Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-508"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.47.3-508"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I am very grateful to Parliament for this report, which should allow an agreement with the Council at second reading on the issue of statistical business registers, which is extremely relevant for the production of harmonised, complete and reliable statistics on business and other economic activities. This new regulation will extend the business registers framework to cover the whole economy by including, on a mandatory basis, two sectors that are currently optional: agriculture and public administration. But the most important innovation of this proposal is the extension to data on multinational enterprise groups active in the EU. This is a key input in the context of economic globalisation. Indeed, the informal European Council last week in Lisbon supported the approach proposed by the Commission to ensure that European policies are aimed at defending European citizens in a globalised economy. To this end, it is crucial for policymakers and socioeconomic agents to have at their disposal accurate information on the activity of any kind of transnational companies operating here in Europe. Concerning the alleviation of the burden of respondents to the surveys needed to produce statistics, the Commission, in the context of the overall drive towards better regulation, has paid particular attention to the simplification of the collection of statistics. Business registers form an important building block in a number of projects aimed at reducing the statistical burden of businesses. They are necessary for the efficient use of business-related data from different sources, such as a combined use of administrative data and targeted statistical surveys. Of course, no new surveys are needed to fulfil the new requirements of the regulation, which can be implemented using nationally available additional administrative sources and feedback from existing surveys."@en4
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, jsem Parlamentu velmi vděčný za tuto zprávu, která by měla umožnit dosažení dohody s Radou v druhém čtení a která se zabývá otázkou statistických registrů podniků, mimořádně důležitou na vytváření harmonizovaných, úplných a spolehlivých statistik o obchodních a jiných hospodářských činnostech. Toto nové nařízení rozšíří rámec registrů podniků na celé hospodářství tím, že de něj budou povinně patřit dvě oblasti, které v současnosti zpracovávají statistiky dobrovolně. Je jimi zemědělství a veřejná správa. Nejvýznamnější novinkou v tomto návrhu je však rozšíření o údaje nadnárodních podnikatelských skupin působících v EU. V kontextu globalizace právě toto představuje klíčový vklad. Minulý týden podpořila neformální Evropská rada v Lisabonu přístup navrhovaný Komisí, který má zaručit, že evropské politiky se budou snažit chránit evropské občany v globalizovaném hospodářství. V tomto směru je pro politiky a socioekonomické partnery klíčové, aby měli k dispozici přesné informace o činnosti různých nadnárodních společností působících zde v Evropě. Pokud jde o zmírnění zátěže, která spočívá na bedrech respondentů průzkumů, bez kterých by statistiky nebyly možné, věnovala Komise v souvislosti s všeobecným úsilím o lepší nařízení zvláštní pozornost zjednodušení sběru statistických údajů. Registry podniků tvoří důležitou součást celé řady projektů zaměřených na zmírnění statistického břemene podniků. Jsou potřebné pro účinné využívání údajů týkajících se podnikání, které se získaly z různých zdrojů, například pro kombinované využívání administrativních údajů a cílených statistických průzkumů. Samozřejmě, na splnění nových požadavků nařízení nejsou nutné žádné nové průzkumy; na transponování nařízení postačí doplňkové administrativní zdroje a údaje z existujících průzkumů, které jsou v daném státě k dispozici."@cs1
"Fru formand! Jeg er Parlamentet meget taknemmelig for denne betænkning, som skulle muliggøre en aftale med Rådet ved andenbehandlingen af virksomhedsregistre til statistiske formål, hvilket er yderst relevant for udarbejdelsen af harmoniserede, fuldstændige og pålidelige statistikker om erhvervslivet og andre økonomiske aktiviteter. Denne nye forordning vil udvide rammerne for virksomhedsregistre til at omfatte hele økonomien ved obligatorisk at medtage to sektorer, der i øjeblikket er frivillige, nemlig landbruget og den offentlige forvaltning. Men den vigtigste nyskabelse i dette forslag er udvidelsen til data om multinationale koncerner, der er aktive i EU. Det er et centralt bidrag i forbindelse med økonomisk globalisering. Det uformelle møde i Det Europæiske Råd sidste uge i Lissabon støttede faktisk den tilgang, Kommissionen har foreslået for at sikre, at europæiske politikker sigter mod at forsvare europæiske borgere i en globaliseret økonomi. Til dette formål er det af afgørende vigtighed, at beslutningstagere og socioøkonomiske aktører har nøjagtige oplysninger til rådighed om de aktiviteter, der udføres af enhver form for transnationale selskaber, der er aktive her i Europa. Hvad angår lettelsen af byrden for de personer, der besvarer spørgsmålene i de undersøgelser, der er nødvendige for at udarbejde statistik, har Kommissionen i forhold til den overordnede indsats for bedre regulering været særlig opmærksom på forenklingen af indsamlingen af statistik. Virksomhedsregistre udgør en vigtig byggesten i en række projekter, der sigter mod at reducere virksomheders statistiske byrde. De er nødvendige af hensyn til effektiv anvendelse af virksomhedsrelaterede data fra forskellige kilder såsom kombineret brug af administrative data og målrettede statistiske undersøgelser. Der er naturligvis ikke behov for nye undersøgelser for at opfylde forordningens nye krav, som kan gennemføres ved hjælp af nationalt tilgængelige, yderligere administrative kilder og feedback fra eksisterende undersøgelser."@da2
"V Frau Präsidentin! Ich bin dem Parlament wirklich sehr dankbar für diesen Bericht, der es dem Rat ermöglichen sollte, in zweiter Lesung zur Problematik der Unternehmensregister für statistische Zwecke zu einer Einigung zu kommen, was für die Erstellung von harmonisierten, vollständigen und verlässlichen Statistiken über die Unternehmertätigkeit und andere Wirtschaftstätigkeiten außerordentlich wichtig ist. Die neue Verordnung wird den Rahmen für die Unternehmensregister erweitern und die gesamte Wirtschaft verbindlich einbeziehen einschließlich der beiden Sektoren, denen die Beteiligung zum jetzigen Zeitpunkt noch freigestellt ist, nämlich die Landwirtschaft und die öffentliche Verwaltung. Doch die bedeutendste Neuerung dieses Vorschlags besteht in der Ausdehnung auf die Daten multinationaler Unternehmensgruppen, die in der EU aktiv sind. Das sind ausschlaggebende Daten vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Globalisierung. Tatsächlich hat der informelle Europäische Rat vergangene Woche in Lissabon die Herangehensweise der Kommission unterstützt, um zu gewährleisten, dass die europäische Politik auf den Schutz der Europäer in der globalisierten Wirtschaft abzielt. Zu diesem Zweck ist es für Politiker als auch für Sozioökonomen von entscheidender Bedeutung, genaue Informationen über jegliche Tätigkeiten transnationaler Unternehmen, die in Europa operieren, zur Verfügung zu haben. Um die Beteiligten an Erhebungen, die zur Erstellung von Statistiken notwendig sind, zu entlasten, und im Zusammenhang mit dem allgemeinen Streben nach einer besseren Verordnung hat die Kommission der Vereinfachung der Erfassung statistischer Daten besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Unternehmensregister sind ein wichtiger Baustein in zahlreichen Projekten, die die Entlastung der Unternehmen von Statistikaufgaben zum Ziel haben. Sie werden für die effektive Verwendung unternehmensbezogener Daten aus unterschiedlichen Quellen benötigt, wie beispielsweise die gemeinsame Verwendung von Verwaltungsdaten und gezielt erhobenen Statistiken. Gewiss brauchen wir keine zusätzlichen Erhebungen, um die neuen Anforderung aus der Verordnung zu erfüllen. Diese kann unter Nutzung der zusätzlichen national verfügbaren administrativen Quellen sowie des Feedbacks aus vorhandenen Erhebungen umgesetzt werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το Κοινοβούλιο για αυτήν την έκθεση, που θα επιτρέψει την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση σχετικά με το ζήτημα των στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων, που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την κατάρτιση εναρμονισμένων, ολοκληρωμένων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων για επιχειρήσεις και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Αυτός ο νέος κανονισμός θα επεκτείνει το πλαίσιο των μητρώων επιχειρήσεων ώστε να καλύπτει ολόκληρη την οικονομία συμπεριλαμβάνοντας, υποχρεωτικά, δύο κλάδους που προς στιγμή είναι προαιρετικοί: τη γεωργία και τη δημόσια διοίκηση. Η σημαντικότερη, όμως, καινοτομία της εν λόγω πρότασης είναι η επέκταση σε δεδομένα πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Πρόκειται για βασική συνεισφορά στο πλαίσιο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Πράγματι, το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας την προηγούμενη εβδομάδα υποστήριξε την προσέγγιση που προτάθηκε από την Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές αποσκοπούν στην υπεράσπιση των ευρωπαίων πολιτών σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Για τον σκοπό αυτόν, είναι καίριας σημασίας οι διαμορφωτές πολιτικής και οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες να έχουν στη διάθεσή τους ακριβείς πληροφορίες για τη δραστηριότητα κάθε είδους διεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Όσον αφορά την ανακούφιση του φόρτου όσων απαντούν στις έρευνες που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών δεδομένων, η Επιτροπή, στο πλαίσιο ενός συνόλου πρωτοβουλιών προς τη βελτίωση της νομοθεσίας, έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην απλούστευση της συλλογής στατιστικών δεδομένων. Τα μητρώα επιχειρήσεων αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο πολλών σχεδίων που αποσκοπούν στη μείωση του στατιστικού φόρτου των επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική χρήση δεδομένων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις από διαφορετικές πηγές, όπως η συνδυασμένη χρήση διοικητικών δεδομένων και στοχοθετημένων στατιστικών ερευνών. Φυσικά, δεν χρειάζονται νέες έρευνες για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων του κανονισμού, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν με τη χρήση πρόσθετων διοικητικών πηγών σε εθνικό επίπεδο και ανατροφοδότησης από υφιστάμενες έρευνες."@el10
"( Señora Presidenta, le estoy muy agradecido al Parlamento por este informe, gracias al cual debería alcanzarse un acuerdo con el Consejo en segunda lectura sobre la cuestión de los registros de empresas utilizados con fines estadísticos. El nuevo Reglamento ampliará el marco de los registros de empresas para abarcar la totalidad de la economía, incluidos, con carácter obligatorio, dos sectores en donde son actualmente voluntarios: la agricultura y la administración pública. Pero la innovación más importante de esta propuesta es su extensión a datos sobre grupos de empresas multinacionales que operen en la UE. Esta es una contribución esencial en el contexto de la mundialización económica. De hecho, el Consejo Europeo informal celebrado la semana pasada en Lisboa apoyó el enfoque propuesto por la Comisión de asegurar que las políticas europeas se orienten a la defensa de los ciudadanos europeos en una economía mundializada. Para ello, es fundamental que los políticos y agentes socioeconómicos dispongan de información veraz sobre la actividad de todo tipo de empresas transnacionales que operan aquí en Europa. En cuanto a reducir la carga de los encuestados en las encuestas necesarias para obtener estadísticas, la Comisión, en el marco de su interés general por mejorar la reglamentación, ha prestado especial atención a la simplificación de la obtención de estadísticas. Los registros de empresas constituyen un aspecto importante en algunos proyectos dirigidos a reducir la carga estadística de las empresas. Son necesarios para el uso eficiente de datos sobre empresas procedentes de distintas fuentes, como el uso combinado de datos administrativos y encuestas para obtener estadísticas específicas. Desde luego, no hacen falta encuestas nuevas para cumplir los nuevos requisitos del Reglamento, ya que pueden cumplirse con otras fuentes administrativas disponibles a escala nacional y con datos de las encuestas existentes."@es21
"Proua juhataja, olen väga tänulik parlamendile selle raporti eest, mis peaks andma võimaluse jõuda nõukoguga statistiliste ettevõtlusregistrite küsimuses kokkuleppele teisel lugemisel, mis on väga oluline ühtlustatud, täieliku ja usaldusväärse statistika koostamiseks äritegevuse ja muu majandustegevuse kohta. Uus määrus laiendab ettevõtlusregistrite raamistikku kogu majandusele, hõlmates kohustuslikus korras ka need kaks sektorit, mis on praegu vabatahtlikud: põllumajandus ja avalik haldus. Kuid kõige suurem uuendus selle ettepaneku juures on andmete laiendamine ELis tegutsevatele hargmaiste ettevõtete kontsernidele. See on globaliseeruva majanduse kontekstis võtmetähtsusega täiendus. Seda komisjoni väljapakutud lähenemisviisi, mis tagaks selle, et Euroopa poliitika on suunatud Euroopa kodanike kaitsmisele globaliseeruva majanduse tingimustes, toetas ka mitteametlik ülemkogu eelmisel nädalal Lissabonis. Seepärast on ülioluline, et poliitikakujundajate ja sotsiaalmajanduslike agentide käsutuses oleks tõepärane teave igasuguste siin Euroopas tegutsevate hargmaiste ettevõtete kohta. Mis puutub statistika koostamiseks vajalikele küsimustikele vastajate koormuse vähendamisse, on komisjon üldise parema reguleerimise suundumuse kontekstis pööranud erilist tähelepanu statistika kogumise lihtsustamisele. Ettevõtlusregistrid on oluline osa mitmetes projektides, mille eesmärk on ettevõtete statistilise koormuse vähendamine. Need on vajalikud erinevatest allikatest pärit ettevõtlusega seotud andmete tõhusaks kasutamiseks, näiteks haldusandmete ja sihtotstarbeliste statistiliste uuringute andmete koos kasutamiseks. Loomulikult ei ole määruse nõuete täitmiseks vaja mingeid uus uuringuid, selle rakendamine on võimalik riigis olemas olevate täiendavate haldusallikate ja olemasolevate uuringute vastuste põhjal."@et5
"Arvoisa puhemies, olen erittäin kiitollinen parlamentille tästä mietinnöstä, joka sallinee päästä toisessa käsittelyssä sopimukseen neuvoston kanssa tilastointiin tarkoitettuja yritysrekistereitä koskevasta kysymyksestä, joka on erittäin tärkeä yhdenmukaisten, perinpohjaisten ja luotettavien tilastojen laatimiseksi yritystoiminnasta ja muusta taloudellisesta toiminnasta. Uudella asetuksella yritysrekisterit laajennetaan koskemaan kaikkia talouden aloja, sillä kahden nykyään valinnaisen toimialan eli maatalouden ja julkishallinnon sisällyttäminen tehdään pakolliseksi. Tärkein ehdotuksen tuoma uudistus on kuitenkin EU:ssa toimivien monikansallisten konsernien tietojen sisällyttäminen rekistereihin. Se on olennaista talouden globalisaatiota ajatellen. Viime viikolla Lissabonissa epävirallisessa tapaamisessa kokoontunut Eurooppa-neuvosto kannattikin komission ehdottamaa lähestymistapaa sen takaamiseksi, että eurooppalainen politiikka tähtää Euroopan kansalaisten suojelemiseen globaalitaloudessa. Tämän vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että päätöksentekijöillä sekä taloudellisilla ja yhteiskunnallisilla toimijoilla on käytettävissään tarkkoja tietoja kaikenlaisten Euroopassa toimivien monikansallisten yritysten toiminnasta. Tilastojen laatimisessa tarpeellisen tiedonkeruun vastaustaakan keventämisen osalta totean, että parempaan sääntelyyn tähtäävän yleisen pyrkimyksen puitteissa komissio on kiinnittänyt erityistä huomiota tilastojen keräämisen yksinkertaistamiseen. Yritysrekisterit ovat tärkeä osa monia sellaisia hankkeita, joilla pyritään keventämään tilastojen laadinnasta yrityksille aiheutuvaa taakkaa. Ne ovat tarpeen eri lähteistä saatujen yritystietojen käyttämiseksi tehokkaasti, esimerkiksi yhdistämällä hallinnolliset tiedot ja kohdistetusti kerätyt tilastotiedot. Minkäänlainen ylimääräinen tiedonkeruu ei tietenkään ole tarpeen asetuksen uusien vaatimusten täyttämiseksi, vaan se voidaan panna täytäntöön käyttäen muita kansallisesti saatavilla olevia hallinnollisia lähteitä ja aiemmasta tiedonkeruusta saatua palautetta."@fi7
"Madame la Présidente, je suis très reconnaissant au Parlement pour ce rapport, qui devrait permettre un accord avec le Conseil en deuxième lecture au sujet des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques. Ces répertoires sont extrêmement importants pour la production de statistiques harmonisées, complètes et fiables sur les activités des entreprises et les autres activités économiques. Ce nouveau règlement étendra le cadre des registres d'entreprises à l'ensemble de l'économie pour inclure, sur une base obligatoire, deux secteurs qui sont actuellement facultatifs de ce point de vue: l'agriculture et l'administration publique. L'innovation la plus importante de cette proposition est l'extension des données aux groupes multinationaux d'entreprises actifs dans l'UE. Cette innovation est essentielle dans le contexte de la mondialisation de l'économie. Le Conseil européen informel qui s'est tenu la semaine dernière à Lisbonne a soutenu l'approche proposée par la Commission, à savoir, faire en sorte que les politiques européennes soient axées sur la défense des citoyens européens dans l'économie mondialisée. À cette fin, il est crucial pour les responsables politiques et les agents socioéconomiques de pouvoir disposer d'informations précises sur les activités des entreprises transnationales de tous types opérant en Europe. Concernant l'allègement de la charge des répondants aux enquêtes nécessaires pour la production des statistiques, la Commission, dans le contexte de la promotion générale d'une meilleure réglementation, accorde une attention particulière à la simplification de la collecte des statistiques. Les répertoires d'entreprises forment une composante importante d'une série de projets visant à réduire la charge statistique des entreprises. Ils sont nécessaires pour l'utilisation efficace des données sur les entreprises provenant de sources diverses, par exemple pour l'emploi combiné de données administratives et d'enquêtes statistiques ciblées. Il n'est bien sûr pas nécessaire de mener de nouvelles enquêtes pour répondre aux nouvelles exigences du nouveau règlement, qui peut être mis en œuvre en recourant aux sources administratives additionnelles disponibles au niveau national et au retour d'information des enquêtes existantes."@fr8
"Elnök asszony, igen hálás vagoyk a Parlament jelentéséért, mivel ez megállapodást tehet lehetővé a Tanáccsal második olvasatban a statisztikai vállalkozási nyilvántartások kérdéséről, ami igen fontos a vállalkozási és más gazdasági tevékenységekre vonatkozó harmonizált teljes és megbízható statisztikák elkészítéséhez. Ez az új rendelet a vállalkozási nyilvántartás keretét az egész gazdaságra kiterjeszti, és kötelező jelleggel két jelenleg opcionális szektort is bevon, a mezőgazdaságot és a közigazgatást. A javaslat legfontosabb újítása azonban az EU-ban aktív multinacionális vállalkozási csoportokra vonatkozó adatok kiterjesztése az EU-ban működő multinacionális vállalkozási csoportokra. Ez alapvető elem a gazdasági globalizáción belül. A múlt héten Lisszabonban tartott informális Európai Tanács támogatta a Bizottság javasolta megközelítést annak biztosítása érdekében, hogy az európai politikák célja az európai polgárok védelme egy globalizált gazdaságban. E célból elengedhetetlen, hogy a politikai döntéshozók és szocioökonómiai szereplők rendelkezésére pontos adatok álljanak az itt Európában működő transznacionális vállalkozások tevékenységeiről. A statisztika elkészítéséhez szükséges felmérés válaszadóira nehezedő teher enyhítsét illetően a Bizottság a jobb szabályozásra való általános törekvés keretében külön figyelmet szentelt a statisztikák összegyűjtése egyszerűsítésének. A vállalkozási nyilvántartás fontos építőelem számos, a vállalkozások statisztikai terhének csökkentésére irányuló projektben. Ezek szükségesek a különböző forrásokból származó, üzleti jellegű adatok hatékony felhasználásához, ideértve az igazgatási adatok és a célzott statisztikai felmérések együttes felhasználását. Új felmérésre természetesen nincs szükség a rendelet új követelményeinek teljesítéséhez, mivel ezek nemzeti szinten elérhető további igazgatási forrásokkkal és meglévő felmérések visszajelzéseivel is végrehajthatók."@hu11
". Signora Presidente, sono molto grato al Parlamento per questa relazione, che dovrebbe consentire un accordo con il Consiglio in seconda lettura a riguardo della questione dei registri di imprese utilizzati a fini statistici, che è estremamente importante per l’elaborazione di statistiche armonizzate, complete e affidabili su imprese e altre attività economiche. Questo nuovo regolamento amplierà il quadro dei registri di imprese fino a comprendere l’intera economia includendo, su base obbligatoria, due settori che attualmente sono facoltativi: agricoltura e pubblica amministrazione. Tuttavia, l’innovazione più importante di questa proposta è l’ampliamento ai dati relativi a gruppi di imprese multinazionali attivi nell’UE. Si tratta di un elemento fondamentale nel quadro della globalizzazione economica. In effetti, il Consiglio europeo non ufficiale a Lisbona della scorsa settimana ha sostenuto l’approccio proposto dalla Commissione per garantire che le politiche europee siano finalizzate a difendere i cittadini europei in un’economia globalizzata. A questo scopo, per i responsabili politici e i rappresentanti socioeconomici è essenziale avere a disposizione informazioni accurate riguardanti l’attività di ogni tipo di impresa transnazionale operante in Europa. Per quanto riguarda la riduzione dell’onere gravante sulle persone interpellate dalle indagini necessarie per elaborare statistiche, la Commissione, nel quadro dell’iniziativa generale verso un migliore regolamento, ha prestato particolare attenzione alla semplificazione della raccolta di statistiche. I registri di imprese costituiscono un elemento importante in alcuni progetti finalizzati a limitare l’onere connesso alle statistiche delle imprese. Sono necessari per l’impiego efficiente di dati riguardanti le aziende da fonti differenti, come l’uso combinato di dati amministrativi e di indagini statistiche mirate. Naturalmente, non occorrono nuovi studi per soddisfare i nuovi requisiti del regolamento, che può essere applicato utilizzando fonti amministrative supplementari disponibili a livello nazionale e informazioni di indagini esistenti."@it12
"Gerb. pirmininke, aš labai dėkingas Parlamentui už šį pranešimą, kuris leis sutarti su Taryba per antrąjį svarstymą dėl verslo statistinių registrų, kurie yra nepaprastai svarbūs rengiant suderintą, išsamią ir patikimą verslo ir kitokios ekonominės veiklos statistiką. Šis naujas reglamentas verslo registrų sistemą, siekiant aprėpti visą ūkį, privalomai įtraukiant du sektorius, kurie šiuo metu yra fakultatyvūs: žemės ūkį ir viešąjį administravimą. Bet svarbiausia šio pasiūlymo naujovė yra duomenų apie ES veikiančias tarptautines įmonių grupes įtraukimas. Tai esminis indėlis, turint omenyje ekonominę globalizaciją. Iš tikrųjų, praėjusią savaitę Lisabonoje neoficiali Europos Vadovų taryba parėmė Komisijos pasiūlytą požiūrį, siekiant užtikrinti, kad Europos politikos tikslas būtų ginti Europos piliečius globalizuotoje ekonomikoje. Šiuo atžvilgiu nepaprastai svarbu, kad politikos formuotojai ir socialiniai ir ekonominiai veikėjai disponuotų tikslia informacija apie visų rūšių Europoje veikiančių tarpnacionalinių bendrovių veiklą. Dėl statistikai reikalingų apklausų respondentų naštos mažinimo Komisija, atsižvelgdama į bendrą siekį kurti geresnį reguliavimą, ypatingą dėmesį skyrė statistinių duomenų rinkimo supaprastinimai. Verslo registrai sudaro svarbų įvairių projektų, kuriais siekiama sumažinti įmonių statistinę naštą, elementą. Jie būtini iš įvairių šaltinių – pavyzdžiui, iš bendro administracinių duomenų naudojimo ir tikslinių statistinių apklausų – gautiems verslo duomenims veiksmingai panaudoti. Žinoma, naujiems reglamento reikalavimams įgyvendinti naujų apklausų nereikia – juos galima įvykdyti naudojantis papildomais nacionaliniais administraciniais šaltiniais ir atsiliepimais dėl esamų apklausų."@lt14
"Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. − Priekšsēdētājas kundze, liels paldies Parlamentam par šo ziņojumu, kas, cerams, ļaus Padomei otrajā lasījumā vienoties par uzņēmumu reģistru statistikas vajadzībām, kas ir būtiski, lai veidotu saskaņotu, pilnīgu un ticamu statistiku par uzņēmumiem un citu saimniecisko darbību. Šis jaunais regulējums izvērsīs uzņēmumu reģistru sistēmu, aptverot visas ekonomikas jomas, obligāti, arī divus sektorus, kuri šobrīd nav obligāti jāreģistrē: lauksaimniecība un valsts pārvalde. Taču šī priekšlikuma vissvarīgākais jauninājums ir reģistrā fiksēt arī daudznacionālu uzņēmumu grupu darbību Eiropas Savienībā. Tas ir galvenais labojums ekonomikas globalizācijas jomā. Patiesi, neformālās tikšanās laikā pagājušajā nedēļā Lisabonā Eiropas Padome atbalstīja Komisijas priekšlikumu nodrošināt, lai Eiropas valstu politika aizstāvētu Eiropas pilsoņus globalizētajā ekonomikā. Tāpēc ir svarīgi, lai politikas veidotāju un sociāli ekonomisko aģentu rīcībā būtu precīza informācija par visiem tiem starptautiskajiem uzņēmumiem, kuri darbojas šeit Eiropā. Runājot par atvieglojumiem respondentiem, veidojot aptaujas statistikas vajadzībām, lai nodrošinātu labāku regulējumu, Komisija šajā jautājumā īpašu uzmanību pievērsa tam, kā vienkāršot statistikas apkopošanas procesu. Uzņēmumu reģistrs ir būtiska vairāku projektu sastāvdaļa, kuras mērķis ir mazināt statistikas apkopošanas šķēršļus uzņēmumiem. Tie ir būtiski, lai efektīvi izmantotu dažādu, ar uzņēmējdarbību saistītu informāciju, piemēram, daudzpusēju administratīvo informāciju un mērķtiecīgas statistikas aptaujas. Protams, nav jāveic aptaujas, lai atbilstu jaunā regulējuma prasībām, kuras var īstenot, izmantojot valstī pieejamos papildu administratīvos avotus un atgriezenisko saiti no esošajām aptaujām."@lv13
"Madam President, I am very grateful to Parliament for this report, which should allow an agreement with the Council at second reading on the issue of statistical business registers, which is extremely relevant for the production of harmonised, complete and reliable statistics on business and other economic activities. This new regulation will extend the business registers framework to cover the whole economy by including, on a mandatory basis, two sectors that are currently optional: agriculture and public administration. But the most important innovation of this proposal is the extension to data on multinational enterprise groups active in the EU. This is a key input in the context of economic globalisation. Indeed, the informal European Council last week in Lisbon supported the approach proposed by the Commission to ensure that European policies are aimed at defending European citizens in a globalised economy. To this end, it is crucial for policymakers and socioeconomic agents to have at their disposal accurate information on the activity of any kind of transnational companies operating here in Europe. Concerning the alleviation of the burden of respondents to the surveys needed to produce statistics, the Commission, in the context of the overall drive towards better regulation, has paid particular attention to the simplification of the collection of statistics. Business registers form an important building block in a number of projects aimed at reducing the statistical burden of businesses. They are necessary for the efficient use of business-related data from different sources, such as a combined use of administrative data and targeted statistical surveys. Of course, no new surveys are needed to fulfil the new requirements of the regulation, which can be implemented using nationally available additional administrative sources and feedback from existing surveys."@mt15
". − Voorzitter, ik ben het Parlement zeer erkentelijk voor dit verslag, dat in tweede lezing een overeenkomst mogelijk moet maken met de Raad over het onderwerp ondernemingsregisters voor statistische doeleinden, wat uiterst belangrijk is voor de productie van geharmoniseerde, volledige en betrouwbare statistieken over zakelijke en andere economische activiteiten. Door deze nieuweverordeningzal het gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters de hele economie beslaan, doordat twee sectoren die nu optioneel zijn hier ook verplicht onder zullen vallen: landbouw en openbaar bestuur. Maar de belangrijkste innovatie van dit voorstel is dat het ook data betreft over multinationale groepen van bedrijven die binnen de EU actief zijn. Dit is een centraal gegeven binnen de context van economische globalisering. De informele bijeenkomst van de Europese Raad, afgelopen week in Lissabon, heeft dan ook de benadering van de Commissie gesteund, om te zorgen dat Europese maatregelen gericht zijn op het beschermen van Europese burgers in een geglobaliseerde economie. Voor dat doeleind is het cruciaal dat beleidsmakers en actoren op het sociaal-economische vlak kunnen beschikken over accurate informatie over alle soorten activiteiten van transnationale bedrijven die hier in Europa actief zijn. Om de respondenten te ontlasten, die meewerken aan de onderzoeken die nodig zijn om de statistieken te genereren, heeft de Commissie, in het kader van het algemene streven naar betere regulering, met name gelet op het simplificeren van de dataverzameling. Ondernemingsregisters vormen een belangrijke bouwsteen in een aantal projecten die gericht zijn op het verminderen van de statistische druk op bedrijven. Ze zijn nodig om efficiënt gebruik te kunnen maken van bedrijfsgebonden data uit verschillende bronnen, zoals een gecombineerd gebruik van administratieve data en gerichte statistische dataverzameling. Er zijn natuurlijk geen nieuwe onderzoeken nodig om aan de nieuwe eisen van de verordening te kunnen voldoen; deze kan worden geïmplementeerd door gebruik te maken van landelijk beschikbare aanvullende bronnen en feedback uit bestaande onderzoeken."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jestem bardzo wdzięczny Parlamentowi za przygotowanie przedmiotowego sprawozdania. Powinno ono umożliwić porozumienie z Radą podczas drugiego czytania w sprawie kwestii statystycznych rejestrów przedsiębiorstw, co ma wyjątkowe znaczenie dla przygotowania zharmonizowanych, kompletnych i wiarygodnych statystyk na temat przedsiębiorstw i innej działalności gospodarczej. Nowe rozporządzenie rozszerzy ramy rejestrów przedsiębiorstw, dzięki czemu obejmą one całą gospodarkę, w tym obowiązkowo dwa obecnie nieobowiązkowe sektory: rolnictwa i administracji publicznej. Jednak najważniejszą innowacją zawartą w tym wniosku jest uwzględnienie danych dotyczących wielonarodowych grup przedsiębiorstw działających w UE. Jest to kluczowy wkład w kontekście globalizacji gospodarki. W rzeczy samej na nieformalnym szczycie w ubiegłym tygodniu w Lizbonie Rada Europejska wsparła podejście zaproponowane przez Komisję, zakładające dopilnowanie, aby polityki europejskie skupiały się na obronie mieszkańców Europy w globalnej gospodarce. W związku z tym konieczne jest, aby twórcy polityki i przedstawiciele społeczno-gospodarczy otrzymywali dokładnie informacje dotyczące działalności wszelkich firm międzynarodowych, działających na obszarze Europy. Jeśli chodzi o złagodzenie obciążenia respondentów badań potrzebnych do opracowania statystyk, Komisja zwróciła szczególną uwagę na uproszczenie gromadzenia danych statystycznych w kontekście ogólnego dążenia do lepszej regulacji. Rejestry przedsiębiorstw stanowią ważny element szeregu projektów, których celem jest ograniczenie obciążenia statystycznego przedsiębiorstw. Są one konieczne dla skutecznego wykorzystania danych dotyczących przedsiębiorstw pochodzących z rożnych źródeł, np. połączonego wykorzystania danych administracyjnych i ukierunkowanych badań statystycznych. Rzecz jasna nowe badania nie są potrzebne, aby spełnić nowe wymogi rozporządzenia, które można wdrożyć z wykorzystaniem dostępnych, dodatkowych źródeł krajowych i informacji zwrotnych z poprzednich badań."@pl16
"Senhora Presidente, estou muito grato ao Parlamento por este relatório, que deverá permitir um acordo com o Conselho em segunda leitura relativo à questão dos ficheiros de empresas utilizados para fins estatísticos, que é extremamente relevante para o fornecimento de dados estatísticos fidedignos, harmonizados e completos sobre empresas e outras actividades económicas. Este novo regulamento alargará o quadro dos ficheiros de empresas de modo a abranger todas as actividades económicas incluindo, obrigatoriamente, dois sectores para os quais actualmente é facultativo: a agricultura e a administração pública. Contudo, a inovação mais importante da presente proposta consiste no alargamento do âmbito de aplicação de modo a incluir dados sobre grupos de empresas multinacionais em actividade na UE. Esta é uma inovação essencial no contexto da globalização económica. De facto, o Conselho Europeu informal que teve lugar na semana passada em Lisboa apoiou a abordagem proposta pela Comissão para assegurar que as políticas europeias têm por objectivo defender os cidadãos europeus numa economia globalizada. Nesse sentido, é decisivo que os governantes e os agentes socioeconómicos tenham à sua disposição informação precisa sobre as actividades de qualquer tipo de empresa multinacional em actividade na Europa. Relativamente à diminuição dos encargos administrativos de quem responde aos inquéritos necessários à elaboração de estatísticas, a Comissão, no contexto do esforço geral em prol de uma melhor regulamentação, deu particular atenção à simplificação da recolha de estatísticas. Os ficheiros de empresas são um importante componente de diversos projectos destinados a reduzir os encargos estatísticos das empresas. São necessários para a utilização eficiente de dados relativos a empresas com origens diferentes, como a utilização combinada de dados administrativos e inquéritos estatísticos selectivos. Naturalmente que não serão necessários novos inquéritos para cumprir os novos requisitos do regulamento, que podem ser implementados recorrendo a fontes administrativas disponíveis a nível nacional e informação de relativa a inquéritos existentes."@pt17
"Madam President, I am very grateful to Parliament for this report, which should allow an agreement with the Council at second reading on the issue of statistical business registers, which is extremely relevant for the production of harmonised, complete and reliable statistics on business and other economic activities. This new regulation will extend the business registers framework to cover the whole economy by including, on a mandatory basis, two sectors that are currently optional: agriculture and public administration. But the most important innovation of this proposal is the extension to data on multinational enterprise groups active in the EU. This is a key input in the context of economic globalisation. Indeed, the informal European Council last week in Lisbon supported the approach proposed by the Commission to ensure that European policies are aimed at defending European citizens in a globalised economy. To this end, it is crucial for policymakers and socioeconomic agents to have at their disposal accurate information on the activity of any kind of transnational companies operating here in Europe. Concerning the alleviation of the burden of respondents to the surveys needed to produce statistics, the Commission, in the context of the overall drive towards better regulation, has paid particular attention to the simplification of the collection of statistics. Business registers form an important building block in a number of projects aimed at reducing the statistical burden of businesses. They are necessary for the efficient use of business-related data from different sources, such as a combined use of administrative data and targeted statistical surveys. Of course, no new surveys are needed to fulfil the new requirements of the regulation, which can be implemented using nationally available additional administrative sources and feedback from existing surveys."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, som Parlamentu veľmi vďačný za túto správu, ktorá by mala umožniť dosiahnutie dohody s Radou v druhom čítaní a ktorá sa zaoberá otázkou štatistických registrov podnikov, mimoriadne dôležitou na vytváranie harmonizovaných, úplných a spoľahlivých štatistík o obchodných a iných hospodárskych činnostiach. Toto nové nariadenie rozšíri rámec registrov podnikov na celé hospodárstvo tým, že doň budú povinne patriť dve oblasti, ktoré v súčasnosti spracúvajú štatistiky dobrovoľne. Sú nimi poľnohospodárstvo a verejná správa. Najvýznamnejšou novinkou v tomto návrhu je však rozšírenie o údaje nadnárodných podnikateľských skupín pôsobiacich v EÚ. V kontexte globalizácie práve toto predstavuje kľúčový vklad. Minulý týždeň neformálna Európska rada v Lisabone podporila prístup navrhovaný Komisiou, ktorý má zaručiť, že európske politiky sa budú snažiť chrániť európskych občanov v globalizovanom hospodárstve. V tomto smere je pre politikov a socioekonomických partnerov kľúčové, aby mali k dispozícii presné informácie o činnosti rôznych nadnárodných spoločností pôsobiacich tu v Európe. Pokiaľ ide o zmiernenie záťaže, ktorá spočíva na pleciach respondentov prieskumov, bez ktorých by štatistiky neboli možné, Komisia v kontexte celkového úsilia o lepšie nariadenie venovala osobitnú pozornosť zjednodušeniu zberu štatistických údajov. Registre podnikov tvoria dôležitú súčasť celého radu projektov zameraných na zmiernenie štatistického bremena podnikov. Sú potrebné na účinné využívanie údajov týkajúcich sa podnikania, ktoré sa získali z rôznych zdrojov, napríklad pre kombinované využívanie administratívnych údajov a cielených štatistických prieskumov. Samozrejme, na splnenie nových požiadaviek nariadenia nie sú potrebné žiadne nové prieskumy; na transponovanie nariadenia postačia doplnkové administratívne zdroje a odpovede z existujúcich prieskumov, ktoré sú v danom štáte dostupné."@sk19
". Gospa predsednica, Parlamentu sem zelo hvaležen za to poročilo, ki bi moralo zagotoviti sporazum s Svetom ob drugi obravnavi o vprašanju statističnih poslovnih registrov, ki je zelo pomembno za pripravo usklajene, celovite in zanesljive statistike o poslovanju in drugih gospodarskih dejavnostih. Ta nova uredba bo področje uporabe poslovnih registrov razširila na celotno gospodarstvo, pri čemer se bosta obvezno vključila dva sektorja, ki sta zdaj izbirna: kmetijstvo in javna uprava. Najpomembnejša novost tega predloga pa je razširjanje registra s podatki o večnacionalnih skupinah podjetij, ki delujejo v EU. To je v smislu gospodarske globalizacije ključni prispevek. Neuradno srečanje Evropskega sveta, ki je potekalo prejšnji teden v Lizboni, je dejansko podprlo pristop, ki ga predlaga Komisija za zagotovitev, da se evropska politika usmeri k zaščiti evropskih državljanov v globaliziranem gospodarstvu. Zato je bistveno, da imajo oblikovalci politike in socialno-ekonomski akterji na voljo točne informacije o vseh dejavnosti nadnacionalnih podjetij, ki delujejo v Evropi. Kar zadeva olajšanje bremena zaradi potrebnega števila vprašancev v raziskavah za pripravo statistike, je Komisija v smislu splošnega prizadevanja za boljšo pravno ureditev posebno pozornost namenila poenostavitvi zbiranja statističnih podatkov. Poslovni registri so pomemben temelj za več projektov, ki so usmerjeni k zmanjševanju statističnega bremena v podjetjih. Nujni so za učinkovito uporabo poslovnih podatkov iz različnih virov, kot je združena uporaba upravnih podatkov in usmerjenih statističnih raziskav. Seveda niso potrebne nove raziskave za izpolnjevanje novih zahtev iz uredbe, ki se lahko izvaja z uporabo dodatnih administrativnih sredstev in povratnih informacij iz obstoječih raziskav, ki so na voljo na nacionalni ravni."@sl20
"Fru talman! Jag är mycket tacksam gentemot parlamentet för det här betänkandet som bör möjliggöra en överenskommelse med rådet vid den andra behandlingen av frågan om företagsregister för statistiska ändamål, som är ytterst viktig för att kunna tillhandahålla en samordnad, fullständig och tillförlitlig statistik om företag och annan ekonomisk verksamhet. Genom den nya förordningen utökas ramen för företagsregister till att omfatta hela ekonomin genom att två sektorer som för närvarande är frivilliga blir obligatoriska: jordbruk och offentlig förvaltning. Men den viktigaste nyordningen som förslaget medför är utökningen till uppgifter om multinationella företagsgrupper som är aktiva inom EU. Detta är ett avgörande bidrag till den ekonomiska globaliseringen. Vid Europeiska rådets informella möte förra veckan i Lissabon stöddes den strategi som kommissionen föreslog för att se till att den europeiska politiken skyddar EU-medborgarna i en globaliserad ekonomi. Därför är det avgörande att beslutsfattare och samhällsekonomiska aktörer får tillgång till korrekt information om verksamheten vid alla transnationella företag som bedriver verksamhet här i Europa. När det gäller att minska bördan för deltagarna i de undersökningar som behövs för att upprätta statistik har kommissionen i enlighet med det övergripande syftet att förbättra lagstiftningen ägnat särskild uppmärksamhet åt att underlätta insamlingen av statistik. Företagsregister utgör en viktig byggsten i många projekt vars syfte är att minska företagens administrativa börda. De är nödvändiga för att företagsuppgifter från olika källor ska kunna användas effektivt, genom till exempel kombinerad användning av administrativa uppgifter och riktade statistiska undersökningar. Naturligtvis behövs inga nya undersökningar för att uppfylla de nya kraven i förordningen, som kan genomföras med hjälp av tillgängliga nationella administrativa källor och feedback från befintliga undersökningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Franco Frattini,"18,5,15,1,19,14,16,11,21,4
"FrancoFrattini"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph