Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-14-Speech-3-013"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071114.2.3-013"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we have just heard the language of the past: Mr Barroso, you have majority support in this House for your Commission’s approach to globalisation. But it is not a majority based on one political family. Indeed, it may even prise apart and refashion Europe’s political families. Globalisation will increasingly shape our politics. Not globalisation in the rather narrow economic sense defined in this communication – although a stable euro and effective competition rules and market regulation are in all of our interests – but in its wider, more holistic sense, encompassing world population growth and migration; climate change and energy security; and internationally organised crime linked to terrorism. Is that not the validation we need to ‘act on a continental scale’, as this document urges, to utilise our ‘critical mass’ to ‘enable Europeans to shape globalisation’, as the Commission’s communication demands? If so, Mr Barroso, where are your policies? Your timetable? Your comprehensive approach? We were promised action: instead we are proffered a paper which is rich in rhetoric but rather poor in proposals. This cannot be the final word in Europe’s response to globalisation. I await your single market review, to see how you will drive growth and jobs in difficult terrain, and your legal migration policy, hoping it encompasses the concerns of the countries of origin. My colleagues and I await urgent action on cutting energy use and fighting cross-border crime. We believe, too, that social health and economic vitality are both important. If we are creating a global market, we need a new global social contract, reconciling the competing demands of flexibility and fairness because, as Martin Luther King taught us, ‘injustice anywhere is a threat to justice everywhere’. So the Union must bring together the Lisbon agenda with its focus on competitiveness, the Cardiff agenda with its focus on social rights, and the Gothenburg agenda with its focus on the environment. The world needs a strong, united Union to counter injustice, conflict and poverty wherever they are found because we are one of the few players capable of tackling global issues and, if we do not take the lead, nobody will. That means stopping the hypocrisy of trade tariffs and fashioning a fair deal for developing countries in Doha; clinching a contract on carbon emissions in Bali, using our collective influence to get America on board; and building an international approach to financial markets, focusing on regulatory cooperation, convergence of standards and equivalence of rules. Resolving these challenges in fairness to everybody needs more, not less, globalisation. For we live in an interconnected world, a world that requires solidarity at global level as much as it requires solidarity between European citizens. And we must look forward, with Victor Hugo, to the day when the only battlefields are those of markets open for business and the human spirit open for ideas. Others know, often better than we, that we already live in a global society. India, China and Brazil have caught the wave of opportunity and they are riding it high, while too much of Europe fears the wave crashing over it. When President Sarkozy addressed us yesterday, he spoke of ‘different possible futures for the Europe of tomorrow’, putting our policies for competition, energy and enlargement up for debate. Mr Barroso’s expression during much of that speech told us more than all of his words this morning. If Europe sits on its hands because national leaders – citing citizens’ concerns – contest the EU’s agenda, we will miss the chance to shape globalisation in Europe’s collective interests. It is not citizens we need to convince, it is Member States. Survey after survey has shown that most of our citizens see the European Union, not national government, as best placed to manage globalisation. Look how the earthquake of globalisation is shaking Europe’s body politic. Some on the right are retreating, in the face of global challenges, from Conservatism into nationalism, or from Christian democracy into Christian autocracy. The fissure of globalisation runs right through the EPP. On the left, Kurt Beck and his friends are holding back much needed reforms. Franz Müntefering saw that and that is why he has voted with his feet. And yet the visionaries see the need for reform and they have written it into the new European Socialist manifesto, adopted appropriately in Oporto. The division in our politics is no longer between left and right over economic policy but between those who respond to global challenges by pulling up the drawbridge and those who – with Liberal Democrats – advocate the open society."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, právě jsme slyšeli jazyk minulosti: Naše politika se už nedělí na levici a pravici, pokud jde o hospodářskou politiku, ale na ty, kteří v reakci na globální výzvy zvedají padací most, a na ty, kteří – spolu s liberálními demokraty – obhajují otevřenou společnost. Pane Barroso, v tomto Parlamentu máte většinovou podporu pro přístup vaší Komise ke globalizaci. Ale není to většina založená na jednom politickém příbuzenství. Ve skutečnosti může dokonce tato většina evropské politické příbuzenství rozvrátit a přetvořit. Globalizace bude naši politiku formovat stále častěji. Ne globalizace v tom dost úzce hospodářském smyslu, který vymezuje toto sdělení – jakkoli jsou stabilní euro a účinná pravidla soutěže a tržní regulace v zájmu nás všech – ale v širším, více holistickém smyslu, který zahrnuje růst a migraci světové populace, klimatické změny a energetickou bezpečnost a mezinárodně organizovaný zločin napojený na terorismus. Není toto potvrzením, že musíme „jednat v kontinentálním měřítku“, jak tvrdí tento dokument, a používat náš „rozhodující vliv“, abychom „Evropanům umožnili utvářet globalizaci“, jak sdělení Komise žádá? Pokud to tak je, pane Barroso, kde jsou vaše politiky? Váš časový plán? Váš ucelený přístup? Byly nám slíbeny činy: místo nich se nám nabízí text, který je bohatý na slova, ale dost chudý na návrhy. Toto nemůže být konečné slovo v odpovědi Evropy na globalizaci. Očekávám vaše hodnocení jednotného trhu, abych se dozvěděl, jak chcete v náročných podmínkách urychlovat růst a pracovní příležitosti, a také vaši politiku legálního přistěhovalectví, v naději, že reflektuje i zájmy zemí původu. Kolegové i já očekáváme neodkladná opatření na snížení spotřeby energie a boj proti přeshraniční kriminalitě. Věříme rovněž, že zdraví společnosti a vitalita hospodářství jsou stejně důležité. Pokud vytváříme světový trh, potřebujeme novou světovou společenskou smlouvu, která usmíří požadavky flexibility a spravedlnosti, protože „nespravedlnost někde“, jak nás učil Martin Luther King, „je hrozbou pro spravedlnost všude.“ Unie tedy musí spojit lisabonský program s jeho důrazem na konkurenceschopnost, cardiffský program s jeho důrazem na sociální práva a gothenburský program s jeho důrazem na životní prostředí. Svět potřebuje silnou, jednotnou Unii, která bude bojovat proti nespravedlnosti, konfliktům a chudobě všude, kde se vyskytují, protože jsme jedním z mála světových hráčů, kteří jsou schopní řešit globální otázky, – a pokud nepřevezmeme vedení, nikdo jiný to neudělá. To znamená skoncovat s pokrytectvím celních sazebníků a vypracovat v Dohá čestnou dohodu pro rozvojové země; to znamená dosáhnout na Bali dohody o emisích oxidu uhličitého a využít náš společný vliv, abychom zaangažovali Ameriku; a vybudovat mezinárodní přístup k finančním trhům s důrazem na regulační spolupráci, sbližování standardů a rovnocennost pravidel. Řešení těchto výzev, které bude spravedlivé ke každému, si žádá více, nikoli méně globalizace. Žijeme totiž v propojeném světě, světě, který potřebuje solidaritu na celosvětové úrovni stejně, jako potřebuje solidaritu mezi evropskými občany. A společně s Victorem Hugem se musíme těšit na den, kdy jedinými bojišti budou trhy otevřené pro obchod a  lidský duch přístupný novým myšlenkám. v multilang. subore oznacene ako DE Lidé v jiných částech světa vědí, často lépe jak my, že už žijeme v globální společnosti. Indie, Čína a Brazílie využily příležitosti, která je vynáší do výšek, zatímco příliš velká část Evropy se obává, že se přes ni tato vlna převalí. Ve svém včerejším projevu prezident Sarkozy mluvil o „různých možných budoucnostech Evropy zítřka“ a navrhl nám, abychom vedli diskusi o našich politikách v oblasti konkurence, energetiky a rozšiřování. Výraz pana Barrosy během toho projevu nám řekl více než všechna jeho slova z dnešního rána. Pokud Evropa nebude schopná konat, protože národní vůdcové, kteří odkazují na obavy občanů, zpochybňují program EU, potom promeškáme šanci ovlivnit globalizaci ve prospěch kolektivních zájmů Evropy. Nejsou to občané, které potřebujeme přesvědčit, jsou to členské státy. Jeden průzkum za druhým ukazuje, že většina našich občanů považuje za nejvhodnější pozici pro řízení globalizace nikoli pozici vnitrostátních vlád, ale pozici Evropské unie. Podívejte se, jak zemětřesení globalizace otřásá politickou obcí Evropy. Někteří na pravici se v reakci na globální výzvy stahují z konzervativismu do nacionalismu nebo z křesťanské demokracie do křesťanské samovlády. Zlom globalizace prochází přímo naší PPE. Na levici Kurt Beck a jeho přátelé brzdí velmi potřebné reformy. Franz Müntefering to viděl, a proto obrátil kabát. A přece vizionáři vidí potřebu reforem a vepsali ji do nového manifestu evropských socialistů, příhodně přijatého v Oportu."@cs1
"(EN) Hr. formand! Vi har lige hørt en røst fra fortiden: Hr. Barroso! Flertallet i Parlamentet støtter Kommissionens tilgang til globalisering. Men dette flertal er ikke baseret på én politisk familie. Den kan faktisk sønderrive og sammensætte Europas politiske familier på ny. Globalisering vil i stigende grad forme vores politikker. Ikke globalisering i den ret smalle økonomiske betydning, som defineret i denne meddelelse - selv om en stabil euro og effektive konkurrenceregler og markedsregulering er i vores alle sammens interesser - men i den bredere, mere holistiske betydning, som omfatter vækst i verdensbefolkningen og migration, klimaændringer og energisikkerhed samt international organiseret kriminalitet med forbindelse til terrorisme. Er det ikke den begrundelse, vi har brug for, for at handle som ét kontinent, til at udnytte vores kritiske masse til at sætte europæerne i stand til at forme globaliseringen, som det kræves i Kommissionens meddelelse? Hvis det er tilfældet, hvor er så Deres politikker, hr. Barroso? Deres tidsplan? Deres helhedstilgang? Vi blev lovet handling: I stedet får vi en meddelelse, som er rig på retorik, men fattig på forslag. Dette må ikke blive det sidste ord i Europas svar på globaliseringen. Jeg afventer Deres gennemgang af det indre marked for at se, hvordan de vil skabe vækst og arbejdsplaser i et vanskeligt terræn, og deres politik for legal migration, idet jeg håber den tager hensyn til forholdene i oprindelseslandene. Mine kolleger og jeg afventer en omgående indsats for at reducere energiforbruget og bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Vi mener også, at social sundhed og økonomisk vitalitet er vigtige faktorer. Hvis vi skaber et globalt marked, skal vi have en ny global social kontrakt, der forener de konkurrerende krav om fleksibilitet og retfærdighed, for uretfærdighed ét sted er en trussel mod retfærdigheden alle andre steder, som Martin Luther King sagde. Det betyder, at EU skal samle Lissabondagsordenen med dens fokus på konkurrenceevnen, Cardiffdagsordenen med dens fokus på sociale rettigheder og Göteborgdagsordenen med dens fokus på miljøet. Verden har brug for et stærkt EU til at modarbejde uretfærdighed, konflikt og fattigdom, uanset hvor det forekommer, fordi vi er en af de eneste aktører, der kan håndtere globale problemer, og hvis vi ikke går i spidsen, er der ingen, der gør det. Det betyder, at vi skal standse hykleriet med handelstariffer og skabe en retfærdig aftale for udviklingslandene i Doha, opnå en aftale om CO2-udledning i Bali, hvor vi udnytter vores samlede indflydelse til at få amerikanerne med om bord, og skabe en international tilgang til de finansielle markeder, hvor der fokuseres på lovgivningsmæssigt samarbejde, konvergens mellem standarder og ensartede regler. For at løse disse udfordringer på en måde, som er retfærdig for alle, har vi brug for mere - og ikke mindre - globalisering. For vi lever i en verden, der er indbyrdes forbundet, en verden, som kræver solidaritet på globalt plan i lige så høj grad som solidaritet mellem de europæiske borgere. Og vi skal med Victor Hugos ord se frem til den dag, hvor de eneste slagmarker er de markeder, der er åbne for forretninger, og den menneskelige ånd, der er åben for idéer. Fortidens tale! Andre ved, ofte bedre end os, at vi allerede lever i et globalt samfund. Indien, Kina og Brasilien har fanget mulighedernes bølge, og de rider højt på den, mens alt for mange i Europa frygter, at bølgen vil skylle ind over dem. Da præsident Sarkozy talte til os i går, talte han om "forskellige mulige fremtider for morgendagens Europa" og lagde op til en drøftelse af vores politikker vedrørende konkurrence, energi og udvidelse. Hr. Barrosos udtryk under en stor del af talen fortalte os mere end alle hans ord her til morgen. Hvis Europa sidder med hænderne i skødet, fordi de nationale ledere - på grund af borgernes betænkeligheder - udskriver afstemninger om EU's dagsorden, vil vi gå glip af muligheden for at forme globaliseringen til Europas fælles bedste. Det er ikke borgerne, vi skal overbevise, det er medlemsstaterne. Undersøgelse efter undersøgelse har vist, at de fleste af vores borgere ser EU, ikke den nationale regering, som den, der har de bedste muligheder for at håndtere globaliseringen. Se, hvordan jordskælvet fra globaliseringen ryster Europa i dets grundvolde. Nogle til højre trækker sig tilbage, når de præsenteres for de globale udfordringer, fra konservatisme til nationalisme eller fra kristeligt demokrati til kristeligt autokrati. Kløften fra globalisering løber lige igennem Parlamentet. Til venstre holder Kurt Beck og hans venner tiltrængte reformer tilbage. Det så Franz Müntefering, og derfor har han stemt med fødderne. Og dog, de visionære kan se behovet for reform, og de har skrevet det ind i det nye europæiske socialdemokratiske manifest, som meget passende blev vedtaget i Oporto. Vores politikker er ikke længere opdelt mellem venstre og højre, når det drejer sig om den økonomiske politik, men mellem dem, der reagerer over for de globale udfordringer ved at slå vindebroerne op, og dem, der - sammen med de liberaldemokratiske partier - er fortalere for det åbne samfund."@da2
". Herr Präsident! Wir haben gerade die Sprache der Vergangenheit vernommen: Herr Barroso, Sie haben die Unterstützung der Mehrheit in diesem Haus für den Ansatz Ihrer Kommission in Bezug auf die Globalisierung. Aber diese Mehrheit rekrutiert sich nicht aus einer politischen Familie. Es kann sogar passieren, dass sie Europas politische Familien auseinander treibt und neu zusammenfügt. Die Globalisierung wird unsere Politik in zunehmendem Maße prägen. Nicht die Globalisierung im engeren ökonomischen Sinn, wie er in dieser Mitteilung definiert wird – obwohl ein starker Euro und wirksame Wettbewerbsregeln sowie die Regulierung der Märkte in unser aller Interesse sind –, sondern in einem weiteren, in einem holistischeren Sinn, der sich auch auf das Wachstum der Weltbevölkerung und die Migration, den Klimawandel und die Energiesicherheit sowie das mit dem Terrorismus in Verbindung stehende internationale organisierte Verbrechen erstreckt. Ist das nicht die Bestätigung, die wir brauchen, um „dem europäischen Kontinent die Möglichkeit“ zu eröffnen, „sein Gewicht in die Waagschale zu werfen“, wie in diesem Dokument angemahnt wird, um unsere „kritische Masse“ zu nutzen, um die Europäer in die Lage zu versetzen, „die Globalisierung mitzugestalten“, wie in der Mitteilung der Kommission gefordert wird? Wenn dem so ist, Herr Barroso, wo sind Ihre Politiken? Ihr Zeitplan? Ihr umfassender Ansatz? Man hat uns ein aktives Vorgehen versprochen. Stattdessen bietet man uns ein Papier an, das reich an Phrasen und arm an Vorschlägen ist. Das kann bezüglich Europas Reaktion auf die Globalisierung nicht das letzte Wort sein. Ich warte auf Ihre Überprüfung des Binnenmarktes, um zu sehen, wie Sie unter schwierigen Bedingungen Wachstum und Beschäftigung ankurbeln wollen, sowie Ihre Politik zur legalen Migration und hoffe, dass darin auch die Sorgen der Herkunftsländer Berücksichtigung finden. Meine Kollegen und ich warten auf dringende Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Wir halten zudem die soziale Gesundheit und die ökonomische Vitalität für wichtig. Um einen globalen Markt zu schaffen, brauchen wir einen neuen globalen Sozialvertrag, der die konkurrierenden Forderungen nach Flexibilität und Fairness unter einen Hut bringt, weil, wie uns Martin Luther King lehrte, die Gerechtigkeit überall in Gefahr ist, wenn irgendwo Unrecht geschieht. Deshalb muss die Union die Lissabon-Agenda, bei der der Schwerpunkt auf der Wettbewerbsfähigkeit liegt, die Cardiff-Agenda mit Schwerpunkt auf den sozialen Rechten und die Göteborg-Agenda mit ihrem Umweltschwerpunkt zusammenführen. Die Welt braucht eine starke geeinte Union, um Ungerechtigkeit, Konflikte und Armut in allen Teilen der Welt zu bekämpfen, weil wir zu den wenigen Akteuren gehören, die in der Lage sind, globale Probleme in Angriff zu nehmen, und wenn wir das nicht tun, wird es keiner tun. Das bedeutet, dass die Heuchelei in Bezug auf Handelstarife ein Ende haben muss und wir uns um eine faire Lösung für die Entwicklungsländer in Doha bemühen müssen; dass wir eine Einigung zu den Kohlenstoffemissionen in Bali erzielen müssen, wobei wir unseren kollektiven Einfluss nutzen müssen, um die USA an Bord zu holen, und dass wir einen internationalen Ansatz für die Finanzmärkte entwickeln müssen, in dessen Mittelpunkt die aufsichtsrechtliche Zusammenarbeit, die Annäherung der Standards und die Äquivalenz der Vorschriften stehen müssen. Eine für alle Beteiligten gerechte Lösung dieser Aufgabenstellungen erfordert mehr Globalisierung und nicht weniger. Wir leben in einer vernetzten Welt, einer Welt, in der Solidarität auf globaler Ebene ebenso wichtig ist wie Solidarität zwischen den europäischen Bürgern. Und wir müssen, um mit Victor Hugo zu sprechen, dem Tag entgegensehen, wo es keine anderen Schlachtfelder mehr geben wird als die Märkte, die sich dem Handel öffnen, und der Geist, der sich den Ideen öffnet. Die Rede der Vergangenheit! Andere wissen vielfach besser als wir, dass wir bereits in einer globalen Gesellschaft leben. Indien, China und Brasilien haben die sich bietenden Chancen optimal genutzt, während man in weiten Teilen Europas fürchtet, von der Globalisierungswelle überrollt zu werden. In seiner gestrigen Rede sprach Präsident Sarkozy davon, dass die Zukunft Europas ganz unterschiedlich aussehen kann, und stellte unsere Wettbewerbs-, Energie- und Erweiterungspolitik zur Debatte. Herrn Barrosos Gesichtsausdruck während des größten Teils dieser Rede sagte mehr als alle seine Worte heute Morgen. Wenn Europa untätig bleibt, weil die Staats- und Regierungschefs – unter Verweis auf die Sorgen der Bürger – die Agenda der EU anfechten, dann verpassen wir die Chance auf Gestaltung der Globalisierung entsprechend den kollektiven Interessen Europas. Nicht die Bürger müssen wir überzeugen, sondern die Mitgliedstaaten. Eine Umfrage nach der anderen zeigt, dass die Bürger in der Europäischen Union und nicht in den nationalen Regierungen den Akteur sehen, der die Globalisierung am besten bewältigen kann. Man braucht sich nur anzuschauen, wie die Globalisierung das europäische Staatswesen erdbebengleich erschüttert. Einige Vertreter des rechten Flügels ziehen sich angesichts globaler Herausforderungen vom Konservatismus in den Nationalismus zurück oder von der christlichen Demokratie in die christliche Autokratie. Der Riss der Globalisierung verläuft mitten durch die PPE. Auf der linken Seite verzögern Kurt Beck und seine Freunde dringend erforderliche Reformen. Das hat Franz Müntefering gesehen und mit den Füßen abgestimmt. Und doch haben die Visionäre den Reformbedarf erkannt und ihn in das neue Manifest der europäischen Sozialisten aufgenommen, das treffenderweise in Porto angenommen wurde. Die politische Spaltung verläuft bei der Wirtschaftspolitik nicht mehr zwischen links und rechts, sondern zwischen jenen, die auf globale Herausforderungen mit Abschottung reagieren, und jenen, die – zusammen mit den liberalen Demokraten – eine offene Gesellschaft befürworten."@de9,9
"Κύριε Πρόεδρε, μόλις ακούσαμε τη γλώσσα του παρελθόντος. Κύριε Barroso, έχετε την υποστήριξη της πλειοψηφίας αυτού του Σώματος για την προσέγγιση της Επιτροπής σας στην παγκοσμιοποίηση. Όμως δεν είναι μια πλειοψηφία που βασίζεται σε μία πολιτική οικογένεια. Μάλιστα, μπορεί ακόμα και να διασπάσει και να αναδιαμορφώσει τις πολιτικές οικογένειες της Ευρώπης. Η παγκοσμιοποίηση ολοένα και περισσότερο θα διαμορφώνει τις πολιτικές μας. Όχι η παγκοσμιοποίηση με τη στενή οικονομική έννοια, που ορίζεται σε αυτήν την ανακοίνωση – παρότι ένα σταθερό ευρώ και αποτελεσματικοί κανόνες ανταγωνισμού και ρύθμιση της αγοράς είναι προς το συμφέρον μας –, αλλά με την ευρύτερη, πιο ολιστική έννοια, εμπερικλείοντας την παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού και τη μετανάστευση, την αλλαγή του κλίματος και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και το διεθνώς οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με την τρομοκρατία. Δεν είναι αυτό η επιβεβαίωση που χρειαζόμαστε για να «ενεργήσουμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα», όπως προτρέπει αυτό το κείμενο, για να αξιοποιήσουμε την «κρίσιμη μάζα» και να «δώσουμε στους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την παγκοσμιοποίηση», όπως ζητά η ανακοίνωση της Επιτροπής; Εάν ναι, κύριε Barroso, πού είναι οι πολιτικές σας; Το χρονοδιάγραμμά σας; Η ολοκληρωμένη προσέγγισή σας; Μας υποσχεθήκατε δράση: αντ’ αυτού, μας προσφέρετε ένα κείμενο πλούσιο σε ρητορείες, αλλά φτωχό σε προτάσεις. Αυτό δεν μπορεί να είναι η τελευταία λέξη στην απάντηση της Ευρώπης απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Αναμένω την επισκόπησή σας για την ενιαία αγορά, για να δω πώς θα οδηγήσετε την ανάπτυξη και την απασχόληση σε δύσκολο έδαφος, και την πολιτική σας για τη νόμιμη μετανάστευση, ελπίζοντας να εμπερικλείει τις ανησυχίες των χωρών προέλευσης. Οι συνάδελφοί μου κι εγώ αναμένουμε επείγουσα δράση για τη μείωση της χρήσης ενέργειας και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Πιστεύουμε, επίσης, ότι είναι σημαντικές τόσο η κοινωνική υγεία όσο και η οικονομική ευρωστία. Εφόσον δημιουργούμε μια παγκόσμια αγορά, χρειαζόμαστε ένα νέο παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο, που να συμβιβάζει τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις της ευελιξίας και της δικαιοσύνης, επειδή, όπως μας δίδαξε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: «Αν υπάρχει αδικία κάπου, είναι απειλή για την δικαιοσύνη παντού». Έτσι, η Ένωση πρέπει να συνδυάσει την ατζέντα της Λισαβόνας με την εστίασή της στην ανταγωνιστικότητα, την ατζέντα του Κάρντιφ με την εστίασή της στα κοινωνικά δικαιώματα και την ατζέντα του Γκέτεμποργκ με την εστίασή της στο περιβάλλον. Ο κόσμος χρειάζεται μια ισχυρή, ενωμένη Ένωση, που θα εξουδετερώσει την αδικία, τις συγκρούσεις και τη φτώχεια όπου υπάρχουν, καθώς είμαστε ένας από τους ελάχιστους παίκτες που μπορούν να αντιμετωπίζουν παγκόσμια ζητήματα και, εάν δεν πάρουμε εμείς το προβάδισμα, δεν θα το κάνει κανείς. Αυτό σημαίνει τη διακοπή της υποκρισίας των εμπορικών δασμών και τη διαμόρφωση μιας δίκαιης συμφωνίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες στην Ντόχα· τη σύναψη συμφωνίας για τις εκπομπές άνθρακα στο Μπαλί, χρησιμοποιώντας τη συλλογική μας επιρροή για να πείσουμε την Αμερική να συνταχθεί μαζί μας· και την οικοδόμηση μιας διεθνούς προσέγγισης για τις χρηματοοικονομικές αγορές, εστιάζοντας στη ρυθμιστική συνεργασία, τη σύγκλιση προτύπων και την ισοδυναμία κανόνων. Η διευθέτηση αυτών των προκλήσεων με δίκαιο τρόπο χρειάζεται περισσότερη και όχι λιγότερη παγκοσμιοποίηση. Διότι ζούμε σε έναν αλληλοσυνδεόμενο κόσμο, έναν κόσμο που απαιτεί αλληλεγγύη σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως απαιτεί και αλληλεγγύη ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες. Και πρέπει να προσβλέπουμε, μαζί με τον Βικτόρ Ουγκό, στην ημέρα όπου τα μόνα πεδία μάχης θα είναι οι αγορές ανοικτές για συναλλαγές και το ανθρώπινο πνεύμα ανοικτό για ιδέες. Κάποιοι άλλοι γνωρίζουν, συχνά καλύτερα από εμάς, ότι ζούμε ήδη σε μια παγκόσμια κοινωνία. Η Ινδία, η Κίνα και η Βραζιλία έχουν προλάβει το τρένο των ευκαιριών και έχουν ανέβει επάνω, τη στιγμή που η Ευρώπη, στο μεγαλύτερο μέρος της, το φοβάται και προσκρούει πάνω του. Στη χθεσινή ομιλία του προς εμάς ο Πρόεδρος Sarkozy, μίλησε για «διαφορετικά πιθανά μέλλοντα για την Ευρώπη του αύριο», θέτοντας προς συζήτηση τις πολιτικές μας για τον ανταγωνισμό, την ενέργεια και τη διεύρυνση. Η έκφραση του κ. Barroso κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ομιλίας μας είπε περισσότερα από ό,τι όλα τα λόγια του σήμερα το πρωί. Εάν η Ευρώπη μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, επειδή οι εθνικοί ηγέτες –μεταφέροντας τις ανησυχίες των πολιτών – αμφισβητούν την ατζέντα της ΕΕ, θα χάσουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση με βάση τα συλλογικά συμφέροντα της Ευρώπης. Δεν είναι οι πολίτες αυτοί που πρέπει να πείσουμε, αλλά τα κράτη μέλη. Όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι πολίτες μας θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι την εθνική κυβέρνηση, ως την πλέον κατάλληλη να διαχειριστεί την παγκοσμιοποίηση. Κοιτάξτε πώς ο σεισμός της παγκοσμιοποίησης κλονίζει το πολιτικό σώμα της Ευρώπης. Κάποιοι από τη Δεξιά υπαναχωρούν μπροστά στις παγκόσμιες προκλήσεις, από τον συντηρητισμό στον εθνικισμό ή από τη χριστιανοδημοκρατία στη χριστιανική απολυταρχία. Το ρήγμα της παγκοσμιοποίησης διατρέχει το ΕΛΚ. Στα αριστερά, ο Kurt Beck και οι φίλοι του καθυστερούν άκρως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ο Franz Müntefering το είδε αυτό και για τον λόγο αυτό αποχώρησε. Και όμως οι οραματιστές βλέπουν την ανάγκη για μεταρρύθμιση και το έγραψαν στη νέα διακήρυξη του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού που υιοθετήθηκε στο Οπόρτο. Η διάσταση στις πολιτικές μας δεν είναι πλέον ανάμεσα στην Αριστερά και τη Δεξιά για την οικονομική πολιτική, αλλά ανάμεσα σε όσους απαντούν στις παγκόσμιες προκλήσεις ανεβάζοντας την κινητή γέφυρα και σε εκείνους που – μαζί με τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες – τάσσονται υπέρ της ανοικτής κοινωνίας."@el10
"Señor Presidente, acabamos de escuchar el lenguaje del pasado: Señor Barroso, tiene usted el apoyo mayoritario de esta Cámara para llevar adelante la estrategia de su Comisión frente a la mundialización. Pero no es una mayoría basada en una familia política. De hecho, puede incluso que sirva para dividir y reorganizar a las familias políticas de Europa. La mundialización influirá cada vez más en nuestras políticas. No la mundialización en el sentido bastante limitado que se recoge en esta Comunicación − aunque un euro estable y unas reglas eficaces de competencia y de regulación del mercado nos beneficien a todos − sino en un sentido más amplio e integrador, abarcando el crecimiento de la población mundial y la migración; el cambio climático y la seguridad energética; y la delincuencia internacional organizada vinculada al terrorismo. ¿No es esa la validación que necesitamos para «actuar a escala continental», como se pide en este documento, de utilizar nuestra «masa crítica» para «que los europeos puedan dar forma a la mundialización», como se pide en la Comunicación de la Comisión? En ese caso, señor Barroso, ¿dónde están sus políticas? ¿Su calendario? ¿Su enfoque integrador? Se nos prometió acción: en su lugar, se nos ofrece un documento rico en retórica, pero bastante pobre en propuestas. Esta no puede ser la última palabra en la respuesta de Europa a la mundialización. Espero con interés su revisión del mercado único, para ver qué hacen con el crecimiento y el empleo en unas condiciones desfavorables, y con su política en materia de migración legal, con la esperanza de que afronten los problemas de los países de origen. Mis colegas y yo esperamos que se adopten medidas urgentes para reducir el consumo de energía y combatir la delincuencia transfronteriza. Creemos, también, que la salud social y la vitalidad económica son importantes. Si estamos creando un mercado mundial, necesitamos un nuevo contrato social mundial, que concilie las demandas contrapuestas de flexibilidad y equidad porque, como nos enseñó Martin Luther King, «la injusticia es siempre, y en todas partes, una amenaza para la justicia». Así que la Unión tiene que conciliar la agenda de Lisboa con su orientación a la competitividad, la agenda de Cardiff con su orientación a los derechos sociales, y la agenda de Gotherburg con su orientación al medio ambiente. El mundo necesita una Unión fuerte y unida para luchar contra la injusticia, el conflicto y la pobreza allí donde existan, porque somos uno de los pocos agentes capaces de abordar problemas mundiales y, si nosotros no tomamos la iniciativa, nadie lo hará. Eso significa poner fin a la hipocresía de los aranceles aduaneros y del comercio, y formular un acuerdo que sea justo con los países en desarrollo en Doha; cerrar un acuerdo sobre las emisiones de carbono en Bali, utilizando nuestra influencia colectiva para conseguir que los Estados Unidos también lo firme; y formular una estrategia internacional para los mercados financieros, orientada a la cooperación en materia de regulación, la armonización de las normas y la equivalencia de las reglas. Para resolver estos problemas de una manera justa para todos, hace falta más, y no menos, mundialización. Porque vivimos en un mundo interconectado, un mundo que requiere tanto solidaridad a escala mundial como solidaridad entre los ciudadanos europeos. Y tenemos que esperar con impaciencia, junto con Victor Hugo, al día en que los únicos campos de batalla sean el de unos mercados abiertos a las empresas y el del espíritu humano abierto a las ideas. Otros saben, con frecuencia mejor que nosotros, que ya vivimos en una sociedad global. La India, China y Brasil han sabido aprovechar la oportunidad y están en la cresta de la ola, mientras que gran parte de Europa teme que la ola le rompa encima. Cuando el Presidente Sarkozy se dirigió a nosotros ayer, habló de «diferentes futuros posibles para la Europa del mañana», abriendo un debate sobre nuestras políticas en materia de competencia, energía y ampliación. La expresión del señor Barroso durante gran parte de su discurso nos dijo mucho más que todas sus palabras de esta mañana. Si Europa se queda con los brazos cruzados mientras los dirigentes nacionales – citando los problemas que preocupan a los ciudadanos – cuestionan la agenda de la UE, perderemos la oportunidad de dar forma a la mundialización para defender el interés colectivo de Europa. No tenemos que convencer a los ciudadanos, sino a los Estados miembros. Encuesta tras encuesta, se ha demostrado que la mayoría de nuestros ciudadanos creen que la Unión Europea, y no los gobiernos nacionales, está en una situación inmejorable para gestionar la mundialización. Pensemos en cómo está sacudiendo el terremoto de la mundialización al estamento político de Europa. Algunos de la derecha se están batiendo en retirada ante los retos mundiales, pasando del conservadurismo al nacionalismo, o de la democracia cristiana a la autocracia cristiana. El PPE se ha visto atravesado por la grieta de la mundialización. En la izquierda, Kurt Beck y sus amigos están frenando unas reformas que son muy necesarias. Franz Müntefering lo sabe y por eso se ha cambiado de bando. Y aún así los visionarios creen en la necesidad de una reforma y así lo han reflejado en el nuevo manifiesto socialista europeo, debidamente aprobado en Oporto. La división de nuestros políticos no está ya entre la izquierda y la derecha por la política económica, sino entre los que responden a los desafíos mundiales levantando los puentes levadizos y los que – junto con los demócratas liberales − defienden una sociedad abierta."@es21
"Härra juhataja, just kuulsime keelt minevikust: Härra Barroso, Teil on komisjoni seisukohtadele üleilmastumise suhtes enamuse toetus siin parlamendis. Kuid see enamus ei põhine ühel poliitilisel perekonnal. See võib tegelikult isegi Euroopa poliitilised perekonnad lõhestada ja ümber kujundada. Üleilmastumine kujundab jätkuvalt meie poliitikat. Mitte üleilmastumine kitsas majanduslikus tähenduses, millest kõnealuses teatises räägitakse, kuigi stabiilne euro, tõhusad konkurentsieeskirjad ja turu reguleerimine on meie kõikide huvides, vaid selle laiemas, terviklikumas tähenduses, mis hõlmab maailma rahvaarvu suurenemist ja rännet, kliimamuutusi ja energiakindlust ning terrorismiga seotud rahvusvahelist kuritegevust. Kas kõik see ei anna meile piisavalt õigust „tegutseda maailmajao nimel“ nagu see dokument toonitab, kasutada oma „kriitilist massi“, et „võimaldada eurooplastel üleilmastumises kaasa rääkida“ nagu nõutakse komisjoni teatises? Kui nii, siis kus on Teie poliitikad, härra Barroso? Kus on Teie ajakava? Kus on Teie kõikehõlmav lähenemine? Meile lubati tegutsemist, selle asemel pakutakse aga retoorikast kubisev dokument, milles ettepanekuid nagu polegi. See ei saa ju olla Euroopa viimane sõna vastuseks üleilmastumisele. Ma jään ootama Teie siseturu ülevaadet, et näha kuidas Te kavatsete rasketes oludes majanduskasvu ja töökohti tagada, samuti ootan Teie seadusliku rände poliitikat, mille osas ma loodan, et see hõlmab ka päritoluriikide probleeme. Me ootame koos kolleegidega kiiret tegutsemist energiatarbimise kärpimises ja võitluses piiriülese kuritegevusega. Me oleme ka veendunud, et sotsiaalne tervis ja elujõuline majandus on mõlemad tähtsad. Kuid kui me loome ülemaailmset turgu, on meil vaja uut ülemaailmset ühiskondlikku lepingut, mis aitaks paindlikkust ja õiglust omavahel ühendada, sest nagu ütles Martin Luther King „ebaõiglus, kus iganes, on oht kõigile“. Seega peab Euroopa Liit koondama Lissaboni tegevuskava, mis keskendub konkurentsile, Cardiffi tegevuskava, mis keskendub sotsiaalsetele õigustele ja Göteborgi tegevuskava, mis keskendub keskkonnale. Maailmal on vaja tugevat ühtset Euroopa Liitu, et seista vastu ebaõiglusele, konfliktidele ja vaesusele kus iganes need ka ei ilmneks, sest me oleme üks vähestest, kes on võimeline üleilmastumise tulemusena tekkivate probleemidega maadlema ja kui meie ei asu asja kallale, ei tee seda keegi. See tähendab silmakirjalikkuse lõpetamist kaubandustariifide osas ja arenguriikide jaoks õiglase kokkuleppe väljatöötamist Dohas, see tähendab Ameerika kaasamiseks kollektiivsete jõupingutuste rakendamist, et saavutada ühine süsinikuheitealane kokkulepe Balis ja see tähendab rahvusvahelise raamistiku loomist finantsturgude osas, mis oleks suunatud õigusloomealasele koostööle ning standardite ja eeskirjade ühtlustamisele. Nende ülesannete kõigi suhtes õiglane lahendamine nõuab rohkem, mitte vähem üleilmastumist. Me elame omavaheliste sidemetega tihedalt läbipõimunud maailmas, mis vajab solidaarsust ülemaailmsel tasandil sama palju kui solidaarsust Euroopa kodanike vahel. Me peame suunama koos Victor Hugoga pilgu tulevikku, päeva, kus ainsaks lahinguväljaks on kaubandusele avatud turud ja ideedele avatud inimloomus. Sageli teavad teised paremini, et me juba elamegi üleilmastunud ühiskonnas. India, Hiina ja Brasiilia on jõudnud võimaluste lainele ja see on nii kõrge, et suur osa Euroopast kardab selle alla mattuda. President Sarkozy rääkis meile eilses sõnavõtus erinevatest võimalikest tulevikumudelitest Euroopale, jättes meie konkurentsi-, energia- ja laienemise poliitikad arutlustele avatuks. Härra Barroso ilme selle kõne ajal ütles meile rohkem, kui ta sõnad täna hommikul. Kui Euroopa istub käed rüpes riigijuhtide pärast, kes kodanike muredele apelleerides vaidlustavad ELi arengukava, magame me maha võimaluse kujundada üleilmastumist Euroopa ühistes huvides. Meil ei ole vaja veenda mitte kodanikke, vaid liikmesriike. Uurimus uurimuse järgi on näidanud, et enamik meie kodanikest peavad Euroopa Liitu, mitte liikmesriikide valitsusi parimaks eelduseks üleilmastumisega toimetulekul. Vaadakem, kuidas üleilmastumise maavärin raputab Euroopa poliitikat. Parempoolsetest on mõned asunud üleilmastumise väljakutsete ees taanduma konservatismist natsionalismi või kristliku demokraatia juurest kristlikusse autokraatiasse. Üleilmastumise lõhe jookseb läbi terve parempoolse fraktsiooni. Vasakul hoiavad Kurt Beck ja tema sõbrad tagasi väga vajalikke reforme. Franz Müntefering taipas seda ja lahkus hääletamise ajaks saalist. Ent visionäärid said reformi vajalikkusest aru ja kirjutasid selle sisse uude Euroopa sotsialistide manifesti, mis sobivalt Oportos vastu võeti. Veelahe meie poliitikas ei jookse enam vasakpoolsete ja parempoolsete vahel majanduspoliitika vallas, vaid nende, kes silla kaitseks üleilmastumise eest üles tõstavad ja teiste vahel, kes propageerivad koos liberaaldemokraatidega avatud ühiskonda."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme juuri kuulleet menneisyyteen kuuluvaa kieltä: Hyvä José Manuel Barroso, enemmistö parlamentin jäsenistä kannattaa komission globalisaatiota koskevaa lähestymistapaa. Tämä enemmistö ei kuitenkaan muodosta yhtä poliittista perhettä. Se voi jopa erottaa ja muuttaa Euroopan poliittisia ryhmiä. Globalisaatio muokkaa politiikkaamme entisestään. Ei tässä tiedonannossa määritellyssä globalisaation kapeassa taloudellisessa merkityksessä – vaikka vakaa euro ja tehokkaat kilpailusäännöt ja markkinoiden sääntely ovat kaikki meidän etujemme mukaisia – vaan sen laajemmassa kokonaisvaltaisemmassa merkityksessä, johon sisältyy maailman väestönkasvu ja maahanmuutto, ilmastonmuutos ja energian toimitusvarmuus sekä terrorismiin liittyvä järjestäytynyt kansainvälinen rikollisuus. Eikö tämä ole vahvistus jota tarvitsemme jotta voimme ”toimia koko mantereella”, kuten tässä asiakirjassa kehotetaan, käyttämään ”kriittistä massaamme” jotta ”eurooppalaiset voivat muokata globalisaatiota”, kuten komission tiedonannossa vaaditaan? Jos näin on, arvoisa José Manuel Barroso, missä ovat teidän toimintatapanne, aikataulunne ja laaja-alainen lähestymistapanne? Meille luvattiin toimintaa: sen sijaan meille tyrkytetään asiakirjaa, jossa on paljon sanahelinää, mutta vain vähän ehdotuksia. Tämä ei voi olla Euroopan lopullinen vastaus globalisaatioon. Odotan teidän sisämarkkinoita koskevaa arviotanne, jotta näen, miten te edistätte kasvua ja työpaikkoja vaikeassa maastossa, sekä teidän laillista maahanmuuttopolitiikkaanne, ja toivon, että se kattaa alkuperämaiden huolenaiheet. Kollegani ja minä odotamme energian käytön vähentämistä ja rajatylittävän rikollisuuden torjuntaa koskevia kiireellisiä toimia. Mielestämme sosiaalinen terveys ja taloudellinen elinvoimaisuus ovat myös tärkeitä. Jos luomme maailmanlaajuiset markkinat, tarvitsemme uutta maailmanlaajuista sosiaalista sopimusta, jossa yhdistetään joustavuuden ja oikeudenmukaisuuden kilpailevat vaatimukset, koska kuten Martin Luther King opetti meille ”epäoikeudenmukaisuus missä tahansa on uhka oikeudenmukaisuudelle kaikkialla”. Joten unionin on yhdistettävä Lissabonin ohjelma, jonka painopiste on kilpailukyvyssä, Cardiffin ohjelma, jonka painopiste on sosiaalisissa oikeuksissa, ja Göteborgin ohjelma, jonka painopiste on ympäristössä. Maailma tarvitsee vahvan, yhdistyneen unionin voidakseen kohdata epäoikeudenmukaisuutta, ristiriitoja ja köyhyyttä kaikkialla, missä niitä esiintyy, koska olemme niitä harvoja, jotka pystyvät ratkaisemaan maailmanlaajuisia kysymyksiä ja jos emme ota ohjaimia käsiimme, kukaan ei ota. Tämä tarkoittaa, että lopetamme kauppatariffien tekopyhyyden ja laadimme Dohassa oikeudenmukaisen sopimuksen kehitysmaille; vahvistamme Balissa hiilipäästöjä koskevan sopimuksen ja käytämme kollektiivista vaikutusvaltaamme saadaksemme Amerikan mukaan; ja luomme kansainvälisen lähestymistavan rahoitusmarkkinoihin, keskitymme sääntelyä koskevaan yhteistyöhön, normien lähentymiseen ja sääntöjen yhdenmukaistamiseen. Näiden haasteiden ratkaiseminen kaikille oikeudenmukaisella tavalla edellyttää enemmän ei vähemmän globalisaatiota. Sillä elämme yhdistyneessä maailmassa, joka edellyttää solidaarisuutta maailmanlaajuisella tasolla yhtä paljon kuin se edellyttää solidaarisuutta Euroopan kansalaisten välillä. Meidän on katsottava eteenpäin Victor Hugon kanssa siihen päivään, jolloin ei ole taistelukenttiä vaan torit ovat avoinna kaupankäynnille ja ihmismieli ajatuksille. Muut tietävät usein paremmin kuin me, että elämme jo globaalissa yhteiskunnassa. Intia, Kiina ja Brasilia ovat hyödyntäneet mahdollisuuden aaltoa erittäin hyvin, kun taas Euroopassa liian moni pelkää aallon törmäävän Eurooppaan. Kun presidentti Sarkozy puhui meille eilen, hän puhui ”huomisen Euroopan erilaisista tulevaisuuksista” ja avasi kilpailu-, energia- ja laajentumispolitiikkamme koskevan keskustelun. José Manuel Barroson ilme keskustelun aikana kertoi meille enemmän kuin kaikki hänen sanansa tänä aamuna. Jos Eurooppa istuu kädet ristissä, koska kansalliset johtajat – jotka ilmaisevat kansalaisten huolenaiheita – riitauttavat EU:n työohjelman, menetämme mahdollisuuden muokata globalisaatiota Euroopan yhteisen edun mukaisesti. Meidän ei tarvitse vakuuttaa kansalaisia vaan jäsenvaltioita. Eri tutkimukset ovat osoittaneet, että useimpien kansalaistemme mielestä Euroopan unioni, eikä kansallinen hallitus, pystyy parhaiten hallitsemaan globalisaatiota. Katsokaa, miten globalisaation maanjäristys ravistelee Euroopan politiikkaa. Jotkin oikeistolaiset siirtyvät globaalien haasteiden edessä konservatismista nationalismiin tai kristillisdemokratiasta kristilliseen autokratiaan. Globalisaation särö kulkee suoraan PPE-ryhmän läpi. Vasemmalla Kurt Beck ja hänen ystävänsä jarruttavat erittäin tarpeellisia uudistuksia. Franz Müntefering huomasi tämän, ja äänesti siksi jaloillaan. Visionäärit näkevät kuitenkin uudistusten tarpeen, ja he ovat kirjoittaneet sen uuteen eurooppalaiseen sosialistiseen manifestiin, joka hyväksyttiin asianmukaisesti Portossa. Poliittista jakoa ei enää tehdä vasemmistolaisen ja oikeistolaisen talouspolitiikan välillä vaan jako tehdään niiden välillä, jotka vastaavat maailmanlaajuisiin haasteisiin vetämällä laskusillan ylös, ja niiden, jotka – kuten liberaalidemokraatit – kannattavat avointa yhteiskuntaa."@fi7
"Monsieur le Président, nous venons d'entendre un discours du passé: Monsieur Barroso, vous bénéficiez d'un soutien majoritaire au sein de la Chambre pour l'approche de la mondialisation préconisée par la Commission. Mais il ne s'agit pas d'une majorité fondée sur une seule famille politique. En effet, cela pourrait même faire éclater et remodeler les familles politiques européennes. La mondialisation façonnera de plus en plus notre politique. Pas la mondialisation au sens économique, assez étroit, du terme, comme l'indique cette communication – même si un euro stable, des règles de concurrence efficaces et la réglementation du marché sont dans notre intérêt à tous –, mais dans son sens plus large, plus holistique, englobant la croissance et la migration de la population mondiale; le changement climatique et la sécurité énergétique; et la criminalité organisée internationale liée au terrorisme. N'est-ce pas la validation dont nous avons besoin pour agir à l'échelle du continent, comme le préconise ce document, afin d'utiliser notre masse critique et permettre aux citoyens de façonner la mondialisation, comme l'exige la communication de la Commission? Si oui, Monsieur Barroso, où en sont vos politiques? Votre calendrier? Votre approche globale? On nous avait promis des mesures. Au lieu de cela, on nous propose un document certes riche en rhétorique, mais pauvre en propositions. Cela ne peut être le dernier mot de la réponse européenne à la mondialisation. J'attends votre examen du marché unique pour voir comment vous amènerez la croissance et l'emploi sur un terrain difficile, et votre politique en matière de migration légale, en espérant qu'elle traduise les inquiétudes des pays d'origine. Mes collègues et moi-même attendons des mesures d'urgence concernant la réduction de la consommation énergétique et la lutte contre la criminalité transfrontière. Nous pensons également que la santé sociale et la vitalité économique sont importantes. Si nous créons un marché mondial, il nous faut un nouveau contrat social mondial, réconciliant les exigences conflictuelles de la flexibilité et de l'impartialité, car, comme nous l'enseignait Martin Luther King, une injustice où qu'elle soit menace la justice partout. Par conséquent, l'Union doit rapprocher l'agenda de Lisbonne de son objectif en matière de compétitivité, l'agenda de Cardiff de son objectif en matière de droits sociaux, et l'agenda de Göteborg de son objectif en matière d'environnement. Le monde a besoin d'une Union forte et soudée pour lutter contre l'injustice, les conflits et la pauvreté partout dans le monde, car nous sommes un des rares protagonistes capables de s'attaquer aux questions mondiales et si nous ne prenons pas les rênes, personne ne le fera. Cela signifie renoncer à l'hypocrisie des droits de douane et parvenir à un accord équitable pour les pays en développement à Doha; signer un contrat sur les émissions de carbone à Bali, en faisant jouer notre influence collective pour que l'Amérique soit des nôtres; et élaborer une approche internationale des marchés financiers, en se concentrant sur la coopération réglementaire, la convergence des normes et l'équivalence des règles. Surmonter ces défis dans le respect des besoins de chacun signifie plus, et non moins de mondialisation. Car nous vivons dans un monde interconnecté, un monde qui requiert la solidarité à tous les niveaux autant qu’il requiert la solidarité entre les citoyens européens. Et nous devons attendre, avec Victor Hugo, le jour où les seuls champs de bataille seront les marchés, ouverts aux échanges, et l'esprit humain, ouvert aux idées. D'aucuns savent bien, souvent mieux que nous-mêmes, que nous vivons déjà dans une société mondialisée. L'Inde, la Chine et le Brésil ont saisi la balle au bond et surfent haut sur la vague, alors que l'Europe craint trop de la voir s'écraser sur elle. Lorsque le Président Sarkozy s'est adressé à nous hier, il a évoqué les «différents futurs possibles de l'Europe» de demain, en soumettant au débat nos politiques en matière de concurrence, d'énergie et d'élargissement. L'expression qu'affichait le visage de M. Barroso pratiquement tout au long du discours nous en dit plus que son intervention de ce matin. Si l'Europe reste les bras croisés parce que des dirigeants nationaux – qui mentionnent les inquiétudes des citoyens – contestent l'agenda de l'UE, nous manquerons l'occasion de façonner la mondialisation en fonction des intérêts collectifs de l'Europe. Ce ne sont pas les citoyens qu'il faut convaincre, mais les États membres. Les enquêtes successives ont révélé que, pour la plupart des citoyens, l'Union européenne était la mieux placée pour gérer la mondialisation, et non les gouvernements. Observez comment le séisme de la mondialisation secoue l’organe politique de l'Europe. Face aux défis mondiaux, certains membres de la droite politique se rétractent du conservatisme vers le nationalisme, ou de la démocratie chrétienne vers l'autocratie chrétienne. La brèche de la mondialisation divise le PPE. À gauche, Kurt Beck et ses amis s’abstiennent de la plupart des réformes nécessaires. Franz Müntefering l'a bien remarqué et c'est pourquoi il a voté à contrecœur. Et pourtant, les visionnaires devinent la nécessité d'une réforme et ils l'ont écrit dans le nouveau manifeste socialiste européen, adopté de façon appropriée à Oporto. Nos divergences politiques ne se résument plus en termes de droite et de gauche au niveau de la politique économique, mais divisent ceux qui répondent aux défis mondiaux en relevant le pont-levis et ceux qui – avec les Démocrates-Libéraux – préconisent une société ouverte."@fr8
"Elnök úr, az imént a múlt nyelvezetét hallottuk: Barroso úr, e Házban a többség támogatja az Ön által képviselt Bizottság globalizációs megközelítését. Ez azonban nem egyetlen politikai családon alapuló többség. Valójában még szét is feszítheti, vagy akár át is formálhatja Európa politikai családjait. A globalizáció egyre jelentősebb mértékben fogja alakítani politikáinkat. Nem az ebben a közleményben meglehetősen szűk gazdasági értelemben vett globalizáció (bár a stabil euro, a hatékony versenyszabályok és a piacszabályozás is érdekünk), hanem a tágabb, holisztikusabb értelemben vett globalizáció, amely kiterjed a világ népességének növekedésére és migrációjára, az éghajlatváltozásra és az energiabiztonságra, valamint a terrorizmushoz kapcsolódó nemzetközi szervezett bűnözésre. Ez vajon nem az a megerősítés, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy „kontinentális szinten lépjünk fel”, amint azt a szóban forgó dokumentum szorgalmazza, hogy a „kritikus tömegünket” úgy használjuk, hogy az „lehetővé tegye az európaiak számára a globalizáció alakítását”, ahogyan azt a bizottsági közlemény kéri? Ha ez így van, Barroso úr, hol vannak az Önök politikái? Hol van az Önök menetrendje? Hol van az Önök átfogó megközelítése? Konkrét fellépést ígértek nekünk: ehelyett egy retorikai fordulatokban gazdag, de meglehetősen kevés javaslatot tartalmazó dokumentumot tárnak elénk. Ez nem lehet a végszava Európa globalizációra adott válaszának. Várom az egységes piacra vonatkozó felülvizsgálatukat, hogy lássam, nehéz terepen hogyan irányítják a növekedést és a munkahelyteremtést, várom a legális migrációra vonatkozó politikájukat is, remélve, hogy az magában foglalja a származási országok aggodalmait. Képviselőtársaimmal együtt várom, hogy haladéktalanul történjen fellépés az energiafogyasztás visszaszorítása és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem területén. Véleményünk szerint a társadalom egészsége és a gazdasági életképesség is egyaránt fontos. Ha globális piacot hozunk létre, új globális társadalmi szerződésre van szükségünk, amely összeegyezteti a rugalmasság és a korrektség egymással versengő követelményeit, mert ahogyan azt Martin Luther King tanította nekünk, „a bárhol elkövetett igazságtalanság mindenhol az igazság létét veszélyezteti”. Az Uniónak tehát össze kell hangolnia a versenyképességre összpontosító lisszaboni menetrendet, a szociális jogokra összpontosító cardiffi menetrendet és a környezetvédelemre összpontosító göteborgi menetrendet. A világnak erős, egységes Európai Unióra van szüksége ahhoz, hogy leszámoljon a bárhol felmerülő igazságtalansággal, konfliktusokkal és szegénységgel, mert azon kevesek közé tartozunk, akik képesek globális kérdéseket rendezni, és ha mi nem vesszük kézbe a vezetést, akkor senki sem. Ez a kereskedelmi vámokkal kapcsolatos képmutatás megszüntetését, a Dohában a fejlődő országok számára kínált tisztességes alkut, a Balin, közös befolyásunkkal Amerikát a pártunkra állítva, a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozóan megkötött szerződést, valamint a pénzügyi piacok szabályozási együttműködésre, az előírások közelítésére és szabályok egyenértékűségére összpontosító nemzetközi megközelítésének kialakítását jelenti. Ahhoz, hogy e kihívásoknak mindenkivel szemben korrekt módon feleljünk meg, nem kevesebb, hanem több globalizációra van szükség. Mivel összekapcsolt világban élünk, a világ igényli a globális szintű szolidaritást, amint az európai polgárok közötti szolidaritást is. Victor Hugo-val együtt kell várnunk arra a napra, amikor nem lesz más csak a kereskedelemnek megnyíló piacoké és a gondolatok számára megnyíló szellemeké. Mások gyakran jobban tudják, mint mi, hogy már globális társadalomban élünk. India, Kína és Brazília megragadták a lehetőséget, jelenleg sikeresen kihasználják azt, eközben Európa túlságosan nagy része tart attól, hogy az áldozatává válik. Sarkozy elnök úr tegnapi beszédében „a holnap Európájának különböző lehetséges jövőiről” beszélt, a verseny-, az energia- és a bővítési politikát terjesztve elő vitára. Barroso úr kérdéses beszéd alatti arckifejezése árulkodóbb volt, mint ma délelőtti egész beszéde. Ha Európa ül a babérjain, mert a nemzeti vezetők, a polgárok aggodalmaira hivatkozva kétségbe vonják az EU menetrendjét, elmulasztjuk azt a lehetőséget, amellyel a globalizáció – a közös európai érdekek szem előtt tartásával – alakítható. Nem a polgárokat, hanem a tagállamokat kell meggyőznünk. A felmérések sorra azt mutatták, hogy polgáraink többsége szerint nem a tagállami kormány, hanem az Európai Unió van jobb helyzetben a globalizáció irányításához. Nézzék meg, hogy a globalizáció földrengése hogyan rengeti meg Európa közösségét. A jobboldalon egyesek meghátrálnak a globális kihívások elől, a konzervativizmustól a nacionalizmushoz, illetve a kereszténydemokráciától a keresztény autokráciához pártolnak. A globalizációban a repedés pontosan az EPP-n keresztül húzódik. A baloldalon Kurt Beck úr és társai nagyon is szükséges reformokat tartanak vissza. Franz Münterfering úr látta ezt, és ezért szavazott a lábával. Ráadásul a jövőbe látók tisztában vannak a reformok szükségességével, és belefoglalták azt a Portóban megfelelően elfogadott Európai Szocialista Kiáltványba. Politikánkban a megosztottság már nem a bal- és a jobboldal gazdaságpolitikai elképzelése között van, hanem azok között, akik a globális kihívásokra úgy reagálnak, hogy felhúzzák a felvonóhidat, valamint azok között, akik – a szociáldemokratákkal együtt – a nyitott társadalmat támogatják."@hu11
". Signor Presidente, abbiamo appena ascoltato la lingua del passato: Presidente Barroso, sull’approccio della Commissione alla globalizzazione lei gode in quest’Aula del sostegno della maggioranza. Tuttavia non è una maggioranza basata su un’unica famiglia politica. Anzi potrebbe addirittura spaccarsi e ridisegnare le famiglie politiche europee. La globalizzazione orienterà sempre di più le nostre politiche. Non la globalizzazione nel senso economico piuttosto ristretto che si trova definito in questa comunicazione – sebbene sia nel nostro interesse avere un euro stabile, norme efficaci sulla concorrenza e una regolamentazione del mercato – ma nel suo senso più ampio, più olistico, che comprende crescita della popolazione mondiale e migrazione, cambiamento del clima e sicurezza energetica, crimine organizzato internazionale e suoi collegamenti con il terrorismo. Non si tratta forse della conferma che abbiamo bisogno di agire su scala continentale, come sollecita il documento, di utilizzare la nostra massa critica per consentire agli europei di orientare la globalizzazione, come chiede la comunicazione della Commissione? Se le cose stanno così, Presidente Barroso, dove sono le vostre politiche? La vostra tabella di marcia? Il vostro approccio comprensivo? Ci era stata promessa un’azione, e invece ci viene somministrato un documento altamente retorico ma povero di proposte. Questa non può essere l’ultima parola della risposta europea alla globalizzazione. Attendiamo la vostra revisione del mercato unico per vedere come intendete guidare la crescita dell’occupazione su un terreno difficile, nonché la vostra politica per l’emigrazione legale, sperando che affronti anche i timori dei paesi d’origine. I miei colleghi e io attendiamo un’azione urgente per abbattere l’uso di energia e combattere il crimine transfrontaliero. Pensiamo anche che la salute sociale e la vitalità economica siano entrambe importanti. Se stiamo creando un mercato globale abbiamo bisogno di un nuovo contratto sociale globale che sappia conciliare le esigenze tra loro opposte della flessibilità e dell’equità in quanto, come ci ha insegnato Martin Luther King, “un’ingiustizia in un posto è una minaccia alla giustizia ovunque”. Pertanto l’Unione deve trovare una sintesi tra l’agenda di Lisbona con la sua focalizzazione sulla competitività, l’agenda di Cardiff con la sua focalizzazione sui diritti sociali e l’agenda di Göteborg con la sua focalizzazione sull’ambiente. Il mondo ha bisogno di un’Unione forte e unita per contrastare le ingiustizie, i conflitti e la povertà ovunque si manifestino in quanto siamo uno dei pochi attori in grado di affrontare le sfide globali e, se non ci mettiamo a capo di questa iniziativa, non lo farà nessun altro. Ciò vuol dire porre fine alle ipocrisie delle tariffe commerciali per trovare un trattamento equo per i paesi in via di sviluppo nell’ambito del concludere un contratto sulle emissioni di anidride carbonica a Bali, utilizzando la nostra influenza collettiva per convincere l’America, e costruire un approccio internazionale ai mercati finanziari che si focalizzi su cooperazione in ambito regolamentare, convergenza tra norme tecniche ed equivalenza delle regole. Per risolvere tali sfide in modo equo per tutti ci vuole più, non meno, globalizzazione. Poiché noi viviamo in un mondo interconnesso, un mondo che richiede solidarietà a livello globale non meno di quanta ne richieda tra i cittadini europei. E noi vogliamo guardare avanti, con Victor Hugo, al giorno in cui gli unici campi di battaglia saranno quelli dei mercati aperti per gli affari e dello spirito umano aperto per le idee. Ci sono altri che sanno, spesso meglio di noi, che stiamo già vivendo in una società globale. India, Cina e Brasile hanno colto l’ondata di opportunità e la stanno cavalcando al massimo, mentre troppi europei temono di essere schiacciati da quest’onda. Ieri, rivolgendosi a noi, il Presidente Sarkozy ha parlato di “diversi possibili futuri per l’Europa del domani”, mettendo sul tappeto le nostre politiche per la concorrenza, l’energia e l’allargamento. L’espressione tenuta dal Presidente Barroso durante gran parte di quel discorso è stata più eloquente delle sue parole di questa mattina. Se l’Europa sta con le mani in mano in quanto i nazionali – adducendo le preoccupazioni dei cittadini – contestano l’agenda dell’UE, perderemo la possibilità di orientare la globalizzazione secondo gli interessi collettivi dell’Europa. Non sono i cittadini che dobbiamo convincere, sono gli Stati membri. Vari sondaggi d’opinione hanno indicato che la maggior parte dei nostri cittadini vedono l’Unione europea, e non i governi nazionali, come il soggetto più idoneo a gestire la globalizzazione. Basta vedere come il terremoto della globalizzazione stia scuotendo il corpo politico europeo. Davanti alle sfide globali alcuni a destra indietreggiano, passando dal conservatorismo al nazionalismo, o dalla democrazia cristiana all’autocrazia cristiana. Lo spacco prodotto dalla globalizzazione attraversa proprio il PPE. A sinistra Kurt Beck e i suoi amici stanno ritardando molte riforme necessarie. Franz Müntefering se n’è reso conto ed è per questo che ha abbandonato la votazione. E tuttavia vi sono dei visionari che vedono la necessità di fare riforme scrivendolo nel nuovo manifesto socialista europeo, che opportunamente è stato adottato ad Oporto. In politica la divisione tra destra e sinistra non è più in materia di politica economica ma tra chi risponde alle sfide globali alzando il ponte levatoio e chi, con i liberaldemocratici, rivendica una società aperta."@it12
"Pone Pirmininke, tik ką girdėjome kalbą apie praeitį. Jose Manueli Barroso, šiuose rūmuose dauguma palaiko jūsų Komisijos globalizacijos metodą. Bet tai nėra dauguma, apimanti vieną politinę šeimą. Iš tikrųjų tai gali net suskaldyti ir performuoti Europos politines grupes. Palaipsniui globalizacija formuos mūsų politikus. Globalizacija komunikate apibrėžta pakankamai siaura ekonomine prasme – nors stabilus euras ir veiksmingos konkurencingumo taisyklės ir rinkos reglamentavimas yra visų mūsų interesas – bet platesne, labiau holistine prasme, apimančia pasaulio gyventojų augimą ir migraciją, klimato kaitą ir energijos saugumą ir tarptautiniu mastu organizuotą nusikalstamumą, susijusį su terorizmu. Ar tik ne įteisinimo mums reikia, kad „veiktume kontinentiniu mastu“, kaip šiame dokumente raginama, kad pasinaudotume savo „svarbiausia mase“ „leisti Europos gyventojams formuoti globalizaciją“, kaip reikalaujama Komisijos komunikate? Jeigu taip, Jose Manueli Barroso, kur jūsų politika? Jūsų tvarkaraštis? Jūsų visapusiškas metodas? Mums pažadėta imtis veiksmų: vietoj jų mums siūlomas dokumentas, perpildytas retorikos, bet pilnas prastų pasiūlymų. Tai negali būti paskutinis žodis, kai Europa rodant atsaką globalizacijai. Aš laukiu jūsų bendrosios rinkos peržiūros, kad pamatyčiau, kaip valdysite augimą ir darbo vietas sudėtingoje teritorijoje, ir jūsų legalios migracijos politiką, tikėdamasis, kad ji apima kilmės šalių problemas. Mes su kolegomis laukiame skubių veiksmų dėl energijos naudojimo ribojimo ir kovos su tarptautiniais nusikaltimais. Taip pat manome, kad socialinė sveikata ir ekonominis energingumas yra abu svarbūs. Jeigu kuriame pasaulinę rinką, mums reikia naujo pasaulinio socialinio susitarimo, derinant konkuruojančius lankstumo ir sąžiningumo poreikius, nes, kaip mokė Martinas Lutheris Kingas , „neteisingumas bet kur yra grėsmė teisingumui visur“. Taigi, Sąjunga turi suderinti Lisabonos darbotvarkę orientuodamasi į konkurencingumą, Kardifo darbotvarkės – socialines teises ir Geteborgo darbotvarkę – aplinką. Pasauliui reikia stiprios, vieningos Sąjungos, kad susidorotų su neteisingumu, konfliktu ir skurdu, kur jie bebūtų, nes esame viena iš keleto žaidėjų, gebančių spręsti pasaulinius klausimus ir, jeigu mes nesiimsime iniciatyvos, niekas nesiims. Tai reiškia sustabdyti veidmainiavimą prekybos tarifais ir rengti sąžiningus susitarimus besivystančioms šalims Dohoje; sutarties sudarymą dėl anglies dioksido emisijos Balyje, naudotis savo kolektyvinę įtaką, kad įtrauktume Ameriką; ir kurti tarptautinį metodą finansų rinkoms, atkreipiant dėmesį į reguliavimo bendradarbiavimą, standartų konvergenciją ir taisyklių lygiavertiškumą. Sąžiningam visų atžvilgiu šių iššūkių sprendimui reikia daugiau, ne mažiau, globalizacijos. Gyvename tarpusavyje susijusiame pasaulyje, t. y. pasaulyje, kuriame reikalingas solidarumas pasauliniu lygiu tiek, kiek jam reikalingas solidarumas tarp Europos piliečių. Ir vadovaudamiesi Victoro Hugo žodžiais, turime laukti dienos, kai vieninteliai mūšio laukai bus verslui atviros rinkos, o žmogaus dvasia bus atvira idėjoms. Die Rede der Vergangenheit! Dažnai geriau negu mes žino kiti, kad jau gyvename globalinėje visuomenėje. Indija, Kinija ir Brazilija pasinaudojo galimybe ir juda sparčiai į priekį, tuo tarpu per didelė Europos dalis bijo atsirandančios galimybės. Kai vakar į mus kreipėsi prezidentas Nicolas Sarkozy, jis kalbėjo apie „skirtingas galimas rytojaus Europos ateitis“, apibrėždamas konkurencijos, energetikos ir plėtros politikos kryptis kaip diskusijų objektą. Per didžiąją dalį kalbos Jose Manuelio Barroso išraiška mums pasakė daugiau, nei šį rytą buvo pasakyta visais jo žodžiais. Jeigu Europa nieko neveiks, nes valstybių narių vadovai – remiuosi gyventojų susirūpinimu – nesusitaria dėl ES darbotvarkės, prarasime galimybę formuoti globalizaciją Europos kolektyviniais interesais. Ne piliečius mums reikia įtikinti, o valstybes nares. Apžvalga po apžvalgos parodė, kad kaip geriausiai tinkamą valdyti globalizaciją dauguma mūsų piliečių mato Europos Sąjungą, o ne valstybės narės vyriausybę. Pažiūrėkite, kaip globalizacija drebina Europos institucijų politikus. Susidurdami su pasauliniais iššūkiais, kai kurie dešinėje pusėje pasitraukia iš konservatorių į nacionalistų gretas arba iš krikščionių demokratų į krikščionių autokratų gretas. Globalizacija skyla tiesiai per EPP. Kurtas Beckas ir jo kolegos kairėje pusėje palaiko taip reikalingas reformas. Franzas Münteferingas tai matė ir todėl jis balsavo „savo kojomis“. Ir vis dėlto aiškiaregiai mato reformos reikalingumą ir jie tai įrašė į Oporte tinkamai priimtą naują Europos socialistų manifestą. Skilimas dėl ekonomikos politikos nėra skilimas tik tarp kairiųjų ir dešiniųjų, bet tarp tų, kurie rodo atsaką pasauliniams iššūkiams, pakeldami tiltą, ir tų, kurie – su liberalais demokratais – gina atvirąją visuomenę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs tikko dzirdējām runu pagātnes stilā — kungs, jums Parlamentā ir vairākuma atbalsts attiecībā uz Komisijas pieeju globalizācijas jautājumā. Tomēr tas nav tāds vairākums, kura pamatā ir viena politiskā grupa. Tas patiešām var sašķelt un no jauna izveidot Eiropas politiskās grupas. Globalizācija aizvien vairāk noteiks mūsu politiku. Lai gan mēs visi esam ieinteresēti eiro stabilitātē, efektīvos konkurences noteikumos un regulētā tirgū, tā ir nevis tāda globalizācija, kas šajā paziņojumā definēta diezgan šaurā ekonomiskā nozīmē, bet drīzāk — plašākā un aptverošākā nozīmē, ietverot pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu, migrāciju, klimata pārmaiņas un energoapgādes drošību, kā arī starptautiski organizētu noziedzību, kas saistīta ar terorismu. Vai tā nav sistēmas apstiprināšana, kas mums ir vajadzīga, lai „rīkotos kontinentālā mērogā”, kā mudināts šajā dokumentā, izmantotu „kritisko masu”, kas „ļautu eiropiešiem ietekmēt globalizāciju”, kā to pieprasa Komisijas paziņojums? Ja tā tas ir kungs, kur ir jūsu politika? Kur ir jūsu laika grafiks? Kur ir jūsu visaptverošā pieeja? Jūs solījāt mums rīkoties; tā vietā mums tiek piedāvāts ļoti daiļrunīgi izstrādāts dokuments, kurā tomēr ir maz priekšlikumu. Tas nedrīkst būt galavārds Eiropas atbildē attiecībā uz globalizāciju. Es vēlos sagaidīt jūsu pārskatu par vienoto tirgu, ieraudzīt, kā jūs nodrošināsiet izaugsmi un darbavietas grūti apsaimniekojamos apgabalos, kā arī jūsu legālās migrācijas politiku, cerot, ka tajā būs ietvertas izcelsmes valstu izteiktās bažas. Es un mani kolēģi gaidām steidzamu rīcību saistībā ar enerģijas patēriņa samazināšanu un pārrobežu noziedzības apkarošanu. Mēs arī uzskatām, ka svarīga ir gan spēcīga sociālā joma, gan dzīvotspējīga ekonomika. Ja mēs veidojam globālu tirgu, mums ir vajadzīgs jauns vispārējs sociālais līgums, kurā saskaņotas konkurējošās elastīguma un godīguma prasības, jo, kā mums mācīja „netaisnība jebkurā pasaules malā ir drauds taisnīgumam jebkurā citā pasaules malā”. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jātuvina Lisabonas programma, kurā galvenā uzmanība pievērsta konkurētspējai, Kārdifas programma, kurā galvenā uzmanība pievērsta sociālajām tiesībām, un Gēteborgas programma, kurā uzmanība pievērsta videi. Pasaulei vajadzīga spēcīga, vienota Eiropas Savienība, lai novērstu netaisnību, konfliktus un nabadzību, lai arī kur tas notiktu; mums tā jārīkojas, jo mēs esam vieni no tiem nedaudzajiem, kas spēj risināt globālus jautājumus, un, ja mēs neuzņemamies vadību, tad neviens cits to arī neizdarīs. Tas nozīmē pārtraukt liekuļošanu saistībā ar tirdzniecības tarifiem, Dohas sarunās nodrošināt taisnīgas iespējas jaunattīstības valstīm, Bali pieņemt galīgo lēmumu par oglekļa emisijām, izmantot mūsu kopējo ietekmi, lai Amerikai palīdzētu atgūties, veidot starptautisku pieeju attiecībā uz finanšu tirgiem, kā arī koncentrēties uz regulatīvo sadarbību, standartu konverģenci un līdzvērtīgiem noteikumiem. Lai atrisinātu šīs problēmas, pret visiem saglabājot godīgumu, ir vajadzīga plašāka rīcība, vismaz globalizācija. Mēs dzīvojam savstarpēji saistītā pasaulē, un tajā ir vajadzīga solidaritāte pasaules līmenī, tomēr tādā pašā mērā ir vajadzīga arī Eiropas iedzīvotāju solidaritāte. Un mums ir jāskatās uz priekšu, jo, kā teicis — reiz pienāks diena, kad vienīgie kaujas lauki atradīsies tirgos, kas būs atvērti tirdzniecībai, un prātos, kas būs atvērti idejām. . – Citi, bieži vien labāk nekā mēs, zina, ka mēs jau tagad dzīvojam globālā sabiedrībā. Indija, Ķīna un Brazīlija ir satvērušas izdevības vilni, kas šīs valstis ir pacēlis patiesi augstu, kamēr Eiropā pārāk daudzi baidās no tā, ka šis vilnis varētu viņiem gāzties pāri. Kad vakar mūs uzrunāja prezidents viņš runāja par „dažādiem iespējamajiem Eiropas nākotnes virzieniem”, aicinot mūs apspriest politiku attiecībā uz konkurenci, enerģētiku un paplašināšanos. izteiksme lielākoties šīs runas laikā mums pateica daudz vairāk, nekā viņa uzstāšanās šorīt. Ja Eiropa sēdēs rokas klēpī salikusi tādēļ, ka valstu vadītāji, atsaucoties uz iedzīvotāju bažām, strīdas par ES darba kārtību, mēs palaidīsim garām izdevību veidot globalizāciju Eiropas kopējās interesēs. Mums jāpārliecina dalībvalstis, nevis iedzīvotāji. Vairākos pētījumos ir parādīts, ka lielākā daļa mūsu iedzīvotāju uzskata, ka tieši Eiropas Savienība, nevis valstu valdības, atrodas labākajā pozīcijā, lai pārvaldītu globalizāciju. Paskatieties, kā globalizācijas zemestrīce tricina Eiropas politisko veidojumu. Saskaroties ar globālajām problēmām, daži no labās puses atkāpjas, pāriet no konservatīvā spārna pie nacionālistiem, no kristīgās demokrātijas — uz kristīgo autokrātiju. Globalizācija sašķeļ EPP. Kreisajā pusē un viņa piekritēji kavē tik ļoti vajadzīgās reformas. to pamanīja un tāpēc aizgāja, nepiedaloties vēlēšanās. Un tomēr „vizionāri” saredz vajadzību veikt reformu, ko viņi ir ierakstījuši jaunajā Eiropas sociāldemokrātu manifestā, kas atbilstīgi pieņemts Oporto. Šķelšanās politikā tagad notiek starp tiem, kas globālās problēmas risina, nojaucot aiz sevis visus tiltus, un tiem, kas kopā ar Liberālo demokrātu grupu aizstāv atvērto sabiedrību, nevis kā agrāk — starp labējiem un kreisajiem saistībā ar politiku ekonomikas jomā."@lv13
"Mr President, we have just heard the language of the past: Mr Barroso, you have majority support in this House for your Commission’s approach to globalisation. But it is not a majority based on one political family. Indeed, it may even prise apart and refashion Europe’s political families. Globalisation will increasingly shape our politics. Not globalisation in the rather narrow economic sense defined in this communication – although a stable euro and effective competition rules and market regulation are in all of our interests – but in its wider, more holistic sense, encompassing world population growth and migration; climate change and energy security; and internationally organised crime linked to terrorism. Is that not the validation we need to ‘act on a continental scale’, as this document urges, to utilise our ‘critical mass’ to ‘enable Europeans to shape globalisation’, as the Commission’s communication demands? If so, Mr Barroso, where are your policies? Your timetable? Your comprehensive approach? We were promised action: instead we are proffered a paper which is rich in rhetoric but rather poor in proposals. This cannot be the final word in Europe’s response to globalisation. I await your single market review, to see how you will drive growth and jobs in difficult terrain, and your legal migration policy, hoping it encompasses the concerns of the countries of origin. My colleagues and I await urgent action on cutting energy use and fighting cross-border crime. We believe, too, that social health and economic vitality are both important. If we are creating a global market, we need a new global social contract, reconciling the competing demands of flexibility and fairness because, as Martin Luther King taught us, ‘injustice anywhere is a threat to justice everywhere’. So the Union must bring together the Lisbon agenda with its focus on competitiveness, the Cardiff agenda with its focus on social rights, and the Gothenburg agenda with its focus on the environment. The world needs a strong, united Union to counter injustice, conflict and poverty wherever they are found because we are one of the few players capable of tackling global issues and, if we do not take the lead, nobody will. That means stopping the hypocrisy of trade tariffs and fashioning a fair deal for developing countries in Doha; clinching a contract on carbon emissions in Bali, using our collective influence to get America on board; and building an international approach to financial markets, focusing on regulatory cooperation, convergence of standards and equivalence of rules. Resolving these challenges in fairness to everybody needs more, not less, globalisation. For we live in an interconnected world, a world that requires solidarity at global level as much as it requires solidarity between European citizens. And we must look forward, with Victor Hugo, to the day when the only battlefields are those of markets open for business and the human spirit open for ideas. Die Rede der Vergangenheit! Others know, often better than we, that we already live in a global society. India, China and Brazil have caught the wave of opportunity and they are riding it high, while too much of Europe fears the wave crashing over it. When President Sarkozy addressed us yesterday, he spoke of ‘different possible futures for the Europe of tomorrow’, putting our policies for competition, energy and enlargement up for debate. Mr Barroso’s expression during much of that speech told us more than all of his words this morning. If Europe sits on its hands because national leaders – citing citizens’ concerns – contest the EU’s agenda, we will miss the chance to shape globalisation in Europe’s collective interests. It is not citizens we need to convince, it is Member States. Survey after survey has shown that most of our citizens see the European Union, not national government, as best placed to manage globalisation. Look how the earthquake of globalisation is shaking Europe’s body politic. Some on the right are retreating, in the face of global challenges, from Conservatism into nationalism, or from Christian democracy into Christian autocracy. The fissure of globalisation runs right through the EPP. On the left, Kurt Beck and his friends are holding back much needed reforms. Franz Müntefering saw that and that is why he has voted with his feet. And yet the visionaries see the need for reform and they have written it into the new European Socialist manifesto, adopted appropriately in Oporto. The division in our politics is no longer between left and right over economic policy but between those who respond to global challenges by pulling up the drawbridge and those who – with Liberal Democrats – advocate the open society."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, we hebben zojuist de taal van het verleden gehoord: Mijnheer Barroso, uw Commissie wordt door de meerderheid in dit Huis gesteund voor uw aanpak van de globalisering. Maar het is geen meerderheid die gebaseerd is op één politieke familie. Het kan zelfs Europa’s politieke families doen uiteenvallen en opnieuw doen vormen. Globalisering zal steeds meer vorm gaan geven aan ons beleid. Niet globalisering die in deze mededeling in een tamelijk enge economische betekenis is gedefinieerd – hoewel een stabiele euro en effectieve concurrentieregels en marktregulering in ons aller belang zijn – maar in haar bredere, meer holistische betekenis met inbegrip van onderwerpen als de groei van de wereldbevolking en migratie; klimaatverandering en energiezekerheid; en internationaal georganiseerde misdaad die met terrorisme in verband wordt gebracht. Is dat niet de bevestiging die we nodig hebben om “op internationale schaal op te treden”, waartoe dit document aanspoort, om onze “kritische massa” aan te wenden zodat “Europeanen in staat worden gesteld globalisering vorm te geven”, zoals de mededeling van de Commissie vraagt? Als dat zo is, mijnheer Barroso, waar zijn dan uw beleidslijnen? Uw tijdschema? Uw brede aanpak? Ons werd actie beloofd: in plaats daarvan kregen we een papier gepresenteerd dat rijk is aan retoriek, maar betrekkelijk arm aan voorstellen. Dit kan niet het laatste woord zijn van Europa’s repliek op globalisering. Ik wacht op uw heroverweging van de interne markt, om te zien hoe u groei en banen op een lastig terrein wilt stimuleren, en op het beleid inzake legale migratie in de hoop dat dit beleid ingaat op de zorgen van de landen van herkomst. Mijn collega’s en ik wachten op dringende actie met betrekking tot het terugdringen van het energiegebruik en de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad. We geloven ook dat sociale gezondheid en economische vitaliteit allebei belangrijk zijn. Als we een wereldmarkt gaan creëren, hebben we een nieuw mondiaal sociaal contract nodig dat de rivaliserende vragen van flexibiliteit en rechtvaardigheid met elkaar verzoent, omdat zoals Martin Luther King ons leerde, onrechtvaardigheid, om het even waar, een bedreiging is van rechtvaardigheid waar dan ook. Dus moet de Unie agenda’s samenbrengen: die van Lissabon met zijn aandacht voor concurrentievermogen, die van Cardiff met haar aandacht voor de sociale rechten en die van Göteborg met haar aandacht voor het milieu. De wereld heeft behoefte aan een sterke, verenigde Unie voor de bestrijding van onrechtvaardigheid, conflicten en armoede waar dan ook, omdat we een van de weinige spelers zijn die mondiale vraagstukken kunnen aanpakken. Als wij niet het voortouw nemen, doet niemand het. Dat betekent dat we stoppen met de hypocrisie van handelstarieven en dat we vormgeven aan een eerlijke deal voor ontwikkelingslanden in Doha; dat we een contract over koolstofemissies in Bali sluiten en onze gezamenlijke invloed aanwenden om Amerika aan boord te krijgen; en dat we bouwen aan een internationale aanpak van de financiële markten waarbij we de aandacht richten op samenwerking inzake regulering, een convergentie van normen en gelijkwaardigheid van voorschriften. Billijke oplossingen voor iedereen voor deze uitdagingen vinden, vraagt om meer, niet om minder globalisering. Want we leven in een onderling verbonden wereld, een wereld die solidariteit evenzeer op mondiaal niveau eist als tussen de Europese burgers onderling. En we moeten, evenals Victor Hugo, uitkijken naar de dag waarop de enige slagvelden die van markten zijn die open staan voor de zakelijke wereld en van de menselijke geest die openstaat voor ideeën. Anderen weten beter dan wij dat we al in een mondiale maatschappij leven. India, China en Brazilië hebben met succes de stroom aan kansen aangegrepen, terwijl een al te groot deel van Europa zich angstig opstelt. Toen president Sarkozy ons gisteren toesprak, had hij het over “verschillende mogelijke toekomstscenario’s voor het Europa van morgen”, en stelde daarmee ons beleid inzake concurrentie, energie en uitbreiding ter discussie. De blikken van de heer Barroso tijdens een groot deel van die toespraak vertelden ons meer dan al zijn woorden van vanochtend. Als Europa op zijn handen zit omdat nationale leiders, die bezwaren van burgers aanhalen, twisten over de agenda van de EU, zullen wij de kans missen om de globalisering vorm te geven volgens Europa’s collectieve belangen. Het zijn niet de burgers, maar de lidstaten die we moeten overtuigen. Onderzoek na onderzoek heeft laten zien dat de meeste burgers niet de nationale regering maar de Europese Unie als de meest aangewezen instantie zien om de globalisering in goede banen te leiden. Kijk hoe de globalisering als een aardbeving het Europese staatsbestel doet schudden. Geconfronteerd met mondiale uitdagingen trekken sommige rechtsgeoriënteerden zich terug, van conservatisme naar nationalisme, of van christendemocratie naar christenautocratie. De kloof van globalisering loopt precies door de EVP. Aan de linkerzijde houden Kurt Beck en zijn vrienden veel noodzakelijke hervormingen tegen. Franz Müntefering zag dat en daarom stemde hij met zijn voeten. En toch zien de idealisten de noodzaak tot hervorming. Zij hebben het opgetekend in het nieuwe Europese socialistische partijprogramma en, heel toepasselijk, in Oporto aangenomen. De scheidslijn in onze politieke overtuigingen over economisch beleid ligt niet langer tussen links en rechts, maar tussen hen die op mondiale uitdagingen reageren door de brug op te halen en hen die, samen met de liberaaldemocraten, voorstander zijn van een open samenleving."@nl3
"Panie przewodniczący! Słyszeliśmy właśnie mowę z przeszłości. Panie przewodniczący Barroso! Stanowisko pana Komisji wobec globalizacji ma większościowe poparcie w tej Izbie. Nie jest to jednak poparcie oparte na jednej rodzinie politycznej. W rzeczywistości może ono się nawet rozpaść i na nowo ukształtować rodziny polityczne w Europie. Globalizacja będzie w coraz większym stopniu określać kształt naszej polityki. Jednak nie globalizacja rozumiana wąsko, na sposób gospodarczy, zgodnie z tym, jak to zostało opisane w tym komunikacie - chociaż stabilne euro, efektywne zasady konkurencyjności i regulacja rynku należą do naszych interesów - ale w rozumieniu szerszym, bardziej holistycznym, obejmującym migrację i wzrost liczby ludności całego świata, zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne, a także przestępczość zorganizowaną na skalę światową i związany z nią terroryzm. Czy nie potrzebujemy raczej potwierdzenia, aby „działać na skalę kontynentalną”, do czego nas zachęca ten dokument, i aby skorzystać z naszej „masy krytycznej”, która „umożliwi Europejczykom kształtowanie globalizacji”, jak tego wymaga komunikat Komisji? Jeśli tak, panie przewodniczący Barroso, to jaka jest pańska polityka? Pana terminarz? Pana wszechstronne podejście? Obiecano nam działania: w zamian tego otrzymaliśmy dokument, który jest bogaty pod względem retorycznym, ale ubogi we wnioski. To nie może stanowić ostatecznej odpowiedzi Europy na globalizację. Oczekuję pańskiego przeglądu dotyczącego rynku jednolitego, aby móc zobaczyć, w jaki sposób wsparłby pan wzrost gospodarczy i podniósł poziom zatrudnienia w trudnych warunkach, a także pańską strategię legalnej migracji, mając nadzieję, że uwzględnia ona obawy państw pochodzenia. Wraz z kolegami oczekujemy podjęcia pilnych działań na rzecz obniżenia poziomu użytkowania energii i walki z przestępczością transgraniczną. Wierzymy również, że zdrowie społeczne i witalność gospodarcza są równie ważne. Jeśli chcemy tworzyć rynek globalny, potrzebujemy nowego kontraktu społecznego, który pogodzi konkurujące ze sobą wymagania elastyczności i sprawiedliwości, ponieważ, jak uczył nas Martin Luther King, „niesprawiedliwość w jednym miejscu jest zagrożeniem dla sprawiedliwości w każdym miejscu”. Tak więc Unia musi połączyć agendę lizbońską z koncentracją na konkurencyjności, agendę z Cardiff z koncentracją na prawach społecznych, a agendę z Gothenburga z koncentracją na środowisku. Świat potrzebuje silnej, zjednoczonej Unii, aby przeciwstawiać się niesprawiedliwości, konfliktom i biedzie, gdziekolwiek się one pojawią, ponieważ jesteśmy jednym z niewielu graczy na arenie świata, którzy mają możliwość zająć się problemami globalnymi, i jeśli nie podejmiemy się tej roli, nikt inny również tego nie zrobi. To oznacza powstrzymywanie hipokryzji taryf handlowych i opracowanie sprawiedliwych warunków w Dausze dla krajów rozwijających się; zawarcie kontraktu dotyczącego emisji dwutlenku węgla w Bali przy wykorzystaniu naszych wspólnych wpływów do uwzględnienia w tej kwestii Ameryki; a także tworzenie międzynarodowej strategii dla rynków finansowych ze szczególnym naciskiem na współpracę w zakresie przepisów, jednolitość norm i równość zasad. Rozwiązanie tych problemów w sposób sprawiedliwy dla każdego będzie wymagało więcej, a nie mniej, globalizacji. Ponieważ żyjemy w świecie, którego części są ze sobą ściśle powiązane, świecie, który potrzebuje solidarności na szczeblu globalnym, jak również tej pomiędzy europejskimi obywatelami. Powinniśmy dlatego, razem z Victorem Hugo, wypatrywać dnia, w którym jedynymi polami bitwy będą rynki otwarte na biznes oraz świadomość ludzka otwarta na nowe idee. Inni wiedzą, często lepiej niż my, że już żyjemy w globalnym społeczeństwie. Indie, Chiny i Brazylia już złapały wiatr w żagle i płyną całkiem szybko, podczas gdy zbyt wielka część Europy boi się fal, które do niej docierają. Podczas wczorajszego przemówienia w tej Izbie prezydent Sarkozy wspomniał o „różnych możliwych przyszłościach dla Europy jutra”, prowokując tym samym dyskusję na temat naszej strategii konkurencyjności, polityki energetycznej i rozszerzania Unii. Wypowiedź pana przewodniczącego Barroso podczas tej przemowy pozwoliła nam dziś rano zrozumieć więcej niż wszystkie jego słowa. Jeśli Europa będzie siedzieć z założonymi rękoma, ponieważ jej przywódcy - nawiązując do obaw obywateli - walczą o agendę UE, to przepadnie nam okazja do kształtowania globalizacji w zakresie wspólnych interesów Europy. To nie obywateli musimy przekonywać, tu chodzi o państwa członkowskie. Kolejne badania pokazują, że większość naszych obywateli potrzega Unię Europejską, a nie krajowe rządy, jako najlepiej usytuowaną do kierowania globalizacją. Proszę spojrzeć, jak wstrząsy globalizacji porażają organy polityczne Europy. Niektórzy przedstawiciele prawicy wycofują się, widząc nadchodzące globalne zmiany - od konserwatyzmu do nacjonalizmu czy też od demokracji chrześcijańskiej do chrześcijańskiej autokracji. Porażenie globalizacyjne biegnie dokładnie przez środek PPE. Z lewej strony pan poseł Kurt Beck i jego koledzy wstrzymują konieczne reformy. Pan poseł Franz Müntefering zauważył to i dlatego zagłosował swoimi stopami. A mimo to wizjonerzy widzą tę konieczność zmian, dlatego napisali o tym w europejskim manifeście socjalistycznym, przyjętym w Oporto. Nie ma już w naszej polityce podziału pomiędzy lewicą i prawicą co do strategii gospodarczej; podział ten jest pomiędzy tymi, którzy odpowiadają na globalne wyzwania, podnosząc most zwodzony i tymi, którzy - podobnie jak Liberalni Demokraci - popierają ideę otwartego społeczeństwa."@pl16
"Senhor Presidente, acabámos de ouvir a linguagem do passado: Senhor Presidente Barroso, o senhor conta com o apoio da maioria nesta Assembleia para a abordagem que a sua Comissão faz da globalização. Mas não é uma maioria assente numa família política. Na realidade, essa maioria poderá até forçar uma separação e remodelar as famílias políticas da Europa. A globalização dará, cada vez mais, forma à nossa política. Não a globalização no sentido económico e bastante estreito definido nesta comunicação – embora um euro estável, regras eficazes em termos de concorrência e a regulação dos mercados façam parte de todos os nossos interesses -, mas no seu sentido mais lato, mais holístico, que inclua o crescimento da população mundial e a migração, as alterações climáticas e a segurança energética, e a criminalidade organizada a nível internacional ligada ao terrorismo. Não é essa a validação de que necessitamos para "agir à escala continental", como este documento nos exorta a que façamos, para utilizar a nossa "massa crítica" de modo a "capacitar os Europeus para moldarem a globalização", como exige a comunicação da Comissão? Se assim é, Senhor Presidente Barroso, onde estão as suas políticas? Onde está o seu calendário? A sua abordagem abrangente? Prometeram-nos acção: em vez disso, oferecem-nos um documento rico em retórica, mas bastante pobre em propostas. Não pode ser esta a última palavra em termos da resposta da Europa à globalização. Aguardo a sua análise do mercado único, para ver como vai conduzir o crescimento e o emprego num terreno difícil, e a sua política da migração legal, na esperança de que ela inclua as preocupações dos países de origem. Eu e os meus colegas aguardamos medidas urgentes no que respeita à redução da utilização da energia e à luta contra a criminalidade transfronteiras. Acreditamos, também, que a saúde social e a vitalidade económica são ambas importantes. Se vamos criar um mercado global, precisamos de um novo contrato social global, que concilie as exigências concorrenciais da flexibilidade e da justiça, porque, como nos ensinou Martin Luther King, "a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em toda a parte". Portanto a União tem de congregar a agenda de Lisboa, com o seu enfoque na competitividade, a agenda de Cardiff, com o seu enfoque nos direitos sociais e a agenda de Gotemburgo, com o seu enfoque no ambiente. O mundo necessita de uma União forte e unida para se contrapor à injustiça, ao conflito e à pobreza onde quer que eles se encontrem, porque somos um dos poucos actores capazes de atacar as questões globais e, se não assumirmos a liderança, ninguém a assumirá. Isto significa acabar com a hipocrisia das pautas aduaneiras para o comércio e elaborar um acordo justo para os países em desenvolvimento em Doha; forçar a conclusão de um contrato sobre emissões de carbono em Bali, fazendo uso da nossa influência colectiva para trazer a América para o nosso lado; e construir uma abordagem internacional dos mercados financeiros que incida sobre cooperação regulamentar, convergência de normas e equivalência de regras. A resolução destes desafios de uma forma justa para todos necessita de mais globalização, e não de menos. A verdade é que vivemos num mundo interligado, um mundo que requer solidariedade a nível global tanto quanto requer solidariedade entre cidadãos europeus. E temos de olhar para diante, com Victor Hugo, para o dia em que os únicos campos de batalha sejam os dos mercados abertos para a realização de negócios e os do espírito humano aberto para as ideias. Isto é um discurso do passado! Outros sabem, as mais das vezes melhor do que nós, que já vivemos numa sociedade global. A Índia, a China e o Brasil apanharam a onda da oportunidade e cavalgam no cimo dessa onda, enquanto uma parte demasiado grande da Europa receia que a onda se abata sobre ela. Quando o Presidente Sarkozy aqui discursou ontem, falou de "diferentes futuros possíveis para a Europa de amanhã", abrindo ao debate as nossas políticas em matéria de concorrência, de energia e de alargamento. A expressão do Senhor Presidente Barroso durante grande parte desse discurso disse-nos mais do que todas as palavras que proferiu hoje de manhã. Se a Europa ficar de braços cruzados porque os dirigentes nacionais – fazendo-se eco das preocupações dos cidadãos – contestam a agenda da UE, vamos perder a oportunidade de moldar a globalização de acordo com os interesses colectivos da Europa. Não precisamos de convencer os cidadãos, precisamos é de convencer os Estados-Membros. Inquérito atrás de inquérito demonstra que a maior parte dos nossos cidadãos vê a União Europeia, e não o governo nacional, como sendo quem está mais bem posicionada para gerir a globalização. Veja-se como o terramoto da globalização está a abalar o corpo político europeu. Alguns, à direita, face aos desafios globais, passam do conservadorismo para o nacionalismo, ou da democracia cristã para a autocracia cristã. A fissura da globalização atravessa o PPE. À esquerda, Kurt Beck e os seus amigos decidem não avançar com reformas muito necessárias. Franz Müntefering viu isso e foi por esse motivo que bateu com a porta. E no entanto, os visionários vêem que há necessidade de reformas e escreveram-no no novo manifesto dos Socialistas europeus, convenientemente aprovado no Porto. Na nossa política, a divisão já não é entre a esquerda e a direita por razões de política económica, mas entre os que reagem aos desafios globais levantando a ponte levadiça e os que – com os Liberais Democratas – defendem a sociedade aberta."@pt17
"Mr President, we have just heard the language of the past: Mr Barroso, you have majority support in this House for your Commission’s approach to globalisation. But it is not a majority based on one political family. Indeed, it may even prise apart and refashion Europe’s political families. Globalisation will increasingly shape our politics. Not globalisation in the rather narrow economic sense defined in this communication – although a stable euro and effective competition rules and market regulation are in all of our interests – but in its wider, more holistic sense, encompassing world population growth and migration; climate change and energy security; and internationally organised crime linked to terrorism. Is that not the validation we need to ‘act on a continental scale’, as this document urges, to utilise our ‘critical mass’ to ‘enable Europeans to shape globalisation’, as the Commission’s communication demands? If so, Mr Barroso, where are your policies? Your timetable? Your comprehensive approach? We were promised action: instead we are proffered a paper which is rich in rhetoric but rather poor in proposals. This cannot be the final word in Europe’s response to globalisation. I await your single market review, to see how you will drive growth and jobs in difficult terrain, and your legal migration policy, hoping it encompasses the concerns of the countries of origin. My colleagues and I await urgent action on cutting energy use and fighting cross-border crime. We believe, too, that social health and economic vitality are both important. If we are creating a global market, we need a new global social contract, reconciling the competing demands of flexibility and fairness because, as Martin Luther King taught us, ‘injustice anywhere is a threat to justice everywhere’. So the Union must bring together the Lisbon agenda with its focus on competitiveness, the Cardiff agenda with its focus on social rights, and the Gothenburg agenda with its focus on the environment. The world needs a strong, united Union to counter injustice, conflict and poverty wherever they are found because we are one of the few players capable of tackling global issues and, if we do not take the lead, nobody will. That means stopping the hypocrisy of trade tariffs and fashioning a fair deal for developing countries in Doha; clinching a contract on carbon emissions in Bali, using our collective influence to get America on board; and building an international approach to financial markets, focusing on regulatory cooperation, convergence of standards and equivalence of rules. Resolving these challenges in fairness to everybody needs more, not less, globalisation. For we live in an interconnected world, a world that requires solidarity at global level as much as it requires solidarity between European citizens. And we must look forward, with Victor Hugo, to the day when the only battlefields are those of markets open for business and the human spirit open for ideas. Die Rede der Vergangenheit! Others know, often better than we, that we already live in a global society. India, China and Brazil have caught the wave of opportunity and they are riding it high, while too much of Europe fears the wave crashing over it. When President Sarkozy addressed us yesterday, he spoke of ‘different possible futures for the Europe of tomorrow’, putting our policies for competition, energy and enlargement up for debate. Mr Barroso’s expression during much of that speech told us more than all of his words this morning. If Europe sits on its hands because national leaders – citing citizens’ concerns – contest the EU’s agenda, we will miss the chance to shape globalisation in Europe’s collective interests. It is not citizens we need to convince, it is Member States. Survey after survey has shown that most of our citizens see the European Union, not national government, as best placed to manage globalisation. Look how the earthquake of globalisation is shaking Europe’s body politic. Some on the right are retreating, in the face of global challenges, from Conservatism into nationalism, or from Christian democracy into Christian autocracy. The fissure of globalisation runs right through the EPP. On the left, Kurt Beck and his friends are holding back much needed reforms. Franz Müntefering saw that and that is why he has voted with his feet. And yet the visionaries see the need for reform and they have written it into the new European Socialist manifesto, adopted appropriately in Oporto. The division in our politics is no longer between left and right over economic policy but between those who respond to global challenges by pulling up the drawbridge and those who – with Liberal Democrats – advocate the open society."@ro18
"Vážený pán predseda, práve sme počuli jazyk čias minulých: Pán Barroso, v tomto Parlamente máte väčšinovú podporu pre prístup vašej Komisie ku globalizácii. Ale nie je to väčšina založená na jednom politickom príbuzenstve. V skutočnosti môže dokonca táto väčšina európske politické príbuzenstvá rozvrátiť a pretvoriť. Globalizácia bude našu politiku formovať čoraz viac. Nie globalizácia v tom dosť úzkom hospodárskom zmysle, ktorý vymedzuje toto oznámenie – hoci stabilné euro a účinné pravidlá súťaže a trhovej regulácie sú v záujme nás všetkých – ale v širšom, viac holistickom zmysle, ktorý zahŕňa rast a migráciu svetovej populácie, klimatické zmeny a energetickú bezpečnosť a medzinárodne organizovaný zločin napojený na terorizmus. Nie je toto potvrdením, že potrebujeme „konať v kontinentálnom meradle“, ako tvrdí tento dokument, a používať náš „rozhodujúci vplyv“, aby sme „Európanom umožnili utvárať globalizáciu“, ako oznámenie Komisie žiada? Ak to tak je, pán Barroso, kde sú vaše politiky? Váš časový plán? Váš ucelený prístup? Boli nám prisľúbené činy: namiesto nich je nám ponúkaný text, ktorý je bohatý na rétoriku, alebo dosť chudobný na návrhy. Toto nemôže byť konečné slovo v odpovedi Európy na globalizácii. Očakávam vaše zhodnotenie jednotného trhu, aby som sa dozvedel, ako chcete v náročných podmienkach poháňať rast a pracovné príležitosti, a tiež vašu politiku legálneho prisťahovalectva, v nádeji, že reflektuje i záujmy zdrojových krajín. Moji kolegovia a ja očakávame neodkladné opatrenia na zníženie spotreby energie a boj proti cezhraničnej kriminalite. Veríme tiež, že zdravie spoločnosti a vitalita hospodárstva sú rovnako dôležité. Ak vytvárame svetový trh, potrebujeme novú svetovú spoločenskú zmluvu, ktorá uzmieri súperiace požiadavky flexibility a spravodlivosti, pretože „nespravodlivosť niekde“, ako nás učil Martin Luther King, „je hrozbou pre spravodlivosť všade.“ Únia teda musí spojiť dovedna lisabonský program s jeho dôrazom na konkurencieschopnosť, cardiffský program s jeho dôrazom na sociálne práva a gothenburský program s jeho dôrazom na životné prostredie. Svet potrebuje silnú, jednotnú Úniu, ktorá bude bojovať proti nespravodlivosti, konfliktom a chudobe všade, kde sa vyskytujú, pretože sme jedným z mála svetových aktérov, ktorí sú schopní riešiť globálne otázky – a ak nepreberieme vedenie, nikto iný to nespraví. Znamená to skoncovať s pokrytectvom ciel a vypracovať v Dauhe čestnú dohodu pre rozvojové krajiny; znamená to na Bali spečatiť dohovor o emisiách oxidu uhličitého a použiť náš spoločný vplyv, aby sme zaangažovali Ameriku; a vybudovať medzinárodný prístup k finančným trhom s dôrazom na regulačnú spoluprácu, zbližovanie štandardov a rovnocennosť pravidiel. Riešenie týchto výziev, ktoré bude spravodlivé ku každému, si žiada viac, nie menej globalizácie. Žijeme totiž v prepojenom svete, svete, ktorý potrebuje solidaritu na celosvetovej úrovni rovnako, ako potrebuje solidaritu medzi európskymi občanmi. A spoločne s Victorom Hugom sa musíme tešiť na deň, kedy jedinými bojiskami budú trhy otvorené pre obchod a ľudského ducha, prístupného novým myšlienkam. Ľudia v iných častiach sveta vedia, často lepšie ako my, že už žijeme v globálnej spoločnosti. India, Čína a Brazília naskočili na vlnu príležitosti, ktorá ich vynáša do výšok, kým príliš veľká časť Európy sa obáva, že sa cez ňu táto vlna preleje. Keď k nám pán prezident Sarkozy včera prehováral, hovoril o „rôznych možných budúcnostiach Európy zajtrajška“ a navrhoval diskusiu o našich politikách v oblastiach konkurencie, energetiky a rozširovania. Výraz pána Barrosa v priebehu toho príhovoru nám povedal viac než všetky jeho slová z dnešného rána. Ak Európa nebude schopná konať, pretože národní vodcovia, ktorí odkazujú na obavy občanov, spochybňujú program EÚ, potom premeškáme šancu ovplyvniť globalizáciu v prospech kolektívnych záujmov Európy. Nie sú to občania, ktorých potrebujeme presvedčiť, sú to členské štáty. Jeden prieskum za druhým ukazuje, že väčšina našich občanov vidí pozíciu Európskej únie, nie národných vlád, ako najlepšiu pre riadenie globalizácie. Pozrite sa, ako zemetrasenie globalizácie otriasa politickou obcou Európy. Niektorí na pravici sa tvárou v tvárou globálnym výzvam sťahujú z konzervativizmu do nacionalizmu alebo z kresťanskej demokracie do kresťanskej samovlády. Zlom globalizácie prechádza priamo cez PPE. Na ľavici Kurt Beck a jeho priatelia brzdia veľmi potrebné reformy. Franz Müntefering to videl a preto obrátil kabát. A predsa vizionári vidia potrebu reforiem a vpísali ju do nového manifestu európskych socialistov, príhodne prijatého v Oporte. Naša politika nie je už viac pre ekonomickú politiku rozdelená na ľavicu a pravicu, ale na tých, ktorí v reakcii na globálne výzvy dvíhajú padací most, a tých, ktorí – spolu s liberálnymi demokratmi – obhajujú otvorenú spoločnosť."@sk19
". – Gospod predsednik, pravkar smo slišali jezik preteklosti: Gospod Barroso, v tem parlamentu imate večinsko podporo za pristop Komisije h globalizaciji. Vendar to ni večina na podlagi ene politične skupine. Seveda lahko tudi razdeli in preoblikuje politične skupine Evrope. Globalizacija bo vedno bolj oblikovala našo politiko. Ne globalizacija v ozkem gospodarskem pomenu, opredeljena v tem sporočilu, čeprav so stabilen euro, učinkovita pravila konkurence in ureditev trga v našem interesu, ampak v širšem, bolj celovitem pomenu, ki obsega rast in preseljevanje svetovnega prebivalstva, podnebne spremembe in varnost oskrbe z energijo ter mednarodno organiziran kriminal, povezan s terorizmom. Ali ni to potrditev, ki jo potrebujemo za delovanje na ravni celinske razsežnosti, kot poziva ta dokument, pri čemer uporabimo „kritično maso“, da omogočimo Evropejcem oblikovati globalizacijo, kot zahteva sporočilo Komisije? Če je tako, gospod Barroso, kje je vaša politika? Vaš časovni razpored? Vaš celovit pristop? Obljubili ste nam, da boste ukrepali, namesto tega smo dobili dokument, ki ima bogato retoriko, vendar malo predlogov. To ne more biti zadnja beseda evropskega odgovora na globalizacijo. Pričakujem vašo revizijo enotnega trga, da vidim, kako boste upravljali rast in delovna mesta na težavnem terenu ter politiko o zakonitem priseljevanju, z upanjem, da se vključijo vprašanja, ki v matičnih državah povzročajo zaskrbljenost. Skupaj s kolegi pričakujemo takojšnje ukrepanje za zmanjšanje porabe energije in za boj proti čezmejnemu kriminalu. Prav tako verjamemo, da sta socialno zdravje in vitalnost gospodarstva pomembna. Če ustvarjamo svetovni trg, potrebujemo novo globalno socialno pogodbo, ki usklajuje konkurenčne zahteve po prožnosti in pravičnosti, ker je krivica, ki se pojavi kjer koli, grožnja pravici povsod, kot nas je naučil Martin Luther King. Zato mora Unija združiti program lizbonske strategije s poudarkom na konkurenčnosti, proces iz Cardiffa s poudarkom na socialnih pravicah in göteborško agendo s poudarkom na okolju. Svet potrebuje močno, združeno Unijo za boj proti nepravičnosti, sporom in revščini kjer koli, ker smo eni od redkih udeležencev, sposobnih za reševanje svetovnih vprašanj, in če ne prevzamemo vodstva, ga ne bo nihče. To pomeni konec hinavščine s tržnimi tarifami in prikrojevanja poštenih dogovorov za države v razvoju v Dohi, sklenitev pogodbe o emisijah ogljika na Baliju, da s pomočjo skupnega vpliva vključimo Ameriko; oblikovanje mednarodnega pristopa za finančne trge, s poudarkom na regulativnem sodelovanju, zbliževanju standardov in enakovrednosti pravil. Za rešitev teh izzivov s pravičnostjo do vseh je potrebna večja in ne manjša globalizacija. Ker živimo v medsebojno povezanem svetu, ki zahteva solidarnost na globalni ravni in med evropskimi državljani. Veseliti se moramo dne, skupaj z Victorjem Hugom, ko bodo edina bojišča trgi, odprti za poslovanje, in duh ljudi, odprt za ideje. . . – Drugi vedo, pogosto bolje kot mi, da že živimo v globalni družbi. Indija, Kitajska in Brazilija dobro izkoriščajo ponujeno priložnost, medtem ko se prevelik del Evrope boji njihove prevlade. Ko nas je včeraj nagovoril predsednik Sarkozy, je govoril o različnih možnih prihodnostih za jutrišnjo Evropo in sprožil razpravo o politiki konkurence, energetike in širitve. Izraz gospoda Barrosa med govorom nam je povedal več kot vse njegove besede. Če Evropa ne ukrepa, ker se nacionalni voditelji, pri čemer navajam zaskrbljenost državljanov, prepirajo o programu EU, bomo zamudili priložnost za oblikovanje globalizacije v skupne interese Evrope. Prepričati moramo države članice in ne državljanov. Raziskave so pokazale, da večina državljanov vidi Evropsko unijo, ne nacionalno vlado, kot najboljšo za upravljanje globalizacije. Poglejte, kako potres globalizacije pretresa evropsko korporacijo. Nekateri se z desnice umikajo vpričo globalnih izzivov, od konzervatizma v nacionalizem ali od krščanske demokracije v krščansko avtokracijo. Razkol globalizacije poteka ravno skozi skupino PPE. Na levici Kurt Beck in njegovi prijatelji zadržujejo zelo potrebne reforme. Franz Müntefering je to opazil in se je zato vzdržal glasovanja. Vendar vizionarji vidijo potrebo po reformi, ki so jo vključili v nov evropski socialistični manifest, ustrezno sprejet v Oportu. Razdelitev politike ne poteka več med levimi in desnimi v zvezi z gospodarsko politiko, ampak med tistimi, ki se na globalne izzive odzivajo z umikom, in tistimi, ki z liberalnimi demokrati zagovarjajo odprto družbo."@sl20
"Herr talman! Det vi just hörde är det förflutnas språk: Herr Barroso! Ni har stöd av en majoritet i parlamentet för er kommissions globaliseringsstrategi. Men det är inte en majoritet som bygger på en politisk gruppering. Den skulle faktiskt till och med kunna splittra och omforma de politiska grupperingarna i EU. Globaliseringen kommer alltmer att forma vår politik. Inte globalisering i den ganska snäva ekonomiska bemärkelsen i detta meddelande – även om en stabil euro och effektiva konkurrensregler och marknadsreglering ligger i allas vårt intresse – utan i en vidare, mer holistisk mening, som omfattar global befolkningsökning och migration, klimatförändring och energitrygghet och internationell organiserad brottslighet med kopplingar till terrorism. Är det inte det godkännande vi behöver för att ”agera i kontinental skala” som vi uppmanas till i detta dokument, att använda vår ”kritiska massa” för att ”göra det möjligt för européerna att forma globaliseringen”, som kommissionen vill i sitt meddelande? Om det är så, var är då er politik? Er tidtabell? Er heltäckande strategi? Vi har blivit lovade handling: i stället får vi ett dokument med mycket retorik men ganska få förslag. Det här kan inte vara sista ordet i Europas svar på globaliseringen. Jag väntar på er översyn av den inre marknaden, för att se hur ni ska åstadkomma tillväxt och arbetstillfällen i svår terräng, och på er politik om laglig migration, i förhoppningen att den tar hänsyn till ursprungsländernas problem. Mina kolleger och jag förväntar oss snabba åtgärder när det gäller att minska energiförbrukningen och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Vi anser också att det är viktigt med både social hälsa och ekonomisk vitalitet. Om vi skapar en global marknad behöver vi ett nytt globalt samhällskontrakt där de konkurrerande kraven på flexibilitet och rättvisa förenas, för, som Martin Luther King lärde oss, ”orättvisa någonstans är ett hot mot rättvisan överallt”. Så unionen måste sammanföra Lissabonmålen med deras inriktning på konkurrenskraft, Cardiffagendan med dess inriktning på sociala rättigheter och Göteborgsagendan med dess inriktning på miljön. Världen behöver en stark, enad union för att motverka orättvisor, konflikter och fattigdom varhelst de uppträder, eftersom vi är en av de få aktörer som kan komma till rätta med globala problem, och om inte vi tar ledningen så kommer ingen att göra det. Det innebär att sätta stopp för hyckleriet med handelstullar och utforma en rättvis lösning för utvecklingsländerna i Doha, komma fram till en överenskommelse om koldioxidutsläppen på Bali, använda vårt kollektiva inflytande för att få med oss USA och bygga upp en internationell strategi för finansmarknaderna med inriktning på lagstiftningssamarbete, sammanfallande standarder och likvärdiga regler. För att kunna hantera dessa utmaningar på ett sätt som är rättvist för alla behöver vi mer globalisering, inte mindre. Vi lever nämligen i en sammanlänkad värld, en värld som kräver solidaritet på global nivå lika mycket som den kräver solidaritet mellan europeiska medborgare. Och vi måste se framåt, som Victor Hugo, mot den dag då de enda slagfälten är marknader som är öppna för handel och människors sinnen som är öppna för idéer. Andra vet, ofta bättre än vi, att vi redan lever i ett globalt samhälle. Indien, Kina och Brasilien har hoppat på tåget och kör för fullt, samtidigt som alltför stora delar av Europa är rädda för att hamna under det. När president Nicolas Sarkozy talade till oss i går nämnde han ”olika tänkbara framtidsutsikter för morgondagens Europa” och ville ha en debatt om vår konkurrens-, energi- och utvidgningspolitik. José Manuel Barrosos ansiktsuttryck under en stor del av det anförandet sa oss mer än alla hans ord här i förmiddag. Om EU förhåller sig passivt på grund av att nationella ledare ifrågasätter EU:s agenda med hänvisning till medborgarnas oro kommer vi att missa tillfället att forma globaliseringen i Europas kollektiva intresse. Det är inte medborgarna som vi måste övertyga, utan medlemsstaterna. Undersökning efter undersökning har visat att de flesta av våra medborgare anser att det är Europeiska unionen, inte de nationella regeringarna, som bäst kan hantera globaliseringen. Se hur den jordbävning som globaliseringen är skakar om Europas politik. En del på högerkanten retirerar från konservatism till nationalism inför globala utmaningar, eller från kristdemokrati till kristen autokrati. Globaliseringssprickan skär rätt igenom EPP. På vänsterkanten bromsar Kurt Beck och hans vänner välbehövliga reformer. Franz Müntefering insåg det och det var därför han röstade med fötterna. Och ändå inser visionärerna att det behövs reformer och har skrivit in det i de europeiska socialisternas nya manifest, som lämpligt nog antogs i Oporto. Skiljelinjen i vår politik går inte längre mellan vänster och höger i den ekonomiska politiken utan mellan dem som svarar på globala utmaningar genom att hissa upp vindbryggan och de som – i likhet med liberaldemokraterna – förespråkar ett öppet samhälle."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"... die Rede der Vergangenheit!"3
"ALDE grupas vārdā. – Runa no pagātnes!"13
"Franz Müntefering"13
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,14,16,2,13,4,21
"Kurt Beck"13
"Le discours du passé!"8
"Victor Hugo"13
"w imieniu grupy ALDEDie Rede der Vergangenheit!"16
"¡El discurso del pasado!"21
"εξ ονόματος της Ομάδας ALDEDie Rede der Vergangenheit!"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph