Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-511"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.47.3-511"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Norėčiau padėkoti pranešėjui, kad jis taip dirba su tokiu techniniu dokumentu, labai sudėtingu dokumentu, nes statistiniai dalykai, paprastai nėra labai įdomūs ir patrauklūs ir viešajai nuomonei. Todėl mes šį klausimą svarstome gan vėlai. Tačiau aš tik tai galiu pasidžiaugti, kad dalyvauja F. Frattini, nors statistikos klausimai yra J. Almunia kompetencijos klausimas. Tačiau mes čia kalbame apie didžiules duomenų bazes, kurių apsauga, saugumas ir tvarka, kaip jos yra naudojamos, turi būti aiškiai reglamentuotos, ir manau, kad F. Frattini puikiausiai žino, kiek mes turime problemų su įvairiomis duomenų bazėmis, jų panaudojimu, saugumu ir galimybe pasinaudoti ta informacija netinkamiems tikslams. Taigi šitas dokumentas reglamentuoja daugelį klausimų, kurie padėtų išvengti panašių atvejų. Kitas dalykas, kuris mane džiugina – šis dokumentas suteiks daugiau skaidrumo valstybės administravimo funkcijoms. Kas, mano požiūriu, yra labai svarbu, ir turi būti prieinama visuomenei tokia informacija. Kita vertus, kaip atstovaudama Liberalų ir demokratų grupę, aš galiu pasakyti, kad vis dėlto man kelia nerimą tai, kad pastaruoju metu mes svarstome labai daug dokumentų, susijusių su statistinių duomenų rinkimu, naujų veiklų įtraukimu į įvairius registrus. Ir vis mažiau kalbame apie naudą, naudos ir išlaidų santykį, kurį teikia mums duomenų rinkimas. Aš suprantu, kaip ekonomistė suprantu, tų duomenų svarbą ekonominės politikos nustatyme, įvairių sprendimų priėmime, svarbu žinoti, be abejonės, netgi saugumo požiūriu, yra svarbu žinoti daugianacionalinių kompanijų veiklos aspektus mūsų Europos Sąjungoje, mūsų šalyse. Atstovaudama Lietuvą, pasienio šalį, Europos Sąjungos pasienio šalį, aš ypatingai šitą gerai suprantu. Tačiau vis dėlto pradžioje mano kadencijos buvo dar daug kalbų apie tai, kad reikėtų atlikti analizę, įvertinti, kiek tai viskas kainuoja verslui, paskaičiuoti tai. Kai kurios šalys narės net ruošėsi tai padaryti. Pavyzdžiui, Nyderlandai tokį darbą atliko. Deja, šitas procesas visas užgeso, ir aš turiu tik apgailestauti, kad ir šiuo atveju nebuvo įvertinta galimybė sumažinti naštą verslui, kuriant įvairius Europos pavyzdžius, Europos nedideles atrankos grupes, kad galima būtų spręsti apie visą Europos statistikos bazę."@lt14
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Chtěla bych panu zpravodaji poděkovat za značné úsilí, které vyvinul při přípravě tohoto velmi komplexního odborného dokumentu, neboť statistické záležitosti jsou obvykle pro všeobecnou veřejnost málo zajímavé a neatraktivní. Proto se i rozprava o této problematice koná poměrně pozdě. Velmi mě těší přítomnost pana Frattiniho, i když statistické záležitosti obvykle patří do pravomoci pana Almuniy. Mluvíme tu však o rozsáhlých databázích, jejichž používání, bezpečnost a řízení musí být jasně vymezené. Věřím, že pan Almunia ví o všech problémech, které zažíváme v souvislosti s různými databázemi, jejich používáním, bezpečností a možností jejich zneužití. Zpráva se zabývá několika body, které by mohly pomoci vyhnout se podobným problémům. Je tu ještě jedna věc, která mě těší: dokument přinese zlepšení transparentnosti v řídicích administrativních funkcích. Podle mě je to velmi důležité; takový druh informací by měl být přístupný široké veřejnosti. Na druhé straně , jako představitelka Skupiny Aliance liberálů a demokratů za Evropu si nemohu pomoci – znepokojuje mě, že jsme před chvílí diskutovali o velkém množství dokumentů spojených se získáváním statistických údajů, zahrnujících různé činností v odlišných registrech. Čím dál méně se přihlíží k zisku – na poměr mezi ziskem a výdaji na sběr údajů. Jako ekonomka chápu význam těchto údajů pro určování hospodářské politiky, pro rozhodovací proces – dokonce i v souvislosti s bezpečností je dobré znát různé aspekty nadnárodních společností a jejich působení v rámci EU, v rámci členských států. Jako představitelka Litvy, hraniční země, hraniční země EU, ho chápu až příliš dobře. Přece jen, na začátku mého funkčního období se hodně mluvilo o potřebě analyzovat, kolik tyto statistiky stojí, a vypracovat příslušné výpočty. Některé členské státy byly k tomu odhodlané. Například Nizozemsko takovou analýzu udělalo. Bohužel tato iniciativa šla do ztracena. Mohu jen litovat, že se v tomto případě nemyslelo na odhad břemene spočívajícího na podnicích a možnosti jeho zmírnění. Mohly se vytvořit různé evropské výběrové skupiny jako modely, přičemž by se analyzovala statistická základna pro celou Evropu."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke ordføreren for hans store arbejde med at udarbejde dette komplekse, tekniske dokument, da statistik jo normalt er af begrænset interesse for offentligheden, som ikke finder emnet særlig spændende. Derfor finder denne diskussion sted på dette temmelig sene tidspunkt. Det glæder mig meget, at hr. Frattini er til stede, selv om statistik normalt henhører under hr. Almunias kompetenceområde. Men vi taler om store databaser, hvis anvendelse, sikkerhed og administration skal fastlægges præcis. Jeg er sikker på, at hr. Almunia udmærket er klar over de problemer, vi har med forskellige databaser, deres anvendelse, sikkerhed og muligheden for, at de kan blive misbrugt. Han erkender i dokumentet en række ting, der vil bidrage til at undgå lignende problemer. En ting mere glæder mig: Dokumentet vil styrke gennemsigtigheden i de administrative funktioner. Der er meget vigtigt, synes jeg. Den slags information bør være tilgængelig for offentligheden. Som repræsentant for Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa kan jeg på den anden side ikke lade være med at være bekymret over, at vi for nylig har diskuteret en lang række dokumenter om indsamling af statistiske data, medtagelsen af forskellige aktiviteter i forskellige registre. Der tænkes mindre og mindre på overskud, forholdet mellem overskud fra og omkostninger ved dataindsamling. Som økonom forstår jeg vigtigheden af disse data for at kunne fastlægge den økonomiske politik, som grundlag for beslutninger - også af sikkerhedshensyn er det vigtigt at være klar over de forskellige aspekter af multinationale virksomheders aktiviteter i EU og i medlemsstaterne. Som repræsentant for Litauen, et grænseland, et EU-grænseland, forstår jeg det kun alt for godt. Alligevel er der i begyndelsen af mit mandat her sagt meget om nødvendigheden af at analysere, hvor meget det koster for samhandelen, og af at foretage de rette beregninger. Nogle medlemsstater var rede til at gøre det. F.eks. har Nederlandene rent faktisk gjort det. Desværre er dette initiativ løbet ud i sandet. Jeg kan kun beklage, at muligheden for at fastslå den administrative byrde for erhvervslivet, og hvordan man letter denne byrde, ikke er kommet med i overvejelserne i denne sammenhæng. Man kunne have udvalgt forskellige små europæiske grupper som eksempler, mens man analyserede de statistiske grundlag for hele Europa."@da2
"Ich danke dem Berichterstatter für die intensiven Anstrengungen, die er für die Erstellung dieses sehr komplexen technischen Dokuments unternommen hat, gerade weil statistische Themen die allgemeinen Öffentlichkeit wenig interessieren und für diese kaum Anziehungskraft besitzen. Aus diesem Grund findet die Diskussion zu diesem Thema eher spät statt. Ich bin sehr erfreut, dass Herr Frattini anwesend ist, obwohl statistische Angelegenheiten ja für gewöhnlich in den Kompetenzbereich von Herrn Almunia fallen. Wir sprechen jedoch über riesige Datenbanken, deren Benutzung, Sicherheit und Verwaltung klar definiert werden müssen. Ich glaube, dass sich Herr Almunia sämtlicher Probleme sehr wohl bewusst ist, auf die wir mit unterschiedlichen Datenbanken, bei ihrer Verwendung, Sicherheit und der Möglichkeit, dass sie für den falschen Zweck benutzt werden, stoßen. In dem Dokument werden eine Reihe von Punkten hervorgehoben, die dabei helfen könnten, ähnliche Probleme zu vermeiden. Es gibt noch eine andere Sache, über die ich mich freue: Das Dokument wird zu einer größeren Transparenz der administrativen Aufgaben der Regierung führen. Ich halte dies für sehr wichtig; diese Art von Informationen sollte der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich sein. Andererseits kann ich als Vertreter der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten Europas komme ich nicht umhin zu sagen, dass wir in letzter Zeit zahlreiche Dokumente in Bezug auf den Erhalt von statistischen Daten einschließlich verschiedener Aktivitäten in verschiedenen Verzeichnissen erörtert haben. Der Mehrwert, das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Datenerfassung finden immer weniger Beachtung. Als Wirtschaftswissenschaftler verstehe ich durchaus die Bedeutung dieser Daten für das Ausarbeiten einer Wirtschaftspolitik, den Entscheidungsfindungsprozess, und selbst in Anbetracht der Sicherheit ist es wichtig, sich der unterschiedlichen Aspekte von Aktivitäten multinationaler Unternehmen innerhalb der EU, innerhalb der Mitgliedsstaaten bewusst zu sein. Als Vertreter Litauens, einem Grenzland, einem EU-Grenzland, verstehe ich das nur zu gut. Zu Beginn meiner Amtszeit wurde jedoch viel über die Notwendigkeit gesprochen, zu analysieren, wie viel es den Handel kostet, die relevanten Berechnungen zu erstellen. Einige Mitgliedstaaten waren bereit, dies zu tun. So haben beispielsweise die Niederlande dies getan. Bedauerlicherweise ist diese Initiative im Sande verlaufen. Ich kann es nur bedauern, dass in diesem Fall die Möglichkeit, die Belastung für die Unternehmen zu erfassen und diese zu verringern, nicht ergriffen wurde. Es hätten verschiedene kleine Auswahlgruppen entwickelt und als Beispiele betrachtet und die statistische Grundlage für Europa als Ganzes analysiert werden könne."@de9
"Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εκτεταμένη προσπάθεια που κατέβαλε για την προετοιμασία αυτού του πολύ σύνθετου τεχνικού εγγράφου, καθώς τα στατιστικά ζητήματα συνήθως δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το ευρύ κοινό και δεν προσελκύουν σε μεγάλο βαθμό την προσοχή του. Για τον λόγο αυτόν η συζήτηση επί αυτού του ζητήματος διεξάγεται σε μια προχωρημένη μάλλον ώρα. Με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι ο κ. Frattini είναι παρών, αν και τα στατιστικά ζητήματα συνήθως εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κ. Almunia. Εντούτοις, μιλάμε για μεγάλες βάσεις δεδομένων, η χρήση, η ασφάλεια και η διαχείριση των οποίων πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια. Πιστεύω ότι ο κ. Almunia γνωρίζει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις διάφορες βάσεις δεδομένων, τη χρήση τους, την ασφάλειά τους και τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους για λάθος σκοπούς. Στο έγγραφο προσδιορίζονται πολλά σημεία που θα συνέβαλαν στην αποφυγή παρεμφερών προβλημάτων. Με χαροποιεί και κάτι ακόμα: το έγγραφο θα επιφέρει αυξημένη διαφάνεια στις κυβερνητικές διοικητικές λειτουργίες. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό· τέτοιου είδους πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Από την άλλη, ως εκπρόσωπος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, δεν μπορώ να μην ανησυχώ για το ότι πρόσφατα συζητούμε πολλά έγγραφα που αφορούν τη συλλογή στατιστικών δεδομένων και συμπεριλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες σε διάφορα μητρώα. Ολοένα και λιγότερη σημασία δίνεται στο κέρδος, στην αναλογία του κέρδους και του κόστους της συλλογής δεδομένων. Ως οικονομολόγος, αντιλαμβάνονται τη σημασία των δεδομένων αυτών για τον ορισμό της οικονομικής πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων – ακόμη και ενόψει της ασφάλειας είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών εταιρειών στην ΕΕ, στα κράτη μέλη. Ως εκπρόσωπος της Λιθουανίας, μιας παραμεθόριας χώρας, μιας παραμεθόριας χώρας της ΕΕ, το αντιλαμβάνομαι πολύ καλά. Εντούτοις, στην αρχή της θητείας μου πολλά ειπώθηκαν αναφορικά με την αναγκαιότητα της ανάλυσης του κόστους της ανταλλαγής και της πραγματοποίησης των σχετικών υπολογισμών. Ορισμένα κράτη μέλη ήταν προετοιμασμένα να το κάνουν. Για παράδειγμα, οι Κάτω Χώρες το έχουν όντως κάνει. Δυστυχώς, η πρωτοβουλία αυτή έχει ξεθυμάνει. Με λυπεί το γεγονός ότι σε αυτήν την περίπτωση η δυνατότητα διαπίστωσης του φόρτου των επιχειρήσεων και η ανακούφιση του φόρτου αυτού δεν λήφθηκε υπόψη. Πολλές ευρωπαϊκές ομάδες επιλογής θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί και θεωρηθεί πρότυπα, κατά την ανάλυση της στατιστικής βάσης για ολόκληρη την Ευρώπη."@el10
"I would like to thank the rapporteur for the extensive effort he has made in preparing this very complex technical document, as statistical matters are usually of little interest to the general public and hold little attraction for them. That is why the discussion on this issue is taking place rather late. I am very pleased that Mr Frattini is present, although statistical matters usually fall within Mr Almunia’s sphere of competence. However, we are talking about large databases, the use, security and management of which must be clearly defined. I believe that Mr Almunia is well aware of all the problems we are experiencing with different databases, their use, security and the possibility of their being used for the wrong purpose. The document recognises a number of points that would help to avoid similar problems. There is one more thing that delights me: the document will bring about increased transparency in government administrative functions. To my mind, this is very important; this sort of information should be accessible to the general public. On the other hand, as a representative of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, I cannot help worrying that we have recently been discussing a large number of documents relating to obtaining statistical data and including various activities in different registers. Less and less thought is given to profit, the ratio between the profit and the cost of data collection. As an economist, I do understand the importance of this data for defining economic policy, decision making – even in view of security it is important to be aware of the different aspects of multinational companies’ activities within the EU, within the Member States. As a representative of Lithuania, a border country, an EU border country, I understand it only too well. Nevertheless, at the beginning of my tenure much has been said regarding the necessity of analysing how much it costs the trade and of making the relevant calculations. Some Member States were prepared to do this. For example, the Netherlands have actually done so. Regretfully, this initiative has fizzled out. I can only regret the fact that in this case the possibility of ascertaining the burden on business and the alleviation of this burden was not considered. Various small European selection groups could have been developed and considered to be examples, while analysing the statistical basis for the whole of Europe."@en4
"Quisiera dar las gracias al ponente por el esfuerzo realizado en la preparación de este documento técnico tan complejo, dado que los temas estadísticos suelen ser de poco interés para el público en general y resultar poco atractivos. Éste es el motivo por el que el debate de este asunto se celebra tan tarde. Me alegro de que esté presente el señor Frattini, aunque los temas estadísticos normalmente recaen dentro del ámbito de competencias del señor Almunia. Sin embargo, estamos hablando de grandes bases de datos, cuyo uso, seguridad y administración deben ser definidos con claridad. Creo que el señor Almunia conoce bien los problemas que tenemos con el uso y la seguridad de las distintas bases de datos y la posibilidad de que puedan estar siendo utilizadas para fines inapropiados. El documento recoge una serie de puntos que nos ayudarían a evitar problemas similares. Hay otra cosa que me produce satisfacción: el documento generará una mayor transparencia en las funciones administrativas de los gobiernos. En mi opinión esto es muy importante; este tipo de información debe ser accesible al público en general. Por otra parte, como representante del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, no puedo evitar sentirme preocupada por el hecho de que últimamente hemos estado examinando gran número de documentos relacionados con la obtención de datos estadísticos que incluyen la realización de distintas actividades en diferentes registros. Cada vez se presta menos atención a la rentabilidad, a la proporción entre el beneficio y el coste de la recogida de datos. Como economista comprendo la importancia de estos datos para la definición de la política económica y para la toma de decisiones; incluso desde el punto de vista de la seguridad es importante conocer los distintos aspectos de las actividades de las empresas multinacionales dentro de la UE y de los Estados miembros. Como representante de Lituania, un país fronterizo de la UE, lo comprendo todavía mejor. Sin embargo, al inicio de mi mandato se habló mucho de la necesidad de analizar los costes de este tráfico y de realizar los cálculos correspondientes. Algunos Estados miembros están preparados para hacerlo. Por ejemplo, los Países Bajos no han hecho. Por desgracia esta iniciativa se ha desvanecido. Sólo puedo lamentar el hecho de que no se haya considerado en este caso la posibilidad de averiguar la carga que supone para las empresas y la reducción de la misma. Se hubieran podido desarrollar y estudiar algunos pequeños grupos europeos seleccionados, como ejemplo para analizar la base estadística en el conjunto de Europa."@es21
"Tahaksin tänada raportööri suurte jõupingutuste eest selle väga keerulise tehnilise dokumendi ettevalmistamisel, sest statistilised küsimused avalikkusele tavaliselt erilist huvi ei paku ja väga atraktiivsed ei ole. Seepärast toimub selle teema arutamine nii hilja. Mul on väga hea meel, et volinik Frattini on kohal, kuigi statistilised küsimused jäävad tavaliselt volinik Almunia vastutusalasse. Me räägime siiski suurtest andmebaasidest, mille kasutamine, turvalisus ja haldamine peab olema selgelt määratletud. Usun, et volinik Almunia on hästi kursis kõigi probleemidega, mis meil on erinevate andmebaaside, nende kasutamise, turvalisuse ja võimaliku mitteotstarbekohase kasutamisega. Dokumendis on esitatud mitmeid punkte, mis aitaksid sarnaseid probleeme ära hoida. Veel valmistab mulle heameelt see, et selle dokumendiga kaasneb valitsuse haldustoimingute läbipaistvamaks muutmine. Minu arvates on see väga oluline; selline teave peaks olema avalikkusele kättesaadav. Teisest küljest valmistab mulle Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni liikmena paratamatult muret see, et me oleme viimasel ajal arutanud suurt hulka dokumente, mis on seotud statistiliste andmete hankimisega ja mitmesuguste tegevuste lülitamisega erinevatesse registritesse. Järjest vähem pööratakse tähelepanu kasule, andmete kogumise kulu ja kasu suhtele. Majandusteadlasena saan ma aru nende andmete olulisusest majanduspoliitikas ja otsuste tegemisel – isegi julgeoleku pärast on oluline olla teadlik hargmaiste ettevõtete tegevuse erinevatest aspektidest ELis ja liikmesriikides. Piiririigi, ELi piiririigi, Leedu esindajana saan ma sellest vägagi hästi aru. Minu ametiaja alguses räägiti palju vajadusest analüüsida, kui palju see tööstusharule maksma läheb ja asjakohaste arvutuste tegemisest. Osad liikmesriigid olid valmis seda tegema. Näiteks Madalmaad ongi seda tegelikult teinud. Kahjuks on see algatus õhust tühjaks jooksnud. Mul jääb üle vaid kahetseda, et antud juhul ei käsitletud ettevõtlusele langeva koormuse kindlaksmääramise ja selle koormuse leevendamise võimalust. Siin oleks võinud moodustada erinevaid väikseid Euroopa valikrühmi ja analüüsida nende põhjalt statistilist baasi kogu Euroopa kohta."@et5
"Haluan kiittää esittelijää hänen ponnisteluistaan tämän monimutkaisen teknisen tekstin laatimiseksi, sillä tilastokysymykset eivät yleensä juuri kiinnosta tai kiehdo suurta yleisöä. Tästä syystä keskustelemme asiasta näin myöhäiseen aikaan. Iloitsen suuresti Franco Frattinin läsnäolosta, vaikka tilastokysymykset kuuluvatkin tavallisesti Joaquín Almunian toiminta-alaan. Puhumme nyt laajoista tietokannoista, joiden käyttö, turvallisuus ja hallinta on määriteltävä tarkoin. Joaquín Almunia on uskoakseni hyvin perillä kaikista ongelmista, joita kohtaamme eri tietokantojen käytön, turvallisuuden ja mahdollisen väärinkäytön suhteen. Tässä asiakirjassa määritetään monia tekijöitä, joiden avulla voitaisiin välttää tällaiset ongelmat. Iloitsen myös siitä, että asiakirja lisää hallitusten hallinnollisten tehtävien avoimuutta. Pidän sitä hyvin tärkeänä, sillä tällaisten tietojen olisi oltava suuren yleisön saatavilla. Toisaalta en Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän edustajana voi olla kantamatta huolta siitä, että olemme viime aikoina keskustelleet monista teksteistä, jotka koskevat tilastotietojen saatavuutta ja eri toimialojen kirjaamista erilaisiin rekistereihin. Hyötyyn, eli tarkemmin tiedon keräämisen kustannus-hyöty-suhteeseen, kiinnitetään yhä vähemmän huomiota. Taloustieteilijänä ymmärrän näiden tietojen tärkeyden talouspolitiikan määrittelyssä ja päätöksenteossa – jopa turvallisuuden kannalta on tärkeää olla selvillä monikansallisten yritysten toiminnasta EU:n sisällä, jäsenvaltioiden alueella. EU:n rajavaltio Liettuan edustajana ymmärrän sen liiankin hyvin. Virkakauteni alussa puhuttiin kuitenkin paljon tarpeesta analysoida kustannuksia kaupankäynnille ja tarvittavien laskelmien kuluja. Eräät jäsenvaltiot olivat valmiita siihen. Esimerkiksi Alankomaat on todella tehnyt niin. Aloite on valitettavasti hiipunut täysin. Voin vain pahoitella sitä, että tässä yhteydessä ei harkittu mahdollisuutta selvittää yrityksille aiheutuvaa taakkaa ja keventää sitä. Useita pieniä eurooppalaisia valintaryhmiä olisi voitu kehittää ja pitää esimerkkeinä samalla kun olisi analysoitu koko Euroopan tilastollista pohjaa."@fi7
"Je voudrais remercier le rapporteur pour l’effort considérable qu’il a investi dans la préparation de ce document technique très complexe, car les questions statistiques présentent généralement peu d’intérêt et peu d’attrait pour le grand public. C’est pourquoi le débat sur cette question se déroule assez tard. Je suis très heureuse que M. Frattini soit présent, même si les questions statistiques relèvent généralement de la compétence de M. Almunia. Cependant, nous parlons de grandes bases de données, dont l’utilisation, la sécurité et la gestion doivent être clairement définies. Je crois que M. Almunia est bien conscient de tous les problèmes que nous rencontrons avec différentes bases de données, leur utilisation, leur sécurité et la possibilité qu’elles ne soient pas utilisées dans l’objectif voulu. Le document reconnaît une série de points qui permettraient d’éviter des problèmes similaires. Il y a une autre chose qui me fait plaisir: le document apportera plus de transparence dans les fonctions administratives gouvernementales. À mon avis, c’est très important; ce genre d’informations devraient être accessibles au grand public. Par ailleurs, en tant que représentante du groupe de l’alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, je ne peux m’empêcher de m’inquiéter du fait que nous ayons dernièrement débattu d’un grand nombre de documents relatifs à l’obtention de données statistiques et portant sur des activités diverses dans différents registres. On réfléchit de moins en moins au profit, au rapport entre le profit et le coût de la collecte de données. En tant qu’économiste, je comprends l’importance de ces données pour définir la politique économique, pour la prise de décisions – même sur le plan de la sécurité il est important de connaître les différents aspects des activités des multinationales de l’UE, au sein des États membres. En tant que représentante de la Lituanie, un pays-frontière, un pays-frontière de l’UE, je ne le comprends que trop bien. Néanmoins, au début de mon mandat, beaucoup de choses ont été dites au sujet de la nécessité d’analyser combien cela coûte au commerce et d’effectuer les calculs adéquats. Certains États membres étaient disposés à le faire. Les Pays-Bas, par exemple, l’ont fait. Malheureusement, cette initiative est tombée à l’eau. Je ne peux que regretter le fait que, dans ce cas-ci, la possibilité de déterminer la charge pour les entreprises et la réduction de cette charge n’aient pas été prises en considération. Divers petits groupes de sélection européens auraient pu être constitués et pris comme exemples lors de l’analyse de la base statistique pour toute l’Europe."@fr8
"Szeretnék köszönetet mondani az előadónak kiterjedt erőfeszítéseiért, melyeket e nagyon bonyolult technikai dokumentum erőfeszítése során tett, mivel a statisztika általában aligha érdekli a nagyközönséget, és nemigen vonzza őket. Ezért tárgyaljuk ilyen későn a kérdést. Nagy örömömre szolgál, hogy Frattini úr jelen van, bár a statisztika általában Almunia úr hatásköre. Azonban nagy adatbázisokról beszélünk, melyek használatát, biztonságát és kezelését egyértelműen meg kell határozni. Úgy hiszem, hogy Almunia úr igen jól ismeri problémáinkat a különféle adatbázisokkal, ezek használatával, biztonságával és a lehetőségről, hogy rossz célokra használják őket. A dokumentum számos pontot elismer, melyek segíthetnek a hasonló problémák elkerülésében. Még egy dolog tölt el örömmel: a dokumentum eredményeként megnő az átláthatóság a kormány igazgatási funkcióiban. Számomra ez igen fontos, és az ilyen információknak a nagyközönség számára is hozzáférhetőnek kell lenniük. Másrészt a Liberálisok és Demokraták Európai Szövetségének képviseletében mindenképpen aggaszt, hogy nemrég számos dokumentumot vitattunk meg a statisztikai adatok szerzésével kapcsolatban, különféle tevékenységeket ideértve, különféle regiszterekben. Egyre kevesebbet gondolunk a haszonra, a profit és az adatgyűjtés költsége közötti arányra. Közgazdászként megértem az említett adatok jelentőségét a gazdaságpolitika és a döntéshozatal meghatározásában, még ha a biztonságra összpontosítunk is, fontos tudatában lenni az EU-n és a tagállamokon belül a multicégek tevékenységeinek. A határmenti – az EU határa melletti – Litvánia képviseletében nagyon is értem ezt. Mindenesetre munkám kezdetén túl sokat hallottam, hogy elemezni kell, hogy mindez mennyibe kerül a kereskedelemnek, és számításokat kell végezni. Egyes tagállamok erre készen álltak. Hollandia pl. megtette. Sajnos ezt a kezdeményezést elvetették. Csak sajnálni tudom a tényt, hogy ebben az esetben a tehernek a vállalkozással kapcsolatban való megerősítése és e teher enyhítése nem került figyelembe vételre. Különféle kis európai csoportok alakultak és lettek példának tekintve, elemezve egyúttal egész Európa statisztikai alapjait."@hu11
"Desidero ringraziare il relatore per l’intenso sforzo compiuto nel preparare questo documento tecnico molto complesso, siccome le questioni statistiche solitamente interessano e attraggono poco l’opinione pubblica. Per questo motivo la discussione a tale proposito avviene piuttosto tardi. Sono molto lieta che sia presente il Commissario Frattini, anche se di solito le questioni statistiche rientrano nell’ambito di competenza del Commissario Almunia. Tuttavia, stiamo parlando di grandi basi di dati, il cui uso, la sicurezza e la gestione devono essere chiaramente definiti. Ritengo che il Commissario Almunia sia ben consapevole dei problemi che incontriamo con basi di dati differenti, con il loro impiego, la loro sicurezza e la possibilità di essere utilizzati per uno scopo sbagliato. Il documento riconosce alcuni punti che contribuirebbero a evitare problemi simili. Esiste ancora un aspetto che mi soddisfa: il documento determinerà una maggiore trasparenza nelle funzioni amministrative del governo. A mio parere, è molto importante; questo tipo di informazioni dovrebbero essere accessibili all’opinione pubblica. Dall’altro lato, in quanto rappresentante del gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, non posso evitare di preoccuparmi che di recente abbiamo discusso numerosi documenti relativi all’ottenimento di dati statistici e all’inserimento di diverse attività in registri differenti. Si considerano sempre meno i vantaggi e il rapporto tra i vantaggi e il costo della raccolta dei dati Come esperta di economia, comprendo l’importanza di questi dati per definire una politica economica, il processo decisionale: anche nell’ottica della sicurezza è importante essere consapevoli dei vari aspetti delle attività delle imprese multinazionali nell’UE, negli Stati membri. In quanto rappresentante della Lituania, un paese ai margini, un paese ai confini dell’UE, me ne rendo sin troppo conto. Ciononostante, all’inizio del mio incarico, è stato detto molto a riguardo della necessità di analizzare i costi del trasferimento e dell’elaborazione dei relativi calcoli. Alcuni paesi membri erano pronti a farlo. Ad esempio, i Paesi Bassi lo hanno fatto davvero. Purtroppo, tale iniziativa si è indebolita. Posso solo spiacermi del fatto che, in questo caso, non sia stata considerata la possibilità di verificare l’onere gravante sulle imprese e la sua riduzione. Avrebbero potuto essere sviluppati e presi in considerazione piccoli gruppi europei di selezione al fine di servire da modello, analizzando la base statistica per l’Europa intera."@it12
"Es vēlos pateikties referentam par lielo darbu, ko viņš ir ieguldījis šī ļoti sarežģīta tehniskā dokumenta sagatavošanā, jo statistika parasti neinteresē plašāku sabiedrību. Tāpēc šī diskusija notiek tik vēlu. Man ir ļoti liels prieks, ka šeit ir lai gan parasti statistika ir kompetencē. Mēs runājam par lielām datubāzēm, kuru lietošanai, drošībai un vadībai ir jābūt skaidri definētai. Manuprāt labi apzinās visas mūsu problēmas ar dažādām datubāzēm, to lietošanu, drošību un iespēju, ka tās tiktu izmantotas citiem mērķiem. Šajā dokumentā ir minēti vairāki punkti, kas ļautu novērst šādas problēmas. Mani sajūsmina vēl kāda lieta: šis dokuments paredz uzlabot valdību administratīvo funkciju pārredzamību. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi; šādai informācijai ir jābūt pieejamai plašākai sabiedrībai. No otras puses, mani kā Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas pārstāvi uztrauc tas, ka pēdējā laikā mēs esam apsprieduši daudzus dokumentus par statistikas datu apkopošanu un darbību fiksēšanu dažādos reģistros. Arvien mazāka uzmanība tiek pievērsta peļņai, likmes attiecībai starp datu vākšanas priekšrocībām un izdevumiem. Kā ekonomiste es saprotu, cik nozīmīgi ir šie dati ekonomikas politikas noteikšanai, lēmumu pieņemšanai dalībvalstīs – pat no drošības viedokļa ir svarīgi apzināt dažādus aspektus starptautisku uzņēmumu darbībai Eiropas Savienībā. Kā ES robežvalsts Lietuvas pārstāve es to ļoti labi saprotu. Taču kopš es esmu šajā amatā, nepieciešamība izvērtēt to, cik izdevīga ir šāda informācijas apmaiņa, un veikt attiecīgos aprēķinus, ir plaši apspriesta. Dažas dalībvalstis bija gatavas to darīt. Piemēram, Nīderlandē tas jau ir izdarīts. Diemžēl šī iniciatīva cieta neveiksmi. Man ir žēl, ka šajā gadījumā netika ņemta vērā iespēja apzināt slogu uzņēmumam, un nebija mēģināts šo slogu mazināt. Varēja izveidot dažādas nelielas parauga atlases grupas Eiropā, analizējot visas Eiropas statistikas bāzi."@lv13
"Norėčiau padėkoti pranešėjui, kad jis taip dirba su tokiu techniniu dokumentu, labai sudėtingu dokumentu, nes statistiniai dalykai, paprastai nėra labai įdomūs ir patrauklūs ir viešajai nuomonei. Todėl mes šį klausimą svarstome gan vėlai. Tačiau aš tik tai galiu pasidžiaugti, kad dalyvauja p. Frattini, nors statistikos klausimai yra p. Almunia kompetencijos klausimas. Tačiau mes čia kalbame apie didžiules duomenų bazes, kurių apsauga, saugumas ir tvarka, kaip jos yra naudojamos, turi būti aiškiai reglamentuotos, ir manau, kad p. Frattini puikiausiai žino, kiek mes turime problemų su įvairiomis duomenų bazėmis, jų panaudojimu, saugumu ir galimybe pasinaudoti ta informacija netinkamiems tikslams. Taigi šitas dokumentas reglamentuoja daugelį klausimų, kurie padėtų išvengti panašių atvejų. Kitas dalykas, kuris mane džiugina – šis dokumentas suteiks daugiau skaidrumo valstybės administravimo funkcijoms. Kas, mano požiūriu, yra labai svarbu, ir turi būti prieinama visuomenei tokia informacija. Kita vertus, kaip atstovaudama Liberalų ir demokratų grupę, aš galiu pasakyti, kad vis dėlto man kelia nerimą tai, kad pastaruoju metu mes svarstome labai daug dokumentų, susijusių su statistinių duomenų rinkimu, naujų veiklų įtraukimu į įvairius registrus. Ir vis mažiau kalbame apie naudą, naudos ir išlaidų santykį, kurį teikia mums duomenų rinkimas. Aš suprantu, kaip ekonomistė suprantu, tų duomenų svarbą ekonominės politikos nustatyme, įvairių sprendimų priėmime, svarbu žinoti, be abejonės, netgi saugumo požiūriu, yra svarbu žinoti daugianacionalinių kompanijų veiklos aspektus mūsų Europos Sąjungoje, mūsų šalyse. Atstovaudama Lietuvą, pasienio šalį, Europos Sąjungos pasienio šalį, aš ypatingai šitą gerai suprantu. Tačiau vis dėlto pradžioje mano kadencijos buvo dar daug kalbų apie tai, kad reikėtų atlikti analizę, įvertinti, kiek tai viskas kainuoja verslui, paskaičiuoti tai. Kai kurios šalys narės net ruošėsi tai padaryti. Pavyzdžiui, Nyderlandai tokį darbą atliko. Deja, šitas procesas visas užgeso, ir aš turiu tik paapgailestauti, kad ir šiuo atveju nebuvo įvertinta galimybė sumažinti naštą verslui, kuriant įvairius Europos pavyzdžius, Europos nedideles atrankos grupes, kad galima būtų spręsti apie visą Europos statistikos bazę."@mt15
"Ik wil de rapporteur bedanken voor zijn grote inspanningen bij het opstellen van dit zeer complexe technische document, aangezien het grote publiek zich over het algemeen weinig interesseert voor statistische kwesties. Dat is ook waarom de bespreking van deze kwestie vrij laat plaatsvindt. Ik ben erg verheugd dat de heer Frattini aanwezig is, hoewel statistische kwesties normaal gesproken tot de bevoegdheid van de heer Almunia behoren. We hebben het echter over grote gegevensbanken en het gebruik, de veiligheid en het beheer hiervan moeten duidelijk omlijnd worden. Ik geloof dat de heer Almunia goed op de hoogte is van onze problemen met verschillende gegevensbanken, met hun gebruik, veiligheid en de mogelijkheid dat ze worden gebruikt voor de verkeerde doeleinden. In het document worden een aantal punten geïdentificeerd die zouden helpen om dergelijke problemen te voorkomen. Er is nog iets waar ik zeer blij mee ben: het document zal de transparantie van bestuursorganen van regeringen vergroten. In mijn optiek is dat heel belangrijk; dergelijke informatie zou toegankelijk moeten zijn voor het grote publiek. Anderzijds baart het mij, als vertegenwoordiger van de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, wel zorgen dat we de laatste tijd een groot aantal documenten hebben besproken die betrekking hebben op het verkrijgen van statistische gegevens en het opnemen van verscheidene activiteiten in verschillende registers. Er wordt steeds minder gedacht aan winstgevendheid, de verhouding tussen de kosten en de baten van gegevensverzameling. Als econoom begrijp ik het belang van deze gegevens voor de bepaling van het economische beleid en voor de besluitvorming – zelfs met het oog op veiligheid is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende aspecten van de activiteiten van multinationals in de EU, in de lidstaten. Als vertegenwoordiger van Litouwen, een grensland, een EU-grensland, begrijp ik het zeer goed. Desalniettemin werd er aan het begin van mijn mandaat veel gesproken over de noodzaak om de kosten voor het bedrijfsleven te analyseren en om de bijbehorende berekeningen uit te voeren. Sommige lidstaten waren hiertoe bereid. Nederland heeft dit bijvoorbeeld ook echt gedaan. Helaas is dit initiatief een langzame dood gestorven. Ik kan alleen maar betreuren dat in dit geval niet is geprobeerd vast te stellen hoe groot de last voor het bedrijfsleven is en hoe deze verlicht zou kunnen worden. Er hadden verschillende kleine Europese steekproefgroepen kunnen worden ingesteld als voorbeelden en tegelijkertijd had de statistische basis voor heel Europa geanalyseerd kunnen worden."@nl3
"Pragnę podziękować sprawozdawcy za ogromny wysiłek, jaki włożył w przygotowanie tego niezwykle złożonego dokumentu technicznego, gdyż kwestie statystyczne cieszą się zwykle niewielkim zainteresowaniem opinii publicznej. To dlatego dyskusja poświęcona tej kwestii odbywa się o stosunkowo późnej porze. Bardzo się cieszę z obecności pana Frattiniego, choć kwestie statystyczne należą na ogół do kompetencji pana Almunii. Niemniej jednak mówimy o olbrzymich bazach danych, których wykorzystanie, bezpieczeństwo i zarządzanie należy wyraźnie określić. Mam nadzieję, że pan Almunia jest w pełni świadom wszystkich problemów, na jakie natykamy się w odniesieniu do różnych baz danych, korzystania z nich, ich bezpieczeństwa i możliwości ich wykorzystania do niewłaściwych celów. W dokumencie pojawia się szereg kwestii, które mogą się przyczynić do uniknięcia podobnych problemów. Cieszy mnie jeszcze jedna rzecz: dokument zapewni większą przejrzystość administracyjnych funkcji rządu. Jest to według mnie niezwykle ważne. Tego rodzaju informacje powinny być dostępne dla opinii publicznej. Z drugiej strony jako przedstawiciel Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy martwię się o to, że ostatnio omawialiśmy ogromną liczbę dokumentów dotyczących uzyskiwania danych statystycznych oraz umieszczania różnorodnej działalności w różnych rejestrach. Coraz mniej uwagi poświęca się zyskowi, stosunkowi zysku do kosztu gromadzenia danych. Jako ekonomistka rozumiem znaczenie tych danych dla określania polityki gospodarczej, procesu decyzyjnego – nawet w świetle bezpieczeństwa istotna jest świadomość różnych aspektów działalności wielonarodowych firm w UE, w poszczególnych państwach członkowskich. Jako przedstawicielka Litwy, kraju leżącego na granicy, na granicy UE, świetnie to rozumiem. Niemniej jednak na początku mojej kadencji dużo się mówiło o konieczności analizy tego, jakie koszty ponosi handel oraz o wykonaniu właściwych obliczeń. Niektóre państwa członkowskie były na to przygotowane. Holandia na przykład tak naprawdę już tego dokonała. Niestety inicjatywa zakończyła się fiaskiem. Mogę tylko żałować, że nie uwzględniono w tym przypadku możliwości ustalenia obciążenia dla przedsiębiorstw i złagodzenia tego obciążenia. Można było rozwinąć różnorodne niewielkie, europejskie grupy wyboru i uznać je za przykłady, analizując jednocześnie podstawę statystyczną dla całej Europy."@pl16
"Gostaria de agradecer ao relator o grande esforço que desenvolveu na preparação deste documento técnico muito complexo, já que as questões estatísticas são geralmente pouco interessantes e atraentes para o público em geral. É por isso que o debate sobre esta questão está a decorrer bastante tarde. Sinto-me muito satisfeita pelo facto de o Senhor Comissário Frattini estar presente, embora geralmente as questões estatísticas sejam da esfera de competência do Senhor Comissário Almunia. No entanto, estamos a falar de grandes bases de dados, cuja utilização, segurança e gestão têm de ser claramente definidas. Creio que o Senhor Comissário Almunia está bem consciente de todos os problemas que estamos a sentir com diferentes bases de dados e respectivas utilização, segurança e possibilidade de virem a ser utilizadas para fins impróprios. O documento reconhece um certo número de pontos que ajudariam a evitar problemas semelhantes. Há mais uma coisa que muito me apraz: o documento trará maior transparência às funções administrativas do governo. Na minha opinião, isso é muito importante; este tipo de informação deve ser acessível ao público em geral. Por outro lado, como representante do Grupo da Aliança dos Liberais e Democratas para a Europa, não posso deixar de considerar preocupante o facto de termos discutido recentemente um grande número de documentos relativos à obtenção de dados estatísticos e incluído diversas actividades em diferentes registos. Cada vez menos se pensa no lucro, na relação custo-benefício da recolha de dados. Como economista, compreendo a importância destes dados para a definição da política económica e a tomada de decisões - mesmo tendo em conta a segurança, é importante estar consciente dos diferentes aspectos das actividades das empresas multinacionais dentro da UE, dentro dos Estados-Membros. Como representante da Lituânia, um país fronteiriço, um país fronteiriço da UE, compreendo isso até demasiado bem. No entanto, no início do meu mandato já muito se disse quanto à necessidade de analisar o custo do comércio e de fazer os cálculos necessários. Alguns Estados-Membros estão preparados para o fazer. Por exemplo, os Países Baixos já o fizeram efectivamente. Lamentavelmente, esta iniciativa não foi bem-sucedida. Não posso deixar de lamentar o facto de que, neste caso, a possibilidade de determinar a carga sobre as empresas e a maneira de aliviar essa carga não tenha sido considerada. Poderiam ter-se desenvolvido diversos pequenos grupos europeus de selecção que seriam considerados como exemplos, analisando-se simultaneamente a base estatística para toda a Europa."@pt17
"Norėčiau padėkoti pranešėjui, kad jis taip dirba su tokiu techniniu dokumentu, labai sudėtingu dokumentu, nes statistiniai dalykai, paprastai nėra labai įdomūs ir patrauklūs ir viešajai nuomonei. Todėl mes šį klausimą svarstome gan vėlai. Tačiau aš tik tai galiu pasidžiaugti, kad dalyvauja p. Frattini, nors statistikos klausimai yra p. Almunia kompetencijos klausimas. Tačiau mes čia kalbame apie didžiules duomenų bazes, kurių apsauga, saugumas ir tvarka, kaip jos yra naudojamos, turi būti aiškiai reglamentuotos, ir manau, kad p. Frattini puikiausiai žino, kiek mes turime problemų su įvairiomis duomenų bazėmis, jų panaudojimu, saugumu ir galimybe pasinaudoti ta informacija netinkamiems tikslams. Taigi šitas dokumentas reglamentuoja daugelį klausimų, kurie padėtų išvengti panašių atvejų. Kitas dalykas, kuris mane džiugina – šis dokumentas suteiks daugiau skaidrumo valstybės administravimo funkcijoms. Kas, mano požiūriu, yra labai svarbu, ir turi būti prieinama visuomenei tokia informacija. Kita vertus, kaip atstovaudama Liberalų ir demokratų grupę, aš galiu pasakyti, kad vis dėlto man kelia nerimą tai, kad pastaruoju metu mes svarstome labai daug dokumentų, susijusių su statistinių duomenų rinkimu, naujų veiklų įtraukimu į įvairius registrus. Ir vis mažiau kalbame apie naudą, naudos ir išlaidų santykį, kurį teikia mums duomenų rinkimas. Aš suprantu, kaip ekonomistė suprantu, tų duomenų svarbą ekonominės politikos nustatyme, įvairių sprendimų priėmime, svarbu žinoti, be abejonės, netgi saugumo požiūriu, yra svarbu žinoti daugianacionalinių kompanijų veiklos aspektus mūsų Europos Sąjungoje, mūsų šalyse. Atstovaudama Lietuvą, pasienio šalį, Europos Sąjungos pasienio šalį, aš ypatingai šitą gerai suprantu. Tačiau vis dėlto pradžioje mano kadencijos buvo dar daug kalbų apie tai, kad reikėtų atlikti analizę, įvertinti, kiek tai viskas kainuoja verslui, paskaičiuoti tai. Kai kurios šalys narės net ruošėsi tai padaryti. Pavyzdžiui, Nyderlandai tokį darbą atliko. Deja, šitas procesas visas užgeso, ir aš turiu tik paapgailestauti, kad ir šiuo atveju nebuvo įvertinta galimybė sumažinti naštą verslui, kuriant įvairius Europos pavyzdžius, Europos nedideles atrankos grupes, kad galima būtų spręsti apie visą Europos statistikos bazę."@ro18
"chcela by som sa spravodajcovi poďakovať za značné úsilie, ktoré vyvinul pri príprave tohto veľmi komplexného odborného dokumentu, keďže štatistické záležitosti sú zvyčajne pre všeobecnú verejnosť málo zaujímavé a neatraktívne. Preto sa aj rozprava o tejto problematike koná pomerne neskoro. Veľmi ma teší prítomnosť pána Frattiniho, hoci štatistické záležitosti zvyčajne patria do právomoci pána Almuniu. Hovoríme tu však o rozsiahlych databázach, ktorých používanie, bezpečnosť a riadenie musia byť jasne vymedzené. Verím, že pán Almunia vie o všetkých problémoch, ktoré zažívame v súvislosti s rozličnými databázami, ich použitím, bezpečnosťou a možnosťou ich zneužitia. Správa sa zaoberá viacerými bodmi, ktoré by mohli pomôcť vyhnúť sa podobným problémom. Je tu ešte jedna vec, ktorá ma teší: dokument prinesie zlepšenie transparentnosti v riadiacich administratívnych funkciách. Podľa mňa je to veľmi dôležité; takýto druh informácií by mal byť prístupný širokej verejnosti. Na druhej strane, ako predstaviteľka Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu si nemôžem pomôcť – znepokojuje ma, že sme pred chvíľou diskutovali o veľkom množstve dokumentov spojených so získavaním štatistických údajov a o obsiahnutí rôznych činností v odlišných registroch. Čoraz menej sa prihliada na zisk – na pomer medzi ziskom a výdavkami na zbieranie údajov. Ako ekonómka chápem význam týchto údajov pre určovanie hospodárskej politiky, pre rozhodovací proces – dokonca aj v súvislosti s bezpečnosťou je dobré poznať rôzne aspekty nadnárodných spoločností a ich pôsobenia v rámci EÚ, v rámci členských štátov. Ako predstaviteľka Litvy, hraničnej krajiny, hraničnej krajiny EÚ, ho chápem až príliš dobre. Predsa len, na začiatku môjho funkčného obdobia sa veľa hovorilo o potrebe analyzovať, koľko tieto štatistiky stoja a o vypracovaní príslušných výpočtov. Niektoré členské štáty boli na to odhodlané. Napríklad Holandsko takúto analýzu vykonalo. Bohužiaľ, táto iniciatíva šla dostratena. Môžem len ľutovať, že sa v tomto prípade nemyslelo na odhad bremena spočívajúceho na podnikoch a možnosti jeho zmiernenia. Mohli sa vytvoriť viaceré európske výberové skupiny ako modely, pričom by sa analyzovala štatistická základňa pre celú Európu."@sk19
"Zahvaljujem se poročevalcu za intenzivna prizadevanja pri pripravi tega zelo zapletenega tehničnega dokumenta, ker statistična vprašanja navadno niso zanimiva za splošno javnost. Zato razprava o tem vprašanju poteka dokaj pozno. Zelo sem zadovoljna, da je prisoten gospod Frattini, čeprav so statistične zadeve navadno v pristojnosti gospoda Almunie. Vendar govorimo o obsežnih zbirkah podatkov, uporabi, varnosti in upravljanju, ki morajo biti jasno opredeljeni. Verjamem, da se gospod Almunia dobro zaveda vseh težav, s katerimi se srečujemo pri različnih zbirkah podatkov, njihovi uporabi, varnosti in možnosti njihove uporabe v napačne namene. Dokument priznava številne točke, ki bi pomagale pri preprečevanju podobnih težav. Še nekaj me veseli: Dokument bo omogočil večjo preglednost pri vladnih upravnih funkcijah. Menim, da je to zelo pomembno, tovrstne informacije morajo biti dostopne splošni javnosti. Po drugi strani me kot predstavnico skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo skrbi, da smo nedavno razpravljali o velikem številu dokumentov v zvezi z dobljenimi statističnimi podatki in vključno z različnimi dejavnostmi v različnih registrih. Vse manj pozornosti se namenja dobičku, razmerju med dobičkom in stroški zbiranja podatkov. Kot ekonomistka razumem pomen teh podatkov za opredelitev gospodarske politike, odločanja – tudi z vidika varnosti je pomembno, da se zavedamo različnih vidikov dejavnosti večnacionalnih podjetij v EU, znotraj držav članic. Kot predstavnica Litve, mejne države, mejne države EU, to še predobro razumem. Kljub temu je bilo na začetku mojega mandata veliko povedanega v zvezi z obveznostjo analiziranja, koliko stane trgovina in priprava zadevnih izračunov. Nekatere države članice so bile pripravljene na to. Nizozemska je na primer to dejansko storila. Žal se je ta pobuda izničila. Lahko le obžalujem dejstvo, da se v tem primeru možnost preverjanja obremenitve podjetij in odprave te obremenitve ni upoštevala. Lahko bi se razvile različne manjše evropske izbirne skupine in se obravnavale kot primeri, medtem ko bi se analizirala statistična podlaga za celotno Evropo."@sl20
". Jag vill tacka föredraganden för de stora ansträngningar han har gjort för att utarbeta detta mycket komplicerade tekniska dokument, eftersom statistiska frågor vanligen är av ringa intresse för den stora allmänheten. Därför äger diskussionen om denna fråga rum ganska sent. Det gläder mig mycket att Franco Frattini är närvarande, trots att statistiska frågor brukar tillhöra Joaquín Almunias behörighetsområde. Emellertid talar vi om stora databaser, vars användning, säkerhet och förvaltning måste definieras tydligt. Joaquín Almunia är säkerligen väl medveten om alla de problem vi upplever med olika databaser, deras användning, säkerhet och risken för att de kan användas i felaktigt syfte. I dokumentet identifieras en rad punkter som skulle bidra till att liknande problem undviks. Ytterligare en sak gläder mig. Genom dokumentet skapas ökad insyn i offentliga förvaltningsuppgifter. Jag anser att detta är mycket viktigt. Denna typ av information bör vara tillgänglig för allmänheten. Å andra sidan kan jag, som företrädare för gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa, inte låta bli att oroa mig över att vi nyligen har diskuterat ett stort antal dokument som handlar om att få tillgång till statistiska uppgifter och att införa olika verksamheter i olika register. Man tänker allt mindre på vinsten, förhållandet mellan vinsten och kostnaden för datainsamlingen. Som ekonom förstår jag vikten av dessa uppgifter för att bestämma den ekonomiska politiken och beslutsfattandet. Även med tanke på säkerheten är det viktigt att vara medveten om de olika aspekterna av de multinationella företagens verksamheter inom EU, inom medlemsstaterna. Som företrädare för Litauen, ett gränsland, ett av EU:s gränsländer, förstår jag detta bara alltför väl. Men i början av min ämbetstid talades det mycket om nödvändigheten av att analysera hur mycket det kostar handeln och att göra relevanta beräkningar. Vissa medlemsstater var beredda att göra detta. Nederländerna, till exempel, har faktiskt gjort det. Tyvärr har detta initiativ runnit ut i sanden. Jag kan bara beklaga att man i detta fall inte övervägde möjligheten att ta reda på företagens kostnadsbörda och hur denna börda skulle kunna lindras. Olika små europeiska urvalsgrupper kunde ha tagits fram och använts som exempel medan man analyserade den statistiska grundvalen för hela EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph