Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-338"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"O Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram, em Maio de 2007, três decisões: a decisão que cria o Fundo Europeu para os Refugiados para o período de 2008 a 2013, a decisão que cria o Fundo para as Fronteiras Externas para o período de 2007 a 2013 e a decisão que cria o Fundo Europeu de Regresso para o período de 2008 a 2013. O Conselho aprovou, também em Junho de 2007, a decisão que cria o Fundo Europeu para a integração de nacionais de países terceiros para o período de 2007 a 2013. Estas quatro decisões fazem parte integrante do programa geral Solidariedade e Gestão dos Fluxos Migratórios. De harmonia com os objectivos estabelecidos pelo Conselho Europeu, tal programa tem por objectivo tratar a questão da partilha equitativa das responsabilidades entre os Estados-Membros no que diz respeito ao encargo financeiro resultante da introdução da gestão integrada das fronteiras externas da União e da implementação de políticas comuns em matéria de asilo e de imigração. O Fundo Europeu para os Refugiados dá cumprimento à obrigação que está fixada na alínea b) do n° 2 do artigo 63° do Tratado CE de adopção de medidas tendentes a assegurar uma repartição equilibrada do esforço assumido pelos Estados-Membros ao acolherem refugiados e pessoas deslocadas e suportarem as consequências decorrentes desse acolhimento. O Conselho procura igualmente promover a solidariedade por outros meios. As conclusões do Conselho de 18 de Setembro de 2007 sobre o reforço da gestão das fronteiras marítimas meridionais na União Europeia, por exemplo, incentivam os Estados-Membros a dar apoio numa base bilateral aos Estados-Membros confrontados com uma pressão especial, citando que tal apoio poderá ser prestado a nível das operações de regresso, das condições de acolhimento, dos especialistas no terreno ou do compromisso voluntário de assumir a responsabilidade por requerentes de asilo, refugiados, beneficiários de protecção subsidiária ou menores não acompanhados."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mais 2007 kiitsid Euroopa Parlament ja nõukogu heaks kolm otsust: otsus luua Euroopa Pagulasfond 2008–2013; otsus luua välispiiride fond 2007–2013 ning otsus luua Euroopa tagasipöördumisfond 2008–2013. Juunis 2007 kiitis nõukogu heaks otsuse luua Euroopa fond kolmandatest riikidest pärit inimeste integratsiooniks 2007–2013. Need 4 otsust on oluline osa üldisest programmist „Solidaarsus ning rändevoogude juhtimine“. Kooskõlas ülemkogu eesmärkidega on selle programmi eesmärk õiglane vastustuse jagamine liikmesriikide vahel seoses rahaliste kohustuste suurenemisega tulenevalt Euroopa Liidu välispiiride integreeritud kontrollimisest ning ühise varjupaiga- ning rändepoliitika rakendamisest. Euroopa Pagulasfond on kooskõlas EÜ asutamislepingu artikli 63 lõike 2 punkti b nõudmisega seoses meetmete võtmisega, et tasakaalustada liikmesriikide jõupingutused pagulaste ja ümberasustatud isikute vastuvõtmisel ning selle tagajärgede kandmisel Nõukogu soovib toetada solidaarsust ka teiste vahenditega. Nõukogu võttis 18. septembril 2007 vastu otsuse Euroopa Liidu lõunapoolse merepiiri tugevdamise kohta, näiteks, julgustas liikmesriike pakkuma kahepoolset abi liikmesriikidele, kes on surve all. Nõukogu sätestas, et selline toetus võib hõlmata näiteks tagasisaatmisoperatsioone, vastuvõtutingimusi, erialaspetsialistide tagamisega või vabatahtlikult varjupaigataotlejate, põgenike, täiendava kaitse saajate ja saatjata alaealiste eest hoolitsemist."@et5
lpv:translated text
". Evropski parlament in Svet sta maja 2007 potrdila tri odločitve: odločitev o oblikovanju Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013, odločitev o oblikovanju Sklada za zunanje meje za obdobje 2007–2013, ter odločitev o oblikovanju Evropskega sklada za vračanje za obdobje 2008–2013. Svet je junija 2007 prav tako odobril odločitev o oblikovanju Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007–2013. Navedene štiri odločitve so bistven del splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“. V skladu s cilji, ki jih je določil Evropski svet, je cilj tega programa pravična delitev odgovornosti med državami članicami v zvezi s finančno obremenitvijo, ki izhaja iz uvedbe integriranega upravljanja zunanjih meja EU in izvajanja skupne azilske politike in skupne politike priseljevanja. Evropski sklad za begunce je usklajen z določbami iz člena 63(2)(b) pogodbe ES o sprejetju ukrepov za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju beguncev in razseljenih oseb. Svet spodbuja solidarnost z drugimi sredstvi. Sklepi Sveta z dne 18. septembra 2007 o okrepitvi južnih morskih meja EU so na primer spodbujali države članice, da na podlagi dvostranskega sporazuma podprejo zlasti države članice, ki so bolj obremenjene, pri čemer določajo, da se podpora lahko zagotavlja na ravni postopkov vračanja, pogojev sprejema, strokovnega znanja in izkušenj pri reševanju primerov ali prostovoljnega prevzema odgovornosti za prosilce za azil, pribežnike, upravičence do subsidiarne zaščite ali mladoletnike brez spremstva."@sl20
lpv:translated text
"O Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram, em Maio de 2007, três decisões: a decisão que cria o Fundo Europeu para os Refugiados para o período de 2008 a 2013, a decisão que cria o Fundo para as Fronteiras Externas para o período de 2007 a 2013 e a decisão que cria o Fundo Europeu de Regresso para o período de 2008 a 2013. O Conselho aprovou, também em Junho de 2007, a decisão que cria o Fundo Europeu para a integração de nacionais de países terceiros para o período de 2007 a 2013. Estas quatro decisões fazem parte integrante do programa geral Solidariedade e Gestão dos Fluxos Migratórios. De harmonia com os objectivos estabelecidos pelo Conselho Europeu, tal programa tem por objectivo tratar a questão da partilha equitativa das responsabilidades entre os Estados-Membros no que diz respeito ao encargo financeiro resultante da introdução da gestão integrada das fronteiras externas da União e da implementação de políticas comuns em matéria de asilo e de imigração. O Fundo Europeu para os Refugiados dá cumprimento à obrigação que está fixada na alínea b) do n° 2 do artigo 63° do Tratado CE de adopção de medidas tendentes a assegurar uma repartição equilibrada do esforço assumido pelos Estados-Membros ao acolherem refugiados e pessoas deslocadas e suportarem as consequências decorrentes desse acolhimento. O Conselho procura igualmente promover a solidariedade por outros meios. As conclusões do Conselho de 18 de Setembro de 2007 sobre o reforço da gestão das fronteiras marítimas meridionais na União Europeia, por exemplo, incentivam os Estados-Membros a dar apoio numa base bilateral aos Estados-Membros confrontados com uma pressão especial, citando que tal apoio poderá ser prestado a nível das operações de regresso, das condições de acolhimento, dos especialistas no terreno ou do compromisso voluntário de assumir a responsabilidade por requerentes de asilo, refugiados, beneficiários de protecção subsidiária ou menores não acompanhados."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"V květnu 2007 Evropský parlament a Rada schválily tři rozhodnutí: rozhodnutí o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky na období let 2008–2013, rozhodnutí o zřízení Fondu pro vnější hranice na období let 2007–2013 a rozhodnutí o zřízení Evropského fondu pro navracení státních příslušníků třetích zemí do země původu pro období 2008–2013. V červnu 2007 Rada také schválila rozhodnutí zřídit Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období let 2007–2013. Tato čtyři rozhodnutí jsou neoddělitelnou součástí všeobecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“. V souladu s cíli stanovenými Evropskou radou cílem tohoto programu je spravedlivé rozdělení zodpovědností mezi členskými státy za finanční břemeno vznikající při zavádění integrovaného řízení vnějších hranic EU a zavádění společných azylových a přistěhovaleckých politik. Evropský fond pro uprchlíky splňuje podmínky stanovené v čl. 63 odst. 2 písm. b) Smlouvy ES o přijetí opatření na zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí při přijímaní a snášení důsledků v souvislosti s přijímáním uprchlíků a vysídlených osob. Rada se snaží vybízet k solidaritě i jinými způsoby. Například závěry Rady z 18. září 2007 o posilnění řízení jižních námořních hranic Evropské unie vyzývají členské státy k poskytování bilaterální podpory členským státům, které musí čelit specifickým problémům, přičemž taková forma podpory se může poskytovat na úrovni operací v případech navracení, podmínek pro přijímání žadatelů, pracovní odbornosti nebo dobrovolných závazků s cílem převzít zodpovědnost za lidi hledající azyl, uprchlíky, osoby požívající druhotnou ochranu a nezletilé osoby bez doprovodu."@cs1
lpv:translated text
"V máji 2007 Európsky parlament a Rada schválili tri rozhodnutia: rozhodnutie zriadiť Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008-2013, rozhodnutie zriadiť Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007-2013 a rozhodnutie zriadiť Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008-2013. V júni 2007 Rada tiež schválila rozhodnutie zriadiť Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007-2013. Tieto štyri rozhodnutia sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecného programu ‘Solidarita a riadenie migračných tokov’ V súlade s cieľmi stanovenými Európskou radou, cieľom tohto programu je spravodlivé rozdelenie zodpovedností medzi členskými štátmi za finančné bremeno vznikajúce pri zavádzaní integrovaného riadenia vonkajších hraníc EÚ a zavádzania spoločných azylových a prisťahovaleckých politík. Európsky fond pre utečencov spĺňa podmienky stanovené v článku 63 ods. 2 písm. b) Zmluvy ES o prijatí opatrení na zabezpečenie rovnováhy medzi členskými štátmi pri vynakladaní úsilia pri prijímaní a znášaní následkov v súvislosti s prijímaním utečencov a vysídlených osôb. Rada sa snaží povzbudzovať k solidarite aj inými spôsobmi. Napríklad závery Rady z 18. septembra 2007 o posilnení riadenia južných námorných hraníc Európskej únie povzbudili členské štáty k poskytovaniu bilaterálnej podpory členským štátom, ktoré musia čeliť osobitným problémom, uvádzajúc, že takáto forma podpory sa môže poskytovať na úrovni operácií v prípadoch navracania, podmienok na prijímanie žiadateľov, pracovnej odbornosti alebo dobrovoľných záväzkov s cieľom prevziať zodpovednosť za ľudí hľadajúcich azyl, utečencov, osoby používajúce subsidiárnu ochranu a nesprevádzané maloleté osoby."@sk19
lpv:translated text
"2007 m. gegužės mėn. Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino tris sprendimus: sprendimą dėl Europos pabėgėlių fondo 2008-2013 m. laikotarpiu, sprendimą dėl Išorės sienų fondo 2007-2013 m. laikotarpiu ir sprendimą dėl Europos grąžinimo fondo 2008-2013 m. laikotarpiu. 2007 birželio mėn. Taryba taip pat patvirtino sprendimą dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007-2013 m. laikotarpiu. Šie keturi sprendimai sudaro neatsiejamą bendros Solidarumo ir migracijos srautų valdymo programos dalį. Šios programos tikslas, atitinkantis Europos Tarybos nustatytus tikslus, yra teisingas finansinės naštos, susijusios su integruoto ES išorės sienų valdymo sukūrimu ir bendros prieglobsčio suteikimo ir imigracijos politikos įgyvendinimu, pasidalijimas tarp valstybių narių. Europos pabėgėlių fondas laikosi įsipareigojimų, nustatytų EB steigimo sutarties 63 straipsnio 2 dalies b pastraipoje, kurioje kalbama apie priemones, skatinančias pusiausvyrą tarp valstybių narių prisiimant pasekmes, susijusias su pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų priėmimu. Taryba siekia skatinti solidarumą ir kitais būdais. 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos išvados dėl ES pietinės jūrų sienos sustiprinimo, pavyzdžiui, paskatino valstybes nares teikti paramą dvišaliu pagrindu toms valstybėms narėms, kuriose imigracijos srautai yra ypač dideli. Šiose išvadose teigiama, kad tokia parama gali būti teikiama grąžinant imigrantus, sukuriant sąlygas jų priėmimui, svarstant jų bylas ar savanoriškais pagrindais rūpinantis asmenimis, ieškančiais prieglobsčio, pabėgėliais, asmenimis, kuriems reikalinga papildoma apsauga bei niekieno nelydymais vaikais."@lt14
lpv:translated text
"W maju 2007 Parlament Europejski i Rada zatwierdziły trzy decyzje: decyzję ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2008-2013, decyzję ustanawiającą Fundusz Granic Zewnętrznych 2007-2013 oraz decyzję ustanawiającą Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów 2008-2013. W czerwcu 2007 Rada zatwierdziła także decyzję powołania europejskiego funduszu dla integracji obywateli państw trzecich 2007-2013. Te cztery decyzje stanowią integralną część programu generalnego „Solidarność a zarządzanie przepływami migracyjnymi”. W zgodzie z celami wyłożonymi przez Radę Europejską celem tego programu jest uczciwy podział obowiązków pomiędzy państwami członkowskimi w kwestii finansowych obciążeń wzrastających od momentu wprowadzenia zintegrowanego zarządzania zewnętrznymi granicami UE oraz w kwestii wprowadzenia wspólnej polityki azylu i imigracji. Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców jest zgodny z zobowiązaniami ustalonymi w artykule 63 punkt 2 lit. b) traktatu dotyczącego wprowadzenia środków zmierzających do uzyskania równowagi wysiłków pomiędzy państwami członkowskimi w przyjmowaniu i ponoszeniu konsekwencji związanych z napływem uchodźców i wysiedleńców. Rada szuka również sposobów na rozwijanie solidarności za pomocą innych środków. Konkluzje Rady z 18 września 2007 w sprawie wzmacniania południowych granic morskich UE m.in. zachęciły państwa członkowskie do udzielenia wsparcia państwom członkowskim narażonym na szczególne naciski na zasadzie dwustronnej, stwierdzając, że takie wsparcie może być udzielone na poziomie operacji dotyczących powrotu, warunków przyjęcia, ekspertyzy dotyczącej konkretnych przypadków lub dobrowolnych przedsięwzięć dążących do tego, aby wziąć odpowiedzialność za szukających azylu, uciekinierów, beneficjentów ochrony uzupełniającej lub osób nieletnich pozostawionych bez opieki."@pl16
lpv:translated text
"2007 májusában az Európai Parlament és a Tanács három határozatot hagyott jóvá: a 2008–2013 közötti időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló határozatot, a 2007–2013 közötti időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló határozatot és a 2008–2013 közötti időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló határozatot. 2007 júniusában a Tanács jóváhagyta a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló határozatot is. Ez a négy határozat a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” című általános program szerves részét képezi. Az Európai Tanács által megállapított célkitűzésekkel összhangban e program célkitűzése az EU külső határai integrált irányításának bevezetéséből és a közös menekültügyi és bevándorlási politikák végrehajtásából származó pénzügyi teher tekintetében a tagállamok közötti tisztességes felelősség-megosztás. Az Európai Menekültügyi Alap megfelel az EK-Szerződésnek a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek befogadásával és befogadásuk következményeinek viselésével kapcsolatban a tagállamokra háruló terhek kiegyensúlyozott elosztásának előmozdítására vonatkozó intézkedések elfogadásáról szóló 63. cikke (2) bekezdésének b) pontjában megállapított kötelezettségeknek. A Tanács is törekszik a szolidaritás más eszközökkel történő előmozdítására. Az EU déli tengeri határainak megerősítéséről szóló, 2007. szeptember 18-i tanácsi következtetések például arra ösztönözték a tagállamokat, hogy kétoldalú alapon nyújtsanak támogatást a különleges nyomásnak kitett tagállamoknak, leszögezve, hogy az ilyen támogatás visszatérési műveletek, befogadási feltételek, eseti munkatapasztalatok, illetve a menedékkérőkért, a menekültekért, a menedékesekért vagy kíséret nélküli kiskorúakért vállalt önkéntes felelősség szintjén nyújtható."@hu11
lpv:translated text
"I maj 2007 antog Europaparlamentet och rådet tre beslut: beslutet om att inrätta Europeiska flyktingfonden 2008-2013, beslutet om att inrätta Fonden för yttre gränser 2007-2013, och beslutet om att inrätta Europeiska återvändandefonden 2008-2013. I juni 2007 antog rådet också beslutet om att inrätta Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare 2007-2013. Dessa fyra beslut utgör en ingående del i det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”. I enlighet med de mål som fastställts av Europeiska rådet är syftet med detta program en rättvis fördelning av ansvaret bland medlemsstaterna i fråga om den finansiella bördan i och med införandet av den integrerade hanteringen av EU:s yttre gränser och genomförandet av den gemensamma asyl- och invandringspolitiken. Europeiska flyktingfonden är förenlig med målen i artikel 63.2 b) i EG-fördraget om antagande av åtgärder för främjande av en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot flyktingar och fördrivna personer och bära följderna av detta. Rådet eftersträvar också solidaritet med andra medel. I rådets slutsatser av den 18 september 2007 om att stärka EU:s södra sjögränser, till exempel, uppmuntrade rådet medlemsstaterna att ge bilateralt stöd till medlemsstater som står inför särskilda påfrestningar, och konstaterade att detta stöd kan ges inom ramen för återvändandeförfaranden, mottagningsförhållanden, ärendehanteringsexperter eller genom att frivilligt åta sig ansvaret för asylsökande, flyktingar, personer som beviljats subsidiärt skydd eller ensamresande barn."@sv22
lpv:translated text
"Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät toukokuussa 2007 kolme päätöstä: päätöksen Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta kaudelle 2008–2013, päätöksen ulkorajarahaston perustamisesta kaudelle 2007–2013 ja päätöksen Euroopan paluurahaston perustamisesta kaudelle 2008–2013. Lisäksi neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2007 päätöksen, jolla luotiin kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto kaudelle2007-2013. Nämä neljä päätöstä ovat yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman erottamaton osa. Eurooppa-neuvoston vahvistamien tavoitteiden mukaisesti tämän ohjelman tavoitteena on velvollisuuksien oikeudenmukainen jako jäsenvaltioiden kesken sen taloudellisen taakan osalta, joka syntyy EU:n ulkorajojen yhdennetystä valvonnasta ja yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanosta. Euroopan pakolaisrahasto noudattaa niitä velvoitteita, joista on säädetty EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, jonka mukaan neuvosto toteuttaa toimenpiteitä, joilla se edistää pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden vastaanottamiseen ja näiden henkilöiden vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasituksen tasapuolista jakaantumista. Neuvosto pyrkii edistämään solidaarisuutta myös muilla keinoin. Esimerkiksi neuvoston 18. syyskuuta 2007 antamissa päätelmissä Euroopan unionin eteläisten merirajojen vahvistamisesta kannustettiin jäsenvaltioita tarjoamaan apua kahdenväliseltä pohjalta erityisen kovan paineen kohteeksi joutuneille jäsenvaltioille ja todettiin, että tällaista apua voidaan antaa palauttamistoimien, vastaanotto-olosuhteiden ja tapausten analysointia koskevan asiantuntemuksen tasolla, tai vapaaehtoiseen sitoutumiseen huolehtimiseksi turvapaikanhakijoista, pakolaisista, toissijaisen suojeluaseman saaneista henkilöistä tai ilman huoltajaa olevista alaikäisistä."@fi7
lpv:translated text
"I maj 2007 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet tre beslutninger: beslutning om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013, beslutning om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 og beslutning om oprettelse af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013. I juni 2007 vedtog Rådet ligeledes en beslutning om oprettelse af Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere for perioden 2007-2013. Disse fire beslutninger udgør en integreret del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme. I overensstemmelse med målsætningerne, som er fastlagt af Det Europæiske Råd, er målet med dette program en rimelig fordeling af ansvar mellem medlemsstaterne, hvad angår den finansielle byrde i forbindelse med indførelsen af den integrerede forvaltning af EU's ydre grænser og gennemførelsen af en fælles asyl- og indvandringspolitik. Den Europæiske Flygtningefond er i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastlagt i EF-traktatens artikel 63, stk. 2, litra b), om vedtagelse af foranstaltninger til fremme af en ligelig fordeling af indsatsen mellem medlemsstaterne med hensyn til modtagelse af flygtninge og fordrevne og følgerne heraf. Rådet forsøger også at fremme solidariteten på andre måder. I forbindelse med konklusionerne af 18. september 2007 om en styrket forvaltning af EU's søgrænser mod syd opfordrede Rådet f.eks. medlemsstaterne til på et bilateralt grundlag at støtte de medlemsstater, der står over for et særligt pres, og Rådet understregede, at denne form for støtte kan ydes i forbindelse med tilbagesendelsesaktioner, modtagelsesforhold, gennem ekspertbistand eller et frivilligt ønske om at påtage sig ansvaret for asylansøgere, flygtninge, modtagere af subsidiær beskyttelse eller uledsagede mindreårige."@da2
lpv:translated text
"Τον Μάιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τρεις αποφάσεις: την απόφαση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες 2008-2013, την απόφαση για τη δημιουργία του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων 2007-2013 και την απόφαση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής 2008-2013. Τον Ιούνιο του 2007, το Συμβούλιο ενέκρινε ακόμη την απόφαση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών 2007-2013. Αυτές οι τέσσερις αποφάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων». Σε συμφωνία με τους στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στόχος αυτού του προγράμματος είναι η δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται από τη θέσπιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την εφαρμογή κοινών πολιτικών για το άσυλο και τη μετανάστευση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο β της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που προωθούν την εξισορρόπηση των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών που δέχονται και υφίστανται τις συνέπειες της υποδοχής των προσφύγων και των εκτοπισθέντων προσώπων. Το Συμβούλιο επιδιώκει ακόμη να προωθήσει την αλληλεγγύη με άλλα μέσα. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση των νότιων θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ, για παράδειγμα, ενθάρρυναν τα κράτη μέλη να στηρίξουν σε διμερή βάση τα κράτη μέλη που δέχονται ιδιαίτερη πίεση, αναφέροντας ότι αυτή η υποστήριξη μπορεί να παρασχεθεί σε επίπεδο επιχειρήσεων επιστροφής, συνθηκών υποδοχής, εμπειρογνωμοσύνης επί θεμάτων εργασίας ή εθελοντικής ανάληψης ευθυνών για αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, δικαιούχους επικουρικής προστασίας ή ασυνόδευτους ανηλίκους."@el10
lpv:translated text
". Eiropas Parlaments un Padome 2007. gada maijā apstiprināja trīs lēmumus — lēmumu par Eiropas Bēgļu fonda izveidi 2008.–2013. gadam, lēmumu par Eiropas Ārējo robežu fonda izveidi 2007.–2013. gadam un lēmumu par Eiropas Atgriešanās fonda izveidi 2008.–2013. gadam. Padome 2007. jūnijā arī apstiprināja lēmumu par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda izveidi 2007.–2013. gadam. Šie četri lēmumi ir neatņemama daļa programmā „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”. Atbilstīgi Eiropadomes noteiktajiem mērķiem, šīs programmas mērķis ir taisnīgs atbildības sadalījums dalībvalstu starpā attiecībā uz finansiālo slogu, ko rada ES ārējo robežu integrētās pārvaldības ieviešana un kopējas patvēruma un imigrācijas politikas īstenošana. Eiropas Bēgļu fonds atbilst saistībām, kas paredzētas EK līguma 63. panta 2. punkta b) apakšpunktā par tādu pasākumu pieņemšanu, kas veikti, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot bēgļus un pārvietotās personas un uzņemoties attiecīgās sekas. Padome arī mēģina sekmēt solidaritāti, izmantojot citus līdzekļus. Piemēram, Padomes 2007. gada 18. septembra secinājumos par Eiropas Savienības dienvidu jūras robežu stiprināšanu dalībvalstis ir mudinātas, pamatojoties uz divpusējām saistībām, sniegt atbalstu tām dalībvalstīm, kas saskaras ar īpašu spiedienu, pieņemot, ka šādu atbalstu var sniegt saistībā ar atgriešanās operācijām, uzņemšanas apstākļiem, darba pieredzi vai brīvprātīgu atbildības uzņemšanos par patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, vai nepavadītiem nepilngadīgajiem."@lv13
lpv:translated text
"In mei 2007 hebben het Europees Parlement en de Raad drie besluiten aangenomen: het besluit waarmee het Europees Vluchtelingenfonds 2008-2013 wordt gecreëerd, het besluit dat het Buitengrenzenfonds 2007-2013 in het leven roept en het besluit waarbij het Europees Terugkeerfonds 2008-2013 wordt opgericht. In juni 2007 heeft de Raad ook het besluit aangenomen dat het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen 2007-2013 in het leven roept. Die vier besluiten vormen een integraal onderdeel van het algemene programma “Solidariteit en beheer van migratiestromen”. Overeenkomstig de doelstellingen die zijn vastgelegd door de Europese Raad is het doel van dit programma de eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de lidstaten, waar het gaat om de financiële last die voortkomt uit de invoering van het geïntegreerde beheer van de buitengrenzen van de EU en de tenuitvoerlegging van gezamenlijk asiel- en immigratiebeleid. Het Europees Vluchtelingenfonds voldoet aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in artikel 63(2)(b) van het EG-Verdrag over het aannemen van maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van vluchtelingen en ontheemden. De Raad wil de solidariteit ook met andere middelen bevorderen. De conclusies van de Raad van 18 september 2007 over het versterken van de zuidelijke zeegrenzen van de EU moedigden de lidstaten bijvoorbeeld aan op bilaterale basis steun te verlenen aan lidstaten die bijzondere druk ondervinden en stelden dat dergelijke steun kan worden verleend op het niveau van terugkeeroperaties, opvangomstandigheden, expertise in het behandelen van gevallen of het vrijwillig op zich nemen van de verantwoordelijkheid voor asielzoekers, vluchtelingen, mensen met een subsidiairebeschermingsstatus of minderjarigen zonder begeleiding."@nl3
lpv:translated text
"In May 2007 the European Parliament and the Council approved three decisions: the decision creating the European Refugee Fund 2008-2013, the decision creating the External Borders Fund 2007-2013, and the decision creating the European Return Fund 2008-2013. In June 2007 the Council also approved the decision creating the European Fund for the integration of third country nationals 2007-2013. These four decisions are an integral part of the general programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’. In line with the objectives laid down by the European Council, the objective of this programme is the fair sharing of responsibilities among Member States with regard to the financial burden arising from the introduction of the integrated management of the EU’s external borders and the implementation of common asylum and immigration policies. The European Refugee Fund complies with the obligations set down in Article 63(2)(b) of the EC Treaty on the adoption of measures promoting a balance of effort between Member States in receiving and bearing the consequences of receiving refugees and displaced persons. The Council also seeks to promote solidarity by other means. The Council Conclusions of 18 September 2007 on reinforcing the EU’s southern maritime borders, for example, encouraged Member States to provide support on a bilateral basis to Member States facing particular pressure, stating that such support can be provided at the level of return operations, reception conditions, case working expertise or voluntarily undertaking to take responsibility for asylum seekers, refugees, beneficiaries of subsidiary protection or unaccompanied minors."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Im Mai 2007 haben das Europäische Parlament und der Rat drei Entscheidungen verabschiedet: die Entscheidung zur Schaffung des Europäischen Flüchtlingsfonds 2008-2013, die Entscheidung zur Schaffung des Außengrenzenfonds 2007-2013 und die Entscheidung zur Schaffung des Europäischen Rückkehrfonds 2008-2013. Im Juni 2007 hat der Rat darüber hinaus die Entscheidung zur Schaffung eines Europäischen Fonds für die Integration von Drittstaatsangehörigen 2007-2013 verabschiedet. Diese vier Entscheidungen sind ein Bestandteil des Rahmenprogramms „Solidarität und Steuerung der Migrationsströme“. Analog zu den Zielen des Europäischen Rates besteht das Ziel dieses Programms darin, die finanziellen Belastungen aufgrund der Einführung einer integrierten Verwaltung der EU-Außengrenzen und der Einführung gemeinsamer Asyl- und Immigrationspolitiken fair auf die Mitgliedstaaten zu verteilen. Der Europäische Flüchtlingsfonds erfüllt die Bestimmungen gemäß Artikel 63 Absatz 2 Buchstabe b des EG-Vertrags über die Annahme von Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme von Flüchtlingen und vertriebenen Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten. Der Rat strebt aber auch mit anderen Mitteln eine Förderung der Solidarität an. Die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. September 2007 über die Stärkung der südlichen Seegrenzen der EU haben beispielsweise Mitgliedstaaten bestärkt, Mitgliedstaaten, die einem besonderen Druck ausgesetzt sind, auf bilateraler Basis zu helfen, wobei sie festhielten, dass eine solche Unterstützung auf der Ebene von Rückführungseinsätzen, Aufnahmebedingungen, Sachkenntnissen in der fallbezogenen Arbeit oder freiwilligen Tätigkeiten zur Übernahme der Verantwortung für Asylantragsteller, Flüchtlinge, Personen, die subsidiären Schutz genießen, oder unbegleitete Minderjährige erfolgen kann."@de9
lpv:spoken text
"O Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram, em Maio de 2007, três decisões: a decisão que cria o Fundo Europeu para os Refugiados para o período de 2008 a 2013, a decisão que cria o Fundo para as Fronteiras Externas para o período de 2007 a 2013 e a decisão que cria o Fundo Europeu de Regresso para o período de 2008 a 2013. O Conselho aprovou, também em Junho de 2007, a decisão que cria o Fundo Europeu para a integração de nacionais de países terceiros para o período de 2007 a 2013. Estas quatro decisões fazem parte integrante do programa geral Solidariedade e Gestão dos Fluxos Migratórios. De harmonia com os objectivos estabelecidos pelo Conselho Europeu, tal programa tem por objectivo tratar a questão da partilha equitativa das responsabilidades entre os Estados-Membros no que diz respeito ao encargo financeiro resultante da introdução da gestão integrada das fronteiras externas da União e da implementação de políticas comuns em matéria de asilo e de imigração. O Fundo Europeu para os Refugiados dá cumprimento à obrigação que está fixada na alínea b) do n° 2 do artigo 63° do Tratado CE de adopção de medidas tendentes a assegurar uma repartição equilibrada do esforço assumido pelos Estados-Membros ao acolherem refugiados e pessoas deslocadas e suportarem as consequências decorrentes desse acolhimento. O Conselho procura igualmente promover a solidariedade por outros meios. As conclusões do Conselho de 18 de Setembro de 2007 sobre o reforço da gestão das fronteiras marítimas meridionais na União Europeia, por exemplo, incentivam os Estados-Membros a dar apoio numa base bilateral aos Estados-Membros confrontados com uma pressão especial, citando que tal apoio poderá ser prestado a nível das operações de regresso, das condições de acolhimento, dos especialistas no terreno ou do compromisso voluntário de assumir a responsabilidade por requerentes de asilo, refugiados, beneficiários de protecção subsidiária ou menores não acompanhados."@pt17
lpv:translated text
". Nel maggio 2007 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato tre decisioni: la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013, la decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne 2007-2013 e la decisione che istituisce il Fondo europeo per il rimpatrio 2008-2013. Nel giugno 2007 il Consiglio ha anche approvato la decisione che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 2007-2013. Si tratta di quattro decisioni che costituiscono parte integrante del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”. In linea con gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo, l’obiettivo di tale programma è l’equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri in relazione all’onere finanziario collegato all’introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell’UE e all’attuazione delle politiche comuni di asilo e immigrazione. Il Fondo europeo per i rifugiati è in linea con gli obblighi di cui all’articolo 63 paragrafo 2 lettera b) del trattato CE sull’adozione di misure per la promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi. Il Consiglio cerca anche di promuovere la solidarietà con altri mezzi. Le conclusioni del Consiglio del 18 settembre 2007 sul rafforzamento delle frontiere marittime del sud dell’UE, ad esempio, hanno incoraggiato gli Stati membri a fornire un sostegno su base bilaterale agli Stati membri che si trovano ad affrontare una pressione particolare, chiarendo che tale sostegno può essere erogato a livello di operazioni di rimpatrio, condizioni di accoglienza, consulenze sugli studi dei singoli casi o assumendosi volontariamente la responsabilità di persone come i richiedenti asilo, i rifugiati, i beneficiari di protezione sussidiaria e/o i minori non accompagnati."@it12
lpv:translated text
"En mai 2007, le Parlement européen et le Conseil ont approuvé trois décisions: celle créant le Fonds européen pour les réfugiés 2008-2013, celle créant le Fonds des frontières extérieures 2007-2013 et celle créant le Fonds européen pour le retour 2008-2013. En juin 2007, le Conseil a aussi approuvé la décision créant le Fonds européen pour l’intégration de ressortissants de pays tiers 2007-2013. Ces quatre décisions font partie intégrante du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires». Conformément aux objectifs fixés par le Conseil européen, le but de ce programme est le partage équitable des responsabilités entre les États membres en matière de charges financières découlant de l’introduction de la gestion intégrée des frontières extérieures de l’UE et de la mise en œuvre de politiques communes d’asile et d’immigration. Le Fonds européen pour les réfugiés respecte les obligations définies dans l’article 63, paragraphe 2 b du traité CE sur l’adoption de mesures visant à promouvoir une répartition équilibrée des efforts faits par les États membres dans l’accueil des réfugiés et des personnes déplacées. Le Conseil tente aussi de promouvoir la solidarité par d’autres moyens. Les conclusions du Conseil du 18 septembre 2007 sur le renforcement des frontières maritimes du sud de l’UE, par exemple, encourageaient les États membres à apporter leur soutien sur une base bilatérale aux États membres qui affrontaient une pression particulière, en déclarant qu’un tel soutien pouvait être apporté au niveau des opérations de retour, des conditions d’accueil, dans le cadre d’expertises ou en assumant bénévolement la responsabilité des demandeurs d’asile, des réfugiés, des bénéficiaires de protection subsidiaire ou des mineurs non accompagnés."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.34.3-338"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:translated text
"En mayo de 2007, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron tres decisiones: la decisión por la que se crea el Fondo Europeo para los Refugiados 2007-2013, la decisión por la que se crea el Fondo Europeo para las Fronteras Exteriores 2007-2013 y la decisión por la que se crea el Fondo Europeo para el Retorno 2008-2013. En junio de 2007 el Consejo también aprobó la decisión por la que se crea el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países 2007-2013. Estas cuatro decisiones forman parte integral del programa general «Solidaridad y gestión de los flujos migratorios». De acuerdo con los objetivos establecidos por el Consejo Europeo, el objetivo de este programa es un reparto justo de responsabilidades entre Estados miembros con respecto a la carga financiera derivada de la introducción de una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea y la aplicación de políticas comunes en materia de asilo e inmigración. El Fondo Europeo para los Refugiados cumple las obligaciones recogidas en el artículo 63, apartado 2, letra b) del Tratado CE relativas a la adopción de medidas para promover un equilibrio entre los esfuerzos de los Estados miembros destinados a recibir y soportar las consecuencias de recibir refugiados y desplazados. El Consejo también pretende fomentar la solidaridad por otros medios. Las conclusiones del Consejo de 18 de septiembre de 2007 relativas al refuerzo de las fronteras marítimas meridionales de la Unión Europea, por ejemplo, fomentan que los Estados miembros ofrezcan apoyo de forma bilateral a los Estados miembros que se enfrentan a una especial presión, afirmando que este apoyo se podrá prestar en el ámbito de las operaciones de regreso, de las condiciones de acogida, de los especialistas sobre el terreno o del compromiso voluntario de asumir la responsabilidad de quienes solicitan asilo, refugiados, beneficiarios de protección subsidiaria o menores no acompañados."@es21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph