højde for den historiske viden, som de europæiske nationer er i besiddelse af, for at hjælpe andre nationer i verden, der tager initiativ til at deltage i processen med nationsopbygning. Hvis vi havde gjort det, og hvis premierminister Tony Blair havde gjort det, tror jeg, at situationen i Irak, f.eks., havde været helt anderledes. Er Irak et struktursvagt land? Ja, Irak er et struktursvagt land, fordi Irak er ustabilt og regeringsførelsen usikker og problemfyldt. Der er andre lande i Afrika, der er meget struktursvage - Sudan, Somalia, små øer - og som jeg nævnte tidligere, kræver det, at vi alle står sammen under hensyntagen til den viden, vi allerede er i besiddelse af, og det glæder mig derfor meget at få lov til at indlede forhandlingen her til morgen."@da2
"Frau Präsidentin! Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn eine Aussprache über ein so zentrales Thema vor einem voll besetzten Haus stattfindet, in dem die Kollegen mit Spannung erwarten, was das Parlament zu dieser äußerst wichtigen Angelegenheit zu sagen hat. Ich danke auch Herrn Spidla, der die Eckpunkte und seine Vorschläge für unser weiteres Vorgehen in dieser Angelegenheit erläutert hat. Fragilität ist ein Zustand, der zahlreiche Ursachen hat. Die erste ist natürlich der Prozess der Entkolonialisierung, bei dem die Kolonialmächte willkürliche Grenzen auf der Landkarte gezogen haben, was zur Folge hatte, dass in den betroffenen Ländern die unterschiedlichsten stabilen Funktionen der Zivilgesellschaft zerstört und Länder ohne Berücksichtigung von Volksstämmen, Religionsgruppen usw. in zwei, drei oder vier Teile aufgeteilt wurden. Dadurch ist eine gewisse Instabilität entstanden. Außerdem gibt es eine natürliche Form der Instabilität, der fragile Nationen heute ausgesetzt sind: Sie betrifft Länder, die häufig von Überschwemmungen heimgesucht werden, aber auch kleine Inselstaaten, deren Überleben von einem einzigen Wirtschaftserzeugnis abhängt. Es gibt Länder, die sich aufgrund der geografischen Gegebenheiten nicht selbst versorgen können, weil sie von Gott mit so wenigen Gaben gesegnet wurden, Länder, in denen sich die Wüsten ausbreiten und in der Folge eine Massenabwanderung einsetzt. Derzeit gibt es weltweit 26 so genannte fragile Staaten und die Ärmsten der Welt sind von den katastrophalen Folgen betroffen. Nicht immer tragen sie selbst die Schuld, doch in einigen Fällen sind die Ursachen schlechte Regierungsführung, interne Konflikte, Bürgerkriege oder die Herrschaft von Diktatoren, die Völkermord betreiben, wie wir dies vor nicht allzu langer Zeit in Sierra Leone und Liberia erlebt haben. Doch fragile Staaten können diesen Status überwinden und sich zu stabilen Staaten entwickeln, wie wir es zurzeit in Sierra Leone beobachten können. Dies erfordert allerdings Anstrengungen, es erfordert Unterstützung, es erfordert langfristige Maßnahmen, wie Herr Spidla sagte, zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des betreffenden Landes. Es erfordert Hilfestellung beim nationalen Aufbauprozess, ich verwende diesen Begriff ganz bewusst in diesem Haus, weil mein Heimatland, das Vereinigte Königreich, ebenso wie Frankreich und Spanien und einige andere europäische Länder, in diesem Bereich langjährige Erfahrung besitzen. Dieses Wissen fehlt anderen aufstrebenden Supermächten gänzlich, die offen gesagt nicht die leiseste Ahnung von nationalen Aufbauprozessen haben. Wir müssen auf den reichen historischen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der im Bewusstsein der europäischen Nationen gespeichert ist, um anderen Nationen zu helfen, die im Prozess des nationalen Aufbaus weltweit eine Vorreiterrolle spielen. Hätten wir das getan, und hätte Premierminister Blair das getan, wäre die heutige Situation im Irak, um nur ein Beispiel zu nennen, sicher völlig anders. Ist der Irak ein fragiler Staat? Ja, das ist er, denn das Land ist instabil, die Staatsführung steht auf schwachen Beinen und es gibt Sicherheitsprobleme. Es gibt andere Länder in Afrika, die sehr fragil sind – der Sudan, Somalia, kleine Inselstaaten –, und wie ich schon sagte, müssen diese Länder Zugang zu dem Erfahrungsschatz erhalten, den wir bereits besitzen. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass ich heute Morgen diese Aussprache eröffnen darf."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είναι πάντοτε πολύ ωφέλιμο να μπορούμε να συζητούμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα ενώπιον μιας κατάμεστης Αίθουσας με συναδέλφους που ανυπομονούν να ακούσουν τι έχει να πει το Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Είμαι επίσης πολύ ευγνώμων προς τον Επίτροπο που έθεσε τους βασικούς κανόνες και διατύπωσε τις απόψεις του σχετικά με πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Η ευαισθησία αποτελεί μια κατάσταση που είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Ο πρώτος, φυσικά, είναι η διαδικασία της αποαποικιοποίησης όταν οι αποικιακές δυνάμεις χάραξαν αυθαίρετες γραμμές στους χάρτες, που διέρχονταν από κάθε είδους εσωτερικές σταθερές λειτουργίες της κοινωνίας των πολιτών και διαίρεσαν τις χώρες σε δύο ή σε τρεις ή σε τέσσερις, ανεξάρτητα από τις φυλές τους ή τις θρησκευτικές ομάδες και ούτω καθεξής. Αυτό προκάλεσε ως έναν βαθμό αστάθεια. Έπειτα, υπάρχει μια φυσική μορφή αστάθειας την οποία βιώνουν τώρα τα ευαίσθητα έθνη: χώρες που είναι επιρρεπείς στις πλημμύρες· μικρά νησιωτικά κράτη στα οποία η οικονομία βασίζεται σε ένα και μοναδικό προϊόν. Υπάρχουν χώρες που γεωγραφικά δεν είναι σε θέση να πορισθούν τα προς το ζην διότι ο Θεός τις ευλόγησε με ελάχιστους πόρους, χώρες με ερημοποίηση, που αρχίζουν να παρουσιάζουν μαζικές μεταναστεύσεις ανθρώπων. Υπάρχουν 26 επονομαζόμενα ευαίσθητα κράτη στον κόσμο αυτήν τη στιγμή και οι πιο ευπαθείς άνθρωποι στον κόσμο αντιμετωπίζουν καταστροφικές συνέπειες, όχι επειδή ευθύνονται οι ίδιοι σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μερικές φορές λόγω της κακής διακυβέρνησης, μερικές φορές λόγω της εσωτερικής σύγκρουσης, μερικές φορές λόγω των εμφύλιων πολέμων, μερικές φορές λόγω των γενοκτόνων δικτατόρων όπως διαπιστώσαμε, πριν από λίγα χρόνια, στη Σιέρρα Λεόνε και στη Λιβερία. Τώρα μπορούμε να μεταβάλουμε ένα ευαίσθητο κράτος σε μια μετα-ευαίσθητη βιώσιμη χώρα, όπως βλέπουμε να συμβαίνει ενώπιόν μας στη Σιέρρα Λεόνε. Αλλά αυτό απαιτεί προσπάθεια· απαιτεί δέσμευση· απαιτεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, όπως ανέφερε ο Επίτροπος, για την οικονομική ανάπτυξη της εν λόγω χώρας. Απαιτεί μια δέσμευση για την οικοδόμηση του έθνους, μια έκφραση την οποία χρησιμοποιώ σκόπιμα σε αυτήν την Αίθουσα, επειδή η έννοια της οικοδόμησης του έθνους είναι κάτι για το οποίο η χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, διαθέτει μακρά εμπειρία, όπως η Γαλλία και η Ισπανία και ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά πρόκειται για κάτι παντελώς άγνωστο για τις άλλες αναδυόμενες υπερδυνάμεις οι οποίες, για να το πω απερίφραστα, δεν έχουν την παραμικρή ιδέα όσον αφορά την οικοδόμηση του έθνους. Πρέπει να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον όγκο των ιστορικών γνώσεων που έχει συσσωρευθεί στη συνείδηση των ευρωπαϊκών εθνών, προκειμένου να βοηθήσουμε άλλα έθνη που προηγούνται στον κόσμο στη διαδικασία της οικοδόμησης του έθνους. Εάν το είχαμε πράξει αυτό, και εάν το είχε πράξει ο πρωθυπουργός Μπλερ, θεωρώ ότι η κατάσταση στο Ιράκ, για παράδειγμα, θα ήταν εντελώς διαφορετική. Είναι το Ιράκ ευαίσθητο κράτος; Ναι, είναι, επειδή είναι ασταθές· η κυβέρνηση δεν είναι ασφαλής· υπάρχουν προβλήματα ανασφάλειας. Υπάρχουν άλλες χώρες στην Αφρική που είναι πολύ ευαίσθητες –το Σουδάν, η Σομαλία, μικρά νησιά– όπως ανέφερα προηγουμένως όλα αυτά πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον όγκο των γνώσεων που ήδη διαθέτουμε και, συνεπώς, χαίρομαι ιδιαίτερα που ανοίγουμε αυτήν τη συζήτηση σήμερα το πρωί."@el10
"Señora Presidenta, siempre resulta muy útil poder debatir un asunto tan importante ante una palpitante Cámara, compuesta por colegas deseosos de escuchar la opinión del Parlamento sobre esta cuestión fundamental. Le estoy muy agradecido al Comisario por haber sentado las bases del debate, así como su criterio sobre cómo abordarlo. La fragilidad es una condición que tiene muchas raíces. La primera, naturalmente, es el proceso de descolonización. Las potencias coloniales trazaban líneas arbitrarias en los mapas; unas líneas que no tenían en cuenta las funciones internas de las sociedades civiles estables y que dividían los países en dos, en tres o en cuatro, sin atender a sus tribus, facciones religiosas, etc. Aquello provocó cierto grado de inestabilidad. Por otro lado, hay un tipo de inestabilidad natural que aqueja a las naciones frágiles actuales: países con tendencia a sufrir inundaciones, pequeños Estados insulares con economías basadas en un único producto, etc. Algunos países son insostenibles desde el punto de vista geográfico, porque Dios no los ha bendecido con muchas cualidades; unos países afectados por la desertización, en los que están empezando a tener lugar emigraciones masivas. Los denominados Estados frágiles son 26 en todo el mundo. Los pueblos más vulnerables del mundo se enfrentan a unas situaciones catastróficas, que, en algunos casos, no se les pueden atribuir a ellos, sino a una mala gobernanza, a conflictos internos, a guerras civiles o a dictadores genocidas, como en el caso de Sierra Leona y Liberia, no hace muchos años. Ahora los Estados frágiles se pueden transformar en países «post-frágiles» sostenibles, tal como hemos podido comprobar en el caso de Sierra Leona. Pero este cambio requiere esfuerzo y compromiso; un compromiso a largo plazo —como bien ha señalado el Comisario— con el crecimiento económico del país en cuestión. Requiere un compromiso con la construcción de la nación, una expresión que utilizo en esta Cámara con conocimiento de causa, puesto que el concepto de construcción de la nación es algo en lo que mi país, el Reino Unido, goza de una larga experiencia, al igual que Francia, España y otros países europeos. Algunas nuevas superpotencias, en cambio, acusan una falta de conocimientos absoluta a este respecto y, francamente, no sabrían ni por dónde empezar, en lo que respecta a la construcción de la nación. Tenemos que ser capaces de aprovechar el bagaje histórico atesorado en la conciencia de las naciones europeas para ayudar a otras naciones que están desempeñando un papel fundamental por todo el mundo en el proceso de construcción de la nación. Si lo hubiéramos hecho, si el Primer Ministro Blair lo hubiera hecho, la situación de Iraq, por ejemplo, habría sido completamente distinta. ¿Es Iraq un Estado frágil? Sí, porque es un Estado inestable, su gobernanza no es firme, y hay problemas de inseguridad. Hay otros países muy frágiles en África: Sudán, Somalia, islas pequeñas... Como ya he señalado anteriormente, todos ellos necesitan adquirir un conjunto de conocimientos que nosotros ya tenemos, y, por eso, es todo un placer abrir este debate esta mañana."@es21
"Proua juhataja, alati on väga kasulik arutada sellist tähtsat küsimust saalitäie ootusärevate kolleegide ees, kes on pinevil, et kuulda, mida parlamendil on selles väga tähtsas küsimuses öelda. Olen ka väga tänulik volinikule, et ta esitas põhireeglid ja oma seisukohad selle kohta, kuidas me peaksime selle küsimusega tegelema. Ebakindlus on seisund, millel on palju, palju põhjuseid. Esimene on loomulik dekoloniseerimine, mil koloniaalvõimud joonistasid kaardile meelevaldseid jooni, mis läbisid igasuguseid stabiilse kodanikuühiskonna sisefunktsioone ning jagasid riigid kaheks, kolmeks või neljaks, sõltumata nende hõimudest või usulahkudest ja nii edasi. See tekitas teataval määral ebastabiilsust. Teiseks on looduslik ebastabiilsuse vorm, mida ebakindlad riigid nüüd kogevad: riigid, mis on altid üleujutustele; väikesed saareriigid, mille majandus toodab vaid ühte toodet. Need on riigid, mis geograafiliselt ei suuda ennast ülal pidada seetõttu, et jumal on neid õnnistanud väga väheste vahenditega, riigid, kus esineb kõrbestumine, mis hakkab põhjustama inimeste massilist rännet. Maailmas on hetkel 26 niinimetatud ebakindlat riiki ning maailma kaitsetuimad inimesed seisavad silmitsi katastroofiliste tagajärgedega, mõnel juhul mitte enda süül, vaid halva valitsemise, sisekonflikti, kodusõdade või genotsiidilembeste diktaatorite tõttu, nagu me mõned aastad tagasi nägime Sierra Leones ja Libeerias. Nüüd saab ebakindla riigi muuta ebakindla olukorra järgseks jätksuutlikuks riigiks, nagu me võime ise näha Sierra Leone puhul. Kuid see nõuab jõupingutusi; see nõuab pühendumist; see nõuab pikaajalist pühendumist, nagu volinik ütles, selle riigi majanduskasvu tagamisele. See nõuab pühendumist riigi ülesehitamisele, väljend, mida ma siin saalis läbimõeldult kasutan, sest riigi ülesehitamine on midagi, milles minu riigil, Ühendkuningriigil, on pikaajalised kogemused, nagu ka Prantsusmaal ja Hispaanial ning mõnedel muudel Euroopa riikidel. Kuid see erineb täielikult muude esiletõusvate ülemaailmse tähtsusega suurriikide teadmistest, kellel ei ole, ütlen otse välja, aimugi sellest, kuidas riiki üles ehitada. Me peame suutma põhjalikult tutvuda ajalooliste teadmiste kogumiga, mis on tallel Euroopa rahvaste teadvuses, et aidata teisi rahvaid, kes haaravad maailmas riigi ülesehitamise vallas juhtohjad. Oleksime me seda teinud ja oleks peaminister Blair seda teinud, siis minu arvates oleks näiteks olukord Iraagis olnud täiesti teistsugune. Kas Iraak on ebakindel riik? Jah, sest ta on ebastabiilne; valitsemine ei ole kindel; esineb probleeme ebaturvalisusega. Aafrikas on muid riike, mis on väga ebakindlad – Sudaan, Somaalia, väikesaared – nagu ma enne ütlesin, peavad nad kõik tutvuma teadmiste kogumiga, mis meil on juba olemas, ja seetõttu on mul tõepoolest väga hea meel seda arutelu täna hommikul alustada."@et5
"Arvoisa puhemies, on aina erittäin hyödyllistä pystyä keskustelemaan näin tärkeästä asiasta, kun edessä on kollegoita kuohuva istuntosali, jossa ollaan innoissaan kuulemaan, mitä parlamentilla on tästä asiasta sanottavana. Olen myös hyvin kiitollinen komission jäsenelle siitä, että hän ilmoittanut perussäännöt ja omat näkemyksensä siitä, miten käsittelemme tätä asiaa. Epävakaus on olosuhde, johon on paljon syitä. Ensimmäinen on tietysti dekolonisaatioprosessi. Siirtomaavallat vetivät karttoihin mielivaltaisesti rajoja, joilla katkaistiin kaikki vakaan sisäisen kansalaisyhteiskunnan toiminnot ja jaettiin maat kahteen tai kolmeen tai neljään riippumatta niiden heimoista tai uskonnollisista yhteisöistä ja niin edelleen. Se sai aikaan tietyn määrän epävakautta. Sitten on epävakauden luonnollinen muoto, jonka epävakaat maat nyt kokevat: tulville alttiit maat, pienet saarivaltiot, joilla on vain yksi tuote taloudessaan. Ne ovat maita, jotka eivät maantieteellisesti pysty ylläpitämään itseään, koska jumala on suonut niille vain muutamia piirteitä, maita, joissa tapahtuu aavikoitumista, joka aiheuttaa ihmisten joukkomaastamuuttoa. Maailmassa on tällä hetkellä 26 niin sanottua epävakaata valtiota, ja haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset maailmassa kohtaavat katastrofisia seurauksia, jotka eivät joissakin tapauksissa ole heidän omaa syytään vaan joskus huonon hallinnon, joskus sisäisen konfliktin, joskus sisällissodan, joskus, kuten muutama vuosi sitten Sierra Leonessa ja Liberiassa, kansanmurhaan syyllistyneiden diktaattoreiden syytä. Nyt voidaan muuttaa epävakaa maa epävakaudesta epävakauden jälkeisen ajan kestävän kehityksen maaksi, kuten olemme nähneet tapahtuvan silmiemme edessä Sierra Leonessa. Mutta tämä vaatii ponnisteluja, se vaatii sitoutumista; se vaatii pitkän aikavälin sitoutumista kyseisen maan talouskasvuun, kuten komission jäsen sanoi. Se vaatii sitoutumista valtion kehittämiseen, ilmaisu, jota käytän tässä salissa tarkoituksella, koska valtion kehittämisen käsite on jotakin sellaista, josta kotimaallani Yhdistyneellä kuningaskunnalla on pitkä kokemus, kuten on myös Ranskalla ja Espanjalla ja joillakin muilla Euroopan mailla. Mutta muilla kasvavilla supervalloilla siitä ei ole ollenkaan, ei lainkaan tietoa, sillä niillä ei suoraan sanottuna ole aavistustakaan, miten selviytyä valtion kehittämisestä. Meidän on pystyttävä yhdistämään itsemme historialliseen tietoon, joka on varastoitu eurooppalaisten kansojen tietoisuuteen ja auttamaan muita kansoja, jotka ympäri maailmaan johtavat valtion kehittämistä koskevaa prosessia. Jos me olisimme tehneet sen, jos pääministeri Blair olisi tehnyt sen, luulen, että esimerkiksi tilanne Irakissa olisi ollut täysin toisenlainen. Onko Irak epävakaa valtio? Kyllä se on, koska se on tasapainoton, hallinto ei ole varmaa ja siellä on turvallisuusongelmia. Afrikassa on muita maita, jotka ovat hyvin epävakaita – Sudan, Somalia, pienet saaret – kuten aiemmin sanoin, kaiken tämän takia on koottava kaikki se tieto, mikä meillä jo on, ja siksi olen todella hyvin iloinen, että voin avata tämän keskustelun tänä aamuna."@fi7
"Madame la Présidente, il est toujours très utile de pouvoir débattre d'une question aussi importante devant des collègues députés tout ouïe et impatients d'entendre ce que le Parlement a à dire en la matière. Je suis également très reconnaissant envers le commissaire pour avoir établi les règles de fond et décrit ses vues sur la manière d’aborder cette question. La fragilité est une condition qui présente de très nombreux liens apparentés. En premier lieu, on trouve bien sûr le processus de décolonisation, lorsque les puissances coloniales ont tracé des lignes arbitraires sur les cartes, à travers toutes sortes de fonctions internes d'une société civile stable et divisant les pays en deux, trois ou quatre parties en ne tenant pas compte de leurs tribus ou factions religieuses, etc. Cela a entraîné un certain niveau d'instabilité. Ensuite, il existe une forme naturelle d'instabilité que les nations fragiles connaissent actuellement: les pays qui sont enclins aux inondations; les petits États insulaires qui ne sont ouverts qu'à un seul produit économique. Il y a des pays incapables géographiquement de subvenir à leurs besoins, car Dieu ne leur a donné que très peu d'avantages, des pays victimes de la désertification, qui commence à entraîner des migrations massives. On dénombre 26 États dits fragiles dans le monde à l'heure actuelle et les populations les plus vulnérables du globe font face à des conséquences catastrophiques, indépendantes de leur volonté dans certains cas, mais également à cause tantôt d'une mauvaise gouvernance, tantôt d'un conflit interne ou de guerres civiles, tantôt de dictateurs génocidaires comme ce fut le cas en Sierra Leone et au Liberia il y a quelques années à peine. Maintenant, il est possible de transformer un État fragile en un pays durable post-fragile, comme on le voit pour le moment en Sierra Leone. Mais cela demande des efforts; cela nécessite un engagement, un engagement à long terme, comme l'a indiqué le commissaire, dans la croissance économique du pays. Cela demande un engagement envers la construction de la nation, une expression que j'utilise à bon escient au sein de ce Parlement, car le concept de construction de la nation est quelque chose pour lequel mon pays, le Royaume-Uni, jouit d'une riche expérience, comme la France, l'Espagne et quelques autres pays européens. Mais il est purement et simplement étranger à d'autres superpuissances émergentes qui n'ont pas la moindre idée, pour le dire crûment, de la manière de procéder en termes de construction de la nation. Nous devons pouvoir nous mettre en relation avec la masse de connaissances historiques que renferme la conscience des nations européennes afin d'aider les autres pays qui reprennent le flambeau dans le processus de construction de la nation à travers le monde. Si nous l'avions fait, et si le Premier ministre Blair l'avait fait, je pense que la situation en Iraq, par exemple, aurait été complètement différente. L'Iraq est-il un État fragile? Oui, car il est instable; la gouvernance n'est pas sûre; on y observe des problèmes d'insécurité. D'autres pays en Afrique sont très fragiles – le Soudan, la Somalie, les petites îles. Comme je l'ai dit précédemment, tous ces pays ont besoin de se réunir autour d'une base de connaissances dont nous disposons déjà et, par conséquent, je suis très heureux d'ouvrir le débat ce matin."@fr8
"Elnök asszony, mindig nagyon hasznos, ha ilyen fontos kérdésekről olyankor vitázunk, mikor a ház dugig van a Parlament véleményére kíváncsi kollégákkal. Nagyon hálás vagyok a biztos úrnak is, amiért rögzítette az alapokat és megosztotta velünk saját véleményét arról, hogy hogyan kellene kezelni ezt a problémát. A bizonytalanságnak sokféle oka lehet. A legfontosabb persze a dekolonializálás; a gyarmati rendszerek szétesése, amikor a gyarmattartók önkényesen osztják fel a területeket, feldarabolva a belső, stabil társadalmi egységeket és törzsi, vallási csoportokra való tekintet nélkül osztják többfelé az országokat. Ez eleve bizonytalanságot okoz. Aztán ott a bizonytalanság természetes formája, amit ma sok ország megtapasztal: vannak árvizeknek kitett országok, és kis szigetországok, amiknek gazdasága egyetlen termékre épül. Vannak olyan országok, amelyek földrajzi okokból képtelenek ellátni magukat, mert kevés természeti erőforrással rendelkeznek, vannak elsivatagosodó országok, ahonnan már megindult a tömeges elvándorlás. Jelen pillanatban 26 ún. biznytalan állam van a világon, és a legsebezhetőbb emberek katasztrófának vannak kitéve, egyes esetekben nem saját hibájukból, hanem rossz kormányzás, belső konfliktusok, polgárháború vagy népirtó diktátorok miatt, mint ahogy nemrég láthattuk Sierra Leone és Libéria esetében. Egy ilyen helyzetben lévő országot igenis talpra lehet állítani és működőképes állammá lehet tenni, mint ahogy láttuk Sierra Leone esetében. De ehhez erőfeszítések kellenek, ehhez kötelezettségvállalás kell; hosszú távú kötelezettségvállalás, ahogy a biztos úr is mondta, az ország gazdasági növekedése mellett. A nemzetépítés melletti elkötelezettség kell hozzá, ami fontos szó ebben a Parlamentben, hiszen országomnak, az Egyesült Királyságnak, csakúgy, mint Franciaországnak és Spanyolországnak és néhány más európai országnak is ebben hosszú tapasztalatai vannak. De a nemzetépítés más erősödőben lévő szuperhatalmak számára teljesen idegen, új dolog; nekik őszintén szólva sejtelmük sincs, hogy a nemzetépítést eszik-e vagy isszák. Fel kell használnunk a nemzetépítéssel kapcsolatban Európában felhalmozódott történelmi tapasztalatokat, és segítenünk kell azokat az országokat, amelyek világszerte a nemzetépítés fő szereplői. Ha ezt megtettük volna, és ha ezt Blair miniszterelnök úr megtette volna, akkor azt hiszem például az iraki helyzet egészen másképpen alakult volna. Irak törékeny állam? Igen, az, mert instabil; a kormány labilis, és vannak biztonsági problémák is. Afrikában vannak más országok, amelyek szintén nagyon bizonytalan helyzetben vannak – Szudán, Szomália, kis szigetek – ahogy korábban mondtam, mindnek szüksége van arra a tudásra, amivel mi már rendelkezünk, ezért nagyon örülök, hogy ma sor kerül erre a vitára."@hu11
"Signora Presidente, è sempre molto utile poter discutere di questioni così importanti di fronte a un’Aula palpitante di colleghi impazienti di ascoltare quello che il Parlamento ha da dire su questa materia così importante. Inoltre, sono veramente grato al Commissario per aver delineato i principi fondamentali e le sue opinioni su come intendiamo affrontare questo problema. La fragilità è una condizione che ha molte cause diverse.La prima naturalmente è il processo di decolonizzazione, quando le potenze coloniali hanno tracciato delle righe arbitrarie sulla carte geografiche, senza tenere conto della stabilità interna della società civile e dividendo i paesi in due, tre o quattro, a prescindere dalle tribù o dalle fazioni religiose, e così via. Tutto questo ha indotto una certa instabilità. Poi esiste una forma di instabilità naturale, che ora affligge le nazioni più fragili: paesi soggetti a inondazioni, piccole isole con un’economia basata su un unico prodotto, paesi che non sono geograficamente in grado di sostenersi perché Dio li ha dotati di pochissimi attributi, nonché paesi afflitti dalla desertificazione, un fenomeno che comincia a provocare migrazioni di massa. Nel mondo esistono 26 cosiddetti Stati fragili, e i popoli più vulnerabili nel mondo subiscono conseguenze catastrofiche, in alcuni casi non per colpa loro, ma qualche volta a causa della scarsa governabilità, o a causa di conflitti interni, o di guerre civili, e talvolta a causa di dittatori colpevoli di genocidi, come avveniva non molto tempo fa in Sierra Leone e Liberia. Ora, è possibile che uno Stato fragile si trasformi in un paese sostenibile, come sta accadendo davanti ai nostri occhi in Sierra Leone. Ma questo richiede degli sforzi, richiede impegno, un impegno di lungo termine, come ha affermato il Commissario, per la crescita economica del paese. Occorre un impegno per la costruzione della nazione, un’espressione che utilizzo a ragion veduta in quest’Aula, perché il mio paese, il Regno Unito, così come Francia e Spagna e altri paesi europei, conoscono da tempo il concetto di costruzione della nazione. Ma è qualcosa di completamente sconosciuto per altre superpotenze emergenti che, per dirla in tutta franchezza, non hanno assolutamente idea di che cosa sia la costruzione di una nazione. Dobbiamo essere capaci di collegarci al di conoscenze storiche riposto nella consapevolezza delle nazioni europee, per assistere altri paesi che si stanno affermando in tutto il mondo nel processo di costruzione della nazione. Se l’avessimo fatto, e se il Primo Ministro Blair l’avesse fatto, penso che la situazione in Iraq, ad esempio, ora sarebbe completamente diversa. L’Iraq è uno Stato fragile? Sì, lo è, perché è instabile; la non è salda ed esistono problemi di sicurezza. Altri paesi africani sono molto fragili – Sudan, Somalia, piccole isole – e come ho già detto per tutti questi paesi occorre attingere a un insieme di conoscenze di cui disponiamo già e per questo sono veramente lieto di aprire la discussione questa mattina."@it12
"Ponia Pirmininke, visada labai naudinga turėti galimybę svarstyti tokį svarbų klausimą prieš besikeičiančius kolegas, kurie nekantriai laukia išgirsti tai, ką Parlamentas turi pasakyti šiuo labai svarbiu klausimu, Rūmuose. Esu taip pat labai dėkingas Komisijos nariui už pagrindinių taisyklių nustatymą ir jo nuomones, kaip mums spręsti šį klausimą. Pažeidžiamumas yra sąlyga, kuri turi daugelį, daugelį priežasčių. Pirma, žinoma, yra dekolonizacijos procesas, kai kolonijų valdžia nubrėžė savavališkas ribas žemėlapiuose, kuriais remiantis buvo pažeistos visokio pobūdžio vidaus stabilios pilietinės visuomenės funkcijos ir padalintos į dvi arba tris, arba keturias šalis nepriklausomai nuo jų genčių arba religiniu frakcijų ir t. t. Tai sukėlė kažkiek nepastovumo. Tuomet pasireiškia natūrali nepastovumo forma, kurią dabar patiria pažeidžiamos valstybės: valstybės, kuriose vanduo linkęs patvinti; mažos valstybės salose, kurioms prieinamas tik vienas ekonomikos produktas. Yra šalių, kurios geografiškai negali išlaikyti savęs, nes Dievas jas apdovanojo labai nežymiomis savybėmis, šalių, kuriose vyrauja dykūmėjimas, sudarant sąlygas masiniai žmonių migracijai. Kai kalbame, pasaulyje yra 26 taip vadinamos pažeidžiamos valstybės, o ne dėl jų pačių kaltės kai kuriais atvejais pažeidžiamiausi žmonės pasaulyje susiduria su katastrofiškomis pasekmėmis, o kartais dėl blogo valdymo, kartais dėl vidaus konfliktų, kartais dėl pilietinių karų, kartais dėl genocido diktatorių, kaip neseniai nustatėme Siera Leonėje ir Liberijoje. Kad nebūtų pažeidžiama valstybė, dabar galite pakeisti pažeidžiamą valstybę buvusia pažeidžiama tvaria šalimi, kaip prieš mūsų akis matome, kas vyksta Siera Leonėje. Bet tam reikalingos pastangos; tam reikalingas įsipareigojimas; tam reikalingas ilgalaikis įsipareigojimas, kaip Komisijos narys sakė, tos šalies ekonominiam augimui. Tam reikalingas valstybės kūrimo įsipareigojimas, t. y. posakis, kurį sąmoningai naudoju šiuose Rūmuose, nes valstybės kūrimo sąvoka yra kažkas, ką mano šalis, Jungtinė Karalystė, seniai patyrė, kaip ir Prancūzija ir Ispanija ir kai kurios kitos Europos valstybės. Bet tai visiškai nesutampa su supratimu apie kitas atsirandančias galingiausias pasaulio jėgas, kurios, tiesmukai tariant, neturi supratimo, kaip nuo popierių aplanko praskinti kelią valstybės kūrimo atžvilgiu. Turime sugebėti sujungti save su istorinių žinių pagrindu, kuris iš naujo susiformavo Europos valstijų sąmonėje, kad padėtume kitoms valstybėms, kurios visame pasaulyje imasi iniciatyvos valstybių kūrimo procese. Jeigu būtume tai padarę ir ministras pirmininkas Tony Blair būtų tai padaręs, manau, kad, pavyzdžiui, situacija Irake būtų buvusi visiškai skirtinga. Ar Irakas pažeidžiama valstybė? Taip ji yra, nes ji nestabili; valdymas nėra saugus; yra su nesaugumu susijusių problemų. Yra kitų šalių Afrikoje, kurios yra labai pažeidžiamos – Sudanas, Somalis, mažos salos – kaip anksčiau sakiau, visoms joms reikia veikti kartu žinių pagrindu, kurį jau turime, ir todėl iš tikrųjų esu labai patenkintas pradėjęs šią diskusiją šį rytą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vienmēr ļoti noderīgi ir spēt apspriest tik nozīmīgu jautājumu ieinteresētā plenārsēžu zālē, kas piepildīta ar kolēģiem, kuri vēlas dzirdēt, kas Parlamentam ir sakāms par šo ļoti svarīgo jautājumu. Esmu arī ļoti pateicīgs komisāram par pamatnoteikumu izskaidrošanu un viņa viedokli attiecībā uz to, kā mēs risinām šo jautājumu. Nestabilitāte ir stāvoklis, kam ir daudzi jo daudzi cēloņi. Pirmais no tiem, protams, ir dekolonizācijas process, kura laikā koloniālās lielvalstis uz kartēm patvaļīgi savilka līnijas, skarot dažāda veida iekšēji stabilas pilsoniskās sabiedrības funkcijas un sadalot valstis divās, trijās vai četrās daļās, neņemot vērā šajās valstīs dzīvojošās ciltis, reliģiskās grupas utt. Tas radīja zināmu nestabilitāti. Vēl ir dabiskas nestabilitātes veids, ar ko patlaban saskaras nestabilas valstis — tās, kuras ir pakļautas plūdu draudiem; mazās salu valstis, kas spēj ražot tikai viena veida ekonomisko produktu. Ir arī tādas valstis, kas nespēj sevi nodrošināt ģeogrāfisko iemeslu dēļ, jo Dievs ir apveltījis tās visai nabadzīgi; ir valstis, kurās notiek pārtuksnešošanās, izraisot cilvēku masu migrāciju. Šīs uzstāšanās brīdī pasaulē ir 26 tā sauktās nestabilās valstis un visneaizsargātākie cilvēki pasaulē saskaras ar katastrofu sekām nevis pašu vainas dēļ, kā tas ir dažos gadījumos, bet dažreiz sliktas pārvaldības, iekšējo konfliktu, pilsoņu karu dēļ vai arī uz genocīdu orientētu diktatoru dēļ, kā tas vēl tikai pirms dažiem gadiem tika pieredzēts Sjerraleonē un Libērijā. Patlaban ir iespējams pārveidot nestabilu valsti par ilgtspējīgu valsti, kas pārcietusi nestabilitāti, kā mēs to varam redzēt Sjerraleones gadījumā. Taču tam ir vajadzīga piepūle; ir jāuzņemas saistības, proti, kā norādīja komisārs, ir jāuzņemas ilgtermiņa saistības, lai tādējādi nodrošinātu valsts ekonomisko izaugsmi. Ir jāuzņemas saistības, kas attiecas uz t.s. valsts veidošanu — šajā plenārsēžu zālē šo jēdzienu es lietoju ar piesardzību, jo manai valstij, Apvienotajai Karalistei, ir bijusi ilga pieredze šajā jautājumā; tas pats attiecas arī uz Franciju, Spāniju un citām Eiropas valstīm. Tomēr šādu zināšanu pilnībā trūkst citām jaunajām superlielvalstīm, kurām nav, atļaušos izteikties tieši, saprašanas par to, kā veiksmīgi rīkoties valsts veidošanas jomā. Mums jāspēj sasaistīt sevi ar visām tām vēsturiskajām zināšanām, kas atrodas Eiropas valstu apziņā, lai tādējādi palīdzētu citām valstīm, kuras pasaulē ir izvirzījušās valsts veidošanas procesa priekšgalā. Ja mēs to būtu izdarījuši, ja premjerministrs to būtu izdarījis, manuprāt, situācija, piemēram, Irākā, būtu pavisam citāda. Vai Irāka ir nestabila valsts? Jā, jo tajā trūkst stabilitātes; tajā nav drošas pārvaldības un pastāv problēmas, kas saistītas ar nedrošību. Āfrikā ir citas ļoti nestabilas valstis — Sudāna, Somālija, mazās salas — kā jau minēju iepriekš, tām visām ir jāiepazīstas ar mūsu jau iegūtajām zināšanām, un tāpēc man patiešām ir ļoti liels prieks šorīt atklāt šīs debates."@lv13
"Madam President, it is always very useful to be able to debate such an important issue in front of a heaving Chamber of colleagues who are agog to hear what Parliament has to say on this very important matter. I am also very grateful to the Commissioner for having laid down the ground rules and his views on how we tackle this issue. Fragility is a condition that has many, many parents. The first of course is the process of decolonisation when the colonial powers drew arbitrary lines on maps, which cut across all sorts of internal stable civil society functions and split countries into two or three or four, irrespective of their tribes or religious factions and so on. That induced a certain amount of instability. Then there is a natural form of instability that fragile nations now experience: countries which are prone to floods; small island states that are open to only a single economy product. There are countries which are geographically unable to sustain themselves because of the way God has blessed them with very few attributes, countries which have desertification, starting to produce mass migrations of people. There are 26 so-called fragile states in the world as we speak and the most vulnerable people in the world are facing catastrophic consequences, not through their own fault in some cases, but sometimes through bad governance, sometimes through internal conflict, sometimes through civil wars, sometimes through genocidal dictators as we found, not many years ago, in Sierra Leone and Liberia. Now you can change a fragile state from being a fragile state to a post-fragile sustainable country, as we see happening in front of our eyes in Sierra Leone. But this requires effort; it requires commitment; it requires a long-term commitment, as the Commissioner said, to that country’s economic growth. It requires a commitment of nation-building, an expression which I use advisedly in this Chamber because the concept of nation-building is something that my country, the United Kingdom, has long experience of, as have France and Spain and some other European countries. But it is wholly and utterly away from the knowledge of other emerging superpowers who have not, to put it bluntly, a clue how to punch their way out of a paper bag in terms of nation-building. We need to be able to connect ourselves with the body of historic knowledge that is reposited in the consciousness of European nations, to help other nations who are taking a lead around the world in the process of nation-building. Had we done that, and had Prime Minister Blair done that, I think the situation in Iraq, for example, would have been completely different. Is Iraq a fragile state? Yes it is, because it is unstable; the governance is not secure; there are insecurity problems. There are other countries in Africa which are very fragile – the Sudan, Somalia, small islands – as I said earlier all these require coming together with a body of knowledge that we already have and therefore I am very pleased indeed to be opening this debate this morning."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het is altijd heel nuttig om over zo’n belangrijke kwestie te debatteren ten overstaan van een overvolle zaal collega’s die vol verwachting luisteren naar hetgeen het Parlement over deze zeer belangrijke kwestie te zeggen heeft.Ik ben ook de commissaris dankbaar voor het vastleggen van de basisregels en voor zijn opvattingen over hoe wij deze kwestie moeten aanpakken. Onstabiliteit kan vele, vele oorzaken hebben.Het begon natuurlijk met het dekolonisatieproces, toen de koloniale machten willekeurige lijnen op kaarten trokken, die dwars door de interne stabiliteit van het maatschappelijk middenveld heen gingen en landen in tweeën, drieën of vieren opsplitsten, zonder rekening te houden met de verschillende stammen of religieuze groeperingen en dergelijke.Dat veroorzaakte een zekere mate van onstabiliteit. Daarnaast is er een natuurlijke vorm van onstabiliteit waar onstabiele landen nu mee te kampen hebben, zoals landen die vaak getroffen worden door overstromingen of kleine eilandstaatjes die afhankelijk zijn van slechts een enkel economisch product.Er bestaan landen die geografisch niet bij machte zijn zichzelf te onderhouden omdat God hen niet gezegend heeft met veel natuurlijke rijkdommen. Landen die geplaagd worden door woestijnvorming met als gevolg massale volksverhuizingen. Er zijn op dit moment 26 zogenaamde onstabiele landen op de wereld, waar de meest kwetsbare mensen worden geconfronteerd met catastrofale gevolgen, niet altijd door hun eigen toedoen, maar soms door slecht bestuur, interne conflicten, burgeroorlogen of dictators die aanzetten tot genocide, zoals enkele jaren geleden in Sierra Leone en Liberia. Een onstabiel land kan veranderen in een duurzaam stabiel land, zoals dat nu gebeurt in Sierra Leone.Maar dit vereist wel inzet en betrokkenheid, betrokkenheid op de langere termijn, zoals de commissaris opmerkte, bij de economische groei van een land.Het vereist gecommitteerdheid aan nation-building, een uitdrukking die ik opzettelijk in deze vergadering gebruik omdat het een concept is waarmee mijn land, het Verenigd Koninkrijk, veel ervaring heeft, evenals Frankrijk en Spanje en enkele andere Europese landen.Maar er is een hemelsbreed verschil met de kennis van andere opkomende grootmachten die, om kort te gaan, totaal geen idee hebben hoe nation-building aan te pakken. We moeten kunnen teruggrijpen op de grote hoeveelheid historische kennis die ligt opgeslagen in het bewustzijn van Europese landen, zodat we andere landen kunnen helpen die wereldwijd voorop lopen bij nation-building.Als we dat hadden gedaan, en als premier Blair dat had gedaan, dan denk ik dat de situatie in bijvoorbeeld Irak heel anders zou zijn geweest. Is Irak een onstabiel land?Ja inderdaad, omdat het er onstabiel is en het bestuur onbetrouwbaar, en er zijn problemen met de veiligheid. Er zijn landen in Afrika die eveneens zeer onstabiel zijn, bijvoorbeeld Sudan, Somalië, of kleine eilanden. Zoals ik eerder opmerkte, is het noodzakelijk dat deze landen in aanraking komen met de grote hoeveelheid kennis die wij al in huis hebben, en daarom ben ik echt heel verheugd het debat vanochtend te mogen openen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przedyskutowanie tak istotnej kwestii tu, w tej Izbie, gdzie koledzy i koleżanki z niecierpliwością słuchają, co ma do powiedzenia Parlament w tej bardzo ważnej sprawie, zawsze jest korzystne. Jestem także bardzo wdzięczny panu komisarzowi za określenie podstawowych zasad i jego opinię co do sposobu podejścia do sprawy. Niestabilność jest stanem, który, jak to się mówi, ma wielu, wielu „ojców”, czyli za jego istnienie odpowiada wiele czynników. Pierwszym, oczywiście, jest proces dekolonizacji, kiedy to siły kolonialne samowolnie wytyczyły linie na mapach, które przerwały stabilne funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i podzieliły kraje na dwa, trzy lub cztery, nie zważając na zamieszkujące te kraje plemiona, odłamy religijne itp. Samo to spowodowało to pewną niestabilność. Następnie, istnieje naturalna forma niestabilności, której doświadczają obecnie niestabilne kraje: kraje często zalewane przez powodzie, małe kraje wyspiarskie otwarte wyłącznie na jednolitą gospodarkę. Są kraje, które ze względu na warunki geograficzne nie mogą być samowystarczalne, gdyż Bóg obdarzył je niewieloma atrybutami, kraje dotknięte procesem pustynnienia, skąd ludzie masowo migrują do innych krajów. Na świecie jest 26 tak zwanych niestabilnych państw. Narody najbardziej narażone na kryzysy doświadczają ich katastrofalnych skutków, w niektórych przypadkach nie z własnej winy. Czasem na skutek złego zarządzania, konfliktu wewnętrznego, a czasem z powodu wojen domowych lub dyktatorskich ludobójczych rządów, jak to było nie tak wiele lat temu w Sierra Leone i Liberii. Obecnie można zmienić niestabilny kraj w kraj, który po okresie niestabilności wkroczył na drogę zrównoważonego rozwoju. Przykładem to, co dzieje się przed naszymi oczami w Sierra Leone. Ale to wymaga wysiłku, wymaga poświęcenia i jak powiedział pan komisarz - długoterminowego zaangażowania na rzecz wzrostu gospodarczego tego kraju. Wymaga zaangażowania w budowanie narodu. Budowanie narodu jest pojęciem, którego świadomie używam w tej Izbie, gdyż koncepcja budowania narodu jest czymś, w czym mój kraj tj. Wielka Brytania ma wieloletnie doświadczenia, podobnie jak Francja, Hiszpania i inne kraje europejskie. Ale wiedza pozostałych wschodzących supermocarstw nie ma nic wspólnego z tą koncepcją, gdyż szczerze mówiąc nie mają one zielonego pojęcia, jak podejść do sprawy budowania narodu. Musimy być w stanie dotrzeć do pokładów historycznej wiedzy, która spoczywa w świadomości narodów europejskich i stanowi nasze dziedzictwo, aby pomóc innym krajom, które obejmują przewodnictwo w świecie, w budowaniu narodu. Gdybyśmy to zrobili i gdyby pan premier Blair to zrobił, myślę, że na przykład sytuacja w Iraku byłaby kompletnie inna. Czy Irak jest państwem niestabilnym? Tak, ponieważ jest brak w nim stabilności; rządy są zagrożone, występują problemy bezpieczeństwa. Są także inne kraje w Afryce, które są bardzo niestabilne - Sudan, Somalia, małe wyspy – jak wcześniej powiedziałem, wszystko to wymaga zebrania przez nas wszystkich wiedzy, jaką już posiadamy. Dlatego też jestem bardzo zadowolony, że dzisiejszego ranka otwieramy tę debatę."@pl16
"Senhora Presidente, é sempre muito útil poder debater uma questão tão importante perante um hemiciclo repleto de colegas ansiosos por saber o que o Parlamento tem a dizer sobre uma questão com esta importância. Estou também muito grato ao Senhor Comissário por ter apresentado as regras de base e o seu ponto de vista sobre o modo como devemos fazer face a esta questão. A fragilidade é uma situação que tem muitas e diversas origens. A primeira é, evidentemente, o processo de descolonização, em que os poderes coloniais traçaram linhas arbitrárias nos mapas, que foram fragmentar vários tipos de funções estáveis da sociedade civil e dividir países em dois ou três, independentemente das tribos ou facções religiosas aí existentes. Esse processo induziu uma certa instabilidade. Depois, existe uma forma natural de instabilidade que está agora a afectar os países frágeis: países propensos a inundações; pequenos estados insulares abertos a apenas a um único tipo de produção. Depois, existem países com uma situação geográfica que não lhes permite auto-sustentarem-se devido à escassez de atributos com que Deus os dotou, países sujeitos à desertificação e que estão a começar a produzir migrações em massa. Neste momento, existem no mundo 26 estados considerados "frágeis" e as pessoas mais vulneráveis do mundo estão a deparar-se com consequências catastróficas, em alguns casos não por própria, mas, por vezes, devido a má governação, a conflitos internos, a guerras civis, a ditadores genocidas, como se verificou, há poucos anos, na Serra Leoa e na Libéria. É possível transformar um estado frágil num país sustentável pós-frágil, como estamos a assistir neste momento no caso da Serra Leoa. Mas isso requer esforço, requer empenho, requer um compromisso a longo prazo, tal como o Senhor Comissário referiu, para que esse país possa crescer do ponto de vista económico. É necessário assumir um compromisso de construção nacional, uma expressão que utilizo deliberadamente nesta Assembleia, dado que este conceito de construção nacional é algo em que o meu país, o Reino Unido, tem uma longa experiência, tal como a França, a Espanha e outros países europeus. Mas a experiência de que estes países dispõem está muito longe dos conhecimentos existentes noutras superpotências emergentes que, para falar muito francamente, não fazem a mínima ideia do que é a construção de uma nação. Temos de ser capazes de levar em consideração os conhecimentos históricos que constituem o acervo da consciência dos países europeus, para ajudar outros países por todo o mundo que estão a tomar a iniciativa no que diz respeito ao processo de construção das suas nações. Se tivéssemos feito isso, se o Primeiro-Ministro Tony Blair tivesse feito isso, penso que a situação no Iraque, por exemplo, teria sido completamente diferente. O Iraque é um estado frágil? Sim é, porque é instável; a governação não é sólida e existem problemas de segurança. Existem outros países em África que são muito frágeis – o Sudão, a Somália, pequenas ilhas – e que, como já afirmei anteriormente, exigem que se faça uso dos conhecimentos já adquiridos; estou, assim, muito satisfeito por participar na abertura do debate desta manhã."@pt17
"Madam President, it is always very useful to be able to debate such an important issue in front of a heaving Chamber of colleagues who are agog to hear what Parliament has to say on this very important matter. I am also very grateful to the Commissioner for having laid down the ground rules and his views on how we tackle this issue. Fragility is a condition that has many, many parents. The first of course is the process of decolonisation when the colonial powers drew arbitrary lines on maps, which cut across all sorts of internal stable civil society functions and split countries into two or three or four, irrespective of their tribes or religious factions and so on. That induced a certain amount of instability. Then there is a natural form of instability that fragile nations now experience: countries which are prone to floods; small island states that are open to only a single economy product. There are countries which are geographically unable to sustain themselves because of the way God has blessed them with very few attributes, countries which have desertification, starting to produce mass migrations of people. There are 26 so-called fragile states in the world as we speak and the most vulnerable people in the world are facing catastrophic consequences, not through their own fault in some cases, but sometimes through bad governance, sometimes through internal conflict, sometimes through civil wars, sometimes through genocidal dictators as we found, not many years ago, in Sierra Leone and Liberia. Now you can change a fragile state from being a fragile state to a post-fragile sustainable country, as we see happening in front of our eyes in Sierra Leone. But this requires effort; it requires commitment; it requires a long-term commitment, as the Commissioner said, to that country’s economic growth. It requires a commitment of nation-building, an expression which I use advisedly in this Chamber because the concept of nation-building is something that my country, the United Kingdom, has long experience of, as have France and Spain and some other European countries. But it is wholly and utterly away from the knowledge of other emerging superpowers who have not, to put it bluntly, a clue how to punch their way out of a paper bag in terms of nation-building. We need to be able to connect ourselves with the body of historic knowledge that is reposited in the consciousness of European nations, to help other nations who are taking a lead around the world in the process of nation-building. Had we done that, and had Prime Minister Blair done that, I think the situation in Iraq, for example, would have been completely different. Is Iraq a fragile state? Yes it is, because it is unstable; the governance is not secure; there are insecurity problems. There are other countries in Africa which are very fragile – the Sudan, Somalia, small islands – as I said earlier all these require coming together with a body of knowledge that we already have and therefore I am very pleased indeed to be opening this debate this morning."@ro18
"v . – Vážená pani predsedajúca, vždy je veľmi osožné, ak je možné o takejto dôležitej otázke diskutovať pred kolegami v rokovacej sále, ktorí si túžia vypočuť názory Parlamentu na túto veľmi významnú vec. Som takisto veľmi vďačný komisárovi za to, že uviedol základné pravidlá a svoje názory na to, ako riešime túto otázku. Citlivosť je podmienkou, ktorá má mnoho, mnoho zdrojov. Prvým je, samozrejme, proces dekolonizácie, keď koloniálne mocnosti nakreslili na mapách svojvoľné čiary, ktoré popretínali rôzne druhy vnútorne stabilných funkcií občianskej spoločnosti a rozdelili jednu krajinu na dve či tri, alebo štyri, bez ohľadu na ich kmeňové alebo náboženské celky atď. To spôsobilo určitý stupeň nestability. Ďalej ide o prirodzenú formu nestability, ktorej sú v súčasnosti vystavené národy v citlivej situácii: krajiny, ktoré často sužujú záplavy; malé ostrovné štáty, ktorých hospodárstvo je závislé od jedného druhu výrobku. Ďalšie krajiny nie sú pre svoju zemepisnú polohu schopné sa udržať, lebo Boh ich obdaril veľmi malým množstvom hodnôt, iné trpia rozširovaním púští a začínajú z nich masovo odchádzať obyvatelia. Hovoríme o 26 takzvaných štátoch nachádzajúcich sa v citlivej situácii na svete a väčšina obyvateľstva sveta v citlivej situácii čelí katastrofálnym následkom, v niektorých prípadoch nie vlastnou vinou, ale niekedy je na príčine zlé vládnutie alebo vnútorný konflikt, niekedy občianske vojny, či diktátori zodpovední za genocídu, čo bol pred niekoľkými rokmi prípad Sierra Leone a Libérie. V súčasnosti je možné zmeniť štát v citlivej situácii z nestabilnej na stabilizujúcu sa udržateľnú krajinu, ako sa to práve deje v prípade Sierra Leone. Vyžaduje si to úsilie; je potrebný záväzok; je potrebný dlhodobý záväzok, ako povedal komisár, hospodárskeho rastu tejto krajiny. Je potrebný záväzok budovania národa, výraz, ktorý používam zámerne v tejto rokovacej sále, pretože moja krajina, Spojené kráľovstvo, má s pojmom budovanie národa dlhodobé skúsenosti, ako má aj Francúzsko a Španielsko a niektoré ďalšie európske krajiny. Ale je to úplne a vonkoncom vzdialené poznaniu iných veľmocí na vzostupe, ktoré nemajú, aby som to povedal bez obalu, ani poňatia, ako prevliecť niť uchom ihly, pokiaľ ide o budovanie národa. Musíme byť schopní napojiť sa na súhrn historického poznania, ktoré je uložené vo vedomí európskych národov, aby sme pomohli ďalším národom, ktoré sa na celom svete ujímajú vedenia v procese budovania národa. Keby sme to urobili, a keby to urobil ministerský predseda Blair, myslím, že napríklad situácia v Iraku by bola úplne odlišná. Nachádza sa Irak v citlivej situácii? Áno, nachádza, lebo je nestabilný; vláda nie je zabezpečená; sú ťažkosti s bezpečnosťou. Aj ďalšie krajiny v Afrike sa nachádzajú vo veľmi citlivej situácii – Sudán, Somálsko, malé ostrovy –, ako som už povedal, všetky tieto krajiny sa musia zblížiť so súhrnom poznatkov, ktoré my už máme, a preto ma veľmi teší, že som mohol dnes ráno otvoriť túto rozpravu."@sk19
"Gospa predsednica, vedno je zelo koristno, da lahko razprava o tako pomembnem vprašanju poteka pred polno dvorano kolegov, ki nestrpno čakajo na mnenje Parlamenta o tej zelo pomembni zadevi. Poleg tega sem zelo hvaležen komisarju, ker je postavil osnovna pravila in predstavil svoje mnenje o tem, kako obravnavamo to vprašanje. Razlogov za ranljivost je veliko. Prvi razlog je proces dekolonizacije, s katerim so kolonialne sile poljubno začrtale meje, ki so potekale skozi različne notranje stabilne funkcije civilne družbe ter razdelile države na dva, tri ali štiri dele, ne glede na njihova plemena, verske skupine itn. To je povzročilo delno nestabilnost. Obstaja tudi naravna oblika nestabilnosti, s katero se ranljivi narodi zdaj soočajo: države, v katerih so pogoste poplave; majhne otoške države, katerih trg je odprt le za en izdelek. Nekatere države se zaradi neprimernih geografskih značilnosti, kot je na primer širjenje puščav, ne morejo preživljati same, posledica česar je množično preseljevanje ljudi. Na svetu je zdaj 26 tako imenovanih ranljivih držav, v katerih se najbolj ogroženi ljudje na svetu soočajo s katastrofalnimi posledicami, za katere si v nekaterih primerih niso sami krivi, ampak so včasih krivi slabo upravljanje, notranji spori, državljanske vojne ali genocidna diktatura, ki se je izvajala v Sierri Leone in Liberiji, kot smo ugotovili pred nekaj leti. Seveda je mogoče ranljivo državo spremeniti v trajnostno močnejšo državo, kar se dogaja v Sierri Leone. Vendar sta za to potrebna prizadevanje in dolgoročna obveznost glede gospodarske rasti posamezne države, kot je dejal komisar. Za to je potrebna obveznost glede spodbujanja razvoja naroda, kar je izraz, ki ga namerno uporabljam v tem parlamentu, ker ima moja država, tj. Združeno kraljestvo, s konceptom spodbujanja razvoja naroda veliko izkušenj, tako kot jih imajo Francija, Španija in nekatere druge evropske države. Vendar je ta koncept v celoti in popolnoma neznan nekaterim drugim nastajajočim velesilam, ki ne vedo niti, kako bi začele spodbujati razvoj naroda. Izkoristiti moramo znanje evropskih narodov o zgodovini, da bi lahko pomagali drugim narodom, ki prevzemajo vodilni položaj na svetu pri procesu spodbujanja razvoja naroda. Če bi to že storili ali če bi to storil že predsednik vlade Blair, bi bile po mojem mnenju razmere na primer v Iraku popolnoma drugačne. Ali je Irak ranljiva država? Da, ker je nestabilna ter ima težave z upravljanjem in negotovostjo. V Afriki so tudi druge države, ki so zelo ranljive, na primer Sudan, Somalija in majhne otoške države, pri čemer jim moramo pomagati tako, kot sem že prej dejal, da združimo znanje, ki ga že imamo, zato sem zelo vesel, da lahko danes začnem to razpravo."@sl20
"Fru talman! Det är alltid lika givande att kunna diskutera en sådan viktig fråga inför en fullsatt kammare med kolleger som spänt väntar på att få höra vad parlamentet har att säga i detta mycket viktiga ärende. Jag är också mycket tacksam mot kommissionsledamoten för att han redogjorde för de grundläggande förutsättningarna och för och sina åsikter om hur vi ska hantera detta problem. Instabilitet är ett tillstånd som har många olika orsaker. Den första är såklart avkoloniseringen, när kolonialmakterna ritade upp godtyckliga gränser på kartorna som skar tvärs igenom stabila civilsamhällen i länderna och delade dem i två, tre eller till och med fyra delar, utan att ta hänsyn till de stammar, religiösa grupper och andra som levde där. Detta orsakade en stor instabilitet. Sedan finns det en naturlig form av instabilitet som sårbara nationer nu upplever – länder som drabbas av översvämningar och små östater som bara producerar en enda ekonomisk produkt. Det finns länder med komplicerade geografiska förhållanden som har svårt att försörja sig själva och länder som har problem med ökenspridning, vilket börjar ge upphov till massutvandring. Det finns för tillfället 26 så kallade instabila stater i världen, och de mest sårbara och utsatta människorna i världen står inför katastrofala konsekvenser som de i de flesta fall inte har orsakat själva, utan som beror på dåliga styrelseformer, konflikter, inbördeskrig eller folkmordbenägna diktatorer, som vi såg nyligen i Sierra Leone och Liberia. Men en stabil stat kan faktiskt förändras och bli mer hållbar, vilket vi ser just nu i Sierra Leone. Detta kräver emellertid omfattande insatser, stort engagemang och ett långsiktigt åtagande, som kommissionsledamoten sa, för landets ekonomiska tillväxt. Det krävs ett åtagande för nationsbyggande, ett uttryck som jag använder avsiktligt här i parlamentet, eftersom det är något som mitt land Storbritannien har lång erfarenhet av, vilket gäller även Frankrike, Spanien och några andra europeiska länder. Detta är emellertid något som de nya supermakterna inte alls känner till, som rent ut sagt inte har en aning om vad nationsbyggande innebär. Vi måste ha förmågan kunna sätta oss i och förstå det historiska arv som lever i de europeiska nationernas medvetande för att hjälpa de länder som tar ledningen inom nationsbyggandet i världen. Om vi och premiärminister Tony Blair skulle ha lyckats göra detta tror jag att exempelvis att situationen i Irak skulle ha sett helt annorlunda ut. Är Irak en sårbar stat? Ja, det är den eftersom den är instabil. Styret är inte säkrat, och osäkerheten är mycket stor i landet. Det finns andra länder i Afrika som är mycket instabila – Sudan, Somalia och små öar. För att hjälpa dessa länder måste vi som sagt utnyttja den stora kunskapsmassa som vi redan har, och därför är jag verkligen glad över att inleda debatten denna morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nirj Deva,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph