Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-490"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.45.3-490"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I too would like to congratulate Mr Lechner on his report. I want to start with, as it were, a confession. Before I arrived in this House I was a lawyer. In fact I was not only a lawyer, but a lawyer dealing in debt collecting, often cross-border. My experience in this area is that the most damage is caused to small enterprises that have plucked up courage to trade cross-border, and are then ruined by a bad debt and a professional debtor hiding in another country. I therefore consider this initiative to be a way, if we can get it right, of boosting Europe’s economy and encouraging cross-border trade. We have to get tough. The payment order was a step in the right direction. This is the next piece in the jigsaw. However, I have two points to make. First of all, we are dealing with cross-border cases only. We accept the reality of that constraint, but what I do not want to see is creditors having to make two applications to courts: one in respect of debtors in the home country, followed by another in a different country, cross-border. That may give the debtor warning and it may cause all sorts of complications. We therefore need to ensure that there are concurrent procedures available. Secondly, this is, of course, a balance of interests between the creditors and the debtors. We have a good system in England, under which when you are given such an interim measure, you have to provide an undertaking to the court, in damages, to respect the interests of third parties. This may be the bank that has to organise the attachment, or a third party that might hold a joint account. I would recommend a system along those lines. I commend the report and the ideas in it. I believe it could do much to boost Europe’s economy if we get things right."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"I já bych ráda poblahopřála panu Lechnerovi k jeho zprávě. Na začátek řeknu něco jako osobní výpověď. Před tím, než jsem se stala členkou tohoto Parlamentu, byla jsem právničkou. Ve skutečnosti jsem nebyla jen právničkou, ale právničkou zabývající se vymáháním dluhů, často přeshraničních. Na základě svých zkušeností z této oblastí vím, že většinou jsou poškozované malé podniky, které našly odvahu na to, aby se pustily do přeshraničního obchodování a které následně položily na kolena velké dluhy a profesionální dlužník skrývající se v jiné zemi. Proto si myslím, že pokud se nám tato iniciativa podaří, bude prostředkem na oživení evropského hospodářství a podporu přeshraničního obchodování. Musíme být vytrvalí. Platební příkaz představoval krok správným směrem. Toto je další kousek skládačky. Chtěla bych však poukázat na dvě věci. V první řadě se tu zabýváme jen přeshraničními případy. Toto omezení respektujeme, ale nechci, aby museli věřitelé podávat dvě žádosti na soud: jednu v souvislosti s dlužníky v její domácí zemi a další, přeshraniční, v jiné zemi. Dlužník by tak mohl dostat varování a mohlo by to způsobit různé komplikace. Musíme proto zabezpečit, aby byla možná souběžná jednání. Druhou věcí je přirozeně rovnováha zájmů mezi věřiteli a dlužníky. V Anglii máme dobrý systém, v rámci kterého, pokud je vám poskytnuté takové předběžné opatření, musíte soudu složit záruku na škody, aby byly respektované zájmy třetích stran. Třetí stranou může být banka, která musí obstavení provést nebo třetí strana, která může být držitelem společného účtu. Navrhovala bych zavést v tomto smyslu nějaký systém. Chválím zprávu a myšlenky, které obsahuje. Věřím, že pokud se nám tato iniciativa podaří, mohla by výrazně přispět k oživení evropského hospodářství."@cs1
"Fru formand! Jeg vil også gerne lykønske hr. Lechner med hans betænkning. Jeg vil gerne starte med en slags tilståelse. Før jeg kom til Parlamentet, var jeg advokat. Faktisk var jeg ikke bare advokat, men advokat beskæftiget med inddrivelse af gæld, ofte på tværs af grænser. Min erfaring på området er, at de værste konsekvenser rammer mindre virksomheder, der har fundet mod til at drive forretninger på tværs af grænserne og derefter ruineres af en uerholdelig fordring og en professionel debitor, der gemmer sig i et andet land. Derfor betragter jeg dette initiativ som en måde, hvis vi kan gøre det rigtigt, til at give Europas økonomi et skub og fremme handel hen over grænserne. Vi er nødt til at skrue bissen på. Betalingspåbuddet var et skridt i den rigtige retning. Dette er næste brik i puslespillet. Der er dog to ting, jeg er nødt til at sige. Allerførst har vi kun med grænseoverskridende tilfælde at gøre. Vi accepterer denne begrænsning som en realitet, men jeg ønsker ikke at opleve kreditorer, der er nødt til at indgive to begæringer til domstolene, én for debitorer i hjemlandet og derefter en anden i et andet land, grænseoverskridende. Det kan advare debitoren og medføre alle mulige former for komplikationer. Vi er derfor nødt til at sikre, at der findes sideløbende procedurer. For det andet er der naturligvis tale om en balance mellem kreditorernes og debitorernes interesser. Vi har et godt system i England, hvor man, når man bevilges en sådan foreløbig foranstaltning, skal påtage sig en forpligtelse over for retten om erstatning for at respektere tredjeparters interesser. Det kan være den bank, der skal forestå beslaglæggelsen, eller en tredjepart, der måske er indehaver af en fælles konto. Jeg ville anbefale et system i den retning. Jeg roser betænkningen og dens idéer. Jeg tror, det kunne hjælpe Europas økonomi godt på vej, hvis vi gør det rigtigt."@da2
"Frau Präsidentin! Auch ich möchte Herrn Lechner zu seinem Bericht beglückwünschen. Ich will wie bei einem Geständnis beginnen. Bevor ich in dieses Hohe Haus eintrat, war ich Rechtsanwältin. In Wahrheit war ich nicht nur Rechtsanwältin, sondern beschäftigte mich als Anwältin mit der Beitreibung von Schulden, oft über die Grenze hinweg. Meine Erfahrung auf diesem Gebiet ist, dass die meisten Schäden bei den Kleinunternehmen entstehen, die den Mut gefasst haben, Geschäfte mit dem Ausland zu betreiben, und die dann durch hohe Schulden und durch einen professionellen Schuldner, der in einem anderen Land untertaucht, zugrunde gerichtet werden. Deshalb erachte ich diese Initiative als einen Weg, der europäischen Wirtschaft Aufschwung zu verleihen und die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit zu fördern, wenn wir ihn nur richtig beschreiten. Wir müssen härter durchgreifen. Die Zahlungsanordnung war ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist das nächste Teil im Puzzle. Ich möchte zwei Punkte ansprechen. Zunächst einmal befassen wir uns lediglich mit grenzüberschreitenden Fällen. Wir akzeptieren die Gegebenheiten dieser Einschränkung, doch möchte ich nicht dabei zusehen, dass Gläubiger zweierlei Anträge bei den Gerichten stellen müssen: einen hinsichtlich der Schuldner im eigenen Land, gefolgt von einem weiteren Antrag für ein anderes Land, also grenzüberschreitend. Auf diese Weise kann der Schuldner gewarnt werden, und es können Erschwernisse aller Art heraufbeschworen werden. Aus diesem Grund müssen wir sicherstellen, dass zeitgleich ablaufende Verfahren verfügbar sind. Zweitens besteht natürlich ein Interessenunterschied zwischen Gläubiger und Schuldner. In England verfügen wir über ein zuverlässiges System, das so funktioniert, dass, wenn gegen Sie eine solche einstweilige Anordnung getroffen wird, Sie gegenüber dem Gericht Verpflichtungen zu erfüllen haben, damit im Schadensfall Rücksicht auf die Interessen Dritter genommen wird. Das kann die Bank sein, die die Pfändung zu erwirken hat oder ein Dritter, der eventuell Mitinhaber eines Gemeinschaftskontos ist. Ich empfehle ein nach diesem Muster aufgebautes System. Ich begrüße den Bericht und die darin enthaltenen Konzepte. Ich glaube, er könnte viel für die Förderung der europäischen Wirtschaft leisten, wenn wir es nur richtig anpacken."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κ. Lechner για την έκθεσή του. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια, κατά κάποιο τρόπο, ομολογία. Προτού συμμετάσχω στο Σώμα, ήμουν δικηγόρος. Μάλιστα, δεν ήμουν απλώς δικηγόρος, αλλά δικηγόρος που ασχολούνταν με την είσπραξη απαιτήσεων, συχνά διασυνοριακών. Από την εμπειρία μου στον τομέα αυτόν, γνωρίζω ότι η μεγαλύτερη ζημία προκαλείται σε μικρές επιχειρήσεις που βρήκαν το θάρρος να ασχοληθούν με το διασυνοριακό εμπόριο, και οι οποίες στη συνέχεια καταστρέφονται εξαιτίας μιας επισφαλούς απαίτησης και ενός επαγγελματία οφειλέτη που κρύβεται σε μια άλλη χώρα. Θεωρώ ως εκ τούτου ότι η εν λόγω πρωτοβουλία συνιστά έναν τρόπο, αν μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε σωστά, ενίσχυσης της οικονομίας της Ευρώπης και ενθάρρυνσης του διασυνοριακού εμπορίου. Πρέπει να είμαστε σκληροί. Η διαταγή πληρωμής ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι το επόμενο κομμάτι του παζλ. Ωστόσο, θέλω να παρατηρήσω δύο πράγματα. Καταρχάς, ασχολούμαστε μόνο με διασυνοριακές υποθέσεις. Δεχόμαστε την πραγματικότητα αυτού του περιορισμού, αυτό που δεν θέλω, όμως, να δω είναι να είναι αναγκασμένοι οι δανειστές να κάνουν δύο αιτήσεις σε δικαστήρια: μία όσον αφορά τον οφειλέτη στη χώρα προέλευσης, και μία σε μια άλλη χώρα, διασυνοριακά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προειδοποιήσει τον οφειλέτη και μπορεί δυνητικά να προκαλέσει ποικίλες επιπλοκές. Πρέπει επομένως να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα ταυτόχρονων διαδικασιών. Δεύτερον, πρόκειται φυσικά για μια εξισορρόπηση συμφερόντων μεταξύ των δανειστών και των οφειλετών. Στην Αγγλία υπάρχει ένα καλό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο όταν παρέχεται σε κάποιον ένα τέτοιο προσωρινό μέτρο, οφείλει να παρέχει μια εγγύηση στο δικαστήριο, σε μορφή αποζημίωσης, για την τήρηση των συμφερόντων τρίτων. Μπορεί ενδεχομένως να είναι η τράπεζα που πρέπει να οργανώσει την κατάσχεση, ή τρίτος που διατηρεί κοινό λογαριασμό. Προτείνω ένα σύστημα επί αυτής της βάσεως. Επιδοκιμάζω την έκθεση και τις ιδέες της. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει πολλά για την ενίσχυση της οικονομίας της Ευρώπης αν την εφαρμόσουμε σωστά."@el10,10
"Señora Presidenta, yo también quiero felicitar al señor Lechner por su informe. Quiero empezar por algo parecido a una confesión. Antes de llegar a esta Cámara, yo era abogada. En realidad, no sólo era abogada, sino abogada dedicada al cobro de deudas, muchas de ellas transfronterizas. Mi experiencia en este ámbito es que los peores daños los sufren las pequeñas empresas que consiguen reunir el valor necesario para dedicarse al comercio transfronterizo y se arruinan cuando no cobran una deuda o cuando un deudor profesional se esconde en otro país. Considero, por tanto, que esta iniciativa es una forma, si conseguimos hacerlo bien, de potenciar la economía de Europa y promover el comercio transfronterizo. Pero tenemos que mantenernos firmes. La orden de pago fue un paso en la dirección adecuada. Esta es la siguiente pieza del rompecabezas. No obstante, quiero hacer dos comentarios. Primero, estamos ocupándonos únicamente de los casos transfronterizos. Aceptamos la realidad de esa limitación, pero lo que no quiero es que los acreedores tengan que hacer dos peticiones a los tribunales: una con respecto a los deudores en el país de origen, y otra en un país diferente, transfronteriza. Eso puede alertar al deudor y causar todo tipo de complicaciones. Necesitamos, por tanto, garantizar la existencia de procedimientos simultáneos. Segundo, se trata, por supuesto, de un equilibrio de intereses entre acreedores y deudores. En Inglaterra tenemos un buen sistema, en el que cuando se concede esa medida provisional, se tiene que pagar una fianza al tribunal, en concepto de daños, para respetar los intereses de terceros. Estos pueden ser el banco que realiza el embargo, o un tercero que sea titular de una cuenta conjunta. Yo recomiendo un sistema parecido. Les pido que apoyen este informe y las ideas que contiene. Creo que puede contribuir mucho a potenciar la economía de Europa si hacemos bien las cosas."@es21
"Proua juhataja, ka mina tahaksin õnnitleda Kurt Lechnerit koostatud raporti eest. Tahan alustada ülestunnistusega. Enne siia parlamenti suundumist olin ma jurist. Tegelikult isegi mitte lihtsalt jurist, vaid võlgade sissenõudmisega, tihti piiriülese sissenõudmisega tegelev jurist. Minu kogemus selles valdkonnas näitab, et kõige suuremat kahju saavad väikeettevõtted, kes on võtnud kokku julguse teha piiriüleseid tehinguid ja keda siis on laastanud lootusetud võlad ja professionaalsed võlgnikud, kes peidavad end teise riiki. Seepärast pean mina seda algatust, kui see meil õnnestub, Euroopa majanduse edendamise ja piiriülese kaubanduse julgustamise mooduseks. Me peame olema karmid. Maksmise korraldus oli samm õiges suunas. See on järgmine pilt mõistatuses. Mul on siiski ka kaks märkust. Esiteks, meil on siin ainult piiriülesed juhtumid. Me aktsepteerime seda piirangut, kuid mida ma ei taha näha, on see, et võlausaldajad peaksid esitama kohtusse kaks taotlust: üks siseriiklike võlgnike ja teine teise riigi, piiriüleste, võlgnike kohta. See võib olla võlgnikule hoiatuseks ja põhjustada igasuguseid komplikatsioone. Seepärast tuleb meil tagada, et menetlused saaks alustada samaaegselt. Teiseks, loomulikult on tegemist võlausaldajate ja võlgnike huvide tasakaaluga. Meil on Inglismaal hea süsteem, mille kohaselt tuleb sellise vahemeetme kasutamist võtta kohtu ees kohustus mitte riivata kahjude hüvitamisel kolmandate isikute huvisid. See võib olla pank, kes peab arestimise korraldama, või kolmas isik, kes võib olla ühiskonto omanik. Mina soovitaksin seda tüüpi süsteemi. Kiidan raportit ja selles sisalduvaid ideid. Usun, et see võib palju aidata kaasa Euroopa majanduse elavdamisele, kui me sellega õigesti hakkama saame."@et5
"Arvoisa puhemies, myös minä haluan onnitella Kurt Lechneriä tästä mietinnöstä. Haluaisin aluksi tunnustaa erään asian. Ennen valintaani parlamenttiin olin asianajaja, ja olin itse asiassa erikoistunut yleensä rajat ylittävään velanperintään. Kokemukseni alalta on, että suurimpia vahinkoja kärsivät pienyritykset, jotka ovat uskaltautuneet rajat ylittävään kaupankäyntiin ja jotka joutuvat vararikkoon katteettoman velan ja toisessa maassa piileksivän, ammattimaisesti toimivan velallisen vuoksi. Katson siksi, että tämä aloite voisi oikein toteutettuna olla keino Euroopan talouden piristämiseksi ja rajat ylittävän kaupan kannustamiseksi. Meidän on nyt oltava lujia. Maksumääräys on askel oikeaan suuntaan. Tämä on seuraava pala palapelissä. Haluan kuitenkin huomauttaa kahdesta seikasta. Ensinnäkin käsittelemme vain rajat ylittäviä tapauksia. Hyväksymme tämän rajoitteen, mutta en halua nähdä sellaista tilannetta, jossa velkojat joutuvat esittämään kaksi pyyntöä tuomioistuimille, ensin velallista vastaan kotimaassa ja sitten rajat ylittävän uuden pyynnön toisessa maassa. Se voisi antaa varoituksen velalliselle ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Näin ollen meidän on varmistettava, että käytettävissä on samanaikaisia ja yhdessä vaikuttavia menettelyjä. Toisekseen, kyse on tietenkin velkojien ja velallisten intressien tasapainosta. Englannissa meillä on käytössä hyvä järjestelmä, jonka puitteissa välipäätöksen kohteeksi joutuneen on annettava tuomioistuimelle vahinkovakuus kolmansien tahojen intressien turvaamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi takavarikoinnin järjestämisestä vastaava pankki tai sellainen kolmas osapuoli, joka on yhteisen tilin haltija. Suosittelisin tämäntyyppistä järjestelmää. Annan kehuja mietinnölle ja siihen sisältyville ideoille. Uskon sen voivan tehdä paljon Euroopan talouden piristämiseksi, mikäli käytännön toteutus tapahtuu oikein."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais moi aussi féliciter M. Lechner pour son rapport. Permettez-moi de commencer mon intervention en faisant, pour ainsi dire, une confession. Avant d'entrer dans cette Assemblée, j'étais avocate spécialisée, à vrai dire, dans le recouvrement de créances, souvent transfrontalier. Mon expérience dans ce domaine me fait dire que les plus gros dégâts sont subis par les petites entreprises qui se sont courageusement lancées dans le négoce transfrontalier, pour ensuite se faire ruiner par une créance irrécouvrable et un débiteur professionnel qui se cache dans un autre pays. Je considère donc cette initiative comme un moyen, si nous parvenons à en faire quelque chose d'efficace, de stimuler l'économie de l'Europe et d'encourager le commerce transfrontalier. Nous devons nous montrer déterminés. L'ordre de paiement était un pas dans la bonne direction. La présente initiative constitue le pas suivant. Néanmoins, j'aurais deux points à soulever. Tout d'abord, nous parlons uniquement de cas transfrontaliers. Nous acceptons la réalité de cette contrainte mais ce que je refuse de voir, c'est la situation où des créanciers doivent introduire deux requêtes auprès des tribunaux: l'une au sujet des débiteurs dans le pays de départ, suivie d'une autre requête – transfrontalière – dans un autre pays. Cette double démarche peut constituer un avertissement pour le débiteur et causer toutes sortes de complications. Nous devons donc veiller à ce que des procédures concordantes soient disponibles. Deuxièmement, il s'agit bien sûr d'atteindre un équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs. En Angleterre, nous avons un bon système: celui à qui on accorde une telle mesure intermédiaire doit s'engager devant le tribunal à verser des dommages-intérêts, cela dans le but de protéger les intérêts de la tierce partie. Celle-ci peut être la banque chargée d'organiser la saisie, ou une tierce partie éventuellement titulaire d'un compte joint. Je recommanderais un système de ce type. J'approuve ce rapport et les idées qu'il contient. Je crois qu'il pourrait s'avérer très utile pour stimuler l'économie de l'Europe si nous parvenons à en faire quelque chose d'efficace."@fr8
"Elnök asszony, szintén gratulálnék a jelentés miatt Lechner úrnak. Egy vallomással kezdem. Mielőtt idejöttem, ügyvéd voltam, sőt nem is csak ügyvéd, hanem adósságbehajtással foglalkoztam, gyakran határon átnyúló esetekben. E területen az a tapasztalatom, hogy a legtöbb kárt kisvállalkozások szenvedik el, melyek elég bátorságot szereztek határon átnyúló kereskedelemhez, aztán egy rossz adósság miatt tönkremennek, és a hivatásos adós másik országban rejtőzik. Úgy ítélem tehát, hogy ez a kezdeményezés egyfajta módja annak, ha jól csináljuk, hogy Európa gazdaságát fellendítsük, és ösztönözzük a határon átnyúló kereskedelmet. Keménynek kell lennünk. A fizetési meghagyás jó irányba tett lépés. Ez a következő tennivalónk. Azonban két észrevételem van. Először is csak határon átnyúló esetekkel foglalkozunk. Elfogadjuk e megkötés valóságát, azonban nem szeretném, ha a hitelezők két keresetet nyújtanának be a bíróságokhoz: egyet az anyaországbeli adósok tekintetében, másikat pedig másik országban határon átnyúló esetekben. Ezzel az adós figyelmehzetést kap, és mindez különféle bonyoldalmakat okozhat. Ezért biztosítanunk kell, hogy párhuzamos eljárások is rendelkezésre állnak. Másfelől pedig ez természetesen az érdekek egyensúlya a hitelezők és az adósok között. Angliában megfelelő rendszerünk van, mely szerint ha ilyen ideiglenes intézkedést hoznak valaki ellen, akkor a bíróságon kártérítési felelősséget kell vállalni a harmadik felek érdekeinek tiszteletben tartása érdekében. Ez lehet a letiltást megszervező bank vagy olyan harmadik fél, mellyel közös a bankszámla. Ajánlok hasonló rendszert ilyen vonalon. Elismerésemet fejezem ki a jelentés és az abban foglaltak miatt. Úgy vélem, hogy ez sokat tehet Európa gazdaságának fejlesztéséért, ha jól csináljuk."@hu11
". Signora Presidente, anch’io desidero congratularmi con l’onorevole Lechner per la sua relazione. Vorrei iniziare, per così dire, con una confessione. Prima di giungere in quest’Aula, ero avvocato. Di fatto non solo avvocato, ma un avvocato che si occupava di recupero crediti, spesso transfrontalieri. La mia esperienza in questo settore è che la maggior parte dei danni sono provocati a piccole imprese che si sono armate di coraggio per commerciare al di là dei confini, e che quindi sono rovinate da indampienze e un debitore professionista che si nasconde in un altro paese. Considero pertanto questa iniziativa un modo, se avessimo successo, di stimolare l’economia d’Europa e incoraggiare il commercio transfrontaliero. Dobbiamo essere risoluti. L’ordine di pagamento costituiva un passo nella direzione giusta. Questo è un altro tassello del puzzle. Tuttavia, devo esprimere due puntualizzazioni. Innanzi tutto, trattiamo soltanto i casi transfrontalieri. Accettiamo la realtà di una costrizione, ma ciò che non voglio vedere sono i creditori che devono formulare due richieste ai tribunali: una nei confronti dei debitori del paese d’origine, seguita da un’altra in un paese diverso, transfrontaliera. Questa condizione potrebbe offrire un avvertimento al debitore e creare ogni genere di complicazione. Occorre quindi garantire la disponibilità di procedure concomitanti. Secondo, si tratta, certamente, di un equilibrio d’interessi tra i creditori e i debitori. In Inghilterra esiste un sistema valido, in base a cui, laddove si concede una simile misura temporanea, si deve fornire un impegno al tribunale, in danni, per rispettare gli interessi di terze parti. Queste possono essere rappresentate da una banca che deve organizzare il sequestro, o una parte terza che detiene un conto comune. Consiglierei un sistema simile a questo. Mi complimento per la relazione e le idee ivi contenute. Ritengo potrebbe fare di più per promuovere l’economia europea se riusciamo a sistemare le cose."@it12
"Gerb. pirmininke, aš taip pat norėčiau pasveikinti K. Lechnerį už jo pranešimą. Iš pradžių norėčiau kai ką tarsi prisipažinti. Prieš tapdama šio Parlamento nare aš buvau advokatė. Tiesą sakant, aš ne tik buvau advokatė, bet ir dirbau išieškant skolas – dažnai kitapus sienos. Mano patirtis šioje srityje rodo, kad daugiausia nuostolių patiria mažoms įmonėms, išdrįsusioms prekiauti per sieną, kurias po to sužlugdo bloga skola, o profesionalus skolininkas pasislepia kitoje šalyje. Todėl aš manau, kad ši iniciatyva, jeigu mes ją teisingai suprantame, yra Europos ekonomikos palaikymo ir prekybos per sienas skatinimo būdas. Mes turime būti griežti. Mokėjimo reikalavimas buvo žingsnis reikiama kryptimi. Ši iniciatyva yra naujas dėlionės elementas. Tačiau aš norėčiau pareikšti dvi pastabas. Visų pirma mes nagrinėjame tik atvejus abipus sienos. Mes sutinkame su tokiu apribojimu, bet aš nenorėčiau, kad kreditoriai turėtų teikti teismams dvi paraiškas: vieną dėl skolininkų savo šalyje, po to kitą dėl skolininkų kitoje, kitapus sienos esančioje šalyje. Tai gali perspėti skolininką ir sukelti įvairių pobūdžių komplikacijų. Todėl mes turime užtikrinti, kad būtų galima taikyti lygiagrečias procedūras. Kitas dalykas – tai, be abejo, kreditorių ir skolininkų interesų pusiausvyra. Mes turime gerą sistemą Anglijoje, pagal kurią, gavus tokią laikinąją apsaugos priemonę, reikia pateikti teismui įsipareigojimą, kad reikalaujant atlyginti nuostolius būtų atsižvelgiama į trečiųjų šalių interesus. Tai gali būti bankas, kuris turi organizuoti areštą arba bendrą sąskaitą turinti trečioji šalis. Rekomenduočiau tokio pobūdžio sistemą. Aš gerai vertinu pranešimą ir jame siūlomas idėjas. Manau, kad jeigu mes suprasime šiuos dalykus teisingai, jis galėtų daug prisidėti prie Europos ekonomikos palaikymo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, arī es vēlos apsveikt par viņa sagatavoto ziņojumu. Vispirms es vēlos atzīties. Pirms es uzsāku darbu Parlamentā, es strādāju par juristi. Patiesībā, es izskatīju parādu piedziņas, bieži pārrobežu parādu piedziņas jautājumus. Mana pieredze šajā jomā liecina, ka visvairāk cieš mazie uzņēmumi, kuri darbojas starptautiskā mērogā, un viņi tiek izputināti parādu dēļ un tādēļ, ka citā valstī veiksmīgi slēpjas kāds parādnieks. Tāpēc, manuprāt, šīs iniciatīvas mērķis ir uzlabot Eiropas ekonomisko situāciju Eiropā un veicināt pārrobežu tirdzniecību. Mums ir jārīkojas. Maksājuma rīkojums ir solis pareizajā virzienā. Tas ir vēl viens mozaīkas gabaliņš. Taču es vēlos uzsvērt divus punktus. Pirmkārt, mēs izskatām tikai jautājumus pārrobežu jomā. Mēs pieņemam šī ierobežojuma neizbēgamību, taču mēs nevēlamies, lai kreditori tiesā vērstos ar šādām prasībām: par parādniekiem viņu izcelsmes valstī un par parādniekiem citā valstī – pārrobežu. Tas var kalpot kā brīdinājums parādniekam un var radīt dažādus sarežģījumus. Tāpēc mums ir jānodrošina, lai būtu pieejamas paralēlas procedūras. Otrkārt, protams, ir jāsaskaņno kreditoru un parādnieku intereses. Anglijā veiksmīgi darbojas sistēma, kas paredz, ka, ja ir piemēroti šādi pagaidu pasākumi, attiecīgais uzņēmums ir jāsūdz tiesā, lai piedzītu kompensāciju par zaudējumiem attiecībā uz trešām pusēm. Iespējams, aresta process būtu jāorganizē bankai vai trešai pusei, kuras rīcībā, iespējams, ir kopīgs konts. Es ierosinu veidot sistēmu pēc šī parauga. Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu un tajā minētos priekšlikumus. Manuprāt, atrisinot šo jautājumu, būtu iespējams būtiski uzlabot ekonomisko situāciju Eiropā."@lv13
"Madam President, I too would like to congratulate Mr Lechner on his report. I want to start with, as it were, a confession. Before I arrived in this House I was a lawyer. In fact I was not only a lawyer, but a lawyer dealing in debt collecting, often cross-border. My experience in this area is that the most damage is caused to small enterprises that have plucked up courage to trade cross-border, and are then ruined by a bad debt and a professional debtor hiding in another country. I therefore consider this initiative to be a way, if we can get it right, of boosting Europe’s economy and encouraging cross-border trade. We have to get tough. The payment order was a step in the right direction. This is the next piece in the jigsaw. However, I have two points to make. First of all, we are dealing with cross-border cases only. We accept the reality of that constraint, but what I do not want to see is creditors having to make two applications to courts: one in respect of debtors in the home country, followed by another in a different country, cross-border. That may give the debtor warning and it may cause all sorts of complications. We therefore need to ensure that there are concurrent procedures available. Secondly, this is, of course, a balance of interests between the creditors and the debtors. We have a good system in England, under which when you are given such an interim measure, you have to provide an undertaking to the court, in damages, to respect the interests of third parties. This may be the bank that has to organise the attachment, or a third party that might hold a joint account. I would recommend a system along those lines. I commend the report and the ideas in it. I believe it could do much to boost Europe’s economy if we get things right."@mt15
"− Voorzitter, ik wil de heer Lechner complimenteren met zijn verslag. Ik wil beginnen met een soort bekentenis. Voordat ik in dit Huis kwam was ik advocate. Ik was niet alleen advocate, ik was een advocate die zich bezig hield met het innen van schulden, vaak grensoverschrijdend. Ik weet uit mijn ervaring op dit gebied dat de grootste schade wordt geleden door kleine bedrijven die de moed bijeengeraapt hebben om grensoverschrijdend zaken te doen en vervolgens ten gronde gaan door een schuld die niet wordt afbetaald en een professionele schuldenaar die zich in een ander land verstopt. Daarom beschouw ik dit initiatief, als we het goed aanpakken, als een manier om de Europese economie en grensoverschrijdende handel te stimuleren. We moeten dit hard aanpakken. De betalingsopdracht was een stap in de goede richting. Dit is weer een stukje van de puzzel. Ik wil echter nog twee dingen zeggen. Ten eerste hebben we het alleen over grensoverschrijdende gevallen. We accepteren de realiteit van die beperking, maar wat ik niet wil zien is dat crediteuren twee keer een zaak moeten voorleggen aan verschillende rechtbanken: één met betrekking tot debiteuren in hun eigen land, gevolgd door nog een zaak in een ander land, grensoverschrijdend. De debiteur wordt daardoor gewaarschuwd en dit kan allerlei complicaties met zich meebrengen. We moeten er daarom voor zorgen dat het mogelijk is gelijktijdige procedures aan te spannen. Ten tweede gaat het natuurlijk om een evenwicht tussen de belangen van crediteuren en debiteuren. In Engeland hebben we een goed systeem, waarbij de rechtbank je bij zo’n interimmaatregel een schadevergoeding kan opleggen, om de belangen van derden te beschermen. Dat kan de bank zijn die de beslaglegging moet organiseren, of een derde waarmee de schuldenaar bijvoorbeeld een gezamenlijke rekening heeft. Ik zou willen aanbevelen, een dergelijk systeem op te zetten. Ik sta achter het verslag en de ideeën die erin staan. Ik denk dat dit, als we het goed aanpakken, de Europese economie sterk ten goede zou komen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Również chciałabym pogratulować panu Lechnerowi jego sprawozdania. Pragnę rozpocząć od swojego rodzaju wyznania. Zanim znalazłam się w tej Izbie, byłam prawniczką. Tak naprawdę byłam prawniczką zajmującą się odzyskiwaniem długów, często transgranicznych. Moje doświadczenie w tej dziedzinie jest takie, że największe szkody ponoszą małe przedsiębiorstwa, które zebrały się na odwagę, by prowadzić handel transgraniczny, a w efekcie straciły wszystko w wyniku zaciągnięcia niewłaściwego długu i dzięki profesjonalnemu dłużnikowi, ukrywającemu się w innym kraju. Dlatego uważam tę inicjatywę, o ile uda nam się ją właściwie przeprowadzić, za sposób na pobudzenie europejskiej gospodarki i popularyzację handlu transgranicznego. Musimy być bezwzględni. Polecenie płatności było krokiem we właściwym kierunku. To kolejny element układanki. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, mamy do czynienia wyłącznie z przypadkami transgranicznymi. Akceptujemy realia takiego ograniczenia, jednak chciałabym uniknąć sytuacji, w której wierzyciele zmuszeni są do składania wniosków do dwóch sądów: jednego, obejmującego dłużników w ojczyźnie, a drugiego – transgranicznego – w innym kraju. Może to stanowić ostrzeżenie dla dłużnika i poskutkować różnego rodzaju komplikacjami. Musimy zatem dopilnować, aby możliwe było równoczesne postępowanie. Po drugie, zapewnia to oczywiście równowagę interesów wierzycieli i dłużników. Mamy w Anglii dobry system, zgodnie z którym, gdy zastosuje się środek przejściowy, trzeba złożyć przed sądem zobowiązanie do poszanowania interesów strony trzeciej w formie odszkodowania. Może to być bank, który musi zorganizować zajęcie, lub strona trzecia, która może być posiadaczem wspólnego rachunku. Zalecam system oparty na podobnych zasadach. Pragnę pochwalić sprawozdanie i zawarte w nim koncepcje. Wierzę, że, o ile nasz plan się powiedzie, jest ono w stanie poważnie przyczynić się do pobudzenia europejskiej gospodarki."@pl16
"Senhora Presidente, também gostaria de felicitar o senhor deputado Kurt Lechner pelo seu relatório. Gostaria de começar, por assim dizer, com uma confissão. Antes de chegar a este Hemiciclo, exercia a profissão de advogada. De facto, na qualidade de advogada, trabalhava na área da cobrança de dívidas, frequentemente a nível transfronteiriço. Segundo a minha experiência nesta área, são as pequenas empresas que saem mais prejudicadas quando arranjam coragem para se envolverem no comércio transfronteiriço e, em seguida, abrem falência devido a uma dívida incobrável e pelo facto de o devedor, que exerce uma actividade profissional, se esconder noutro país. Por esse motivo, considero que esta iniciativa, se for correctamente executada, é uma forma de estimular a economia europeia e de encorajar o comércio transfronteiriço. Temos que ser firmes. As injunções de pagamento foram um passo na direcção certa. Esta é a próxima peça do puzzle. No entanto, devo chamar a atenção para duas questões. Em primeiro lugar, estamos aqui a tratar apenas de casos transfronteiriços. Aceitamos a realidade dessa limitação, mas o que não desejo ver é situações em que os credores sejam obrigados a apresentar dois requerimentos em tribunal: o primeiro relativamente aos devedores no seu país, seguido por outro num país diferente, de âmbito transfronteiriço. Esta situação poderia alertar o devedor e provocar todo o tipo de complicações. Devemos consequentemente assegurar que sejam possíveis requerimentos simultâneos. Em segundo lugar, está aqui obviamente em causa um equilíbrio entre os interesses dos credores e os dos devedores. No Reino Unido temos um bom sistema segundo o qual, quando é autorizada uma medida provisória deste tipo, deve ser disponibilizada uma garantia ao tribunal, a título de indemnização, de modo a que sejam acautelados os interesses de terceiros. Estes poderão ser o banco encarregado da penhora ou o titular de uma conta comum. Recomendo a adopção de um sistema semelhante. Congratulo-me com o relatório e com as ideias que nele foram expressas. Penso que poderá constituir uma importante contribuição para o estímulo da economia europeia, se fizermos as coisas de forma correcta."@pt17
"Madam President, I too would like to congratulate Mr Lechner on his report. I want to start with, as it were, a confession. Before I arrived in this House I was a lawyer. In fact I was not only a lawyer, but a lawyer dealing in debt collecting, often cross-border. My experience in this area is that the most damage is caused to small enterprises that have plucked up courage to trade cross-border, and are then ruined by a bad debt and a professional debtor hiding in another country. I therefore consider this initiative to be a way, if we can get it right, of boosting Europe’s economy and encouraging cross-border trade. We have to get tough. The payment order was a step in the right direction. This is the next piece in the jigsaw. However, I have two points to make. First of all, we are dealing with cross-border cases only. We accept the reality of that constraint, but what I do not want to see is creditors having to make two applications to courts: one in respect of debtors in the home country, followed by another in a different country, cross-border. That may give the debtor warning and it may cause all sorts of complications. We therefore need to ensure that there are concurrent procedures available. Secondly, this is, of course, a balance of interests between the creditors and the debtors. We have a good system in England, under which when you are given such an interim measure, you have to provide an undertaking to the court, in damages, to respect the interests of third parties. This may be the bank that has to organise the attachment, or a third party that might hold a joint account. I would recommend a system along those lines. I commend the report and the ideas in it. I believe it could do much to boost Europe’s economy if we get things right."@ro18
"Aj ja by som rada poblahoželala pánovi Lechnerovi k jeho správe. Na začiatok poviem niečo ako osobnú výpoveď. Predtým, než som sa dostala do tohto Parlamentu, bola som právničkou. V skutočnosti som nebola len právničkou, ale právničkou zaoberajúcou sa vymáhaním dlhov, často cezhraničných. Na základe svojich skúseností z tejto oblastí viem, že väčšinou sú poškodzované malé podniky, ktoré našli odvahu na to, aby sa pustili do cezhraničného obchodovania a ktoré následne položili na kolená veľké dlhy a profesionálny dlžník skrývajúci sa v inej krajine. Preto si myslím, že ak sa nám táto iniciatíva podarí, bude prostriedkom na oživenie európskeho hospodárstva a podporu cezhraničného obchodovania. Musíme byť vytrvalí. Platobný príkaz predstavoval krok správnym smerom. Toto je ďalší kúsok skladačky. Chcela by som však poukázať na dve veci. V prvom rade sa tu zaoberáme len cezhraničnými prípadmi. Toto obmedzenie rešpektujeme, ale čo nechcem, je, aby museli veritelia podávať dve žiadosti na súd: jednu v súvislosti s dlžníkmi v ich domácej krajine a ďalšiu, cezhraničnú, v inej krajine. Dlžník by tak mohol dostať varovanie a mohlo by to spôsobiť rôzne komplikácie. Musíme preto zabezpečiť, aby boli možné súbežné konania. Druhou vecou je, prirodzene, rovnováha záujmov medzi veriteľmi a dlžníkmi. V Anglicku máme dobrý systém, v rámci ktorého, ak je vám poskytnuté takéto predbežné opatrenie, musíte súdu zložiť záruku na škody, aby boli rešpektované záujmy tretích strán. Treťou stranou môže byť banka, ktorá musí zablokovanie vykonať alebo tretia strana, ktorá môže byť držiteľom spoločného účtu. Navrhovala by som systém v tomto zmysle. Chválim správu a myšlienky, ktoré obsahuje. Verím, že ak sa nám táto iniciatíva podarí, mohla by výrazne prispieť k oživeniu európskeho hospodárstva."@sk19
". – Gospa predsednica, tudi sama želim čestitati gospodu Lechnerju za to poročilo. Začela bom z neke vrste priznanjem. Preden sem postala poslanka tega Parlamenta, sem bila odvetnica. Dejansko nisem bila le odvetnica, ampak odvetnica za izterjavo dolgov, pogosto čezmejno. Glede na moje izkušnje na tem področju največ škode povzročajo mala podjetja, ki so presegla svoj strah pred čezmejnim trgovanjem ter jih nato ogrozijo visoki dolgovi in profesionalni dolžnik, ki se skriva v drugi državi. Zato mislim, da je ta pobuda prava pot, če jo bomo pravilno izvedli, za spodbujanje evropskega gospodarstva in čezmejne trgovine. Postati moramo strožji. Plačilni nalog je korak v pravo smer. To je naslednji delček v sestavljanki. Vendar imam dve pripombi. Prvič, obravnavamo le čezmejne primere. Sprejemamo realnost te omejitve, vendar ne želimo, da bi upniki morali na sodišču vlagati dva zahtevka: enega v zvezi z dolžniki v domači državi in drugega v drugi državi, torej čezmejno. To lahko dolžnika na to opozori in povzroči razne zaplete. Zato moramo zagotoviti, da bodo na voljo skladni postopki. Drugič, pri tem gre seveda za ravnovesje interesov med upniki in dolžniki. V Angliji obstaja dober sistem, na podlagi katerega morate v primeru takšnega začasnega ukrepa sodišču v obliki odškodnine zagotoviti, da boste spoštovali interese tretjih strank. Zaplembo mora morda organizirati banka ali pa tretja stranka, ki ima skupni račun. Priporočam sistem v skladu s temi načeli. Pozdravljam poročilo in njegove zamisli. Verjamem, da bi lahko pomembno prispevalo k spodbujanju evropskega gospodarstva, če bo naše delovanje ustrezno."@sl20
"Fru talman! Jag vill gratulera Kurt Lechner till dennes betänkande. Jag vill börja med ett bekännande. Innan jag blev parlamentsledamot var jag advokat. Jag var faktiskt inte bara advokat, utan en advokat som hanterade indrivning av skulder, ofta gränsöverskridande. Min erfarenhet av det här området är att de som drabbas hårdast är småföretag som har vågat ta risken att bedriva gränsöverskridande handel och som sedan blir ruinerade på grund av en osäker fordran och en gäldenär som gömmer sig i ett annat land. Därför betraktar jag det här initativet som ett sätt att, om vi lyckas med det, stärka Europas ekonomi och uppmuntra till gränsöverskridande handel. Vi måste inta en tuff attityd. Betalningsuppdraget var ett steg i rätt riktning. Detta är nästa pusselbit. Jag har emellertid två synpunkter. För det första hanterar vi bara gränsöverskridande fall. Vi accepterar innebörden i denna begränsning, men jag vill inte att borgenärerna ska behöva göra två ansökningar till domstolarna: en för gäldenärerna i hemlandet och en gränsöverskridande, för ett annat land. Då kan gäldenären förvarnas och en rad komplikationer uppstå. Därför måste vi se till att det finns samverkande förfaranden tillgängliga. För det andra innebär detta förstås en avvägning av intressen mellan borgenärer och gäldenärer. Vi har ett bra system i England som innebär att en person som är föremål för en sådan interimistisk åtgärd måste göra ett åtagande när det gäller skadestånd inför domstolen för att respektera tredje parts intressen. Tredje part kan vara banken som anordnar kvarstaden eller innehavaren av ett gemensamt konto. Jag skulle vilja rekommendera ett liknande system. Jag vill berömma betänkandet och de förslag som det innehåller. Om vi lyckas genomföra innehållet i betänkandet tror jag att det kan göra mycket för att stärka Europas ekonomi."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph