Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-324"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.33.3-324"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhores deputados, serei muito breve dado o adiantado da hora, também jogando a meu favor, uma vez que estarei presente no "question time". Este foi um debate longo, foi um debate intenso, onde eu suponho que tudo o que é essencial sobre a política de vizinhança foi dito. Julgo também que houve aqui um amplo consenso sobre questões fundamentais, sobre a necessidade da política de vizinhança ser uma política de vizinhança abrangente, inclusive, dirigida ao Norte mas dirigida também ao Leste e ao Sul. Deve ser uma política que tenha também em conta as especificidades dos destinatários dessa política. Devemos naturalmente ter em conta as especificidades dos nossos parceiros, as suas especiais necessidades, devemos, naturalmente também de acordo com essas necessidades e com essas especificidades, utilizar os instrumentos que são necessários. O objectivo da política europeia de vizinhança é único e vale para todos os parceiros - é naturalmente o de estabelecer uma parceria que conduza esses países à via do progresso económico e social e ao reforço do Estado de direito e da sua vivência democrática. Devo no entanto dizer que, por vezes, oiço neste fórum e noutros talvez a reflexão, mais que a reflexão, a sugestão e o conselho de porventura aumentarmos os meios, de porventura aumentarmos os instrumentos. São ideias generosas que compreendo, mas devemos também ter a consciência que muitas vezes aumentar os instrumentos ou aumentar os financiamentos, os meios, simplesmente não funciona porque a capacidade de absorção dos países, dos nossos parceiros é limitada. Nós estaríamos naturalmente na primeira linha daqueles que gostariam também de reforçar os meios, mas a verdade é que como vos digo, muitas vezes a capacidade de absorção dos nossos parceiros é limitada e portanto não é por lhes darmos mais meios financeiros que os programas se tornarão mais efectivos e os resultados mais rápidos e mais visíveis. A Comissão tem do meu ponto de vista seleccionado bem as áreas onde devemos constituir parcerias com os Estados que connosco estão nestas associações, tem um leque variadíssimo de áreas onde actua, na área da capacitação administrativa, na área do reforço do sistema judicial, na área do apoio às organizações da sociedade civil, na área do apoio ao ensino e à formação, enfim, é todo um leque de áreas a que esta política de vizinhança se dirige. Como digo, naturalmente que o objectivo único e muito importante é de que esses parceiros possam efectivamente conhecer um desenvolvimento que é também no interesse da própria União Europeia. O Conselho naturalmente continuará a acompanhar com muito interesse as propostas que a Comissão continue a entender submeter à aprovação do Conselho neste âmbito da política europeia de vizinhança e naturalmente sempre também disposto a discutir e a debater com este Parlamento ideias, sugestões, propostas."@pt17
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, dámy a pánové, z časových důvodů budu velmi stručný, i když je to zároveň pro moje dobro, neboť budu přítomný i v době vyhrazené pro otázky. Byla to dlouhá a intenzivní rozprava, o které se domnívám, že obsáhla všechny zásadní aspekty politiky sousedství. Rovněž věřím, že bylo dosaženo širokého konsensu o základních otázkách, jako požadavku, aby byla politika sousedství komplexní politikou orientovanou na sever, ale rovněž na východ a jih. Musí zohledňovat specifické charakteristiky zemí, pro které je určená. Rovněž musíme zohledňovat specifické charakteristiky a potřeby našich partnerů, protože musíme využívat potřebné nástroje v souladu s těmito potřebami a specifickými charakteristikami. Evropská politika sousedství má jediný cíl, který je pevný pro všechny partnery, a tím je vytvoření partnerství, které je povede k hospodářskému a sociálnímu pokroku a k posilování zákonnosti a jejich demokracií. Musím říci, že na tomto a na jiných fórech slyším někdy úvahy nebo návrhy a rady, že bychom měli zvýšit finanční zdroje a možná i finanční nástroje. Jsou to velkorysé myšlenky, které chápu, musíme si však být vědomi toho, že zvyšování počtu nástrojů nebo zvyšování dotací, tj. finančních zdrojů, velmi často nefunguje, protože absorpční kapacita našich partnerských zemí je omezená. My bychom rovněž rádi viděli nárůst financování, ale pravdou je, že poskytnutí větších finančních prostředků nebude prostředkem na zefektivnění programů, ani nepovede k rychlejším a viditelnějším výsledkům. Věřím, že Komise správně vybrala oblasti, ve kterých by se mělo zřídit partnerství se zeměmi, které jsou s námi v těchto sdruženích. Komise působí v mnoha oblastech, včetně budování administrativních kapacit, posilování systému soudnictví a poskytování podpory organizacím občanské společnosti pro vzdělávání a odbornou přípravu – což představuje celou škálu oblastí, kterou pokrývá politika sousedství. Jak jsem už řekl, jediným a nejdůležitějším cílem pro tyto partnery je umožnění rozvoje, který bude zároveň v souladu se zájmy Evropské unie. Rada bude přirozeně pokračovat v pozorném monitorovaní návrhů, které předloží Komise ke schválení v souvislosti s Evropskou politikou sousedství, a přirozeně je připravená diskutovat a jednat s Parlamentem o představách, podnětech a návrzích."@cs1
". Hr. formand, kommissær! Af hensyn til tiden vil jeg fatte mig i korthed, men dette er til min fordel, da jeg vil være til stede under spørgetiden. Dette har været en lang og indgående debat, som jeg tror har dækket ethvert væsentligt aspekt af naboskabspolitikken. Jeg mener også, at der er opnået bred konsensus om grundlæggende emner, f.eks. behovet for en omfattende naboskabspolitik, der indeholder en politik, som ikke blot er rettet mod nord, men også mod øst og syd. Den skal desuden tage den særlige karakter af de lande, den henvender sig til, i betragtning. Vi må selvfølgelig tage højde for vores partneres særlige karakter og behov, ligesom vi også må anvende de nødvendige instrumenter i tråd med disse behov og særlige karakter. ENP har et enkelt mål, som gælder for alle partnere, og det er at skabe et partnerskab, der fører dem mod økonomisk og social fremgang og mod en styrkelse af retsstaten og deres demokratier. Jeg må imidlertid nævne, at jeg i dette og andre fora af og til hører reflektioner, endog forslag og råd om, at vi nok bør øge ressourcerne og instrumenterne. Dette er generøse idéer, som jeg har forståelse for, men vi må også være opmærksomme på, at en forøgelse af instrumenterne eller af finansieringen, dvs. ressourcerne, meget ofte slet ikke virker, fordi vores partnerlandes absorberingsevne er begrænset. Vi ønsker selvfølgelig også en forøgelse af ressourcerne, men sandheden er, som jeg har nævnt, at vores partneres absorberingsevne meget ofte er begrænset, så det at give dem flere finansielle ressourcer vil ikke gøre programmerne mere effektive eller resultaterne hurtigere eller mere synlige. Jeg mener, at Kommissionen har truffet det rette valg med hensyn til områder, hvor der bør dannes partnerskaber med de lande, som er i sådanne associeringer med os. Kommissionen handler på en bred række områder, herunder administrativ kapacitetsopbygning, styrkelse af retssystemet og ydelse af støtte til civilsamfundsorganisationerne samt til uddannelse og træning - områder i alle afskygninger er dækket af denne naboskabspolitik. Som allerede nævnt er det eneste og vigtigste mål tydeligvis, at disse partnere oplever en udvikling, som også er i EU's interesse. Rådet vil naturligvis fortsat føre nøje kontrol med de forslag, som Kommissionen har fremsat til godkendelse i forbindelse med ENP, og er naturligvis også altid rede til at diskutere og drøfte idéer og forslag med Europa-Parlamentet."@da2
". − Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Da wir nur wenig Zeit haben, werde ich mich sehr kurz fassen, was auch in meinem Sinne ist, da ich ja bei der Fragestunde anwesend sein werde. Wir haben eine lange und intensive Aussprache geführt, die meines Erachtens die wesentlichen Aspekte der Nachbarschaftspolitik abgedeckt hat. Ich bin ferner der Auffassung, dass wir in grundlegenden Fragen wie beispielsweise der, dass die Nachbarschaftspolitik eine weit greifende und umfassende in den Norden, aber auch in den Osten und Süden gerichtete Politik sein muss, einen breiten Konsens gefunden haben. Gleichzeitig müssen die besonderen Charakteristika der Länder, an die sie sich richtet, berücksichtigt werden. Natürlich müssen wir die besonderen Merkmale und Bedürfnisse unserer Partner beachten, ebenso wie wir nach Maßgabe dieser Bedürfnisse und besonderen Merkmale die erforderlichen Instrumente nutzen müssen. Die Europäische Nachbarschaftspolitik verfolgt ein einziges Ziel, das für alle Partner gleichermaßen gilt, nämlich den Aufbau einer Partnerschaft, die ihnen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und die Stärkung des Rechtsstaates und ihrer Demokratien bringt. Ich muss allerdings sagen, dass ich in diesem Gremium und anderen Gremien gelegentlich Überlegungen oder sogar den Vorschlag und den Rat höre, wir sollten möglicherweise die Mittel und Instrumente erhöhen. Das sind großzügige Ideen, die ich nachvollziehen kann, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass eine Erweiterung der Instrumente oder Aufstockung der Mittel, d. h. der Ressourcen, häufig einfach nicht funktioniert, weil die Aufnahmekapazität unserer Partnerländer begrenzt ist. Natürlich sähen auch wir eine Erhöhung der Mittel gern, aber, wie ich gesagt habe, ist die Aufnahmekapazität unserer Partner häufig begrenzt ist, sodass mehr finanzielle Mittel die Programme nicht wirksamer werden lassen oder zu schnelleren oder sichtbareren Ergebnissen führen. Meiner Auffassung nach hat die Kommission bei der Wahl der Bereiche, in denen Partnerschaften mit den Ländern aufgebaut werden könnten, die diese Verbindungen mit uns eingegangen sind, richtig entschieden. Die Kommission agiert in einer Vielzahl von Bereichen, einschließlich dem Aufbau von Verwaltungskapazitäten, der Stärkung des Rechtssystems und der Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft sowie für die allgemeine und berufliche Bildung – mit der Nachbarschaftspolitik wird eine ganze Bandbreite von Bereichen abgedeckt. Wie ich gesagt habe, besteht das wichtigste Ziel darin, dass diese Partner eine Entwicklung erfahren können, die auch im Interesse der Europäischen Union liegt. Der Rat wird die Vorschläge, die die Kommission ihm im Zusammenhang mit der Europäischen Nachbarschaftspolitik zur Billigung vorlegt, natürlich auch künftig genau prüfen, und er steht dem Parlament für Diskussionen und Aussprachen über Ideen, Anregungen und Vorschläge gern zur Verfügung."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, λόγω της πίεσης του χρόνου θα είμαι πολύ σύντομος, αν και αυτό με ευνοεί καθώς θα είμαι παρών στην ώρα των ερωτήσεων. Η συζήτηση αυτή ήταν μακρά και έντονη, και πιστεύω ότι κάλυψε κάθε καίρια πτυχή της πολιτικής γειτονίας. Πιστεύω ακόμη ότι επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση για θεμελιώδη ζητήματα όπως η ανάγκη να είναι η πολιτική γειτονίας μια ολοκληρωμένη και περιεκτική πολιτική προσανατολισμένη προς τον Βορρά, αλλά και προς την Ανατολή και τον Νότο. Πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών στις οποίες απευθύνεται. Φυσικά και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εταίρων μας, ακριβώς όπως πρέπει επίσης να χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα μέσα ανάλογα με αυτές τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας έχει έναν στόχο που ισχύει για όλους τους εταίρους, ο οποίος είναι η καθιέρωση μιας εταιρικής σχέσης που να οδηγεί σε οικονομική και κοινωνική πρόοδο και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Οφείλω να δηλώσω, ωστόσο, ότι σε αυτό και άλλα φόρουμ ακούω ορισμένες φορές την άποψη ή εντέλει την πρόταση και συμβουλή ότι πρέπει ενδεχομένως να αυξήσουμε τους πόρους και τα μέσα. Πρόκειται για γενναιόδωρες ιδέες τις οποίες κατανοώ, αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι η αύξηση των μέσων ή η αύξηση της χρηματοδότησης, δηλαδή των πόρων, πολύ συχνά απλώς δεν έχει αποτέλεσμα γιατί η ικανότητα απορρόφησης των χωρών εταίρων μας είναι περιορισμένη. Προφανώς και θα θέλαμε να αυξήσουμε τους πόρους, αλλά η αλήθεια είναι, όπως προείπα, ότι η ικανότητα απορρόφησης των εταίρων μας είναι πολύ συχνά περιορισμένη. Επομένως, η παροχή περισσότερων χρηματοδοτικών πόρων δεν θα καταστήσει τα προγράμματα αποτελεσματικότερα ή τα αποτελέσματα ταχύτερα ή πιο ορατά. Πιστεύω ότι η Επιτροπή έκανε τη σωστή επιλογή όσον αφορά τους τομείς στους οποίους πρέπει να εδραιωθούν εταιρικές σχέσεις με τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτές τις ενώσεις μαζί μας. Η Επιτροπή δρα σε ευρύ φάσμα τομέων, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων, της ενίσχυσης του δικαστικού συστήματος και της στήριξης προς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και της εκπαίδευσης και κατάρτισης - μεγάλο φάσμα τομέων καλύπτεται από αυτή την πολιτική γειτονίας. Όπως προανέφερα, ο ένας και σημαντικότερος στόχος είναι προφανώς να μπορέσουν αυτοί οι εταίροι να αναπτυχθούν με τρόπο που είναι ταυτόχρονα προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει φυσικά να παρακολουθεί στενά τις προτάσεις που υποβάλλει προς έγκρισή του η Επιτροπή σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, και φυσικά είναι επίσης πάντα πρόθυμο να συζητά και να εξετάζει ιδέες, συστάσεις και προτάσεις με το Κοινοβούλιο."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, because of the time I will be very brief, though that is in my favour since I will be present at question time. This has been a long and intense debate, which I think has covered every essential aspect of the neighbourhood policy. I also believe that broad consensus has been reached on fundamental issues such as the need for the neighbourhood policy to be a comprehensive and inclusive policy geared towards the North but also towards the East and the South. It must also take the specific characteristics of the countries to which it is addressed into account. We must of course take our partners’ specific characteristics and needs into account, just as we must also use the necessary instruments in line with those needs and specific characteristics. The European Neighbourhood Policy has a single objective which is valid for all the partners, which is to establish a partnership leading them towards economic and social progress and towards strengthening the rule of law and their democracies. I have to say, however, that in this and other forums I sometimes hear the reflection or indeed suggestion and advice that we should possibly increase the resources and possibly increase the instruments. These are generous ideas that I understand, but we must also be aware that increasing the instruments or increasing the funding, i.e. the resources, very often simply does not work because our partner countries’ absorption capacity is limited. We would obviously like to see an increase in resources too, but the truth is, as I have said, that our partners’ absorption capacity is very often limited, so giving them more financial resources will not make the programmes more effective or the results quicker or more visible. I believe the Commission has made the right choice of areas in which partnerships should be established with the countries which are in these associations with us. The Commission acts in a broad variety of areas, including administrative capacity building, reinforcement of the judicial system and the provision of support for civil society organisations and for education and training – a whole gamut of areas are covered by this neighbourhood policy. As I have said, the single and most important objective is obviously for these partners to be able to experience a development which is also in the European Union’s interests. The Council will naturally continue to monitor closely the proposals the Commission submits for its approval in connection with the European Neighbourhood Policy, and is naturally also always prepared to discuss and debate ideas, suggestions and proposals with this Parliament."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, dada la hora que es seré muy breve, lo que juega también a mi favor puesto que estaré presente en el turno de preguntas. Este debate ha sido largo e intenso, y creo que ha cubierto todos los aspectos esenciales de la política de vecindad. También creo que se ha alcanzado un amplio consenso con respecto a cuestiones fundamentales, como la necesidad de que la política de vecindad sea una política integral y global orientada hacia el norte, pero también hacia el este y el sur. Por otra parte, debe tener en cuenta las características específicas de los países a los que está dirigida. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta las necesidades y características específicas de nuestros socios, al igual que debemos utilizar los instrumentos necesarios adaptados a esas necesidades y características específicas. La Política Europea de Vecindad tiene un único objetivo que es válido para todos los socios y consiste en establecer una asociación que fomente su progreso económico y social, el refuerzo del Estado de Derecho y sus democracias. No obstante, debo decir que, tanto en este como en otros foros, en ocasiones escucho la reflexión o incluso la sugerencia y la recomendación de que podríamos aumentar los recursos y los instrumentos. Son ideas generosas y las entiendo, pero también debemos saber que, en muchas ocasiones, el aumento de los instrumentos o de la financiación, es decir de los recursos, simplemente no funciona, porque la capacidad de absorción de nuestros socios es limitada. Por supuesto, a nosotros también nos gustaría que se produjese un aumento de los recursos, pero lo cierto es que, como ya he dicho, la capacidad de absorción de nuestros socios suele ser limitada, por lo que el hecho de ofrecerles más recursos financieros no provocará que los programas sean más efectivos o que los resultados sean más rápidos o más visibles. Creo que la Comisión ha seleccionado bien los ámbitos en los que debemos establecer asociaciones con los países que están con nosotros en esas asociaciones. La Comisión actúa en muchos ámbitos diversos, incluyendo la capacitación administrativa, el refuerzo del sistema judicial, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, el apoyo a la enseñanza y formación —es decir, que esta política de vecindad afecta a multitud de ámbitos—. Como ya he dicho, el único y más importante objetivo es obviamente que estos socios puedan experimentar un desarrollo que beneficie también a la Unión Europea. Naturalmente el Consejo continuará vigilando de cerca las propuestas que presente la Comisión para su aprobación en relación con la Política Europea de Vecindad y, por supuesto, siempre dispuesto a debatir ideas, sugerencias y propuestas con este Parlamento."@es21
"Härra juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad, ajanappuse tõttu teen lühidalt, ehkki see tuleb mulle kasuks, sest olen siin ka küsimuste esitamise ajal. Tänane arutelu, mis minu arvates hõlmab naabruspoliitika kõiki tähtsaid vaatenurki, on kujunenud pikaks ja pingeliseks. Ühtlasi usun, et oleme jõudnud üksmeelele põhiküsimustes, nagu vajadus muuta naabruspoliitikat laiahaardelisemaks ning rakendada seda nii põhja, ida kui ka lõuna suunas. Samuti peab naabruspoliitika arvestama kõnealuste riikide erilisi iseloomujooni ning meie peame tundma partnerite eriomaseid tunnuseid ja vajadusi ning neid vajalike abinõude rakendamisel arvesse võtma. Euroopa naabruspoliitikal on vaid üks eesmärk, mis kehtib kõikide partnerite kohta. Tahame luua partnerlussuhteid, mis tagavad majandusliku ja sotsiaalse edu ning tugevdavad riikide õigusnorme ja demokraatiatavasid. Pean siiski mainima, et olen nii tänasel kui varasematel aruteludel kuulnud vastukaja või tegelikult ettepanekuid ja nõuandeid, et peame vahest suurendama raharessursse ning võibolla ka vahendeid. Need on suuremeelsed ideed, kuid peame olema teadlikud, et alati ei piisa, kui suurendame vahendeid või rahaliste vahendite eraldamist ehk ressursse, sest meie partnerriikide vastuvõtuvõime on piiratud. Loomulikult soovime näha ressursside suurenemist, kuid nagu juba ütlesin, on meie partnerite vastuvõtuvõime tegelikult väga tihti piiratud, seega rohkemate vahendite eraldamine ei muuda programme tõhusamaks ega anna kiiremaid või silmaganähtavamaid tulemusi. Minu arvates valis komisjon õiged valdkonnad, mille kaudu hakkame riikidega, kes on kõnealuste alade kaudu meiega seotud, koostööd tegema. Komisjon tegeleb väga laiahaardeliste küsimustega, nagu haldussuutlikkuse suurendamine, õigussüsteemi tugevdamine ning abi osutamine kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja haridus- ja koolitustegevusele, seega ulatuvad valdkonnad, mida naabruspoliitika hõlmab, seinast-seina. Nagu varem juba ütlesin, on meie partnerite ainuke ja tähtsaim eesmärk saavutada riigi areng, millest on ühtlasi huvitatud ka Euroopa Liit. Nõukogu loomulikult jälgib jätkuvalt hoolega komisjoni esitatud ettepanekuid Euroopa naabruspoliitika kohta ning on valmis parlamendiga arutlema ja väitlema uute mõtete, soovituste ja ettepanekute üle."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, tiivistän sanomani, koska aikaa on vähän ja koska kuitenkin olen läsnä kyselytunnilla. Tämä on ollut hyvin pitkä ja kiihkeä keskustelu, jonka aikana on uskoakseni käsitelty naapuruuspolitiikan kaikki oleelliset näkökohdat. Katson myös, että laaja yksimielisyys on saavutettu perustavanlaatuisissa kysymyksissä kuten siitä, että tarvitaan sellaista naapuruuspolitiikkaa, joka on sekä pohjoiseen että itään ja etelään suunnattua kokonaisvaltaista ja osallistavaa politiikkaa. Siinä on otettava myös huomioon politiikan kohteena olevien maiden erityispiirteet. Meidän on luonnollisesti otettava huomioon kumppaneidemme erityispiirteet ja tarpeet aivan samoin kuin meidän on käytettävä noiden tarpeiden ja erityispiirteiden edellyttämiä välineitä. Euroopan naapuruuspolitiikalla on yksi ainoa päämäärä, joka koskee kaikkia kumppaneita, ja se on sellaisen kumppanuuden luominen, joka vie niitä kohti taloudellista ja sosiaalista edistystä ja oikeusvaltion ja demokratian lujittamista niissä. Minun on kuitenkin todettava, että toisinaan kuulen tällä ja muilla foorumeilla ajatuksen tai jopa ehdotuksen tai neuvon, että meidän olisi mahdollisesti lisättävä resursseja ja mahdollisesti lisättävä välineitä. Nämä ovat yleviä ajatuksia, joita ymmärrän, mutta meidän on myös oltava tietoisia siitä, että välineiden lisääminen tai rahoituksen, toisin sanoen resurssien lisääminen hyvin usein ei yksinkertaisesti toimi, koska kumppaniemme vastaanottokyky on rajallinen. Luonnollisesti haluaisimme, että resursseja voitaisiin myös lisätä, mutta totuus on, kuten sanoin, että kumppaniemme vastaanottokyky on hyvin usein rajallinen. Siten taloudellisten resurssien lisäämisellä ei ohjelmista saataisi tehokkaampia tai tuloksia saavutettaisi nopeammin tai tehtäisi niistä näkyvämpiä. Mielestäni komissio on valinnut oikein ne alat, joilla kumppanuuksia pitäisi luoda niiden maiden kanssa, joilla on nämä yhteydet kanssamme. Komissio toimii monipuolisesti eri aloilla, joita ovat muun muassa hallinnollisten valmiuksien kehittäminen ja oikeusjärjestelmän vahvistaminen sekä tuen tarjoaminen kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja opetukseen ja koulutukseen. Naapuruuspolitiikka siis käsittää kokonaisen eri alojen kirjon. Kuten jo sanoin, on selvää, että ainoa ja kaikkein tärkein päämäärä näiden kumppaneiden kannalta on, että ne pystyvät läpikäymään sellaisen kehityksen, joka on myös Euroopan unionin etujen mukainen. Neuvosto luonnollisesti seuraa edelleen tiiviisti niitä ehdotuksia, joita komissio tekee sen hyväksyttäviksi Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä. Se on myös luonnollisesti aina valmis tarkastelemaan ajatuksia, aloitteita ja ehdotuksia ja keskustelemaan niistä parlamentin kanssa."@fi7
"Monsieur le Président, M la Commissaire, mesdames et messieurs, je serai très bref, car il se fait tard, même si je dois dire, en ma faveur, que je serai présent à l’heure des questions. Ce débat a été long et intense, et il a, je pense, couvert chaque aspect essentiel de la politique de voisinage. Je crois aussi qu’un large consensus a été atteint sur des questions fondamentales comme la nécessité pour la politique de voisinage d’être une politique riche et détaillée, adaptée au Nord, mais aussi à l’Est et au Sud. Elle doit aussi tenir compte des caractéristiques spécifiques des pays auxquels elle s’adresse. Nous devons bien sûr prendre en compte les besoins et les caractéristiques spécifiques de nos partenaires, tout comme nous devons utiliser les instruments nécessaires correspondant à ces besoins et caractéristiques spécifiques. Le seul objectif de la politique européenne de voisinage, qui s’applique à tous les partenaires, est d’établir un partenariat les conduisant vers le progrès social et économique et vers le renforcement de l’état de droit et la démocratie. Je dois cependant dire que dans ce forum et dans d’autres, j’entends parfois dire ou suggérer que nous devrions peut-être augmenter les ressources et les outils. Ce sont des idées généreuses que je comprends, mais nous devons aussi être conscients qu’accroître les instruments ou le financement, c’est-à-dire les ressources, ne fonctionne très souvent tout simplement pas car la capacité d’absorption de nos pays partenaires est limitée. Nous aimerions évidemment voir augmenter les ressources, mais la vérité, c’est, comme je l’ai dit, que la capacité d’absorption de nos partenaires est très souvent limitée, et leur donner plus de ressources financières ne rendra pas les programmes plus efficaces ou les résultats plus rapides ou plus visibles. Je crois que la Commission a bien choisi les domaines où des partenariats devraient être noués avec les pays associés. La Commission agit dans un large éventail de domaines, y compris dans celui du développement de la capacité administrative, du renforcement du système judiciaire et du soutien aux organisations de la société civile et à l’éducation et à la formation – une gamme entière de domaines sont couverts par cette politique de voisinage. Comme je l’ai dit, l’objectif le plus important est évidemment de permettre à ces partenaires d’expérimenter un développement qui défend aussi l’intérêt de l’Union européenne. Le Conseil continuera naturellement à contrôler étroitement les propositions que la Commission soumet à son approbation au sujet de la politique européenne de voisinage, et elle est aussi naturellement toujours prête à discuter et à débattre les idées, les suggestions et les propositions avec le Parlement."@fr8
"Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, az idő miatt nagyon rövid leszek, bár ez számomra kedvező, mert jelen leszek a kérdések óráján. Ez egy hosszú és intenzív vita volt, amely véleményem szerint kiterjedt a szomszédságpolitika valamennyi lényeges szempontjára. Úgy gondolom, hogy széles körű konszenzust értünk el olyan alapvető kérdésekkel kapcsolatban is, mint az, hogy a szomszédságpolitikának átfogó és mindenre kiterjedő politikának kell lennie, amely Észak felé, de ugyanakkor Kelet és Dél felé is törekszik. Figyelembe kell vennie azoknak az országoknak a sajátosságait is, amelyekre irányul. Természetesen számításba kell vennünk partnereink sajátosságait és szükségleteit, és a szükséges eszközöket kell használnunk, az adott szükségletekkel és sajátosságokkal összhangban. Az európai szomszédságpolitikának egyetlen célkitűzése van, amely valamennyi partnerre érvényes, mégpedig olyan partnerség létrehozása, amely a gazdasági és társadalmi haladás irányába, valamint a jogállamiság és a demokráciáik megszilárdítása irányába vezeti őket. Azt kell mondanom azonban, hogy ezen a fórumon és egyéb fórumokon is néha azt a gondolatot, illetve valójában javaslatot és tanácsot hallom, hogy lehetőleg meg kellene növelnünk a forrásokat és az eszközöket. Ezek nagylelkű elképzelések, amelyeket megértek, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy az eszközök vagy a finanszírozás, azaz a források megnövelése nagyon gyakran egyszerűen nem működik, mert a partnereink befogadási kapacitása korlátozott. Nyilvánvalóan szeretnénk látni a források növelését is, de az az igazság – mint már mondtam –, hogy partnereink befogadási kapacitása nagyon gyakran korlátozott, következésképp, ha több pénzügyi forrást biztosítunk számukra, az a programokat nem teszi hatékonyabbá, illetve az eredményeket gyorsabbá vagy láthatóbbá. Úgy vélem, a Bizottság megfelelően választotta ki azokat a területeket, amelyeken partnerségeket kell létrehozni a velünk társulási viszonyban álló országokkal. A Bizottság rendkívül változatos területeken lép fel, beleértve az adminisztratív kapacitásépítést, az igazságügyi rendszer megerősítését, valamint a civil társadalom szervezeteinek és az oktatásnak és a képzésnek a támogatását; területek egész spektrumát öleli fel ez a szomszédságpolitika. Mint már mondtam, e partnerek számára nyilvánvalóan az az egyetlen és legfontosabb célkitűzés, hogy képesek legyenek fejlődésre, ami az Európai Uniónak is érdeke. A Tanács természetesen továbbra is közelről kíséri figyelemmel az európai szomszédságpolitikával kapcsolatban a Bizottság által jóváhagyásra benyújtott javaslatokat, és természetesen mindig készen áll arra, hogy ezzel a Parlamenttel ötleteket, felvetéseket és javaslatokat beszéljen meg és vitasson meg."@hu11
". Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli deputati, dati i limiti di tempo sarò molto breve, anche se ciò va a mio vantaggio in quanto sarò presente durante il tempo delle interrogazioni. Abbiamo avuto una discussione lunga e intensa che, ritengo, ha toccato tutti gli aspetti essenziali della politica di vicinato. Penso anche che sia stato raggiunto un largo consenso sulle questioni fondamentali come la necessità che la politica di vicinato sia comprensiva e inclusiva e rivolta verso il nord ma anche verso est e sud. Essa deve inoltre prendere in considerazione le caratteristiche specifiche dei paesi a cui si rivolge. Dobbiamo ovviamente prendere in considerazione le caratteristiche specifiche e le necessità dei nostri così come dobbiamo anche usare gli strumenti necessari in linea con tali necessità e tali caratteristiche specifiche. La politica europea di vicinato ha un unico obiettivo valido per tutti i ovvero l’istituzione di un partenariato che li faccia progredire sotto il profilo economico e sociale portandoli a rafforzare lo Stato di diritto e le rispettive democrazie. Devo tuttavia dire che in questo come in altri sento talvolta osservare o addirittura suggerire e consigliare che forse dovremmo aumentare le risorse e gli strumenti. Si tratta di idee generose che comprendo ma dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che l’aumento degli strumenti o dei finanziamenti, cioè le risorse, molto spesso non funziona in quanto la capacità di assorbimento dei nostri paesi è limitata. Anche noi vorremmo ovviamente vedere un aumento delle risorse ma la verità è, come ho detto, che la capacità di assorbimento dei nostri è molto spesso limitata, pertanto dare loro più risorse finanziarie non rende più efficaci i programmi o più rapidi o più visibili i risultati. Credo che la Commissione abbia scelto bene le aree in cui creare dei partenariati con i paesi che intrattengono tali associazioni con noi. La Commissione è attiva in un’ampia serie di settori, compresi quelli della costituzione delle capacità amministrative, del potenziamento del sistema giudiziario e della fornitura di supporto per le organizzazioni della società civile e per l’educazione e la formazione – questa politica di vicinato copre un intero spettro di settori. Come dicevo l’obiettivo unico e più importante è ovviamente mettere in grado questi di vivere uno sviluppo che è anche nell’interesse dell’Unione europea. Il Consiglio continuerà naturalmente a monitorare da vicino le proposte presentate dalla Commissione in relazione alla politica europea di vicinato ed è chiaramente sempre preparato a discutere idee, suggerimenti e proposte con il Parlamento."@it12
"Pone Pirmininke, komisare, ponai ir ponios, dėl laiko stokos kalbėsiu glaustai, bet man net geriau, nes aš turėsiu progos pasireikšti klausimų valandos metu. Diskusija buvo ilga ir įtempta ir, manau, mums pavyko aptarti visus svarbiausius kaimynystės politikos aspektus. Aš taip pat manau, kad diskusijos metu buvo pasiektas plataus masto sutarimas svarbiais klausimais, pavyzdžiui, dėl to, kad Europos kaimynystės politika turi būti visapusiška, visaapimanti ir nukreipta į Šiaurę, nepamirštant taip pat Rytų ir Pietų. Ši politika taip pat turi atsižvelgti į konkrečius kaimyninių šalių ypatumus ir poreikius. Europos kaimynystės politika siekia vieno tikslo, vienodai galiojančio visoms šalims − sukurti partnerystę, kuri padėtų kaimyninėms šalims pasiekti pažangą ekonomikoje ir socialinėje srityje bei sustiprinti teisinė valstybę ir demokratiją. Tačiau turėčiau pastebėti, kad šiame ir kituose forumuose aš kai kartais girdžiu minčių, o kartais iš tikrųjų net pasiūlymų ir patarimų, kad mes galbūt turėtumėme padidint išteklius ir papildyti priemonių arsenalą. Šios mintys kilnios ir aš jas suprantu, bet mes taip pat turėtume suvokti, kad priemonių arsenalo ar finansavimo, kitaip tariant, išteklių padidinimas ne visada duoda rezultatų dėl riboto mūsų partnerių gebėjimo įsisavinti šiuos išteklius. Žinoma, mes irgi norėtumėme padidinti išteklius, bet reikalas tas, kaip minėjau, kad mūsų partnerių gebėjimas įsisavinti išteklius dažnais atvejais yra ribotas, todėl net jei mes ir skirsime joms didesnę finansinę paramą, nuo to nei programos netaps efektyvesnės, nei rezultatai netaps greitesni ar akivaizdesni. Aš tikiu, kad Komisija teisingai pasirinko sritis, kuriose turėtų būti plėtojama partnerystė su šalimis, kurios yra šiose srityse susijusios su mumis. Komisijos veiksmai apima didelę sričių įvairovę, įskaitant administracinių pajėgumų sukūrimą, teisminės sistemos sustiprinimą ir paramos teikimą pilietinės visuomenės organizacijoms bei mokymo ir švietimo sistemai – ši kaimynystės politika apima visą sričių diapazoną. Kaip minėjau, vienintelis ir svarbiausiais šios politikos tikslas yra padėti šioms šalims plėtotis, nes tai yra naudinga ir pačiai Europos Sąjungai. Taryba, savaime aišku, ir toliau lauks iš Komisijos atitinkamų pasiūlymų Europos kaimynystės klausimu, teikiamų Tarybos tvirtinimui, ir, savaime aišku, ji visada pasirengusi aptarti ir apsvarstyti kartu su Parlamentu visas pateiktas mintis ir siūlymus."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, ierobežotā laika dēļ es izteikšos ļoti īsi, lai gan tas ir arī manā labā, jo es piedalīšos arī jautājumu laikā. Šīs ir bijušas garas un intensīvas debates, kurās, manuprāt, ir izskatīti visi būtiskie aspekti saistībā ar kaimiņattiecību politiku. Es arī uzskatu, ka ir panākta plaša vienprātība attiecībā uz svarīgiem jautājumiem, piemēram, to, ka kaimiņattiecību politika jāveido kā vispusīga un visaptveroša politika, kas pielāgota ne vien Ziemeļiem, bet arī Austrumiem un Dienvidiem. Tajā jāņem vērā arī to valstu raksturīgās iezīmes, uz kurām šī politika attiecas. Mums, protams, jāņem vērā savu partnervalstu raksturīgās iezīmes un vajadzības, bet arī nepieciešamie instrumenti mums jāizmanto atbilstīgi šīm vajadzībām un raksturīgajām iezīmēm. Eiropas kaimiņattiecību politikai ir viens mērķis, kas ir attiecināms uz visām partnervalstīm, proti, izveidot partnerību, kas palīdz šīm valstīm virzīties uz ekonomisko un sociālo progresu, kā arī stiprināt tiesiskumu un demokrātiju. Tomēr man jāsaka, ka šajā un citos forumos es reizēm klausos pārdomas vai pat ierosinājumus un padomus par to, ka mums, iespējams, ir jāpalielina resursi un instrumenti. Tās ir lieliskas idejas, ko es saprotu, bet mums jāapzinās arī tas, ka instrumentu vai finansējuma, t.i., resursu, palielināšana ļoti bieži izrādās neefektīva, jo mūsu partnervalstu līdzekļu apguves spēja ir ierobežota. Mēs, šķiet, vēlētos palielināt arī resursus, bet patiesība ir tāda, ka — kā jau es to minēju — bieži vien mūsu partnervalstu līdzekļu apguves spēja ir ierobežota, tāpēc, piešķirot viņiem vairāk finanšu resursu, mēs nepanāksim programmu efektīvāku īstenošanu vai rezultātus, kas tiek sasniegti ātrāk vai pārredzamāk. Uzskatu, ka Komisija ir izdarījusi pareizo izvēli attiecībā uz reģioniem, kuros partnerība jāveido ar tām valstīm, kas ir saistītas ar mums. Komisijas darbs attiecas uz ļoti dažādām jomām, arī administratīvo resursu palielināšanu, tiesu sistēmu stiprināšanu un atbalsta sniegšanu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī izglītību un apmācību — tāds ir to jomu diapazons, uz kurām attiecas šī kaimiņattiecību politika. Kā jau minēju, vienīgais un vissvarīgākais mērķis acīmredzami ir tas, lai šīs partnervalstis spētu panākt attīstību, un tas ir arī Eiropas Savienības interesēs. Padome, protams, turpinās cieši uzraudzīt priekšlikumus, ko Komisija iesniedz apstiprināšanai saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku, un tā, protams, vienmēr būs gatava ar Parlamentu apspriest un pārrunāt idejas, ierosinājumus un priekšlikums."@lv13
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhores deputados, serei muito breve dado o adiantado da hora, também jogando a meu favor, uma vez que estarei presente no "question time". Este foi um debate longo, foi um debate intenso, onde eu suponho que tudo o que é essencial sobre a Política de Vizinhança foi dito. Julgo também que houve aqui um amplo consenso sobre questões fundamentais, sobre a necessidade da política de vizinhança ser uma política de vizinhança abrangente, inclusive, dirigida ao Norte mas dirigida também ao Leste e ao Sul. Deve ser uma política que tenha também em conta as especificidades dos destinatários dessa política. Devemos naturalmente ter em conta as especificidades dos nossos parceiros, as suas especiais necessidades, devemos, naturalmente também de acordo com essas necessidades e com essas especificidades, utilizar os instrumentos que são necessários. O objectivo da Política Europeia de Vizinhança é único e vale para todos os parceiros - é naturalmente o de estabelecer uma parceria que conduza esses países à via do progresso económico e social e ao reforço do Estado de direito e da sua vivência democrática. Devo no entanto dizer que, por vezes, oiço neste fórum e noutros talvez a reflexão, mais que a reflexão, a sugestão e o conselho de porventura aumentarmos os meios, de porventura aumentarmos os instrumentos. São ideias generosas que compreendo, mas devemos também ter a consciência que muitas vezes aumentar os instrumentos ou aumentar os financiamentos, os meios, simplesmente não funciona porque a capacidade de absorção dos países, dos nossos parceiros é limitada. Nós estaríamos naturalmente na primeira linha daqueles que gostariam também de reforçar os meios, mas a verdade é que como vos digo, muitas vezes a capacidade de absorção dos nossos parceiros é limitada e portanto não é por lhes darmos mais meios financeiros que os programas se tornarão mais efectivos e os resultados mais rápidos e mais visíveis. A Comissão tem do meu ponto de vista seleccionado bem as áreas onde devemos constituir parcerias com os Estados que connosco estão nestas associações, tem um leque variadíssimo de áreas onde actua, na área da capacitação administrativa, na área do reforço do sistema judicial, na área do apoio às organizações da sociedade civil, na área do apoio ao ensino e à formação, enfim, é todo um leque de áreas a que esta política de vizinhança se dirige. Como digo, naturalmente que o objectivo único e muito importante é de que esses parceiros possam efectivamente conhecer um desenvolvimento que é também no interesse da própria União Europeia. O Conselho naturalmente continuará a acompanhar com muito interesse as propostas que a Comissão continue a entender submeter à aprovação do Conselho neste âmbito da Política Europeia de Vizinhança e naturalmente sempre também disposto a discutir e a debater com este Parlamento ideias, sugestões, propostas."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, vanwege de tijd zal ik heel kort zijn, al is dat in mijn voordeel omdat ik bij het vragenuur aanwezig zal zijn. Dit is een langdurig en intens debat geweest en ik denk dat ieder wezenlijk aspect van het nabuurschapsbeleid is besproken. Ik geloof ook dat er een brede consensus over fundamentele kwesties is bereikt, zoals de noodzaak dat het nabuurschapsbeleid een alomvattend en ruim beleid is, gericht op het noorden, maar eveneens op het oosten en zuiden. Het moet ook rekening houden met de specifieke kenmerken van de landen waarop het zich richt. Natuurlijk moeten we de specifieke kenmerken en behoeften van onze partners in aanmerking nemen, zoals we ook de noodzakelijke instrumenten moeten gebruiken in overeenstemming met die behoeften en specifieke kenmerken. Het Europees nabuurschapsbeleid heeft een enkel doel dat voor alle partners geldt, namelijk het vormen van een partnerschap dat hen in de richting van economische en sociale vooruitgang brengt, en in de richting van het verstevigen van de rechtsstaat en hun democratieën. Ik moet echter zeggen dat ik in dit en andere fora soms hoor overwegen of zelfs voorstellen en adviseren dat we mogelijk de middelen zouden moeten verhogen en mogelijk de instrumenten moeten vergroten. Dit zijn gulle gedachten waarvoor ik begrip heb, maar we moeten ook beseffen dat het vergroten van de instrumenten of het verhogen van de subsidies, dat wil zeggen de middelen, heel vaak eenvoudigweg niet werkt doordat het absorptievermogen van onze partners beperkt is. Natuurlijk zouden wij ook graag een toename van de middelen willen zien, maar de waarheid is, zoals ik zei, dat het absorptievermogen van onze partners heel vaak beperkt is. Daardoor zal het verstrekken van meer financiële middelen niet leiden tot doeltreffender programma’s of snellere of zichtbaarder resultaten. Ik ben van mening dat de Commissie de juiste keuze heeft gemaakt van terreinen waarop partnerschappen moeten worden gevormd met de landen die met ons in deze associaties verkeren. De Commissie bestrijkt een breed spectrum van terreinen, inclusief het bouwen aan administratieve capaciteit, het versterken van het rechtssysteem en het voorzien in steun voor organisaties uit de civiele samenleving en voor onderwijs en opleiding – een heel scala van terreinen wordt door het nabuurschapsbeleid gedekt. Zoals ik al zei: het enkele en belangrijkste doel is natuurlijk dat deze partners een ontwikkeling kunnen doormaken die ook in het belang van de Europese Unie is. De Raad zal uiteraard de voorstellen die de Commissie hem in verband met het Europees nabuurschapsbeleid ter goedkeuring voorlegt, nauwgezet blijven volgen en is uiteraard ook altijd bereid met dit Parlement over ideeën, suggesties en voorstellen te discussiëren en te debatteren."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Z powodu małej ilości czasu postaram się mówić bardzo szybko, chociaż jest to na moją korzyść, ponieważ będę obecny podczas czasu na zadawanie pytań. To była długa i intensywna debata, w której, jak myślę, poruszyliśmy każdy ważny aspekt polityki sąsiedztwa. Uważam również, że osiągnęliśmy szeroki konsensus w sprawie fundamentalnych kwestii, takich jak potrzeba polityki sąsiedztwa, aby była polityką wyczerpująca oraz aby uwzględniała politykę państw położonych na północy, na wschodzie oraz na południu Europy. Musi również uwzględniać specyficzne cechy państw, do których jest skierowana. Musimy oczywiście wziąć pod uwagę specyficzne cechy i potrzeby naszych partnerów, tak jak również musimy zastosować odpowiednie do tych potrzeb i specyficznych charakterystyk instrumenty. Europejska polityka sąsiedztwa ma jeden cel ważny dla wszystkich partnerów – jest nim ustanowienie partnerstwa prowadzącego te państwa w kierunku ekonomicznego i społecznego postępu oraz w kierunku wzmocnienia zasad państwa prawa i demokracji. Przyznaję, że na tym forum i na innych dochodzą do mnie refleksje, sugestie czy rady, że powinniśmy możliwie szeroko powiększyć zasoby i zwiększyć zasób instrumentów prawnych. Są to ważne pomysły, dla których znajduję uzasadnienie; musimy być jednak świadomi tego, że poszerzenie instrumentów czy zwiększenie finansowania, np. zasobów, bardzo często nie skutkuje, ponieważ zdolność absorpcyjna państw partnerskich jest ograniczona. My oczywiście chcielibyśmy zobaczyć wzrost zasobów, ale prawda jest taka, że jak wcześniej już powiedziałem, zdolność absorpcyjna naszych partnerów jest ograniczona; dawanie im więcej finansowych zasobów nie uczyni programów bardziej efektywnymi, a wyników szybszymi, czy też bardziej widocznymi. Wierzę, że Komisja dokonała właściwego wyboru obszarów, w których partnerstwo z państwami, które pozostają z nami w związkach, powinno być ustanowione. Komisja podejmuje działania w bardzo różnych obszarach, włączając w to budowanie potencjału administracyjnego, wzmocnienie systemu sądowniczego, przepisy wspierające organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz edukację i szkolenia – pełen wachlarz obszarów objętych polityką sąsiedztwa. Jak już powiedziałem, jedynym i najważniejszym celem dla tych partnerów jest oczywiście możliwość doświadczenia rozwoju, który również leży w interesie Unii Europejskiej. Rada naturalnie będzie wciąż ściśle monitorować przedstawiane przez Komisję wnioski, tak aby były zatwierdzane, mając na względzie ich związki z europejską polityką sąsiedztwa; Rada jest zawsze gotowa do dyskusji i debaty z Parlamentem nad pomysłami, sugestiami oraz wnioskami."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhores deputados, serei muito breve dado o adiantado da hora, também jogando a meu favor, uma vez que estarei presente no "question time". Este foi um debate longo, foi um debate intenso, onde eu suponho que tudo o que é essencial sobre a Política de Vizinhança foi dito. Julgo também que houve aqui um amplo consenso sobre questões fundamentais, sobre a necessidade da política de vizinhança ser uma política de vizinhança abrangente, inclusive, dirigida ao Norte mas dirigida também ao Leste e ao Sul. Deve ser uma política que tenha também em conta as especificidades dos destinatários dessa política. Devemos naturalmente ter em conta as especificidades dos nossos parceiros, as suas especiais necessidades, devemos, naturalmente também de acordo com essas necessidades e com essas especificidades, utilizar os instrumentos que são necessários. O objectivo da Política Europeia de Vizinhança é único e vale para todos os parceiros - é naturalmente o de estabelecer uma parceria que conduza esses países à via do progresso económico e social e ao reforço do Estado de direito e da sua vivência democrática. Devo no entanto dizer que, por vezes, oiço neste fórum e noutros talvez a reflexão, mais que a reflexão, a sugestão e o conselho de porventura aumentarmos os meios, de porventura aumentarmos os instrumentos. São ideias generosas que compreendo, mas devemos também ter a consciência que muitas vezes aumentar os instrumentos ou aumentar os financiamentos, os meios, simplesmente não funciona porque a capacidade de absorção dos países, dos nossos parceiros é limitada. Nós estaríamos naturalmente na primeira linha daqueles que gostariam também de reforçar os meios, mas a verdade é que como vos digo, muitas vezes a capacidade de absorção dos nossos parceiros é limitada e portanto não é por lhes darmos mais meios financeiros que os programas se tornarão mais efectivos e os resultados mais rápidos e mais visíveis. A Comissão tem do meu ponto de vista seleccionado bem as áreas onde devemos constituir parcerias com os Estados que connosco estão nestas associações, tem um leque variadíssimo de áreas onde actua, na área da capacitação administrativa, na área do reforço do sistema judicial, na área do apoio às organizações da sociedade civil, na área do apoio ao ensino e à formação, enfim, é todo um leque de áreas a que esta política de vizinhança se dirige. Como digo, naturalmente que o objectivo único e muito importante é de que esses parceiros possam efectivamente conhecer um desenvolvimento que é também no interesse da própria União Europeia. O Conselho naturalmente continuará a acompanhar com muito interesse as propostas que a Comissão continue a entender submeter à aprovação do Conselho neste âmbito da Política Europeia de Vizinhança e naturalmente sempre também disposto a discutir e a debater com este Parlamento ideias, sugestões, propostas."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, z časových dôvodov budem veľmi stručný, hoci je to zároveň v môj prospech, keďže budem prítomný aj počas hodiny otázok. Bola to dlhá a intenzívna rozprava, o ktorej sa nazdávam, že obsiahla každý zásadný aspekt susedskej politiky. Takisto verím, že sa dosiahol široký konsenzus o základných otázkach, ako požiadavka na susedskú politiku byť komplexnou politikou orientovanou na sever, ale takisto na východ a juh. Musí zohľadňovať špecifické charakteristiky krajín, pre ktoré je určená. Takisto musíme zohľadňovať špecifické charakteristiky a potreby našich partnerov, pretože musíme využívať nevyhnutné nástroje v súlade s týmito potrebami a špecifickými charakteristikami. Európska susedská politika má jediný cieľ, ktorý je pevný pre všetkých partnerov, a tým je vytvorenie partnerstva, ktoré ich povedie k hospodárskemu a sociálnemu pokroku a k posilňovaniu zákonnosti a ich demokracií. Musím povedať, že na tomto a na iných fórach počujem niekedy úvahy alebo návrhy a rady, že by sme možno mali zvýšiť finančné zdroje a možno aj finančné nástroje. Sú to veľkorysé myšlienky, ktoré chápem, musíme si však byť vedomí toho, že zvyšovanie nástrojov alebo zvyšovanie dotácií, t. j. finančných zdrojov, veľmi často nefunguje, pretože absorpčná kapacita našich partnerských krajín je obmedzená. My by sme takisto radi videli nárast financovania, ale pravdou je, že poskytnutie väčších finančných prostriedkov nebude prostriedkom na zefektívnenie programov, ani nepovedie k rýchlejším a viditeľnejším výsledkom. Verím, že Komisia správne vybrala oblasti, v ktorých by sa malo zriadiť partnerstvo s krajinami, ktoré sú s nami v týchto asociáciách. Komisia pôsobí v mnohých oblastiach, vrátane budovania administratívnych kapacít, posilňovania systému súdnictva a poskytovania podpory organizáciám občianskej spoločnosti pre vzdelávanie a odbornú prípravu - čo predstavuje celú škála oblastí, ktorú pokrýva susedská politika. Ako som už povedal, jediným a najdôležitejším cieľom pre týchto partnerov je umožnenie zakúsiť rozvoj, ktorý je zároveň v súlade so záujmami Európskej únie. Rada bude prirodzene pokračovať v pozornom monitorovaní návrhov, ktoré predloží Komisia na ich schválenie v súvislosti s Európskou susedskou politikou, a prirodzene je pripravená diskutovať a debatovať s Parlamentom o predstavách, podnetoch a. návrhoch."@sk19
". Gospod predsednik, gospa komisarka, gospe in gospodje, ker je že pozno, bom kratek, čeprav je to v mojo korist, ker bom sodeloval v času za vprašanja. To je bila dolga in intenzivna razprava, za katero menim, da je zajela vse bistvene vidike sosedske politike. Prav tako menim, da se je sprejel splošni dogovor o temeljnih vprašanjih, kot je potreba, da je sosedska politika izčrpna in vključujoča politika, povezana s severom, vendar tudi z vzhodom in jugom. Prav tako moramo upoštevati posebne značilnosti držav, ki jim je namenjena. Dejansko moramo upoštevati posebne značilnosti naših partnerjev in prav tako uporabiti potrebne instrumente v skladu z navedenimi potrebami in posebnimi značilnostmi. Evropska sosedska politika ima enotni cilj, ki velja za vse partnerje, tj, oblikovanje partnerstva, ki omogoča gospodarski in socialni napredek ter krepi pravno državo in njihove demokracije. Vendar moram povedati, da na tem in drugih forumih včasih slišim pripombo ali dejansko predlog in nasvet, da bi morda morali povečati sredstva in instrumente. Vem, da so to radodarne zamisli, vendar se moramo zavedati, da je povečanje instrumentov ali povečanje financiranje, tj. sredstev, zelo pogosto ni izvedljivo, ker je absorpcijska sposobnost naših partnerjev omejena. Zagotovo bi želeli videti, da se tudi sredstva povečajo, vendar je res, kot sem povedal, da je absorpcijska sposobnost naših partnerjev pogosto zelo omejena, zato zaradi večje količine finančnih sredstev programi ne bodo učinkovitejši ali rezultati hitrejši in vidnejši. Menim, da je Komisija pravilno izbrala območja, na katerih se morajo oblikovati partnerstva z državami, ki so povezana z nami. Komisija deluje na različnih področjih, vključno s krepitvijo upravne zmogljivosti, krepitev pravnega sistema in zagotavljanje podpore za organizacije civilne družbe ter izobraževanje in usposabljanje – sosedska politika vključuje številna področja. Kot sem že povedal, zagotovo je edini in najpomembnejši cilj, da se ti partnerji razvijejo, kar je tudi v interesu Evropske unije. Svet bo seveda še naprej spremljal predloge, ki jih Komisija predloži v potrditev v zvezi z evropsko sosedsko politiko, pri čemer je seveda vedno pripravljen razpravljati in obravnavati zamisli, pobude in predloge s Parlamentom."@sl20
"Herr talman! Herr kommissionsledamot! Mina damer och herrar! På grund av tiden kommer jag att fatta mig myckert kort, även om det är till min fördel eftersom jag kommer att närvara vid frågestunden. Detta har varit en lång och intensiv debatt, som jag tycker har omfattat alla väsentliga aspekter av grannskapspolitiken. Jag anser också att en bred enighet har nåtts i fråga om grundläggande frågor som exempelvis nödvändigheten att grannskapspolitiken är en allsidig och omfattande politik som är inriktad på de norra regionerna men också på de östra och södra regionerna. Grannskapspolitiken måste också beakta de särskilda särdragen hos de länder som den rör. Vi måste naturligtvis beakta våra partners särdrag och behov, precis som vi också måste använda de nödvändiga instrumenten i enlighet med dessa behov och särskilda egenskaper. Den europeiska grannskapspolitiken har ett enda mål som är giltigt för alla partner, vilket är att inrätta ett partnerskap som leder dem mot ekonomiska och sociala framsteg och mot en stärkt rättssäkerhet och starkare demokratier. Jag vill dock säga att här i parlamentet och i andra forum hör jag ibland reflektionen eller till och med förslaget och rådet att vi om möjligt borde öka resurserna och möjligen utöka instrumenten. Det är generösa idéer som jag förstår, men vi måste också vara medvetna om att det ofta inte fungerar att utöka instrumenten eller att öka finansieringen, dvs. resurserna, helt enkelt för att våra partnerländers absorptionsförmåga är begränsad. Vi vill naturligtvis också se en ökning av resurserna, men sanningen är liksom jag sagt att våra partners absorptionsförmåga mycket ofta är begränsad, så att ge dem större finansiella resurser kommer inte att göra programmen mer effektiva eller resultaten snabbare eller synligare. Jag anser att kommissionen har gjort ett riktigt urval av områden inom vilka partnerskap bör inrättas med de länder som är associerade med oss. Kommissionen agerar på ett stort antal områden, däribland administrativt kapacitetsbyggande, förstärkning av rättssystemet och tillhandahållande av stöd till det civila samhällets organisationer och till utbildning och yrkesutbildning – ja, en lång rad områden omfattas av grannskapspolitiken. Liksom jag sagt är det enda och viktigaste målet för dessa partner att få uppleva en utveckling som också ligger i EU:s intresse. Rådet kommer naturligtvis att fortsätta att noga övervaka de förslag som kommissionen lägger fram för godkännande i samband med den europeiska grannskapspolitiken, och är naturligtvis också beredd att diskutera och debattera idéer, uppslag och förslag med parlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph