Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-12-Speech-1-193"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071112.21.1-193"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der stark wachsende Luftverkehr muss schnellstmöglich in das ITS-System integriert werden. Damit soll auch dieser Verkehrsträger seinen Beitrag zur Reduktion des anthropogenen Treibhauseffektes leisten. Aus verkehrspolitischer Sicht geht es bei unserer gesetzgeberischen Arbeit jetzt darum, die Rahmenbedingungen richtig zu justieren. Diese Rahmenbedingungen müssen so sein, dass über einen angemessenen Preis für die Tonne CO die möglichen Einsparimpulse ausgelöst werden, ohne dass der Flugbetrieb drastisch eingeschränkt wird. Dazu muss z. B. die Erstausstattung der Fluggesellschaften mit Zertifikaten so gestaltet werden, dass ihr Mangel realistisch am Markt ausgeglichen werden kann, sonst müssen Flüge gestrichen werden, und ich weiß nicht, wie viel wir und unsere Gesellschaft davon verkraften. Selbst bei einer hundertprozentigen Ausstattung mit Zertifikaten bei einem Systemeintritt — und das fordert keiner von uns — würde bei einem jährlichen Wachstum des Luftverkehrs von 5 % ein ebenso hohes Einsparvolumen an CO Emissionen erforderlich sein. Das ist keine geringe Anstrengung. Das größte Reduktionspotenzial liegt in der Verwirklichung des ist also vom politischen Willen der Mitgliedstaaten abhängig. Den Fluggesellschaften bleibt deshalb vorerst nur die Erneuerung ihrer Flugzeugflotte, falls dafür nach den angedachten Auktionsbeträgen noch ausreichend Kapital bleibt. Bei regionalen Fluggesellschaften wird das wohl kaum der Fall sein."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, rychle rostoucí letectví musí být začleněno do systému obchodování s emisemi co nejrychleji. To bude znamenat, že i tento způsob dopravy začne přispívat ke snižování skleníkového efektu způsobeného člověkem. Z hlediska dopravní politiky je nyní naším legislativním úkolem zdokonalit rámcové podmínky. Tyto rámcové podmínky musí být definovány takovým způsobem, aby se pobídky k úsporám docilovalo prostřednictvím přiměřené ceny za tunu oxidu uhličitého a aniž by při tom došlo k drastickému omezení počtu letů. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, pak budou-li například leteckým společnostem poprvé přiděleny povolenky, musí se tak dít takovým způsobem, aby mohl být nedostatek povolenek realisticky vyvážen na trhu, jinak by musely být rušeny lety a já nevím, do jaké míry bychom se s tím my a naše společnost mohli vyrovnat. Dokonce i kdyby bylo leteckým společnostem při vstupu do systému přiděleno 100 % povolenek – a nikdo z nás toto nežádá –, pak by 5% roční nárůst v letectví vyžadoval stejně vysoký objem úspor, pokud jde o emise oxidu uhličitého. Toto není nic zanedbatelného. Největším potenciálem pro snížení emisí je uskutečnění Jednotného evropského nebe, což znamená, že to závisí na politické vůli členských států. Jediná možnost, kterou nyní mají letecké společnosti, je tedy modernizovat letecký park, pokud jim ovšem na tento účel zbývá dostatečný kapitál poté, co se zohlední nezbytné výdaje na plánované dražby. U regionálních leteckých společností tomu tak bude jen stěží."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Den stærkt voksende luftfart skal hurtigst muligt integreres i kvotehandelsordningen. Dermed skal også disse trafikmidler yde deres bidrag til en reduktion af den antropogene drivhuseffekt. Set ud fra en trafikpolitisk synsvinkel skal vi nu med vores lovgivningsarbejde justere rammebetingelserne på den rigtige måde. Disse rammebetingelser skal udformes således, at en passende pris pr. ton CO giver incitament til at foretage mulige reduktioner, uden at luftfarten begrænses drastisk. For at opnå dette skal flyselskaberne have tildelt deres første certifikater på en sådan måde, at de kan udligne en eventuel mangel realistisk på markedet. I modsat fald skal der sløjfes flyvninger, og jeg ved ikke, hvor meget af den slags, vi og vores samfund kan tåle. Selv hvis de får tildelt 100 % certifikater, når de slutter sig til systemet, og det kræver ingen af os, ville det ved en årlig vækst i flytrafikken på 5 % kræve en lige så stor mængde reducerede CO emissioner. Det er noget af en opgave. Det største reduktionspotentiale ligger i realiseringen af Single European Sky og er altså afhængig af medlemsstaternes politiske vilje. Flyselskaberne kan foreløbig kun udskifte deres flyflåde, hvis der ellers er kapital til overs efter de planlagte auktionsbeløb. Det vil næppe være tilfældet for regionale flyselskaber."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο ταχέως αναπτυσσόμενος αεροπορικός τομέας πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων το συντομότερο δυνατόν. Αυτό θα σημάνει ότι θα αρχίσει και αυτός ο τρόπος μετακίνησης να συνεισφέρει στην ελάττωση του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου. Από την άποψη της πολιτικής μεταφορών, το νομοθετικό μας καθήκον είναι πλέον να επεξεργαστούμε τις συνθήκες πλαισίου. Αυτές οι συνθήκες πλαισίου πρέπει να καθοριστούν κατά τρόπο, ώστε η πιθανή ώθηση για οικονομία να παρέχεται από μια κατάλληλη τιμή ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς να περιορίζεται δραστικά ο αριθμός των πτήσεων. Για να γίνει αυτό, όταν χορηγηθούν για πρώτη φορά δικαιώματα σε αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα, πρέπει να γίνει με τρόπο που η έλλειψη τέτοιων δικαιωμάτων να μπορεί να αντισταθμιστεί ρεαλιστικά στην αγορά, ειδάλλως θα καταργούνται πτήσεις, και δεν γνωρίζω για πόσο θα το αντέξουμε εμείς αυτό και η κοινωνία μας. Ακόμη και εάν στις αεροπορικές εταιρείες χορηγούνταν 100% δικαιώματα κατά την ένταξή τους στο σύστημα –και κανείς εξ ημών δεν το επιδιώκει αυτό– μια ετήσια ανάπτυξη στην αεροπορία τάξεως 5% θα απαιτούσε εξ ίσου υψηλό όγκο οικονομίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Δεν είναι καθόλου μικρή η πρόκληση αυτή. Η μεγαλύτερη δυνατότητα μείωσης βρίσκεται στην πραγματοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, δηλαδή εξαρτάται από την πολιτική βούληση των κρατών μελών. Η μόνη επιλογή για τις αεροπορικές εταιρείες, προς το παρόν, είναι να ανανεώσουν τους στόλους τους, εάν τους απομένουν αρκετά κεφάλαια για τον σκοπό αυτόν κατόπιν υπολογισμού των χρηματικών ποσών της σχεδιαζόμενης δημοπράτησης. Οι δε περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες μάλλον δεν θα προλάβουν."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the rapidly growing aviation sector must be integrated into the emissions trading scheme as quickly as possible. That will mean that this form of transport also starts making a contribution to the reduction of the anthropogenic greenhouse effect. From the point of view of transport policy, our legislative task now is to refine the framework conditions. These framework conditions must be defined in such a way that the possible impetus for savings is provided via an appropriate price per tonne of CO without drastically limiting the number of flights. To achieve this, when the airlines are first issued with allowances, for example, this must be done in such a way that the lack of such allowances can be realistically balanced out on the market, otherwise flights would have to be cancelled, and I do not know how much of that we and our society could cope with. Even if airlines were issued with 100% allowances upon entering the scheme – and none of us is asking for that – an annual growth in aviation of 5% would require an equally high volume of savings in terms of CO emissions. That is no small challenge. The greatest potential for reduction is in the realisation of the Single European Sky, which means that it depends on the political will of the Member States. The airlines’ only option for the time being, therefore, is to update their fleets, if there is sufficient capital left over for this purpose after the planned auction sums are taken into account. That will hardly be the case for regional airlines."@en4
"Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, el sector de la aviación, en rápido crecimiento, debe integrarse lo antes posible en el sistema de comercio de derechos de emisión. Así, este modo de transporte también empezará a contribuir a la reducción del efecto invernadero antropogénico. Desde el punto de vista de la política del transporte, nuestra tarea legislativa actual es perfeccionar las condiciones marco. Dichas condiciones se deben definir de tal modo que se impulse el ahorro mediante la aplicación de un precio adecuado por tonelada de CO sin limitar drásticamente el número de vuelos. Para lograrlo, la concesión inicial de derechos a las aerolíneas se debe hacer, por ejemplo, de modo que se pueda equilibrar efectivamente la falta de dichos derechos en el mercado; de otro modo, sería necesario cancelar vuelos, y no sé hasta qué punto nosotros y nuestra sociedad estaríamos dispuestos a soportarlo. Incluso si a las líneas aéreas se les concedieran el 100 % de los derechos al acceder al sistema —y nadie pide eso— un crecimiento anual de la aviación del 5 % exigiría un volumen similar de ahorro de emisiones de CO . Es un gran desafío. El mayor potencial de reducción se encuentra en la puesta en marcha del espacio aéreo único europeo, que depende de la voluntad política de los Estados miembros. La única alternativa con que cuentan las aerolíneas por el momento es modernizar sus flotas, si les queda suficiente capital para este propósito después de tener en cuenta las sumas reservadas para las subastas. Raramente será ése el caso de las aerolíneas regionales."@es21
"Austatud juhataja, volinik, daamid ja härrad, kiiresti kasvav lennundussektor tuleb võimalikult kiiresti liita saastekvootidega kauplemise süsteemiga. See tähendab, et kõnealune transpordiliik hakkab samuti panustama inimtekkelise kasvuhoonegaaside heite mõju vähendamisse. Transpordipoliitika seisukohast on meie õigusloomealaseks ülesandeks täpsustada nüüd raamtingimused. Need raamtingimused tuleb määratleda sedasi, et säästmise võimalik stiimul antakse sobiva hinna kaudu süsinikdioksiidi tonni kohta, ilma lendude arvu märkimisväärselt piiramata. Selle saavutamiseks näiteks siis, kui lennuettevõtjatele eraldatakse alguses kvoodid, tuleb seda teha sellisel moel, et nende kvootide puudumist saab tegelikkuses turul tasakaalustada, muidu tuleb lennud ära jätta ja ma ei tea, kuivõrd meie ja meie ühiskond sellega toime tuleks. Isegi kui lennuettevõtjatele antaks 100% kvoote süsteemi sisenemisel – ja seda ei palu meist keegi – nõuaks lennunduse 5%-line aastane kasv võrdväärset kogust süsinikdioksiidiheitega seotud sääste. See ei ole mitte väike väljakutse. Suur vähendamise potentsiaal seisneb ühtse Euroopa taeva teostamises, mis tähendab, et see oleneb liikmesriikide poliitilisest tahtest. Praegusel hetkel on lennuettevõtjate ainus võimalus seega uuendada oma lennukiparki, juhul kui selleks otstarbeks on pärast kavandatavate enampakkumiste summade arvessevõtmist piisavalt kapitali järel. Piirkondlike lennuettevõtjate puhul see vaevalt nii on."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, nopeasti kasvava ilmailuala on sisällytettävä päästökauppajärjestelmään mahdollisimman nopeasti. Näin myös tämä liikennemuoto alkaa osallistua ihmisen toiminnasta johtuvan kasvihuoneilmiön torjumiseen. Liikennepolitiikan näkökulmasta meidän lainsäädäntötehtävänämme on nyt hioa yleisiä ehtoja. Nämä yleiset ehdot on määriteltävä siten, että säästämiseen kannustetaan perimällä kustakin hiilidioksiditonnista sopiva hinta rajoittamatta radikaalisti lentojen määrää. Jotta tässä onnistuttaisiin, esimerkiksi päästöoikeuksien myöntäminen lentoyhtiöille on toteutettava siten, että puuttuvien oikeuksien hankkiminen markkinoilta on realistista, sillä muutoin lentoja on peruttava, enkä tiedä kuinka hyvin yhteiskuntamme selviytyisi siitä. Vaikka lentoyhtiöille myönnettäisiinkin 100 prosenttia niiden tarvitsemista päästöoikeuksista niiden liittyessä järjestelmään – eikä kukaan meistä ole pyytänyt tätä – lentoliikenteen vuotuinen viiden prosentin kasvu velvoittaisi ne vähentämään hiilidioksidipäästöjään yhtä paljon. Tämä on valtava haaste. ohjelman toteutus tarjoaa parhaat vähennysmahdollisuudet, mikä tarkoittaa, että asia on kiinni jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta. Siispä toistaiseksi lentoyhtiöiden ainut mahdollisuus on uusia kalustoa, ja ne voivat tehdä niin, jos niille jää tätä varten riittävästi pääomaa suunniteltujen huutokauppasummien vähentämisen jälkeen. Alueellisille lentoyhtiöille tuskin jää."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il est indispensable d’intégrer, au plus vite, le secteur de l’aviation qui connaît une forte croissance dans le système d’échange de quotas d’émission. Cela signifie que cette forme de transport commence aussi à contribuer à la réduction de l’effet de serre anthropique. Sous l’angle de la politique des transports, notre mission législative consiste maintenant à parfaire les conditions-cadre. Il importe qu’elles soient définies de telle sorte que l’impulsion potentielle permette de faire des économies par l’application d’un prix approprié par tonne de CO sans restriction radicale du nombre de vols. Pour y parvenir, lorsque les quotas sont d’abord délivrés aux compagnies aériennes, par exemple, ils doivent l’être de manière à ce que l’absence de quotas puissent être compensée, de manière réaliste sur le marché, sinon des vols devront être annulés, et je ne sais pas comment, dans ce cas de figure, nous pourrions et la société pourrait s’en sortir. Même si les compagnies aériennes recevaient 100 % de quotas dès leur intégration dans le système – et personne parmi nous ne le demande – une croissance annuelle du secteur de l’aviation de 5 % supposerait un volume aussi important à économiser en termes d’émissions de CO2. C’est loin d’être gagné. Le plus grand potentiel de réduction réside dans la réalisation du ciel unique européen, ce qui signifie que tout dépend de la volonté politique des États membres. Pour l’heure, la seule option des compagnies aériennes est donc d’actualiser leurs flottes, s’il y a suffisamment de capital disponible à cet effet, après prise en considération des montants qu’il est prévu de mettre aux enchères. Il est peu probable que les compagnies régionales se trouvent dans situation."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A kibocsátáskereskedelmi rendszert a lehető leghamarabb ki kell terjeszteni a légi közlekedési szektorra. Ennek eredményeképpen ez a közlekedési forma is hozzájárul majd az antropogén üvegházhatás enyhítéséhez. A közlekedési politika szempontjából jogalkotási feladatunk most a keretfeltételek finomítása. Ezeket a keretfeltételeket úgy kell meghatározni, hogy a szén-dioxid megfelelő tonnánkénti árán keresztül ösztönözzük az esetleges megtakarításokat, a légi járatok számának drasztikus korlátozása nélkül. Ennek érdekében, amikor például a kibocsátási egységeket először szétosztjuk a légitársaságok között, ezt úgy kell tennünk, hogy az egységek hiányát a piacon valóban ki lehessen egyenlíteni, máskülönben járatokat kell majd eltörölni, és nem tudom, mennyit bírunk még el ebből mi és a társadalom. Még ha a rendszerbe való belépéskor a légitársaságok 100 százaléknyi egységet kapnának is – és ezt egyikünk sem kéri – a légi közlekedés évi 5 százalékos növekedése miatt a szén-dioxid-kibocsátás megfelelő mértékű csökkentésére lenne szükség. Ez nem kis kihívás. A csökkentést leginkább az Egységes Európai Égbolt program segítheti elő, ami azt jelenti, hogy mindez a tagállamok politikai akaratán múlik. A légitársaságok számára ezért jelenleg az egyetlen lehetőség flottáik korszerűsítése, ha a tervezett aukciós összegeket figyelembe véve marad elegendő tőkéjük ilyen célra. A regionális légitársaságoknál ez aligha lesz így."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, il settore del trasporto aereo, in rapida crescita, dev’essere integrato il più rapidamente possibile nel sistema dello scambio di emissioni. In tal modo anche questa forma di trasporto comincerà a fornire il suo contributo alla riduzione dell’effetto serra di origine antropica. Dal punto di vista della politica dei trasporti, il nostro compito legislativo ora è quello di perfezionare le condizioni quadro, che devono essere definite in modo tale che i possibili maggiori risparmi derivino da un prezzo adeguato per tonnellata di CO senza limitare drasticamente il numero di voli. Per ottenere questo risultato, quando alle compagnie aeree vengono assegnate per la prima volta le quote, ad esempio, occorre farlo in modo tale che la mancanza di tali quote si possa realisticamente compensare sul mercato, altrimenti occorrerebbe annullare dei voli, e non so in che misura noi e la nostra società riusciremmo a sopportarlo. Anche se alle compagnie aeree venisse assegnato il 100 per cento all’ingresso nel sistema – e nessuno di noi sta chiedendo questo – una crescita annua del 5 per cento nel settore del trasporto aereo imporrebbe un volume ugualmente elevato di risparmi in termini di emissioni di CO . Non è una sfida facile. Il maggiore potenziale per la riduzione risiede nella realizzazione del “Cielo unico europeo”, ossia dipende dalla volontà politica degli Stati membri. Per il momento, l’unica opzione per le compagnie aeree è quella di ammodernare le loro flotte, se resta una quantità di capitale sufficiente per questo scopo dopo l’accantonamento delle somme previste per le aste. Sarà piuttosto difficile per le compagnie aeree regionali."@it12
"Gerb. Pirmininke, Komisijos nary, gerbiamieji Parlamento nariai, greitai augantį aviacijos sektorių reikia kiek galima greičiau įtraukti į prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą.Tai reikš, kad ši transporto rūšis taip pat pradės nešti indėlį į žmogaus veiklos sukeliamo šiltnamio efekto sumažinimą. Transporto politikos požiūriu, dabar mūsų teisėkūros užduotis – subalansuoti pagrindines sąlygas.Šitos pagrindinės sąlygos turi būti apibrėžtos taip, kad tinkama CO metrinės tonos kaina verstų taupyti, bet drastiškai neribotų skrydžių skaičiaus.Norint to pasiekti, kai, pvz., oro transporto bendrovėms iš pradžių suteikiami leidimai, tai turi būti padaroma taip, kad tokių leidimų trūkumas būtų realistiškai subalansuotas rinkoje, kitaip skrydžius tektų panaikinti, ir nežinau, kiek mes ir mūsų visuomenė su tuo galėtume susitaikyti.Net jei oro transporto bendrovės gautų 100 proc. leidimų patekdamos į sistemą – o niekas iš mūsų to neprašo – metinis 5 proc. aviacijos vystymasis reikalautų lygiai tiek pat sutaupyti CO emisijų.Tai nemažas iššūkis. Didžiausias galimybes sumažinti emisijas turi Bendrojo Europos dangaus programa, kai ji bus įvykdyta, o tai reiškia, kad tai priklauso nuo politinės valstybių narių valios.Todėl šiuo metu vienintelis pasirinkimas oro transporto bendrovėms yra atnaujinti savo flotiles, jei jos turės pakankamai kapitalo, atidėto šiam tikslui po to, kai atskaičiuos suplanuotas sumas aukcionui.Vargu, ar tai pavyks regioninėms oro transporto bendrovėms."@lt14
"Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der stark wachsende Luftverkehr muss schnellstmöglich in das ITS-System integriert werden. Damit soll auch dieser Verkehrsträger seinen Beitrag zur Reduktion des anthropogenen Treibhauseffektes leisten. Aus verkehrspolitischer Sicht geht es bei unserer gesetzgeberischen Arbeit jetzt darum, die Rahmenbedingungen richtig zu justieren. Diese Rahmenbedingungen müssen so sein, dass über einen angemessenen Preis für die Tonne CO2 die möglichen Einsparimpulse ausgelöst werden, ohne dass der Flugbetrieb drastisch eingeschränkt wird. Dazu muss z. B. die Erstausstattung der Fluggesellschaften mit Zertifikaten so gestaltet werden, dass ihr Mangel realistisch am Markt ausgeglichen werden kann, sonst müssen Flüge gestrichen werden, und ich weiß nicht, wie viel wir und unsere Gesellschaft davon verkraften. Selbst bei einer hundertprozentigen Ausstattung mit Zertifikaten bei einem Systemeintritt — und das fordert keiner von uns — würde bei einem jährlichen Wachstum des Luftverkehrs von 5 % ein ebenso hohes Einsparvolumen an CO2-Emissionen erforderlich sein. Das ist keine geringe Anstrengung. Das größte Reduktionspotenzial liegt in der Verwirklichung des ist also vom politischen Willen der Mitgliedstaaten abhängig. Den Fluggesellschaften bleibt deshalb vorerst nur die Erneuerung ihrer Flugzeugflotte, falls dafür nach den angedachten Auktionsbeträgen noch ausreichend Kapital bleibt. Bei regionalen Fluggesellschaften wird das wohl kaum der Fall sein."@mt15
"Voorzitter, commissaris, dames en heren, de snel groeiende luchtvaartsector moet zo spoedig mogelijk in het systeem voor emissiehandel worden opgenomen. Dat betekent dat deze vorm van vervoer ook zijn bijdrage gaat leveren aan het terugdringen van het antropogene broeikaseffect. Vanuit het oogpunt van vervoersbeleid is onze wetgevingstaak nu het verfijnen van de kadervoorwaarden. Deze kadervoorwaarden moeten zodanig worden gedefinieerd dat de mogelijke stimulans om te besparen komt van een passend prijs per ton CO zonder het aantal vluchten drastisch te verminderen.Om dit te bereiken moeten emissierechten zodanig worden toegewezen, bijvoorbeeld wanneer luchtvaartmaatschappijen deze voor het eerst krijgen, dat het gebrek aan dergelijke rechten op realistische wijze door de markt wordt opgelost, anders zouden vluchten moeten worden geannuleerd en ik weet niet in hoeverre wij en onze maatschappij dat zouden accepteren. Zelfs als luchtvaartmaatschappijenbij het betreden van het handelssysteem honderd procentemissierechten zouden krijgen – en daar vraagt niemand hier om – dan zou een jaarlijkse groei van de luchtvaart met vijf procenteen evengrote besparing van CO emissies vergen. Dat is niet niks. Het grootste potentieel voor terugdringing ligt in het realiseren van een gemeenschappelijk Europees luchtruim, wat inhoudt dat het afhangt van de politieke wil van de lidstaten.Vooralsnog is de enige optie van de luchtvaartmaatschappijen het vernieuwen van hun vloten, mits daar voldoende geld voor over is na aftrek van de sommen die voor de veiling zijn bestemd. Voor regionale luchtvaartmaatschappijen zal dat nauwelijks het geval zijn."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Szybko rozwijający się sektor lotniczy musi zostać możliwie najszybciej włączony do systemu handlu emisjami. Oznacza to, że ta forma transportu również zaczyna wnosić wkład w redukcję antropogenicznego efektu cieplarnianego. Z punktu widzenia polityki transportowej, nasza praca legislacyjna polega obecnie na udoskonaleniu warunków ramowych. Owe warunki ramowe należy zdefiniować w taki sposób, by potencjalny bodziec do oszczędzania dostarczany był poprzez odpowiednią cenę za tonę CO bez drastycznego zmniejszania liczby lotów. Aby to osiągnąć, gdy linie lotnicze po raz pierwszy otrzymają przydziały, na przykład, należy to zrobić w taki sposób, by brak takich przydziałów mógł być realnie równoważony na rynku, bo w przeciwnym razie loty musiałyby zostać odwołane, a nie wiem ile my i społeczeństwo jesteśmy w stanie tego znieść. Nawet gdy linie lotnicze otrzymałyby 100% przydziałów z chwilą wejścia do systemu - przy czym nikt z nas o to nie zabiega - roczny wzrost w lotnictwie na poziomie 5% wymagałby równie wysokiego wolumenu oszczędności w kategoriach emisji CO . To spore wyzwanie. Największy potencjał związany z redukcją leży we wdrożeniu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, co oznacza, że zależy on od woli politycznej państw członkowskich. Na razie jedyną opcją dla linii lotniczych jest w związku z tym unowocześnianie swoich flot, jeśli na ten cel zostanie jeszcze wystarczająco dużo kapitału po uwzględnieniu planowych kwot z licytacji. Niestety nie będzie to dotyczyło regionalnych linii lotniczych."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o sector da aviação, em rápido crescimento, deve ser integrado no regime de comércio de emissões o mais depressa possível. Isso significará que este modo de transporte também começará a prestar um contributo para a redução do efeito de estufa antropogénico. Do ponto de vista da política de transportes, a nossa actual tarefa legislativa consiste em aperfeiçoar as condições de enquadramento. Estas devem ser definidas, de forma a impulsionar as poupanças através de um preço adequado por tonelada de CO sem limitar drasticamente o número de voos. Para alcançar esse objectivo, é necessário que, quando se iniciar a distribuição das licenças pelas companhias aéreas, por exemplo, essa distribuição permita compensar no mercado, em termos realistas, a falta de licenças, caso contrário será preciso cancelar voos e não sei até que ponto nós e a nossa poderemos tolerar semelhante medida. Mesmo que as empresas recebam 100% de licenças ao entrarem no regime – e nenhum de nós pede essa percentagem – um crescimento anual de 5% na aviação exigiria um volume de poupanças igualmente elevado em termos de emissões de CO Um desafio nada insignificante. O maior potencial de redução reside na realização do Céu Único Europeu, o que significa que tudo depende da vontade política dos Estados-Membros. De momento, a única opção das companhias aéreas é, por conseguinte, actualizarem as frotas, se ainda lhes restar capital suficiente para o efeito, após deduzidos os montantes planeados para os leilões. O que não será propriamente o caso das companhias aéreas regionais."@pt17
"Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der stark wachsende Luftverkehr muss schnellstmöglich in das ITS-System integriert werden. Damit soll auch dieser Verkehrsträger seinen Beitrag zur Reduktion des anthropogenen Treibhauseffektes leisten. Aus verkehrspolitischer Sicht geht es bei unserer gesetzgeberischen Arbeit jetzt darum, die Rahmenbedingungen richtig zu justieren. Diese Rahmenbedingungen müssen so sein, dass über einen angemessenen Preis für die Tonne CO2 die möglichen Einsparimpulse ausgelöst werden, ohne dass der Flugbetrieb drastisch eingeschränkt wird. Dazu muss z. B. die Erstausstattung der Fluggesellschaften mit Zertifikaten so gestaltet werden, dass ihr Mangel realistisch am Markt ausgeglichen werden kann, sonst müssen Flüge gestrichen werden, und ich weiß nicht, wie viel wir und unsere Gesellschaft davon verkraften. Selbst bei einer hundertprozentigen Ausstattung mit Zertifikaten bei einem Systemeintritt — und das fordert keiner von uns — würde bei einem jährlichen Wachstum des Luftverkehrs von 5 % ein ebenso hohes Einsparvolumen an CO2-Emissionen erforderlich sein. Das ist keine geringe Anstrengung. Das größte Reduktionspotenzial liegt in der Verwirklichung des ist also vom politischen Willen der Mitgliedstaaten abhängig. Den Fluggesellschaften bleibt deshalb vorerst nur die Erneuerung ihrer Flugzeugflotte, falls dafür nach den angedachten Auktionsbeträgen noch ausreichend Kapital bleibt. Bei regionalen Fluggesellschaften wird das wohl kaum der Fall sein."@ro18
"Pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, rýchlo rastúci sektor leteckej dopravy sa musí čo najskôr začleniť do systému obchodovania s emisiami. To bude znamenať, že aj tento druh dopravy začne prispievať k zníženiu antropogénneho skleníkového účinku. Z hľadiska dopravnej politiky je teraz našou legislatívnou úlohou zdokonalenie rámcových podmienok. Tieto rámcové podmienky sa musia vymedziť takým spôsobom, aby sa prípadné stimuly na úspory poskytli prostredníctvom primeranej ceny za tonu CO bez drastického obmedzenia počtu letov. Aby sa to dalo dosiahnuť napríklad vtedy, keď leteckým spoločnostiam budú prvýkrát pridelené kvóty, musí sa to uskutočniť tak, že nedostatok týchto pridelených kvót sa môže realisticky vyvážiť na trhu, inak by sa lety museli zrušiť a neviem, nakoľko by sme si my a naša spoločnosť s tým dokázali poradiť. Aj keby leteckým spoločnostiam po vstupe do systému bolo vydaných 100 % pridelených kvót, a to nik z nás nepožaduje, ročný nárast v leteckej doprave o 5 % by si vyžadoval rovnako veľký objem úspor z hľadiska emisií CO . To vôbec nie je malá výzva. Najväčší potenciál zníženia emisií je v realizácii iniciatívy na vytvorenie jednotného európskeho neba, čo znamená, že závisí od politickej vôle členských štátov. Preto je v súčasnosti jedinou možnosťou leteckých spoločností obnoviť si flotily, ak im na tento účel zostane dostatočne veľký kapitál po zohľadnení plánovaných súm na aukciu. To si zrejme nebudú môcť dovoliť regionálne letecké spoločnosti."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, hitro rastoči sektor letalstva je treba čim hitreje vključiti v sistem trgovanja z emisijami. To bo pomenilo, da bo ta vrsta prevoza prav tako začela prispevati k zmanjšanju antropogenega toplogrednega učinka. Z vidika prometne politike je zdaj naša zakonodajna naloga izboljšati okvirne pogoje. Te okvirne pogoje je treba določiti tako, da se možna spodbuda za prihranke zagotovi z ustrezno ceno na tono CO brez temeljitega omejevanja števila letov. Da bi to dosegli, na primer, ko se letalskim prevoznikom prvič dodelijo pravice, je treba to opraviti tako, da je mogoče pomanjkanje pravic dejansko uravnovesiti na trgu, sicer bi bilo treba lete odpovedati, pri čemer nisem prepričan koliko še lahko mi in družba obvladamo. Čeprav je bilo letalskim prevoznikom dodeljenih 100 % pravic po vstopu v sistem, po čemer nihče od nas ne sprašuje, bi 5-odstotna letna rast v letalskem sektorju zahtevala enako visoko količino prihrankov v zvezi z emisijami CO . To ni majhen izziv. Največja možnost za zmanjšanje je v uresničitvi programa enotno evropsko nebo, kar pomeni, da je odvisna od politične volje držav članic. Za zdaj je torej edina možnost letalskih prevoznikov, da obnovijo svoje flote, če imajo še dovolj kapitala za ta namen, potem ko se upoštevajo načrtovane vsote za dražbo. V primeru regionalnih letalskih prevoznikov bo to zelo težko."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Den snabbt växande luftfartssektorn måste integreras i systemet för handel med utsläppsrätter så snabbt som möjligt. Detta kommer att innebära att detta transportsätt också börjar lämna ett bidrag till en minskning av den av människor skapade växthuseffekten. Ur transportpolitikens synvinkel är vår lagstiftningsuppgift nu att förfina ramvillkoren. Dessa ramvillkor måste definieras på ett sådant sätt att ett rimligt incitament till besparingar ges via ett lämpligt pris per ton koldioxid utan någon drastisk minskning av antalet flygningar. För att åstadkomma detta, till exempel när flygbolagen redan har tilldelats sina utsläppsrätter, måste det göras på ett sådant sätt att bristen på sådana utsläppsrätter på ett realistiskt sätt kan balanseras på marknaden. Annars skulle det vara nödvändigt att ställa in flygningar, och jag vet inte hur mycket av detta vi och vårt samhälle skulle kunna klara av. Även om flygbolagen tilldelades utsläppsrätter till 100 procent när de går in i systemet – och det är ingen av oss som ber om detta – skulle en årlig ökning av luftfarten med 5 procent kräva motsvarande volym minskade koldioxidutsläpp. Detta är inte någon liten utmaning. Den största potentialen för en minskning av utsläppen ligger i förverkligandet av det gemensamma europeiska luftrummet, vilket innebär att den är beroende av medlemsstaternas politiska vilja. Det enda alternativet för flygbolagen är därför för närvarande att de moderniserar sina flygplansflotter om det finns tillräckligt mycket kapital kvar för detta ändamål sedan hänsyn tagits till de planerade auktionssummorna. Detta kommer knappast att vara fallet för regionala flygbolag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"20,19,14,16,3,2,13,4,21,17,9,12,8
"Vienoto Eiropas debesu"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph