Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-243"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.31.3-243"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhores Deputados, em primeiro lugar, gostaria de felicitar o Parlamento Europeu pelo agendamento deste debate que é absolutamente oportuno, dada a situação que se vive no Paquistão e em vista também da cooperação que temos tido com aquele país, um combate tão importante contra o extremismo e contra o terrorismo. O Paquistão não é um país relativamente ao qual possamos ficar indiferentes, e não ficamos. Resulta também deste debate que as três instituições, Parlamento, Conselho e Comissão, partilham os mesmos objectivos fundamentais e imediatos, isto é, a rápida e completa reinstauração do Estado de direito e das liberdades democráticas no Paquistão e a realização de eleições livres e democráticas. Este é o objectivo que nos congrega e é o objectivo para o qual devemos todos, as três instituições certamente, trabalhar no âmbito das nossas respectivas competências e poderes. Gostaria também de dizer que, enquanto Presidência, também entendemos, como aqui foi expresso pela Senhora Comissária, que quaisquer medidas que possam levar a uma eventual suspensão da cooperação, afectando uma população que é já uma população cheia de carências, devem ser vistas com cuidado e devem ser analisadas com cuidado. O povo do Paquistão tem já sofrido o suficiente e o bastante para que possa eventualmente ainda vir a sofrer mais. Portanto, temos também de ver essa questão com algum cuidado, se ela eventualmente se vier a colocar. Em todo o caso, para já, os nossos objectivos são claros, são definidos, e posso-vos garantir que a Presidência e o Conselho tomarão todas as iniciativas e todas as medidas que entenderem adequadas ao evoluir da situação."@pt17
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, dámy a pánové, úvodem bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za to, že zařadil na program tuto rozpravu, která je vzhledem k situaci v Pákistánu a naši spolupráci s touto zemí v tak důležitém boji proti extremismu a terorismu skutečně velmi aktuální. Nemůžeme zůstat a nezůstaneme lhostejní vůči zemi jako je Pákistán. Tato rozprava také ukazuje, že tři orgány – Parlament, Rada a Komise – mají stejné základní a bezprostřední cíle, konkrétně rychlou a úplnou obnovu zásad právního státu a demokratických svobod v Pákistánu a konání svobodných a demokratických voleb. To je cíl, který nás spojuje a na jehož dosažení musíme pracovat všichni, zejména tyto tři orgány ve svých příslušných oblastech kompetenci a pravomocí. Rád bych též řekl, že jakožto předsednictví si rovněž uvědomujeme to, co řekla paní komisařka, že se musí důkladně zvážit a promýšlet všechna opatření, která by mohla vést k možnému pozastavení spolupráce a zasáhnout obyvatelstvo, které už nyní trpí různými druhy nedostatku. Lid Pákistánu už trpěl dost a nesmí trpět dále. Toto je také otázka, která by měla být důkladně vzata v úvahu, bude-li to třeba. Ať už se bude situace vyvíjet jakkoli, naše cíle jsou nyní jasné a vymezené, a mohu vás ujistit, že předsednictví a Rada vyvinou všechny iniciativy a opatření, které budeme považovat za přiměřenou reakci na další vývoj situace."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke Europa-Parlamentet for at sætte denne forhandling på programmet. I betragtning af situationen i Pakistan og det samarbejde, vi har haft med dette land i en så vigtig kamp som kampen mod ekstremisme og terrorisme, kommer det meget belejligt. Vi kan ikke og vil ikke forholde os passive over for et land som Pakistan. Denne forhandling viser også, at de tre institutioner Parlamentet, Rådet og Kommissionen er fælles om de samme grundlæggende og umiddelbare mål, nemlig en hurtig og fuldstændig genindførelse af retsstatsprincippet og de demokratiske frihedsrettigheder i Pakistan og afholdelsen af et frit og retfærdigt valg. Det er dette mål, der forener os, og som vi alle må arbejde hen imod - især de tre institutioner inden for deres respektive kompetence- og myndighedsområder. Jeg vil også gerne sige, at vi som formandskab er klar over, at enhver form for foranstaltninger, der evt. kan føre til suspension af samarbejdet og derved få betydning for et folk, som allerede lider mange afsavn, skal overvejes og undersøges omhyggeligt, som kommissæren også har sagt i dag. Det pakistanske folk har allerede lidt nok og må ikke påføres yderligere lidelse. Så dette er også et spørgsmål, der må overvejes temmelig omhyggeligt, hvis det skulle blive aktuelt. Hvordan det end går, så er vores mål nu klare og præcise, og jeg kan forsikre Dem om, at formandskabet og Rådet vil tage alle de initiativer og iværksætte alle de foranstaltninger, vi anser for hensigtsmæssige for at reagere på udviklinger i situationen."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich dem Europäischen Parlament dafür danken, dass diese Aussprache auf die Tagesordnung gesetzt wurde, die angesichts der Lage in Afghanistan und unserer Zusammenarbeit mit dem Land in einem solch wichtigen Kampf gegen Extremismus und Terrorismus in der Tat opportun ist. Wir können und werden einem Land wie Pakistan nicht gleichgültig gegenüberstehen. Diese Aussprache zeigt ferner, dass die drei Organe, das Parlament, der Rat und die Kommission, dieselben grundlegenden und sofortigen Ziele verfolgen, d. h. die rasche und vollständige Wiederherstellung des Rechtsstaates und der demokratischen Freiheiten in Pakistan und die Durchführung freier und demokratischer Wahlen. Das ist das Ziel, das uns eint und an dem wir alle, insbesondere die drei Organe, in unseren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen arbeiten müssen. Ferner möchte ich sagen, dass wir uns, wie die Frau Kommissarin gesagt hat, in unserer Tätigkeit als Ratspräsidentschaft auch bewusst sind, dass viele Maßnahmen, deren Folge eine mögliche Aussetzung der Zusammenarbeit sein könnte, von der eine ohnehin schon unter Mangel leidende Bevölkerung betroffen sein würde, sehr sorgfältig abgewogen und geprüft werden müssen. Die Menschen in Pakistan haben schon genug gelitten und dürfen nicht weiter leiden. Auch das ist eine Frage, die behutsam zu behandeln ist, sollte sie denn auf den Tisch kommen. Wie dem auch sei, unsere Ziele sind nunmehr klar definiert und ich kann Ihnen versichern, dass die Präsidentschaft und der Rat alle Initiativen und Maßnahmen ergreifen werden, die als Reaktion auf die Entwicklung der Lage angemessen erscheinen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προγραμματισμό αυτής της συζήτησης, η οποία, ενόψει της κατάστασης στο Πακιστάν και της συνεργασίας που είχαμε με τη χώρα αυτή σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα κατά του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, είναι όντως πολύ επίκαιρη. Δεν μπορούμε και δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι απέναντι σε μια χώρα όπως το Πακιστάν. Η συζήτηση αυτή δείχνει επίσης ότι τα τρία όργανα, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, συμμερίζονται τους ίδιους θεμελιώδεις και άμεσους στόχους, ήτοι την ταχεία και πλήρη αποκατάσταση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών ελευθεριών στο Πακιστάν και τη διεξαγωγή ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών. Αυτός είναι ο στόχος που μας ενώνει και ο στόχος για τον οποίο πρέπει όλοι να εργαστούμε, ιδιαίτερα δε τα τρία όργανα, στον τομέα των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και εξουσιών μας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ως Προεδρία αντιλαμβανόμαστε επίσης, όπως η Επίτροπος είπε εδώ, ότι οιαδήποτε μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανή αναστολή της συνεργασίας η οποία θα έπληττε ένα πληθυσμό ο οποίος υποφέρει ήδη από πολλές ελλείψεις, πρέπει να μελετηθούν και να εξεταστούν με προσοχή. Ο πακιστανικός λαός έχει ήδη υποφέρει αρκετά και δεν πρέπει να υποφέρει περισσότερο. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί με κάποια προσοχή, αν ανακύψει. Σε κάθε περίπτωση, οι στόχοι μας είναι τώρα σαφείς και καθορισμένοι, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία και το Συμβούλιο θα αναλάβουν όλες τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα που θεωρούνται κατάλληλα για να ανταποκριθούμε στις εξελίξεις της κατάστασης."@el10
". Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, firstly I would like to thank the European Parliament for scheduling this debate, which, in view of the situation in Pakistan and the cooperation we have had with that country in such an important battle against extremism and terrorism, is very opportune indeed. We cannot and will not remain indifferent to a country like Pakistan. This debate also shows that the three institutions, Parliament, the Council and the Commission, share the same fundamental and immediate objectives, i.e. the rapid and complete restoration of the rule of law and democratic freedoms in Pakistan and the holding of free and democratic elections. This is the goal that unites us and the goal that we must all work towards, particularly the three institutions, in the area of our respective competences and powers. I would also like to say that in the capacity of the Presidency we also understand, as the Commissioner has said here, that any measures that might lead to a possible suspension of cooperation affecting a population which is already suffering many shortages must be considered and examined with care. The people of Pakistan have already suffered enough and must not suffer further. This too is a question that must be considered with some care, should it arise. Whatever the case, our objectives are now clear and defined, and I can assure you that the Presidency and the Council will take all the initiatives and measures deemed appropriate to respond to developments in the situation."@en4
". Señor Presidente, Comisaria, Señorías, en primer lugar deseo darle las gracias al Parlamento Europeo por haber incluido en la agenda del día este debate que, teniendo en cuenta la situación de Pakistán y la cooperación que hemos mantenido con este país en una lucha tan importante como la librada contra el extremismo y el terrorismo, resulta muy oportuno. No podemos permanecer indiferentes ante un país como Pakistán y no lo haremos. Este debate también demuestra que las tres instituciones, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, comparten los mismos objetivos fundamentales e inmediatos, a saber, la rápida y completa restauración del Estado de derecho y de las libertades democráticas en Pakistán y la celebración de elecciones libres y democráticas. Ésta es la meta que nos une y el objetivo por el que todos debemos trabajar, especialmente las tres instituciones, dentro del ámbito de nuestras respectivas competencias. También me gustaría decir que, en calidad de Presidencia, entendemos, como ya ha dicho la Comisaria, que cualquier medida que pudiera provocar una posible suspensión de la cooperación que repercutiera sobre una población que ya está padeciendo la escasez debe estudiarse y examinarse con detenimiento. El pueblo de Pakistán ya ha sufrido suficiente y no debe sufrir más. Éste es un tema que, si llega a surgir, deberá estudiarse con cuidado. En cualquier caso, ahora nuestros objetivos son claros y están bien definidos y puedo asegurarles que la Presidencia y el Consejo adoptarán todas las medidas que se consideren necesarias para responder a la evolución de la situación."@es21
". Härra juhataja, austatud volinik, daamid ja härrad, kõigepealt soovin tänada Euroopa Parlamenti käimasoleva arutelu eest, mis on tõepoolest äärmiselt ajakohane, hinnates olukorda Pakistanis ning arvestades koostööd, mida oleme selle riigiga teinud, et võidelda ühekoos ekstremismi ja terrorismi vastu. Me ei tohi võtta ja ei võta ükskõikset hoiakut riigi suhtes nagu Pakistan. Tänane arutelu näitab selgelt, et kolm institutsiooni – parlament, nõukogu ja komisjon – jagavad samu põhieesmärke, milleks on seaduste ja demokraatlike vabaduste taaskehtestamine Pakistanis ning vabade ja demokraatlike valimiste korraldamine. Need on meie ühised eesmärgid, mille nimel peame kõik pingutama oma pädevuse ja võimete piires, iseäranis aga need kolm mainitud institutsiooni. Korrates voliniku sõnu, soovin öelda, et meie eesistujariigina mõistame ka, et mis tahes meetmetesse, mille tulemuseks on koostöö peatumine, mille all kannataks niigi juba raskes olukorras olev kohalik elanikkond, tuleb suhtuda ettevaatusega ja läbimõeldult. Inimesed Pakistanis on küllalt kannatanud ning see ei tohi enam nii jätkuda. Ka selle küsimuse üle tuleb põhjalikult mõelda, kui see päevakorda tuleb. Meie eesmärgid on nüüd igal juhul selged ja paika pandud ning võin teile kinnitada, et eesistujariik koos nõukoguga rakendab õigeid algatusi ja abinõusid, et leida lahendus küsimusele, mis suunas kõnealune olukord areneb."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluan ensinnäkin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on ottanut esityslistalleen tämän keskustelun, joka Pakistanin tilanteen ja sen kanssa ääriliikkeiden ja terrorismin torjumisessa tekemämme yhteistyön huomioon ottaen on hyvin tarpeellinen. Me emme voi emmekä aio suhtautua välinpitämättömästi Pakistanin kaltaiseen maahan. Tämä keskustelu osoittaa myös, että kaikilla kolmella toimielimellä, parlamentilla, neuvostolla ja komissiolla, on samat välittömät perustavoitteet, eli oikeusvaltioperiaatteen sekä demokraattisten vapauksien nopea ja täydellinen palauttaminen Pakistaniin sekä vapaiden ja demokraattisten vaalien pitäminen. Tämä on meitä yhdistävä päämäärä, jonka saavuttamiseksi meidän kaikkien, etenkin näiden kolmen toimielimen, on työskenneltävä omien vastuualueidemme ja toimivaltuuksiemme puitteissa. Puheenjohtajavaltiona me ymmärrämme myös, kuten komission jäsen sanoi, että kaikkia toimia, jotka saattavat keskeyttää yhteistyön jo ennestään niukkuudesta kärsivän kansan kanssa, tulee harkita ja tutkia huolellisesti. Pakistanin kansa on kärsinyt jo tarpeeksi, eikä sille saa aiheuttaa lisää kärsimyksiä. Myös tämä on kysymys, jota on harkittava tarkoin, mikäli se nousee esiin. Joka tapauksessa tavoitteemme ovat nyt selvät ja tarkasti määritellyt, ja vakuutan teille, että puheenjohtajavaltio ja neuvosto ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin aloitteisiin ja toimiin vastatakseen tilanteen kehittymiseen."@fi7
". M. le Président, M la Commissaire, mesdames et messieurs, j’aimerais remercier le Parlement européen d’avoir mis ce débat à l’ordre du jour car, du point de vue de la situation au Pakistan et de notre coopération avec ce pays dans une bataille aussi importante que celle contre l’extrémisme et le terrorisme, il est en effet très opportun. Nous ne pouvons et ne resterons pas indifférents à un pays comme le Pakistan. Ce débat montre aussi que les trois institutions, le Parlement, le Conseil et la Commission, partagent les mêmes objectifs immédiats et fondamentaux, c’est-à-dire le rétablissement total et rapide de l’État de droit et des libertés démocratiques au Pakistan et la tenue d’élections libres et démocratiques. C’est le but qui nous unit et auquel nous devons tous tendre, notamment les trois institutions, conformément à nos pouvoirs et compétences respectifs. J’aimerais aussi ajouter qu’en tant que Présidence, nous estimons, comme l’a souligné la commissaire, qu’il faut examiner avec attention toute mesure pouvant conduire à la suspension de la coopération, en affectant une population qui souffre déjà beaucoup de pénurie. La population pakistanaise a déjà suffisamment souffert et ne doit pas souffrir davantage. Le cas échéant, il faudra étudier cette question attentivement. Quoi qu’il en soit, nos objectifs sont à présent clairs et bien définis, et je peux vous assurer que la Présidence et le Conseil prendront toutes les mesures et les initiatives jugées appropriées pour répondre à l’évolution de la situation."@fr8
". Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy napirendre tűzte ezt a vitát, amely a pakisztáni helyzet, valamint a szélsőségesség és a terrorizmus elleni igen fontos küzdelemben a Pakisztánnal folytatott együttműködésünk fényében valóban nagyon helyénvaló. Nem tudunk és nem fogunk közömbösek maradni egy olyan országgal szemben, mint Pakisztán. Ez a vita azt is mutatja, hogy a három intézménynek, a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak ugyanazok az alapvető és azonnali célkitűzései, azaz a jogállamiság és a demokratikus szabadságok gyors és teljes mértékű visszaállítása Pakisztánban, valamint a szabad és demokratikus választások megtartása. Ez az a cél, amely egyesít bennünket, és az a cél, amelynek érdekében mindannyiunknak tevékenykednünk kell, különösen a három intézménynek, saját hatásköreinken és jogköreinken belül. Szeretném azt is elmondani, hogy elnökségi minőségünkben azt is megértjük, hogy – amint azt a biztos asszony itt kifejtette – bármely olyan intézkedést, amely egy, már sok mindenben hiányt szenvedő lakosságot érintő együttműködés esetleges felfüggesztéséhez vezethet, körültekintően kell figyelembe venni és megvizsgálni. Pakisztán népe már eleget szenvedett, és tovább már nem szabad szenvednie. Ez is egy olyan kérdés, amelyet bizonyos körültekintéssel kell figyelembe venni, ha felmerül. Akárhogy is, a célkitűzéseink most világosak és meghatározottak, és biztosíthatom Önöket arról, hogy az elnökség és a Tanács megtesz minden olyan kezdeményezést és intézkedést, amelyet a helyzetben bekövetkező fejleményekre való válaszadáshoz megfelelőnek ítél."@hu11
". Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli deputati, in primo luogo desidero ringraziare il Parlamento europeo per avere inserito all’ordine del giorno questa discussione che, in considerazione della situazione in Pakistan e della cooperazione avuta con quel paese in una battaglia così importante contro l’estremismo e il terrorismo, giunge davvero molto opportuna. Non possiamo e non rimarremo indifferenti nei confronti di un paese come il Pakistan. Tale discussione mostra anche che le tre istituzioni, Parlamento, Consiglio e Commissione, condividano gli stessi obiettivi fondamentali immediati, ovvero il ripristino rapido e totale dello Stato di diritto e delle libertà democratiche in Pakistan e l’indizione di elezioni libere e democratiche. Si tratta di un obiettivo che ci unisce e quello per il quale dobbiamo lavorare tutti, in particolare le tre istituzioni, nell’ambito delle competenze e dei poteri di ciascuno. Vorrei inoltre dire che la Presidenza comprende che, come il Commissario ha avuto modo di dire, qualsiasi misura che possa condurre alla possibile sospensione della cooperazione e che abbia ripercussioni su un popolo che già sconta molte privazioni va considerata ed esaminata con cautela. Il popolo del Pakistan ha già sofferto abbastanza e non deve continuare a soffrire. Anche questa è una questione meritevole di prudenza, qualora dovesse porsi. Comunque sia, i nostri obiettivi sono chiari e definiti e posso assicurare che la Presidenza e il Consiglio assumeranno tutte le iniziative e le misure ritenute appropriate per rispondere agli sviluppi di questa situazione."@it12
". Pone Pirmininke, Gerbiamoji Komisare, ponai ir ponios, pirma aš norėčiau padėkoti Europos Parlamentui už tai, kad surengė šią diskusiją, kuri, atsižvelgiant į Pakistane susiklosčiusią padėtį ir į mūsų bendradarbiavimą su šia šalimi svarbioje kovoje su ekstremizmu ir terorizmu, yra iš tiesų labai savalaikė. Mes negalime likti ir neliksime abejingi tokiai šaliai kaip Pakistanas. Ši diskusija taip pat rodo, kad trys institucijos, t.y. Parlamentas, Taryba ir Komisija, siekia tų pačių pagrindinių ir neatidėliotinų tikslų − skubaus ir visiško teisinio valdymo ir demokratinių laisvių atkūrimo Pakistane bei laisvų ir demokratinių rinkimų surengimo. Būtent šis siekis vienija ir sutelkia mus, ypač visas tris institucijas, bendram darbui kiekvienos iš mūsų kompetencijų ir įgaliojimų ribose. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mes, kaip pirmininkaujanti valstybė narė, taip pat suprantame, kaip komisarė čia paminėjo, kad prieš imantis bet kokių priemonių, vedančių prie galimo bendradarbiavimo nutraukimo, dėl kurio gali nukentėti ir taip daug kančių ir nepritekliaus patyrę Pakistano žmonės, pirma būtina viską kruopščiai apsvarstyti ir ištirti. Pakistano žmonės ir taip daug patyrė daug kančių, todėl negalima leisti, kad jie dar daugiau kentėtų. Šį klausimą, jeigu jis iškils, taip pat būtina labai kruopščiai apsvarstyti. Kaip bebūtų, dabar mes turime aiškius ir apibrėžtus tikslus, todėl aš galiu patikinti jus, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir Taryba imsis visų iniciatyvų ir priemonių, kurias manys esant tinkamomis reaguojant į padėties Pakistane pokyčius."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, vispirms es vēlētos pateikties Eiropas Parlamentam par šo debašu ieplānošanu, kas, ņemot vērā stāvokli Pakistānā, kā arī mūsu un šīs valsts sadarbību, ir patiešām ļoti piemērotas šajā cīņā pret ekstrēmismu un terorismu. Mēs nevaram palikt un nepaliksim vienaldzīgi pret tādu valsti kā Pakistāna. Šīs debates arī parāda, ka visām trim iestādēm — Parlamentam, Padomei un Komisijai — ir kopīgi galvenie un tuvējie mērķi, t.i., ātri un pilnīgi atjaunot tiesiskumu un demokrātiskās brīvības Pakistānā un noorganizēt brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Tas ir mērķis, kas vieno mūs, un mērķis, kas mums visiem, īpaši šīm trim iestādēm, jācenšas īstenot mūsu attiecīgās kompetences un pilnvaru jomā. Es vēlētos arī apgalvot, ka mēs kā prezidentūras pārstāvji arī saprotam — kā jau to šeit norādīja komisāre — ka rūpīgi jāapsver un jāizskata ikviens pasākums, kas varētu novest pie sadarbības apturēšanas, skarot iedzīvotājus, kuri jau tagad daudzējādā ziņā cieš no trūkuma. Pakistānas tauta jau ir pietiekami cietusi, un šīs ciešanas nedrīkst turpināties! Ja šāds jautājums kļūs aktuāls, tas jāizskata ar zināmām rūpēm. Lai kā arī nebūtu, mūsu mērķi tagad ir skaidri un noteikti, un es varu jums apliecināt, ka prezidentūra un Padome nāks klajā ar visām iniciatīvām un pasākumiem, kas tiks atzīti par piemērotiem, lai atrisinātu šo situāciju."@lv13
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhores Deputados, em primeiro lugar, gostaria de felicitar o Parlamento Europeu pelo agendamento deste debate que é absolutamente oportuno, dada a situação que se vive no Paquistão e em vista também da cooperação que temos tido com aquele país, um combate tão importante contra o extremismo e contra o terrorismo. O Paquistão não é um país relativamente ao qual possamos ficar indiferentes, e não ficamos. Resulta também deste debate que as três instituições, Parlamento, Conselho e Comissão, partilham os mesmos objectivos fundamentais e imediatos, isto é, a rápida e completa reinstauração do Estado de direito e das liberdades democráticas no Paquistão e a realização de eleições livres e democráticas. Este é o objectivo que nos congrega e é o objectivo para o qual devemos todos, as três instituições certamente, trabalhar no âmbito das nossas respectivas competências e poderes. Gostaria também de dizer que, enquanto Presidência, também entendemos, como aqui foi expresso pela Senhora Comissária, que quaisquer medidas que possam levar a uma eventual suspensão da cooperação, afectando uma população que é já uma população cheia de carências, devem ser vistas com cuidado e devem ser analisadas com cuidado. O povo do Paquistão tem já sofrido o suficiente e o bastante para que possa eventualmente ainda vir a sofrer mais. Portanto, temos também de ver essa questão com algum cuidado, se ela eventualmente se vier a colocar. Em todo o caso, para já, os nossos objectivos são claros, são definidos, e posso-vos garantir que a Presidência e o Conselho tomarão todas as iniciativas e todas as medidas que entenderem adequadas ao evoluir da situação."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, ten eerste zou ik het Europees Parlement willen danken voor het agenderen van dit debat, dat met het oog op de situatie in Pakistan en onze samenwerking met dat land in de zo belangrijke strijd tegen extremisme en terrorisme wel zeer opportuun is. We kunnen en zullen niet onverschillig blijven tegenover een land als Pakistan. Dit debat laat ook zien dat de drie instellingen, het Parlement, de Raad en de Commissie, dezelfde fundamentele en onmiddellijke doelstellingen hebben, namelijk het snelle en volledige herstel van de rechtsstaat en democratische vrijheden in Pakistan en het houden van vrije en democratische verkiezingen. Dit is het doel dat ons verenigt en het doel waarvoor we ons allemaal moeten inzetten, in het bijzonder de drie instellingen, op het gebied van onze respectieve competenties en bevoegdheden. Ik zou ook willen zeggen dat wij in onze hoedanigheid van voorzitter ook begrijpen, zoals de commissaris hier heeft gezegd, dat alle maatregelen die zouden kunnen leiden tot een mogelijke opschorting van de samenwerking die gevolgen heeft voor een bevolking die al onder vele tekorten lijdt, met zorg moeten worden overwogen en onderzocht. Het volk van Pakistan heeft al genoeg geleden en hoeft niet nog meer te lijden. Ook dit is een kwestie die met enige zorg moet worden overwogen, mocht ze zich voordoen. Wat het geval ook mag zijn, onze doelstellingen zijn nu helder en gedefinieerd en ik kan u verzekeren dat het voorzitterschap en de Raad alle initiatieven en maatregelen zullen nemen die gepast worden geacht om op ontwikkelingen in de situatie te reageren."@nl3
". Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Przede wszystkim chciałbym podziękować Parlamentowi Europejskiemu za zaplanowanie w harmonogramie tej debaty, która w świetle sytuacji w Pakistanie i naszej współpracy z tym krajem w tak istotnej walce przeciw ekstremizmowi i terroryzmowi jest bardzo stosowna. Nie możemy i nie pozostaniemy obojętni na taki kraj, jak Pakistan. Ta debata ukazuje także, że trzy instytucje, Parlament, Rada i Komisja mają te same podstawowe i bezpośrednie cele tj. błyskawiczne i pełne przywrócenie państwa prawa i swobód demokratycznych w Pakistanie oraz przeprowadzenie wolnych i demokratycznych wyborów. Jest to cel, który nas łączy na osiągnięcie którego musimy pracować wszyscy, zwłaszcza te trzy instytucje w zakresie swoich kompetencji i uprawnień. Chciałbym także powiedzieć, iż jako prezydencja rozumiemy także, jak powiedziała tu pani komisarz, że wszelkie środki, które mogą doprowadzić do ewentualnego zawieszenia współpracy, co wpłynie negatywnie na ludność Pakistanu, która i tak musi znosić wiele braków i niedostatków, należy rozważyć i zbadać z dużą ostrożnością. Ludność Pakistanu wycierpiała już wiele i nie musi dłużej cierpieć. Tę kwestię także należy rozważyć z pewną dozą ostrożności, o ile się ona pojawi. Cokolwiek by się nie stało nasze cele są teraz jasne i określone. Mogę państwa zapewnić, że prezydencja i Rada podejmą wszelkie odpowiednie inicjatywy i środki w celu zareagowania na bieg wydarzeń w tej sytuacji."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhores Deputados, em primeiro lugar, gostaria de felicitar o Parlamento Europeu pelo agendamento deste debate que é absolutamente oportuno, dada a situação que se vive no Paquistão e em vista também da cooperação que temos tido com aquele país, um combate tão importante contra o extremismo e contra o terrorismo. O Paquistão não é um país relativamente ao qual possamos ficar indiferentes, e não ficamos. Resulta também deste debate que as três instituições, Parlamento, Conselho e Comissão, partilham os mesmos objectivos fundamentais e imediatos, isto é, a rápida e completa reinstauração do Estado de direito e das liberdades democráticas no Paquistão e a realização de eleições livres e democráticas. Este é o objectivo que nos congrega e é o objectivo para o qual devemos todos, as três instituições certamente, trabalhar no âmbito das nossas respectivas competências e poderes. Gostaria também de dizer que, enquanto Presidência, também entendemos, como aqui foi expresso pela Senhora Comissária, que quaisquer medidas que possam levar a uma eventual suspensão da cooperação, afectando uma população que é já uma população cheia de carências, devem ser vistas com cuidado e devem ser analisadas com cuidado. O povo do Paquistão tem já sofrido o suficiente e o bastante para que possa eventualmente ainda vir a sofrer mais. Portanto, temos também de ver essa questão com algum cuidado, se ela eventualmente se vier a colocar. Em todo o caso, para já, os nossos objectivos são claros, são definidos, e posso-vos garantir que a Presidência e o Conselho tomarão todas as iniciativas e todas as medidas que entenderem adequadas ao evoluir da situação."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, na začiatok by som rád poďakoval Európskemu parlamentu za to, že zaradil na program túto rozpravu, ktorá je vzhľadom na situáciu v Pakistane a našu spoluprácu s touto krajinou v takom dôležitom boji proti extrémizmu a terorizmu skutočne veľmi aktuálna. Nemôžeme a nebudeme zostávať ľahostajní voči krajine ako Pakistan. Táto rozprava tiež ukazuje, že tri inštitúcie – Parlament, Rada a Komisia – majú tie isté základné a bezprostredné ciele, konkrétne rýchlu a úplnú obnovu princípov právneho štátu a demokratických slobôd v Pakistane a konanie slobodných a demokratických volieb. Toto je cieľ, ktorý nás spája a na ktorého dosiahnutí musíme pracovať všetci, najmä tri inštitúcie vo svojich príslušných oblastiach kompetencií a právomocí. Rád by som tiež povedal, že ako predsedníctvo si takisto uvedomujeme to, čo spomínala pani komisárka, že sa musia starostlivo zvážiť a preskúmať všetky opatrenia, ktoré by mohli viesť k možnému pozastaveniu spolupráce a zasiahnuť obyvateľstvo, už teraz trpiace rôznymi druhmi nedostatku. Ľud Pakistanu už trpel dosť a nesmie trpieť ďalej. Toto je tiež otázka, ktorá by mala byť starostlivo zvážená, ak to bude potrebné. Nech už to bude akokoľvek, naše ciele sú teraz jasné a vymedzené, a môžem vás uistiť, že predsedníctvo a Rada vyvinú všetky iniciatívy a opatrenia, ktoré budeme považovať za primeranú odpoveď na ďalší vývoj situácie."@sk19
". Gospod predsednik, gospa komisarka, gospe in gospodje, najprej se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za vključitev te razprave v program, kar je ob upoštevanju razmer v Pakistanu in dosedanjega sodelovanja s to državo v pomembnem boju proti ekstremizmu in terorizmu, dejansko zelo primerno. Ne smemo in ne bomo ostali brezbrižni do države, kot je Pakistan. Ta razprava tudi kaže, da imajo tri institucije, in sicer Parlament, Svet in Komisija, enake temeljne in neposredne cilje, ki so hitra in popolna ponovna vzpostavitev pravne države in demokratičnih svoboščin v Pakistanu ter izvedba svobodnih in demokratičnih volitev. Ta cilj nas združuje in skupaj si moramo prizadevati za njegovo uresničitev, zlasti tri navedene institucije, v okviru naših ustreznih pristojnosti in pooblastil. Povedal bi še, da se v okviru zmogljivosti predsedstva zavedamo tudi, kot je tu dejala komisarka, da je treba vse ukrepe, ki bi lahko povzročili prekinitev sodelovanja in tako vplivali na prebivalstvo, ki že trpi zaradi velikega pomanjkanja, previdno preučiti. Pakistanci so že dovolj pretrpeli in tega ne smemo več dopuščati. Tudi to vprašanje je treba previdno obravnavati, če bo kdaj izpostavljeno. V vsakem primeru so naši cilji zdaj jasni in določeni ter zagotavljam vam, da bosta predsedstvo in Svet sprejela vse ustrezne pobude in ukrepe kot odziv na razvoj položaja."@sl20
". Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill till att börja med tacka Europaparlamentet för att man planerat in denna debatt som, mot bakgrund av situationen i Pakistan och det samarbete vi haft med det landet i den viktiga kampen mot extremism och terrorism, verkligen kommer mycket lägligt. Vi kan inte och vi kommer inte att förhålla oss likgiltiga till ett land som Pakistan. Denna debatt visar också att de tre institutionerna – parlamentet, rådet och kommissionen – delar samma grundläggande och omedelbara målsättningar, dvs. ett snabbt och fullständigt återupprättande av rättsstatsprincipen och demokratiska friheter i Pakistan och anordnande av fria och demokratiska val. Detta är det mål som förenar oss och som vi alla måste sträva mot, särskilt de tre institutionerna inom ramen för vår respektive behörighet och våra befogenheter. Jag vill också säga att vi från ordförandeskapets sida också inser, som kommissionsledamoten sa, att alla åtgärder som kan leda till ett eventuellt avbrutet samarbete och slår mot en befolkning som redan drabbats av många svårigheter måste övervägas och granskas noga. Pakistans folk har redan lidit tillräckligt och får inte utsättas för ytterligare lidande. Även detta är en fråga som måste övervägas noga om den uppkommer. Våra målsättningar är nu under alla omständigheter tydliga och klart avgränsade, och jag kan försäkra er att ordförandeskapet och rådet kommer att ta alla initiativ och vidta alla åtgärder som bedöms som lämpliga för att hantera händelseutvecklingen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph