Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-354"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.34.3-354"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, a decisão do Conselho Europeu de Dezembro de 2005 de conceder o estatuto de candidato à Antiga República Jugoslava da Macedónia representou o reconhecimento dos esforços de reforma desenvolvidos por esse país. O Conselho Europeu referiu que qualquer nova etapa do percurso em direcção à União seria ponderada em função, primeiro, do debate sobre a estratégia do alargamento previsto nas conclusões do Conselho de 12 de Dezembro de 2005 e que se concluiu no chamado consenso renovado sobre o alargamento que foi alcançado no Conselho Europeu de 14 e 15 de Dezembro de 2006. Em segundo lugar, do modo como a Antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios de Copenhaga. Terceiro, dos requisitos do processo de estabilização e de associação e da implementação efectiva do acordo de estabilização e de associação. Finalmente e em quarto lugar, da necessidade de realizar novos progressos significativos no sentido de dar resposta aos outros aspectos e aos outros critérios essenciais para a adesão a que se faz referência no parecer da Comissão, e ainda da implementação das prioridades da parceria europeia. Nos seus relatórios intercalares, a Comissão tem analisado detalhadamente a evolução. Na sequência da apreciação da situação na Antiga República Jugoslava da Macedónia, tal como exposta no relatório da Comissão de 2006, o Conselho lamentou, na sua sessão de 11-12 de Dezembro de 2006, o abrandamento do ritmo das reformas verificado em 2006. Em 14-15 de Dezembro ainda de 2006, o Conselho Europeu reiterou que os progressos realizados por cada país no sentido da aproximação à União continuarão a depender da sua capacidade para satisfazer os critérios de Copenhaga e cumprir as condições estipuladas no processo de estabilização e de associação. Relativamente ao caso da Antiga República Jugoslava da Macedónia, o Conselho Europeu instou este país a acelerar o ritmo das reformas nas áreas essenciais e a implementar as prioridades definidas na parceria europeia a fim de que pudesse progredir no processo de adesão. A quarta reunião do Conselho de Estabilização e de Associação entre a União Europeia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia teve lugar em 24 de Julho último. Das mensagens contidas na posição comum da União para o Conselho de Estabilização e de Associação, destaco a insistência em que a estabilidade e o regular funcionamento das instituições democráticas constituem aspectos fundamentais dos critérios políticos essenciais para fazer avançar o progresso de integração na União. Instituições como o Governo, o Parlamento e o Presidente devem funcionar e cooperar de modo eficaz. Além disso, têm de desempenhar os seus papéis diferenciados e interagir tal como previsto na Constituição. É preciso estabelecer e manter um clima político construtivo para que o país se possa concentrar nas reformas necessárias para avançar na via da sua aproximação à União. É igualmente necessário envidar mais esforços para instaurar a confiança entre as comunidades étnicas a todos os níveis. A União reafirmou que a execução sustentada do Acordo-Quadro de Ohrid constitui um elemento chave dos critérios políticos. É necessário envidar todos os esforços no sentido de alcançar o mais vasto acordo político sobre as reformas conexas no pleno respeito pela letra e pelo espírito do acordo. A reunião recordou também a importância da realização de progressos nas áreas da justiça e dos assuntos internos, nomeadamente no combate ao crime organizado e à corrupção. Na reunião supracitada, o Conselho recordou ainda que a cooperação regional e as relações de boa vizinhança constituem uma parte essencial do processo de aproximação à União. Finalmente, quero referir que o Conselho está a analisar muito atentamente o relatório da Comissão que foi recentemente publicado em 6 de Novembro e que será objecto de conclusões no Conselho de Assuntos Gerais e de Relações Externas do próximo mês de Dezembro."@pt17
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, ctihodný pane poslanče, rozhodnutí Rady z prosince 2005 udělit status kandidátské země Bývalé jugoslávské republice Makedonie bylo uznáním výsledků země při zavádění reforem. Evropská rada uvedla, že další kroky směrem k členství v EU by se měly zvážit v první řadě na základě diskuse o strategii rozšiřování, jak to stanoví závěry Rady ze dne 12. prosince, jejíž zasedání skončilo „obnoveným konsenzem“ v oblasti rozšíření, kterého bylo dosaženo na zasedání Rady Evropy ve dnech 14.-15. prosince 2006; v druhé řadě, na základě Kodaňských kritérií, které musí Bývalá jugoslávská republika Makedonie úspěšně splnit, za třetí, na základě požadavků stabilizačního a asociačního procesu a účinného zavádění stabilizační a asociační dohody, a nakonec na základě potřeby pro další významný pokrok, který je nezbytný pro splnění dalších kritérií uvedených ve stanovisku Komise a zavádění priorit v evropském partnerství. Komise ve svých zprávách o dosaženém pokroku detailně zkoumala dosažený vývoj. Po vyhodnocení situace v Bývalé jugoslávské republice Makedonie, jak je uvedeno ve zprávě Komise z roku 2006, během svého zasedání ve dnech 11.-12. prosince 2006 vyjádřila Rada politování nad tím, že rychlost procesu reforem se v roce 2006 zpomalila. Ve dnech 14.-15. prosince 2006 Evropská rada znovu zopakovala, že pokrok každé země směrem ke členství v Unii bude nadále záviset na snaze země plnit Kodaňská kritéria a na podmínkách pomoci v rámci stabilizačního a asociačního procesu. Rada vyzvala Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie ke zrychlení procesu reforem v klíčových oblastech a zavedení priorit stanovených v evropském partnerství s cílem posunout se směrem k přístupovému procesu. Čtvrté setkání Stabilizační a asociační rady mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie se uskutečnilo minulý rok 24. července. Mimořádně významným poselstvím, které je uvedeno ve společném stanovisku unie pro Stabilizační a asociační radu, bylo neochvějné přesvědčení a potvrzení, že stabilita a řádné fungování demokratických institucí jsou podstatnými aspekty politických kritérií, které jsou nezbytné pro zajištění pokroku při  Evropské integraci. Instituce jako vláda, parlament a prezident musí efektivně vykonávat své funkce a spolupracovat. Musí však plnit i své diferencované úlohy a společně působit tak, jak je to stanoveno v ústavě. Je třeba vytvořit a udržovat příznivé politické prostředí, aby se země mohla soustředit na potřebné reformy, zaměřené na dosažení pokroku na cestě ke členství v Unii. Další úsilí je třeba vyvinout na vybudování důvěry mezi etnickými komunitami na všech stupních. Unie připomněla, že trvalé zavádění Ochridské rámcové dohody bylo klíčovým prvkem politických kritérií. Bude třeba vyvinout maximální úsilí na dosažení co nejširší politické dohody o společných reformách uskutečňovaných v plném souladu se smyslem dohody. Setkání také připomnělo důležitost dosažení pokroku v oblastech spravedlnosti a vnitřních záležitostí, především v boji s organizovaným zločinem a korupcí. Rada současně připomněla, že regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy jsou nezbytnou součástí procesu evropské integrace. Na závěr bych ještě rád řekl, že Rada velmi důkladně zkoumá zprávu Komise zveřejněnou 6. listopadu, která bude v prosinci předmětem závěrů Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy."@cs1
"Den afgørelse, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i december 2005, om at give Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland var en anerkendelse af landets reformresultater. Det Europæiske Råd fastslog, at yderligere fremskridt hen imod EU-medlemskab for det første skulle vurderes i lyset af drøftelserne om udvidelsesstrategien, som det fremgik af Rådets konklusioner af 12. december 2005. Dette førte til en "fornyet enighed" vedrørende udvidelse, som blev opnået af Det Europæiske Råd den 14.-15. december 2006. For det andet afhænger Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens EU-medlemskab af overholdelsen af Københavnskriterierne og for det tredje af kravene til en stabiliserings- og associeringsproces og en effektiv gennemførelse af stabiliserings- og associeringsaftalen. Endelig er der behov for yderligere betydelige fremskridt på andre områder samt et kriterium for medlemskab, som er indeholdt i Kommissionens udtalelse samt gennemførelsen af prioriteringerne i de europæiske partnerskabsaftaler. Kommissionen har i sine interimsbetænkninger undersøgt disse udviklinger i detaljer. I lyset af vurderingen af situationen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som fremgik af Kommissionens betænkning af 2006, beklagede Rådet på sit møde den 11.-12. december 2006, at reformernes tempo var blevet langsommere i 2006. Den 14.-15. december 2006 gentog Det Europæiske Råd, at hvert enkelt lands fremskridt mod Unionen fortsat afhænger af landets bestræbelser på at overholde Københavnskriterierne og af konditionaliteten af stabiliserings- og associeringsprocessen. Rådet opfordrede Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at fremskynde reformprocessen på hovedområder og gennemføre de prioriteringer, der er fastsat i den europæiske partnerskabsaftale, for at nå videre i associeringsprocessen. Det fjerde møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet mellem Den Europæiske Union og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien fandt sted den 24. juli. En meddelelse, der især var vigtig i Unionens fælles holdning til Stabiliserings- og Associeringsrådet, var dens insisteren på, at stabilitet og de demokratiske institutioners generelle funktion er afgørende elementer i forbindelse med de politiske kriterier og er afgørende for at sikre fremskridt hen imod europæisk integration. Institutioner som regeringen, Parlamentet og præsidenten skal kunne fungere og samarbejde effektivt. De skal også udfylde forskellige roller og handle i henhold til bestemmelserne i forfatningen. Et konstruktivt politisk miljø skal oprettes og vedligeholdes, så landet kan koncentrere sig om de nødvendige reformer for at gøre fremskridt hen imod Unionen. Der bør også ydes en større indsats for at skabe tillid mellem etniske samfund på alle plan. Den Europæiske Union mindede om, at gennemførelsen af Ohrid-rammeaftalen var et nøgleelement, hvad angår det politiske kriterium. Man bør bestræbe sig på at opnå den bredest mulige politiske aftale om de associerede reformer i fuld overensstemmelse med aftalens bogstav og ånd. På mødet blev der ligeledes mindet om, at fremskridt er nødvendige på områder som retslige og interne anliggender, herunder bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og korruption. Samtidig opfordrede Rådet til, at det regionale samarbejde og de gode naboskabsforbindelser udgør en grundlæggende del af EU's integrationsproces. Jeg ønsker afslutningsvis at fastslå, at Rådet nøje undersøger den betænkning, der blev offentliggjort af Kommissionen den 6. november, og som vil danne grundlag for konklusionerne fra det kommende møde i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) i december."@da2
". Herr Präsident, Herr Abgeordneter! Die Entscheidung des Europäischen Rates vom Dezember 2005, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien den Status eines Beitrittslandes zuzuerkennen, ist in Anerkennung der Reformen des Landes erfolgt. Der Europäische Rat stellte fest, dass weitere Schritte in Richtung einer EU-Mitgliedschaft erstens auf der Grundlage der Debatte über die Erweiterungsstrategie gemäß den Schlussfolgerungen des Rates vom Dezember 2005 geprüft werden müssten, die in den „erneuerten Konsens“ über die Erweiterung, welcher auf dem Europäischen Rat am 14. und 15. Dezember 2006 erzielt wurde, mündete; zweitens geht es um die Erfüllung der Kopenhagen-Kriterien durch die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien; drittens geht es um die Auflagen des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses und die wirksame Umsetzung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens, und der letzte Punkt betrifft die Forderung nach weiteren beträchtlichen Fortschritten bei der Erfüllung anderer Aufgaben und Kriterien für eine Mitgliedschaft, die in der Stellungnahme der Kommission enthalten sind, sowie die Umsetzung der Prioritäten der Europäischen Partnerschaft. Die Kommission hat die Entwicklung in ihren Zwischenberichten detailliert untersucht. Ausgehend von der Einschätzung der Lage in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien gemäß dem Bericht der Kommission von 2006 bedauerte der Rat in seiner Sitzung vom 11. und 12. Dezember 2006, dass das Reformtempo 2006 nachgelassen hat. Am 14. und 15. Dezember 2006 hat der Europäische Rat nachdrücklich bekräftigt, dass der Fortschritt eines jeden Landes in Richtung Union weiterhin von dessen Bemühungen um die Erfüllung der Kopenhagen-Kriterien und der Konditionalitäten des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses abhängt. Der Rat forderte die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien auf, die Reformen in Schlüsselbereichen zu beschleunigen und die in der Europäischen Partnerschaft aufgezeigten Schwerpunkte umzusetzen, um das Beitrittsverfahren weiter voranzubringen. Das vierte Treffen des Stabilisierungs- und Assoziierungsrates zwischen der Europäischen Union und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien fand am 24. Juli statt. In ihrem gemeinsamen Standpunkt im Hinblick auf den Stabilisierungs- und Assoziierungsrat verwies die Union mit insbesondere Nachdruck darauf, dass Stabilität und die reguläre Funktionsweise demokratischer Institutionen grundlegende Aspekte der für die Sicherung von Fortschritten in Richtung europäische Integration wesentlichen politischen Kriterien sind. Organe wie die Regierung, das Parlament und der Präsident müssen funktionieren und effektiv zusammenarbeiten. Sie müssen auch differenzierte Rollen spielen und verfassungsgemäß handeln. Es gilt, dauerhaft ein konstruktives politisches Klima zu schaffen, sodass sich das Land auf die für einen Fortschritt in Richtung Union erforderlichen Reformen konzentrieren kann. Außerdem müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um Vertrauen zwischen den ethnischen Gemeinschaften auf allen Ebenen herzustellen. Die Union hat daran erinnert, dass die nachhaltige Umsetzung des Rahmenabkommens von Ohrid Hauptbestandteil der politischen Kriterien sei. Es muss alles getan werden, um einen größtmöglichen politischen Konsens zu den entsprechenden Reformen zu erzielen, und zwar in absoluter Übereinstimmung mit Text und Geist des Abkommens. Auf dem Treffen wurde ferner daran erinnert, wie wichtig Fortschritte in den Bereichen Justiz und Inneres insbesondere für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens und der Korruption sind. Gleichzeitig hat der Rat daran erinnert, dass die regionale Zusammenarbeit und gute nachbarschaftliche Beziehungen ein wesentlicher Bestandteil des EU-Integrationsprozesses sind. Abschließend möchte ich feststellen, dass der Rat den am 6. November von der Kommission veröffentlichten Bericht derzeit sehr sorgfältig prüft. Dieser wird Gegenstand der Schlussfolgerungen des Rates Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen im Dezember sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε βουλευτά, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005 να απονείμει το καθεστώς υποψήφιας χώρας στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν η αναγνώριση των μεταρρυθμιστικών επιτευγμάτων της εν λόγω χώρας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα προς την ένταξη στην ΕΕ υπό το πρίσμα πρώτον της συζήτησης για τη στρατηγική διεύρυνσης, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2005, που κατέληξε στην «ανανεωμένη συναίνεση» για τη διεύρυνση που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης - 15ης Δεκεμβρίου 2006· δεύτερον, υπό το πρίσμα της συμμόρφωσης με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· τρίτον, της ικανοποίησης των προϋποθέσεων της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης· και τέλος, υπό το πρίσμα της ανάγκης για επίτευξη περαιτέρω σημαντικής προόδου προκειμένου να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί σε άλλα ζητήματα και κριτήρια ένταξης που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής, καθώς και της εφαρμογής των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης. Στις ενδιάμεσες εκθέσεις της, η Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς τις εξελίξεις. Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως περιγράφεται στην έκθεση της Επιτροπής του 2006, στη σύνοδό του της 11ης – 12ης Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για την επιβράδυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων που παρατηρήθηκε το 2006. Στις 14-15 Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε ότι η πρόοδος κάθε χώρας προς την προσχώρηση Ένωση θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από τις προσπάθειές της να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τους όρους που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Το Συμβούλιο ζήτησε από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να επιταχύνει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων σε καίριους τομείς και να εφαρμόσει τις προτεραιότητες που ορίζονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση προκειμένου να σημειώσει βήματα προόδου στη διαδικασία προσχώρησης. Η τέταρτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας έλαβε χώρα στις 24 του περασμένου Ιουλίου. Ιδιαίτερη σημασία μεταξύ των μηνυμάτων της κοινής θέσης της Ένωσης για το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είχε η επιμονή της ότι η σταθερότητα και η εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών είναι θεμελιώδεις πτυχές των πολιτικών κριτηρίων που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση προόδου προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θεσμοί όπως η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και ο πρόεδρος πρέπει να λειτουργούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Πρέπει επίσης να διαδραματίζουν τους διαφορετικούς τους ρόλους και να αλληλεπιδρούν, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα. Πρέπει να καλλιεργηθεί και να διατηρηθεί εποικοδομητικό πολιτικό κλίμα, ώστε να μπορέσει η χώρα να επικεντρωθεί στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την προσχώρηση στην Ένωση. Πρέπει επίσης να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την εδραίωση εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνοτικών κοινοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Η Ένωση υπενθύμισε ότι η συνεχής εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου της Οχρίδας αποτελεί καίριο στοιχείο των πολιτικών κριτηρίων. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή πολιτική συμφωνία επί των σχετικών μεταρρυθμίσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με το πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας. Η συνεδρίαση υπενθύμισε ακόμη πόσο σημαντικό είναι να σημειωθεί πρόοδος στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο υπενθύμισε ακόμη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι καλές σχέσεις γειτονίας αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Συμβούλιο εξετάζει πολύ προσεκτικά την έκθεση της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 6 Νοεμβρίου, η οποία θα αποτελέσει το αντικείμενο των συμπερασμάτων στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο Δεκέμβριο."@el10
"Mr President, honourable Member, the December 2005 European Council decision to grant candidate country status to the Former Yugoslav Republic of Macedonia was recognition of that country’s reform achievements. The European Council stated that further steps towards EU membership would have to be considered firstly in the light of the debate on the enlargement strategy, as provided for by the conclusions of the 12 December 2005 Council, which concluded with the ‘renewed consensus’ on enlargement that was achieved at the 14-15 December 2006 European Council; secondly, of compliance by the former Yugoslav Republic of Macedonia with the Copenhagen criteria; thirdly, of the requirements of the Stabilisation and Association Process and the effective implementation of the Stabilisation and Association Agreement; and finally, of the need for further significant progress to respond to the other issues and criteria for membership included in the Commission’s Opinion and implementation of the priorities in the European Partnership. In its interim reports the Commission has examined developments in detail. Following the assessment of the situation in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, as set out in the Commission report of 2006, in its session of 11-12 December 2006 the Council regretted that the pace of reforms observed had slowed down in 2006. On 14-15 December 2006 the European Council reiterated that each country’s progress towards the Union would continue to depend on its efforts to comply with the Copenhagen criteria and the conditionality of the Stabilisation and Association Process. The Council called for the Former Yugoslav Republic of Macedonia to accelerate the pace of reforms in key areas and to implement the priorities identified in the European Partnership in order to move ahead in the accession process. The fourth meeting of the Stabilisation and Association Council between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia took place on 24 July last. Particularly important among the messages set out in the Union’s common position for the Stabilisation and Association Council was its insistence that stability and the regular functioning of democratic institutions were fundamental aspects of the political criteria essential for ensuring progress towards European integration. Institutions such as the Government, Parliament and the President must function and cooperate effectively. They must also play their differentiated roles and interact as laid down in the Constitution. A constructive political climate must be established and maintained so that the country can concentrate on the reforms necessary to make progress towards the Union. Further efforts must also be made to establish confidence between the ethnic communities at all levels. The Union recalled that sustained implementation of the Ohrid Framework Agreement was a key element of the political criteria. Every effort must be made to achieve the broadest possible political agreement on the associated reforms, in full compliance with the letter and spirit of the agreement. The meeting also recalled the importance of making progress in the areas of justice and internal affairs, particularly in combating organised crime and corruption. At the same time the Council also recalled that regional cooperation and good neighbourly relations were an essential part of the process of EU integration. Finally, I wish to state that the Council is examining very carefully the Commission report published on 6 November, which will be the subject of conclusions at the General Affairs and External Relations Council in December next."@en4
"Señor Presidente, Señoría, la decisión del Consejo Europeo de diciembre de 2005 de conceder el estatuto de país candidato a la Antigua República Yugoslava de Macedonia fue un reconocimiento de los logros de la reforma del país. El Consejo Europeo afirmó que cualquier nuevo paso hacia la adhesión a la Unión Europea tendría que ser analizado, en primer lugar, a la luz del debate sobre la estrategia de ampliación, tal y como estaba previsto en las conclusiones del Consejo de 12 de diciembre de 2005, que concluyó con el consenso renovado sobre la ampliación alcanzado en el Consejo Europeo celebrado los días 14 y 15 de diciembre de 2005; en segundo lugar, a la luz del cumplimiento por parte de la Antigua República Yugoslava de Macedonia de los criterios de Copenhague; en tercer lugar, de los requisitos del proceso de estabilización y asociación y de la aplicación efectiva del Acuerdo de Estabilización y Asociación; y, finalmente, de la necesidad de realizar nuevos progresos significativos para responder a los demás aspectos y criterios para la adhesión incluidos en la opinión de la Comisión y de la aplicación de las prioridades de la Asociación Europea. En sus informes provisionales, la Comisión ha examinado detalladamente la evolución. Tras la evaluación de la situación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, tal como se recoge en el informe de la Comisión de 2006, en su sesión de los días 11 y 12 de diciembre de 2006, el Consejo lamentó que el ritmo de las reformas observado en 2006 se hubiese ralentizado. Los días 14 y 15 de diciembre de 2006, el Consejo reiteró que los progresos hacia la Unión de cada país continuarían dependiendo de sus esfuerzos por cumplir los criterios de Copenhague y las condiciones del proceso de estabilización y asociación. El Consejo pidió a la Antigua República Yugoslava de Macedonia que acelerase el ritmo de las reformas en ámbitos fundamentales y que aplicase las prioridades identificadas en la Asociación Europea, al objeto de avanzar en el proceso de adhesión. La cuarta reunión del Consejo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y la Antigua República Yugoslava de macedonia se celebró el pasado 24 de julio. Entre los mensajes incluidos en la posición común de la Unión para el Consejo de Estabilización y Asociación, destacó en particular su insistencia en que la estabilidad y el funcionamiento regular de las instituciones democráticas eran aspectos fundamentales de los criterios políticos esenciales para garantizar el progreso hacia la integración europea. Instituciones como el gobierno, el parlamento y el presidente deben funcionar y cooperar de forma efectiva. Por otra parte, estas también deben desempeñar sus funciones diferenciadas e interactuar como se establece en la Constitución. Es necesario establecer y mantener un clima político constructivo para que el país se pueda concentrar en las reformas necesarias para progresar hacia la Unión. También es necesario dedicar más esfuerzos a establecer una confianza entre las comunidades étnicas a todos los niveles. La Unión recordó que la aplicación sostenida del Acuerdo marco de Ohrid constituyó un elemento clave de los criterios políticos. Es necesario dedicar los máximos esfuerzos a conseguir el acuerdo político más amplio posible con respecto a las reformas asociadas, respetando plenamente el fondo y la forma del acuerdo. La reunión también recordó la importancia de progresar en los ámbitos de justicia y asuntos internos, particularmente en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Al mismo tiempo, el Consejo recordó también que la cooperación regional y unas buenas relaciones de vecindad formaban parte esencial del proceso de integración de la Unión Europea. Para terminar, quiero señalar que el Consejo está examinando muy detenidamente el informe de la Comisión publicado el 6 de noviembre, que será objeto de las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del próximo mes de diciembre."@es21
"Hr juhataja, austatud parlamendiliige, Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembri otsus anda endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile kandidaatriigi staatus oli selle riigi reformisaavutuste tunnustamine. Euroopa Ülemkogu teatas, et edasisi samme ELi liikmeks saamise suunas arutatakse esmalt laienemissstrateegia alase debati valguses, nagu ette nähtud 2005. aasta 12. detsembri Euroopa Ülemkogu järeldustes, mis lõppes laienemisalase „uuendatud konsensusega“, mis rakendati ellu 2006. aasta 14.–15. detsembri Euroopa Ülemkogus; teiseks seoses endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi nõusolekuga Kopenhaageni kriteeriumidega; kolmandaks seoses stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi nõuetega ja stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu efektiivse kehtestamisega; ning viimaks seoses täiendava märkimisväärse progressi vajadusega, et vastata muudele liikmeksastumise küsimustele ja kriteeriumitele, mis on öeldud komisjoni arvamuses, ja Euroopa partnerluse prioriteetide realiseerimisele. Esialgsetes vahearuannetes on komisjon uurinud edusamme detailselt. Pärast endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi situatsiooni hindamist, nagu sätestatud komisjoni 2006. aasta ettekandes, kahetses nõukogu 2006. aasta 11.-12. detsembri istungil, et vaadeldud reformide kiirus on 2006. aastal langenud. 2006. aasta 14.-15. detsembril kordas Euroopa Ülemkogu, et iga riigi areng Liidu suunas jääb endiselt sõltuma riigi pingutustest vastata Kopenhaageni kriteeriumile ja stabilisatsiooni- ja assotsiatsiooniprotsessi konditsionaalsusest. Nõukogu kutsus endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki võtmealade reformide kiirust tõstma ja Euroopa partnerluses kindlaks määratud prioriteete rakendama, et ühinemisprotsessi edasi viia. Neljas Euroopa Liidu ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline stabilisatsiooni- ja assotsiatsiooninõukogu kohtumine leidis aset 24. juulil. Eriti oluline liidu ühise seisukohana stabilisatsiooni- ja assotsiatsiooninõukogus esile tõstetud sõnumite hulgas oli selle rõhutamine, et stabiilsus ja demokraatlike institutsioonide tavapärane toimimine põhilised poliitilised kriteeriumid, mis tuleb täita Euroopaga integreerumiseks. Institutsioonid nagu valitsus, parlament ja president peavad efektiivselt toimima ja koos töötama. Nad peavad täitma ka oma eristatud kohustusi ning toimima vastastikku, nagu põhiseaduses määratud. Tuleb luua ning säilitada konstruktiivset poliitilist kliimat, et riik saaks keskenduda liidu jaoks olulistele reformidele. Tuleb näha ka täiendavat vaeva, et luua usaldust eri rahvuslike kogukondade vahel kõigil tasemetel. Liit meenutas ka, et Ohridi raamlepingu järjepidev täitmine oli poliitiliste kriteeriumide võtmeelement. Tuleb teha kõik, et saavutada võimalikult laiaulatuslik poliitiline kokkulepe vajalike reformide kohta, mis vastab täielikult lepingu sisule ja eesmärgile. Koosolekul meenutati ka, et oluline on teha edusamme justiits- ja siseküsimustes, eriti organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga võitlemises. Samal ajal meenutas nõukogu ka seda, et piirkondlik koostöö ja head naabrussuhted on ELi integratsioonis äärmiselt olulised. Lõpuks soovin teatada, et nõukogu uurib väga hoolikalt komisjoni 6. novembril avaldatud aruannet, mille kohta tehakse lõppotsus detsembris toimuvas üldasjade ja välissuhete nõukogus."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvä parlamentin jäsen, joulukuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätös myöntää hakijamaan asema entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle oli tunnustus maalle sen toteuttamista uudistuksista. Eurooppa-neuvosto totesi, että tulevia toimenpiteitä harkittaessa on otettava huomioon ensikin neuvoston 12. joulukuuta 2005 antamissa päätelmissä edellytetty laajentumisstrategiaa koskeva keskustelu –neuvostossa päätettiin laajentumista koskevasta uudesta yksimielisyydestä, joka saavutettiin 14.–15. joulukuuta 2006 pidetyssä Eurooppa-neuvostossa – toiseksi Kööpenhaminan poliittisten kriteerien noudattaminen entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, kolmanneksi vakautus- ja assosiaatioprosessin asettamat vaatimukset ja vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tehokas täytäntöönpanoja lopuksise, että komission lausunnossa mainittujen muiden kysymysten ratkaisemisessa ja jäsenyyttä koskevien kriteerien täyttämisessä ja Eurooppa-kumppanuuden painopisteiden täytäntöönpanossa on vielä edistyttävä huomattavasti. Komissio on välikertomuksissaan tarkastellut kehitystä yksityiskohtaisesti. Arvioituaan tilannetta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa sellaisena, kuin se on komission vuoden 2006 kertomuksessa, neuvosto piti istunnossaan 11.–12. joulukuuta 2006 valitettavana, että merkille pantu uudistusvauhti oli vuonna 2006 hidastunut. 14.–15. joulukuuta 2006 Eurooppa-neuvosto toisti, että kunkin maan lähentyminen Euroopan unioniin riippuu maan omista ponnisteluista sen pyrkiessä noudattamaan Kööpenhaminan kriteereitä ja vakautus- ja assosiaatioprosessissa vahvistettuja edellytyksiä. Eurooppa-neuvosto kehotti maata nopeuttamaan uudistusten toteutusvauhtia keskeisillä aloilla ja Eurooppa-kumppanuuksien puitteissa määritettyjen painopisteiden täytäntöönpanoa liittymisprosessin jouduttamiseksi. Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaationeuvoston neljäs kokous pidettiin 24. heinäkuuta. Erityisen tärkeänä seikkana niissä viesteissä, joita unionin yhteisessä kannassa esitettiin vakautus- ja assosiaationeuvostolle, oli vaatimus, että vakaus ja demokraattisten instituutioiden asianmukainen toiminta ovat perustekijöitä niiden poliittisten edellytysten kannalta, jotka ovat olennaisia EU:n jäsenyyteen etenemisen varmistamisessa. Sellaisten instituutioiden kuin hallituksen, parlamentin ja presidentin on toimittava ja oltava yhteistyössä tehokkaasti. Niiden on myös täytettävä eriytetyt tehtävänsä ja toimittava vuorovaikutuksessa perustuslaissa säädetyllä tavalla. On luotava rakentava poliittinen ilmapiiri ja pidettävä sitä yllä, jotta maa voi keskittyä uudistuksiin, jotka ovat välttämättömiä sen unioniin etenemisen kannalta. On myös jatkettava ponnisteluja luottamuksen aikaansaamiseksi etnisten yhteisöjen välille kaikilla tasoilla. Unioni muistutti, että Ohridin puitesopimuksen täytäntöönpanon jatkaminen on poliittisten edellytysten tärkein osa. On välttämätöntä ponnistella kaikin tavoin laajimman mahdollisen poliittisen yksimielisyyden saavuttamiseksi siihen liittyvistä uudistuksista, sopimuksen kirjainta ja henkeä täysin noudattaen. Lisäksi kokouksessa muistutettiin tärkeydestä edistyä oikeus- ja sisäasioiden aloilla, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnassa. Samalla neuvosto myös muistutti siitä, että alueellinen yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat EU:n integraatioprosessin keskeinen osa. Lopuksi haluan todeta, että neuvosto tarkastelee hyvin huolellisesti komission 6. marraskuuta julkaisemaa kertomusta, joka on ensi joulukuussa pidettävän yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston päätelmien aiheena."@fi7
"Monsieur le Président, M. le Député, la décision du Conseil européen de décembre 2005 d’accorder le statut de pays candidat à l’ex-république yougoslave de Macédoine est la reconnaissance des réalisations de ce pays en termes de réforme. Le Conseil européen a affirmé que toute avancée vers l’adhésion dépendrait, premièrement, du débat sur la stratégie élargie, comme le stipulent les conclusions du Conseil du 12 décembre 2005 qui ont abouti à un «consensus renouvelé» sur l’élargissement lors du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006; deuxièmement, des critères de Copenhague remplis par l’ex-république yougoslave de Macédoine; troisièmement, du processus de stabilisation et d’association et de la mise en œuvre efficace de l’accord de stabilisation et d’association; enfin, d’autres progrès importants répondant aux autres questions et critères de partenariat compris dans l’avis de la Commission et la mise en œuvre des priorités dans le partenariat européen. Dans son rapport intérimaire, la Commission a examiné les développements dans le détail. À la suite de l’évaluation de la situation dans l’ex-république yougoslave de Macédoine, comme l’expose le rapport de la Commission, dans sa séance des 11 et 12 décembre 2006, le Conseil regrettait que le rythme des réformes observé ait ralenti en 2006. Les 14 et 15 décembre 2006, le Conseil européen a réitéré que tout progrès du pays vers l’Union continuerait à dépendre des efforts faits pour répondre aux critères de Copenhague et à la conditionnalité du processus de stabilisation et d’association. Le Conseil a appelé l’ex-république yougoslave de Macédoine à accélérer le rythme des réformes dans des domaines clés et à mettre en œuvre les priorités identifiées dans le partenariat européen afin d’avancer dans le processus d’adhésion. La quatrième réunion du Conseil de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et l’ex-république yougoslave de Macédoine a eu lieu le 24 juillet dernier. Parmi tous les messages présentés dans la position commune de l’Union par le Conseil de stabilisation et d’association, celui insistant sur le fait que la stabilité et le fonctionnement régulier des institutions démocratiques étaient des aspects fondamentaux du critère politique pour garantir les progrès vers l’intégration européenne a été très important. Les institutions comme le gouvernement, le Parlement et le président doivent fonctionner et coopérer efficacement. Elles doivent aussi jouer leur rôle différencié et interagir comme le stipule la Constitution. Un climat politique constructif doit être établi et maintenu afin que le pays puisse se concentrer sur les réformes nécessaires pour progresser vers l’Union. Des efforts supplémentaires doivent aussi être faits pour établir la confiance entre les communautés ethniques à tous les niveaux. L’Union a rappelé que la mise en œuvre, soutenue par l’accord d’Ohrid, était un élément clé du critère politique. Tous les efforts possibles doivent être faits pour réaliser l’accord politique le plus large possible sur les réformes associées, conformément à la lettre et l’esprit de l’accord. La réunion a aussi rappelé l’importance de faire des progrès dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, en particulier dans la lutte contre le crime organisé et la corruption. Dans le même temps, le Conseil a aussi rappelé que la coopération régionale et les relations de bon voisinage étaient une partie essentielle du processus d’intégration UE. Enfin, j’aimerais dire que le Conseil examine très attentivement le rapport de la Commission publié le 6 novembre, qui sera l’objet de conclusions lors du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» en décembre prochain."@fr8
"Elnök úr, tisztelt képviselő úr, a 2005. decemberi Európai Tanács határozata, amely Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak tagjelölt ország státust adott, az ország reformeredményeinek elismerését jelentette. Az Európai Tanács leszögezte, hogy az EU-tagság irányába tett további lépéseket először a bővítési stratégiáról szóló vita fényében kellene figyelembe venni, a 2005. december 12-i tanácsi következtetésekben előírtaknak megfelelően, amely a bővítéssel kapcsolatban a 2006. december 14-15-i Európai Tanács ülésén elért „megújult konszenzussal” zárult, másodszor Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság koppenhágai kritériumoknak való megfelelése fényében, harmadszor a stabilizációs és társulási folyamat követelményeinek fényében, végül pedig a Bizottság véleményében foglalt egyéb tagsági kérdéseknek és kritériumoknak való megfelelésben tett további jelentős előrelépés szükségességének, valamint az európai partnerség prioritásai végrehajtásának a fényében. Időközi jelentéseiben a Bizottság részletesen megvizsgálta a fejleményeket. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság helyzetének a Bizottság 2006-os jelentésében foglalt értékelését követően, a 2006. december 11-én és 12-én tartott ülésén a Tanács sajnálatát fejezte ki azt illetően, hogy a megfigyelt reformok üteme 2006-ban lelassult. 2006. december 14-én és 15-én az Európai Tanács megismételte, hogy az egyes országoknak az Unió irányába történő előrehaladása továbbra is a koppenhágai kritériumoknak való megfelelés érdekében tett erőfeszítéseiktől és a stabilizációs és társulási folyamat feltételrendszerétől függ. A Tanács felkérte Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot arra, hogy a kulcsfontosságú területeken gyorsítsa fel a reformok ütemét, és hajtsa végre az európai partnerségben meghatározott prioritásokat a csatlakozási folyamatban való előbbre lépés érdekében. Az Európai Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Tanács negyedik ülésére július 24-én került sor. Az Uniónak a Stabilizációs és Társulási Tanács számára megfogalmazott közös állásfoglalásában meghatározott üzenetek között különösen fontos volt annak kihangsúlyozása, hogy a demokratikus intézmények stabilitása és szabályos működése az európai integráció irányába történő haladáshoz elengedhetetlen politikai kritériumok alapvető szempontját jelentik. Az olyan intézményeknek, mint a kormány, a parlament és az elnök, hatékonyan kell működniük és együttműködniük. Az alkotmányban foglaltaknak megfelelően elkülönült szerepeiknek is eleget kell tenniük, és egymásra is kell hatniuk. Konstruktív politikai légkört kell létrehozni és fenntartani annak érdekében, hogy az ország az Unió irányába történő haladáshoz szükséges reformokra koncentrálhasson. További erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében is, hogy az etnikai közösségek között minden szinten bizalmat lehessen teremteni. Az Unió emlékeztetett arra, hogy az Ohrid keretmegállapodás folyamatos végrehajtása a politikai kritériumok kulcsfontosságú eleme. Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a kapcsolódó reformokra vonatkozóan a lehető legszélesebb körű politikai megállapodást lehessen elérni, teljes mértékben megfelelve a megállapodás szövegének és szellemének. Az értekezlet emlékeztetett a bel- és igazságügy területén, különösen a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben megvalósítandó előrelépés jelentőségére is. A Tanács ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy a regionális együttműködés és a jószomszédi kapcsolatok az EU-integrációs folyamat elengedhetetlen részét képezik. Végezetül szeretném bejelenteni, hogy a Tanács nagyon körültekintően vizsgálja a november 6-án közzétett bizottsági jelentést, amely az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának jövő hónapban, decemberben tartandó ülése következtetéseinek tárgyát fogja képezni."@hu11
". Signor Presidente, onorevole deputato, la decisione del Consiglio europeo del dicembre 2005 di riconoscere lo statuto di paese candidato all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha costituito il riconoscimento dei risultati ottenuti da quel paese nelle riforme. Il Consiglio europeo ha affermato che ulteriori passi verso l’ingresso nell’UE sarebbero stati presi in considerazione principalmente alla luce della discussione sulla strategia per l’allargamento, come previsto dalle conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2005, che si era conclusa con il “rinnovato consenso” sull’allargamento raggiunto nel corso del Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2006; in secondo luogo, alla luce della conformità da parte dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia rispetto ai criteri di Copenhagen; in terzo luogo, alla luce dei requisiti del processo di stabilizzazione e associazione e dell’effettiva attuazione dell’accordo di stabilizzazione e associazione; e infine, alla luce della necessità di ulteriori significativi progressi in relazione alle altre questioni e dei criteri per l’adesione di cui al parere della Commissione e dell’attuazione delle priorità del partenariato europeo. Nelle sue relazioni intermedie la Commissione ha esaminato nel dettaglio gli sviluppi. A seguito della valutazione della situazione nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia di cui alla relazione della Commissione del 2006, il Consiglio, nella sua sessione dell’11-12 dicembre 2006 si rammaricava che nel corso del 2006 il ritmo osservato delle riforme fosse rallentato. Il 14-15 dicembre 2006 il Consiglio europeo ribadiva che i progressi di un singolo paese verso l’Unione sarebbero ancora dipesi dagli sforzi messi in campo di conformarsi ai criteri di Copenhagen e dalla condizionalità del processo di stabilizzazione e associazione. Il Consiglio ha invitato l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad accelerare il passo delle riforme nei settori chiave e ad attuare le priorità indicate nel partenariato europeo al fine di proseguire sulla via dell’accesso. Il quarto incontro del consiglio di stabilizzazione e associazione tra Unione europea ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia si è tenuto il 24 luglio scorso. Di particolare importanza fra i messaggi contenuti nella posizione comune dell’Unione sul Consiglio di stabilizzazione e associazione era l’insistenza sul fatto che la stabilità e il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche costituiscono aspetti fondamentali dei criteri politici essenziali per assicurare progressi verso l’integrazione europea. Istituzioni come governo, parlamento e presidenza devono funzionare e collaborare in modo efficace. Essi devono inoltre svolgere i rispettivi ruoli differenziati e interagire secondo quanto previsto dalla costituzione. E’ necessario creare e conservare un clima politico costruttivo in modo che il paese possa concentrarsi sulle riforme necessarie per fare progressi sulla strada che porta all’Unione. Vanno inoltre fatti ulteriori sforzi per creare fiducia tra le comunità etniche a tutti i livelli. L’Unione ha ricordato che una forte attuazione dell’accordo quadro di Ohrid costituiva un elemento chiave dei criteri politici. Va fatto ogni sforzo per raggiungere il più ampio accordo politico possibile sulle riforme associate, in piena conformità con la lettera e lo spirito dell’accordo. L’incontro ha inoltre ricordato l’importanza di progressi nei settori della giustizia e degli affari interni, in particolare nella lotta contro il crimine organizzato e la corruzione. Allo stesso tempo il Consiglio ha anche ricordato che cooperazione regionale e buoni rapporti di vicinato costituivano una parte essenziale del processo di integrazione nell’UE. Infine vorrei dire che il Consiglio sta esaminando molto attentamente la relazione della Commissione pubblicata il 6 novembre che costituirà oggetto delle conclusioni del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” del prossimo dicembre."@it12
"Pone Pirmininke, Gerbiamasis Nary, 2005 m. gruodžio mėn. Europos Tarybos sprendimu suteikti buvusiai Jugoslavijos Makedonijos Respublikai šalies kandidatės statusą buvo pripažinti šalies pasiekimai įgyvendinant reformas. Europos Taryba pareiškė, kad tolesni žingsniai siekiant ES narystės turės būti vertinami atsižvelgiant, pirma, į diskusijos išplėtimo strategijos klausimu rezultatus, kaip numatyta 2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos išvadose, kurios metu išplėtimo klausimu buvo „atnaujintas“ sutarimas, pasiektas 2006 m. gruodžio 14-15 d. Europos Tarybos susitikime, antra, į buvusios Jugoslavijos Makedonijos Respublikos atitiktį Kopenhagos kriterijams, trečia, į tai, kaip šalis laikosi stabilizacijos ir asociacijos procesui keliamų reikalavimų ir kaip efektyviai įgyvendina Stabilizacijos ir asociacijos sutarties nuostatas ir, galiausiai, į tai, kokia pažanga daroma kitų į Komisijos nuomonę įtrauktų klausimų ir partnerystei taikomų kriterijų bei Europos partnerystės prioritetų įgyvendinimo atžvilgiu. Savo tarpinėse ataskaitose Komisija išsamiai ištyrė visas aplinkybes. Atlikusi padėties Buvusioje Jugoslavijos Makedonijos Respublikoje įvertinimą, pateiktą 2006 m. Komisijos ataskaitoje, 2006 m. gruodžio mėn. 11-12 vykusio posėdžio metu Taryba išreiškė nusivylimą, kad reformų įgyvendinimo tempas šalyje 2006 m. sulėtėjo. 2006 m. gruodžio 14-15 d. Europos Taryba pakartojo, kad kiekvienos šalies pažanga siekiant narystės ES ir toliau priklausys nuo jos pastangų atitikti Kopenhagos kriterijus ir reikalavimus, taikomus stabilizacijos ir asociacijos procesui. Taryba paragino Buvusią Jugoslavijos Makedonijos Respubliką paspartinti reformas pagrindinėse srityse ir įgyvendinti Europos partnerystės prioritetus, kad būtų pasistūmėta į priekį narystės ES atžvilgiu. Ketvirtasis Stabilizacijos ir asociacijos tarybos susitikimas tarp Europos Sąjungos Buvusios Jugoslavijos Makedonijos Respublikos įvyko liepos 24 d. Stabilizacijos ir asociacijos taryboje Sąjunga primygtinai akcentavo stabilumo ir nuolatinio demokratinių institucijų funkcionavimo, kaip esminių politinių kriterijų aspektų siekiant pažangos Europos integracijos kelyje, svarbą. Tokios institucijos kaip vyriausybė, parlamentas ir prezidentūra, privalo funkcionuoti ir bendradarbiauti efektyviai. Jos taip pat turi atlikti savo atitinkamus vaidmenis ir sąveikauti taip, kaip nustatyta konstitucijoje. Turi būti sukurta ir palaikoma konstruktyvi politinė atmosfera, kad šalis galėtų susitelkti ties reformomis, kurias būtina įgyvendinti siekiant pažangos kelyje į Sąjungą. Taip pat būtina toliau stiprinti visais lygmenimis pasitikėjimą tarp etninių bendruomenių. Sąjunga priminė, kad nepertraukiamas Ohrido pagrindų susitarimo įgyvendinimas yra pagrindinis politinių kriterijų elementas. Būtina dėti visas pastangas, kad būtų pasiektas kuo platesnio masto politinis sutarimas dėl susijusių reformų, visiškai atitinkantis susitarimo formą ir turinį. Susitikimo metu buvo dar kartą pabrėžta pažangos teisingumo ir vidaus reikalų srityse, ypač kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, svarba. Tuo pat metu Taryba taip pat priminė, kad regioninis bendradarbiavimas ir geri santykiai su kaimynais yra labai svarbūs ES integracijos proceso aspektai. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad Taryba labai nuodugniai nagrinėja lapkričio 6 d. paskelbtą Komisijos ataskaitą, kurios atžvilgiu išvados bus patvirtintos kitą gruodį vyksiančio Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos posėdžio metu."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, godājamais deputāta kungs, Eiropadomes 2005. gada decembra lēmums Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai piešķirt kandidātvalsts statusu nozīmēja to, ka ir atzīti šīs valsts sasniegumi saistībā ar reformām. Eiropadome paziņoja, ka, apsverot turpmākus pasākumus saistībā ar pievienošanos Eiropas Savienībai, būtu jāņem vērā: pirmkārt, debates par paplašināšanās stratēģiju, kā tas paredzēts Padomes 2005. gada 12. decembra secinājumos, kurās tika atzīta „atjaunota vienprātība” par paplašināšanās procesu, kas tika panākta Eiropadomes 2006. gada 14.–15. decembra sanāksmē; otrkārt, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas atbilstību Kopenhāgenas kritērijiem; treškārt, Stabilizācijas un asociācijas procesa prasības un Stabilizācijas un asociācijas nolīguma efektīvu īstenošanu; un, visbeidzot, vajadzību turpmāk panākt ievērojamu progresu, lai atrisinātu pārējos jautājumus un izpildītu kritērijus saistībā ar pievienošanos ES, kuri iekļauti Komisijas atzinumā, kā arī Eiropas partnerības prioritāšu īstenošanu. Savos starpposma ziņojumos Komisija detalizēti izskatīja panākto attīstību. Kā norādīts Komisijas 2006. gada ziņojumā, novērtējot situāciju Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, savā 2006. gada 11.–12. decembra sesijā Padome pauda nožēlu par to, ka 2006. gadā reformu īstenošanas temps ir palēninājies. Savā 2006. gada 14.–15. decembra sanāksmē Eiropadome atkārtoti uzsvēra, ka ikvienas valsts ceļš uz pievienošanos ES būs atkarīgs no tās centieniem panākt atbilstību Kopenhāgenas kritērijiem un Stabilizācijas un asociācijas procesa nosacījumiem. Padome aicināja Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku paātrināt reformu īstenošanu svarīgākajās jomās un īstenot Eiropas partnerības prioritātes, lai pievienošanās procesā panāktu virzību uz priekšu. Stabilizācijas un asociācijas padomes ceturtā sanāksme, kurā tikās Eiropas Savienības un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pārstāvji, notika šī gada 24. jūlijā. No tiem vēstījumiem, kas bija ietverti Stabilizācijas un asociācijas padomei adresētajā ES kopējā nostājā, par īpaši svarīgu uzskatāma neatlaidīgā prasība nodrošināt, ka demokrātisko iestāžu stabilitāte un regulāra darbība ir galvenie aspekti politiskajos kritērijos, kuru izpilde ir būtiska, lai nodrošinātu virzību uz Eiropas integrāciju. Valdībai, parlamentam, kā arī prezidenta institūcijai ir jāfunkcionē un jāsadarbojas efektīvi. Šīm iestādēm ir jāuzņemas sava diferencētā loma, un to mijiedarbībai jābūt tādai, kāda tā ir noteikta Konstitūcijā. Ir jāizveido un jāuztur lietišķs politiskais klimats, lai valsts varētu koncentrēties uz reformām, kas vajadzīgas, lai panāktu virzību uz ES. Jāveic arī turpmāki centieni, lai visos līmeņos nodrošinātu uzticēšanos etnisko kopienu starpā. ES atgādināja, ka Ohridas pamatnolīguma ilgstošā īstenošana bija politisko kritēriju galvenais aspekts. Ir jādara viss, lai panāktu iespējami plašāku politisko vienošanos par saistītajām reformām pilnībā atbilstīgi nolīguma burtam un garam. Sanāksmē tika arī atgādināts par to, cik svarīgi ir panākt progresu tādās jomās kā tieslietas un iekšlietas, jo īpaši attiecībā uz organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanu. Tajā pašā laikā Padome atgādināja arī par to, ka reģionālā sadarbība un labas kaimiņattiecības ir būtiska daļa ES integrācijas procesā. Visbeidzot es vēlos paziņot, ka Padome ļoti rūpīgi izskata 6. novembrī publicēto Komisijas ziņojumu, ar kuru saistībā decembrī Vispārējo lietu un ārējo attiecību padome izstrādās secinājumus."@lv13
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, a decisão do Conselho Europeu de Dezembro de 2005 de conceder o estatuto de candidato à Antiga República Jugoslava da Macedónia representou o reconhecimento dos esforços de reforma desenvolvidos por esse país. O Conselho Europeu referiu que qualquer nova etapa do percurso em direcção à União seria ponderada em função, primeiro, do debate sobre a estratégia do alargamento previsto nas conclusões do Conselho de 12 de Dezembro de 2005 e que se concluiu no chamado consenso renovado sobre o alargamento que foi alcançado no Conselho Europeu de 14 e 15 de Dezembro de 2006. Em segundo lugar, do modo como a Antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios de Copenhaga. Terceiro, dos requisitos do processo de estabilização e de associação e da implementação efectiva do acordo de estabilização e de associação. Finalmente e em quarto lugar, da necessidade de realizar novos progressos significativos no sentido de dar resposta aos outros aspectos e aos outros critérios essenciais para a adesão a que se faz referência no parecer da Comissão, e ainda da implementação das prioridades da parceria europeia. Nos seus relatórios intercalares, a Comissão tem analisado detalhadamente a evolução. Na sequência da apreciação da situação na Antiga República Jugoslava da Macedónia, tal como exposta no relatório da Comissão de 2006, o Conselho lamentou, na sua sessão de 11-12 de Dezembro de 2006, o abrandamento do ritmo das reformas verificado em 2006. Em 14-15 de Dezembro ainda de 2006, o Conselho Europeu reiterou que os progressos realizados por cada país no sentido da aproximação à União continuarão a depender da sua capacidade para satisfazer os critérios de Copenhaga e cumprir as condições estipuladas no processo de estabilização e de associação. Relativamente ao caso da Antiga República Jugoslava da Macedónia, o Conselho Europeu instou este país a acelerar o ritmo das reformas nas áreas essenciais e a implementar as prioridades definidas na parceria europeia a fim de que pudesse progredir no processo de adesão. A quarta reunião do Conselho de Estabilização e de Associação entre a União Europeia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia teve lugar em 24 de Julho último. Das mensagens contidas na posição comum da União para o Conselho de Estabilização e de Associação, destaco a insistência em que a estabilidade e o regular funcionamento das instituições democráticas constituem aspectos fundamentais dos critérios políticos essenciais para fazer avançar o progresso de integração na União. Instituições como o Governo, o Parlamento e o Presidente devem funcionar e cooperar de modo eficaz. Além disso, têm de desempenhar os seus papéis diferenciados e interagir tal como previsto na Constituição. É preciso estabelecer e manter um clima político construtivo para que o país se possa concentrar nas reformas necessárias para avançar na via da sua aproximação à União. É igualmente necessário envidar mais esforços para instaurar a confiança entre as comunidades étnicas a todos os níveis. A União reafirmou que a execução sustentada do Acordo-Quadro de Ohrid constitui um elemento chave dos critérios políticos. É necessário envidar todos os esforços no sentido de alcançar o mais vasto acordo político sobre as reformas conexas no pleno respeito pela letra e pelo espírito do acordo. A reunião recordou também a importância da realização de progressos nas áreas da justiça e dos assuntos internos, nomeadamente no combate ao crime organizado e à corrupção. Na reunião supracitada, o Conselho recordou ainda que a cooperação regional e as relações de boa vizinhança constituem uma parte essencial do processo de aproximação à União. Finalmente, quero referir que o Conselho está a analisar muito atentamente o relatório da Comissão que foi recentemente publicado em 6 de Novembro e que será objecto de conclusões no Conselho de Assuntos Gerais e de Relações Externas do próximo mês de Dezembro."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigde, het besluit van de Europese Raad van december 2005 de status van kandidaat-lidstaat aan de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië te verlenen was een erkenning van de hervormingsprestaties van dat land. De Europese Raad stelde dat verdere stappen in de richting van EU-lidmaatschap in de eerste plaats zouden moeten worden beschouwd in het licht van het debat over de uitbreidingsstrategie, zoals voorzien door de conclusies van de Raad van 12 december 2005 en afgerond met de “hernieuwde consensus” over uitbreiding die werd bereikt tijdens de Europese Raad van 14 en 15 december 2006; in de tweede plaats in het licht van het voldoen aan de criteria van Kopenhagen door de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; in de derde plaats in het licht van de vereisten van het Stabilisatie- en Associatieproces en de doeltreffende tenuitvoerlegging van de stabilisatie- en associatieovereenkomst; en tot slot in het licht van de noodzaak van verdere aanmerkelijke vooruitgang in het reageren op de andere kwesties en lidmaatschapscriteria die waren opgenomen in het advies van de Commissie en de tenuitvoerlegging van de prioriteiten in het Europees partnerschap. In haar tussenverslagen heeft de Commissie de ontwikkelingen in detail onderzocht. Na de inschatting van de toestand in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zoals uiteengezet in het Commissieverslag van 2006 betreurde de Raad in zijn vergadering van 11 en 12 december 2006 dat het tempo van de waargenomen hervormingen in 2006 trager was geworden. Op 14 en 15 december 2006 herhaalde de Europese Raad dat de voortgang van ieder land in de richting van de Unie afhankelijk zou blijven van zijn inspanningen om te voldoen aan de criteria van Kopenhagen en de voorwaardelijkheid van het Stabilisatie- en Associatieproces. De Raad riep de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië op het tempo van de hervormingen op belangrijke terreinen te verhogen en de in het Europees partnerschap aangewezen prioriteiten te implementeren teneinde verder te komen in het toetredingsproces. De vierde vergadering van de Stabilisatie- en Associatieraad tussen de Europese Unie en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië vond plaats op 24 juli jongstleden. Te midden van de boodschappen die werden uiteengezet in het gezamenlijke standpunt van de Unie voor de Stabilisatie- en Associatieraad was met name belangrijk dat zij erop aandrong dat stabiliteit en het normaal functioneren van democratische instellingen fundamentele aspecten waren van de politieke criteria die essentieel zijn voor het waarborgen van voortgang in de richting van Europese integratie. Instellingen als de regering, het parlement en de president moeten functioneren en doeltreffend samenwerken. Ze moeten ook hun gedifferentieerde rollen spelen en interactie hebben overeenkomstig de grondwet. Er moet een constructief politiek klimaat worden bereikt en gehandhaafd, zodat het land zich kan concentreren op de hervormingen die nodig zijn om vooruitgang te boeken in de richting van de Unie. Er moeten ook meer inspanningen worden geleverd om op alle niveaus vertrouwen tussen de etnische gemeenschappen te bewerkstelligen. De Unie memoreerde dat volgehouden tenuitvoerlegging van het kaderakkoord van Ohrid een centraal element van de politieke criteria was. Alles moet in het werk worden gesteld om een zo breed mogelijke politieke consensus te bereiken over de geassocieerde hervormingen, geheel overeenkomstig letter en geest van het akkoord. De vergadering herinnerde ook aan het belang van het boeken van vooruitgang op de terreinen van justitie en binnenlandse zaken, in het bijzonder bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad en de corruptie. Tegelijkertijd memoreerde de Raad ook dat regionale samenwerking en goede nabuurschapsbetrekkingen een wezenlijk deel waren van het proces van EU-integratie. Tot slot wil ik verklaren dat de Raad het op 6 november gepubliceerde verslag van de Commissie heel zorgvuldig aan het bestuderen is en dat dit het onderwerp van conclusies zal zijn bij de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen komende december."@nl3
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! Decyzja Rady Europejskiej, aby przyznać Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii status kraju kandydującego, spowodowana była rozpoznaniem osiągnięć tego państwa w przeprowadzaniu reform. Rada Europejska oświadczyła, że dalsze kroki w stronę członkowstwa w UE powinny być uznane po pierwsze w świetle debaty dotyczącej strategii rozszerzenia, jak przewidziano w konkluzjach Rady z 12 grudnia 2005, która zakończyła się z „odnowionym konsensusem” w sprawie rozszerzenia, konsensusem uzyskanym przez Radę Europejską 14-15 grudnia 2006; po drugie, w świetle zgodności Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii z kryteriami kopenhaskimi; po trzecie, w świetle wymogów procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego oraz skutecznego wdrożenia porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu; i ostatecznie, w świetle potrzeby dalszego znaczącego postępu, aby odpowiadał innym kwestiom i kryteriom członkowstwa zawartym w stwierdzeniach Komisji oraz aby zgodny był z priorytetami europejskiego partnerstwa. W swoich wstępnych sprawozdaniach Komisja zanalizowała wydarzenia bardzo dokładnie. Zgodnie z oceną sytuacji w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, która przedstawiona jest w sprawozdaniu Komisji z grudnia 2006 w posiedzeniu z 11-12 grudnia 2006, Rada z żalem przyznała, że tempo obserwowanych reform w 2006 zmalało. Podczas posiedzenia 14-15 grudnia 2006 Rada Europejska ponownie przyznała, że postęp każdego państwa ku Unii będzie w dalszym ciągu zależał od wysiłków tego państwa, aby postępować zgodnie z kryteriami kopenhaskimi oraz warunkowością procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego. Rada wezwała Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii do przyspieszenia tempa reform w kluczowych obszarach oraz do wprowadzenia priorytetów wskazanych w partnerstwie europejskim po to, aby uczynić postęp w procesie akcesyjnym. Czwarte posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia pomiędzy Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii odbyło się 24 lipca zeszłego roku. Wiadomością szczególnie ważną pośród wiadomości przedstawionych w wspólnym stanowisku Unii dla Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia był jej nacisk na to, aby stabilność oraz regularne funkcjonowanie instytucji demokratycznych były fundamentalnymi aspektami politycznego kryterium niezbędnego dla zapewnienia postępu w kierunku integracji europejskiej. Instytucje takie jak rząd czy Parlament wraz z przewodniczącym muszą działać i współpracować skutecznie. Muszą też odgrywać ich zróżnicowane role i współdziałać tak, jak zapisano to w Konstytucji. Musi być ustanowiony i utrzymany konstruktywny klimat polityczny, tak aby państwa mogły skoncentrować się na reformach koniecznych do uczynienia postępu w stronę Unii. Muszą być też podjęte dalsze wysiłki do stworzenia zaufania pomiędzy wspólnotami etnicznymi na wszystkich szczeblach. Unia przypomniała, że zrównoważone wprowadzenie porozumienia ramowego z Ochrydy było kluczowym elementem kryterium politycznego. Należy podjąć wszelkie wysiłki, aby osiągnąć możliwie najszersze polityczne porozumienie w sprawie reform w całkowitej zgodzie z literą i duchem porozumienia. Posiedzenie przypomniało też o tym, jak ważne jest czynienie postępów w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w szczególności w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości oraz korupcji. W tym samym czasie Rada przypomniała, że regionalna współpraca oraz dobre relacje sąsiedzkie są podstawowym elementem procesu integracji UE. Na koniec chciałbym oświadczyć, że Rada analizuje bardzo uważnie sprawozdanie Komisji opublikowane 6 listopada, które będzie przedmiotem wniosków podczas Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w grudniu przyszłego roku."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, a decisão do Conselho Europeu de Dezembro de 2005 de conceder o estatuto de candidato à Antiga República Jugoslava da Macedónia representou o reconhecimento dos esforços de reforma desenvolvidos por esse país. O Conselho Europeu referiu que qualquer nova etapa do percurso em direcção à União seria ponderada em função, primeiro, do debate sobre a estratégia do alargamento previsto nas conclusões do Conselho de 12 de Dezembro de 2005 e que se concluiu no chamado consenso renovado sobre o alargamento que foi alcançado no Conselho Europeu de 14 e 15 de Dezembro de 2006. Em segundo lugar, do modo como a Antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios de Copenhaga. Terceiro, dos requisitos do processo de estabilização e de associação e da implementação efectiva do acordo de estabilização e de associação. Finalmente e em quarto lugar, da necessidade de realizar novos progressos significativos no sentido de dar resposta aos outros aspectos e aos outros critérios essenciais para a adesão a que se faz referência no parecer da Comissão, e ainda da implementação das prioridades da parceria europeia. Nos seus relatórios intercalares, a Comissão tem analisado detalhadamente a evolução. Na sequência da apreciação da situação na Antiga República Jugoslava da Macedónia, tal como exposta no relatório da Comissão de 2006, o Conselho lamentou, na sua sessão de 11-12 de Dezembro de 2006, o abrandamento do ritmo das reformas verificado em 2006. Em 14-15 de Dezembro ainda de 2006, o Conselho Europeu reiterou que os progressos realizados por cada país no sentido da aproximação à União continuarão a depender da sua capacidade para satisfazer os critérios de Copenhaga e cumprir as condições estipuladas no processo de estabilização e de associação. Relativamente ao caso da Antiga República Jugoslava da Macedónia, o Conselho Europeu instou este país a acelerar o ritmo das reformas nas áreas essenciais e a implementar as prioridades definidas na parceria europeia a fim de que pudesse progredir no processo de adesão. A quarta reunião do Conselho de Estabilização e de Associação entre a União Europeia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia teve lugar em 24 de Julho último. Das mensagens contidas na posição comum da União para o Conselho de Estabilização e de Associação, destaco a insistência em que a estabilidade e o regular funcionamento das instituições democráticas constituem aspectos fundamentais dos critérios políticos essenciais para fazer avançar o progresso de integração na União. Instituições como o Governo, o Parlamento e o Presidente devem funcionar e cooperar de modo eficaz. Além disso, têm de desempenhar os seus papéis diferenciados e interagir tal como previsto na Constituição. É preciso estabelecer e manter um clima político construtivo para que o país se possa concentrar nas reformas necessárias para avançar na via da sua aproximação à União. É igualmente necessário envidar mais esforços para instaurar a confiança entre as comunidades étnicas a todos os níveis. A União reafirmou que a execução sustentada do Acordo-Quadro de Ohrid constitui um elemento chave dos critérios políticos. É necessário envidar todos os esforços no sentido de alcançar o mais vasto acordo político sobre as reformas conexas no pleno respeito pela letra e pelo espírito do acordo. A reunião recordou também a importância da realização de progressos nas áreas da justiça e dos assuntos internos, nomeadamente no combate ao crime organizado e à corrupção. Na reunião supracitada, o Conselho recordou ainda que a cooperação regional e as relações de boa vizinhança constituem uma parte essencial do processo de aproximação à União. Finalmente, quero referir que o Conselho está a analisar muito atentamente o relatório da Comissão que foi recentemente publicado em 6 de Novembro e que será objecto de conclusões no Conselho de Assuntos Gerais e de Relações Externas do próximo mês de Dezembro."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ctihodný pán poslanec, rozhodnutie Rady z decembra 2005 udeliť status kandidátskej krajiny Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko bolo uznaním výsledkov krajiny pri zavádzaní reforiem. Európska rada uviedla, že ďalšie kroky smerom k členstvu v EÚ by sa mali zvážiť v prvom rade na základe diskusie o stratégii rozširovania, tak ako je to uvedené v záveroch Rady z 12. decembra, ktorej zasadnutie sa skončilo ‘obnoveným konsenzom’ v oblasti rozšírenia, ktorý sa dosiahol na zasadaní Rady Európy v dňoch 14.-15. decembra 2006; v druhom rade na základe Kodanských kritérií, ktoré musí Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko úspešne splniť, po tretie, na základe požiadaviek stabilizačného a asociačného procesu a efektívnej implementácie stabilizačnej a asociačnej dohody, a nakoniec na základe potreby pre ďalší významný pokrok, ktorý je nevyhnutný pre splnenie ďalších kritérií uvedených v Stanovisku komisie a implementácií priorít v európskom partnerstve. Komisia vo svojich správach o dosiahnutom pokroku detailne skúmala dosiahnutý vývoj. Po vyhodnotení situácie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ako je uvedené v správe Komisie z roku 2006, počas svojho zasadnutia v dňoch 11.-12. decembra 2006 vyjadrila Rada poľutovanie nad tým, že rýchlosť procesu reforiem sa v roku 2006 spomalila. V dňoch 14.-15. decembra 2006 Európska rada znovu zopakovala, že pokrok každej krajiny smerom k členstvu v Únii bude naďalej závisieť od snáh splniť Kodanské kritériá a od podmienok pomoci v rámci stabilizačného a asociačného procesu. Rada vyzvala Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na zrýchlenie procesu reforiem v kľúčových oblastiach a zavedenie priorít určených v Európskom partnerstve s cieľom posunúť sa smerom dopredu k prístupovému procesu. Štvrté stretnutie Stabilizačnej a asociačnej rady medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko sa uskutočnilo minulý rok 24. júla. Mimoriadne významným odkazom, ktorý je uvedený v spoločnom stanovisku Únie pre Stabilizačnú a asociačnú radu, bolo neochvejné presvedčenie a trvanie na tom, že stabilita a riadne fungovanie demokratických inštitúcií sú podstatnými aspektmi politických kritérií, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie pokroku smerom k európskej integrácii. Inštitúcie ako vláda, parlament a prezident musia efektívne vykonávať svoje funkcie a spolupracovať. Musia však plniť aj svoje diferencované úlohy a spolupôsobiť tak, ako je to stanovené v ústave. Je potrebné vytvoriť a udržiavať priaznivé politické prostredie, aby sa krajina mohla sústrediť na nevyhnutné reformy, zamerané na dosiahnutie pokroku na ceste k členstvu v Únii. Ďalšie úsilie je potrebné vyvinúť na vybudovanie dôvery medzi etnickými komunitami na všetkých stupňoch. Únia pripomenula, že trvalá implementácia Ochridskej rámcovej dohody bola kľúčovým prvkom politických kritérií. Maximálne úsilie bude potrebné vyvinúť na dosiahnutie čo najširšej politickej dohody o spoločných reformách uskutočňovaných v plnom súlade s literou a duchom dohody. Stretnutie tiež pripomenulo dôležitosť dosahovať pokrok v oblastiach spravodlivosti a vnútorných záležitostí, predovšetkým v boji s organizovaným zločinom a korupciou. Rada súčasne pripomenula, že regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy sú nevyhnutnou súčasťou procesu európskej integrácie. Na záver by som ešte rád povedal, že Rada veľmi dôkladne skúma správu Komisie publikovanú 6. novembra, ktorá bude v decembri predmetom záverov Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy."@sk19
". Gospod predsednik, spoštovani poslanec, odločitev Evropskega sveta decembra 2005, da Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji podeli status države kandidatke, je bila priznanje reformnih dosežkov te države. Evropski svet je izjavil, da bo treba razmisliti o nadaljnjih korakih v zvezi s članstvom v EU, najprej ob upoštevanju razprave o strategiji širitve, kar je bilo določeno v sklepih Sveta z dne 12. decembra 2005 in s čimer se je zaključilo „novo soglasje“ o širitvi, ki smo ga dosegli na zasedanju Evropskega sveta 14. in 15. decembra 2006, nato ob upoštevanju izpolnjevanja københavnskih meril Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije ter zahtev stabilizacijsko-pridružitvenega postopka in učinkovitega izvajanja stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma ter nazadnje ob upoštevanju potrebe po dodatnem velikem napredku pri odzivanju na druga vprašanja in merila za članstvo, ki so vključena v mnenje Komisije, ter potrebe po izvajanju prednostnih nalog evropskega partnerstva. V svojih vmesnih poročilih je Komisija podrobno pregledala razvoj. Glede na oceno stanja v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, kot je določena v poročilu Komisije iz leta 2006, je Svet na svojem zasedanju 11. in 12. decembra 2006 izrazil obžalovanje, ker se je izvajanje opazovanih reform v letu 2006 upočasnilo. Evropski svet je 14. in 15. decembra ponovno poudaril, da je napredek vsake države pri približevanju Uniji še naprej odvisen od njenih prizadevanj za izpolnjevanje københavnskih meril in pogojevanja stabilizacijsko-pridružitvenega postopka. Svet je Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo pozval k pospešitvi izvajanja reform na ključnih področjih in k izvajanju prednostnih nalog, ki so opredeljene v evropskem partnerstvu, da bi napredovala pri postopku pridružitve. Četrto srečanje stabilizacijsko-pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo je potekalo 24. julija letos. Med sporočili iz skupnega stališča Unije za stabilizacijsko-pridružitveni svet je zlasti pomembna njegova vztrajnost pri tem, da sta stabilnost in običajno delovanje demokratičnih institucij temeljna vidika političnih meril, ki so nujna za zagotavljanje napredka v smeri evropske integracije. Institucije, kot so vlada, parlament in predsedstvo, morajo učinkovito delovati in sodelovati. Izpolnjevati morajo tudi svoje različne vloge in delovati vzajemno, kot je določeno z ustavo. Vzpostaviti in ohranjati je treba konstruktivno politično ozračje, da se lahko država osredotoči na potrebne reforme na poti do članstva v Uniji. Še naprej si je treba prizadevati za vzpostavljanje zaupanja med etničnimi skupnostmi na vseh ravneh. Unija je ponovno poudarila, da je bilo trajno izvajanje ohridskega okvirnega sporazuma ključni element za določanje političnih meril. Zelo si je treba prizadevati za doseganje čim širšega političnega sporazuma o zadevnih reformah, pri čemer je treba celostno izpolnjevati besedilo in duh sporazuma. Na srečanju je bila ponovno poudarjena pomembnost doseganja napredka na področju pravosodja in notranjih zadev, zlasti v zvezi z bojem proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Hkrati je Svet tudi poudaril, da sta regionalno sodelovanje in dobri sosedski odnosi temeljni del postopka integracije EU. Na koncu naj povem še, da Svet natančno pregleduje poročilo Komisije, ki je bilo objavljeno 6. novembra in ki bo tema za sklepe na zasedanju sveta za splošne zadeve in zunanje odnose decembra letos."@sl20
"Herr talman! Ärade ledamot! Europeiska rådets beslut från december 2005 om att bevilja före detta jugoslaviska republiken Makedonien status som kandidatland var ett erkännande av landets reformresultat. Europeiska rådet angav att ytterligare steg mot ett EU-medlemskap måste beaktas till att börja med mot bakgrund av debatten om utvidgningsstrategin, enligt rådets slutsatser av den 12 december 2005 som ledde till det ”förnyade samförstånd” om utvidgningen som nåddes vid Europeiska rådets möte den 14-15 december 2006. För det andra mot bakgrund av före detta jugoslaviska republiken Makedoniens förenlighet med Köpenhamnskriterierna, för det tredje mot bakgrund av kraven i stabiliserings- och associeringsprocessen och det effektiva genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet, och slutligen mot bakgrund av behovet av ytterligare avsevärda framsteg för att bemöta de övriga frågorna och kriterierna för medlemskap i kommissionens yttrande och genomförandet av prioriteringarna för det europeiska partnerskapet. I sina lägesrapporter har kommissionen undersökt utvecklingen i detalj. Efter bedömningen av situationen i före detta jugoslaviska republiken Makedonien, som det redogjordes för i kommissionens rapport från 2006, beklagade rådet vid dess sammanträde den 11-12 december 2006 att den iakttagna reformtakten hade minskat under 2006. Den 14-15 december 2006 upprepade Europeiska rådet att varje lands framsteg mot unionen skulle bero på dess ansträngningar för att följa Köpenhamnskriterierna och på villkorligheten med stabiliserings- och associeringsprocessen. Rådet uppmanade före detta jugoslaviska republiken Makedonien att påskynda reformtakten på centrala områden och genomföra de prioriteringar som fastställts för det europeiska partnerskapet för att gå framåt i anslutningsprocessen. Det fjärde mötet i stabiliserings- och associeringsrådet mellan EU och före detta jugoslaviska republiken Makedonien ägde rum den 24 juli förra året. Vad som var särskilt viktigt bland de budskap som framfördes i unionens gemensamma ståndpunkt för stabiliserings- och associeringsrådet var dess betoning på att stabilitet och ett korrekt funktionssätt för de demokratiska institutionerna var grundläggande aspekter för de politiska kriterier som är avgörande för att garantera framsteg mot europeisk integration. Institutioner som regeringen, parlamentet och presidenten måste fungera och samarbeta effektivt. De måste också spela sina olika roller och interagera konstitutionsenligt. Ett konstruktivt politiskt klimat måste inrättas och upprätthållas så att landet kan koncentrera sig på de reformer som är nödvändiga för att göra framsteg mot EU. Vidare ansträngningar måste också göras för att skapa ett förtroende mellan etniska grupper på alla nivåer. EU erinrade om att ett konsekvent genomförande av ramavtalet från Ohrid var ett centralt inslag i de politiska kriterierna. Alla ansträngningar måste göras för att nå bredast möjliga politiska överenskommelse om de associerade reformerna, i full förenlighet med avtalets innehåll och anda. Vid sammanträdet erinrades också om vikten av att göra framsteg på områdena för rättvisa och inrikesfrågor, särskilt när det gäller att bekämpa organiserad brottslighet och korruption. Samtidigt påminde rådet också om att regionalt samarbete och goda grannförbindelser var ett grundläggande inslag i processsen med EU-integration. Slutligen vill jag säga att rådet mycket noga granskar den rapport som kommissionen lade fram den 6 november, som kommer att vara föremål för slutsatser från rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) möte i december."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph