Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-25-Speech-4-008"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071025.2.4-008"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare dall’inizio il Mediatore per l’eccellente lavoro che ha svolto, testimoniato anche in questo rapporto puntuale. Così come pure i Servizi giuridici della Commissione e tutti i miei colleghi parlamentari della commissione e in particolare lo e l’onorevole Mavrommatis, per la collaborazione che ho avuto. La relazione peraltro evidenzia ancora oggi zone d’ombra circa l’abuso di poteri discrezionali da parte della Commissione per non aver agito nella fase precontenziosa relativa alla procedura di infrazione, trincerandosi dietro considerazioni politiche. Nel campo contrattuale della gestione del personale, alcune delle inchieste avviate d’ufficio dal Mediatore dimostrano come i suoi poteri costituiscono un pungolo efficace, volto a stimolare quel principio sano dell’autotutela dell’amministrazione a cui si deve ricorrere sempre di più. Va invece evitata, secondo la commissione per le petizioni, la non sintonia di tempi e vedute sul trattamento delle stesse fattispecie fra Mediatore e Parlamento, mediante un dialogo costante e costruttivo. Un particolare invito al Mediatore rispetto al controllo sull’apparato di EPSO viene rivolto dalla commissione per le petizioni ancora una volta al fine di tutelare i diritti dei candidati, soprattutto giovani, nelle procedure concorsuali del Parlamento europeo, come pure su presunte discriminazioni che ci sono state segnalate presso la Scuola europea di Bruxelles. Dal rapporto di quest’anno emerge, onorevole Presidente, un Mediatore che è attore della vita democratica dell’Unione. Un intermediario privilegiato dei cittadini nelle relazioni con la pubblica amministrazione. Egli traccia, con la sua efficace attività, la linea di confine fra buona e cattiva amministrazione, suggerendo comportamenti riparativi o soluzioni soddisfacenti per i ricorrenti, così da trasformare i comportamenti viziati in comportamenti virtuosi. A tal uopo sarebbe quindi opportuno che egli stilasse non solo, signor Mediatore, un elenco delle buone prassi amministrative che contempli solamente i casi esemplari in termini positivi, ma anche quelli negativi. Il principio cardine infatti su cui ci si deve sempre richiamare è l’eguaglianza democratica di tutti i cittadini europei, senza distinzioni o discriminazioni nazionali o linguistiche; e su questo si richiama il Mediatore per proseguire nella vigilanza a tutela proprio della parità linguistica. La commissione per le petizioni è favorevole ad uno snellimento della procedura per un più rapido esame della relazione annuale del Mediatore ed è favorevole anche all’adeguamento dello statuto, perché le modifiche comportino semplicemente una dilatazione qualitativa dei poteri del Mediatore e non incidano sulla natura della sua competenza né sull’assenza di efficacia coercitiva di tutte le sue decisioni. La cultura di servizio al cittadino che ha come obiettivo prioritario un’amministrazione pubblica di qualità, trasparente, prossima, rapida e cooperativa è stata promossa e alimentata a livello comunitario grazie allo sforzo congiunto della commissione delle petizioni e del Mediatore. Il suo atto di nascita si può far risalire alla risoluzione del 6 settembre 2001, data di adozione del Parlamento europeo del codice di buona condotta amministrativa, proposto dall’ europeo. D’altra parte, dal trattato di Maastricht, la cittadinanza europea ha compiuto un grande salto di qualità offrendo la possibilità a ogni cittadino di sottoporre una petizione a un organo parlamentare che ne rimane unico arbitro, oppure di ricorrere ad un organo più tecnico, che pure operando nella sfera extragiudiziale, segue un procedimento senza escludere il controllo parlamentare, nel caso di riluttanza dell’istituzione comunitaria responsabile della cattiva amministrazione. Delle statistiche non parlerò, ne ha già parlato il Mediatore e sono quelle confermate nel rapporto. I casi di cattiva amministrazione oggi si fondano sulla mancanza di trasparenza, del diniego di informazioni, sull’abuso di potere, sull’errore giuridico, sull’inadempienza dei ruoli, specie per la Commissione, per quanto riguarda il suo essere guardiana del trattato. Le decisioni del Mediatore non sono giuridicamente vincolanti, ma le garanzie che egli offre con la sua attività contribuiscono a rafforzare i poteri di persuasione. Egli si avvale del sostegno attivo della commissione per le petizioni davanti alla quale è intervenuto in quattro riunioni, nel 2006, nonché della cooperazione della rete europea dei difensori civici, di cui sono auspicabili il completamento e il miglioramento. Segnalo il caso dell’Italia, che ancora non ha un Mediatore nazionale. Va comunque sottolineato che per evitare conflitti di competenza fra il lavoro del Mediatore e quello della commissione per le petizioni, le pratiche con effetto definitivo devono essere reciprocamente scambiate in tempo reale. Il rapporto suddivide le decisioni sulle inchieste concluse nel 2006 in diverse categorie: mancanza di apertura delle istituzioni e degli organi comunitari (25% delle inchieste); il ruolo della Commissione come garante del trattato in relazione alla procedura di cui all’articolo 266; la gestione dei contratti, delle indennità e dei sussidi; l’assunzione e la gestione del personale nelle istituzioni comunitarie. Spesso i procedimenti si risolvono con osservazioni critiche, che sono un’arma preventiva per scongiurare in futuro il ripetersi di casi di cattiva amministrazione, quando la raccomandazione è inutile. Diversi sono gli esempi riportati dal Mediatore che si possono leggere tranquillamente sul rapporto. Al riguardo, la commissione per le petizioni chiede però al Mediatore di svolgere uno studio dettagliato sull’impatto concreto delle osservazioni critiche che lui ha formulato nell’ambito delle inchieste del 2006. Spesso infatti il fatto che le istituzioni si siano dotate di un codice di condotta amministrativa buona non è garanzia sufficiente per l’impianto di una vera cultura di servizio."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nejprve bych ráda poděkovala veřejnému ochránci práv za jeho vynikající práci, kterou tato zpráva potvrzuje. Ráda bych poděkovala právní službě Komise a všem parlamentním kolegům ve výboru, především stínovému zpravodaji a panu Mavrommatisovi, za spolupráci. Ze zprávy taktéž vyplývá, že stále existují nejasné oblasti ve vztahu ke Komisi a nesprávnému využívání práva postupovat podle vlastního uvážení, když se pod záminkou politických úvah nepřijmou okamžité kroky před začátkem právního jednání. Pokud jde o smlouvy a řízení zaměstnanců, začal veřejný ochránce práv z vlastní iniciativy vyšetřování, která potvrzují, že jeho pravomoci poskytují účinné nástroje na povzbuzení samoregulace administrativních orgánů – správná zásada, jejíž uplatňování by se mělo rozšířit. Podle Petičního výboru by se však nedostatečnému sladění načasování a stanovisek, pokud jde o řešení stejného případu veřejným ochráncem práv a Parlamentem, dalo vyhnout cestou pokračujícího a konstruktivního dialogu. Petiční výbor taktéž osobně vyzval veřejného ochránce práv, aby přezkoumal systémy používané Evropským úřadem pro výběr personálu, opět z pohledu ochrany práv kandidátů, především mladých kandidátů ve výběrových řízeních Evropského parlamentu, a aby vyšetřil údajnou diskriminaci nahlášenou v Evropské škole v Bruselu. Paní předsedající, v letošní zprávě se veřejný ochránce práv zaměřuje na svou úlohu klíčového aktéra v demokratickém životě Unie. Je nezbytným zprostředkovatelem pro občany při komunikaci s veřejnými orgány. Prostřednictvím svých účinných aktivit se snaží zvýraznit rozdíl mezi správným a nesprávným úředním postupem, poskytuje rady s cílem odhalit chyby, snaží se o uspokojivé řešení pro stěžovatele a snaží se změnit nesprávné úřední postupy za správné. Pro tento účel by bylo dobré, kdyby veřejný ochránce práv vypracoval seznam osvědčených správných postupů, včetně případů nejen exemplárních, ale i méně chvályhodných. Jednou ze základních zásad, kterou je potřeba neustále zdůrazňovat, je demokratická rovnost všech občanů Evropy bez rozdílu či diskriminace na základě národnosti nebo jazyka, jde o základní zásadu, ze které vychází veřejný obhájce práv ve svém trvalém úsilí kontrolovat a chránit jazykovou rovnoprávnost. Petiční výbor je zastáncem rozšiřování postupů pro zajištění rychlejšího přezkoumání výroční zprávy veřejného ochránce práv a je též zastáncem změny statutu, která zahrnuje pozměňovací návrh týkající se angažovanosti a kvalitativního rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv, aniž by byla ovlivněna povaha jeho pravomocí nebo nezávazný charakter jeho rozhodnutí. Kultura služby občanům, jejímž primárním cílem je zaručit vysoce kvalitní, transparentní, přístupnou, rychlou a nápomocnou veřejnou správu, byla podpořena a posílena na úrovni Společenství kombinací úsilí Petičního výboru a veřejného ochránce práv a poprvé se objevila v rozhodnutí ze dne 6. září 2001, kdy Evropský parlament přijal kodex správného administrativního jednání navržený evropským veřejným ochráncem práv. Kromě toho učinila Maastrichtská smlouva kvalitativní skok v evropském občanství tím, že poskytla všem občanům možnost předkládat petice parlamentnímu orgánu, který je jediným rozhodčím, nebo se obrátit na specializovaný orgán, který jelikož pracuje na mimosoudním základě, uplatňuje postup nevylučující intervenci Parlamentu v případě, že evropská instituce zodpovědná za nesprávný úřední postup nechce spolupracovat. Nebudu hovořit o statistikách, veřejný ochránce práv o nich již hovořil a jsou uvedeny ve zprávě. Případy nesprávného úředního postupu se v současnosti týkají nedostatku transparentnosti, odmítnutí informací, zneužívání pravomoci, právních omylů a selhání při zabezpečování plnění povinností vyplývajících ze smlouvy především ze strany Komise. Rozhodnutí veřejného ochránce práv nejsou právně závazná, ale jsou zárukou, že jeho práce pomáhá při posilování pravomoci přesvědčovat. Využívá aktivní podporu Petičního výboru na setkáních, kterých se v roce 2006 zúčastnil čtyřikrát, a spolupracuje se sítí evropských veřejných ochránců práv, kterou je třeba zlepšit a rozšířit. Například Itálie stále svého národního veřejného ochránce práv nemá. Je však třeba zdůraznit, že rozhodnutí se budou s konečnou účinností vzájemně oznamovat v reálném čase s cílem vyhnout se překrývání pravomocí veřejného ochránce práv a Petičního výboru. Zpráva rozděluje rozhodnutí přijatá v souvislosti s uzavřenými případy v roce 2006 do několika kategorií: nedostatek otevřenosti ze strany evropských institucí a orgánů (25 % vyšetřování), úloha Komise jako ručitele realizace Smlouvy v souvislosti s postupy podle článku 226, správa smluv, odměňování a granty, nábor a řízení zaměstnanců v orgánech Společenství. Postupy často končí kritickou poznámkou, která se snaží o předcházení opakujícím se případům nesprávných úředních postupů v budoucnosti v případech, kdy je nesmyslné vydávat doporučení. Veřejný ochránce práv uvedl mnohé případy a můžete si je přečíst ve zprávě, když budete mít čas. V této souvislosti vyzval Petiční výbor veřejného ochránce práv, aby vypracoval podrobnou studii o praktickém vlivu kritických poznámek vydaných při vyšetřování v roce 2006. Skutečnost, že instituce mají kodex správného administrativního jednání, často není dostatečnou zárukou pro vytvoření skutečné kultury služby."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke Ombudsmanden for det glimrende arbejde, han har udført, og som også fremgår af denne særlige beretning. Jeg vil ligeledes gerne takke Kommissionens Juridiske Tjeneste og alle parlamentsmedlemmerne i udvalget, navnlig skyggeordføreren og hr. Mavrommatis, for deres samarbejde. I beretningen understreges det i øvrigt, at der selv i dag er nogle uklare områder med hensyn til Kommissionens misbrug af sine skønsbeføjelser, eftersom den ikke handlede hurtigst muligt i fasen forud for indledningen af overtrædelsesproceduren, men gemte sig bag politiske overvejelser. Hvad angår kontrakter og personaleadministration, viser nogle af de undersøgelser, som Ombudsmanden har iværksat på eget initiativ, hvordan hans beføjelser udgør et effektivt middel til at fremme det fornuftige princip med forvaltningens selvregulering, som man i stadig større grad bør benytte sig af. Efter Udvalget for Andragenders mening bør man til gengæld undgå en manglende afstemning af Ombudsmandens og Parlamentets tidsplaner og holdninger til behandlingen af de samme spørgsmål, og det skal ske ved hjælp af en konstant og konstruktiv dialog. Udvalget for Andragender retter endnu en gang en særlig opfordring til Ombudsmanden, når det gælder kontrollen med EPSO-apparatet, for at beskytte kandidaternes rettigheder, ikke mindst de unge kandidater, i Europa-Parlamentets udvælgelsesprocedure, og det samme gælder den påståede forskelsbehandling på Europaskolen i Bruxelles. Det fremgår af dette års beretning, at Ombudsmanden er aktør i EU's demokratiske liv. Han er en vigtig mellemmand mellem borgerne og EU's forvaltning. Med sit effektive arbejde trækker han en skillelinje mellem god og dårlig forvaltning og foreslår korrigerende adfærd eller tilfredsstillende løsninger for klagerne, så dårlig adfærd bliver til god adfærd. Til dette formål ville det således være hensigtsmæssigt, at De ikke blot udfærdiger en liste over de bedste eksempler på forvaltningspraksis, hr. Ombudsmand, men også en liste over de dårlige eksempler. Det nøgleprincip, som vi altid skal rette os efter, er nemlig demokratisk lighed for alle europæiske borgere uden skelnen eller forskelsbehandling på grund af nationalitet eller sprog. I den forbindelse opfordres Ombudsmanden til at fortsætte overvågningen og beskyttelsen af netop den sproglige lighed. Udvalget for Andragender går ind for en forenkling af proceduren for at sikre en hurtigere behandling af Ombudsmandens årsberetning, og udvalget går også ind for en tilpasning af statutten, når blot ændringerne udelukkende medfører en kvalitativ udvidelse af Ombudsmandens beføjelser, uden at de indvirker på naturen af hans kompetencer og på fraværet af tvang i alle hans afgørelser. Den borgerservicekultur, hvis hovedformål er en offentlig forvaltning af god kvalitet, som er gennemsigtig, tilgængelig, hurtig og samarbejdsvillig, er blevet fremmet og styrket på fællesskabsplan takket være den fælles indsats fra Udvalget for Andragender og Ombudsmanden. Den kan dateres tilbage til beslutningen af 6. september 2001, som er den dato, hvor Europa-Parlamentet vedtog den kodeks for god forvaltningsskik, som Den Europæiske Ombudsmand foreslog. Desuden sørgede Maastrichttraktaten for et stort kvalitetsløft for unionsborgerskabet ved at give alle borgere mulighed for at indgive et andragende til et parlamentsorgan,som er den eneste voldgiftsinstans, eller til et mere teknisk organ, der, selv om det kun har udenretslige beføjelser, følger en procedure, som ikke udelukker parlamentarisk kontrol i tilfælde af modvillighed i den EU-institution, der er ansvarlig for dårlig forvaltning. Jeg vil ikke tale om statistikkerne, for dem har Ombudsmanden allerede talt om, og de er medtaget i beretningen. Tilfældene af dårlig forvaltning drejer sig i dag om manglende gennemsigtighed, afslag på at give oplysninger, magtmisbrug, juridiske fejl og manglende opfyldelse af navnlig Kommissionens rolle som traktatens vogter. Ombudsmandens afgørelser er ikke juridisk bindende, men de garantier, som han giver med sit virke, er med til at trække i den rigtige retning. Han får aktiv støtte fra Udvalget for Andragender, hvis møder han deltog i fire gange i 2006, og via samarbejdet inden for det europæiske netværk af ombudsmænd, som det ville være ønskværdigt at udbygge og forbedre. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at Italien ikke har nogen national ombudsmand. Det skal dog understreges, at for at undgå kompetencekonflikter mellem Ombudsmandens arbejde og Udvalget for Andragenders arbejde skal afsluttede sager med endelig virkning udveksles mellem dem med det samme. I beretningen opdeles afgørelserne i de afsluttede undersøgelser i 2006 i forskellige kategorier: EU-institutionernes og EU-organernes manglende åbenhed (25 % af undersøgelserne), Kommissionens rolle som traktatens vogter i henhold til proceduren i artikel 266, administration af kontrakter, tillæg og tilskud samt problemer i relation til ansættelsesprocedurer og personaleadministration i EU-institutionerne. I mange tilfælde afsluttes sagerne med kritiske bemærkninger, som udelukkende er et præventivt redskab for at undgå fremtidige gentagelser af dårlig forvaltning, når en henstilling er overflødig. Her kom Ombudsmanden med forskellige eksempler, som man selv kan læse i beretningen. I den forbindelse anmoder Udvalget for Andragender dog Ombudsmanden om at foretage en detaljeret undersøgelse af den konkrete virkning af de kritiske bemærkninger, som han fremsatte i forbindelse med undersøgelserne i 2006. Det, at institutionerne har en kodeks for god forvaltningsskik, er nemlig ikke altid en tilstrækkelig garanti for, at der reelt er tale om en servicekultur."@da2
". Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich dem Bürgerbeauftragten für seine ausgezeichnete Arbeit danken, die aus diesem besonderen Bericht hervorgeht. Darüber hinaus möchte ich den Juristischen Diensten der Kommission und all meinen Parlamentskollegen in dem Ausschuss, insbesondere dem Schattenberichterstatter und Herrn Mavrommatis, für Ihre Zusammenarbeit danken. Der Bericht zeigt des Weiteren auf, dass es immer noch einige Grauzonen in Bezug auf den Missbrauch des Ermessenspielraums seitens der Kommission gibt, da sie im Vorfeld von Rechtsverfahren nicht rechtzeitig gehandelt und sich hinter politischen Erwägungen verschanzt hat. In Bezug auf Verträge und Personalverwaltung belegen einige der vom Bürgerbeauftragten von Amts wegen eingeleiteten Untersuchungen, dass seine Befugnisse einen wirksamen Ansporn bilden, um den Selbstregulierungsmechanismus der Verwaltungsbehörden in Gang zu setzen, ein solides Prinzip, das häufiger angewendet werden müsste. Nach Auffassung des Petitionsausschusses muss die mangelnde Übereinstimmung zwischen dem Bürgerbeauftragten und dem Parlament bei Planung und Standpunkten hinsichtlich des Umgangs mit demselben Sachverhalt durch laufenden und konstruktiven Dialog verhindert werden. Des Weiteren hat der Petitionsausschuss den Bürgerbeauftragten speziell damit beauftragt, die von EPSO genutzten Systeme erneut hinsichtlich des Schutzes der Rechte von Bewerbern, insbesondere jungen Bewerbern, bei den Auswahlverfahren des Europäischen Parlaments sowie die behauptete Diskriminierung zu untersuchen, die von der Europäischen Schule Brüssel berichtet wird. Im diesjährigen Bericht, Frau Präsidentin, seht die Rolle des Bürgerbeauftragten als Schlüsselakteur im demokratischen Leben der Union im Mittelpunkt. Er ist ein wichtiger Mittler zwischen Bürgerinnen und Bürgern und öffentlichen Behörden. Seine tatsächlichen Tätigkeiten heben die Grenzlinie zwischen guter und schlechter Verwaltung hervor, wobei Anregungen bei der Einräumung von Fehlern und bei der Suche nach befriedigenden Lösungen für Beschwerden gegeben werden, und dies wahrscheinlich deshalb, um unangemessenes Verhalten in angemessenes umzuwandeln. Zu diesem Zweck wäre es nützlich, wenn der Bürgerbeauftragte eine Liste der besten Verwaltungsverfahren erstellen würde, die nicht nur Paradebeispiele sondern auch weniger rühmliche umfassen sollte. Einer der Kardinalgrundsätze, den es stets einzufordern gilt, betrifft die demokratische Gleichbehandlung aller europäischen Bürgerinnen und Bürger ohne Unterschied oder Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder der Sprache; etwas, auf das sich der Bürgerbeauftragte bei seinen ständigen Bemühungen bezüglich der eingehenden Prüfung und des Schutzes der sprachlichen Gleichbehandlung stützen kann. Der Petitionsausschuss spricht sich für eine Beschleunigung der Verfahren aus, damit der Jahresbericht des Bürgerbeauftragten rascher geprüft werden kann, und begrüßt ebenfalls eine Änderung des Statuts, vorausgesetzt, dass die Änderungen lediglich eine qualitative Ausweiterung der Befugnisse des Bürgerbeauftragten beinhalten, ohne die Art seiner Zuständigkeit oder die fehlende Rechtswirkung aller seiner Handlungen zu beeinflussen. Die Dienstleistungskultur für die Bürger, die vorrangig zur Sicherstellung einer hochqualitativen, transparenten, bürgernahen, schnellen und kooperativen öffentlichen Verwaltung gestaltet ist, wurde dank der gemeinsamen Anstrengungen des Petitionsausschusses und des Bürgerbeauftragten auf Gemeinschaftsebene gefördert und gestärkt. Ihre „Geburtsurkunde“ ist sozusagen die Entschließung vom 6. September 2001, dem Tag, an dem das Europäische Parlament den Kodex für gute Verwaltungspraxis angenommen hat, der von dem Europäischen Bürgerbeauftragten vorgeschlagen wurde. Darüber hinaus hat die Unionsbürgerschaft mit dem Vertrag von Maastricht einen qualitativen Sprung gemacht, indem allen Bürgern die Möglichkeit geboten wird, eine Petition bei einem parlamentarischen Organ einzureichen, das darüber entweder allein entscheidet oder eine Fachinstanz heranzieht, die, auch wenn sie sich in einem außergerichtlichen Rahmen bewegt, einem festgelegten Verfahren folgt, ohne die parlamentarische Kontrolle auszuschließen, wenn sich eine für einen „Verwaltungsmissstand“ verantwortliche EU-Instanz sträubt, Abhilfe zu schaffen. Ich werde nicht auf die Statistiken eingehen, da bereits der Bürgerbeauftragte darüber gesprochen hat und sie in dem Bericht erläutert werden. Fälle von Verwaltungsmissstand betreffen derzeit mangelnde Transparenz, Informationsverweigerung, Machtmissbrauch, Rechtsfehler und Versäumnisse insbesondere der Kommission im Hinblick auf ihre Rolle als „Hüterin der Verträge“. Trotz der fehlenden Rechtswirkung der Beschlüsse des Bürgerbeauftragten tragen die Garantien, die seine Arbeit bietet, dazu bei, seine Überzeugungskraft zu stärken. Er kann sich auf den aktiven Beistand des Petitionsausschusses verlassen, an dessen Sitzungen er im Jahr 2006 viermal teilgenommen hat, und er arbeitet mit dem Europäischen Verbindungsnetz der Bürgerbeauftragten zusammen, das allerdings noch verbessert und ergänzt werden kann. Italien beispielsweise hat bis jetzt noch keinen nationalen Bürgerbeauftragten. Es sollte indes hervorgehoben werden, dass Entscheidungen mit endgültiger Wirkung rechtzeitig gegenseitig übermittelt werden müssen, um Zuständigkeitskonflikte zwischen den Tätigkeiten des Bürgerbeauftragten und denen des Petitionsausschusses zu vermeiden. Der Bericht unterteilt die Entscheidungen in Bezug auf die 2006 abgeschlossenen Beschwerden in verschiedene Kategorien: mangelnde Offenheit seitens der Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft (25 % der Untersuchungen), die Rolle der Kommission als Hüterin der Verträge im Hinblick auf die Verfahren gemäß Artikel 226, die Verwaltung von Verträgen, Bezügen und Zuschüssen sowie die Personalbeschaffung und -verwaltung der Institutionen der Gemeinschaft. Verfahren werden in zahlreichen Fällen im Stadium der kritischen Anmerkungen abgeschlossen, die ein präventives Instrument sind, um in den Fällen, in denen eine Empfehlung nutzlos oder unangebracht wäre, ähnliche Vorkommnisse von Verwaltungsmisstand in Zukunft zu vermeiden. Der Bürgerbeauftragte hat verschiedene Beispiele aufgeführt, die zu gegebener Zeit im Bericht nachgelesen werden können. In diesem Zusammenhang fordert der Petitionsausschuss den Bürgerbeauftragten auf, eine detaillierte Studie zu den konkreten Auswirkungen der 2006 während den Untersuchungen formulierten kritischen Anmerkungen durchzuführen. Der Umstand, dass die Institutionen einen Kodex für gute Verwaltungspraxis haben, ist nicht unbedingt eine Garantie dafür, dass man sich nun einer echten Dienstleistungskultur befleißigt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή για το εξαιρετικό έργο του όπως καταδεικνύεται από αυτήν την ειδική έκθεση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής και όλους τους κοινοβουλευτικούς συναδέλφους μου στην επιτροπή, ιδίως τον σκιώδη εισηγητή και τον κ. Μαυρομμάτη, για τη συνεργασία τους. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι υπάρχουν ακόμη ορισμένες γκρίζες ζώνες σε σχέση με την εσφαλμένη χρήση από μέρους της Επιτροπής των διακριτικών εξουσιών της παραλείποντας να αναλάβει άμεση δράση πριν από την έναρξη δικαστικών διαδικασιών, χρησιμοποιώντας πολιτικές θεωρήσεις ως πρόσχημα. Όσον αφορά τη διαχείριση συμβάσεων και προσωπικού, ορισμένες από τις έρευνες που ξεκινά ο Διαμεσολαβητής με δική του πρωτοβουλία δείχνουν πώς οι εξουσίες του παρέχουν ένα αποτελεσματικό μέσο παρακίνησης των διοικητικών αρχών σε αυτορρύθμιση, μια σωστή αρχή που πρέπει να χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο. Κατά την άποψη της Επιτροπής Αναφορών, ωστόσο, η έλλειψη συγχρονισμού στην επιλογή χρόνου και απόψεων όσον αφορά τον χειρισμό της ίδιας υπόθεσης από τον Διαμεσολαβητή και το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφεύγεται μέσω συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου. Η Επιτροπή Αναφορών έχει επίσης εκδώσει ειδική πρόσκληση στον Διαμεσολαβητή να ερευνήσει τα συστήματα που χρησιμοποιεί η EPSO, ξανά με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των υποψηφίων, ιδίως των νεαρών υποψηφίων, στις διαδικασίες διαγωνισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και να διερευνήσει υποτιθέμενη διακριτική μεταχείριση που έχει αναφερθεί στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στις Βρυξέλλες. Στην έκθεση του έτους αυτού, κυρία Πρόεδρε, στο επίκεντρο βρίσκεται ο ρόλος του Διαμεσολαβητή ως βασικού παράγοντα στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Είναι ένας ζωτικής σημασίας μεσολαβητής για τους πολίτες στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες αρχές. Οι ουσιαστικές του δραστηριότητες υπογραμμίζουν τη διάκριση μεταξύ της χρηστής και κακής διοίκησης, προσφέροντας καθοδήγηση για την αναγνώριση λαθών και για την αναζήτηση ικανοποιητικών λύσεων για τους καταγγέλλοντες, με την πιθανότητα να μετατραπεί η κακή συμπεριφορά σε καλή. Προς τον σκοπό αυτόν, θα ήταν σημαντικό ο Διαμεσολαβητής να συντάξει κατάλογο με τις βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, ο οποίος θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις υποδειγματικές περιπτώσεις, αλλά και τις λιγότερο αξιόπιστες. Μία από τις βασικές αρχές που πρέπει πάντοτε να υπογραμμίζεται είναι η δημοκρατική ισότητα όλων των πολιτών της Ευρώπης, χωρίς οιαδήποτε διάκριση ή διακριτική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας ή γλώσσας× κάτι στο οποίο ο Διαμεσολαβητής μπορεί να βασίζεται κατά τις συνεχείς προσπάθειές του να ελέγχει και να προστατεύει τη γλωσσική ισότητα. Η Επιτροπή Αναφορών είναι υπέρ της επίσπευσης των διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί ότι η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή θα εξετάζεται ταχύτερα, και είναι υπέρ της τροποποίησης του Καθεστώτος του Διαμεσολαβητή, υπό τον όρο ότι οι τροπολογίες αφορούν απλώς την ποιοτική επέκταση των εξουσιών του Διαμεσολαβητή, χωρίς να επηρεάζεται η φύση των αρμοδιοτήτων του ή η μη δεσμευτική ισχύς όλων των αποφάσεών του. Η νοοτροπία της εξυπηρέτησης των πολιτών, η οποία αποσκοπεί πρωτίστως στη διασφάλιση μιας δημόσιας διοίκησης υψηλής ποιότητας, διαφανούς, προσεγγίσιμης, ευέλικτης και συνεργάσιμης, έχει ενθαρρυνθεί και ενισχυθεί σε κοινοτικό επίπεδο από τις συνδυασμένες προσπάθειες της Επιτροπής Αναφορών και του Διαμεσολαβητή και, η πρώτη της εμφάνιση μπορεί να ανιχνευθεί στο ψήφισμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2001, ημερομηνία κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κώδικα καλής διοικητικής συμπεριφοράς που πρότεινε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Επιπλέον, η Συνθήκη του Μάαστριχτ δημιούργησε ποιοτικό άλμα στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια προσφέροντας σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα υποβολής αναφορών σε κοινοβουλευτικό όργανο, το οποίο παραμένει ο αποκλειστικός διαιτητής, ή να υποβάλουν αναφορά σε πιο εξειδικευμένο όργανο το οποίο, ενώ λειτουργεί εξωδικαστικά, ακολουθεί διαδικασία που δεν αποκλείει την κοινοβουλευτική παρέμβαση σε περίπτωση που το κοινοτικό θεσμικό όργανο αρμόδιο για την περίπτωση κακοδιοίκησης αποδεικνύεται διστακτικό να συνεργαστεί. Δεν θα μιλήσω για στατιστικά στοιχεία, δεδομένου ότι ο Διαμεσολαβητής έχει ήδη αναφερθεί σε αυτά και περιέχονται στην έκθεση. Στην παρούσα έκθεση οι περιπτώσεις κακοδιοίκησης αφορούν σε έλλειψη διαφάνειας, άρνηση πληροφόρησης, κατάχρηση εξουσίας, νομικά σφάλματα και αδυναμία διασφάλισης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Συνθήκης, ιδιαίτερα από την Επιτροπή. Οι αποφάσεις του Διαμεσολαβητή δεν είναι νομικά δεσμευτικές, όμως οι ασφαλιστικές δικλίδες που το έργο του προσφέρει, βοηθούν για να ενισχυθούν οι εξουσίες πειθούς που διαθέτει. Απολαμβάνει την ενεργό υποστήριξη της Επιτροπής Αναφορών, της οποίας τις συνεδριάσεις παρακολούθησε σε τέσσερις περιπτώσεις το 2006, και συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί και να επεκταθεί. Η Ιταλία, επί παραδείγματι, δεν έχει ακόμη εθνικό Διαμεσολαβητή. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι οι αποφάσεις με τελεσίδικη ισχύ πρέπει να κοινοποιούνται αμοιβαία σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή και των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών. Η έκθεση διαιρεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται επί ερευνών που έχουν περατωθεί το 2006 σε διάφορες κατηγορίες: έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων και οργανισμών (25% των ερευνών), ο ρόλος της Επιτροπής ως θεματοφύλακα της Συνθήκης σε σχέση με διαδικασίες βάσει του άρθρου 226, η διαχείριση συμβάσεων, η αμοιβή και οι επιχορηγήσεις, και η πρόσληψη και η διαχείριση του προσωπικού των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Οι διαδικασίες συχνά καταλήγουν στο στάδιο επικριτικών παρατηρήσεων, οι οποίες είναι ένα μέσο προσπάθειας να προληφθεί η επανάληψη περιπτώσεων κακοδιοίκησης στο μέλλον, σε περιπτώσεις που θα ήταν άσκοπο να εκδοθούν συστάσεις. Ο Διαμεσολαβητής έδωσε διάφορα παραδείγματα, και μπορείτε να τα διαβάσετε με την ησυχία σας στην έκθεση. Από αυτήν την άποψη, η Επιτροπή Αναφορών καλεί τον Διαμεσολαβητή να πραγματοποιήσει αναλυτική μελέτη του πρακτικού αντικτύπου των επικριτικών παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών το 2006. Το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα έχουν κώδικα καλής διοικητικής συμπεριφοράς συχνά δεν αρκεί για να διασφαλισθεί η δημιουργία αληθινού πνεύματος υπηρεσίας."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I should like first to thank the Ombudsman for his excellent work as is borne out by this particular report. I should also like to thank the Legal Services of the Commission and all my parliamentary colleagues on the committee, especially the shadow rapporteur and Mr Mavrommatis, for their cooperation. The report also shows that there are still some grey areas in relation to the Commission making wrong use of its discretionary powers by failing to take prompt action before legal proceedings were begun, using political considerations as a pretext. With regard to contracts and staff management, some of the investigations launched by the Ombudsman on his own initiative show how his powers provide an effective means of goading the administrative authorities into self-regulation, a sound principle that needs to be put to increasing use. In the view of the Committee on Petitions, however, the lack of synchronicity in timing and views with regard to the handling of the same case by the Ombudsman and Parliament needs to be avoided through ongoing and constructive dialogue. The Committee on Petitions has also issued a special invitation to the Ombudsman to investigate the systems used by EPSO, again with a view to protecting the rights of candidates, especially young candidates, in the European Parliament’s competition procedures, and to investigate alleged discrimination reported at the European School in Brussels. In this year’s report, Madam President, the focus is on the Ombudsman’s role as a key actor in the Union’s democratic life. He is a vital intermediary for citizens in their dealings with public authorities. His effective activities highlight the distinction between good and bad administration, offering guidance on recognising mistakes, and seeking satisfactory solutions for complainants, likely to transform bad conduct into good. To this end, it would be valuable if the Ombudsman were to draw up a list of best administrative practices, including not just exemplary cases, but less creditable ones as well. One of the cardinal principles that always has to be stressed is the democratic equality of all Europe’s citizens, without any distinction or discrimination on the grounds of nationality or language; something on which the Ombudsman can rely in his continuing efforts to scrutinise and protect linguistic equality. The Committee on Petitions is in favour of speeding up procedures to ensure that the Ombudsman’s annual report is considered more quickly, and it is also in favour of amending the Statute, provided that the amendments simply involve a qualitative expansion of the Ombudsman’s powers, without affecting the nature of his competences or the non-binding effect of all his decisions. The culture of service to the citizen, which is primarily designed to ensure high-quality, transparent, approachable, swift and cooperative public administration, has been encouraged and strengthened at Community level by the combined efforts of the Committee on Petitions and the Ombudsman, and its first emergence can be traced back to the resolution of 6 September 2001, the date on which the European Parliament adopted the code of good administrative conduct proposed by the European Ombudsman. Moreover, the Treaty of Maastricht produced a qualitative leap in European citizenship by offering all citizens the possibility of submitting petitions to a parliamentary body, which remains the sole arbitrator, or applying to a more specialised body which, while operating on an extrajudicial basis, follows a procedure which does not rule out parliamentary intervention in the event of the Community institution responsible for the instance of maladministration proving reluctant to cooperate. I shall not talk about the statistics, as the Ombudsman has already talked about them and they are set out in the report. Cases of maladministration currently relate to lack of transparency, refusal of information, abuse of power, legal error and failure to ensure fulfilment of Treaty obligations, in particular by the Commission. The Ombudsman’s decisions are not legally binding, but the safeguards that his work offers help to strengthen his powers of persuasion. He enjoys the active support of the Committee on Petitions, whose meetings he attended on four occasions in 2006, and cooperates with the network of European Ombudsmen, which should be improved and extended. Italy, for instance, does not as yet have a national Ombudsman. It should be nevertheless be stressed that decisions with final effect should be reciprocally notified in real time in order to avoid conflicts of competence between the activities of the Ombudsman and those of the Committee on Petitions. The report divides the decisions taken on completed inquiries in 2006 into various categories: lack of openness on the part of Community institutions and bodies (25% of inquiries), the role of the Commission as the guarantor of the Treaty in relation to procedures under Article 226, the management of contracts, remuneration and grants, and the recruitment and management of the staff of the Community institutions. Procedures often end at the stage of critical remarks, which are a means of attempting to prevent the recurrence of cases of maladministration in future, in cases where it would be pointless to issue a recommendation. Various examples have been given by the Ombudsman, and can be read at leisure in the report. In that respect, the Committee on Petitions invites the Ombudsman to carry out a detailed study of the practical impact of critical remarks made during inquiries in 2006. The fact that institutions have a code of good administrative conduct is often not enough to guarantee the creation of a genuine culture of service."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias al Defensor del Pueblo por su excelente trabajo, puesto de manifiesto en el presente informe. Quisiera asimismo agradecer la cooperación de los Servicios Jurídicos de la Comisión y de todos mis colegas parlamentarios en la comisión, especialmente la del ponente alternativo y la del señor Mavrommatis. El informe también indica que siguen existiendo zonas grises en cuanto al abuso de los poderes discrecionales por parte de la Comisión al no haber tomado las medidas oportunas antes del inicio de las actuaciones judiciales, pretextando consideraciones políticas. Con respecto a los contratos y a la gestión de personal, algunas de las investigaciones abiertas de oficio por el Defensor del Pueblo demuestran que sus competencias constituyen un medio eficaz de estimular a las autoridades administrativas a que se autorregulen, un buen principio del que hay que hacer un uso creciente. En opinión de la Comisión de Peticiones, no obstante, la falta de sincronización cronológica y de fondo en lo que respecta a la gestión del mismo asunto por parte del Defensor del Pueblo y del Parlamento debe evitarse mediante un diálogo permanente y constructivo. La Comisión de Peticiones también ha hecho llegar al Defensor del Pueblo una invitación especial a investigar los sistemas utilizados por la EPSO —de nuevo con vistas a proteger los derechos de los candidatos, especialmente los jóvenes, en los procedimientos de las oposiciones al Parlamento Europeo— y a investigar la denuncia de presunta discriminación en la Escuela Europea de Bruselas. En el informe de este año, señora Presidenta, se destaca el papel del Defensor del Pueblo como componente esencial de la vida democrática de la Unión. Es un intermediario vital entre los ciudadanos y las autoridades públicas. Sus eficaces actividades ponen de relieve la distinción entre buena y mala administración, ofreciendo orientación en el reconocimiento de errores y buscando soluciones satisfactorias para los denunciantes, lo que puede corregir un comportamiento viciado. Con este fin, sería oportuno que el Defensor del Pueblo elaborase una lista de las mejores prácticas administrativas, incluyendo no sólo los casos ejemplares, sino también otros menos encomiables. Uno de los principios fundamentales que siempre debe destacarse es la igualdad democrática de todos los ciudadanos europeos, sin ningún tipo de distinción o discriminación por motivos de nacionalidad o lengua; algo con lo que el Defensor del Pueblo puede contar en sus esfuerzos constantes por analizar y proteger la igualdad lingüística. La Comisión de Peticiones está a favor de acelerar los procedimientos a fin de garantizar que se reduzca el tiempo de estudio del informe anual del Defensor del Pueblo, y también se muestra favorable a modificar el Estatuto, siempre que las modificaciones impliquen únicamente una ampliación cualitativa de las facultades del Defensor del Pueblo, sin afectar a la naturaleza de sus competencias ni al carácter no vinculante de todas sus decisiones. La cultura del servicio al ciudadano —concebida principalmente para garantizar una administración pública de alta calidad, transparente, abordable, diligente y cooperadora— ha sido fomentada y reforzada en el ámbito comunitario por los esfuerzos combinados de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo, y podemos fijar su primera aparición en la resolución del 6 de septiembre de 2001, fecha en que el Parlamento Europeo adoptó el código de buena conducta administrativa propuesto por el Defensor del Pueblo Europeo. Además, el Tratado de Maastricht produjo un salto cualitativo en la ciudadanía europea al ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de presentar peticiones ante un órgano parlamentario, árbitro único, o dirigirse a un organismo más especializado que —aun funcionando de forma extrajudicial— sigue un procedimiento que no excluye la intervención parlamentaria en el caso de que la institución comunitaria responsable del episodio de mala administración se muestre reacia a cooperar. No voy a hablar de estadísticas, puesto que el Defensor del Pueblo ya lo ha hecho y están incluidas en el informe. Actualmente, los casos de mala administración tienen que ver con la falta de transparencia, la denegación de información, el abuso de poder, los errores jurídicos y el incumplimiento, especialmente por parte de la Comisión, de las obligaciones establecidas por el Tratado. Las decisiones del Defensor del Pueblo no son jurídicamente vinculantes, pero las garantías que ofrece su labor ayudan a reforzar su poder de persuasión. Goza del apoyo activo de la Comisión de Peticiones, a cuyas reuniones ha asistido en cuatro ocasiones en 2006, y colabora con la red europea de defensores del pueblo, que debería mejorarse y ampliarse. Italia, por ejemplo, todavía no cuenta con un Defensor del Pueblo nacional. No obstante, cabe insistir en que las decisiones que tengan efectos definitivos deben ser notificadas recíprocamente en tiempo real a fin de evitar conflictos de competencia entre las actividades del Defensor del Pueblo y las de la Comisión de Peticiones. El informe divide las decisiones adoptadas sobre las investigaciones cerradas en 2006 en varias categorías: la falta de apertura de las instituciones y de los órganos comunitarios (el 25 % de las investigaciones), el papel de la Comisión como guardiana del Tratado en relación con los procedimientos previstos en el artículo 226, la gestión de contratos, remuneraciones y becas, y la contratación y la gestión del personal de las instituciones comunitarias. A menudo los procedimientos terminan en la fase de emisión de comentarios críticos, como medio para intentar impedir que se repitan incidentes similares en el futuro, en casos en los que formular una recomendación carecería de sentido. El Defensor del Pueblo ha ofrecido diversos ejemplos, que podrán leer con tranquilidad en el informe. A este respecto, la Comisión de Peticiones invita al Defensor del Pueblo a realizar un estudio detallado de las consecuencias prácticas de los comentarios críticos hechos en 2006. El hecho de que las instituciones hayan adoptado un código de buena conducta administrativa a menudo no es suficiente para garantizar la creación de una verdadera cultura de servicio."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, tahaksin kõigepealt tänada ombudsmani tema suurepärase töö eest, mis on välja toodud selles konkreetses raportis. Tahaksin tänada nende koostöö eest ka komisjoni õigustalitusi ja kõiki oma parlamendikolleege petitsioonikomisjonist, eriti variraportööri ja härra Mavrommatist. Raport näitab ka, et endiselt esineb veel mõningaid hämaraid valdkondi seoses komisjoni kaalutlusõiguse väärkasutusega võtta koheseid meetmeid enne, kui kohtumenetlused on alanud, kasutades ettekäändena poliitilisi kaalutlusi. Mis puutub lepingutesse ja töötajate juhtimisse, siis näitavad mõned ombudsmani omal algatusel käivitatud uurimised, kuidas ta volitused osutuvad tõhusaks vahendiks haldusasutuste enesekontrollile suunamisel, see on usaldusväärne põhimõte, mida tuleks rohkem kasutada. Petitsioonikomisjoni arvates tuleks siiski ombudsmani ja parlamendi vahelisest sama juhtumit puudutavast ajastamise ja vaadete kooskõlastamatusest üle saada pideva konstruktiivse dialoogi abil. Petitsioonikomisjon on väljastanud ombudsmanile ka erikutse uurida EPSO kasutatavaid süsteeme, pidades silmas kandidaatide, eelkõige noorte kandidaatide huve Euroopa Parlamendi konkurentsimenetlustes, ning uurida oletatavat diskrimineerimist, millest teatati Brüsseli Euroopa koolist. Aastaaruandes, proua juhataja, on keskendutud ombudsmani rollile kui põhitegurile liidu demokraatlikus elus. Ta on kodanikele eluliselt tähtis vahendaja suhtlemisel ametivõimudega. Tema tulemuslik tegevus toob esile erinevuse hea ja halva halduse vahel, pakkudes suuniseid vigade mõistmiseks ning otsides kaebuste esitajatele rahuldavaid lahendusi, mis võiksid halva teostuse heastada Sel eesmärgil oleks väga kasulik, kui ombudsman koostaks nimekirja parimatest haldustavadest, mis hõlmaks ka vähem kiiduväärseid, mitte ainult näidisjuhtumeid. Üks põhiprintsiipidest, mida tuleb alati rõhutada, on kõigi Euroopa kodanike demokraatlik võrdsus, ilma mingi vahetegemise või diskrimineerimiseta rahvuse või keele alusel; miski, millele ombudsman võib toetuda oma jätkuvates jõupingutustes keelelise võrdsuse kontrollimisel ja kaitsmisel. Petitsioonikomisjon on selle poolt, et kiirendada menetlust, millega tagatakse ombudsmani aastaaruande kiirem läbiarutamine, ning ta on ka statuudi muutmise poolt, tingimusel et muudatused hõlmavad vaid ombudsmani volituste kvalitatiivset laiendamist, ilma et need mõjutaksid tema pädevuse iseloomu või ta otsuste mittekohustuslikku mõju. Kodanike teenindamise kultuuri, mis on eelkõige kavandatud, et tagada kõrgekvaliteedilist, läbipaistvat, kättesaadavat, kiiret ja koostöövalmist haldusjuhtimist, on ühenduse tasandil julgustatud ja tugevdatud petitsioonikomisjoni ja ombudsmani ühiste jõupingutustega; selle esimesi ilminguid võib näha 2001. aasta 6. septembri resolutsioonis – see on kuupäev, mil Euroopa Parlament võttis vastu hea halduse tegevusjuhendi, mille kohta tegi ettepaneku Euroopa ombudsman. Peale selle tekitas Maastrichti leping kvalitatiivse hüppe Euroopa Liidu kodakondsuses, pakkudes kõigile kodanikele võimalust esitada avaldusi parlamentaarsele organile, mis jääb ainsaks vahekohtunikuks, või pöördudes spetsialiseerituma organi poole, mis kohtuvälistel alusel tegutsedes järgib menetlust, millega ei välistata parlamentaarset sekkumist juhul, kui selgub, et haldusomavoli juhtumi eest vastutav ühenduse institutsioon ei soovi koostööd teha. Ma ei hakka rääkima statistikast, kuna ombudsman on sellest juba rääkinud ning see on esitatud ka raportis. Praegu on haldusomavoli juhtumid seotud läbipaistvuse puudumise, teabe andmisest keeldumise, võimu kuritarvitamise, õigusalaste vigade ning asutamislepingu kohustuste täitmise mittetagamisega, seda eriti komisjoni poolt. Ombudsmani otsused ei ole õiguslikult siduvad, vaid need tagavad, et tema töö aitab tugevdada ta veenmisvõimet. Ta saab aktiivset toetust petitsioonikomisjonilt, mille koosolekutest ta 2006. aastal neli korda osa võttis, ning teeb koostööd Euroopa ombudsmanide võrgustikuga, mida tuleks täiustada ja laiendada. Näiteks Itaalias riiklikku ombudsmani veel ei ole. Sellest hoolimata tuleks rõhutada, et lõpliku mõjuga otsustest tuleks teatada õigeaegselt, et vältida pädevuskonflikte ombudsmani ja petitsioonikomisjoni tegevuses. Raportis jagatakse 2006. aastal lõpule viidud uurimiste kohta tehtud otsused eri kategooriatesse: ühenduse institutsioonide ja organite poolse avalikustatuse puudumine (25% uurimistest), komisjoni kui asutamislepingu täitmise tagaja roll seoses artiklis 226 esitatud menetlustega, lepingute haldamine, palk ja toetused, ühenduse institutsioonide töötajate töölevõtmine ja juhtimine. Menetlused lõppevad sageli kriitilise märkuse staadiumis – menetlusetapp, mis on vahend haldusomavoli juhtumite ärahoidmiseks tulevikus, juhtudel, mil oleks mõttetu teha soovitusi. Ombudsman on selle kohta esitanud mitmesuguseid näiteid, mida võib vabal hetkel raportist lugeda. Selles osas teeb petitsioonikomitee ombudsmanile ettepaneku viia läbi üksikasjalik uuring 2006. aasta uurimiste käigus tehtud praktiliste märkuste mõju kohta. Faktist, et institutsioonidel on olemas hea halduse tegevusjuhend, ei piisa sageli tõelise teeninduskultuuri tagamiseks."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, aluksi haluan kiittää oikeusasiamiestä hänen erinomaisesta työstään, jota tämä mietintö erityisesti lujittaa. Haluan kiittää komission oikeudellista yksikköä ja kaikkia valiokunnassa ja parlamentissa toimivia kollegoitani, etenkin varjoesittelijää ja Manolis Mavrommatisia heidän yhteistyöstään. Mietintö osoittaa myös, että komission harkintavallan väärinkäyttöön liittyviä harmaita alueita on edelleen olemassa, kun komissio ei ryhdy pikaisiin toimiin ennen oikeudenkäynnin alkamista ja käyttää verukkeena poliittisia näkökohtia. Sopimusten ja henkilöstön johtamisen suhteen eräät oikeusasiamiehen omasta aloitteestaan käynnistämät tutkimukset osoittavat, miten hänen valtuutensa tarjoavat tehokkaan keinon hallintoviranomaisten kannustamiseksi itsesääntelyyn. Tämä on hyvä periaate, jota on sovellettava enemmän. Vetoomusvaliokunnan mielestä on kuitenkin vältettävä jatkuvan ja rakentavan vuoropuhelun avulla synkronisuuden puutetta ajoituksessa ja näkemyksissä, kun oikeusasiamies ja parlamentti käsittelevät samaa tapausta. Vetoomusvaliokunta on myös antanut oikeusasiamiehelle erityisen kehotuksen tutkia EPSO:n käyttämiä järjestelmiä. Tarkoituksena on edelleen suojella hakijoiden, etenkin nuorten hakijoiden, oikeuksia Euroopan parlamentin kilpailumenettelyissä ja tutkia oletettua syrjintää, jota on kerrottu tapahtuneen Brysselin Eurooppa-koulussa. Arvoisa puhemies, tämänvuotisessa vuosikertomuksessa painopisteenä on oikeusasiamiehen rooli Euroopan unionin demokraattisen elämän keskeisenä toimijana. Hän on erittäin tärkeä välikäsi kansalaisille kanssakäymisessä julkisten viranomaisten kanssa. Hänen tehokkaat toimensa korostavat eroa hyvän ja huonon hallinnon välillä ja tarjoavat opastusta virheiden tunnistamiseen. Niillä myös etsitään valitusten tekijöille tyydyttäviä ratkaisuja, joilla voidaan todennäköisesti korjata huonoja käytänteitä. Tätä varten olisi hyödyllistä, että oikeusasiamies laatisi luettelon parhaista hallintotavoista, joihin kuuluvat niin esimerkilliset kuin vähemmänkin kiitettävät tapaukset. Yksi tärkeimmistä periaatteista, jota on aina korostettava, on kaikkien Euroopan kansalaisten demokraattinen yhdenvertaisuus ilman, että kansallisuuden tai kielen perusteella tapahtuisi erottelua tai syrjintää. Oikeusasiamies voi luottaa tähän jatkuvissa ponnistuksissaan kielellisen samanarvoisuuden tutkimiseksi ja suojelemiseksi. Vetoomusvaliokunta kannattaa menettelyiden vauhdittamista, jotta voitaisiin varmistaa, että oikeusasiamiehen vuosikertomus otetaan nopeammin huomioon. Se kannattaa myös ohjesäännön tarkistamista edellyttäen, että tarkistuksiin sisältyy yksinkertaisesti oikeusasiamiehen valtuuksien laadullinen laajentaminen, joka ei vaikuta hänen toimivaltansa luonteeseen eikä kaikkien hänen päätöstensä sitomattomuuteen. Kansalaisille suunnattua palvelukulttuuria, joka on pääasiallisesti suunniteltu varmistamaan korkealaatuinen, avoin, helposti lähestyttävä, nopea ja yhteistyöhaluinen julkishallinto, ovat yhteisön tasolla kannustaneet ja lujittaneet vetoomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen yhteiset ponnistelut, ja se tuli esiin ensimmäistä kertaa 6. syyskuuta 2001 hyväksytyssä päätöslauselmassa, jolloin Euroopan parlamentti hyväksyi Euroopan oikeusasiamiehen esittämän hyvän hallintotavan säännöstön. Lisäksi Euroopan kansalaisuuden laatu koheni merkittävästi Maastrichtin sopimuksen myötä, kun kaikille Euroopan kansalaisille tarjottiin mahdollisuutta esittää vetoomuksia parlamentille, ainoalle välimiehenä toimivalle elimelle, tai jättää anomuksia erikoistuneelle tuomioistuimen ulkopuoliselle elimelle, joka noudattaa kuitenkin menettelyä, joka ei sulje pois parlamentin väliintuloa, jos hallinnollisesta epäkohdasta vastuussa oleva yhteisön toimielin ei ole halukas tekemään yhteistyötä. En puhu tilastoista, koska oikeusasiamies on jo puhunut niistä, ja ne on tuotu esiin mietinnössä. Tällä hetkellä hallinnollisia epäkohtia koskevat tapaukset liittyvät avoimuuden puutteeseen, tietojen antamisesta kieltäytymiseen, vallan väärinkäyttöön, oikeudellisiin virheisiin sekä siihen, että ei varmisteta perustamissopimuksen velvoitteiden täyttämistä, etenkin komission osalta. Oikeusasiamiehen päätökset eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta hänen työnsä tarjoamat takeet auttavat lujittamaan hänen suostuttelukykyään. Hän nauttii vetoomusvaliokunnan aktiivista tukea. Hän osallistui vuonna 2006 neljä kertaa vetoomusvaliokunnan kokouksiin ja tekee myös yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston kanssa. Sitä pitäisi tehostaa ja laajentaa. Esimerkiksi Italiassa ei vielä ole kansallista oikeusasiamiestä. Olisi kuitenkin korostettava, että lopullisista päätöksistä pitäisi ilmoittaa vastavuoroisesti reaaliajassa, jotta vältyttäisiin oikeusasiamiehen ja vetoomusvaliokunnan toiminnan välisiltä toimivaltaristiriidoilta. Mietinnössä vuonna 2006 valmistuneista tutkimuksista tehdyt päätökset jaetaan useisiin luokkiin: yhteisön toimielinten ja laitosten avoimuuden puute (25 prosenttia tutkimuksista), komission rooli perustamissopimuksen takaajana suhteessa 226 artiklan mukaisiin menettelyihin, sopimusten käsittely, palkat, korvaukset ja avustukset sekä yhteisön toimielinten henkilöstön rekrytointi ja johtaminen. Menettelyt päättyvät usein kriittisiin huomautuksiin, joilla pyritään estämään tulevat hallinnolliset epäkohdat tapauksissa, joissa suosituksen antaminen olisi turhaa. Oikeusasiamies on kertonut useita esimerkkejä, joista voidaan lukea kaikessa rauhassa mietinnöstä. Tässä suhteessa vetoomusvaliokunta kehottaa oikeusasiamiestä tekemään yksityiskohtaisen tutkimuksen vuoden 2006 tutkimusten aikana tehtyjen kriittisten huomautusten käytännön vaikutuksesta. Se, että laitoksilla on hyvän hallintotavan säännöstö, ei usein riitä takaamaan todellisen palvelukulttuurin syntymistä."@fi7
"Madame la Présidente, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je souhaite tout d’abord remercier le Médiateur pour son excellent travail, comme le confirme ce rapport en particulier. Je souhaite également remercier pour leur coopération les services juridiques de la Commission et tous mes collègues députés de la commission, et plus particulièrement le rapporteur fictif et M. Mavrommatis. Ce rapport montre également qu’il reste des zones d’ombre au niveau de l’usage inapproprié par la Commission de ses pouvoirs discrétionnaires. En effet, elle n’entreprend pas d’action rapide avant d’entamer des procédures juridiques, en prétextant des considérations politiques. Concernant les contrats et la gestion du personnel, certaines enquêtes menées par le Médiateur à sa propre initiative montrent que son pouvoir se révèle une façon efficace de stimuler l'autorégulation des autorités administratives, un principe sensé auquel il doit être plus souvent recouru. Selon la commission des pétitions, toutefois, un dialogue continu et constructif devrait permettre d'éviter le manque de synchronisation des horaires et des avis concernant le traitement d’une même affaire par le Médiateur et le Parlement. La commission des pétitions a également invité spécialement le Médiateur à enquêter sur les systèmes utilisés par EPSO, encore une fois afin de protéger les droits des candidats, particulièrement des plus jeunes, dans les procédures de concours du Parlement européen, et de se renseigner sur une prétendue discrimination à l'École européenne de Bruxelles. Dans le rapport de cette année, Madame la Présidente, nous nous concentrons sur le rôle du Médiateur en tant qu’acteur clé de la vie démocratique de l'Union. Il est un intermédiaire vital pour les citoyens ayant affaire aux autorités publiques. Ses actions efficaces soulignent la distinction entre la bonne et la mauvaise administration, en proposant des conseils pour reconnaître ses erreurs et en cherchant des solutions satisfaisantes pour les plaignants, susceptibles de transformer une mauvaise conduite en une bonne conduite. Dès lors, il serait appréciable que le Médiateur dresse une liste des meilleures pratiques administratives, incluant non seulement des affaires exemplaires, mais également d'autres moins honorables. Un des principes capitaux sur lesquels il faut insister est l’égalité démocratique de tous les citoyens de l'Union, sans discrimination ou distinction sur la base de la nationalité ou de la langue. C'est un principe sur lequel le Médiateur peut se reposer dans ses efforts continus pour surveiller et protéger l'égalité linguistique. La commission des pétitions estime qu’il faut accélérer les procédures afin de s’assurer que le rapport annuel du Médiateur soit examiné plus rapidement, et elle se prononce également en faveur d’une modification des statuts, si tant est que ces amendements impliqueront uniquement une extension qualitative des pouvoirs du Médiateur sans toucher à la nature de ses compétences ni à l'effet non contraignant de toutes ses décisions. La culture du service au citoyen, qui a pour premier objectif de s’assurer que l’administration publique soit de grande qualité, transparente, accessible, rapide et coopérative, a été encouragée et renforcée au niveau communautaire par les efforts combinés de la commission des pétitions et du Médiateur. On peut retracer sa première apparition à la résolution du 6 septembre 2001, date à laquelle le Parlement européen a adopté le code de bonne conduite administrative proposé par le Médiateur européen. En outre, le traité de Maastricht a entrainé une grande amélioration de la qualité de la citoyenneté européenne en offrant aux citoyens la possibilité de soumettre des pétitions à un organe parlementaire, qui reste seul juge, ou de faire appel à un organe plus spécialisé qui, alors qu’il agit sur une base extrajudiciaire, suit une procédure qui n’exclut pas une intervention parlementaire si une institution communautaire responsable par exemple d’une mauvaise administration éprouve des réticences à coopérer. Je n’évoquerai pas les statistiques, le Médiateur en a déjà parlé et elles se trouvent dans le rapport. Les cas de mauvaise administration sont actuellement liés à un manque de transparence, à un refus d’informer, à des abus de pouvoir, des erreurs juridiques et une incapacité à remplir les obligations du traité, particulièrement de la part de la Commission. Les décisions du Médiateur ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les sauvegardes proposées par son travail aident à renforcer son pouvoir de persuasion. Il apprécie le soutien actif de la commission des pétitions – il a d'ailleurs assisté à 4 de leurs réunions en 2006 – et il coopère avec le réseau des médiateurs européens, réseau qui devrait être amélioré et étendu. L’Italie, par exemple, n’a pas encore de médiateur national. Il faut toutefois souligner que les décisions avec effet final devraient être notifiées réciproquement en temps réel afin d'éviter des conflits de compétence entre les activités du Médiateur et celles de la commission des pétitions. Le rapport divise les décisions prises sur les enquêtes classées en 2006 en plusieurs catégories: manque d’ouverture de la part des institutions et organes communautaires (25 % des enquêtes), le rôle de la Commission en tant que gardienne des traités en relation avec les procédures liées à l’article 226, la gestion des contrats, les rémunérations et bourses, et le recrutement et la gestion du personnel des institutions communautaires. Les procédures se terminent souvent à l'étape des remarques critiques, qui sont un moyen d'essayer d'empêcher la répétition de cas de mauvaise administration à l'avenir dans des situations où il serait inutile de formuler une recommandation. Le Médiateur a donné de nombreux exemples qu'on peut lire au calme dans le rapport. À cet égard, la commission des pétitions invite le Médiateur à mener une étude détaillée de l'impact pratique des remarques critiques formulées au cours des enquêtes de 2006. Le fait que les institutions disposent d'un code de bonne conduite administrative est souvent insuffisant pour garantir la création d'une réelle culture du service."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, először köszönetet kell mondanom az ombudsmannak a kitűnő munkájáért, amelyet ez a konkrét jelentés is alátámaszt. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság jogi szolgálatának, valamint a bizottságban dolgozó összes képviselő társamnak is, különösen az árnyékelőadónak és Mavrommatis úrnak az együttműködésükért. Erre vonatkozóan a Petíciós Bizottság felkéri az ombudsmant, hogy hajtson végre részletes tanulmányt a 2006-ban történt vizsgálatok során tett kritikai észrevételek gyakorlati hatása tekintetében. Az, hogy az intézményeknek van helyes hivatali magatartásra vonatkozó kódexük, gyakran nem elég az igazi szolgáltatási kultúra megteremtésének biztosításához. A jelentés azt is megmutatja, hogy még mindig vannak szürke területek azzal kapcsolatban, hogy a bizottság rosszul használja mérlegelési jogkörét és elmulaszt azonnali intézkedést tenni a jogi eljárások megkezdődése előtt, ürügyként politikai megfontolásokat felhasználva. A szerződések és a személyzeti vezetés tekintetében az ombudsman által saját kezdeményezésére indított vizsgálatok közül néhány azt mutatja, hogy hatáskörei hogyan biztosítanak hatékony eszközt arra, hogy önszabályozásra serkentse a közigazgatási hatóságokat, ami egy olyan szilárd alapelv, amelyet egyre inkább használni kell. A Petíciós Bizottság véleménye szerint azonban folyamatos és építő jellegű párbeszéd révén el kell kerülni a szinkron hiányát az időzítés és a nézetek terén ugyanazon esetnek az ombudsman és a Parlament által történő kezelése tekintetében. A Petíciós Bizottság külön felkérést adott ki az ombudsman számára, hogy vizsgálja meg az EPSO által használt rendszereket, ismételten azzal a céllal, hogy a jelöltek, különösen a fiatal jelöltek jogait megvédjék az Európai Parlament versenyvizsga eljárásai kapcsán, és megvizsgálják azt az állítólagos megkülönböztetést, amelyet a brüsszeli Európai Iskolával kapcsolatban jelentettek. Az ez évi jelentésben, elnök asszony, az ombudsman szerepe, mint az Unió demokratikus életének kulcsszereplőjeként betöltött szerep van a középpontban. Létfontosságú közvetítője a polgároknak a közigazgatási hatóságokkal való érintkezésük során. Hatékony tevékenységei kiemelik a helyes és a rossz közigazgatás közötti különbséget, útmutatást adván a hibák felismeréséhez és kielégítő megoldást keresvén a panaszosoknak, melynek eredményeként a nem helytálló magatartást a helyes válthatja fel. E célból értékes lenne, ha az ombudsman elkészítené a legjobb igazgatási gyakorlatok listáját, nem csak példaértékű eseteket beleértve, hanem a kevésbé dicséretre méltóakat is. Az egyik kardinális elv, amelyet mindig hangsúlyozni kell, Európa valamennyi polgárának demokratikus egyenlősége, a nemzetiségen vagy a nyelven alapuló megkülönböztetés nélkül; valami olyasmi, amire az ombudsman támaszkodhat a nyelvi egyenlőség megvizsgálására és védelmére való folytonos törekvései során. A Petíciós Bizottság amellett áll, hogy felgyorsítsa eljárásait annak biztosítása érdekében, hogy az ombudsman éves jelentését gyorsabban mérlegeljék, és azt is támogatja, hogy módosítsák az alapokmányt, feltéve, ha a módosítások világosan magukban foglalják az ombudsman jogköreinek minőségi bővítését anélkül, hogy befolyásolnák hatásköreinek jellegét vagy minden határozatának nem kötelező érvényű hatását. A polgároknak nyújtott szolgáltatás kultúráját, amelynek célja a jó minőségű, átlátható, hozzáférhető, gyors és együttműködő közigazgatás biztosítása, közösségi szinten a Petíciós Bizottság és az ombudsman egyesített erőfeszítései ösztönzik és erősítik, és első felbukkanása a 2001. szeptember 6-ai állásfoglalásig vezethető vissza, amely napon az Európai Parlament elfogadta a helyes hivatali magatartás európai ombudsman által javasolt kódexét. Ezenkívül a Maastrichti Szerződés minőségi ugrást idézett elő az európai polgárság jogaiban azáltal, hogy lehetőséget adott a polgároknak arra, hogy egy parlamenti szervnek nyújtsanak be petíciót, amely továbbra is egyedüli választott bíró vagy egy szakosodottabb szervhez forduljanak, amely – jóllehet, a bíróságokon kívül működik – olyan eljárást követ, amely nem zárja ki a parlamenti beavatkozást abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a hivatali visszásságért felelős közösségi intézmény vonakodik együttműködni. Nem fogok a statisztikákról beszélni, mivel az ombudsman már beszélt róluk és azok a jelentésben szerepelnek. A hivatali visszásság esetei általában az átláthatóság hiányával, a tájékoztatás megtagadásával, a hatalommal való visszaéléssel, jogi hibával, valamint a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének biztosításának különösen a bizottság részéről történő elmulasztásával függnek össze. Az ombudsman határozatainak nincs jogilag kötelező ereje, de ezek biztosítékok, hogy a munkája segítséget nyújt meggyőzőerejének erősítéséhez. Az ombudsman a Petíciós Bizottság aktív támogatását is élvezi, amelynek ülésein 2006-ban négy alkalommal vett részt, és együttműködik az európai ombudsmanok hálózatával, amely bővítést és javítást igényel. Olaszországnak például a mai napig nincs nemzeti ombudsmanja. Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy a jogerős határozatokról időben kölcsönösen értesítést kell küldeni az ombudsman és a Petíciós Bizottság tevékenységei közötti hatásköri ütközések elkerülése érdekében. A jelentés a 2006-ban lezárt vizsgálatok tekintetében hozott határozatokat több kategóriára osztja: a nyitottság hiánya a közösségi intézmények és szervek részéről (a vizsgálatok 25%-a), a bizottság által a 226. cikk szerinti eljárásokkal kapcsolatban a Szerződés őreként betöltött szerepe, a szerződések kezelése, díjazás és támogatás, és a közösségi intézmények személyzetének felvétele és irányítása. Az eljárások gyakran a kritikai észrevételek szakaszában lezárultak, amelyek a hivatali visszásság eseteinek jövőbeni újbóli előfordulásának megelőzésére tett kísérlet eszközei azokban az esetekben, amikor ajánlás kiadása értelmetlen lenne. Az ombudsman számos példát adott és szabadidejükben a jelentésben olvashatók."@hu11
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti ombudsmenui už jo puikų darbą, apie kurį paaiškėjo iš šio ypatingo pranešimo. Taip pat norėčiau padėkoti Komisijos teisinėms tarnyboms ir visiems savo kolegoms parlamentarams komitete, ypač šešėliniam pranešėjui M. Mavrommatisui už jų bendradarbiavimą. Pranešimas taip pat rodo, kad vis dar esama pilkų sričių, susijusių su tuo, kad Komisija neteisingai naudojasi teisėmis veikti savo nuožiūra, nesiimdama tinkamų veiksmų prieš pradedant teisinius procesus, kaip pretekstu naudodamasi politiniais svarstymais. Dėl sutarčių ir personalo valdymo kai kurie ombudsmeno tyrimai, vykdyti jo paties iniciatyva, rodo, kaip jo galios suteikia veiksmingas priemones, priverčiant administracines valdžios įstaigas imtis savireguliavimo, kuris yra svarbus principas, kuriuo reikia daugiau naudotis. Tačiau, Peticijų komiteto požiūriu, vykdomu konstruktyviu dialogu turi būti išvengta sinchroniškumo tarp grafikų ir nuomonių trūkumo kai kuriais atvejais, kai ombudsmenas ir Parlamentas sprendžia tas pačias bylas. Peticijų komitetas taip pat pateikė specialų raginimą ombudsmenui ištirti EPSO naudojamas sistemas, taip pat siekiant apsaugoti kandidatų, ypač jaunų, teises Europos Parlamento konkurencijos procedūrose ir ištirti įtariamus diskriminacijos Briuselio Europos mokykloje atvejus, apie kuriuos buvo pranešta. Gerb. pirmininke, šiame metiniame pranešime pabrėžiamas ombudsmeno, kaip pagrindinio Sąjungos demokratinio gyvenimo veikėjo, vaidmuo. Jis yra gyvybiškai svarbus tarpininkas tarp piliečių ir viešųjų įstaigų. Jo efektyvi veikla pabrėžia skirtumą tarp gero ir prasto administravimo, suteikiant gaires, kaip atpažinti klaidas, ir siekiant tinkamai išspręsti skundus, prastą elgseną paverčiant gera. Todėl būtų vertinga, jei ombudsmenas parengtų geriausios administracinės patirties sąrašą, į kurį būtų įtraukti ne tik pavyzdiniai atvejai, bet ir mažiau patikimi atvejai. Vienas iš kardinalių principų, kuris buvo nuolat pabrėžiamas, yra demokratinė lygybė visiems Europos piliečiams, neišskiriant jų ir nediskriminuojant dėl tautybės ar kalbos, kuo ombudsmenas gali remtis toliau stengdamasis kruopščiai prižiūrėti ir saugoti kalbinę lygybę. Peticijų komitetas pasisako už procedūrų paspartinimą, siekiant užtikrinti, kad ombudsmeno metinis pranešimas būtų nagrinėjamas greičiau, ir tai taip pat prisidės prie Statuto pakeitimo, jei pakeitimai tik kokybiškai išplės ombudsmeno galias, nedarydami įtakos jo kompetencijos pobūdžiui ar neprivalomam visų jo sprendimų poveikiui. Piliečiams teikiamų paslaugų kultūra, kuri visų pirma reikalinga, siekiant užtikrinti aukštos kokybės, skaidrią, prieinamą, greitą ir bendradarbiaujančią viešąją administraciją, buvo skatinama ir stiprinama Bendrijos lygmeniu, bendromis peticijų komiteto ir ombudsmeno pastangomis, o jos pirmas apraiškas galima pastebėti 2001 m. rugsėjo 6 d. rezoliucijoje, kai Europos Parlamentas priėmė geros administracinės elgsenos kodeksą, pasiūlytą Europos ombudsmeno. Be to, Mastrichto sutartimi buvo pasiekta kiekybinė Europos pilietiškumo pažanga, visiems piliečiams suteikiant galimybę pateikti peticijas parlamentinei institucijai, kuri yra vienintelis arbitras, arba kreipiantis į labiau specializuotą instituciją, kuri, taikydama neteismines priemones, vykdo procedūrą, kuri nedraudžia parlamentinės intervencijos tuo atveju, jei Bendrijos institucija, atsakinga už blogo administravimo atvejį, atsisako bendradarbiauti. Aš nekalbėsiu apie statistiką, kadangi apie ją jau kalbėjo ombudsmenas ir ji yra pateikiama pranešime. Šiuo metu prasto administravimo atvejai yra susiję su skaidrumo trūkumu, atsisakymu teikti informaciją, piktnaudžiavimu galiomis, teisinėmis klaidomis ir Sutarties įsipareigojimų nesilaikymu, ypač iš Komisijos pusės. Ombudsmeno sprendimai nėra teisiškai privalomi, tačiau apsauga, kurią suteikia jo darbas, padeda stiprinti jo gebėjimą įtikinti. Jį aktyviai remia Peticijų komitetas, kurio posėdžiuose jis dalyvavo keturis kartus 2006 m. ir kuris bendradarbiauja su Europos ombudsmenų tinklu, kuris turėtų būti sustiprintas ir praplėstas. Pavyzdžiui, Italija dar neturi nacionalinio ombudsmeno. Tačiau reiktų pažymėti, kad apie galutinius sprendimus reikėtų pranešti realiu laiku, siekiant išvengti kompetencijos konfliktų tarp ombudsmeno ir Peticijų komitetų veiklos. Pranešime po 2006 m. atliktų tyrimų priimti sprendimai skirstomi į skirtingas kategorijas: Komisijos institucijų ir įstaigų atvirumo trūkumas (25 proc. tyrimų), Komisijos, kaip sutarties užtikrintojos, vaidmuo pagal 226 straipsnio procedūras, sutarčių valdymas, atlygis ir išmokos bei Bendrijos institucijų personalo įdarbinimas ir valdymas. Procedūros dažnai užbaigiamos kritinėmis pastabomis, kurios yra priemonė, stengiantis išvengti prasto administravimo atvejų ateityje, tais atvejais, kai būtų beprasmiška teikti rekomendacijas. Ombudsmenas pranešime pateikė įvairių pavyzdžių, su kuriais galima susipažinti. Todėl Peticijų komitetas ragina ombudsmeną atlikti detalų praktinio kritinių pastabų, pateiktų vykdant tyrimus 2006 m., poveikio tyrimą. Vien to, kad institucijos turi geros administracinės elgsenos kodeksą, nepakanka, kad būtų užtikrinta tinkama paslaugų kultūra."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, vispirms es vēlētos pateikties ombudam par viņa lielisko darbu, ko apstiprina šis konkrētais ziņojums. Es arī vēlētos pateikties Komisijas juridiskajiem dienestiem un visiem maniem Parlamenta kolēģiem komitejā, jo īpaši „ēnu” referentam par sadarbību. Ziņojumā ir arī parādīts, ka joprojām ir vairākas pelēkās zonas saistībā ar Komisiju, kura nepareizi izmanto savu rīcības brīvību un neveic tūlītēju darbību pirms tiesvedības uzsākšanas, kā ieganstu izmantojot politiskus apsvērumus. Attiecībā uz līgumiem un personāla vadību dažas no ombuda pēc paša iniciatīvas uzsāktajām izmeklēšanām rāda viņa spējas nodrošināt efektīvus līdzekļus, lai stimulētu pārvaldes iestāžu virzību uz pašregulējumu — saprātīgs princips, kas ir jāizmanto biežāk. Tomēr Lūgumrakstu komiteja uzskata, ka ar nepārtraukta un konstruktīva dialoga palīdzību ir jānovērš saskaņotības trūkumu laika un uzskatu ziņā attiecībā uz to, kā vienu un to pašu lietu risina ombuds un Eiropas Parlaments. Lūgumrakstu komiteja ir arī nosūtījusi ombudam īpašu uzaicinājumu izmeklēt sistēmas, ko izmanto EPAB, arī lai aizsargātu kandidātu, jo īpaši jauno kandidātu, tiesības Eiropas Parlamenta konkursu procedūrās, kā arī veiktu izmeklēšanu saistībā ar iespējamu diskrimināciju, par ko ziņots Briseles Eiropas skolā. Šī gada ziņojumā, priekšsēdētājas kundze, galvenā uzmanība ir pievērsta ombuda nozīmei kā galvenajai figūrai Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē. Viņš ir būtisks starpnieks pilsoņu attiecībās ar valsts iestādēm. Viņa efektīvā darbība uzsver atšķirību starp labu un sliktu pārvaldību, piedāvājot ieteikumus saistībā ar kļūdu atzīšanu un meklējot apmierinošus risinājumus sūdzību iesniedzējiem, kas varētu pārveidot sliktu rīcību labā. Šajā nolūkā būtu noderīgi, ja ombuds sagatavotu labākās administratīvās prakses sarakstu, ietverot ne vien labākos, bet arī mazāk slavējamus paraugus. Viens no galvenajiem principiem, kas vienmēr ir jāuzsver, ir visu Eiropas pilsoņu demokrātiska vienlīdzība bez jebkādas atšķirības vai diskriminācijas tautības vai valodas dēļ; tas ir kaut kas tāds, uz ko ombuds var paļauties savos turpmākajos centienos, lai pārbaudītu un aizsargātu valodu vienlīdzību. Lūgumrakstu komiteja atbalsta procedūru paātrināšanu, lai nodrošinātu ombuda gada ziņojuma ātrāku izskatīšanu, un tā arī atbalsta statūtu grozīšanu, ja grozījumi vienkārši paredz ombuda pilnvaru kvalitatīvu paplašināšanu, neietekmējot viņa kompetenču būtību vai visu viņa lēmumu nesaistošo ietekmi. Pilsonim sniegtā pakalpojuma kultūru, kas ir galvenokārt veidota, lai nodrošinātu augstu kvalitāti, pārredzamību, pieejamību, ātrumu un sadarboties gatavu valsts administrāciju, Kopienas līmenī ir veicinājušas un stiprinājušas Lūgumrakstu komitejas un ombuda kopējās pūles, un to pirmās izpausmes var saistīt ar 2001. gada 6. septembra lēmumu, kad šajā datumā Eiropas Parlaments pieņēma Labas administratīvās prakses kodeksu, ko bija ierosinājis Eiropas ombuds. Turklāt Māstrihtas līgums radīja kvalitatīvu lēcienu Eiropas pilsoņu tiesībās, piedāvājot pilsoņiem iespēju iesniegt lūgumrakstus parlamentārai iestādei, kas paliek vienīgais šķīrējtiesnesis, vai vērsties kādā vairāk specializētā iestādē, kas, darbojoties ārpus tiesas, ievēro procedūru, neizslēdzot parlamentāru iejaukšanos, ja Kopienas iestāde, kas ir atbildīga par administratīvas kļūdas pieļaušanu, neizrāda vēlēšanos sadarboties. Es nerunāšu par statistiku, jo ombuds jau par to runāja, un tā ir izklāstīta ziņojumā. Pārvaldes kļūdu gadījumi pašlaik ir saistīti ar pārredzamības trūkumu, informācijas atteikumu, pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, juridiskām kļūdām un nespēju nodrošināt Līguma saistību izpildi, jo īpaši attiecībā uz Komisiju. Ombuda lēmumi nav juridiski saistoši, taču drošības pasākumi, ko sniedz viņa darbība, palīdz stiprināt viņa pārliecināšanas spējas. Viņu aktīvi atbalsta Lūgumrakstu komiteja, kuras sanāksmes viņš ir apmeklējis četras reizes 2006. gadā, un viņš sadarbojas ar Eiropas ombudu tīklu, kas ir jāuzlabo un jāpaplašina. Piemēram, Itālijā vēl nav valsts ombuda. Tomēr ir jāuzsver, ka par galīgiem lēmumiem ir savstarpēji jāpaziņo reālā laikā, lai izvairītos no konfliktiem par ombuda un Lūgumrakstu komitejas kompetenci. Ziņojumā lēmumi par pabeigtām izmeklēšanām 2006. gadā ir iedalīti vairākās kategorijās: atklātības trūkums no Kopienas iestāžu un amatpersonu puses (25 % no izmeklēšanām), Komisijas kā Līguma garantētājas loma attiecībā uz procedūrām saskaņā ar 226. pantu, līgumu pārvaldība, atlīdzības un piešķīrumi, kā arī Kopienas iestāžu darbinieku pieņemšana darbā un vadība. Procedūras bieži beidzas ar kritiskiem aizrādījumiem, kas ir veids, kā novērst līdzīgu gadījumu turpmāku pārvaldes kļūdu atkārtošanos gadījumos, kad būtu nepiemēroti sagatavot ieteikumu. Ombuds ir sniedzis vairākus piemērus, un tos brīvā brīdī var izlasīt šajā ziņojumā. Šajā saistībā Lūgumrakstu komiteja aicina ombudu veikt detalizētu pētījumu par to kritisko aizrādījumu ietekmi, kas veikti izmeklēšanu laikā 2006. gadā. Ar to, ka iestādēm ir labas administratīvās prakses kodeksi, bieži nepietiek, lai garantētu patiesas pakalpojuma kultūras izveidi."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare dall'inizio il Mediatore per l'eccellente lavoro che ha svolto, testimoniato anche in questo rapporto puntuale. Così come pure i Servizi giuridici della Commissione e tutti i miei colleghi parlamentari della commissione e in particolare lo e l'onorevole Mavrommatis, per la collaborazione che ho avuto. La relazione peraltro evidenzia ancora oggi zone d'ombra circa l'abuso di poteri discrezionali da parte della Commissione per non aver agito nella fase precontenziosa relativa alla procedura di infrazione, trincerandosi dietro considerazioni politiche. Nel campo contrattuale della gestione del personale, alcune delle inchieste avviate d'ufficio dal Mediatore dimostrano come i suoi poteri costituiscono un pungolo efficace, volto a stimolare quel principio sano dell'autotutela dell'amministrazione a cui si deve ricorrere sempre di più. Va invece evitata, secondo la commissione per le petizioni, la non sintonia di tempi e vedute sul trattamento delle stesse fattispecie fra Mediatore e Parlamento, mediante un dialogo costante e costruttivo. Un particolare invito al Mediatore rispetto al controllo sull'apparato di EPSO viene rivolto dalla commissione per le petizioni ancora una volta al fine di tutelare i diritti dei candidati, soprattutto giovani, nelle procedure concorsuali del Parlamento europeo, come pure su presunte discriminazioni che ci sono state segnalate presso la Scuola europea di Bruxelles. Dal rapporto di quest'anno emerge, onorevole Presidente, un Mediatore che è attore della vita democratica dell'Unione. Un intermediario privilegiato dei cittadini nelle relazioni con la pubblica amministrazione. Egli traccia, con la sua efficace attività, la linea di confine fra buona e cattiva amministrazione, suggerendo comportamenti riparativi o soluzioni soddisfacenti per i ricorrenti, così da trasformare i comportamenti viziati in comportamenti virtuosi. A tal uopo sarebbe quindi opportuno che egli stilasse non solo, signor Mediatore, un elenco delle buone prassi amministrative che contempli solamente i casi esemplari in termini positivi, ma anche quelli negativi. Il principio cardine infatti su cui ci si deve sempre richiamare è l'eguaglianza democratica di tutti i cittadini europei, senza distinzioni o discriminazioni nazionali o linguistiche; e su questo si richiama il Mediatore per proseguire nella vigilanza a tutela proprio della parità linguistica. La commissione per le petizioni è favorevole ad uno snellimento della procedura per un più rapido esame della relazione annuale del Mediatore ed è favorevole anche all'adeguamento dello statuto, perché le modifiche comportino semplicemente una dilatazione qualitativa dei poteri del Mediatore e non incidano sulla natura della sua competenza né sull'assenza di efficacia coercitiva di tutte le sue decisioni. La cultura di servizio al cittadino che ha come obiettivo prioritario un'amministrazione pubblica di qualità, trasparente, prossima, rapida e cooperativa è stata promossa e alimentata a livello comunitario grazie allo sforzo congiunto della commissione delle petizioni e del Mediatore. Il suo atto di nascita si può far risalire alla risoluzione del 6 settembre 2001, data di adozione del Parlamento europeo del codice di buona condotta amministrativa, proposto dall' europeo. D'altra parte, dal trattato di Maastricht, la cittadinanza europea ha compiuto un grande salto di qualità offrendo la possibilità a ogni cittadino di sottoporre una petizione a un organo parlamentare che ne rimane unico arbitro, oppure di ricorrere ad un organo più tecnico, che pure operando nella sfera extragiudiziale, segue un procedimento senza escludere il controllo parlamentare, nel caso di riluttanza dell'istituzione comunitaria responsabile della cattiva amministrazione. Delle statistiche non parlerò, ne ha già parlato il Mediatore e sono quelle confermate nel rapporto. I casi di cattiva amministrazione oggi si fondano sulla mancanza di trasparenza, del diniego di informazioni, sull'abuso di potere, sull'errore giuridico, sull'inadempienza dei ruoli, specie per la Commissione, per quanto riguarda il suo essere guardiana del trattato. Le decisioni del Mediatore non sono giuridicamente vincolanti, ma le garanzie che egli offre con la sua attività contribuiscono a rafforzare i poteri di persuasione. Egli si avvale del sostegno attivo della commissione per le petizioni davanti alla quale è intervenuto in quattro riunioni, nel 2006, nonché della cooperazione della rete europea dei difensori civici, di cui sono auspicabili il completamento e il miglioramento. Segnalo il caso dell'Italia, che ancora non ha un Mediatore nazionale. Va comunque sottolineato che per evitare conflitti di competenza fra il lavoro del Mediatore e quello della commissione per le petizioni, le pratiche con effetto definitivo devono essere reciprocamente scambiate in tempo reale. Il rapporto suddivide le decisioni sulle inchieste concluse nel 2006 in diverse categorie: mancanza di apertura delle istituzioni e degli organi comunitari (25% delle inchieste); il ruolo della Commissione come garante del trattato in relazione alla procedura di cui all'articolo 266; la gestione dei contratti, delle indennità e dei sussidi; l'assunzione e la gestione del personale nelle istituzioni comunitarie. Spesso i procedimenti si risolvono con osservazioni critiche, che sono un'arma preventiva per scongiurare in futuro il ripetersi di casi di cattiva amministrazione, quando la raccomandazione è inutile. Diversi sono gli esempi riportati dal Mediatore che si possono leggere tranquillamente sul rapporto. Al riguardo, la commissione per le petizioni chiede però al Mediatore di svolgere uno studio dettagliato sull'impatto concreto delle osservazioni critiche che lui ha formulato nell'ambito delle inchieste del 2006. Spesso infatti il fatto che le istituzioni si siano dotate di un codice di condotta amministrativa buona non è garanzia sufficiente per l'impianto di una vera cultura di servizio."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik zou eerst de Ombudsman willen bedanken voor zijn uitstekende werk zoals blijkt uit dit bijzondere verslag. Ik zou ook de juridische diensten van de Commissie willen bedanken en al mijn parlementaire collega’s in de commissie, in het bijzonder de schaduwrapporteur en de heer Mavrommatis, voor hun samenwerking. Het verslag laat ook zien dat er nog steeds grijze gebieden zijn met betrekking tot het feit dat de Commissie misbruik maakt van haar discretionaire bevoegdheden door niet tijdig te handelen in de precontentieuze fase van de procedure onder het voorwendsel van politieke overwegingen. Met betrekking tot contracten en personeelsbeleid blijkt uit enkele van de onderzoeken die de Ombudsmanop eigen initiatief heeft ingesteld hoe zijn bevoegdheden een effectief middel zijn om het bestuur aan te zetten tot zelfcorrectie, een degelijk principe dat meer toegepast moet worden. Wat betreft de Commissie verzoekschriften, het feit dat de Ombudsman en het Parlement wellicht niet dezelfde termijnen en inzichten hebben met betrekking tot de aanpak van dezelfde zaak, moet worden vermeden via voortgaande en constructieve dialoog. De Commissie verzoekschriften heeft ook een speciale uitnodiging doen uitgaan naar de Ombudsmanom de systemen te onderzoeken die worden gebruikt door EPSO ( Europees Bureau voor personeelsselectie), wederom met het oog op het beschermen van de rechten van kandidaten, vooral jonge kandidaten, in het vergelijkend onderzoek van het Europees Parlement en om vermeende discriminatie te onderzoeken die gemeld werd op de Europese School in Brussel. Het verslag van dit jaar, Mevrouw de Voorzitter, is gericht op de rol van de Ombudsman als sleutelspeler in het democratische leven van de Unie. Hij is een belangrijke bemiddelaar voor burgers in hun betrekkingen met openbare overheden. Zijn effectieve activiteiten benadrukken het onderscheid tussen goed en slecht bestuur, bieden advies bij het erkennen van fouten en zoeken bevredigende oplossingen voor indieners van klachten, die naar waarschijnlijkheid slecht gedrag zullen omzetten in goed. Hiertoe zou het waardevol zijn als de Ombudsmaneen lijst van beste bestuurlijke praktijken zou opstellen, met daarbij niet alleen hele goede voorbeelden maar ook minderlofwaardige. Een van de belangrijkste punten waarop gewezen moet worden, is de democratische gelijkheid van alle Europese burgers, zonder onderscheid of discriminatie op grond van nationaliteit of taal; iets waarop de Ombudsmankan vertrouwen bij zijn voortdurende inspanningen om linguïstische gelijkheid kritisch te onderzoeken en te beschermen. De Commissie verzoekschriften is vóór het bespoedigen van de procedures om ervoor te zorgen dat het jaarverslag van de Ombudsman sneller wordt bekeken, en is ook vóór wijziging van het statuut, mits de amendementen eenvoudig een kwalitatieve uitbreiding betekenen van de bevoegdheden van de Ombudsman, zonder dat er iets verandert aan de aard van zijn competenties of aan het feit dat geen van zijn besluiten afdwingbaar is. De cultuur van dienstverlening aan de burger, die op de eerste plaats bedoeld is om te zorgen voor hoogwaardig, transparant, toegankelijk, snel en behulpzaam openbaar bestuur, is op communautair niveau gestimuleerd en versterkt door de gezamenlijke inspanningen van the Commissie verzoekschriften en de Ombudsman, en kwam voor het eerst in actie naar aanleiding van de resolutie van 6 september 2001, de datum waarop het Europees Parlement de code van goed administratief gedrag aannam die door de EuropeseOmbudsman was voorgesteld. Daarnaast zorgde het Verdrag van Maastricht voor een kwalitatieve sprong in het Europees burgerschap door alle burgers de mogelijkheid te bieden petities in te dienen bij een parlementair orgaan, dat de enige scheidsrechter blijft, of zich te wenden tot een meer gespecialiseerd orgaan dat, terwijl het opereert op een buitengerechtelijke basis, een procedure volgt die parlementair ingrijpen niet uitsluit indien blijkt dat de gemeenschapsinstelling verantwoordelijk voor het geval van wanbeheer niet bereid is om mee te werken. Ik zal het niet hebben over de statistieken omdat de Ombudsman daar al over gesproken heeft en omdat ze al in het verslag zijn uiteengezet.Gevallen van wanbeheer hebben op het ogenblik te maken met gebrek aan transparantie, het weigeren van informatie, misbruik van macht, juridische fouten en het verzuim zich te houden aan uitvoering van de verplichtingen van het Verdrag, in het bijzonder door de Commissie. De beslissingen van de Ombudsman zijn juridisch niet bindend, maar de waarborgen die zijn werk biedt, helpen zijn overredingskracht te versterken.Hij geniet de actieve steun van de Commissie verzoekschriften, waarvan hij bij vier gelegenheden in 2006 vergaderingen bijwoonde en hij werkt samen met het netwerk van Europese Ombudsmannen, dat moet worden verbeterd en uitgebreid. Italië, bijvoorbeeld, heeft nog steeds geen nationale Ombudsman. Het verdient niettemin nadruk dat men elkaar over en weer directop de hoogte stelt van definitieve beslissingen om bevoegdheidsconflicten tussen de activiteiten van de Ombudsman en die van de Commissie verzoekschriften te voorkomen. Het verslag verdeelt de beslissingen die genomen zijn met betrekking tot afgeronde onderzoeken in 2006 in verschillende categorieën: gebrek aan openheid van communautaire instellingen en organen (25 procentvan de onderzoeken), de rol van de Commissie als hoedster van het Verdrag met betrekking tot procedures op grond van artikel 226, het beheer van contracten, vergoedingen en subsidies, en het aantrekken van personeel en het personeelsbeleid van de communautaire instellingen. Procedures eindigen vaak in het stadium van kritische opmerkingen, die een middel zijn om te proberen te voorkomen dat gevallen van wanbeheer zich in de toekomst weer voordoen, in gevallen waar het geven van een aanbeveling zinloos zou zijn. Verscheidene voorbeelden zijn door de Ombudsman gegeven, die men op zijn gemak in het verslag kan lezen. In dit verband nodigt de Commissie verzoekschriften de Ombudsmanuit een gedetailleerd onderzoek uit te voeren naar de concrete uitwerking van kritische opmerkingen die tijdens de onderzoeken in 2006 zijn geformuleerd. Het feit dat de instellingen een code van goed administratief gedrag hebben, is vaak niet genoeg om te garanderen dat er een echte cultuur van dienstverlening ontstaat."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Pragnę po pierwsze podziękować Rzecznikowi Praw Obywatelskich za jego doskonałą pracę, czego potwierdzeniem jest przedmiotowe sprawozdanie. Chcę także podziękować Wydziałowi Prawnemu Komisji Europejskiej i moim parlamentarnym współpracownikom w komisji, a zwłaszcza sprawozdawcy pomocniczemu i panu posłowi Mavrommatisowi za ich współpracę. Ponadto ze sprawozdania wynika, że nadal istnieją niezbadane obszary, jeśli chodzi o nieprawidłowe korzystanie przez Komisję ze swoich uprawnień dyskrecjonalnych. Komisja nie podejmowała szybkich działań przed wszczęciem postępowań sądowych zasłaniając się względami politycznymi. Jeśli chodzi o zarządzanie umowami i personelem, niektóre dochodzenia wszczęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich z własnej inicjatywy pokazują, w jaki sposób jego stanowią skuteczny środek stymulujący organy administracyjne do samoregulacji. Jest to zdrowa zasada, która powinna być coraz częściej stosowana. Jednak zdaniem Komisji Petycji należy unikać braku synchronizacji w czasie i zgodności stanowisk w odniesieniu do sprawy prowadzonej jednocześnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Parlament Europejski, poprzez prowadzenie ciągłego i konstruktywnego dialogu. Ponadto Komisja Petycji wystosowała do Rzecznika Praw Obywatelskich specjalną prośbę o zbadanie systemów używanych przez EPSO w procedurach konkursowych, co ma na celu ochronę praw kandydatów, zwłaszcza młodych oraz o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie domniemanych przypadków dyskryminacji zgłaszanych przez Szkołę Europejską w Brukseli. Pani przewodnicząca! W tegorocznym sprawozdaniu skoncentrowano się na roli Rzecznika Praw Obywatelskich jako głównego podmiotu w demokratycznym życiu Unii. Jest on dla obywateli najważniejszym pośrednikiem w kontaktach z organami publicznymi. Jego skuteczna działalność uwydatnia różnicę pomiędzy dobrą i złą administracją. Udziela on wskazówek, jak wykrywać błędy i poszukuje rozwiązań zadowalających skarżących, dzięki czemu złe postępowanie może przekształcić się w dobre. Dlatego też cenną inicjatywą byłoby sporządzenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich listy najlepszych praktyk administracyjnych zawierającej nie tylko błyskotliwe lub wzorcowe sprawy, ale także sprawy, które zasługują na mniejsze uznanie. Jedną z kardynalnych zasad, którą zawsze należy podkreślać, jest demokratyczna równość wszystkich obywateli europejskich, bez żadnego rozróżniania lub dyskryminacji ze względu na narodowość lub język; jest to coś, na czym Rzecznik Praw Obywatelskich może polegać w swoich nieustannych wysiłkach dla zapewnienia nadzoru nad przestrzeganiem równości językowej i jej ochrony. Komisja Petycji wyraża poparcie dla przyspieszenia procedur w celu zagwarantowania szybszego rozpatrzenia rocznego sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich, popiera także wprowadzenie poprawek do statutu pod warunkiem, że poprawki te będą dotyczyć wyłącznie jakościowego rozszerzenia uprawnień Rzecznika, bez ingerowania w naturę jego kompetencji lub wywierania wpływu na niewiążący charakter wszystkich jego decyzji. Na szczeblu Wspólnoty wspólne wysiłki Komisji Petycji i Rzecznika Praw Obywatelskich sprzyjają budowaniu i wzmacnianiu kultury służby na rzecz obywatela, której głównym celem jest zagwarantowanie wysokiej jakości, czyli przejrzystych, dostępnych i sprawnych usług świadczonych przez chętną do współpracy administrację publiczną. Pierwszym przejawem tej kultury jest rezolucja z dnia 6 września 2001 r., kiedy to Parlament Europejski przyjął kodeks dobrych praktyk administracyjnych, zaproponowany przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto traktat z Maastricht oznacza istotną zmianę jakościową w zakresie praw obywateli Europy, gdyż dał im możliwość składania petycji do organu parlamentarnego, który pozostaje jedynym rozjemcą lub zwrócenia się do bardziej wyspecjalizowanego organu, który działając w charakterze organu pozasądowego, postępuje zgodnie z procedurą, nie wyłączając przy tym interwencji Parlamentu w sytuacji, gdy instytucja Wspólnoty odpowiedzialna za przypadek niewłaściwego administrowania nie wykazuje chęci do współpracy. Nie będę mówić o danych statystycznych, gdyż Rzecznik wspomniał już o nich i są one zawarte w sprawozdaniu. Przypadki niewłaściwego administrowania obecnie polegają na braku przejrzystości, odmowie udzielenia informacji, nadużywaniu władzy, błędach prawnych i niezagwarantowaniu wywiązywania się ze z obowiązków wynikających z Traktatu, w szczególności przez Komisję Europejską. Decyzje Rzecznika nie są prawnie wiążące, ale gwarancje bezpieczeństwa, jakie zapewnia jego praca, pomagają wzmocnić jego siłę perswazji. Rzecznik cieszy się również poparciem ze strony Komisji Petycji, w 2006 r. czterokrotnie uczestniczył w jej posiedzeniach, oraz współpracuje z siecią Europejskich Rzeczników Praw Obywatelskich, którą należy usprawnić i rozszerzyć. Na przykład, Włochy nie mają jeszcze krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Niemniej jednak należy podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich i Komisja Petycji powinni wzajemnie informować się, we właściwym czasie, o podjętych przez siebie decyzjach i ich ostatecznych skutkach, aby uniknąć konfliktów dotyczących zakresu kompetencji. W sprawozdaniu podzielono decyzje podjęte w sprawie dochodzeń zamkniętych w 2006 r. na różne kategorie: brak otwartości ze strony instytucji i organów Wspólnoty (25% dochodzeń), rola Komisji jako instytucji stojącej na straży Traktatu w odniesieniu do procedur w ramach art. 226, zarządzanie umowami, wynagrodzenia i dotacje oraz nabór personelu do instytucji Wspólnoty i zarządzanie nim. Procedury zwykle kończą się na etapie krytycznych uwag, których celem jest próba zapobieżenia powtarzaniu się w przyszłości przypadków niewłaściwego administrowania w sytuacjach, gdy wydanie zalecenia byłoby bezcelowe. Rzecznik podał w sprawozdaniu rozmaite przykłady, które można przeczytać w wolnej chwili. W związku z tym, Komisja Petycji prosi Rzecznika o przeprowadzenie szczegółowego badania skutków, jakie w praktyce odniosły krytyczne uwagi poczynione podczas dochodzeń prowadzonych w 2006 r. Fakt posiadania przez instytucje kodeksu dobrych praktyk administracyjnych często nie wystarcza, by zagwarantować powstanie rzeczywistej kultury służby na rzecz obywateli."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, começaria por agradecer ao Provedor de Justiça o seu excelente trabalho, tal como se depreende deste relatório. Gostaria também de agradecer aos Serviços Jurídicos da Comissão e a todos os colegas que compõem a comissão parlamentar, em particular o relator-sombra e o deputado Manolis Mavrommatis, cuja cooperação foi excelente. O relatório demonstra também que subsistem algumas dúvidas relativamente ao mau uso que a Comissão faz dos seus poderes discricionários, ao abster-se de actuar prontamente antes de instaurar acções judiciais, justificando a sua atitude com pretextos políticos. No domínio da contratação e gestão de pessoal, algumas das investigações da iniciativa do próprio Provedor de Justiça são demonstrativas da eficiência dos poderes deste como meio de induzir as autoridades administrativas a enveredar pela via da auto-regulação, um princípio são que deve ser utilizado mais frequentemente. Na opinião da Comissão das Petições, contudo, a ausência de sincronia, em tempo e conclusões, quando o mesmo caso é levado ao Provedor de Justiça e ao Parlamento, deve ser evitada através de um diálogo constante e construtivo. A Comissão das Petições endereçou, também, um convite ao Provedor de Justiça instando-o a investigar os sistemas seguidos pelo EPSO, mais uma vez com o intuito de assegurar os direitos dos candidatos, nomeadamente os mais jovens, nos processos de concurso para o Parlamento Europeu, e a investigar também a alegada discriminação de que era acusada a Escola Europeia em Bruxelas. Senhora Presidente, o relatório deste ano centra-se no papel do Provedor de Justiça como actor principal da vida democrática da União. O Provedor é um intermediário vital nas relações entre os cidadãos e as autoridades públicas. As suas actividades salientam a distinção entre boa e má administração, ajudando a reconhecer erros e procurando soluções satisfatórias para os queixosos, capazes de transformar uma má conduta numa conduta positiva. Para tal, seria útil que o Provedor de Justiça elaborasse uma lista de melhores práticas administrativas, incluindo não só casos modelares, mas também casos em que as instituições tenham actuado de modo menos digno de louvor. Um dos princípios base que convém, sempre, salientar é a igualdade democrática de todos os cidadãos europeus, sem distinção ou discriminação com base na nacionalidade ou língua; o Provedor de Justiça deve manter os seus esforços contínuos para controlar e proteger a igualdade linguística. A Comissão das Petições defende uma maior celeridade dos procedimentos, por forma a garantir maior prontidão na análise do relatório anual do Provedor de Justiça, e é a favor da alteração do Estatuto, na condição de que as alterações impliquem apenas uma extensão qualitativa dos poderes do Provedor, não afectando a natureza das suas competências ou o carácter não vinculativo de todas as suas decisões. A cultura do serviço ao cidadão, que visa, antes de mais, garantir uma administração pública de elevada qualidade, transparente, acessível, rápida e cooperante, foi encorajada e reforçada a nível comunitário devido aos esforços conjuntos da Comissão das Petições e do Provedor de Justiça, e podemos encontrar o seu primeiro esboço em 6 de Setembro de 2001, data em que o Parlamento Europeu aprovou o Código de Boa Conduta Administrativa proposto pelo Provedor de Justiça Europeu. Também o Tratado de Maastricht permitiu um salto qualitativo na cidadania europeia ao proporcionar a todos os cidadãos a possibilidade de apresentarem petições a um organismo parlamentar, que se mantém árbitro único, ou de se dirigirem a um organismo mais especializado que, embora funcione numa base extrajudicial, segue um procedimento que não exclui a intervenção parlamentar nos casos em que a instituição comunitária responsável pela má administração se mostre relutante em cooperar. Não farei referência às estatísticas, visto o Provedor de Justiça já ter mencionado as mesmas que, aliás, estão também disponíveis no relatório. Os casos de má administração prendem-se, actualmente, com falta de transparência, recusa de informação, abuso de poder, erro de direito e incumprimento de obrigações decorrentes do Tratado, nomeadamente por parte da Comissão. As decisões do Provedor de Justiça não são juridicamente vinculativas, mas as salvaguardas que o seu trabalho oferece ajudam a reforçar os seus poderes de persuasão. Conta com o apoio activo da Comissão das Petições, a cujas reuniões assistiu em quatro ocasiões durante o ano 2006, e coopera com a Rede Europeia de Provedores de Justiça, que deve ser ampliada e melhorada. A Itália, por exemplo, ainda não dispõe de um Provedor de Justiça nacional. Ainda assim, convém salientar que as decisões finais deviam ser alvo de notificação recíproca em tempo real, para evitar conflitos de competência entre as actividades do Provedor de Justiça e as da Comissão das Petições. O relatório divide em várias categorias as decisões adoptadas nos inquéritos concluídos em 2006: falta de abertura por parte das instituições e organismos da Comunidade (25% dos inquéritos), o papel da Comissão enquanto guardiã dos Tratados no que se prende com os procedimentos previstos no artigo 226º, a gestão de contratos, remunerações e subvenções, e problemas ligados ao recrutamento e gestão do pessoal das instituições comunitárias. Os procedimentos terminam, frequentemente, na fase das observações críticas, que constituem uma tentativa de prevenir a recorrência de casos de má administração no futuro, em situações em que a emissão de uma recomendação se afigure inútil. O próprio Provedor de Justiça apresentou diversos exemplos, passíveis de consulta no relatório. A este propósito, a Comissão das Petições convida o Provedor de Justiça a realizar um estudo pormenorizado sobre o efeito prático das observações críticas apresentadas durante os inquéritos de 2006. O facto de as instituições terem um código de boa conduta administrativa nem sempre é suficiente para garantir a criação de uma verdadeira cultura de serviço."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare dall'inizio il Mediatore per l'eccellente lavoro che ha svolto, testimoniato anche in questo rapporto puntuale. Così come pure i Servizi giuridici della Commissione e tutti i miei colleghi parlamentari della commissione e in particolare lo e l'onorevole Mavrommatis, per la collaborazione che ho avuto. La relazione peraltro evidenzia ancora oggi zone d'ombra circa l'abuso di poteri discrezionali da parte della Commissione per non aver agito nella fase precontenziosa relativa alla procedura di infrazione, trincerandosi dietro considerazioni politiche. Nel campo contrattuale della gestione del personale, alcune delle inchieste avviate d'ufficio dal Mediatore dimostrano come i suoi poteri costituiscono un pungolo efficace, volto a stimolare quel principio sano dell'autotutela dell'amministrazione a cui si deve ricorrere sempre di più. Va invece evitata, secondo la commissione per le petizioni, la non sintonia di tempi e vedute sul trattamento delle stesse fattispecie fra Mediatore e Parlamento, mediante un dialogo costante e costruttivo. Un particolare invito al Mediatore rispetto al controllo sull'apparato di EPSO viene rivolto dalla commissione per le petizioni ancora una volta al fine di tutelare i diritti dei candidati, soprattutto giovani, nelle procedure concorsuali del Parlamento europeo, come pure su presunte discriminazioni che ci sono state segnalate presso la Scuola europea di Bruxelles. Dal rapporto di quest'anno emerge, onorevole Presidente, un Mediatore che è attore della vita democratica dell'Unione. Un intermediario privilegiato dei cittadini nelle relazioni con la pubblica amministrazione. Egli traccia, con la sua efficace attività, la linea di confine fra buona e cattiva amministrazione, suggerendo comportamenti riparativi o soluzioni soddisfacenti per i ricorrenti, così da trasformare i comportamenti viziati in comportamenti virtuosi. A tal uopo sarebbe quindi opportuno che egli stilasse non solo, signor Mediatore, un elenco delle buone prassi amministrative che contempli solamente i casi esemplari in termini positivi, ma anche quelli negativi. Il principio cardine infatti su cui ci si deve sempre richiamare è l'eguaglianza democratica di tutti i cittadini europei, senza distinzioni o discriminazioni nazionali o linguistiche; e su questo si richiama il Mediatore per proseguire nella vigilanza a tutela proprio della parità linguistica. La commissione per le petizioni è favorevole ad uno snellimento della procedura per un più rapido esame della relazione annuale del Mediatore ed è favorevole anche all'adeguamento dello statuto, perché le modifiche comportino semplicemente una dilatazione qualitativa dei poteri del Mediatore e non incidano sulla natura della sua competenza né sull'assenza di efficacia coercitiva di tutte le sue decisioni. La cultura di servizio al cittadino che ha come obiettivo prioritario un'amministrazione pubblica di qualità, trasparente, prossima, rapida e cooperativa è stata promossa e alimentata a livello comunitario grazie allo sforzo congiunto della commissione delle petizioni e del Mediatore. Il suo atto di nascita si può far risalire alla risoluzione del 6 settembre 2001, data di adozione del Parlamento europeo del codice di buona condotta amministrativa, proposto dall' europeo. D'altra parte, dal trattato di Maastricht, la cittadinanza europea ha compiuto un grande salto di qualità offrendo la possibilità a ogni cittadino di sottoporre una petizione a un organo parlamentare che ne rimane unico arbitro, oppure di ricorrere ad un organo più tecnico, che pure operando nella sfera extragiudiziale, segue un procedimento senza escludere il controllo parlamentare, nel caso di riluttanza dell'istituzione comunitaria responsabile della cattiva amministrazione. Delle statistiche non parlerò, ne ha già parlato il Mediatore e sono quelle confermate nel rapporto. I casi di cattiva amministrazione oggi si fondano sulla mancanza di trasparenza, del diniego di informazioni, sull'abuso di potere, sull'errore giuridico, sull'inadempienza dei ruoli, specie per la Commissione, per quanto riguarda il suo essere guardiana del trattato. Le decisioni del Mediatore non sono giuridicamente vincolanti, ma le garanzie che egli offre con la sua attività contribuiscono a rafforzare i poteri di persuasione. Egli si avvale del sostegno attivo della commissione per le petizioni davanti alla quale è intervenuto in quattro riunioni, nel 2006, nonché della cooperazione della rete europea dei difensori civici, di cui sono auspicabili il completamento e il miglioramento. Segnalo il caso dell'Italia, che ancora non ha un Mediatore nazionale. Va comunque sottolineato che per evitare conflitti di competenza fra il lavoro del Mediatore e quello della commissione per le petizioni, le pratiche con effetto definitivo devono essere reciprocamente scambiate in tempo reale. Il rapporto suddivide le decisioni sulle inchieste concluse nel 2006 in diverse categorie: mancanza di apertura delle istituzioni e degli organi comunitari (25% delle inchieste); il ruolo della Commissione come garante del trattato in relazione alla procedura di cui all'articolo 266; la gestione dei contratti, delle indennità e dei sussidi; l'assunzione e la gestione del personale nelle istituzioni comunitarie. Spesso i procedimenti si risolvono con osservazioni critiche, che sono un'arma preventiva per scongiurare in futuro il ripetersi di casi di cattiva amministrazione, quando la raccomandazione è inutile. Diversi sono gli esempi riportati dal Mediatore che si possono leggere tranquillamente sul rapporto. Al riguardo, la commissione per le petizioni chiede però al Mediatore di svolgere uno studio dettagliato sull'impatto concreto delle osservazioni critiche che lui ha formulato nell'ambito delle inchieste del 2006. Spesso infatti il fatto che le istituzioni si siano dotate di un codice di condotta amministrativa buona non è garanzia sufficiente per l'impianto di una vera cultura di servizio."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, najskôr by som rada poďakovala ombudsmanovi za jeho vynikajúcu prácu, ktorú potvrdzuje táto správa. Rada by som poďakovala oddeleniu právnych služieb Komisie a všetkým svojim parlamentným kolegom vo výbore, predovšetkým tieňovému spravodajcovi a pánovi Mavrommatisovi, za spoluprácu. Zo správy takisto vyplýva, že stále existujú nejasné oblasti vo vzťahu ku Komisii a nesprávnemu využívaniu práva postupovať podľa vlastného uváženia, keď sa neprijmú okamžité kroky pred začatím právneho konania pod zámienkou politických úvah. Pokiaľ ide o zmluvy a riadenie zamestnancov, ombudsman začal z vlastnej iniciatívy vyšetrovania, ktoré potvrdzujú, že jeho právomoci poskytujú účinné nástroje na povzbudzovanie samoregulácie administratívnych orgánov – správna zásada, ktorej uplatňovanie by sa malo zvýšiť. Podľa Výboru pre petície by sa však nedostatku synchronizácie načasovania a stanovísk, pokiaľ ide o riešenie toho istého prípadu ombudsmanom a Parlamentom, malo vyhnúť prostredníctvom pokračujúceho a konštruktívneho dialógu. Výbor pre petície takisto osobitne vyzval ombudsmana, aby preskúmal systémy používané úradom EPSO, opäť z pohľadu ochrany práv kandidátov, predovšetkým mladých kandidátov v konkurenčných postupoch Európskeho parlamentu, a aby vyšetril údajnú diskrimináciu nahlásenú v Európskej škole v Bruseli. Pani predsedajúca, v tohtoročnej správe sa ombudsman zameriava na svoju úlohu kľúčového aktéra v demokratickom živote Únie. Je nevyhnutným sprostredkovateľom pre občanov pri komunikácií s verejnými orgánmi. Prostredníctvom svojich efektívnych aktivít sa snaží zvýrazniť rozdiel medzi správnym a nesprávnym úradným postupom, poskytuje rady s cieľom rozoznať chyby, usiluje sa o uspokojivé riešenia pre sťažovateľov, a snaží sa premeniť nesprávne úradné postupy na dobré. Na tento účel by bolo dobré, keby ombudsman vypracoval zoznam osvedčených správnych postupov vrátane nielen exemplárnych prípadov, ale aj tých menej chvályhodných. Jednou zo základných zásad, ktorú je potrebné neustále zdôrazňovať, je demokratická rovnosť všetkých občanov Európy, bez rozdielov alebo diskriminácie na základe národnosti alebo jazyka; ide o základnú zásadu, z ktorej ombudsman vychádza v jeho pretrvávajúcom úsilí kontrolovať a chrániť jazykovú rovnosť. Výbor pre petície je zástancom rozširovania postupov na zabezpečenie rýchlejšieho preskúmania výročnej správy ombudsmana, keďže je tiež zástancom zmeneného štatútu, ktorý zahŕňa pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa angažovanosti a kvalitatívneho rozšírenia právomocí ombudsmana, bez toho, aby sa ovplyvnila povaha jeho právomocí alebo nezáväzný charakter všetkých jeho rozhodnutí. Kultúra služby občanom, ktorej primárnym cieľom je zaručiť vysokokvalitnú, transparentnú, prístupnú, rýchlu a nápomocnú verejnú správu, bola podporená a posilnená na úrovni Spoločenstva kombináciou úsilia Výboru pre petície a ombudsmana, a prvýkrát sa objavila v rozhodnutí zo 6. septembra 2001, keď Európsky parlament prijal kódex o správnych úradných postupoch navrhnutý európskym ombudsmanom. Okrem toho Maastrichtská zmluva vytvorila kvalitatívny skok v európskom občianstve tým, že poskytla všetkým občanom možnosť predkladať petície parlamentnému orgánu, ktorý je jediným rozhodcom alebo sa obrátiť na špecializovaný orgán, ktorý, ak pracuje na mimosúdnom základe, uplatňuje postup, ktorý nevylučuje intervenciu Parlamentu v prípade, že európska inštitúcia zodpovedná za nesprávny úradný postup nechce spolupracovať. Nebudem hovoriť o štatistikách, ombudsman o nich už hovoril, a sú uvedené v správe. Prípady nesprávneho úradného postupu sa v súčasnosti týkajú nedostatku transparentnosti, odmietnutia informácií, zneužívania moci, právnych omylov a zlyhania pri zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, predovšetkým zo strany Komisie. Rozhodnutia ombudsmana nie sú právne záväzné, ale sú zárukou, že jeho práca pomáha pri posilňovaní právomoci presviedčať. Využíva aktívnu podporu Výboru pre petície, na stretnutiach ktorého sa zúčastnil v roku 2006 štyrikrát, a spolupracuje so sieťou európskych ombudsmanov, ktorú je potrebné zlepšiť a rozšíriť. Napríklad Taliansko stále nemá svojho národného ombudsmana. Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že rozhodnutia s konečnou účinnosťou sa budú v reálnom čase vzájomne oznamovať s cieľom vyhnúť sa prekrývaniu právomocí ombudsmana a Výboru pre petície. Správa rozdeľuje rozhodnutia prijaté v súvislosti s uzavretými prípadmi v 2006 do viacerých kategórií: nedostatok otvorenosti zo strany európskych inštitúcií a orgánov (25 % vyšetrovaní), úloha Komisie ako ručiteľa vykonávania zmluvy v súvislosti s postupmi podľa článku 226, riadenie zmlúv, odmeňovanie a granty, nábor a riadenie zamestnancov v inštitúciách Spoločenstva. Postupy často končia štádiom kritických pripomienok, ktoré usilujú o predchádzanie opakujúcim sa prípadom nesprávnych úradných postupov v budúcnosti, v prípadoch keď je nezmyselné vydávať odporúčanie. Ombudsman uviedol viaceré príklady a môžete si ich v správe prečítať, keď budete mať čas. V tejto súvislosti vyzval Výbor pre petície ombudsmana, aby vypracoval podrobnú štúdiu o praktickom vplyve kritických pripomienok vydaných počas vyšetrovaní v roku 2006. Skutočnosť, že inštitúcie majú kódex správnych úradných postupov, často nie je dostačujúcou zárukou na vytvorenie skutočnej kultúry služby."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, najprej se zahvaljujem varuhu človekovih pravic za njegovo odlično delo, kot je razvidno iz zadevnega poročila. Prav tako se za njihovo sodelovanje zahvaljujem pravnim službam Komisije in vsem parlamentarnim kolegom iz odbora zlasti poročevalcu v senci in gospodu Mavrommatisu. Iz poročila je razvidno, da so še vedno nejasnosti v zvezi z neustrezno rabo diskrecijskih pooblastil Komisije, ki pred začetki pravnih postopkov pod pretvezo političnih premislekov ni ukrepala pravočasno. Na področju pogodb in v okviru upravljanja z osebjem dve preiskavi, začeti na pobudo varuha človekovih pravic, dokazujeta, da so njegove pristojnosti učinkovite pri spodbujanju samonadzora uprave, ki je smiselno načelo, ki ga je treba čim bolj uporabljati. Vendar se je v zvezi z odborom za peticije treba izogibati težavi možne časovne neusklajenosti in neusklajenosti mnenj, kadar isti primer obravnavata varuh človekovih pravic in Evropski parlament, s stalnim in konstruktivnim dialogom. Odbor za peticije je še posebej pozval varuha človekovih pravic, da ponovno razišče sisteme, ki jih uporablja Evropski urad za izbor osebja, zaradi zaščite pravic kandidatov zlasti mladih kandidatov v postopkih izbora Evropskega parlamenta ter razišče domnevno diskriminacijo, prijavljeno v zvezi z Evropsko šolo v Bruslju. Gospa predsednica, v letošnjem poročilu je pozornost namenjena vlogi varuha človekovih pravic kot ključnega akterja demokratičnega življenja Unije. Varuh je pomemben posrednik med državljani in njihovim poslovanjem z javnimi organi. Njegove učinkovite dejavnosti poudarjajo razliko med dobrim in slabim upravljanjem, usmerjajo pri prepoznavanju napak, ter iščejo zadovoljive rešitve za pritožnike, kar lahko spremeni slabo ravnanje v dobro. V zvezi s tem bi bilo koristno, če bi varuh človekovih pravic pripravil seznam najboljših upravnih praks, ki ne vključujejo samo zglednih primerov, ampak tudi manj prepričljive. Eden od glavnih načel, ki ga je treba vedno poudarjati, je demokratična enakopravnost vseh evropskih državljanov brez kakršnega koli razlikovanja ali diskriminacije na podlagi narodnosti ali jezika; nekaj, na kar se varuh človekovih pravic v svojem stalnem prizadevanju pri preiskovanju in zaščiti jezikovne enakopravnosti lahko zanese. Odbor za peticije podpira pospeševanje postopkov, da se zagotovi hitrejše obravnavanje letnega poročila varuha človekovih pravic, ter podpira spremembo statuta pod pogojem, da predlogi sprememb preprosto vključujejo kakovostno širitev pristojnosti varuha človekovih pravic, ne da bi posegali na vrsto njegovih pooblastil in na nezavezujoč učinek vseh njegovih sklepov. Kulturo storitev za državljane, ki je prvotno oblikovana za zagotavljanje visokokakovostne, pregledne, dostopne in hitre uprave, ki je pripravljena na sodelovanje, se spodbuja na ravni Skupnosti s skupnim prizadevanjem odbora za peticije in varuha človekovih pravic, pri čemer se prvič pojavi v resoluciji z dne 6. septembra 2001, istega dne, kot je Evropski parlament sprejel kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je predlagal evropski varuh človekovih pravic. Poleg tega je maastrichtska pogodba omogočila kakovosten napredek v zvezi z evropskim državljanstvom z možnostjo, da lahko vsi državljani predložijo peticije parlamentarnemu organu, ki ostane edini razsodnik, ali se obrnejo na bolj specializiran organ, ki deluje na izvensodni podlagi, vendar sočasno upošteva postopek, ki ne izključuje parlamentarnega posredovanja v primeru, da se izkaže, da institucija Skupnosti, odgovorna za nepravilnosti, ne želi sodelovati. Ne bom govorila o statističnih podatkih, ker je o njih govoril že varuh človekovih pravic in so navedeni v poročilu. Primeri nepravilnosti zdaj zadevajo pomanjkanje preglednosti, odklanjanje posredovanja informacij, zlorabo moči, pravne napake ter neuspešno zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz pogodbe zlasti v primeru Komisije. Sklepi varuha človekovih pravic niso zakonsko zavezujoči, vendar zaščitni ukrepi, ki jih v okviru svojega dela izvaja, pomagajo okrepiti njegovo prepričljivost. Dejavno ga podpira odbor za peticije, katerih zasedanj se je udeležil štirikrat v letu 2006, pri čemer sodeluje z mrežo evropskih varuhov človekovih pravic, ki se mora izboljšati in razširiti. Italija na primer še nima nacionalnega varuha človekovih pravic. Kljub temu je treba poudariti, da bi se morala o končnih sklepih medsebojno obvestiti pravočasno, da se izognemo sporom o pristojnosti med dejavnostmi varuha človekovih pravic in odbora za peticije. V poročilu so sklepi o preiskavah, ki so bile zaključene leta 2006, razdeljeni na več kategorij: premajhna odprtost institucij in organov Skupnosti (25 % preiskav), vloge Komisije kot poroka za Pogodbo v zvezi s postopkom iz člena 226, izvajanje pogodb, odškodnin in podpor, ter težav v zvezi z zaposlovanjem osebja v institucijah Skupnosti in upravljanjem z njim. Postopki se pogosto končajo na stopnji kritičnih pripomb, ki so sredstvo za preprečevanje ponovitve podobnih nepravilnosti v prihodnjih primerih, ko bi bilo priporočilo nekoristno. Varuh človekovih pravic je navedel različne primere, ki se iz poročila lahko kadarkoli preberejo. V zvezi se tem je odbor za peticije varuha človekovih pravic pozval, da izvede podrobno raziskavo dejanskega vpliva kritičnih pripomb, ki so bile v letu 2006 podane v raziskavah. Za zagotavljanje razvoja učinkovite storitvene kulture pogosto ne zadostuje, da so institucije sprejele kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill börja med att tacka Europeiska ombudsmannen för hans utmärkta arbete, vilket bekräftas i detta betänkande. Jag vill även tacka kommissionens rättstjänst och alla mina kolleger i utskottet, särskilt skuggföredraganden och Manolis Mavrommatis, för deras samarbete. Betänkandet visar även att det finns vissa gråzoner där kommissionen inte utövade sina skönsmässiga befogenheter på lämpligt sätt, eftersom den underlät att snabbt vidta åtgärder innan rättsliga förfaranden inleddes med politiska hänsynstaganden som förevändning. När det gäller kontrakt och personalledning visar några av de undersökningar som ombudsmannen inlett på eget initiativ hur hans befogenheter utgör ett effektivt hjälpmedel för att uppmuntra de administrativa myndigheterna till självreglering, en sund princip som bör tillämpas i ökad utsträckning. Utskottet för framställningar anser emellertid att bristande tidsmässig samordning och bristande konsekvens mellan de respektive åsikterna när ombudsmannen och Europaparlamentet behandlar samma ärende måste undvikas genom kontinuerlig och konstruktiv dialog. Utskottet har även särskilt uppmanat ombudsmannen att undersöka de system som tillämpas av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO), även i detta fall för att skydda kandidater, särskilt unga kandidater, i Europaparlamentets uttagningsförfaranden och undersöka fall av påstådd diskriminering vid Europaskolan i Bryssel. I år inriktas betänkandet på ombudsmannens roll som nyckelaktör i unionens demokratiska liv. Ombudsmannen agerar som en viktig mellanhand mellan medborgarna och gemenskapens offentliga administrativa myndigheter när deras agerande inte lever upp till den förväntade standarden. Ombudsmannens effektiva insatser belyser skillnaderna mellan god och dålig förvaltning, han står till tjänst med vägledning för dem som inte har velat erkänna misstag och söker tillfredsställande lösningar för de klagande som kan förvandla dåligt uppförande till gott uppförande. För detta ändamål skulle det vara värdefullt om ombudsmannen utarbetade en årlig förteckning över bästa administrativa praxis, inte bara ”stjärnexempel”, utan även fall där institutionerna agerade mindre förtjänstfullt. En av de huvudprinciper som alltid måste betonas är demokratisk jämlikhet för alla EU-medborgare, utan diskriminering på grund av nationalitet eller språk. Ombudsmannen skulle ha stöd av en sådan förteckning i sina fortsatta insatser för att kontrollera och skydda språklig jämlikhet. Utskottet för framställningar är positivt inställt till att påskynda sina förfaranden för att ombudsmannens årsrapport ska kunna behandlas snabbare, och är också för en ändring av stadgan, förutsatt att dessa ändringar endast omfattar en kvalitativ utökning av ombudsmannens befogenheter som inte påverkar karaktären av hans befogenheter eller den icke-bindande verkan av alla hans beslut. Servicekulturen, som främst syftar till att säkra en hög kvalitet – dvs. öppna, lättillgängliga, smidiga och samarbetsvilliga administrativa myndigheter – har främjats och stärkts på gemenskapsnivå genom gemensamma insatser från utskottet för framställningar och ombudsmannen, ett arbete som inleddes i och med resolutionen av den 6 september 2001, då Europaparlamentet antog den kodex för god förvaltningssed som föreslagits av Europeiska ombudsmannen. Dessutom utgjorde Maastrichtfördraget ett kvalitativt steg framåt för EU-medborgarskapet, genom att erbjuda alla medborgare möjligheten att inge framställningar till ett parlamentariskt organ som förblir ensam medlare eller att vända sig till ett mer specialiserat organ som arbetar utomrättsligt och följer ett särskilt förfarande, vilket inte utesluter ett parlamentariskt ingripande om den gemenskapsinstitution som är ansvarig för de administrativa missförhållandena visar sig vara ovilligt att samarbeta. Jag kommer inte att tala om statistiken eftersom ombudsmannen redan har tagit upp den och den finns med i betänkandet. Ärendena om administrativa missförhållanden rör för närvarande bristande insyn, vägran att lämna information, maktmissbruk, felaktig rättstillämpning och underlåtenhet att garantera att skyldigheterna i fördraget uppfylls, särskilt från kommissionens sida. Ombudsmannens beslut är inte rättsligt bindande, men detta förfarande skyddar medborgarna och bidrar till att ombudsmannens beslut väger tyngre. Ombudsmannen åtnjuter även aktivt stöd från utskottet för framställningar, och han deltog i utskottets sammanträden vid fyra tillfällen 2006. Han samarbetar även med sina motsvarigheter i Europeiska ombudsmannanätverket, som bör utökas och förbättras. Italien har till exempel fortfarande ingen nationell ombudsman. Det ska likväl betonas att det krävs ömsesidigt underrättande i realtid av beslut med slutgiltig effekt för att undvika att det uppstår konflikter när det gäller de respektive befogenheterna mellan ombudsmannens och utskottet för framställningars verksamhet. I betänkandet delas de beslut som fattats om slutförda utredningar 2006 upp i flera kategorier: bristande öppenhet från gemenskapsinstitutioners och gemenskapsorgans sida (25 procent av undersökningarna), kommissionens roll som ”fördragets väktare” när det gäller förfarandena enligt artikel 226, hantering av kontrakt, ersättning och bidrag och problem i samband med rekrytering samt ledning av institutionernas personal. Förfarandena slutade ofta med en kritisk anmärkning, vilket är ett sätt att försöka förhindra att liknande administrativa missförhållanden upprepas i framtiden i ärenden där det skulle vara meningslöst eller olämpligt att utfärda en rekommendation. Ombudsmannen har gett flera exempel på detta, som ni läsa om i betänkandet. I detta avseende uppmanar utskottet för framställningar ombudsmannen att genomföra en detaljerad undersökning av de praktiska effekterna av de kritiska anmärkningar som utfärdades under 2006. Att institutionerna har en kodex för god förvaltningssed är ofta inte tillräckligt för att se till att en verklig servicekultur skapas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ombudsman"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph