Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-487"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.45.3-487"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ρυθμίσει διασυνοριακά το ζήτημα της προσωρινής κατάσχεσης-πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών. Συγχαίρω ιδιαιτέρως τον αρμόδιο Επίτροπο, εσάς κ. Frattini, για την πρωτοβουλία αυτή. Η έκδοση της Επιτροπής της Πράσινης Βίβλου για το εν λόγω θέμα έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες αντιμετώπισης του προβλήματος που δημιουργείται με την αποφυγή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων λόγω λειτουργίας ή μετακίνησης τραπεζικών λογαριασμών εκτός εθνικών συνόρων. Το υπό συζήτηση μέτρο εντάσσεται στη στρατηγική της ανάπτυξης της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κίνηση ορθή, που πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα με κατάθεση σχετικής πρότασης. Η υπόθεση της δικαιοσύνης δεν υπηρετείται εάν οι δικαστικές αποφάσεις, ποινικές ή αστικές, δεν καθίσταται δυνατόν να εκτελούνται. Γι’ αυτό η υπό μελέτη πρόταση κατάσχεσης-παγώματος των τραπεζικών λογαριασμών εκτός συνόρων, συμβάλλει ακριβώς στην ανάπτυξη και εδραίωση της δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορθά τοποθετείται θετικά έναντι της πρωτοβουλίας της Επιτροπής και της υπό επεξεργασία δικαστικής διαδικασίας. Η έκθεση Lechner και οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελευθεριών και της Επιτροπής Οικονομικών θέτουν τις βασικές παραμέτρους για ετοιμασία μιας ισορροπημένης πρότασης απόφασης Συμβουλίου επί του θέματος. Συγχαίρω τον κ. Lechner για τη σύντομη μεν, αλλά τόσο περιεκτική και ολοκληρωμένη έκθεσή του. Οι θέσεις μου, ως γνωμοδότης της Επιτροπής Ελευθεριών, συμπίπτουν βασικά με όλες σχεδόν τις θέσεις του εισηγητή. Στην έκθεση, που αναμένεται να εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία, υπογραμμίζεται η ανάγκη ικανοποίησης προϋποθέσεων για έκδοση διατάγματος διασυνοριακής κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και η παράλληλη ανάγκη προστασίας από κατάχρηση της διαδικασίας και παροχής εγγυήσεων για καταβολή αποζημιώσεων προς τον υποτιθέμενο χρεώστη, εφόσον το διάταγμα αποδειχθεί στο τέλος αβάσιμο. Είμαι της γνώμης, ότι η εισήγησή μου, ότι το διάταγμα παγώματος θα μπορεί να ενεργεί στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας ως μέτρο εκτέλεσης τελικής απόφασης exequatur, την οποίαν δεν υιοθετεί ο κ. Lechner, θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά όταν θα κατατεθεί η σχετική πρόταση της Επιτροπής. Και τούτο για να αποφεύγεται η διπλή, αχρείαστη, διαδικασία. Καλώ την Επιτροπή να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην ετοιμασία της πρότασης επί του θέματος αυτού."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vítám iniciativu Komise týkající se přeshraničního poskytování o obstavení a dočasném zmrazení bankovních účtů. Zvlášť blahopřeji vám, pane Frattini, jakožto komisaři s příslušnou pravomocí pro tuto iniciativu. Zelená kniha Komise o této problematice stanovuje, jak postupovat při řešení problému, který vzniká v případě, že se rozsudek soudu nemůže vykonat z důvodu operací nebo převodů na bankovních účtech za hranicemi státu. Opatření, které je předmětem diskuse, je obsažené v strategii rozvoje soudní spolupráce mezi EU a členskými státy. Opatření představuje krok správným směrem; musí být co nejdřív dokončené a předložené v příslušném návrhu. Spravedlnosti není učiněné za dost, pokud se rozsudky občanských nebo trestních soudů nemohou vykonávat. Proto návrh týkající se obstavení a zmražení přeshraničních bankovních účtů, který je předmětem jednání, skutečně přispěje k rozvoji a posilnění spravedlnosti. Evropský parlament právem zaujímá k iniciativě Komise a k připravovanému soudnímu postupu pozitivní stanovisko. Zpráva pana Lechnera a stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci nabízejí základní parametry pro vypracování vyváženého návrhu rozhodnutí Rady o této otázce. Blahopřeji panu Lechnerovi k této souhrnné, ale obsažné a vyčerpávající zprávě. Jako zpravodaj pro občanské svobody zastávám stanovisko, které v podstatě souhlasí téměř se všemi jeho názory. Očekává se, že zpráva získá podporu převážné většiny. Zdůrazňuje potřebu splnění požadavků na vydání přeshraničního příkazu na obstavení bankovních účtů. Kromě toho upozorňuje na současnou potřebu bránit tomu, aby se tento postup zneužíval, a poskytnout údajnému dlužníkovi záruku náhrady škody v případě, že bude jeho příkaz zrušený nebo se ukáže, že je neplatný. Jsem přesvědčený, že příkaz na zmrazení účtu může sloužit po skončení soudního jednání jako exekuční opatření v případě konečných vykonatelných rozsudků. Toto není stanovisko pana Lechnera, ale pokud se chceme vyhnout zbytečným zdvojeným procesem, je o něm při předkládání příslušného návrhu Komise nutné vážně pouvažovat. Vyzývám Komisi, aby okamžitě přikročila k přípravě návrhu v této oblasti."@cs1
"Fru formand! Jeg glæder mig over Kommissionens initiativ om den grænseoverskridende forordning om udlæg i og midlertidig indefrysning af bankindeståender. Jeg vil især lykønske Dem, hr. Frattini, som den kompetente kommissær for dette initiativ. Kommissionens grønbog om dette spørgsmål indeholder procedurer for håndtering af problemet, som opstår, når man undgår fuldbyrdelse af domstolsafgørelser på grund af transaktioner og overførsel af bankkonti uden for landegrænserne. Den foranstaltning, vi drøfter, er indeholdt i en strategien for udvikling af det retlige samarbejde mellem EU's medlemsstater. Foranstaltningen er et skridt i den rigtige retning; den skal gennemføres snart med indsendelsen af det relevante forslag. Retfærdigheden kan ikke ske fyldest, hvis civilretlige eller strafferetlige kendelser ikke kan fuldbyrdes. Derfor bidrager det forslag, der vedrører udlæg i og indefrysning af bankindeståender på tværs af grænserne, som vi behandler her, virkelig til udvikling og konsolidering af rettens gang. Europa-Parlamentet ser med rette positivt på Kommissionens initiativ og på den retlige procedure, man er i færd med at udforme. Lechner-betænkningen og udtalelserne fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Økonomi- og Valutaudvalget indeholdt de grundlæggende parametre for et afbalanceret forslag til Rådets afgørelse om dette emne. Jeg lykønsker hr. Lechner med hans koncise, men meget informative og omfattende betænkning. Som ordfører for Udvalget om Borgernes Rettigheder er mine holdninger i alt væsentlig sammenfaldende med næsten alle hans synspunkter. Det ventes, at betænkningen vedtages med overvældende flertal. Den understreger behovet for at opfylde kravene om udstedelse af en grænseoverskridende udlægsordre vedrørende bankkonti. Den understreger også det samtidige behov for at beskytte proceduren mod misbrug og for at give garantier for kompensation til den påståede debitor, hvis det viser sig, at ordren mod ham erklæres ugyldig. Jeg tror, at en indefrysningsordre ved slutningen af domstolsproceduren kan fungere som en fuldbyrdelsesforanstaltning for en endelig eksekvaturkendelse. Det er ikke hr. Lechners holdning, men det skal overvejes alvorligt, når det relevante forslag fra Kommissionen fremlægges med henblik på at forhindre en unødvendig duplikering af procedurer. Jeg opfordrer Kommissionen til straks at gå videre med udarbejdelsen af forslaget om dette spørgsmål."@da2
"Frau Präsidentin! Ich begrüße die Kommissionsinitiative zur grenzübergreifenden Regulierung der Kontenpfändung und vorläufigen Sicherstellung von Bankguthaben. Ganz besonders möchte ich Ihnen gratulieren, Herr Frattini, der Sie als Kommissar für diese Initiative zuständig sind. Im entsprechenden Grünbuch der Kommission werden Lösungsansätze für dieses Problem dargelegt, das sich daraus ergibt, dass die Vollstreckung von Gerichtsurteilen durch das Führen oder Übertragen von Bankkonten in andere Staaten umgangen wird. Die fragliche Maßnahme ist Bestandteil der Strategie zur Entwicklung der justiziellen Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Sie ist ein Schritt in die richtige Richtung und muss durch Vorlage eines entsprechenden Vorschlags schnellstmöglich umgesetzt werden. Der Justiz ist nicht gedient, wenn die Urteile von Zivil- oder Strafgerichten nicht vollstreckt werden können. Demzufolge trägt der Vorschlag für die Kontenpfändung und vorläufige Sicherstellung von Bankguthaben, der gegenwärtig geprüft wird, tatsächlich zur Weiterentwicklung und Stärkung der Justiz bei. Das Europäische Parlament steht der Kommissionsinitiative und dem in Vorbereitung befindlichen Rechtsverfahren zu Recht positiv gegenüber. Mit dem Bericht von Herrn Lechner und den Stellungnahmen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für Wirtschaft und Währung werden die Grundvoraussetzungen geschaffen, um einen ausgewogenen Vorschlag für einen Beschluss des Rates zu diesem Thema zu erarbeiten. Ich gratuliere Herrn Lechner zu diesem kurzen, aber informativen und vollständigen Bericht. In meiner Eigenschaft als Berichterstatter für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten stimme ich im Wesentlichen mit allen seinen Standpunkten überein. Es ist davon auszugehen, dass der Bericht mit überwältigender Mehrheit angenommen wird. Er verweist auf die Notwendigkeit, den Anforderungen zur Vorlage eines grenzüberschreitenden Pfändungsbeschlusses für Bankkonten nachzukommen. Ferner wird betont, dass es gleichzeitig notwendig ist, das Verfahren gegen Missbrauch zu schützen und Entschädigungsgarantien für den mutmaßlichen Schuldner vorzusehen, falls der ihn betreffende Beschluss für nichtig erklärt wird. Meines Erachtens kann eine Sicherstellungsanordnung zum Abschluss eines Gerichtsverfahrens als Vollstreckungsmaßnahme für ein endgültiges Vollstreckungsurteil dienen. Herr Lechner ist zwar nicht dieser Meinung, doch diese Möglichkeit sollte bei Vorlage des entsprechenden Kommissionsvorschlags ernsthaft in Erwägung gezogen werden, um eine unnötige Überschneidung von Verfahren zu vermeiden. Ich fordere die Kommission auf, die Erstellung des Vorschlags zu diesem Thema unverzüglich in Angriff zu nehmen."@de9
"Madam President, I welcome the Commission’s initiative on the cross-border regulation of the attachment and temporary freezing of bank accounts. I congratulate you in particular, Mr Frattini, as the competent Commissioner for this initiative. The Commission’s Green Paper on this issue has laid down procedures for dealing with the problem, which arises when the enforcement of court judgments is avoided because of the operation or transfer of bank accounts outside national borders. The measure under discussion is contained in the strategy for developing judicial cooperation between EU Member States. The measure is a move in the right direction; it must be completed soon with the submission of a relevant proposal. The cause of justice is not served if civil or criminal court judgments cannot be enforced. For this reason, the proposal relating to the attachment and freezing of cross-border bank accounts that is under consideration really contributes to the evolution and consolidation of justice. The European Parliament rightly takes a positive view of the Commission’s initiative and of the judicial procedure under preparation. The Lechner report and the opinions of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the Committee on Finance set out the basic parameters for preparing a balanced proposal for a Council decision on the issue. I congratulate Mr Lechner on his succinct but very informative and comprehensive report. As rapporteur for the Committee on Civil Liberties, I hold positions that essentially coincide with nearly all of his. The report is expected to be approved by an overwhelming majority. It emphasises the need to meet the requirements for issuing a cross-border attachment order for bank accounts. It also stresses the concurrent need to protect the procedure against abuse and to provide guarantees of compensation to the alleged debtor if his order turns out to be to be null and void. I believe that a freezing order can serve, at the end of court proceedings, as an enforcement measure for a final exequatur judgment. This is not Mr Lechner’s view, but it must seriously be considered when the relevant Commission proposal is submitted, in the interests of preventing unnecessary duplication of proceedings. I call on the Commission to proceed at once with preparation of the proposal on this issue."@en4
"Señora Presidenta, acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisión sobre la reglamentación transfronteriza del embargo y bloqueo temporal de las cuentas bancarias. En particular le felicito a usted, señor Frattini, como Comisario competente para esta iniciativa. El Libro Verde de la Comisión sobre la materia ha establecido procedimientos para abordar el problema que surge cuando se elude la ejecución de las resoluciones judiciales mediante la apertura o transferencia de cuentas bancarias fuera de las fronteras nacionales. La medida objeto de debate es parte de la estrategia para el desarrollo de la cooperación judicial entre los Estados miembros de la UE. Dicha medida es un paso en la dirección correcta y debe ser complementado con la presentación de la propuesta correspondiente. No se sirve a la causa de la justicia cuando las sentencias de los tribunales civiles o penales no se pueden ejecutar. Por este motivo, la propuesta relativa al embargo y bloqueo de cuentas bancarias transfronterizas que está siendo debatida es una contribución real a la evolución y consolidación de la justicia. El Parlamento Europeo ha hecho bien en adoptar una actitud positiva respecto a la iniciativa de la Comisión y del procedimiento judicial que se está preparando. El informe Lechner y los dictámenes de la Comisión de Derechos Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Presupuestos han definido los parámetros básicos para la elaboración de una propuesta equilibrada que sirva de base a una decisión del Consejo sobre la materia. Felicito al señor Lechner por su informe, sucinto pero muy informativo y completo. Como ponente de la Comisión de Libertades Civiles, nuestras posiciones coinciden en lo esencial con prácticamente todo su contenido. Se espera que el informe sea aprobado por una gran mayoría. Hace hincapié en que es necesario cumplir determinadas condiciones para poder emitir una orden transfronteriza de embargo de cuentas bancarias. También insiste en la necesidad paralela de proteger al procedimiento frente a los abusos, y de que el presunto deudor obtenga garantías de indemnización en caso de anulación de la orden. Creo que la orden de embargo podría servir, al término de un procedimiento judicial, como medida definitiva de ejecución de las sentencias extranjeras. Ésta no es la opinión del señor Lechner, pero creo que la misma debería ser sopesada cuidadosamente cuando la Comisión presente la correspondiente propuesta, con el fin de evitar una duplicación innecesaria de procedimientos. Insto a la Comisión a que proceda a preparar cuanto antes la propuesta relativa a este asunto."@es21
"Proua juhataja, ma tervitan komisjoni algatust pangakontode arestimise ja ajutise külmutamise piiriülese reguleerimise kohta. Eriti õnnitlen teid, Franco Frattini, kui selle algatuse eest vastutavat volinikku. Komisjoni rohelises raamatus on kehtestatud kord selle probleemi lahendamiseks, juhtudel kui on tegemist kohtuotsuste täitmisest kõrvale hoidumisega seoses pangakontode omamise või ülekannetega väljaspool asukohariigi piire. Kõnealune meede sisaldub ELi liikmesriikide õigusalase koostöö arendamise strateegias. Meede on samm õiges suunas, see tuleb peagi lõpule viia vastavasisulise ettepaneku esitamisega. Õigus ei ole jalule seatud, kui tsiviil- või kriminaalkohtu otsuseid ei ole võimalik täita. Sel põhjusel aitab kaalumisel olev piiriüleste pangakontode arestimise ja külmutamisega seotud ettepanek tõepoolest kaasa õiguse edendamisele ja tugevdamisele. Euroopa Parlamendi positiivne hoiak komisjoni algatuse ja koostamisel oleva õiguskorra kohta on õigustatud. Lechneri raportis ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ja rahanduskomisjoni arvamustes nähakse ette põhilised parameetrid tasakaalustatud nõukogu sellekohase ettepaneku koostamiseks. Õnnitlen Kurt Lechnerit selle tabava ja väga informatiivse ja ülevaatliku raporti eest. Kodanikuvabaduste komisjoni raportöörina on minu seisukohad tema omadega praktiliselt ühesed. Oodata on raporti vastuvõtmist suure häälteenamusega. Selles rõhutatakse, et täidetud peavad olema pangakontode piiriülese arestimise korralduse väljastamise nõuded. Samuti rõhutatakse selles vajadust kaitsta sedakorda väärkasutuste vastu ja anda väidetavatele võlgnikele eksliku nõude korral hüvitamise tagatise. Mina usun, et kohtumenetluse lõpus võib külmutamise korraldust käsitleda välisriigi kohtuotsuse täitmise meetmena. See ei ole Kurt Lechneri seisukoht, kuid seda tuleb tõsiselt kaaluda, kui asjakohane komisjoni ettepanek esitatakse, et vältida mittevajaliku protseduuride dubleerimist. Kutsun komisjoni üles koheselt sellekohase ettepaneku ettevalmistustega jätkama."@et5
"Arvoisa puhemies, kannatan pankkitalletusten takavarikoinnin ja pankkitilisaamisten takaamisen rajat ylittävää sääntelyä koskevaa komission aloitetta. Onnittelen etenkin teitä, hyvä Franco Frattini, asiasta vastaavan komission jäsenen ominaisuudessanne. Asiaa koskevassa komission vihreässä kirjassa säädetään menettelyjä siihen ongelmaan vastaamiseksi, jonka aiheuttaa tuomioiden täytäntöönpanon välttäminen siirtämällä pankkitilit kansallisten rajojen ulkopuolelle. Nyt keskusteltava toimenpide sisältyy EU:n jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön kehittämisstrategiaan. Se on askel oikeaan suuntaan, mutta sitä on täydennettävä pian esittämällä vastaava ehdotus. Oikeuden asiaa ei palvele se, että siviili- tai rikosoikeuden päätöksiä ei voida panna täytäntöön. Tästä syystä nyt käsiteltävä pankkitalletusten rajat ylittävää takavarikointia ja takaamista koskeva ehdotus edistää todella merkittävästi oikeuden kehittämistä ja lujittamista. Euroopan parlamentti on oikeutetusti omaksunut myönteisen kannan komission aloitteen ja valmisteilla olevan oikeudellisen menettelyn suhteen. Lechnerin mietintö ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot luovat perustan laatiaksemme tasapainoisen ehdotuksen neuvoston päätökseksi. Onnittelen Kurt Lechneriä tiiviistä mutta hyvin asiapitoisesta ja kattavasta mietinnöstä. Kansalaisvapauksien valiokunnan esittelijänä oma kantani noudattelee olennaisilta osin hänen näkemyksiään. Odotamme mietinnön saavan ylivoimaisen enemmistön kannatuksen. Mietinnössä korostetaan tarvetta täyttää edellytykset pankkitalletusten rajat ylittävän takavarikointimääräyksen antamiseksi. Siinä korostetaan myös rinnakkaista tarvetta suojautua väärinkäytöksiltä ja taata väitetylle velalliselle hyvitys, mikäli takavarikointimääräys osoittautuu pätemättömäksi. Katson, että takaamismääräystä voitaisiin käyttää oikeudenkäynnin jälkeen eksekvatuurimenettelyssä annetun lopullisen päätöksen täytäntöönpanotoimena. Tämä ei ole Kurt Lechnerin kanta, mutta sitä olisi harkittava vakavasti komission ehdotuksessa, jotta voitaisiin välttää menettelyjen turha päällekkäisyys. Kehotan komissiota aloittaman välittömästi asiaa koskevan ehdotuksen laadinnan."@fi7
"Madame la Présidente, je salue l’initiative de la Commission sur la réglementation transfrontalière de la saisie et du gel temporaire des avoirs bancaires. Je vous félicite vous en particulier, Monsieur Frattini, en tant que commissaire compétent dans le cadre de cette initiative. Le livre vert de la Commission sur ce sujet a défini des procédures en vue de faire face au problème qui survient lorsque des décisions de justice ne sont pas exécutées en raison d’opérations ou de transferts d’avoirs bancaires en dehors des frontières nationales. La mesure dont nous débattons s’inscrit dans la stratégie de développement d’une coopération judiciaire entre les États membres de l’UE. Cette mesure est un pas dans la bonne direction; elle doit être mise en œuvre prochainement avec la présentation d’une proposition adéquate. La cause de la justice n’est pas servie si les décisions de justice civiles ou pénales ne peuvent être exécutées. Pour cette raison, la proposition relative à la saisie et au gel des avoirs bancaires transfrontaliers qui est en cours d’examen contribue réellement à l’évolution et à la consolidation de la justice. Le Parlement européen voit, à juste titre, d’un bon œil l’initiative de la Commission et la procédure judiciaire en préparation. Le rapport Lechner et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des finances exposent les paramètres de base de la préparation d’une proposition de décision du Conseil équilibrée sur ce sujet. Je félicite M. Lechner pour son rapport succinct, mais très informatif et très complet. En tant que rapporteur pour la commission des libertés civiles, mes positions coïncident, pour l’essentiel, avec presque toutes les siennes. Le rapport devrait être adopté à une écrasante majorité. Il souligne la nécessité de remplir les conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie d’avoirs bancaires transfrontalière. Il souligne également la nécessité concomitante de protéger la procédure des abus et d’apporter des garanties de compensation au débiteur présumé si son ordonnance s’avère être nulle et non avenue. Je crois qu’une ordonnance de saisie peut servir, au terme de la procédure judiciaire, de mesure d’exécution en vue d’une décision d’exequatur définitive. Ce n’est pas l’avis de M. Lechner, mais cela devra être pris sérieusement en considération lorsque la proposition de la Commission correspondante sera présentée, afin d’empêcher la duplication inutiles des procédures. J’invite la Commission à commencer immédiatement à préparer la proposition sur ce sujet."@fr8
"Elnök asszony, üdvözlöm a Bizottság kezdeményezését a bankszámlák letiltásáról és ideiglenes befagyasztásáról szóló határon átnyúló szabályozás kezdeményezéséről. Gratulálok különösen Önnek, Frattini úr mint a kezdeményezésért felelős biztosnak. A Bizottság e kérdéssel foglalkozó zöld könyve eljárásokat állapított meg azon probléma kezelésére, mely akkor merül fel, amikor a bírósági ítéletek végrehajtását azért kerülik el, mert a bankszámlák kezelése vagy áthelyezése kívül esik a nemzeti határokon. A tárgyalt intézkedés az EU-tagállamok közötti igazságügyi együttműködés fejlesztésére vonatkozó stratégiában szerepel. Az intézkedés a megfelelő irányba tett lépés, és ezt gyorsan ki kell egészíteni a megfelelő javaslat benyújtásával. Az igazságszolgáltatás nem teljesül, ha polgári vagy büntető bírósági ítéletek nem hajthatók végre. Ezért a határon átnyúló bankszámlák letiltásával és befagyasztásával kapcsolatos vizsgált javaslat valóban hozzájárul az igazság kialakulásához és megerősítéséhez. Az Európai Parlament helyesen látja kedvezően a Bizottság kezdeményezését és az előkészületben lévő bírósági eljárást. A Lechner-jelentés és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleménye megállapítja a Tanács e kérdéssel kapcsolatos határozatára irányuló kiegyensúlyozott javaslat elkészítésének alapvető paramétereit. Gratulálok Lechner úrnak tömör, ám igen informatív és átfogó jelentéséért. Az Állampolgári Jogi Bizottság előadójaként álláspontom lényegében az övével megegyező. A jelentést várhatóan elsöprő többséggel jóváhagyják. Hangsúlyozza annak szükségeségét, hogy teljesüljenek a bankszámlák határon átnyúló letiltásának kibocsátásához szükséges követelmények. Hangsúlyozza továbbá, hogy ezzel egyidejűleg meg kell védeni a visszaélés elleni eljárást és garanciákat kell biztosítani az állítólagos adós kompenzálására, ha a végzés semmis és érvénytelen. Úgy vélem, hogy egy befagyasztási végzés a bírósági eljárás végén végrehajtási intézkedés lehet egy jogerős ítélet tekintetében. Lechner úr ezt nem így látja, azonban ezt komolyan figyelembe kell venni az adott bizottsági javaslat benyújtásakor, az eljárások szükségtelen megkettőzésének megelőzése érdekében. Felhívom a Bizottságot, hogy azonnal készítse el a tárgyra vonatkozó javaslatot."@hu11
"Signora Presidente, accolgo con favore l’iniziativa della Commissione sul regolamento transfrontaliero del sequestro e del congelamento temporaneo dei conti bancari. Mi congratulo in particolare con lei, Commissario Frattini, in quanto Commissario competente per questa iniziativa. Il Libro verde della Commissione in merito ha stabilito procedure per affrontare il problema, che sorge quando si sfugge all’applicazione delle sentenze di tribunali a causa della gestione o del trasferimento di conti bancari al di fuori dei confini nazionali. La misura in discussione è contenuta nella strategia volta a sviluppare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’UE. La misura è una mossa nella giusta direzione; deve essere presto completata con la presentazione di una proposta pertinente. Non si serve l’ideale di giustizia se non è possibile applicare sentenze di tribunali civili o penali. Per questa ragione, la proposta relativa al sequestro e al congelamento di conti bancari transfrontalieri in esame contribuisce veramente all’evoluzione e al consolidamento della giustizia. Il Parlamento europeo assume giustamente un atteggiamento positivo nei confronti dell’iniziativa della Commissione e la procedura giudiziaria in fase di preparazione. La relazione Lechner e i pareri delle commissioni per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e per la finanza hanno stabilito i parametri fondamentali per elaborare una proposta equilibrata per una decisione del Consiglio a questo proposito. Mi congratulo con l’onorevole Lechner per la sua concisa ma istruttiva e completa relazione. In quanto relatore della commissione per le libertà civili, mantengo posizioni che essenzialmente coincidono quasi del tutto con le sue. Ci si attende che la relazione sia approvata da una decisiva maggioranza. Evidenzia la necessità di soddisfare i requisiti per spiccare un ordine transfrontaliero di sequestro dei conti bancari. Rileva inoltre l’esigenza concomitante di proteggere la procedura da abusi e di offrire garanzie di compensazione al presunto debitore qualora l’ordine fosse nullo. Ritengo che un ordine di congelamento possa servire, al termine dei procedimenti giudiziari, come misura di applicazione per una sentenza definitiva di . Questa non è l’opinione dell’onorevole Lechner, ma deve essere seriamente considerata quando si presenterà la relativa proposta della Commissione, al fine di prevenire un’inutile duplicazione dei procedimenti. Invito la Commissione a procedere subito come la preparazione della proposta in merito."@it12
"Gerb. pirmininke, aš sveikinu Komisijos iniciatyvą dėl arešto ir laikino bankų sąskaitų įšaldymo reglamentavimo per sieną. Ypač sveikinu jus, F. Frattini, kaip šios iniciatyvos atžvilgiu kompetentingą Komisijos narį. Šiuo klausimu Komisijos žaliojoje knygoje nustatytos procedūros problemai, kuri kyla, kai vengiama vykdyti teismų nutartis dėl to, kad bankų sąskaitos veikia arba yra perkeltos už šalies sienų, spręsti. Aptariama priemonė yra įtraukta į ES valstybių narių teisminio bendradarbiavimo plėtros strategiją. Ši priemonė – tai žingsnis teisinga kryptimi; netrukus ji turi būti papildyta pateikiant reikiamą pasiūlymą. Teisingumas neveikia, jeigu negalima įvykdyti civilinių arba baudžiamųjų teismų nutarčių. Todėl svarstomas pasiūlymas dėl kitapus sienos esančių bankų sąskaitų areštavimo arba įšaldymo išties prisideda prie teisingumo raidos ir sutvirtinimo. Europos Parlamentas pagrįstai teigiamai žiūri į Komisijos iniciatyvą ir rengiamą teisminę procedūrą. K. Lechnerio pranešime ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bei Finansų komiteto nuomonėse nustatyti pagrindiniai parametrai subalansuotam pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl šio klausimo parengti. Aš sveikinu K. Lechnerį parengus glaustą, bet labai informatyvų ir išsamų pranešimą. Būdamas Piliečių laisvių komiteto nuomonės referentas, aš laikausi pozicijų, kurios iš esmės sutampa beveik su visomis jo pozicijomis. Šį pranešimą turėtų patvirtinti didžioji dauguma. Jame pabrėžiama, kad išduodant kitapus sienos esančių bankų sąskaitų arešto orderį (vykdomąjį raštą) turi būti tenkinami atitinkami reikalavimai. Jame taip pat pabrėžiama lygiagreti būtinybė apsaugoti procedūrą nuo netinkamų veiksmų ir suteikti kompensavimo skolininkui garantijas, jeigu jam skirtas orderis (vykdomasis raštas) pasirodytų esąs negaliojantis. Aš manau, kad sąskaitų įšaldymo orderis gali būti panaudojamas kaip galutinės leidimo vykdyti užsienio teismo sprendimą ( ) nutarties vykdymo priemonė. K. Lechner taip nemano, tačiau tai reikėtų rimtai apsvarstyti, kai bus pateiktas atitinkamas Komisijos sprendimas, siekiant išvengti nereikalingo procedūrų dubliavimosi. Aš kviečiu Komisiją iš karto parengti pasiūlymą dėl šio klausimo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es atbalstu šo Komisijas iniciatīvu par pārrobežu noteikumiem par bankas kontu arestu un īslaicīgu iesaldēšanu. Es īpaši vēlos apsveikt jūs kā kompetento komisāru šajā jautājumā. Komisijas Zaļajā grāmatā ir minētas procedūras, kas ļautu risināt šo problēmu, kas rodas, kad tiek apieta tiesas spriedumu izpilde, izmantojot darījumus vai pārskaitījumus uz bankas kontu citā valstī. Šis pasākums ir iekļauts stratēģijā par sadarbību krimināllietās starp ES un dalībvalstīm. Šis pasākums ir solis pareizajā virzienā; tuvākajā laikā tas ir jāīsteno, iesniedzot atbilstošu priekšlikumu. Tieslietu jautājums netiek īstenots, ja netiek pildīti civillietu vai krimināllietu tiesas lēmumi. Tādēļ šis priekšlikums par pārrobežu bankas kontu arestu un iesaldēšanu patiesi veicina tieslietu attīstību un nostiprināšanu. Pareizi, ka Eiropas Parlaments atbalsta šo Komisijas iniciatīvu un plānoto tiesas procedūru. ziņojumā un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Finanšu komitejas atzinumā ir minēti pamata parametri, lai sagatavotu saskaņotu priekšlikumu Padomes lēmumam šajā jautājumā. Es vēlos apsveikt par kodolīgo, bet ļoti informatīvo un pilnīgo ziņojumu. Kā Pilsoņu brīvību komitejas referents es domāju tāpat, kā lielākā daļa no jums. Ir sagaidāms, ka šis ziņojums tiks pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tajā ir uzsvērta nepieciešamība ievērot prasības attiecībā uz pārrobežu banku kontu arestu. Tajā ir norādīta arī nepieciešamība nodrošināt to, lai šī procedūra tiktu ievērota, un garantēt kompensāciju iespējamajiem parādniekiem, ja viņu iecere cieš neveiksmi. Manuprāt, tiesvedības procesa beigās kontu iesaldēšana varētu būtu galīgā atzīšanas sprieduma izpildes pasākums. Tas nav minēts ziņojumā, taču tas ir būtiski, iesniedzot šo Komisijas priekšlikumu, lai šīs procedūras nepārklātos. Es aicinu Komisiju turpināt šī priekšlikuma izstrādi."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ρυθμίσει διασυνοριακά το ζήτημα της προσωρινής κατάσχεσης-πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών. Συγχαίρω ιδιαιτέρως τον αρμόδιο Επίτροπο, εσάς κ. Frattini, για την πρωτοβουλία αυτή. Η έκδοση της Επιτροπής της Πράσινης Βίβλου για το εν λόγω θέμα έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες αντιμετώπισης του προβλήματος που δημιουργείται με την αποφυγή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων λόγω λειτουργίας ή μετακίνησης τραπεζικών λογαριασμών εκτός εθνικών συνόρων. Το υπό συζήτηση μέτρο εντάσσεται στη στρατηγική της ανάπτυξης της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κίνηση ορθή, που πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα με κατάθεση σχετικής πρότασης. Η υπόθεση της δικαιοσύνης δεν υπηρετείται εάν οι δικαστικές αποφάσεις, ποινικές ή αστικές, δεν καθίσταται δυνατόν να εκτελούνται. Γι’ αυτό η υπό μελέτη πρόταση κατάσχεσης-παγώματος των τραπεζικών λογαριασμών εκτός συνόρων, συμβάλλει ακριβώς στην ανάπτυξη και εδραίωση της δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορθά τοποθετείται θετικά έναντι της πρωτοβουλίας της Επιτροπής και της υπό επεξεργασία δικαστικής διαδικασίας. Η έκθεση Lechner και οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελευθεριών και της Επιτροπής Οικονομικών θέτουν τις βασικές παραμέτρους για ετοιμασία μιας ισορροπημένης πρότασης απόφασης Συμβουλίου επί του θέματος. Συγχαίρω τον κ. Lechner για τη σύντομη μεν, αλλά τόσο περιεκτική και ολοκληρωμένη έκθεσή του. Οι θέσεις μου, ως γνωμοδότης της Επιτροπής Ελευθεριών, συμπίπτουν βασικά με όλες σχεδόν τις θέσεις του εισηγητή. Στην έκθεση, που αναμένεται να εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία, υπογραμμίζεται η ανάγκη ικανοποίησης προϋποθέσεων για έκδοση διατάγματος διασυνοριακής κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και η παράλληλη ανάγκη προστασίας από κατάχρηση της διαδικασίας και παροχής εγγυήσεων για καταβολή αποζημιώσεων προς τον υποτιθέμενο χρεώστη, εφόσον το διάταγμα αποδειχθεί στο τέλος αβάσιμο. Είμαι της γνώμης, ότι η εισήγησή μου, ότι το διάταγμα παγώματος θα μπορεί να ενεργεί στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας ως μέτρο εκτέλεσης τελικής απόφασης exequatur, την οποίαν δεν υιοθετεί ο κ. Lechner, θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά όταν θα κατατεθεί η σχετική πρόταση της Επιτροπής. Και τούτο για να αποφεύγεται η διπλή, αχρείαστη, διαδικασία. Καλώ την Επιτροπή να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην ετοιμασία της πρότασης επί του θέματος αυτού."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik ben verheugd over het initiatief van de Commissie tot de grensoverschrijdende regeling voor het beslag op en het bevriezen van bankrekeningen. In het bijzonder feliciteer ik u, mijnheer Frattini, als bevoegde commissaris voor dit initiatief. In het Groenboek van de Commissie over deze kwestie zijn procedures vastgesteld voor de aanpak van het probleem dat ontstaat als de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen ontdoken wordt door het gebruiken of overzetten van bankrekeningen buiten de landsgrenzen. De maatregel die besproken wordt, maakt deel uit van de strategie voor de ontwikkeling van gerechtelijke samenwerking tussen de EU-lidstaten. De maatregel is een stap in de goede richting; deze moet spoedig gecompleteerd worden door de indiening van een bijbehorend voorstel. De gerechtigheid wordt niet gediend als civiel of strafrechtelijke beslissingen niet kunnen worden uitgevoerd. Daarom vormt het huidige voorstel inzake het beslag op en de bevriezing van grensoverschrijdende bankrekeningen een daadwerkelijke bijdrage aan de ontwikkeling en de bestendiging van het recht. Het Europees Parlement is terecht positief gestemd over het initiatief van de Commissie en de gerechtelijke procedure die wordt ontwikkeld. Het verslag Lechner en de adviezen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie economische en monetaire zaken functioneren als de grondslagen voor de opstelling van een evenwichtig voorstel voor een besluit van de Raad over deze kwestie. Ik feliciteer de heer Lechner met zijn beknopte maar zeer informatieve en veelomvattende verslag. Als rapporteur voor de Commissie burgerlijke vrijheden ben ik het met in wezen met bijna al zijn standpunten eens. De verwachting is dat het verslag met een overweldigende meerderheid aangenomen zal worden. Het benadrukt dat voor een grensoverschrijdend beslag op bankrekeningen aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Ook onderstreept het de gelijktijdige noodzaak van bescherming van de procedure tegen misbruik en van garanties voor de vermeende schuldenaar dat hij gecompenseerd wordt als de vordering van de schuldeiser nietig wordt verklaard. Ik denk dat een opdracht tot bevriezing aan het eind van een gerechtelijke procedure als titel voor de tenuitvoerlegging van een uiteindelijke exequaturbeslissing kan dienen. Hier is de heer Lechner het niet mee eens, maar dit moet toch serieus overwogen worden wanneer de Commissie haar voorstel indient, teneinde de onnodige herhaling van procedures te voorkomen. Ik roep de Commissie op om onmiddellijk te beginnen met het opstellen van een voorstel inzake deze kwestie."@nl3,3
"Pani przewodnicząca! Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę Komisji w sprawie transgranicznej regulacji zajęcia i tymczasowego zamrożenia rachunków bankowych. Jako komisarzowi odpowiedzialnemu w kwestii tej inicjatywy, w szczególności gratuluję panu Frattiniemu. Zielona księga Komisji dotycząca tej kwestii określa procedury postępowania z problemem pojawiającym się w następstwie unikania wykonywania postanowień sądu ze względu na obsługę rachunków poza granicami kraju lub ich przenoszenie za granicę. Omawiany środek stanowi element strategii rozwoju współpracy wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich. Jest to ruch we właściwym kierunku. Trzeba go szybko przypieczętować złożeniem odpowiedniego wniosku. Sprawiedliwość nie zostanie wymierzona, jeśli orzeczenia sądu cywilnego lub karnego nie będą wykonywane. Z tego względu rozważany wniosek dotyczący zajęcia i zamrożenia transgranicznych rachunków bankowych rzeczywiście przyczynia się do ewolucji i umocnienia sprawiedliwości. Parlament Europejski słusznie odnosi się pozytywnie do inicjatywy Komisji i przygotowywanej procedury sądowej. Sprawozdanie Kurta Lechnera oraz opinie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i Komisji Finansów określają podstawowe parametry przygotowywania zrównoważonego wniosku w sprawie decyzji Rady na ten temat. Pragnę pogratulować panu Kurtowi Lechnerowi jego treściwego, acz niezwykle pouczającego i wyczerpującego sprawozdania. Jako sprawozdawca Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych stoję na stanowisku, które zasadniczo pokrywa się z jego prawie we wszystkich elementach. Sprawozdanie ma zostać zatwierdzone przez zdecydowaną większość. Podkreśla ono potrzebę spełnienia wymogów wydawania transgranicznych nakazów zajęcia rachunków bankowych. Ponadto uwypukla ono jednoczesną konieczność ochrony postępowania przed nadużyciem oraz zapewnienia gwarancji rekompensaty dla domniemanego dłużnika, gdy nakaz zostanie unieważniony. Moim zdaniem nakaz zamrożenia może się pod koniec postępowania sądowego stać środkiem przymusu w przypadku orzeczenia o egzekucji. Nie jest to opinia pana Kurta Lechnera, jednak gdy Komisja złoży właściwy wniosek, trzeba się będzie nad nią poważnie zastanowić, działając w interesie zapobieżenia niepotrzebnemu powtarzaniu się postępowań. Wzywam Komisję do natychmiastowego rozpoczęcia przygotowywania wniosku w tej sprawie."@pl16
"Senhora Presidente, congratulo-me com a iniciativa da Comissão relativa ao regulamento transfronteiriço relativo à penhora e congelamento temporário de contas bancárias. Congratulo o Senhor Comissário Frattini, em particular, enquanto Comissário competente, por esta iniciativa. O Livro Verde da Comissão sobre esta questão estabeleceu procedimentos para lidar com o problema, que aparece quando as sentenças judiciais não podem ser aplicadas porque o movimento ou a transferência das contas bancárias se processam no exterior das fronteiras nacionais. A medida em discussão está inserida na estratégia para o desenvolvimento da cooperação judicial entre os Estados-Membros da UE. A medida é um passo na direcção certa; tem de ser completada em breve com a apresentação de uma proposta relevante. A causa da justiça não é servida se as sentenças dos tribunais cíveis ou criminais não puderem ser aplicadas. Por esta razão, a proposta relativa à penhora e congelamento de contas transfronteiriças que está em apreciação contribui para a evolução e consolidação da justiça. O Parlamento Europeu faz bem em tomar uma posição positiva sobre a iniciativa da Comissão e o procedimento judicial em preparação. O relatório Lechner e os pareceres da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários estabelecem os parâmetros básicos para se preparar uma proposta equilibrada de uma decisão do Conselho sobre esta questão. Congratulo o deputado Lechner pelo seu relatório sucinto, mas muito informativo e abrangente. Como relator da Comissão das Liberdades Cívicas, tenho opiniões que essencialmente coincidem com quase todas as suas. Espera-se que o relatório seja aprovado por uma esmagadora maioria. Ele realça a necessidade do cumprimento dos requisitos para a emissão de uma ordem de penhora transfronteiriça para contas bancárias. Também salienta a necessidade simultânea de proteger o procedimento de abusos e de fornecer garantias de compensação ao presumível devedor, se se provar que a ordem não tem fundamento. Penso que uma ordem de congelamento pode servir, no final dos procedimentos judiciais, como uma medida de execução de uma decisão exequatur final. Esta não é a opinião do deputado Lechner, mas deve ser seriamente considerada quando a proposta relevante da Comissão for apresentada, a fim de evitar uma duplicação desnecessária dos procedimentos. Peço à Comissão que proceda de imediato à preparação da proposta sobre esta matéria."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ρυθμίσει διασυνοριακά το ζήτημα της προσωρινής κατάσχεσης-πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών. Συγχαίρω ιδιαιτέρως τον αρμόδιο Επίτροπο, εσάς κ. Frattini, για την πρωτοβουλία αυτή. Η έκδοση της Επιτροπής της Πράσινης Βίβλου για το εν λόγω θέμα έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες αντιμετώπισης του προβλήματος που δημιουργείται με την αποφυγή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων λόγω λειτουργίας ή μετακίνησης τραπεζικών λογαριασμών εκτός εθνικών συνόρων. Το υπό συζήτηση μέτρο εντάσσεται στη στρατηγική της ανάπτυξης της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κίνηση ορθή, που πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα με κατάθεση σχετικής πρότασης. Η υπόθεση της δικαιοσύνης δεν υπηρετείται εάν οι δικαστικές αποφάσεις, ποινικές ή αστικές, δεν καθίσταται δυνατόν να εκτελούνται. Γι’ αυτό η υπό μελέτη πρόταση κατάσχεσης-παγώματος των τραπεζικών λογαριασμών εκτός συνόρων, συμβάλλει ακριβώς στην ανάπτυξη και εδραίωση της δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορθά τοποθετείται θετικά έναντι της πρωτοβουλίας της Επιτροπής και της υπό επεξεργασία δικαστικής διαδικασίας. Η έκθεση Lechner και οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελευθεριών και της Επιτροπής Οικονομικών θέτουν τις βασικές παραμέτρους για ετοιμασία μιας ισορροπημένης πρότασης απόφασης Συμβουλίου επί του θέματος. Συγχαίρω τον κ. Lechner για τη σύντομη μεν, αλλά τόσο περιεκτική και ολοκληρωμένη έκθεσή του. Οι θέσεις μου, ως γνωμοδότης της Επιτροπής Ελευθεριών, συμπίπτουν βασικά με όλες σχεδόν τις θέσεις του εισηγητή. Στην έκθεση, που αναμένεται να εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία, υπογραμμίζεται η ανάγκη ικανοποίησης προϋποθέσεων για έκδοση διατάγματος διασυνοριακής κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και η παράλληλη ανάγκη προστασίας από κατάχρηση της διαδικασίας και παροχής εγγυήσεων για καταβολή αποζημιώσεων προς τον υποτιθέμενο χρεώστη, εφόσον το διάταγμα αποδειχθεί στο τέλος αβάσιμο. Είμαι της γνώμης, ότι η εισήγησή μου, ότι το διάταγμα παγώματος θα μπορεί να ενεργεί στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας ως μέτρο εκτέλεσης τελικής απόφασης exequatur, την οποίαν δεν υιοθετεί ο κ. Lechner, θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά όταν θα κατατεθεί η σχετική πρόταση της Επιτροπής. Και τούτο για να αποφεύγεται η διπλή, αχρείαστη, διαδικασία. Καλώ την Επιτροπή να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην ετοιμασία της πρότασης επί του θέματος αυτού."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vítam iniciatívu Komisie týkajúcu sa cezhraničného nariadenia o zablokovaní a dočasnom zmrazení bankových účtov. Osobitne blahoželám vám, pán Frattini, ako komisárovi s príslušnou právomocou pre túto iniciatívu. Zelená kniha Komisie o tejto problematike stanovuje, ako postupovať pri riešení problému, ktorý vzniká v prípade, že sa rozsudok súdu nemôže vykonať z dôvodu operácií alebo prevodov na bankových účtoch za hranicami štátu. Opatrenie, ktoré je predmetom diskusie, je obsiahnuté v stratégii rozvoja justičnej spolupráce medzi EÚ a členskými štátmi. Opatrenie predstavuje krok správnym smerom; musí byť čo najskôr dokončené a predložené v príslušnom návrhu. Spravodlivosti nie je učinené za dosť, ak sa rozsudky občianskych alebo trestných súdov nemôžu vykonávať. Preto návrh týkajúci sa zablokovania a zmrazenia cezhraničných bankových účtov, ktorý je predmetom rokovania, skutočne prispeje k rozvoju a posilneniu spravodlivosti. Európsky parlament právom zaujíma pozitívne stanovisko k iniciatíve Komisie a k pripravovanému súdnemu postupu. Správa pána Lechnera a mienka Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci ponúkajú základné parametre na vypracovanie vyváženého návrhu rozhodnutia Rady o tejto otázke. Blahoželám pánovi Lechnerovi k tejto súhrnnej, ale obsažnej a vyčerpávajúcej správe. Ako spravodajca Výboru pre občianske slobody zastávam stanovisko, ktoré v zásade súhlasí takmer so všetkými jeho názormi. Očakáva sa, že správa získa podporu prevažnej väčšiny. Zdôrazňuje potrebu splnenia požiadaviek na vydanie cezhraničného príkazu na zablokovanie bankových účtov. Okrem toho upozorňuje na súbežnú potrebu brániť tomu, aby sa tento postup zneužíval a poskytnúť údajnému dlžníkovi záruku náhrady škody v prípade, že bude jeho príkaz zrušený alebo sa ukáže, že je neplatný. Som presvedčený, že príkaz na zmrazenie účtu môže slúžiť po skončení súdneho konania ako exekučné opatrenie v prípade konečných vykonateľných rozsudkov. Toto nie je stanovisko pána Lechnera, ale ak sa chceme vyhnúť zbytočným zdvojeným procesom, pri predkladaní príslušného návrhu Komisie o ňom treba vážne pouvažovať. Vyzývam Komisiu, aby okamžite prikročila k príprave návrhu v tejto oblasti."@sk19
"Gospa predsednica, pozdravljam pobudo Komisije o čezmejni ureditvi zaplemb in začasnih zamrznitev bančnih računov. Posebej čestitam vam, gospod Frattini, kot pristojnemu komisarju za to pobudo. Zelena knjiga Komisije o tem vprašanju je določila postopke za obravnavo te težave, ki se pojavi, kadar se oseba izogne izvršitvi sodbe sodišča, ker poteka operacija ali transfer na bančnem računu zunaj nacionalnih meja. Ukrep, o katerem se razpravlja, je vključen v strategijo za razvoj sodnega sodelovanja med državami članicami EU. Ukrep je premik v pravo smer; zaključiti ga je treba kmalu s predložitvijo ustreznega predloga. Pravici ni zadoščeno, če sodb civilnega ali kazenskega sodišča ni mogoče izvršiti. Zato predlog v zvezi z zaplembo in zamrznitvijo čezmejnih bančnih računov, ki je zdaj v obravnavi, resnično prispeva k razvoju in utrditvi pravice. Evropski parlament ima upravičeno pozitivno mnenje o pobudi Komisije ter o sodnem postopku, ki je trenutno v pripravi. Lechnerjevo poročilo in mnenja odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter odbora za finance določajo osnovne parametre za uravnotežen predlog sklepa Sveta o tem vprašanju. Čestitam gospodu Lechnerju za to jedrnato, vendar zelo informativno in obsežno poročilo. Kot poročevalec odbora za državljanske svoboščine se skoraj popolnoma strinjam z njim. Po pričakovanjih naj bi poročila odobrila velika večina. Poudarja potrebo po izpolnjevanju zahtev za izdajo čezmejnega naloga za zaplembo za bančne račune. Prav tako poudarja hkratno potrebo po zaščiti postopka proti zlorabi in po zagotovitvi jamstev za odškodnino domnevnemu dolžniku, če se ugotovi, da je nalog brezpredmeten in neveljaven. Verjamem, da lahko nalog za zamrznitev ob zaključku sodnih postopkov služi kot učinkovit ukrep za končno sodbo exequatur. To ni stališče gospoda Lechnerja, vendar ga je treba resno obravnavati, ko bo predložen zadevni predlog Komisije, kar je v interesu preprečevanja nepotrebnega podvojevanja postopkov. Komisijo pozivam, naj takoj nadaljuje s pripravo predloga o tem vprašanju."@sl20
"Fru talman! Jag välkomnar kommissionens initiativ till ett gränsöverskridande regelverk för kvarstad och tillfälligt säkrande av bankmedel. Jag vill särskilt gratulera er, herr Frattini, såsom behörig kommissionsledamot för detta initiativ. I kommissionens grönbok om frågan har olika förfaranden fastställts för att hantera problem till följd av att domstolsavgöranden inte verkställs när det gäller hantering eller överföring av bankmedel utanför nationsgränserna. Den åtgärd som nu diskuteras ingår i strategin för utvecklingen av ett rättsligt samarbete mellan EU:s medlemsstater. Åtgärden är ett steg i rätt riktning. Den måste omgående kompletteras med ett lämpligt förslag om detta. Rättvisa skipas inte om domstolsavgöranden i brottmål och tvistemål inte kan verkställas. Därför bidrar det förslag till kvarstad och säkrande av gränsöverskridande bankmedel som nu övervägs i hög grad till att öka och befästa rättvisan. Europaparlamentet ser med all rätt positivt på kommissionens initiativ och på det rättsliga förfarande som förbereds. I Kurt Lechners betänkande och i yttrandena från såväl utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor som finansutskottet anges de grundläggande förutsättningarna för ett balanserat förslag som ska ligga till grund för ett beslut av rådet i frågan. Jag gratulerar Kurt Lechner till hans stringenta men mycket informativa och uttömmande betänkande. Som föredragande för utskottet för medborgerliga rättigheter sammanfaller mina synpunkter i väsentlig utsträckning med de flesta av hans. En överväldigande majoritet förväntas stödja betänkandet. Där betonas behovet av att tillgodose kraven på ett beslut om gränsöverskridande kvarstad på bankmedel. Man framhåller även att det samtidigt finns ett behov av att eliminera risken för att förfarandet missbrukas och att ge garantier för att den påstådda gäldenären hålls skadeslös om beslutet visar sig sakna grund. Jag anser att ett beslut om säkrande av medel efter domstolsförfaranden kan fungera som en verkställighetsåtgärd inför en slutlig exekvaturdom. Kurt Lechner delar inte denna åsikt, men den måste noga beaktas när kommissionens beslut i frågan läggs fram, i syfte att förhindra onödiga parallella förfaranden. Jag uppmanar kommissionen att omedelbart gå vidare med att utarbeta ett förslag i frågan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. –"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph