Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-340"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Senhor Deputado eu tenho muito gosto em lhe responder e respondo naturalmente em nome da Presidência portuguesa e aquilo que a Presidência portuguesa pensa sobre o assunto. A verdade é que o Senhor Deputado sabe que esta questão da migração, dos fluxos migratórios, e sobretudo evidentemente os fluxos migratórios ilegais e designadamente aqueles que têm vindo de regiões a Sul da Europa, são problemas novos, é um problema novo com que estamos confrontados, um problema que aqui há alguns anos não conhecíamos. E portanto temos perante esse fenómeno novo, não conhecido, naturalmente que reagir e naturalmente que tomar as medidas adequadas. Mas como sempre acontece, essas medidas, essa reacção, esses instrumentos vão aparecendo gradualmente, assim como vai aparecendo gradualmente a consciência da importância e da gravidade desse problema. E devo-lhe dizer a este respeito para a Presidência portuguesa e para Portugal como Estado-Membro a palavra-chave nesta questão é a palavra solidariedade. Como para outras questões que, afectando um ou dois Estados-Membros, todos nós entendemos que devem ser encaradas como problema de todos, também nesta questão da migração ilegal, sabendo que em muitos casos há Estados em particular que são especialmente atingidos por esses fenómenos, também aqui a palavra que se impõe é a palavra solidariedade. É verdade que muitas vezes apenas ficamos pela palavra. É verdade que temos e devemos ir além da palavra, mas a consciência para já que existe de que efectivamente o que se trata aqui é de um problema global, um problema que afecta a todos e que é da responsabilidade de todos é um primeiro passo e nós temos, naturalmente, a confiança que gradualmente realisticamente, mas também com a urgência que o caso impõe, possamos passar da palavra solidariedade, mantendo-a concerteza, mas para acções e medidas concretas. Esse é o papel da Presidência, esse é o esforço de Portugal enquanto Estado-Membro, compreenderá que também não depende de um só Estado-Membro ou de uma só Presidência influenciar todos os acontecimentos e todas as medidas como porventura desejaria. Mas há, e isso posso-lhe garantir, uma consciência acrescida e uma consciência cada vez mais forte efectivamente de partilharmos essa responsabilidade e darmos corpo sentido a essa solidariedade."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mul on väga hea meel vastata austatud liikmele ning loomulikult räägin ma Portugali presidentuuri nimel kooskõlas presidentuuri arvamusega sel teemal. Austatud liige teab, et ränne ja rändevood, eriti ebasedausliku rände vood ja eriti Euroopa lõunapoolsetest regioonidest, on uus probleem, millega meil ei olnud vaja veel paar aastat tagasi tegeleda. Me peame loomulikult seega sellele uuele ning senitundmatule fenomenile reageerima ning võtma kasutusele vajalikud meetmed. Nagu alati, kujunevad sobivad meetmed välja aja jooksul, täpselt nagu meie teadmised ning arusaamised probleemist kasvavad ning kujunevad välja aja jooksul. Ma pean mainima, et Portugali presidentjuuri ning Portugali kui liikmesriigi jaoks on võtmesõnaks siinkohal solidaarsus. Täpselt nagu me leiame, et kui üks probleem puudutab ühte või kahte liikmesriiki, siis peab seda vaatlema kui probleemi kõigi jaoks, ning ka ebaseadusliku rände jaoks on sobilik sõna solidaarsus, sest me oleme teadlikud, et sellised fenomenid mõjutavad tihti üksikuid liikmesriike. Tõsi on, et tihti me ei tee muud midagi, kui räägime ning samuti on tõsi, et mõnikord me peaksime tegema midagi rohkem kui ainult rääkimine. Samas, praegune arusaam, et küsimus on globaalne probleem, mis mõjutab kõiki ning kõik jagavad seda vastutust, on esimene samm. Loomulikult oleme me kindlad, et järk-järgult, ent samas piisavalt kiiresti, suudame me endiselt viidata „solidaarsusele“ ning pöörduda juba konkreetsemate tegevuste ning meetmete juurde. See ongi eesistujariigi roll ning seda peab tegema Portugal ka liikmesriigina. Samuti te peate mõistma, et üks liikmesriik või üks eesistujariik üksinda ei saa mõjutada kõiki sündmusi ning meetmeid, kuigi seda võib-olla soovitakse. Aga ma kinnitan teile, et on selgem ning kasvav arusaamine, et me peame jagama seda vastutust ning tegutsema solidaarselt."@et5
lpv:translated text
". Z veseljem odgovarjam spoštovanemu poslancu, pri čemer seveda govorim v imenu portugalskega predsedstva v skladu z njegovim mnenjem o tem vprašanju. Spoštovani poslanec ve, da preseljevanje in migracijski tokovi zlasti nezakoniti migracijski tokovi predvsem iz regij južno od Evrope predstavljajo novo težavo, ki je še pred nekaj leti ni bilo treba obravnavati. Zato se gotovo moramo odzvati na ta nov in nepoznan pojav in ustrezno ukrepati. Vendar se kot ponavadi navedeni ukrepi, odziv in zadevni instrumenti oblikujejo postopoma, prav tako kot se postopoma oblikuje naše zavedanje o pomembnosti in resnosti te težave. V zvezi s tem moram povedati, da je ključna beseda portugalskega predsedovanja in Portugalske kot države članice v zvezi s tem vprašanjem solidarnost. Tako kot razumemo, da moramo tudi druga vprašanja, ki zadevajo eno ali dve državi članici, videti kot težavo vseh, je v zvezi z nezakonitim priseljevanjem ustrezna beseda tudi solidarnost, ker se zavedamo, da ti pojavi pogosto zadevajo zlasti posamezne države. Res je, da pogosto le govorimo, pri čemer prav tako drži, da moramo in bi morali storiti več, kot le govoriti. Vendar je prvi korak obstoječe zavedanje, da je zadevno vprašanje globalna težava, ki zadeva vse in je odgovornost vsakega. Zagotovo smo prepričani, da se lahko postopoma in realistično, vendar tudi s potrebno nujnostjo, še naprej sklicujemo na „solidarnost“ in jo hkrati uresničujemo s konkretnimi dejanji in ukrepi. To je naloga predsedovanja in to mora storiti Portugalska kot država članica. Prav tako boste razumeli, da ena sama država članica ali eno samo predsedstvo ne more vplivati na vse dogodke in vse ukrepe, kot bi si mogoče želeli. Vendar vam zagotavljam, da se vedno bolj in močneje zavedamo, da moramo to odgovornost deliti in uveljavljati solidarnost."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Deputado eu tenho muito gosto em lhe responder e respondo naturalmente em nome da Presidência portuguesa e aquilo que a Presidência portuguesa pensa sobre o assunto. A verdade é que o Senhor Deputado sabe que esta questão da migração, dos fluxos migratórios, e sobretudo evidentemente os fluxos migratórios ilegais e designadamente aqueles que têm vindo de regiões a Sul da Europa, são problemas novos, é um problema novo com que estamos confrontados, um problema que aqui há alguns anos não conhecíamos. E portanto temos perante esse fenómeno novo, não conhecido, naturalmente que reagir e naturalmente que tomar as medidas adequadas. Mas como sempre acontece, essas medidas, essa reacção, esses instrumentos vão aparecendo gradualmente, assim como vai aparecendo gradualmente a consciência da importância e da gravidade desse problema. E devo-lhe dizer a este respeito para a Presidência portuguesa e para Portugal como Estado-Membro a palavra-chave nesta questão é a palavra solidariedade. Como para outras questões que, afectando um ou dois Estados-Membros, todos nós entendemos que devem ser encaradas como problema de todos, também nesta questão da migração ilegal, sabendo que em muitos casos há Estados em particular que são especialmente atingidos por esses fenómenos, também aqui a palavra que se impõe é a palavra solidariedade. É verdade que muitas vezes apenas ficamos pela palavra. É verdade que temos e devemos ir além da palavra, mas a consciência para já que existe de que efectivamente o que se trata aqui é de um problema global, um problema que afecta a todos e que é da responsabilidade de todos é um primeiro passo e nós temos, naturalmente, a confiança que gradualmente realisticamente, mas também com a urgência que o caso impõe, possamos passar da palavra solidariedade, mantendo-a concerteza, mas para acções e medidas concretas. Esse é o papel da Presidência, esse é o esforço de Portugal enquanto Estado-Membro, compreenderá que também não depende de um só Estado-Membro ou de uma só Presidência influenciar todos os acontecimentos e todas as medidas como porventura desejaria. Mas há, e isso posso-lhe garantir, uma consciência acrescida e uma consciência cada vez mais forte efectivamente de partilharmos essa responsabilidade e darmos corpo sentido a essa solidariedade."@mt15
lpv:translated text
"Jsem velmi rád, že mohu odpovědět na otázky ctihodného pana poslance, obvykle o této problematice mluvím jménem portugalského předsednictví a v souladu s jeho názory. Vážený pan poslanec ví, že migrace a migrační toky, hlavně nezákonné migrační toky především z regionů jižní Evropy představují nový problém, se kterým jsme se ještě před několika lety nesetkávali. Proto, samozřejmě, musíme reagovat na tento neznámý fenomén a musíme přijmout vhodná opatření. Tak jako je tomu vždy v případě takového problému, pokud se reakce na určitý problém a použité nástroje formují postupně, tak si i my jen postupně uvědomujeme jeho důležitost a závažnost. Ještě chci v této souvislosti říct, že klíčovým slovem tohoto problému pro portugalské předsednictví a pro Portugalsko jako členský stát je solidarita. A jako všichni dobře víme, pokud nějaké problémy ovlivňují jeden nebo dva členské státy, musí se tyto problémy stát problémem nás všech, a proto i v případě nezákonného přistěhovalectví je solidarita vhodným slovem, pokud si ovšem uvědomujeme, že tyto jevy často ovlivňují především jednotlivé státy. Je pravda, že dost často vedeme jen rozhovory, a je pravda i to, že musíme a měli bychom dělat více než jen vést rozhovory. Uvědomit si, že tato otázka je globálním problémem, který ovlivňuje každého z nás, a že všichni za něj máme zodpovědnost, je prvním krokem k jeho řešení. Samozřejmě, jsme přesvědčeni, že postupně a realisticky, ale s nezbytnou dávkou naléhavosti, se můžeme odvolávat na solidaritu a zároveň ji transformovat do konkrétních činů a opatření. To je úkolem předsednictví a úkolem, který musí vykonat Portugalsko jako členský stát. Rovněž pochopíte, že není v silách jen jednotlivého státu nebo samotného předsednictví ovlivnit všechny události a všechna opatření, jak bychom si možná přáli. Mohu vás však ujistit, že existuje zvýšené a stále silnější vědomí, že musíme společně nést odpovědnost a přeměnit solidaritu na konkrétní výsledky."@cs1
lpv:translated text
"Som veľmi rád, že môžem odpovedať na otázky ctihodného poslanca, zvyčajne hovorím v mene portugalského predsedníctva a v súlade s jeho názormi o tejto problematike. Vážený pán poslanec vie, že migrácia a migračné toky, hlavne nezákonné migračné toky predovšetkým z regiónov južnej Európy predstavujú nový problém, s ktorým sme sa ešte pred pár rokmi nestretali. Preto, samozrejme, musíme reagovať na tento neznámy fenomén a musíme prijať vhodné opatrenia. Tak ako je to vždy v prípade takého problému, keď sa reakcia na problém a použité nástroje formujú postupne, tak si aj my iba postupne uvedomujeme jeho dôležitosť a závažnosť. Ešte chcem v tejto súvislosti povedať, že kľúčovým slovom tohto problému pre portugalské predsedníctvo a pre Portugalsko ako členský štát je solidarita. Tak ako všetci dobre vieme, že ak nejaké problémy ovplyvňujú jeden alebo dva členské štáty, musia sa potom tieto problémy stať problémom nás všetkých, a preto aj v prípade nezákonného prisťahovalectva je solidarita vhodným slovom, pokiaľ si, samozrejme, uvedomujeme, že tieto fenomény často ovplyvňujú predovšetkým jednotlivé štáty. Je pravda, že dosť často vedieme iba rozhovory, a je pravda aj to, že musíme a mali by sme robiť viac než iba viesť rozhovory. Uvedomenie si, že táto otázka je globálnym problémom, ktorý ovplyvňuje každého z nás a že všetci zaň nesieme zodpovednosť, je prvým krokom k jeho riešeniu. Samozrejme, sme presvedčení, že postupne a realisticky, ale s nevyhnutnou dávkou naliehavosti môžeme pokračovať v odvolávaní sa na ‘solidaritu’ a zároveň ju transformovať do konkrétnych činov a opatrení. Toto je úlohou predsedníctva a úlohou, ktorú musí vykonať Portugalsko ako členský štát. Takisto pochopíte, že nie je v silách iba jednotlivého štátu alebo samotného predsedníctva ovplyvniť všetky udalosti a všetky opatrenia, ako by sme si možno želali. Môžem vás však uistiť, že existuje zvýšené a čoraz silnejšie uvedomovanie si, že musíme spoločne niesť zodpovednosť a premeniť solidaritu na konkrétne výsledky."@sk19
lpv:translated text
"Aš džiaugiuosi galėdamas atsakyti į jūsų, Gerbiamasis Nary, klausimą ir, žinoma, aš kalbėsiu šiuo metu Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos vardu ir išreikšiu jos nuomonę šiuo klausimu. Gerbiamajam nariui žinoma, kad migracija ir migracijos srautai, ypač neteisėtos migracijos srautai, daugiausia plūstantys iš regionų į pietus nuo Europos, yra nauja problema, su kuria mes susidūrėme pirmą kartą tik prieš kelerius metus. Todėl akivaizdu, kad mes privalome reaguoti į šį naują ir mums nepažįstamą reiškinį ir imtis atitinkamų priemonių. Tačiau visas procesas šių priemonių, minėtų fondų ir mūsų reakcijos požiūriu formuojasi palaipsniui, taip kaip ir palaipsniui suvokiama, kad migracijos problema yra labai svarbi ir rimta. Šiuo atžvilgiu norėčiau pasakyti, kad „solidarumas“ yra reikšminis žodis, išreiškiantis Portugalijos, kaip Tarybai pirmininkaujančios šalies ir valstybės narės, poziciją šiuo klausimu. Mes visi suprantame, kad kai vienai ar kelioms valstybėms narėms iškyla kokia nors problema, ši problema turi būti traktuojama kaip visų valstybių narių rūpestis, todėl ir neteisėtos migracijos atveju tinkamiausiais žodis yra „solidarumas“, nes mes visi suvokiame, kad migracijos reiškiniai sukelia daug problemų, kai valstybės narės bando su jais tvarkytis pavieniui. Tiesa, kad gana dažnai mes visi tik kalbame, nors turėtume pripažinti ir tai, kad privalome ir turėtumėme imtis konkrečių veiksmų, o ne tik kalbėti. Tačiau šiuo metu jau suvokiama, kad migracija yra visuotinė problema, su kuria susiduria visos valstybės narės, todėl pirmiausia kiekviena valstybė turi pati prisiimti atsakomybę sprendžiant šią problemą. Savaime aišku, mes esame tikri, kad palaipsniui ir vadovaudamiesi realistiniu požiūriu, taip pat ir veikdami su būtinu skubumu, mes galime ir toliau, remtis „solidarumo“ principu imdamiesi konkrečių veiksmų ir įgyvendindami konkrečias priemones. Toks yra Portugalijos, kaip Tarybai pirmininkaujančios šalies ir valstybės narės, vaidmuo. Jūs taip pat suprantate, kad viena valstybė narė ar viena Tarybai pirmininkaujanti šalis nepajėgi aprėpti visų įvykių ir visų priemonių, kaip to, galbūt, norėtųsi. Bet aš galiu patikinti jus, kad vis stipriau ir aiškiau suvokiama, kad mums būtina dalintis atsakomybe ir įgyvendinti solidarumo principą."@lt14
lpv:translated text
"Bardzo cieszy mnie możliwość udzielenia odpowiedzi szanownemu panu posłowi; oczywiście przemawiam w imieniu prezydencji portugalskiej, w zgodzie z jej opinią na ten temat. Szanowny pan poseł wie, że migracja i przepływy migracyjne, w szczególności zaś nielegalne przepływy migracyjne, zwłaszcza z obszarów na południu Europy, pokazuje nowy problem, któremu nie musieliśmy sprostać jeszcze kilka lat temu. Zatem musimy oczywiście odpowiednio zareagować na to nowe i nieznajome zjawisko, musimy też podjąć odpowiednie środki. Środki te, do których odnosi się nasza reakcja i instrumenty, jak to zawsze się dzieje, kształtują się stopniowo, tak jak i stopniowo kształtuje się nasza świadomość znaczenia i wagi tego problemu. W związku z tym muszę powiedzieć, że kluczowym słowem dla prezydencji portugalskiej i dla Portugalii jako państwa członkowskiego w tej sprawie jest „solidarność”. Wszyscy rozumiemy, że w momencie, gdy inne problemy dotykają jedno lub dwa państwa członkowskie, muszą być one postrzegane jako problem wszystkich państw; dlatego też w związku z nielegalną imigracją, odkąd świadomi jesteśmy tego, że zjawisko to dotyka w szczególności pojedynczego państwa, odpowiednim słowem jest tu właśnie „solidarność”. Prawdą jest, że często to, co robimy, kończy się na rozmowach, prawdą jest też to, że musimy i powinniśmy robić więcej, niż tylko rozmawiać. Jednakże świadomość tego, że sprawa, jakiej dotykamy jest globalnym problemem dotykającym każdego, problemem za który wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność, jest pierwszym krokiem, jaki musimy podjąć. Oczywiście jesteśmy pewni, że wciąż możemy stopniowo i realistycznie, ale też z konieczną pilnością odnosić się do „solidarności”, równocześnie wcielając ją w konkretne działania i środki. Taka jest rola prezydencji i to musi Portugalia uczynić jako państwo członkowskie. Muszą też państwo zrozumieć, że pomimo szczerych chęci nie jest możliwe, aby jedno państwo członkowskie czy pojedyncza prezydencja miała wpływ na wszystkie zdarzenia i wszystkie środki. Mogę jednak państwa zapewnić, że mamy bardzo wysoką świadomość tego, że musimy dzielić się tą odpowiedzialnością w celu realizowania wspomnianej solidarności."@pl16
lpv:translated text
"Nagy örömmel válaszolok a tisztelt képviselő úr kérdésére, és nyilvánvalóan a portugál elnökség nevében beszélek az adott kérdéssel kapcsolatos gondolkodásmódjával összhangban. A tisztelt képviselő úr tudja, hogy a migráció és a migrációs hullámok, különösen az Európától délre eső régiókból kiinduló illegális migrációs hullámok új problémát jelentenek, amellyel még néhány évvel ezelőtt nem kellett szembenéznünk. Ennélfogva nyilvánvalóan reagálnunk kell erre az új és szokatlan jelenségre, és megfelelő intézkedéseket kell hoznunk. Azonban mint mindig, az említett intézkedések, a reakció és az említett eszközök fokozatosan alakulnak ki, mint ahogyan az e probléma jelentőségével és súlyával kapcsolatos tudatosságunk is fokozatosan alakul ki. Ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy e kérdésben a portugál elnökség és Portugália mint tagállam számára a kulcsszó a szolidaritás. Mint ahogyan mindannyian megértjük, hogy amikor más kérdések egy vagy két tagállamot érintenek, azokat mindenki számára problémaként kell tekinteni, ugyanígy az illegális migrációval kapcsolatban is a szolidaritás a megfelelő szó, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a jelenségek gyakran különösen az egyes tagállamokat érintik. Igaz, hogy meglehetősen gyakran a beszéden kívül mást nem teszünk, és az is igaz, hogy többet kell és kellene tennünk, mint csak beszélni. Mindazonáltal az első lépés az a jelenlegi tudatosság, hogy a szóban forgó kérdés olyan globális probléma, amely mindenkit érint, és hogy ez mindenkinek a felelőssége. Természetesen biztosak vagyunk abban, hogy fokozatosan és reálisan, ugyanakkor a szükséges sürgősséggel is, továbbra is hivatkozhatunk a „szolidaritásra”, miközben azt konkrét cselekvésekre és intézkedésekre váltjuk. Ez az elnökség szerepe, és ez az, amit Portugáliának tagállamként tennie kell. Bizonyára azt is megértik, hogy nem egyetlen tagállamnak vagy egyetlen elnökségnek kell befolyásolnia valamennyi eseményt és valamennyi intézkedést, ami talán kívánatos lenne. Ugyanakkor biztosíthatom Önöket arról, hogy növekvő és egyre erősebb a tudatosság azt illetően, hogy meg kell osztanunk az említett felelősséget és érvényre kell juttatnunk ezt a szolidaritást."@hu11
lpv:translated text
"Jag är mycket glad över att få svara den ärade ledamoten, och jag talar naturligtvis för det portugisiska ordförandeskapet i enlighet med dess åsikter i denna fråga. Den ärade ledamoten vet att migration och migrationsflöden, särskilt olagliga migrationsflöden, i synnerhet från regionerna söder om Europa, utgör ett nytt problem som vi inte var drabbade av för bara ett par år sedan. Vi måste därför naturligtvis reagera på detta nya och okända fenomen och vidta lämpliga åtgärder. Men liksom alltid är fallet utarbetas dessa åtgärder, denna reaktion och de instrument som det hänvisats till gradvis, precis som vår medvetenhet om vikten av och allvaret med detta problem. Jag måste säga i detta hänseende att nyckelordet i denna fråga för det portugisiska ordförandeskapet och för Portugal som medlemsstat är solidaritet. Precis som vi alla förstår att när andra frågor drabbar en eller två medlemsstater så måste de betraktas som ett problem för alla, så är det lämpliga ordet när det gäller olaglig invandring också solidaritet, eftersom vi är medvetna om att dessa fenomen ofta drabbar i synnerhet enskilda stater. Det är sant att vi tämligen ofta inte gör annat än pratar, och det är sant att vi måste och borde göra mer än att bara prata. Den nuvarande medvetenheten om att den aktuella frågan är ett globalt problem som drabbar alla och att det är allas ansvar är dock ett första steg. Vi är naturligtvis övertygade om att vi gradvis och realistiskt, men också med den nödvändiga ihärdigheten, kan fortsätta att hänvisa till ”solidaritet” samtidigt som vi omvandlar det till konkreta åtgärder och insatser. Det är ordförandeskapets roll, och det är vad Portugal måste göra som medlemsstat. Ni förstår också att det inte är upp till en enda medlemsstat eller ett enda ordförandeskap att påverka alla händelser och alla åtgärder, vilket man kanske skulle vilja. Men jag kan försäkra er om att det finns en ökad och allt starkare medvetenhet om att vi måste dela detta ansvar och genomföra denna solidaritet."@sv22
lpv:translated text
"Χαίρομαι ιδιαιτέρως που θα απαντήσω στον αξιότιμο βουλευτή, και προφανώς ομιλώ εξ ονόματος της πορτογαλικής Προεδρίας βάσει των απόψεών της επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Ο αξιότιμος βουλευτής γνωρίζει ότι η μετανάστευση και οι μεταναστευτικές ροές, ιδιαίτερα οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς τη Νότια Ευρώπη αποτελούν ένα νέο πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζαμε πριν από λίγα μόλις έτη. Συνεπώς, είναι προφανές ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το νέο και άγνωστο φαινόμενο και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Παρόλα αυτά, όπως συμβαίνει πάντα, αυτά τα μέτρα, η αντίδραση και τα μέσα τα οποία αναφέρονται διαμορφώνονται σταδιακά, ακριβώς όπως και η επίγνωσή μας για τη σημασία και τη βαρύτητα του προβλήματος. Οφείλω να αναφέρω εν προκειμένω ότι η λέξη κλειδί επ’ αυτού του θέματος για την πορτογαλική Προεδρία και την Πορτογαλία ως κράτος μέλος είναι η «αλληλεγγύη». Ακριβώς όπως κατανοούμε όλοι μας ότι, όταν άλλα ζητήματα απασχολούν ένα ή δύο κράτη μέλη, πρέπει να εκλαμβάνονται ως πρόβλημα όλων, έτσι και με την παράνομη μετανάστευση η λέξη κλειδί είναι επίσης η αλληλεγγύη, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά τα φαινόμενα πλήττουν συχνά μεμονωμένα κράτη συγκεκριμένα. Είναι αλήθεια ότι αρκετά συχνά το μόνο που κάνουμε είναι να μιλάμε, και είναι αλήθεια ότι πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα από το να μιλάμε απλώς. Ωστόσο, η σημερινή επίγνωση ότι το εν λόγω ζήτημα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που τους πλήττει όλους και ότι όλοι είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Φυσικά είμαστε βέβαιοι ότι σταδιακά και ρεαλιστικά, αλλά και με την απαραίτητη σπουδή, μπορούμε να συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στην «αλληλεγγύη» και ταυτόχρονα να τη μεταφράζουμε σε συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα. Αυτός είναι ο ρόλος της Προεδρίας και αυτό πρέπει να πράξει η Πορτογαλία ως κράτος μέλος. Θα κατανοείτε επίσης ότι δεν εξαρτάται από ένα κράτος μέλος ή μία Προεδρία η άσκηση επιρροής σε όλα τα γεγονότα και όλα τα μέτρα, όπως ίσως να ήταν επιθυμητό. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυξάνεται και συνεχώς ενισχύεται η επίγνωση ότι οφείλουμε όλοι να μοιραστούμε αυτή την ευθύνη και να προσδώσουμε πραγματικό περιεχόμενο σε αυτή την αλληλεγγύη."@el10
lpv:translated text
"Vastaan mielelläni arvoisan parlamentin jäsenen kysymykseen, ja luonnollisesti puhun puheenjohtajavaltio Portugalin puolesta sen käsityksen mukaisesti, joka sillä tästä ongelmasta on. Kysyjä tietää, että muuttoliike ja muuttovirrat, etenkin laittomat muuttovirrat erityisesti eteläisen Euroopan alueilta ovat uusi ongelma, jota meillä ei ollut vielä muutama vuosi sitten. Meidän on siksi luonnollisesti reagoitava tähän uuteen ja outoon ilmiöön ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Kuten aina, kyseiset toimenpiteet, reaktiot ja välineet hahmottuvat kuitenkin vasta vähitellen, aivan samoin kuin tietoisuutemme tämän ongelman tärkeydestä ja vakavuudesta hahmottuu vasta vähitellen. Minun on todettava tässä asiassa, että avainsana puheenjohtajavaltio Portugalille ja Portugalille jäsenvaltiona tämän ongelman suhteen on solidaarisuus. Aivan samoin kuin me kaikki ymmärrämme, että silloinkin, kun toisenlaiset ongelmat vaikuttavat muutamaan jäsenvaltioon, ne on nähtävä kaikkien ongelmana. Siten myös laittoman muuttoliikkeen yhteydessä asianmukainen sana on solidaarisuus, koska tiedämme, että nämä ilmiöt vaikuttavat usein erityisesti yksittäisiin valtioihin. On totta, että hyvin usein ainoastaan puhumme, ja on totta, että meidän on tehtävä muutakin kuin vain puhuttava. Joka tapauksessa vallitseva tietoisuus siitä, että kyseinen asia on maailmanlaajuinen, vaikuttaa kaikkiin ja on kaikkien vastuulla oleva ongelma, on ensimmäinen askel. Tietenkin olemme luottavaisia, että voimme asteittain ja realistisella tavalla mutta myös asian kiireellisyyden vuoksi turvautua edelleen solidaarisuuteen ja muuttaa sen konkreettisiksi toimiksi ja järjestelyiksi. Se on puheenjohtajavaltion tehtävä, ja sillä tavoin Portugalin on toimittava jäsenvaltiona. Ymmärtänette myös, että ei ole yksittäisen jäsenvaltion tai yksittäisen puheenjohtajavaltion tehtävä vaikuttaa kaikkiin tapahtumiin ja kaikkiin toimenpiteisiin, mitä ehkä saatetaan toivoa. Voin kuitenkin vakuuttaa teille, että voimistunut ja lisääntyvä vahva tietoisuus vallitsee siitä, että meidän on jaettava vastuumme ja tehostettava tällaista solidaarisuutta."@fi7
lpv:translated text
"Det glæder mig at kunne besvare det ærede medlems spørgsmål, og jeg taler naturligvis på vegne af det portugisiske formandskab og henviser til formandskabets holdning vedrørende dette spørgsmål. Medlemmet ved, at migration og migrationsstrømme, navnlig ulovlige migrationsstrømme, fra regioner i Sydeuropa repræsenterer et nyt problem, som vi ikke stod over for for nogle år siden. Vi skal derfor reagere på dette nye og ukendte fænomen og træffe hensigtsmæssige foranstaltninger. Som det altid er tilfældet, tager de foranstaltninger, reaktioner og instrumenter, der henvises til, gradvist form, hvilket ligeledes gælder vores bevidsthed om vigtigheden og alvoren, hvad angår dette problem. I den forbindelse vil jeg nævne, at et nøgleord for det portugisiske formandskab og for Portugal som medlemsstat er solidaritet. Vi er alle klar over, at når andre emner påvirker en eller to medlemsstater, kan de betragtes som værende et problem for alle medlemsstater. I forbindelse med ulovlig migration er nøgleordet ligeledes solidaritet, eftersom vi er klar over, at dette fænomen ofte påvirker enkelte medlemsstater i særlig grad. Det er sandt, at vi ofte kun taler om problemerne, og det er korrekt, at vi skal og bør gøre mere end det. Den nuværende bevidsthed om, at det pågældende problem er et globalt problem, som påvirker alle, og at det i første omgang er alles ansvar, er et skridt i den rigtige retning. Vi mener naturligvis, at vi gradvist og realistisk samt med den nødvendige hurtighed fortsat kan henvise til "solidaritet", mens vi overfører elementerne til konkrete aktioner og foranstaltninger. Det er formandskabets rolle, og det er Portugals opgave som medlemsstat. Det står ligeledes klart, at det ikke er muligt for en enkelt medlemsstat eller et enkelt formandskab at påvirke alle begivenheder og foranstaltninger, hvilket ellers kunne ønskes. Jeg kan imidlertid forsikre Dem om, at der er øget og større bevidsthed om, at vi bør dele dette ansvar og gennemføre solidariteten."@da2
lpv:translated text
". Esmu ļoti gandarīts atbildēt godājamam deputātam, un, skaidrs, es runāju Portugāles prezidentūras vārdā atbilstīgi šīs iestādes nostājai šajā jautājumā. Godājamais deputāts zina, ka migrācija un migrācijas plūsmas, jo īpaši nelegālās migrācijas plūsmas no Eiropas dienvidu reģioniem, rada jaunu problēmu, ar kuru vēl pirms pāris gadiem mums nebija jāsaskaras. Ir skaidrs, ka mums ir jāreaģē uz šo jauno un nepazīstamo parādību un jāveic atbilstīgi pasākumi. Tomēr, kā tas vienmēr ir šādos gadījumos, šie pasākumi, kas attiecas uz reaģēšanu un instrumentiem, tiek veidoti pakāpeniski, līdzīgi arī mēs šīs problēmas nozīmi un nopietnību apzināmies pakāpeniski. Šajā saistībā man jāsaka, ka Portugāles prezidentūrai un Portugālei kā ES dalībvalstij atslēgvārds šajā jautājumā ir „solidaritāte”. Tāpat kā mēs visi saprotam, ka tad, kad citi jautājumi skar vienu vai divas dalībvalstis, tie jāskata kā visu dalībvalstu problēma, arī saistībā ar nelegālo migrāciju piemērotais vārds ir „solidaritāte”, jo mēs apzināmies, ka bieži vien šī parādība jo īpaši skar atsevišķas valstis. Tā ir taisnība, ka diezgan bieži mēs tikai runājam, un arī tā ir taisnība, ka mums vairāk jārīkojas, nevis tikai jārunā. Tomēr vispirms, tagad, ir jāapzinās, ka attiecīgais jautājums ir vispārēja problēma, kas skar visus, un tā ir visu pušu atbildība. Protams, mēs esam pārliecināti, ka pakāpeniski un reāli, bet saglabājot arī vajadzīgo steidzamību, mēs varam turpināt atsaukties uz šo „solidaritāti”, vienlaikus pārvēršot to konkrētās darbībās un pasākumos. Tā ir prezidentvalsts loma, un tas ir tas, kas jādara Portugālei kā dalībvalstij. Jūs arī sapratīsiet, ka visu notikumu vai pasākumu ietekmēšana nav atkarīga no vienas dalībvalsts vai prezidentvalsts, lai arī kā mēs to vēlētos. Tomēr es varu jums apliecināt, ka var runāt par aizvien plašāku un lielāku izpratni par to, ka mums kopīgi jāuzņemas šī atbildība un jāpiemēro solidaritātes princips."@lv13
lpv:translated text
"Ik geef de geachte afgevaardigde met veel genoegen antwoord en uiteraard spreek ik namens het Portugese voorzitterschap in overeenstemming met zijn gedachten over dit onderwerp. De geachte afgevaardigde weet dat migratie en migratiestromen, in het bijzonder illegale migratiestromen, met name vanuit regio’s ten zuiden van Europa, een nieuw probleem vertegenwoordigen waarmee we nog maar een paar jaar geleden niet werden geconfronteerd. Derhalve moeten we, uiteraard, op dit nieuwe en onbekende verschijnsel reageren en moeten we gepaste maatregelen treffen. Zoals echter altijd het geval is, krijgen die maatregelen, die reactie en de genoemde instrumenten geleidelijk vorm, net zoals ons bewustzijn van het belang en de ernst van dit probleem geleidelijk vorm krijgt. Ik moet in dit verband zeggen dat het sleutelwoord in deze kwestie voor het Portugese voorzitterschap en voor Portugal als lidstaat solidariteit is. Zoals wij allemaal begrijpen dat wanneer andere vraagstukken één of twee lidstaten raken, ze moeten worden beschouwd als een probleem voor iedereen, zo is ook in verband met illegale migratie solidariteit het goede woord, omdat wij ons ervan bewust zijn dat deze verschijnselen vaak individuele staten in het bijzonder treffen. Het is waar dat wij vaak alleen maar praten en het is ook waar dat we meer moeten doen dan alleen praten. Maar het huidige besef dat dit vraagstuk een wereldwijd probleem is dat iedereen raakt en dat ieders verantwoordelijkheid is, is een eerste stap. Natuurlijk hebben wij er vertrouwen in dat we op een geleidelijke en realistische manier, maar ook met de nodige urgentie, over solidariteit kunnen blijven spreken en die intussen omzetten in concrete daden en maatregelen. Dat is de rol van het voorzitterschap en dat is wat Portugal als lidstaat moet doen. U zult ook begrijpen dat het niet aan één lidstaat of een enkel voorzitterschap is alle gebeurtenissen en alle maatregelen te beïnvloeden, zoals misschien zou worden gewenst. Maar ik kan u verzekeren dat er een verhoogd en steeds sterker wordend besef is dat we die verantwoordelijkheid moeten delen en die solidariteit handen en voeten moeten geven."@nl3
lpv:translated text
"I am very pleased to answer the honourable Member, and obviously I am speaking on behalf of the Portuguese Presidency in accordance with its thinking on this issue. The honourable Member knows that migration and migration flows, especially illegal migration flows, particularly from regions to the south of Europe, represent a new problem that we did not have to face just a few years ago. We must obviously, therefore, react to this new and unfamiliar phenomenon and must take appropriate measures. As is always the case, however, those measures, that reaction and the instruments referred to are taking shape gradually, just as our awareness of the importance and gravity of this problem is taking shape gradually. I have to say in this regard that the keyword in this issue for the Portuguese Presidency and for Portugal as a Member State is solidarity. Just as we all understand that when other issues affect one or two Member States they must be seen as a problem for everyone, so too in connection with illegal migration the appropriate word is also solidarity, since we are aware that these phenomena often affect individual States in particular. It is true that quite often all we do is talk, and it is true that we must and should do more than just talk. However, the current awareness that the issue concerned is a global problem that affects everyone and that is everyone’s responsibility is a first step. Naturally we are confident that gradually and realistically, but also with the necessary urgency, we can continue to refer to ‘solidarity’ while turning it into concrete actions and measures. That is the Presidency’s role, and that is what Portugal must do as a Member State. You will also understand that it is not up to a single Member State or a single Presidency to influence all events and all measures, as might perhaps be desired. But I can assure you that there is a heightened and increasingly strong awareness that we must share that responsibility and give effect to that solidarity."@en4
lpv:translated text
"Responderé con mucho gusto a su Señoría y obviamente voy a hablar en nombre de la Presidencia portuguesa, de acuerdo con lo que piensa de este asunto. Su Señoría sabe que la migración y los flujos migratorios, especialmente los flujos de migración ilegal, en particular los procedentes de las regiones al sur de Europa, representan un nuevo problema al que no nos enfrentábamos hace unos años. Por lo tanto, obviamente debemos reaccionar ante este nuevo y desconocido fenómeno, y tomar las medidas apropiadas. No obstante, como siempre ocurre, estas medidas, esta reacción y los instrumentos mencionados están tomando forma gradualmente, al igual que ocurre con nuestro conocimiento de la importancia y gravedad de este problema. En este sentido, debo decir que la palabra clave para la Presidencia portuguesa y para Portugal como Estado miembro es solidaridad. Al igual que todos entendemos que cuando otras cuestiones afectan a uno o dos Estados miembros se deben considerar un problema de todos, también en relación con la migración ilegal la palabra adecuada es solidaridad, dado que somos conscientes de que estos fenómenos suelen afectar a Estados individuales en particular. Es cierto que con frecuencia nos limitamos a hablar y es cierto que debemos hacer algo más que hablar. No obstante, el hecho de que actualmente se reconozca que esta cuestión es un problema global que nos afecta a todos y que es responsabilidad de todos supone un primer paso. Naturalmente confiamos en poder continuar refiriéndonos a la palabra «solidaridad», aunque, de forma gradual y realista, y también con la urgencia necesaria, convirtiéndola en acciones y medidas concretas. Ese es el papel de la Presidencia y es lo que Portugal debe hacer como Estado miembro. También entenderá que no depende de un único Estado miembro o de una única Presidencia influir en todos los eventos y en todas las medidas, como tal vez desearía. No obstante, puedo asegurarle que existe un convencimiento mayor y cada vez más sólido de que debemos compartir esa responsabilidad y dar efecto a esa solidaridad."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Es ist mir eine Freude, dem Herrn Abgeordneten antworten zu dürfen, und natürlich spreche ich im Namen der portugiesischen Ratspräsidentschaft und in Übereinstimmung mit ihren Überlegungen in dieser Frage. Der Herr Abgeordnete weiß, dass Migration und Migrationsströme, insbesondere illegale Migrationsströme speziell aus Regionen südlich von Europa, ein neues Problem darstellen, mit dem wir uns bis vor wenigen Jahren gar nicht befassen mussten. Natürlich müssen wir auf dieses neue und unbekannte Phänomen reagieren und geeignete Maßnahmen ergreifen. Wie es immer der Fall ist, nehmen solche Maßnahmen, die Reaktion und die angesprochenen Instrumente nur nach und nach Gestalt an, ebenso wie unser Bewusstsein für die Bedeutung und Schwere dieses Problems nur nach und nach Gestalt annimmt. In dieser Hinsicht muss ich sagen, dass für die portugiesische Ratspräsidentschaft und für Portugal als Mitgliedstaat das Schlüsselwort in dieser Frage Solidarität lautet. So, wie uns allen bewusst ist, dass im Falle von anderen Probleme, die einen oder zwei Mitgliedstaaten berühren, diese als ein Problem für jeden zu betrachten sind, so lautet auch im Zusammenhang mit illegaler Migration das Schlüsselwort Solidarität, denn uns ist allen klar, dass diese Phänomene häufig einzelne Staaten im Besonderen betreffen. Es stimmt, dass wir häufig nichts anderes tun, als zu reden, und es stimmt, dass wir mehr tun müssen und sollten, als nur zu reden. Doch die Erkenntnis, dass die betreffende Frage ein globales Problem ist, das jeden berührt und für das jeder verantwortlich ist, stellt einen ersten Schritt dar. Wir sind davon überzeugt, dass wir uns auch weiterhin schrittweise und realistisch, aber auch mit der gebotenen Dringlichkeit auf die „Solidarität“ berufen und sie gleichzeitig in konkrete Aktionen und Maßnahmen umsetzen können. Das ist die Rolle der Präsidentschaft und das ist die Aufgabe, die Portugal als ein Mitgliedstaat erfüllen muss. Sie werden sicher verstehen, dass es einem einzelnen Mitgliedstaat oder einer einzelnen Präsidentschaft nicht möglich ist, Einfluss auf alle Ereignisse und Maßnahmen zu nehmen, so wünschenswert das auch sein mag. Aber ich kann Ihnen versichern, dass das Bewusstsein dafür, dass wir diese Verantwortung teilen und die Solidarität in die Tat umsetzen müssen, ständig wächst."@de9
lpv:spoken text
"Senhor Deputado eu tenho muito gosto em lhe responder e respondo naturalmente em nome da Presidência portuguesa e aquilo que a Presidência portuguesa pensa sobre o assunto. A verdade é que o Senhor Deputado sabe que esta questão da migração, dos fluxos migratórios, e sobretudo evidentemente os fluxos migratórios ilegais e designadamente aqueles que têm vindo de regiões a Sul da Europa, são problemas novos, é um problema novo com que estamos confrontados, um problema que aqui há alguns anos não conhecíamos. E portanto temos perante esse fenómeno novo, não conhecido, naturalmente que reagir e naturalmente que tomar as medidas adequadas. Mas como sempre acontece, essas medidas, essa reacção, esses instrumentos vão aparecendo gradualmente, assim como vai aparecendo gradualmente a consciência da importância e da gravidade desse problema. E devo-lhe dizer a este respeito para a Presidência portuguesa e para Portugal como Estado-Membro a palavra-chave nesta questão é a palavra solidariedade. Como para outras questões que, afectando um ou dois Estados-Membros, todos nós entendemos que devem ser encaradas como problema de todos, também nesta questão da migração ilegal, sabendo que em muitos casos há Estados em particular que são especialmente atingidos por esses fenómenos, também aqui a palavra que se impõe é a palavra solidariedade. É verdade que muitas vezes apenas ficamos pela palavra. É verdade que temos e devemos ir além da palavra, mas a consciência para já que existe de que efectivamente o que se trata aqui é de um problema global, um problema que afecta a todos e que é da responsabilidade de todos é um primeiro passo e nós temos, naturalmente, a confiança que gradualmente realisticamente, mas também com a urgência que o caso impõe, possamos passar da palavra solidariedade, mantendo-a concerteza, mas para acções e medidas concretas. Esse é o papel da Presidência, esse é o esforço de Portugal enquanto Estado-Membro, compreenderá que também não depende de um só Estado-Membro ou de uma só Presidência influenciar todos os acontecimentos e todas as medidas como porventura desejaria. Mas há, e isso posso-lhe garantir, uma consciência acrescida e uma consciência cada vez mais forte efectivamente de partilharmos essa responsabilidade e darmos corpo sentido a essa solidariedade."@pt17
lpv:translated text
". Con molto piacere rispondo all’onorevole deputato e ovviamente parlo a nome della Presidenza portoghese, facendomi tramite del suo pensiero in merito alla questione. L’onorevole deputato sa che la migrazione e i flussi migratori, in particolare i flussi migratori illegali, e in particolare quelli provenienti dalle regioni del sud Europa, rappresentano un nuovo problema che non dovevamo affrontare solo pochi anni fa. Pertanto dobbiamo ovviamente reagire a tale fenomeno nuovo e inconsueto nonché assumere le misure del caso. Come sempre in questi casi tuttavia tali misure, tale reazione e gli strumenti richiamati si stanno delineando in modo graduale, così come gradualmente viene formandosi la nostra consapevolezza dell’importanza e della gravità del problema. Devo dire a tale riguardo che la parola chiave sulla questione per la Presidenza portoghese e per il Portogallo quale Stato membro è “solidarietà”. Come tutti sappiamo quando altre questioni toccano uno o più Stati membri, esse vanno considerate un problema di tutti; anche per quanto riguarda la migrazione illegale la parola adatta è “solidarietà”, in quanto sappiamo che tali fenomeni spesso colpiscono in particolare gli Stati singolarmente. E’ vero che molto spesso ci limitiamo a parlare ed è anche vero che occorre fare di più di semplici discussioni. Tuttavia la consapevolezza attuale che la questione costituisce un problema globale che riguarda tutti e per il quale tutti sono responsabili costituisce già un primo passo. Naturalmente siamo fiduciosi che, con gradualità e realismo ma anche con la necessaria urgenza, potremo continuare a fare riferimento a questa “solidarietà” anche nel momento in cui si tratterà di tradurla in azioni e misure concrete. Questo è il ruolo della Presidenza e ciò è quanto il Portogallo deve fare come Stato membro. Lei inoltre capirà che non spetta ad un singolo Stato membro o ad una sola Presidenza influire su tutti gli eventi e tutte le misure come forse sarebbe desiderabile. Tuttavia posso assicurarle che vi è una maggiore e sempre crescente forte consapevolezza che dobbiamo condividere tale responsabilità e rendere effettiva tale solidarietà."@it12
lpv:translated text
"Je suis très heureux de répondre à notre collègue et je parle évidemment au nom de la présidence portugaise conformément à ce qu’elle pense sur la question. Notre collègue sait que la migration et les flux migratoires, en particulier dans les régions de l’Europe du Sud, représentent un nouveau problème que nous n’avions pas à affronter il y a encore quelques années en arrière. Nous devons donc évidemment réagir à ce phénomène nouveau et inconnu et prendre les mesures qui s’imposent. Comme c’est toujours le cas, ces mesures, ces réactions et les instruments correspondants prennent toutefois forme progressivement, exactement comme nous prenons conscience progressivement de l’importance et de la gravité de ce problème. Je dois dire à ce propos que le mot-clé dans cette question pour la présidence portugaise et pour le Portugal en tant qu’État membre, c’est la solidarité. Tout comme nous comprenons tous que lorsque d’autres questions affectent un ou deux États membres, nous devons les considérer comme un problème pour tout le monde, le mot qui convient à propos de la migration illégale est aussi la solidarité, puisque nous sommes conscients que ces phénomènes affectent souvent un État membre en particulier plutôt qu’un autre. Il est vrai qu’assez souvent, nous nous limitions à parler, et il est vrai que nous devons et devrions faire plus que ça. Toutefois, le fait que nous ayons conscience que cette question est un problème d’ensemble qui touche tout le monde et qui relève de la responsabilité de tout le monde, est déjà un premier pas. Naturellement, nous sommes sûrs de pouvoir progressivement et de manière réaliste, mais aussi avec l’urgence nécessaire, continuer à faire référence à la «solidarité» tout en la traduisant par des mesures et des actions concrètes. C’est le rôle de la présidence, et c’est ce que doit faire le Portugal en tant qu’État membre. Vous comprendrez également que ce n’est pas à un État membre en particulier ni à une présidence d’influencer tous les événements et toutes les mesures, comme quelqu’un le souhaiterait peut-être. Mais je peux vous garantir que nous sommes tout à fait et de plus en plus conscients de devoir partager cette responsabilité et donner corps à cette solidarité."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.34.3-340"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph