Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-502"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.46.3-502"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Unia Europejska nie jest jedynie wspólnym obszarem gospodarczym. Wymiar europejski należy obecnie pojmować w świetle idei intensywnej politycznej i prawnej integracji Unii. Unia stanowi przykład organizacji politycznej łączącej interesy poszczególnych państw członkowskich w ramach rodzącego się kosmopolitycznego systemu prawnego. Choć część przepisów prawa karnego państw członkowskich znajduje się jeszcze we wstępnej fazie harmonizacji, cieszy fakt, że stosunki między państwami członkowskimi cechuje wzajemne zaufanie do systemów prawnych innych państw członkowskich, co ułatwia współpracę i umożliwia uznanie przez państwo wykonujące decyzji podjętej przez organy państwa wydającego. Na uwagę zasługuje fakt, iż humanizacja prawa karnego przenika do europejskiego systemu prawnego, który oparty jest przecież na podstawowej wartości, jaką jest człowiek. Polityka europejska powinna być spójna we wszystkich wymiarach w odniesieniu do ustalenia i wykonywania wyroków oraz ogólnych związków między osobami skazanymi a społeczeństwem. Ułatwienia w stosowaniu kar alternatywnych służą propagowaniu humanitarnego podejścia do prawa karnego i wyroków, a co za tym idzie promocji prawa europejskiego. Należy szczególnie wziąć pod uwagę prawo oraz możliwość powrotu do społeczeństwa osoby skazanej. Należy zatem rozważyć możliwość szerszego stosowania kar alternatywnych do kary pozbawienia wolności. Pamiętajmy, że według światowych standardów status osoby skazanej stanowi podstawę dla określenia stopnia ucywilizowania jakości systemu wymiaru sprawiedliwości każdej wspólnoty politycznej. Należy więc poprzeć przedłożone dziś decyzje ramowe odnoszące się do pogłębienia współpracy w ramach prawa karnego, gdyż postępująca harmonizacja przepisów prawa karnego państw członkowskich stanowi podstawowy warunek stworzenia europejskiego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, pane komisaři, Evropská unie není jen společným hospodářským prostorem. Evropský rozměr musí být nyní chápaný i ve smyslu intenzivní politické a právní integrace v rámci Unie. Unie je příkladem politické organizace, která spojuje zájmy individuálních členských států v soustavě rozvíjejícího se kosmopolitního právního systému. Mnohá ustanovení trestního zákona členských států jsou ještě stále jen v počátečním stádiu harmonizace. Může nás však těšit skutečnost, že ve vztazích mezi členskými státy převládá vzájemná důvěra v právní systémy jiných členských států. To ulehčuje spolupráci a umožňuje vykonávajícímu státu uznat rozhodnutí, ke kterému dospěly orgány vydávajícího státu. Neměli bychom přehlížet, že myšlenka humanizace uplatňovaná v trestním právu proniká do celého evropského právního systému. Ten je založený na hodnotě základního subjektu, kterým je člověk. Evropská politika by měla být v každém ohledu důsledná v souvislosti s vydáváním a výkonem rozsudků a celkovým propojením mezi odsouzenými osobami a společností. Ulehčení ukládání alternativních trestů přispěje k prosazování humánního přístupu v trestním právu a rozsudcích a následně v evropském právu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat právu a příležitostem odsouzených osob na opětovné začlenění do společnosti. Mělo by se zvážit rozšíření škály alternativních sankcí, které by nahradily tresty odnětí svobody. Nesmíme zapomínat, že podle mezinárodních norem je statut odsouzené osoby základem hodnocení míry civilizovanosti justičního systému každého politického společenství. Z toho vyplývá, že rámcové rozhodnutí o posilnění spolupráce v trestním právu, které bylo dnes předložené, je vhodné podpořit. Konec konců, pokračující harmonizace trestních právních předpisů ve všech členských státech je základním předpokladem k vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! EU er ikke blot et fælles økonomisk område. Den europæiske dimension skal nu forstås i lyset af idéen om en intensiv politisk og retslig integration i EU. EU er et eksempel på en politisk organisation, der forbinder forskellige medlemsstaters interesser inden for rammerne af et kosmopolitisk retssystem. Selv om en del af medlemsstaternes strafferet endnu befinder sig i den indledende harmoniseringsfase, skal man glæde sig over, at forholdet mellem medlemsstaterne er kendetegnet ved en gensidig tillid til de øvrige medlemsstaters retssystemer, hvilket virker fremmende for samarbejdet og gør det muligt for fuldbyrdelsesstaten at anerkende afgørelser, der er truffet af udstedelsesstatens myndigheder. Man bør glæde sig over, at humaniseringen af strafferetten vinder frem i det europæiske retssystem, der jo er baseret på den grundlæggende værdi, som mennesket udgør. Den europæiske politik skal være sammenhængende i alle henseender - med hensyn til fastlæggelsen af straffe og deres fuldbyrdelse samt forholdet mellem domfældte personer og samfundet i almindelighed. Hvis vejen banes for alternative sanktioner, vil strafferetten og straffene blive mere humane, og det vil virke befordrende på fællesskabsretten i almindelighed. Man skal især tage den domfældtes ret til og mulighed for resocialisering i betragtning. Man bør derfor fremme anvendelse af vilkår uden frihedsberøvelse som alternativ til frihedsstraf. Vi må huske på, at en domfældts status faktisk er et barometer, hvormed man kan måle ethverts samfunds civilisationsgrad og kvaliteten af dets retssystem. Man bør således støtte dagens fremlagte rammeafgørelse om styrkelse af samarbejdet inden for rammerne af strafferetten, da den igangværende harmonisering af medlemsstaternes strafferetlige bestemmelser udgør en grundlæggende betingelse for oprettelsen af et europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed."@da2
". Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Die Europäische Union ist nicht einfach nur ein gemeinsamer Wirtschaftsraum. Die europäische Dimension muss jetzt auch mit Blick auf eine intensive politische und rechtliche Integration innerhalb der Union verstanden werden. Die Union ist ein Beispiel für eine politische Organisation, die die Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten im Rahmen eines sich entwickelnden internationalen Rechtssystems zusammenführt. Zahlreiche strafrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten befinden sich noch immer am Anfang einer Harmonisierung. Dennoch sollten wir uns darüber freuen, dass die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten vom Vertrauen in das Rechtssystem des jeweils Anderen gekennzeichnet sind. Das erleichtert die Zusammenarbeit und ermöglicht es dem Vollstreckungsstaat, eine von den Behörden des Ausstellungsstaates ergangene Entscheidung anzuerkennen. Dabei gilt es zu beachten, dass sich die Humanisierung des Strafgesetzes durch das gesamte europäische Rechtssystem zieht. Letzteres beruht natürlich auf den Werten der zugrunde liegenden Einheit, dem Menschen. Die europäische Politik muss in Bezug auf die Verkündung und die Vollstreckung von Urteilen sowie die allgemeinen Beziehungen zwischen dem Verurteilten und der Gesellschaft in jeder Hinsicht unterschiedslos sein. Wenn die Verhängung alternativer Strafen erleichtert wird, kann im Strafrecht und bei der Verurteilung und folglich in der europäischen Rechtsprechung ein humanitärer Ansatz besser unterstützt werden. Insbesondere müssen wir auf die Rechte der Verurteilten und deren Möglichkeit zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft Acht geben. Es sollte ein größeres Spektrum alternativer Urteile, die Gefängnisstrafen ersetzen, in Betracht gezogen werden. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass gemäß internationalen Standards der Status einer verurteilten Person die Grundlage dafür ist, um zu beurteilen, inwieweit das Rechtssystem einer politischen Gemeinschaft als zivilisiert gelten kann. Deshalb müssen die heute vorgelegten Rahmenbeschlüsse über eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich des Strafrechts unterstützt werden. Die beständige Harmonisierung der strafrechtlichen Bestimmungen in den Mitgliedstaaten ist letztendlich eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung eines Europäischen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς ένας κοινός οικονομικός χώρος. Η ευρωπαϊκή διάσταση πρέπει πλέον να γίνει αντιληπτή υπό το πρίσμα εντατικής πολιτικής και νομικής ολοκλήρωσης στην Ένωση. Η Ένωση αποτελεί παράδειγμα ενός πολιτικού οργανισμού που συμφιλιώνει τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους στο πλαίσιο ενός αναπτυσσόμενου κοσμοπολίτικου νομικού συστήματος. Πολλές ποινικές διατάξεις των κρατών μελών βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο εναρμόνισης. Εντούτοις, θα πρέπει να μας χαροποιεί το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη στα επιμέρους νομικά συστήματα. Αυτό διευκολύνει τη συνεργασία και καθιστά δυνατή την αναγνώριση εκ μέρους του κράτους εκτέλεσης μιας απόφασης που ελήφθη από τις αρχές του κράτους έκδοσης. Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο εξανθρωπισμός του ποινικού δικαίου έχει διαποτίσει το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα. Το τελευταίο βασίζεται φυσικά στην αξία της θεμελιώδους οντότητας, του ανθρώπου δηλαδή. Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να συνεπής από όλες τις απόψεις όσον αφορά την επιβολή και την εκτέλεση ποινών και τους γενικούς δεσμούς μεταξύ των καταδικασθέντων και της κοινωνίας. Η διευκόλυνση της επιβολής εναλλακτικών κυρώσεων θα συμβάλει στην προώθηση μιας ανθρωπιστικής προσέγγισης του ποινικού δικαίου και της επιβολής ποινών, και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού δικαίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο δικαίωμα και την ευκαιρία του καταδικασθέντος να επανενταχθεί στην κοινωνία. Πρέπει να εξεταστεί ένα μεγαλύτερο εύρος εναλλακτικών ποινών που θα αντικαθιστούν ποινές στερητικές της ελευθερίας. Είναι ουσιώδους σημασίας να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα το καθεστώς του καταδικασθέντος αποτελεί τη βάση εκτίμησης του βαθμού του πολιτισμού του δικαστικού συστήματος κάθε πολιτικής κοινότητας. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις πλαίσια ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του ποινικού δικαίου που παρουσιάστηκαν σήμερα χρήζουν υποστήριξης. Στο κάτω κάτω, η διεξαγόμενη εναρμόνιση των ποινικών διατάξεων στα κράτη μέλη συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης."@el10
". Madam President, Commissioner, the European Union is not simply a common economic area. The European dimension must also be understood now in terms of intensive political and legal integration within the Union. The Union is an example of a political organisation bringing together the interests of individual Member States within the framework of a developing cosmopolitan legal system. A number of the criminal law provisions of Member States are still at an initial stage of harmonisation. Nonetheless, we should rejoice at the fact that relations between Member States are characterised by trust in each other’s legal systems. This facilitates cooperation and makes it possible for the executing State to recognise a decision taken by authorities in the issuing State. It should be noted that the humanisation of criminal law permeates through to the European legal system. The latter is of course based on the value of the fundamental entity, namely the human being. European policy should be consistent in every respect as regards handing down and enforcing sentences and the general links between convicted persons and society. Making it easier to impose alternative punishments will help to promote a humanitarian approach to criminal law and sentencing, and consequently to European law. Particular attention must be paid to the convicted person’s right and opportunity to be reintegrated into society. A wider range of alternative sentences replacing custodial sentences should be considered. It is important to bear in mind that according to international standards the status of a convicted person is the basis for assessing the extent to which the judicial system of every political community may be deemed to be civilised. Consequently, the framework decisions on enhanced cooperation in the area of criminal law presented today are worthy of support. After all, the ongoing harmonisation of criminal law provisions across the Member States is a fundamental condition for the creation of a European area of freedom, security and justice."@en4
". Señora Presidenta, Comisario, la Unión Europea no es simplemente una zona económica común. La dimensión europea debe ser entendida hoy también en términos de una mayor integración dentro de la Unión en el ámbito político y económico. La Unión es un ejemplo de organización política que reúne los intereses de los Estados miembros individuales en el marco del régimen jurídico cosmopolita que está siendo desarrollado. Algunas de las disposiciones de los Estados miembros en materia penal se encuentran aún en la fase de armonización inicial. A pesar de ello, debemos alegrarnos por el hecho de que las relaciones entre los Estados miembros se caractericen por la confianza recíproca en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Esto facilita la cooperación, permitiendo que una resolución adoptada por las autoridades del Estado miembro donde se dicta sea reconocida por el Estado miembro donde deba ejecutarse. Conviene destacar que la humanización del derecho penal impregna todo el sistema jurídico europeo. Naturalmente, este último está basado en el valor de la entidad fundamental, es decir, del ser humano. La política europea debe ser coherente en todos los aspectos relacionados con la emisión y ejecución de sentencias y con los vínculos entre los condenados y la sociedad. Facilitar la imposición de penas alternativas contribuirá a promover un enfoque humanitario de la legislación y jurisprudencia penal, y en consecuencia del derecho europeo. Se deberá prestar una atención especial a los derechos de los condenados y a las oportunidades de su reinserción social. Se debería estudiar una amplia gama de penas alternativas a las de reclusión. Es importante tener presente que, de acuerdo con los principios internacionales, la situación de los penados constituye el criterio para valorar en qué medida el sistema judicial de una comunidad política puede calificarse de civilizado. Por consiguiente, las decisiones marco presentadas hoy sobre una mayor cooperación en el ámbito del derecho penal merecen nuestro apoyo. Después de todo, la actual armonización de las disposiciones de la legislación penal en todos los Estados miembros es una condición fundamental para la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia."@es21
". Proua juhataja, volinik, Euroopa Liit ei ole mitte üksnes ühine majanduspiirkond. Euroopa mõõdet tuleb nüüd mõista ka intensiivse poliitilise ja õigusliku lõimumisena liidus. Liit on näide poliitilisest organisatsioonist, mis koondab individuaalsete liikmesriikide huvid areneva kosmopoliitse õigussüsteemi raamistikku. Mitmed liikmesriikide kriminaalõiguse sätted on alles ühtlustamise algetapis. Sellele vaatamata peaksime rõõmustama selle üle, et liikmesriikide vahelisi suhteid iseloomustab usaldus teiste õigussüsteemide vastu. See muudab koostöö lihtsamaks ja võimaldab täidesaatval liikmesriigil tunnustada otsuse teinud liikmesriigi otsust. Tuleb märkida, et kogu Euroopa õigussüsteemis levib kriminaalõiguse humanitaariseerimine. See tugineb muidugi inimolendi väärtustamisele. Euroopa poliitika peaks igas suhtes olema järjekindel kohtuotsuste väljakuulutamisel ja täitmisel ning üldustes seostes süüdimõistetute ja ühiskonna vahel. Alternatiivsete karistuste lihtsustatud määramine aitab propageerida kriminaalõiguse ja süüdimõistmise ja selle tulemusel Euroopa õiguse humanitaarset lähenemist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata süüdimõistetud isiku õigusele ja võimalusele taasintegreeruda ühiskonda. Kaaluda tuleks laiemat alternatiivsete karistuste valikut vabadusekaotuslike karistuste asemel. On oluline pidada silmas, et rahvusvaheliste standardite kohaselt on süüdimõistetud inimeste staatus see, mille järgi hinnatakse iga poliitilise kogukonna õigussüsteemi tsiviliseeritust. Seetõttu väärivad toetust täna esitatud raamotsused tõhusama koostöö kohta kriminaalõiguses. Lõpuks on ju käimasolev kriminaalõiguse sätete ühtlustamine liikmesriikides põhiline tingimus Euroopa vabaduse, turvalisuse ja õiguse piirkonna loomisele."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopan unioni ei ole vain yhteinen talousalue. Eurooppalaisen ulottuvuuden on tarkoitettava nyt unionin sisäistä tiivistä poliittista ja oikeudellista yhdentymistä. Unioni edustaa poliittista organisaatiota, joka ajaa yksittäisten jäsenvaltioiden yhteistä etua kehittyvän yleismaailmallisen oikeusjärjestelmän puitteissa. Monet jäsenvaltioiden rikosoikeudellisista säännöksistä ovat vasta yhdenmukaistamisen alkuvaiheessa. On kuitenkin iloittava siitä, että jäsenvaltioiden suhteita leimaa luottavaisuus toistensa oikeusjärjestelmiin. Se helpottaa yhteistyötä ja mahdollistaa tuomion antaneen valtion viranomaisten tekemän päätöksen tunnustamisen täytäntöönpanevassa valtiossa. On huomattava, että rikosoikeuden inhimillistyminen heijastuu myös Euroopan oikeusjärjestelmään, joka perustuu tietenkin olennaisen toimijan eli ihmisen arvoon. Eurooppalaisen politiikan olisi oltava johdonmukaista kaikilta osin, niin tuomioiden antamisen ja täytäntöönpanon kuin yleisemmin tuomittujen ja yhteiskunnan välisten suhteidenkin osalta. Vaihtoehtoisten rangaistusten määräämisen helpottaminen edistää inhimillisemmän lähestymistavan omaksumista rikosoikeudessa ja tuomioissa, ja siten myös eurooppalaisessa lainsäädännössä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tuomitun oikeuteen sopeutua takaisin yhteiskuntaan ja sen mahdollistamiseen. Olisi harkittavaa laajempaa valikoimaa vaihtoehtoisia rangaistuksia vankeusrangaistusten sijaan. On tärkeää muistaa, että kansainvälisten normien mukaan tuomitun aseman perusteella voidaan arvioida, missä määrin kunkin poliittisen yhteisön oikeusjärjestelmää voidaan pitää sivistyneenä. Tänään esitellyt rikosoikeudellisen yhteistyön tehostamista käsittelevät puitepäätökset ansaitsevat tukemme. Jäsenvaltioiden rikosoikeudellisten säännösten jatkuva yhdenmukaistaminen on pohjimmiltaan eurooppalaisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perusedellytys."@fi7
". Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, l’Union européenne n’est pas seulement un espace économique commun. La dimension européenne doit à présent aussi être comprise en termes d’intégration politique et judiciaire au sein de l’Union. L’Union est un exemple d’organisation politique qui rassemble les intérêts de différents États membres dans le cadre d’un système judiciaire cosmopolite en développement. Un certain nombre de dispositions du droit pénal des États membres sont encore à un stade initial d’harmonisation. Nous devrions néanmoins nous réjouir du fait que les relations entre les États membres soient caractérisées par une confiance mutuelle en nos systèmes judiciaires. Cela facilite la coopération et permet également à l’État d’exécution de reconnaître une décision prise par les autorités de l’État d’émission. Il faut noter que l’humanisation du droit pénal se répand dans le système judiciaire européen. Ce dernier est bien sûr basé sur la valeur de l’entité fondamentale, à savoir l’être humain. La politique européenne devrait être cohérente à tous les égards lorsqu’il s’agit de rendre et d’exécuter des jugements et en ce qui concerne les relations générales entre les condamnés et la société. Faciliter l’imposition de peines de substitution aidera à favoriser une approche humanitaire du droit pénal et des condamnations et, par conséquent du droit européen. Un soin particulier doit être apporté aux droits des condamnés et à la possibilité de les réintégrer dans la société. Une gamme plus large de peines de substitution aux peines de prison devrait être considérée. Il est important de garder à l’esprit que, selon les critères internationaux, le statut d’un condamné permet d’évaluer à quel point le système judiciaire d’une communauté politique peut être jugé civilisé. Par conséquent, les décisions-cadres sur le renforcement de la coopération dans le domaine du droit pénal présentées aujourd’hui méritent notre soutien. Après tout, l’harmonisation en cours des dispositions du droit pénal entre tous les États membres est une condition fondamentale pour la création d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice."@fr8
". Elnök asszony, biztos úr, az Európai Unió nem csak közös gazdasági térség. Az európai dimenziót immár az Unión belüli intenzív politikai és jogi integráció tükrében kell szemlélni. Az Unió olyan politikai szervezet, mely számos tagállam érdekeit egyesíti egyetlen jogi rendszeren belül. A tagállamok számos büntetőjogi rendelkezése még mindig a harmonizáció elején tart. Mindenesetre örülnünk kell a tagállamok közötti kapcsolatok bizalmi jellegének egymás jogi rendszereit illetően. Ez elősegíti az együttműködést és lehetővé teszi, hogy a végrehajtó állam elismerje a kibocsátó állam hatóságainak döntését. Megjegyzendő, hogy a büntetőjog humanizálása áthatja az európai jogrendszert. Az utóbbi természetesen az alapvető egység, vagyis az ember értékén nyugszik: az európai politika minden tekintetben konzisztensen kell, hogy eljárjon az ítélethozatal és –végrehajtás terén, illetve az elítélt és a társadalom közötti általános kapcsolatokban. Az alternatív büntetések megkönnyítése hozzájárul egy humanitárius megközelítés támogatásához a büntetőjog és az ítéletek terén és ilyen módon az európai jogban. Külön figyelmet érdemel az elítélt joga a társadalomba való újbóli beilleszkedésre, illetve az ilyen lehetőség. Szélesebb körű alternatív ítéleteket kell figyelembe venni a szabadságvesztés-büntetésről szólók helyett. Fontos emlékeztetni arra, hogy a nemzetközi szabványok szerint egy elítélt státusza az alapja annak felmérésének, hogy egyes politikai közösségek bírósági rendszere civilizáltnak tekinthető-e. Vagyis a ma a büntetőjog területén a kibővített együttműködésről szóló kerethatározatok támogatásra érdemesek. Mindenesetre a büntetőjogi rendelkezések tagállamok közötti folyamatos harmonizálása alapvető feltétele a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése európai térsége megteremtésének."@hu11
". Signora Presidente, signor Commissario, l’Unione europea non è semplicemente uno spazio economico comune. La dimensione europea ora deve anche essere intesa in termini di intensa integrazione politica e legale nell’Unione. L’Unione è un esempio di organizzazione politica che unisce gli interessi dei singoli Stati membri nel quadro di un ordinamento giuridico cosmopolita in via di sviluppo. Alcune disposizioni giuridiche penali degli Stati membri sono ancora a una fase iniziale di armonizzazione. Ciononostante, dovremmo essere soddisfatti del fatto che le relazioni tra gli Stati membri siano caratterizzate da fiducia nei reciproci ordinamenti giuridici. Ciò facilita la cooperazione e rende possibile per lo Stato di esecuzione riconoscere una decisione presa dalle autorità dello Stato emittente. Si dovrebbe notare che l’umanizzazione del diritto penale permea l’ordinamento giuridico europeo. Quest’ultimo è ovviamente fondato sul valore di entità fondamentale, vale a dire l’essere umano. Una politica europea dovrebbe essere coerente per quanto riguarda il trasferimento e l’esecuzione di condanne e i legami generali tra persone condannate e società. Semplificare l’ingiunzione di pene sostitutive contribuirà a promuovere un approccio umanitario al diritto penale e alle condanne, e di conseguenza al diritto europeo. Si deve prestare particolare attenzione al diritto e all’opportunità dell’individuo condannato di essere reintegrato nella società. Andrebbe considerata una serie più ampia di pene alternative che sostituiscano le pene detentive. E’ importante tenere presente che, secondo gli internazionali, lo di una persona condannata è la base per valutare la misura in cui sia possibile civilizzare l’ordinamento giudiziario di ogni comunità politica. Di conseguenza, le decisioni quadro su una migliore cooperazione nel settore del diritto penale presentate oggi meritano sostegno. Dopo tutto, l’attuale armonizzazione delle disposizioni in materia di diritto penale negli Stati membri è una condizione fondamentale per la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia."@it12
". Gerb. pirmininke! Gerb. Komisijos nary! Europos Sąjunga – tai ne tik bendra ekonominė erdvė. Ekonominę dimensiją reikia suvokti ir intensyvios politinės ir teisinės Europos Sąjungos integracijos kontekste. Europos Sąjunga – tai politinės organizacijos, jungiančios atskirų valstybių narių interesus į kuriamą kosmopolitinę teisinę sistemą. Nors dalį valstybių narių baudžiamosios teisės nuostatų dar tik pradedama derinti, džiugu, kad valstybių narių tarpusavio santykiams būdingas viena kitos teisinėmis sistemomis. Tai palengvina bendradarbiavimą ir leidžia vykdančiajai valstybei pripažinti sprendimą priimančios valstybės valdžios priimtą sprendimą. Dera pažymėti, kad baudžiamosios teisės švelninimas skverbiasi į Europos teisinę sistemą, kuri juk yra pagrįsta pagrindine vertybe – žmogumi. Europos politika turi būti visais atžvilgiais nuosekli nustatant ir vykdant nuosprendžius bei dėl nuteistųjų ir visuomenės bendrų tarpusavio ryšių. Alternatyvių sankcijų taikymo palengvinimai padės propaguoti humanišką požiūrį į baudžiamąją teisę ir nuosprendžius, taigi ir propaguoti Europos teisę. Ypač reikia atkreipti dėmesį į nuteistojo teisę ir galimybę grįžti į visuomenę. Taigi reikia apsvarstyti galimybę plačiau taikyti laisvės atėmimo nuosprendžiams alternatyvias bausmes. Reikia turėti omenyje, kad pagal tarptautinius standartus nuteistojo statusas yra kiekvienos politinės bendrijos teisingumo sistemos civilizuotumo apibūdinimo pagrindas. Todėl reikia paremti šiandien pateiktus pamatinius sprendimus dėl glaudesnio bendradarbiavimo baudžiamosios teisės srityje, kadangi vykstantis valstybių narių baudžiamosios teisės nuostatų derinimas yra esminė Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimo sąlyga."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, komisār, Eiropas Savienība ir vairāk nekā tikai vienota ekonomiskā telpa. Tagad Eiropas dimensija ir jāskata arī no intensīvas politiskās un tiesiskās integrācijas viedokļa Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība ir piemērs tam, ka politiska organizācija spēj savienot atsevišķu dalībvalstu intereses, veidojot kosmopolītisku tiesību sistēmu. Vairākas dalībvalstu krimināltiesību normas ir tikai saskaņošanas sākumposmā. Tomēr mums būtu jāpriecājas par to, ka dalībvalstu attiecību pamatā ir uzticība pārējo dalībvalstu tiesību sistēmām. Tas veicina sadarbību un ļauj izpildītājai valstij atzīt lēmumu, ko pieņēmušas izdevējas valsts iestādes. Jāatzīmē, ka krimināltiesību normu humanizācija izplatās Eiropas tiesību sistēmā. Eiropas tiesību sistēmas pamatā, protams, ir galvenā objekta, proti, cilvēka vērtība. Eiropas politikai ir jābūt saskaņotai visās jomās saistībā ar soda piemērošanu un izpildi, un vispārēju saiti starp notiesātajām personām un sabiedrību. Atvieglojot alternatīvā soda mēra piemērošanu, tiktu veicināta humanitāra pieeja krimināltiesībām un tiesas spriedumiem, un tādējādi arī Eiropas tiesību aktiem. Īpaša uzmanība ir jāpievērš arī notiesāto personu tiesībām un iespējai tikt reintegrētiem sabiedrībā. Ir jāizskata plašāks to alternatīvo sodu veidu klāsts, ar kuriem varētu aizvietot brīvības atņemšanu. Ir svarīgi iegaumēt, ka starptautiskie standarti nosaka, ka notiesātas personas statuss kalpo par pamatu, nosakot apmēru, kādā politiskas kopienas tiesu sistēma ir uzskatāma par civilizētu. Tātad šis pamatlēmums par ciešāku sadarbību krimināltiesību jomā ir jāatbalsta. Visbeidzot pašreizējā krimināltiesību normu saskaņošana dalībvalstīs ir pamatnosacījums Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidei."@lv13
"Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Unia Europejska nie jest jedynie wspólnym obszarem gospodarczym. Wymiar europejski należy obecnie pojmować w świetle idei intensywnej politycznej i prawnej integracji Unii. Unia stanowi przykład organizacji politycznej łączącej interesy poszczególnych państw członkowskich w ramach rodzącego się kosmopolitycznego systemu prawnego. Choć część przepisów prawa karnego państw członkowskich znajduje się jeszcze we wstępnej fazie harmonizacji, cieszy fakt, że stosunki między państwami członkowskimi cechuje wzajemne zaufanie do systemów prawnych innych państw członkowskich, co ułatwia współpracę i umożliwia uznanie przez państwo wykonujące decyzji podjętej przez organy państwa wydającego. Na uwagę zasługuje fakt, iż humanizacja prawa karnego przenika do europejskiego systemu prawnego, który oparty jest przecież na podstawowej wartości, jaką jest człowiek. Polityka europejska powinna być spójna we wszystkich wymiarach w odniesieniu do ustalenia i wykonywania wyroków oraz ogólnych związków między osobami skazanymi a społeczeństwem. Ułatwienia w stosowaniu kar alternatywnych służą propagowaniu humanitarnego podejścia do prawa karnego i wyroków, a co za tym idzie promocji prawa europejskiego. Należy szczególnie wziąć pod uwagę prawo oraz możliwość powrotu do społeczeństwa osoby skazanej. Należy zatem rozważyć możliwość szerszego stosowania kar alternatywnych do kary pozbawienia wolności. Pamiętajmy, że według światowych standardów status osoby skazanej stanowi podstawę dla określenia stopnia ucywilizowania jakości systemu wymiaru sprawiedliwości każdej wspólnoty politycznej. Należy więc poprzeć przedłożone dziś decyzje ramowe odnoszące się do pogłębienia współpracy w ramach prawa karnego, gdyż postępująca harmonizacja przepisów prawa karnego państw członkowskich stanowi podstawowy warunek stworzenia europejskiego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, de Europese Unie is niet alleen een gemeenschappelijke economische ruimte. De Europese dimensie moet nu ook bezien worden in termen van intensieve politieke en wettelijke integratie binnen de Unie. De Unie is een voorbeeld van een politieke organisatie die de belangen van afzonderlijke lidstaten verenigt in het kader van de ontwikkeling van een kosmopolitisch rechtsstelsel. Een aantal van de strafrechtelijke bepalingen van lidstaten bevinden zich nog in het beginstadium van harmonisatie. Desalniettemin moeten we blij zijn dat de betrekkingen tussen lidstaten zich kenmerken door vertrouwen in elkaars rechtsstelsel. Dit vereenvoudigt de samenwerking en geeft de tenuitvoerleggingsstaat de mogelijkheid om een beslissing van de autoriteiten van de staat van het vonnis te erkennen. Het moge duidelijk zijn dat de humanisering van het strafrecht ook het Europese rechtsstelsel beïnvloedt. Dit stelsel is natuurlijk gebaseerd op de waarde van de essentie, van de mens. Als het aankomt op het doorgeven en uitvoeren van veroordelingen en de algemene banden tussen gevonniste personen en de maatschappij, moet het Europese beleid op alle punten consistent zijn. Als het makkelijker wordt om alternatieve straffen op te leggen, zal dit helpen bij de bevordering van een humanitaire benadering van stafrecht en strafoplegging, en dus van het Europese recht. Met name moet aandacht worden besteed aan het recht en de gelegenheid van een gevonnist persoon om te resocialiseren. Er moet worden gekeken naar meer soorten alternatieve straffen ter vervanging van vrijheidsstraffen. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de status van een gevonniste persoon volgens internationale normen als basis dient voor de beoordeling van de mate waarin het rechtsstelsel van een politieke gemeenschap van beschaving getuigt. Derhalve zijn de vandaag gepresenteerde kaderbesluiten over verbeterde samenwerking op het gebied van strafrecht onze steun waard. De voortdurende harmonisatie van de strafrechtelijke bepalingen van de lidstaten is immers een absolute voorwaarde voor de instelling van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht."@nl3
". Senhora Presidente, Senhor Comissário, a União Europeia não é apenas um espaço económico comum. Devemos entender também a dimensão comunitária europeia em termos de uma profunda integração política e jurídica no seio da UE. A União é exemplo de uma organização política que reúne os interesses de Estados-Membros individuais no quadro de um ordenamento jurídico cosmopolita em construção. Na esfera do direito penal, os Estados-Membros ainda se encontram numa fase inicial de harmonização das suas disposições, mas devemos felicitar-nos com o facto de as suas relações se pautarem pela confiança mútua nos respectivos ordenamentos jurídicos. Isto facilita a cooperação e permite que as autoridades do país de execução da penhora reconheçam a decisão tomada pelas congéneres do estado de emissão. Devemos reconhecer que a humanização do direito penal influencia o ordenamento jurídico europeu. Este último assenta evidentemente no valor da entidade fundamental, ou seja do ser humano. A política europeia deve mostrar-se coerente a todos os níveis no que toca ao proferimento e execução de sentenças e aos vínculos gerais entre as pessoas que foram condenadas e a sociedade. Incentivar a imposição de penas alternativas contribuirá para a promoção de uma perspectiva humanitária do direito penal e, por conseguinte, da legislação europeia. Não devemos descurar o direito da pessoa que foi condenada a uma pena a reintegrar-se na sociedade e a dispor de uma nova oportunidade. A gama de penas alternativas à prisão poderia ser alargada. Importa recordar que, segundo padrões internacionais, o estatuto de um condenado constitui a base de avaliação do grau de civilização do sistema judicial de cada comunidade política. Deste modo, as decisões-quadro hoje apresentadas sobre o reforço da cooperação no domínio do direito penal merecem o nosso apoio. Com efeito, a harmonização em curso, em todos os Estados-Membros, das disposições do direito penal é uma condição fundamental para a criação de um espaço europeu de liberdade, segurança e justiça."@pt17
"Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Unia Europejska nie jest jedynie wspólnym obszarem gospodarczym. Wymiar europejski należy obecnie pojmować w świetle idei intensywnej politycznej i prawnej integracji Unii. Unia stanowi przykład organizacji politycznej łączącej interesy poszczególnych państw członkowskich w ramach rodzącego się kosmopolitycznego systemu prawnego. Choć część przepisów prawa karnego państw członkowskich znajduje się jeszcze we wstępnej fazie harmonizacji, cieszy fakt, że stosunki między państwami członkowskimi cechuje wzajemne zaufanie do systemów prawnych innych państw członkowskich, co ułatwia współpracę i umożliwia uznanie przez państwo wykonujące decyzji podjętej przez organy państwa wydającego. Na uwagę zasługuje fakt, iż humanizacja prawa karnego przenika do europejskiego systemu prawnego, który oparty jest przecież na podstawowej wartości, jaką jest człowiek. Polityka europejska powinna być spójna we wszystkich wymiarach w odniesieniu do ustalenia i wykonywania wyroków oraz ogólnych związków między osobami skazanymi a społeczeństwem. Ułatwienia w stosowaniu kar alternatywnych służą propagowaniu humanitarnego podejścia do prawa karnego i wyroków, a co za tym idzie promocji prawa europejskiego. Należy szczególnie wziąć pod uwagę prawo oraz możliwość powrotu do społeczeństwa osoby skazanej. Należy zatem rozważyć możliwość szerszego stosowania kar alternatywnych do kary pozbawienia wolności. Pamiętajmy, że według światowych standardów status osoby skazanej stanowi podstawę dla określenia stopnia ucywilizowania jakości systemu wymiaru sprawiedliwości każdej wspólnoty politycznej. Należy więc poprzeć przedłożone dziś decyzje ramowe odnoszące się do pogłębienia współpracy w ramach prawa karnego, gdyż postępująca harmonizacja przepisów prawa karnego państw członkowskich stanowi podstawowy warunek stworzenia europejskiego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, pán komisár, Európska únia nie je len spoločným hospodárskym priestorom. Európsky rozmer musí byť teraz chápaný aj v zmysle intenzívnej politickej a právnej integrácie v rámci Únie. Únia je príkladom politickej organizácie, ktorá spája záujmy individuálnych členských štátov v sústave rozvíjajúceho sa kozmopolitného právneho systému. Mnohé ustanovenia trestného zákona členských štátov sú ešte stále len v začiatočnom štádiu harmonizácie. Predsa však nás môže tešiť skutočnosť, že vo vzťahoch medzi členskými štátmi prevláda vzájomná dôvera v právne systémy iných členských štátov. To uľahčuje spoluprácu a umožňuje vykonávajúcemu štátu uznať rozhodnutie, ku ktorému dospeli orgány vydávajúceho štátu. Nemali by sme prehliadnuť, že myšlienka humanizácie uplatňovaná v trestnom práve preniká do celého európskeho právneho systému. Ten je založený na hodnote základného subjektu, ktorým je človek. Európska politika by mala byť v každom ohľade dôsledná v súvislosti s vydávaním a výkonom rozsudkov a celkovým prepojením medzi odsúdenými osobami a spoločnosťou. Uľahčenie ukladania alternatívnych trestov prispeje k presadzovaniu humánneho prístupu v trestnom práve a rozsudkoch a následne v európskom práve. Osobitnú pozornosť treba venovať právu a príležitostiam odsúdených osôb na opätovné začlenenie do spoločnosti. Malo by sa zvážiť rozšírenie škály alternatívnych sankcií, ktoré by nahradili tresty odňatia slobody. Nesmieme zabúdať, že podľa medzinárodných noriem je štatút odsúdenej osoby základom hodnotenia miery civilizovanosti justičného systému každého politického spoločenstva. Z toho vyplýva, že rámcové rozhodnutia o posilnení spolupráce v trestnom práve, ktoré boli dnes predložené, je hodné podporiť. Koniec koncov, pokračujúca harmonizácia trestných právnych predpisov vo všetkých členských štátoch je základným predpokladom na vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti."@sk19
"Gospa predsednica, gospod komisar, Evropska unija ni le skupen gospodarski prostor. Evropsko razsežnost je zdaj treba razumeti tudi v smislu intenzivnega političnega in pravnega povezovanja znotraj Unije. Unija je primer politične organizacije, ki združuje interese posameznih držav članic v okviru razvoja svetovljanskega pravnega sistema. Številne določbe kazenskega prava držav članic so šele na začetni stopnji usklajevanja. Vendar bi se morali razveseliti dejstva, da odnose med državami članicami zaznamuje zaupanje v pravni sistem ena druge. To olajšuje sodelovanje in omogoča, da država izvršiteljica prizna odločitev, ki so jo sprejeli organi države izdajateljice. Omeniti je treba, da usklajevanje kazenskega prava prodira skozi evropski pravni sistem. Slednje seveda temelji na vrednosti temeljne entitete, ki je seveda človeško bitje. Evropska politika mora biti dosledna v vseh vidikih, kar zadeva izdajanje in izvrševanje kazni ter splošne vezi med obsojenci in družbo. Olajšanje nalaganja alternativnih kazni bo pomagalo spodbujati humanitarni pristop h kazenskemu pravu in sodbam, ter posledično k evropskemu pravu. Posebno pozornost je treba nameniti pravicam obsojenca in priložnosti za njegovo ponovno vključevanje v družbo. Upoštevati je treba širši krog nadomestnih kazni, ki bi nadomestile zaporne kazni. Pomembno je vedeti, da je v skladu z mednarodnimi standardi status obsojene osebe podlaga za ocenjevanje, v kakšnem obsegu je mogoče obravnavati sodni sistem vsake politične skupnosti kot civiliziran. Zaradi tega so okvirne odločitve o izboljšanem sodelovanju na področju kazenskega prava, ki so bile danes predstavljene, koristna podpora. Konec koncev je stalno usklajevanje določil kazenskega prava po državah članicah temeljni pogoj za oblikovanje evropskega območja svobode, varnosti in pravice."@sl20
". Fru talman, herr kommissionsledamot! EU är inte bara ett gemensamt ekonomiskt område. Den europeiska dimensionen måste nu också förstås i termer av intensiv politisk och rättslig integration inom unionen. Unionen är ett exempel på en politisk organisation där enskilda medlemsstaters intressen sammanförs inom ramen för ett globalt rättssystem som är under utveckling. Ett antal av medlemsstaternas straffrättsliga bestämmelser befinner sig fortfarande i ett inledningsskede när det gäller harmonisering. Ändå bör vi glädjas åt att förbindelserna mellan medlemsstaterna präglas av förtroende för varandras rättssystem. Detta underlättar samarbetet och gör det möjligt för den verkställande staten att erkänna ett beslut som har fattats av myndigheterna i den utfärdande staten. Det bör noteras att humaniseringen av strafflagstiftningen genomsyrar det europeiska rättssystemet. Humaniseringen baseras naturligtvis på värdet av den grundläggande enheten, nämligen människan. EU-politiken måste vara konsekvent i alla avseenden när det gäller att fastställa och verkställa domar och de allmänna banden mellan de dömda personerna och samhället. Om man gör det lättare att utdöma alternativa straff kommer det att bidra till att främja en humanitär inställning till strafflagstiftningen och dömandet och följaktligen till EU-lagstiftningen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas den dömda personens rättighet och möjlighet att återanpassas till samhället. Ett bredare urval av alternativa domar som ersättning för frihetsstraff bör övervägas. Det är viktigt att komma ihåg att, enligt internationella standarder, en dömd persons status är grundvalen för att bedöma i vilken utsträckning rättssystemet i varje politisk gemenskap kan anses vara civiliserat. Därför är de rambeslut om utökat samarbete inom strafflagstiftningen som har lagts fram i dag värda att stödjas. När allt kommer omkring är den pågående harmoniseringen av strafflagbestämmelserna i alla medlemsstater ett grundläggande villkor för skapandet av ett europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph