Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-336"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.34.3-336"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Rapidamente, esta questão da imigração circular foi discutida ou está a ser discutida e foi levantada pela Comissão no âmbito de um debate mais alargado sobre a questão da imigração e da imigração designadamente imigração ilegal e da imigração legal na Europa e foi um dos mecanismos que no âmbito deste debate sobre as questões ligadas à imigração. A Comissão reflectiu e a Comissão convidou o Conselho também a reflectir e a debater. Evidentemente que na minha opinião só mecanismos de imigração circulatória não vão resolver todas as questões constantes desta problemática e deste debate. É uma medida que pode ser uma proposta, pode ser um método de aliviarmos e de resolver questões ligadas à imigração e neste caso até à imigração legal, mas não vai certamente resolver todos os problemas da imigração. Essa tem que naturalmente que ter um conjunto mais vasto de instrumentos, um conjunto mais vasto de políticas que, de resto, como sabem, por proposta da Comissão, o Conselho está a discutir. Naturalmente também saberão que no programa da Presidência portuguesa, todas as questões relativas à imigração, seja imigração ilegal, seja imigração legal, são prioritárias. E devo-vos dizer que gostaríamos que no Conselho de Dezembro, do próximo mês, que marca o fim da nossa Presidência, efectivamente na questão geral da imigração legal e no combate da imigração ilegal podemos apresentar nesse Conselho Europeu um conjunto de conclusões que marcassem efectivamente um progresso efectivo nestas duas áreas, imigração legal e combate à imigração ilegal. Relativamente a questões técnicas concretas dirigidas a grupos específicos, é essa a reflexão que o Conselho está a fazer e que deve fazer, não está concluída, imaginará o Senhor Deputado que eu não possa neste momento dizer-lhe quais são os resultados dessa reflexão, sobretudo em questões muito pontuais e muito específicas."@pt17
lpv:translated text
"O otázce cirkulační migrace se jednalo a stále se ještě jedná, a tuto otázku položila i Komise během širší diskuse o problémech přistěhovalectví v Evropě, především nezákonného a zákonného přistěhovalectví, a byla jedním z mechanismů, o kterých se mluvilo v diskusi o otázkách přistěhovalectví. Komise uvažovala o problému a vyzvala i Radu, aby učinila totéž a zapojila se do diskuse. Podle mého názoru samotný mechanismus cirkulační migrace nevyřeší všechny vzniklé problémy v této oblasti, ani problémy, které se objevily během diskuse. Je to jen opatření, které by se mohlo stát návrhem a mohlo by představovat způsob na zmírnění našeho břemene a k vyřešení otázek v oblasti přistěhovalectví, a v tomto případě dokonce zákonného přistěhovalectví, ale v žádném případě nevyřeší všechny problémy. To bude přirozeně vyžadovat širší soubor politik, o kterých, jak už jistě víte, na návrh Komise jedná Rada. Rovněž jistě víte, že portugalské předsednictví ve svém programu dává do popředí otázky přistěhovalectví, ať už nezákonného nebo zákonného. Během následující prosincové Rady, která bude předznamenávat konec našeho předsednictví, bychom rádi předložili soubor závěrů o základních otázkách zákonného přistěhovalectví a boji proti nezákonnému přistěhovalectví, které signalizují reálný pokrok v těchto dvou oblastech. Pokud se týká konkrétních technických otázek, kterými by se měly zabývat jednotlivé skupiny, nezahrnují proces úvah, do kterých Rada je a musí být zapojená, a jsem si jistý, že pan poslanec ocení, že v tomto okamžiku vám ještě nemohu říct, jaké jsou výsledky procesu úvah o těchto velmi specifických a ad hoc otázkách."@cs1
"Spørgsmålet vedrørende cirkulær migration er blevet eller bliver drøftet og blev hurtigt taget op af Kommissionen i forbindelse med en bred debat om indvandring i Europa, herunder ulovlig og lovlig indvandring. Det var ligeledes en af de mekanismer, der blev henvist til i forbindelse med debatten om indvandringsrelaterede spørgsmål. Kommissionen har vurderet emnet og opfordret Rådet til at gøre det samme og ligeledes indlede drøftelser. Efter min mening vil cirkulære migrationsmekanismer alene ikke kunne løse alle de problemer, der berøres og drøftes. Det er en mekanisme, der kan fungere som forslag, og som kan lette vores byrder og løse problemer vedrørende indvandring, også hvad angår lovlig indvandring, men mekanismen vil altså ikke løse alle problemer. Der er naturligvis behov for langt flere politikker, og Rådet drøfter som bekendt dette efter forslag fra Kommissionen. De er formentlig også klar over, at det portugisiske formandskab i sit program prioriterer alle spørgsmål vedrørende indvandring, uanset om den er ulovlig eller lovlig. Vores formandskab slutter ved det kommende Rådsmøde i december, og vi ønsker at forelægge en række konklusioner på generelle spørgsmål vedrørende lovlig indvandring og bekæmpelse af ulovlig indvandring, som kan vise, at der er sket reelle fremskridt på disse områder. Hvad angår de konkrete tekniske spørgsmål til særlige grupper, har Rådet endnu ikke fastlagt sin holdning, og jeg er sikker på, at det ærede medlem vil have forståelse for, at jeg på nuværende tidspunkt ikke kan oplyse resultaterne af vores drøftelser, navnlig i forbindelse med særlige ad hoc-problemstillinger og meget specifikke spørgsmål."@da2
". Die Frage der zirkulären Immigration wurde oder wird noch diskutiert und wurde in einer größeren Aussprache über die Frage der Immigration in Europa schnell von der Kommission aufgeworfen, wobei es im Besonderen um die illegale und die legale Immigration ging. Sie war einer der Mechanismen, über die in der Aussprache über immigrationsbezogene Fragen gesprochen wurde. Die Kommission hat sich mit dieser Angelegenheit befasst und den Rat aufgefordert, das ebenfalls zu tun und sie zu diskutieren. Meiner Meinung nach werden zirkuläre Immigrationsmechanismen allein die in diesem Bereich und in dieser Aussprache aufgeworfenen Probleme nicht klären. Es handelt sich um eine Maßnahme, die ein Vorschlag und eine Möglichkeit sein könnte, unsere Belastungen zu mindern und Fragen zur Immigration und in diesem Fall sogar zur legalen Immigration zu klären, aber sie wird mit Sicherheit nicht alle diesbezüglichen Probleme lösen. Dazu bedarf es natürlich einer größeren Bandbreite von Politiken, die der Rat, wie Sie wissen, auf Vorschlag der Kommission tatsächlich diskutiert. Ihnen ist sicherlich auch bekannt, dass das portugiesische Präsidentschaftsprogramm alle Fragen zur Immigration, ganz gleich, ob zur illegalen oder zur legalen Immigration, vorrangig behandelt. Auf dem Rat im Dezember, der das Ende unserer Präsidentschaft darstellen wird, möchten wir eine Reihe von Schlussfolgerungen zu allgemeinen Fragen der legalen Immigration und zur Bekämpfung der illegalen Immigration vorstellen, was ein Zeichen für wirkliche Fortschritte in diesen beiden Bereichen ist. Bezüglich konkreter technischer Fragen zu einzelnen Gruppen hat der Rat die gegenwärtigen Überlegungen, die er anstellt und anstellen muss, noch nicht abgeschlossen, und ich bin mir sicher, dass der Herr Abgeordnete verstehen wird, dass ich Ihnen im Augenblick nichts über die Ergebnisse dieser Überlegungen sagen kann, vor allem nicht zu sehr spontanen und speziellen Fragen."@de9
"Το συγκεκριμένο ζήτημα της κυκλικής μετανάστευσης έχει συζητηθεί ή συζητείται και τέθηκε γρήγορα από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια ενός ευρύτερου διαλόγου σχετικά με τη μετανάστευση στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα την παράνομη και τη νόμιμη μετανάστευση, και αποτέλεσε έναν από τους μηχανισμούς στους οποίους έγινε αναφορά στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Η Επιτροπή εξέτασε το ζήτημα και κάλεσε το Συμβούλιο να πράξει το ίδιο και να το συζητήσουν. Κατά τη γνώμη μου, οι μηχανισμοί κυκλικής μετανάστευσης από μόνοι τους δεν θα λύσουν όλα τα προβλήματα που προκύπτουν σε αυτό τον τομέα και σε αυτή την συζήτηση. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόταση και έναν τρόπο να περιορίσουμε τη δική μας επιβάρυνση και να επιλύσουμε ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, και στην προκειμένη περίπτωση ακόμη και με τη νόμιμη μετανάστευση, αλλά σίγουρα δεν θα επιλύσει όλα τα σχετικά προβλήματα. Γι’ αυτό θα απαιτηθεί σίγουρα μεγαλύτερο εύρος πολιτικών, τις οποίες όπως γνωρίζετε συζητά το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Θα γνωρίζετε φυσικά και ότι το πρόγραμμα της πορτογαλικής Προεδρίας δίνει προτεραιότητα σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, παράνομη ή νόμιμη. Στο Συμβούλιο του επόμενου μήνα, του Δεκεμβρίου, που θα σηματοδοτήσει το τέλος της Προεδρίας, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε ένα σύνολο συμπερασμάτων σχετικά με το γενικό ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, κάτι που αποτελεί ένδειξη πραγματικής προόδου σε αυτούς τους δύο τομείς. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες, η εξέταση που διενεργεί και πρέπει να διενεργεί το Συμβούλιο δεν έχει ολοκληρωθεί, και είμαι σίγουρος ότι ο αξιότιμος βουλευτής αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ποια είναι τα αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης, ιδιαίτερα όσον αφορά πολύ ειδικά και πολύ συγκεκριμένα ζητήματα."@el10
"This question of circular immigration has been or is being discussed and was rapidly raised by the Commission during a broader debate on the question of immigration in Europe, particularly illegal and legal immigration, and was one of the mechanisms referred to in this debate on immigration-related issues. The Commission has reflected on the matter, and invited the Council to do so and to discuss it. In my opinion circular immigration mechanisms alone will not resolve all the issues arising in this area and in this debate. It is a measure that could be a proposal and that could be a way of easing our burden and resolving issues related to immigration, and in this case even to legal immigration, but it will certainly not resolve all the problems involved. That will naturally require a broader range of policies, which as you know the Council is in fact discussing, on a proposal from the Commission. You will also naturally be aware that the Portuguese Presidency’s programme prioritises all questions related to immigration, whether illegal or legal. At next month’s December Council marking the end of our Presidency, we would like to be able to present a set of conclusions on the general question of legal immigration and on combating illegal immigration, which signals real progress in these two areas. As regards the concrete technical questions addressed to specific groups, the reflection the Council is and must be engaged in is not concluded, and I am sure the honourable Member will appreciate that I cannot tell you at the moment what the results of that reflection are, particularly on very ad hoc and very specific questions."@en4
"Muy brevemente; esta cuestión de la inmigración circular ha sido o está siendo discutida y fue planteada por la Comisión durante un debate más amplio sobre la inmigración en Europa, en particular la inmigración ilegal y legal, y fue uno de los mecanismos mencionados en este debate sobre cuestiones relacionadas con la inmigración. La Comisión ha reflexionado sobre el asunto y ha invitado al Consejo a que reflexione y debata. En mi opinión, los mecanismos de inmigración circular por sí solos no resolverán todas las cuestiones planteadas en este ámbito y en este debate. Es una medida que podría ser una propuesta y que podría ser una forma de aliviar la carga y de resolver cuestiones relacionadas con la inmigración y en este caso incluso la inmigración legal, pero indudablemente no va a resolver todos los problemas relacionados. Esto exigirá naturalmente una gama más amplia de políticas, que como saben el Consejo está debatiendo, a propuesta de la Comisión. Naturalmente también sabrán que el programa de la Presidencia portuguesa da prioridad a todas las cuestiones relacionadas con la inmigración, sea ilegal o legal. En el Consejo de diciembre del próximo mes, que marca el fin de nuestra Presidencia, nos gustaría poder presentar un conjunto de conclusiones sobre la cuestión general de la inmigración legal y sobre la lucha contra la inmigración ilegal que marcase un verdadero progreso en estos dos ámbitos. Con respecto a las cuestiones técnicas concretas dirigidas a grupos específicos, la reflexión que el Consejo está realizando y que debe realizar no está concluida y estoy seguro de que su Señoría entenderá que no puedo decirle en estos momentos cuáles son los resultados de esa reflexión, particularmente con respecto a cuestiones muy puntuales y específicas."@es21
"Oleme korduvrände küsimust varemgi arutlenud ning käsitleme ka edaspidi, ühtlasi peatus komisjon põgusalt kõnealusel teemal arutelu käigus, mis käsitles sisserännet Euroopas laiahaardelisemalt, täpsemalt seaduslikku ja seadusevastast ümberasumist, samuti rääkisime korduvrändest tänase arutelu käigus, kui käsitlesime sisserändega seotud küsimusi. Komisjon on selle teema üle järele mõelnud, palunud nõukogulgi seda teha ning soovin küsimust arutada. Olen arvamusel, et korduvrände abinõude rakendamisest ei piisa selles valdkonnas ning tänase arutelu käigus esilekerkinud proovikivide lahendamiseks. See võiks olla abinõu, mida parlamendile esitada ning mis vähendaks meie koormat ja lahendaks rahvarände või isegi seadusliku migratsiooni küsimusi, kuid loomulikult mitte kõiki asjaosalisi proovikive. Peame rakendama laiahaardelisi strateegiaid, mille üle nõukogu praegu arutleb, tuginedes komisjoni ettepanekule. Samuti teate, et Portugali eesistumise ajal esitatud programm tegeleb eelisjärjekorras kõikide rahvarändega seotud küsimustega, olgu tegemist seadusliku või seadusvastase migratsiooniga. Järgmisel kuul aset leidev detsembri nõukogu tähistab meie eesistumise aja lõppu. Plaanime esitada seadusliku sisserände üldküsimuste lahendused ning abinõud, mida rakendada võitluses seadusevastase migratsiooni vastu. Kõnealuste lahenduste ja abinõude esitamine tähistab meie jaoks suurt edu nendes kahes valdkonnas. Mis puutub eri töörühmadele esitatud tehnilistesse küsimustesse, siis ei sisalda need nõukogu kohustust, kuid olen kindel, et austatud parlamendiliige mõistab, et ma ei oska praegu selle dokumendi sisu öelda, sest tegemist on kindlaks otstarbeks loodud ja väga üksikasjalike küsimustega."@et5
"Tämä kiertomuuton kysymys on ollut keskusteltavana tai siitä parhaillaan keskustellaan. Lisäksi komissio on nostanut sen ripeästi esille maahanmuuttoa Eurooppaan, erityisesti laitonta ja laillista maahanmuuttoa koskevan laajemman keskustelun yhteydessä, ja se on ollut yksi niistä mekanismeista, joihin on viitattu tässä maahanmuuttoon liittyviä asioita koskevassa keskustelussa. Komissio on pohtinut asiaa ja pyytänyt neuvostoa tekemään samoin ja keskustelemaan siitä. Mielestäni kiertomuuton mekanismit eivät yksin ratkaise kaikkia ongelmia, joita tällä alalla ja tässä keskustelussa ilmenee. Se on toimenpide, joka voisi olla yhtenä ehdotuksena ja yhtenä tapana lieventää taakkaamme ja ratkaista maahanmuuttoon, tässä tapauksessa juuri lailliseen maahanmuuttoon, liittyviä kysymyksiä. Tämä vaatii luonnollisesti useamman alan käsittäviä toimia, joista, kuten tiedätte, neuvosto parhaillaan keskustelee komission ehdotuksen pohjalta. Tiedätte varmasti myös sen, että puheenjohtajavaltio Portugalin ohjelmassa ovat ensisijaisessa asemassa kaikki maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, niin laittomaan kuin lailliseen maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Ensi kuussa eli joulukuussa pidettävässä neuvostossa, johon puheenjohtajakautemme päättyy, haluaisimme voida esittää joukon laillisen maahanmuuton yleistä ongelmaa ja laittoman maahanmuuton torjuntaa koskevia päätelmiä, jotka viestivät todellisesta edistyksestä näillä molemmilla alueilla. Siltä osin kuin on kyse tiettyjä ryhmiä koskevista konkreettisista teknisistä kysymyksistä, neuvoston pohdinta, johon neuvosto osallistuu ja sen täytyy osallistua, ei ole päättynyt, ja olen varma, että parlamentin jäsen ymmärtää, etten voi kertoa teille tällä hetkellä, mitkä pohdinnan tulokset ovat, en etenkään hyvin tapauskohtaisten ja yksityiskohtaisten kysymysten osalta."@fi7
"Cette question de l’immigration circulaire a été ou est débattue et a été rapidement soulevée par la Commission au cours d’un vaste débat sur la question de l’immigration, légale et illégale, en Europe, et a été l’un des mécanismes dont on a parlé dans ce débat sur les questions concernant l’immigration. La Commission a réfléchi sur la question et invité le Conseil à faire de même et à en parler. À mon avis, les mécanismes d’immigration circulaire ne résoudront pas à eux seuls toutes les questions qui se posent dans ce domaine et dans ce débat. Cette mesure pourrait être une proposition et une façon de soulager notre fardeau et de résoudre des questions liées à l’immigration, voire à l’immigration légale, mais il ne résoudra certainement pas tous les problèmes occasionnés. Cela nécessitera naturellement un éventail plus large de politiques, que le Conseil comme vous le savez est en train d’envisager, sur proposition de la Commission. Vous savez aussi naturellement que le programme de la présidence portugaise donne la priorité à toutes les questions concernant l’immigration, légale ou illégale. Au prochain Conseil de décembre qui marquera la fin de notre présidence, nous aimerions être en mesure de présenter une série de conclusions sur la question générale de l’immigration légale et sur la lutte contre l’immigration illégale, qui marquent un vrai progrès dans ces deux domaines. En ce qui concerne les questions techniques concrètes adressées à des groupes spécifiques, la réflexion que le Conseil a et doit initier n’est pas terminée, et je suis sûr que notre collègue appréciera que je ne puisse pour l’instant pas vous indiquer les résultats de cette réflexion, en particulier sur des questions ad hoc et très spécifiques."@fr8
"Ezt a körkörös migrációra vonatkozó kérdést megvitattuk, illetve jelenleg is folyik róla a vita, és a Bizottság gyorsan felvetette az európai bevándorlás, különösen az illegális és a legális bevándorlás kérdésével kapcsolatos szélesebb körű vita során, és a bevándorlással kapcsolatos vitában említett mechanizmusok egyike volt. A Bizottság átgondolta a kérdést, és felkérte a Tanácsot is a kérdés átgondolására és megvitatására. Véleményem szerint a körkörös migrációs mechanizmusok önmagukban nem fogják megoldani az e területen és az e vitában felmerülő valamennyi kérdést. Ez egy olyan intézkedés, amely javaslat lehetne, és amely a bevándorláshoz – jelen esetben még a legális bevándorláshoz is – kapcsolódó terhünk enyhítésének és a visszatérő kérdések megoldásának egyik módja lehetne, de bizonyára nem ad megoldást valamennyi érintett problémára. Ez természetesen politikák szélesebb spektrumát tenné szükségessé, amelyről, mint tudják, a Tanács tulajdonképpen megbeszéléseket folytat a Bizottság javaslata alapján. Önök természetesen arról is tudomást fognak szerezni, hogy a portugál elnökség programja a bevándorláshoz – akár az illegális, akár a legális bevándorláshoz – kapcsolódó valamennyi kérdést prioritásként kezeli. Az elnökségünk végét jelző jövő havi, decemberi Tanács ülésén szeretnénk, ha előterjeszthetnénk egy sor következtetést a legális bevándorlás általános kérdésére és az illegális bevándorlás elleni küzdelemre vonatkozóan, ami valódi előrelépést jelez ezen a két területen. Ami az adott csoportokra irányuló konkrét technikai intézkedéseket illeti, az a gondolkodási folyamat, amely iránt a Tanács kötelezettséget vállal, és kötelezettséget kell vállalnia, nem fejeződött be, és biztos vagyok abban, hogy a tisztelt képviselő úr értékeli, hogy jelen pillanatban nem mondhatom el Önöknek e gondolkodási folyamatnak az eredményeit, különösen az eseti jellegű és nagyon sajátos kérdésekkel kapcsolatban."@hu11
". Tale questione dell’immigrazione circolare è stata o viene attualmente discussa ed è stata prontamente sollevata dalla Commissione in occasione di un più ampio dibattito sulla questione dell’immigrazione in Europa, in particolare sull’immigrazione illegale e legale, e costituisce uno dei meccanismi richiamati in questa discussione sulle questioni collegate all’immigrazione. La Commissione ha riflettuto sulla questione e ha invitato anche il Consiglio a farlo e a discuterne. A mio parere i meccanismi per l’immigrazione circolare da soli non risolveranno tutte le questioni che emergono in tale settore e in questa discussione. Si tratta di una misura che potrebbe costituire una proposta nonché un modo di alleggerire l’onere e di risolvere le questioni collegate all’immigrazione, in tal caso anche all’immigrazione legale, ma che certamente non risolverà tutti i problemi. Ciò richiederà naturalmente un ventaglio più ampio di politiche, che come sapete il Consiglio sta appunto discutendo, su una proposta formulata dalla Commissione. Saprete certamente anche che il programma della Presidenza portoghese dà priorità a tutte le questioni attinenti all’immigrazione, illegale o legale. Nel corso del Consiglio di dicembre del mese prossimo che segnerà il termine della nostra Presidenza, vorremmo poter presentare una serie di conclusioni sulla questione generale dell’immigrazione legale e sulla lotta contro l’immigrazione illegale che segni un progresso reale in tali due settori. Per quanto riguarda le domande concrete di ordine tecnico rivolte a gruppi specifici, non si è ancora conclusa la riflessione in cui è, e deve essere, impegnato il Consiglio e sono sicuro che l’onorevole deputato comprenderà che al momento non sono in grado di comunicare i risultati di tale riflessione, in particolare su questioni altamente mirate e specifiche."@it12
"Šis klausimas dėl žiedinės imigracijos buvo ir yra svarstomas, jį taip pat netrukus iškėlė Komisija platesniame kontekste, diskutuojant klausimais, susijusiais su imigracija Europoje, ypač teisėta ir neteisėta, ir šios diskusijos metu buvo paminėtas vienas iš mechanizmų, susijusių su imigracija. Komisija apsvarstė šį klausimą ir paragino Tarybą padaryti tą patį ir aptarti jį kartu. Mano nuomone, vien tik žiedinei imigracijai skirti mechanizmai neišspręs visų šioje srityje ir diskusijos metu iškilusių klausimų. Tai priemonė, kuri galėtų būti pasiūlyta kaip būdas palengvinti mūsų naštą sprendžiant klausimus, susijusius su imigracija, šiuo atveju net su teisėta imigracija, bet ji jokiu būdu nepadės mums išspręsti visų problemų. Tai, savaime aišku, reikalauja platesnio spektro veiklos krypčių, kurias, kaip jūs žinote, Taryba iš esmės svarsto Komisijos siūlymu. Taip pat jūs žinote, kad šiuo metu Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos veiksmų programoje imigracijai, tiek teisėtai, tiek ir neteisėtai, skiriamas prioritetinis dėmesys. Gruodžio mėn. suformuotos Tarybos kadencija kitą mėnesį jau baigiasi, todėl mes viliamės, kad iki to laiko pateiksime išvadas, susijusias su bendrais teisėtos imigracijos klausimais ir kova su neteisėta imigracija, o tai jau byloja apie realią pažangą šiose dviejose srityse. Konkrečius techninius klausimus, kurie turėtų būti pavesti spręsti konkrečioms darbo grupėms, Taryba privalo apsvarstyti ir svarsto. Deja, šie svarstymai dar nebaigti, ir aš esu įsitikinęs, Gerbiamasis Nary, kad jūs suprasite, jog šiuo metu dar negaliu jūsų informuoti apie galutinius šių svarstymų rezultatus, ypač labai specialių ir labai konkrečių klausimų atžvilgiu."@lt14
". Šis jautājums par cirkulāro imigrāciju ir apspriests un tiek apspriests, un to strauji aktualizēja Komisija plašākās debatēs par imigrāciju Eiropā, jo īpaši legālo un nelegālo imigrāciju, un tas bija viens no mehānismiem, kas tika minēts šajās debatēs par jautājumiem, kas saistīti ar imigrāciju. Komisija ir apsvērusi šo jautājumu, tā aicināja arī Padomi šādi rīkoties un apspriest šo jautājumu. Manuprāt, tikai ar cirkulārās imigrācijas mehānismiem neizdosies atrisināt visus jautājumus, kas pastāv šajā jomā un rodas šajās debatēs. Tas ir pasākums, kas varētu būt priekšlikums un kas varētu būt iespēja, kā atvieglot mūsu slogu un atrisināt ar imigrāciju — un šajā gadījumā pat ar legālo imigrāciju — saistītos jautājumus, bet tas pilnīgi noteikti neatrisinās visas ar to saistītās problēmas. Šajā nolūkā, protams, būs jāpaplašina politikas jomu loks, ko, kā jūs zināt, Padome apspriež, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. Jūs, protams, arī zināt to, ka Portugāles prezidentūras programmā par prioritāriem noteikti visi tie jautājumi, kas saistīti ar imigrāciju, gan legālo, gan nelegālo. Nākamajā mēnesī, decembra Padomes sanāksmē, kas iezīmēs mūsu prezidentūras termiņa beigas, mēs vēlētos, lai mēs spētu iesniegt secinājumu kopumu par legālās imigrācijas vispārējo jautājumu un nelegālās imigrācijas apkarošanu, kas liecinātu par patiesu progresu abās šajās jomās. Attiecībā uz konkrētiem tehniskiem jautājumiem, kas uzdoti īpašām grupām, pārdomām, kurās Padome ir iesaistījusies un kurās tai jāiesaistās, jāsaka, ka šis darbs nav pabeigts, un esmu pārliecināts, ka godājamais deputāts to sapratīs, bet patlaban es nevaru jums pateikt, kāds ir šo pārdomu rezultāts, jo īpaši par ļoti īpašiem ( ) un ļoti konkrētiem jautājumiem."@lv13
"Rapidamente, esta questão da imigração circular foi discutida ou está a ser discutida e foi levantada pela Comissão no âmbito de um debate mais alargado sobre a questão da imigração e da imigração designadamente imigração ilegal e da imigração legal na Europa e foi um dos mecanismos que no âmbito deste debate sobre as questões ligadas à imigração. A Comissão reflectiu e a Comissão convidou o Conselho também a reflectir e a debater. Evidentemente que na minha opinião só mecanismos de imigração circulatória não vão resolver todas as questões constantes desta problemática e deste debate. É uma medida que pode ser uma proposta, pode ser um método de aliviarmos e de resolver questões ligadas à imigração e neste caso até à imigração legal, mas não vai certamente resolver todos os problemas da imigração. Essa tem que naturalmente que ter um conjunto mais vasto de instrumentos, um conjunto mais vasto de políticas que, de resto, como sabem, por proposta da Comissão, o Conselho está a discutir. Naturalmente também saberão que no programa da Presidência portuguesa, todas as questões relativas à imigração, seja imigração ilegal, seja imigração legal, são prioritárias. E devo-vos dizer que gostaríamos que no Conselho de Dezembro, do próximo mês, que marca o fim da nossa Presidência, efectivamente na questão geral da imigração legal e no combate da imigração ilegal podemos apresentar nesse Conselho Europeu um conjunto de conclusões que marcassem efectivamente um progresso efectivo nestas duas áreas, imigração legal e combate à imigração ilegal. Relativamente a questões técnicas concretas dirigidas a grupos específicos, é essa a reflexão que o Conselho está a fazer e que deve fazer, não está concluída, imaginará o Senhor Deputado que eu não possa neste momento dizer-lhe quais são os resultados dessa reflexão, sobretudo em questões muito pontuais e muito específicas."@mt15
"De kwestie van circulaire immigratie is of wordt besproken en werd door de Commissie snel opgeworpen tijdens een breder debat over het vraagstuk van immigratie in Europa, in het bijzonder illegale en legale immigratie, en het was een van de mechanismen die werden genoemd in dit debat over aan immigratie gerelateerde kwesties. De Commissie heeft de zaak overwogen en de Raad uitgenodigd dat ook te doen en erover te discussiëren. Naar mijn mening zullen mechanismen van circulaire immigratie alleen niet alle problemen oplossen die zich op dit terrein en in dit debat voordoen. Het is een maatregel die een voorstel zou kunnen zijn en die een manier zou kunnen zijn om onze last te verlichten en problemen op te lossen die verband houden met immigratie en in dit geval zelfs legale immigratie, maar het zal zeker niet alle gerelateerde problemen oplossen. Daarvoor zal natuurlijk een breder spectrum van beleid nodig zijn, waarover de Raad inderdaad aan het discussiëren is, zoals u weet, naar aanleiding van een voorstel van de Commissie. Natuurlijk bent u zich er ook van bewust dat het programma van het Portugese voorzitterschap prioriteit geeft aan alle vragen met betrekking tot immigratie, hetzij legaal, hetzij illegaal. Tijdens de Raad van december die volgende maand het eind van ons voorzitterschap markeert, zouden we graag in staat willen zijn een reeks conclusies te presenteren over het algemene vraagstuk van legale immigratie en over het bestrijden van illegale immigratie die reële vooruitgang op deze twee terreinen aangeeft. Wat betreft de concrete technische vragen gericht op specifieke groepen, de overweging waarmee de Raad nu bezig is en moet zijn, is nog niet afgerond en ik weet zeker dat de geachte afgevaardigde er begrip voor zal hebben dat ik u op dit moment niet kan vertellen wat de resultaten van die overweging zijn, in het bijzonder aangaande vragen met een zeer ad hoc- en specifiek karakter."@nl3
"Zagadnienie migracji wahadłowej było już czy też jest wciąż dyskutowane i gwałtownie zostało poruszone przez Komisję podczas szerszej debaty dotyczącej kwestii imigracji w Europie, w szczególności zaś kwestii nielegalnej i legalnej imigracji; zagadnienie to było jednym z mechanizmów, do których się odnosiliśmy podczas debaty nad sprawami związanymi z imigracją. Komisja rozważała tę sprawę i zaprosiła Radę do tego samego oraz do dyskusji. W moim przekonaniu same mechanizmy migracji wahadłowej nie rozwiążą wszystkich problemów powstających w tym obszarze oraz podczas tej debaty. Jest to środek, który może być propozycją oraz który może być sposobem ułatwiającym ruch graniczny oraz rozwiązującym problemy związane z imigracją, w tym wypadku nawet problemy związane z legalną imigracją, ale z pewnością nie rozwiąże on wszystkich związanych z tym problemów. Aby rozwiązać te problemy, potrzeba nam szerszego zakresu strategii, nad którymi - jak państwo wiedzą - Rada już dyskutuje, odpowiadając na wniosek Komisji. Z pewnością uświadomią sobie państwo, że wszystkie priorytety programowe prezydencji portugalskiej odnoszą się do imigracji, nielegalnej lub legalnej. Podczas mającego odbyć się za miesiąc grudniowego posiedzenia Rady, oznaczającego koniec naszej prezydencji, chcielibyśmy móc przedstawić komplet wniosków w sprawie szeroko rozumianej legalnej imigracji oraz w sprawie zwalczania nielegalnej imigracji; byłoby to namacalnym postępem w tych dwóch obszarach. Jeśli chodzi o skierowane do specjalnych grup konkretne pytania techniczne, refleksja dotycząca tego, że Rada jest i musi być zaangażowana, nadal nie została zakończona decyzją i jestem pewien, że szanowny pan poseł uwzględni to, iż w tym momencie nie jesteśmy w stanie podać rezultatów naszej pracy, szczególnie w sprawie tych bardzo doraźnych i specyficznych kwestii."@pl16
"Rapidamente, esta questão da imigração circular foi discutida ou está a ser discutida e foi levantada pela Comissão no âmbito de um debate mais alargado sobre a questão da imigração e da imigração designadamente imigração ilegal e da imigração legal na Europa e foi um dos mecanismos que no âmbito deste debate sobre as questões ligadas à imigração. A Comissão reflectiu e a Comissão convidou o Conselho também a reflectir e a debater. Evidentemente que na minha opinião só mecanismos de imigração circulatória não vão resolver todas as questões constantes desta problemática e deste debate. É uma medida que pode ser uma proposta, pode ser um método de aliviarmos e de resolver questões ligadas à imigração e neste caso até à imigração legal, mas não vai certamente resolver todos os problemas da imigração. Essa tem que naturalmente que ter um conjunto mais vasto de instrumentos, um conjunto mais vasto de políticas que, de resto, como sabem, por proposta da Comissão, o Conselho está a discutir. Naturalmente também saberão que no programa da Presidência portuguesa, todas as questões relativas à imigração, seja imigração ilegal, seja imigração legal, são prioritárias. E devo-vos dizer que gostaríamos que no Conselho de Dezembro, do próximo mês, que marca o fim da nossa Presidência, efectivamente na questão geral da imigração legal e no combate da imigração ilegal podemos apresentar nesse Conselho Europeu um conjunto de conclusões que marcassem efectivamente um progresso efectivo nestas duas áreas, imigração legal e combate à imigração ilegal. Relativamente a questões técnicas concretas dirigidas a grupos específicos, é essa a reflexão que o Conselho está a fazer e que deve fazer, não está concluída, imaginará o Senhor Deputado que eu não possa neste momento dizer-lhe quais são os resultados dessa reflexão, sobretudo em questões muito pontuais e muito específicas."@ro18
"O otázke okružnej migrácie sa diskutovalo a stále sa ešte diskutuje, a túto otázku položila aj Komisia počas širšej diskusie o problémoch prisťahovalectva v Európe, predovšetkým nezákonného a zákonného prisťahovalectva, a bola jedným z mechanizmov, o ktorých sa hovorilo v diskusii o otázkach prisťahovalectva. Komisia uvažovala o probléme a vyzvala aj Radu, aby urobila to isté a zapojila sa do diskusie. Podľa môjho názoru samotný mechanizmus okružnej migrácie nevyrieši všetky vzniknuté problémy v tejto oblasti ani problémy, ktoré sa objavili počas diskusie. Je to iba opatrenie, ktoré by sa mohlo stať návrhom a mohlo by predstavovať spôsob na zmiernenie nášho bremena a vyriešenie otázok v oblasti prisťahovalectva, a v tomto prípade dokonca zákonného prisťahovalectva, ale v žiadnom prípade nevyrieši všetky problémy. To si bude, prirodzene, vyžadovať širší súbor politík, o ktorých, ako už iste viete, na návrh Komisie diskutuje Rada. Takisto si, prirodzene, uvedomíte, že portugalské predsedníctvo vo svojom programe dáva do popredia otázky prisťahovalectva, či už nezákonného alebo zákonného. Počas nasledujúcej decembrovej Rady, ktorá bude predznamenávať koniec nášho predsedníctva, by sme radi predložili súbor záverov o základných otázkach zákonného prisťahovalectva a boji proti nezákonnému prisťahovalectvu, ktoré signalizujú reálny pokrok v týchto dvoch oblastiach. Čo sa týka konkrétnych technických otázok, ktorými by sa mali zaoberať jednotlivé skupiny, tieto nezahŕňajú proces úvah, do ktorých Rada je a musí byť zapojená, a som si istý, že pán poslanec ocení, že v tomto momente vám ešte nemôžem povedať, aké sú výsledky procesu úvah o týchto veľmi špecifických a ad hoc otázkach."@sk19
". O vprašanju krožnega priseljevanja se je razpravljalo ali se razpravlja in ga je Komisija na hitro zastavila med širšo razpravo o vprašanju priseljevanja v Evropi zlasti v zvezi z nezakonitim in zakonitim priseljevanjem, pri čemer je bilo krožno priseljevanje eden od navedenih mehanizmov v razpravi o vprašanjih, povezanih s priseljevanjem. Komisija se je o zadevi posvetovala in pozvala Svet, da se posvetuje in o tem razpravlja. Menim, da le mehanizem krožnega priseljevanja ne bo rešil vseh vprašanj na tem področju in v tej razpravi. To je ukrep, ki bi ga lahko predlagali in ki je način za zmanjšanje obremenitve in reševanja vprašanj, povezanih s priseljevanjem, v tem primeru tudi zakonitim priseljevanjem, vendar zagotovo ne bo rešil vseh zadevnih težav. To bo zagotovo zahtevalo širši obseg politik, za katere veste, da o njih Svet razpravlja na predlog Komisije. Gotovo vam je znano tudi, da program portugalskega predsedovanja posebno pozornost namenja vsem vprašanjem v zvezi z nezakonitim ali zakonitim priseljevanjem. Prihodnji mesec, na decembrskem zasedanju Sveta, ki označuje konec našega predsedovanja, bi radi predstavili številne sklepe o splošnem vprašanju zakonitega priseljevanja in boju proti nezakonitemu priseljevanju, ki označujejo dejanski napredek na teh dveh področjih. V zvezi s konkretnimi tehničnimi vprašanji, namenjenim določenim skupinam, posvetovanja, v katerih Svet sodeluje in mora sodelovati, niso zaključena, pri čemer sem prepričan, da spoštovani poslance razume, da mu zdaj ne morem navesti ugotovitev teh posvetovanj zlasti za priložnostna in zelo specifična vprašanja."@sl20
"Denna fråga om cirkulär invandring har diskuterats eller diskuteras och togs snabbt upp av kommissionen vid en mer omfattande debatt om frågan om invandringen i Europa, särskilt olaglig och laglig invandring, och var en av de mekanismer som det hänvisades till i denna debatt om invandringsrelaterade frågor. Kommissionen har funderat över saken och har uppmanat rådet att göra detsamma och att diskutera frågan. Enligt min åsikt kommer inte enbart mekanismer för cirkulär invandring att lösa alla frågor på detta området och i denna debatt. Det är en åtgärd som skulle kunna vara ett förslag och som skulle kunna vara ett sätt att lätta på vår börda och lösa frågorna med invandring, och i detta fall också frågorna om laglig invandring, men det kommer förvisso inte att lösa alla berörda problem. Det kommer naturligtvis att kräva fler politiska åtgärder, vilket ni vet att rådet faktiskt diskuterar på förslag från kommissionen. Ni känner naturligtvis också till att det portugisiska ordförandeskapet i sitt program prioriterar alla frågor om invandring, såväl laglig som olaglig. Vid nästa månads rådsmöte i december, vilket markerar slutet för vårt ordförandeskap, skulle vi vilja kunna lägga fram en rad slutsatser om den allmänna frågan om laglig invandring och om att bekämpa olaglig invandring, vilket är ett tecken på verkliga framsteg på dessa båda områden. Vad gäller de konkreta tekniska frågor som ställts till särskilda grupper, har den reflektion som rådet är och måste vara engagerad i ännu inte slutförts, och jag är säker på att den ärade ledamoten kommer att förstå att jag för närvarande inte kan tala om vilket resultatet av denna reflektion är, särskilt i mycket särskilda och specifika frågor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph