Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-12-Speech-1-225"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071112.23.1-225"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, adoption of the IFRS 8 standard will enable our companies to use the standard for the current financial year and put an end to uncertainty. The management approach will enable our companies to report publicly, with the same structure used internally, thereby reducing the burden of reporting. Users will have access to information that was previously kept internally. So IFRS 8 is a win for both the companies and the investors. But I have some concerns about the impact assessment that follow a pattern about which I have spoken before. Respondents this time seemed predominantly producers rather than users, and with regard to users there were no questions on comparability. A more pro-active approach may need to be taken with respect to impact assessments generally, and it certainly cannot have helped in this instance if one hoped-for sector of respondents does not have key questions posed. Further, some of the justifications in the report do very little to justify. Indeed, to me they look more like the type of document that is written ahead of meetings in the hope of reaching agreement. I am very British about this and prefer my minutes and responses and reports to look like they were drafted after events. I regret that European companies have been kept waiting for our endorsement of the standard, but Parliament should not be expected to give its assent, on a say-so, without time and proper information to make an assessment. However, I am pleased that there has been an improvement in cooperation recently, and I look forward to that continuing."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, přijetí standardu IFRS 8 našim společnostem umožní, aby používaly standardy pro běžný rok a skoncovaly s nejistotou. Koncepce řízení našim společnostem umožní, aby vykazovaly veřejně, a to ve stejné struktuře, která se používá pro vnitřní potřebu, a tím bude sníženo břemeno spojené s vykazováním. Uživatelé budou mít přístup k informacím, které byla dříve uchovávány interně. Standard IFRS 8 je tak výhrou jak pro společnosti, tak pro investory. Mám však určité obavy spojené s posouzením dopadu, které je podle vzoru, o kterém jsem předtím hovořila. Tentokrát se zdálo, že respondenty jsou v převážné míře zhotovitelé a nikoli uživatelé, a pokud jde o uživatele, nebyly tam žádné otázky zaměřené na srovnatelnost. Je možné, že bude nutno přijmout ve věci posouzení dopadu celkově proaktivnější přístup, a zde zajisté nepomohlo, že jednomu z odvětví důležitých pro posouzení dopadu nebyly položeny žádné klíčové otázky. Dále chci říci, že některá odůvodnění ve zprávě odůvodňují velmi málo. Mně připadají spíše jako ten typ dokumentů, který se sestavuje před jednáními v naději na to, že se podaří dosáhnout dohody. V tomto jsem velmi britská a dávám přednost tomu, aby mé záznamy, odpovědi a zprávy vypadaly, jako že byly sestaveny až po dotčených událostech. Lituji, že evropské společnosti musí čekat, až standard podpoříme, ale nemělo by se očekávat, že Parlament dá souhlas na základě pouhého ujištění, aniž by měl čas a řádní informace na to, aby mohl celou věc projednat. Těší mě však, že nedávno došlo ke zlepšení ve spolupráci, a těším se, že tomu tak bude i nadále."@cs1
"Hr. formand! Vedtagelse af IFRS 8-standarden vil sætte vores selskaber i stand til at bruge standarden i det nuværende regnskabsår og gøre en ende på usikkerheden. Ledelsesmetoden vil gøre det muligt for vores selskaber at fremlægge offentlige regnskaber med samme struktur, som benyttes internt, hvilket reducerer byrden ved at aflægge regnskab. Brugere vil have adgang til oplysninger, der tidligere ikke blev offentliggjort. Så IFRS 8 er en gevinst for både selskaber og investorer. Men jeg har nogle bekymringer om konsekvensanalysen, der følger et mønster, som jeg også tidligere har talt om. Denne gang virkede det, som om der var flere producenter end brugere blandt respondenterne, og hvad angår brugere, var der ingen spørgsmål om sammenlignelighed. Der er måske generelt behov for en mere proaktiv tilgang i forhold til konsekvensanalyser, og det kan bestemt ikke have hjulpet i dette tilfælde, hvis centrale spørgsmål ikke bliver stillet til en gruppe respondenter, man havde håbet på. Desuden gør nogle af begrundelserne i rapporten ikke meget for at begrunde. Faktisk synes jeg mere, de ligner den slags dokumenter, der skrives før et møde i håb om, at man når til enighed. Jeg er meget britisk omkring det her og foretrækker, at mødereferater og svar og rapporter ser ud, som om de er udarbejdet efter begivenhederne. Jeg er ked af, at europæiske selskaber har måttet vente på vores godkendelse af standarden, men man burde ikke forvente Parlamentets godkendelse uden videre og uden tid og passende oplysninger til at bedømme sagen ud fra. Men det glæder mig, at der er sket en forbedring af samarbejdet i den senere tid, og jeg ser frem til, at det fortsætter."@da2
". Herr Präsident! Die Verabschiedung des Standards IFRS 8 wird es unseren Unternehmen ermöglichen, den Standard für das laufende Haushaltsjahr zu verwenden und der Unsicherheit ein Ende zu machen. Durch den „Managementansatz“ können unsere Unternehmen mit der gleichen Struktur, die sie intern nutzen, öffentlich Bericht erstatten und dadurch die Last der Berichterstattung reduzieren. Die Anwender werden Zugang zu Informationen haben, die bisher intern behalten wurden. Insofern ist der IFRS 8 ein Gewinn sowohl für die Unternehmen als auch für die Investoren. Allerdings bereiten mir die Folgenabschätzungen Sorgen, die nach einem Muster ablaufen, über das ich bereits zuvor gesprochen habe. Die Gesprächspartner scheinen diesmal vor allem Erzeuger und nicht Anwender gewesen zu sein, und es gab mit Bezug auf Anwender keine Fragen zur Vergleichbarkeit. Vielleicht muss bei den Folgenabschätzungen allgemein ein noch aktiverer Ansatz gewählt werden, und es kann in diesem Fall nicht sehr hilfreich gewesen sein, dass einer erhofften Gruppe von Befragten keine Schlüsselfragen gestellt wurden. Darüber hinaus begründen einige Rechtfertigungsgründe in dem Bericht herzlich wenig. Tatsächlich scheinen sie mir eher wie ein Dokument, das vor einer Sitzung in der Hoffnung geschrieben wurde, eine Vereinbarung zu erreichen. Ich bin in dieser Hinsicht sehr britisch, und ich ziehe es vor, dass man meinen Aufzeichnungen, Antworten und Berichte ansieht, dass sie nach den Ereignissen entstanden sind. Ich bedauere, dass die europäischen Unternehmen auf unsere Übernahme des Standards warten mussten, aber es sollte nicht vom Parlament verlangt werden, seine Zustimmung zu einer Erlaubnis zu geben, ohne ausreichend Zeit und Informationen zur Bewertung zu haben. Ich freue mich aber, dass sich die Zusammenarbeit in letzter Zeit verbessert hat, und ich hoffe, dass dies so weitergeht."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η υιοθέτηση του προτύπου ΔΠΧΠ 8 θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις μας να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω πρότυπο για το τρέχον δημοσιονομικό έτος και να θέσουν τέρμα στην αβεβαιότητα. Η προσέγγισης «μέσα από τα μάτια της διεύθυνσης» θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις μας να υποβάλλουν δημόσιες εκθέσεις, με την ίδια διάρθρωση που χρησιμοποιείται και εσωτερικά, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση από την υποβολή εκθέσεων. Οι δε χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που προηγουμένως παρέμεναν στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Έτσι, τα ΔΠΧΠ 8 είναι επωφελή και για τις επιχειρήσεις και για τους επενδυτές. Διατηρώ ωστόσο ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την εκτίμηση αντικτύπου που ακολουθούν ένα μοτίβο για το οποίο μίλησα προηγουμένως. Οι ερωτώμενοι αυτή τη φορά φάνηκε ότι ήταν κυρίως παραγωγοί παρά χρήστες, ενώ όσον αφορά τους χρήστες δεν τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τη συγκρισιμότητα. Ίσως να χρειαστεί να υιοθετηθεί μια πιο ενεργή μέθοδος όσον αφορά τις εκτιμήσεις αντικτύπου γενικώς, και δεν μπορεί βεβαίως να θεωρηθεί χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση το γεγονός ότι δεν τέθηκαν καίριες ερωτήσεις σε μια κατηγορία ερωτωμένων για την οποία ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα. Επιπλέον, ορισμένες από τις αιτιολογήσεις στην έκθεση δικαιολογούν ελάχιστα. Μάλιστα, μου δίνουν περισσότερο την εντύπωση ότι πρόκειται για το είδος των εγγράφων που συντάσσονται αμέσως πριν από μια συνεδρίαση με την ελπίδα της επίτευξης συμφωνίας. Τηρώ σε πολύ έντονο βαθμό τη βρετανική στάση σε τέτοια θέματα, και προτιμώ τα πρακτικά, οι απαντήσεις και οι εκθέσεις μου να φαίνεται ότι έχουν συνταχθεί μετά τα γεγονότα. Λυπούμαι που οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να περιμένουν για τόσο μεγάλο διάστημα προκειμένου να επικυρώσουμε τα πρότυπα, όμως δεν πρέπει να απαιτείται από το Κοινοβούλιο να δίνει τη συγκατάθεσή του με το «έτσι θέλω», χωρίς να έχει στη διάθεσή του χρόνο και ικανοποιητικές πληροφορίες για να προβεί στην αναγκαία αξιολόγηση. Είμαι ωστόσο ευτυχής για τη βελτίωση που σημειώθηκε προσφάτως όσον αφορά τη συνεργασία, και προσβλέπω οπωσδήποτε στη συνέχισή της."@el10
"Señor Presidente, la adopción de la norma NIIF 8 va a permitir a nuestras empresas utilizar la norma para el actual ejercicio financiero y poner fin a la incertidumbre. El «enfoque de la dirección» va a permitir a nuestras empresas informar públicamente, con la misma estructura utilizada internamente, reduciendo con ello la carga de informar. Los usuarios tendrán acceso a la información que anteriormente quedaba a nivel interno. Así pues, la NIIF 8 es beneficiosa tanto para las empresas como para los inversores. Pero tengo ciertas inquietudes acerca de la evaluación del impacto que se rige por una pauta de la que he hablado con anterioridad. Quienes han respondido esta vez parecen predominantemente productores, más que usuarios, y con respecto a estos últimos, no había preguntas relativas a la posibilidad de comparación. Tal vez haga falta adoptar un enfoque más activo con relación a las evaluaciones de impacto en general, y desde luego no beneficia en nada en este caso que no se hayan formulado preguntas claves a un esperado sector de interrogados. Además, algunas de las justificaciones en el informe sirven de muy poca justificación. De hecho, para mí se asemejan más al tipo de documento que se redacta antes de las reuniones con la esperanza de alcanzar un acuerdo. Yo soy muy británica en esto y prefiero que mis actas y mis respuestas y mis informes den la imagen de que han sido redactados después de los acontecimientos. Lamento que las empresas europeas hayan tenido que esperar por culpa de nuestro respaldo a la norma, pero no debería esperarse que el Parlamento conceda su aprobación, sobre un borrador, sin tiempo ni información adecuada para proceder a su estudio. No obstante, me complace que se haya producido una mejora de la cooperación en los últimos tiempos y espero que continúe."@es21
"Austatud juhataja, IFRS 8 standardi vastuvõtmine võimaldab meie ettevõtetel kasutada standardit käesoleval majandusaastal ning teeb lõpu ebakindlusele. Juhtkonna seisukohal põhinev lähenemisviis lubab meie ettevõtetel koostada avalikkusele mõeldud raamatupidamisaruanded sama struktuuriga kui ettevõttesiseselt kasutatavad, vähendades sellega aruandekohustuse koormust. Kasutajad pääsevad ligi teabele, mida varasemalt hoiti oma tarbeks. Seega võidavad IFRS 8 standardist nii ettevõtted kui ka investorid. Mul on aga mõned mured seoses mõjuhinnanguga, mis järgib seda joont, millest ma olen varem rääkinud. Vastajad tundusid seekord olema aruannete koostajad, mitte niivõrd nende kasutajad, ning kasutajate seisukohalt ei olnud seal ühtegi küsimust võrreldavuse kohta. Vajalikuks võib osutuda ennetavama lähenemisviisi võtmine seoses mõjuhinnangutega üldiselt ning antud juhul ei tulnud kindlasti kasuks see, kui ühele loodetud vastajate sektorile ei esitata võtmeküsimusi. Lisaks ei põhjendata mõnede aruande põhjendustega suurt midagi. Need näivad mulle lausa dokumendina, mis on koostatud enne kohtumisi lootuses saavutada kokkulepe. Ma olen selles suhtes vägagi inglaslik ja eelistan, et mu protokollid ja vastused ja raportid näevad välja sellised, nagu need oleksid koostatud pärast sündmusi. Mul on kahju, et Euroopa ettevõtted on olnud sunnitud ootama standardi meiepoolset heakskiitmist, kuid parlamendilt ei tohiks nõuda oma nõusoleku andmist suusõnalise selgituse põhjal, ilma et tal oleks aega ja nõuetekohast teavet hinnangu andmiseks. Siiski on mul hea meel, et koostöö on hiljuti paranenud ning ma ootan selle jätkumist."@et5
"Arvoisa puhemies, IFRS 8 -standardin hyväksyminen tarjoaa yrityksillemme mahdollisuuden soveltaa standardia tähän tilikauteen ja panna pisteen epävarmuudelle. ”Johdon lähestymistapa” mahdollistaa sen, että yrityksemme voivat käyttää julkisessa raportoinnissa samaa rakennetta kuin sisäisesti, mikä keventää raportointitaakkaa. Käyttäjille annetaan tietoja, jotka olivat aiemmin vain sisäisiä. Siispä IFRS 8 -standardi hyödyttää sekä yrityksiä että sijoittajia. Olen kuitenkin huolissani vaikutustenarvioinnista, joka seuraa kaavaa, josta olen puhunut aiemmin. Vastaajat olivat tällä kertaa voittopuolisesti tuottajia eivätkä käyttäjiä, eikä käyttäjille esitetty kysymyksiä vertailtavuudesta. Vaikutustenarvioinneissa onkin kenties yleisesti otettava ennakoivampi lähestymistapa, eikä tässä tapauksessa siitä, ettei yhdelle tärkeälle vastaajaryhmälle ole esitetty keskeisiä kysymyksiä, ole varmastikaan ollut hyötyä. Lisäksi jotkin mietinnössä esitetyt perustelut eivät perustele juuri mitään. Minun silmiini ne näyttävät pikemminkin tekstiltä, joka on kirjoitettu ennen kokousta sopimuksen saavuttamisen toivossa. Suhtaudun asiaan briteille tyypillisellä tavalla: haluan pöytäkirjojen, vastausten ja mietintöjen näyttävän siltä, että ne on laadittu kokousten jälkeen. Olen pahoillani siitä, että eurooppalaiset yhtiöt ovat joutuneet odottamaan standardin hyväksymistä, mutta parlamentin ei pitäisi odottaa antavan suostumustaan ilman, että se on saanut riittävästi aikaa ja tietoa voidakseen arvioida asiaa. Olen kuitenkin iloinen siitä, että yhteistyössä on tapahtunut hiljattain kehitystä, ja odotan sen jatkuvan."@fi7
"Monsieur le Président, l'adoption de l'IFRS 8 permettra à nos sociétés d'utiliser la norme pour l'exercice actuel et de mettre un terme à l'incertitude. L'approche de gestion permettra à nos sociétés de rendre compte publiquement, avec la même structure que celle utilisée en interne, réduisant ainsi le poids du rapport. Les utilisateurs pourront accéder aux informations qui auparavant étaient conservées en interne. L'IFRS 8 est donc une victoire pour les entreprises comme pour les investisseurs. Mais j'ai quelques inquiétudes concernant l'évaluation des incidences qui suit un modèle dont l'ai parlé précédemment. Cette fois, les personnes interrogées semblent être principalement des producteurs plutôt que des utilisateurs, et s'agissant de ces derniers, on ne trouvait aucune question sur la comparabilité. Une approche plus proactive devra peut-être être prise en compte en ce qui concerne les évaluations des incidences en général, et cela n'a certainement servi à rien dans ce cas-ci si des questions clés n’ont pas été posées à un groupe de répondants escompté. En outre, certaines justifications du rapport ont du mal à se justifier. En effet, selon moi, elles ressemblent plus au type de document qu'on écrit avant une réunion dans l'espoir de parvenir à un accord. Je réagis à cela de manière très britannique et je préfère que mes procès-verbaux, mes réponses et mes rapports aient l'air d'avoir été rédigés après les événements. Je regrette que les entreprises européennes aient dû attendre l'approbation de la norme, mais il ne faut pas attendre du Parlement qu’il donne son avis parce qu’on lui en donne la permission, sans délai ni informations adéquates permettant de procéder à une évaluation. Toutefois, je suis ravie d'observer une récente amélioration dans la collaboration, et j'espère que cela va continuer."@fr8
"Elnök úr! Az IFRS 8 szabvány elfogadása lehetővé teszi majd vállalataink számára, hogy a jelenlegi pénzügyi évre is alkalmazzák azt, és véget vessenek a bizonytalanságnak. Az irányítási megközelítés lehetővé teszi vállalataink számára a belső használatú rendszerrel azonos szerkezetű nyilvános beszámolók készítését, csökkentve ezáltal a jelentéstételi terheket. A felhasználók hozzájutnak majd a korábban belső körökben tartott információkhoz. Így az IFRS 8-cal mind a vállalatok, mind pedig a befektetők nyernek. Ugyanakkor fenntartásaim vannak azzal a hatástanulmánnyal kapcsolatban, amely az általam már említett felépítést követi. Úgy tűnik, ez alkalommal a válaszadók többsége a szolgáltatók, és nem a felhasználók közül került ki, és a felhasználókat illetően nem volt az összehasonlíthatóságról szóló kérdés. A hatástanulmányoknál általában proaktívabb megközelítésre van szükség, ebben az esetben pedig biztosan nem sokat ért, ha egyszer a válaszadók egyik fontos csoportjának nem teszünk fel kulcskérdéseket. Továbbá a jelentés néhány igazoló állítása igen keveset igazol. Számomra valójában inkább olyan dokumentumnak tűnik, amilyenek a megállapodás reményében íródnak a találkozók előtt. Ezzel kapcsolatban nagyon brit vagyok, és szeretem, ha a jegyzőkönyveim és a jelentéseim úgy néznek ki, mintha az események után készültek volna. Sajnálom, hogy az európai vállalatoknak ennyit kellett várniuk a szabvány jóváhagyására, a Parlamenttől azonban nem várható el, hogy csak úgy bemondásra beleegyezését adja, anélkül, hogy elég idő és információ állna rendelkezésére az értékeléshez. Ugyanakkor örömmel tölt el, hogy a közelmúltban javulás tapasztalható az együttműködésben, és számítok rá, hogy ez a jövőben is folytatódik."@hu11
"Signor Presidente, l’adozione degli IFRS 8 consentirà alle nostre imprese di utilizzarli per l’attuale esercizio finanziario, ponendo fine all’incertezza. L’approccio del consentirà alle nostre imprese di fornire rendiconti pubblici con la stessa struttura utilizzata internamente, riducendo così l’onere della rendicontazione. Gli utenti avranno accesso alle informazioni che in precedenza restavano interne. Quindi, gli IFRS 8 sono un vantaggio per le imprese e per gli investitori. Ma ho qualche preoccupazione in merito alla valutazione d’impatto, che segue un modello di cui ho parlato prima. Questa volta gli intervistati sono sembrati in prevalenza produttori, piuttosto che utilizzatori, e per quanto riguarda questi ultimi non si sono poste domande sulla comparabilità. Probabilmente occorrerebbe adottare un approccio più proattivo riguardo alle valutazioni d’impatto in generale, e certamente non è stato questo il caso, se non si sono poste domande chiave ad un settore di intervistati auspicato. Inoltre, alcune delle motivazioni nella relazione offrono poche giustificazioni. In realtà, mi sembrano più il tipo di documento che si scrive in vista di una riunione nella speranza di arrivare ad un accordo. Da questo punto di vista sono molto britannica e preferisco che i miei appunti, le mie risposte e relazioni sembrino scritte dopo che le cose sono successe. Mi dispiace che le società europee abbiano dovuto aspettare la nostra approvazione dei principi contabili, ma non ci si dovrebbe aspettare che il Parlamento dia il suo consenso senza documentarsi, senza disporre del tempo e di informazioni adeguate per effettuare una valutazione. Tuttavia, mi compiaccio del recente miglioramento nella cooperazione e mi auguro che continui."@it12
"Gerb. Pirmininke, 8 TFAS priėmimas leis mūsų įmonėms naudoti standartą einamiesiems finansiniams metams ir užkirs kelią neaiškumams. Valdymo metodas leis mūsų įmonėms viešai skelbtis pagal tą pačią viduje naudojamą struktūrą, taip sumažinant skelbimo naštą. Vartotojai turės prieigą prie informacijos, kuri anksčiau buvo saugoma viduje. Taigi 8 TFAS yra laimėjimas įmonėms ir investuotojams. Bet man kelia rūpestį poveikio vertinimas, kuris atitinka modelį, apie kurį kalbėjau anksčiau. Šį kartą respondentų daugumą sudarė gamintojai, o ne vartotojai, ir kalbant apie vartotojus, nebuvo jokių klausimų dėl palyginimo. Galbūt reikia užimti aktyvesnę poziciją apskritai dėl poveikio vertinimų ir, tikrai, šiuo atveju ji negalėjo būti naudingas, jeigu apklausiant respondentų sektorių nebuvo iškeltas pagrindinis klausimas. Be to, kai kuriais pranešimo pagrindimais labai mažai pagrindžiama. Iš tikrųjų, man jie atrodo kaip dokumentas, kuris parengtas prieš pat susitikimus tikintis pasiekti susitarimą. Palaikau Britanijos poziciją ir mėgstu, kad mano protokolai ir atsakymai, ir pranešimai atrodytų kaip parengti po įvykių. Apgailestauju, kad Europos įmonės buvo priverstos laukti standarto patvirtinimo, bet nereikia tikėtis, kad Parlamentas suteiks savo pritarimą, sakydamas: „na“, bet neskirdamas laiko ir neišanalizavęs tinkamos informacijos, kad padarytų vertinimą. Tačiau, esu patenkintas dėl dabartinio geresnio bendradarbiavimo ir tikiuosi, kad taip bus ir toliau."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, SFPS 8 pieņemšana ļaus mūsu uzņēmumiem šo standartu izmantot attiecībā uz pašreizējo finanšu gadu un pielikt punktu nenoteiktībai. Pārvaldības pieeja ļaus mūsu uzņēmumiem ziņojumus iesniegt publiski, saglabājot to pašu struktūru, ko viņi izmantoja iekšējā sistēmā, tādējādi atvieglojot ziņojumu iesniegšanu. Standarta izmantotājiem būs pieejama informācija, kas pirms tam tika glabāta iekšējā sistēmā. Tādējādi no SFPS 8 ieviešanas iegūs gan uzņēmumi, gan investori. Tomēr man ir zināmas bažas par ietekmes novērtējumu atbilstīgi modelim, par kuru jau runāju iepriekš. Šoreiz respondenti, šķiet, vairāk bija ražotāji, nevis lietotāji, un attiecībā uz lietotājiem neradās nekādi jautājumi par salīdzināmību. Attiecībā uz ietekmes novērtējumiem vispār jāieņem aktīvāka nostāja, bet, protams, šajā gadījumā tas nebūtu līdzējis, jo viens cerīgs respondentu sektors nelika ierosināt pamatjautājumus. Turklāt daži ziņojumā sniegtie pamatojumi ļoti maz ko paskaidro. Man šis dokuments patiešām šķiet tāds, kas sagatavots jau pirms sanāksmēm cerībā panākt vienošanos. Man šajā jautājumā ir britiem raksturīga nostāja - labāk izvēlos, lai mani protokoli, atbildes un ziņojumi izskatās tādi, kas sagatavoti pēc attiecīgajiem notikumiem. Ar nožēlu jāsaka, ka Eiropas uzņēmumiem joprojām jāgaida uz šī standarta apstiprināšanu, bet nevajadzētu gaidīt, lai Parlaments sniegtu savu piekrišanu, nenosakot precīzu termiņu un neparedzot atbilstīgu informāciju, lai sagatavotu šādu novērtējumu. Tomēr man ir gandarījums, ka nesen ir veikti uzlabojumi attiecībā uz sadarbību, un es ceru, ka šāda virzība tiks saglabāta arī turpmāk."@lv13
"Mr President, adoption of the IFRS 8 standard will enable our companies to use the standard for the current financial year and put an end to uncertainty. The management approach will enable our companies to report publicly, with the same structure used internally, thereby reducing the burden of reporting. Users will have access to information that was previously kept internally. So IFRS 8 is a win for both the companies and the investors. But I have some concerns about the impact assessment that follow a pattern about which I have spoken before. Respondents this time seemed predominantly producers rather than users, and with regard to users there were no questions on comparability. A more pro-active approach may need to be taken with respect to impact assessments generally, and it certainly cannot have helped in this instance if one hoped-for sector of respondents does not have key questions posed. Further, some of the justifications in the report do very little to justify. Indeed, to me they look more like the type of document that is written ahead of meetings in the hope of reaching agreement. I am very British about this and prefer my minutes and responses and reports to look like they were drafted after events. I regret that European companies have been kept waiting for our endorsement of the standard, but Parliament should not be expected to give its assent, on a say-so, without time and proper information to make an assessment. However, I am pleased that there has been an improvement in cooperation recently, and I look forward to that continuing."@mt15
".− Voorzitter, de IFRS 8-standaard kan door onze bedrijven gebruikt worden als standaard voor het lopende boekjaar en een einde maken aan de onzekerheid. Dankzij de managementbenadering zullen onze bedrijven openbare verslagen kunnen publiceren met dezelfde structuur die intern gebruikt wordt, waardoor de rapportagelast vermindert. Gebruikers krijgen toegang tot informatie die tot nu toe intern gehouden werd. De IFRS 8 is dus een vooruitgang voor zowel bedrijven als investeerders. Ik heb echter enige zorg omtrent de effectbeoordeling, die overeenkomt met waarover ik eerder gesproken heb. De respondenten zijn deze keer voornamelijk producenten en niet gebruikers en voor gebruikers waren er geen vragen over vergelijkbaarheid. Er moet wellicht een proactievere aanpak gehanteerd worden met betrekking tot effectbeoordelingen in zijn algemeenheid en het zal in dit geval zeker niet geholpen hebben, dat de belangrijkste vragen niet aan een van de gewenste respondentgroepen gesteld zijn. Verder vormen enkele van de verantwoordingen in het verslag geen echte verantwoording. Ik vind het er zelfs meer naar uitzien dat deze documenten vooraf geschreven zijn in de hoop dat er op de vergadering een overeenkomst bereikt kan worden. Ik ben daar erg Brits in en ik heb liever dat mijn notulen en antwoorden en verslagen eruit zien alsof ze na de gebeurtenis zijn opgesteld. Ik betreur het dat de Europese bedrijven hebben moeten wachten op onze steun voor de standaard, maar het kan niet zo zijn dat het Parlement op goed vertrouwen zijn instemming moet geven, zonder dat er de tijd en de juiste informatie is om een goede afweging te maken. Ik ben echter blij dat er de laatste tijd een betere samenwerking is en ik hoop dat dat zo doorgaat."@nl3
"Panie przewodniczący! Przyjęcie standardu MSSF 8 pozwoli naszym przedsiębiorstwom skorzystać ze standardu w sprawozdaniach za bieżący rok finansowy i położy kres niepewności. Podejście zarządcze pozwoli naszym spółkom na sprawozdawczość publiczną, przy wewnętrznym wykorzystaniu tej samej struktury, przez co zmniejszy się ciężar związany z obowiązkiem sprawozdawczym. Użytkownicy uzyskają dostęp do informacji, które do tej pory dostępne były jedynie wewnętrznie. Zatem MSSF 8 przynosi korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla inwestorów. Niepokoi mnie jednak ocena wpływu, która odbywa się według schematu, o którym wspominałam już wcześniej. Tym razem respondentami byli w większości producenci aniżeli użytkownicy, a jeśli chodzi o użytkowników, nie było pytań dotyczących porównywalności. Być może trzeba będzie przyjąć ogólnie bardziej proaktywne podejście do ocen wpływu, a z pewnością nie mogło pomóc w tym przypadku to, że jednej części respondentów nie zadano kluczowych pytań. Ponadto, niektóre uzasadnienia w sprawozdaniu niewiele mają wspólnego z uzasadnieniem. W rzeczywistości dla mnie wygląda to na taki typ dokumentu, który przygotowuje się przed spotkaniem w nadziei na osiągnięcie porozumienia. Jestem w tym względzie bardzo brytyjska i wolę, by moje protokoły, odpowiedzi i sprawozdania wyglądały jak sporządzone już po wystąpieniu danego wydarzenia. Żałuję, że europejskie przedsiębiorstwa zmuszone były czekać na zatwierdzenie przez nas standardu, ale nie należy oczekiwać, że Parlament wyda swoją zgodę tylko dlatego, że ktoś mówi, iż tak trzeba, nie mając czasu i odpowiednich informacji do przeprowadzenia oceny. Niemniej jestem zadowolona, że ostatnio nastąpiła poprawa we współpracy i mam nadzieję, że będzie ona kontynuowana."@pl16
"Senhor Presidente, a adopção da norma IFRS 8 permitirá às nossas empresas usá-la no presente exercício e pôr fim à incerteza. A abordagem de gestão permitirá às nossas empresas fazer relatórios públicos com a mesma estrutura usada internamente, reduzindo assim o peso dos relatórios. Os utilizadores terão acesso a informação que anteriormente era apenas para uso interno. Por isso, a IFRS 8 é um melhoramento para as empresas e para os investidores. Mas tenho algumas preocupações sobre a avaliação de impacto que se segue a um padrão de que falei anteriormente. Os que responderam desta vez pareceram ser predominantemente produtores e não utilizadores, e relativamente aos utilizadores não houve perguntas sobre equivalência. Podemos precisar de usar uma abordagem mais pro-activa relativamente às avaliações de impacto no geral, e certamente não pode ter ajudado, neste caso, que um sector interessante dos inquiridos não tenha sido questionado sobre questões fundamentais. Além do mais, algumas das justificações do relatório justificam muito pouco. Na verdade, a mim parecem-me muito mais o tipo de documento que é escrito antes das reuniões na esperança de se chegar a um acordo. Sou muito britânica nisto e prefiro que as minhas minutas, respostas e relatórios pareçam ter sido elaboradas depois dos acontecimentos. Lamento que as empresas europeias tenham tido de esperar pela nossa aprovação da norma, mas não se deve esperar que o Parlamento dê a sua concordância numa base de ouvir dizer, sem ter tempo e informação conveniente para fazer uma avaliação. Contudo, estou satisfeita pela recente melhoria de cooperação, e espero que assim continue."@pt17
"Mr President, adoption of the IFRS 8 standard will enable our companies to use the standard for the current financial year and put an end to uncertainty. The management approach will enable our companies to report publicly, with the same structure used internally, thereby reducing the burden of reporting. Users will have access to information that was previously kept internally. So IFRS 8 is a win for both the companies and the investors. But I have some concerns about the impact assessment that follow a pattern about which I have spoken before. Respondents this time seemed predominantly producers rather than users, and with regard to users there were no questions on comparability. A more pro-active approach may need to be taken with respect to impact assessments generally, and it certainly cannot have helped in this instance if one hoped-for sector of respondents does not have key questions posed. Further, some of the justifications in the report do very little to justify. Indeed, to me they look more like the type of document that is written ahead of meetings in the hope of reaching agreement. I am very British about this and prefer my minutes and responses and reports to look like they were drafted after events. I regret that European companies have been kept waiting for our endorsement of the standard, but Parliament should not be expected to give its assent, on a say-so, without time and proper information to make an assessment. However, I am pleased that there has been an improvement in cooperation recently, and I look forward to that continuing."@ro18
"Pán predsedajúci, prijatie štandardu IFRS 8 našim spoločnostiam umožní, aby používali štandardy pre bežný rok a skoncovali s neistotou. Koncepcia riadenia našim spoločnostiam umožní, aby vykazovali verejne, a to v rovnakej štruktúre, aká sa používa pre vnútornú potrebu, a tým bude znížené bremeno spojené s vykazovaním. Užívatelia budú mať prístup k informáciám, ktoré boli predtým uchovávané interne. Štandard IFRS 8 je tak výhrou pre spoločnosti, ako aj pre investorov. Mám však určité obavy spojené s hodntoením vplyvu, ktoré je podľa vzoru, o ktorom som predtým hovorila. Tentoraz sa zdalo, že respondenti sú v prevažnej miere tvorcovia a nie užívatelia, a pokiaľ ide o užívateľov, neboli tam žiadne otázky zamerané na porovnateľnosť. Je možné, že bude nutné prijať vo veci hodnotenia vplyvu celkove aktívnejší prístup, a tu určite nepomohlo, že jednému z odvetví dôležitých pre hodnotenie vplyvu neboli položené žiadne kľúčové otázky. Ďalej chcem povedať, že niektoré odôvodnenia v správe odôvodňujú veľmi málo. Mne pripadajú skôr ako ten typ dokumentov, ktoré sa zostavujú pred rokovaniami s nádejou na to, že sa podarí dosiahnuť dohodu. V tomto som veľmi britská a dávam prednosť tomu, aby moje záznamy, odpovede a správy vyzerali tak, ako keby boli zostavené až po predmetných udalostiach. Ľutujem, že európske spoločnosti musia čakať, až štandard podporíme, ale nemalo by sa očakávať, že Parlament dá súhlas na základe prostého uistenia bez toho, aby mal čas a riadne informácie na to, aby mohol celú vec prerokovať. Teší ma však, že nedávno nastalo zlepšenie v spolupráci, a teším sa, že to tak bude aj naďalej."@sk19
"Gospod predsednik, sprejetje standarda MSRP 8 bo našim podjetjem omogočilo uporabo standarda za tekoče proračunsko leto in končalo negotovost. Upravljavski pristop bo podjetjem omogočil javno poročanje, z enako strukturo kot za poročanje znotraj podjetja, in s tem zmanjšal breme poročanja. Uporabniki bodo imeli dostop do informacij, ki so se prej ohranjale le znotraj podjetja. Torej je MSRP 8 uspeh za podjetja in vlagatelje. Vendar sem zaskrbljena zaradi ocene učinka, ki upošteva vzorec o katerem sem prej govorila. Tokrat so med vprašanimi prevladovali proizvajalci in ne uporabniki, pri čemer v zvezi z uporabniki ni bilo vprašanj o primerljivosti. Uporabiti bo treba bolj proaktiven pristop v zvezi z ocenami učinka na splošno in v tem primeru gotovo ni pomagalo, če je kdo upal, da v sektorju vprašanih ni sproženih ključnih vprašanj. Razen tega so nekatere obrazložitve v poročilu zelo skromne. Pravzaprav je to po mojem mnenju take vrste dokument, ki se napiše pred srečanji z upanjem, da se doseže sporazum. V zvezi s tem sem zelo britanska in želim, da imajo zapisniki, odgovori in poročila tako obliko, kot da so bili oblikovani po dogodku. Obžalujem, da so morala evropska podjetja čakati na naše sprejetje standarda, vendar od Parlamenta ni mogoče pričakovati privolitve le po navodilu, brez dovolj časa in ustreznih informacij za oceno. Vendar sem zadovoljna, da se je sodelovanje nedavno izboljšalo, in se veselim nadaljevanja tega."@sl20
"Herr talman! Ett antagande av IFRS 8-standard gör det möjligt för våra företag att använda standarden för det aktuella budgetåret och göra slut på osäkerheten. Förvaltningssättet gör det möjligt för våra företag att rapportera offentligt med samma struktur som används vid intern rapportering och därmed minskar rapporteringsbördan. Användare kommer att få tillgång till information som tidigare fanns för internt bruk. IFRS 8 gynnar därför både företag och investerare. Men jag är bekymrad över konsekvensbedömningen som följer ett mönster som jag tidigare talat om. De svarande verkade denna gången till övervägande del vara producenter snarare än användare, och när det gällde användare fanns det inga frågor om jämförbarhet. En aktivare strategi kanske behöver vidtas när det gäller konsekvensbedömningar i allmänhet, och det kan säkerligen inte ha varit till någon hjälp här att inga nyckelfrågor ställdes till en viktig sektor av svarande. Vissa av motiven i rapporten ger dessutom ett svagt intryck. Jag tycker att rapporten mer liknar den typ av dokument som man skriver före möten i hopp om att nå en överenskommelse. Jag är väldigt brittisk när det gäller detta och föredrar att anteckningar, gensvar och rapporter ser ut som om de skrivits efter det att händelserna ägt rum. Jag beklagar att europeiska företag har fått vänta på vårt godkännande av standarden, men Europaparlamentet kan inte förväntas ge sin tillåtelse utan att först ha fått tid och ordentlig information för att kunna göra en bedömning. Det gläder mig dock att samarbetet har förbättrats nyligen, och jag ser fram emot att det fortsätter så."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sharon Bowles,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph