Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.46.3-500"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, στην αρχή θα ήθελα να στρέψω ευλαβικά τη μνήμη μου στον αλησμόνητο συνάδελφο, τον κ. Correia, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας σωστής και ολοκληρωμένης έκθεσης, την οποίαν μνημόνευσε και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα που συζητάμε σήμερα έχει μια πολύ μακρά προϊστορία. Ξεκίνησε με μία σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1983. Σύμβαση την οποία αποδέχθηκαν όλα τα κράτη μέλη. Η σύμβαση όμως εκείνη προέβλεπε ότι για τη μεταφορά του κρατουμένου από χώρα σε χώρα απαιτείται και η συμφωνία του ίδιου. Έτσι, η σύμβαση εκείνη δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Έγινε μια δεύτερη σύμβαση, η οποία προέβλεπε ότι δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του κρατουμένου, η σύμβαση όμως αυτή δεν υπογράφηκε από όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, και έτσι ναυάγησε και η προσπάθεια εκείνη. Βρεθήκαμε λοιπόν μπροστά σε μία νέα πρωτοβουλία τριών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, τα οποία υπέβαλαν ένα σχέδιο που επεξεργάστηκε σωστά το Συμβούλιο και ήρθε ως σύμβαση πλαίσιο. Τί προβλέπει αυτή η απόφαση πλαίσιο; Προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μεταφερθεί στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος ή έχει τη μόνιμη κατοικία του ή έχει το σύνολο των συμφερόντων του. Αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί βλέπουμε ότι έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολη η αποκατάστασή του όταν βγει από τη φυλακή, καθότι μεταφερόμενος στο κράτος μέλος της ιθαγένειάς του θα έχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στη γλώσσα, θα έχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στους φίλους του, στους συγγενείς του και θα ευρίσκεται σε οικείο περιβάλλον. Αυτή η έκθεση όπως, θα θυμάστε κυρία Πρόεδρε, ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2006 με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, παρενεβλήθη η γραφειοκρατική αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολωνίας, η οποία με διάφορα διαδικαστικά "τερτίπια" καθυστέρησε την εφαρμογή αυτής της απόφασης πλαισίου, κι έτσι, βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία μιας ανανεωμένης διαβούλευσης. Ευτυχώς, υποχωρώντας μπροστά στις απαιτήσεις της Πολωνίας, τελείωσε κατά τρόπο ευκταίο η λύση του προβλήματος. Επιθυμώ, όμως, να παρατηρήσω, κυρία Πρόεδρε, ότι με τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να μιλάμε για ενωμένη Ευρώπη. Δεν μπορεί να μιλάμε για ευρωπαϊκή σύμπτωση απόψεων όταν το κάθε κράτος μέλος για δικούς του λόγους -ασήμαντους- ναρκοθετεί ένα τέτοιο σωστό μέτρο. Σε παρόμοιες περιπτώσεις για ποια ενωμένη Ευρώπη μιλάμε; Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, ευτυχώς, η Συνταγματική Συνθήκη που παρουσίασε προχθές ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, προβλέπει ότι και στον τομέα αυτό θα υπάρχει η επαυξημένη πλειοψηφία και, επί τέλους, θα καταργηθεί το βέτο. Επιθυμώ, κλείνοντας, να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Frattini, για τη συμβολή του και να ευχηθώ επί τέλους, ύστερα από 25 χρόνια, να γίνει πραγματικότητα το ταχύτερο δυνατό αυτή η πρωτοβουλία η οποία είναι σωστή."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, rád bych na začátku věnoval několik uctivých myšlenek našemu kolegovi panu Correiovi, který výrazně přispěl k vypracování správné a vyčerpávající zprávy, kterou citoval pan místopředseda. Chtěl bych zdůraznit, že téma, o kterém dnes diskutujeme, má velmi dlouhou historii. Sahá do roku 1983 a souvisí s Úmluvou Rady Evropy, kterou podepsaly všechny členské státy. V úmluvě však bylo stanovené, že vězeň může být přepravený z jedné země do druhé jen s jeho souhlasem. Úmluva byla proto neúčinná. Byla vypracovaná druhá úmluva, podle níž už nebyl souhlas vězně nutný, ale tuto úmluvu nepodepsaly všechny členské státy Rady Evropy, a tak i tento pokus ztroskotal. V rámci nové iniciativy tří členských států EU – Rakouska, Finska a Švédska – byl předložený návrh, který Rada pečlivě připravila a vydala jako rámcovou úmluvu. Co toto rámcové rozhodnutí stanovuje? Stanovuje, že odsouzený občan některého z členských států EU musí být přepravený do členského státu, jehož je státním příslušníkem nebo ve kterém má trvalé bydliště nebo všechny své zájmy. To je velmi rozumné, protože víme, že se tím výrazně ulehčí návrat vězně po jeho propuštění do společnosti: osoba přepravená do členského státu své státní příslušnosti nemusí překonávat jazykové bariéry, snadněji se dostane ke svým známým a příbuzným a octne se ve známém prostředí. Tuto zprávu, jako si možné paní předsedající vzpomene, Parlament schválil v červnu 2006 velkou většinou. Naneštěstí se setkala s byrokratickou reakcí ze strany Polska, které použilo různé procedurální triky a vykonání tohoto rámcového rozhodnutí zdrželo. A tak jsme se ocitli uprostřed obnovené diskuse. Naštěstí po tom, co Polsko ustoupilo ze svých požadavků, jsme problém uspokojivě vyřešili. Dovolte mi však, paní předsedající, podotknout, že pokud budeme takto uvažovat, nemůžeme hovořit o sjednocené Evropě. Nemůžeme mluvit o evropském konsenzu, když každý členský stát klidně ze svých individuálních důvodů podkopává takové zdravé opatření. O jaké sjednocené Evropě v takových případech mluvíme? Rád bych zdůraznil, že ústavní smlouva, kterou před dvěma dny představil portugalský premiér, naštěstí ustanovuje hlasování kvalifikovanou většinou i pro tuto oblast, takže veto bude konečně zrušené. Na závěr mi dovolte, abych panu místopředsedovi Komise Frattinimu poděkoval za jeho příspěvek a vyslovil přání, aby se po 25 letech tato dobře míněná iniciativa konečně co nejdřív stala realitou."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne starte med at udtrykke min respekt over for vores afdøde kollega, hr. Correia, som har ydet et betydeligt bidrag til sammensætte den korrekte og omfattende betænkning, som Kommissionens næstformand omtalte. Jeg vil gerne påpege, at det emne, vi drøfter i dag, har en meget lang historie. Det startede med Europarådets konvention i 1983, som alle medlemsstater har tiltrådt. Det hed imidlertid i konventionen, at en fængslet kun kan overføres fra et land til et andet med den fængsledes samtykke. Konventionen var derfor ineffektiv. Der blev udarbejdet en anden konvention, ifølge hvilken den fængsledes samtykke ikke var påkrævet, men denne konvention blev ikke underskrevet af alle medlemmer af Europarådet, og derfor led dette forsøg skibbrud. På initiativ af tre EU-medlemsstater - Østrig, Finland og Sverige - blev der udformet et nyt udkast, som blev udarbejdet korrekt i Rådet og udsendt som en rammekonvention. Hvad ligger der i denne rammeafgørelse? Den betød, at en dømt borger i en EU-medlemsstat skal overføres til den medlemsstat, hvor vedkommende er statsborger, eller hvor han har sin permanente adresse eller alle sine interesser. Dette er meget fornuftigt, for vi kan se, at det bliver meget lettere at rehabilitere ham, når han kommer ud af fængslet: En person, der overføres til den medlemsstat, hvor vedkommende er statsborger, vil have langt lettere adgang til sproget og til deres venner og slægtninge og vil befinde sig i velkendte omgivelser. Som De vil huske, fru formand, blev denne betænkning vedtaget i juni 2006 med stort flertal i Parlamentet. Desværre blev den mødt med et bureaukratisk svar fra Polen, som ved hjælp af forskellige proceduremæssige tricks forsinkede gennemførelsen af denne rammeafgørelse. Derfor befinder vi os midt i nye forhandlinger. Heldigvis er problemet endelig blevet løst tilfredsstillende, fordi man er kommet med indrømmelser over for de polske krav. Men jeg vil gerne påpege, fru formand, at hvis vi tænker på denne måde, er enhver tale om et forenet Europa umulig. Vi kan ikke tale om europæisk enighed, når de enkelte medlemsstater med deres egne smålige begrundelser undergraver en sådan rimelig foranstaltning. Hvilken slags forenet Europa taler vi om i sådanne tilfælde? Jeg vil gerne understrege, at forfatningstraktaten, som blev fremlagt for to dage siden af den portugisiske premierminister, heldigvis giver mulighed for udvidet flertal også på dette område, så vetoet endelig kan ophæves. Her til sidst vil jeg gerne takke Kommissionens næstformand, hr. Frattini, for hans bidrag og udtrykke mit ønske om, at dette vel gennemtænkte initiativ efter 25 år endelig kan blive til virkelighed hurtigst mulig."@da2
"Frau Präsidentin! Eingangs möchte ich voller Hochachtung unseres verstorbenen Kollegen Fausto Correia gedenken, der einen wesentlichen Beitrag zur Ausarbeitung des treffenden und umfassenden Berichts geleistet hat, zu dem sich der Vizepräsident der Kommission soeben geäußert hat. Ich möchte darauf hinweisen, dass unser heutiges Thema eine lange Vorgeschichte hat. Alles begann 1983 mit einem Übereinkommen des Europarates, das von allen Mitgliedstaaten angenommen wurde. Jedoch wurde in diesem Übereinkommen festgelegt, dass ein Häftling lediglich mit seiner Zustimmung in ein anderes Land verlegt werden könnte. Das Übereinkommen war damit unwirksam. In einem zweiten Übereinkommen wurde festgeschrieben, dass die Zustimmung des Häftlings nicht mehr erforderlich sei, doch dieses Übereinkommen wurde nicht von allen Mitgliedstaaten des Europarates unterzeichnet, sodass der Versuch wiederum scheiterte. Auf neue Initiative dreier EU-Mitgliedstaaten – Österreich, Finnland und Schweden – wurde ein Entwurf vorgelegt, den der Rat sachgerecht erarbeitet hatte und der in Form eines Rahmenübereinkommens angenommen wurde. Was sieht dieses Rahmenübereinkommen vor? Es legt fest, dass ein verurteilter Bürger eines EU-Mitgliedstaats in den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder in dem er seinen dauerhaften Wohnsitz oder seinen Lebensmittelpunkt hat, überführt wird. Dies ist ausgesprochen sinnvoll, denn auf diese Weise wird die Resozialisierung nach einem Gefängnisaufenthalt erleichtert: Personen, die in den Mitgliedstaat überführt werden, über dessen Staatsangehörigkeit sie verfügen, stoßen nicht auf sprachliche Schwierigkeiten, können besser den Kontakt zu Freunden und der Familie aufrechterhalten und befinden sich in einer vertrauten Umgebung. Wie Sie sich sicher erinnern, Frau Präsidentin, hat das Parlament diesen Bericht im Juni 2006 mit großer Mehrheit angenommen. Leider reagierte Polen mit Bürokratie und versuchte, die Durchführung dieses Rahmenbeschlusses mittels zahlreicher Verfahrenstricks hinauszuzögern. So befinden wir uns erneut in Verhandlungen. Glücklicherweise konnte das Problem mit Hilfe von Zugeständnissen an die polnische Seite endlich zufrieden stellend gelöst werden. Lassen Sie mich jedoch betonen, Frau Präsidentin, dass wir mit dieser Einstellung kein vereintes Europa errichten können. Wir können nicht von einem europäischen Konsens sprechen, wenn jeder Mitgliedstaat derart vernünftige Maßnahmen unter einem anderen unbedeutenden Vorwand im Keime erstickt. Wie soll unser vereintes Europa in solchen Fällen aussehen? Ich möchte hervorheben, dass der Verfassungsvertrag, den der portugiesische Premierminister vor zwei Tagen vorgelegt hat, glücklicherweise eine größere Mehrheit in diesem Bereich vorsieht, sodass das Veto endlich aufgehoben werden kann. Abschließend möchte ich dem Vizepräsidenten der Kommission, Franco Frattini, für seinen Beitrag danken und den Wunsch zum Ausdruck bringen, dass wir nach 25 Jahren diese gut durchdachte Initiative schnellstmöglich in die Tat umsetzen können."@de9
"Madam President, I should like to begin by turning my thoughts respectfully to our late fellow Member, Mr Correia, who contributed substantially to the compilation of the correct and comprehensive report cited by the Vice-President of the Commission. I should like to point out that the topic we are discussing today has a very long history. It began in 1983with a Council of Europe convention, which was accepted by all the Member States. However, the convention stipulated that a prisoner could be transferred from one country to another only with the prisoner’s consent. The convention was therefore ineffective. A second convention was drawn up stipulating that the consent of the prisoner was not required, but this convention was not signed by all the Member States of the Council of Europe, and thus the attempt foundered. On the new initiative of three EU Member States – Austria, Finland and Sweden – a draft was submitted, which was properly prepared by the Council and issued as a framework convention. What does this framework decision provide? It provides that a sentenced citizen of an EU Member State must be transferred to the Member State of which he is a national or in which he has his permanent residence or all his interests. This is very reasonable because we can see that rehabilitating him will become much easier when he comes out of prison: someone transferred to the Member State of their nationality will have much easier access to the language, and their friends and relatives, and will be in a familiar environment. This report, as you will recall, Madam President, was approved in June 2006 by a large majority in Parliament. Unfortunately, it met with a bureaucratic response from Poland, which, by various procedural ploys, delayed the implementation of this framework decision. We thus find ourselves in the midst of renewed deliberation. Fortunately, with a concession to Poland’s demands, the problem has finally been solved satisfactorily. However, let me point out, Madam President, that if we think like this, talk of a united Europe is impossible. We cannot speak of a European consensus when each Member State, for its own petty reasons, undermines such a sound measure. In such cases, what sort of united Europe are we talking about? I should like to underline that the Constitutional Treaty presented two days ago by the Prime Minister of Portugal fortunately provides for an augmented majority in this area, too, so the veto will finally be lifted. To conclude, let me thank the Vice-President of the Commission, Mr Frattini, for his contribution, and express the wish that, after 25 years, this well-conceived initiative will finally become a reality as soon as possible."@en4
"Señora Presidenta, quisiera comenzar dedicando un recuerdo respetuoso a nuestro colega diputado fallecido, el señor Correia, quien contribuyó de manera importante a la preparación del acertado y amplio informe mencionado por el Vicepresidente de la Comisión. Quisiera señalar que el asunto que estamos debatiendo hoy tiene una larga historia. Comenzó en 1983 con un convenio del Consejo de Europa que fue aceptado por todos los Estados miembros. Sin embargo, el convenio estipulaba que un detenido sólo podía ser trasladado de un país a otro con su consentimiento. En consecuencia, dicho convenio resultaba ineficaz. Se elaboró un segundo convenio en el que no se requería el consentimiento del detenido, pero no fue suscrito por todos los Estados miembros del Consejo de Europa, lo que hizo que fracasara. A raíz de una nueva iniciativa por parte de tres Estados miembros de la UE – Austria, Finlandia y Suecia – se presentó un proyecto elaborado en su día por el Consejo y publicado como convenio marco. ¿Qué contempla esta decisión marco? Contempla que un ciudadano que haya sido sentenciado en un Estado miembro de la UE puede ser trasladado al Estado miembro del que sea nacional, o en el que tenga su residencia permanente o sus intereses principales. Esto es muy razonable, porque es evidente que cuando salga de la cárcel su rehabilitación será mucho más fácil: en el Estado miembro del que es nacional podrá estar más en contacto con su propio idioma, con sus amigos y parientes, y vivirá en un entorno más familiar. Como usted recordará, señora Presidenta, este informe se aprobó en junio de 2006 por una gran mayoría del Parlamento. Sin embargo, en Polonia tropezó con obstáculos burocráticos, donde diversas estratagemas procedimentales retrasaron la aplicación de esta decisión marco. Así pues, otra vez nos encontramos inmersos en una nueva deliberación. Afortunadamente, haciendo alguna concesión a las demandas polacas, al fin el problema ha podido resolverse satisfactoriamente. No obstante, permítame decir, señora Presidenta, que con esta forma de pensar no es posible hablar de una Europa unida. No es posible hablar de un consenso europeo si cada Estado miembro, por sus propias razones mezquinas, menoscaba una medida tan oportuna. Con situaciones como ésta, ¿de qué clase de Europa unida estamos hablando? Quisiera destacar que afortunadamente el Tratado Constitucional presentado hace dos años por el Primer Ministro de Portugal contempla también en este aspecto una mayoría reforzada, por lo que será posible por fin superar el veto. Para concluir permítanme dar las gracias al Vicepresidente de la Comisión señor Frattini por su contribución y expresar mis votos para que, 25 años después, esta acertada iniciativa se convierta cuanto antes en una realidad."@es21,21
"Proua juhataja, ma tahaksin alustada austusavaldusega lahkunud kolleegile parlamendiliikmele Fausto Correiale, kes aitas oluliselt kaasa komisjoni asepresidendi tsiteeritud korrektse ja ülevaatliku raporti koostamisele. Tahaksin juhtida tähelepanu, et sellel teemal, mida me täna arutame, on väga pikk ajalugu. See algas 1983. aastal, Euroopa Nõukogu konventsiooniga, millega kõik liikmesriigid nõus olid. Konventsioonis oli siiski sätestatud, et kinnipeetavat võib ühest riigist teise üle viia üksnes kinnipeetava nõusolekul. Seega oli konventsioon ebaefektiivne. Koostati teine konventsioon, milles sätestati, et kinnipeetava nõusolek ei olnud vajalik, kuid kõik Euroopa Nõukogu liikmesriigid seda ei allkirjastanud ja see püüdlus läks luhta. Kolme ELi liikmesriigi – Austria, Soome ja Rootsi – uue algatuse kohta esitati ettepanek, mis oli korralikult nõukogu poolt ette valmistatud ja avaldatud raamkonventsioonina. Mida see raamotsus sätestab? Selles on sätestatud, et süüdimõistetud ELi kodanik tuleb viia üle liikmesriiki, mille kodanik ta on või kus on tema alaline elukoht või kõik tema huvid. See on väga mõistlik, sest me näeme, et tema rehabiliteerimine saab pärast vanglat olema palju lihtsam: oma päritoluliikmesriiki saadetud isikul on keeleoskus, sõbrad ja sugulased ja ta on tuttavas keskkonnas. Kui te mäletate, proua juhataja, see raport kiideti suure häälteenamusega parlamendis heaks 2006. aasta juunis. Kahjuks takerdus see Poolas bürokraatiasse, kus selle raamotsuse rakendamist erinevate protseduuriliste nüketega venitati. Seega peame seda uuesti arutama. Õnneks on probleem viimaks rahuldavalt lahendatud järeleandmistega Poola nõudmistele. Proua juhataja, lubage mul siiski juhtida tähelepanu, et kui me niimoodi mõtleme, siis on jutt ühinenud Euroopast mõttetu. Me ei saa rääkida Euroopa konsensusest, kui iga liikmesriik oma tühistel põhjustel sellist kindlat meedet õõnestab. Millisest ühisest Euroopast me sel juhul räägime? Tahaksin rõhutada, et kaks päeva tagasi Portugali peaministri esitletud Euroopa põhiseaduse leping sätestab õnneks ka selles valdkonnas häälteenamuse, nii et vetostamine lõpetatakse viimaks ära. Lõpetuseks, lubage mul tänada komisjoni asepresident Franco Frattinit tema panuse eest ja väljendada soovi, et pärast 25. aasta möödumist saab tema hästi mõeldud algatus niipea kui võimalik tegelikkuseks."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi muistaa kunnioituksella poisnukkunutta kollegaamme Fausto Correiaa, joka antoi merkittävän panoksen tähän komission varapuheenjohtajan mainitsemaan hyvään ja kattavaan mietintöön. Haluan huomauttaa, että tänään käsiteltävällä asialla on pitkä historia. Se alkoi vuonna 1983 kaikkien jäsenvaltioiden hyväksymällä Euroopan neuvoston yleissopimuksella. Yleissopimuksessa kuitenkin säädettiin, että vanki voitiin siirtää toiseen maahan vain tämän itsensä suostumuksella. Se ei siksi ollut tehokas. Laaditun uuden yleissopimuksen mukaan vangin suostumus ei ollut tarpeen, mutta kaikki Euroopan neuvoston jäsenvaltiot eivät allekirjoittaneet sitä, joten yritys epäonnistui. Kolmen EU:n jäsenvaltion eli Itävallan, Suomen ja Ruotsin tekemän uuden aloitteen seurauksena esitettiin neuvoston asianmukaisesti valmistelema puitesopimusluonnos. Mitä puitepäätöksessä säädetään? Siinä määrätään, että vankeusrangaistukseen tuomittu EU:n jäsenvaltion kansalainen on siirrettävä siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on, jossa hänellä on pysyvä asuinpaikka tai johon hänellä on olennaisia siteitä. Tämä on järkeenkäypää, koska vankien kuntouttaminen on tällöin huomattavasti helpompaa vankilasta vapautumisen jälkeen: kotijäsenvaltioon siirretylle vangille kieli ei ole ongelma, ja hänellä on tukenaan ystäviä ja perhe, jonka lisäksi hän on tutussa ympäristössä. Kuten muistatte, arvoisa puhemies, kyseinen mietintö hyväksyttiin kesäkuussa 2006 suurella enemmistöllä parlamentissa. Valitettavasti kuitenkin Puola turvautui byrokratiaan ja viivytti monin menettelyllisin keinoin puitepäätöksen täytäntöönpanoa. Keskustelut on siksi jouduttu aloittamaan uudelleen. Puolan vaatimuksiin myöntyminen on kuitenkin onneksi johtanut lopulta ongelman tyydyttävään ratkaisuun. Haluan kuitenkin huomauttaa, arvoisa puhemies, että nykyisen ajatusmallin vallitessa on mahdotonta puhua yhdentyneestä Euroopasta. Emme voi puhua Euroopan laajuisesta yhteisymmärryksestä, jos kukin jäsenvaltio vesittää näin järkevän aloitteen omien pikkumaisten tarkoitusperiensä vuoksi. Siinä tapauksessa, millaisesta yhdentyneestä Euroopasta oikein puhumme? Haluaisin korostaa, että Portugalin pääministerin kaksi päivää sitten esittämässä perustuslakisopimuksessa säädetään onneksi suuremmasta enemmistöstä tällä alalla, joten veto-oikeus poistetaan viimein. Kiitän lopuksi komission varapuheenjohtajaa Franco Frattinia tämän panoksesta, ja toivon, että tämä erittäin mielekäs aloite toteutuu lopultakin mahdollisimman pian 25vuoden viiveen jälkeen."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais commencer par avoir une pensée respectueuse pour feu notre collègue M. Correia, qui a contribué de manière substantielle à la compilation du rapport correct et très complet cité par le vice-président de la Commission. Je voudrais souligner que le sujet dont nous débattons aujourd’hui a une très longue histoire. Elle a commencé en 1983 avec une convention du Conseil de l’Europe, qui a été acceptée par tous les États membres. La convention stipulait cependant qu’un détenu ne pouvait être transféré d’un pays à un autre qu’avec son consentement. Cette convention était dès lors inefficace. Une deuxième convention a été établie, qui stipulait que le consentement du détenu n’était pas requis, mais cette convention n’a pas été signée par tous les États membres du Conseil de l’Europe, et la tentative a donc échoué. Sur une nouvelle initiative de trois États membres de l’UE – l’Autriche, la Finlande et la Suède – un projet a été présenté, qui a été soigneusement préparé par le Conseil et rendu public sous la forme d’une convention-cadre. Que prévoit cette décision-cadre? Elle prévoit que le citoyen d’un État membre de l’UE qui a été condamné soit transféré dans l’État membre dont il est ressortissant ou dans lequel il a sa résidence permanente ou tous ses intérêts. C’est très raisonnable, car nous pouvons voir que sa réhabilitation se déroulera beaucoup plus facilement lorsqu’il sortira de prison: un détenu transféré dans l’État membre dont il est ressortissant aura plus facilement accès à la langue et à ses amis et à ses proches, et se trouvera dans un environnement familier. Ce rapport, vous vous en souvenez, Madame la Présidente, a été adopté au Parlement en juin 2006 à une large majorité. Malheureusement, il a reçu une réponse bureaucratique de la Pologne qui, au moyen de divers stratagèmes procéduraux, a retardé la mise en œuvre de cette décision-cadre. Nous voici donc en train de délibérer une nouvelle fois. Heureusement, grâce à une concession face aux exigences de la Pologne, le problème a finalement pu être résolu de manière satisfaisante. Cependant, permettez-moi de signaler, Madame la Présidente, que si nous réfléchissons comme ça, parler d’une Europe unie est impossible. Nous ne pouvons pas parler d’un consensus européen si chaque État membre, pour ses propres raisons insignifiantes, remet en question une mesure aussi valable. Dans des cas pareils, de quel genre d’Europe unie parlons-nous? Je voudrais souligner que le traité constitutionnel présenté il y a deux jours par le Premier ministre du Portugal prévoit, heureusement, une majorité augmentée dans ce domaine également. Le veto sera donc finalement levé. Pour conclure, permettez-moi de remercier le vice-président de la Commission, M. Frattini, pour sa contribution, et exprimer le souhait que, après 25 ans, cette initiative bien conçue devienne enfin réalité le plus vite possible."@fr8
"Elnök asszony, azzal kezdeném, hogy gondolataimat tisztelettel fordítom az elhunyt Correia képviselőtársunkra, aki lényegesen hozzájárult a Bizottság alelnöke említette megfelelő, átfogó jelentés elkészítéséhez. Rámutatnék, hogy a ma tárgyalt téma messzire nyúlik vissza. 1983-ban kezdődött, az Európa Tanács egyezményével, melyet minden tagállam elfogadott. Az egyezmény azonban kikötötte, hogy egy elítélt egyik országból másikba csak beleegyezésével szállítható át. Az egyezmény tehát nem volt eredményes. Egy második egyezmény kikötötte, hogy nem szükséges az elítélt beleegyezése, azonban ezt az Európa Tanács nem minden tagállama írta alá, így ezt a kísérletet is megakadályozták. Három EU-tagállam – Ausztria, Finnország és Svédország – kezdeményezésére tervezetet nyújtottak be, melyet a Tanács megfelelően előkészített és keretegyezményként kiadott. Miről rendelkezik ez a kerethatározat? Ennek értelmében egy EU-tagállam elítéltje átszállítandó abba a tagállamba, melynek állampolgára vagy ahova állandó lakóhelye vagy érdekei kötik. Ez igen ésszerű, mivel láthatóan rehabilitálsáa is könnyebb, mikor kijön a börtönből: valakit saját állampolgársága szerinti tagállamba átszállítani azt jelenti, hogy könnyebb a nyelvhez, barátaihoz, rokonaihoz való hozzáférés, és ismerős a környezet. Ez a jelentés, ahogy elnök asszony is emlékezhet, 2006 júniusában lett elfogadva a Parlament nagy többségével. Sajnos Lengyelországban bürokratikus reakció született, és ez különféle eljárási intrikák folytán késleltette a kerethatározat végrehajtását. Így hát újabb tanácskozások jöttek. Szerencsére Lengyelországnak tett engedményekkel kielégítően megoldódott végül a probléma. Hadd mutassak azonban rá, elnök asszony, hogy ha így gondolkodunk, nem beszélhetünk egységes Európáról. Nem beszélhetünk európai konszenzusról, amikor az egyes tagállamok saját kis érdekeik miatt veszélyeztetnek egy ilyen értelmes intézkedést. Ilyenkor miféle egyesített Európáról beszélünk tehát? Szeretném hangsúlyozni, hogy a két napja a portugál miniszterelnök által ismertetett alkotmányszerződés szerencsére nagy többséget ír elő e téren, így a vétó végül megszűnik. Végül hadd köszönjem meg a Bizottság alelnöke, Frattini úr részvételét, és adjak hangot óhajomnak, hogy 25 év után ez a jól kitalált kezdeményezés a lehető leghamarabb valóság lesz."@hu11
"Signora Presidente, vorrei iniziare ricordando con rispetto il nostro defunto collega, l’onorevole Correia, che ha contribuito in modo sostanziale all’elaborazione della relazione appropriata ed esaustiva citata dal Vicepresidente della Commissione. Vorrei porre l’accento sul fatto che la materia che stiamo discutendo oggi ha una storia molto lunga. E’ iniziata nel 1983 con una convenzione del Consiglio d’Europa, che è stata accettata da tutti gli Stati membri. Tuttavia, la convenzione stabiliva che un detenuto potrebbe essere trasferito da un paese a un altro solo con il suo consenso. La convenzione è stata quindi inefficace. E’ stata elaborata una seconda convenzione che indicava che il consenso del detenuto non fosse necessario, ma non è stata sottoscritta da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, e pertanto il tentativo è fallito. In merito alla nuova iniziativa di tre Stati membri dell’UE (Austria, Finlandia e Svezia) è stato presentato un progetto, adeguatamente preparato dal Consiglio e trasmesso come accordo quadro. Che cosa prevede questa decisione quadro? Prevede che un cittadino condannato di uno Stato membro dell’UE debba essere trasferito nel paese membro d’origine o in cui ha la sua residenza permanente o i suoi interessi. Si tratta di un aspetto molto ragionevole, poiché possiamo osservare che diventerà più semplice riabilitarlo una volta uscito di prigione: chi è trasferito nello Stato membro d’origine disporrà di un accesso più facile alla lingua, ai suoi amici e parenti, e si troverà in un ambiente familiare. Questa relazione, come lei ricorderà signora Presidente, è stata approvata nel giugno 2006 da una grande maggioranza in Parlamento. Purtroppo, ha incontrato una risposta burocratica dalla Polonia, che, per diverse manovre procedurali, ha rinviato l’attuazione di questa decisione quadro. Pertanto ci troviamo nel mezzo di una discussione rinnovata. Per fortuna, con una concessione alle richieste della Polonia, il problema finalmente è stato risolto con soddisfazione. Tuttavia, signora Presidente, mi permetta di evidenziare che se la pensiamo in questo modo, è impossibile parlare di un’Europa unita. Non possiamo comunicare un consenso europeo quando ogni Stato membro, per le proprie futili ragioni, mina una misura così solida. In casi simili, di che Europa unita parliamo? Vorrei sottolineare che il Trattato costituzionale presentato due giorni fa dal Primo Ministro del Portogallo fortunatamente prevede una maggioranza ampliata anche in questo settore, pertanto il veto, infine, sarà abolito. Per concludere, consentitemi di ringraziare il Vicepresidente della Commissione, il Commissario Frattini, per il suo contributo, ed esprimere il desiderio che, dopo 25 anni, quest’iniziativa ben concepita diventi finalmente una realtà il più presto possibile."@it12
"Gerb. pirmininke, aš norėčiau pradėti pagarbiai prisimindamas mūsų mirusį kolegą, Parlamento narį F. Correia, kuris labai daug prisidėjo sudarant teisingą ir išsamų pranešimą, kurį minėjo Komisijos Pirmininko pavaduotojas. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad tema, kurią šiandien aptariame, turi labai ilgą istoriją. Ji prasidėjo 1983 m., nuo Europos Tarybos konvencijos, kurią priėmė visos valstybės narės. Tačiau konvencijoje buvo numatyta, kad kalinį viena šalis gali perduoti kitai tik kaliniui sutikus. Taigi ta konvencija buvo neveiksminga. Antroje konvencijoje buvo numatyta, kad kalinio sutikimas nereikalingas, tačiau šią konvenciją pasirašė ne visos Europos Tarybos valstybės narės, todėl šios pastangos žlugo. Dėl naujos trijų ES valstybių narių – Austrijos, Suomijos ir Švedijos – iniciatyvos buvo pateiktas Tarybos kruopščiai parengtas projektas, kuris buvo paskelbtas kaip pagrindų konvencija. Kas buvo numatyta šiame pamatiniame sprendime? Jame numatyta, kad nuteistas ES valstybės narės pilietis turi būti perduotas tai valstybei narei, ūrios jis yra pilietis arba kurioje jis nuolat gyvena arba turi visą savo turtą. Tai labai protinga, kadangi matome, kad jam išėjus iš kalėjimo jį reabilituoti bus daug lengviau: žmogus, perduotas valstybei narei, kurios pilietybę jis turi, supras kalbą, netoliese turės savo draugus ir gimines ir bus pažįstamoje aplinkoje. Šis pranešimas, kaip jūs, gerb. pirmininke, pamenate, buvo patvirtintas 2006 m. birželio mėn. didžiąja Parlamento narių balsų dauguma. Deja, į jį buvo biurokratiškai sureaguota Lenkijoje, kuri, taikydama įvairias procedūrines gudrybes, užvilkino šio pagrindų sprendimo įgyvendinimą. Todėl svarstymas buvo atnaujintas. Laimei, padarius nuolaidų Lenkijos reikalavimams problema galiausiai buvo išspręsta patenkinamai. Tačiau, gerb. pirmininke, leiskite atkreipti dėmesį, kad jeigu mes šitaip galvojame, tai nėra ko kalbėti apie vieningą Europą. Mes negalime kalbėti apie Europos konsensusą, kai kiekviena valstybė narė dėl savo ribotų motyvų sužlugdo tokią teisingą priemonę. Apie kokią vieningą Europą tuomet kalbame? Norėčiau pabrėžti, kad prieš dvi dienas Portugalijos ministro pirmininko pristatytoje Konstitucinėje sutartyje, laimei, numatyta, kad nutarimai šioje srityje taip pat bus priimami balsų dauguma, taigi veto pagaliau neliks. Baigiant leiskite man padėkoti Komisijos Pirmininko pavaduotojui F. Frattini už jo įnašą ir palinkėti, kad dabar, praėjus 25 metams, ši gerai apgalvota iniciatyva kuo greičiau taptų tikrove."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vispirms es vēlos pieminēt mūžībā aizgājušo kolēģi kurš ieguldīja lielu dabu, lai sagatavotu šo pareizo un visaptverošo ziņojumu, kuru minēja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Es vēlos norādīt, ka jautājumam, kuru mēs šodien apspriežam, ir ļoti sena vēsture. Tā aizsākās 1983. gadā, kad visas dalībvalstis pieņēma Eiropas Padomes konvenciju. Taču šī konvencija paredzēja, ka ieslodzītos drīkst izdot citai valstij tikai ar ieslodzītā piekrišanu, tāpēc šī konvencija bija neefektīva. Tika sagatavota jauna konvencija, kura paredzēja, ka šādā gadījumā ieslodzītā piekrišana nav nepieciešama, taču šo konvenciju neatbalstīja visas Eiropas Padomes dalībvalstis, un tāpēc tā netika pieņemta. Trīs ES dalībvalstis – Austrija, Somija un Zviedrija – iesniedza jaunu iniciatīva projektu, Padome to detalizēti sagatavoja un publicēja kā vispārējo konvenciju. Ko paredz šis pamatlēmums? Tas paredz, ka notiesāts ES dalībvalsts pilsonis ir jāizdod tai dalībvalstij, kura ir šī pilsoņa dzimtene, pastāvīgā uzturēšanās vieta vai tā valsts, kura ir lielā mērā saistīta ar viņa dzīvi. Tas ir ļoti saprātīgi, jo nepārprotami šādai personai, iznākot no cietuma, rehabilitācija būs daudz vienkāršāka: personai, kura ir izdota tai dalībvalstij, kuras pilsonis ir šī persona, būs mazāka valodas barjera, tuvumā būs draugi un piederīgie, un viņš būs ģimeniskā vidē. Priekšsēdētājas kundze, es atgādinu, ka 2006. gada jūnijā Parlamenta deputāti šo ziņojumu pieņēma ar lielu balsu pārsvaru. Diemžēl birokrātisku šķēršļus lika Polija, kura ar dažādiem procesuālajiem paņēmieniem kavēja šī pamatlēmuma īstenošanu. Tāpēc mums šis jautājums ir jāskata atkārtoti. Par laimi, piekāpjoties Polijas prasībām, šī problēma visbeidzot ir veiksmīgi atrisināta. Taču, priekšsēdētājas kundze, es vēlos norādīt, ka šādi nav iespējams panākt vienotu viedokli Eiropā. Nav iespējams panākt konsensu, ja katra dalībvalsts savu iemeslu dēļ apdraud šāda pamatota pasākuma īstenošanu. Šādos gadījumos kā gan mēs varam runāt par vienotu Eiropu? Es vēlos uzsvērt to, ka par laimi Konstitucionālais līgums, kuru pirms divām dienām ierosināja Portugāles premjerministrs, atspoguļo vairākuma viedokli arī šajā jomā, tātad galu galā veto tiks atcelts. Visbeidzot es vēlos pateikties Komisijas priekšsēdētāja vietniekam par viņa ieguldījumu, un ceru, ka pēc 25 gadiem šī veiksmīgā iniciatīva beidzot tiks īstenota."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, στην αρχή θα ήθελα να στρέψω ευλαβικά τη μνήμη μου στον αλησμόνητο συνάδελφο, τον κ. Correia, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας σωστής και ολοκληρωμένης έκθεσης, την οποίαν μνημόνευσε και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα που συζητάμε σήμερα έχει μια πολύ μακρά προϊστορία. Ξεκίνησε με μία σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1983. Σύμβαση την οποία αποδέχθηκαν όλα τα κράτη μέλη. Η σύμβαση όμως εκείνη προέβλεπε ότι για τη μεταφορά του κρατουμένου από χώρα σε χώρα απαιτείται και η συμφωνία του ίδιου. Έτσι, η σύμβαση εκείνη δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Έγινε μια δεύτερη σύμβαση, η οποία προέβλεπε ότι δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του κρατουμένου, η σύμβαση όμως αυτή δεν υπογράφηκε από όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, και έτσι ναυάγησε και η προσπάθεια εκείνη. Βρεθήκαμε λοιπόν μπροστά σε μία νέα πρωτοβουλία τριών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, τα οποία υπέβαλαν ένα σχέδιο που επεξεργάστηκε σωστά το Συμβούλιο και ήρθε ως σύμβαση πλαίσιο. Τί προβλέπει αυτή η απόφαση πλαίσιο; Προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μεταφερθεί στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος ή έχει τη μόνιμη κατοικία του ή έχει το σύνολο των συμφερόντων του. Αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί βλέπουμε ότι έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολη η αποκατάστασή του όταν βγει από τη φυλακή, καθότι μεταφερόμενος στο κράτος μέλος της ιθαγένειάς του θα έχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στη γλώσσα, θα έχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στους φίλους του, στους συγγενείς του και θα ευρίσκεται σε οικείο περιβάλλον. Αυτή η έκθεση όπως, θα θυμάστε κυρία Πρόεδρε, ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2006 με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, παρενεβλήθη η γραφειοκρατική αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολωνίας, η οποία με διάφορα διαδικαστικά "τερτίπια" καθυστέρησε την εφαρμογή αυτής της απόφασης πλαισίου, κι έτσι, βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία μιας ανανεωμένης διαβούλευσης. Ευτυχώς, υποχωρώντας μπροστά στις απαιτήσεις της Πολωνίας, τελείωσε κατά τρόπο ευκταίο η λύση του προβλήματος. Επιθυμώ, όμως, να παρατηρήσω, κυρία Πρόεδρε, ότι με τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να μιλάμε για ενωμένη Ευρώπη. Δεν μπορεί να μιλάμε για ευρωπαϊκή σύμπτωση απόψεων όταν το κάθε κράτος μέλος για δικούς του λόγους -ασήμαντους- ναρκοθετεί ένα τέτοιο σωστό μέτρο. Σε παρόμοιες περιπτώσεις για ποια ενωμένη Ευρώπη μιλάμε; Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, ευτυχώς, η Συνταγματική Συνθήκη που παρουσίασε προχθές ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, προβλέπει ότι και στον τομέα αυτό θα υπάρχει η επαυξημένη πλειοψηφία και, επί τέλους, θα καταργηθεί το βέτο. Επιθυμώ, κλείνοντας, να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Frattini, για τη συμβολή του και να ευχηθώ επί τέλους, ύστερα από 25 χρόνια, να γίνει πραγματικότητα το ταχύτερο δυνατό αυτή η πρωτοβουλία η οποία είναι σωστή."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil beginnen door onze overleden collega, de heer Correia, op eerbiedige wijze te gedenken. Hij heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de samenstelling van het goede en veelomvattende verslag waarnaar de vicevoorzitter van de Commissie verwees. Ik wil erop wijzen dat het gespreksonderwerp van vandaag een zeer lange geschiedenis kent. Deze begint in 1983 met een verdrag van de Raad van Europa, dat door alle lidstaten aanvaard werd. In dit verdrag was echter bepaald dat een gevangene alleen van het ene naar het andere land mocht worden overgebracht als hij hier zelf mee instemde. Het verdrag was derhalve niet doeltreffend. Er werd een tweede verdrag opgesteld, waarin was bepaald dat de instemming van de gevangene niet nodig was, maar dit verdrag werd niet door alle lidstaten van de Raad van Europa ondertekend en dus liep deze poging op niets uit. Op initiatief van drie EU-lidstaten – Oostenrijk, Finland en Zweden – werd er een ontwerp ingediend, dat door de Raad op gepaste wijze werd behandeld en resulteerde in een kaderverdrag. Wat schrijft dit kaderbesluit voor? Het schrijft voor dat een gevonniste burger van een EU-lidstaat naar de lidstaat van zijn nationaliteit moet worden overgebracht of naar die waar hij zijn permanente verblijfplaats of al zijn belangen heeft. Dat is zeer redelijk omdat we inzien dat in dit geval zijn rehabilitatie veel beter zal verlopen nadat hij vrij is gekomen: iemand die naar de lidstaat van zijn nationaliteit is overgebracht, zal veel eenvoudiger toegang hebben tot de taal en tot zijn vrienden en familie, en zal in een vertrouwde omgeving vertoeven. Zoals u zich zult herinneren, mevrouw de Voorzitter, is dit verslag in juni 2006 door de grote meerderheid van het Parlement aangenomen. Helaas stuitte het op een bureaucratische reactie van Polen, dat via verschillende procedurele handigheidjes de implementatie van dit kaderbesluit wist te vertragen. Vandaar dat we nu weer overleg voeren. Gelukkig is door tegemoetkoming aan de eisen van Polen dit probleem eindelijk naar ieders tevredenheid opgelost. Ik wil er echter wel op wijzen, mevrouw de Voorzitter, dat met deze mentaliteit een verenigd Europa een luchtkasteel zal blijven. We kunnen niet van een Europese consensus spreken als elke lidstaat kan besluiten om vanwege zijn eigen pietluttige redenen een dergelijke goede regeling te ondermijnen. Over wat voor verenigd Europa hebben we het dan eigenlijk? Ik zou willen benadrukken dat het Grondwettelijk Verdrag dat twee dagen geleden werd gepresenteerd door de premier van Portugal, gelukkig ook voorziet in een grotere meerderheid op dit gebied en dat het veto dus snel zal worden ingetrokken. Ten slotte wil ik de vicevoorzitter van de Commissie, de heer Frattini, bedanken voor zijn bijdrage en de wens uitspreken dat dit doordachte initiatief na 25 jaar eindelijk zo snel mogelijk werkelijkheid zal worden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Swoje myśli skieruję najpierw w stronę naszego zmarłego kolegi, pana Correii, który istotnie przyczynił się do przygotowania właściwego i wszechstronnego sprawozdania, wymienionego przez wiceprzewodniczącego Komisji. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że temat naszej dzisiejszej dyskusji ma za sobą bardzo długą tradycję. Sięga ona roku 1983, kiedy przez wszystkie państwa członkowskie przyjęta została konwencja Rady Europy. Stanowiła ona, że więzień mógł być przeniesiony z jednego państwa do innego wyłącznie za jego zgodą. Dlatego właśnie okazała się nieskuteczna. Przygotowano więc drugą konwencję, zgodnie z którą zgoda więźnia nie była wymagana. Jednak nie wszystkie państwa członkowskie Rady Europy ją podpisały, dlatego też próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Z inicjatywy trzech państw członkowskich UE – Austrii, Finlandii i Szwecji – złożony został odpowiednio przygotowany przez Radę projekt wydany jako konwencja ramowa. Jakie są postanowienia tej ramowej decyzji? Stanowi ona, że skazany mieszkaniec państwa członkowskiego UE musi zostać przeniesiony do innego państwa członkowskiego, którego jest obywatelem lub w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania albo wszystkie jego interesy. Ma to poważne uzasadnienie, gdyż ułatwi jego resocjalizację po wyjściu z więzienia: ktoś przeniesiony do państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, będzie miał o wiele łatwiejszy dostęp do języka, znajomych i rodziny i znajdzie się w znanym sobie środowisku. O ile pani przewodnicząca pamięta, sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez Parlament w czerwcu 2006 r. zdecydowaną większością. Niestety spotkało się ono z biurokratyczną reakcją Polski, która za pomocą różnorodnych sztuczek proceduralnych opóźniała realizację decyzji ramowej. Znów znaleźliśmy się więc na etapie konsultacji. Na szczęście w ramach ustępstwa wobec żądań Polski, udało się w końcu pozytywnie załatwić problem. Pozwolę sobie jednak zauważyć, że jeśli mamy myśleć w ten sposób, to nie można mówić o zjednoczonej Europie. Nie można mówić o konsensusie europejskim, gdy każde państwo członkowskie z własnych mało istotnych powodów podważa tak solidny środek. W takich przypadkach o jakiej zjednoczonej Europie można w ogóle mówić? Pragnę podkreślić, że przedstawiony dwa dni temu przez Premiera Portugalii traktat konstytucyjny na szczęście również zapewnia większość w tym zakresie, dzięki czemu weto uda się w końcu uchylić. Na koniec pragnę podziękować wiceprzewodniczącemu Komisji, panu Frattiniemu, za jego wkład oraz wyrazić życzenie, aby po 25 latach ta świetnie pomyślana inicjatywa jak najszybciej weszła w życie."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de começar por prestar a minha respeitosa homenagem ao nosso falecido colega, deputado Fausto Correia, que contribui substancialmente para a compilação do relatório correcto e abrangente citado pelo Vice-Presidente da Comissão. Gostaria de salientar que o tópico que estamos hoje a debater tem uma história muito longa. Começou em 1983 com uma convenção do Conselho da Europa, que foi aceite por todos os Estados-Membros. Contudo, a convenção estipulava que um prisioneiro só podia ser transferido de um país para o outro com o consentimento do próprio. A convenção foi, portanto, improdutiva. Foi redigida uma segunda convenção que estipulava que o consentimento do prisioneiro não era necessário, mas essa convenção não foi assinada por todos os Estados-Membros do Conselho da Europa e, por isso, a tentativa falhou. Graças a uma nova iniciativa de três Estados-Membros – a Áustria, Finlândia e Suécia – foi apresentado um projecto, devidamente preparado pelo Conselho e emitido como uma convenção-quadro. O que estipula esta decisão-quadro? Estipula que um cidadão condenado num Estado-Membro da UE deve ser transferido para o Estado-Membro de onde seja originário ou no qual tenha a sua residência permanente ou todos os seus interesses. Isto é muito razoável, porque podemos ver se a sua reabilitação se torna mais fácil quando ele sai da prisão: alguém transferido para o Estado-Membro da sua nacionalidade terá um acesso mais fácil à língua, aos seus amigos e familiares e estará num ambiente mais familiar. Este relatório, como se recordará, Senhora Presidente, foi aprovado em Junho de 2006 por uma larga maioria no Parlamento. Infelizmente, deparou-se com uma resposta burocrática da Polónia, que, através de diversos ofícios processuais, atrasou a implementação desta decisão-quadro. Encontramo-nos, por isso, no meio de uma renovada deliberação. Felizmente, com uma concessão aos pedidos da Polónia, o problema foi finalmente resolvido de forma satisfatória. Contudo, deixe-me salientar, Senhora Presidente, que, se pensarmos assim, o discurso sobre uma Europa unida é impossível. Não podemos falar de um consenso europeu, quando cada um dos Estados-Membros, por razões próprias insignificantes, debilita tal medida sólida. Nestes casos, de que Europa unida estamos nós a falar? Gostaria de sublinhar que o Tratado Constitucional apresentado há dois dias pelo Primeiro-Ministro de Portugal proporciona afortunadamente uma maioria aumentada também nesta área e por isso o veto irá finalmente ser levantado. Para concluir, permitam-me agradecer ao Vice-Presidente da Comissão, Franco Frattini, pela sua contribuição, e exprimir o voto para que, após 25 anos, este iniciativa bem concebida se transforme finalmente numa realidade tão rápido quanto possível."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, στην αρχή θα ήθελα να στρέψω ευλαβικά τη μνήμη μου στον αλησμόνητο συνάδελφο, τον κ. Correia, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας σωστής και ολοκληρωμένης έκθεσης, την οποίαν μνημόνευσε και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα που συζητάμε σήμερα έχει μια πολύ μακρά προϊστορία. Ξεκίνησε με μία σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1983. Σύμβαση την οποία αποδέχθηκαν όλα τα κράτη μέλη. Η σύμβαση όμως εκείνη προέβλεπε ότι για τη μεταφορά του κρατουμένου από χώρα σε χώρα απαιτείται και η συμφωνία του ίδιου. Έτσι, η σύμβαση εκείνη δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Έγινε μια δεύτερη σύμβαση, η οποία προέβλεπε ότι δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του κρατουμένου, η σύμβαση όμως αυτή δεν υπογράφηκε από όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, και έτσι ναυάγησε και η προσπάθεια εκείνη. Βρεθήκαμε λοιπόν μπροστά σε μία νέα πρωτοβουλία τριών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, τα οποία υπέβαλαν ένα σχέδιο που επεξεργάστηκε σωστά το Συμβούλιο και ήρθε ως σύμβαση πλαίσιο. Τί προβλέπει αυτή η απόφαση πλαίσιο; Προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μεταφερθεί στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος ή έχει τη μόνιμη κατοικία του ή έχει το σύνολο των συμφερόντων του. Αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί βλέπουμε ότι έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολη η αποκατάστασή του όταν βγει από τη φυλακή, καθότι μεταφερόμενος στο κράτος μέλος της ιθαγένειάς του θα έχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στη γλώσσα, θα έχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στους φίλους του, στους συγγενείς του και θα ευρίσκεται σε οικείο περιβάλλον. Αυτή η έκθεση όπως, θα θυμάστε κυρία Πρόεδρε, ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2006 με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, παρενεβλήθη η γραφειοκρατική αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολωνίας, η οποία με διάφορα διαδικαστικά "τερτίπια" καθυστέρησε την εφαρμογή αυτής της απόφασης πλαισίου, κι έτσι, βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία μιας ανανεωμένης διαβούλευσης. Ευτυχώς, υποχωρώντας μπροστά στις απαιτήσεις της Πολωνίας, τελείωσε κατά τρόπο ευκταίο η λύση του προβλήματος. Επιθυμώ, όμως, να παρατηρήσω, κυρία Πρόεδρε, ότι με τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να μιλάμε για ενωμένη Ευρώπη. Δεν μπορεί να μιλάμε για ευρωπαϊκή σύμπτωση απόψεων όταν το κάθε κράτος μέλος για δικούς του λόγους -ασήμαντους- ναρκοθετεί ένα τέτοιο σωστό μέτρο. Σε παρόμοιες περιπτώσεις για ποια ενωμένη Ευρώπη μιλάμε; Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, ευτυχώς, η Συνταγματική Συνθήκη που παρουσίασε προχθές ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, προβλέπει ότι και στον τομέα αυτό θα υπάρχει η επαυξημένη πλειοψηφία και, επί τέλους, θα καταργηθεί το βέτο. Επιθυμώ, κλείνοντας, να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Frattini, για τη συμβολή του και να ευχηθώ επί τέλους, ύστερα από 25 χρόνια, να γίνει πραγματικότητα το ταχύτερο δυνατό αυτή η πρωτοβουλία η οποία είναι σωστή."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rád by som na začiatku venoval niekoľko myšlienok a vzdal úctu nášmu kolegovi pánovi Correiovi, ktorý výrazne prispel k zostaveniu správnej a vyčerpávajúcej správy, ktorú citoval podpredseda Komisie. Chcel by som zdôrazniť, že téma, o ktorej dnes diskutujeme, má veľmi dlhú históriu. Siaha do roku 1983 a súvisí s dohovorom Rady Európy, ktorý podpísali všetky členské štáty. V dohovore však bolo stanovené, že väzeň môže byť prepravený z jednej krajiny do druhej len s jeho súhlasom. Dohovor bol preto neúčinný. Bol vypracovaný druhý dohovor, podľa ktorého súhlas väzňa už nebol potrebný, ale tento dohovor nepodpísali všetky členské štáty Rady Európy, a tak aj tento pokus stroskotal. V rámci novej iniciatívy troch členských štátov EÚ – Rakúska, Fínska a Švédska – bol predložený návrh, ktorý Rada starostlivo pripravila a vydala ako rámcový dohovor. Čo toto rámcové rozhodnutie ustanovuje? Ustanovuje, že odsúdený občan niektorého z členských štátov EÚ musí byť prepravený do členského štátu, ktorého štátnym príslušníkom je alebo v ktorom má trvalé bydlisko alebo všetky svoje záujmy. To je veľmi rozumné, pretože vieme, že sa tým výrazne uľahčí rehabilitácia väzňa po jeho prepustení z väzenia: osoba prepravená do členského štátu svojej štátnej príslušnosti nemusí prekonávať jazykové bariéry, ľahšie sa dostane k svojim priateľom a príbuzným a ocitne sa v známom prostredí. Túto správu, ako si možno pani predsedajúca spomenie, Parlament schválil v júni 2006 veľkou väčšinou. Nanešťastie sa stretla s byrokratickou reakciou zo strany Poľska, ktoré použilo rôzne procedurálne triky a vykonanie tohto rámcového rozhodnutia zdržalo. A tak sme sa ocitli uprostred obnovenej diskusie. Našťastie po tom, čo Poľsko ustúpilo zo svojich požiadaviek, sme problém uspokojivo vyriešili. Napriek tomu mi, pani predsedajúca, dovoľte podotknúť, že ak budeme takto uvažovať, nemôžeme sa rozprávať o zjednotenej Európe. Nemôžeme hovoriť o európskom konsenze, zatiaľ čo každý členský štát pre svoje individuálne dôvody pokojne podkopáva takéto zdravé opatrenie. O akej zjednotenej Európe v takýchto prípadoch hovoríme? Rád by som zdôraznil, že ústavná zmluva, ktorú pred dvoma dňami predstavil portugalský premiér, našťastie ustanovuje hlasovanie kvalifikovanou väčšinou aj pre túto oblasť, takže veto bude napokon zrušené. Na záver mi dovoľte, aby som sa podpredsedovi Komisie pánovi Frattinimu poďakoval za jeho príspevok a vyslovil želanie, aby sa po 25 rokoch táto dobre mienená iniciatíva konečne čo najskôr stala skutočnosťou."@sk19
"Gospa predsednica, najprej se s spoštovanjem spominjam na našega preminulega poslanca, gospoda Correio, ki je bistveno prispeval k izpolnjevanju pravilnega in obsežnega poročila, ki ga je citiral podpredsednik Komisije. Prav tako želim poudariti, da ima tema, o kateri danes razpravljamo dolgo preteklost. Začelo se je leta 1983 s konvencijo Sveta Evrope, ki so jo sprejele vse države članice. Vendar je konvencija določila, da se lahko zapornik prepelje iz ene države v drugo le ob soglasju zapornika. Konvencija je bila zato neučinkovita. Nato se je pripravila druga konvencija, ki določa, da soglasje zapornika ni potrebno, vendar te konvencije niso podpisale vse države članice Sveta Evrope, zato je ta poskus propadel. V zvezi z novo pobudo treh držav članic EU – Avstrije, Finske in Švedske – je bil predložen osnutek, ki ga je ustrezno pripravil Svet ter je bil objavljen kot okvirna konvencija. Kaj določa ta okvirni sklep? Določa, da je treba obsojenega državljana države članice EU prepeljati v državo članico, katere državljan je ali v kateri ima stalno prebivališče ali vse svoje interese. To je zelo smiselno, ker lahko vidimo, da bo njegova rehabilitacija precej enostavnejša, ko se vrne iz zapora: nekdo, ki se prepelje v državo članico, katere državljan je, bo imel veliko lažji dostop do jezika, prijateljev in sorodnikov ter bo v znanem okolju. To poročilo je, kot se boste spomnili, gospa predsednica, junija 2006 odobrila velika večina v Parlamentu. Žal je naletelo na birokratski odziv Poljske, ki je z različnimi postopkovnimi ovirami odlaga izvajanje tega okvirnega sklepa. Tako smo se znašli sredi obnovljene razprave. Na srečo je bila s sprejetjem zahtev Poljske ta težava končno uspešno rešena. Vendar, gospa predsednica, naj poudarim, da je ob takšnem razmišljanju nemogoče govoriti o enotni Evropi. Ne moremo govoriti o evropskem soglasju, če vsaka država članica zaradi malenkostnih razlogov ogroža trden ukrep. O kakšni Evropi govorimo v takšnih primerih? Naj poudarim, da ustavna pogodba, ki jo je pred dvema dnevoma predstavil portugalski ministrski predsednik na srečo določa večjo večino tudi na tem področju, tako da bo pravica do veta končno odpravljena. V sklepu se zahvaljujem podpredsedniku Komisije, gospodu Frattiniju, za njegov prispevek, poleg tega izražam željo, da se po 25 letih ta dobro zastavljena pobuda končno uresniči, takoj ko bo to mogoče."@sl20
". Fru talman! Jag vill börja med att hedra vår avlidne kollega Fausto Correia, som i hög grad bidrog till sammanställningen av det korrekta och omfattande betänkande som har kommenterats av kommissionens vice ordförande. Jag vill påpeka att den fråga vi diskuterar i dag har en mycket lång historia. Det började 1983 med en Europarådskonvention som godkändes av alla medlemsstater. I konventionen föreskrevs emellertid att en fånge endast kunde överföras från ett land till ett annat om fången gick med på det. Konventionen var därför ineffektiv. En andra konvention utarbetades där det föreskrevs att något medgivande av fången inte behövdes, men denna konvention undertecknades inte av alla medlemsstater i Europarådet och därför misslyckades försöket. På initiativ av tre EU-medlemsstater – Österrike, Finland och Sverige – lades ett förslag fram som var väl förberett av rådet och utfärdat som en ramkonvention. Vad föreskrivs i detta rambeslut? Där föreskrivs att en medborgare som är dömd i en EU-medlemsstat måste överföras till den medlemsstat där personen är medborgare eller där han eller hon är permanent bosatt eller har alla sina intressen. Detta är mycket rimligt, eftersom vi kan se att det kommer att bli mycket lättare att återanpassa personen när han eller hon kommer ut från fängelset: En person som överförs till sin egen medlemsstat kommer att ha mycket lättare tillgång till språket, sina vänner och släktingar och kommer att befinna sig i en bekant miljö. Som ni minns godkändes detta betänkande i juni 2006 av en stor majoritet i parlamentet. Tyvärr möttes det av en byråkratisk invändning från Polen, som genom olika förfarandemässiga knep gjorde att genomförandet av detta rambeslut fördröjdes. Därför har vi nu tagit upp frågan för förnyat övervägande. Lyckligtvis har problemet, med en eftergift till Polens krav, slutligen lösts på ett tillfredsställande sätt. Jag vill emellertid påpeka att det är omöjligt att tala om ett förenat Europa om vi tänker på detta sätt. Vi kan inte tala om ett europeiskt samförstånd när varje medlemsstat, av egna småaktiga skäl, underminerar en så förnuftig åtgärd. Vilket slags förenat Europa talar vi i så fall om? Jag vill understryka att i det konstitutionella fördrag som för två dagar sedan lades fram av Portugals premiärminister föreskrivs en ökad majoritet även på detta område och därför kommer vetot slutligen att upphävas. Låt mig avslutningsvis tacka kommissionens vice ordförande Franco Frattini för hans bidrag och uttrycka en önskan om att detta välformulerade initiativ slutligen, efter 25 år, kommer att genomföras så snart som möjligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph