Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-13-Speech-2-399"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071113.36.2-399"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, first of all I wish to congratulate the rapporteur on an excellent report. I myself became a member of the Committee on Petitions just over one year ago and during that time I have had first-hand experience of the very valuable work that is done by the committee. But how often do we as politicians hear of the democratic deficit, and how often are we therefore urged to engage with citizens? Well, the Committee on Petitions is a tangible, hands-on, practical way of engaging with European citizens. There is an essential element of truth in the statement that all politics is local, and while individuals throughout the EU-27 are concerned with the big issues of globalisation, EU enlargement, emigration, energy supply etc., they are most often concerned with how these issues affect their lives, their families and their communities. Equally, with European legislation, citizens are concerned with how this impacts on their lives and their communities. And where they perceive misapplication or unfair application of European legislation, they want a relatively simple, easy and effective way of dealing with that situation. That is what they look for in the Committee on Petitions. If their petition is declared admissible, they want it dealt with in an efficient and timely way, and in this I particularly support the rapporteur on paragraphs 9, 10 and 12, where he calls on both the Commission and the committee to improve their timeliness. I also agree with the rapporteur on paragraphs 25 and 26, where he calls for the need to strengthen the committee secretariat and the need to find the necessary financial resources to continue the development of the e-petition software system. In my opinion, the Petitions Committee is very much part of the public face of the European institutions: citizens can access the committee and have their case heard, and it is a crucial part of EU citizenship. But the system must work efficiently. If it does not, it is the worst of all possible outcomes, because not only do citizens consider that the misapplication or non-application of EU legislation negatively impacts on their lives, but the very system that is there to support them in fact lets them down. That is why a well-functioning, properly resourced Committee on Petitions, working in good cooperation with the Commission and the Council, is core to supporting and validating the rights of EU citizens. I fully support the suggestion to enhance the visibility of the Citizens’ Portal in relation to the right to petition. If citizens know that they have the right to petition and they have the expectation of a fair and timely response, then we are strengthening EU legislation, we are giving it greater legitimacy and transparency and we are strengthening the European Union. Finally, I would like to say to the Commissioner that we must improve the functioning of the committee, as outlined in this report, and that wonderful phrase ‘connecting with citizens’ can become a reality rather than just an aspiration."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Madam President, first of all I wish to congratulate the rapporteur on an excellent report. I myself became a member of the Committee on Petitions just over one year ago and during that time I have had first-hand experience of the very valuable work that is done by the committee. But how often do we as politicians hear of the democratic deficit, and how often are we therefore urged to engage with citizens? Well, the Committee on Petitions is a tangible, hands-on, practical way of engaging with European citizens. There is an essential element of truth in the statement that all politics is local, and while individuals throughout the EU-27 are concerned with the big issues of globalisation, EU enlargement, emigration, energy supply etc., they are most often concerned with how these issues affect their lives, their families and their communities. Equally, with European legislation, citizens are concerned with how this impacts on their lives and their communities. And where they perceive misapplication or unfair application of European legislation, they want a relatively simple, easy and effective way of dealing with that situation. That is what they look for in the Committee on Petitions. If their petition is declared admissible, they want it dealt with in an efficient and timely way, and in this I particularly support the rapporteur on paragraphs 9, 10 and 12, where he calls on both the Commission and the committee to improve their timeliness. I also agree with the rapporteur on paragraphs 25 and 26, where he calls for the need to strengthen the committee secretariat and the need to find the necessary financial resources to continue the development of the e-petition software system. In my opinion, the Petitions Committee is very much part of the public face of the European institutions: citizens can access the committee and have their case heard, and it is a crucial part of EU citizenship. But the system must work efficiently. If it does not, it is the worst of all possible outcomes, because not only do citizens consider that the misapplication or non-application of EU legislation negatively impacts on their lives, but the very system that is there to support them in fact lets them down. That is why a well-functioning, properly resourced Committee on Petitions, working in good cooperation with the Commission and the Council, is core to supporting and validating the rights of EU citizens. I fully support the suggestion to enhance the visibility of the Citizens’ Portal in relation to the right to petition. If citizens know that they have the right to petition and they have the expectation of a fair and timely response, then we are strengthening EU legislation, we are giving it greater legitimacy and transparency and we are strengthening the European Union. Finally, I would like to say to the Commissioner that we must improve the functioning of the committee, as outlined in this report, and that wonderful phrase ‘connecting with citizens’ can become a reality rather than just an aspiration."@cs1
"Fru formand! Først og fremmest vil jeg lykønske ordføreren med en fremragende betænkning. Jeg blev selv medlem af Udvalget for Andragender for lidt over et år siden, og i den tid har jeg haft personlig erfaring med udvalgets meget værdifulde arbejde. Men hvor ofte hører vi som politikere om det demokratiske underskud, og hvor ofte bliver vi derfor opfordret til at være i kontakt med borgerne? Udvalget for Andragender er en konkret, aktiv og praktisk måde at være i kontakt med de europæiske borgere på. Der er et vigtigt element af sandhed i udsagnet om, at al politik er lokalpolitik, og mens de enkelte borgere i de 27 EU-lande er optaget af de store emner som globalisering, udvidelsen af EU, indvandring, energiforsyning osv., er de oftest optaget af, hvordan disse emner påvirker deres liv, familier og lokalsamfund. I forbindelse med europæisk lovgivning er borgerne på samme måde optaget af, hvordan lovgivningen påvirker deres liv og lokalsamfund. Og hvis de har en opfattelse af, at der sker forkert eller urimelig anvendelse af europæisk lovgivning, ønsker de en forholdsvis enkel, nem og effektiv måde, hvormed der tages hånd om situationen. Det er, hvad de søger i Udvalget for Andragender. Hvis deres andragende opfylder betingelserne for behandling, ønsker de, at det behandles på en effektiv måde inden for en rimelig tid, og her er jeg enig med ordføreren i punkt 9, 10 og 12, hvor han opfordrer både Kommissionen og udvalget til at nedbringe deres behandlingstid. Jeg er desuden enig med ordføreren i punkt 25 og 26, hvor han understreger nødvendigheden af at styrke udvalgssekretariatet og behovet for at skaffe de fornødne økonomiske ressourcer til at forsætte udviklingen af softwaresystemet med e-andragender. Efter min mening er Udvalget for Andragender i høj grad en del af de europæiske institutioners ansigt udadtil: Borgere har adgang til udvalget og kan få deres sag hørt, og det er en vigtig del af unionsborgerskabet. Systemet skal dog fungere effektivt. Hvis det ikke gør det, er det den værst tænkelige situation, da borgerne ikke kun føler, at forkert eller manglende anvendelse af europæisk lovgivning påvirker deres liv negativt, men at det selv samme system, som er til for at støtte dem, faktisk svigter dem. Det er derfor, at et velfungerende Udvalg for Andragender med tilstrækkelige ressourcer og et godt samarbejde med Kommissionen og Rådet er afgørende i forhold til at støtte og opretholde unionsborgernes rettigheder. Jeg støtter forslaget om at gøre borgernes ret til at indgive andragender mere synlig i Borgernes Portal fuldt ud. Hvis borgerne ved, at de har ret til at indgive andragender, og de har en forventning om at få et retfærdigt og rettidigt svar, så styrker vi EU-lovgivningen og giver den større legitimitet og gennemsigtighed, og vi styrker EU. Til sidst vil jeg sige til kommissæren, at vi er nødt til at forbedre udvalgets virkemåde, som det er beskrevet i denne betænkning, og at det vidunderlige udtryk om at være i kontakt med borgerne kan blive virkelighed i stedet for bare et ønske."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte dem Berichterstatter zu einem ausgezeichneten Bericht gratulieren. Ich selbst wurde vor gut einem Jahr Mitglied des Petitionsausschusses und machte in dieser Zeit persönliche Erfahrungen mit der sehr wertvollen Arbeit des Ausschusses. Aber wie oft hören wir Politiker von dem Demokratiedefizit, und wie oft sind wir daher gezwungen, uns für Bürgerinnen und Bürger einzusetzen? Nun, der Petitionsausschuss bietet eine fassliche, unmittelbare und praktische Möglichkeit, sich für die Unionsbürger einzusetzen. Es ist etwas sehr Wahres an der Feststellung, dass alle Politik lokal ist, und während die Bürger der EU-27 mit den großen Fragen der Globalisierung, der EU-Erweiterung, der Migration, der Energieversorgung usw. zu tun haben, beunruhigt sie doch sehr oft, wie diese Probleme in ihr Leben, ihre Familien und ihre Gemeinschaften eingreifen. Genauso besorgt es sie, wie die europäische Gesetzgebung in ihr Leben und ihre Gemeinschaften eingreift. Und wenn sie das Gefühl haben, dass die europäische Gesetzgebung falsch oder ungerecht angewendet wird, wollen sie, dass diese Situation relativ leicht, einfach und effektiv bereinigt wird. Das erwarten sie vom Petitionsausschuss. Wenn ihre Petition für zulässig erklärt wird, wollen sie, dass man sich mit ihr effizient und zeitnah befasst, und vor allem hier unterstütze ich den Berichterstatter in den Ziffern 9, 10 und 12, mit denen er sowohl die Kommission als auch den Ausschuss auffordert, ihre Bearbeitungszeit zu verkürzen. Ich stimme auch mit dem Berichterstatter in den Ziffern 25 und 26 überein, in denen er von der Notwendigkeit spricht, das Sekretariat des Ausschusses zu verstärken und die nötigen Finanzmittel zu finden, um mit der Entwicklung des e-Petition-Softwaresystems fortfahren zu können. Meiner Ansicht nach ist der Petitionsausschuss ein ganz wesentlicher Teil des öffentlichen Gesichts der europäischen Institutionen: Bürgerinnen und Bürger können sich an den Ausschuss wenden und ihren Fall vortragen, und das gehört in entscheidender Weise zur Unionsbürgerschaft. Aber das System muss effizient funktionieren. Wenn nicht, dann ist das das schlimmste aller möglichen Resultate, denn die Bürgerinnen und Bürger sind dann nicht nur der Ansicht, dass sich die fehlerhafte Anwendung oder die Nichtanwendung der EU-Gesetzgebung nachteilig auf ihr Leben auswirken, sondern dass das eigentliche System, das zu ihrer Unterstützung da ist, sie praktisch im Stich lässt. Deshalb spielt ein gut funktionierender, mit ausreichenden Mitteln ausgestatteter Petitionsausschuss, der mit der Kommission und dem Rat gut zusammenarbeitet, eine Schlüsselrolle bei der Verteidigung und Stärkung der Rechte der Unionsbürger. Ich bin voll und ganz für den Vorschlag, das Erscheinungsbild des Bürgerportals hinsichtlich des Petitionsrechts zu verbessern. Wenn die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass sie das Petitionsrecht und Aussicht auf eine gerechte und rechtzeitige Antwort haben, dann stärken wir damit das EU-Recht, verleihen wir ihm eine größere Legitimität und Transparenz und stärken wir die Europäische Union. Abschließend möchte ich dem Herrn Kommissar sagen, dass wir die Funktionsweise des Ausschusses, wie in diesem Bericht dargelegt, verbessern müssen, so dass der wundervolle Ausdruck „connecting with citizens“, sich mit den Bürgern verbinden, zur Realität wird und keine Hoffnung bleibt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση. Εγώ η ίδια έγινα μέλος της Επιτροπής Αναφορών μόλις πριν από έναν χρόνο και κάτι και κατά την περίοδο αυτή απέκτησα εμπειρία από πρώτο χέρι σχετικά με το εξαιρετικά πολύτιμο έργο που διεξάγει η επιτροπή. Αλλά πόσο συχνά εμείς ως πολιτικοί ακούμε να γίνεται λόγος για το δημοκρατικό έλλειμμα, και πόσο συχνά μας ζητείται συνεπώς να συνδιαλεγόμαστε με τους πολίτες; Λοιπόν, η Επιτροπή Αναφορών αποτελεί έναν απτό, χειροπιαστό, πρακτικό τρόπο συνδιαλλαγής με τους ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχει ένα βασικό στοιχείο αλήθειας στη δήλωση ότι η πολιτική είναι πάντα τοπική υπόθεση, και ενώ οι πολίτες σε όλη την ΕΕ των 27 ενδιαφέρονται για τα μεγάλα ζητήματα όπως η παγκοσμιοποίηση, η διεύρυνση της ΕΕ, η μετανάστευση, ο ενεργειακός εφοδιασμός κλπ. τις πιο πολλές φορές ενδιαφέρονται για το πώς αυτά τα ζητήματα επηρεάζουν τις ζωές τους, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους. Αντίστοιχα, όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πολίτες ενδιαφέρονται για το πώς αυτή επιδρά στις ζωές τους και στις κοινότητές τους. Και σε όσες περιπτώσεις παρατηρούν λανθασμένη εφαρμογή ή κακόπιστη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επιθυμούν έναν σχετικά απλό, εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης. Αυτό αναζητούν από την Επιτροπή Αναφορών. Αν η αναφορά τους κριθεί παραδεκτή, επιθυμούν την εξέτασή της με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, και σχετικά με αυτό υποστηρίζω ιδιαίτερα τον εισηγητή στις παραγράφους 9, 10 και 12, όπου καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και την Επιτροπή Αναφορών να βελτιωθούν όσον αφορά τον έγκαιρο χειρισμό των αναφορών. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή στις παραγράφους 25 και 26, όπου τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της γραμματείας της Επιτροπής Αναφορών και την ανάγκη εξεύρεσης των αναγκαίων χρηματοοικονομικών μέσων προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη του συστήματος λογισμικού ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών. Κατά τη γνώμη μου, η Επιτροπή Αναφορών αποτελεί σε μεγάλο βαθμό τμήμα της δημόσιας εικόνας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην επιτροπή και να πετυχαίνουν την ακρόαση της υπόθεσής τους, και αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιθαγένειας της ΕΕ. Αλλά το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Αν όχι, αυτό αποτελεί τη χειρότερη από όλες τις δυνατές εκβάσεις, όχι μόνο επειδή οι πολίτες θεωρούν ότι η λανθασμένη εφαρμογή ή η μη-εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ επιδρά αρνητικά στις ζωές τους, αλλά επειδή το ίδιο το σύστημα το οποίο βρίσκεται εκεί για να τους υποστηρίξει στην πραγματικότητα τους απογοητεύει. Για τον λόγο αυτό μια Επιτροπή Αναφορών η οποία λειτουργεί σωστά, λαμβάνει επαρκείς πόρους και συνεργάζεται καλά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, είναι θεμελιώδης όσον αφορά τη στήριξη και την επικύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ. Υποστηρίζω πλήρως την πρόταση να αυξηθεί η ορατότητα της «Πύλης των Πολιτών» σε σχέση με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς. Αν οι πολίτες γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα υποβολής αναφοράς και έχουν την προσδοκία μιας δίκαιης και έγκαιρης απάντησης τότε ενισχύουμε τη νομοθεσία της ΕΕ, της δίνουμε μεγαλύτερη νομιμοποίηση και διαφάνεια και ενισχύουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα ήθελα να πω στον Επίτροπο ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία της επιτροπής, όπως παρουσιάζεται συνοπτικά σε αυτή την έκθεση, και ότι αυτή η υπέροχη φράση «να συνδεθούμε με τους πολίτες» μπορεί να αποτελέσει πραγματικότητα και όχι απλά φιλοδοξία."@el10
". Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría dar la enhorabuena al ponente por su excelente informe. Yo misma fui nombrada miembro de la Comisión de Peticiones tan sólo hace un año y durante este tiempo he conocido de primera mano el valioso trabajo que realiza esta comisión. Sin embargo, ¿con qué frecuencia escuchamos hablar como políticos del déficit democrático y con qué frecuencia, sin embargo, se nos insta a comprometernos con los ciudadanos? Bien, la Comisión de Peticiones representa un modo práctico, real y tangible de comprometerse con los ciudadanos europeos. Existe un elemento de verdad, fundamental en la afirmación de que toda la política es local, y, aunque a los ciudadanos de toda la UE de los 27 les preocupan las grandes cuestiones de la globalización, la ampliación de la UE, la migración, el suministro de energía, etc., les suele preocupar con más frecuencia cómo estas cuestiones afectan a sus vidas, sus familias y sus comunidades. Igualmente sucede con la legislación europea: a los ciudadanos les preocupa cómo repercute en sus vidas y en sus comunidades. Y en los casos en los que perciben una mala aplicación o una aplicación ilícita de la legislación europea quieren una forma sencilla, fácil y eficaz de tratar dicha situación. Es lo que buscan en la Comisión de Peticiones. Si se admite su petición, quieren que se trate de forma eficaz y oportuna, y en este sentido, apoyo especialmente al ponente en los apartados 9, 10 y 12, en los que reclama que la Comisión y la Comisión de Peticiones mejoren en cuanto al plazo de respuesta se refiere. También coincido con el ponente en los apartados 25 y 26, en los que reclama la necesidad de reforzar la secretaría de la comisión y la necesidad de encontrar los recursos financieros necesarios para continuar el desarrollo del sistema informático de peticiones electrónicas. A mi juicio, la Comisión de Peticiones es, en gran medida, parte de la imagen pública de las instituciones europeas: los ciudadanos pueden acceder a la comisión y que se escuche su caso y esto representa una parte fundamental de la ciudadanía de la UE. Sin embargo, el sistema debe funcionar de forma eficaz. Si no lo hace, es lo peor que puede pasar, porque no sólo los ciudadanos consideran que la mala aplicación o la falta de aplicación de la legislación de la UE repercute negativamente en sus vidas, sino que el propio sistema que está ahí para respaldarles, de hecho, les defrauda. Por eso, una Comisión de Peticiones que funcione correctamente y con los recursos adecuados, que trabaje con una buena cooperación con la Comisión y el Consejo, es fundamental para apoyar y validar los derechos de los ciudadanos de la UE. Apoyo plenamente la sugerencia de reforzar la visibilidad del portal Ciudadanos con respecto al derecho de petición. Si los ciudadanos saben que tienen derecho a presentar peticiones y tienen la esperanza de obtener una respuesta justa y oportuna, estaremos reforzando la legislación de la UE, estaremos concediéndole una mayor legitimidad y transparencia y estaremos fortaleciendo la Unión Europea. Por último, me gustaría decir al Comisario que debemos mejorar el funcionamiento de la comisión, como se explica en este informe y que esa maravillosa frase de «aproximar la Unión Europea a los ciudadanos» puede hacerse realidad y no ser una mera aspiración."@es21
"Proua juhataja, kõigepealt ma sooviksin tunnustada raportööri väga hea töö eest. Mina ise sain petitsioonikomisjoni liikmeks veidi üle aasta tagasi ja selle aja jooksul olen saanud vahetu kogemuse sellest väga väärtuslikust tööst, mida komisjon teeb. Kui tihti meie, poliitikud, kuuleme demokraatia defitsiidist ja kui tihti palutakse meil tihendada sidemeid inimestega? Petitsioonikomisjon on käegakatsutav äärmiselt praktiline näide sidemetest Euroopa kodanikega. Ütluses, et kõik poliitika on kohalik, peitub tõetera ja kuigi inimesed kõigis 27 liikmesriigis räägivad suurtest asjadest nagu üleilmastumine, Euroopa Liidu laienemine, ränne, energiavarud jne, on nad kõige enam huvitatud sellest, kuidas kõik need probleemid mõjutavad nende elu, nende perekonda, nende kogukonda. Sama kehtib ka Euroopa Liidu õiguse kohta, inimestele on tähtis, kuidas see mõjutab nende elu ja nende kogukonda. Ja kui nad märkavad, et Euroopa õigusakte valesti või ebaõiglaselt rakendatakse, tahavad nad, et selle olukorraga lihtsalt, kiirelt ja tõhusalt tegeletakse. Seda nad petitsioonikomisjonilt ootavadki. Kui nende poolt esitatud petitsioon on vastu võetud, ootavad nad, et sellega tegeletaks viivitamatult ja tõhusalt ja selles osas toetan ma raportööri lõigetes 9, 10 ja 12, milles ta kutsub nii komisjoni kui ka petitsioonikomisjoni oma tööd kiiremini tegema. Ma nõustun raportööriga ka lõigete 25 ja 26 osas, milles ta juhib tähelepanu vajadusele tugevdada petitsioonikomisjoni sekretariaati ja vajadusele leida vaja minevad rahalised vahendid, et jätkata e-petitsioonide tarkvarasüsteemi väljaarendamist. Minu arvates on petitsioonikomisjon igati osa Euroopa institutsioonide avalikust palgest, sest kodanikel on võimalik komisjoni poole pöörduda ja oma probleemidest rääkida ja see on ELi kodakondsuse ülimalt oluline aspekt. Aga süsteem peab laitmatult toimima. Kui see ei toimi tõhusalt, on see halvim võimalik tulemus, sest lisaks sellele, et inimesed mõtlevad ELi õigusaktide valesti kohaldamise või mittekohaldamise puhul, et see mõjutab negatiivselt nende elu, vaid ka seda, et kogu süsteem, mis on mõeldud neid toetama, veab alt. Sellepärast on hästi toimiv, korralikke ressursse omav petitsioonikomisjon, mis teeb tõhusat koostööd komisjoni ja nõukoguga Euroopa Liidu kodanike toetamise ja nende õiguste kaitsmise keskmes. Ma toetan täielikult ettepanekut suurendada seoses petitsioonide esitamise õigusega kodanike portaali nähtavust. Kui kodanikud teavad, et neil on õigus esitada petitsioone ja neil on õigus saada õiglane ja kiire vastus, siis sellega me tugevdame ELi õigusloomet, anname sellele suurema legitiimsuse ja läbipaistvuse ning kokkuvõttes tugevdame Euroopa Liitu. Lõpetuseks tahaksin ma öelda volinikule, et me peame, nagu raportis öeldud, parandama petitsioonikomisjoni tööd ja nii ei jää see suurepärane ütlus seosest kodanikega unistuseks, vaid saab reaalsuseks."@et5
"Arvoisa puhemies, ensiksi haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Minusta tuli vetoomusvaliokunnan jäsen vain hiukan yli vuosi sitten ja tänä aikana olen saanut käytännön kokemusta tämän valiokunnan hyvin arvokkaasta työstä. Mutta kuinka usein me poliitikkoina kuulemme demokratiavajeesta ja kuinka usein se johtaa meidät olemaan yhteydessä kansalaisiimme? Vetoomusvaliokunta on todellinen ja käytännöllinen keino toimia EU:n kansalaisten kanssa. Sanonta, jonka mukaan kaikki politiikka on paikallista, sisältää tärkeän totuuden, koska vaikka yksilöt kautta koko EU:n ovat kiinnostuneita suurista asioista kuten globalisaatio, EU:n laajentuminen, maahanmuutto, energiantoimitus ja niin edelleen, he ovat useimmiten kiinnostuneita siitä, miten nämä asiat vaikuttavat heidän elämäänsä, perheeseensä ja yhteisöönsä. Samaten EU:n lainsäädännön osalta ihmisiä kiinnostaa, kuinka se vaikuttaa heidän elämäänsä ja yhteisöönsä. Ja silloin, kun ihmiset huomaavat, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan väärin tai epäoikeudenmukaisesti, he haluavat suhteellisen yksinkertaisen, helpon ja tehokkaan keinon hoitaa tilanne. Ja sitä he etsivät vetoomusvaliokunnasta. Jos heidän vetoomuksensa hyväksytään käsittelyyn, he haluavat, että se käsitellään tehokkaasti ja nopeasti, ja kannatankin esittelijää erityisesti 9, 10 ja 12 kohdan osalta, jossa hän kehottaa sekä komissiota että valiokuntaa kehittämään aikataulujaan. Yhdyn myös esittelijän 25 ja 26 kohdassa ilmaisemaan näkemykseen siitä, että valiokunnan sihteeristöä on vahvistettava ja että sähköisen vetoomuksen jättämisjärjestelmän mahdollistavan ohjelmiston kehittämisen jatkamista varten on tarpeen löytää varat. Mielestäni vetoomusvaliokunta on mitä suurimmassa määrin osa EU:n toimielinten julkista kuvaa: kansalaiset voivat ottaa yhteyttä valiokuntaan ja saada asiansa käsitellyksi, ja tämä on olennainen osa EU:n kansalaisuutta. Mutta järjestelmän on toimittava tehokkaasti. Jos se ei toimi tehokkaasti, se on pahin kaikista vaihtoehdoista, koska sen lisäksi, että kansalaiset kokevat EU:n lainsäädäntöä sovellettavan väärin tai jätettävän soveltamatta, mikä vaikuttaa heidän elämäänsä kielteisesti, myös juuri heitä tukemaan tarkoitettu järjestelmä pettää heidät. Tämän vuoksi hyvin toimiva, asianmukaiset voimavarat omaava vetoomusvaliokunta, joka tekee toimivaa yhteistyötä komission ja neuvoston kanssa, on erittäin olennainen EU:n kansalaisten tukemisen ja heidän oikeuksiensa toteutumisen kannalta. Kannatan täysin ehdotusta parantaa kansalaisten kuulemissivuston näkyvyyden parantamista vetoomusoikeuden osalta. Jos kansalaiset tietävät, että heillä on vetoomusoikeus ja he odottavat oikeudenmukaista ja ripeää vastausta, me vahvistamme EU:n lainsäädäntöä ja sen oikeutusta ja läpinäkyvyyttä ja vahvistamme Euroopan unionia. Lopuksi haluaisin sanoa komission jäsenelle, että meidän on parannettava valiokunnan toimintaa kuten tässä mietinnössä on suunniteltu, ja että loistavasta lauseesta ”yhteydet kansalaisiin” voi toiveajattelun sijasta tulla aivan arkipäiväinen."@fi7
"Madame la Présidente, j'aimerais d'abord féliciter le rapporteur pour son excellent rapport. Je suis moi-même devenue membre de la commission des pétitions il y a un peu plus d'un an et pendant cette période, j'ai acquis une expérience de premier plan dans le travail très précieux que réalise la commission. Mais en tant que politiciens, combien de fois entendons-nous parler du déficit démocratique, et combien de fois sommes-nous priés de nous engager auprès des citoyens? La commission des pétitions est un moyen tangible, actif et pratique de s'engager auprès des citoyens européens. La déclaration reprend un élément de vérité essentiel selon lequel toutes les politiques sont locales. Même si les citoyens des 27 États membres de l'UE sont concernés par les grandes questions de la mondialisation, l'élargissement de l'UE, l'émigration, l'approvisionnement énergétique, etc., ils se sentent souvent davantage concernés par la manière dont ces questions affectent leur vie, leur famille et leur communauté. De la même manière, concernant la législation européenne, les citoyens s'inquiètent de la manière dont elle affecte leur vie et leur communauté. Et lorsqu'ils perçoivent une mauvaise utilisation ou une application inéquitable de la législation européenne, ils veulent une solution relativement simple, facile et efficace pour régler le problème. Voilà ce qu'ils attendent de la commission des pétitions. Si leur pétition est déclarée recevable, ils veulent que celle-ci soit traitée efficacement et rapidement, et en ce sens, je soutiens particulièrement le rapporteur sur les paragraphes 9, 10 et 12, lorsqu'il invite la Commission et la commission à améliorer leur ponctualité. J'approuve également le rapporteur sur les paragraphes 25 et 26, où il appelle à la nécessité de renforcer le secrétariat de la commission et à la nécessité de trouver les ressources financières nécessaires pour poursuivre le développement du logiciel e-pétition. Selon moi, la commission des pétitions représente une grande partie du volet public des institutions européennes: les citoyens peuvent accéder à la commission et faire entendre leur affaire, et c'est un élément essentiel de la citoyenneté européenne. Mais le système doit fonctionner efficacement. Dans le cas contraire, c'est le pire résultat possible, car non seulement les citoyens estiment que la mauvaise application ou l'absence d'application de la législation européenne exercent une incidence négative sur leur vie, mais en plus, le système qui est censé les soutenir les laisse tomber. C'est pourquoi une commission des pétitions qui fonctionne bien et qui dispose des ressources nécessaires pour travailler en collaboration avec la Commission et le Conseil s'avère essentielle pour soutenir et valider les droits des citoyens de l'UE. Je soutiens pleinement la proposition d'accroître la visibilité du portail des citoyens s'agissant du droit de pétition. Si les citoyens savent qu'ils jouissent du droit de pétition et qu'ils peuvent espérer une réponse juste et rapide, nous renforçons la législation européenne, nous lui offrons une plus grande légitimité et une plus grande transparence, et nous renforçons l'Union européenne. Enfin, j'aimerais indiquer au commissaire que nous devons améliorer le fonctionnement de la commission, comme le souligne le rapport, et que cette expression magnifique «être en connexion avec les citoyens» peut devenir une réalité plutôt qu'un simple vœu."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a kitűnő jelentésért. Mintegy egy éve vagyok a Petíciós Bizottság tagja és ez alatt az idő alatt első kézből láthattam, mennyire hasznos munkát végez a bizottság. De milyen gyakran hallunk politikusként a demokratikus deficitről és milyen gyakran vagyunk arra késztetve, hogy kapcsolatba lépjünk a polgárokkal? Nos, a Petíciós Bizottság kézzelfogható, gyakorlatias és praktikus módja annak, hogy kapcsolatot teremtsünk az európai polgárokkal. Egyértelmű annak a igazságtartalma, hogy minden politika helyi, és míg a 27 tagú Unió minden részén érdeklik az embereket a fontos témák mint például a globalizáció, az EU bővítése, kivándorlás, energiaellátás, stb., leggyakrabban az érdekli őket, hogy ezek a témák hogyan befolyásolják saját, családjuk és közösségeik életét. Ugyanígy, az európai jogszabályokkal kapcsolatban is az érdekli a polgárokat, hogy azok hogyan befolyásolják saját és közösségeik életét. Ahol pedig az európai jogszabályok téves vagy nem méltányos alkalmazását észlelik, a helyzettel egy viszonylag egyszerű, könnyű és hatásos módon szeretnének foglalkozni. Ezt keresik a Petíciós Bizottságban. Ha petíciójukat elfogadhatónak ítélik, azt szeretnék, hogy azzal hatékonyan és időben foglalkozzanak és az előadót különösen a 9., 10., és 12. bekezdésekkel kapcsolatban támogatom, ahol arra szólítja fel mind a Bizottságot és a bizottságot, hogy legyenek pontosabbak. A 25. és 26. számú bekezdésekkel kapcsolatban is egyetértek a jelentéstevővel, itt ugyanis az előadó a bizottság titkárságának megerősítésének és az e-petíciós szoftver rendszer további fejlesztésének szükségességéért lép fel. Véleményem szerint a Petíciós Bizottság nagyon is része az európai intézmények nyilvános arcának: a polgárok kapcsolatba léphetnek a bizottsággal, ügyük meghallgattatik, ez pedig az Uniós polgárság lényeges része. A rendszernek azonban hatékonyan kell működnie. Ha nem, akkor az a lehető legrosszabb ami történhet, mert a polgárok nem csak az EU jogszabályok téves alkalmazásának vagy nem alkalmazásának életükre gyakorolt negatív hatását veszik figyelembe, de gyakorlatilag az a rendszer is cserben hagyja őket, amelyet a segítségükre hoztak létre. Ezért egy jól működő, megfelelően ellátott Petíciós Bizottság, amely jól együttműködik a Bizottsággal és a Tanáccsal, az EU-polgárok jogainak támogatásának és érvényesítésének legfontosabb része. Teljes mértékben támogatom azt az ötletet, hogy a petíciós joggal kapcsolatos információk láthatóságát javítani kell a polgárok számára elérhető honlapon. Ha a polgárok tisztában vannak petíciós jogukkal és elvárhatják a méltányos és időben érkező választ, akkor erősebbé tesszük az európai jogszabályokat, növeljük legitimitásukat és átláthatóságukat, és megerősítjük az Európai Uniót. Végezetül azt szeretném mondani a biztos asszonynak, hogy mint ahogy azt ebben a jelentésben is felvázolták, javítanunk kell a bizottság működésén és akkor az a gyönyörű kifejezés, hogy „polgárokhoz kapcsolódás”, nem csak óhaj, hanem valóság lehet."@hu11
". Signora Presidente, prima di tutto vorrei congratularmi con il relatore per l’ottima relazione. Faccio parte del commissione per le petizioni da poco più di un anno e durante questo periodo ho potuto rendermi conto direttamente del prezioso lavoro svolto dalla commissione. Tuttavia mi chiedo quante volte noi politici sentiamo parlare di democratico e pertanto quante volte avvertiamo l’urgenza di entrare a contatto con i cittadini. Ebbene la commissione per le petizioni costituisce un metodo tangibile, concreto e pratico di entrare a contatto con i cittadini. Vi è un elemento essenziale di verità nell’affermazione che tutta la politica è locale e se da un lato i singoli di tutta l’UE a 27 sono interessati alle grandi questioni della globalizzazione, dell’allargamento dell’UE, dell’emigrazione, delle forniture energetiche e così via, il più delle volte sono interessati a come tali questioni si riflettono sulla loro vita, sulle loro famiglie e sulle loro comunità. Analogamente, per quanto riguarda la normativa europea, i cittadini sono interessati a come questa si rifletta sulle loro vite e le loro comunità. E nei casi in cui avvertono una cattiva o ingiusta applicazione della normativa comunitaria, essi chiedono di poter affrontare la situazione in modo relativamente semplice, facile ed efficace. Questo è quanto chiedono alla commissione per le petizioni. Se la petizione è dichiarata ricevibile, essi chiedono che sia trattata in modo efficiente e tempestivo e su tale punto convengo in modo particolare con quanto scritto dal relatore nei paragrafi 9, 10 e 12, dove invita sia la Commissione europea che la commissione per le petizioni a migliorare la rispettiva tempestività. Sono inoltre d’accordo con il relatore sui paragrafi 25 e 26, laddove indica la necessità potenziare la segreteria della commissione e di reperire le risorse finanziarie necessarie per continuare lo sviluppo del software . A mio parere la commissione per le petizioni fa decisamente parte del volto pubblico delle istituzioni europee: i cittadini possono adire la commissione e far esaminare la propria denuncia e ciò rappresenta una componente cruciale della cittadinanza europea. Tuttavia il sistema deve funzionare in modo efficiente. Diversamente, esso rappresenta il peggiore di tutti i risultati possibili in quanto non solo il cittadino ritiene che l’applicazione cattiva od omessa della normativa comunitaria si rifletta negativamente sulla sua vita ma si sente anche deluso dal sistema che avrebbe lo scopo di aiutarlo. Per questo motivo una commissione per le petizioni funzionante e dotata delle risorse necessarie, che lavori in spirito di buona cooperazione con la Commissione e il Consiglio, è irrinunciabile per sostenere e confermare i diritti dei cittadini dell’UE. Sostengo pienamente il suggerimento di dare maggiore visibilità al portale del cittadino per quanto riguarda il diritto di petizione. Se i cittadini sanno che hanno diritto a presentare petizioni e che possono attendersi una risposta equa e rapida, allora in tal modo potenziamo la legislazione comunitaria, le diamo una legittimazione e una trasparenza maggiori e rafforziamo l’Unione europea. Infine vorrei dire al Commissario che dobbiamo migliorare il funzionamento della commissione, come indicato nella relazione, e che quella frase meravigliosa “mettersi in contatto con i cittadini” può trovare realizzazione concreta e non rimanere solo un’intenzione."@it12
"Ponia Pirmininke, visų pirma noriu pasveikinti pranešėją už puikų pranešimą.Pati tapau Peticijų komiteto nare tik daugiau kaip prieš vienerius metus ir per tą laiką aš turėjau tiesioginę labai vertingo komiteto vykdomo darbo patirtį. Bet kaip dažnai mes, kaip politikai, girdime apie demokratinį deficitą ir kaip dažnai dėl to esame raginami bendradarbiauti su piliečiais?Na, Peticijų komitetas yra apčiuopiamas, savarankiškas, praktiškas būdas bendradarbiauti su Europos piliečiais.Posakyje, kad visi politikai yra vietos lygio, o tuo tarpu visi ES 27 piliečiai domisi dideliais globalizacijos, ES plėtros, emigracijos, energijos tiekimo klausimais ir t. t., jiems dažniausiai rūpi, kaip šie klausimai paveiks jų gyvenimus, jų šeimas ir jų bendruomenes, yra esminis tiesos elementas.Lygiai taip pat ir kalbant apie Europos teisėkūrą, piliečiams rūpi, kaip tai veikia jų gyvenimus ir jų bendruomenes.Ir kai jie supranta Europos teisės aktų neteisingą taikymą arba nesąžiningą taikymą, jie nori palyginti paprasto, lengvo ir veiksmingo būdo spręsti šią situaciją. Būtent to jie ieško Peticijų komitete. Jeigu jų peticiją paskelbiama priimtina, jie nori, kad ji būtų sprendžiama veiksmingu būdu ir tinkamu laiku, ir dėl to ypač pritariu pranešėjui dėl 9, 10 ir 12 dalių, kuriose jis ragina Komisiją ir komitetą gerinti peticijų nagrinėjimo savalaikiškumą. Taip pat pritariu pranešėjui dėl 25 ir 26 dalių, kuriose jis reikalauja būtinybės stiprinti komiteto sekretoriatą ir būtinybės rasti reikalingus finansinius išteklius tęsti elektroninės peticijos programinės įrangos sistemos kūrimą. Manau, Peticijų komitetas yra viešoji Europos institucijų veido dalis:piliečiai gali gauti prieigą prie komiteto ir jų atvejis gali būti išklausytas, o tai yra svarbi ES pilietybės dalis.Bet sistema turi veikti veiksmingai.Jeigu ji taip neveikia, tai pats blogiausias galimas rezultatas, nes ne tik piliečiai mano, kad ES teisės aktų neteisingas taikymas arba netaikymas neigiamai veikia jų gyvenimus, bet pati sistema, kuri skirta palaikyti juos, iš tikrųjų nuvilia juos.Todėl gerai funkcionuojantis, tinkamai aprūpintas ištekliais Peticijų komitetas, dirbantis gerai bendradarbiaudamas su Komisija ir Taryba, yra pagrindas remiant ir įteisinant ES piliečių teises. Visiškai pritariu pasiūlymui didinti Piliečių portalo, susijusio su teise teikti peticijas, matomumą.Jeigu piliečiai žino, kad jie turi teisę teikti peticiją, jie turi lūkesčius gauti teisingą ir savalaikį atsakymą, taip stipriname ES teisėkūrą, jai suteikiame didesnį teisėtumą ir skaidrumą ir stipriname Europos Sąjungą. Galiausiai, norėčiau pasakyti Komisijos nariui, kad turime gerinti komiteto funkcionavimą, kaip bendrais bruožais pristatyta šiame pranešime, ir kad nuostabi frazė „susijungimas su piliečiais“ gali tapti realybe, o ne tik siekis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vispirms es vēlos apsveikt referentu saistībā ar izcilo ziņojumu. Par Lūgumrakstu komitejas locekli es kļuvu tikai nedaudz vairāk nekā pirms gada, un šajā laikā ieguvu pirmo tiešo pieredzi ļoti vērtīgajā darbā, ko veic šī komiteja. Bet cik bieži mēs kā politiķi dzirdam par demokrātijas trūkumu, un cik bieži mēs esam mudināti sadarboties ar iedzīvotājiem? Labi, Lūgumrakstu komiteja ir taustāms, ar dzīvi saistīts un praktisks veids, kā nodrošināt saikni ar Eiropas iedzīvotājiem. Apgalvojumā, ka visi politiķi darbojas vietējā līmenī, ir liela daļa patiesības, bet atsevišķi iedzīvotāji visā 27 dalībvalstu lielajā ES ir norūpējušies par tādiem nozīmīgiem jautājumiem kā globalizācija, ES paplašināšanās, emigrācija, energoapgāde u. tml., visbiežāk paužot bažas par to, kā šie jautājumi ietekmē viņu dzīvi, ģimeni un kopienas. Tāpat attiecībā uz Eiropas likumdošanu iedzīvotāji ir nobažījušies par to, kā tā ietekmē viņu dzīvi un kopienas. Ja viņi konstatē, ka ES tiesību akti tiek nepareizi vai negodīgi piemēroti, viņi vēlas salīdzinoši vienkārši, viegli un efektīvi atrisināt attiecīgo situāciju. Uz to viņi cer, vēršoties Lūgumrakstu komitejā. Ja viņu lūgumraksts tiek atzīts par pieņemamu, viņi vēlas, lai to izskatītu efektīvi un laikus, un tādēļ es jo īpaši atbalstu referentu 9., 10. un 12. punktā, kuros viņš aicina Komisiju un komiteju veikt uzlabojumus saistībā ar termiņiem. Es piekrītu referentam arī 25. un 26. punktā, kuros viņš aicina stiprināt komitejas sekretariātu un atrast vajadzīgo finansējumu turpmākai e-lūgumrakstu programmatūras sistēmas izstrādei. Manuprāt, Lūgumrakstu komiteja lielā mērā ir Eiropas iestāžu publiski redzamā daļa — iedzīvotāji var vērsties komitejā un panākt savu jautājumu uzklausīšanu, un tas ir būtisks ES pilsonības aspekts. Bet sistēmai ir jādarbojas efektīvi. Ja tā nedarbojas efektīvi, tas ir vissliktākais risinājums, jo tādā gadījumā iedzīvotāji uzskata, ka ne vien nepareiza vai negodīga ES tiesību aktu piemērošana negatīvi ietekmē viņu dzīvi, bet arī visa sistēma viņus pieviļ, lai arī tā paredzēta, lai sniegtu viņiem atbalstu. Tāpēc Lūgumrakstu komiteja, kas labi darbojas un kam ir atbilstīgi resursi, efektīvi sadarbojoties ar Komisiju un Padomi, ir galvenā struktūrvienība ES pilsoņu tiesību atbalstīšanā un atzīšanā. Es pilnībā atbalstu ieteikumu palielināt „Pilsoņu portāla” atpazīstamību attiecībā uz tiesībām iesniegt lūgumrakstu. Ja iedzīvotājiem ir zināms, ka viņiem ir tiesības iesniegt lūgumrakstu un sagaidīt godīgu un laikus sniegtu atbildi, tad mēs sekmējam ES likumdošanas procesu, nodrošinām lielāku leģitimitāti un pārredzamību un stiprinām Eiropas Savienības ideju. Visbeidzot, es vēlētos vērsties pie komisāra un teikt, ka mums ir jāuzlabo šīs komitejas darbība, kā norādīts šajā ziņojumā, un lieliskā frāze „saiknes atjaunošana ar ES valstu pilsoņiem” var kļūt par realitāti, nevis palikt nodomu līmenī."@lv13
"Madam President, first of all I wish to congratulate the rapporteur on an excellent report. I myself became a member of the Committee on Petitions just over one year ago and during that time I have had first-hand experience of the very valuable work that is done by the committee. But how often do we as politicians hear of the democratic deficit, and how often are we therefore urged to engage with citizens? Well, the Committee on Petitions is a tangible, hands-on, practical way of engaging with European citizens. There is an essential element of truth in the statement that all politics is local, and while individuals throughout the EU-27 are concerned with the big issues of globalisation, EU enlargement, emigration, energy supply etc., they are most often concerned with how these issues affect their lives, their families and their communities. Equally, with European legislation, citizens are concerned with how this impacts on their lives and their communities. And where they perceive misapplication or unfair application of European legislation, they want a relatively simple, easy and effective way of dealing with that situation. That is what they look for in the Committee on Petitions. If their petition is declared admissible, they want it dealt with in an efficient and timely way, and in this I particularly support the rapporteur on paragraphs 9, 10 and 12, where he calls on both the Commission and the committee to improve their timeliness. I also agree with the rapporteur on paragraphs 25 and 26, where he calls for the need to strengthen the committee secretariat and the need to find the necessary financial resources to continue the development of the e-petition software system. In my opinion, the Petitions Committee is very much part of the public face of the European institutions: citizens can access the committee and have their case heard, and it is a crucial part of EU citizenship. But the system must work efficiently. If it does not, it is the worst of all possible outcomes, because not only do citizens consider that the misapplication or non-application of EU legislation negatively impacts on their lives, but the very system that is there to support them in fact lets them down. That is why a well-functioning, properly resourced Committee on Petitions, working in good cooperation with the Commission and the Council, is core to supporting and validating the rights of EU citizens. I fully support the suggestion to enhance the visibility of the Citizens’ Portal in relation to the right to petition. If citizens know that they have the right to petition and they have the expectation of a fair and timely response, then we are strengthening EU legislation, we are giving it greater legitimacy and transparency and we are strengthening the European Union. Finally, I would like to say to the Commissioner that we must improve the functioning of the committee, as outlined in this report, and that wonderful phrase ‘connecting with citizens’ can become a reality rather than just an aspiration."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, om te beginnen wil ik de rapporteur gelukwensen met zijn uitstekende verslag. Ik ben zelf iets meer dan een jaar geleden lid van de Commissie verzoekschriften geworden, en sindsdien heb ik rechtstreeks ervaring met het uitermate waardevolle werk dat door deze commissie wordt verricht. Maar hoe vaak horen wij politici niet spreken over het democratische tekort en hoe vaak krijgen we dus de aanmaning dat we contact met de burger moeten leggen? De Commissie verzoekschriften is nu juist een tastbare, rechtstreekse en praktische middel om contact te leggen met Europese burgers. Er zit een kern van waarheid in de uitspraak dat alle politiek plaatselijk is, en in de hele EU-27 maken mensen zich druk om belangrijke kwesties als de globalisering, de uitbreiding van de EU, emigratie, energievoorziening enzovoort, maar dan toch in de eerste plaats over de manier waarop deze kwesties invloed hebben op hun leven, hun gezin en hun gemeenschap. En hetzelfde geldt voor Europese wetgeving: ook daar maken burgers zich druk om de manier waarop die hun leven en hun gemeenschap beïnvloedt. En op punten waar zij een verkeerde of oneerlijke toepassing waarnemen van de Europese wetgeving, verlangen zij een verhoudingsgewijze eenvoudige, makkelijke en effectieve manier om zo’n situatie aan te pakken. Dat is wat ze verwachten van de Commissie verzoekschriften. Als hun verzoekschrift ontvankelijk wordt verklaard, willen burgers dat het verzoekschrift efficiënt en tijdig wordt verwerkt, en in dat opzicht steun ik de rapporteur met betrekking tot de paragrafen 9, 10 en 12, waar hij zowel de Europese Commissie als de Commissie verzoekschriften oproept tijdiger te reageren. Ook wat betreft de paragrafen 25 en 26 ben ik het met de rapporteur eens waar hij aandringt op een versterking van het secretariaat van de commissie en het zoeken van de noodzakelijke financiële bronnen om te kunnen doorgaan met de ontwikkeling van het e-petitionprogramma. Naar mijn mening is de Commissie verzoekschriften een uitermate belangrijk onderdeel van het gezicht van de Europese instellingen: burgers kunnen zich tot de commissie richten en hun zaak voorleggen, dat is een cruciaal onderdeel van het Europese burgerschap. Maar dan moet het systeem wel goed werken. Als dat niet zo is, is dat de slechtst denkbare uitkomst, dan hebben burgers immers niet alleen het gevoel dat het verkeerd toepassen of niet toepassen van Europese wetgeving een negatieve invloed op hun leven heeft maar laat ook juist het systeem dat bedoeld is om hen te ondersteunen hen in feite in de steek. Daarom is een Commissie verzoekschriften die goed functioneert, over voldoende middelen beschikt en goed samenwerkt met de Commissie en de Raad van cruciaal belang om de rechten van burgers van de EU te ondersteunen en te bekrachtigen. Ik ben het volkomen eens met het voorstel om de zichtbaarheid van de zogenaamde Burgers Portal te vergroten met betrekking tot het recht om verzoekschriften in te dienen. Als burgers beseffen dat ze het recht hebben verzoekschriften in te dienen en zij een eerlijke en tijdige reactie kunnen verwachten, versterken wij de Europese wetgeving, verlenen wij de EU een grotere legitimiteit en transparantie en maken wij de Europese Unie krachtiger. Ten slotte wil ik nog tegen de commissaris zeggen dat we moeten werken aan een verbetering van het functioneren van de commissie, zoals in dit verslag wordt geschetst, want dan kan dat mooie zinnetje “contact leggen met de burger” werkelijkheid worden in plaats van dat het slechts een mooi ideaal blijft."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przede wszystkim chciałabym pogratulować sprawozdawcy znakomitego sprawozdania. Sama zostałam członkiem Komisji Petycji dopiero ponad rok temu i przez ten czas miałam możliwość osobiście uczestniczyć w niezwykle wartościowych działaniach, prowadzonych przez Komisję Petycji. Jak często jako politycy słyszymy o deficycie demokracji i jak często w związku z tym jesteśmy nakłaniani do zaangażowania się w sprawy, z jakimi zmagają się obywatele? Cóż, Komisja Petycji jest konkretnym, bezpośrednim i praktycznym organem, który zajmuje się sprawami Europejczyków. Dużo prawdy jest w stwierdzeniu, że cała polityka ma charakter lokalny i mimo iż obywatele 27 państw członkowskich interesują się tematami związanymi z globalizacją, rozszerzeniem UE, emigracją, zaopatrzeniem w energię itd., najczęściej zajmują się tymi tematami, które wpływają na ich życie, rodzinę i społeczność. Tak samo, biorąc pod uwagę prawodawstwo europejskie, obywatele interesują się tym, jaki wpływ ma ono na ich życie i społeczność. W miejscach, gdzie obywatele dostrzegają przypadki niewłaściwego bądź nieuczciwego stosowania prawodawstwo europejskiego, żądają oni stosunkowo prostego, łatwego i skutecznego sposobu zajęcia się daną sytuacją. Dlatego też obywatele liczą na pomoc ze strony Komisji Petycji. Jeżeli złożona przez nich petycja zostanie uznana za niedopuszczalną, chcą, aby została ona rozpatrzona skutecznie i we właściwym czasie, i w tej kwestii szczególnie popieram podejście posła sprawozdawcy, który w punktach 9, 10 i 12 wzywa Komisję Europejską i Komisję Petycji do przestrzegania odpowiednich terminów. Zgadzam się z posłem sprawozdawcą również w odniesieniu do punktów 25 i 26, w których jest mowa o potrzebie wzmocnienia sekretariatu komisji i znalezienia niezbędnych środków finansowych, umożliwiających dalszy rozwój systemu oprogramowania dla e-petycji. Według mnie Komisja Petycji stanowi znaczną część publicznego wizerunku instytucji europejskich: obywatele mają do niej dostęp i ich sprawa zostaje rozpoznana; jest też niezwykle istotnym elementem obywatelstwa unijnego. System musi być jednak skuteczny. Nieskuteczny system to najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć, ponieważ nie tylko obywatele uważają, że niewłaściwe stosowanie lub brak stosowania prawodawstwa unijnego negatywnie wpływa na ich życie, ale też sam system, który ma na celu wspieranie obywateli, zawodzi. Dlatego też podstawą wspierania i uzasadniania praw obywateli Unii Europejskich jest właściwie funkcjonująca Komisja Petycji, która dysponuje odpowiednimi środkami i współpracuje z Komisją i Radą. W pełni popieram propozycję zwiększenia widoczności portalu obywateli w odniesieniu do prawa do składania petycji. Jeżeli obywatele wiedzą, że mogą złożyć petycję i oczekują słusznej odpowiedzi, udzielonej we właściwym czasie, wówczas to w naszej gestii leży wzmocnienie legislacji unijnej, jej zasadności i przejrzystości oraz wzmocnienie Unii Europejskiej. Na koniec chciałabym powiedzieć panu komisarzowi, że musimy usprawnić pracę Komisji Petycji, co zostało też podkreślone w przedmiotowym sprawozdaniu, oraz że wspaniałe wyrażenie „łączność z obywatelami” ze zwykłej aspiracji może przekształcić się w fakt rzeczywisty."@pl16
"Senhora Presidente, primeiro que tudo gostaria de felicitar o relator pelo excelente relatório. Eu própria me tornei membro da Comissão das Petições há apenas um ano e, durante esse período, adquiri experiência em primeira-mão sobre o trabalho deveras valioso realizado pela comissão. Mas com que frequência é que nós, políticos, ouvimos falar do défice democrático e com que frequência somos impelidos, por conseguinte, a interagir com os cidadãos? Bom, a Comissão das Petições representa uma forma concreta, activa, prática de colaborar com os cidadãos europeus. Há um elemento de verdade essencial na declaração de que toda a política é local e, ainda que os cidadãos da UE-27 estejam preocupados com as grandes questões da globalização, do alargamento da UE, da emigração, do abastecimento de energia, etc., eles estão mais interessados na forma como estas questões afectam as suas vidas, as suas famílias e as suas comunidades. O mesmo se passa com a legislação europeia, os cidadãos estão preocupados com o impacto que esta terá nas suas vidas e nas suas comunidades. E quando se apercebem da aplicação errada ou injusta da legislação europeia, querem um meio relativamente simples, fácil e eficaz para fazer face a essa situação. É isto que procuram na Comissão das Petições. Se a sua petição for aceite, querem-na tratada de forma eficaz e atempada e é nesta questão particular que apoio o relator nos nºs 9, 10 e 12, quando convida a Comissão e a comissão parlamentar a melhorarem o seu sentido de oportunidade. Também estou de acordo com o relator nos nºs 25 e 26, onde apela à necessidade de reforçar o secretariado da comissão e de encontrar os meios financeiros indispensáveis para prosseguir com o desenvolvimento do sistema de software . Na minha perspectiva, a Comissão das Petições é uma parte absolutamente integrante do rosto público das instituições europeias: Os cidadãos podem aceder à comissão e apresentar o seu caso, o que constitui um elemento crucial da cidadania da UE. Mas o sistema deve trabalhar eficazmente. Se o não fizer, dará origem ao pior de todos os resultados possíveis, porque os cidadãos não só entenderão que a aplicação incorrecta ou a não aplicação da legislação europeia tem um impacto negativo na sua vida, como também que o sistema que se destina a apoiá-los, na realidade, lesa-os. É por este motivo que uma Comissão das Petições eficiente, dotada de recursos adequados e funcionando em boa cooperação com a Comissão e o Conselho representa um núcleo de apoio e validação dos direitos dos cidadãos da UE. Concedo o meu inteiro apoio à sugestão de aumentar a visibilidade do portal do cidadão relativamente ao direito de petição. Se os cidadãos tiverem conhecimento que podem exercer o direito de petição e que podem contar com uma resposta justa e em tempo útil, nesse caso, estaremos a reforçar a legislação europeia e a conferir-lhe uma maior legitimidade e transparência, consolidando o papel da União Europeia. Finalmente, gostaria de dizer ao senhor Comissário que devemos aperfeiçoar o funcionamento da comissão, como formulado no presente relatório, e aquela maravilhosa frase "estabelecer uma ligação com os cidadãos" pode tornar-se realidade, deixando de ser uma mera aspiração."@pt17
"Madam President, first of all I wish to congratulate the rapporteur on an excellent report. I myself became a member of the Committee on Petitions just over one year ago and during that time I have had first-hand experience of the very valuable work that is done by the committee. But how often do we as politicians hear of the democratic deficit, and how often are we therefore urged to engage with citizens? Well, the Committee on Petitions is a tangible, hands-on, practical way of engaging with European citizens. There is an essential element of truth in the statement that all politics is local, and while individuals throughout the EU-27 are concerned with the big issues of globalisation, EU enlargement, emigration, energy supply etc., they are most often concerned with how these issues affect their lives, their families and their communities. Equally, with European legislation, citizens are concerned with how this impacts on their lives and their communities. And where they perceive misapplication or unfair application of European legislation, they want a relatively simple, easy and effective way of dealing with that situation. That is what they look for in the Committee on Petitions. If their petition is declared admissible, they want it dealt with in an efficient and timely way, and in this I particularly support the rapporteur on paragraphs 9, 10 and 12, where he calls on both the Commission and the committee to improve their timeliness. I also agree with the rapporteur on paragraphs 25 and 26, where he calls for the need to strengthen the committee secretariat and the need to find the necessary financial resources to continue the development of the e-petition software system. In my opinion, the Petitions Committee is very much part of the public face of the European institutions: citizens can access the committee and have their case heard, and it is a crucial part of EU citizenship. But the system must work efficiently. If it does not, it is the worst of all possible outcomes, because not only do citizens consider that the misapplication or non-application of EU legislation negatively impacts on their lives, but the very system that is there to support them in fact lets them down. That is why a well-functioning, properly resourced Committee on Petitions, working in good cooperation with the Commission and the Council, is core to supporting and validating the rights of EU citizens. I fully support the suggestion to enhance the visibility of the Citizens’ Portal in relation to the right to petition. If citizens know that they have the right to petition and they have the expectation of a fair and timely response, then we are strengthening EU legislation, we are giving it greater legitimacy and transparency and we are strengthening the European Union. Finally, I would like to say to the Commissioner that we must improve the functioning of the committee, as outlined in this report, and that wonderful phrase ‘connecting with citizens’ can become a reality rather than just an aspiration."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, predovšetkým by som rada zablahoželala pánovi spravodajcovi k vynikajúcej správe. Ja sama som členkou Výboru pre petície len čosi vyše roka a za ten čas som sa na vlastnej koži oboznámila s veľmi cennou prácou tohto výboru. Ako často my politici počúvame o demokratickom deficite a ako často nás preto vyzývajú k väčšiemu zapojeniu do práce s občanmi? Výbor pre petície je hmatateľným, praktickým spôsobom takéhoto zapojenia európskych občanov. Výrok, že všetka politika je miestna, má pravdivé jadro, pretože aj keď sa jednotliví obyvatelia EÚ 27 zaujímajú o veľké otázky ako globalizácia, rozširovanie EÚ, emigrácia, energetická politika a podobne, najviac im na srdci leží to, ako sa tieto problémy dotknú ich životov, ich rodín a obcí. Podobne to je i v prípade európskej legislatívy, kde občanov zaujíma, aký bude mať vplyv na ich život a ich obec. Keď majú pocit, že táto legislatíva je aplikovaná zle či nesprávne, chcú mať k dispozícii relatívne jednoduchý, ľahký a účinný spôsob umožňujúci nápravu tejto situácie. A práve ten hľadajú vo Výbore pre petície. Ak je ich petícia vyhlásená za prípustnú, chcú, aby bola vyriešená efektívne a včas, a ja predovšetkým v tomto bode súhlasím so spravodajcom v odsekoch 9, 10 a 12, v ktorých Komisiu aj výbor žiada, aby sa zlepšili v oblasti včasnosti záverov. So spravodajcom súhlasím aj v odsekoch 25 a 26, v ktorých poukazuje na potrebu posilniť sekretariát a potrebu nájsť potrebné finančné prostriedky na pokračovanie vývoja softvérového systému pre elektronické petície. Domnievam sa, že Výbor pre petície do istej miery predstavuje verejnú tvár európskych inštitúcií: občania sa naň môžu obrátiť a predložiť svoj prípad, čo je kľúčovou súčasťou európskeho občianstva. Tento systém však musí pracovať účinne. Ak to tak nie je, nastáva najhorší variant, pretože nielenže občania potom majú pocit, že zlá aplikácia európskej legislatívy či jej úplná neaplikácia majú negatívny vplyv na ich životy, ale zrádza ich aj systém vytvorený na ich ochranu. Práve preto je správne fungujúci a dobre zabezpečený Výbor pre petície, ktorý spolupracuje s Komisiou a Radou, základným kameňom na zabezpečenie a uplatňovanie práv občanov EÚ Úplne súhlasím s myšlienkou zviditeľnenia občianskeho portálu v súvislosti s právom predkladať petície. Ak si občania budú uvedomovať svoje právo na predloženie petície a ak budú očakávať spravodlivú a včasnú odpoveď, európska legislatíva sa posilní, dodáme jej väčšiu legitimitu a transparentnosť a tým posilníme Európsku úniu. Na záver by som rada pánovi komisárovi povedala, že musíme zlepšiť fungovanie výboru, ako to naznačuje správa, a potom tá nádherná veta „spojenie s občanmi“ prestane byť len túžobným želaním a stane sa skutočnosťou."@sk19
"Gospa predsednica, najprej želim čestitati poročevalcu za odlično poročilo. Sama sem postala članica Odbora za peticije šele pred enim letom, v tem času sem se lahko prepričala o zelo dragocenem delu, ki ga opravlja ta odbor. Kako pogosto politiki slišimo o demografskem primanjkljaju in kako pogosto moramo sodelovati z državljani? No, odbor za peticije je oprijemljiv, dostopen in praktičen način za sodelovanje z evropskimi državljani. V izjavi, da je vsa politika lokalna, je veliko resnice in medtem kot se posamezniki v EU-27 ukvarjajo z velikimi vprašanji globalizacije, širitve EU, priseljevanja, oskrbe z energijo itd., se najpogosteje ukvarjajo s tem, kako ta vprašanja vplivajo na njihovo življenje, njihove družine in skupnosti. Enako se dogaja z evropsko zakonodajo, državljani so zaskrbljeni, kako ta vpliva na njihova življenja in njihove skupnosti. Kjer ugotovijo napačno izvajanje ali nepošteno izvajanje evropske zakonodaje, želijo zadevo obravnavati na sorazmerno enostaven, lahek in učinkovit način. Za to se obrnejo na odbor za peticije. Če je njihova peticija sprejemljiva, želijo, da se obravnava učinkovito in pravočasno. Pri tem posebej podpiram poročevalca pri odstavkih 9, 10 in 12, v katerih poziva Komisijo in odbor, naj izboljšata svojo pravočasnost. Prav tako se strinjam s poročevalcem pri odstavkih 25 in 26, v katerih poziva k potrebi po krepitvi sekretariata odbora in potrebi po iskanju potrebnih finančnih virov za nadaljevanje razvoja programskega sistema za e-peticije. Menim, da je odbor za peticije v veliki meri del javnega obraza evropskih institucij: Državljani lahko dostopajo do odbora in predstavijo svoj primer; to je bistven del državljanstva v EU. Vendar mora sistem delovati učinkovito. Če ne deluje, je to najhujši od vseh možnih zaključkov, ker v tem primeru državljani ne menijo le, da napačno izvajanje ali neizvajanje zakonodaje EU negativno vpliva na njihova življenja, ampak jih razočara sam sistem, ki bi jih moral podpirati. Zato je dobro delujoč, ustrezno financiran odbor za peticije, ki dobro sodeluje s Komisijo in Svetom, bistven za podporo in vrednotenje pravic državljanov EU. V celoti podpiram predlog za izboljšanje preglednosti portala za državljane v zvezi z njihovo pravico do peticij. Če državljani vedo, da imajo pravico do peticije in pričakujejo pravičen in pravočasen odgovor, s tem krepimo zakonodajo EU, dajemo ji večjo legitimnost in preglednost ter krepimo Evropsko unijo. Končno želim povedati komisarju, da moramo izboljšati delovanje odbora, kot je določeno v tem poročilu, ter da lahko čudovita fraza „povezovanje z državljani“ postane resničnost in ne le težnja."@sl20
"Fru talman! Först av allt vill jag gratulera föredraganden till ett utmärkt betänkande. Jag blev själv ledamot av utskottet för framställningar för drygt ett år sedan och har sedan dess haft egen erfarenhet av utskottets mycket värdefulla arbete. Men hur ofta hör vi politiker talas om det demokratiska underskottet och hur ofta uppmanas vi därför att närma oss medborgarna? Utskottet för framställningar är ett handgripligt, konkret och praktiskt sätt att närma sig EU:s medborgare. Det finns ett väsentligt mått av sanning i uttalandet att all politik är lokal och även om enskilda personer i hela EU-27 arbetar med de stora globaliseringsfrågorna, EU-utvidgningen, emigration, energiförsörjning osv. sysslar de oftast med hur dessa frågor påverkar deras liv, familjer och samhällen. På samma sätt oroar sig medborgarna över hur EU:s lagstiftning påverkar deras liv och samhällen. Om de märker att EU:s lagstiftning tillämpas felaktigt eller orättvist vill de kunna ta itu med situationen på ett relativt enkelt, smidigt och effektivt sätt. Det är därför de vänder sig till utskottet för framställningar. Om deras framställning godkänns vill de att den behandlas snabbt och effektivt och här stöder jag särskilt föredraganden i punkterna 9, 10 och 12, där han uppmanar både kommissionen och utskottet att förbättra punktligheten. Jag håller även med föredraganden om punkterna 25 och 26, där han betonar att man måste stärka utskottssekretariatet och hitta de ekonomiska resurser som behövs för att fortsätta att utveckla ett programvarusystem för elektroniska framställningar. Jag anser att utskottet för framställningar i högsta grad är en del av EU-institutionernas ansikte utåt. Medborgarna kan vända sig till utskottet och göra sin stämma hörd, vilket är en mycket viktig del av EU-medborgarskapet. Systemet måste dock fungera effektivt. Det värsta av alla scenarier är om det inte gör det, eftersom medborgarna inte bara anser att en felaktig eller orättvis tillämpning av EU:s lagstiftning påverkar deras liv negativt utan även att det system som finns där för att stödja dem i själva verket sviker dem. Därför är ett välfungerande och ordentligt finansierat utskott för framställningar som samarbetar väl med kommissionen och rådet en förutsättning för att stödja och försvara EU-medborgarnas rättigheter. Jag stöder helt förslaget att förbättra medborgarportalens synlighet när det gäller rätten att göra framställningar. Om medborgarna vet att de har rätt att göra framställningar och räknar med att få ett rättvist och punktligt svar stärker vi EU:s lagstiftning, ökar dess legitimitet och öppenhet och stärker Europeiska unionen. Till sist vill jag säga till kommissionsledamoten att vi i enlighet med betänkandet måste få utskottet att fungera bättre så att den underbara frasen ”närma sig medborgarna” kan bli verklighet snarare än bara en ambition."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph