Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-13-Speech-2-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071113.4.2-039"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome very much the emphasis given in the 2008 work programme to the importance of a sustainable European energy policy. President Barroso spoke out about the greening of the transport sector and, of course, that is vital. However, to my mind, the really shocking statistic is that in Europe we use 40% of our energy in buildings – in heating, cooling and lighting – even though we have the technology to design and engineer our buildings to have virtually no energy requirements at all. Therefore, I want to make a plea to the Commission to be radical in its review of the Energy Performance of Buildings Directive next year – point 2(c) of the Strategic Initiatives. Two things are needed. Firstly, the minimum energy performance requirements for new buildings should be tightened. We need to move very quickly to a passive house or ‘zero carbon’ standard, with no net energy requirement. Thousands of passive houses are now being built in Europe but, unfortunately, only in a few countries and regions. Secondly and most importantly, we need to get rid of the 1 000 m threshold and bring all buildings with a heating or cooling requirement within the scope of the Directive. That would mean all buildings undergoing major renovation would be brought up to high energy standards. We have to look at the energy wasted in existing buildings and not just at new buildings, because 75% of the buildings which exist today will still be standing in 2050. MEPs have been discussing the Commission’s action plan on energy efficiency in the Committee on Industry, Research and Energy, and it seems to me that there is the political will in Parliament for a radical revision of the Energy Performance of Buildings Directive. I hope we can count on the Commission to come forward with some strong proposals next year so that we can stop this completely unnecessary wasting of energy in our buildings."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I welcome very much the emphasis given in the 2008 work programme to the importance of a sustainable European energy policy. President Barroso spoke out about the greening of the transport sector and, of course, that is vital. However, to my mind, the really shocking statistic is that in Europe we use 40% of our energy in buildings – in heating, cooling and lighting – even though we have the technology to design and engineer our buildings to have virtually no energy requirements at all. Therefore, I want to make a plea to the Commission to be radical in its review of the Energy Performance of Buildings Directive next year – point 2(c) of the Strategic Initiatives. Two things are needed. Firstly, the minimum energy performance requirements for new buildings should be tightened. We need to move very quickly to a passive house or ‘zero carbon’ standard, with no net energy requirement. Thousands of passive houses are now being built in Europe but, unfortunately, only in a few countries and regions. Secondly and most importantly, we need to get rid of the 1 000 m2 threshold and bring all buildings with a heating or cooling requirement within the scope of the Directive. That would mean all buildings undergoing major renovation would be brought up to high energy standards. We have to look at the energy wasted in existing buildings and not just at new buildings, because 75% of the buildings which exist today will still be standing in 2050. MEPs have been discussing the Commission’s action plan on energy efficiency in the Committee on Industry, Research and Energy, and it seems to me that there is the political will in Parliament for a radical revision of the Energy Performance of Buildings Directive. I hope we can count on the Commission to come forward with some strong proposals next year so that we can stop this completely unnecessary wasting of energy in our buildings."@cs1
"Hr. formand! Jeg hilser i høj grad den vægt, som der i arbejdsprogrammet for 2008 lægges på en bæredygtig europæisk energipolitik, velkommen. Formand Barroso omtalte en grønnere transportsektor, og det er naturligvis afgørende. Jeg synes imidlertid, det er en meget chokerende statistik, at 40 % af den energi, vi bruger i Europa, bruges i bygninger - opvarmning, nedkøling, oplysning - selv om vi har teknologien til at udvikle og konstruere bygninger med praktisk talt intet energibehov overhovedet. Jeg ønsker derfor at opfordre Kommissionen til at lægge en radikal tilgang til næste års revision af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne - punkt 2, litra c) i de strategiske initiativer. Der er behov for to ting. For det første skal minimumskravene til energiydeevne strammes. Vi bør meget hurtigt gå over til passivhuse og CO emissionsfri standarder uden nettoenergibehov. Der bygges i dag tusindvis af passivhuse i Europa, men desværre kun i få lande og regioner. For det andet, og dette er det vigtigste, skal vi afskaffe tærsklen på 1.000 m2 og bringe alle bygninger med et opvarmnings- eller afkølingsbehov ind under direktivets anvendelsesområde. Dette ville medføre, at alle bygninger under omfattende renovering ville blive underlagt høje energistandarder. Vi skal ikke kun fokusere på nye bygninger, men også på den energi, der går til spilde i eksisterende bygninger, eftersom 75 % af de bygninger, der eksisterer i dag, stadig vil stå i 2050. Parlamentsmedlemmerne har diskuteret Kommissionens handlingsplan om energieffektivitet i Udvalget om Industri, Forskning og Energi, og det lader til, at der i Parlamentet er politisk vilje til en radikal revision af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Jeg håber, vi kan regne med, at Kommissionen vil fremsætte nogle stærke forslag næste år, således at vi kan få sat en stopper for det fuldkommen unødvendige energispild i vores bygninger."@da2
". Herr Präsident! Ich begrüße die Tatsache, dass eine nachhaltige europäische Energiepolitik im Arbeitsprogramm 2008 einen so hohen Stellenwert hat. Präsident Barroso sprach von einer Ökologisierung des Verkehrssektors. Das ist natürlich ein zentraler Punkt. Was mir jedoch vor allem zu denken gibt, sind die Zahlen, denen zufolge in Europa 40 % des Energiebedarfs in Gebäuden anfallen – für Heizung, Kühlanlagen und Beleuchtung –, obwohl wir die nötigen Technologien besitzen, um unsere Gebäude so zu konzipieren und zu bauen, dass sie praktisch keine Energie mehr benötigen. Deshalb ersuche ich die Kommission, die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden im kommenden Jahr – Maßnahmenpaket 2 Punkt c der strategischen Initiativen – grundlegend zu überprüfen. Dazu sind zwei Dinge erforderlich. Erstens sollten die Mindestnormen für die Gesamtenergieeffizienz von Neubauten höher angesetzt werden. Wir müssen uns sehr schnell in Richtung Passivhaus oder Nullenergiehaus bewegen. In Europa werden mittlerweile Tausende von Passivhäusern gebaut, leider nur in einigen wenigen Ländern und Regionen. Zweitens müssen wir unbedingt die 1000-Quadratmeter-Grenze abschaffen und dafür sorgen, dass sämtliche Gebäude mit Heiz- und Kühlbedarf von der Richtlinie abgedeckt werden. Das hieße, dass auch alle generalsanierten Gebäude hohe Energiestandards erfüllen müssen. Wir sollten unbedingt auch die Energieverschwendung in Bestandsgebäuden im Auge haben und nicht nur die in Neubauten, denn 75 % der heute bestehenden Gebäude werden auch im Jahr 2050 noch stehen. Einige Mitglieder des Europäischen Parlaments haben den von der Kommission vorgelegten Aktionsplan für Energieeffizienz im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie diskutiert, und mir scheint, dass es im Parlament einen echten politischen Willen für eine grundlegende Abänderung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden gibt. Ich hoffe, wir können darauf zählen, dass die Kommission im kommenden Jahr umfassende Vorschläge unterbreiten wird, damit wir die völlig unnötige Energieverschwendung in Gebäuden stoppen können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την έμφαση που δίδει το πρόγραμμα εργασιών για το 2008 στη σημασία μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια. Ο Πρόεδρος Barroso αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις μεταφορές και, φυσικά, αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, αυτό που πραγματικά σοκάρει είναι ότι το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη αντιστοιχεί στα κτίρια –θέρμανση, ψύξη και φωτισμός– παρόλο που διαθέτουμε την τεχνολογία για να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε κτίρια με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Θέλω λοιπόν να απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να αναθεωρήσει εκ βάθρων την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων την επόμενη χρονιά (σημείο 2(γ) των στρατηγικών πρωτοβουλιών). Δύο πράγματα χρειάζονται. Πρώτον, αυστηρότερες ελάχιστες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια. Πρέπει να μεταβούμε γρήγορα σε παθητικές κατοικίες ή κατοικίες «μηδενικού άνθρακα», με μηδενική καθαρή ενεργειακή κατανάλωση. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται χιλιάδες τέτοιες «παθητικές κατοικίες» στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς σε μερικές μόνο χώρες και περιοχές. Δεύτερο και σημαντικότερο, πρέπει να καταργήσουμε το όριο των 1 000 m και να εντάξουμε όλα τα κτίρια με εγκαταστάσεις θέρμανσης ή ψύξης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης των κτιρίων ώστε να συμμορφωθούν με τις υψηλές ενεργειακές προδιαγραφές. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα των απωλειών ενέργειας στα υπάρχοντα κτίρια και όχι μόνο στα νέας κατασκευής, γιατί το 75% των κτιρίων που υπάρχουν σήμερα θα χρησιμοποιούνται ακόμη το 2050. Οι βουλευτές του ΕΚ συζητούν το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενεργειακή αποδοτικότητα στο πλαίσιο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και νομίζω ότι υπάρχει η πολιτική βούληση στο Κοινοβούλιο για ριζική αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ελπίζω ότι μπορούμε να αναμένουμε από την Επιτροπή την υποβολή μερικών καλών προτάσεων μέσα στο 2008 ώστε να παύσει επιτέλους η κατασπατάληση ενέργειας στα κτίριά μας."@el10
". Señor Presidente, acojo con gran satisfacción el hincapié realizado en la importancia de una política energética sostenible para Europa en el programa de trabajo para 2008. El Presidente Barroso ha hablado de la consideración de los aspectos ecológicos del sector del transporte y, evidentemente, esto resulta vital. No obstante, a mi juicio, la estadística realmente sorprendente es que en Europa usamos el 40 % de nuestra energía en las construcciones —en calefacción, refrigeración e iluminación— incluso aunque dispongamos de la tecnología para diseñar y planificar nuestros edificios de forma que no tengan que usar en absoluto recursos energéticos. Por tanto, quiero instar a la Comisión a que sea contundente en su revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios que se llevará a cabo el próximo año —sobre todo, en el apartado 2, letra c), de las Iniciativas Estratégicas—. Se necesitan dos cosas. En primer lugar, deberían endurecerse los requisitos de eficiencia energética para los nuevos edificios. Necesitamos actuar con gran rapidez para conseguir una casa pasiva o una norma sin carbón que no precise de energía en red. En la actualidad se construyen miles de casas pasivas en Europa pero, desgraciadamente, sólo en muy pocos países y regiones. En segundo lugar, y más importante, necesitamos deshacernos del umbral de los 1 000 m y lograr que todos los edificios cumplan el requisito de calefacción y refrigeración dentro del ámbito de la Directiva. Eso implicaría que todos los edificios que se sometan a una gran renovación tendrían que cumplir exigentes normas energéticas. Tenemos que analizar la energía desperdiciada en los edificios existentes, y no sólo en los nuevos, ya que el 75 % de los edificios que existen actualmente seguirán existiendo en el año 2050. Los diputados al PE han debatido el plan de acción de la Comisión sobre la eficiencia energética en la Comisión de Industria, Investigación y Energía y me parece que existe voluntad política en el Parlamento de que se lleve a cabo una revisión radical de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. Espero que la Comisión presente propuestas sólidas el próximo año para que podamos detener este desperdicio de energía, completamente innecesario, de nuestros edificios."@es21
"Härra juhataja, ma tervitan rõhuasetust Euroopa energiapoliitika jätkusuutlikkuse tähtsusele 2008. aasta tööprogrammis. President Barroso rääkis transpordisektori rohelisemaks muutmisest ja see on muidugi oluline. Kuid minu jaoks on šokeeriv statistika, mis näitab, et me kulutame Euroopas 40% energiast hoonete kütmiseks, jahutamiseks ja valgustamiseks, kuigi meil on vajalik tehnika hoonete konstrueerimiseks, millel energianõudlus praktiliselt puudub. Sellest lähtuvalt on minu üleskutse komisjonile vaadata järgmisel aastal põhjalikult läbi ehitiste energiatõhususe direktiiv – strateegiliste algatuste punkti 2 alapunkti c. Selleks on vaja kaht asja. Kõigepealt tuleks karmistada uute hoonete suhtes kehtestatud minimaalseid energiatõhususe nõudeid. Me peaksime väga kiiresti liikuma passiivmaja või süsinikuvaba standardi poole, millel energianõudlus puudub. Euroopas on hakatud ehitama tuhandeid passiivmaju, kuid kahjuks ainult vähestes riikides ja piirkondades. Teiseks peame me lahti saama 1 000 m piirangust ja laiendama selle direktiivi kohaldamisala kõigile kütmist või jahutamist vajavatele hoonetele. See tähendab, et kõik hooned, mis kuuluvad renoveerimisele, renoveeritakse kõrgema energiatõhususe standardi järgi. Me peame pöörama tähelepanu energiakulule ka olemasolevates hoonetes, mitte ainult uusehitistes, sest 75% praegu olemasolevatest hoonetest on alles ka aastal 2050. Parlamendisaadikud on tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis arutanud komisjoni energiatõhususe tegevuskava ja mulle tundub, et parlamendil jätkub poliitilist tahet ehitiste energiatõhususe direktiiv põhjalikult läbi vaadata. Ma loodan, et me võime kindlad olla, et järgmisel aastal esitab komisjon kõnealuses valdkonnas mõned tugevad ettepanekud, nii et me saaksime lõpetada tarbetu energiaraiskamise hoonetes."@et5
"Arvoisa puhemies, suhtaudun erittäin myönteisesti siihen, että vuoden 2008 työohjelmassa painotetaan eurooppalaista kestävän kehityksen mukaista energiapolitiikkaa. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso puhui liikenteen ympäristöystävällisyyden parantamisesta, mikä on tietenkin erittäin tärkeää. Omasta mielestäni on kuitenkin erittäin järkyttävää, että käytämme Euroopassa 40 prosenttia energiastamme rakennuksiin – niiden lämmittämiseen, viilentämiseen ja valaistukseen – vaikka meillä on käytössämme tekniikkaa, jonka avulla voimme suunnitella ja rakentaa rakennuksia, jotka eivät vaadi tai kuluta melkein lainkaan energiaa. Tämän vuoksi haluankin pyytää Euroopan komissiota uudistamaan oleellisesti ensi vuonna rakennusten energiatehokkuutta koskevaa direktiiviä ja etenkin strategisten aloitteiden 2 c kohtaa. Tarvitsemme kahta asiaa. Meidän on ensinnäkin tiukennettava uusien rakennusten energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia. Meidän on siirryttävä hyvin pikaisesti passiivisten rakennusten tai hiilipäästöttömien rakennusten normiin, johon ei liity hyötyenergian vaatimusta. Euroopassa rakennetaan tällä hetkellä tuhansia passiivisia taloja, mutta niiden rakentaminen rajoittuu kuitenkin valitettavasti vain muutamiin maihin ja alueisiin. Tämän lisäksi meidän on poistettava 1 000 m :n kynnysarvo ja laajennettava direktiivin lämmitystä ja viilentämistä koskevien vaatimusten soveltamisalaa koskemaan kaikkia rakennuksia. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa rakennuksissa, joissa suoritetaan mittavia korjauksia, noudatettaisiin korkeita energiavaatimuksia. Meidän on tutkittava nykyisissä rakennuksissa eikä ainoastaan uusissa rakennuksissa hukkaan menevää energiaa, sillä 75 prosenttia kaikista nykyisistä rakennuksista on yhä käytössä vuonna 2050. Euroopan parlamentin jäsenet ovat keskustelleet komission energiatehokkuutta koskevasta toimintaohjelmasta teollisuus-, tutkimus-, ja energiavaliokunnassa, ja minusta vaikuttaa siltä, että Euroopan parlamentista löytyy poliittista tahtoa rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin tarkistamiseksi perinpohjaisesti. Toivon, että voimme luottaa siihen, että komissio ottaa ensi vuonna käsiteltäväksi varteenotettavia ehdotuksia, jotta voimme lopettaa tämän täysin tarpeettoman rakennustemme energian tuhlauksen."@fi7
"Monsieur le Président, je me réjouis grandement de l'accent porté sur l'importance d'une politique énergétique européenne durable dans le programme de travail pour 2008. Le président Barroso a évoqué l’écologisation du secteur des transports et, bien sûr, c'est essentiel. Cependant, les statistiques véritablement choquantes, selon moi, révèlent qu'en Europe, nous utilisons 40 % de notre énergie dans les bâtiments – chauffage, climatisation et éclairage – même si nous disposons des technologies permettant de concevoir et de réaliser nos bâtiments pour qu'ils ne génèrent pratiquement aucun besoin en énergie. J'aimerais donc inviter la Commission à se montrer radicale dans sa révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments prévue l'année prochaine – le point 2, paragraphe c, des initiatives stratégiques. Deux éléments s'avèrent nécessaires. D'abord, les normes minimales relatives à la performance énergétique pour les nouveaux bâtiments doivent être renforcées. Nous devons passer rapidement à la maison passive ou la norme «zéro carbone», sans aucun besoin réel en énergie. Des milliers de maisons passives sont en cours de construction en Europe, mais seulement dans quelques pays et régions, hélas. Ensuite, et c'est le plus important, nous devons supprimer le seuil des 1 000 m et amener tous les bâtiments ayant besoin de chauffage ou de climatisation dans le champ d'application de la directive. Cela signifie que tous les bâtiments qui subissent d'importantes rénovations respecteront des normes énergétiques très strictes. Nous devons nous pencher sur l'énergie gaspillée dans les bâtiments existants, pas seulement dans les plus récents, car 75 % des bâtiments qui existent aujourd'hui seront toujours là en 2050. Les députés européens ont débattu du plan d'action de la Commission en matière d'efficacité énergétique en commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, et il me semble observer une réelle volonté politique du Parlement aux fins d'une révision radicale de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments. J'espère que nous pouvons compter sur la Commission pour avancer des propositions solides l'année prochaine pour que nous puissions mettre un terme à ce gaspillage d'énergie tout à fait inutile dans nos bâtiments."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Rendkívül üdvözlöm azt, hogy a 2008. évi munkaprogramban nagy hangsúlyt fektetnek a fenntartható európai energiapolitikára. Barroso elnök úr szólt a fuvarozási ágazat környezetbarátabbá tételéről, és ez természetesen elengedhetetlen. Ugyanakkor véleményem szerint az igazán meghökkentő statisztikai adat az, hogy Európában az energia 40 %-át épületekben használjuk fel: fűtésre, hűtésre és világításra. Mindezt tesszük annak ellenére, hogy rendelkezünk a gyakorlatilag semmilyen energiaszükséglettel nem rendelkező épületek megtervezésének és megépítésének technológiájával. Ezért arra szeretném kérni a Bizottságot, hogy legyen szigorú, amikor jövőre felülvizsgálja az épületek energiateljesítményéről szóló irányelvet – ez a stratégiai kezdeményezések 2(c) pontja. Két dologra van szükség. Először is, az új épületek esetében szigorítani kell az energiateljesítményre vonatkozó követelményeket. Nagyon gyorsan meg kell valósítani a passzív ház vagy a „nulla szén-dioxid” szabványt, amely esetekben nincs nettó energiaszükséglet. Európában több ezer passzív ház épül, sajnos azonban ez csak néhány országra és régióra koncentrálódik. Másodsorban, és ami a legfontosabb, el kell törölnünk a 1 000 m es határt, és minden épületet meg kell feleltetni az irányelvben meghatározott fűtési és hűtési követelményeknek. Ez azt jelentené, hogy az összes jelentős felújításon áteső épületnek magas energiakövetelményeknek kéne megfelelnie. Meg kell vizsgálnunk, hogy mennyi energiát pazarolnak el jelenlegi, és nem csak új épületeink, hiszen a ma álló épületek 75%-a 2050-ben is állni fog. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban az európai parlamenti képviselők megvitatták a Bizottság energiahatékonyságról szóló cselekvési tervét és számomra úgy tűnik, hogy a Parlamentben megvan a politikai akarat az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv radikális felülvizsgálatához. Remélem, hogy számíthatunk a Bizottságra abban, hogy jövőre néhány határozott javaslattal áll elő, hogy épületeinkben véget vethessünk a teljesen felesleges energiapazarlásnak."@hu11
". Signor Presidente accolgo con vivo favore l’importanza data nel programma di lavoro del 2008 ad una politica energetica europea sostenibile. Il Presidente Barroso ha parlato dell’ecologizzazione del settore dei trasporti e questo è ovviamente di fondamentale importanza. Tuttavia quello che trovo più scioccante è la statistica secondo la quale in Europa noi usiamo il 40 per cento dell’energia all’interno degli edifici – riscaldamento, raffreddamento, illuminazione – pur avendo la tecnologia per progettare e realizzare le costruzioni in modo che non abbiano quasi alcuna necessità di tipo energetico. Pertanto voglio rivolgere alla Commissione la richiesta di adottare un approccio radicale nella revisione, prevista per il prossimo anno, della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia, al punto 2,lettera c) delle iniziative strategiche. Due sono le cose necessarie. La prima è un inasprimento dei requisiti minimi di rendimento energetico per le nuove costruzioni. Dobbiamo passare molto velocemente ad uno standard che preveda abitazioni passive o a “zero carbonio”, senza alcun requisito energetico netto. Attualmente vengono costruite in Europa migliaia di abitazioni passive ma ciò avviene malauguratamente solo in un numero ristretto di paesi e di regioni. Il secondo e più importante punto è quello che dobbiamo liberarci della soglia dei 1000 m facendo rientrare nell’ambito applicativo della direttiva tutti gli edifici con necessità in termini di riscaldamento o raffreddamento. Ciò significherebbe che tutti gli edifici sottoposti ad importanti ristrutturazioni sarebbero allineati a standard energetici molto elevati. Dobbiamo prendere in considerazione l’energia che viene sprecata all’interno degli edifici esistenti e non solo negli edifici di nuova costruzione in quanto il 75 per cento dei presenti edifici esisterà ancora nel 2050. In seno alla commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia i colleghi eurodeputati hanno discusso il piano d’azione della Commissione sull’efficienza energetica e mi pare che in Parlamento vi sia la volontà politica per una revisione radicale della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia. Mi auguro che potremo contare su alcune proposte forti da parte della Commissione il prossimo anno in modo da poter porre termine a questo spreco assolutamente ingiustificato di energia all’interno dei nostri edifici."@it12
"Pone Pirmininke, labai teigiamai vertinu, kad tvarios Europos energetikos politikos svarba pabrėžiama darbo programoje 2008 m. Pirmininkas Jose Manuel Barroso atvirai pasisakė apie transporto sektoriaus ekologizavimą ir, žinoma, tai yra svarbu.Tačiau, mano manymu, iš tikrųjų sukrečiantys statistiniai duomenys rodo, kad Europoje naudojame 40 proc. energetikos pastatams – šildymui, vėsinimui ir apšvietimui – nepaisant to, kad turime technologijas mūsų pastatų projektavimui ir techniniam projektavimui, kurioms apskritai netaikomi faktiškai jokie energetikos reikalavimai. Todėl, noriu paprašyti Komisijos iš esmės peržiūrėti Pastatų energinio naudingumo direktyvą kitais metais, t. y. strateginių iniciatyvų 2 straipsnio c punktą.Du klausimai yra būtini.Pirma, mažiausi energinio naudingumo reikalavimai naujiems pastatams turi būti sugriežtinti.Turime greitai pereiti prie „pasyviųjų namų“ arba „anglies dvideginio neišskyrimo“ standarto, be grynosios energijos reikalavimo.Dabar statoma tūkstančiai „pasyviųjų namų“ Europoje, bet, deja, tiktai keliose šalyse ir regionuose. Antra ir svarbiausia, turime atsisakyti 1000 kv. m ribos ir statyti visus pastatus pagal Direktyvoje nustatytus šildymo arba vėsinimo reikalavimus.Tai reikštų, kad visi iš esmės renovuojami pastatai atitiks aukštus energijos standartus.Turime atkreipti dėmesį į eikvojamą energiją pastatytuose pastatuose, o ne tik naujuose pastatuose, nes 75 proc. iki šiol pastatytų pastatų stovės 2050 m. EPN aptarė Komisijos veiksmų planą dėl energijos veiksmingumo Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete ir, mano nuomone, Parlamento politinis noras yra iš esmės peržiūrėti Pastatų energinio naudingumo direktyvą.Tikiuosi, galime pasitikėti Komisija, kad ji pateiks stiprius pasiūlymus kitais metais, kad mes galėtume sustabdyti šį visiškai nereikalingą energijos švaistymą mūsų pastatuose."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es ļoti atzinīgi vērtēju uzsvaru, kas 2008. gada darba programmā likts uz ilgtspējīgas Eiropas enerģētikas politikas nozīmi. Priekšsēdētājs runāja par transporta nozares ekoloģiskumu, un tas, protams, ir būtiski. Tomēr, manuprāt, patiesi šokējoša statistika ir tā, kas rāda, ka Eiropā 40 % no enerģijas mēs izmantojam ēkās — apkurē, dzesēšanā un apgaismojumā —, lai gan mums ir tehnoloģijas, kas ļauj projektēt un konstruēt tādas ēkas, lai tās faktiski vispār neradītu enerģijas vajadzības. Tādēļ es vēlos lūgt Komisiju nākamajā gadā būt radikālai savā pārskatā par Ēku energoefektivitātes direktīvu — tas ir stratēģisko iniciatīvu 2. punkta c) apakšpunkts. Ir vajadzīgas divas lietas. Pirmkārt, jaunām ēkām noteiktajām obligātajām energoefektivitātes prasībām jābūt striktākām. Mums ļoti strauji jāvirzās uz pasīvajām ēkām vai „nulles oglekļa” standartu, jo attiecībā uz to nepastāv enerģijas prasības. Eiropā patlaban tiek būvētas tūkstošiem pasīvo ēku, bet diemžēl tikai dažās valstīs un reģionos. Otrkārt, un tas ir vissvarīgākais aspekts, mums jāatbrīvojas no 1000 m sliekšņa un jāpanāk, ka visas ēkas atbilst apkures un dzesēšanas prasībai, kas noteikta šīs direktīvas darbības jomā. Tas nozīmē, ka visās ēkās, kurās notiek nozīmīga atjaunošana, būtu jāpanāk atbilstība augstiem enerģijas standartiem. Mums jāņem vērā tā enerģija, kas tiek tērēta jau senāk uzbūvētajās ēkās, nevis tikai jaunajās ēkās, jo 75 % no patlaban esošajām ēkām joprojām atradīsies savā vietā arī 2050. gadā. EP deputāti Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā apsprieda Komisijas rīcības plānu par energoefektivitāti, un man šķiet, ka Parlaments ir izrādījis savu politisko gribu attiecībā uz Ēku energoefektivitātes direktīvas plašu pārskatīšu. Es ceru, ka mēs varam paļauties uz Komisiju un tā nākamajā gadā nāks klajā ar dažiem spēcīgiem priekšlikumiem, lai mēs spētu pielikt punktu šai pilnībā liekajai enerģijas tērēšanai savās ēkās."@lv13
"Mr President, I welcome very much the emphasis given in the 2008 work programme to the importance of a sustainable European energy policy. President Barroso spoke out about the greening of the transport sector and, of course, that is vital. However, to my mind, the really shocking statistic is that in Europe we use 40% of our energy in buildings – in heating, cooling and lighting – even though we have the technology to design and engineer our buildings to have virtually no energy requirements at all. Therefore, I want to make a plea to the Commission to be radical in its review of the Energy Performance of Buildings Directive next year – point 2(c) of the Strategic Initiatives. Two things are needed. Firstly, the minimum energy performance requirements for new buildings should be tightened. We need to move very quickly to a passive house or ‘zero carbon’ standard, with no net energy requirement. Thousands of passive houses are now being built in Europe but, unfortunately, only in a few countries and regions. Secondly and most importantly, we need to get rid of the 1 000 m2 threshold and bring all buildings with a heating or cooling requirement within the scope of the Directive. That would mean all buildings undergoing major renovation would be brought up to high energy standards. We have to look at the energy wasted in existing buildings and not just at new buildings, because 75% of the buildings which exist today will still be standing in 2050. MEPs have been discussing the Commission’s action plan on energy efficiency in the Committee on Industry, Research and Energy, and it seems to me that there is the political will in Parliament for a radical revision of the Energy Performance of Buildings Directive. I hope we can count on the Commission to come forward with some strong proposals next year so that we can stop this completely unnecessary wasting of energy in our buildings."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik juich de nadruk toe die in het werkprogramma voor 2008 gelegd wordt op het belang van een energiebeleid voor een duurzaam Europa. Voorzitter Barroso heeft het gehad over het groen maken van de transportsector en uiteraard is dat ook van levensbelang. Wat in mijn opvatting echter pas een echt schokkend gegeven is, is dat wij in Europa 40 procent van onze energie verbruiken in gebouwen – aan verwarming, koeling en verlichting – terwijl wij over de technologie beschikken om onze gebouwen zodanig te ontwerpen dat zij vrijwel geen energie verbruiken. Daarom wil ik er bij de Commissie ook op aandringen om uitermate streng te zijn bij haar beoordeling van de richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen volgend jaar – punt 2(c) van de strategische initiatieven. Er zijn twee zaken nodig. Om te beginnen zouden de minimum vereisten voor nieuwe gebouwen moeten worden verscherpt. We moeten zo snel mogelijk naar een “passief huis” of “nulemissie van koolstof”, zonder vereisten voor netto energie. Op dit moment worden er in Europa duizenden passieve huizen gebouwd, maar helaas nog maar in een paar landen en een paar regio’s. Het allerbelangrijkste echter is dat we moeten afkomen van de drempelwaarde van 1000 m en dat we alle gebouwen waarvoor vereisten gelden wat betreft verwarming of koeling binnen de werkingssfeer van de richtlijn moeten brengen. Dat zou inhouden dat alle gebouwen die uitgebreid worden gerenoveerd daarna aan hoge energiemaatstaven zullen voldoen. We zullen niet alleen moeten kijken naar nieuwe gebouwen, maar ook naar de energie die verspild wordt in reeds bestaande gebouwen, aangezien 75 procent van de gebouwen die er op dit moment zijn ook in 2050 nog overeind zullen staan. Leden van het Europees Parlement hebben inmiddels in de Commissie industrie, onderzoek en energie het actieplan van de Commissie besproken betreffende de energiezuinigheid, en naar mijn idee bestaat in het Parlement de politieke wil voor een ingrijpende herziening van de richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Ik hoop dat we erop kunnen vertrouwen dat de Commissie volgend jaar naar voren zal komen met een aantal krachtige voorstellen zodat we deze volstrekt onnodige verspilling van energie in onze gebouwen een halt kunnen toeroepen."@nl3
"Panie przewodniczący! Z zadowoleniem zauważam nacisk położony w programie prac na rok 2008 na znaczenie zrównoważonej europejskiej polityki energetycznej. Przewodniczący Barroso mówił o ekologicznym podejściu w kwestii transportu, co jest oczywiście bardzo istotne. Jednakże uważam, że naprawdę szokujące jest to, że według statystyk 40% energii zużywamy w budynkach (ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie), pomimo że dysponujemy technologią, która pozwoliłaby projektować i konstruować budynki nie wymagające prawie żadnej energii. Dlatego też apeluję do Komisji o radykalizm w ocenie przyszłorocznej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - punkt 2(c) inicjatyw strategicznych. Potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, należy zaostrzyć minimalne wymagania energetyczne dla nowych budynków. Powinniśmy szybko przejść do budowania domów pasywnych, bezemisyjnych, bez żadnych wymagań węglowych. Obecnie w Europie buduje się tysiące takich domów, ale niestety, tylko w niektórych krajach i regionach. Po drugie, co jest znacznie ważniejsze, musimy pozbyć się progu 1 000 m i objąć wymogami dyrektywy wszystkie budynki wymagające ogrzewania lub chłodzenia. Oznacza to, że wysokimi standardami energetycznymi objęte zostałyby wszystkie budynki poddawane renowacji. Musimy przyjrzeć się marnowaniu energii w istniejących budynkach, a nie tylko w nowych, ponieważ 75% budynków, które dziś istnieją, będą nadal stały w 2050 roku. Posłowie do PE omawiali plan działania Komisji w kwestii wydajności energetycznej w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii; wydaje mi się, że w Parlamencie istnieje polityczna wola zasadniczej weryfikacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Mam nadzieję, że możemy liczyć na to, że Komisja w przyszłym roku przedstawi istotne wnioski, tak abyśmy mogli powstrzymać zupełnie niepotrzebne marnowanie energii w naszych budynkach."@pl16
". Senhor Presidente, congratulo-me especialmente com a ênfase que o programa de trabalho para 2008 coloca na importância de uma política energética sustentável para a Europa. O Senhor Presidente Barroso falou sobre a integração de objectivos ambientais no sector dos transportes e claro que isso é vital. Contudo, para mim, o que é realmente chocante são as estatísticas, segundo as quais na Europa usamos 40% da nossa energia em edifícios - em aquecimento, arrefecimento e iluminação - apesar de dispormos da tecnologia para desenhar e conceber os nossos edifícios de modo a não terem praticamente nenhumas necessidades energéticas. Por isso, quero lançar um apelo à Comissão para que seja radical na sua revisão, no próximo ano, da Directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios - a alínea c) do ponto 2 das Iniciativas Estratégicas. São necessárias duas coisas. Em primeiro lugar, que se reforcem os requisitos mínimos de desempenho energético para os edifícios novos. É urgente avançarmos rapidamente para uma norma relativa às chamadas "casas passivas" ou ao "carbono zero", sem necessidades líquidas de energia. Entretanto estão a ser construídas milhares de casas passivas na Europa, mas infelizmente apenas em alguns países e regiões. Em segundo lugar, e ainda mais importante, temos de acabar com o limiar dos 1 000 m e englobar todos os edifícios com necessidades de aquecimento ou de arrefecimento no âmbito da Directiva. Isto significaria que todos os edifícios que beneficiassem de obras de renovação significativas passariam a ter elevados padrões energéticos. Importa analisar o desperdício de energia nos edifícios existentes e não apenas nos edifícios novos, pois 75% dos edifícios actuais ainda cá estarão em 2050. O plano de acção da Comissão sobre eficiência energética está a ser discutido pelos deputados na Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, e parece-me existir no Parlamento a vontade política para proceder a uma revisão radical da Directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios. Espero que possamos contar com algumas propostas firmes da Comissão durante o próximo ano, de modo a podermos travar este desperdício de energia completamente desnecessário nos nossos edifícios."@pt17
"Mr President, I welcome very much the emphasis given in the 2008 work programme to the importance of a sustainable European energy policy. President Barroso spoke out about the greening of the transport sector and, of course, that is vital. However, to my mind, the really shocking statistic is that in Europe we use 40% of our energy in buildings – in heating, cooling and lighting – even though we have the technology to design and engineer our buildings to have virtually no energy requirements at all. Therefore, I want to make a plea to the Commission to be radical in its review of the Energy Performance of Buildings Directive next year – point 2(c) of the Strategic Initiatives. Two things are needed. Firstly, the minimum energy performance requirements for new buildings should be tightened. We need to move very quickly to a passive house or ‘zero carbon’ standard, with no net energy requirement. Thousands of passive houses are now being built in Europe but, unfortunately, only in a few countries and regions. Secondly and most importantly, we need to get rid of the 1 000 m2 threshold and bring all buildings with a heating or cooling requirement within the scope of the Directive. That would mean all buildings undergoing major renovation would be brought up to high energy standards. We have to look at the energy wasted in existing buildings and not just at new buildings, because 75% of the buildings which exist today will still be standing in 2050. MEPs have been discussing the Commission’s action plan on energy efficiency in the Committee on Industry, Research and Energy, and it seems to me that there is the political will in Parliament for a radical revision of the Energy Performance of Buildings Directive. I hope we can count on the Commission to come forward with some strong proposals next year so that we can stop this completely unnecessary wasting of energy in our buildings."@ro18
". Pán predsedajúci, veľmi vítam dôraz, ktorý sa v pláne práce na rok 2008 kladie na význam trvalo udržateľnej európskej energetickej politiky. Predseda Barroso hovoril o „zelenaní“ odvetvia dopravy, a to je, samozrejme, nevyhnutné. Podľa môjho názoru však skutočne šokujú štatistické údaje o tom, že v Európe spotrebujeme 40 % našej energie v budovách (na vykurovanie, klimatizáciu a osvetlenie), aj keď máme technológiu na projektovanie a stavbu našich budov, ktoré by v podstate nemali mať žiadne energetické požiadavky. Preto chcem vyzvať Komisiu, aby radikálne pristúpila k prepracovaniu smernice o energetickej hospodárnosti budov v budúcom roku – čo je odsek 2 písmeno c strategických iniciatív. Dve veci sú nevyhnutné. Po prvé, mali by sa sprísniť minimálne energetické požiadavky na nové budovy. Je nevyhnutné rýchlo prejsť na normu pasívneho domu alebo „nulového uhlíka“ bez čistých energetických požiadaviek. V Európe sa v súčasnosti stavajú tisíce pasívnych domov, žiaľ, len v niektorých krajinách a regiónoch. Po druhé, je nevyhnutné zbaviť sa predovšetkým prahovej hodnoty 1 000 m a zaradiť všetky budovy s požiadavkami na vykurovanie alebo klimatizáciu do oblasti pôsobnosti uvedenej smernice. To by znamenalo, že všetky budovy, ktoré budú zásadne renovované, by boli zosúladené s vysokými energetickými normami. Musíme sa zaoberať energiou vyplytvanou v súčasných budovách, a nielen v nových, pretože 75 % budov, ktoré existujú v súčasnosti, bude stáť aj v roku 2050. Poslanci Európskeho parlamentu rokovali vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku o akčnom pláne Komisie pre energetickú účinnosť a zdá sa mi, že v Parlamente existuje politická vôľa radikálne prepracovať smernicu o energetickej hospodárnosti budov. Dúfam, že môžeme počítať s tým, že Komisia v budúcom roku predloží presvedčivé návrhy, aby sme mohli zastaviť toto úplne zbytočné plytvanie energiou v našich budovách."@sk19
"Gospod predsednik, pozdravljam poudarek, ki ga namenja delovni program 2008 pomenu trajnostne evropske energetske politike. Gospod predsednik Barroso je govoril o okolju prijaznejšem prometnem sektorju, kar je seveda ključno. Vendar menim, da je statistika, po kateri porabimo v Evropi 40 % energije za stavbe, tj. za ogrevanje, hlajenje in osvetljavo, čeprav imamo tehnologijo za načrtovanje in gradnjo stavb, ki sploh nimajo potrebe po energiji, pretresljiva. Zato pozivam Komisijo, da je temeljita pri reviziji direktive o energetski učinkovitosti stavb za naslednje leto – točka 2(c) strateških pobud. Potrebni sta dve stvari. Prvič, treba je poostriti minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti za nove stavbe. Zelo hitro moramo preiti na pasivno hišo ali standard brez ogljika ter brez neto energijske potrebe. Po Evropi se gradi na tisoče pasivnih hiš, vendar na žalost le v nekaj državah in regijah. Drugič in kar je najpomembneje, odpraviti moramo prag 1 000 m in vse stavbe s potrebo po ogrevanju ali hlajenju vključiti v področje uporabe direktive. To bi pomenilo, da bi se za vse stavbe, ki bi se obsežneje obnovile, uvedli visoki standardi na področju energije. Preučiti moramo izgubljeno energijo v obstoječih stavbah in se ne ukvarjati le z novimi stavbami, ker bo 75 % današnjih stavb še vedno stalo leta 2050. Poslanci EP so v odboru za industrijo, raziskave in energetiko razpravljali o akcijskem načrtu Komisije o energetski učinkovitosti, v zvezi s čemer menim, da je v Parlamentu politična volja za temeljito revizijo direktive o energetski učinkovitosti stavb. Upam, da lahko računamo na dobre predloge Komisije naslednje leto, tako da bomo lahko zaustavili to popolnoma nepotrebno izgubljanje energije v naših stavbah."@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar varmt att man i arbetsprogrammet för 2008 lägger så stor vikt vid en hållbar energipolitik för EU. Ordförande José Manuel Barroso talade om ekologiseringen av transportsektorn och detta är naturligtvis mycket viktigt. Det som är verkligt uppseendeväckande är dock enligt min mening att vi i Europa använder 40 procent av vår energi till byggnader – till uppvärmning, kylning och belysning – trots att vi har tekniken att utforma och tillverka byggnader som nästan inte behöver någon energi alls. Jag vädjar därför till kommissionen att vara radikal i sin översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda nästa år – punkt 2 c i de strategiska initiativen. Det behövs två saker. För det första bör minimikraven för nya byggnaders energiprestanda skärpas. Vi måste mycket snabbt övergå till en standard med passiva hus eller nollutsläpp, utan något nettoenergibehov. För närvarande byggs det tusentals passiva hus i Europa, men tyvärr bara i ett fåtal länder och regioner. För det andra, och viktigast av allt, måste vi slopa gränsvärdet på 1 000 m och låta direktivet omfatta samtliga byggnader med uppvärmnings- eller kylningsbehov. Det skulle innebära att samtliga byggnader som blir föremål för omfattande renoveringsarbete skulle uppfylla höga energinormer. Vi måste titta på den energi som förbrukas i befintliga byggnader, inte bara i nya byggnader, med tanke på att 75 procent av dagens befintliga byggnader kommer att finnas kvar år 2050. Europaparlamentets ledamöter har diskuterat kommissionens handlingsplan för energieffektivitet i utskottet för industrifrågor, forskning och energi och jag tycker mig i parlamentet se en politisk vilja att göra en radikal omarbetning av direktivet om byggnaders energiprestanda. Jag hoppas att vi kan räkna med att kommissionen lägger fram kraftfulla förslag nästa år så att vi kan få ett slut på den här fullkomligt onödiga energiförbrukningen i våra byggnader."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,19,16,11,22,7,3,2,10,13,4,21,17,12,8
"Fiona Hall,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph