Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-13-Speech-2-257"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071113.30.2-257"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, les migrations, tout le monde l'a dit, y compris ce matin, constituent une priorité de l'Union, des relations Euromed. C'est un enjeu majeur pour les populations qui sont souvent forcées de quitter leurs terres qui sont ravagées par la misère, la désertification, les inondations, la guerre, bref. La conférence ministérielle Euromed sera-t-elle à la hauteur de l'enjeu? Rien n'est moins sûr. Les documents préparatoires sont désespérément creux. Comment s'en étonner alors que l'on sait qu'aucune organisation de terrain – parmi celles qui, chaque jour, sont confrontées concrètement à la situation des migrants en transit, en errance, en péril sur les eaux méditerranéennes – aucune d'entre elles n'a été associée à leur préparation, pas même le HCR. Les préconclusions font l'impasse sur le droit d'asile, sur l'enfermement illégal des migrants, sur leurs droits, qu'ils soient ou non réguliers, sur les violences inadmissibles qu'ils subissent, que les femmes migrantes subissent notamment, sur les droits des mineurs, sur la criminalisation de l'aide aux migrants. L'impasse est totale sur le respect des engagements internationaux de l'Union et sur les conventions qu'il s'agirait de mettre en œuvre ou de ratifier: Convention de Genève pour les uns, Convention sur le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour tous les pays de l'Union européenne. Où espère-t-on vraiment que nous mène une telle politique euroméditerranéenne, une telle absence d'exigences dans le domaine des droits et des obligations communs des États? Quel est le risque? Le risque, c'est celui d'un paravent de migrations légales triées sur le volet, derrière lequel se perpétuent les violations massives des droits pour tous les autres. Si elle s'épargnait les sujets sensibles en renonçant à une politique ambitieuse, la conférence préparerait son inutilité. Du coup, elle justifierait par avance la multiplication d'accords bilatéraux du type Italie-Libye, signés en catimini, qui violent en toute impunité le principe de non-refoulement. Il n'est pas trop tard pour agir. Invitez le HCR, invitez un représentant des ONG, repartez du document initial des pays du sud de la Méditerranée, bien plus ambitieux, et la conférence, peut-être, aura une chance de marquer une étape positive et significative."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, les migrations, tout le monde l'a dit, y compris ce matin, constituent une priorité de l'Union, des relations Euromed. C'est un enjeu majeur pour les populations qui sont souvent forcées de quitter leurs terres qui sont ravagées par la misère, la désertification, les inondations, la guerre, bref. La conférence ministérielle Euromed sera-t-elle à la hauteur de l'enjeu? Rien n'est moins sûr. Les documents préparatoires sont désespérément creux. Comment s'en étonner alors que l'on sait qu'aucune organisation de terrain – parmi celles qui, chaque jour, sont confrontées concrètement à la situation des migrants en transit, en errance, en péril sur les eaux méditerranéennes – aucune d'entre elles n'a été associée à leur préparation, pas même le HCR. Les préconclusions font l'impasse sur le droit d'asile, sur l'enfermement illégal des migrants, sur leurs droits, qu'ils soient ou non réguliers, sur les violences inadmissibles qu'ils subissent, que les femmes migrantes subissent notamment, sur les droits des mineurs, sur la criminalisation de l'aide aux migrants. L'impasse est totale sur le respect des engagements internationaux de l'Union et sur les conventions qu'il s'agirait de mettre en œuvre ou de ratifier: Convention de Genève pour les uns, Convention sur le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour tous les pays de l'Union européenne. Où espère-t-on vraiment que nous mène une telle politique euroméditerranéenne, une telle absence d'exigences dans le domaine des droits et des obligations communs des États? Quel est le risque? Le risque, c'est celui d'un paravent de migrations légales triées sur le volet, derrière lequel se perpétuent les violations massives des droits pour tous les autres. Si elle s'épargnait les sujets sensibles en renonçant à une politique ambitieuse, la conférence préparerait son inutilité. Du coup, elle justifierait par avance la multiplication d'accords bilatéraux du type Italie-Libye, signés en catimini, qui violent en toute impunité le principe de non-refoulement. Il n'est pas trop tard pour agir. Invitez le HCR, invitez un représentant des ONG, repartez du document initial des pays du sud de la Méditerranée, bien plus ambitieux, et la conférence, peut-être, aura une chance de marquer une étape positive et significative."@cs1
"Hr. formand! Som alle har sagt, også dem, der talte i morgen, bliver migration prioriteret af EU og i Euro-Middelhavs-forbindelserne. Det er et stort problem for de mennesker, der ofte tvinges til at forlade deres land, som er blevet ødelagt af fattigdom, ørkendannelse, oversvømmelser, krig osv. Kan Euro-Middelhavs-ministerkonferencen magte opgaven? Intet kunne være mindre sikkert. De forberedende dokumenter mangler håbløst substans. Dette er næppe overraskende, da vi ved, at ingen af organisationerne på stedet - bl.a. dem, som rent faktisk hver dag konfronteres med den situation, indvandrere, som enten er i transit, strejfer formålsløst om eller sætter livet på spil på Middelhavet, står i - ikke en eneste af dem har været inddraget i forberedelserne, ikke engang UNHCR. Forhåndskonklusioner indebæret at vende det blinde øje til asylretten, til den ulovlige tilbageholdelse af indvandrere og respekten for deres rettigheder, hvad enten de er legitime eller ej, til den uacceptable vold, de udsættes for, særlig kvindelige indvandrere, til mindreåriges rettigheder og til kriminaliseringen af at yde støtte til indvandrere og indvandrerfamilier. Denne blindhed er total, når det gælder opfyldelse af EU's internationale forpligtelser og de aftaler, der skal gennemføres eller ratificeres. Det er Genève-konventionen for nogle lande og for andre, dvs. alle EU-landene, er det den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder. Hvad håber vi egentlig at få ud af en sådan Euro-Middelhavs-politik med en så tydelig mangel på krav, når det gælder nationers fælles rettigheder og forpligtelser? Hvor er risikoen? Risikoen er, at vi får et røgtæppe af håndplukkede lovlige indvandringer, bag hvilket der sker vedholdende og massive krænkelser af rettigheder for alle de andre. Hvis man på konferencen forsøger at undgå de følsomme emner ved at give afkald på en ambitiøs politik, gør man sit bedste for at spilde tiden. Pludselig berettiger den på forhånd udbredelsen af bilaterale aftaler i lighed med aftalen mellem Libyen og Italien, der blev underskrevet i smug, og som er en straffri krænkelse af princippet om ikketilbagesendelse. Det er ikke for sent at handle. Man kan invitere UNHCR, en repræsentant fra ngo'erne eller begynde forfra med det oprindelige dokument, som landene i det sydlige Middelhav fremlagde, og som er meget mere ambitiøst, og konferencen kan blive en positiv og vigtig milepæl."@da2
". Herr Präsident! Wie schon häufig und auch heute Vormittag betont wurde, stellt die Migration eine Priorität innerhalb der Union und der Euromed-Beziehungen dar. Es handelt sich um ein sehr großes Problem für diejenigen Menschen, die häufig zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen sind, weil sie beispielsweise von Elend, Verödung, Überschwemmungen oder Krieg heimgesucht wurde. Wird die Euromed-Ministerkonferenz dieser Aufgabe gewachsen sein? Zweifel sind durchaus angebracht. Die vorbereitenden Dokumente sind hoffnungslos unzureichend, und dies ist auch nicht verwunderlich angesichts der Tatsache, dass keine einzige Organisation vor Ort – also die Organisationen, die konkret mit der Situation der in einem Transitland befindlichen, herumirrenden oder in einer Gefahrensituation lebenden Migranten im Mittelmeerraum konfrontiert sind – in die Vorbereitung dieser Dokumente einbezogen wurde, nicht einmal das UNHCR. Die vorläufigen Schlussfolgerungen sagen nichts zum Asylrecht, zur unrechtmäßigen Festsetzung der Migranten und den Rechten von legalen und illegalen Einwanderern, sie sagen nichts zu der inakzeptablen Gewalt, der die Migranten, und zwar vor allem die Frauen, ausgesetzt sind, zu den Rechten der Minderjährigen und zur Strafbarkeit von Hilfsleistungen für Migranten und ihre Familien. Kein Wort über die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Union und über die Abkommen, die umgesetzt oder ratifiziert werden sollen: die Genfer Konvention für einige Staaten, das Übereinkommen über die Rechte der Wanderarbeiter und ihrer Familienmitglieder für alle Länder der Europäischen Union. Wo soll uns denn eine derartige euromediterrane Politik, ein derartiger Mangel an Forderungen in Bezug auf die gemeinsamen Rechte und Pflichten der Staaten hinführen? Worin besteht die Gefahr? Sie besteht darin, dass wir eine Art Schutzschild von „handverlesenen“ legalen Migrationen haben, hinter dem die massiven Rechtsverletzungen gegenüber allen anderen weitergehen. Wenn die Konferenz die heiklen Themen aussparen würde, indem sie auf eine ehrgeizige Politik verzichtet, wäre sie reine Zeitverschwendung, das heißt, sie würde im Voraus weitere, unbemerkt unterzeichnete bilaterale Abkommen vom Typ Italien-Libyen rechtfertigen, die völlig ungestraft den Grundsatz der Nichtzurückweisung verletzen. Es ist noch nicht zu spät zum Handeln. Laden Sie das UNHCR ein, laden Sie einen Vertreter der NRO ein, greifen Sie erneut das ursprüngliche und wesentlich ehrgeizigere Dokument der südlichen Mittelmeerländer auf, dann könnte die Konferenz vielleicht doch zu einer positiven und bedeutsamen Etappe werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, όπως είπαν όλοι, συμπεριλαμβανομένων όσων μίλησαν σήμερα το πρωί, η μετανάστευση αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις σχέσεις Euromed. Είναι ένα μείζον ζήτημα για όλους όσοι αναγκάζονται συχνά να εγκαταλείψουν μια πατρίδα που έχει πληγεί από τη φτώχεια, την απερήμωση, τις πλημμύρες, τον πόλεμο και ούτω καθεξής. Θα φανεί η υπουργική διάσκεψη Euromed αντάξια αυτής της αποστολής; Τίποτε δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο αβέβαιο. Τα προπαρασκευαστικά έγγραφα παρουσιάζουν δυστυχώς ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθόσον γνωρίζουμε ότι καμία από τις οργανώσεις που βρίσκονται στις χώρες αυτές –συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που στην πραγματικότητα έρχονται κάθε μέρα αντιμέτωπες με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες οι οποίοι είτε διέρχονται κάποια χώρα, περιπλανώμενοι άσκοπα, είτε πλέουν στη Μεσόγειο με κίνδυνο της ζωής τους–, ούτε μια από αυτές δεν έχει συμμετάσχει στις προπαρασκευαστικές εργασίες, ούτε καν η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Το να συνάγουμε συμπεράσματα εκ των προτέρων σημαίνει ότι παραβλέπουμε το δικαίωμα στο άσυλο, την παράνομη κράτηση μεταναστών και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους, είτε αυτά είναι νόμιμα είτε όχι, όπως παραβλέπουμε την απαράδεκτη βία την οποία υφίστανται, ιδιαίτερα οι γυναίκες μετανάστες, τα δικαιώματα των ανηλίκων καθώς και την ποινικοποίηση της παροχής βοήθειας στους μετανάστες και στις οικογένειές τους. Αυτή η αδιαφορία είναι παντελής όταν πρόκειται για την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης καθώς και των συμφωνιών που πρέπει να εφαρμοστούν ή να επικυρωθούν: για ορισμένους είναι η Σύμβαση της Γενεύης και για άλλους, δηλαδή για όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους. Πού ελπίζουμε πραγματικά ότι βαδίζουμε με αυτήν την ευρωμεσογειακή πολιτική, με αυτήν την ξεκάθαρη απουσία αιτημάτων όσον αφορά τα κοινά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εθνών; Πού έγκειται ο κίνδυνος; Ο κίνδυνος έγκειται στο να υπάρχει ένα παραπέτασμα καπνού από νόμιμα μεταναστευτικά κύματα, πίσω από τα οποία ανακαλύπτουμε διαρκείς και μαζικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων όλων των άλλων. Αν η διάσκεψη προσπαθεί να σώσει τις πιο ευαίσθητες ψυχές εγκαταλείποντας μια πραγματικά φιλόδοξη πολιτική, τότε κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να αποδείξει ότι είναι χάσιμο χρόνου. Την ίδια στιγμή θα αιτιολογούσε εκ των προτέρων τη διάδοση διμερών συμφωνιών σαν και αυτές μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης, οι οποίες υπογράφηκαν στα κρυφά και οι οποίες παραβιάζουν την αρχή της άρνησης απομάκρυνσης και το κάνουν αυτό με πλήρη ατιμωρησία. Δεν είναι πολύ αργά για να δράσουμε. Ας προσκαλέσει η διάσκεψη την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ας προσκαλέσει κάποιον εκπρόσωπο των ΜΚΟ, ας ξεκινήσει εκ νέου με το αρχικό έγγραφο που υπέβαλαν οι χώρες της νότιας Μεσογείου, το οποίο είναι πολύ πιο φιλόδοξο, και τότε μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό και σημαντικό ορόσημο."@el10
". Mr President, as everyone has said, including those speaking this morning, migration is a priority for the European Union and for Euromed relations. It is a major issue for those people who are often forced to leave a homeland that has been devastated by poverty, desertification, floods, war and so on. Will the Euromed Ministerial Conference be equal to the task? Nothing could be less sure. The preparatory documents are hopelessly lacking in substance. This is hardly surprising since we know that none of the organisations on the ground – including those that are actually confronted every day with the situation facing migrants who are either in transit, aimlessly wandering or at risk of their life afloat on the Mediterranean – not a single one of them has been involved in the preparations, not even the HCR. Preconclusions mean turning a blind eye to the right of asylum, to the illegal detention of migrants and the respect for their rights, whether they happen to be legitimate or not, to the unacceptable violence to which they are subjected, especially women migrants, to the rights of minors and to the criminalisation of giving aid to migrants and migrant families. This blindness is total when it comes to meeting the Union’s international commitments and the agreements that have to implemented or ratified: it is the Geneva Convention for some, and for others, which means all the countries of the European Union, it is the Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and their Families. Where do we really hope we are going with such a Euro-Mediterranean policy, with such a clear absence of demands when it comes to nations’ shared rights and obligations? Where is the risk? The risk is that of having a smoke-screen of handpicked legal migrations behind which we find sustained and massive rights’ violations for all the others. If it is trying to spare the more sensitive souls by giving up on a really ambitious policy then the conference is doing its best to be a real waste of time. From the word go it would provide pre-justification for the proliferation of bilateral agreements of the Italy-Libya kind, signed on the sly, which violate the principle of the withholding of removal and do so with complete impunity. It is not too late to act. Invite the HCR, invite a representative from the NGOs, start out again with the initial document put forward by the countries of the southern Mediterranean, which is much more ambitious, and the conference may just turn out to be a positive and significant milestone."@en4
"Señor Presidente, las migraciones, como todo el mundo ha dicho, también esta mañana, constituyen una prioridad para la Unión y para las relaciones Euromed. Constituyen un reto capital para aquellas poblaciones que a menudo se ven obligadas a abandonar su tierra, asoladas por la miseria, la desertización, las inundaciones, la guerra, etc. ¿Estará la Conferencia Ministerial Euromed a la altura del reto? Nada es menos seguro. Los documentos preparatorios son desesperadamente vacíos. ¿Cómo sorprenderse, pues, de que ninguna organización que opera sobre el terreno –entre las que cada día se enfrentan a la situación de los emigrantes en tránsito, errantes, en peligro en aguas mediterráneas– haya participado en su preparación, ni siquiera el HCR? Las conclusiones previas parecen ignorar el derecho de asilo, la detención ilegal de inmigrantes, sus derechos, sean o no legales, los inadmisibles actos de violencia que sufren, en especial las mujeres inmigrantes, el Derecho de los menores o la incriminación de la ayuda a los inmigrantes. La ceguera es total sobre el respeto de los compromisos internacionales de la Unión y los convenios que habría que aplicar o ratificar: se trata de la Convención de Ginebra para unos y de la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares para todos los países de la Unión Europea. ¿A dónde se supone que nos llevará semejante política euromediterránea, semejante ausencia de exigencias en el ámbito de los derechos y las obligaciones comunes de los Estados? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es tener una cortina de humo de migraciones legales cuidadosamente seleccionadas, detrás de la cual se perpetúen las violaciones masivas de los derechos de todos los demás. Si la Conferencia evita los temas sensibles y renuncia a una política ambiciosa, estará haciendo lo necesario para ser una pérdida de tiempo. Al mismo tiempo, justificará por adelantado la multiplicación de acuerdos bilaterales del tipo Italia-Libia, firmados a hurtadillas, que violan con total impunidad el principio de no expulsión. No es demasiado tarde para actuar. Inviten al HCR, inviten a un representante de las ONG, tomen como punto de partida el documento inicial de los países del Sur del Mediterráneo, mucho más ambicioso, y la Conferencia, quizás, pueda marcar una etapa positiva y significativa."@es21
"Härra juhataja, nagu kõik on öelnud, kaasa arvatud need, kes rääkisid täna hommikul, on ränne Euroopa Liidu ja EUROMEDi suhete prioriteet. See on peamiseks teemaks neile inimestele, kes on sageli sunnitud lahkuma kodumaalt, mille on laastanud vaesus, kõrbestumine, üleujutused, sõjad jms. Kas EUROMEDi ministrite konverents on sobiv talle püstitatud ülesande täitmiseks? Miski ei saaks olla vähem kindel. Ettevalmistatud dokumentides on lootusetult puudus sisust. See on vaevalt üllatav, sest teame, et ükski kohapealsetest organisatsioonidest –kaasa arvatud need, mis seisavad olukorraga tegelikult iga päev silmitsi, tegeledes rändajatega, kes on kas kuhugi teel, rändavad sihitult või riskivad Vahemerel ulpides oma eluga – mitte ühtki neist organisatsioonidest ei kaasatud ettevalmistustöödesse, mitte isegi ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Ametit. Ennatlike järelduste tegemine tähendab silma kinnipigistamist varjupaigaõiguse, rändajate ebaseadusliku kinnipidamise ja nende õiguste austamise ees, ükskõik, kas nad on seaduslikud või mitte, silma kinnipigistamist vastuvõetamatu vägivalla ees, mille osaliseks nad saavad, eriti naistest rändajad, silma kinnipigistamist vähemuste õiguste ja rändajatele ja nende peredele abi andmise kuritegelikuks muutumisele. See pimedus on täielik, arvestades Euroopa Liidu rahvusvahelisi kohustusi ja kokkuleppeid, mida peab rakendama või ratifitseerima. Mõnede jaoks on see Genfi konventsioon ning teiste jaoks – mille all mõeldakse kõiki Euroopa Liidu riike – on see rändajatest töötajate ja nende perekondade õiguste kaitse konventsioon. Kuhu me tõeliselt loodame jõuda niisuguse Euroopa-Vahemere poliitikaga, niisuguse selge nõudmiste puudusega, mis puutub rahvaste ühistesse õigustesse ja kohustesse? Kus on oht? Oht on käputäiest seaduslikest rändajatest suitsukate, mille tagant leiame kõigi teiste õiguste püsiva ja massilise rikkumise. Kui konverentsi eesmärgiks on säästa tundlikumaid hingi, loobudes tõeliselt ambitsioonikast poliitikast, siis annab see endast parima selleks, et kujutada endast tõelist ajaraiskamist. See pakuks algusest peale eelnevat õigustust Itaalia ja Liibüa kahepoolse kokkuleppe taoliste lepete vohamisele. Need lepped on allkirjastatud riukalikult, mis on tugevas vastuolus kõrvaldamise tagasihoidmise põhimõttega ning mis teevad seda täielikus karistamatuses. Ei ole liiga hilja tegutseda. Kutsuge ÜRO Pagulaste Ülemkomissar, kutsuge esindaja valitsusevälistest organisatsioonidest, tehke taas algust esialgse dokumendiga, kuid minge edasi Vahemere lõunaosa riikidega, mis on palju ambitsioonikam, ning konverentsist võib just saada positiivne ja oluline nurgakivi."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten kaikki ovat todenneet, mukaan lukien tänä aamuna puhuneet henkilöt, siirtolaisuus on painopisteala sekä Euroopan unionille että Euromed-suhteille. Se on suuri asia niille ihmisille, jotka usein joutuvat jättämään kotimaansa, jonka ovat tuhonneet köyhyys, aavikoituminen, tulvat, sodat ja niin edelleen. Onko Euromed-ministerikokous tehtävänsä tasalla? Mikään ei voisi olla epävarmempaa. Valmistelevissa asiakirjoissa on toivoton todellisuuspohjan puute. Sen ei pitäisi yllättää ketään, sillä tiedämme, ettei mitään itse paikalla olevista järjestöistä, ei yhtäkään niistä – mukaan lukien ne, jotka kohtaavat oikeasti joka päivä niitä siirtolaisia koskevan tilanteen, jotka ovat joko matkalla, vaeltelemassa päämäärättömästi tai joiden henki on vaarassa Välimerellä seilatessa – ole otettu mukaan valmisteluihin, ei edes Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimistoa. Etukäteen tehtävät johtopäätökset merkitsevät sitä, ettei välitetä turvapaikkaoikeudesta, siirtolaisten laittomasta pidättämisestä ja heidän oikeuksiensa kunnioittamisesta riippumatta siitä, ovatko ne oikeutettuja, väkivallasta, joka kohdistuu erityisesti naispuolisiin maahanmuuttajiin, alaikäisten oikeuksista sekä siirtolaisille sekä heidän perheilleen annetun avun kriminalisoinnista. Piittaamattomuus on täydellistä niiden unionin kansainvälisten sitoumusten ja sopimusten täyttämisen osalta, jotka täytyy panna toimeen tai ratifioida: joillekin se on Geneven sopimus, ja toisille, mikä tarkoittaa kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita, se on sopimus siirtotyöläisten ja heidän perheidensä oikeuksien suojelemisesta. Mihin todella haluamme päästä tällä Euro–Välimeri-politiikalla, josta niin selkeästi puuttuvat kansakuntien jaettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät vaatimukset? Missä vaara piilee? Vaara piilee valittujen laillisten maahanmuuttojen muodostamassa savuverhossa, jonka taakse olemme linnoittautuneet, sekä kaikkien muiden oikeuksien massiivisessa rikkomisessa. Jos tarkoituksena on säästää herkempiä sieluja luopumalla todella kunnianhimoisesta politiikasta, konferenssi tekee todellakin parhaansa haaskatakseen aikaa. Se tarjoaisi alusta asti ennakko-oikeutuksen lisätä Italian ja Libyan välisen sopimuksen kaltaisia salaa allekirjoitettuja sopimuksia, joilla rikotaan maasta poistamisesta pidättäytymistä koskevaa periaatetta täysin rangaistuksitta. Ei ole liian myöhäistä toimia. Kutsukaa mukaan pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto ja kansalaisjärjestöjen edustajat, aloittakaa alusta eteläisen Välimeren maiden esittämällä alkuperäisellä asiakirjalla, joka on paljon kunnianhimoisempi, ja konferenssista saattaa sittenkin tulla myönteinen ja merkityksellinen virstanpylväs."@fi7
". Elnök úr, ahogy mindenki mondta, a ma reggeli felszólalókat is beleértve, a migráció az Európai Unió és az Euromed kapcsolatok egyik prioritása. Kiemelten fontos azoknak az embereknek, akik otthonukat elhagyni kényszerülnek, miután azt tönkretette a szegénység, az elsivatagosodás, az árvíz, a háború vagy valamilyen más csapás. Az Euromed miniszteri konferencia vajon képes lesz betölteni feladatát? Hát efelől kételyeim vannak. Az előkészületi dokumentumokban reménytelenül kevés a konkrétum. Ez aligha lehet meglepő, hiszen a terepen dolgozó egyik szervezet – azok, amelyek nap mint nap a tranzitországokban lévő, céltalanul bolyongó vagy a Földközi-tenger vizén az életüket kockáztató migránsok problémáival foglalkoznak – egyik szervezet sem vett részt az előkészítő munkában, még az ENSZ menekültügyi főbiztossága sem. Nem szabad hátat fordítanunk a menedékjognak, a migránsok illegális fogvatartásának és jogaiknak, akár törvényesen léptek be országainkba, akár nem, és nem hunyhatunk szemet afölött a szörnyű erőszak fölött, aminek a bevándorlók, főleg a nők áldozatul esnek, sem a gyerekek jogainak megsértése fölött és a bevándorlók és bevándorló családok anyagi támogatásának kriminalizálása fölött sem. Márpedig pontosan ez történik az EU nemzetközi kötelezettségvállalásainak kapcsán, amiket ratifikálni és alkalmazni kellene: egyes országok nem alkalmazzák a Genfi Egyezményt, mások, köztük az Európai Unió összes országa, a vendégmunkások és családtagjaik jogainak védelméről szóló ENSZ-egyezményt. Mit remélünk egy ilyen euro-mediterrán politikától, ha ennyire hiányzik a nemzetek kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek előírása? Mi tehát a veszélye ennek a hozzáállásnak? Az, hogy lesz néhány nagy gonddal kiválasztott törvényes bevándorló, a háttérben pedig tovább folyik az összes többi jogainak folyamatos és súlyos megsértése. Ha a konferencia az érzékenyebb lelkületűeket megóvása érdekében a nagyratörőbb terveket fel sem veti, azzal teljesen okafogyottá is válik. Ez már a kezdetektől ürügyet jelentene az olyan suttyomban kötött kétoldalú megállapodásokra, mint amilyen Olaszország és Líbia között született, büntetlenül megsértve a menedékesség elvét. Még nem túl késő tenni valamit. Hívják meg a menekültügyi főbiztosságot, hívják meg a civil szervezetek képviselőit, kezdjék újra a munkát egy, a Földközi-tenger déli partjának országai által összeállított nagyratörőbb dokumentummal, és a konferencia még hasznos is lehet, sőt, akár mérföldkő is."@hu11
". Signor Presidente, le migrazioni, come è stato detto da tutti anche questa mattina, costituiscono una priorità dell’Unione, delle relazioni Euromed. Si tratta di una sfida importante per le popolazioni spesso costrette a lasciare le proprie terre devastate dalla miseria, dalla desertificazione, dalle inondazioni, da guerre, ecc. La conferenza ministeriale Euromed sarà all’altezza di tale sfida? Nulla vi è di meno sicuro. I documenti preparatori sono disperatamente vuoti. Come stupirsi allora nell’apprendere che nessuna organizzazione che opera sul territorio – comprese quelle che, ogni giorno, affrontano concretamente la situazione dei migranti in transito, allo sbando, che rischiano la vita sul Mediterraneo – ebbene che nessuna sia stata coinvolta nella loro preparazione, neanche l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. I pregiudizi fanno trascurare il diritto d’asilo, il fermo illegittimo dei migranti, i loro diritti, siano essi regolari o meno, le violenze inaccettabili che subiscono, in particolare le donne migranti, i diritti dei minori, la criminalizzazione degli aiuti ai migranti e alle loro famiglie. L’oblio è totale sul rispetto degli impegni internazionali dell’Unione e sulle convenzioni che si tratterà di attuare o ratificare: convenzione di Ginevra per gli uni, convenzione sul diritto dei lavoratori migranti e dei familiari per gli altri, ovvero tutti i paesi dell’Unione europea. Dove speriamo veramente di andare con una tale politica euromediterranea, con una totale assenza di requisiti in tema di diritti e doveri comuni degli Stati? Qual è il rischio? Il rischio è quello di avere un paravento di migrazioni legali selezionate dietro il quale continuano le violazioni di massa dei diritti per tutte le altre. Qualora la conferenza volesse essere benevola con le anime più sensibili e rinunciare quindi ad una politica ambiziosa, essa sarebbe fin dall’inizio inutile. In un sol colpo giustificherebbe abbondantemente la moltiplicazione degli accordi bilaterali del tipo Italia-Libia, firmati alla chetichella, che violano nella massima impunità il principio del non-respingimento. Non è troppo tardi per agire. Invitate l’Alto commissario dell’ONU per i rifugiati, invitate un rappresentante delle ONG, ripartite dal documento iniziale dei paesi del Mediterraneo meridionale che era ben più ambizioso e forse la conferenza avrà una possibilità di segnare una tappa positiva e significativa."@it12
". Pone Pirmininke, kaip visi, taip pat ir kalbėjusieji šiandien ryte, jau minėjo, migracija yra prioritetinė sritis Europos Sąjungoje ir Euromed santykiuose. Tai – svarbiausias klausimas tiems, kurie dažnai būna priversti palikti savo gimtinę dėl skurdo, dykumėjimo, potvynių, karo ar kitų priežasčių. Ar Euromed Ministrų konferencija bus kompetentinga spręsti šią užduotį? Labai abejotina. Parengiamieji dokumentai beviltiškai neatspindi esmės. Tai visai nekeista, nes visi žinome, kad nė viena organizacija pasaulyje, įskaitant ir tas, kurios kiekvieną dieną susiduria su migrantais, kurie bando per Viduržiemio jūros regioną patekti į ES teritoriją, be tikslo blaškosi jame arba, rizikuodami gyvybe sprunka iš jo, nė viena jų, net HCR (Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiasis Komisijos narys) nedalyvavo rengiant minėtus dokumentus. Išankstinės išvados reiškia užmerkti akis ir ignoruoti teisę prašyti prieglobsčio, neteisėtą migrantų sulaikymą ir negerbti jų teisių, nesvarbu ar jie atvyko teisėtai ar ne, nematyti to nepriimtino žiaurumo jų atžvilgiu, ypač to, kurį patiria migrantės moterys, nekreipti dėmesio į mažumų teises ir paramos migrantams bei jų šeimoms teikimo kriminalizavimo. Kalbant apie Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų ir susitarimų, kurie turi būti vykdomi ar ratifikuoti, vykdymą, toks aklumas yra visa apimantis. Kai kuriems tai yra Ženevos konvencija, kitiems, t. y. Europos Sąjungos šalims, tai yra Konvencija dėl darbuotojų migrantų ir jų šeimų teisių apsaugos. Kur mes manome einantys su tokia Europos ir Viduržemio jūros šalių politika, su tokiu aiškiu poreikių, susijusių su bendromis tautų teisėmis ir įsipareigojimais, nebuvimu? Kur slypi pavojus? Pavojus slypi ten, kad po teisėtos migracijos skraiste gali slypėti žymūs teisių pažeidimai. Jei atsisakius ambicingesnės politikos bandoma išsaugoti labiau pažeidžiamus asmenis, konferencija yra ne daugiau kaip laiko švaistymas. Nuo pat savo pirmųjų minučių ji iš anksto pateisins tokių dvišalių susitarimų, koks, remiantis klasta, buvo pasirašytas tarp Italijos ir Libijos ir kuris pažeidžia perkėlimo sustabdymo principą bei tai vykdoma visiškai nebaudžiamai, daugėjimą. Veikti dar ne vėlu. Kviečiu HCR, kviečiu NVO atstovus dar kartą imtis veiksmų ir parengti pietinių Viduržemio jūros šalių teikiamą pradinį dokumentą, kuris būtų žymiai labiau ambicingas, kad konferencija tiesiog taptų pozityviu ir svarbiu kertiniu akmeniu."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, kā to saka visi, ieskaitot šī rīta runātājus, migrācija ir Eiropas Savienības un attiecību prioritāte. Tas ir galvenais jautājums tiem ļaudīm, kuri bieži vien ir spiesti pamest dzimteni, kuru izpostījusi nabadzība, pārtuksnešošanās, plūdi, karš, un tamlīdzīgi. Vai ministru tikšanās varēs tikt galā ar šo uzdevumu? Pārliecības par to nevar būt. Sagatavošanās dokumentiem bezcerīgi pietrūkst satura. Tas nerada izbrīnu, jo mēs zinām, ka neviena no reālajām organizācijām – ieskaitot tās, kuras ikdienā īstenībā sastopas ar esošo situāciju, saskaroties ar migrantiem, kuri ir vai nu tranzīta stāvoklī, bezmērķīgi klīst, vai arī riskē ar savu dzīvību, Vidusjūrā – neviena pati no tām nav bijusi iesaistīta sagatavošanā, pat ne . Izdarīt iepriekšējus secinājumus nozīmē izlikties akliem pret patvēruma tiesībām, nelegālu migrantu aizturēšanu un viņu tiesību ievērošanu, vienalga, tās ir likumīgas vai nē, nepieņemamo vardarbību, kādai viņi ir pakļauti, īpaši, sieviešu dzimuma migrantes, minoritāšu tiesības un saukšanu palīdzību migrantiem un migrantu ģimenēm atzīšanu par noziegumu. Šis aklums ir absolūts, ja runājam par Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām un īstenojamajiem vai ratificējamiem nolīgumiem: dažām valstīm tā ir Ženēvas konvencija, citām, un tas nozīmē visas Eiropas Savienības valstis, tā ir Konvencija par migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību. Uz ko mēs reāli ceram nonākt ar tādu Eiropas – Vidusjūras politiku pie tik skaidra prasību trūkuma, kad lieta nonāk līdz valstu „kopīgajām tiesībām un pienākumiem”? Kur pastāv risks? Risks ir, ka aiz rūpīgi atlasītas legālās migrācijas dūmu aizsega mēs atrodam ilgstošus un masveida tiesību pārkāpumus visiem citiem. Ja tie ir centieni saudzēt jūtīgākas dvēseles, atmetot patiesi mērķtiecīgu politiku, tad šī konference dara visu iespējamo lai patiesībā novilcinātu laiku. Xxx tā nodrošinātu priekšpamatojumu divpusēju nolīgumu izplatībai, tādiem kā Itālijas-Lībijas nolīgums, parakstīts slepus, kas pārkāpj pārvietošanas atturēšanās principu un dara to ar pilnīgu nesodāmību xxx. Vēl nav par vēlu rīkoties Uzaiciniet uzaiciniet NVO pārstāvi, sāciet no jauna ar sākotnēju dokumentu, ko izvirzījušas Vidusjūras dienvidu reģiona valstis, kas ir daudz mērķtiecīgāks, un konference var izvērsties par pozitīvu un nozīmīgu pagrieziena punktu."@lv13
"Monsieur le Président, les migrations, tout le monde l'a dit, y compris ce matin, constituent une priorité de l'Union, des relations Euromed. C'est un enjeu majeur pour les populations qui sont souvent forcées de quitter leurs terres qui sont ravagées par la misère, la désertification, les inondations, la guerre, bref. La conférence ministérielle Euromed sera-t-elle à la hauteur de l'enjeu? Rien n'est moins sûr. Les documents préparatoires sont désespérément creux. Comment s'en étonner alors que l'on sait qu'aucune organisation de terrain – parmi celles qui, chaque jour, sont confrontées concrètement à la situation des migrants en transit, en errance, en péril sur les eaux méditerranéennes – aucune d'entre elles n'a été associée à leur préparation, pas même le HCR. Les préconclusions font l'impasse sur le droit d'asile, sur l'enfermement illégal des migrants, sur leurs droits, qu'ils soient ou non réguliers, sur les violences inadmissibles qu'ils subissent, que les femmes migrantes subissent notamment, sur les droits des mineurs, sur la criminalisation de l'aide aux migrants. L'impasse est totale sur le respect des engagements internationaux de l'Union et sur les conventions qu'il s'agirait de mettre en œuvre ou de ratifier: Convention de Genève pour les uns, Convention sur le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour tous les pays de l'Union européenne. Où espère-t-on vraiment que nous mène une telle politique euroméditerranéenne, une telle absence d'exigences dans le domaine des droits et des obligations communs des États? Quel est le risque? Le risque, c'est celui d'un paravent de migrations légales triées sur le volet, derrière lequel se perpétuent les violations massives des droits pour tous les autres. Si elle s'épargnait les sujets sensibles en renonçant à une politique ambitieuse, la conférence préparerait son inutilité. Du coup, elle justifierait par avance la multiplication d'accords bilatéraux du type Italie-Libye, signés en catimini, qui violent en toute impunité le principe de non-refoulement. Il n'est pas trop tard pour agir. Invitez le HCR, invitez un représentant des ONG, repartez du document initial des pays du sud de la Méditerranée, bien plus ambitieux, et la conférence, peut-être, aura une chance de marquer une étape positive et significative."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, zoals door iedereenis gezegd, met inbegrip van de sprekers van vanochtend:migratie vormteenprioriteitvoor de Europese Unie en voor de Euromed-betrekkingen. Migratie is een belangrijkekwestievoor die mensen die vaak gedwongen worden hun thuisland te verlaten omdat het is verwoest door armoede, woestijnvorming, overstromingen, oorlog enzovoorts. Zalde ministeriële Euromed-conferentiezich van haar taak kunnen kwijten? Niets is zo onzeker. De voorbereidingsdocumenten zijn ver beneden peil. Ditwas ook wel te verwachten.We wisten immers dat geen van de organisaties aan land – met inbegrip van die organisaties die feitelijk dagelijks geconfronteerd worden met migrantendie ofwel op doorreis zijnen doelloos rondlopen ofwelmet gevaar voor hun leven op deMiddellandseZee dobberen–, nietéén van die organisaties betrokken is geweest bij de voorbereidingen, zelfs niet het Uitvoerend Comité van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR). Vooringenomenheid houdt in dat het recht op asielen de eerbiediging van de rechten van migranten, of zij nu legaal zijn of niet, en van minderjarigen worden genegeerd.Dit betekent ook dat de illegale detentievan migranten en het ontoelaatbaar geweldwaaraan zij, vooral vrouwelijke migranten, worden onderworpen, en ook de strafbaarstelling van het verlenen van hulp aan migranten en migrantenfamilies door de vingers worden gezien. De blindheid is volledig als het aankomt op het voldoen aan de internationaleverbintenissen van de Unie en de overeenkomsten die moeten worden ingevoerd of geratificeerd: voor sommigen is dit hetWeens Verdrag,voor anderen, dat wil zeggen alle landen van de Europese Unie, is dit het Verdraginzake de bescherming van de rechten van migrerende werknemers en hun gezinsleden. Wathopen we nu werkelijk te bereiken met een dergelijk Euro-mediterraans beleid, met zo’n duidelijk gebrek aan vereisten betreffende de gedeelde rechten en plichten van de landen? Waar ligt het risico? Het risico is dat er onder voorwendsels selectieve legale migratiestromenplaatsvinden waarachter stelselmatige en grootschalige rechtenschendingen schuilgaanten opzichte van de overigen. Als de conferentie probeert de meer kwetsbare personen te behoedendoor een zeer ambitieus beleid op te offeren, dan is de conferentie ronduit tijd aan het verspillen. Als de conferentie instemt, dan zou dit een rechtvaardiging bieden voor de opbloei van bilaterale overeenkomstenvan het type Italië-Libië, ondertekend in een achterkamertje, waardoor het beginsel wordt geschonden van het weerhouden van verwijderingterwijl men daarbijvolledig ongestraft blijft. Het is niet te laatom actie te ondernemen. Nodig het HCR uit, nodig een vertegenwoordiger van de NGO’s uit, begin opnieuw met het oorspronkelijkedocument dat was voorgelegd door de landen van het zuidelijke gedeelte van MiddellandseZee, welk document veel meer ambitie bevatte.Danzou deconferentiewel een positieve en belangrijke mijlpaal kunnen worden."@nl3
". Panie przewodniczący! Jak wszyscy mówili, również ci przemawiający dziś rano, migracja jest priorytetem dla Unii Europejskiej i dla stosunków Euromedu. Jest to główna kwestia dla ludzi, którzy są często zmuszani do opuszczenia ojczyzny zniszczonej przez ubóstwo, pustynnienie, powodzie, wojny itd. Czy eurośródziemnomorska konferencja ministrów sprosta temu zadaniu? Nic nie jest mniej pewne. Dokumenty przygotowawcze są pozbawione treści. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ wiemy, że żadna organizacja – również te, które codziennie stykają się z imigrantami, którzy są przerzucani, wałęsają się bez celu lub ryzykują życie, dryfując na Morzu Śródziemnym - żadna z nich nie wzięła udziału w przygotowaniach, nawet UNHCR. Wstępne wnioski oznaczają przymykanie oka na azyl, na bezprawne zatrzymywanie migrantów i brak poszanowania ich praw, bez względu na to, czy przebywają legalnie, czy też nie, na niedopuszczalną przemoc, na którą są narażeni, szczególnie kobiety, na prawa nieletnich i na uznawanie za przestępstwo udzielania pomocy migrantom i ich rodzinom. To zaślepienie jest całkowite, jeśli chodzi o wypełnienie międzynarodowych zobowiązań Unii i o wdrażane lub ratyfikowane porozumienia: dla niektórych jest to konwencja genewska, a dla innych, czyli dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, jest to Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków Ich Rodzin. Jaki jest nasz prawdziwy cel, skoro mamy taką politykę eurośródziemnomorską, tak wyraźny brak wymagań w kwestii wspólnych praw i zobowiązań? Gdzie jest ryzyko? Będziemy mieć zasłonę dymną ze starannie dobranej legalnej migracji i masowe naruszanie praw wszystkich innych osób. Jeśli uczestnicy konferencji mają na celu uratowanie bardziej wrażliwych duszyczek poprzez rezygnowanie z naprawdę ambitnej polityki, jest ona na najlepszej drodze do bycia zupełną porażką. Od samego początku zapewniłoby to usprawiedliwienie dla rozpowszechniania porozumień dwustronnych podobnych do porozumienia Włochy-Libia, podpisanych ukradkiem, które bezkarnie naruszają zasadę wstrzymania wydalenia. Nie jest zbyt późno na działania. Należy zaprosić do rozmów UNHCR, przedstawiciela organizacji pozarządowych, zacząć jeszcze raz od początkowego dokumentu przedstawionego przez kraje położone na południu regionu śródziemnomorskiego, co jest znacznie bardziej ambitne, a wtedy konferencja może okazać się kamieniem milowym."@pl16
". Senhor Presidente, como todos aqui disseram, inclusive os que intervieram esta manhã, as migrações constituem uma prioridade para a União Europeia e para as relações Euromed. A migração é um desafio de monta para as populações, frequentemente obrigadas a abandonar as suas terras devastadas pela miséria, a desertificação, as cheias, a guerra, e por aí adiante. A Conferência Ministerial Euromediterrânica sobre Migrações estará à altura do desafio? Nada é menos seguro. Os documentos preparatórios carecem desesperadamente de conteúdo. O que não é de surpreender quando sabemos que nenhuma das organizações no terreno – incluindo as que lidam concretamente, no dia-a-dia, com as situações com que se confrontam os migrantes em trânsito, os errantes sem destino, os que arriscam a vida sobre as águas do Mediterrâneo –, que nenhuma delas, dizia, nem sequer a HCR, foi convidada a participar nos preparativos. Nas pré-conclusões constata-se uma situação de impasse em relação ao asilo, à detenção ilegal de imigrantes e ao respeito dos seus direitos, quer se trate de imigrantes legais ou não, à violência inadmissível a que são sujeitos, em especial as mulheres imigrantes, aos direitos dos menores, à incriminação da ajuda aos imigrantes e às famílias imigrantes. O impasse é total quando se trata do cumprimento dos compromissos assumidos pela União no plano internacional e das convenções que há que aplicar ou ratificar: para uns, a Convenção de Genebra, para outros, ou seja, o conjunto dos Estados-Membros da União Europeia, a Convenção sobre a Protecção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e suas Famílias. Onde esperamos realmente chegar com uma tal política euromediterrânica, com uma tão flagrante ausência de exigências quando se trata dos direitos e das obrigações comuns dos Estados? Onde está o risco? O risco é termos uma cortina de fumo de migrações legais escolhidas a dedo por detrás da qual se perpetuam as violações maciças dos direitos no caso de todas as outras. Se está a procurar poupar-se aos temas mais delicados renunciando a uma política ambiciosa, a Conferência está a fazer tudo para ser uma perda de tempo. Teria assim, à partida, uma justificação antecipada para a proliferação de acordos bilaterais do tipo do acordo Itália-Líbia, assinado às escondidas, que violam com toda a impunidade o princípio do "non-refoulement" ou da não repulsão. Não é tarde demais para agir. Convidem a HCR, convidem um representante das ONG, recomecem a partir do documento inicialmente apresentado pelos países do sul do Mediterrâneo, bem mais ambicioso, e a Conferência, quem sabe, terá hipótese de assinalar uma etapa positiva e significativa."@pt17
"Monsieur le Président, les migrations, tout le monde l'a dit, y compris ce matin, constituent une priorité de l'Union, des relations Euromed. C'est un enjeu majeur pour les populations qui sont souvent forcées de quitter leurs terres qui sont ravagées par la misère, la désertification, les inondations, la guerre, bref. La conférence ministérielle Euromed sera-t-elle à la hauteur de l'enjeu? Rien n'est moins sûr. Les documents préparatoires sont désespérément creux. Comment s'en étonner alors que l'on sait qu'aucune organisation de terrain – parmi celles qui, chaque jour, sont confrontées concrètement à la situation des migrants en transit, en errance, en péril sur les eaux méditerranéennes – aucune d'entre elles n'a été associée à leur préparation, pas même le HCR. Les préconclusions font l'impasse sur le droit d'asile, sur l'enfermement illégal des migrants, sur leurs droits, qu'ils soient ou non réguliers, sur les violences inadmissibles qu'ils subissent, que les femmes migrantes subissent notamment, sur les droits des mineurs, sur la criminalisation de l'aide aux migrants. L'impasse est totale sur le respect des engagements internationaux de l'Union et sur les conventions qu'il s'agirait de mettre en œuvre ou de ratifier: Convention de Genève pour les uns, Convention sur le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour tous les pays de l'Union européenne. Où espère-t-on vraiment que nous mène une telle politique euroméditerranéenne, une telle absence d'exigences dans le domaine des droits et des obligations communs des États? Quel est le risque? Le risque, c'est celui d'un paravent de migrations légales triées sur le volet, derrière lequel se perpétuent les violations massives des droits pour tous les autres. Si elle s'épargnait les sujets sensibles en renonçant à une politique ambitieuse, la conférence préparerait son inutilité. Du coup, elle justifierait par avance la multiplication d'accords bilatéraux du type Italie-Libye, signés en catimini, qui violent en toute impunité le principe de non-refoulement. Il n'est pas trop tard pour agir. Invitez le HCR, invitez un représentant des ONG, repartez du document initial des pays du sud de la Méditerranée, bien plus ambitieux, et la conférence, peut-être, aura une chance de marquer une étape positive et significative."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, ako všetci hovoria, aj tí, ktorí hovorili dnes predpoludním, prisťahovalectvo je prioritou pre Európsku úniu a pre vzťahy v rámci zhromaždenia Euromed. Je to hlavná téma pre ľudí, ktorí sú často nútení odísť z rodnej zeme zdevastovanej chudobou, postupujúcou púšťou, záplavami, vojnovými konfliktami a podobne. Bude konferencia ministrov Euromed na túto úlohu stačiť? Nič nemôže byť menej isté. Prípravným dokumentom beznádejne chýba podstata veci. Len ťažko to prekvapí, pretože vieme, že žiadna z organizácií priamo v mieste – vrátane tých, ktoré sú každý deň skutočne konfrontované so situáciou, tvárou v tvár migrantom, ktorí sa nachádzajú v tranzitnej krajine, kde sa bezcieľne potulujú alebo riskujú život vo vodách Stredozemného mora – ani jedna z nich nie je zapojená do príprav, ani vysoký komisár pre utečencov. Predsudky znamenajú byť slepý k právu na azyl, k nezákonnému zadržiavaniu prisťahovalcov a k dodržovaniu ich práv, či sú legálne alebo nie, alebo k neprijateľnému násiliu, ktorému sú vystavení, a to najmä ženy prisťahovalkyne, k právam menšín a ku kriminalizovaniu pomoci poskytnutej prisťahovalcom a ich rodinám. Táto slepota je úplná, ide o plnenie medzinárodných záväzkov a dohôd Únie, ktoré majú byť uplatnené alebo ratifikované: je to Ženevská konvencia pre všetky krajiny Európskej únie, je to Konvencia o ochrane práv migrujúcich pracovníkov a ich rodín. Kam dúfame, že skutočne ideme s takouto euro-stredomorskou politikou, s takou jasnou absenciou nárokov, keď pôjde o zdieľané práva a povinnosti štátov? Čo nám hrozí? Hrozí, že sa nám zahmlí obraz starostlivo vybraných legálnych prisťahovalcov, za ktorým sa skrýva trvalé a masívne porušovanie práv všetkých ostatných. Ak sa konferencia pokúša šetriť citlivejšie duše tým, že sa vzdá skutočne ambicióznych politikov, potom urobí maximum pre to, aby bola skutočnou stratou času. Dopredu by to ospravedlnilo rozšírenie dvojstranných dohôd podobných tým, ako bola tajne podpísaná dohoda medzi Talianskom a Líbyou, ktoré porušujú zásadu upustenia od vrátenia, a to úplne beztrestne. Ešte nie je príliš neskoro na začiatok rokovania. Pozvite vysokého komisára pre utečencov, pozvite nejakého zástupcu mimovládnych organizácií, začnite znovu s pôvodným dokumentom predloženým štátmi južného Stredozemia, ktorý je oveľa ambicióznejší, a z konferencie sa môže stať pevný a významný míľnik."@sk19
". Gospod predsednik, kot so dejali vsi, vključno s tistimi zjutraj, so migracije prednostna naloga Evropske unije in odnosov v okviru Euromeda. To je pomembno vprašanje za tiste ljudi, ki so pogosto prisiljeni zapustiti domovino, ki jo uničujejo revščina, širjenje puščav, poplave, vojna itd. Ali bo ministrska konferenca Euromed kos tej nalogi? Nič ni manj gotovo. Pripravljalni dokumenti so brezupno vsebinsko pomanjkljivi. To ne preseneča, ker vemo, da nobena organizacija, vključno s tistimi, ki se vsak dan dejansko srečujejo z razmerami migrantov, ki brezciljno tavajo v tranzitni državi ali so v nevarnosti v Sredozemskem morju, ni sodelovala pri pripravah, niti visoki komisar za begunce. Prehitri zaključki pomenijo, da si zatiskamo oči pred pravico do azila, nezakonitim pridržanjem migrantov, spoštovanjem njihovih pravic ne glede na to, ali so zakonite ali ne, nesprejemljivim nasiljem nad njimi, zlasti nad migrantkami, pravicami mladoletnikov ter inkriminacijo pomoči migrantom in družinam migrantov. To zatiskanje oči je popolno, kar zadeva izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in sporazumov Unije, ki jih je treba izvajati ali ratificirati: za nekatere je to ženevska konvencija, za druge, tj. vse države Evropske unije, je to konvencija o varstvu pravic delavcev migrantov in njihovih družin. Kaj v resnici želimo doseči s to evrosredozemsko politiko, s tako očitnim pomanjkanjem zahtev, kar zadeva skupne pravice in obveznosti narodov? Kaj se tvega? Tvega se, da bodo skrbno izbrani zakoniti migranti sredstvo prikrivanja trajnih in obsežnih kršitev pravic vseh drugih. Če želi prizanesti bolj občutljivim osebam, tako da se odpoveduje ambiciozni politiki, je konferenca na dobri poti, da postane resnična izguba časa. Že takoj na začetku bi vnaprej opravičila širjenje sporazumov, kot je sporazum med Italijo in Libijo, ki so skrivaj podpisani ter kršijo načelo nevračanja in to brez kazni. Ni še prepozno za ukrepanje. Povabite visokega komisarja za begunce, povabite predstavnika nevladnih organizacij, ponovno začnite s prvotnim dokumentom, ki so ga predložile države južnega Sredozemlja, ki je bolj ambiciozen, in konferenca se lahko izkaže za pozitiven in pomemben mejnik."@sl20
". Herr talman! Som alla har sagt, inklusive de som talade i förmiddags, är migration en prioriterad fråga för Europeiska unionen och Euromed-förbindelserna. Den är en stor fråga för de människor som ofta tvingas lämna ett hemland som har ödelagts av fattigdom, ökenutbredning, översvämningar, krig och så vidare. Kommer Euromed-ministerkonferensen att vara uppgiften vuxen? Ingenting kan vara mindre säkert. Förberedelsedokumenten har en hopplös brist på substans. Det är knappast förvånande eftersom vi vet att inga av organisationerna på fältet – inklusive de som faktiskt varje dag konfronteras med hur de migranter har det som antingen befinner sig i transit, irrar planlöst eller i livsfara driver omkring på Medelhavet – har deltagit i förberedelserna, inte ens HCR. Förutfattade meningar betyder att man är blind för asylrätten, olaglig internering av migranter och respekten för deras rättigheter, om de så råkar vara legitima eller inte, det oacceptabla våld som de utsätts för, särskilt kvinnliga migranter, minderårigas rättigheter och kriminaliseringen av hjälp till migranter och deras familjer. Denna blindhet är total när det gäller att uppfylla unionens internationella åtaganden och de överenskommelser som ska genomföras eller ratificeras: för en del Genèvekonventionen och för andra, nämligen alla länderna i Europeiska unionen, konventionen om rättsskydd för alla migrerande arbetare och för deras familjemedlemmar. Vad hoppas vi egentligen åstadkomma med en sådan Europa-Medelhavspolitik, med en så klar avsaknad av krav i fråga om nationernas gemensamma rättigheter och skyldigheter? Vad är risken? Risken är att vi får en rökridå av handplockade lagliga migranter, bakom vilken vi finner en varaktig och massiv kränkning av alla de övrigas rättigheter. Om konferensen försöker skona de mer känsliga själarna genom att ge upp en verkligt ambitiös politik så gör den sitt bästa för att verkligen bli ett slöseri med tid. Då rättfärdigar den från första början spridningen av bilaterala avtal liknande det mellan Italien och Libyen, som ingås i smyg och som bryter mot principen om icke-avvisning och gör det fullkomligt ostraffat. Det är inte för sent att agera. Bjud in HCR, bjud in en företrädare från de icke-statliga organisationerna, börja om från början med det första dokument som las fram av länderna i södra Medelhavsområdet, som är mycket mer ambitiöst, så kan konferensen faktiskt bli en positiv och betydelsefull milstolpe."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph