Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-12-Speech-1-072"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071112.17.1-072"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Tak til hr. Schmidt for den gode betænkning og for det gode samarbejde under udarbejdelsen. Sportens rolle generelt og i uddannelse specifikt er et utroligt vigtigt emne. Kommissær Kyprianou sagde for mindre end en måned siden, at han vurderede, at den største trussel mod EU-borgernes sundhed netop var fedme. Jeg tror desværre, at han har ret, og derfor er det afgørende, at vi sætter fokus på problemet og på, hvad vi kan gøre for at løse det. Vi har en stor forpligtelse over for vores børn og særligt over for dem, der af sociale og familiemæssige grunde ikke får grundlagt gode spise- og sportsvaner hjemmefra. Så fokus på sportens rolle i uddannelse er vigtigt. Skolen kan og bør spille en stor rolle m.h.t. at give børn nogle gode vaner, al den stund at børnene jo opholder sig en stor del af tiden her. Som det påpeges i betænkningen, er det derfor ikke nødvendigt at diskutere, om sport i undervisning er nødvendig, men det er derimod vigtigt at drøfte, hvordan vi sikrer, at sporten fylder mere i skolerne. Det er altså vigtigt, at børnene lærer gode motionsvaner så tidligt som muligt. Det er oplagt af helbredsmæssige årsager, men vi ved også, at motion og sport, som hr. Schmidt også sagde, styrker de sociale relationer mellem børn og unge og skaber social integration på tværs af etnicitet og sociale klasser. Derfor er sport så vigtigt et redskab. Hvad kan vi så gøre? Vi er nødt til at sikre, at børn får adgang til at dyrke mere motion, end tilfældet er i dag. Sport skal ikke kun være noget for de velstilledes børn. Sport skal være en naturlig del af ethvert barns liv. Hermed er det også nødvendigt at sikre, at sport ikke kun er en konkurrencesport, men at det er noget, som alle kan være med til, og det er derfor, det er vigtigt, at sporten integreres i undervisningen. Der er altså generelle behov for, at de enkelte medlemsstater prioriterer sport meget mere i undervisningen end i dag, herunder også sørger for, at der er de rette faciliteter og f.eks. kvalificerede lærere. Det er altså klart medlemsstaternes hovedansvar, men vi vil med denne betænkning her gerne være med til at fokusere på problemet og på de mulige løsninger, der er, og selvfølgelig også påpege, hvad EU kan gøre i denne sammenhæng. Og der er tre ting, der er brug for: Vi har brug for, at lærerne får mere indsigt i, hvorfor der er barrierer for, at børn dyrker sport. Der skal også skabes en bedre sammenhæng mellem sporten i skolen og sporten i fritiden. Og så skal vi som sagt også prioritere ressourcer, tid, pladsfaciliteter. Jeg er rigtig glad for betænkningen, den er god, og den fastlægger, hvilke betingelser der skal være til stede, for at sporten kan være med til at styrke børns helbred. Socialistgruppen støtter altså helhjertet betænkningen, men vi mener, det er vigtigt, at den kun bliver det første skridt i retning af, at vi skal have en meget stor indsats for at tage hånd om fedmeproblemet. Vi er af den opfattelse, at det er nødvendigt, at vi bruger både flere ressourcer og tid på det her."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, rád bych panu Schmittovi poděkoval za jeho výbornou zprávu a za konstruktivní spolupráci během jejího zpracování. Úloha sportu obecně i specificky v rámci školní výchovy je vysoce důležitou otázkou. Komisař Kyprianou řekl méně než před měsícem, že se domnívá, že největší hrozbou pro zdraví občanů EU je obezita. Domnívám se, že má bohužel pravdu, a proto je klíčové, abychom se soustředili na tento problém a na to, co můžeme udělat pro jeho řešení. Máme významnou povinnost vůči našim dětem, zejména těm, které nejsou vychovávány ke správné výživě a sportovním návykům doma, ať již ze sociálních nebo rodinných důvodů. Proto je nezbytné zaměřit se na úlohu sportu ve vzdělávání. Škola může a měla by hrát hlavní úlohu ve vytváření dobrých návyků u dětí, neboť děti ve škole stráví velkou část dne. Jak bylo ve zprávě zdůrazněno, není proto nutné vést diskusi o tom, zda sport je ve vzdělávání podstatný. Je však nezbytné, abychom diskutovali o tom, jak můžeme zajistit, aby ve škole bylo sportu více. Je také důležité, aby vhodné pohybové návyky byly u dětí rozvíjeny co nejdříve. Toto je zjevné ze zdravotních důvodů, ale zároveň, jak to také řekl pan Schmitt, víme, že cvičení a sport mohou rozvíjet sociální vztahy mezi dětmi a u mladých lidí a vytvářet sociální integraci nezávisle na národnosti a společenské třídě. Proto je sport tak důležitým nástrojem. Co můžeme tedy udělat? Musíme zajistit, aby děti měly příležitost cvičit více, než je tomu doposud. Sport by neměl být něčím, co je jen pro zámožné děti. Sport by měl být přirozenou součástí každodenního života dětí. Ve spojení s tím je také nezbytné zajistit, aby sport neznamenal pouze soutěživý sport, ale také něco, v čem se může účastnit každý, a proto je důležité, aby byl sport zahrnut do vzdělávání. Je proto obecně zapotřebí, aby jednotlivé členské státy upřednostnily sport jako součást vzdělávání mnohem více, než je tomu doposud, a jako součást toho zajistily, aby byla například k dispozici správná zařízení a rovněž kvalifikovaní učitelé. To je proto jednoznačně klíčovou odpovědností členských států, ale touto zprávou chceme napomoci zaměřit se na tento problém a možná řešení a přirozeně také zdůraznit, co EU může ve vztahu k tomu učinit. Kromě toho existují tři věci, které jsou nezbytné. Potřebujeme, aby učitelé měli více znalostí o tom, jaké překážky brání dětem v účasti ve sportu. Je také zapotřebí vytvořit lepší vztah mezi sportem ve škole a volnočasovým sportem. Dále, jak již bylo uvedeno, potřebujeme stanovit priority ohledně zdrojů, času a sportovních zařízení. Ze zprávy mám velkou radost, je to dobrá zpráva a stanoví se v ní podmínky, které jsou nezbytné k zajištění toho, aby sport napomáhal zlepšit zdraví dětí. Proto socialistická skupina v Evropském parlamentu plně podporuje tuto zprávu, cítíme však, že je nezbytné, aby byla pouze prvním krokem na cestě k hlavní iniciativě, která bude mít za cíl řešit problém obezity. Domnívám se, že je nezbytné, abychom v této oblasti využívali více zdrojů a vyhradili si na ni více času."@cs1
". Frau Präsidentin! Ich danke Herrn Schmitt für den guten Bericht und die konstruktive Zusammenarbeit bei der Erarbeitung. Die Rolle des Sports allgemein und speziell in der Bildung ist ungeheuer wichtig. Vor nicht einmal einem Monat hat Kommissar Kyprianou erklärt, dass Übergewicht seiner Meinung nach die größte Gesundheitsbedrohung für die EU-Bürger ist. Bedauerlicherweise hat er meiner Meinung nach Recht. Deshalb müssen wir uns auf das Problem und auf unsere Lösungsmöglichkeiten konzentrieren. Wir haben unseren Kindern gegenüber eine hohe Verantwortung, besonders denjenigen gegenüber, die aus sozialen oder familiären Gründen zu Hause keine annehmbaren Gewohnheiten beim Essen und Sport ausbilden. Daher steht die Rolle des Sports in der Bildung ganz und gar im Vordergrund. Die Schule kann und soll maßgeblich dazu beitragen, Kindern gute Gewohnheiten anzuerziehen, da dort sie einen Großteil des Tages verbringen. Wie im Bericht dargestellt, müssen wir deshalb nicht diskutieren, ob der Sport in der Bildung wichtig ist, sondern wie wir mehr Sport in den Schulen gewährleisten können. Wichtig ist auch, dass Kinder möglichst frühzeitig an den Sport herangeführt werden. Was die Gesundheit betrifft, liegt dies auf der Hand, aber zugleich wissen wir, wie auch Herr Schmitt bekräftigte, dass Bewegung und Sport soziale Bindungen zwischen Kindern und Jugendlichen entwickeln und den sozialen Zusammenhalt unabhängig von der ethnischen Herkunft und der Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse herstellen können. Deshalb ist der Sport ein so wichtiges Instrument. Was also können wir tun? Wir müssen sicherstellen, dass Kinder die Gelegenheit haben, sich mehr zu bewegen als das heute der Fall ist. Sport darf nicht nur etwas für Kinder aus wohlhabenden Familien sein, sondern sollte ganz natürlich zum Leben jedes Kindes gehören. Dabei muss auch gewährleistet sein, dass Sport nicht nur Wettkampfsport bedeutet, sondern jeden einbezieht, und deshalb ist es so wichtig, den Sport in die Bildung zu integrieren. Folglich müssen die einzelnen Mitgliedstaaten dem Sport als Teil der Bildung generell viel stärkere Aufmerksamkeit als derzeit schenken und dafür sorgen, dass die richtigen Einrichtungen und auch z. B. qualifizierte Lehrer zur Verfügung stehen. Hier tragen die Mitgliedstaaten eine erhebliche Verantwortung. Dieser Bericht soll ein Beitrag sein, damit wir uns auf das Problem und mögliche Lösungen konzentrieren und natürlich auch aufzeigen, was die EU dafür tun kann. Daneben müssen wir drei notwendige Voraussetzungen schaffen. Wir brauchen Lehrer, die besser verstehen, was Kinder von sportlicher Betätigung abhält. Außerdem müssen der Schul- und der Freizeitsport besser verknüpft werden. Wie bereits erwähnt, sollten wir ferner den Ressourcen, der Zeit und den Sporteinrichtungen Vorrang einräumen. Ich bin mit dem Bericht sehr zufrieden; er ist förderlich und zeigt auf, unter welchen Voraussetzungen der Sport zu einer besseren Gesundheit der Kinder beitragen kann. Deshalb unterstützt die Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament den Bericht von ganzem Herzen. Wir sind uns aber auch bewusst, dass er nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer großen Initiative im Kampf gegen Übergewicht ist. Unserer Meinung nach müssen wir mehr Mittel und mehr Zeit in diesen Bereich investieren."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Schmitt για την καλή έκθεσή του και για την εποικοδομητική συνεργασία του κατά την εκπόνησή της. Ο ρόλος του αθλητισμού εν γένει και ειδικά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης είναι άκρως σημαντικό ζήτημα. Ο Επίτροπος Κυπριανού είχε αναφέρει πριν από λιγότερο από έναν μήνα ότι πιστεύει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία των πολιτών της ΕΕ είναι η παχυσαρκία. Δυστυχώς, νομίζω ότι έχει δίκιο, και γι’ αυτό είναι κρίσιμο να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πρόβλημα και στο τι μπορούμε να κάνουμε για να το λύσουμε. Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας, ιδίως σε όσα δεν αναπτύσσουν καλές συνήθειες διατροφής και σωματικής άσκησης στο σπίτι για κοινωνικούς λόγους ή λόγους που σχετίζονται με την οικογένεια. Συνεπώς, η εστίαση στον ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση είναι σημαντική. Το σχολείο μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει μείζονα ρόλο στη διαμόρφωση καλών συνηθειών από τα παιδιά, καθώς τα παιδιά περνούν εκεί μεγάλο μέρος της ημέρας τους. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, δεν χρειάζεται συνεπώς να συζητούμε κατά πόσον ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εντούτοις, είναι σημαντικό να συζητήσουμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη ακόμη περισσότερων αθλητικών δραστηριοτήτων στο σχολείο. Είναι επίσης σημαντικό να αναπτύσσουν τα παιδιά καλές συνήθειες άσκησης σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο. Αυτό είναι προφανές για λόγους υγείας, συγχρόνως όμως, όπως επίσης ανέφερε ο κ. Schmitt, γνωρίζουμε ότι η σωματική άσκηση και ο αθλητισμός μπορούν να καλλιεργήσουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των παιδιών και των νέων και να δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνικής ένταξης ανεξαρτήτως εθνικότητας και κοινωνικής τάξης. Γι’ αυτό ο αθλητισμός είναι τόσο σημαντικό μέσο. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε; Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ασκούνται περισσότερο από ό,τι σήμερα. Ο αθλητισμός δεν πρέπει να είναι κάτι που αφορά μόνο τα παιδιά ευκατάστατων οικογενειών. Ο αθλητισμός πρέπει να είναι φυσικό τμήμα της ζωής κάθε παιδιού. Σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι ο αθλητισμός δεν σημαίνει μόνο τον ανταγωνιστικό αθλητισμό, αλλά κάτι στο οποίο μπορούν να μετέχουν όλοι, και γι’ αυτό είναι σημαντικό να είναι ενταγμένος ο αθλητισμός στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπάρχει συνεπώς η γενική ανάγκη να δώσουν προτεραιότητα τα επιμέρους κράτη στον αθλητισμό ως μέρος της εκπαίδευσης πολύ περισσότερο από ό,τι ισχύει σήμερα, και στο πλαίσιο αυτό να εξασφαλίσουν τη διάθεση των κατάλληλων εγκαταστάσεων αλλά και ειδικευμένων καθηγητών, λόγου χάρη. Πρόκειται, συνεπώς, για μια κεντρικής σημασίας ευθύνη των κρατών μελών, όμως με την έκθεση αυτή θέλουμε να συμβάλουμε στο να εστιαστεί η προσοχή στο πρόβλημα και τις πιθανές λύσεις, και φυσικά να υπογραμμίσουμε επίσης τι μπορεί να κάνει η ΕΕ σε αυτό το πεδίο. Επιπλέον, υπάρχουν τρία προαπαιτούμενα. Πρέπει οι καθηγητές να έχουν βαθύτερη γνώση των λόγων για τους οποίους δημιουργούνται εμπόδια στη συμμετοχή των παιδιών στον αθλητισμό. Πρέπει επίσης να διαμορφωθεί καλύτερη σχέση μεταξύ του αθλητισμού στο σχολείο και στον ελεύθερο χρόνο. Επιπροσθέτως, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους πόρους, τον χρόνο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Θεωρώ πολύ ικανοποιητική την έκθεση· είναι ένα καλό κείμενο και περιγράφει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να συμβάλει ο αθλητισμός στη βελτίωση της υγείας των παιδιών. Ως εκ τούτου, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει ολόψυχα την έκθεση, θεωρούμε όμως ότι είναι σημαντικό να αποτελέσει μόνο το πρώτο βήμα για μια εκτενέστερη πρωτοβουλία με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της παχυσαρκίας. Θεωρούμε αναγκαίο να διοχετεύσουμε περισσότερους πόρους και να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτό το πεδίο."@el10
". Madam President, I should like to thank Mr Schmitt for his good report and for his constructive collaboration during the preparation of this. The role of sport generally and specifically within education is an incredibly important issue. Commissioner Kyprianou said less than a month ago that he believed that the greatest threat to the health of EU citizens was obesity. Unfortunately, I think that he is right, and therefore it is crucial that we focus on the problem and on what we can do to solve it. We have an important obligation to our children, particularly those who do not form good eating and sports habits at home for social or family-related reasons. Therefore, the focus on the role of sport in education is important. School can and should play a major role in providing children with good habits, as children spend a large proportion of their day there. As pointed out in the report, it is therefore not necessary to discuss whether sport is essential within education. However, it is important that we discuss how we can ensure that there is more sport in school. It is also important that children develop good exercise habits as early on as possible. This is obvious for health reasons but, at the same time, as Mr Schmitt has also said, we know that exercise and sport can develop social relationships among children and young people and create social integration irrespective of ethnicity and social class. This is why sport is such an important tool. What can we do, therefore? We must ensure that children have the opportunity to do more exercise than is the case today. Sport should not just be something for affluent children. Sport should be a natural part of every child’s life. At this juncture, it is also necessary to ensure that sport does not only mean competitive sport, but something that everyone can participate in, and that is why it is important that sport be integrated within education. There is therefore a general need for individual Member States to prioritise sport as a part of education much more than is the case today, and as part of this to ensure that the correct facilities are available and also qualified teachers, for example. It is therefore clearly a key responsibility for the Member States, but with this report we want to help focus on the problem and the possible solutions, and naturally also highlight what the EU can do in connection with this. In addition, there are three things that are required. We need teachers to have a greater insight into the reasons for the barriers to children participating in sport. A better relationship between sport at school and sport in leisure time also needs to be created. In addition, as has been mentioned previously, we need to prioritise resources, time and sports facilities. I am very pleased with the report; it is a good report and sets out the conditions that are required in order for sport to help improve the health of children. Therefore, the Socialist Group in the European Parliament wholeheartedly supports the report, but we feel that it is important that it be only the first step towards a major initiative to deal with the problem of obesity. We believe that it is necessary for us to both use more resources and take more time in this area."@en4
"Señora Presidenta, desearía dar las gracias al señor Schmitt por su buen informe y por su constructiva colaboración durante la preparación del mismo. La función del deporte en general y, en particular, en la educación reviste una extraordinaria importancia. El Comisario Kyprianou declaró, hace menos de un mes, que creía que la mayor amenaza para la salud de los ciudadanos de la UE era la obesidad. Por desgracia, creo que tenía razón y, por tanto, será fundamental que nos centremos en el problema y en qué podemos hacer para resolverlo. Tenemos una importante obligación frente a nuestros hijos, sobre todo frente a los que no adquieren unos buenos hábitos alimentarios y deportivos en el hogar por razones sociales o relacionadas con la familia. Así pues, es importante prestar atención a la función del deporte en la educación. La escuela puede, y debería, desempeñar una importante función a la hora de inculcar buenos hábitos a los niños, ya que éstos pasan en la misma una buena parte del día. Tal como se indica en el informe, no es necesario, pues, debatir si el deporte es fundamental en la educación. Sin embargo, es importante que debatamos cómo podemos garantizar una mayor presencia del deporte en la escuela. También es importante que los niños desarrollen cuanto antes unos buenos hábitos en materia de ejercicio. Esto resulta obvio por motivos de salud pero, al mismo tiempo, como ha indicado el señor Schmitt, sabemos que el ejercicio y el deporte contribuyen al desarrollo de las relaciones sociales en los niños y jóvenes y a la integración social al margen de la etnia y la clase social. Ésta es la razón por la que el deporte es una herramienta tan importante. ¿Qué podemos hacer, pues? Debemos garantizar que los niños tengan la oportunidad de hacer más ejercicio del que hacen hoy en día. El deporte no debería ser propio de los niños de familias pudientes. El deporte debería ser un elemento natural de la vida de todos los niños. En estas circunstancias, también es necesario garantizar que el deporte no sólo signifique deporte de competición sino, asimismo, una actividad en la que todos puedan participar, motivo por el que reviste tanta importancia que el deporte se integre en la educación. Existe, pues, una necesidad general de que los Estados miembros prioricen el deporte como parte de la educación en mucho mayor medida que hasta la fecha y, como parte del mismo tema, que garanticen la disponibilidad de unas instalaciones adecuadas y, asimismo, de unos profesores cualificados, por ejemplo. De este modo, aunque se trata a todas luces de una responsabilidad fundamental de los Estados miembros, con este informe pretendemos ayudar a que se preste atención al problema, hallar posibles soluciones al mismo y, por supuesto, destacar lo que la UE puede hacer al respecto. Son necesarias, además, otras tres cosas. Necesitamos que los profesores adquieran una mayor comprensión de las razones que motivan los obstáculos a la participación de los niños en el deporte. Debe crearse, además, una mejor relación entre el deporte en la escuela y el deporte durante el tiempo de ocio. Por otra parte, tal como se ha indicado anteriormente, hemos de conceder prioridad a los recursos, al tiempo y a las instalaciones deportivas. Estoy muy satisfecha con el informe; se trata de un buen documento que establece las condiciones necesarias para que el deporte contribuya a mejorar la salud de los niños. Así pues, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo brinda un rotundo apoyo al informe, aunque creemos que es importante que éste sea únicamente el primer paso hacia una iniciativa de relieve encaminada a tratar el problema de la obesidad. Creemos que es necesario destinar más recursos y más tiempo a esta cuestión."@es21
". Austatud juhataja, tänaksin härra Schmitti hea raporti ning konstruktiivse koostöö eest selle ettevalmistamisel. Spordi roll hariduses üldiselt ja eriliselt on üha tähtsam teema. Komisjoni volinik Kyprianou ütles vähem kui kuu aega tagasi, et tema arvates on ELi kodanike kõige suurem terviseoht ülekaalulisus. Kahjuks arvan ma, et tal on õigus, ja seetõttu on oluline, et me keskenduksime probleemile ja sellele, mida saame teha selle lahendamiseks. Meil on tähtis kohustus meie laste ees, eriti nende ees, kellel ei kujune head toitumis- ja spordiharjumused kodus sotsiaalsetel või perekondlikel põhjustel. Seetõttu on tähtis keskenduda spordi rollile hariduses. Kool saab mängida ja peaks mängima tähtsat rolli lastele heade harjumuste andmisel, kuna lapsed veedavad oma päevadest suure osa seal. Nagu raportis osutatud, pole seetõttu vaja arutada, kas sport on hariduses oluline. Siiski on oluline, et me arutaksime, kuidas saame tagada, et koolis oleks rohkem sporti. Tähtis on ka see, et lapsed arendaksid häid sportimisharjumisi nii varakult kui võimalik. See on endastmõistetav tervislikel põhjustel, aga samal ajal, nagu härra Schmitt juba ütles, me teame, et võimlemine ja sport arendavad sotsiaalseid suhteid laste ja noorte seas ning loovad etnilisusest või sotsiaalsest klassist sõltumatu sotsiaalse integratsiooni. Sellepärast ongi sport nii tähtis vahend. Mida me saame selleks teha? Sport ei tohi olla vaid rikaste laste jaoks. Sport peab olema iga lapse elu loomulik osa. Me peame tagama, et lastel on võimalus teha rohkem sporti kui praegusel juhul. Sellest punktist on ka vajalik tagada, et sport ei tähenda ainult võistlemist, vaid midagi, milles igaüks saab osaleda, ja seetõttu on oluline, et sport oleks integreeritud haridusse. Seetõttu on üksikute liikmesriikide üldine vajadus tähtsustada sporti hariduse osana palju rohkem kui praegusel juhul, ja osana sellest tagada näiteks, et oleksid kättesaadavad korralikud rajatised ja ka kvalifitseeritud õpetajad. Seetõttu on see selgelt liikmesriikide üheks tähtsaimaks ülesandeks, aga raportiga tahame ma aidata keskenduda probleemile ja võimalikele lahendustele, ja loomulikult ka rõhutada, mida EL saab sellega seoses teha. Lisaks on vajalikud kolm asja. Me vajame õpetajaid, et saada paremini aru takistuste põhjustest laste spordis osalemisel. Tuleb ka luua paremad suhted koolispordi ja vabaaja spordi vahel. Nagu juba varem märgitud, peame lisaks sellele tähtsustama vahendeid, aega ja spordirajatisi. Ma olen väga rahul raportiga; see on hea raport ja visandab tingimused, mida on vaja spordi jaoks, et aidata parandada laste tervist. Seetõttu Euroopa Parlamendi Sotsialistide fraktsioon toetab raportit kogu südamest, aga meie arvates on tähtis, et see oleks vaid esimene samm tähtsa algatuse suunas tegelemaks ülekaalulisuse probleemiga. Me usume, et on meil on vaja kasutada rohkem ressursse ja kulutada rohkem aega sellel teemal."@et5
". Arvoisa puhemies, kiitän Pál Schmittiä hyvästä mietinnöstä ja hänen tekemästään rakentavasta yhteistyöstä mietinnön laatimisen aikana. Urheilun asema yleisesti ja erityisesti opetuksessa on yhä tärkeämpi asia. Komission jäsen Kyprianou sanoi alle kuukausi sitten uskovansa ylipainon olevan EU:n kansalaisten suurin terveysuhka. Uskon valitettavasti hänen olevan oikeassa, ja siksi on hyvin tärkeää, että keskitymme ongelmaan ja pohdimme, millä tavoin voimme ratkaista sen. Meillä on valtava velvollisuus lapsiamme kohtaan – erityisesti niitä kohtaan, jotka eivät omaksu hyviä ruokailu- ja liikuntatottumuksia kotona sosiaalisista tai perheeseen liittyvistä syistä. Siksi meidän on tärkeää keskittyä liikunnan asemaan opetuksessa. Koska lapset viettävät suuren osan päivästään koulussa, koulut voivat ja niiden pitäisi olla keskeisessä asemassa ohjattaessa lapsia hyvien tottumusten pariin. Kuten mietinnössä todetaan, tästä syystä on kiistatonta, että liikunnan on oltava keskeinen osa opetusta. On kuitenkin tärkeää, että keskustelemme siitä, kuinka varmistamme, että koulut tarjoavat enemmän mahdollisuuksia liikuntaan. Lisäksi lasten on tärkeää omaksua hyvät liikuntatottumukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä on tärkeää paitsi terveydellisistä syistä myös siksi, että tiedämme, kuten Pál Schmitt jo totesi, että liikunta ja urheilu kehittävät lasten ja nuorten keskinäisiä sosiaalisia suhteita ja edistävät yhteiskunnallista sopeutumista etniseen taustaan ja sosiaaliluokkaan katsomatta. Siksi liikunta on erittäin tärkeä väline. Mitä voimme sitten tehdä asian eteen? Meidän on varmistettava, että lapsille tarjotaan nykyistä paremmat mahdollisuudet liikuntaan. Urheilu ei saa olla vain varakkaiden perheiden lasten etuoikeus. Urheilun pitäisi olla luonnollinen osa jokaisen lapsen elämää. Nykytilanteessa on myös tärkeää varmistaa, ettei urheilulla tarkoiteta vain kilpailemista, vaan jotakin, johon kaikki voivat osallistua, ja siksi on tärkeää, että urheilu otetaan osaksi opetusta. Siksi yksittäisten jäsenvaltioiden on annettava yleisesti koululiikunnalle paljon merkittävämpi asema kuin nykyisin ja varmistettava tässä yhteydessä, että käytettävissä on esimerkiksi asianmukaisia liikuntatiloja ja saatavilla on päteviä opettajia. Vaikka kyse on siis selvästikin jäsenvaltioiden velvollisuudesta, haluamme tällä mietinnöllä edistää paneutumista ongelmaan ja mahdollisiin ratkaisuihin sekä korostaa tietenkin myös sitä, mitä EU voi tehdä asian suhteen. Lisäksi tarvitsemme kolmea asiaa. Tarvitsemme ensinnäkin opettajia, jotka ymmärtävät nykyistä paremmin syyt, joiden vuoksi lapset eivät urheile. Toiseksi koululiikunnan ja vapaa-ajan urheilun välistä suhdetta on kehitettävä. Kolmanneksi, kuten jo edellä mainitsin, meidän on asetettava resurssit, aika ja liikuntatilat etusijalle. Olen hyvin tyytyväinen tähän mietintöön: se on hyvä mietintö, jossa tuodaan esiin edellytykset, joiden on täytyttävä, jotta urheilu voisi auttaa parantamaan lasten terveyttä. Siksi Euroopan parlamentin sosialistiryhmä kannattaa tätä mietintöä täysin. Mielestämme on kuitenkin tärkeää, että se on vain ensiaskel kohti suurta aloitetta, jolla puututaan ylipaino-ongelmaan. Katsomme siksi, että tähän asiaan on käytettävä enemmän resursseja ja enemmän aikaa."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais remercier M. Schmitt pour son bon rapport et sa coopération constructive au cours de l’élaboration de celui-ci. Le rôle du sport, en général, et dans l’éducation, en particulier, est une question excessivement importante. Le commissaire Kyprianou a déclaré il y a moins d’un mois de cela que la plus grande des menaces qui plane sur la santé des citoyens de l’UE était l’obésité. Malheureusement, je crois qu’il a raison et, par conséquent, il est vital que nous nous concentrions sur ce problème et sur les moyens d’y remédier. Nous avons une importante obligation envers nos enfants, en particulier ceux qui n’acquièrent pas de bonnes habitudes en matière d’alimentation et de sport, pour des raisons liées à leurs milieux social et familial. Dès lors, il est important de mettre l’accent sur le rôle du sport dans l’éducation. L’école peut et devrait jouer un rôle majeur dans l’acquisition de bonnes habitudes chez les enfants, dans la mesure où ils y passent une grande partie de la journée. Comme indiqué dans le rapport, il n’y a donc pas lieu de discuter le caractère essentiel du sport dans l’éducation. Cependant, il est important que nous discutions des moyens de renforcer le sport à l’école. Il est aussi important que les enfants développent de bonnes habitudes en matière d’exercice physique dès le plus jeune âge. Il y a des raisons de santé évidentes mais, parallèlement, comme l’a aussi dit M. Schmitt, nous savons que l’exercice physique et le sport peuvent jouer un rôle dans le développement des relations sociales entre les enfants et les jeunes, ainsi que favoriser l’intégration sociale indépendamment de l’appartenance ethnique et sociale. C’est pourquoi le sport est un outil si important. Que pouvons-nous donc faire? Nous devons garantir aux enfants la possibilité de faire davantage d’exercice physique que ce n’est le cas aujourd’hui. Le sport ne doit pas être réservé aux enfants issus de familles aisées. Le sport devrait faire systématiquement partie de la vie de tous les enfants. À cet endroit, il est aussi nécessaire de veiller à ce que le sport ne signifie pas seulement «sport de compétition«, mais des activités ouvertes à tous, et c’est pourquoi il est important d’intégrer le sport dans l’éducation. Il est donc indispensable que chaque État membre donne la priorité au sport comme faisant partie intégrante de l’éducation dans une plus grande mesure qu’aujourd’hui, et dans ce cadre, s’assure que des installations convenables soient disponibles tout comme des enseignants qualifiés, par exemple. Cette mission relève donc manifestement de la compétence des États membres, mais par ce rapport, nous voulons contribuer à cibler le problème et les solutions envisageables, et bien entendu aussi à mettre l’accent sur les moyens d’action de l’UE en la matière. En outre, trois conditions s’imposent. Nous avons besoin d’enseignants pour obtenir un meilleur aperçu des raisons qui expliquent les obstacles à la participation des enfants aux activités sportives. Il convient de créer aussi une meilleure relation entre le sport en milieu scolaire et le sport dans le cadre d’activités de loisirs. Par ailleurs, comme il l’a été précisé précédemment, nous devons définir des priorités que ce soit pour les ressources et le temps consacrés au sport ou pour les installations sportives. Je suis très satisfaite de ce rapport; c’est un bon rapport et il présente les conditions qui s’imposent afin de recourir au sport comme moyen d’améliorer la santé des enfants. Par conséquent, le groupe socialiste au Parlement européen soutient sans réserve ce rapport, mais nous estimons qu’il est important qu’il s’inscrive dans le cadre d’une initiative majeure pour remédier au problème de l’obésité. Nous pensons qu’il est indispensable que nous consacrions davantage de fonds et de temps à ce domaine."@fr8
". Elnök asszony, szeretném megköszönni Schmitt Pálnak a jó jelentést és az előkészítő munka során kifejtett konstruktív együttműködését. A sportnak az általánosan és a specifikusan is az oktatáson belül betöltött szerepe hihetetlenül fontos kérdés. Kyprianou biztos úr nem egészen egy hónappal ezelőtt mondta: úgy hiszi, az európai polgárok egészségét leginkább fenyegető tényező az elhízottság. Sajnos úgy gondolom, igaza van, és ezért életbevágóan fontos, hogy összpontosítsunk a problémára, és mindarra, amit a megoldása érdekében tehetünk. Fontos kötelezettségünk van a gyermekeink iránt, főképp azok felé, akik otthon szociális vagy családi háttérrel összefüggő okok miatt nem alakítanak ki jó étkezési és sportolási szokásokat. Ezért a sportnak az oktatásban betöltött szerepe nagyon fontos. Az iskola fontos szerepet tud játszani és kellene is, hogy játsszon abban, hogy jó szokásokat ad a gyerekeknek, mivel a gyerekek a nap nagy részét ott töltik. Ahogy a jelentés is rámutat, éppen ezért nem szükséges arról beszélni, vajon lényeges-e a sport az oktatásban. Az mindazonáltal fontos, hogy arról beszéljünk, hogyan tudjuk biztosítani a több sport jelenlétét az iskolában. Az is fontos, hogy a gyerekek minél korábban jó testmozgási szokásokat alakítsanak ki. Ez az egészségügyi okok miatt egyértelmű, de ugyanakkor, ahogyan Schmitt úr is megfogalmazta, azt is tudjuk, hogy a testmozgás és a sport szociális kapcsolatokat tud kialakítani a gyerekek és a fiatalok között, illetve nemzetiségtől és társadalmi osztálytól független szociális integrációt képes teremteni. Ezért olyan fontos eszköz a sport. Akkor tehát mit tehetünk? Biztosítanunk kell, hogy a gyerekek több testmozgási lehetőséghez jussanak, mint mostanában. A sport nem szabad, hogy a gazdag gyerekek kiváltsága legyen. A sport természetes részét kell, hogy képezze minden gyermek életének. Ennél az útkereszteződésnél azt is szükséges biztosítani, hogy a sport ne csak versenyport maradjon, hanem olyasvalami, amiben mindenki részt vehet, és ezért olyan fontos, hogy a sport az oktatás integráns része legyen. Az egyes tagállamokban tehát általában szükség van arra, hogy a sportot sokkal előkelőbb helyen kezeljék, mint ma, olyan dologként, mint ami az oktatás eleme, és ennek részeként biztosítsák a megfelelő sporteszközöket és a végzett tanárokat például. Ez tehát a tagállamok számára lényegi felelősség, de ezzel a jelentéssel segíteni szeretnénk a problémára való összpontosításban és a lehetséges megoldásokban, és természetesen rávilágítani arra, hogy ezzel kapcsolatban az EU mit tehet. Továbbá három dologra van szükség. Olyan tanárokra van szükség, akik jobban átlátják, milyen okok hátráltatják a gyerekeket a sportban való részvételben. Aztán jobb viszonyt kell teremteni az iskolában és a szabadidőben végzett sporttevékenység között. Valamint, amint azt már korábban is említést nyert, kiemelt helyen kell kezelni a forrásokat, az időt és a sporteszközöket. Nagyon elégedett vagyok a jelentéssel, jó jelentés, és kijelöli azokat a feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a sport segíthesse a gyermekeink egészségének javítását. Ezért az Európai Parlament szocialista képviselőcsoportja teljes szívből támogatja a jelentést, de azt is fontosnak érezzük, hogy ez csak egy nagyobb, az elhízottság problémájával foglalkozó kezdeményezés felé megtett első lépés legyen. Úgy hisszük, szükséges még, hogy több forrást és időt áldozzunk erre a kérdéskörre."@hu11
". Signora Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Schmitt per la sua ottima relazione e per la sua collaborazione costruttiva durante il lavoro di preparazione. Il ruolo dello sport in generale, e nello specifico nel contesto scolastico, è una questione di particolare importanza. Il Commissario Kyprianou ha affermato meno di un mese fa che a suo parere la maggiore minaccia per la salute dei cittadini dell’UE è l’obesità. Purtroppo, penso che abbia ragione e pertanto è cruciale che ci concentriamo sul problema e su come possiamo risolverlo. Abbiamo un obbligo importante nei confronti dei nostri bambini, in particolare quelli che non hanno buone abitudini alimentari e sportive a casa, per motivi sociali o legati alla famiglia. Quindi, è importante concentrarsi sul ruolo dello sport nell’istruzione. La scuola può e deve svolgere un ruolo importante nell’insegnare buone abitudini ai bambini, che trascorrono a scuola gran parte della loro giornata. Come si rileva nella relazione, non si tratta di discutere se lo sport è essenziale nell’educazione. Tuttavia, è importante discutere di come possiamo garantire una maggiore presenza dello sport nella scuola. Inoltre, è importante che i bambini acquisiscano buone abitudini in termini di attività fisica il più precocemente possibile. E’ ovvio per motivi di salute, ma nel contempo, come afferma anche l’onorevole Schmitt, sappiamo che l’attività fisica e lo sport favoriscono le relazioni sociali tra bambini e giovani e promuovono l’integrazione sociale a prescindere dall’etnia o dalla classe sociale. Allora che cosa possiamo fare? Dobbiamo garantire che i bambini abbiano l’opportunità di fare più esercizio fisico di quello che possono fare oggi. Lo sport non dovrebbe essere riservato ai bambini benestanti, bensì dovrebbe essere una componente naturale della vita di ogni bambino. A questo proposito, occorre anche garantire che sport non significhi solo competizione, bensì qualcosa a cui tutti possono partecipare e per questo motivo è importante che lo sport sia integrato nell’educazione. In generale, occorre quindi che i singoli Stati membri inseriscano lo sport tra le priorità dell’educazione, molto più rispetto ad oggi, e che nel contempo garantiscano la disponibilità di strutture adeguate, nonché di insegnanti qualificati, ad esempio. Quindi è chiaramente una responsabilità fondamentale degli Stati membri, ma con questa relazione intendiamo contribuire alla messa a fuoco del problema e delle possibili soluzioni, e naturalmente anche evidenziare quello che l’UE può fare in proposito. Inoltre, sono necessari tre fattori fondamentali. Occorre che gli insegnanti capiscano più a fondo i motivi delle barriere alla partecipazione dei bambini all’attività sportiva. Occorre favorire un migliore rapporto tra lo sport praticato a scuola e lo sport nel tempo libero. Inoltre, come già accennato in precedenza, occorre definire le priorità in termini di risorse, tempo e strutture sportive. Apprezzo molto la relazione; è un ottimo documento che descrive le condizioni necessarie affinché lo sport contribuisca a migliorare la salute dei bambini. Quindi, il gruppo socialista al Parlamento europeo sostiene caldamente la relazione, pur ritenendo importante che si tratti solo del primo passo verso un’iniziativa di ampia portata che affronti il problema dell’obesità. A nostro parere, è necessario che dedichiamo più risorse e più tempo a questa materia."@it12
"norėčiau padėkoti P. Schmittui už jo gerą pranešimą ir už jo konstruktyvų bendradarbiavimą jį rengiant.Sporto vaidmuo apskritai ir švietimo sistemoje konkrečiai – tai neįtikėtinai svarbi problema.Komisijos narys M. Kyprianou mažiau kaip prie mėnesį teigė, kad jis mano, jog didžiausia grėsmė Europos Sąjungos gyventojų sveikatai yra nutukimas.Deja, manau, kad jis teisus, ir todėl svarbu, kad mes susitelktume ties šia problema ir ties tuo, ką galime padaryti, kad ją išspręstume.Esame labai įsipareigoję savo vaikams, ypač tie, kurie neformuoja teisingos mitybos ir sportavimo įpročių namuose dėl socialinių ar su šeima susijusių priežasčių.Todėl sporto vaidmuo švietimo srityje svarbus. Mokykla gali vaidinti pagrindinį vaidmenį, ugdydama gerus vaikų įpročius, nes vaikai didelę dienos dalį praleidžia būtent joje.Kaip pabrėžta pranešime, vien todėl jau nebūtina diskutuoti, ar sportas švietimo srityje yra reikalingas.Tačiau svarbu, kad aptartume, kaip galime užtikrinti, kad mokykloje būtų daugiau sporto.Taip pat svarbu, kad vaikai kiek įmanoma anksčiau ugdytųsi gerus fizinės veiklos įpročius.Tai akivaizdu dėl sveikatos priežasčių, bet kartu, kaip teigė ir P. Schmittas, žinome, kad fizinė veikla ir sportas gali plėtoti socialinius santykius tarp vaikų ir jaunimo ir sukurti socialinę integraciją nepriklausomai nuo tautybės ir socialinio sluoksnio.Todėl sportas – tokia svarbi priemonė.Taigi ką galime nuveikti?Turime užtikrinti, kad vaikai galėtų daugiau sportuoti nei sportuoja šiandien.Sportas neturi tik būti kažkas, skirta turtingų šeimų vaikams.Sportas turi būti natūrali kiekvieno vaiko gyvenimo dalis.Šiomis aplinkybėmis taip pat reikia garantuoti, kad sportas nereiškia vien konkurencinio sporto, bet tokią veiklą, kurioje gali dalyvauti kiekvienas, ir todėl svarbu, kad sportas būtų integruotas į švietimo sistemą. Todėl bendrai reikalinga, kad atskiros valstybės narės vertintų sportą kaip švietimo dalį kur kas labiau nei vertina šiandien ir taip pat užtikrintų, kad būtų sukuriamos tinkamos ir prieinamos sporto įstaigos bei, pvz., būtų kompetentingų mokytojų.Taigi valstybėms narėms iškyla aiški pagrindinė atsakomybė, tačiau šiuo pranešimu norime atkreipti dėmesį į problemą ir pasiūlyti galimus sprendimus, taip pat, žinoma, pabrėžti, ką Europos Sąjunga gali nuveikti tuo klausimu.Be to, reikia trijų dalykų.Mums reikia mokytojų, kad geriau įžvelgtume kliūčių vaikams dalyvauti sportinėje veikloje priežastis.Taip pat turi būti sukurtas glaudesnis ryšys tarp sporto mokykloje ir sporto laisvalaikiu.Be to, kaip buvo minėta anksčiau, mums reikia išdėstyti pagal svarbą išteklius, laiką ir sporto įstaigas.Esu labai patenkintas pranešimu; tai geras pranešimas, kuriame išdėstytos sąlygos, reikalingos, kad sportas padėtų gerinti vaikų sveikatą.Todėl Europos Parlamento socialistų frakcija visa širdimi palaiko šį pranešimą, bet numanome, kad jis yra tik pirmas žingsnis pagrindinės iniciatyvos, sprendžiančios nutukimo problemą, link.Manome, kad mums reikia tiek daugiau išteklių, tiek daugiau laiko, kad kas nors būtų nuveikta šioje srityje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos pateikties par šo labo ziņojumu un konstruktīvo sadarbību tā sagatavošanas laikā. Sporta loma vispārējā skatījumā un īpaši izglītības ietvaros ir ļoti svarīgs jautājums. Mazāk kā mēnesi atpakaļ komisārs norādīja, ka, viņaprāt, lielākais ES pilsoņu veselības apdraudējums ir aptaukošanās. Es uzskatu, ka diemžēl viņam ir taisnība, un tādēļ ir ļoti būtiski koncentrēties uz šo problēmu un iespējamajiem tās risinājumiem. Mums ir nopietns pienākums attiecībā pret mūsu bērniem, īpaši tiem, kuri mājās neveido labus uztura un sporta ieradumus sociālus vai ģimeniskus iemeslus dēļ. Tādēļ ir būtiski koncentrēties uz sporta lomu izglītībā. Skola var un tai ir jāspēlē būtisku lomu labu ieradumu veidošanā bērniem, jo bērni tajā pavada lielāko daļu dienas. Tādēļ, kā norādīts ziņojumā, nav nepieciešams diskutēt par to, vai sports ir būtisks izglītībā. Tomēr ir būtiski pārrunāt to, kā mēs varam nodrošināt, lai skolās ir vairāk sporta nodarbību. Vēl ir būtiski, lai bērni pēc iespējas ātrāk attīstītu labus vingrošanas ieradumus. Tas, protams, ir nepieciešams veselības dēļ, taču vienlaikus, kā jau norādīja vingrošana un sports palīdz attīstīt sociālās attiecības starp bērniem un jauniešiem un veidot sociālo integrāciju neatkarīgi no etniskās un sociālās klases. Tādēļ sports ir tik nozīmīgs instruments. Ko mēs varam darīt šajā sakarā? Mums ir jānodrošina, lai bērniem ir iespēja vairāk vingrot, nekā tas tiek darīts šobrīd. Sports nedrīkst būt pieejams tikai turīgu vecāku bērniem. Sportam ir jābūt pašsaprotamai ikviena bērna dzīves daļai. Šādos apstākļos ir arī nepieciešams nodrošināt, lai sports nenozīmētu tikai sacensību sportu, bet arī pasākumu, kurā ikviens var piedalīties, un tādēļ ir būtiski, lai sports tiek integrēts izglītībā. Tādēļ ir vispārēji nepieciešams, lai atsevišķās dalībvalstis padarītu sportu par nozīmīgāku izglītības daļu, nekā tas ir tagad, un šī procesa ietvaros tām ir jānodrošina, lai, piemēram, ir pieejams pareizais aprīkojums un arī kvalificēti skolotāji. Ir skaidrs, ka tas ir dalībvalstu galvenais pienākums, savukārt ar šo ziņojumu mēs vēlamies palīdzēt koncentrēties uz problēmu un iespējamo risinājumu, un, protams, arī uzsvērt, ko ES var šajā jomā paveikt. Turklāt ir nepieciešamas trīs lietas. Mums ir nepieciešami skolotāji, kuri varētu gūt ieskatu, kāds ir iemesls barjerām, kuru dēļ bērni nepiedalās sporta nodarbībās. Ir jāizveido arī labākas attiecības starp sporta nodarbībām skolā un sportu brīvajā laikā. Turklāt, kā jau iepriekš norādīts, mums ir nepieciešams noteikt prioritāti resursiem, laikam un sporta aprīkojumam. Esmu ļoti apmierināts ar ziņojumu. Tas ir labs ziņojums, un tajā ir norādīti nosacījumi, kas nepieciešami, lai sporta nodarbības uzlabotu bērnu veselību. Tādēļ Eiropas Parlamenta Sociāldemokrātu grupa ar pilnu atdevi atbalsta ziņojumu, tomēr mēs uzskatām, ka ir būtiski, lai tas ir pirmais solis pretī lielākai iniciatīvai saistībā ar aptaukošanas problēmas risināšanu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams gan izmantot vairāk resursus, gan arī atveltīt šai jomai vairāk laika."@lv13
"Fru formand! Tak til hr. Schmidt for den gode betænkning og for det gode samarbejde under udarbejdelsen. Sportens rolle generelt og i uddannelse specifikt er et utroligt vigtigt emne. Kommissær Kyprianou sagde for mindre end en måned siden, at han vurderede, at den største trussel mod EU-borgernes sundhed netop var fedme. Jeg tror desværre, at han har ret, og derfor er det afgørende, at vi sætter fokus på problemet og på, hvad vi kan gøre for at løse det. Vi har en stor forpligtelse over for vores børn og særligt over for dem, der af sociale og familiemæssige grunde ikke får grundlagt gode spise- og sportsvaner hjemmefra. Så fokus på sportens rolle i uddannelse er vigtigt. Skolen kan og bør spille en stor rolle m.h.t. at give børn nogle gode vaner, al den stund at børnene jo opholder sig en stor del af tiden her. Som det påpeges i betænkningen, er det derfor ikke nødvendigt at diskutere, om sport i undervisning er nødvendig, men det er derimod vigtigt at drøfte, hvordan vi sikrer, at sporten fylder mere i skolerne. Det er altså vigtigt, at børnene lærer gode motionsvaner så tidligt som muligt. Det er oplagt af helbredsmæssige årsager, men vi ved også, at motion og sport, som hr. Schmidt også sagde, styrker de sociale relationer mellem børn og unge og skaber social integration på tværs af etnicitet og sociale klasser. Derfor er sport så vigtigt et redskab. Hvad kan vi så gøre? Vi er nødt til at sikre, at børn får adgang til at dyrke mere motion, end tilfældet er i dag. Sport skal ikke kun være noget for de velstilledes børn. Sport skal være en naturlig del af ethvert barns liv. Hermed er det også nødvendigt at sikre, at sport ikke kun er en konkurrencesport, men at det er noget, som alle kan være med til, og det er derfor, det er vigtigt, at sporten integreres i undervisningen. Der er altså generelle behov for, at de enkelte medlemsstater prioriterer sport meget mere i undervisningen end i dag, herunder også sørger for, at der er de rette faciliteter og f.eks. kvalificerede lærere. Det er altså klart medlemsstaternes hovedansvar, men vi vil med denne betænkning her gerne være med til at fokusere på problemet og på de mulige løsninger, der er, og selvfølgelig også påpege, hvad EU kan gøre i denne sammenhæng. Og der er tre ting, der er brug for: Vi har brug for, at lærerne får mere indsigt i, hvorfor der er barrierer for, at børn dyrker sport. Der skal også skabes en bedre sammenhæng mellem sporten i skolen og sporten i fritiden. Og så skal vi som sagt også prioritere ressourcer, tid, pladsfaciliteter. Jeg er rigtig glad for betænkningen, den er god, og den fastlægger, hvilke betingelser der skal være til stede, for at sporten kan være med til at styrke børns helbred. Socialistgruppen støtter altså helhjertet betænkningen, men vi mener, det er vigtigt, at den kun bliver det første skridt i retning af, at vi skal have en meget stor indsats for at tage hånd om fedmeproblemet. Vi er af den opfattelse, at det er nødvendigt, at vi bruger både flere ressourcer og tid på det her."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik wil mijnheer Schmitt bedanken voor zijn goede verslag en voor zijn opbouwende samenwerking bij de opstelling ervan. De rol van sport in het algemeen en in het bijzonder op scholen is een ongelooflijk belangrijke kwestie. Minder dan een maand gelegen zei commissaris Kyprianou dat hij van mening was dat obesitas de grootste bedreiging van de gezondheid van EU-burgers is. Helaas denk ik dat hij gelijk heeft. Daarom is het van cruciaal belang dat wij ons richten op het probleem en op wat we kunnen doen om het op te lossen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen, met name diegenen die thuis geen goede eet- en sportgewoontes aanleren vanwege sociale of gezinsgerelateerde redenen. De focus op de rol van sport in het onderwijs is daarom erg belangrijk. De school kan en moet een belangrijke rol spelen bij het aanleren van goede gewoonten aan kinderen, aangezien zij een groot deel van hun dag daar doorbrengen. Zoals aangegeven in het verslag hoeven we daarom niet te discussiëren over de vraag of sport binnen het onderwijs essentieel is of niet. Het is echter wel van belang dat wij overleggen hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er meer sport komt op school. Het is ook belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk goede gewoontes op het gebied van lichaamsbeweging ontwikkelen. In de eerste plaats natuurlijk omwille van hun gezondheid, maar ook, zoals collegaSchmitt heeft aangegeven, omdat lichaamsbeweging en sport kinderen en jongeren helpen sociale relaties aan te gaan en maatschappelijke integratie bevorderen, ongeacht etniciteit of sociale klasse.Dat is waarom sport zo’n belangrijk instrument is. Wat kunnen wij doen? We moeten ervoor zorgen dat kinderen de kans krijgen meer aan lichaamsbeweging te doen dan nu het geval is. Sport mag niet alleen iets voor welvarende kinderen zijn. Het moet een natuurlijk onderdeel zijn van het leven van ieder kind. Op dit punt is het tevens van belang ervoor te zorgen dat sport niet alleen competitieve sport betekent, maar iets waar iedereen aan kan deelnemen. Daarom is het zo belangrijk dat sport in het onderwijs wordt geïntegreerd. De afzonderlijke lidstaten moeten sport daarom een grotere prioriteit in het onderwijs geven dan momenteel het geval is, bijvoorbeeld door te zorgen voor goede sportfaciliteiten en gediplomeerde gymleraren. Het is duidelijk een belangrijke verantwoordelijkheid van de lidstaten, maar met dit verslag willen wij proberen de aandacht te richten op het probleem en de mogelijke oplossingen, evenals natuurlijk benadrukken wat de EU kan doen.Voorts zijn er drie eisen waaraan moet worden voldaan. Leraren moeten meer inzicht krijgen in de redenen waarom kinderen niet meedoen aan sport. Ook moet de verhouding tussen sport op school en sport als vrijetijdsbesteding worden verbeterd. Daarnaast moeten we, zoals ik zojuist als zei, prioriteit geven aan middelen, tijd en sportfaciliteiten. Ik ben erg tevreden met het verslag. Het is een goed verslag dat aangeeft aan welke voorwaarden moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat sport de gezondheid van kinderen bevordert. Daarom steunt de Socialistische Fractie in het Europees Parlementhet verslag volledig. Wij zijn echter wel van mening dat dit slechts de eerste stap is naar een breder initiatief om het probleem van zwaarlijvigheid aan te pakken. Wij denken dat we hiervoor meer middelen en meer tijd moeten inzetten."@nl3
". Pani przewodnicząca! Chciałabym podziękować pani posłowi Schmittowi za dobre sprawozdanie i konstruktywną współpracę podczas jego tworzenia. Rola sportu w ogóle i w edukacji konkretnie jest niezwykle ważną kwestią. Pan komisarz Kyprianou powiedział niecały miesiąc temu, że jego zdaniem największym zagrożeniem dla zdrowia obywateli UE jest otyłość. Niestety, obawiam się, że ma rację i dlatego jest niezwykle istotnie, byśmy skupili się na tym problemie oraz na tym, co możemy zrobić, by go rozwiązać. Mamy w stosunku do naszych dzieci istotne zobowiązanie, w szczególności do tych, które nie nabywają dobrych nawyków żywieniowych i sportowych w domu ze względów społecznych i rodzinnych. Dlatego skupienie się na roli sportu w edukacji jest istotne. Szkoła może i powinna odgrywać ważną rolę w nabywaniu przez dzieci dobrych nawyków, jako że dzieci spędzają w niej dużą część dnia. Jak wskazano w sprawozdaniu, nie ma potrzeby rozpatrywać, czy sport jest istotny w edukacji. Ważne jest jednak, byśmy dyskutowali o tym, jak sprawić, by w szkole było więcej sportu. Ważne jest też, by dzieci nabywały dobrych nawyków w zakresie ćwiczeń fizycznych tak wcześnie, jak to możliwe. To oczywiste ze względów zdrowotnych, ale jednocześnie, jak pan poseł Schmitt również powiedział, wiemy, że ćwiczenia fizyczne i sport mogą rozwinąć relacje społeczne wśród dzieci i młodych ludzi oraz umożliwić integrację społeczną bez względu na pochodzenie etniczne czy klasę społeczną. Dlatego właśnie sport jest tak ważnym narzędziem. Cóż zatem możemy zrobić? Musimy zadbać, by dzieci miały możliwość ćwiczyć więcej niż obecnie. Sport nie powinien być zarezerwowany dla zamożnych dzieci. Sport powinien być naturalną częścią życia każdego dziecka. Jednocześnie konieczne jest także zadbanie o to, by sport nie ograniczał się do rywalizacji, ale był czymś, w czym każdy może uczestniczyć i dlatego właśnie sport powinien stać się integralną częścią edukacji. Istnieje więc ogólna potrzeba, by poszczególne państwa członkowskie nadały sportowi w edukacji większą rangę niż obecnie i w ramach tego zapewniły na przykład odpowiednie zaplecze sportowe i wykwalifikowanych nauczycieli. Główny ciężar odpowiedzialności w tym obszarze spoczywa zatem bezsprzecznie na państwach członkowskich, jednak przy pomocy tego sprawozdania chcemy skierować więcej uwagi na ten problem i jego możliwe rozwiązania oraz pokazać oczywiście to, co Unia może zrobić w tym zakresie. Ponadto konieczne są trzy rzeczy. Nauczyciele muszą mieć większy wgląd w powody powstawania barier dla uprawiania sportu przez dzieci. Należy także stworzyć lepszą relację między sportem w szkole a sportem w czasie wolnym. Ponadto, jak już wcześniej wspomniano, musimy nadać większą wagę zasobom, czasowi i zapleczu sportowemu. Jestem bardzo zadowolona z tego sprawozdania; to jest dobre sprawozdanie, określające warunki konieczne do poprawy zdrowia dzieci przez sport. Dlatego Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim z całego serca popiera to sprawozdanie, uważając jednocześnie, że powinno być ono jedynie pierwszym krokiem na drodze do poważnej inicjatywy na rzecz walki z problemem otyłości. W naszej opinii konieczne jest, byśmy tej dziedzinie poświęcili więcej czasu i zasobów."@pl16
". Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Schmitt pelo excelente relatório que apresentou e pela colaboração construtiva que prestou durante a elaboração do mesmo. O papel do desporto é, na generalidade, e especificamente no domínio da educação, uma questão incrivelmente importante. O Senhor Comissário Kyprianou referiu, há menos de um mês que, em sua opinião, a maior ameaça à saúde dos cidadãos da EU é a obesidade. Infelizmente, creio que ele tem razão, pelo que é crucial concentrarmo-nos no problema e naquilo que podemos fazer para o resolver. Temos uma importante obrigação para com as nossas crianças, particularmente em relação àquelas que não adquiriram bons hábitos alimentares e desportivos em casa, por razões de ordem social ou familiar. Por esse motivo é importante o enfoque sobre o papel do desporto na educação. A escola pode, e deve, desempenhar um papel principal na transmissão de hábitos positivos às crianças, visto estas passaram uma parte significativa do seu dia na escola. Conforme salientado no relatório, deixa assim de ser necessário discutir em que medida o desporto é essencial na educação. Contudo, é importante discutir a forma de assegurar que haja mais desporto nas escolas. É também importante que as crianças desenvolvam bons hábitos de exercício físico e quanto mais cedo, melhor. Este aspecto é óbvio por razões de saúde mas, ao mesmo tempo, conforme também referiu o senhor deputado Schmitt, sabemos que o exercício e o desporto podem fomentar o desenvolvimento de relações sociais entre as crianças e os jovens e facilitar a sua integração social, independentemente da etnia e da classe social. É por isso que o desporto é uma ferramenta assim tão importante. Consequentemente, o que é que podemos fazer? Temos de assegurar que sejam dadas mais oportunidades às crianças para fazer exercício, do que sucede actualmente. O desporto não deve ser algo apenas para crianças de famílias abastadas. O desporto deve ser uma parte natural da vida de qualquer criança. Na actual conjuntura importa igualmente assegurar que o desporto não signifique apenas desporto competitivo, mas algo no qual qualquer pessoa pode participar, daí a importância da integração do desporto na educação. Existe, portanto, uma necessidade geral de cada Estado-Membro atribuir maior prioridade ao desporto como parte da educação, face ao que sucede actualmente e, neste contexto, disponibilizar instalações adequadas e professores qualificados, por exemplo. Consequentemente é, claramente, uma responsabilidade chave dos Estados-Membros, e através deste relatório queremos ajudar a manter o enfoque sobre o problema e sobre as possíveis soluções e, naturalmente também queremos salientar aquilo que a UE poderá fazer neste contexto. Existem ainda três aspectos necessários. Precisamos de mais professores para poder entender quais são os obstáculos a uma maior participação das crianças no desporto. Também é necessário criar um melhor relacionamento entre o desporto na escola e o desporto nos tempos de lazer. Além disso, e conforme foi referido anteriormente, importa atribuir prioridade aos recursos, ao tempo e às instalações desportivas. Congratulo-me com o relatório; é um bom relatório que define as condições necessárias para que o desporto possa ajudar a melhorar a saúde das crianças. Por esse motivo, o Grupo Socialista no Parlamento Europeu apoia o relatório sem reservas, embora seja a nossa impressão que é importante que este seja apenas um primeiro passo em direcção a uma iniciativa importante no combate à obesidade. Acreditamos que é necessário poder dispor de mais recursos e dedicar mais tempo a esta área."@pt17
"Fru formand! Tak til hr. Schmidt for den gode betænkning og for det gode samarbejde under udarbejdelsen. Sportens rolle generelt og i uddannelse specifikt er et utroligt vigtigt emne. Kommissær Kyprianou sagde for mindre end en måned siden, at han vurderede, at den største trussel mod EU-borgernes sundhed netop var fedme. Jeg tror desværre, at han har ret, og derfor er det afgørende, at vi sætter fokus på problemet og på, hvad vi kan gøre for at løse det. Vi har en stor forpligtelse over for vores børn og særligt over for dem, der af sociale og familiemæssige grunde ikke får grundlagt gode spise- og sportsvaner hjemmefra. Så fokus på sportens rolle i uddannelse er vigtigt. Skolen kan og bør spille en stor rolle m.h.t. at give børn nogle gode vaner, al den stund at børnene jo opholder sig en stor del af tiden her. Som det påpeges i betænkningen, er det derfor ikke nødvendigt at diskutere, om sport i undervisning er nødvendig, men det er derimod vigtigt at drøfte, hvordan vi sikrer, at sporten fylder mere i skolerne. Det er altså vigtigt, at børnene lærer gode motionsvaner så tidligt som muligt. Det er oplagt af helbredsmæssige årsager, men vi ved også, at motion og sport, som hr. Schmidt også sagde, styrker de sociale relationer mellem børn og unge og skaber social integration på tværs af etnicitet og sociale klasser. Derfor er sport så vigtigt et redskab. Hvad kan vi så gøre? Vi er nødt til at sikre, at børn får adgang til at dyrke mere motion, end tilfældet er i dag. Sport skal ikke kun være noget for de velstilledes børn. Sport skal være en naturlig del af ethvert barns liv. Hermed er det også nødvendigt at sikre, at sport ikke kun er en konkurrencesport, men at det er noget, som alle kan være med til, og det er derfor, det er vigtigt, at sporten integreres i undervisningen. Der er altså generelle behov for, at de enkelte medlemsstater prioriterer sport meget mere i undervisningen end i dag, herunder også sørger for, at der er de rette faciliteter og f.eks. kvalificerede lærere. Det er altså klart medlemsstaternes hovedansvar, men vi vil med denne betænkning her gerne være med til at fokusere på problemet og på de mulige løsninger, der er, og selvfølgelig også påpege, hvad EU kan gøre i denne sammenhæng. Og der er tre ting, der er brug for: Vi har brug for, at lærerne får mere indsigt i, hvorfor der er barrierer for, at børn dyrker sport. Der skal også skabes en bedre sammenhæng mellem sporten i skolen og sporten i fritiden. Og så skal vi som sagt også prioritere ressourcer, tid, pladsfaciliteter. Jeg er rigtig glad for betænkningen, den er god, og den fastlægger, hvilke betingelser der skal være til stede, for at sporten kan være med til at styrke børns helbred. Socialistgruppen støtter altså helhjertet betænkningen, men vi mener, det er vigtigt, at den kun bliver det første skridt i retning af, at vi skal have en meget stor indsats for at tage hånd om fedmeproblemet. Vi er af den opfattelse, at det er nødvendigt, at vi bruger både flere ressourcer og tid på det her."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcela by som sa poďakovať pánovi Schmittovi za kvalitnú správu a za konštruktívnu spoluprácu počas jej prípravy. Úloha športu vo všeobecnosti a konkrétne v rámci vzdelávania je mimoriadne dôležitá. Pán komisár Kyprianou pred menej ako mesiacom vyhlásil, že podľa jeho názoru je obezita najväčšou hrozbou pre zdravie občanov Európskej únie. Žiaľ, myslím si, že má pravdu, a preto je mimoriadne dôležité, aby sme sa zamerali na tento problém, a na to, ako ho môžeme vyriešiť. Máme významnú povinnosť voči našim deťom, najmä voči tým, ktoré si doma nevytvárajú dobré stravovacie a športové návyky zo sociálnych dôvodov alebo z dôvodov súvisiacich s ich rodinnou situáciou. Preto je dôležité zamerať sa na úlohu športu vo vzdelávaní. Škola môže a aj by mala zohrávať významnú úlohu pri získavaní dobrých návykov, keďže deti tu trávia veľkú časť svojho dňa. Teda ako sa uvádza aj v správe, nie je preto potrebné diskutovať o tom, či by mal byť šport nevyhnutnou súčasťou vzdelávania. Je však dôležité, aby sme diskutovali o tom, ako možno zabezpečiť, aby bolo na školách viac športu. Dôležité je aj to, aby si deti čo najskôr vytvorili dobré návyky, čo sa týka telesného cvičenia. Je to potrebné jednak zo zdravotných dôvodov, no zároveň, ako už povedal aj pán Schmitt, vieme, že cvičenie a šport dokážu rozvíjať aj sociálne vzťahy medzi deťmi a mladými ľuďmi a vytvárať sociálnu integráciu bez ohľadu na národnosť a spoločenskú vrstvu. Preto to je šport taký dôležitý nástroj. Čo teda môžeme urobiť? Musíme zabezpečiť, aby mali deti možnosť viac cvičiť, ako je tomu v súčasnosti. Šport by nemal byť len pre bohaté deti. Šport by mal byť prirodzenou súčasťou života každého dieťaťa. V tejto situácii je tiež potrebné zabezpečiť, aby šport neznamenal len súťažný šport, ale aby bol niečím, čoho sa môže zúčastniť každý, a preto je dôležité, aby bol šport integrovaný v rámci vzdelávania. Preto je vo všeobecnosti potrebné, aby jednotlivé členské štáty pripisovali športu v rámci vzdelávania oveľa väčšiu dôležitosť ako v súčasnosti, a aby boli v rámci tohto procesu k dispozícii napríklad vhodné priestory a tiež kvalifikovaní vyučujúci. Preto je jasné, že kľúčovú zodpovednosť nesú členské štáty, no touto správou chceme pomôcť zamerať sa na tento problém a na možné riešenia a samozrejme chceme tiež zvýrazniť, čo môže v tejto súvislosti urobiť Európska únia. Okrem toho sú nevyhnutné ešte tri veci. Je potrebné, aby učitelia mali viac vedomostí o príčinách, ktoré bránia deťom zúčastňovať sa na športových aktivitách. Je tiež potrebné vytvoriť lepšie prepojenie medzi športom na školách a športom vo voľnom čase. Okrem toho, ako už bolo spomínané, je potrebné, aby za priority boli považované zdroje, čas a športoviská. So správou som veľmi spokojná, je veľmi kvalitná a stanovuje podmienky, ktoré sú potrebné na to, aby mohol šport pomôcť zlepšiť zdravie detí. Preto Socialistická skupina v Európskom parlamente v plnej miere podporuje túto správu, no myslíme si, že je dôležité, aby bola táto správa len prvým krokom smerom k veľkej iniciatíve, ktorá sa bude zaoberať problémom obezity. Sme presvedčení o tom, že je potrebné, aby sme v tejto oblasti využívali viac zdrojov, a aby sme tu trávili viac času."@sk19
". Gospa predsednica, zahvaljujem se gospodu Schmittu za dobro poročilo in za konstruktivno sodelovanje pri njegovi pripravi. Vloga športa na splošno in zlasti v izobraževanju je zelo pomembno vprašanje. Komisar Kyprianou je manj kot pred mesecem dni rekel, da po njegovem mnenju zdravje državljanov EU najbolj ogroža debelost. Na žalost menim, da ima prav, zato je bistveno, da se osredotočimo na problem in kako ga rešiti. Naša dolžnost je poskrbeti za otroke, zlasti tiste, ki imajo slabe prehranjevalne in športne navade zaradi družbenih ali družinskih vzrokov. Zato se je treba osredotočiti na vlogo športa v izobraževanju. Šola lahko in mora imeti glavno vlogo pri oblikovanju dobrih navad otrok, saj otroci velik del dneva preživijo v šoli. Kot je izpostavljeno v poročilu, zato ni potrebno razpravljati o tem, ali je šport v izobraževanju pomemben. Vendar je pomembno, da razpravljamo o tem, kako lahko zagotovimo več športnih dejavnosti v šoli. Prav tako je pomembno, da otroci čim prej pridobijo dobre športne navade. To je pomembno zaradi zdravja, vendar vemo tudi, kot je povedal že gospod Schmitt, da lahko vadba in šport prispevata k razvijanju družbenih odnosov med otroci in mladimi ter k družbenemu vključevanju ne glede na etnično pripadnost ali družbeni razred. Zato je šport tako pomembno orodje. Kaj lahko za to storimo? Zagotoviti moramo, da bodo lahko otroci telovadili več kot zdaj. Šport ne sme biti privilegij bogatih otrok. Šport mora biti del vsakdanjega življenja vsakega otroka. Zdaj je treba zagotoviti tudi, da šport ne pomeni le tekmovalnega športa, ampak dejavnost, pri kateri lahko sodeluje vsak, zato je pomembno, da se šport vključi v izobraževanje. Zato morajo države članice bolj kot do zdaj prednost namenjati športu kot sestavnemu delu izobraževanja, pri čemer morajo na primer zagotoviti ustrezne objekte in usposobljene učitelje. Jasno je, da je to ključna odgovornost držav članic, vendar jim to poročilo pomaga pri osredotočanju na problem in možne rešitve ter seveda poudarja, kaj lahko v zvezi s tem naredi EU. Poleg tega so potrebne tri stvari. Učitelji morajo biti bolje seznanjeni z razlogi, zakaj učenci ne morejo sodelovati pri športnih dejavnostih. Vzpostaviti je treba tudi boljši odnos med športom v šoli in športom v prostem času. Kot je že bilo omenjeno, moramo poleg tega dati večjo prednost sredstvom, času in športnim objektom. Zelo sem zadovoljna s tem poročilom; to je dobro poročilo, ki določa pogoje, potrebne za izboljšanje zdravja otrok. Zato skupina socialdemokratov v celoti podpira poročilo, vendar menimo, da je le prvi korak k oblikovanju glavne pobude za reševanje problema v zvezi z debelostjo. Menimo, da moramo nameniti več sredstev in časa za to področje."@sl20
". Fru talman! Jag vill tacka Pál Schmitt för hans goda betänkande och för hans konstruktiva samarbete under utarbetandet. Idrottens roll i allmänhet, och inom utbildningen i synnerhet, är en oerhört viktigt fråga. Kommissionsledamot Kyprianou sa för mindre än en månad sedan att han ansåg att det största hotet mot EU:s medborgares hälsa var fetma. Jag tror dessvärre att han har rätt, och därför är det mycket viktigt att vi sätter fokus på detta problem och på vad vi kan göra för att lösa det. Vi har en stor skyldighet gentemot våra barn, särskilt de barn som av sociala eller familjerelaterade skäl inte får med sig goda kost- och motionsvanor hemifrån. Därför är det viktigt att sätta fokus på idrottens roll i utbildningen. Skolan kan och bör spela en stor roll i att ge barn goda vanor, eftersom barnen tillbringar en stor del av sin tid där. Som det påpekades i betänkandet, är det därför inte nödvändigt att diskutera om idrott är nödvändigt inom utbildningen. Däremot är det viktigt att vi diskuterar hur vi kan se till att det blir mer idrott i skolan. Det är också viktigt att barnen utvecklar goda motionsvanor så tidigt som möjligt. Detta är uppenbart av hälsoskäl, men samtidigt, som Pál Schmitt också nämnde, vet vi också att motion och idrott kan stärka de sociala relationerna mellan barn och ungdomar och skapa social integration, oavsett etnisk tillhörighet och socialgrupp. Det är därför idrotten är ett så viktigt redskap. Så vad kan vi göra? Vi måste se till att barnen får möjlighet att motionera mera än vad som är fallet i dag. Idrott ska inte bara vara något för de välbärgades barn. Idrott bör vara en naturlig del av varje barns liv. I detta sammanhang är det också nödvändigt att se till att idrott inte bara innebär tävlingsinriktad idrott, utan något som alla kan delta i, och därför är det viktigt att idrotten integreras i undervisningen. Det finns därför ett generellt behov av att enskilda medlemsstater prioriterar idrott som en del i undervisningen i mycket högre grad än vad som är fallet i dag, och att de som en del i detta ser till att det finns lämpliga anläggningar, och även till exempel kvalificerade lärare. Detta är alltså helt klart medlemsstaternas huvudansvar, men med betänkandet vill vi hjälpa till att sätta fokus på problemet och de möjliga lösningarna, och naturligtvis också understryka vad EU kan göra i detta sammanhang. Det finns tre saker som behövs. Lärarna behöver få större insikt i vad som hindrar barn från att delta i idrott. Det behövs också bättre samverkan mellan idrotten i skolan och idrott på fritiden. Dessutom behöver vi som sagt prioritera resurser, tid, och idrottsanläggningar. Jag är mycket nöjd med betänkandet; det är ett bra betänkande som visar vilka villkor som måste uppfyllas för att idrotten ska kunna hjälpa till att förbättra barns hälsa. Därför stöder den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet betänkandet helhjärtat, men vi anser att det är viktigt att detta bara blir det första steget mot ett stort initiativ för att ta itu med fetmaproblemet. Vi anser att det är nödvändigt för oss att ägna mer tid och resurser åt detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph