Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-235"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.31.3-235"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Pakistan is a vital ally for the European Union. Today we find that Pakistan finds itself at a crossroads. But I believe that it wants to engage with us and we have re-established a recent history of engagement with Pakistan, which I understand is progressing reasonably successfully. But we must not forget the historical context in which we find ourselves today. I know Pakistan reasonably well and by far the biggest issue and problem facing Pakistan internally today is the terrorist threat coming from across the border in Afghanistan. Afghanistan is a common global problem. We in the West turned our backs on Afghanistan some years ago. It is important that we do not turn our back on Pakistan today. Pakistan has been at the forefront of this battle, sometimes carrying a very heavy burden on behalf of the international community, a heavy burden sometimes carried on weak shoulders, a burden the people of Pakistan have carried, absorbing so much violence and carnage which would otherwise have made its way into other parts of the world. The solution is not to isolate liberals and liberal values and to take away those liberal values from the people of Pakistan. Today I see that the Commission has again called for the release of prisoners who are currently being held and I support that call. This includes people like the Chief Justice of Pakistan, and indeed Mr Aitzaz Ahsan, who is a leading lawyer in Pakistan. The President of Pakistan must – and these must be our baselines – end the state of emergency immediately. He must reinstate the Constitution. He must reinstate the Supreme Court and he must move towards free and fair elections. President Musharraf should recognise that we have not turned our back on Pakistan. We remain engaged. It is now time for him to roll back from his current position, to acknowledge our core values, to make them shared values. In a distinct way, despite the desperate situation, he has a unique opportunity even now to deliver power to the people of Pakistan, the true custodians of that power."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, Pákistán je pro Evropskou unii životně důležitým spojencem. Dnes zjišťujeme, že se Pákistán ocitl na křižovatce. Věřím však, že chce s námi spolupracovat a že navážeme na nedávné spojenectví s Pákistánem, které podle mého úsudku pokračuje velmi úspěšně. Nesmíme však zapomínat na historický kontext, ve kterém se dnes nacházíme. Znám Pákistán poměrně dobře a zdaleka největší otázkou a problémem, kterému dnes Pákistán vnitřně čelí, je teroristická hrozba přicházející přes hranice s Afghánistánem. Afghánistán je společný světový problém. My na západě jsme se k Afghánistánu před nějakým časem obrátili zády. Je důležité, abychom se dnes neobrátili zády k Pákistánu. Pákistán byl v první linii této bitvy a někdy za mezinárodní Společenství nesl velmi těžké břemeno, těžké břemeno někdy nesené na slabých bedrech – pákistánský lid vstřebal tolik násilí a krveprolití, které by se jinak šířilo do jiných částí světa. Řešením není izolovat liberály a liberální hodnoty a sebrat tyto liberální hodnoty pákistánskému lidu. Dnes vidím, že Komise znovu vyzvala k propuštění zadržovaných vězňů, a tuto výzvu podporuji. Patří mezi ně lidé, jako je předseda Nejvyššího soudu pan Aitzaz Ahsan, který je předním pákistánským právníkem. Prezident Pákistánu musí – a to musí být náš hlavní cíl – okamžitě ukončit výjimečný stav. Musí znovu nastolit ústavu. Musí obnovit nejvyšší soud a pokračovat v přípravách svobodných a spravedlivých voleb. Pan prezident Mušaraf by si měl uvědomit, že jsme se k Pákistánu neobrátili zády. Zůstáváme po jeho boku. Nyní je na něm, aby se stáhl ze své současné pozice, aby uznal naše ústřední hodnoty a učinil z nich společné hodnoty. Určitým zvláštním způsobem má dokonce i nyní, v této zoufalé situaci, jedinečnou možnost odevzdat moc pákistánskému lidu, který je jejím skutečným držitelem."@cs1
"Hr. formand! Pakistan er en vigtig forbundsfælle for EU. I dag befinder Pakistan sig ved en skillevej. Men jeg tror, de ønsker at engagere sig i os, og i den senere tid har vi genetableret en tradition for engagement i Pakistan, som jeg har indtryk af skrider fornuftigt fremad. Men vi må ikke glemme den historiske kontekst, vi befinder os i i dag. Jeg kender Pakistan ganske godt, og langt det største interne problem for Pakistan i dag er terrortruslen fra den anden side af grænsen til Afghanistan. Afghanistan er et fælles globalt problem. Vi i Vesten vendte Afghanistan ryggen for nogle år siden. Det er vigtigt, at vi ikke vender Pakistan ryggen i dag. Pakistan har ligget i forreste linje i denne kamp og har sommetider måttet bære en meget tung byrde på vegne af det internationale samfund - en byrde, som sommetider er blevet båret på svage skuldre, en byrde, som det pakistanske folk har båret, hvorved de har absorberet utrolig megen vold og mange blodbad, som ellers ville have fundet vej til andre dele af verden. Løsningen er ikke at isolere de liberale og de liberale værdier og tage disse liberale værdier fra det pakistanske folk. I dag kan jeg se, at Kommissionen igen har opfordret til løsladelse af fanger, som i øjeblikket tilbageholdes, og jeg tilslutter mig den opfordring. Det gælder bl.a. folk som præsidenten for Pakistans højesteret og ikke mindst Aitzaz Ahsan, som er en førende advokat i Pakistan. Pakistans præsident skal - og dette må være vores udgangspunkt - omgående ophæve undtagelsestilstanden. Han skal genindføre forfatningen. Han skal genindføre højesteret, og han skal træffe forberedelser til et frit og retfærdigt valg. Præsident Musharraf bør erkende, at vi ikke har vendt Pakistan ryggen. Vi er stadig engagerede. Nu er det på tide, at han trækker sig tilbage fra sin nuværende position, anerkender vores kerneværdier og gør dem til fælles værdier. På en særlig måde har han selv nu, trods den fortvivlende situation, en unik mulighed for at indgyde det pakistanske folk kraft - en kraft, som i sandhed er deres."@da2
"Herr Präsident! Pakistan ist ein wichtiger Verbündeter der Europäischen Union. Wir sehen Pakistan heute an einem Scheideweg. Aber ich bin überzeugt davon, dass es an Beziehungen zu uns interessiert ist, und wir haben es geschafft, diese Beziehungen zu Pakistan wiederherzustellen, die sich offensichtlich recht erfolgreich entwickeln. Wir dürfen jedoch nicht den historischen Kontext, in dem wir uns gerade befinden, aus den Augen lassen. Ich kenne Pakistan relativ gut – die bei weitem größte Problematik, der sich Pakistan momentan intern stellen muss, ist die terroristische Bedrohung, die von der Grenze zu Afghanistan herüberschwappt. Afghanistan ist ein gemeinsames globales Problem. Vor einigen Jahren kehrte der Westen Afghanistan den Rücken, und gerade deshalb dürfen wir heute Pakistan nicht den Rücken kehren. Pakistan steht in diesem Kampf an vorderster Front und trägt im Namen der internationalen Gemeinschaft oft eine sehr schwere Last. Diese Last hat das pakistanische Volk zu tragen, und zwar, indem es zu einem Großteil die Gewalt und die Bluttaten absorbiert, die ansonsten auf den restlichen Teil der Welt zurückfallen würden. Die Lösung liegt nicht darin, liberal eingestellte Menschen und liberale Werte zu isolieren oder indem man dem pakistanischen Volk diese liberalen Werte aberkennt. Wie ich erfahren habe, hat die Kommission erneut dazu aufgerufen, die momentan inhaftierten Gefangenen auf freien Fuß zu setzen, und diesen Appell unterstütze ich. Dazu gehören unter anderem der Oberste Richter Pakistans und vor allem Herr Aitzaz Ahsan, einer der renommiertesten pakistanischen Rechtsanwälte. Der Präsident Pakistans muss umgehend – und das sollte unsere Minimalforderung sein – den Ausnahmezustand aufheben, die Verfassung wieder in Kraft setzen, den Obersten Gerichtshof wieder einsetzen und freie und faire Wahlen anstreben. Wir müssen Präsident Musharraf klar machen, dass wir Pakistan keinesfalls den Rücken gekehrt haben. Wir halten unsere Beziehungen aufrecht. Für ihn ist es jetzt an der Zeit, seinen momentanen Standpunkt aufzugeben und unsere Grundwerte anzuerkennen und zu übernehmen. Trotz der verzweifelten Lage hat er gerade jetzt ganz eindeutig die einmalige Chance, die Macht in Pakistan an das Volk als rechtmäßigem Verwalter dieser Macht zu übergeben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Πακιστάν είναι σύμμαχος ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι το Πακιστάν βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Πιστεύω όμως ότι επιθυμεί να δεσμευτεί μαζί μας και έχουμε αποκαταστήσει εκ νέου μια πρόσφατη ιστορία δέσμευσης με το Πακιστάν, η οποία αντιλαμβάνομαι ότι εξελίσσεται με αρκετή επιτυχία. Όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Γνωρίζω το Πακιστάν αρκετά καλά και μακράν το μεγαλύτερο θέμα και πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Πακιστάν στο εσωτερικό του σήμερα είναι η απειλή της τρομοκρατίας που προέρχεται από τα σύνορά του με το Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν είναι κοινό παγκόσμιο πρόβλημα. Εμείς στη Δύση πριν μερικά χρόνια γυρίσαμε την πλάτη μας στο Αφγανιστάν. Σήμερα είναι σημαντικό να μην γυρίσουμε την πλάτη μας στο Πακιστάν. Το Πακιστάν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, ενίοτε σηκώνοντας βαρύ φορτίο εξ ονόματος της διεθνούς κοινότητας, ένα βαρύ φορτίο ορισμένες φορές φορτωμένο σε αδύνατους ώμους, ένα φορτίο που έφερε ο πακιστανικός λαός, απορροφώντας τόση πολλή βία και μακελειό το οποίο διαφορετικά θα κατευθυνόταν σε άλλα μέρη του κόσμου. Η λύση δεν είναι να απομονώσουμε τους φιλελεύθερους και τις φιλελεύθερες αξίες και να απομακρύνουμε αυτές τις φιλελεύθερες αξίες από τον πακιστανικό λαό. Σήμερα βλέπω ότι η Επιτροπή ζητεί εκ νέου την αποφυλάκιση κρατουμένων που κρατούνται και στηρίζω το αίτημα αυτό. Το αίτημα αφορά άτομα όπως ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και βεβαίως τον κ. Aitzaz Ahsan, ο οποίος είναι επιφανής δικηγόρος στο Πακιστάν. Ο πρόεδρος του Πακιστάν πρέπει – και αυτές πρέπει να είναι οι βασικές γραμμές μας – να θέσει τέλος αμέσως στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οφείλει να θέσει εκ νέου σε ισχύ το Σύνταγμα. Πρέπει να θέσει εκ νέου σε λειτουργία το Ανώτατο Δικαστήριο και πρέπει να προχωρήσει σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Ο Πρόεδρος Μουσάραφ πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν έχουμε γυρίσει την πλάτη μας στο Πακιστάν. Παραμένουμε δεσμευμένοι. Τώρα είναι η στιγμή για εκείνον να υποχωρήσει από την παρούσα θέση του, να αναγνωρίσει τις θεμελιώδεις αξίες μας, να τις καταστήσει κοινές αξίες. Κατά παράδοξο τρόπο, παρά την απελπιστική κατάσταση, έχει μοναδική ευκαιρία ακόμη και τώρα να παραδώσει την εξουσία στον πακιστανικό λαό, τον πραγματικό θεματοφύλακα αυτής της εξουσίας."@el10
"Señor Presidente, Pakistán es un aliado fundamental para la Unión Europea. Hoy nos encontramos con que Pakistán está en una encrucijada. Pero creo que quiere comprometerse con nosotros y nosotros hemos reanudado una historia reciente de relación con Pakistán que me parece que está progresando razonablemente bien. Ahora bien, no debemos olvidar el contexto histórico en el que nos encontramos hoy. Conozco Pakistán bastante bien y, con mucho, el principal problema interno de Pakistán hoy es la amenaza terrorista procedente de la frontera con Afganistán. Afganistán es un problema mundial común. Nosotros, en Occidente, dimos la espalda a Afganistán hace unos años. Es importante que hoy no se la demos a Pakistán. Pakistán ha estado al frente de esta batalla, en ocasiones soportando una carga muy pesada en nombre de la comunidad internacional, una carga soportada a veces por unos hombros débiles, una carga que el pueblo paquistaní ha soportado absorbiendo tanta violencia y tantas matanzas que, de no haber sido por ellos, se habrían cometido en otras partes del mundo. La solución no consiste en aislar a los liberales y a los valores liberales y despojar al pueblo paquistaní de esos valores. Hoy veo que la Comisión ha vuelto a pedir la liberación de los presos que siguen detenidos y yo respaldo esa petición. Entre ellos están el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Pakistán y también el señor Aitzaz Ahsan, que es el abogado más conocido de Pakistán. El Presidente de Pakistán tiene – y ese tiene que ser nuestro punto de partida − que levantar de inmediato el estado de excepción. Tiene que restablecer la Constitución. Tiene que restablecer el Tribunal Supremo y tiene que avanzar hacia unas elecciones libres y justas. El Presidente Musharraf tiene que reconocer que nosotros no hemos dado la espalda a Pakistán. Nosotros seguimos comprometidos. Ahora es él quien tiene que abandonar su posición actual, reconocer nuestros valores fundamentales y convertirlos en valores comunes. En cierta manera y a pesar de lo desesperado de la situación, sigue teniendo una oportunidad única de ceder el poder a los ciudadanos de Pakistán, que son los verdaderos custodios de ese poder."@es21
"Härra juhataja, Pakistan on Euroopa Liidu jaoks elutähtis liitlane. Me näeme praegu, et Pakistan on ristteel. Kuid ma arvan, et Pakistan tahab meiega koos edasi liikuda ja me oleme taas alustanud suhteid Pakistaniga, mis minu arusaamise kohaselt on olnud küllaltki edukas. Sellegi poolest ei tohi me unustada praeguse olukorra ajaloolist konteksti. Ma tean Pakistani päris hästi ja võin öelda, et kõige suuremaks siseprobleemiks on Pakistani jaoks terrorismioht, mis tuleb üle piiri Afganistanist. Afganistan on ühine ülemaailmne probleem. Me pöörasime mõned aastad tagasi Afganistanile selja. On väga tähtis, et me nüüd ei pööraks selga Pakistanile. Pakistan on olnud selle võitluse esirinnas, kandes mõnikord rahvusvahelise üldsuse nimel väga rasket koormat vahest ehk liig nõrkadel õlgadel. Pakistani rahvas on seda koormat kandnud, võttes endasse nii palju vägivalda ja laastamist, mis muidu oleks levinud muudesse maailma osadesse. Liberaalide ja liberaalsete väärtuste isoleerimine ja nende ära võtmine Pakistani elanikelt ei lahenda olukorda. Ma näen, et komisjon on taas kord kutsunud üles vabastama vange, keda praegu kinni peetakse ja ma toetan seda üleskutset. Nende hulgas on niisugused inimesed nagu Pakistani ülemkohtu advokatuuri esimees Aitzaz Ahsan. Meie põhinõudmiseks peab olema, et Pakistani presidendil tuleb eriolukorrale otsekohe lõpp teha. Ta peab taastama põhiseadusliku korra. Tuleb taastada Ülemkohus ning liikuda vabade ja õiglaste valimiste suunas. President Musharraf peaks nägema, et me ei ole pööranud Pakistanile selga. Me jääme Pakistani toetajaks. Nüüd on tema kord praeguselt positsioonilt taganeda, tunnustada meie põhiväärtusi ja muuta need jagatud väärtusteks. Hoolimata meeleheitlikust olukorrast on tal täiesti selgelt isegi praegu harukordne võimalus anda võim Pakistani rahvale, selle võimu ainuõigele kandjale."@et5
"Arvoisa puhemies, Pakistan on Euroopan unionin elintärkeä liittolainen. Nyt Pakistan on tienhaarassa. Uskon sen kuitenkin haluavan sitoutua meihin, ja me olemme lähihistoriassa tehneet ymmärtääkseni varsin hyvin eteneviä sitoumuksia Pakistanin suuntaan. Mutta emme saa unohtaa sitä historiallista kontekstia, jossa nyt olemme. Tunnen Pakistanin kohtalaisen hyvin, ja sen selvästi vakavin sisäinen ongelma on tänä päivänä Afganistanin rajan takaa tuleva terrorismin uhka. Afganistan on yhteinen maailmanlaajuinen ongelma. Joitakin vuosia sitten me lännessä käänsimme selkämme Afganistanille. On tärkeää, että emme nyt käännä selkäämme Pakistanille. Pakistan on ollut tämän taistelun etulinjassa ja kantanut välillä hyvin raskaan taakan kansainvälisen yhteisön puolesta. Tämä raskas taakka on levännyt heikoilla olkapäillä, ja sen on kantanut Pakistanin kansa, joka on kärsinyt väkivaltaa ja verenvuodatusta, joka muutoin olisi levinnyt muualle maailmaan. Tilannetta ei ratkaista eristämällä liberaalit kansalaiset ja arvot ja ottamalla nämä liberaalit arvot pois Pakistanin kansalta. Näen, että komissio on jälleen kehottanut vapauttamaan pidätettyinä olevat vangit, ja tuen tätä kehotusta. Pidätettyihin kuuluu muun muassa Pakistanin korkeimman oikeuden tuomarikunnan puheenjohtaja Aitzaz Ahsan, joka on Pakistanin johtavia asianajajia. Pakistanin presidentin täytyy – ja tästä emme saa tinkiä – lopettaa poikkeustila välittömästi. Hänen on palautettava perustuslaki voimaan. Hänen on käynnistettävä korkeimman oikeuden toiminta uudelleen ja järjestettävä vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Presidentti Musharrafin olisi ymmärrettävä, että me emme ole kääntäneet selkäämme Pakistanille. Me pidämme kiinni sitoumuksistamme. Nyt hänen on aika perääntyä nykyisestä kannastaan, ottaa huomioon meidän keskeiset arvomme ja tehdä niistä yhteisiä arvoja. Epätoivoisesta tilanteesta huolimatta hänellä on nyt ainutkertainen tilaisuus antaa valta Pakistanin kansalle, joka on tuon vallan todellinen haltija."@fi7
") Monsieur le Président, le Pakistan est un allié indispensable pour l'Union européenne. Aujourd'hui, nous constatons que le pays se trouve à un croisement. Mais je suis certain qu'il souhaite s'engager avec nous et nous avons remis sur pied une histoire récente d'engagement avec le Pakistan, qui, je crois comprendre, progresse raisonnablement avec succès. Mais il ne faut pas oublier le contexte historique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je connais assez bien le Pakistan et son problème de loin le plus important aujourd'hui reste la menace terroriste provenant d’au-delà la frontière avec l'Afghanistan. L'Afghanistan est un problème mondial commun. Nous, l'Occident, avons tourné le dos à l'Afghanistan il y a quelques années. Il est important de ne pas tourner le dos au Pakistan aujourd'hui. Le Pakistan était en première ligne dans ce conflit, entraînant parfois un lourd fardeau au nom de la communauté internationale, un poids important qui pesait parfois sur des épaules fragiles, un poids que la population pakistanaise a supporté, en absorbant une telle violence et un tel carnage qui, autrement, se seraient propagés dans d'autres parties du monde. La solution n'est pas d'isoler les libéraux et les valeurs libérales et de priver la population pakistanaise de ces valeurs libérales. Aujourd'hui, je constate que la Commission a appelé une fois encore à la libération de prisonniers détenus actuellement et je soutiens cet appel. Parmi ces prisonniers se trouve le président de la Cour suprême pakistanaise, M. Aitzaz Ahsan, qui est un avocat important au Pakistan. Le président pakistanais doit – et ce doit être notre base de travail – lever l'état d'urgence immédiatement. Il doit rétablir la Constitution. Il doit rétablir la Cour suprême et il doit œuvrer en vue d’élections libres et impartiales. Le président Musharraf doit reconnaître que nous n'avons pas tourné le dos au Pakistan. Nous maintenons notre engagement. Il est temps pour lui de revenir sur sa position actuelle, de reconnaître nos valeurs fondamentales pour en faire des valeurs partagées. Distinctement, malgré la situation désespérée, il a une chance unique, encore aujourd'hui, de donner du pouvoir à la population du Pakistan, la véritable gardienne de ce pouvoir."@fr8
"Elnök úr, Pakisztán az Európai Unió létfontosságú szövetségese. Ma úgy gondoljuk, hogy Pakisztán válaszúthoz érkezett. Úgy vélem azonban, hogy el akarja kötelezni magát mellettünk, mi pedig nemrég újra kötelezettségvállalást tettünk Pakisztán felé, amely tudomásom szerint meglehetősen sikeresen fejlődik. De ne feledkezzünk meg napjaink történelmi hátteréről. Viszonylag jól ismerem Pakisztánt, és az ország belpolitikáját érintő messzemenően legnagyobb probléma jelenleg az afgán határon túlról érkező terrorfenyegetés. Afganisztán világviszonylatban általános probléma. Nyugaton mi néhány évvel ezelőtt hátat fordítottunk Afganisztánnak. Fontos, hogy ma ne fordítsunk hátat Pakisztánnak. Pakisztán ebben a harcban a frontvonalban állt, a nemzetközi közösség nevében időnként komoly terhet viselve, ezt a nehéz terhet időnként gyenge vállak, a pakisztáni nép viselte, annyi erőszakot és vérontást szívva magába, amely egyébként a világ más részei felé irányult volna. A megoldás annak megakadályozása, hogy a liberálisok és a liberális értékek elszigetelődjenek, és e liberális értékeket Pakisztán népétől elvegyék. Látom, hogy ma a Bizottság megint az őrizetben tartott foglyok szabad lábra helyezésére szólított fel, és én támogatom ezt a felhívást. Itt például a pakisztáni legfelsőbb bíróság elnökéről és még Étzaz Ákszánról, Pakisztán egyik kiemelkedő ügyvédjéről van szó. Pakisztán elnökének – és ebből kell kiindulnunk – haladéktalanul meg kell szüntetnie a szükségállapotot. Újra vissza kell állítania az Alkotmányt. Ismét be kell iktatnia a legfelsőbb bíróságot, továbbá szabad és tisztességes választások irányába kell térnie. Musarraf elnöknek fel kell ismernie, hogy nem fordítottunk hátat Pakisztánnak. Továbbra is elkötelezettek maradunk. Most annak van itt az ideje, hogy ő lépjen vissza jelenlegi helyzetéből, elismerje kulcsfontosságú értékeinket, közös értékké tegye azokat. Ettől eltérően – az elkeserítő helyzet ellenére – még most is egyedülálló lehetősége kínálkozik arra, hogy hatalmat adjon a pakisztáni népnek, akik ennek a hatalomnak a valódi letéteményesei."@hu11
". Signor Presidente, il Pakistan è un alleato irrinunciabile per l’Unione europea. Oggi vediamo che il Pakistan è ad un bivio. Tuttavia penso che il Pakistan sia desideroso di lavorare con noi e abbiamo riallacciato con il Pakistan una storia recente di impegni che, mi pare, proceda ragionevolmente bene. Tuttavia non dobbiamo dimenticare il contesto storico in cui ci troviamo oggi. Conosco relativamente bene il Pakistan e il problema e la questione di gran lunga più grandi che il Pakistan si trova ad affrontare oggi internamente è la minaccia terroristica proveniente dall’Afganistan, paese con cui confina. L’Afganistan costituisce un problema globale comune. Anni fa noi occidentali abbiamo voltato le spalle all’Afganistan. Oggi è importante che non voltiamo le spalle al Pakistan. Il Pakistan è in prima linea in questa battaglia, talvolta sostenendo un onere molto gravoso per conto della comunità internazionale, un onere talvolta troppo gravoso per le spalle deboli del Pakistan, un onere sostenuto dal popolo pakistano, che deve farsi carico di violenze e carneficine a non finire che, altrimenti, avrebbero colpito altre parti del mondo. La soluzione non è isolare i liberali e i valori liberali e di alienarli dal popolo pakistano. Oggi vedo che la Commissione ha ancora una volta invocato il rilascio dei prigionieri attualmente detenuti e appoggio tale invito. Tra i detenuti anche il presidente della corte suprema del Pakistan e appunto Aitzaz Ahsan, uno degli avvocati pakistani di punta. Il Presidente del Pakistan deve – e questo per noi deve costituire la base di partenza – porre fine immediata allo stato di emergenza ripristinando la costituzione. Inoltre deve riassegnare i poteri alla corte suprema e procedere verso elezioni libere ed eque. Il Presidente Musharraf deve riconoscere che non abbiamo voltato le spalle al Pakistan. Noi confermiamo il nostro impegno. E’ tempo che il Presidente Musharraf faccia un passo indietro rispetto alla sua attuale posizione, che riconosca i nostri valori di base facendone valori comuni. Pur in questa situazione disperata egli ha davanti a sé l’opportunità unica di dare il potere al popolo pakistano, ovvero al suo naturale custode."@it12
"Pone Pirmininke, Pakistanas yra svarbus Europos Sąjungos sąjungininkas. Šiandien matome, kad Pakistanas atsidūrė kryžkelėje. Bet manau, kad jis nori su mumis bendradarbiauti ir atnaujinome naujausią susitarimų su Pakistanu istoriją, kurių vystymas, kaip suprantu, progresuoja atitinkamai sėkmingai. Bet neturime užmiršti istorinio konteksto, kuriame šiandien esame. Atitinkamai pažįstų Pakistaną, o didžiausias klausimas ir problema, su kuria šiandien susiduria Pakistanas viduje, yra teroristų grėsmė, kylanti iš už sienų Afganistane. Afganistanas yra bendra pasaulinė problema. Vakaruose mes nusisukome nuo Afganistano prieš kelis metus. Svarbu, kad nenusisuktume nuo Pakistano šiandien. Pakistanas buvo šio mūšio centre, kartais nešdamas labai sunkią naštą tarptautinės bendruomenės vardu, kartais nešdamas sunkią naštą ant silpnų pečių, t. y. naštą, kurią Pakistano piliečiai nešė, patirdami tiek daug smurto ir žudynių, kurios priešingu atveju būtų patiriamos kitose pasaulio vietose. Sprendimas nėra susijęs su liberalų ir liberalių vertybių izoliavimu ir liberalių vertybių atėmimu iš Pakistano piliečių. Šiandien matau, kad Komisija vėl reikalavo paleisti kalinius, kurie šiuo metu yra įkalinti, ir aš pritariu šiam reikalavimui. Tarp jų yra Pakistano Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir Aitzazas Ahsanas, kuris yra pagrindinis advokatas Pakistane. Pakistano prezidentas privalo – ir ši prievolė turi būti mūsų pagrindas – nedelsiant nutraukti nepaprastąją padėtį. Jis turi atkurti konstitucijos galiojimą. Jis turi atkurti Aukščiausiojo Teismo įgaliojimus ir privalo įgyvendinti laisvus ir teisingus rinkimus. Prezidentas Pervezas Musharrafas turi pripažinti, kad nenusisukome nuo Pakistano. Toliau palaikome ryšius. Dabar atėjo laikas pakeisti savo dabartinę poziciją ankstesne, pripažinti mūsų pagrindines vertybes, padaryti jas bendromis vertybėmis. Priešingai, nepaisant beviltiškos padėties, jis turi unikalią galimybę net ir dabar įgyvendinti savo valdžią Pakistano piliečių, ištikimų tos valdžios saugotojų, atžvilgiu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Pakistāna ir būtisks sabiedrotais Eiropas Savienībai. Šodien mēs redzam, ka Pakistāna atrodas krustcelēs. Tomēr es ticu, ka šī valsts vēlas sadarboties ar mums, un mums ir jāatjauno nesenā sadarbība ar Pakistānu, kas, kā es saprotu, diezgan veiksmīgi virzās uz priekšu. Bet mēs nedrīkstam aizmirst mūsu pašreizējās situācijas vēsturi. Es zinu Pakistānu diezgan labi, un līdz šim lielākais jautājums un problēma šīs valsts iekšienē ir bijis teroristu radītais apdraudējums, kas nāk no Afganistānas pierobežas. Afganistāna ir kopēja pasaules mēroga problēma. Pirms dažiem gadiem mēs, Rietumos, novērsāmies no Afganistānas. Tāpēc svarīgi, lai šodien mēs nenovērstos no Pakistānas. Pakistāna ir bijusi līdere šajā cīņā, reizēm nesot ļoti smagu slogu starptautiskās sabiedrības vārdā, reizēm šis smagais slogs ir nests uz vājiem pleciem, uz Pakistānas tautas pleciem, piesaistot tik daudz vardarbības un masu slepkavību, kas pretējā gadījumā varēja pagriezt Pakistānas ceļu citu pasaules daļu virzienā. Risinājums nav izolēt liberālisma piekritējus un liberālās vērtības, un atņemt šīs liberālās vērtības Pakistānas tautai. Šodien es redzu, ka Komisija atkal ir aicinājusi atbrīvot ieslodzītos, kas patlaban tiek turēti apcietinājumā, un es atbalstu šo aicinājumu. Apcietinājumā tiek turēti tādi cilvēki kā Pakistānas galvenais tiesnesis kurš ir vadošais jurists Pakistānā. Pakistānas prezidentam nekavējoties jāpārtrauc ārkārtas stāvoklis, un tiem jābūt mūsu pamatprincipiem. Viņam ir jāatjauno Konstitūcija. Viņam ir jāatjauno Augstākā tiesa un jāvirzās uz brīvām un godīgām vēlēšanām. Prezidentam ir jāatzīst, ka mēs neesam novērsušies no Pakistānas. Mēs joprojām sadarbojamies. Tagad viņam ir laiks atkāpties no savas pašreizējās nostājas, atzīt mūsu galvenās vērtības un saistībā ar tām pievienoties mums. Neskatoties uz bezcerīgo situāciju, viņš ir ieguvis vienreizēju iespēju pat tagad deleģēt pilnvaras Pakistānas tautai, šo pilnvaru patiesajiem aizbildņiem."@lv13
"Mr President, Pakistan is a vital ally for the European Union. Today we find that Pakistan finds itself at a crossroads. But I believe that it wants to engage with us and we have re-established a recent history of engagement with Pakistan, which I understand is progressing reasonably successfully. But we must not forget the historical context in which we find ourselves today. I know Pakistan reasonably well and by far the biggest issue and problem facing Pakistan internally today is the terrorist threat coming from across the border in Afghanistan. Afghanistan is a common global problem. We in the West turned our backs on Afghanistan some years ago. It is important that we do not turn our back on Pakistan today. Pakistan has been at the forefront of this battle, sometimes carrying a very heavy burden on behalf of the international community, a heavy burden sometimes carried on weak shoulders, a burden the people of Pakistan have carried, absorbing so much violence and carnage which would otherwise have made its way into other parts of the world. The solution is not to isolate liberals and liberal values and to take away those liberal values from the people of Pakistan. Today I see that the Commission has again called for the release of prisoners who are currently being held and I support that call. This includes people like the Chief Justice of Pakistan, and indeed Mr Aitzaz Ahsan, who is a leading lawyer in Pakistan. The President of Pakistan must – and these must be our baselines – end the state of emergency immediately. He must reinstate the Constitution. He must reinstate the Supreme Court and he must move towards free and fair elections. President Musharraf should recognise that we have not turned our back on Pakistan. We remain engaged. It is now time for him to roll back from his current position, to acknowledge our core values, to make them shared values. In a distinct way, despite the desperate situation, he has a unique opportunity even now to deliver power to the people of Pakistan, the true custodians of that power."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, Pakistan is een onmisbare bondgenoot voor de Europese Unie. Vandaag de dag menen wij dat Pakistan zich op een kruispunt bevindt. Maar ik geloof dat het land zich met ons wil verbinden en we hebben een recente ontwikkeling van verbondenheid met Pakistan hersteld die, naar ik begrijp, zich redelijk succesvol aan het ontwikkelen is. Laten we echter de historische context van de huidige situatie voor ogen houden. Ik ken Pakistan redelijk goed en verreweg het grootste probleem waar Pakistan intern tegenwoordig mee te kampen heeft, is de terroristische dreiging die van over de grens met Afghanistan komt. Afghanistan is een gemeenschappelijk mondiaal probleem. Wij in het westen hebben Afghanistan enkele jaren geleden de rug toegekeerd. Het is belangrijk dat we vandaag niet onze rug toekeren aan Pakistan. Pakistan ligt in het gevechtsfront en draagt soms een zeer zware last ten behoeve de internationale gemeenschap, een zware last die soms op zwakke schouders rust. De Pakistaanse bevolking draagt deze last met zijn vele geweld en afslachtingen die anders in andere delen van de wereld zouden hebben plaatsgevonden. De oplossing ligt niet in het isoleren van liberalen en liberale normen en waarden en weghalen van deze liberale normen en waarden bij het Pakistaanse volk. Vandaag zie ik dat de Commissie weer heeft opgeroepen tot vrijlating van gevangenen die nu worden vastgehouden en ik steun die oproep. Het gaat om mensen zoals de opperrechter van Pakistan en ook de heer Aitzaz Ahsan, een vooraanstaand advocaat in Pakistan. De president van Pakistan moet de noodtoestand onmiddellijk beëindigen; dat moet ons uitgangspunt zijn. Hij moet de grondwet in de vroegere toestand herstellen. Hij moet het hooggerechtshof in de vroegere toestand herstellen en aankoersen op vrije en eerlijke verkiezingen. President Musharraf moet erkennen dat we niet onze rug naar Pakistan hebben toegekeerd. We moeten betrokken blijven. Het is nu voor hem tijd om op zijn schreden terug te keren, onze kernwaarden te erkennen en deze waarden met ons te delen. In een bepaald opzicht heeft hij ondanks de uitzichtloze situatie zelfs nu de unieke gelegenheid de macht te geven aan het volk van Pakistan, de ware beheerders van die macht."@nl3
"Panie przewodniczący! Pakistan jest bardzo cennym sojusznikiem dla Unii Europejskiej. Dziś widzimy, że kraj ten stoi na rozdrożu. Ale wierzę, że chce zaangażować się we współpracę z nami, a my odświeżyliśmy ostatnie lata współpracy z Pakistanem, która, jak rozumiem, przebiega całkiem pomyślnie. Jednak nie możemy zapomnieć o kontekście historycznym, w jakim dziś się znajdujemy. Znam dość dobrze Pakistan i jak dotąd największym problemem wewnętrznym, przed jakim stoi dzisiejszy Pakistan, jest zagrożenie terroryzmem z drugiej strony granicy, czyli z Afganistanu. Afganistan to wspólny problem globalny. My, ludzie Zachodu, odwróciliśmy się od tego kraju kilka lat temu. Ważne jest, abyśmy dziś nie odwrócili się od Pakistanu. Pakistan stoi na pierwszej linii w tej bitwie, czasami dźwigając bardzo ciężkie jarzmo na rzecz międzynarodowej społeczności. Wielki ciężar czasem dźwiga się na słabych ramionach, ciężar, jaki naród pakistański musi dźwigać oznacza masakrę i przemoc, która w innym razie utorowałaby sobie drogę do innych części świata. Rozwiązanie nie polega na odizolowaniu liberałów i liberalnych wartości i odebraniu tych wartości Pakistańczykom. Dziś widzę, że Komisja ponownie wezwała do uwolnienia przetrzymywanych obecnie więźniów i popieram to wezwanie. Obejmuje ono osobistości takie, jak Prezes Sądu Najwyższego Pakistanu, a także sam Aitzaz Ahsan, który jest wiodącym prawnikiem w tym kraju. Prezydent Pakistanu musi – i to musi być nasze ultimatum – natychmiast odwołać stan wyjątkowy. Musi przywrócić konstytucję. Musi na nowo utworzyć Sąd Najwyższy i przejść do organizacji wolnych i sprawiedliwych wyborów. Prezydent Musharraf powinien zdać sobie sprawę, że nie odwróciliśmy się od Pakistanu. Nadal jesteśmy zaangażowani w sprawy tego kraju. Nadszedł dla niego czas wycofania się z obecnie zajmowanej pozycji, zaakceptowania naszych najważniejszych wartości i uznania ich za wspólne. Mimo rozpaczliwej sytuacji wyraźnie widać, że ma on niepowtarzalną możliwość – nawet teraz - przekazania władzy w ręce narodu pakistańskiego, do którego ona naprawdę należy."@pl16
"Senhor Presidente, o Paquistão é um aliado vital para a União Europeia. Consideramos que o Paquistão se encontra actualmente numa encruzilhada, mas acredito que queira entabular um diálogo connosco e restabelecemos um historial recente de discussões com o Paquistão que parece estar a progredir com algum êxito. Mas não nos devemos esquecer do contexto histórico em que actualmente nos encontramos. Conheço o Paquistão bastante bem e sei que de longe a maior questão e o maior problema com que o Paquistão se defronta a nível interno é a ameaça terrorista transfronteiriça proveniente do Afeganistão. O Afeganistão constitui um problema comum a nível mundial. Nós no Ocidente há alguns anos que virámos as costas ao Afeganistão. Torna-se, por isso, importante que não viremos hoje as costas ao Paquistão. O Paquistão tem estado na vanguarda desta batalha, por vezes suportando um pesado ónus em nome da comunidade internacional, um pesado encargo que impende sobre os seus frágeis ombros, um fardo que o seu povo tem acarretado, absorvendo tanta violência e carnificina que de outro modo teria alastrado a outras partes do planeta. A solução reside em não isolar os liberais e os valores liberais e retirar tais valores ao povo do Paquistão. Verifico hoje que a Comissão apelou de novo à libertação dos presos que actualmente se encontram detidos e dou meu apoio a esse apelo, que envolve pessoas como o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Paquistão e o próprio Sr. Aitzaz Ahsan, que é um advogado de destaque no país. O Presidente do Paquistão deve - e isso para nós tem de ser um aspecto fundamental - pôr imediatamente termo ao estado de emergência. Deve restabelecer a Constituição, restabelecer o Supremo Tribunal e avançar para eleições livres e justas. O Presidente Musharraf deve reconhecer que não virámos as costas ao Paquistão, que permanecemos empenhados. Chegou agora a altura de recuar relativamente à sua actual posição, reconhecer os nossos valores fundamentais e transformá-los em valores partilhados. De uma forma distinta, apesar da situação desesperada, desfruta de uma oportunidade única, mesmo agora, de devolver o poder ao povo do Paquistão, o verdadeiro depositário desse poder."@pt17
"Mr President, Pakistan is a vital ally for the European Union. Today we find that Pakistan finds itself at a crossroads. But I believe that it wants to engage with us and we have re-established a recent history of engagement with Pakistan, which I understand is progressing reasonably successfully. But we must not forget the historical context in which we find ourselves today. I know Pakistan reasonably well and by far the biggest issue and problem facing Pakistan internally today is the terrorist threat coming from across the border in Afghanistan. Afghanistan is a common global problem. We in the West turned our backs on Afghanistan some years ago. It is important that we do not turn our back on Pakistan today. Pakistan has been at the forefront of this battle, sometimes carrying a very heavy burden on behalf of the international community, a heavy burden sometimes carried on weak shoulders, a burden the people of Pakistan have carried, absorbing so much violence and carnage which would otherwise have made its way into other parts of the world. The solution is not to isolate liberals and liberal values and to take away those liberal values from the people of Pakistan. Today I see that the Commission has again called for the release of prisoners who are currently being held and I support that call. This includes people like the Chief Justice of Pakistan, and indeed Mr Aitzaz Ahsan, who is a leading lawyer in Pakistan. The President of Pakistan must – and these must be our baselines – end the state of emergency immediately. He must reinstate the Constitution. He must reinstate the Supreme Court and he must move towards free and fair elections. President Musharraf should recognise that we have not turned our back on Pakistan. We remain engaged. It is now time for him to roll back from his current position, to acknowledge our core values, to make them shared values. In a distinct way, despite the desperate situation, he has a unique opportunity even now to deliver power to the people of Pakistan, the true custodians of that power."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Pakistan je pre Európsku úniu životne dôležitým spojencom. Dnes zisťujeme, že sa Pakistan ocitol na križovatke. Verím však, že chce s nami spolupracovať a že nadviažeme na nedávne dejiny spojenia s Pakistanom, ktoré podľa môjho úsudku napreduje dostatočne úspešne. Nesmieme však zabudnúť na historický kontext, v ktorom sa dnes nachádzame. Poznám Pakistan pomerne dobre a zďaleka najväčšou otázkou a problémom, ktorému dnes Pakistan vnútorne čelí, je teroristická hrozba prichádzajúca spoza hraníc s Afganistanom. Afganistan je spoločný svetový problém. My na Západe sme sa k Afganistanu pred nejakým časom obrátili chrbtom. Je dôležité, aby sme sa dnes neobrátili chrbtom k Pakistanu. Pakistan bol v prvej línii tejto bitky a niekedy za medzinárodné spoločenstvo niesol veľmi ťažké bremeno, ťažké bremeno niekedy nesené na slabých pleciach – pakistanský ľud vstrebal tak veľa násilia a krviprelievania, ktoré by sa inak rozšírilo do iných častí sveta. Riešením nie je izolovať liberálov a liberálne hodnoty a zobrať tieto liberálne hodnoty pakistanskému ľudu. Dnes vidím, že Komisia znovu apelovala na prepustenie momentálne zadržiavaných väzňov, a túto výzvu podporujem. Patria medzi nich ľudia ako predseda Najvyššieho súdu pán Aitzaz Ahsan, ktorý je popredným pakistanským právnikom. Prezident Pakistanu musí – a to musí predstavovať našu základnú líniu – okamžite ukončiť výnimočný stav. Musí znovu nastoliť ústavu. Musí obnoviť Najvyšší súd a napredovať smerom k slobodným a čestným voľbám. Pán prezident Mušarráf by si mal uvedomiť, že sme sa k Pakistanu neobrátili chrbtom. Zostávame po jeho boku. Teraz je čas na ňom, aby sa stiahol zo svojej súčasnej pozície, aby uznal naše ústredné hodnoty a spravil z nich spoločné hodnoty. Určitým zvláštnym spôsobom má dokonca aj teraz, v tejto zúfalej situácii, jedinečnú možnosť odovzdať moc pakistanskému ľudu, ktorý je skutočným držiteľom tej moci."@sk19
"Gospod predsednik, Pakistan je pomemben zaveznik Evropske unije. Danes ugotavljamo, da je Pakistan na razpotju. Vendar verjamem, da želi sodelovati z nami, pri čemer smo ponovno vzpostavili nedavno zgodovino sodelovanja s Pakistanom, kar razumem kot razmeroma uspešno napredovanje. Vendar ne smemo pozabiti na zgodovinsko ozadje današnjega dogajanja. Pakistan poznam razmeroma dobro in danes je največje vprašanje in notranja težava, s katero se Pakistan sooča, teroristična grožnja iz Afganistana. Afganistan je skupna svetovna težava. Pred nekaj leti smo na Zahodu zavrnili stike z Afganistanom. Pomembno je, da danes ne zavrnemo Pakistana. Pakistan je bil v ospredju te bitke, včasih z zelo težkim bremenom v imenu mednarodne skupnosti, ki ga je nosil na šibkih ramenih, na ramenih pakistanskega naroda, ki je prestalo toliko nasilja in prelivanja krvi, kar bi se sicer razširilo v druge dele sveta. Osamitev liberalcev in liberalnih vrednot ter odvzem teh vrednot Pakistancem ni rešitev. Vidim, da je Komisija spet pozvala k izpustitvi zapornikov, ki so zdaj zaprti, in podpiram ta poziv. Ti vključujejo ljudi, kot sta vrhovni sodnik Pakistana in seveda gospod Aitzaz Ahsan, ki je vodilni odvetnik v Pakistanu. Predsednik Pakistana mora takoj preklicati izredne razmere in to mora biti naš temeljni poziv. Ponovno mora vzpostaviti ustavo. Ponovno mora vzpostaviti vrhovno sodišče ter si prizadevati za svobodne in pravične volitve. Predsednik Mušaraf mora priznati, da nismo zavrnili stikov s Pakistanom. Še vedno sodelujemo. Zdaj je čas, da odstopi s sedanjega položaja, da prizna naše temeljne vrednote, pri čemer jih prizna kot skupne. Kljub brezupnim razmeram ima zdaj na poseben način edinstveno priložnost, da prenese oblast na pakistanski narod, ki je pravi skrbnik te oblasti."@sl20
"Herr talman! Pakistan är en viktig allierad för Europeiska unionen. I dag ser vi att Pakistan befinner sig vid ett vägskäl. Jag tror dock att landet vill ha förbindelser med oss, och vi har återupprättat förbindelser med Pakistan under den senaste tiden som vad jag förstår fungerar ganska väl. Men vi får inte glömma det historiska sammanhang som vi befinner oss i dag. Jag känner ganska väl till Pakistan och det allra största problemet som Pakistan har internt i dag är terrorhotet från Afghanistan på andra sidan gränsen. Afghanistan är ett gemensamt globalt problem. Vi i väst vände Afghanistan ryggen för några år sedan. Det är viktigt att vi inte vänder Pakistan ryggen i dag. Pakistan har kämpat vid fronten i det här slaget och ibland burit en mycket tung börda åt världssamfundet, en tung börda som ibland bärs på svaga skuldror, en börda som Pakistans folk har burit och i det sammanhanget utsatts för så mycket våld och mördande som annars skulle ha funnit vägen till andra delar av världen. Lösningen är inte att isolera liberaler och liberala värden och ta ifrån Pakistans folk dessa liberala värden. I dag ser jag att kommissionen än en gång har krävt att fångar ska släppas och jag stöder detta. Det inkluderar människor som Pakistans överdomare, liksom Aitzaz Ahsan, som är en ledande advokat i Pakistan. Pakistans president måste – och det måste vara vår utgångspunkt – omedelbart upphäva undantagstillståndet. Han måste återupprätta konstitutionen. Han måste återställa högsta domstolen och han måste gå mot ett fritt och rättvist val. President Musharraf bör inse att vi inte har vänt Pakistan ryggen. Vi är fortfarande engagerade. Nu är det dags för honom att retirera från sin nuvarande position, att erkänna våra grundläggande värden och göra dem till gemensamma värden. Trots den desperata situationen har han helt klart ett unikt tillfälle att nu ge makt åt Pakistans folk, de verkliga väktarna av denna makt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sajjad Karim,"18,5,20,15,1,14,16,13,4,21,8
"Sajjad Karim, v"19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph