Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-275"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.32.3-275"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhores Deputados, este é um debate de indiscutível importância e é um debate que temos feito regularmente aqui no Parlamento Europeu. Recordo-me que ao longo da minha presença nestas sessões mensais, a questão das alterações climáticas e da preparação da União Europeia para a Conferência de Bali tem sido um tema recorrente. Efectivamente, isso demonstra a importância que este Parlamento com toda a justiça atribui ao tema, e hoje de manhã, a propósito do nosso debate sobre a globalização, também de novo a questão das alterações climáticas esteve em cima da mesa. Eu referi aqui na minha alocução inicial os seis objectivos fundamentais com os quais a União Europeia partia para a Conferência de Bali. São objectivos claros, definidos, suponho que bem compreendidos e bem apoiados, e naturalmente o nosso objectivo será atingi-los todos. Mas também referi com toda a clareza que este é um processo difícil, complexo, politicamente delicado, mas é evidente que faremos todos os nossos esforços para que, como digo, possamos chegar a uma conclusão. Alguns dos senhores deputados exprimiram a opinião de que eventualmente a União não era tão liderante neste processo como ela própria muitas vezes diz. É uma opinião que eu não posso partilhar, porque se há bloco, se há organização, se há entidade que tem, na prática, dado mostras de ter metas ambiciosas, de procurar ir mais longe, de demonstrar uma efectiva preocupação por um problema que afecta os nossos cidadãos, eu suponho que essa entidade é a União Europeia. Estabelecemos para nós próprios metas de redução de emissões que são inigualáveis e inigualadas em todo o mundo e temos também feito esforços significativos no âmbito da poupança de energia, no âmbito de investimentos nas energias renováveis, etc. Temos, portanto, que ter orgulho no nosso esforço, temos que ter orgulho no nosso trabalho e não deveremos, na nossa opinião, diminuí-lo. Finalmente, gostaria também de referir que tomo boa nota das recomendações, das sugestões feitas na resolução Hassi. Algumas dessas sugestões foram aqui referidas pela Senhora Deputada Elisa Ferreira e, portanto, também não deixará o Conselho de ter em atenção essas recomendações."@pt17
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, toto je rozprava nepochybného významu, jaká se tu v evropském parlamentu opakuje pravidelně. Otázky změn klimatu a příprav Evropské unie na balijskou konferenci jsou opakovaným námětem zasedání v tomto měsíci, kterých jsem se zúčastnil. To jasně podtrhuje význam, který Parlament právem přikládá změně klimatu, a i dnes ráno byla změna klimatu opět na programu v souvislosti s naší rozpravou o globalizaci. Ve svém úvodním projevu jsem odkazoval na šest základních cílů, se kterými jde Evropská unie na balijskou konferenci. Jsou to jasné a vymezené cíle, které jsou, předpokládám, dobře pochopeny a plně přijímány, a naším záměrem bude přirozeně splnit je všechny. Velmi jasně jsem však konstatoval i to, že jde o náročný, složitý a politicky citlivý proces, ale pochopitelné uděláme, co bude v našich silách, abychom dosáhli přijetí závěrů. Někteří kolegové poslanci naznačili, že EU možná nebyla v tomto procesu tím vůdcem, za kterého se často označovala. Nemohu s tímto názorem souhlasit, protože pokud existuje blok států, organizace nebo subjekt, který praktickým způsobem prokázal ambiciózní cíle, úsilí o pokrok a skutečný zájem o tento problém, zasahující naše občany, pak je jím Evropská unie. Stanovili jsme si vlastní cíle ve snižování emisí, které neměly a nemají nikde na světě srovnatelné obdoby, a vyvinuli jsme také významné úsilí šetřit energií, investovat do obnovitelných zdrojů energie atd. Musíme být proto hrdí na své úsilí a naši práci a nesmíme v nich ochabovat. Na závěr bych rád řekl, že jsem vzal na vědomí doporučení a návrhy formulované v usnesení paní Hassiové. Na některé z těchto návrhů tu odkazovala paní Ferreirová a Rada bude mít určitě tato doporučení na paměti."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Dette er en debat af ubestridt vigtighed, som vi med jævne mellemrum har haft her i Europa-Parlamentet. Klimaændringer og EU's forberedelser til Balikonferencen har været et tilbagevendende emne i de månedlige møder, jeg har deltaget i. Det belyser klart den betydning, Parlamentet tillægger emnet, og så sent som i morges var klimaændringer på dagsordenen igen i forbindelse med vores debat om globaliseringen. I min åbningstale nævnte jeg de seks fundamentale målsætninger, som EU vil fremlægge på Balikonferencen. Disse målsætninger er klare og veldefinerede, og jeg antager, at der er en god forståelse for og fuld opbakning til dem, og naturligvis vil vores mål være at nå dem alle. Jeg udtrykte dog også i klare vendinger, at det er en vanskelig, kompleks og politisk følsom proces, men vi vil selvfølgelig gøre vores yderste for at nå frem til et resultat. Nogle af mine kolleger har antydet, at EU måske ikke har været den leder, den ofte har hævdet at være i denne proces. Jeg deler ikke dette synspunkt, fordi hvis der er en blok, en organisation eller en enhed, der har vist håndgribelige tegn på at have ambitiøse mål, på at ville gå længere og udvise et reelt ansvar for et problem, der berører vores borgere, så er denne enhed EU. Vi har indført vores egne mål for emissionsnedbringelser, der ikke kan tangeres og ikke er blevet tangeret noget andet sted i verden, og vi har også ydet en væsentlig indsats for at spare energi, investere i vedvarende energikilder osv. Vi må derfor være stolte af vores indsats og vores arbejde, og vi må ikke slække på denne indsats. Til sidst vil jeg også gerne sige, at vi har noteret os de anbefalinger og de forslag, der er blevet fremsat i fru Hassis betænkning. Nogle af disse forslag henviste fru Ferreira til her, og Rådet vil helt afgjort tage hensyn til anbefalingerne."@da2
". − Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Wir führen unbestritten eine Aussprache von großer Bedeutung, wie wir sie hier, im Europäischen Parlament, regelmäßig führen. Die Frage des Klimawandels und der Vorbereitungen der Europäischen Union auf die Konferenz von Bali ist in diesen monatlichen Sitzungen, an denen ich teilgenommen habe, immer wieder aufgeworfen worden. Das ist ein deutliches Zeichen für die Bedeutung, die ihr das Parlament zu Recht beimisst. Erst heute Morgen stand der Klimawandel im Zusammenhang mit unserer Aussprache über die Globalisierung erneut auf der Tagesordnung. In meiner Eröffnungsrede habe ich mich auf die sechs grundlegenden Ziele bezogen, mit denen die Europäische Union nach Bali reisen wird. Das sind klar definierte Ziele, von denen ich annehme, dass sie verstanden und allesamt befürwortet werden. Unser Bestreben wird es natürlich sein, sie alle zu erreichen. Allerdings habe ich auch ganz klar gesagt, dass dies ein schwieriger, komplexer und politisch sensibler Prozess ist, wir aber unser Bestes geben werden, um zu einem Abschluss zu kommen. Einige Kolleginnen und Kollegen haben die Frage aufgeworfen, dass die EU in diesem Prozess möglicherweise nicht, wie sie häufig behauptet, die Führungsrolle gespielt hat. Ich kann diese Auffassung nicht teilen, denn wenn es einen Zusammenschluss, eine Organisation oder eine Einheit gibt, die buchstäblich gezeigt hat, dass sie ehrgeizige Ziele verfolgt, weiter gehen möchte und sich wirklich um ein Problem sorgt, das unsere Bürger berührt, dann ist das die Europäische Union. Wir haben unsere eigenen Ziele zur Senkung der Emissionen festgelegt, die nirgendwo auf der Welt ebenso hoch gesteckt sein können und sind, und wir haben bedeutende Schritte zur Einsparung von Energie, zur Investition in erneuerbare Energien usw. getan. Deshalb müssen wir auf unsere Bemühungen und unsere Arbeit stolz sein und sie nicht herunterspielen. Abschließend möchte ich sagen, dass ich die Empfehlungen und Vorschläge der Entschließung von Frau Hassis zur Kenntnis genommen habe. Einige dieser Vorschläge hat Frau Ferreira bereits angesprochen, und der Rat wird die Empfehlungen mit Sicherheit berücksichtigen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μια συζήτηση αδιαμφισβήτητης σημασίας που είχαμε τακτικά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα της αλλαγής του κλίματος και η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάσκεψη στο Μπαλί υπήρξε ένα θέμα που επανερχόταν κατά τη διάρκεια αυτών των μηνιαίων συνόδων στις οποίες συμμετείχα. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει με σαφήνεια τη σημασία την οποία δικαίως το Κοινοβούλιο αποδίδει στο θέμα αυτό, και σήμερα το πρωί η αλλαγή του κλίματος ήταν ακόμη μια φορά στην ημερήσια διάταξη σε σχέση με τη συζήτησή μας για την παγκοσμιοποίηση. Στην εισαγωγική ομιλία μου αναφέρθηκα στους έξι θεμελιώδεις στόχους που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στη διάσκεψη του Μπαλί. Είναι σαφείς και προσδιορισμένοι στόχοι, οι οποίοι υποθέτω κατανοούνται και υιοθετούνται πλήρως, και φυσικά στόχος μας θα είναι να τους πετύχουμε όλους. Δήλωσα, ωστόσο, επίσης με ιδιαίτερη σαφήνεια, ότι αυτή είναι μια δύσκολη, σύνθετη και πολιτικά λεπτή διαδικασία, αλλά ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ορισμένοι βουλευτές υπονόησαν ότι η ΕΕ μπορεί να μην είναι η ηγέτιδα που συχνά ισχυριζόταν ότι είναι στη διαδικασία αυτή. Δεν μπορώ να συμμεριστώ την άποψη αυτή, διότι αν υπάρχει μια ομάδα κρατών, ένας οργανισμός, μια οντότητα που έχει να επιδείξει πρακτικές αποδείξεις ότι έχει φιλόδοξους στόχους, ότι επιδιώκει να προχωρήσει περισσότερο και έχει επιδείξει πραγματικό ενδιαφέρον για ένα πρόβλημα που αφορά τους συμπολίτες μας, τότε αυτή η οντότητα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε καθορίσει δικούς μας στόχους μείωσης που κανείς δεν μπορεί να τους συναγωνιστεί και δεν έχουν υπάρξει πουθενά στον κόσμο στόχοι εξίσου υψηλοί, ενώ έχουμε επίσης καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες να εξοικονομούμε ενέργεια, να επενδύουμε σε ανανεώσιμες πηγές, κλπ. Κατά συνέπεια πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τις προσπάθειές μας και το έργο μας και δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε την αξία τους. Τέλος, θα ήθελα επίσης να πω ότι σημείωσα τις συστάσεις και τις προτάσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα της κ. Hassi. Σε ορισμένες από αυτές τις προτάσεις έγινε αναφορά εδώ από την κ. Ferreira, και το Συμβούλιο βεβαίως θα έχει κατά νου τις συστάσεις αυτές."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, this is a debate of unquestioned importance that we have had regularly here in the European Parliament. The issue of climate change and the European Union’s preparations for the Bali Conference have been a recurring theme during these monthly sessions that I have attended. That clearly highlights the importance Parliament rightly attaches to it, and only this morning climate change was on the agenda once more in connection with our debate on globalisation. In my opening speech I referred to the six fundamental objectives the European Union is taking to the Bali Conference. These are clear and defined objectives which I assume are well understood and fully endorsed, and naturally our aim will be to achieve them all. I also stated very clearly, however, that this is a difficult, complex and politically delicate process, but we will obviously do our utmost to reach a conclusion. Some fellow Members have suggested that the EU may not have been the leader it has often claimed to be in this process. I cannot share that opinion, because if there is a bloc, organisation or entity that has shown practical signs of having ambitious targets, of seeking to go further and of showing a real concern for a problem that affects our citizens, then that entity is the European Union. We have established our own emission reduction goals that cannot be and have not been equalled anywhere in the world, and we have also made significant efforts to save energy, to invest in renewable energies, etc. We must therefore be proud of our efforts and of our work and must not slacken them. Finally, I would also like to say that I have taken note of the recommendations and suggestions made in Mrs Hassi’s resolution. Some of those suggestions were referred to here by Mrs Ferreira, and the Council will certainly bear the recommendations in mind."@en4
". Señora Presidenta, Comisario, Señorías, éste es un debate de incuestionable importancia que ya se ha producido en otras ocasiones en el Parlamento Europeo. El tema del cambio climático y los preparativos de la Unión Europea para la Conferencia de Bali ha sido recurrente durante las sesiones mensuales a las que he asistido. Este hecho destaca con total claridad la importancia que el Parlamento le concede tan acertadamente. Esta misma mañana el cambio climático estaba en otro punto del orden del día, concretamente en nuestro debate sobre la globalización. En mi discurso de apertura me he referido a los seis objetivos fundamentales que la Unión Europea tiene en la Conferencia de Bali. Se trata de objetivos claros y definidos que creo que se comprenden perfectamente y reciben un apoyo total y, obviamente, nuestro propósito es lograr la consecución de todos ellos. No obstante, también he expuesto claramente que éste es un proceso complejo, difícil y delicado desde el punto de vista político, aunque, por supuesto, haremos todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para llegar a un acuerdo. Algunos diputados al PE han sugerido que la UE podría no ocupar una posición tan clara de liderazgo en este proceso como ella misma ha afirmado en reiteradas ocasiones. No puedo compartir esta opinión ya que si hay un bloque, organización o entidad que haya demostrado de un modo práctico que posee objetivos ambiciosos, que desea ir más allá y que muestra una verdadera preocupación por un problema que afecta a nuestros ciudadanos, esa entidad es la Unión Europea. Hemos determinado nuestras propias metas de reducción de emisiones, unas metas que no pueden y no han sido igualadas en ninguna parte del mundo, y también hemos hecho importantes esfuerzos para ahorrar energía, invertir en energía renovable, etc. Por lo tanto, debemos estar orgullosos de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo y no debemos reducirlos. Finalmente, también me gustaría decir que he tomado nota de las recomendaciones y sugerencias que se incluyen en la resolución de la señora Hassi. La señora Ferreira ha mencionado aquí algunas de esas sugerencias y sin duda alguna el Consejo las tendrá en cuenta."@es21
"Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad, see on kahtlemata üks väga tähtis arutelu, mida me regulaarselt siin Euroopa Parlamendis pidanud oleme. Kliimamuutuse küsimus ning Euroopa Liidu ettevalmistused Bali konverentsiks on olnud viimastel igakuistel istungitel, millest osa võtnud olen, korduv teema. Seega on selge, miks parlament seda teemat õigustatult väga tähtsaks peab, ning isegi täna hommikul oli kliimamuutus taas ajakavasse kaasatud seoses aruteluga globaliseerumise üle. Avakõnes viitasin kuuele põhisihile, millega Euroopa Liit Bali konverentsile läheb. Need on selged ja defineeritud eesmärgid, mida eeldatavalt kõik mõistavad ja täielikult toetavad, ning loomulikult on meie eesmärk nende kõigini jõuda. Samuti väitsin väga selgelt, et see on raske, keeruline ning poliitiliselt delikaatne protsess, aga anname lõpplahenduseni jõudmiseks ilmselgelt endast kõik. Mõned kolleegid on väitnud, et Euroopa Liit ei ole olnud selles protsessis nõnda eesrindlik, nagu tihti väidetakse. Mina ei jaga seda arvamust, sest kui on olemas blokk riike, organisatsioon või institutsioon, mis on tõestanud, et on praktiline omada ambitsioonikaid sihtmärke, mis on näidanud üles tõelist muret probleemi üle, mis mõjutab meie kodanikke, siis see on Euroopa Liit. Me oleme seadnud üles isiklikud emissioonivähendamise eesmärgid ning mitte kusagil maailmas ei ole neile samas mahus vastatud. Samuti oleme teinud märkimisväärseid jõupingutusi energia säästmiseks, investeerinud taaskasutatavatesse energiatesse jne. Peame seega olema uhked oma jõupingutuste ning töö üle, mitte nende tähendust vähendama. Lõpetuseks tahaksin öelda, et jätan kindlasti meelde kõik pr Hassi soovitused ning ettepanekud. Proua Ferreira viitas täna osale neist ettepanekutest ning nõukogu peab neid kindlasti meeles."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, tämä aihe on kiistattoman tärkeä, ja olemme keskustelleet siitä säännöllisesti täällä Euroopan parlamentissa. Ilmastonmuutos ja Euroopan unionin valmistelut Balin konferenssia varten ovat olleet toistuva aihe niissä kuukausittaisissa istunnoissa, joihin olen osallistunut. Tämä korostaa sitä, kuinka tärkeänä parlamentti syystäkin aihetta pitää, ja tänä aamuna ilmastonmuutos oli jälleen esityslistalla globalisaatiota koskevan keskustelumme yhteydessä. Avauspuheenvuorossani viittasin kuuteen perustavoitteeseen, jotka Euroopan unioni vie mukanaan Balin konferenssiin. Ne ovat selviä ja tarkoin määriteltyjä tavoitteita, jotka olettaakseni ymmärretään hyvin ja hyväksytään, ja pyrimme luonnollisesti saavuttamaan ne kaikki. Totesin kuitenkin myös hyvin selvästi, että tämä on vaikea, monitahoinen ja poliittisesti herkkä prosessi, mutta teemme tietenkin kaikkemme, jotta pääsemme tulokseen. Jotkut parlamentin jäsenet ovat vihjanneet, että EU ei ehkä ole ollut se johtaja, joka se usein on väittänyt olevansa tässä prosessissa. En voi yhtyä tähän näkemykseen, sillä jos jokin blokki, organisaatio tai elin on osoittanut käytännön merkkejä kunnianhimoisista tavoitteista, halua mennä pidemmälle sekä todellista huolta kansalaistemme ongelmista, niin juuri Euroopan unioni. Me olemme asettaneet omat päästövähennystavoitteemme, jonka veroisia ei ole asetettu missään muualla, ja olemme myös toteuttaneet merkittäviä toimia energian säästämiseksi, uusiutuviin energialähteisiin investoimiseksi ja niin edelleen. Meillä on syytä olla ylpeitä tekemästämme työstä, emmekä saa hellittää otettamme. Lopuksi totean, että olen pannut merkille Satu Hassin päätöslauselmassa esitetyt suositukset ja ehdotukset. Elisa Ferreira viittasi puheenvuorossaan eräisiin ehdotuksista, ja neuvosto pitää suositukset varmasti mielessä."@fi7
"Madame la Présidente, M. le Commissaire, mesdames et messieurs, il s’agit là d’un débat d’une importance indiscutable que nous tenons régulièrement ici au Parlement européen. La question du changement climatique et les préparations de l’Union européenne pour la conférence de Bali ont été un thème récurrent des sessions mensuelles auxquelles j’ai assisté. Cela prouve clairement l’importance que le Parlement, à juste titre, y attache. Rien que ce matin, le changement climatique était à nouveau à l’ordre du jour, en rapport avec notre débat sur la mondialisation. Dans mon discours d’ouverture, j’ai fait référence aux six objectifs fondamentaux que l’Union européenne s’est fixée pour la conférence de Bali. Il s’agit d’objectifs clairs et bien définis qui, je suppose, sont bien compris et pleinement approuvés, et naturellement notre but sera de tous les réaliser. J’ai aussi très clairement affirmé que c’est cependant un processus difficile, complexe et politiquement délicat, mais nous ferons évidemment notre possible pour parvenir à une conclusion. Certains collègues ont suggéré que l’UE pourrait ne pas être le leader qu’elle a souvent affirmé être dans ce débat. Je ne partage pas cette opinion, car s’il y a un bloc, une organisation ou une entité qui a prouvé dans les faits qu’elle avait des objectifs ambitieux, qu’elle voulait essayer d’aller plus loin, et qui a fait preuve d’une réelle préoccupation pour un problème qui touche tous les citoyens, c’est bien l’Union européenne. Nous avons défini nos propres objectifs de réduction des émissions qui ne peuvent et n’ont jamais été égalés ailleurs dans le monde, et nous avons aussi fait des efforts significatifs pour économiser l’énergie, pour investir dans les énergies renouvelables, etc. Nous devons donc être fiers de notre travail et de nos efforts, et nous ne devons pas les relâcher. Enfin, j’aimerais aussi dire que j’ai pris note des recommandations et des suggestions faites dans la résolution de M Hassi. Certaines de ces suggestions ont été présentées par M Ferreira, et le Conseil en tiendra certainement compte."@fr8
". Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, ez az Európai Parlamentben rendszeresen folytatott vitánk megkérdőjelezhetetlen jelentőségű. Az éghajlatváltozás kérdése és az Európai Uniónak a Balin tartandó konferenciára való felkészülése visszatérő téma volt a részvételemmel zajló havi üléseken. Ez egyértelműen rávilágít arra, hogy a Parlament – helyesen – mekkora jelentőséget tulajdonít a kérdésnek, és csak ma délelőtt az éghajlatváltozás még egyszer napirendre került a globalizációról folytatott vitánkkal kapcsolatban. Megnyitó beszédemben utaltam arra a hat alapvető célra, amelyeket az Európai Unió a Balin tartandó konferenciára tűz ki. Ezek egyértelmű és meghatározott célkitűzések, amelyeket feltételezem, hogy mindenki ért és teljes mértékben támogat, és természetesen az lesz a célunk, hogy ezek mindegyikét megvalósítsuk. Nagyon egyértelműen kifejezésre juttattam azonban azt is, hogy ez egy nehéz, bonyolult és politikailag kényes folyamat, de nyilvánvalóan a lehető legtöbbet megteszünk egy végeredmény eléréséért. Néhány képviselő azt sugallta, hogy az EU esetlegesen nem az általa gyakran állított vezető szerepet töltötte be ebben a folyamatban. Nem tudok egyetérteni ezzel a véleménnyel, mert ha létezik egy olyan tömörülés, szervezet vagy jogi személy, amely gyakorlati jeleit mutatta annak, hogy vannak nagyra törő céljai, hogy továbblépésre törekszik, és valódi érdeklődést mutat egy olyan probléma iránt, amely érinti a polgárainkat, akkor ez a jogi személy az Európai Unió. Meghatároztuk saját kibocsátás-csökkentési céljainkat, amelyeknek sehol a világon nincs és nem is volt párjuk, és számottevő erőfeszítéseket is tettünk az energia-megtakarítás, a megújuló energiaforrásokba való befektetés stb. érdekében. Ezért büszkének kell lennünk erőfeszítéseinkre és munkánkra, és nem csökkenthetjük azokat. Végezetül azt is szeretném elmondani, hogy tudomásul vettem a Hassi asszony állásfoglalásában megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. E javaslatok közül néhányra utalt itt Ferreira asszony is, és a Tanács minden bizonnyal figyelembe fogja venni az ajánlásokat."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, questa è una discussione di indiscutibile importanza che abbiamo già tenuto con regolarità qui nel Parlamento europeo. La questione del cambiamento climatico e dei preparativi dell’Unione europea per la conferenza di Bali ha costituito un tema ricorrente durante le sessioni mensili a cui ho partecipato. Ciò evidenzia chiaramente l’importanza che giustamente il Parlamento attribuisce alla questione e anche questa mattina il cambiamento climatico era ancora una volta all’ordine del giorno in relazione alla nostra discussione sulla globalizzazione. Nel mio discorso di apertura ho fatto cenno ai sei obiettivi fondamentali che l’Unione europea porterà alla conferenza di Bali. Si tratta di obiettivi chiari e definiti che presumo siano ben noti e sottoscritti appieno, e ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di conseguirli tutti. Tuttavia ho inoltre detto molto chiaramente che si tratta di un processo difficile, complesso e politicamente delicato, tuttavia faremo sicuramente il massimo per raggiungere una conclusione. Alcuni parlamentari hanno suggerito che l’UE potrebbe non essere stata, in questo processo, il che spesso si è vantata di essere. Non posso essere d’accordo in quanto se vi è un blocco, un’organizzazione o un’entità che ha dimostrato concretamente di avere traguardi ambiziosi, di cercare di fare progressi e di mostrare una reale preoccupazione per un problema che riguarda i nostri cittadini, ebbene è l’Unione europea. Noi abbiamo fissato i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni che non possono essere e non sono stati eguagliati in nessun’altra parte del mondo e abbiamo inoltre fatto sforzi significativi per risparmiare energia, per investire nelle energie rinnovabili, eccetera. Dobbiamo pertanto andare fieri dei nostri sforzi e del nostro lavoro e non dobbiamo abbassare la guardia. Infine vorrei anche dire che ho preso nota delle raccomandazioni e dei suggerimenti contenuti nella risoluzione dell’onorevole Hassi. Alcuni di tali suggerimenti sono stati richiamati dall’onorevole Ferreira e il Consiglio terrà sicuramente a mente tali raccomandazioni."@it12
"Pone Pirmininke, Komisare, ponai ir ponios, Europos Parlamente reguliariai vyksta diskusija šiuo neabejotinai svarbiu klausimu. Su klimato kaita ir Europos Sąjungos pasirengimu Balio konferencijai susiję klausimai buvo svarstomi visuose kas mėnesį vykusiuose posėdžiuose, kuriuose man teko dalyvauti. Tai akivaizdžiai byloja apie tai, kad Parlamentas teikia labai daug svarbos šiai temai, nes net šį rytą klimato kaitos klausimas vėl buvo svarstomas mūsų diskusijos globalizacijos tema ribose. Savo įžanginėje kalboje aš paminėjau šešis pagrindinius tikslus, kurių Europos Sąjunga sieks Balio konferencijoje. Tai yra aiškiai apibrėžti tikslai, kurie, mano manymu, yra gerai suprasti ir visiškai patvirtinti, ir savaime aišku, kad mes sieksime juos įgyvendinti. Tačiau aš taip pat aiškiai pareiškiau, kad tai yra sudėtingas, sudėtinis ir politiniu požiūriu subtilus procesas, bet mes dėsime visas pastangas, kad šis procesas būtų sėkmingai užbaigtas. Kai kurie kolegos Parlamente išreiškė savo abejones, ar Europos Sąjunga turi pagrindo manyti atliekanti vadovaujantį vaidmenį šiame procese. Aš negaliu pritarti šiai nuomonei, nes jeigu ir yra blokas, organizacija ar subjektas, kuris praktikoje parodė, kad siekia plataus užmojo tikslų, nori eiti toliau ir rodo tikrą susirūpinimą problema, kuri jaudina piliečius, tai tas subjektas yra Europos Sąjunga. Mes užsibrėžėme pasaulio mastu neprilygstamus taršos mažinimo savo viduje tikslus, taip pat daug ką darome energijos taupymo srityje, investuojame į atsinaujinančius energijos šaltinius ir pan. Todėl mes turime pagrindo didžiuotis savo pastangomis ir darbu ir turime jį tęsti. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad atkreipiau dėmesį į ponios Hassi parengtoje rezoliucijoje pateiktas rekomendacijas ir patarimus. Kai kuriuos iš šių patarimų taip pat pateikė ponia Ferreira, ir Taryba, be abejo, atsižvelgs į šias rekomendacijas."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi, šīs ir neapšaubāmi nozīmīgas debates, kādas šeit, Eiropas Parlamentā, ir notikušas regulāri. Klimata pārmaiņu jautājums un Eiropas Savienības gatavošanās Bali konferencei ir tēma, kas ir atkārtojusies vairākas reizes šajās reizi mēnesī notiekošajās sesijās, ko es esmu apmeklējis. Tas skaidri norāda uz nozīmīgumu, ko Parlaments pamatoti piešķir šim jautājumam, bet tikai šorīt klimata pārmaiņas tika atkal ietvertas darba kārtībā saistībā ar mūsu debatēm par globalizāciju. Savā sēdes atklāšanas runā es atsaucos uz sešiem galvenajiem ES mērķiem saistībā ar Bali konferenci. Tie ir skaidri un noteikti mērķi, kas, es tā pieņemu, ir labi izprasti un pilnībā apstiprināti, un, protams, mūsu nolūks ir sasniegt visus šos mērķus. Tomēr es ļoti skaidri arī norādīju uz to, ka šis ir sarežģīts, komplekss un politiski delikāts process, bet mēs, protams, darīsim visu iespējamo, lai noslēgtu šo procesu. Daži godājamie deputāti ierosināja, ka ES varētu neizvirzīties līderpozīcijā, kā to pati ES bieži ir centusies darīt šajā procesā. Es nevaru tam piekrist, jo, ja ir izveidota tāda apvienība, organizācija vai vienība, kas ir signalizējusi par saviem vērienīgajiem mērķiem saistībā ar virzību uz priekšu un patiesām bažām par problēmu, kas skar mūsu iedzīvotājus, tad tā ir Eiropas Savienība. Mēs esam noteikuši paši savus emisiju samazināšanas mērķus, kuriem nevar būt un nav līdzīgu visā pasaulē, un mēs esam pielikuši lielas pūles, lai ietaupītu enerģiju, ieguldītu atjaunojamās enerģijas jomā utt. Tādēļ mums jābūt lepniem par saviem centieniem un savu darbu, un mēs nedrīkstam atslābt. Visbeidzot es vēlētos arī pateikt, ka esmu ņēmis vērā ieteikumus un ierosinājumus, kas izteikti rezolūcijā. Dažus šos ierosinājumus pieminēja un Padome noteikti ņems vērā ieteikumus."@lv13
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhores Deputados, este é um debate de indiscutível importância e é um debate que temos feito regularmente aqui no Parlamento Europeu. Recordo-me que ao longo da minha presença nestas sessões mensais, a questão das alterações climáticas e da preparação da União Europeia para a Conferência de Bali tem sido um tema recorrente. Efectivamente, isso demonstra a importância que este Parlamento com toda a justiça atribui ao tema, e hoje de manhã, a propósito do nosso debate sobre a globalização, também de novo a questão das alterações climáticas esteve em cima da mesa. Eu referi aqui na minha alocução inicial os seis objectivos fundamentais com os quais a União Europeia partia para a Conferência de Bali. São objectivos claros, definidos, suponho que bem compreendidos e bem apoiados, e naturalmente o nosso objectivo será atingi-los todos. Mas também referi com toda a clareza que este é um processo difícil, complexo, politicamente delicado, mas é evidente que faremos todos os nossos esforços para que, como digo, possamos chegar a uma conclusão. Alguns dos senhores deputados exprimiram a opinião de que eventualmente a União não era tão liderante neste processo como ela própria muitas vezes diz. É uma opinião que eu não posso partilhar, porque se há bloco, se há organização, se há entidade que tem, na prática, dado mostras de ter metas ambiciosas, de procurar ir mais longe, de demonstrar uma efectiva preocupação por um problema que afecta os nossos cidadãos, eu suponho que essa entidade é a União Europeia. Estabelecemos para nós próprios metas de redução de emissões que são inigualáveis e inigualadas em todo o mundo e temos também feito esforços significativos no âmbito da poupança de energia, no âmbito de investimentos nas energias renováveis, etc. Temos, portanto, que ter orgulho no nosso esforço, temos que ter orgulho no nosso trabalho e não deveremos, na nossa opinião, diminuí-lo. Finalmente, gostaria também de referir que tomo boa nota das recomendações, das sugestões feitas na resolução Hassi. Algumas dessas sugestões foram aqui referidas pela Senhora Deputada Elisa Ferreira e, portanto, também não deixará o Conselho de ter em atenção essas recomendações."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, dit is een debat van evident belang dat we hier in het Europees Parlement geregeld hebben gevoerd. Het onderwerp van de klimaatverandering en de voorbereidingen van de EU op de conferentie op Bali zijn een terugkerend thema geweest tijdens de maandelijkse vergaderingen die ik heb bezocht. Dat laat duidelijk het belang zien dat het Parlement er terecht in stelt, en vanochtend nog stond de klimaatverandering ook weer op de agenda in verband met ons debat over de globalisering. In mijn openingstoespraak heb ik zes fundamentele doelstellingen genoemd die de Europese Unie meeneemt naar de conferentie op Bali. Dit zijn heldere en vastomlijnde doelstellingen waarvan ik aanneem dat ze goed worden begrepen en van harte gesteund en uiteraard zullen we ernaar streven ze allemaal te bereiken. Ik heb echter ook heel duidelijk gesteld dat dit een moeilijk, complex en politiek delicaat proces is, maar we zullen natuurlijk ons uiterste best doen om tot een conclusie te komen. Sommige afgevaardigden hebben gesuggereerd dat de EU in dit proces misschien niet de leider is geweest die ze vaak heeft beweerd te zijn. Ik deel die mening niet, want als er één blok, organisatie of entiteit is die in de praktijk heeft laten blijken ambitieuze doelen te hebben, verder te willen gaan en echte bezorgdheid te laten zien over een probleem dat onze burgers raakt, dan is het de Europese Unie wel. We hebben onze eigen doelen voor uitstootvermindering vastgesteld die nergens ter wereld zijn geëvenaard of dat kunnen worden, en we hebben significante inspanningen geleverd om energie te besparen, in hernieuwbare energie te investeren enzovoort. Daarom moeten we trots zijn op onze inspanningen en op ons werk en ze niet laten verslappen. Tot slot zou ik ook willen zeggen dat ik kennis heb genomen van de aanbevelingen en suggesties die in de resolutie van mevrouw Hassi worden gedaan. Naar sommige van die suggesties werd hier verwezen door mevrouw Ferreira en de Raad zal de aanbevelingen zeker in gedachten houden."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Debata ta ma niekwestionowane znaczenie i pojawia się ona regularnie tu w Parlamencie Europejskim. Kwestia zmian klimatu i przygotowań Unii Europejskiej do konferencji na Bali powracała w tym miesiącu w czasie tych sesji, w których brałem udział. To wyraźnie naświetla wagę, jaką Parlament słusznie przywiązuje do tego problemu, a dzisiaj rano zmiany klimatu znowu zostały umieszczone w porządku obrad w związku z naszą debatą w sprawie globalizacji. W moim przemówieniu otwierającym odniosłem się do sześciu podstawowych celów Unii Europejskiej odnośnie do konferencji na Bali. To wyraźne i jasno określone cele, które – jak zakładam – zyskały pełne zrozumienie i poparcie. Oczywiście zamierzamy je osiągnąć. Jednak stwierdziłem również wyraźnie, że jest to trudny, złożony i delikatny z politycznego punktu widzenia proces, ale zrobimy, co w naszej mocy, by go zakończyć. Niektórzy posłowie sugerowali, że UE mogła nie być przywódcą, tak jak ją nazywano w tym procesie. Nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ: jeżeli istnieje blok, organizacja lub podmiot, który, co widać w praktyce, stawia sobie ambitne cele, szuka możliwości rozwoju i okazuje prawdziwą troskę o problemy, nurtujące naszych obywateli, to podmiotem tym jest Unia Europejska. Ustanowiliśmy własne cele ograniczenia emisji, które nie mają i nie miały sobie równych na świecie, podjęliśmy również istotne wysiłki, by oszczędzić energię, inwestować w odnawialne źródła energii itp. Dlatego też powinniśmy być dumni z tych wysiłków i z naszej pracy i nie możemy ich teraz rozluźnić. Na koniec chciałbym powiedzieć, że odnotowałem zalecenia i sugestie autorstwa pani poseł Hassi, zawarte w jej sprawozdaniu. Niektóre z nich przytoczyła tutaj pani poseł Ferreira. Rada z pewnością będzie o nich pamiętać."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhores Deputados, este é um debate de indiscutível importância e é um debate que temos feito regularmente aqui no Parlamento Europeu. Recordo-me que ao longo da minha presença nestas sessões mensais, a questão das alterações climáticas e da preparação da União Europeia para a Conferência de Bali tem sido um tema recorrente. Efectivamente, isso demonstra a importância que este Parlamento com toda a justiça atribui ao tema, e hoje de manhã, a propósito do nosso debate sobre a globalização, também de novo a questão das alterações climáticas esteve em cima da mesa. Eu referi aqui na minha alocução inicial os seis objectivos fundamentais com os quais a União Europeia partia para a Conferência de Bali. São objectivos claros, definidos, suponho que bem compreendidos e bem apoiados, e naturalmente o nosso objectivo será atingi-los todos. Mas também referi com toda a clareza que este é um processo difícil, complexo, politicamente delicado, mas é evidente que faremos todos os nossos esforços para que, como digo, possamos chegar a uma conclusão. Alguns dos senhores deputados exprimiram a opinião de que eventualmente a União não era tão liderante neste processo como ela própria muitas vezes diz. É uma opinião que eu não posso partilhar, porque se há bloco, se há organização, se há entidade que tem, na prática, dado mostras de ter metas ambiciosas, de procurar ir mais longe, de demonstrar uma efectiva preocupação por um problema que afecta os nossos cidadãos, eu suponho que essa entidade é a União Europeia. Estabelecemos para nós próprios metas de redução de emissões que são inigualáveis e inigualadas em todo o mundo e temos também feito esforços significativos no âmbito da poupança de energia, no âmbito de investimentos nas energias renováveis, etc. Temos, portanto, que ter orgulho no nosso esforço, temos que ter orgulho no nosso trabalho e não deveremos, na nossa opinião, diminuí-lo. Finalmente, gostaria também de referir que tomo boa nota das recomendações, das sugestões feitas na resolução Hassi. Algumas dessas sugestões foram aqui referidas pela Senhora Deputada Elisa Ferreira e, portanto, também não deixará o Conselho de ter em atenção essas recomendações."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, toto je rozprava nespochybňovaného významu, aká sa tu v Európskom parlamente opakuje pravidelne. Otázka klimatických zmien a príprav Európskej únie na balijskú konferenciu boli opakujúcim sa námetom týchto mesačných zasadnutí, ktorých som sa zúčastnil. To jasne zvýrazňuje význam, ktorý jej Parlament správne prikladá, a len toto ráno bola zmena klímy zase na programe v súvislosti s našou rozpravou o globalizácii. Vo svojom úvodnom príhovore som odkazoval na šesť základných cieľov, s ktorými ide Európska únia na balijskú konferenciu. Sú to jasné a vymedzené ciele, ktoré sú, predpokladám, dobre pochopené a plne akceptované, a naším zámerom bude prirodzene splniť ich všetky. Veľmi jasne som však konštatoval i to, že ide o náročný, zložitý a politicky delikátny proces, ale pochopiteľne urobíme, čo bude v našich silách, aby sme dosiahli prijatie záverov. Niektorí kolegovia poslanci naznačili, že EÚ možno nebola v tomto procese tým lídrom, za ktorého sa často označovala. Nemôžem s týmto názorom súhlasiť, pretože ak existuje blok štátov, organizácia alebo subjekt, ktorý praktickým spôsobom preukázal ambiciózne ciele, úsilie o napredovanie a skutočný záujem o problém, ktorý zasahuje našich občanov, potom je týmto subjektom Európska únia. Stanovili sme si naše vlastné ciele v znižovaní emisií, ktoré nemali a nemajú nikde na svete rovnocennú obdobu, a podnikli sme tiež významnú snahu šetriť energiou, investovať do obnoviteľných zdrojov energie atď. Musíme byť preto hrdí na naše úsilie a našu prácu a nesmieme v nich ochabovať. Na záver by som rád povedal, že som zaznamenal odporúčania a návrhy formulované v uznesení pani Hassiovej. Na niektoré z týchto návrhov tu odkazovala pani Ferreirová a Rada bude mať určite tieto odporúčania na pamäti."@sk19
". Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, to je v Evropskem parlamentu zelo pomembna redna razprava. Vprašanje podnebnih sprememb in priprave Evropske unije na konferenco na Baliju so bili stalna tema mesečnih zasedanj, ki sem se jih udeležil. To jasno poudarja njihovo pomembnost in danes ponovno razpravljamo o podnebnih spremembah v povezavi z našo razpravo o globalizaciji. V svojem uvodnem govoru sem omenil šest temeljnih ciljev, ki jih bo Evropska unija predstavila na konferenci na Baliju. To so jasni in natančni cilji, za katere menim, da so razumljivi in jih tudi v celoti podpiramo ter si prizadevamo, da bomo dosegli vsakega od njih. Vendar sem poleg tega jasno navedel, da je to težaven, zapleten in politično občutljiv proces, pri čemer si bomo seveda kar najbolj prizadevali za sprejetje sklepa. Nekateri kolegi poslanci so predlagali, da mogoče EU na tem področju ni bila vodilna sila, kot je bilo pogosto zagotavljano. S tem mnenjem se ne morem strinjati, ker če obstaja zveza, organizacija ali entiteta, ki je pokazala znake ambicioznih ciljev, prizadevanje za napredek in resnično zaskrbljenost glede vprašanja, ki vpliva na naše državljane, potem je to Evropska unija. Oblikovali smo lastne cilje za zmanjšanje emisij, ki jih niso in jih ne morejo izenačiti nikjer na svetu, prav tako smo si znatno prizadevali za varčevanje z energijo, vlaganje v obnovljive vire energije itd. Zato moramo biti ponosni na naš trud in delo ter pri tem ne smemo popuščati. Končno, zabeležil sem priporočila in predloge iz resolucije gospe Hassi. Nekatere predloge je danes izpostavila gospa Ferreira, pri čemer jih bo Svet zagotovo upošteval."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det här är en debatt av obestridd betydelse som vi regelbundet har här i Europaparlamentet. Frågan om klimatförändring och EU:s förberedelser inför Balikonferensen har varit ett återkommande tema under dessa månatliga sammanträden där jag deltagit. Det är ett tydligt bevis för den vikt som parlamentet med rätta fäster vid frågan, och nu på förmiddagen var klimatförändringen återigen på agendan i samband med debatten om globaliseringen. I mitt inledningsanförande talade jag om EU:s sex grundläggande målsättningar inför Balikonferensen. Det handlar om tydliga och väldefinierade mål som jag tror att alla förstår och stöder till fullo, och vi strävar naturligtvis efter att uppnå dem alla. Men jag sa också mycket tydligt att detta är en besvärlig, komplex och politiskt känslig process, men vi kommer givetvis att göra vårt yttersta för att nå en lösning. Vissa ledamöter har antytt att EU kanske inte varit den ledare man ofta sagt sig vara i denna process. Jag delar inte den åsikten, för om det finns något block, någon organisation eller enhet som har visat konkreta tecken på att ha ambitiösa mål, att vilja gå längre och visa verkligt intresse för ett problem som påverkar våra medborgare, så är det EU. Vi har fastställt våra egna mål för minskning av utsläppen, som ingen annan i världen kan komma eller har kommit upp till, och vi har också gjort betydande ansträngningar för att spara energi, investera i förnybar energi osv. Vi måste därför vara stolta över våra insatser och vårt arbete och inte tappa farten. Till sist vill jag också säga att jag noterat rekommendationerna och förslagen i Satu Hassis betänkande. Elisa Ferreira nämnde vissa av dessa förslag, och rådet kommer definitivt att ha rekommendationerna i åtanke."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph