Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-358"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.34.3-358"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhora Deputada, a Convenção sobre o comércio internacional das espécies da fauna e flora selvagens ameaçadas de extinção, ou CITES, prevê o enquadramento jurídico internacional para a conservação dos tigres e de outras espécies ameaçadas de extinção. As comunidades e os seus Estados-Membros são fortes apoiantes da CITES, tanto no aspecto político como no aspecto financeiro. Nos últimos anos, a comunidade salientou particularmente a necessidade de uma maior concentração de esforços na aplicação eficaz dos controlos da CITES, a fim de reduzir o abate e o comércio ilegais e de garantir o comércio sustentável de espécies. Para sublinhar esta necessidade, foi publicada a Recomendação da Comissão n.° 207/425/CE, de 13 de Julho de 2007, que identifica um conjunto de acções com vista ao controlo da aplicação do Regulamento n.° 338/97 do Conselho relativo à protecção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio. Por outro lado, a espécie "pantera tigris" está listada no anexo A do Regulamento CE n.° 1332/2005 da Comissão, de 9 de Agosto de 2005, para além, aliás, de estar listada no Anexo I da Convenção CITES e, como tal, qualquer possibilidade de movimentação de espécimes dessa espécie é apenas excepcional e sujeita a critérios rigorosos. Desses critérios e para qualquer decisão de autorização de comércio ser possível, salienta-se a necessidade de estar contemplado o facto de essa actividade não prejudicar o estado de conservação da espécie. Alertamos também para a necessidade de cooperação internacional e em especial do desenvolvimento de capacidades, de modo a facilitar a execução de políticas de conservação e utilização sustentável da fauna e da flora selvagens nos Estados da área de distribuição das espécies. A União apoiou assim as decisões relativas aos grandes felinos asiáticos, aprovadas na 14ª reunião das partes na CITES no início deste ano, com a finalidade de intensificar os esforços de aplicação e de conservação. Estamos dispostos, para além disso, a prestar assistência à Índia e aos outros Estados da área de distribuição na implementação destas decisões. Reconhecemos que a implementação efectiva das medidas de conservação exige a participação das populações locais. Através da CITES salientámos a necessidade de assegurar o apoio e a cooperação das comunidades locais e rurais na gestão dos recursos da fauna e da flora selvagens e, consequentemente, no combate ao comércio ilegal."@pt17
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, ctihodná paní poslankyně, Dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), vytváří mezinárodně právní rámec pro ochranu tygrů a ostatních ohrožených druhů. EU a její členské státy výrazně podporují CITES ve finanční i politické oblasti. V posledních letech EU kladla zvláštní důraz na potřebu zvýšení snah při uplatňovaní praktických postupů při vykonávaní kontrol CITES s cílem omezit nezákonné porážení a obchod se zvířaty a zajistit udržitelný obchod se živočišnými druhy. Na podporu této potřeby Komise vydala doporučení č. 207/425/ES ze dne 13. července 2007, které stanoví soubor opatření na prosazování nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a rostlin a reguluje obchodování s nimi. Zatím se druh „pantera tygris“ dostal na seznam uvedený v příloze A nařízení Komise ze dne 9. srpna 2005 a také na seznam uvedený v příloze I CITES, což znamená, že exempláře tohoto druhu je možné přemisťovat jen za výjimečných okolností, které podléhají přísným kritériím. Na splnění těchto kritérií a získání rozhodnutí o povolení obchodu je třeba poskytnout záruky, že neohrozí stav zachování tohoto druhu. Chceme upřít vaši pozornost i na potřebu mezinárodní spolupráce především v oblasti vybudování kapacit, které by ulehčovaly zavedení politik na ochranu a trvale udržitelné využívání volně žijících živočichů a rostlin v zemích, kde se tyto druhy nacházejí. EU proto podpořila rozhodnutí o asijských velkých kočkách, které bylo schváleno na 14. zasedání stran CITES začátkem tohoto roku, zaměřené na zintenzivnění postupů a snah při ochraně živočišných a rostlinných druhů. Jsme také připraveni poskytnout pomoc Indii a ostatním státům distribuční oblasti při zavádění těchto rozhodnutí. Uvědomujeme si, že účinné zavedení opatření na ochranu druhů vyžaduje účast místní populace. Podtrhli jsme prostřednictvím CITES potřebu zabezpečit podporu a spolupráci místních a vesnických obcí při řízení zdrojů volně žijících živočichů a rostlin a postupně i spolupráci v boji s nelegálním obchodem s těmito druhy."@cs1
"Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter, også kaldet CITES, udgør det internationale retsgrundlag for bevarelsen af tigere og andre truede arter. EU og dens medlemsstater støtter især CITES såvel politisk som økonomisk. De seneste år har EU især understreget behovet for i højere grad at koncentrere kræfterne i forbindelse med den praktiske anvendelse af CITES-kontroller for dermed at mindske ulovlig slagtning og handel samt garantere bæredygtig handel med arter. For at understrege dette behov, offentliggjorde Kommissionen henstilling nr. 207/425/EF af 13. juli 2007, som identificerede en række foranstaltninger til styrkelse af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed. Arten "pantera tigris" fremgår af bilag A i kommissionens forordning (EF) nr. 1332/2005 af 9. august 2005 og fremgår også af bilag I i CITES, hvilket betyder, at denne arts kendetegn kun kan ændres under særlige omstændigheder og i henhold til omfattende kriterier. Hvis disse kriterier opfyldes, og der træffes beslutning om at godkende handel med denne art, skal det fremover sikres, at aktiviteten ikke skader bevarelsen af arten. Vi henleder også Deres opmærksomhed på behovet for internationalt samarbejde og navnlig for kapacitetsopbygning for at fremme gennemførelsen af politikker til bevarelse og bæredygtig anvendelse af vilde dyr og planter i lande, hvor disse arter findes. EU støttede beslutningen vedrørende asiatiske katte, som blev vedtaget på parternes 14. møde vedrørende CITES i begyndelsen af året med det formål at øge bestræbelserne vedrørende anvendelse og bevarelse. Vi er ligeledes parate til at yde Indien og andre distributionslande bistand med henblik på at håndhæve disse beslutninger. Vi anerkender, at en effektiv gennemførelse af bevarelsesforanstaltningerne kræver lokalsamfundets deltagelse. Vi har understreget behovet for, at CITES sikrer, at lokalsamfundene og landdistrikterne støtter et samarbejde i forbindelse med forvaltningen af ressourcer vedrørende vilde dyr og planter samt bekæmpelse af ulovlig handel med disse arter."@da2
". Herr Präsident, Frau Abgeordnete! Das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) bildet einen rechtlichen Rahmen für den Erhalt der Tiger und anderer gefährdeter Spezies. Die EU und ihre Mitgliedstaaten unterstützen CITES sowohl politisch als auch finanziell sehr konsequent. In den vergangenen Jahren hat die EU besonders betont, dass eine größere Konzentration der Maßnahmen in der praktischen Umsetzung von CITES-Kontrollen erforderlich ist, um die illegale Schlachtung und den Handel zu reduzieren und einen nachhaltigen Handel der Tierarten zu gewährleisten. Um diese Notwendigkeit zu untermauern, hat die Kommission Empfehlung Nr. 2007/425/EG vom 13. Juli 2007 verabschiedet, in der eine Reihe von Maßnahmen zur Durchsetzung der Verordnung des Rates (EG) Nr. 338/97 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels festgelegt werden. Die Tierart „Panthera tigris“ wird inzwischen in Anhang A der Verordnung der Kommission (EG) Nr. 1332/2005 vom 9. August 2005 und in Anhang I des CITES geführt, was bedeutet, dass Exemplare dieser Art nur unter außergewöhnlichen Umständen und nach strikten Kriterien bewegt werden dürfen. Diese Kriterien gelten nur dann als erfüllt und eine Entscheidung zur Genehmigung des Handels kann nur dann erteilt werden, wenn Bestätigungen darüber vorliegen, dass die Tätigkeit dem Erhalt der Art keinen Schaden zufügt. Wir möchten Sie ferner auf die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit und insbesondere den Aufbau von Kapazitäten für eine leichtere Umsetzung der Politiken für den Erhalt und eine nachhaltige Nutzung wildlebender Tier- und Pflanzenarten in den Staaten, in denen solche Arten gefunden werden, aufmerksam machen. Die EU hat die Entscheidungen in Bezug auf asiatische Großkatzen unterstützt, die auf der 14. Vertragsstaatenkonferenz von CITES Anfang dieses Jahres verabschiedet wurden und eine Stärkung der Anwendungs- und Erhaltungsmaßnahmen zum Ziel haben. Ferner sind wir bereit, Indien und andere Staaten des Verbreitungsgebiets bei der Umsetzung dieser Entscheidungen zu unterstützen. Uns ist bewusst, dass die wirksame Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen die Einbindung der örtlichen Bevölkerung erfordert. Im Rahmen von CITES haben wir betont, dass es erforderlich ist, die Unterstützung und Zusammenarbeit lokaler und ländlicher Gemeinden im Umgang mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten sicherzustellen und folglich den illegalen Handel mit ihnen zu bekämpfen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη βουλευτά, η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, ή αλλιώς CITES, παρέχει το διεθνές νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση των τίγρεων και άλλων ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στηρίζουν ένθερμα τη CITES, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Τα τελευταία έτη, η ΕΕ έχει τονίσει ιδιαιτέρως την ανάγκη για μεγαλύτερη επικέντρωση των προσπαθειών στην πρακτική εφαρμογή των ελέγχων CITES προκειμένου να μειωθεί η παράνομη σφαγή και εμπορία και να διασφαλιστεί το βιώσιμο εμπόριο των ειδών. Για να υπογραμμίσει αυτή την ανάγκη, η Επιτροπή δημοσίευσε τη σύσταση αριθ. 207/425/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2007, καθορίζοντας μια ομάδα δράσεων για την ενίσχυση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους. Εν τω μεταξύ, το είδος «panthera tigris» περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2005 της Επιτροπής της 9ης Αυγούστου 2005, καθώς και στο παράρτημα Ι της CITES, κάτι που σημαίνει ότι δείγματα αυτού του είδους μπορούν να μετακινηθούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, βάσει αυστηρών κριτηρίων. Για να ικανοποιηθούν αυτά τα κριτήρια και να είναι δυνατή η λήψη απόφασης που να επιτρέπει το εμπόριο, πρέπει να παρέχονται διαβεβαιώσεις ότι η δραστηριότητα δεν είναι επιζήμια για την προστασία του είδους. Θα επιθυμούσαμε ακόμη να επιστήσουμε την προσοχή σας στην ανάγκη για διεθνή συνεργασία και συγκεκριμένα για ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής πολιτικών για τη διατήρηση και αειφόρο χρήση της άγριας χλωρίδας και πανίδας στα κράτη όπου απαντούν αυτά τα είδη. Συνεπώς, η ΕΕ στηρίζει τις αποφάσεις που σχετίζονται με τα ασιατικά αιλουροειδή, που εγκρίθηκε κατά τη 14η συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών της CITES στην αρχή του έτους, με στόχο την εντατικοποίηση των προσπαθειών εφαρμογής και διατήρησης. Επιπλέον, είμαστε επίσης έτοιμοι να παράσχουμε βοήθεια στην Ινδία και άλλα κράτη της περιοχής κατανομής όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Αναγνωρίζουμε ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διατήρησης απαιτεί τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού. Έχουμε τονίσει, μέσω του CITES, την ανάγκη να διασφαλιστεί η υποστήριξη και η συνεργασία των τοπικών και αγροτικών κοινοτήτων στη διαχείριση των πόρων της άγριας χλωρίδας και πανίδας, και ως εκ τούτου στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τους."@el10
"Mr President, honourable Member, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, or CITES, provides the international legal framework for the conservation of tigers and other endangered species. The EU and its Member States are strong supporters of CITES, both politically and financially. In recent years the EU has laid particular stress on the need for greater concentration of effort in the practical application of CITES controls in order to reduce illegal slaughter and trade and to guarantee sustainable trade of species. To underscore this need, the Commission published Recommendation No 207/425/EC of 13 July 2007, identifying a set of actions for the enforcement of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein. Meanwhile, the species ‘pantera tigris’ is listed in Annex A of Commission Regulation (EC) No 1332/2005 of 9 August 2005, and is also listed in Annex I of CITES, which means that specimens of that species can only be moved in exceptional circumstances, subject to rigorous criteria. If those criteria are to be met and any decision to authorise trade is to be possible, assurances must be forthcoming that the activity is not detrimental to the state of conservation of the species. We would also draw your attention to the need for international cooperation and in particular for capacity building to facilitate the implementation of policies for the conservation and sustainable use of wild flora and fauna in States where such species are found. The EU thus supported the decisions relating to Asian big cats, approved at the 14th meeting of the parties to CITES at the beginning of this year, with the aim of intensifying application and conservation efforts. We are, furthermore, also prepared to provide assistance to India and to the other States of the distribution area in implementing these decisions. We recognise that the effective implementation of conservation measures requires the participation of the local population. We have stressed the need, through CITES, to ensure the support and cooperation of local and rural communities in managing wild fauna and flora resources, and consequently in combating illegal trade in them."@en4
"Señor Presidente, Señoría, la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, o CITES, sienta el marco jurídico internacional para la conservación de los tigres y otras especies amenazadas. La Unión Europea y sus Estados miembros son firmes defensores de la CITES, tanto en términos políticos como financieros. En los últimos años, la Unión Europea ha hecho especial hincapié en la necesidad de concentrar más los esfuerzos en la aplicación práctica de los controles de la CITES, al objeto de reducir el comercio y el sacrificio ilegales, y garantizar un comercio sostenible de especies. Para subrayar esta necesidad, la Comisión publicó la Recomendación nº 207/425/CE de 13 de julio de 2007, por la que se identifica una serie de acciones para la ejecución del Reglamento del Consejo 338/97/CE relativo a la protección de especies de la fauna y flora mediante el control de su comercio. Por otra parte, la especie « » está incluida en el anexo A del Reglamento de la Comisión nº 1332/2005 de 9 de agosto de 2005 y también en el anexo I de la CITES, lo que significa que los especímenes de esta especie solamente se pueden transportar en circunstancias excepcionales, con arreglo a rigurosos criterios. Si se van a cumplir esos criterios y la decisión de autorizar el comercio va a ser posible, se deberá garantizar que la actividad no perjudicará al estado de conservación de la especie. También queremos llamar su atención sobre la necesidad de cooperación internacional y, en particular, de aumentar la capacidad para facilitar la aplicación de políticas para la conservación y utilización sostenible de la flora y fauna silvestres en los países en los que se encuentran estas especies. Por lo tanto, la Unión Europea apoyó las decisiones relativas a los grandes felinos asiáticos aprobadas en la 14º reunión de las partes de la CITES a comienzos de este año, al objeto de intensificar los esfuerzos de aplicación y conservación. Por otra parte, también estamos dispuestos a ofrecer ayuda a la India y a los demás países del área de distribución para la aplicación de estas decisiones. Reconocemos que la aplicación efectiva de las medidas de conservación exige la participación de la población local. A través de la CITES hemos subrayado la necesidad de garantizar el apoyo y la cooperación de las comunidades locales y rurales en la gestión de los recursos de la fauna y flora silvestres, y, como consecuencia, en la lucha contra el comercio ilegal."@es21
"Hr juhataja, lugupeetud parlamendiliige, ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon ehk CITES annab rahvusvahelise õigusliku raamistiku tiigrite ja teiste ohustatud liikide kaitsmiseks. EL ja selle liikmesriigid on CITESi tugevad toetajad nii rahaliselt kui ka poliitiliselt. Viimastel aastatel on EL juhtinud erilist tähelepanu vajadusele keskendada pingutused CITESi praktiliste mõjuvahendite rakendamisele selleks, et vähendada salaküttimist ning ebaseaduslikku kaubandust, et kindlustada jätkusuutlik kaubandus liikidega. Selle vajaduse rõhutamiseks avaldas nõukogu 13. juulil 2007 soovituse 207/425/EÜ, milles määratakse kindlaks meetmepakett nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 (seoses metsiku loomastiku ja taimestiku liikide kaitsega) rakendamiseks, seda kaubanduse reguleerimise kaudu. Samas on „pantera tigris” liik loetletud nõukogu 9. augusti 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1332/2005 lisas A ning on loetletud ka CITES-i lisas I, mis tähendab, et selle liigi esindajate asupaika võib vahetada ainult erakorralistes oludes, ning kui on täidetud ranged kriteeriumid. Kui need kriteeriumid täidetakse ja otsus kaubanduseks on võimalik, tuleb seejuures eelnevalt kindlustada, et see ei oleks kahjulik liikide säilitamise seisukohast. Me juhime teie tähelepanu ka vajadusele rahvusvaheliseks koostööks ja eriti arengu kindlustamiseks, et hõlbustada metsiku loomastiku ja taimestiku säilitamise ja jätkusuutliku kasutamise poliitikate rakendamist riikides, kus selliseid liike leidub. Seetõttu toetas EL aasta alguses toimunud 14. CITES-i osapoolte kokkutulekul heakskiidetud otsust Aasia suurte kaslaste osas, eesmärgiga tugevdada püüdlusi õigustiku kohaldamisel ja liikide säilitamisel. Lisaks oleme me valmis toetama nende otsuste elluviimisel Indiat ja teisi riike, mis asuvad levikualadel. Me leiame, et efektiivsete säilitusmeetmete rakendamine vajab kohaliku elanikkonna kaasamist. Me oleme rõhutanud läbi CITESi vajadust kindlustada toetus ja koostöö kohalike ja põllumajanduslike kogukondade vahel looma- ja taimeressursside kasutamiseks ja seeläbi võidelda ebaseadusliku kaubandusega."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvä parlamentin jäsen, villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) antaa kansainvälisen oikeudellisen kehyksen tiikereiden ja muiden uhanalaisten lajien säilyttämiselle. EU ja sen jäsenvaltiot tukevat voimakkaasti CITES-sopimusta niin poliittisesti kuin taloudellisesti. Viime vuosina EU on painottanut erityisesti tarvetta keskittyä enemmän CITES-valvonnan käytännön soveltamistyöhön, jotta voitaisiin vähentää laitonta teurastusta ja kauppaa ja taata lajien kestävä kauppa. Tämän tarpeen korostamiseksi komissio julkaisi 13. heinäkuuta 2007 suosituksen N:o 207/425/EY, jossa määritettiin joukko toimia luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanemiseksi. Laji ”pantera tigris” on puolestaan sisällytetty 9. elokuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1332/2005 liitteessä A olevaan luetteloon, ja se on sisällytetty myös CITES-yleissopimuksen liitteessä I olevaan luetteloon, mikä tarkoittaa, että tuon lajin yksilöitä voidaan siirtää vain poikkeuksellisissa olosuhteissa ja tiukkoja kriteereitä soveltaen. Jos nuo kriteerit täytetään ja jos sellainen päätös, jolla kauppa sallitaan, mahdollistetaan, on oltava saatavilla takeet siitä, että toiminta ei ole lajien suojelutilanteen kannalta vahingollista. Kiinnitämme myös huomiotanne tarpeeseen saada aikaan kansainvälistä yhteistyötä ja erityisesti kehittää valmiuksia helpottaa luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelun ja kestävään käyttöön tähtäävän politiikan täytäntöönpanoa niissä valtioissa, joissa tällaisia lajeja esiintyy. Siten EU tuki Aasian suuria kissaeläimiä koskevia päätöksiä, jotka hyväksyttiin CITES-sopimuspuolien neljännessätoista kokouksessa kuluvan vuoden alussa ja joilla pyritään täytäntöönpano- ja suojelutoimien tehostamiseen. Lisäksi olemme valmistautuneet antamaan apua Intialle ja alueen muille valtioille näiden päätösten täytäntöönpanossa. Olemme tietoisia siitä, että suojelutoimenpiteiden tehokas täytäntöönpano vaatii paikallisen väestön osallistumista. Olemme painottaneet, että CITES-yleissopimuksen avulla on varmistettava paikallisten ja maaseudun yhteisöjen tuki ja yhteistyö luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön hoidossa ja näin ollen niiden laittoman kaupan torjunnassa."@fi7
"Monsieur le Président, chère députée, la Convention sur le commerce international des espèces sauvage de flore et de faune menacées d’extinction, ou CITES, fournit le cadre international légal pour la protection des tigres et d’autres espèces menacées d’extinction. L’UE et ses États membres soutiennent largement CITES, d’un point de vue financier et politique. Récemment, l’UE a beaucoup insisté sur la nécessité de concentrer davantage les efforts sur l’application pratique des contrôles CITES afin de mettre un frein au commerce et aux massacres illégaux et de garantir le commerce durable des espèces. Pour souligner cette nécessité, la Commission a publié la recommandation n. 207/425/CE du 13 juillet 2007, identifiant une série d’actions pour la mise en application du règlement CE n. 338/97 du Conseil sur la protection d’espèces sauvages de flore et de faune en réglementant le commerce dans ce domaine. Quant à l’espèce «pantera tigris», elle figure dans l’annexe A du règlement CE n. 1332/2005 de la Commission du 9 août 2005, et elle figure aussi dans l’annexe I de CITES, ce qui signifie que les spécimens de cette espèce ne peuvent être déplacés qu’en des circonstances exceptionnelles, faisant l’objet de critères rigoureux. Si ces critères sont remplis et que n’importe quelle décision pour autoriser le commerce est possible, il faudra s’assurer que l’activité ne nuit pas à la sauvegarde de l’espèce. Nous attirons aussi votre attention sur la nécessité de coopérer au niveau international et en particulier de renforcer les capacités pour faciliter la mise en œuvre de politiques pour la sauvegarde et l’usage durable de la faune et la flore sauvages dans des États où de telles espèces existent. L’UE a donc soutenu les décisions relatives aux gros chats d’Asie, approuvées en début d’année à la 14 réunion des parties dans le cadre de la CITES afin d’intensifier les efforts de mise en œuvre et de sauvegarde. Nous sommes aussi prêts à fournir de l’aide à l’Inde et aux autres États de la zone de distribution dans la mise en œuvre de ces décisions. Nous reconnaissons que la mise en œuvre efficace des mesures de protection exige la participation de la population locale. Nous avons insisté sur ce point, à travers la CITES, pour garantir le soutien et la coopération des communautés rurales et locales dans la gestion des ressources de la faune et la flore sauvages, et par conséquent dans la lutte contre le commerce illégal en la matière."@fr8
"Elnök úr, tisztelt képviselő asszony, a veszélyeztetett vadon élő növény- és állatfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény, azaz a CITES meghatározza a tigrisek és más veszélyeztetett fajok védelmére vonatkozó nemzetközi jogi keretet. Az EU és tagállamai mind politikailag, mind pénzügyileg határozott támogatói a CITES-nek. Az elmúlt években az EU különös hangsúlyt fektetett annak szükségességére, hogy nagyobb erőfeszítéseket összpontosítson a CITES-ellenőrzések gyakorlati alkalmazásába, az illegális leölés és kereskedelem csökkentése, valamint a fajok fenntartható kereskedelmének garantálása érdekében. E szükséglet hangsúlyozása érdekében a Bizottság 2007. július 13-án kiadta a 207/425/EK ajánlást, amely a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó intézkedés-sorozatot határoz meg. Eközben a „Panthera tigris” faj szerepel a 2005. augusztus 9-i 1332/2005/EK bizottsági rendelet A. mellékletében és a CITES I. mellékletében is, ami azt jelenti, hogy ennek a fajnak az egyedeit csak szigorú kritériumoknak alárendelt kivételes körülmények között lehet szállítani. Amennyiben ezek a kritériumok teljesülnek, és a kereskedelem engedélyezésére vonatkozó határozat lehetséges, a továbbiakban biztosítékokat kell szolgáltatni arról, hogy a tevékenység nem káros a faj védelmének állapotára. Felhívnánk a figyelmüket a nemzetközi együttműködés szükségességére is, és különösen a vadon élő növény- és állatvilág védelmére és fenntartható használatára vonatkozó politikák végrehajtásának elősegítésére irányuló kapacitásépítés szükségességére az olyan államokban, ahol ilyen fajok találhatók. Az EU így támogatta a CITES részes feleinek az idei év elején tartott 14. értekezletén jóváhagyott, az ázsiai nagymacskákra vonatkozó határozatokat, az alkalmazási és védelmi erőfeszítések erősítésének céljával. Ezen kívül arra is felkészültünk, hogy segítséget nyújtsunk Indiának és az elterjedési terület más államainak e határozatok végrehajtásában. Elismerjük, hogy a védelmi intézkedések hatékony végrehajtása szükségessé teszi a helyi lakosság részvételét. A CITES-en keresztül hangsúlyoztuk annak szükségességét, hogy támogatást és együttműködést kell biztosítani a helyi és a vidéki közösségeknek a vadon élő növény- és állatvilág erőforrásainak kezelésében, és következésképp az azokkal való illegális kereskedelem elleni küzdelemben."@hu11
". Signor Presidente, onorevole deputato, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, o CITES, costituisce il quadro giuridico internazionale per la conservazione delle tigri e di altre specie minacciate di estinzione. L’UE e gli Stati membri sono convinti sostenitori della convenzione, sia a livello politico che finanziario. Negli ultimi anni l’UE ha messo in particolare evidenza la necessità di concentrare maggiormente gli sforzi nell’attuazione pratica dei controlli CITES al fine di ridurre gli abbattimenti e i commerci illegali e di garantire un commercio sostenibile delle specie. Per sottolineare tale necessità la Commissione ha pubblicato la raccomandazione n. 207/425/CE del 13 luglio 2007 che individua una serie di azioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche regolamentandone il commercio. Nel frattempo la specie “pantera tigris” è stata elencata nell’allegato A del regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione del 9 agosto 2005, nonché nell’allegato I della CITES, il che significa che gli esemplari di questa specie possono essere spostati solo in circostanze eccezionali e nel rispetto di criteri rigorosi. Se tali criteri sono soddisfatti e nel caso sia possibile una decisione di autorizzazione, è necessario fornire sollecitamente assicurazioni che l’attività coinvolta non va a danno dello stato di conservazione della specie. Vorremmo inoltre attirare la sua attenzione sulla necessità di una cooperazione internazionale e in particolare sullo sviluppo di capacità atte a favorire l’attuazione delle politiche per la conservazione e l’uso sostenibile della fauna e della flora selvatiche negli Stati in cui tali specie si trovano. L’UE pertanto ha sostenuto le decisioni relative ai grandi mammiferi asiatici approvate nel corso del 14° incontro tra gli aderenti alla CITES tenutosi quest’anno con l’obiettivo di intensificare gli sforzi volti all’attuazione e alla conservazione. Siamo inoltre preparati a fornire assistenza all’India e ad altri Stati della regione in cui tali specie sono distribuite nell’attuazione di tali decisioni. Riconosciamo che per l’effettiva attuazione delle misure di conservazione è necessaria la partecipazione della popolazione locale. Abbiamo sottolineato la necessità, tramite la CITES, di assicurare il sostegno e la cooperazione delle comunità locali e rurali nella gestione delle risorse floro-faunistiche selvatiche e pertanto nella lotta contro il loro commercio illegale."@it12
"Pone Pirmininke, Gerbiamoji Parlamentare, Nykstančių laukinių faunos ir floros rūšių prekybos (CITES) suteikia tarptautinį teisinį pagrindą tigrų ir kitų nykstančių rūšių apsaugai. ES ir valstybės narės tvirtai remia CITES tiek politiniu, tiek ir finansiniu požiūriu. Pastaraisiais metais ES ypač akcentuoja būtinybę labiau sutelkti pastangas praktiškai taikant CITES numatytas kontrolės priemones, kad būtų veiksmingiau kovojama su neteisėtu tigrų naikinimu ir prekyba ir užtikrinta tvari prekyba šia gyvūnų rūšimi. Pabrėždama šią būtinybę, Komisija išleido 2007 m. liepos 13 d. Rekomendaciją Nr. 207/425/EB, nustatančią priemonių rinkinį, skirtą Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimui. Tačiau tigras (lot. tigris) yra įtrauktas į rūšių sąrašą, pateiktą 2005 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1332/2005 A priede ir CITES I priede, vadinasi šios rūšies gyvūnais leidžiama prekiauti tik išskirtiniais atvejais, kuriems taikomi labai griežti kriterijai. Tačiau ir tais atvejais, kai nustačius atitiktį minėtiems kriterijams gali būti svarstoma galimybė duoti leidimą prekiauti šiais gyvūnais, būtina įsitikinti, kad ši veikla nepakenks rūšies apsaugos būklei. Mes taip pat norėtume atkreipti jūsų dėmesį į būtinybę bendradarbiauti tarptautiniu lygiu ir ypač į būtinybę sukurti pajėgumus, palengvinsiančius laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos ir tvaraus naudojimo politikos įgyvendinimą tose valstybėse, kuriose tokių rūšių yra randama. Todėl ES pritarė sprendimams dėl didžiųjų Azijos kačių, patvirtintiems šių metų pradžioje įvykusio CITES šalių 14-ojo susitikimo metu siekiant suintensyvinti Konvencijos nuostatų taikymą ir jose numatytą apsaugos veiklą. Be to, mes esame pasirengę padėti Indijai ir kitoms valstybėms, kuriose ši rūšis yra paplitusi, įgyvendinant šių sprendimų reikalavimus. Mes suprantame, kad siekiant užtikrinti veiksmingą apsaugos priemonių įgyvendinimą, būtina į šią veiklą įtraukti vietinius gyventojus. CITES šalių susitikimo metu mes pabrėžėme, kad rūpinantis laukinės faunos ir floros ištekliais, taigi ir kovojant su neteisėta prekyba šiais ištekliais, būtina vietinių ir kaimo bendruomenių parama ir bendradarbiavimas."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, godājamā deputāte, Konvencija par starptautisku tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ( ) nodrošina starptautisko tiesisko regulējumu attiecībā uz tīģeru un citu apdraudētu sugu aizsardzību. ES un tās dalībvalstis stingri atbalsta konvenciju gan politiski, gan finansiāli. Pēdējo gadu laikā ES ir īpaši uzsvērusi, ka vairāk pūļu ir jāvelta tam, lai praktiski piemērotu konvencijā paredzēto kontroli, tādējādi samazinot nelegālo nogalināšanu un tirdzniecību un nodrošinot sugu ilgtspējīgu tirdzniecību. Lai uzsvērtu šo vajadzību, 2007. gada 13. jūlijā Komisija publicēja Ieteikumu Nr. 207/425/EK, ar ko nosaka darbību kopumu, lai izpildītu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību. Pagaidām suga „ ” ir minēta Komisijas 2005. gada 9. augusta Regulas (EK) Nr. 1332/2005 A pielikumā, kā arī konvencijas I pielikumā, kas nozīmē, ka šīs sugas īpatņus var pārvietot vienīgi izņēmuma gadījumā atbilstīgi stingriem kritērijiem. Ja ir panākta atbilstība šiem kritērijiem un ir iespējams pieņemt lēmumu par atļauju, jābūt garantijai, ka šāda rīcība nekaitē šīs sugas aizsardzībai. Mēs vēlētos arī vērst jūsu uzmanību uz vajadzību īstenot starptautisku sadarbību un, jo īpaši, palielināt resursus, lai atvieglotu tās politikas īstenošanu, kas attiecas uz savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu, tajās valstīs, kurās ir konstatētas šīs sugas. Tādēļ ES atbalstīja lēmumus, kuri tika pieņemti attiecībā uz šiem lielajiem Āzijas kaķiem un kuri šī gada sākumā tika apstiprināti konvencijas pušu 14. sanāksmē, lai pastiprinātu tās piemērošanu un aizsardzības pasākumus. Turklāt mēs esam gatavi sniegt palīdzību Indijai un citām valstīm, kas atrodas šajā izplatības zonā, lai īstenotu šos lēmumus. Mēs atzīstam, ka ir vajadzīga vietējās sabiedrības līdzdalība, lai efektīvi īstenotu aizsardzības pasākumus. konvencijā mēs esam uzsvēruši to, ka ir jānodrošina atbalsts vietējām un lauku kopienām un jāsadarbojas ar tām attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un augu krājumu pārvaldību, kā arī pastāvīgi jāapkaro šo sugu nelegālā tirdzniecība."@lv13
"Senhor Presidente, Senhora Deputada, a Convenção sobre o comércio internacional das espécies da fauna e flora selvagens ameaçadas de extinção, ou CITES, prevê o enquadramento jurídico internacional para a conservação dos tigres e de outras espécies ameaçadas de extinção. As comunidades e os seus Estados-Membros são fortes apoiantes da CITES, tanto no aspecto político como no aspecto financeiro. Nos últimos anos, a comunidade salientou particularmente a necessidade de uma maior concentração de esforços na aplicação eficaz dos controlos da CITES, a fim de reduzir o abate e o comércio ilegais e de garantir o comércio sustentável de espécies. Para sublinhar esta necessidade, foi publicada a Recomendação da Comissão n.° 207/425/CE, de 13 de Julho de 2007, que identifica um conjunto de acções com vista ao controlo da aplicação do Regulamento n.° 338/97 do Conselho relativo à protecção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio. Por outro lado, a espécie "pantera tigris" está listada no anexo A do Regulamento CE n.° 1332/2005 da Comissão, de 9 de Agosto de 2005, para além, aliás, de estar listada no Anexo I da Convenção CITES e, como tal, qualquer possibilidade de movimentação de espécimes dessa espécie é apenas excepcional e sujeita a critérios rigorosos. Desses critérios e para qualquer decisão de autorização de comércio ser possível, salienta-se a necessidade de estar contemplado o facto de essa actividade não prejudicar o estado de conservação da espécie. Alertamos também para a necessidade de cooperação internacional e em especial do desenvolvimento de capacidades, de modo a facilitar a execução de políticas de conservação e utilização sustentável da fauna e da flora selvagens nos Estados da área de distribuição das espécies. A União apoiou assim as decisões relativas aos grandes felinos asiáticos, aprovadas na 14ª reunião das partes na CITES no início deste ano, com a finalidade de intensificar os esforços de aplicação e de conservação. Estamos dispostos, para além disso, a prestar assistência à Índia e aos outros Estados da área de distribuição na implementação destas decisões. Reconhecemos que a implementação efectiva das medidas de conservação exige a participação das populações locais. Através da CITES salientámos a necessidade de assegurar o apoio e a cooperação das comunidades locais e rurais na gestão dos recursos da fauna e da flora selvagens e, consequentemente, no combate ao comércio ilegal."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigde, de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) voorziet in het internationale wetgevingskader voor de bescherming van tijgers en andere bedreigde soorten. De EU en haar lidstaten geven CITES krachtige steun, zowel politiek als financieel. De laatste jaren heeft de EU bijzondere nadruk gelegd op de noodzaak van een grotere concentratie van inspanning in de praktische uitvoering van CITES-controles om illegale slachtpartijen en handel terug te dringen en duurzame handel in soorten te waarborgen. Om deze noodzaak te onderstrepen heeft de Commissie Aanbeveling 2007/425/EG van 13 juli 2007 gepubliceerd, waarin een reeks maatregelen wordt genoemd voor de handhaving van Verordening (EG) 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer. Intussen wordt de soort genoemd in Bijlage A van Verordening (EG) 1332/2005 van 9 augustus 2005 en ook in Bijlage I van CITES, wat betekent dat exemplaren van die soort alleen kunnen worden vervoerd in uitzonderlijke omstandigheden die zijn onderworpen aan strikte criteria. Aan die criteria kan alleen worden voldaan en enig besluit om handel toe te staan kan alleen mogelijk zijn als er wordt gegarandeerd dat de activiteit niet schadelijk is voor de beschermingsstatus van de soort. We zouden ook uw aandacht willen vestigen op de noodzaak van internationale samenwerking en in het bijzonder van capaciteitsopbouw voor het faciliteren van de tenuitvoerlegging van beleid ten behoeve van de bescherming en het duurzame gebruik van in het wild levende dier- en plantensoorten in landen waar zulke soorten voorkomen. De EU heeft derhalve de besluiten met betrekking tot Aziatische grote katachtigen gesteund die tijdens de veertiende conferentie van de partijen bij CITES begin dit jaar zijn goedgekeurd teneinde de inspanningen voor toepassing en bescherming te verhevigen. Bovendien zijn wij ook bereid India en de andere landen van het verspreidingsgebied assistentie te verlenen bij de uitvoering van deze besluiten. We erkennen dat de doeltreffende tenuitvoerlegging van beschermingsmaatregelen de deelname van de plaatselijke bevolking vereist. We hebben door middel van CITES de noodzaak beklemtoond van het veiligstellen van de steun en medewerking van de plaatselijke en boerengemeenschappen bij het beheren van in het wild levende dier- en plantensoorten en derhalve bij het bestrijden van illegale handel daarin."@nl3
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) daje międzynarodowe ramy prawne dla ochrony tygrysów oraz innych zagrożonych gatunków. UE i jej państwa członkowskie mocno wspierają CITES zarówno pod względem politycznym, jak i finansowo. W ostatnich latach UE położyła szczególny nacisk na potrzebę większego skoncentrowania wysiłków w praktycznym zastosowaniu kontroli CITES w celu zredukowania nielegalnego uboju i handlu oraz zagwarantowania zrównoważonego handlu gatunkami. Aby podkreślić tę potrzebę, Komisja opublikowała zalecenie nr 207/425/WE z lipca 2007, wskazując na zestaw działań wzmacniających zalecenie Rady (WE) nr 338/97 dotyczące ochrony dzikich gatunków zwierząt i roślin poprzez regulowanie handlu nimi. W międzyczasie gatunek „pantera tigris” umieszczono w spisie załącznika A zaleceń Komisji (WE) nr 1332/2005 z 9 sierpnia 2005 oraz w spisie załącznika I CITES; oznacza to, że okazy tego gatunku mogą zostać przemieszczone tylko w wyjątkowych okolicznościach, podlegających rygorystycznym kryteriom. Jeśli kryteria te zostaną spełnione i jeśli będzie możliwa do podjęcia decyzja umożliwiająca handel, będziemy musieli mieć pewność, że działalność ta nie przynosi szkody ochronie tych gatunków. Chcielibyśmy również zwrócić państwa uwagę na potrzebę międzynarodowej współpracy, a w szczególności na budowanie zdolności do przyspieszenia wprowadzenia polityki ochrony i zrównoważonego eksploatowania dzikiej flory i fauny w tych państwach, w których takie gatunki odnaleziono. UE, mając na uwadze wzmożenie wysiłków związanych z wdrożeniem i ochroną, poparła decyzje w sprawie azjatyckich dużych kotów, zatwierdzoną podczas 14 posiedzenia stron zaangażowanych w CITES na początku tego roku. Jesteśmy też przygotowani na to, aby dać wsparcie Indiom i innym państwom obszaru dystrybucji we wdrażaniu tych decyzji. Rozumiemy, że skuteczne wprowadzenie środków ochrony wymaga uczestnictwa lokalnej społeczności. Za pomocą CITES podkreśliliśmy potrzebę zabezpieczenia wsparcia oraz współpracy lokalnych i wiejskich społeczności w zarządzaniu dzikimi zwierzętami i roślinnością oraz w zwalczaniu nielegalnego handlu nimi."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Deputada, a Convenção sobre o comércio internacional das espécies da fauna e flora selvagens ameaçadas de extinção, ou CITES, prevê o enquadramento jurídico internacional para a conservação dos tigres e de outras espécies ameaçadas de extinção. As comunidades e os seus Estados-Membros são fortes apoiantes da CITES, tanto no aspecto político como no aspecto financeiro. Nos últimos anos, a comunidade salientou particularmente a necessidade de uma maior concentração de esforços na aplicação eficaz dos controlos da CITES, a fim de reduzir o abate e o comércio ilegais e de garantir o comércio sustentável de espécies. Para sublinhar esta necessidade, foi publicada a Recomendação da Comissão n.° 207/425/CE, de 13 de Julho de 2007, que identifica um conjunto de acções com vista ao controlo da aplicação do Regulamento n.° 338/97 do Conselho relativo à protecção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio. Por outro lado, a espécie "pantera tigris" está listada no anexo A do Regulamento CE n.° 1332/2005 da Comissão, de 9 de Agosto de 2005, para além, aliás, de estar listada no Anexo I da Convenção CITES e, como tal, qualquer possibilidade de movimentação de espécimes dessa espécie é apenas excepcional e sujeita a critérios rigorosos. Desses critérios e para qualquer decisão de autorização de comércio ser possível, salienta-se a necessidade de estar contemplado o facto de essa actividade não prejudicar o estado de conservação da espécie. Alertamos também para a necessidade de cooperação internacional e em especial do desenvolvimento de capacidades, de modo a facilitar a execução de políticas de conservação e utilização sustentável da fauna e da flora selvagens nos Estados da área de distribuição das espécies. A União apoiou assim as decisões relativas aos grandes felinos asiáticos, aprovadas na 14ª reunião das partes na CITES no início deste ano, com a finalidade de intensificar os esforços de aplicação e de conservação. Estamos dispostos, para além disso, a prestar assistência à Índia e aos outros Estados da área de distribuição na implementação destas decisões. Reconhecemos que a implementação efectiva das medidas de conservação exige a participação das populações locais. Através da CITES salientámos a necessidade de assegurar o apoio e a cooperação das comunidades locais e rurais na gestão dos recursos da fauna e da flora selvagens e, consequentemente, no combate ao comércio ilegal."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ctihodná pani poslankyňa, Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín alebo CITES, vytvára medzinárodný právny rámec pre ochranu tigrov a ostatných ohrozených druhov. EÚ a jej členské štáty výrazne podporujú CITES vo finančnej i politickej oblasti. V posledných rokoch EÚ kládla osobitný dôraz na potrebu zvýšenia snáh pri uplatňovaní praktických postupov pri vykonávaní kontrol CITES s cieľom obmedziť nezákonné porážanie a obchod so zvieratami a zabezpečiť udržateľný obchod so živočíšnymi druhmi. Na podčiarknutie tejto potreby Komisia vydala Odporúčanie č. 207/425/ES z 13. júla 2007, ktoré stanovuje súbor opatrení na presadzovanie nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodovania s nimi. Medzitým sa druh ‘pantera tigris’ dostal do zoznamu uvedeného v Dodatku A nariadenia Komisie zo dňa 9. augusta 2005 a aj do zoznamu uvedeného v Dodatku I CITES, čo znamená, že exempláre tohto druhu možno premiestňovať iba za výnimočných okolností podliehajúcim prísnym kritériám. Na splnenie týchto kritérií a získanie rozhodnutia na povolenie obchodu je potrebné poskytnúť záruky, že neohrozia stav zachovania tohto druhu. Chceme upriamiť vašu pozornosť aj na potrebu medzinárodnej spolupráce predovšetkým v oblasti vybudovania kapacít, ktoré by uľahčovali zavedenie politík na ochranu a trvalo udržateľné využívanie voľne žijúcich živočíchov a rastlín v krajinách, kde sa tieto druhy nachádzajú. EÚ preto podporila Rozhodnutie o ázijských veľkých mačkách, ktoré bolo schválené na 14. zasadnutí strán CITES začiatkom tohto roku, zamerané na zintenzívnenie postupov a snáh pri ochrane živočíšnych a rastlinných druhov. Sme tiež pripravení poskytnúť pomoc Indii a ostatným štátom distribučnej oblasti pri zavádzaní týchto rozhodnutí. Uvedomujeme si, že efektívne zavedenie opatrení na ochranu druhov si vyžaduje účasť miestnej populácie. Podčiarkli sme prostredníctvom CITES potrebu zabezpečiť podporu a spoluprácu miestnych a vidieckych komunít pri riadení zdrojov voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupne aj spoluprácu v boji s nelegálnym obchodom s týmito druhmi."@sk19
". Gospod predsednik, spoštovana poslanka, Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) zagotavlja mednarodni pravni okvir za ohranjanje tigrov in drugih ogroženih vrst. EU in njene države članice so močne politične in finančne podpornice Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. V zadnjih letih je EU posebej poudarjala potrebo po bolj intenzivnih prizadevanjih pri praktičnemu izvajanju CITES nadzorov za zmanjšanje nezakonitega pokola in trgovanja ter za zagotavljanje trajnostne trgovine z vrstami. Da bi to potrebo še bolj poudarila, je Komisija objavila priporočilo št. 207/425/ES z dne 13. julija 2007, v katerem opredeljuje niz ukrepov za izvrševanje uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi. Vrsta „panthera tigris“ je na seznamu v prilogi A uredbe Komisije (ES) št. 1332/2005 z dne 9. avgusta 2005 in je prav tako na seznamu v Dodatku I h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, kar pomeni, da se osebki te vrste lahko odvzamejo le v izjemnih okoliščinah, ki so določene s strogimi merili. Če se izpolnijo ta merila in se dovoli trgovanje, je treba zagotoviti, da dejavnost nima uničujočega učinka za ohranitev vrst. Opozarjamo vas tudi na potrebo po mednarodnem sodelovanju in zlasti po gradnji kapacitet za lažje izvajanje politik o ohranitvi in trajnostni uporabi prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst v državah, kjer najdemo takšne vrste. EU je zato podprla odločitev glede azijskih velikih mačk, ki je bila odobrena na 14. srečanju pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v začetku tega leta s ciljem okrepiti prizadevanja pri izvajanju in ohranjanju. Poleg tega smo pripravljeni zagotoviti pomoč Indiji in drugim državam na območju distribucije pri izvajanju teh odločitev. Priznavamo, da učinkovito izvajanje meril za ohranjanje zahteva sodelovanje lokalnih prebivalcev. Prek Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami smo poudarili potrebo po podpori in sodelovanju lokalnih in ruralnih skupnosti pri upravljanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter posledično pri preprečevanju nezakonite trgovine z njimi."@sl20
"Herr talman! Ärade ledamot! Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, eller Cites, utgör den internationella rättsliga ramen för bevarandet av tigrar och andra utrotningshotade arter. EU och dess medlemsstater är starka förespråkare av Cites, både politiskt och finansiellt. Under senare år har EU särskilt betonat behovet av att i högre grad inrikta åtgärderna på den praktiska tillämpningen av Cites-kontroller för att minska illegal slakt och handel och garantera en hållbar handel med arter. För att understryka detta behov har kommissionen publicerat rekommendation nr 207/425/EG av den 13 juli 2007, där en rad åtgärder fastställs för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem. Arten ”pantera tigris” är dock upptagen på bilaga A i kommissionens förordning (EG) nr 1332/2005 av den 9 augusti 2005, och står också med på bilaga I i Cites, vilket innebär att exemplar av den arten endast kan flyttas under exceptionella omständigheter, under rigorösa kriterier. Om dessa kriterier ska uppfyllas och beslut om att tillåta handel ska bli möjligt måste garantier göras om att verksamheten inte inverkar negativt på läget för artens bevarande. Vi vill också uppmärksamma er på behovet av internationellt samarbete och i synnerhet av kapacitetsbyggande för att underlätta tillämpningen av politiska linjer för bevarandet och en hållbar användning vilda djur och växter i stater där sådana arter finns. EU stod därför bakom besluten om asiatiska stora kattdjur, som antogs vid det fjortonde mötet för parterna till Cites i början av året, med målet att stärka tillämpnings- och bevarandeinsatserna. Vi är dessutom beredda att ge stöd till Indien och de andra staterna i spridningsområdet när det gäller att genomföra dessa beslut. Vi inser att den effektiva tillämpningen av bevarandeåtgärder kräver deltagande av lokalbefolkningen. Vi har betonat behovet, genom Cites, av att garantera stödet för och samarbetet med lokalsamhällena och landsbygden när det gäller förvaltningen av resurserna av vilda djur och växter och följaktligen att bekämpa den illegala handeln med dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Pantera tigris"3
"Panthera tigris"13
"pantera"14
"panthera tigris"21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph