Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.32.3-250"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Arvoisa puhemies, kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä poliittisten ryhmien varjoesittelijöille neuvotteluissa tästä päätöslauselmasta.Ilmastonmuutos on nykyisyyttä ja se etenee ennusteita nopeammin.Dramaattinen merkki tästä oli se, että viime kesän lopulla pohjoisen Jäämeren jäästä suli miljoona neliökilometriä, yhtä paljon kuin Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen pinta-ala. Tutkijoiden viesti ilmastonmuutoksen etenemisestä ja päästövähennysten kiireellisyydestä muuttuu yhä hälyttävämmäksi.Näin kertovat myös ennakkotiedot IPCC:n tällä viikolla Valenciassa pidettävästä kokouksesta. On tärkeää, että Kioton sopimuksen ja seuraavan ilmastosopimuksen välille ei jää aukkoa.Siksi post-2012-sopimuksen pitää olla valmis viimeistään vuonna 2009.Balilla EU:n tulee tehdä kaikkensa, jotta saadaan aikaan neuvottelumandaatti, joka mahdollistaa sen, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan alle kahden asteen.EU:n johtajuudella on tässä aivan ratkaiseva osuus.Osoitamme johtajuutta omilla toimenpiteillämme omien päästöjemme vähentämiseksi, mutta myös vetämällä kansainvälisiä neuvotteluja.On välttämätöntä saada mukaan kaikki teollisuusmaat, myös Yhdysvallat, mutta se ei riitä ilmaston pelastamiseen.Yhtä välttämätöntä on saada mukaan isot kehitysmaat, kuten Kiina ja Intia, hyväksymään rajat päästöjensä kasvulle.Tämä on ehkä kansainvälisen diplomatian historian vaikein haaste.Meidän on ymmärrettävä, että jos Kiina ja Intia ja vastaavat maat hyväksyvät rajat päästöilleen, se tarkoittaa valtavaa muutosta niiden ajattelussa ja toimintatavassa.Meidän on oltava valmis antamaan niille tästä jotain hyvitystä.Toisin sanoen, meidän on tuettava myös taloudellisesti puhtaan ilmastoystävällisen teknologian läpimurtoa näissä maissa. Muistutan, arvoisat kollegat, kaikkia siitä, että Nicholas Stern arvioi, että ilmastonsuojeluun tarvitaan prosentti maailman kansantuotteesta vuosittain.Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat antoi Marshall-apua kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan.Oli tärkeää saada käyntiin jälleenrakennus sodan jälkeen, mutta vielä tärkeämpää on estää siihen verrattava katastrofi ilmastonmuutoksen kautta.Siis meidän on oltava valmiit myös taloudellisesti maksamaan ilmastonsuojelusta."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, ráda bych vyjádřila svou vděčnost za vynikající úroveň spolupráce se stínovými zpravodaji politických skupin na jednáních o tomto usnesení. Změna klimatu probíhá nyní a postupuje rychleji, než se předpokládalo. Dramatická známka tohoto faktu přišla koncem minulého léta, kdy se rozpustilo milion čtverečních metrů ledu v Severním ledovém oceánu, tedy oblast odpovídající rozloze Finska, Švédska a Norska dohromady. Informace vědců o postupu změn klimatu a naléhavé potřebě snížit emise jsou stále znepokojivější. Ozývají se i v předběžném sdělení o zasedání mezivládního panelu o změně klimatu, které se bude konat tento týden ve Valencii. Je důležité, aby se nevytvořila propast mezi Kjótským protokolem a další dohodou o klimatu. To je důvod, proč musí být smlouva s platností od roku 2012 připravená nejpozději v roce 2009. Na Bali musí EU udělat vše, co je v jejích silách, aby dosáhla to, k čemu bude mít mandát - udržet globální oteplování pod dvěma stupni. K tomu je potřebná vedoucí úloha, kterou EU převzala. Ukazujeme cestu prostřednictvím vlastních opatření na snižování emisí, ale také koordinací mezinárodních jednání. Je důležité dosáhnout účasti všech průmyslově vyspělých zemí včetně Spojených států amerických, i když na záchranu klimatu to stačit nebude. Stejně podstatné je přimět velké rozvojové země jako Čínu a Indii, aby přijaly omezení pro růst svých emisí. To je možná největší výzva v dějinách mezinárodní diplomacie. Musíme pochopit, že pokud Čína, Indie a další podobné země přijmou omezení svých emisí, bude to znamenat ohromnou změnu v jejich způsobu uvažování a způsobu jednání. Musíme být připravení dát jim nějakou protihodnotu. Jinými slovy, pro nástup čisté, vůči klimatu šetrné technologie v těchto zemích musíme poskytnout i finanční pomoc. Ráda bych každému připomněla, že Nicholas Stern odhadl, že každý rok bude na ochranu podnebí třeba vynaložit 1 % světového hrubého domácího produktu. Po druhé světové válce Spojené státy odevzdaly 2 % svého HDP ve formě Marshallova plánu. Nastartovat rekonstrukci bylo po válce důležité, ale ještě důležitější je odvrátit srovnatelnou katastrofu v podobě následků změny klimatu. Musíme být proto připraveni zaplatit rovněž za ochranu klimatu."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne sige tak for det høje samarbejdsniveau med de politiske gruppers skyggeordførere under forhandlingerne af denne betænkning. Klimaændringerne sker nu, og det går hurtigere end forventet. Vi så et dramatisk eksempel på dette i slutningen af sidste sommer, hvor en million kvadratmeter is, et område på størrelse med Finland, Sverige og Norge tilsammen, smeltede i det nordlige ishav. Det budskab, videnskabsmændene sender ud om de fremskredne klimaændringer og det akutte behov for at begrænse udledningen af drivhusgassemissioner, bliver mere og mere alarmerende. Det fremgik også af forhåndsinformationerne fra IPPC-mødet i Valencia i denne uge. Det er vigtigt, at der ikke er nogen huller mellem Kyotoprotokollen og den næste klimaaftale. Derfor skal udkastet til 2012-aftalen foreligge allerede i 2009. På Bali må EU gøre alt for at opnå et forhandlingsmandat, der holder den globale opvarmning på under 2 grader. EU's førende rolle er afgørende i denne sammenhæng. Vi viser vejen med foranstaltninger til at reducere vores egne emissioner, men også ved at koordinere de internationale forhandlinger. Det er afgørende at involvere alle de industrialiserede lande, også USA, men det vil ikke være nok til at redde klimaet. Det er lige så afgørende at få de store udviklingslande, som f.eks. Kina og Indien, til at acceptere grænser for stigninger i deres emissioner. Dette er måske den største udfordring i den international diplomatis historie. Vi må forstå, at hvis Kina, Indien og andre tilsvarende lande accepterer grænser for deres emissioner, så vil det skabe væsentlige ændringer i den måde, de tænker og også i den måde, de gør tingene på. Vi må være forberedt på at give dem noget til gengæld. Med andre ord skal vi også bidrage med økonomisk hjælp for at få et gennembrud inden for en ren, klimavenlig teknologi i disse lande. Jeg vil gerne huske alle på Nicholas Sterns vurdering om, at der hvert år skulle bruges 1 % af det globale bruttonationalprodukt på at beskytte klimaet. Efter 2. verdenskrig bidrog USA med 2 % af deres BNP i form af Marshallhjælpen. Det var vigtigt at få gang i genopbygningen efter krigen, men det er endnu mere vigtigt at forebygge en lignende katastrofe skabt af klimaændringer. Vi må derfor også være forberedt på at betale for klimabeskyttelse."@da2
". Herr Präsident! Ich danke den Schattenberichterstattern der Fraktionen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei den Verhandlungen zu dieser Entschließung. Der Klimawandel ist bereits im Gange, und er schreitet schneller voran als vorhergesagt. Ein dramatisches Anzeichen dafür war, dass Ende des letzten Sommers im Nordpolarmeer eine Fläche von einer Million Quadratmetern Eis geschmolzen ist, das ist ein Gebiet so groß wie Finnland, Schweden und Norwegen zusammen. Die Botschaft der Wissenschaftler in Bezug auf das Voranschreiten des Klimawandels und die dringende Notwendigkeit zum Abbau von Emissionen wird immer alarmierender. Dies spiegelt sich auch in den Vorabinformationen zur Tagung des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) in dieser Woche in Valencia wider. Es ist wichtig, dass es keine Unterbrechung zwischen dem Kyoto-Protokoll und dem nächsten Klimaabkommen gibt. Aus diesem Grunde muss das Abkommen für die Zeit nach 2012 spätestens 2009 fertig sein. Auf Bali muss die EU alles in ihrer Macht Stehende tun, um ein Verhandlungsmandat mit dem Ziel zu bekommen, die globale Erwärmung unter zwei Grad zu halten. Die führende Rolle, die die EU übernommen hat, ist dafür von entscheidender Bedeutung. Mit unseren Maßnahmen zur Verringerung unserer eigenen Emissionen, aber auch durch die Koordinierung internationaler Verhandlungen, zeigen wir den Weg. Ausgesprochen wichtig ist es, dass alle industrialisierten Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, dabei mitmachen, obwohl selbst das nicht ausreichen wird, um das Klima zu retten. Genauso wichtig ist es, große Entwicklungsländer wie China und Indien dazu zu bringen, dass sie Grenzwerte in Bezug auf die Zunahme ihrer Emissionen akzeptieren. Das ist vielleicht die schwierigste Herausforderung in der Geschichte der internationalen Diplomatie. Wir müssen begreifen, dass, wenn China, Indien und andere Länder entsprechende Grenzwerte für ihre Emissionen anerkennen, dies eine große Veränderung in ihrer Denk- und Handlungsweise bedeuten würde. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir ihnen dafür etwas zurückgeben müssen. Mit anderen Worten, wir müssen auch Finanzhilfen für den Durchbruch hin zu sauberen, klimafreundlichen Technologien in diesen Ländern bereitstellen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass nach der Einschätzung von Nicholas Stern jährlich ein Prozent des globalen BIP notwendig wäre, um das Klima zu schützen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Vereinigten Staaten 2 % ihres BIP in Form der Marshall-Plan-Hilfe zur Verfügung gestellt. Nach dem Krieg war es wichtig, den Wiederaufbau in Gang zu bringen, aber noch wichtiger ist es, eine vergleichbare Katastrophe als Folge des Klimawandels zu verhindern. Deshalb müssen wir auch bereit sein, für den Klimaschutz zu zahlen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας με τους σκιώδεις εισηγητές των πολιτικών ομάδων στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το παρόν ψήφισμα. Η αλλαγή του κλίματος συντελείται τώρα, και εξελίσσεται ταχύτερα απ’ ό,τι προβλεπόταν. Μια δραματική ένδειξη του γεγονότος αυτού ήταν ότι στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα πάγου στον Αρκτικό Ωκεανό έλιωσαν, μια περιοχή που ισοδυναμεί με την έκταση της Φινλανδίας, Σουηδίας και Νορβηγίας μαζί. Το μήνυμα που στέλνουν οι επιστήμονες σχετικά με την επέλευση της αλλαγής του κλίματος και την επείγουσα ανάγκη μείωσης των εκπομπών καθίσταται περισσότερο παρά ποτέ ανησυχητικό. Αντανακλάται επίσης στην προκαταρκτική ενημέρωση για τη συνεδρίαση στη Βαλένθια αυτή την εβδομάδα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι σημαντικό εκεί να μη αφεθεί χρονικό κενό μεταξύ του Πρωτοκόλλου του Κιότο και της επόμενης συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μετά το 2012 συνθήκη πρέπει να είναι έτοιμη το αργότερο έως το 2009. Στο Μπαλί η ΕΕ πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχει μια διαπραγματευτική εντολή που θα καθιστά δυνατή τη συγκράτηση της αύξησης της θέρμανσης του πλανήτη κάτω από το όριο των δύο βαθμών Κελσίου. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που ανέλαβε η ΕΕ είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη του στόχου αυτού. Δείχνουμε το δρόμο με μέτρα που έχουμε ορίσει εμείς για να μειώσουμε τις δικές μας εκπομπές, αλλά επίσης και με το συντονισμό διεθνών διαπραγματεύσεων. Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί η συμμετοχή όλων των βιομηχανικών χωρών, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, παρότι αυτό δεν θα είναι αρκετό για να διασωθεί το κλίμα. Είναι εξίσου σημαντικό να επιτύχουμε μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, να αποδεχθούν όρια στην αύξηση των δικών τους εκπομπών. Αυτή είναι ίσως η δυσκολότερη πρόκληση στην ιστορία της διεθνούς διπλωματίας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν η Κίνα, η Ινδία και άλλες αντίστοιχες χώρες αποδεχθούν όρια στις εκπομπές τους, αυτό θα σημαίνει μεγάλη αλλαγή στη νοοτροπία τους και στην πρακτική τους. Βεβαίως, σε ανταπόδοση πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τους δώσουμε κάτι. Με άλλα λόγια πρέπει επίσης να χορηγήσουμε οικονομική βοήθεια για τη μετάβαση σε καθαρή, φιλική στο περιβάλλον τεχνολογία στις χώρες αυτές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι ο Nicholas Stern υπολόγισε ότι για την προστασία του κλίματος θα χρειάζεται ετησίως το 1% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν το 2% του ΑΕγχΠ με τη μορφή βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλ. Ήταν σημαντικό μετά τον πόλεμο να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση, όμως είναι ακόμη σημαντικότερο να προληφθεί μια συγκρίσιμη καταστροφή ως αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος. Κατά συνέπεια πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε το τίμημα για την προστασία του κλίματος."@el10
". Mr President, I wish to express my thanks for the excellent levels of cooperation with the shadow rapporteurs of the political groups in the negotiations on this resolution. Climate change is happening now, and it is advancing more quickly than predicted. A dramatic indication of this was that at the end of last summer a million square meters of the ice in the Arctic Ocean melted, an area the equivalent of Finland, Sweden and Norway combined. The message the scientists are sending out about the advance of climate change and the urgent need to cut emissions is becoming an ever more alarming one. It is also echoed in the advance information on the Intergovernmental Panel on Climate Change meeting in Valencia this week. It is important that there is no gap left between the Kyoto Protocol and the next climate agreement. That is why the post-2012 treaty must be ready no later than 2009. At Bali the EU must do all it can to achieve a negotiating mandate to allow global warming to remain under two degrees. The leading role assumed by the EU is crucial to this. We are showing the way with our own measures to reduce our own emissions, but also by coordinating international negotiations. It is vital to get all the industrialised countries involved, including the United States of America, although that will not be enough to save the climate. It is just as crucial to get big developing countries, such as China and India, to accept limits on the increase in their emissions. This is perhaps the hardest challenge in the history of international diplomacy. We have to understand that if China, India and other similar countries accept limits to their emissions, it will mean a huge change in their way of thinking and the way they do things. We have to be prepared to give them something back in return. In other words, we also have to provide financial assistance for the breakthrough in clean, climate-friendly technology in these countries. I would like to remind everyone that Nicholas Stern estimated that 1% of global gross domestic product each year would be needed to protect the climate. After the Second World War the United States delivered 2% of their GDP in the form of Marshall Plan aid. It was important to get reconstruction under way after the war, but it is still more important to prevent a comparable catastrophe as a result of climate change. We must therefore also be prepared to pay for climate protection."@en4
". Señor Presidente, deseo agradecer los excelentes niveles de cooperación con los ponentes alternativos de los Grupos políticos en el transcurso de las negociaciones para elaborar esta resolución. El cambio climático se está produciendo en estos momentos y está avanzando a un ritmo más rápido del esperado. Una terrible prueba de este hecho es que, a finales del verano pasado, se derritieron un millón de metros cuadrados de hielo en el Océano Ártico, una extensión igual a la de Finlandia, Suecia y Noruega juntas. El mensaje que los científicos están enviando sobre el avance del cambio climático y la necesidad urgente de reducir las emisiones es cada vez más alarmante. Una situación que también se recoge en la información preliminar referente a la reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que se celebrará esta semana. Es importante que no quede ningún vacío entre el Protocolo de Kyoto y el próximo acuerdo sobre el clima. Ése es el motivo por el que el tratado para el periodo posterior a 2012 debe estar listo como máximo en 2009. En Bali, la UE debe hacer todo lo posible para conseguir un mandato de negociación que permita mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados. El papel de liderazgo asumido por la UE es esencial para lograrlo. Estamos marcando el camino a seguir con nuestras propias medidas para reducir emisiones, pero también coordinando las negociaciones internacionales. Resulta esencial conseguir que todos los países industrializados, incluidos los Estados Unidos, se impliquen, aunque esto no sea suficiente para solucionar el problema del clima. Lograr que los grandes países en vías de desarrollo, como China y la India, acepten límites al aumento de sus emisiones es igualmente importante. Probablemente éste sea el mayor reto en la historia de la diplomacia internacional. Hemos de entender que el hecho de que China, la India y otros países en una situación similar aceptaran límites a sus emisiones supondría un enorme cambio en su forma de pensar y actuar. Tenemos que estar preparados para darles algo a cambio. Dicho de otro modo, tenemos que proporcionar ayuda financiera para que se produzca un avance en el desarrollo de una tecnología limpia y respetuosa con el clima en estos países. Me gustaría recordarles que Nicholas Stern calculó que será necesario invertir el 1 % del producto mundial bruto anual para proteger el clima. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos donaron el 2 % de su PIB a la ayuda en forma de Plan Marshall. Después de la guerra era importante poner en marcha la reconstrucción, pero aún más importante es evitar una catástrofe comparable como resultado del cambio climático. Por lo tanto, debemos estar preparados para pagar por la protección del clima."@es21
". (FI) Hr juhataja, ma soovin avaldada tänu fraktsioonide variraportööridele suurepärase koostöö eest selle resolutsiooni läbirääkimistel. Kliimamuutused toimuvad just praegu ning kulgeb kiiremini kui ennustatud. Tähelepanuväärne näide selle kohta on see, et läinud suvel sulas Põhja-Jäämeres miljon ruutmeetrit jääd – see on suurem pindala kui Soome, Norra ja Rootsi kokku. Teadlaste sõnum kliimamuutuste arengu kohta ja kohese vajaduse kohta kärpida emissioone on ärevaks tegev. Seda kajastab ka valitsustevaheline kliimamuutuste ekspertrühm sellel nädalal Valencias. Väga oluline on see, et ei tekiks tühimikku Kyoto protokolli ja järgmise kliimaleppe vahel. Seepärast peaks 2012. aasta järgset olukorda reguleeriv leping olema valmis hiljemalt 2009. Euroopa Liit peab Balis tegema kõikvõimaliku läbirääkimise mandaadi saavutamiseks, mis võimaldaks globaalsel soojenemisel jääda alla kahe kraadi. ELi juhtroll on selle jaoks otsustav. Me näitame teed oma emissioonide vähendamise meetmetega, aga ka rahvusvahelisi läbirääkimisi koordineerides. Äärmiselt oluline on kaasata kõik tööstusriigid, kaasa arvatud Ameerika Ühendriigid, ehkki see üksi ei ole piisav kliima päästmiseks. Sama oluline on saada suured arenguriigid, nagu Hiina ja India, nõusse emissioonimahu kasvu piiramisega. See on tõenäoliselt rahvusvahelise diplomaatia ajaloo kõige raskem väljakutse. Me peame aru saama, et kui Hiina, India ja muud sarnased riigid nõustuvad emissioone piirama, siis tähendab see tohutut muutust nende mõtteviisis ja tegemistes. Me peame valmis olema midagi neile selle eest vastu andma. Teisisõnu peame me andma rahalist abi puhta, kliimasõbraliku tehnoloogia läbimurdeks nendes maades. Ma soovin teile kõigile meelde tuletada, et Nicholas Sterni hinnangul on vaja igal aastal suunata kliima kaitsmisse 1% sisemajanduse kogutoodangust. Pärast Teist maailmasõda, saatsid Ameerika Ühendriigid Marshalli plaani raames 2% oma sisemajanduse kogutoodangust. Pärast sõda oli oluline alustada ülesehitustöödega, kuid siiski on olulisem ennetada sama ulatuslikku katastroofi kliima muutuste tulemusena. Seega peame olema valmis kliimakaitse eest ka maksma."@et5
". M. le Président, j’aimerais exprimer mes remerciements pour l’excellent niveau de coopération atteint avec les rapporteurs fictifs des groupes politiques dans les négociations sur cette résolution. Le changement climatique est bien d’actualité, et il va plus vite que prévu. Un indice dramatique de ce changement est qu’à la fin de l’été dernier, un million de mètres carrés de la glace de l’océan Arctique a fondu, une zone équivalente à la Finlande, la Suède et la Norvège réunies. Le message des scientifiques sur l’évolution du changement climatique et sur l’urgence de réduire les émissions est plus alarmant que jamais. Message dont le rapport du groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat, qui se réunit cette semaine à Valence, se fait l’écho. Il est important qu’il n’y ait pas de fossé entre le protocole de Kyoto et le prochain accord sur le climat. C’est pourquoi le traité sur l’après 2012 doit être prêt au plus tard en 2009. À Bali, l’UE doit faire tout son possible pour établir un mandat de négociation afin que le réchauffement de la planète ne dépasse pas les deux degrés. Le rôle moteur joué par l’UE est absolument essentiel dans ce processus. Nous montrons l’exemple avec nos propres mesures visant à réduire nos propres émissions, mais aussi en coordonnant les négociations internationales. Il est vital que tous les pays industrialisés s’engagent dans ce processus, y compris les États-Unis, bien que cela ne soit pas suffisant pour sauver le climat. Il est également essentiel que de gros pays en développement, comme la Chine ou l’Inde, acceptent de limiter leurs émissions. C’est peut-être le plus gros défi de l’histoire de la diplomatie internationale. Nous devons comprendre que si la Chine, l’Inde et d’autres pays identiques acceptent de limiter leurs émissions, cela équivaudra à un énorme changement dans leur façon de penser et d’agir. Nous devons être prêts à leur donner quelque chose en retour. En d’autres termes, nous devons aussi apporter une assistance financière afin que les technologies propres, favorables au climat, percent dans ces pays. J’aimerais rappeler à tout le monde que Nicholas Stern a estimé qu’on devrait employer chaque année 1 % du produit intérieur brut mondial pour protéger le climat. Après la Seconde guerre mondiale, les États-Unis ont consacré 2 % de leur PIB au plan Marshall. Il était important d’aider la reconstruction après la guerre, mais il est encore plus important de prévenir une catastrophe comparable due au changement climatique. Nous devons donc être prêts à payer pour protéger le climat."@fr8
". Elnök úr, szeretném köszönetemet kifejezni a képviselőcsoportok árnyék-előadói által az állásfoglalással kapcsolatos tárgyalások során tanúsított kiváló együttműködésért. Az éghajlatváltozás napjainkban is zajlik, és az előrejelzettnél gyorsabb ütemben. Ennek drámai jele volt, hogy tavaly nyáron a Jeges-tengerben egymillió négyzetméternyi jég olvadt el; ez megfelel Finnország, Svédország és Norvégia együttesen vett területének. A tudósoknak az éghajlatváltozás előrehaladásáról és a kibocsátások csökkentésének szükségességéről küldött üzenete az eddigieknél jóval nyugtalanítóbb. Ez az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport e heti valenciai ülésével kapcsolatos előzetes tájékoztatásban is tükröződik. Fontos, hogy ne maradjon szakadék a Kyotói Jegyzőkönyv és a következő éghajlatváltozási megállapodás között. A 2012 utáni szerződésnek ezért legkésőbb 2009-ig el kell készülnie. Balin az EU-nak minden tőle telhetőt meg kell tennie ahhoz, hogy tárgyalási felhatalmazást szerezzen annak lehetővé tételéhez, hogy a globális felmelegedés két fok alatt maradjon. Az EU által betöltött vezető szerep kulcsfontosságú ehhez. Utat mutatunk a saját kibocsátásaink csökkentését célzó intézkedéseinkkel, de a nemzetközi tárgyalások összehangolásával is. Elengedhetetlen, hogy valamennyi iparosodott ország – köztük az Amerikai Egyesült Államok is – bekapcsolódjon, bár ez nem lesz elég az éghajlat megmentéséhez. Pontosan ugyanolyan fontos a nagy fejlődő országokat, például Kínát és Indiát rávenni arra, hogy fogadjanak el határértékeket kibocsátásaik növekedésére vonatkozóan. A nemzetközi diplomácia történetében talán ez a legnagyobb kihívás. Meg kell értenünk, hogy amennyiben Kína, India és más hasonló országok határértékeket fogadnak el kibocsátásaikra, az óriási változást jelent majd gondolkodásmódjukban és tevékenységük módjában. Készen kell állnunk arra, hogy ezt valamivel viszonozzuk nekik. Más szóval: pénzügyi támogatást is kell nyújtanunk, hogy ezekben az országokban is megvalósulhasson a tiszta, éghajlatbarát technológiával kapcsolatos áttörés. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy Nicholas Stern becslése szerint az éghajlat védelméhez évente a globális GDP 1%-ára lesz szükség. A II. világháborút követően az Egyesült Államok GDP-jének 2%-át biztosította a Marshall-terv szerinti segély formájában. A háború után fontos volt az újjáépítés megindítása, de még mindig fontosabb, hogy megakadályozható legyen az éghajlatváltozás miatti hasonló katasztrófa. Ezért az éghajlat védelmének megfizetésére is fel kell készülnünk. BRK"@hu11
". Signor Presidente, desidero esprimere il mio ringraziamento per l’eccellente livello di cooperazione con i relatori ombra dei gruppi politici nei negoziati condotti su questa risoluzione. Il cambiamento climatico è ormai una realtà e avanza più rapidamente del previsto. Un’indicazione drammatica in tal senso è quella avuta alla fine dell’estate scorsa, quando un milione di metri quadrati di ghiaccio nell’oceano Artico si è disciolto, ovvero un’area equivalente alla superficie di Finlandia, Svezia e Norvegia messi assieme. Quanto dicono gli scienziati sull’avanzamento del cambiamento climatico e sull’urgente necessità di tagliare le emissioni ha toni ancora più allarmanti. Tali indicazioni vengono inoltre confermate da informazioni preliminari sull’incontro in corso a Valencia questa settimana del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici. E’ importante che tra il protocollo di Kyoto e il successivo accordo sul clima non vi sia un periodo scoperto. Questo è il motivo per cui il trattato post-2012 deve essere pronto non più tardi del 2009. A Bali l’UE deve fare tutto quanto in suo potere per ottenere un mandato negoziale per far sì che il surriscaldamento globale rimanga contenuto entro i due gradi. A tal fine il ruolo di punta assunto dall’UE è essenziale. Noi stiamo mostrando la strada da percorrere con le misure da noi assunte per ridurre le nostre emissioni ma anche con il coordinamento di negoziati internazionali. E’ importantissimo coinvolgere tutti i paesi industrializzati, compresi gli Stati Uniti, sebbene ciò non sarà sufficiente per salvare il clima. Parimenti importante sarà far sì che le grandi economie emergenti come Cina e India accettino delle limitazioni sull’aumento delle rispettive emissioni. Qui sta forse la sfida più difficile nella storia della diplomazia internazionale. Dobbiamo comprendere che se Cina, India e altre economie simili accettano delle limitazioni alle rispettive emissioni, ciò significherà un enorme cambiamento nel loro modo di pensare e di agire. Per questo dobbiamo essere preparati a dare loro qualcosa in cambio. In altre parole dobbiamo anche fornire un’assistenza finanziaria per la diffusione in questi paesi di tecnologie pulite e compatibili con il clima. Vorrei ricordare a tutti che Nicholas Stern ha calcolato che per proteggere il clima sarebbe necessario ogni anno l’1% del PIL globale. Dopo la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti hanno destinato il 2% del loro PIL agli aiuti del piano Marshall. Dopo la guerra era importante avviare la ricostruzione tuttavia oggi è ancora più importante evitare una catastrofe paragonabile che deriverebbe dal cambiamento climatico. Dobbiamo pertanto essere pronti a pagare per salvaguardare il clima."@it12
". Pone Pirmininke, norėčiau išreikšti savo padėką už puikų derybose šios rezoliucijos klausimu dalyvavusių politinių frakcijų šešėlinių pranešėjų bendradarbiavimą. Klimato kaita yra faktas ir šis procesas vyksta sparčiau nei galima buvo numatyti. Apie tai, kad padėtis labai rimta, byloja praeitos vasaros pabaigoje įvykęs milijonų kvadratinių metrų ploto, pagal dydį atitinkančio Suomijos, Švedijos ir Norvegijos teritoriją kartu sudėjus, ledyno tirpimas Arkties vandenyne. Mokslininkų įspėjimai apie spartėjantį klimato kaitos procesą ir neatidėliotiną būtinybę sumažinti išmetimus kelia vis didesnį nerimą. Šios nerimo gaidos juntamos ir šią savaitę Valensijoje įvyksiančiam Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos susitikimui rengiamoje medžiagoje. Svarbu, kad tarp Kioto protokolo ir kito susitarimo klimato kaitos klausimu nebūtų jokios tuščios spragos. Dėl to susitarimas dėl klimato kaitos problemos sprendimo po 2012 m. turi būti pasirašytas ne vėliau nei 2009 m. Balyje ES turi dėti visas įmanomas pastangas, kad būtų pasiektas derybinis mandatas, leisiantis apriboti pasaulio klimato kaitą iki 2 Celsijaus laipsnių. ES vadovaujantis vaidmuo siekiant šio tikslo yra lemiamas. Diegdami priemones, mažinančias išmetimus pačioje ES, taip pat koordinuodami tarptautines derybas, mes rodome kelią kitiems. Labai svarbu, kad į šias derybas būtų įtrauktos visos industrializuotos šalys, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, nors vien to nepakaks, kad išgelbėtume klimatą. Lygiai taip pat svarbu pasiekti, kad didelės besivystančios šalys, pavyzdžiui, Kinija ir Indija, taip pat sutiktų nustatyti ir laikytis klimato kaitos didėjimo apribojimų. Tai, galimas dalykas, yra didžiausias iššūkis tarptautinės diplomatijos istorijoje. Mes turime suprasti, kad jeigu Kinija, Indija ir kitos panašios šalys sutiks apriboti savo išmetimus, tai reikš didžiulį pokytį jų mąstysenoje ir požiūryje į žmogaus veiklą. Tačiau mes turime būti pasirengę duoti šioms šalims kažką mainais. Kitaip tariant, mes taip pat turėsime suteikti finansinę pagalbą šioms šalims pereinant prie švarių, klimatui palankių technologijų. Norėčiau visiems priminti Nicholaso Sterno prognozes, kuriomis remiantis kiekvienais metais klimato apsaugai reikės skirti 1% pasaulio bendrojo vidaus produkto. Po Antrojo pasaulinio karo Jungtinės Amerikos Valstijos skyrė 2% savo BVP pagalbai pagal Maršalo planą. Ši pagalba buvo svarbi persitvarkant po karo, bet ne mažiau svarbu dabar apsisaugoti nuo panašios katastrofos, kuri gali ištikti mus dėl klimato kaitos. Todėl turime būti pasirengę skirti lėšų klimato apsaugai."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, es vēlos izteikt pateicību par teicamo sadarbību ar politisko grupu „ēnu” referentiem sarunās par šo rezolūciju. Patlaban notiek klimata pārmaiņas, un to attīstība ir straujāka, nekā tas tika prognozēts. Dramatisku pierādījumu tam mēs piedzīvojām pagājušās vasaras beigās, kad Ziemeļu Ledus okeānā izkusa miljons kvadrātmetru liels ledus gabals — tik liels, cik kopā aizņemtu Somijas, Zviedrijas un Norvēģijas teritorija. Jautājumi, par kuriem signalizējuši zinātnieki attiecībā uz klimata pārmaiņu tuvošanos un steidzamo vajadzību ierobežot emisijas, kļūst aizvien satraucošāki. Tas atgādināts arī informācijā, kas iepriekš izsūtīta par Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ( ) sanāksmi, kura nākamnedēļ notiks Valensijā. Ir svarīgi nepieļaut atšķirības starp Kioto protokolu un nākamo klimata nolīgumu. Tāpēc nolīgums par laiku pēc 2012. gada jāsagatavo ne vēlāk kā 2009. gadā. Bali konferencē Eiropas Savienībai jādara viss iespējamais, lai vienotos par sarunu pilnvarām, kas ļautu ierobežot globālo sasilšanu līdz +2°C. Vadošā loma, ko uzņēmusies ES, ir izšķiroša, lai sasniegtu šo mērķi. Mēs rādām piemēru, ne vien izmantojot savus pasākumus, lai samazinātu savas emisijas, bet arī koordinējot starptautiskas sarunas. Ir būtiski iesaistīt visas industrializētās valstis, arī Amerikas Savienotās Valstis, lai gan ar to ir par maz, lai glābtu klimatu. Būtiski ir arī panākt, ka lielās jaunattīstības valstis, piemēram, Ķīna un Indija, pieņem ierobežojumus saistībā ar savu emisiju apjoma pieaugumu. Tas, iespējams, ir lielākais izaicinājums starptautiskās diplomātijas vēsturē. Mums jāsaprot, ka gadījumā, ja Ķīna, Indija un citas līdzīgas valstis pieņems ierobežojumus attiecībā uz savām emisijām, tiks panāktas lielas pārmaiņas viņu domāšanas veidā un jautājumu risināšanas pieejā. Mums jābūt gataviem šīm valstīm sniegt kaut ko pretī, kompensējot viņu ieguldījumus. Citiem vārdiem runājot, mums jāsniedz arī finansiāls atbalsts, lai nodrošinātu sasniegumus saistībā ar tīru un klimatam nekaitīgu tehnoloģiju izmantošanu šajās valstīs. Es vēlētos visiem atgādināt, ka aprēķināja, ka klimata aizsardzībai katru gadu būs vajadzīgs 1 % no pasaules iekšzemes kopprodukta. Pēc Otrā pasaules kara Amerikas Savienotās Valstis, piešķirot Maršala plānā paredzēto palīdzību, no sava IKP tērēja 2 %. Tas bija svarīgi, lai pēc kara veiktu atjaunošanas darbus, bet vēl svarīgāk tas ir tagad, lai novērstu katastrofu, ko varētu radīt klimata pārmaiņas. Tādēļ mums jābūt gataviem arī maksāt par klimata aizsardzību."@lv13
"Arvoisa puhemies, kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä poliittisten ryhmien varjoesittelijöille neuvotteluissa tästä päätöslauselmasta. Ilmastonmuutos on nykyisyyttä ja se etenee ennusteita nopeammin. Dramaattinen merkki tästä oli se, että viime kesän lopulla pohjoisen Jäämeren jäästä suli miljoona neliökilometriä, yhtä paljon kuin Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen pinta-ala. Tutkijoiden viesti ilmastonmuutoksen etenemisestä ja päästövähennysten kiireellisyydestä muuttuu yhä hälyttävämmäksi. Näin kertovat myös ennakkotiedot IPCC:n tällä viikolla Valenciassa pidettävästä kokouksesta. On tärkeää, että Kioton sopimuksen ja seuraavan ilmastosopimuksen välille ei jää aukkoa. Siksi post-2012-sopimuksen pitää olla valmis viimeistään vuonna 2009. Balilla EU:n tulee tehdä kaikkensa, jotta saadaan aikaan neuvottelumandaatti, joka mahdollistaa sen, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan alle kahden asteen. EU:n johtajuudella on tässä aivan ratkaiseva osuus. Osoitamme johtajuutta omilla toimenpiteillämme omien päästöjemme vähentämiseksi, mutta myös vetämällä kansainvälisiä neuvotteluja. On välttämätöntä saada mukaan kaikki teollisuusmaat, myös Yhdysvallat, mutta se ei riitä ilmaston pelastamiseen. Yhtä välttämätöntä on saada mukaan isot kehitysmaat, kuten Kiina ja Intia, hyväksymään rajat päästöjensä kasvulle. Tämä on ehkä kansainvälisen diplomatian historian vaikein haaste. Meidän on ymmärrettävä, että jos Kiina ja Intia ja vastaavat maat hyväksyvät rajat päästöilleen, se tarkoittaa valtavaa muutosta niiden ajattelussa ja toimintatavassa. Meidän on oltava valmis antamaan niille tästä jotain hyvitystä. Toisin sanoen, meidän on tuettava myös taloudellisesti puhtaan ilmastoystävällisen teknologian läpimurtoa näissä maissa. Muistutan, arvoisat kollegat, kaikkia siitä, että Nicholas Stern arvioi, että ilmastonsuojeluun tarvitaan prosentti maailman kansantuotteesta vuosittain. Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat antoi Marshall-apua kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan. Oli tärkeää saada käyntiin jälleenrakennus sodan jälkeen, mutta vielä tärkeämpää on estää siihen verrattava katastrofi ilmastonmuutoksen kautta. Siis meidän on oltava valmiit myös taloudellisesti maksamaan ilmastonsuojelusta."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende samenwerking met de schaduwrapporteurs van de fracties bij de onderhandelingen over deze resolutie. De klimaatverandering is zich nu aan het voltrekken en ze gaat sneller dan voorspeld. Een dramatische indicatie daarvan was het feit dat aan het eind van de afgelopen zomer een miljoen vierkante meter van het ijs in de Noordelijke IJszee smolt, een gebied zo groot als Finland, Zweden en Noorwegen bij elkaar. De boodschap die de wetenschappers uitzenden over het tempo van de klimaatverandering en de dringende noodzaak de emissies terug te dringen, wordt steeds alarmerender. Ze weerklinkt ook in de van tevoren uitgebrachte informatie over de IPCC-vergadering in Valencia deze week. Het is belangrijk dat er geen ruimte zit tussen het Kyoto-protocol en de volgende klimaatovereenkomst. Daarom moet het verdrag over de periode na 2012 niet later dan in 2009 klaar zijn. Op Bali moet de EU alles doen wat in haar macht ligt om een onderhandelingsmandaat te bereiken dat het mogelijk maakt dat de opwarming van de aarde onder de twee graden blijft. De leidende rol die de EU op zich neemt, is hiervoor van cruciaal belang. Wij wijzen de weg met onze eigen maatregelen om onze eigen uitstoot te verminderen, maar ook door de internationale onderhandelingen te coördineren. Het is van vitaal belang dat we alle geïndustrialiseerde landen erbij betrekken, inclusief de Verenigde Staten van Amerika, al zal dat niet genoeg zijn om het klimaat te redden. Het is even cruciaal grote landen in ontwikkeling, zoals China en India, zo ver te krijgen dat ze grenzen aan de toename van hun uitstoot accepteren. Dit is misschien wel de lastigste uitdaging in de geschiedenis van de internationale diplomatie. We moeten begrijpen dat het voor China, India en dergelijke landen een enorme verandering in hun manier van denken en de manier waarop ze dingen doen zal betekenen als ze grenzen aan hun emissies accepteren. We moeten bereid zijn ze daarvoor iets in ruil te geven. Met andere woorden, we moeten ook financiële ondersteuning bieden voor de doorbraak in schone, klimaatvriendelijke technologie in deze landen. Ik zou iedereen willen herinneren aan de schatting van Nicholas Stern dat ieder jaar één procent van het wereldwijde bruto binnenlands product nodig zal zijn om het klimaat te beschermen. Na de Tweede Wereldoorlog besteedden de Verenigde Staten twee procent van hun BBP aan het Marshallplan. Het was belangrijk na de oorlog de herstelwerkzaamheden op gang te krijgen, maar het is nog belangrijker een vergelijkbare catastrofe als gevolg van de klimaatverandering te voorkomen. Daarom moeten we ook bereid zijn te betalen voor de bescherming van het klimaat."@nl3
". Panie przewodniczący! Pragnę wyrazić swoje podziękowania za doskonałą współpracę ze sprawozdawcami pomocniczymi z grup politycznych podczas negocjacji w sprawie przedmiotowej rezolucji. Zmiany klimatyczne to coś, co dzieje się teraz i postępuje znacznie szybciej niż przewidywano. Dramatycznym tego wyrazem było roztopienie się pod koniec ubiegłego lata miliona metrów kwadratowych lodu w Oceanie Arktycznym, obszaru o powierzchni równej Finlandii, Szwecji i Norwegii łącznie. Komunikaty, jakie wysyłają naukowcy na temat postępowania zmian klimatycznych i pilnej potrzeby ograniczenia emisji są coraz bardziej alarmujące. Ich echem jest podana z wyprzedzeniem informacja o spotkaniu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu w Walencji w tym tygodniu. Ważne jest, że nie pozostała luka pomiędzy Protokołem z Kioto a nowym porozumieniem klimatycznym. Dlatego traktat, który w 2012 r. zastąpi Protokół z Kioto musi być gotowy najpóźniej do 2009 r. Na Bali Unia Europejska musi zrobić wszystko, co może, aby uzyskać mandat negocjacyjny, co pozwoli na zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie poniżej dwóch stopni. Najważniejsze, by Unia przyjęła w tym zakresie wiodącą rolę. Wskazujemy drogę do ograniczenia naszych własnych emisji własnymi środkami, ale także koordynując negocjacje międzynarodowe. Musimy koniecznie zaangażować w to wszystkie kraje uprzemysłowione, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, choć to nie wystarczy, by ocalić klimat. Podobnie ważne jest, by skłonić wielkie kraje rozwijające się, jak Chiny i Indie, do zaakceptowania limitów wzrostu emisji. To może być najcięższe wyzwanie w historii międzynarodowej dyplomacji. Musimy zrozumieć, że jeśli Chiny, Indie i inne podobne kraje zaakceptują limity swoich emisji, będzie to oznaczać ogromną zmianę w ich sposobie myślenia i działania. Musimy być przygotowani na to, by dać im coś w zamian. Innymi słowy, musimy także zapewnić pomoc finansową na wdrożenie przełomowych, czystych, przyjaznych środowisku technologii w tych krajach. Chciałbym przypomnieć wszystkim, że Nicholas Stern oszacował, że corocznie potrzeba 1% globalnego produktu krajowego brutto na ochronę klimatu. Po drugiej wojnie światowej Stany Zjednoczone dostarczyły 2% swojego PKB w formie pomocy udzielonej w ramach Planu Marshalla. Rozpoczęcie odbudowy po wojnie było bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest zapobieżenie porównywalnej katastrofie, jaka może nastąpić na skutek zmian klimatycznych. A zatem musimy być przygotowani na to, że będziemy musieli płacić za ochronę klimatu."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de exprimir os meus agradecimentos pelos excelentes níveis de colaboração com os relatores-sombra dos grupos políticos nas negociações relativas a esta resolução. As alterações climáticas estão a acontecer agora, e a avançar mais rapidamente do que o previsto. Uma indicação dramática desta situação foi o facto de, no fim do Verão passado, um milhão de metros quadrados do gelo no Oceano Árctico se terem derretido, uma área equivalente à Finlândia, Suécia e Noruega juntas. A mensagem que os cientistas estão a transmitir sobre o avanço das alterações climáticas e a necessidade de reduzir as emissões está a tornar-se cada vez mais alarmante. Também a informação antecipada relativa à reunião desta semana do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas em Valência se faz eco desta situação. É importante que não seja deixada qualquer lacuna entre o Protocolo de Quioto e o próximo acordo sobre o clima. É por esse motivo que o tratado pós-2012 tem de ficar pronto o mais tardar em 2009. Em Bali, a UE deverá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir um mandato de negociação que permita que o aquecimento global fique abaixo dos dois graus. O papel de liderança assumido pela UE é crucial para esta questão. Estamos a indicar o caminho através das nossas próprias medidas para reduzir as nossas próprias emissões, mas também através da coordenação das negociações internacionais. É de importância crucial que se consiga o envolvimento de todos os países industrializados, incluindo os Estados Unidos da América, apesar de isso não ser o bastante para salvar o clima. É de igual modo crucial conseguir que os grandes países em desenvolvimento, como a China e a Índia, aceitem limites ao aumento das suas emissões. Este será porventura o desafio mais difícil na história da diplomacia internacional. Temos de compreender que se a China, a Índia e outros países semelhantes aceitarem limites às suas emissões, isso traduzir-se-á numa enorme mudança na sua forma de pensar e de fazer as coisas. Temos de estar preparados para lhes dar algo em troca. Por outras palavras, temos também de dar apoio financeiro ao avanço decisivo da tecnologia limpa, amiga do ambiente nestes países. Gostaria de recordar a todos que Nicholas Stern calculou que seria necessário 1% do produto interno bruto mundial anual para proteger o clima. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos disponibilizaram 2% do seu PIB sob a forma de ajuda ao abrigo do Plano Marshall. Era importante arrancar com a reconstrução depois da guerra, mas ainda é mais importante evitar uma catástrofe semelhante como resultado das alterações climáticas. Assim, temos também de estar preparados para pagar a protecção do clima."@pt17
"Arvoisa puhemies, kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä poliittisten ryhmien varjoesittelijöille neuvotteluissa tästä päätöslauselmasta. Ilmastonmuutos on nykyisyyttä ja se etenee ennusteita nopeammin. Dramaattinen merkki tästä oli se, että viime kesän lopulla pohjoisen Jäämeren jäästä suli miljoona neliökilometriä, yhtä paljon kuin Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen pinta-ala. Tutkijoiden viesti ilmastonmuutoksen etenemisestä ja päästövähennysten kiireellisyydestä muuttuu yhä hälyttävämmäksi. Näin kertovat myös ennakkotiedot IPCC:n tällä viikolla Valenciassa pidettävästä kokouksesta. On tärkeää, että Kioton sopimuksen ja seuraavan ilmastosopimuksen välille ei jää aukkoa. Siksi post-2012-sopimuksen pitää olla valmis viimeistään vuonna 2009. Balilla EU:n tulee tehdä kaikkensa, jotta saadaan aikaan neuvottelumandaatti, joka mahdollistaa sen, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan alle kahden asteen. EU:n johtajuudella on tässä aivan ratkaiseva osuus. Osoitamme johtajuutta omilla toimenpiteillämme omien päästöjemme vähentämiseksi, mutta myös vetämällä kansainvälisiä neuvotteluja. On välttämätöntä saada mukaan kaikki teollisuusmaat, myös Yhdysvallat, mutta se ei riitä ilmaston pelastamiseen. Yhtä välttämätöntä on saada mukaan isot kehitysmaat, kuten Kiina ja Intia, hyväksymään rajat päästöjensä kasvulle. Tämä on ehkä kansainvälisen diplomatian historian vaikein haaste. Meidän on ymmärrettävä, että jos Kiina ja Intia ja vastaavat maat hyväksyvät rajat päästöilleen, se tarkoittaa valtavaa muutosta niiden ajattelussa ja toimintatavassa. Meidän on oltava valmis antamaan niille tästä jotain hyvitystä. Toisin sanoen, meidän on tuettava myös taloudellisesti puhtaan ilmastoystävällisen teknologian läpimurtoa näissä maissa. Muistutan, arvoisat kollegat, kaikkia siitä, että Nicholas Stern arvioi, että ilmastonsuojeluun tarvitaan prosentti maailman kansantuotteesta vuosittain. Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat antoi Marshall-apua kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan. Oli tärkeää saada käyntiin jälleenrakennus sodan jälkeen, mutta vielä tärkeämpää on estää siihen verrattava katastrofi ilmastonmuutoksen kautta. Siis meidän on oltava valmiit myös taloudellisesti maksamaan ilmastonsuojelusta."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, rada by som vyjadrila svoju vďaku za vynikajúcu úroveň spolupráce s tieňovými spravodajcami politických skupín na rokovaniach o tomto uznesení. Zmena klímy prebieha teraz a postupuje rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Dramatická známka tohto faktu prišla koncom posledného leta, keď sa roztopilo milión štvorcových metrov ľadu v Severnom ľadovom oceáne, čiže oblasť zodpovedajúca rozlohe Fínska, Švédska a Nórska dovedna. Posolstvo od vedcov o postupe klimatických zmien a naliehavej potrebe znížiť emisie je stála viac alarmujúce. Zaznieva tiež v predbežnom oznámení o zasadnutí Medzivládneho panelu o zmene klímy, ktoré sa uskutoční tento týždeň vo Valencii. Je dôležité, aby medzi Kjótskym protokolom a ďalším klimatickým dohovorom nezostala medzera. To je dôvod, prečo musí byť zmluva s platnosťou od roku 2012 pripravená najneskôr v roku 2009. Na Bali musí EÚ spraviť všetko, čo môže, aby dosiahla rokovací mandát udržať globálne otepľovanie pod dvomi stupňami. Na to je zásadná vedúca rola, ktorú EÚ prevzala. Ukazujeme cestu našimi vlastnými opatreniami na znižovanie našich emisií, ale tiež koordinovaním medzinárodných rokovaní. Je životne dôležité dosiahnuť zapojenie všetkých industrializovaných krajín vrátane Spojených štátov amerických, hoci na záchranu podnebia to stačiť nebude. Rovnako podstatné je primať veľké rozvojové krajiny ako Čínu a Indiu, aby prijali obmedzenia pre rast svojich emisií. Toto je možno najväčšia výzva v dejinách medzinárodnej diplomacie. Musíme pochopiť, že ak Čína, India a ďalšie podobné krajiny prijmú obmedzenia pre svoje emisie, bude to znamenať obrovskú zmenu v ich spôsobe uvažovania a spôsobe, akým robia veci. Musíme byť pripravení dať im nejakú protihodnotu. Inými slovami, pre nástup čistej, klimaticky priateľskej technológii v týchto krajinách musíme poskytnúť aj finančnú pomoc. Rada by som každému pripomenula, že Nicholas Stern odhadol, že každý rok bude na ochranu podnebia potrebné 1 % svetového hrubého domáceho produktu. Po druhej svetovej vojne Spojené štáty odovzdali 2 % svojho HDP vo forme Marshallovho plánu. Naštartovať rekonštrukciu bolo po vojne dôležité, ale ešte dôležitejšie je odvrátiť porovnateľnú pohromu v podobe následku zmeny klímy. Musíme byť preto pripravení zaplatiť takisto za ochranu podnebia."@sk19
". Gospod predsednik, zahvaljujem se za odlično sodelovanje s poročevalci v senci političnih skupin, ki so vključene v pogajanja o tej resoluciji. Podnebne spremembe se odvijajo zdaj in napredujejo hitreje, kot je bilo predvideno. Dramatičen pokazatelj tega je bil, ko se je konec lanskega poletja v Arktičnem oceanu stopilo milijon kvadratnih metrov ledu, kar je po površini enako Finski, Švedski in Norveški skupaj. Poročila znanstvenikov o napredovanju podnebnih sprememb in nujnosti zmanjšanja emisij postajajo vedno bolj zaskrbljujoča. To se kaže tudi v vnaprejšnjih informacijah o srečanju medvladnega foruma o podnebnih spremembah, ki bo ta teden v Valencii. Pomembno je, da se zapolnijo vse vrzeli med kjotskim protokolom in naslednjim podnebnim sporazumom. Zato je treba pogodbo po letu 2012 pripraviti najpozneje leta 2009. Na Baliju mora EU storiti vse, kar je v njeni moči, da se doseže pogajalski mandat in omeji globalno segrevanje na največ dve stopinji. Vodilna vloga, ki jo je prevzela EU, je za to ključna. Zgled dajemo z lastnimi ukrepi za zmanjšanja naših emisij in tudi z usklajevanjem mednarodnih pogajanj. Pomembno je sodelovanje vseh industrializiranih držav, vključno z Združenimi državami Amerike, čeprav to ne bo dovolj za rešitev podnebnega vprašanja. Prav tako pomembno je, da velike države v razvoju, kot so Kitajska in Indija, sprejmejo omejitve glede večanja emisij. To je verjetno največji izziv v zgodovini mednarodne diplomacije. Razumeti moramo, da če Kitajska, Indija in druge podobne države sprejmejo omejitve emisij, bo to pomenilo veliko spremembo v njihovem načinu razmišljanja in ukrepanja. Biti moramo pripravljeni, da jim damo nekaj v povračilo. Drugače povedano, zagotoviti moramo tudi finančno pomoč za prehod v teh državah k čisti, podnebju prijazni tehnologiji. Vse bi rad opozoril na oceno Nicholasa Sterna, da bo zaščita podnebja vsako leto zahtevala 1 % svetovnega bruto domačega proizvoda. Po drugi svetovni vojni so Združene države Amerike namenile 2 % svojega BDP v obliki pomoči v okviru Marshallovega načrta. Po vojni je bil pomemben začetek izvajanja obnove, še bolj pa je pomembno, da se prepreči primerljiva katastrofa, ki jo lahko povzročijo podnebne spremembe. Zato moramo biti pripravljeni tudi na financiranje zaščite podnebja."@sl20
". Herr talman! Jag vill uttrycka min tacksamhet för det omfattande samarbetet med de politiska gruppernas skuggföredragande under förhandlingarna om denna resolution. Klimatförändringen äger rum nu, och den går snabbare än vad som förutsetts. Ett dramatiskt tecken på detta var att en miljon kvadratmeter av Norra ishavets is smälte i slutet av sommaren, ett område som motsvarar Finland, Sverige och Norge tillsammans. Budskapet från forskarna om klimatförändringens fortskridande och det akuta behovet av att minska utsläppen blir alltmer alarmerande. Det återspeglas också i förhandsinformationen inför mötet i Mellanstatliga panelen för klimatförändringar i Valencia den här veckan. Det är viktigt att det inte blir någon lucka mellan Kyotoprotokollet och nästa klimatöverenskommelse. Det är därför fördraget för tiden efter 2012 måste stå färdigt senast 2009. På Bali måste EU göra allt vi kan för att få ett förhandlingsmandat som gör det möjligt att hålla kvar den globala uppvärmningen under två grader. EU:s ledande roll är avgörande i det sammanhanget. Vi visar vägen med våra egna åtgärder för att minska våra utsläpp, men också genom att samordna internationella förhandlingar. Det är oerhört viktigt att få alla industriländer att delta, även Förenta staterna, men det kommer ändå inte att räcka för att rädda klimatet. Det är precis lika viktigt att få stora utvecklingsländer, t.ex. Kina och Indien, att acceptera gränser för sin utsläppsökning. Detta är kanske den svåraste utmaningen i den internationella diplomatins historia. Vi måste inse att det, om Kina, Indien och andra liknande länder godtar gränser för sina utsläpp, innebär en enorm förändring av deras sätt att tänka och agera. Vi måste vara beredda att ge dem något i gengäld. Vi måste alltså med andra ord även ge ekonomiskt bistånd för dessa länders genombrott i fråga om ren, klimatvänlig teknik. Jag vill erinra alla om Nicholas Stern uppskattning att 1 procent av den globala bruttonationalprodukten varje år skulle behövas för att skydda klimatet. Efter andra världskriget tillhandahöll Förenta staterna 2 procent av sin BNP i form av stöd enligt Marshallplanen. Det var viktigt att få i gång återuppbyggnaden efter kriget, men det är ännu viktigare att förhindra en jämförbar katastrof till följd av klimatförändringen. Vi måste därför också vara beredda att betala för klimatskyddet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph