Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-073"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.2.3-073"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Europa sei gut auf die Globalisierung vorbereitet, sagte mein Vorredner, Alexander Radwan. Doch die Globalisierung neuen Zuschnitts läuft doch jetzt schon seit achtzehn Jahren! Und wir gleiten direkt von der Globalisierungsfalle – das „war“ und „wurde“, dieses Zurückdrängen des breiten Massenwohlstands und der Angriff auf die Demokratie – in die Europafalle, weil der Sündenfall der Politik seinerzeit das Scheitern eines vernünftigen Vertrags in Nizza war. Dort wurde vorschnell erweitert statt vertieft. Darum sind jetzt der Kern des Problems die Bürokratie, die Milliardenverschwendung und – jawohl – auch die falsche politische Rekrutierung von Eliten in Europa. Gerade Sie, Herr Kommissar Verheugen, sind ja ein Beispiel dafür. Die unsäglichen persönlichen Angriffe gegen Sie starteten, als Sie versucht haben, die Bürokratie unter Kontrolle zu bringen. Jetzt gibt es einen neuen, dem man wieder am Sessel sägt, wir werden sehen, was der mit der Bürokratie zuwege bringt. Das wird so nicht funktionieren! Wenn uns das nicht gelingt, wird die politische Handlungsfähigkeit der Union weiter lahmliegen, und wir werden an den Herausforderungen der Globalisierung scheitern."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, jeden z předešlých řečníků, pan Alexander Radwan, řekl, že Evropa je dobře připravená na globalizaci, ale moderní verze globalizace tu přece s námi je už 18 let. My se zatím soukáme z globalizační pasti – řeči o tom, jak bývávalo, o neúspěchu masového blahobytu a útoku na demokracii – rovnou do evropské pasti, produktu politického prvotního hříchu spočívajícího v neschopnosti zajistit slušnou smlouvu tehdy v Nice, kdy se dala přednost unáhlenému rozšiřování před hlubším sjednocováním. Následkem toho spočívá jádro dnešních problémů v byrokracii, rozhazovaní miliard eur a, ano, v chybách při politickém verbovaní elit Evropy. Skutečně, vy sám, pane komisaři Verheugene, jste toho příkladem. Opovrženíhodné osobní útoky na vás začaly, když jste se pokusil dostat byrokracii pod kontrolu. Nyní je na vašem místě nový člověk a už se mu snaží podrazit nohy. Uvidíme, jakého pokroku v odstraňování byrokracie se mu podaří dosáhnout. Tímto způsobem nemůžeme pokračovat. Pokud se nám nepodaří vyléčit tyto neduhy, unie zůstane v sevření politické paralýzy a výzvy globalizace nás přemohou."@cs1
"Fru formand! Europa er godt forberedt på globaliseringen, sagde Alexander Radwan. Men den nye globalisering har jo stået på i 18 år nu! Og vi glider direkte fra globaliseringsfælden - fra "var" og "blev", denne fortrængning af den brede massevelstand og angrebet på demokratiet - til Europafælden, fordi politikkens syndefald i sin tid var, at det ikke lykkedes at få en fornuftig Nicetraktat. Man udvidede overilet i stedet for at uddybe. Derfor er problemets kerne i dag bureaukratiet, ødslen med milliarder og - ja - også en forkert politisk rekruttring af eliter i Europa. Det er netop De, hr. kommissær Verheugen, et eksempel på. De ulykkelige personlige angreb på Dem startede, da De forsøgte at få bureaukratiet under kontrol. Nu sidder der en ny, som man forsøger at vippe af pinden, vi får se, hvad han kan stille op med bureaukratiet. Det kommer ikke til at fungere på den måde! Hvis ikke det lykkes os, vil EU fortsat være politisk handlingslammet, og vi vil ikke kunne klare globaliseringens udfordringer."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, ένας από τους προηγούμενους ομιλητές, ο κ. Alexander Radwan, ανέφερε ότι η Ευρώπη ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για την παγκοσμιοποίηση, ωστόσο ζούμε με τη σημερινή σύγχρονη εκδοχή της παγκοσμιοποίησης εδώ και δεκαοχτώ χρόνια. Εμείς, στο μεταξύ, ολισθαίνουμε κατευθείαν από την παγίδα της παγκοσμιοποίησης – οι συζητήσεις για το πώς ήταν κατά το παρελθόν, για την κατάρρευση της μαζικής ευημερίας και την επίθεση κατά της δημοκρατίας – στην ευρωπαϊκή παγίδα, ένα προϊόν του πολιτικού προπατορικού αμαρτήματος της αποτυχίας διασφάλισης μιας αξιοπρεπούς συνθήκης στη Νίκαια, όπου προτιμήθηκε η υπερβολικά εσπευσμένη διεύρυνση από τη βαθύτερη ενότητα. Ως αποτέλεσμα, ο πυρήνας των σημερινών προβλημάτων συνίσταται στη γραφειοκρατία, στη σπατάλη δισεκατομμυρίων ευρώ και – ναι – στα λάθη στην πολιτική στρατολόγησης των ευρωπαϊκών ελίτ. Μάλιστα, και εσείς ο ίδιος Επίτροπε Verheugen, αποτελείτε περίπτωση σχετική με το θέμα. Οι απαράδεκτες προσωπικές επιθέσεις εναντίον σας άρχισαν όταν προσπαθήσατε να θέσετε υπό έλεγχο τη γραφειοκρατία. Τώρα υπάρχει κάποιος άλλος και ήδη προσπαθούν να του τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια. Θα δούμε τι πρόοδο θα σημειώσει αυτός όσον αφορά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Αν δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτές τις ασθένειες, η Ένωση θα παραμείνει αιχμάλωτη της πολιτικής παράλυσης και οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης θα μας καταβάλουν."@el10
"Madam President, one of the previous speakers, Alexander Radwan, said that Europe was well prepared for globalisation, yet the modern-day version of globalisation has already been with us for eighteen years. We, meanwhile, are sliding straight from the globalisation trap – the talk of what used to be, the reversal of mass prosperity and the onslaught against democracy – into the European trap, a product of the political original sin of failing to secure a decent treaty back in Nice, where overhasty enlargement was preferred to deeper union. As a result, the core of today’s problems consists in bureaucracy, wastage of billions of euros and – yes – mistakes in the political recruitment of Europe’s elites. Indeed, you yourself, Commissioner Verheugen, are a case in point. The despicable personal attacks on you began when you tried to bring the bureaucracy under control. Now there is a new man, and they are already trying to pull the carpet from under his feet. We shall see what progress he manages to make on red tape. This is no way to proceed. If we cannot cure these ills, the Union will remain in the grip of political paralysis, and the challenges of globalisation will defeat us."@en4
"Señora Presidenta, uno de los anteriores oradores, Alexander Radwan, ha afirmado que Europa está bien preparada para la mundialización; sin embargo, la versión moderna de la mundialización ya ha convivido con nosotros durante dieciocho años. Mientras tanto, estamos cayendo, desde la trampa de la mundialización —los comentarios sobre lo que solía ser, el giro en la prosperidad de masas y el ataque a la democracia— en la trampa europea, producto del pecado político original de no haber asegurado un Tratado en condiciones en Niza, donde se prefirió la ampliación apresurada a una unión más sólida. Como resultado, el núcleo de los problemas actuales consiste en la burocracia, el desperdicio de miles de millones de euros, y —sí— errores en el enrolamiento político de las élites europeas. De hecho, usted mismo, Comisario Verheugen, es un buen ejemplo. Los despreciables ataques a su persona comenzaron cuando usted trató de poner control a la burocracia. Ahora, tienen a otro señor y ya están tratando de entorpecer su labor; veremos los avances que es capaz de conseguir en el tema de la burocracia. Ése no es el modo de proceder. Si no somos capaces de remediar estos males, la Unión continuará presa de la parálisis política, y los retos de la mundialización nos superarán."@es21
"Proua juhataja, Alexander Radwan ütles varasemas sõnavõtus, et Euroopa oli üleilmastumiseks igati valmis, ometi on selle tänapäevane variant meiega juba kaheksateist aastat olnud. Samal ajal libiseme üleilmastumise lõksust, st mineviku pajatustest, suure õitsengu kaotamisest ning demokraatia ründamisest, Euroopa lõksu, mis on tekkinud algsest poliitilisest patust, mis seisnes suutmatuses sõlmida korralikku lepingut juba Nizzas, kui eelistasime liiga rutakat laienemist läbimõelduma liidu loomisele. Seetõttu moodustavad tänapäeva probleemituuma bürokraatia, miljardite eurode raiskamine ning tõepoolest ka vead, mida tehakse Euroopa koorekihi värbamisega poliitilistele ametikohtadele. Volinik Verheugen, tegelikult olete teiegi ju näide ülalmainitud olukorra kohta. Kui üritasite bürokraatiat kontrolli alla saada, hakati teie isikut põlastusväärselt ründama. Nüüd täidab samu kohustusi teine mees ning temagi jalgealust püütakse õõnestada. Vaatame, kuivõrd edukaks kujuneb tema tegevus bürokraatia peatamisel. Olukord ei või sel viisil jätkuda. Kui me neid tõbesid terveks ei ravi, jääbki liit poliitiliselt halvatuks ning üleilmastumise probleemid saavad meist võitu."@et5
"Arvoisa puhemies, yksi edellisistä puhujista, Alexander Radwan, totesi, että Eurooppa on valmistautunut hyvin globalisaatioon. Kuitenkin globalisaation nykyaikainen versio on ollut meillä jo kahdeksantoista vuotta. Olemme liukumassa globalisaation ansasta – keskustelu siitä, minkälaista oli ennen, massojen hyvinvoinnissa tapahtunut muutos ja ankara hyökkäys demokratiaa vastaan – suoraan eurooppalaiseen ansaan; Nizzassa ei onnistuttu saamaan aikaan kohtuullista sopimusta vaan langettiin politiikan perisyntiin, kun valittiin mieluummin hätäinen laajennus kuin unionin syventäminen. Tämän seurauksena nykyiset ongelmat johtuvat lähinnä byrokratiasta, miljardien eurojen tuhlaamisesta ja – kyllä – Euroopan eliitin poliittisessa rekrytoinnissa tapahtuneista virheistä. Todellakin te itse, hyvä komission jäsen Verheugen, olette hyvä esimerkki tästä. Halveksittavat henkilökohtaiset hyökkäykset teitä kohtaan alkoivat, kun yrititte vähentää byrokratiaa. Nyt tehtävä on annettu uudelle miehelle, ja mattoa yritetään jo vetää hänen jalkojensa alta. Näemme vielä, miten hänen onnistuu vähentää byrokratiaa. Tämä ei ole oikea tapa edetä. Jos emme pysty korjaamaan näitä epäkohtia, unioni pysyy poliittisessa lamaannustilassa, ja globalisaation haasteet kukistavat meidät."@fi7
"Madame la Présidente, l’un des intervenants précédents, Alexander Radwan, a dit que l’Europe était bien préparée à la mondialisation, et pourtant la version moderne de la mondialisation est déjà vieille de dix-huit ans. Pendant ce temps, nous glissons tout droit du piège de la mondialisation – les propos autour de ce qui était, le revers de la prospérité de masse et les attaques contre la démocratie – vers celui de l’Europe, fruit du péché originel politique de n’être pas parvenu à un traité décent à Nice, où l’on a préféré un élargissement précipité à une union plus forte. En conséquence, le cœur des problèmes réside dans la bureaucratie, le gaspillage de milliard d’euros et – oui – des erreurs dans le recrutement politique des élites européennes. Vous-même, M. le Commissaire Verheugen, en êtes un bon exemple. Les ignobles attaques personnelles dont vous avez fait l’objet ont commencé lorsque vous avez essayé de maîtriser les lourdeurs administratives. Il y a à présent un nouvel homme et on essaie déjà de lui enlever le tapis de sous les pieds. Nous verrons ce qu’il parvient à faire au niveau de la bureaucratie. Ce n’est pas une façon d’avancer. Si nous ne pouvons soigner ses malades, l’Union restera politiquement paralysée et nous perdrons les défis de la mondialisation."@fr8
"Elnök asszony, az egyik korábbi felszólaló, Alexander Radwan azt állította, hogy Európa megfelelően felkészült a globalizációra, noha a globalizáció modernkori változata már tizennyolc éve jelen van. Mi ezalatt a globalizáció csapdájából – amelyre a szokásos retorika az volt, hogy a tömeges jólét megsemmisítése és a demokrácia elleni támadás – egyenesen az európai csapdába kerülünk, amely annak az eredendő politikai bűnnek a terméke, hogy Nizzában, ahol a mélyebb unióval szemben az elhamarkodott bővítést részesítettük előnyben, nem tudtunk megfelelő szerződést kötni. Ennek eredményeként a mai problémák központi kérdése a bürokrácia, euro-milliárdok pazarlása, és – igen – az európai elit politikai „toborzásában” elkövetett hibák. Valójában, Verheugen biztos úr, az Ön esete is példa erre. Az Önnel szembeni, elítélendő személyes támadások, amelyek akkor kezdődtek, amikor Ön megpróbálta ellenőrzésnek alá vetni a bürokráciát. Most van egy új ember, és már megpróbálják kihúzni a lába alól a szőnyeget. Meglátjuk, hogy milyen előrelépést tud tenni a bürokráciával kapcsolatban. Így nem lehet eljárni. Ha nem tudjuk meggyógyítani ezeket a beteg dolgokat, akkor az Unió a politikai bénultság markában marad, és a globalizáció kihívásai vereséget mérnek ránk."@hu11
"Signora Presidente, uno degli oratori che mi ha preceduto, l’onorevole Alexander Radwan, ha dichiarato che l’Europa era ben preparata per la globalizzazione, tuttavia la versione moderna della globalizzazione ci accompagna già da diciotto anni. Nel frattempo noi stiamo scivolando direttamente dentro la trappola della globalizzazione – ovvero le discussioni di come era in passato, l’inversione del benessere di massa e l’attacco contro la democrazia – la trappola europea, un prodotto del peccato politico originale che è quello di non essere stati capaci di assicurare un trattato decente già a Nizza, avendo preferito un allargamento frettoloso ad un’Unione più approfondita. Il risultato è che i problemi di oggi sono essenzialmente legati alla burocrazia, allo spreco di miliardi di euro e, anche, ad errori nel reclutamento delle politiche europee. Al riguardo proprio il Commissario Verheugen rappresenta un caso lampante. I miserevoli attacchi personali rivolti contro la sua persona sono iniziati quando lei ha cercato di mettere un freno alla burocrazia. Qui c’è un uomo nuovo e stanno già cercando di togliergli il terreno sotto i piedi. Vedremo cosa saprà fare sull’eccessiva burocrazia. Non è così che si andrà avanti. Se non siamo capaci di sanare questi malanni, l’Unione resterà politicamente paralizzata e le sfide della globalizzazione avranno il sopravvento su di noi."@it12
"Ponia Pirmininke, vienas iš ankstesnių kalbėtojų Alexanderas Radwanas pasakė, kad Europa yra tinkamai pasirengusi globalizacijai, tačiau globalizacija šiandieniniu pavidalu egzistuoja jau aštuoniolika metų. Tuo tarpu mes nepastebimai pereiname nuo globalizacijos spąstų (kalbos apie praeitį, kurso siekiant klestėjimo daugumai pakeitimas, antpuoliai prieš demokratiją) tiesiai į Europos spąstus, kuriuos paspendė politikai, dėl kurių kaltės Nicoje nebuvo pasiektas sutarimas dėl padorios sutarties, teikiančios pirmenybę gilesnei sąjungai, o ne skubotam jos išplėtimui, pasirašymo. Dėl to šiandienos problemų esmę sudaro biurokratija, milijardinių eurų sumų švaistymas ir klaidos politiškai komplektuojant Europos elitą. Iš tiesų, jūsų paties atvejis, komisare Verhoigenai, taip pat apie tai byloja. Niekingi asmeninio pobūdžio antpuoliai prieš jus prasidėjo, kai jūs pabandėte suvaldyti biurokratiją. Dabar atėjo naujas žmogus ir jie jau stengiasi ištraukti kilimą jam iš po kojų. Pažiūrėsime, kokią pažangą jam pasiseks padaryti kovojant su biurokratija. Toks elgesys niekur neveda. Jeigu mes negalėsime išsigydyti šių ligų, Sąjunga liks politiškai suparalyžiuota ir nugalėta globalizacijos iššūkių."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, viens no iepriekšējiem runātājiem teica, ka Eiropa ir labi sagatavojusies globalizācijai, lai gan globalizācijas mūsdienu versijā mēs dzīvojam jau 18 gadus. Tikmēr mēs izslīdam no globalizācijas slazda — runas par pagātni, masveida labklājības samazināšanās un straujš uzbrukums demokrātijai — un ieslīdam Eiropas slazdā, kuru, politiski grēkojot, veido neveiksmīgais mēģinājums sagatavot atbilstošu līgumu, pārstrādātu Nicas līgumu, kurā priekšroka tika dota pārāk nepārdomātam ES paplašināšanās procesam. Rezultātā galvenās mūsdienu problēmas ir saistītas ar birokrātiju, miljardiem eiro izšķērdēšanu un — jā — kļūdām Eiropas politiskās elites darbinieku noalgošanā. Patiešām, šis piemērs attiecas arī uz jums, komisār . Jums adresētie nicināmie personiskie uzbrukumi parādījās pēc tam, kad jūs mēģinājāt birokrātiju pakļaut kontrolei. Tagad šeit ir jauns cilvēks, un viņi mēģina izraut paklāju no viņa kāju apakšas. Mēs vēl redzēsim, kādu progresu viņam izdosies panākt saistībā ar birokrātijas slogu. Tas tā nekādā gadījumā nevar attīstīties. Ja mēs nespēsim izkļūt no šīm likstām, Eiropas Savienība kļūs politiski paralizēta, un globalizācijas problēmas sakaus mūs."@lv13
"Frau Präsidentin! Europa sei gut auf die Globalisierung vorbereitet, sagte mein Vorredner, Alexander Radwan. Doch die Globalisierung neuen Zuschnitts läuft doch jetzt schon seit achtzehn Jahren! Und wir gleiten direkt von der Globalisierungsfalle – das „war“ und „wurde“, dieses Zurückdrängen des breiten Massenwohlstands und der Angriff auf die Demokratie – in die Europafalle, weil der Sündenfall der Politik seinerzeit das Scheitern eines vernünftigen Vertrags in Nizza war. Dort wurde vorschnell erweitert statt vertieft. Darum sind jetzt der Kern des Problems die Bürokratie, die Milliardenverschwendung und – jawohl – auch die falsche politische Rekrutierung von Eliten in Europa. Gerade Sie, Herr Kommissar Verheugen, sind ja ein Beispiel dafür. Die unsäglichen persönlichen Angriffe gegen Sie starteten, als Sie versucht haben, die Bürokratie unter Kontrolle zu bringen. Jetzt gibt es einen neuen, dem man wieder am Sessel sägt, wir werden sehen, was der mit der Bürokratie zuwege bringt. Das wird so nicht funktionieren! Wenn uns das nicht gelingt, wird die politische Handlungsfähigkeit der Union weiter lahmliegen, und wir werden an den Herausforderungen der Globalisierung scheitern."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, een van de voorgaande sprekers, Alexander Radwan, heeft gezegd dat Europa goed is voorbereid op de globalisering, maar de moderne variant van de globalisering is al achttien jaar onder ons. Intussen zijn wij bezig recht van de globaliseringsval – praten over vroeger, de terugdraaiing van de massale welvaart en de aanval op de democratie – in de Europese val te glijden, een product van de politieke zondeval dat wij er destijds in Nice niet in zijn geslaagd een fatsoenlijk verdrag tot stand te brengen, omdat overhaaste uitbreiding belangrijker werd gevonden dan diepergaande eenheid. Als gevolg daarvan bestaat de kern van de problemen van vandaag uit bureaucratie, verspilling van miljarden euro’s en ja, vergissingen in de politieke rekrutering van de elites van Europa. Sterker nog, u zelf, commissaris Verheugen, bent daar een voorbeeld van. De verachtelijke persoonlijke aanvallen op u zijn begonnen toen u probeerde de bureaucratie onder controle te krijgen. Nu zit er een nieuwe man en ze zijn al aan de poten van zijn stoel aan het zagen. We zullen zien hoe veel vorderingen hij maakt met de bureaucratie. Op deze manier komen we er niet. Als we deze misstanden niet kunnen verhelpen, zal de Unie in de greep van de politieke verlamming blijven en zullen de uitdagingen van de globalisering ons eronder krijgen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jeden z moich przedmówców, pan poseł Alexander Radwan, powiedział, że Europa jest dobrze przygotowana na globalizację, jednak globalizacja w dzisiejszej wersji towarzyszy nam już od 18 lat. Tymczasem zjeżdżamy z pułapki globalizacji – mówiąc o tym, co było kiedyś, o odwrocie powszechnego dobrobytu, o ataku na demokrację – prosto w pułapkę europejską, która jest jeszcze rezultatem grzechu z Nicei, gdzie nie wypracowano właściwego traktatu, a zamiast budowania ściślejszej unii, zwyciężyła przedwczesna idea rozszerzenia. W rezultacie istotą dzisiejszych problemów jest biurokracja, marnowanie miliardów euro oraz – jak najbardziej – błędy w politycznym doborze europejskich elit. W istocie dotyczy to pana, panie komisarzu Verheugen. Podłe osobiste ataki na pana zaczęły się, kiedy próbował pan zapanować nad biurokracją. Teraz na pana miejscu jest nowy człowiek i już kopie się pod nim dołki. Zobaczymy, jakie postępy zdoła zrobić w sprawie biurokracji. W ten sposób nie można kontynuować. Jeśli nie zdołamy wyleczyć tych słabości, Unia pozostanie politycznie sparaliżowana, a wyzwania globalizacji nas pokonają."@pl16
"Senhora Presidente, um dos anteriores oradores, o senhor deputado Alexander Radwan, afirmou que a Europa estava bem preparada para a globalização, mas a versão moderna da globalização já está connosco há dezoito anos. Entretanto, estamos a deslizar directamente da armadilha da globalização - a conversa de como as coisas costumavam ser, a inversão da prosperidade em massa e a investida contra a democracia - para a armadilha europeia, um produto do pecado original político que foi o fracasso em garantir um tratado decente em Nice, onde se preferiu um alargamento demasiado apressado ao aprofundamento da União. Como resultado disso, a burocracia surge no cerne dos problemas actuais, assim como o desperdício de milhares de milhões de euros e, sim, os erros no recrutamento político das elites da Europa. Na realidade, o próprio Comissário Verheugen é um caso que merece realce. Os desprezíveis ataques pessoais de que o Senhor Comissário foi alvo começaram quando tentou controlar a burocracia. Agora temos um novo homem e já estão a tentar tirar-lhe o tapete de debaixo dos pés. Veremos que progressos consegue obter na burocracia. Não é esta a forma de tratar a questão. Se não pudermos curar estas doenças, a União continuará politicamente paralisada e os desafios da globalização levar-nos-ão à derrota."@pt17
"Frau Präsidentin! Europa sei gut auf die Globalisierung vorbereitet, sagte mein Vorredner, Alexander Radwan. Doch die Globalisierung neuen Zuschnitts läuft doch jetzt schon seit achtzehn Jahren! Und wir gleiten direkt von der Globalisierungsfalle – das „war“ und „wurde“, dieses Zurückdrängen des breiten Massenwohlstands und der Angriff auf die Demokratie – in die Europafalle, weil der Sündenfall der Politik seinerzeit das Scheitern eines vernünftigen Vertrags in Nizza war. Dort wurde vorschnell erweitert statt vertieft. Darum sind jetzt der Kern des Problems die Bürokratie, die Milliardenverschwendung und – jawohl – auch die falsche politische Rekrutierung von Eliten in Europa. Gerade Sie, Herr Kommissar Verheugen, sind ja ein Beispiel dafür. Die unsäglichen persönlichen Angriffe gegen Sie starteten, als Sie versucht haben, die Bürokratie unter Kontrolle zu bringen. Jetzt gibt es einen neuen, dem man wieder am Sessel sägt, wir werden sehen, was der mit der Bürokratie zuwege bringt. Das wird so nicht funktionieren! Wenn uns das nicht gelingt, wird die politische Handlungsfähigkeit der Union weiter lahmliegen, und wir werden an den Herausforderungen der Globalisierung scheitern."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, jeden z predošlých rečníkov, pán Alexander Radwan, povedal, že Európa je dobre pripravená na globalizáciu, ale moderná verzia globalizácie tu predsa s nami je už osemnásť rokov. My sa medzitým šmýkame z globalizačnej pasce – reči o tom, ako bývavalo, o prevrátení masového blahobytu a útoku na demokraciu – rovno do európskej pasce, produktu politického prvotného hriechu spočívajúceho v neschopnosti zaistiť slušnú zmluvu vtedy v Nice, keď sa unáhlené rozširovanie uprednostnilo pred hlbším zjednocovaním. Následkom toho jadro dnešných problémov spočíva v byrokracii, rozhadzovaní miliárd eur a, áno, v chybách pri politickom verbovaní elít Európy. Skutočne, vy sám, pán komisár Verheugen, ste toho príkladom. Opovrhnutiahodné osobné útoky na vás začali, keď ste sa pokúsili dostať byrokraciu pod kontrolu. Teraz je na vašom mieste nový človek a už sa mu snažia podraziť nohy. Uvidíme, aký pokrok v odstraňovaní byrokracie sa mu podarí dosiahnuť. Takýmto spôsobom nemôžeme pokračovať. Ak sa nám nepodarí vyliečiť tieto neduhy, Únia zostane v zovretí politickej paralýzy a výzvy globalizácie nás zmôžu."@sk19
"Gospa predsednica, eden od prejšnjih govornikov, Alexander Radwan, je izjavil, da je bila Evropa dobro pripravljena na globalizacijo, vendar je sodobna različica globalizacije prisotna že osemnajst let. Mi pa, medtem ko se pomikamo stran od globalizacijske pasti – o kateri se je nekdaj govorilo v nasprotju z masovnim blagostanjem in kot napad proti demokraciji – v evropsko past, kar je posledica izvirnega političnega greha, ko v Nici nismo uspeli pripraviti ustrezne pogodbe, ko smo se raje odločili za prenagljeno širitev kot za poglobljeno unijo. Na podlagi tega središče današnjih težav ostaja v birokraciji, zapravljanju milijard eurov in – da – v napakah pri uveljavljanju evropske elite v politiki. Vi, komisar Verheugen, ste odličen primer tega. Prezirljivi osebni napadi na vas so se začeli, ko ste poskušali obvladati birokracijo. Zdaj je na položaju drug moški in že mu želijo spodnesti tla pod nogami. Videli bomo, kakšen napredek bo lahko dosegel na področju birokracije. Tako ne moremo nadaljevati. Če teh bolezni ne moremo ozdraviti, bo Unija ostala ukleščena v primežu politične paralize, izzivi globalizacije pa nas bodo porazili."@sl20
"Fru talman! En av de föregående talarna, Alexander Radwan, sa att EU var väl förberett för globaliseringen, men den moderna tidens globalisering har redan funnits hos oss i 18 år. Samtidigt går vi raka vägen från globaliseringsfällan – talet om hur det var förr, bakslaget för det breda välståndet och angreppet mot demokratin – i den europeiska fällan, en produkt av den politiska arvsynden i form av misslyckandet med att få fram ett ordentligt fördrag i Nice, där en förhastad utvidgning föredrogs framför en fördjupad union. Till följd av detta är de centrala problemen i dag byråkrati, slöseri med miljardtals euro och, ja, misstag i samband med den politiska rekryteringen av EU:s eliter. Ni kan själv, kommissionsledamot Verheugen, tjäna som exempel. De ömkliga personangreppen på er började när ni försökte få byråkratin under kontroll. Nu är en ny man på plats, och man har redan börjat göra situationen ohållbar för honom. Vi får se vilka framsteg han lyckas göra när det gäller byråkratin. Så här kan vi inte gå vidare. Om vi inte kan komma till rätta med de här missförhållandena kommer EU att sitta kvar i den politiska förlamningens grepp, och globaliseringens utmaningar kommer att besegra oss."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph