Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-12-Speech-1-224"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071112.23.1-224"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Der IFRS-8-Prozess ist symptomatisch dafür, wo wir heute bei der Umsetzung, beim Prozess bei IFRS in Europa stehen. Ich möchte denjenigen, die möglicherweise dem Parlament immer das Gegenteil unterstellen, vorab klipp und klar sagen: Die Mehrheit des Europäischen Parlaments ist für IFRS, ist für einen globalen Standard und ist dafür, dass dies alles in eine gemeinsame richtige Richtung geht. Wir sollten gerade diesen Prozess zu IFRS auch diesbezüglich untersuchen, ob er, wie er heute ist, richtig ist, wenn das Europäische Parlament kurzfristig von der Kommission einen Standard vorgelegt bekommt, wenn von der Kommission und der Industrie erwartet wird, diesen relativ schnell zu implementieren, der Druck durch die Industrie immer größer wird, und denjenigen, die dafür verantwortlich sind, sich gegenüber den Bürgern vor Ort darüber zu rechtfertigen, eigentlich keine Chance gegeben wird, sich hierzu eine Meinung zu bilden. Die Kommission hat dann eine entsprechende Phase vorgegeben, aber wir werden klipp und klar darüber reden müssen, was jetzt passiert ist. Weil das, was jetzt passiert ist, ist, dass sich die Implementierungsphase im Nachhinein verschiebt. Um dies künftig zu verhindern, ist es dringend notwendig, dass die gesetzgeberischen Institutionen wie das Europäische Parlament rechtzeitig über die Arbeiten informiert werden. Ich begrüße das, was letzte Woche von der Kommission verlautbart wurde, mit der SSI, mit den Japanern, mit IOSCO. Was letzte Woche von der IFRS-Organisation entsprechend präsentiert wurde — sich selber eine zu geben —, ist ein richtiger, aber längst überfälliger Schritt zu einer entsprechenden Legitimation und und wir werden als Europäisches Parlament sehr genau darauf achten, dass die demokratischen Spielregeln eingehalten werden. Das heißt nicht, dass wir als Parlament unmittelbar beteiligt sein müssen. Aber nur wenn der Prozess stimmt, können wir künftig bei den weiteren Implementierungen, bei jedem einzelnen Standard — und wir werden bei jedem einzelnen Standard künftig gefragt werden — für einen optimierten Prozess sorgen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Pane předsedající, pane komisaři, proces přijímání standardu IFRS 8 je symptomaticky ukazuje, kde dnes v Evropě jsme s prováděním a schvalováním standardů IFRS. Rád bych hned na počátku velmi jasně řekl těm, kdo možná vždy považují za samozřejmé opak toho, co Parlament, že většina Evropského parlamentu podporuje IFRS, podporuje celosvětový standard a chce v této věci jít tímto směrem, který je správný. Měli bychom se podívat na proces schvalování standardu IFRS, a to zejména z toho hlediska, zda je nyní všechno v pořádku. Komise Parlamentu spolu se standardem předloží krátké vysvětlení, Komise a aplikační sféra chtějí standard zavést poměrně rychle, tlak ze strany aplikační sféry je stále silnější a ti, kteří to musí odůvodnit občanům, ani nedostanou příležitost utvořit si na věc názor. Komise nařídila přiměřenou fázi, ale teď si budeme muset vážně popovídat o tom, co se stalo, protože prováděcí fáze je teď se zpětnou platností odložena. Aby se toto už v budoucnosti neopakovalo, je naprosto důležité, aby instituce legislativního procesu, jako je Evropský parlament, byly o práci informovány včas. Minulý týden jsem uvítal oznámení Komise o organizaci SSI, Japoncích a Mezinárodní organizaci komisí pro cenné papíry (IOSCO). Co tehdy prezentovala organizace IFRS – pokud jde o její vlastní řízení – je správný, ale velmi opožděný krok k přiměřené legitimizaci a řízení. Evropský parlament musí věnovat obzvláštní pozornost tomu, zda jsou dodržována demokratická pravidla hry. To neznamená, že musí být Evropský parlament přímo zapojen, ale pouze bude-li proces pracovat správně, budeme moci zaručit, že poběží dobře i v budoucnu, až budou zaváděny jednotlivé standardy – a v budoucnu bychom měli být konzultováni ve věci každého jednotlivého standardu."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! IFRS-8-processen er symptomatisk for, hvor vi står i dag, når det gælder gennemførelsen, endorsement, af IFRS i Europa. Til dem, der muligvis altid vil påstå det modsatte om parlamentet, vil jeg klart og tydeligt sige, at flertallet i Europa-Parlamentet er for IFRS, for en global standard og for, at dette alt sammen går i en fælles rigtig retning. Vi bør netop også undersøge denne proces om IFRS for, om den er rigtig, som den er i dag, når Europa-Parlamentet om kort tid får forelagt en standard af Kommissionen, når det af Kommissionen og industrien forventes, at denne implementeres relativt hurtigt, når presset fra industrien bliver stadig større, og når de, der er ansvarlige for den og skal stå til regnskab over for borgerne lokalt, egentlig ikke får nogen chance for at danne sig en mening om den. Kommissionen har så fastsat en tilsvarende fase, men vi bliver nødt til at tale om, hvad der nu er sket. For nu er implementeringsfasen efterfølgende blevet udskudt. For fremover at forhindre dette er det absolut nødvendigt, at de lovgivende institutioner som Europa-Parlamentet informeres rettidigt om arbejdet. Jeg glæder mig over det, der i sidste uge forlød fra Kommissionen, om SSI, japanerne, IOSCO. Det IFRS-organisationen bekendtgjorde i sidste uge - om at sørger for egen governance - er et rigtigt skridt, som for længst burde være taget, i retning af tilsvarende legitimering og governance, og vi som Europa-Parlament vil nøje overvåge, at de demokratiske spilleregler overholdes. Det betyder ikke, at vi som parlament skal være involveret direkte. Men kun når processen er i orden, kan vi ved fremtidige implementeringer, ved hver enkelt standard, sørge for en optimal proces, og vi vil fremover blive spurgt ved hver enkelt standard."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η διαδικασία των ΔΠΧΠ 8 είναι χαρακτηριστική της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά την εφαρμογή, την επικύρωση, των ΔΠΧΠ στην Ευρώπη. Θέλω να επισημάνω εξαρχής με μεγάλη σαφήνεια, σε όσους ίσως υποθέτουν πάντα το αντίθετο για το Κοινοβούλιο, ότι η πλειονότητα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τάσσεται υπέρ των ΔΠΧΠ, των παγκοσμίων προτύπων, καθώς και της εφαρμογής της ίδιας μεθόδου εν προκειμένω, της ορθής μεθόδου. Οφείλουμε να εξετάσουμε αυτή τη διαδικασία των ΔΠΧΠ, ειδικότερα σε σχέση με το εάν παρουσιάζει τυχόν αδυναμίες ή προβλήματα επί του παρόντος: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδόν χωρίς προειδοποίηση ένα πρότυπο, η Επιτροπή και η βιομηχανία καλούνται να το εφαρμόσουν σχετικά γρήγορα, η πίεση από την πλευρά της βιομηχανίας γίνεται εντονότερη και ισχυρότερη, και όσοι έχουν υποχρέωση να το δικαιολογήσουν πρακτικά στους πολίτες δεν έχουν την παραμικρή ευκαιρία να σχηματίσουν άποψη επ’ αυτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε μια κατάλληλη φάση, όμως πρέπει να μιλήσουμε ευθέως γι’ αυτό που έχει συμβεί εν προκειμένω, καθόσον η φάση της υλοποίησης αναβάλλεται πλέον αναδρομικά. Προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο και στο μέλλον, είναι ζωτικής σημασίας να ενημερώνονται εγκαίρως για τέτοια ζητήματα τα νομοθετικά όργανα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρετίζω την ανακοίνωση, την περασμένη εβδομάδα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την SSI, τους Ιάπωνες και τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO). Αυτό που παρουσίασε στη συνέχεια ο Οργανισμός ΔΠΧΠ –όσον αφορά τη διακυβέρνησή του– ήταν ένα σωστό, αλλά προ πολλού καθυστερημένο βήμα προόδου για την ενδεδειγμένη νομιμοποίηση και διακυβέρνηση. Εμείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον τηρούνται οι δημοκρατικοί κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναμιχθεί άμεσα, όμως μόνο αν η διαδικασία λειτουργεί σωστά θα είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί με τον βέλτιστο τρόπο στο μέλλον κατά την εφαρμογή των επιμέρους προτύπων – και στο μέλλον θα πραγματοποιείται διαβούλευση μαζί μας για κάθε επιμέρους πρότυπο."@el10
". – Mr President, Commissioner, the IFRS 8 process is symptomatic of where we stand today with regard to implementation, endorsement, of IFRS in Europe. I should like to say very clearly from the outset, to those who perhaps always assume the opposite of Parliament, that the majority of the European Parliament is in favour of IFRS, of a global standard, and of taking the same course on this, the right course. We ought to examine this IFRS process, in particular, in relation to whether all is well with it at the moment: the Commission presents the European Parliament with a standard at short notice, the Commission and industry are expected to implement it relatively quickly, pressure from industry gets stronger and stronger, and those who have the duty of justifying it to citizens on the ground are not given any opportunity to form an opinion on it. The Commission has prescribed an appropriate phase, but we are going to have to do some straight talking about what has happened now, as the implementation phase is now being postponed retrospectively. To avoid this happening in future it is vital that the legislative institutions, such as the European Parliament, are informed about the work in good time. I welcome the announcement last week by the Commission, with the SSI, the Japanese and IOSCO. What the IFRS organisation then presented – regarding providing its own governance – is a correct, but long-overdue step towards appropriate legitimisation and governance. We, the European Parliament, shall pay particular attention to whether democratic rules of play are observed. That does not mean that the European Parliament must be directly involved, but only if the process is working correctly shall we be able to ensure that it operates optimally in future when each individual standard is implemented – and in future we shall be consulted about each individual standard."@en4
". – Señor Presidente, Comisario, el proceso NIIF 8 es sintomático del punto en el que nos encontramos actualmente en relación con la aplicación y la ratificación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Europa. Quisiera decir muy claramente desde el principio a aquéllos que siempre entienden lo contrario del Parlamento, que la mayoría del Parlamento Europeo está a favor de las NIIF, de un sistema de normas mundiales y de seguir un mismo camino en este tema, el camino correcto. Deberíamos revisar el proceso de las NIIF, en particular para comprobar si todo está funcionando bien actualmente: la Comisión presenta al Parlamento Europeo una norma con poca antelación, se espera que la Comisión y la industria la apliquen con relativa rapidez, la presión de la industria es cada vez mayor, y no se da la oportunidad de formarse una opinión a las personas encargadas de presentar una justificación ante los ciudadanos. La Comisión ha recomendado una adecuada introducción gradual, pero vamos a tener que hablar francamente sobre lo que ha ocurrido ahora, ya que la fase de aplicación está siendo pospuesta retrospectivamente. Para evitar que vuelva a suceder en el futuro, es vital que las instituciones legislativas, como el Parlamento Europeo, estén informadas puntualmente sobre la marcha del trabajo. Recibo con agrado el anuncio hecho la semana pasada por la Comisión, junto a SSI, la autoridad japonesa y la OICV. Lo que presentó entonces la organización de las NIIF —respecto a gestionar su propio gobierno— es un paso correcto, pero que debería haberse dado mucho antes, hacia una legitimación y un gobierno apropiados. Nosotros, el Parlamento Europeo, debemos prestar especial atención a verificar si se están cumpliendo las reglas del juego democrático. Esto no significa que el Parlamento Europeo deba involucrarse directamente, pero sólo podremos garantizar la buena marcha del proceso en el futuro, cuando se apliquen todas las normas, si el proceso funciona correctamente; en el futuro, se nos consultará acerca de cada una de las normas."@es21
". – Austatud juhataja, volinik, IFRS 8 standardi protsess näitab, kus me täna seoses IFRS 8 standardi rakendamisega ja heakskiitmisega Euroopas oleme. Ma tahaksin kohe alguses öelda väga selgelt neile, kes võib-olla parlamendilt alati vastupidist eeldavad, et suurem osa Euroopa Parlamendist pooldab IFRSi, ülemaailmset standardit, ja selles suhtes sama suuna võtmist – õige suuna. Me peaksime kõnealust IFRSi menetlust uurima eelkõige selle koha pealt, kas kõik on hetkel korras: komisjon esitab standardi Euroopa Parlamendile lühikese etteteatamisega, komisjon ja tööstusharu peaksid selle suhteliselt kiiresti rakendama, tööstusharu surve järjest tugevneb, ning neile, kellel on kohustus seda kodanikele põhjendada, ei anta mingit võimalust selle kohta oma arvamust omandada. Komisjon on ette näinud vastava etapi, kuid me peame praegu juhtunut avameelselt arutama, kuna rakendamise etappi lükatakse nüüd tagasiulatuva jõuga edasi. Tulevikus sellise asja kordumise vältimiseks on keskse tähtsusega, et õigusloomega tegelevaid institutsioone, nagu Euroopa Parlament, teavitatakse tööst piisavalt vara. Ma tervitan komisjoni ja SSI, Jaapani ja IOSCO eelmisel nädalal avaldatud teadaannet. See, mida IFRSi organisatsioon tookord seoses omaenda juhtimise korraldamisega esitas, on õigeks, kuid ammu toimuma pidanud sammuks nõuetekohase õiguspärasuse saavutamise ja juhtimise suunas. Meie, Euroopa Parlament, pöörame erilist tähelepanu sellele, kas demokraatlikke mängureegleid järgitakse või mitte. See ei tähenda, et Euroopa Parlament peab otseselt osalema, kuid me saame ainult juhul, kui protsess töötab õigesti, tagada selle, et ta toimib optimaalselt tulevikus, mil rakendatakse iga üksik standard, ning tulevikus konsulteeritakse meiega iga üksiku standardi kohta."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, IFRS 8 -standardia koskeva prosessi kertoo hyvin siitä, kuinka EU suhtautuu tällä hetkellä standardin täytäntöönpanoon ja hyväksymiseen. Haluan todeta alusta alkaen hyvin selvästi niille, jotka kenties odottavat parlamentilta jotakin muuta, että Euroopan parlamentti kannattaa maailmanlaajuista IFRS-standardia ja samansuuntaisten toimien – oikeasuuntaisten toimien – toteuttamista tässä asiassa. Meidän pitäisi tarkastella tätä IFRS-prosessia erityisesti siltä kannalta, onko kaikki sen suhteen hyvin tällä hetkellä: komissio esittelee Euroopan parlamentille standardin lyhyellä varoitusajalla, komission ja teollisuuden odotetaan panevan se täytäntöön suhteellisen nopeasti, teollisuuden painostus kasvaa kasvamistaan, eikä niille, joiden on perusteltava se kansalaisille, anneta minkäänlaista mahdollisuutta muodostaa siitä mielipidettä. Komissio on tehnyt päätöksen sopivasta vaiheesta, mutta meidän on käytävä suoraa keskustelua siitä, mitä on tapahtunut, kun täytäntöönpanovaihetta siirretään nyt takautuvasti. Välttääksemme sen, että näin tapahtuu tulevaisuudessa, on hyvin tärkeää, että lakia säätäville toimielimille, kuten Euroopan parlamentille, tiedotetaan työstä hyvissä ajoin. Pidän komission, SSI:n, japanilaisten ja IOSCO:n viimeviikkoista ilmoitusta myönteisenä. IFRS:n organisaation esitys omasta hallinnostaan on puolestaan oikeasuuntainen mutta aivan liian kauan odotettu askel kohti asianmukaista oikeutusta ja hallintoa. Meidän, Euroopan parlamentin on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, noudatetaanko demokratian pelisääntöjä. Tämä ei tarkoita sitä, että Euroopan parlamentti on otettava mukaan suoraan, mutta vain, jos prosessi toimii kunnolla, voimme varmistaa sen toimivan ihanteellisesti tulevaisuudessa, kun kukin yksittäinen standardi pannaan täytäntöön – ja tulevaisuudessa meitä kuullaan jokaisesta yksittäisestä standardista."@fi7
"Monsieur le Président, Commissaire, le processus concernant «IFRS 8» est symptomatique de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, en ce qui concerne la mise en œuvre des IFRS et l’adhésion à celui-ci en Europe. Je voudrais dire très clairement, d’entrée de jeu, à ceux qui supposent peut-être toujours le contraire du Parlement, à savoir que la majorité du Parlement européen est favorable aux IFRS, à une norme internationale, et souhaite prendre le même cap là-dessus, c’est-à-dire le bon cap. Il faut que nous examinions le processus concernant les IFRS, notamment, nous voudrions savoir si, pour l’heure, tout est en ordre à son propos: la Commission soumet au Parlement européen une norme à court terme, il est prévu que la Commission et le secteur concerné la mettent en œuvre assez rapidement, la pression du secteur se fait de plus en plus forte, et ceux dont le devoir est de le justifier auprès des citoyens sur le terrain, il ne leur est pas donné l’occasion de rendre un avis dessus. La Commission a imposé une phase appropriée, mais il va falloir parler franc à propos de ce qui s’est passé maintenant, état donnée que la phase de mise en œuvre est maintenant reportée rétrospectivement. Afin qu’à l’avenir cela ne se reproduise plus, il est crucial que les institutions législatives telles que le Parlement européen soient informées du travail à l’avance. Je me félicite de l’annonce faite la semaine dernière par la Commission, à propos de la SSI, des Japonais et de l’IOSCO. Ce que l’organisation des IFRS a ensuite présentée, concernant une éventuelle propre gouvernance, est une démarche appropriée, attendue de longue date, dans la voie d’une légitimation et d’une gouvernance pertinentes. Nous, au Parlement européen, nous prêterons une attention particulière au respect des règles du jeu démocratiques. Cela ne signifie pas pour autant que le Parlement européen doit être directement associé, mais ce n’est qu’à partir du moment où le processus fonctionne correctement que nous serons en mesure d’assurer un fonctionnement optimal dans le futur, lors de la mise en œuvre de chaque norme; il importe qu’à l’avenir, nous soyons consultés, et ce, pour chaque norme."@fr8
". – Elnök úr, biztos asszony! Az IFRS 8 folyamat jelzi, milyen szinten állunk ma az IFRS európai szintű végrehajtását és jóváhagyását illetően. Azok számára, akik talán eleve a Parlament ellenkezését feltételezik, már az elején tisztázni szeretném, hogy az Európai Parlament többsége támogatja az IFRS-t, a világszabványt, illetve azt, hogy ebben az esetben is ugyanazt, a helyes utat válasszuk. Meg kell vizsgálnunk az IFRS folyamatot, különösen abban a tekintetben, hogy jelenleg minden elfogadható-e vele kapcsolatban: a Bizottság rövid határidővel benyújt az Európai Parlamentnek egy szabványt, a Bizottságnak és az ágazatnak viszonylag gyorsan végre kell azt hajtania, az adott ágazat részéről egyre erősebb a nyomás, azok pedig, akiknek az a feladata, hogy a helyszínen indokolják meg e szabvány létjogosultságát a polgárok számára, nem kapnak lehetőséget a véleményalkotásra. A Bizottság megfelelő időszakot határozott meg, nyíltan kell azonban beszélnünk arról, ami jelenleg történik, hiszen a végrehajtási fázist visszamenőleg folyamatosan elhalasztjuk. Annak érdekében, hogy a jövőben erre ne kerüljön sor, elengedhetetlen, hogy az olyan jogalkotási intézmények, mint az Európai Parlament, időben értesüljenek a folyamatban lévő munkáról. Üdvözlöm a Bizottságnak a múlt héten az SSI-vel, a japánokkal és az IOSCO-val közösen tett bejelentését. Az IFRS szervezet akkori – saját irányításának biztosításával kapcsolatos – fellépése helyes, ám régóta időszerű lépés volt a megfelelő legitimizálás és irányítás felé. Mi, az Európai Parlament kiemelt figyelmet szentelünk majd annak, érvényesülnek-e a demokrácia játékszabályai. Ez nem azt jelenti, hogy az Európai Parlament közvetlen bevonása szükséges, de csak akkor tudjuk garantálni, hogy a folyamat optimálisan működik majd a jövőben, az egyes szabványok végrehajtásakor, ha eleve helyesen működik – ezek után pedig minden szabvány esetén kifejtjük majd a véleményünket."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, la discussione sugli IFRS 8 è sintomatica del punto a cui siamo oggi riguardo all’attuazione e all’approvazione degli IFRS in Europa. Vorrei dire molto chiaramente fin dall’inizio a coloro che affermano sempre il contrario in Parlamento, che la maggioranza del Parlamento europeo è a favore degli IFRS, di una norma mondiale, e del fatto di procedere in una direzione comune, la direzione giusta. Sarebbe opportuno esaminare il processo in corso in relazione agli IFRS, in particolare per verificare se al momento tutto procede per il meglio: la Commissione presenta al Parlamento europeo una norma con breve preavviso, la Commissione e l’industria prevedono di attuarla con relativa rapidità, le pressioni dall’industria crescono costantemente e a coloro che hanno il compito di giustificarla sul campo, dinanzi ai cittadini, non viene data l’opportunità di formarsi un’opinione su di essa. La Commissione ha previsto una fase opportuna, ma bisogna dire chiaramente quello che è successo, cioè che la fase di attuazione ora viene posticipata. Per evitare che questo accada anche in futuro, è fondamentale che le istituzioni legislative, come il Parlamento europeo, vengano informate sui lavori a tempo debito. Mi compiaccio dell’annuncio fatto la scorsa settimana dalla Commissione, con SSI, giapponesi e IOSCO. Quello che l’organizzazione degli IFRS ha presentato la scorsa settimana – il fatto di darsi una è un passo corretto, dovuto da tempo, verso un’adeguata legittimazione e una . Noi, al Parlamento europeo, presteremo una particolare attenzione al fatto che vengano rispettate le regole democratiche. Questo non significa che il Parlamento europeo debba essere coinvolto direttamente, ma solo se il processo funzionerà correttamente saremo in grado di garantire che operi in modo ottimale in futuro, con l’attuazione di ogni singola norma – e in futuro saremo consultati in merito a ogni singola norma."@it12
"Gerb. Pirmininke, gerb. Komisijos nary, TFAS 8 procesas simptomiškai rodo, kiek mes pasiekėme įgyvendindami ir palaikydami TFAS Europoje.Norėčiau iškart labai aiškiai pasakyti tiems, kas galbūt visada prieštarauja Parlamentui, kad Europos Parlamento dauguma pasisako už TFAS, pasaulinį standartą, ir už tai, kad reikia imtis veiksmų jį įgyvendinti. Turėtume išnagrinėti šį TFAS procesą, ypač dėl to, ar viskas ten šiuo metu yra gerai:Komisija skubiai pristato Europos Parlamentui standartą, tada tikimasi, kad Komisija ir pramonė jį įgyvendins palyginti skubiai, spaudimas iš pramonės pusės tampa vis stipresnis, o tie, kuriems teko pareiga pagrįsti šį standartą gyventojams, neturi jokios galimybės suformuoti savo nuomonės šiuo klausimu. Komisija nurodė tinkamą etapą, bet mes turime tiesiog aptarti tai, kas dabar įvyko, nes įgyvendinimo etapas dabar yra atidedamas retrospektyviai.Norint išvengti to ateityje, būtina, kad tokios teisėkūros institucijos kaip Europos Parlamentas būtų laiku informuojamos apie darbą.Sveikinu Komisijos su SSI, japonais ir IOSCO praėjusią savaitę paskelbtą pranešimą.TFAS organizacijos pristatymo dėl nuosavo valdymo užtikrinimo turinys teisingas, bet labai pavėluotas žingsnis tinkamo įteisinimo ir valdymo link.Mes, Europos Parlamentas, kreipsime ypatingą dėmesį į tai, ar laikomasi demokratinių žaidimo taisyklių. Tai nereiškia, kad Europos Parlamentas turi tiesiogiai įsitraukti, bet tik tuo atveju, jei procesas veiks tinkamai, galėsime užtikrinti, kad jis veiks optimaliai ateityje, kai bus įgyvendinami atskiri standartai – ir ateityje su mumis bus konsultuojamasi dėl kiekvieno atskiro standarto."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisār, SFPS 8 process ir simptomātisks ar to, kur mēs šodien stāvam attiecībā uz SFPS ieviešanu un atbalstu tam Eiropā. Es gribētu teikt ļoti skaidri pašā sākumā tiem, kas varbūt vienmēr ieņem Parlamenta nostājai pretēju nostāju, ka Eiropas Parlamenta vairākums ir par SFPS, par globālu standartu un par šī kursa, pareizā kursa, turpināšanu. Mums jāpārbauda SFPS process, it īpaši attiecībā uz to, vai viss ar to šobrīd ir labi: Komisija sagādā Eiropas Parlamentam standartu nekavējoties, tiek sagaidīts, ka Komisija un rūpniecība ieviesīs to samērā ātri, spiediens no rūpniecības kļūst stiprāks un stiprāks un tiem, kuriem ir pienākums pamatot to pilsoņiem, kas darbojas praktiskos apstākļos, nav dota iespēja izveidot viedokli par to. Komisija ir norādījusi atbilstošu fāzi, bet mums būs vaļsirdīgi jārunā par to, kas tagad noticis, jo ieviešanas fāze tagad tiek atlikta uz vēlāku laiku ar atpakaļejošu spēku. Lai novērstu to, ka tas notiek nākotnē, ir vitāli svarīgi, ka likumdevējas iestādes, piemēram, Eiropas Parlaments, ir informētas par darbu īstā laikā. Es atzinīgi vērtēju Komisijas paziņojumu pagājušajā nedēļā ar SSI (Standarta maksājumu instrukcijām), japāņiem un IOSCO (Starptautisko vērtspapīru komisiju organizāciju). Tas, ko SFPS organizācija tad iesniedza izskatīšanai – attiecībā uz pašai savu pārvaldību – ir pareizs, bet sen nokavēts solis virzienā uz piemērotu leģimitāciju un pārvaldību. Mums, Eiropas Parlamentam, īpaša uzmanība jāpievērš tam, vai ievēroti demokrātiski spēles noteikumi. Tas nenozīmē, ka Eiropas Parlamentam jābūt tieši iesaistītam, bet tikai tad, ja process darbojas pareizi, mēs varēsim nodrošināt, ka tas darbosies optimāli nākotnē, ka tiks ieviests katrs individuālais standarts – un nākotnē ar mums būs jāapspriežas par katru individuālo standartu."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Der IFRS-8-Prozess ist symptomatisch dafür, wo wir heute bei der Umsetzung, beim Prozess bei IFRS in Europa stehen. Ich möchte denjenigen, die möglicherweise dem Parlament immer das Gegenteil unterstellen, vorab klipp und klar sagen: Die Mehrheit des Europäischen Parlaments ist für IFRS, ist für einen globalen Standard und ist dafür, dass dies alles in eine gemeinsame richtige Richtung geht. Wir sollten gerade diesen Prozess zu IFRS auch diesbezüglich untersuchen, ob er, wie er heute ist, richtig ist, wenn das Europäische Parlament kurzfristig von der Kommission einen Standard vorgelegt bekommt, wenn von der Kommission und der Industrie erwartet wird, diesen relativ schnell zu implementieren, der Druck durch die Industrie immer größer wird, und denjenigen, die dafür verantwortlich sind, sich gegenüber den Bürgern vor Ort darüber zu rechtfertigen, eigentlich keine Chance gegeben wird, sich hierzu eine Meinung zu bilden. Die Kommission hat dann eine entsprechende Phase vorgegeben, aber wir werden klipp und klar darüber reden müssen, was jetzt passiert ist. Weil das, was jetzt passiert ist, ist, dass sich die Implementierungsphase im Nachhinein verschiebt. Um dies künftig zu verhindern, ist es dringend notwendig, dass die gesetzgeberischen Institutionen wie das Europäische Parlament rechtzeitig über die Arbeiten informiert werden. Ich begrüße das, was letzte Woche von der Kommission verlautbart wurde, mit der SSI, mit den Japanern, mit IOSCO. Was letzte Woche von der IFRS-Organisation entsprechend präsentiert wurde — sich selber eine zu geben —, ist ein richtiger, aber längst überfälliger Schritt zu einer entsprechenden Legitimation und und wir werden als Europäisches Parlament sehr genau darauf achten, dass die demokratischen Spielregeln eingehalten werden. Das heißt nicht, dass wir als Parlament unmittelbar beteiligt sein müssen. Aber nur wenn der Prozess stimmt, können wir künftig bei den weiteren Implementierungen, bei jedem einzelnen Standard — und wir werden bei jedem einzelnen Standard künftig gefragt werden — für einen optimierten Prozess sorgen."@mt15
". Voorzitter, commissaris, het IFRS 8-processtaat symbool voor waar wij op dit moment staan op het gebied van de tenuitvoerlegging en de goedkeuring van IFRS in Europa. Ik wil bij voorbaat heel duidelijk zeggen tegen degenen die wellicht altijd het tegenovergestelde verwachten van het Parlement, dat de meerderheid van het Europees Parlementvoor IFRS is, voor een wereldwijde norm, en hierbij dezelfde weg wil nemen, de juiste weg. We zouden dit IFRS-proces moeten bestuderen, met name wat de vraag betreft of alles wel goed loopt op dit moment: de Commissielegthet Europees Parlementeen norm voor met een korte termijn, de Commissie en de industrie worden verwacht deze relatief snel in te voeren, de druk van de industrie wordt steeds groter en degenen die de plicht hebben de norm te motiveren aan de burgers krijgen geen kans zich er een mening over te vormen. De Commissie heeft een passend tijdpad voorgeschreven, maar we zullen het eens goed moeten hebben over wat er nu is gebeurd, aangezien de implementatiefase nu achteraf wordt uitgesteld. Om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt, is het essentieel dat de wetgevingsorganen, zoals het Europees Parlement, op tijd over het werk worden geïnformeerd. Ik ben verheugd over de aankondiging die vorige week door de Commissie, het SSI, de Japanners en IOSCO is gedaan. Wat de IFRS-organisatie vervolgens presenteerde – over het zelf zorgen voor goed bestuur – is een juiste stap in de richting van passende legitimatie en bestuur die al veel eerder genomen had moeten worden. Wij, het Europees Parlement, moeten er vooral op letten of de democratische spelregels worden gerespecteerd. Dat betekent niet dat het Europees Parlementdirect betrokken moet zijn, maar alleen als het proces correct werkt kunnen we ervoor zorgen dat het in de toekomst optimaal functioneert wanneer de verschillende normen ten uitvoer worden gelegd – en in de toekomst moeten wij over elke norm apart worden geraadpleegd."@nl3
". - Panie przewodniczący, panie komisarzu! Proces związany z MSSF 8 jest charakterystyczny dla sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy, jeśli chodzi o wdrażanie i zatwierdzanie MSSF w Europie. Chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie już na początku, szczególnie tym, którzy być może zawsze przyjmują stanowisko odmienne od Parlamentu, że większość w Parlamencie Europejskim jest za MSSF, za globalnym standardem i za obraniem takiego samego kursu w tym zakresie, prawidłowego kursu. Powinniśmy dokonać analizy procesu MSSF, zwłaszcza w odniesieniu do tego, czy w tym momencie wszystko jest z nim w porządku: Komisja przedstawia standard Parlamentowi Europejskiemu ze zbyt małym wyprzedzeniem, oczekuje się, że Komisja i przemysł wdrożą go relatywnie szybko, presja ze strony przemysłu staje się coraz silniejsza, a tym, którzy mają obowiązek uzasadnienia go zwykłym obywatelom, nie stwarza się żadnej możliwości wyrobienia na jego temat opinii. Komisja zaleciła odpowiednią fazę, ale będziemy musieli szczerze porozmawiać o tym, co dzieje się teraz, bo faza wdrożenia jest obecnie przesuwana wstecz. Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, istotne jest, aby instytucje legislacyjne, takie jak Parlament Europejski, były informowane o prowadzonych pracach w odpowiednim czasie. Z zadowoleniem przyjmuję ubiegłotygodniowe obwieszczenie Komisji, wraz z SSI, japończykami i IOSCO. To, co prezentowała wtedy organizacja MSSF - w odniesieniu do zapewnienia własnego zarządu - jest prawidłowym, ale dość spóźnionym krokiem w kierunku odpowiedniej legitymizacji i zarządu. My w Parlamencie Europejskim zwrócimy szczególną uwagę, czy przestrzegane są demokratyczne zasady gry. Nie oznacza to, że Parlament Europejski musi być bezpośrednio zaangażowany, ale tylko jeśli proces ten będzie działał prawidłowo, będziemy w stanie zapewnić, że będzie działał optymalnie w przyszłości, gdy wdrażany będzie każdy pojedynczy standard - bo w przyszłości będą konsultować się z nami w sprawie każdego pojedynczego standardu."@pl16
". – Senhor Presidente, Senhor Comissário, o processo das IFRS 8 é sintomático da situação em que hoje nos encontramos no tocante à aplicação e aprovação das IFRS na Europa. Gostaria de afirmar muito claramente desde o início, àqueles que provavelmente assumem sempre o oposto da parte do Parlamento, que a maioria do Parlamento Europeu está a favor das IFRS, de uma normativa global, e de tomar o mesmo curso a este respeito, o curso certo. Deveríamos examinar este processo das IFRS, em particular no que respeita a conferir se tudo está em conformidade neste momento: a Comissão apresentou ao Parlamento Europeu uma normativa com um prazo curto, espera-se que a Comissão e a indústria a apliquem com relativa brevidade, a pressão da indústria torna-se cada vez maior e aqueles que têm o dever de a justificar aos cidadãos no terreno não têm a oportunidade de formar uma opinião sobre ela. A Comissão determinou uma fase apropriada, mas nós teremos de travar um debate directo sobre o que aconteceu agora, uma vez que a fase de aplicação foi adiada retrospectivamente. Para evitar que a situação se repita no futuro, é fundamental que as instituições com poderes legislativos, como o Parlamento Europeu, sejam informadas sobre os trabalhos com a devida antecedência. Congratulo-me com o anúncio feito pela Comissão na semana passada, com o SSI, os japoneses e a IOSCO. O que a organização das IFRS apresentou então – no que respeita a disposição sobre a sua própria governação – constitui um passo correcto, mas já há muito devido, na direcção de uma adequada legitimação e governação. Nós, no Parlamento Europeu, estaremos particularmente atentos ao facto de as regras do jogo democrático serem observadas ou não. Isso não significa que o Parlamento Europeu deva estar directamente envolvido, mas, apenas se o processo funcionar correctamente, poderemos certificar-nos que funcionará de modo ideal no futuro, quando cada norma individual for aplicada – e no futuro seremos consultados sobre cada norma individual."@pt17
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Der IFRS-8-Prozess ist symptomatisch dafür, wo wir heute bei der Umsetzung, beim Prozess bei IFRS in Europa stehen. Ich möchte denjenigen, die möglicherweise dem Parlament immer das Gegenteil unterstellen, vorab klipp und klar sagen: Die Mehrheit des Europäischen Parlaments ist für IFRS, ist für einen globalen Standard und ist dafür, dass dies alles in eine gemeinsame richtige Richtung geht. Wir sollten gerade diesen Prozess zu IFRS auch diesbezüglich untersuchen, ob er, wie er heute ist, richtig ist, wenn das Europäische Parlament kurzfristig von der Kommission einen Standard vorgelegt bekommt, wenn von der Kommission und der Industrie erwartet wird, diesen relativ schnell zu implementieren, der Druck durch die Industrie immer größer wird, und denjenigen, die dafür verantwortlich sind, sich gegenüber den Bürgern vor Ort darüber zu rechtfertigen, eigentlich keine Chance gegeben wird, sich hierzu eine Meinung zu bilden. Die Kommission hat dann eine entsprechende Phase vorgegeben, aber wir werden klipp und klar darüber reden müssen, was jetzt passiert ist. Weil das, was jetzt passiert ist, ist, dass sich die Implementierungsphase im Nachhinein verschiebt. Um dies künftig zu verhindern, ist es dringend notwendig, dass die gesetzgeberischen Institutionen wie das Europäische Parlament rechtzeitig über die Arbeiten informiert werden. Ich begrüße das, was letzte Woche von der Kommission verlautbart wurde, mit der SSI, mit den Japanern, mit IOSCO. Was letzte Woche von der IFRS-Organisation entsprechend präsentiert wurde — sich selber eine zu geben —, ist ein richtiger, aber längst überfälliger Schritt zu einer entsprechenden Legitimation und und wir werden als Europäisches Parlament sehr genau darauf achten, dass die demokratischen Spielregeln eingehalten werden. Das heißt nicht, dass wir als Parlament unmittelbar beteiligt sein müssen. Aber nur wenn der Prozess stimmt, können wir künftig bei den weiteren Implementierungen, bei jedem einzelnen Standard — und wir werden bei jedem einzelnen Standard künftig gefragt werden — für einen optimierten Prozess sorgen."@ro18
". – Pán predsedajúci, pán komisár, proces prijímania štandardu IFRS 8 príznačne ukazuje, kde dnes v Európe sme s vykonávaním a schvaľovaním štandardov IFRS. Rád by som hneď na začiatku veľmi jasne povedal tým, ktorí možno vždy považujú za samozrejmé opak toho, čo Parlament, že väčšina Európskeho parlamentu podporuje IFRS, podporuje celosvetový štandard a chce v tejto veci ísť týmto smerom, ktorý je správny. Mali by sme sa pozrieť na proces schvaľovania štandardu IFRS, a to predovšetkým z toho hľadiska, či je teraz všetko v poriadku. Komisia predloží Parlamentu spolu so štandardom krátke vysvetlenie, Komisia a aplikačná sféra chcú štandard zaviesť pomerne rýchlo, tlak zo strany aplikačnej sféry je stále silnejší a tí, ktorí to musia odôvodniť občanom, ani nedostanú príležitosť utvoriť si na vec názor. Komisia nariadila primeranú fázu, ale teraz si budeme musieť vážne pohovoriť o tom, čo sa stalo, pretože vykonávacia fáza je teraz so spätnou platnosťou odložená. Aby sa toto už v budúcnosti neopakovalo, je nevyhnutné, aby inštitúcie legislatívneho procesu, ako je Európsky parlament, boli o práci informované včas. Minulý týždeň som uvítal oznámenie Komisie o organizácii SSI, Japoncoch a Medzinárodnej organizácii komisií pre cenné papiere (IOSCO). Čo teda prezentovala organizácia IFRS – pokiaľ ide o jej vlastné riadenie – je správny, ale veľmi oneskorený krok k primeranej legitimite a riadeniu. Európsky parlament musí venovať osobitnú pozornosť tomu, či sú dodržiavané demokratické pravidlá hry. To neznamená, že musí byť Európsky parlament priamo zapojený, ale iba ak bude proces prebiehať správne, budeme môcť zaručiť, že pobeží dobre aj v budúcnosti, keď budú zavádzané jednotlivé štandardy a v budúcnosti by mal byť s nami prekonzultovaný každý jednotlivý štandard."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, postopek standarda MSRP št. 8 je značilen za današnje stanje v zvezi z izvajanjem, odobritvijo MSRP v Evropi. Zelo jasno želim povedati že na začetku, tistim, ki morda vedno domnevajo nasprotno od Parlamenta, da je večina Evropskega parlamenta za MSRP, svetovni standard, in za enako smer, pravo smer. Ta postopek MSRP moramo preučiti, zlasti v zvezi s tem, ali je zdaj vse v zvezi s tem urejeno: Komisija Evropskemu parlamentu predloži standard v kratkem času, ki naj bi ga Komisija in industrija izvedle razmeroma hitro, zato pritisk v industriji vedno bolj narašča, pri čemer tisti, ki so to dolžni utemeljiti državljanom v praksi, ne dobijo priložnosti za pripravo mnenja o tem. Komisija je odredila ustrezno fazo, vendar moramo opraviti nekaj odkritih pogovorov o trenutnem dogajanju, ker je zdaj faza izvajanja naknadno odložena. Da se to v prihodnje prepreči, je bistveno, da se zakonodajne institucije, kot je Evropski parlament, pravočasno obvesti o delu. Pozdravljam objavo Komisije prejšnji teden, skupaj s SSI, Japonci in združenjem IOSCO. Organizacija MSRP je takrat, v zvezi z zagotavljanjem svojega upravljanja, predstavila pravilen, vendar veliko prepozen korak k ustrezni legitimizaciji in upravljanju. Kot Evropski parlament moramo biti posebno pozorni, ali se upoštevajo demokratična pravila. To ne pomeni, da mora biti Evropski parlament neposredno vključen, vendar bomo lahko le, če postopek deluje pravilno, zagotovili, da v prihodnje deluje čim bolje pri izvajanju vsakega posameznega standarda, pri čemer se bomo lahko v prihodnje posvetovali glede vsakega posameznega standarda."@sl20
". Herr talman, fru kommissionsledamot! IFRS 8-processen är betecknande för var vi står i dag när det gäller antagande och genomförande av IFRS i EU. Till dem som kanske alltid intar en helt annan ståndpunkt än parlamentet vill jag redan från början tydligt säga ifrån att Europaparlamentets majoritet stöder IFRS, en global standard, och har samma inriktning i denna fråga, den rätta inriktningen. Vi bör granska denna IFRS-process och särskilt undersöka om allting står väl till med den just nu. Kommissionen presenterar med kort varsel en standard för Europaparlamentet, kommissionen och industrin förväntas genomföra den relativt snabbt, trycket från industrin blir starkare och starkare och de som har till uppgift att motivera standarden för vanliga medborgare får ingen möjlighet att bilda sig en uppfattning om den. Kommissionen har föreskrivit en lämplig fas, men vi kommer att tvingas tala i klartext om vad som har hänt nu eftersom genomförandefasen nu håller på att förskjutas retroaktivt. För att undvika att detta ska ske i framtiden är det ytterst viktigt att de lagstiftande institutionerna, till exempel Europaparlamentet, informeras om arbetet i god tid. Jag välkomnar kommissionens tillkännagivande i förra veckan, med SSI, japanerna och IOSCO. Vad IFRS-organisationen sedan presenterade – när det gäller styrningen av organisationen – är ett korrekt men mycket försenat steg i riktning mot legalisering och lämplig styrning. Vi i Europaparlamentet kommer att särskilt uppmärksamma om de demokratiska spelreglerna iakttas. Detta betyder inte att Europaparlamentet måste bli direkt indraget, men endast om processen fungerar korrekt kommer vi att kunna se till att den fungerar optimalt i framtiden när varje enskild standard genomförs – och i framtiden kommer vi att rådfrågas om varje enskild standard."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alexander Radwan,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,17,9,8
"Governance"18,15,15,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph