Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-480"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.44.3-480"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I think it was a very interesting discussion. Again, I appreciate Mr Cappato’s courageous idea. But, again, let me also argue and say: yes, it is true that our strategy has not yet been successful. But, as I said before, it is not only a strategy with regard to drugs; it is a hugely complex situation. We are in a post-conflict situation and, of course, all the different elements are there: NATO, the European Union and the UN. We had these meetings in New York exactly on this matter. Now let me come back to the drugs question. There are indeed problems on the demand and on the supply side. On the demand side, there is, at this moment, no demand for additional licit opium for medical purposes according to the International Narcotics Control Board. And I hear that world demand is indeed fully met now, and Turkey and India had to cut their production in 2005 and 2006. The stockpiles were so high that they would last worldwide for two years. That is one point. I understand your saying that maybe people in other parts of the world do not even have the possibility of having medical treatment without pain relief. I understand that. But this is something that you are taking out of context. These are the realities today. On the supply side, let us also look a little at the proportions. Afghanistan is, as some colleagues have said, the country that produces the highest share of opium and drugs: 8 200 tonnes. If it were even allowed to produce legally, there would only be a possibility for a small amount and that would only be very small. So, even if there were a possibility, I think that would represent only five tonnes of opium production. Now, comparing 8 200 tonnes to five tonnes: this is nothing! So you see, neither on the supply side nor on the demand side is there a real balance. Therefore, apart from this very complex situation, I think your idea is courageous; I agree. But I think that, for Afghanistan, it is maybe not useful at this stage. On the contrary, I think what we have to do as a strategy is to have a combination of sustaining Afghanistan’s long-term development and offering farmers alternatives to poppy cultivation, combined with improved governance. So the focus will be on justice and police, as we will try to do and as we have started doing. We have also been at the forefront on the rural livelihood agenda and helping to support legitimate employment. To this end, the European Commission is also supporting the Afghan Government’s National Drug Control Strategy through supply-control and demand-reduction initiatives and the improvement of governance. For instance, we have been supporting the Law and Order Trust Fund, up to now with some EUR 135 million, while a sum of EUR 70 million is planned for the next two years. But I must also say, since we have been concentrating on rural development, on health care and on justice, and also helping on the police and justice reform, plus alternative production, as the European Union and European Commission, we cannot do everything alone in Afghanistan. This I would like to say to the honourable Member Mr Tannock, because I think he is addressing only us, the European Commission and European Union, but there are many other important actors there. I think we all have to get our act together. This is what we are trying to do more and more through a very coordinated strategy, which, on the one hand, is going to combat drugs. But, again, I think that, maybe, it is too early."@en4
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, myslím si, že to byla velmi zajímavá diskuse. Ještě jednou oceňuji odvážnou myšlenku pana Cappata. Ale ještě jednou mi dovolte se též vyjádřit a říct: ano, je pravda, že naše strategie zatím nebyla úspěšná. Jak jsem však už řekla předtím, není to strategie, která se týká jen drog; je to velmi komplikovaná situace. Jsme ve stavu po konfliktu a samozřejmě sem vstupuje mnoho různých věcí: NATO, Evropská unie a OSN. Setkání v New Yorku se týkalo přesně tohoto tématu. Nyní mi dovolte vrátit se k otázce drog. Určitě jsou problémy na straně poptávky i na straně nabídky. Na straně poptávky není podle Výboru pro mezinárodní kontrolu drog momentálně žádná poptávka po dodatečném legálním opiu na lékařské účely. A dozvídám se, že celosvětová poptávka je nyní skutečně plně pokrytá a Turecko a Indie musely v letech 2005 a 2006 snížit svou výrobu. Zásoby jsou tak vysoké, že by vydržely v celosvětovém měřítku na dva roky. To je jedna věc. Rozumím tomu, co říkáte, že možná lidé v jiných částech světa nemají ani jen možnost podstoupit léčbu bez tišení bolesti. Rozumím tomu. To je však něco, co vytrháváte z kontextu. To je dnešní realita. Na straně nabídky se podívejme též trochu na proporce. Afghánistán je, jak to uvedlo i několik kolegů, země, která produkuje největší množství opia a drog: 8 200 tun. Pokud by i byla povolená legální výroba, bylo by to možná jen pro malé množství a to by bylo skutečně velmi malé. Takže i kdyby tu byla možnost, myslím si, že by to představovalo jen pět tun výroby opia. Při porovnání 8 200 tun s pěti tunami: to je nic! Takže vidíte, ani na straně nabídky, ani na straně poptávky není skutečná rovnováha. Proto, nehledě na tuto velmi složitou situaci si myslím, že vaše myšlenka je odvážná; s tím souhlasím. Ale myslím si, že pro Afghánistán by možná v tomto stádiu nebyla užitečná. Naproti tomu si myslím, že jako strategii musíme mít kombinaci udržení dlouhodobého rozvoje Afghánistánu a nabízení zemědělcům alternativ k pěstování máku v kombinaci se zlepšením veřejné správy. Takže se soustřeďme na justici a policii, jako se to budeme snažit dělat a jak jsme to už začali dělat. Zabývali jsme se i problematikou živobytí na venkově a pomoci při získávání legálního zaměstnání. Za tímto účelem Evropská komise též podporuje národní strategii kontroly drog afghánské vlády prostřednictvím iniciativ na kontrolu nabídky a snižovaní poptávky a na zlepšení veřejné správy. Pomohli jsme například fondu na podporu afghánské národní policie Law and Order Trust Fund (LOFTA), a to doposud sumou okolo 135 milionů EUR, přičemž na následující dva roky se počítá se sumou 70 milionů EUR. Musím však též říct, vzhledem k tomu, že jsme se soustřeďovali na rozvoj venkova, zdravotní péči a spravedlnost, a též na pomoc reformě policie a justice, plus na alternativní výrobu, že my jako Evropská unie a Evropská komise, nemůžeme dělat v Afghánistánu všechno sami. To bych chtěla říct panu poslanci Tannockovi, protože si myslím, že on se obrací jen na nás, na Evropskou komisi a Evropskou unii, ale je tu mnoho dalších významných subjektů. Myslím si, že všichni musíme jednat společně. To se pokoušíme dělat stále víc a víc pomocí velmi koordinované strategie, která se na jedné straně využije v boji proti drogám. Ale opět si myslím, že možná je příliš brzy."@cs1
"Fru formand! Jeg synes, det har været en vældig interessant diskussion. Jeg vil gerne gentage, at jeg sætter pris på hr. Cappatos modige idé. Men på den anden side vil jeg også gerne anføre nogle argumenter og sige: Ja, det er rigtigt, at vores strategi endnu ikke har båret frugt. Men som jeg sagde før, er det ikke kun en strategi for narkotika, det er en yderst indviklet situation. Vi befinder os i en postkonflikt-situation, og alle de forskellige elementer er naturligvis til stede: NATO, EU og FN. Vi holdt møder i New York om præcis dette. Lad mig nu vende tilbage til spørgsmålet om narkotika. Det er rigtigt, at der er problemer på både efterspørgsels- og udbudssiden. På efterspørgselssiden er der i øjeblikket ingen efterspørgsel efter yderligere lovligt opium til medicinske formål ifølge Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler. Og jeg hører, at den globale efterspørgsel er opfyldt nu, og Tyrkiet og Indien har været nødt til at reducere deres produktion i 2005 og 2006. Lagrene var så fyldte, at de kunne forsyne hele verden i to år. Det er én pointe. Jeg forstår, når De siger, at der måske er mennesker i andre dele af verden, som end ikke har muligheden for at få medicinsk behandling uden smertelindring. Det forstår jeg godt. Men det er noget, De tager ud af en sammenhæng. Dette er realiteterne i dag. Hvad angår udbudssiden, så lad os også se lidt på proportionerne. Afghanistan er, som nogle kolleger har sagt, det land, der producerer den største andel af opium og narkotika. 8.200 t. Selv hvis det var tilladt at producere lovligt, ville den mulighed kun være til stede for en lille mængde, og den ville være meget lille. Så selv hvis det var en mulighed, tror jeg kun, den ville repræsentere en opiumproduktion på 5 t. Prøv en gang at sammenligne 8.200 t med 5 t. Det er ingenting! Så De kan jo godt se, at hverken på udbudssiden eller på efterspørgselssiden er der balance. Derfor, bortset fra denne meget komplicerede situation, synes jeg, Deres idé er modig. Jeg er enig. Men jeg tror, at for Afghanistan er det måske ikke gavnligt lige nu. Tværtimod tror jeg, at det, vi skal gøre som strategi, er en kombination af at støtte Afghanistans langsigtede udvikling og tilbyde landmænd alternativer til at dyrke valmuer, kombineret med bedre offentlig ledelse. Så fokus vil være på retsvæsnet og på politiet, som vi vil forsøge at gøre, og som vi er begyndt på. Vi har også været på forkant, når det handler om indkomstmuligheder i landdistrikterne og om at støtte lovlig beskæftigelse. Af denne årsag støtter Kommissionen også den afghanske regerings nationale strategi til kontrol med narkotika gennem forbedring af den offentlige forvaltning og initiativer til kontrol med udbuddet og nedbringelse af efterspørgslen. Vi har f.eks. støttet Law and Order Trust Fund, indtil videre med omkring 135 millioner euro, mens der er planlagt et beløb på 70 millioner euro for de næste to år. Men jeg må også sige, at eftersom vi har koncentreret os om udvikling af landdistrikter, om sundhedspleje og retsvæsnet og om at hjælpe med politiet og med en reform af retsvæsnet, foruden alternativ produktion, som EU og Kommission har gjort, kan vi ikke klare det hele selv i Afghanistan. Hr. Tannock! Dette vil jeg gerne sige til Dem med al respekt, for jeg tror kun, De taler til os, Kommissionen og EU, men der er mange andre vigtige aktører her. Jeg tror, vi alle er nødt til at tage os sammen. Det er, hvad vi mere og mere forsøger at gøre gennem en meget koordineret indsats, som på den ene side bekæmper narkotika. Men jeg tror, måske, at det er for tidligt."@da2
"Frau Präsidentin! Ich meine, das war eine sehr aufschlussreiche Aussprache. Abermals bringe ich Herrn Cappatos mutigem Konzept Anerkennung entgegen. Ich möchte jedoch nochmals einwenden und sagen: Ja, es trifft zu, dass unsere Strategie noch nicht erfolgreich gewesen ist. Doch wie ich bereits ausgeführt habe, handelt es sich nicht ausschließlich um eine auf die Drogen gerichtete Strategie, sondern um eine außerordentlich vielschichtige Sachlage. Wir befinden uns in einer Postkonfliktsituation, und selbstverständlich sind die verschiedenen Kräfte bereits vor Ort: die NATO, die Europäische Union und die UN. Genau das war Gegenstand unserer Treffen in New York. Lassen Sie mich nun auf die Drogenproblematik zurückkommen. Im Hinblick auf Angebot und Nachfrage existieren tatsächlich Probleme. Was die Nachfrage betrifft, so besteht gemäß dem Internationalen Suchtstoffkontrollamt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Nachfrage nach zusätzlichem legalen Opium für medizinische Zwecke. Und ich vernehme, dass die weltweite Nachfrage in der Tat schon gedeckt ist und die Türkei und Indien ihre Produktion in den Jahren 2005 und 2006 verringert haben. Die Vorratslager waren so gut gefüllt, dass sie weltweit für zwei Jahre ausreichten. Das ist die eine Seite. Ich verstehe, wenn Sie sagen, dass es vielleicht in anderen Teilen der Welt Menschen gibt, denen der Zugang zu ärztlicher Behandlung selbst ohne Schmerzlinderung verwehrt ist. Ich sehe das ein. Dies ist jedoch ein Aspekt, den Sie aus dem Zusammenhang lösen. So sieht die Situation heute tatsächlich aus. Was das Angebot anbelangt, wollen wir auch einen Blick auf die Mengenverhältnisse werfen. Afghanistan ist, was von einigen Kollegen schon angesprochen wurde, das Land mit dem größten Anteil an Opium und Drogen: 8 200 Tonnen. Selbst wenn es die Genehmigung erhalten würde, legal zu produzieren, wäre das lediglich für eine kleine Menge möglich, und diese fiele sehr gering aus. Wenn also die Möglichkeit bestünde, würde sich diese meines Erachtens auf gerade einmal fünf Tonnen der Opiumproduktion belaufen. Setzen wir nun fünf Tonnen ins Verhältnis zu 8 200 Tonnen, so ist das gar nichts! Damit sehen Sie also, weder aufseiten des Angebotes noch aufseiten der Nachfrage haben wir ein wirklich ausgeglichenes Verhältnis. Deshalb bin ich der Meinung, dass Ihr Konzept, abgesehen von der sehr komplexen Sachlage, mutig ist, und ich pflichte ihm bei. Trotzdem bin ich der Auffassung, dass es für Afghanistan in dieser Phase vielleicht nicht sinnvoll ist. Im Gegenteil, unsere strategische Aufgabe besteht meines Erachtens darin, die Unterstützung für Afghanistans langfristige Entwicklung und Alternativangebote zum Mohnanbau für die Bauern miteinander zu verknüpfen, was mit einer verbesserten Staatsführung einhergehen muss. Daher werden Justiz und Polizei im Fokus unserer künftigen Bemühungen stehen, so wie wir das bereits begonnen haben. Darüber hinaus waren wir auch bezüglich der Agenda zum Lebensunterhalt für die ländliche Bevölkerung federführend und haben zur Unterstützung der legalen Beschäftigung beigetragen. Zu diesem Zweck unterstützt die Europäische Kommission die Nationale Drogenbekämpfungsstrategie der Afghanischen Regierung mit den Initiativen zur Angebotskontrolle und Nachfragereduzierung sowie zur Verbesserung der Staatsführung. Zum Beispiel haben wir die Treuhandfonds für Recht und Ordnung bisher mit etwa 135 Millionen Euro unterstützt, für die nächsten beiden Jahre ist eine Summe von 70 Million Euro vorgesehen. Weiterhin möchte ich darauf verweisen, dass wir als die Europäische Union und die Europäische Kommission, die wir uns auf die Entwicklung der ländlichen Regionen, auf die gesundheitliche Betreuung und auf die Justiz konzentriert haben, und zusätzlich die Reform von Polizei und Justiz sowie den alternativen Anbau fördern, nicht den gesamten Aufgabenkomplex in Afghanistan schultern können. Darauf möchte ich den Abgeordneten, Herrn Tannock, aufmerksam machen, denn er wendet sich, so meine ich, ausschließlich an uns, die Europäische Kommission und die Europäische Union, obwohl noch zahlreiche andere einflussreiche Akteure zur Verfügung stehen. Nach meinem Dafürhalten müssen wir alle gemeinsam unseren Beitrag leisten. Dahingehend unternehmen wir verstärkt Bemühungen, diese Aufgabe mit Hilfe einer sorgfältig abgestimmten Strategie zu bewältigen, die in einem Punkt auch auf die Drogenbekämpfung gerichtet sein wird. Deshalb wiederhole ich, dass es nach meiner Auffassung hierfür möglicherweise zu früh ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για μια ακόμη φορά, εκτιμώ την τολμηρή άποψη του κ. Cappato. Εντούτοις, επιτρέψτε μου και πάλι να διαφωνήσω και να πω το εξής: ναι, αληθεύει ότι η στρατηγική μας δεν ήταν μέχρι στιγμής επιτυχής. Όπως προανέφερα, όμως, δεν πρόκειται μόνο για μια στρατηγική αναφορικά με τα ναρκωτικά· είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση. Βρισκόμαστε σε μια μετασυγκρουσιακή κατάσταση και, φυσικά, στην περιοχή βρίσκονται όλοι οι σχετικοί παράγοντες: το NATO, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στη Νέα Υόρκη για αυτό ακριβώς το θέμα. Επιτρέψτε μου να επανέλθω τώρα στο ζήτημα των ναρκωτικών. Υπάρχουν πράγματι προβλήματα από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς. Από την πλευρά της ζήτησης, δεν υπάρχει, προς στιγμή, ζήτηση επιπλέον νόμιμου οπίου για ιατρικούς σκοπούς σύμφωνα με το Διεθνές Όργανο Ελέγχου των Ναρκωτικών. Και πληροφορούμαι ότι η παγκόσμια ζήτηση όντως ικανοποιείται πλήρως τώρα, και ότι η Τουρκία και η Ινδία έπρεπε να διακόψουν την παραγωγή τους το 2005 και το 2006. Τα αποθέματα ήταν τόσο υψηλά που θα διαρκούσαν για δύο χρόνια παγκοσμίως. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε ότι ενδεχομένως άνθρωποι σε άλλα μέρη του κόσμου δεν έχουν καν τη δυνατότητα να λάβουν ιατρική περίθαλψη χωρίς αντιμετώπιση του πόνου. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό, όμως, είναι εκτός θέματος. Έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Από την πλευρά της προσφοράς, ας εξετάσουμε λίγο τις αναλογίες. Το Αφγανιστάν είναι, όπως ανέφεραν ορισμένοι συνάδελφοι, η χώρα που παράγει το μεγαλύτερο μερίδιο οπίου και ναρκωτικών: 8 200 τόνους. Αν επιτρεπόταν η νόμιμη παραγωγή, θα υπήρχε μόνο δυνατότητα μικρής ποσότητας και αυτή θα ήταν πολύ μικρή. Άρα, ακόμη και αν υπήρχε δυνατότητα, πιστεύω ότι θα αντιστοιχούσε μόνο σε πέντε τόνους παραγωγής οπίου. Τώρα, συγκρίνοντας 8 200 τόνους με πέντε τόνους: είναι τίποτα! Βλέπετε λοιπόν, δεν υπάρχει πραγματική ισορροπία ούτε από την πλευρά της προσφοράς ούτε από την πλευρά της ζήτησης. Ως εκ τούτου, εκτός από αυτήν την πολύ περίπλοκη κατάσταση, θεωρώ την άποψή σας τολμηρή· συμφωνώ. Πιστεύω, όμως, ότι για το Αφγανιστάν δεν είναι ίσως χρήσιμο σε αυτό το στάδιο. Αντιθέτως, πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε ως στρατηγική είναι να συνδυάσουμε τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του Αφγανιστάν και την προσφορά εναλλακτικών λύσεων της καλλιέργειας παπαρούνας στους γεωργούς, σε συνδυασμό με καλύτερη διακυβέρνηση. Έτσι θα εστιάσουμε στη δικαιοσύνη και την αστυνομία, όπως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και όπως έχουμε ήδη ξεκινήσει να κάνουμε. Επίσης, ηγούμαστε των προσπαθειών της ατζέντας για τα μέσα διαβίωσης της υπαίθρου και συμβάλαμε στην θεμιτή απασχόληση. Για αυτόν τον σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει επίσης την Εθνική Στρατηγική Ελέγχου των Ναρκωτικών της κυβέρνησης του Αφγανιστάν με πρωτοβουλίες ελέγχου της προσφοράς και μείωσης της ζήτησης και βελτίωση της διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, υποστηρίζουμε το Law and Order Trust Fund (Ταμείο Νομοθεσίας και Έννομης Τάξης), με 135 εκατομμύρια ευρώ περίπου έως σήμερα, ενώ ποσό ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια. Οφείλω, όμως, να αναφέρω επίσης ότι, εφόσον επικεντρωνόμαστε στην αγροτική ανάπτυξη, στην ιατρική περίθαλψη και στη δικαιοσύνη, και συμβάλλουμε στη μεταρρύθμιση της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, αλλά και της εναλλακτικής παραγωγής, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας στο Αφγανιστάν. Αυτό θέλω να πω στον αξιότιμο βουλευτή κ. Tannock, γιατί νομίζω ότι απευθύνεται μόνο σε εμάς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν, όμως, πολλοί άλλοι σημαντικοί παράγοντες στη χώρα. Πιστεύω πως όλοι πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ολοένα και περισσότερο μέσω μιας πολύ συντονισμένης στρατηγικής η οποία αφενός θα καταπολεμήσει τα ναρκωτικά. Και πάλι, όμως, πιστεύω ότι είναι ίσως πολύ νωρίς."@el10
"Señora Presidenta, creo que ha sido un debate muy interesante. De nuevo, aprecio la valiente idea del señor Cappato. Pero, de nuevo, permítanme también que lo argumente y diga: sí, es cierto que nuestra estrategia no ha tenido éxito todavía. Pero, como les dije antes, no es sólo una estrategia frente a las drogas; es una situación de enorme complejidad. Estamos en una situación post-conflicto con, por supuesto, todos sus diferentes elementos: OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas. En las reuniones que tuvimos en Nueva York, hablamos precisamente de esto. Ahora volvamos a la cuestión de las drogas. Hay, efectivamente, problemas del lado de la demanda y también del lado de la oferta. En el lado de la demanda no ha aumentado, de momento, la necesidad de opio legal para fines médicos, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Y, según tengo entendido, la demanda mundial está ahora plenamente atendida, y Turquía y la India han tenido que reducir su producción en 2005 y 2006. Las reservas son tan grandes como para atender la demanda mundial durante dos años. Ese es un punto. Entiendo que digan que en otras regiones del mundo la población no tenga ni siquiera la posibilidad de recibir tratamiento médico sin alivio del dolor. Eso lo entiendo. Pero es algo que están sacando fuera de contexto. Esa es la realidad hoy. En cuanto al lado de la oferta, veamos también un poco las proporciones. Afganistán es, como han dicho algunos colegas, el mayor productor mundial de opio y drogas: 8 200 toneladas. Si se les permitiera producir opio de forma lícita, sólo habría capacidad para producir una cantidad pequeña, y eso sería muy poco. Así que, aunque existiera esa posibilidad, creo que representaría sólo cinco toneladas de producción de opio. Comparemos esas cinco toneladas con 8 200 toneladas: ¡no son nada! Como pueden ver, no existe un verdadero equilibrio ni en el lado de la oferta ni en el lado de la demanda. Por tanto, aparte de esta situación tan compleja, creo que su idea es valiente; estoy de acuerdo. Pero creo que, para Afganistán, posiblemente no sea útil en este momento. Por el contrario, creo que lo que tenemos que hacer como estrategia es combinar las ayudas al desarrollo a largo plazo con el ofrecimiento a los agricultores de alternativas al cultivo de opio y con una mejor gobernanza. La atención debe centrarse pues en la justicia y la policía, como trataremos de hacer y como ya hemos empezado a hacer. Hemos fomentado también los programas de desarrollo rural y las ayudas para incentivar el empleo lícito. La Comisión Europea está apoyando también la Estrategia Nacional para el Control de las Drogas del Gobierno afgano, con iniciativas para controlar la oferta y reducir la demanda, así como para mejorar la gobernanza. Por ejemplo, hemos financiado el Fondo fiduciario para el mantenimiento del orden público, hasta ahora con cerca de 135 millones de euros, y para los próximos dos años está prevista una suma de 70 millones de euros. Pero tengo que decir también, puesto que hemos centrado nuestros esfuerzos en el desarrollo rural, en la asistencia sanitaria y en la justicia, y hemos ayudado a la reforma de la policía y la justicia, así como a la producción alternativa, que como Unión Europea y Comisión, no podemos hacerlo todo solos en Afganistán. Esto es lo que quiero decirle al honorable diputado señor Tannock, porque creo que él se está dirigiendo únicamente a nosotros, a la Comisión Europea y a la Unión Europea, pero hay muchos otros actores importantes aquí. Creo que todos tenemos que actuar conjuntamente. Eso es lo que estamos tratando de hacer cada vez más a través de una estrategia coordinada que, por una parte, va a combatir las drogas. Pero de nuevo creo que posiblemente sea demasiado pronto."@es21
"Proua juhataja, minu arvates oli see väga huvitav arutelu. Veelkord, ma hindan Marco Cappato julget ideed. Kuid veelkord, lubage mul vastu vaielda ja öelda, et, tõsi, et meie strateegia ei ole veel olnud edukas. Kuid nagu ma enne ütlesin, see ei ole üksnes uimastivastane strateegia; tegemist on väga keerulise olukorraga. Me oleme konfliktijärgses olukorras, kus kõik erinevad toimijad on kohal: NATO, Euroopa Liit ja ÜRO. Meil olid just kohtumised New Yorgis just selles küsimuses. Nüüd lubage mul tulla tagasi uimastite küsimuse juurde. Probleeme on tõepoolest nii nõudluse kui pakkumise poolel. Rahvusvahelise Narkootikumide Kontrollinõukogu kohaselt ei ole praegu nõudlust täiendava seadusliku meditsiinilise oopiumi järele. Ja minu teada on praegu täielikult täidetud ka nõudlus maailmas ning Türgi ja India pidid oma tootmist 2005. ja 2006. aastal vähendama. Tagavarad olid nii suured, et nendest jätkuks kogu maailmale kaheks aastaks. Seda esiteks. Ma saan aru teie väitest, et võib-olla inimestel maailma eri paigus ei ole isegi juurdepääsu valuvaigistiteta meditsiiniteenustele. Ma saan sellest aru. Kuid see on teil kontekstist välja rebitud. Selline on täna reaalsus. Pakkumise poolel, vaadakem veidi ka proportsioone. Afganistan on, nagu mõned kolleegid on öelnud, suurima oopiumi ja uimastite tootmise osakaaluga riik: 8200 tonni. Isegi kui seal lubataks toota seaduslikult, oleks see võimalus ainult väikese koguse jaoks, väga väikese koguse jaoks. Nii et isegi kui selline võimalus oleks, arvan ma, et see oleks vaid viis tonni oopiumi toodangust. Võrreldes 8200 tonni viie tonniga – see on köömes! Nii et te näete, et ei pakkumise poolel ega nõudluse poolel ei ole tegelikku tasakaalu. Seepärast, vaatamata olukorra keerukusele, mina arvan, et teie idee on julge ja ma olen sama meelt. Kuid ma arvan, et Afganistanil ei pruugi sellest praeguses etapis kasu olla. Vastupidi – meie strateegia peaks olema kombinatsioon Afganistani pikaajalise arengu tagamisest ja talunikele moonikasvatuse alternatiivide pakkumisest, seda koos parema valitsemistavaga. Nii et keskmes oleks justiitsküsimused ja politsei – mida me püüame teha ja oleme alustanud tegelemist. Me oleme olnud esirinnas ka maaeluarengu programmides ja seaduslike töökohtade loomisele kaasaaitamisel. Selle eesmärgi nimel toetab Euroopa Komisjon pakkumise kontrolli ja nõudluse vähendamise algatuste kaudu ja valitsemistava parandamise kaudu ka Afganistani riiklikku uimastite kontrolli strateegiat. Me oleme näiteks tänaseni toetanud avaliku korra sihtfondi 135 miljoni euroga ja järgmiseks kaheks aastaks on kavandatud summa 70 miljoni eurot. Aga ma pean ka ütlema seda, et kuna me oleme keskendunud maaelu arengule, tervishoiule ja justiitsküsimustele ning politsei- ja õigusreformile kaasaaitamisele, lisaks alternatiivsele tootmisele, sest Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon ei saa kõike Afganistanis ise teha. Seda tahaksin ma öelda lugupeetud parlamendiliikmele hr Tannockile, sest minu arvates pöördub ta ainult meie, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu, poole, kuid seal on veel palju teisi olulisi toimijaid. Ma arvan, et me kõik peaksime end kokku võtma. Seda me püüamegi teha üha rohkem ja rohkem oma väga koordineeritud strateegia kaudu, mis muuhulgas käsitleb ka uimastite vastast võitlust. Kuid, veelkord, ma arvan, et äkki on liiga vara."@et5
"Arvoisa puhemies, keskustelu oli erittäin kiinnostava. Vielä kerran, arvostan Marco Cappaton rohkeata ideaa. Mutta jälleen kerran, sallikaa minun myös perustella kantaani: kyllä, on totta, ettei strategiamme ole vielä tuottanut tulosta. Mutta kuten aiemmin sanoin, kyse ei ole vain huumestrategiasta, vaan tilanne on valtavan monimutkainen. Olemme nyt konfliktin jälkeisessä tilanteessa, ja kaikki toimijat ovat tietenkin paikan päällä: Nato, Euroopan unioni ja YK. New Yorkissa järjestetyissä kokouksissa käsiteltiin nimenomaan tätä kysymystä. Haluaisin nyt palata huumekysymykseen. Ongelmia on todellakin sekä kysyntä- että tarjontapuolella. Kysyntäpuolella ei kansainvälisen huumausainevalvontalautakunnan mukaan ole tällä hetkellä tarvetta suuremmalle määrälle laillista oopiumia lääkinnällisiin tarkoituksiin. Maailmanlaajuinen kysyntä voidaan nykyisellään kattaa täysimääräisesti, ja Turkki ja Intia joutuivat vähentämään tuotantoaan vuosina 2005 ja 2006. Varastot ovat niin suuret, että ne riittäisivät maailmanlaajuisesti kahdeksi vuodeksi. Tämä on ensimmäinen seikka. Ymmärrän kyllä, ettei ihmisillä muualla maailmassa ole ehkä edes mahdollisuutta lääkintään ilman kivunpoistoa. Ymmärrän tämän, mutta irrotatte kysymyksen asiayhteydestään. Tällainen on tämän päivän todellisuus. Tarkastelkaamme myös mittasuhteita tarjontapuolella. Kuten on sanottu, Afganistan tuottaa eniten oopiumia ja huumeita maailmassa, 8 200 tonnia. Vaikka laillinen tuotanto sallittaisiin, vain todella pienen määrän tuottaminen olisi mahdollista. Joten vaikka se olisi mahdollista, se vastaisi luullakseni vain viiden tonnin oopiumituotantoa. Verrattuna 8 200 tonniin, viisi tonnia ei ole mitään! Näette siis, ettei tarjontapuolella sen paremmin kuin kysyntäpuolellakaan ole todellista tasapainoa. Irrallaan tästä monimutkaisesta tilanteesta pidän ideaanne rohkeana, ja olen yhtä mieltä kanssanne. Mutta se ei mielestäni olisi tässä vaiheessa hyödyllistä Afganistanissa. Uskon sitä vastoin, että meidän olisi yhdistettävä strategiassamme Afganistanin pitkän tähtäimen kehityksen tukeminen, vaihtoehtojen tarjoaminen viljelijöille unikonviljelyn sijaan sekä parempi hallintotapa. Painopisteenä on siis oikeus- ja poliisijärjestelmä, joita pyrimme vahvistamaan ja johon tähtäävät toimet olemme jo aloittaneet. Olemme myös olleet eturintamassa maaseutuväestön toimeentuloa koskevan kysymyksen käsittelyssä ja laillisen työn kannustamisessa. Euroopan komissio tukee siksi myös Afganistanin hallituksen kansallista huumausaineiden valvontastrategiaa tarjonnan sääntelyyn ja kysynnän vähentämiseen tähtäävien aloitteiden sekä hallinnon tehostamisen välityksellä. Olemme esimerkiksi tukeneet lain ja järjestyksen erityisrahastoa (LOFTA) tähän mennessä 135 miljoonan euron edestä ja seuraavien kahden vuoden aikana on määrä antaa vielä 70 miljoonaa euroa. On kuitenkin myös sanottava, koska olemme keskittyneet maaseudun kehitykseen, terveydenhuoltoon ja oikeusjärjestelmään sekä oikeus- ja poliisilaitoksen uudistuksen edistämiseen ja vaihtoehtoiseen tuotantoon, etteivät Euroopan unioni ja Euroopan komissio voi tehdä Afganistanissa kaikkea yksin. Haluan sanoa tämän arvoisalle parlamentin jäsenelle Charles Tannockille, sillä hänen huomautuksensa koskevat ymmärtääkseni vain Euroopan komissiota ja Euroopan unionia, vaikka asiaan liittyy monia muita tärkeitä toimijoita. Uskon, että meidän kaikkien on tehostettava toimintaamme. Pyrimme siihen erittäin koordinoidun strategian avulla, jonka puitteissa torjutaan yhtäältä huumeita. Mutta jälleen kerran, luulen sen olevan ehkä vielä liian aikaista."@fi7
"Madame la Présidente, je pense que nous avons assisté à un débat du plus haut intérêt. Encore une fois, j'admire l'idée courageuse de M. Cappato. Encore une fois aussi, permettez-moi d'argumenter et de dire ceci: oui, c'est vrai que notre stratégie n'a pas encore été couronnée de succès. Toutefois, comme je l'ai dit auparavant, il ne s'agit pas que d'une stratégie relative aux drogues car la situation est extrêmement complexe. Nous sommes dans une situation d'après-conflit et, bien sûr, tous les éléments différents sont là: l'OTAN, l'Union européenne et l'ONU. Les réunions que nous avons eues à New York traitaient précisément de cette question. Je voudrais à présent revenir au sujet des drogues. Il existe en effet des problèmes tant du côté de la demande que de l'offre. Pour ce qui est de la demande, selon l'Organe international de contrôle des stupéfiants, il n'existe à l'heure actuelle pas de demande pour un supplément d'opium licite à des fins médicales. J'ai d'ailleurs appris que la demande mondiale était entièrement satisfaite, et que la Turquie et l'Inde avaient dû réduire leur production en 2005 et 2006. Les stocks étaient si élevés qu'ils assureraient l'approvisionnement mondial pendant deux ans. C'était le premier point que je voulais souligner. Je vous comprends bien quand vous dites que, dans d'autres parties du monde, des gens n'ont même pas la possibilité de recevoir des soins médicaux sans analgésiques. C'est vrai mais vous prenez ces faits hors de leur contexte. Telles sont les réalités d'aujourd'hui. Du côté de l'offre, examinons un peu les proportions dont nous parlons. Comme certains collègues l'ont précisé, l'Afghanistan est le pays qui produit la plus grande quantité d'opium et de drogues, à savoir 8 200 tonnes. Si une production légale y était autorisée, il ne pourrait s'agir que d'une très petite quantité. Je pense que cette production légale atteindrait à peine cinq tonnes d'opium. Comparons 8 200 tonnes à cinq tonnes: quasiment rien! Vous en conviendrez, un véritable équilibre n'existe ni du côté de l'offre ni de celui de la demande. C'est pourquoi, hormis la grande complexité de cette situation, je trouve que votre idée est courageuse et j'en approuve le principe. Je pense toutefois que, pour l'Afghanistan, elle n'est peut-être pas encore utile à ce stade. Au contraire, je crois que notre stratégie doit être double: soutenir le développement à long terme de l'Afghanistan et offrir aux agriculteurs des alternatives à la culture du pavot, en complétant cela par une meilleure gouvernance. L'accent devra donc être mis sur la justice et la police, chose à laquelle nous sommes d'ailleurs déjà occupés. Nous attachons également beaucoup d'importance au programme en matière de subsistance rurale et à l'aide à l'emploi légitime. À cette fin, la Commission européenne soutient la stratégie nationale afghane de lutte contre la drogue par le biais d'initiatives dans les domaines du contrôle de l'offre et de la réduction de la demande mais également en matière d'amélioration de la gouvernance. Par exemple, nous avons jusqu'à présent contribué au (Fonds d'affectation spéciale pour l'ordre public) à concurrence de quelque 135 millions d'euros, et prévoyons de lui accorder encore 70 millions d'euros au cours des deux prochaines années. J'ai cependant une autre chose à dire: nous nous concentrons sur le développement rural, les soins de santé et la justice, tout en aidant à la réforme de la police et de la justice ainsi qu'aux productions de remplacement, mais l'Union européenne et la Commission européenne ne peuvent tout faire à elles seules en Afghanistan. C'est à l'honorable membre M. Tannock que je dis cela car je pense qu'il ne s'adresse qu'à nous, la Commission européenne et l'Union européenne, alors qu'il y a de nombreux autres acteurs importants concernés. J'estime que nous devons tous agir ensemble. C'est ce que nous tâchons de faire de plus en plus en appliquant une stratégie très coordonnée qui, en somme, va lutter contre les drogues. Néanmoins, encore une fois, je pense qu'il est peut-être trop tôt pour cela."@fr8
"Elnök asszony, szerintem igen érdekes volt a vita. Ismét támogatom Cappato ösztönző gondolatait. Azonban hadd vitatkozzak megint és mondjam azt, hogy stratégiánk valóban nem volt sikeres az eddigiekben. De ahogy már említettem: nemcsak kábítószerstratégiáról van szó, és a helyzet igen bonyolult. Konfliktus utáni helyzetben vagyunk, és természetesen minden különféle elem itt van: NATO, Európai Unió és ENSZ. Pontosan erről beszéltünk a New York-i üléseken. Hadd térjek most vissza a kábítószerek kérdésére. A kínálati és a keresleti oldal valóban problémás. A keresleti oldalon jelenleg nincs kereslet további legális ópiumra gyógyászati célra a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület szerint. Úgy hallom ráadásul, hogy a világszintű keresletet most teljesen kielégítik, és Törökországnak és Indiának 2005 és 2006 folyamán csökkentenie kellett termelését. A készletek olyan nagyon voltak, hogy két évig még világszinten eltartanak. Ez az egyik pont. Értem, hogy Ön szerint talán a világ másik részén található embereknek nincs lehetőségük fájdalomcsillapítás nélkül orvosi kezelésre. Értem ezt. Azonban Ön kiragad valamit a kontextusból. Ez korunk realitása. A kínálati oldalon nézzük meg az arányokat. Afganisztán, ahogy azt már néhány kolléga is elmondta, ópiumot és kábítószert a legnagyobb mennyiségben előállító ország: 8 200 tonnát termel. Ha még legális termelést is engedélyeznek számára, csak kis mennyiségről lehetne szó, nagyon kis mennyiségről. Tehát ha kínálkozna lehetőség, akkor szerintem ez az ópiumtermelésből csak öt tonna lenne. Na most 8 200 tonnát öt tonnához hasonlítva: ez semmi! Tehát láthatja, hogy sem a kínálati, sem a keresleti oldalon nincs valós egyensúly. Azért e rendkívül bonyolult helyzettől eltekintve úgy vélem, hogy az elképzelés bátor; egyetértek. Azonban úgy vélem, hogy talán e szakaszban ez Afganisztán számára nem hasznos. Ellenkezőleg, úgy vélem, hogy stratégiai szinten kombinálnunk kell azt, hogy fenntartsuk Afganisztán hosszú távú fejlesztését és a gazdálkodók számára alternatívát kell kínálnunk a máktermesztéssel szemben, emellett pedig fejlettebb kormányzás szükséges. Tehát az igazságszolgáltatásra és a rendőrségre összpontosítunk, ahogy azt megpróbáljuk majd és már meg is kezdtük. Emellett a vidéki életmód napirendjén is kiemelt helyen szerepeltünk, a törvényes foglalkoztatás támogatását segítve. Az Európai Bizottság e célból támogatja az afgán kormány nemzeti kábítószer-ellenőrzési stratégiáját a kínálat ellenőrzésére és a kereslet csökkentésére irányuló kezdeményezésekkel, illetve a kormányzás fejlesztésével. Támogattuk például a Jogrend Trösztalapot, mostanáig kb. 135 millió EUR-ral, míg a következő két évre 70 millió EUR-t terveznek. Meg kell mondanom azonban, hogy mivel a vidékfejlesztésre, az egészségügyre és az igazságszolgáltatásra összpontosítottunk, emellett pedig a rendőri és igazságszolgáltatási reformot is segítettük az alternatív termelés mellett, az Európai Unió és az Európai Bizottság színeiben, nem csinálhatunk egyedül mindent Afganisztánban. Ezt Tannock képviselő úrnak mondom, mivel szerintem ő csak ránk, az Európai Bizottságra és az Európai Unióra gondol, itt azonban más fontos szereplők is vannak. Szerintem együttesen kell fellépnünk. Ezt próbáljuk egyre inkább megtenni egy valódi koordinált stratégia útján, mely egyrészről a kábítószerek ellen küzd. Ismét úgy vélem azonban, hogy talán túl korán van."@hu11
". Signora Presidente, ritengo sia stata una discussione molto interessante. Mi complimento, nuovamente, per la coraggiosa idea dell’onorevole Cappato. Ma, consentitemi, nuovamente, di affermare: sì, è vero che la nostra strategia non ha ancora avuto successo. Tuttavia, come ho sostenuto in precedenza, non si tratta di una strategia che riguarda solo le droghe; è una situazione estremamente complessa. Ci troviamo in una condizione post-bellica e, naturalmente, con tutti elementi differenti: la NATO, l’Unione europea e l’ONU. Abbiamo condotto questi incontri a New York proprio a tale proposito. Ora torno alla questione delle droghe. Esistono effettivamente problemi relativi a domanda e offerta. Dal punto di vista della domanda, in questo momento, secondo l’ non c’è richiesta di oppio legale supplementare a fini medici. E sono a conoscenza del fatto che oggi la domanda mondiale in realtà è pienamente soddisfatta, e che Turchia e India abbiano dovuto ridurre la loro produzione nel 2005 e nel 2006. Le scorte erano talmente considerevoli che nel mondo sarebbero durate due anni. Questo è un aspetto. Capisco quando affermate che forse le persone in altre parti del mondo non hanno nemmeno la possibilità di godere di un trattamento medico senza analgesici. Lo comprendo. Ma si tratta di un fattore che ci conduce fuori strada. Sono queste le realtà attuali. Dal punto di vista dell’offerta, consideriamo brevemente le proporzioni. L’Afghanistan, come hanno affermato alcuni colleghi, è il paese che produce la quota più elevata di oppio e droghe: 8 200 tonnellate. Se li si autorizzasse a produrre legalmente, sarebbe possibile coltivare soltanto piccole quantità, che sarebbero molto scarse. Pertanto, benché ci fosse una possibilità, credo rappresenterebbe solo cinque tonnellate di produzione di oppio. Adesso paragoniamo 8 200 tonnellate a cinque tonnellate: non è nulla! Come potete notare, non esiste un reale equilibrio né a livello di offerta, né di domanda. Quindi, a parte questa situazione molto complessa, ritengo che la sua idea sia coraggiosa, sono d’accordo. Ma credo che, in questa fase, probabilmente non sia utile per l’Afghanistan. Al contrario, penso che come strategia dovremmo disporre di una combinazione fra sostenere lo sviluppo a lungo termine del paese e offrire alternative alla coltivazione del papavero agli agricoltori, insieme a un migliore governo. Pertanto l’attenzione sarà su giustizia e polizia, come cercheremo e abbiamo iniziato a fare. Siamo anche stati in prima linea per quanto riguarda l’agenda relativa ai mezzi rurali di sussistenza e all’assistenza volta a sostenere un’occupazione legittima. A questo scopo, la Commissione europea sta inoltre favorendo la strategia nazionale di controllo delle droghe del governo afghano mediante iniziative di verifica dell’offerta e di riduzione della domanda e il miglioramento della . Ad esempio, finora abbiamo finanziato il Fondo fiduciario per l’ordine pubblico con circa 135 milioni di euro, mentre per i prossimi due anni si prevede una somma pari a 70 milioni di euro. Tuttavia, devo anche dire, siccome ci stiamo concentrando su sviluppo rurale, assistenza sanitaria e giustizia, nonché promuovendo la riforma di polizia e giustizia, oltre a una produzione alternativa, come Unione europea e Commissione europea, non possiamo fare tutto da soli in Afghanistan. Vorrei dire questo all’onorevole Tannock, poiché ritengo si stia rivolgendo solo a noi, Commissione europea e Unione europea, ma ci sono numerosi altri attori importanti a questo proposito. Penso dobbiamo agire tutti insieme. Perciò, stiamo tentando di fare sempre di più tramite una strategia molto coordinata, che, da un lato, combatterà le droghe. Ma, di nuovo, ritengo che, forse, sia troppo presto."@it12
"Gerb. pirmininke, manau, kad ši diskusija buvo labai įdomi. Dar kartą pabrėžiu, kad vertinu M. Cappato drąsią idėją. Tačiau leiskite man dar kartą pareikšti savo argumentus ir pasakyti: taip, tiesa, kad mūsų strategija dar neatnešė sėkmės. Bet, kaip jau sakiau anksčiau, tai nėra vien tik strategija dėl narkotikų; tai daug sudėtingesnė situacija. Esame pokonfliktinėje padėtyje ir, žinoma, čia yra visi įvairūs elementai: NATO, Europos Sąjunga ir Jungtinės Tautos. Mūsų susitikimai Niujorke buvo skirti kaip tik šiam klausimui. Dabar leiskite man grįžti prie narkotikų klausimo. Iš tiesų yra problemų dėl paklausos ir pasiūlos. Šiuo metu, Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybos duomenimis, šiuo metu nėra paklausos papildomiems legalaus medicininės paskirties opiumo kiekiams. Ir aš gaunu žinių, kad paklausa pasaulyje dabar iš tikrųjų, o Turkija ir Indija 2005 ir 2006 m. turėjo sumažinti savo gamybą. Atsargos buvo tokios didelės, kad jų visam pasauliui galėtų užtekti dvejiems metams. Tai vienas dalykas. Aš suprantu, kai jūs sakote, kad galbūt žmonės kitose pasaulio dalyse netgi neturi galimybės būti gydomi be nuskausminimo. Aš tai suprantu. Tačiau tai jūs ištraukiate iš konteksto. Dabartinės realijos yra tokios. Kalbėdami apie pasiūlą, irgi truputį pažvelkime į proporcijas. Afganistanas, kaip sakė kai kurie kolegos, yra šalis, pagaminanti didžiausią dalį opiumo ir narkotikų: 8 200 tonų. Net jeigu tai būtų leidžiama gaminti legaliai, tokia galimybė liestų mažą kiekį, ir tai būtų tik labai mažas kiekis. Taigi net jeigu būtų galimybė, aš manau, kad tai būtų tik penkios tonos opiumo produkcijos. Taigi jeigu palygintume 8 200 tonas ir penkias tonas: tai nieko nereiškia! Taigi, kaip matote, nėra nei pasiūlos, nei paklausos realaus balanso. Taigi, nepaisant šios labai sudėtingos padėties, aš manau, kad jūsų sumanymas yra drąsus; aš sutinku. Bet aš manau, kad šiame etape Afganistanui tai galbūt nenaudinga. Priešingai, aš manau, kad mes turime parengti tokią strategiją, kuri suderintų ilgalaikio Afganistano vystymo išlaikymą ir alternatyvų aguonų auginimui siūlymą ūkininkams, drauge pagerinant valdymą. Taigi dėmesys bus telkiamas į teisingumą ir policiją – tai mes pasistengsime padaryti, ir tai mes jau pradėjome. Be to, mūsų dėmesys buvo sutelktas į kaimo pragyvenimo šaltinių klausimą ir pagalbą remiant teisėtą užimtumą. Šiam tikslui Europos Komisija taip pat remia Afganistano vyriausybės nacionalinę narkotikų kontrolės strategiją pasiūlos kontroliavimo ir paklausos mažinimo iniciatyvomis bei valdymo tobulinimu. Pavyzdžiui, iki šiol mes parėmėme Įstatymo ir tvarkos pasitikėjimo fondą maždaug 135 000 000 EUR, o per ateinančius dvejus metus planuojame paremti 70 000 000 EUR suma. Tačiau aš taip pat turiu pasakyti, kadangi mes – Europos Sąjunga ir Europos Komisija – esame sutelkę dėmesį į kaimiškųjų vietovių vystymą, sveikatos priežiūrą ir teisingumą bei pagalbą atliekant policijos ir teisingumo reformą, taip pat į alternatyvią gamybą – mes negalime Afganistane visko atlikti vieni. Tai aš norėčiau pasakyti gerbiamam Parlamento nariui Ch. Tannockui, kadangi aš manau, kad jis kreipiasi tik į mus – į Europos Komisiją ir Europos Sąjungą – tačiau ten yra ir daug kitų svarbių dalyvių. Aš manau, kad mes visi turime sujungti savo veiksmus. Tai mes vis labiau stengiamės daryti, vadovaudamiesi labai koordinuota strategija, kurioje, viena vertus, yra numatyta kova su narkotikais. Bet dar kartą kartoju, jog aš manau, kad tai dar per anksti."@lt14
"Komisijas locekle Priekšsēdētājas kundze, manuprāt, tā bija ļoti interesanta diskusija. Ir jāsaka vēlreiz, ka es novērtēju drosmīgo ideju. Tomēr vēlos arī iebilst: jā, izrādījās, ka mūsu stratēģija nebija veiksmīga, taču, kā es norādīju iepriekš, runa nav tikai par stratēģiju attiecībā uz narkotikām, ir jāvērtē visa šī situācija kopumā. Mēs esam pēckonflikta situācijā, un, protams, ir jāņem vērā visi elementi: NATO, Eiropas Savienība un ANO. Tieši šis jautājums tika apspriests sanāksmēs Ņujorkā. Atgriežoties pie jautājuma par narkotikām, tiešām pastāv problēmas saistībā ar pieprasījumu un piedāvājumu. Runājot par pieprasījumu, Starptautiskā Narkotiku kontroles pārvalde apgalvo, ka šobrīd nav nepieciešams papildu likumīgi audzēt opiju izmantošanai medicīnas nolūkos. Un manā rīcībā ir informācija, ka opija daudzums pasaulē ir pietiekams, un 2005. un 2006. gadā Turcijā un Indijā bija jāsamazina tā ražošanas apjomi. Krājumi ir tik lieli, ka tie būtu pietiekami diviem gadiem patēriņam visā pasaulē. Tas ir pirmkārt. Es saprotu jūsu nostāju, apgalvojot, ka, iespējams, cilvēki citās pasaules valstīs sāpes remdējošus līdzekļus nesaņem pat medicīnas nolūkos. Es to saprotu. Taču tas neattiecas uz šo jautājumu. Tāda ir reālā situācija šodien. Runājot par piedāvājumu, lūk, salīdzināsim. Kā jau daži kolēģi iepriekš norādīja, Afganistānā tiek ražota lielākā daļa opija un narkotiku: 8 200 tonnu. Ja tos drīkstētu ražot likumīgi, to varētu darīt tikai ļoti mazos apjomos. Tātad, pat, ja tāda iespēja pastāvētu, manuprāt, tādā veidā tiktu iegūtas tikai piecas tonnas opija. Tāpēc, salīdzinot 8 200 tonnu ar piecām tonnām, tas ir nieks! Kā jūs redzat, nav līdzsvara starp pieprasījumu un piedāvājumu. Tāpēc, neskatoties uz šo ļoti sarežģīto situāciju, manuprāt, jūsu ideja ir drosmīga; es piekrītu. Taču es uzskatu, ka šajā gadījumā tas, iespējams, Afganistānai nav izdevīgi. Gluži pretēji, manuprāt, ir jāapvieno ilgtspējīga Afganistānas ilgtermiņa attīstība un jāpiedāvā lauksaimniekiem alternatīvas magoņu audzēšanai, kā arī jāuzlabo pārvalde. Tātad uzsvars ir uz tiesu sistēmu un policijas darbību; tāds ir plāns, un mēs jau esam sākuši to īstenot. Mēs jau īstenojām pasākumus attiecībā uz iztiku laukos un likumīgu nodarbinātību. Tādēļ Eiropas Komisija atbalsta arī Afganistānas Valsts narkotiku kontroles stratēģiju, īstenojot piedāvājuma kontroles un pieprasījuma samazināšanas iniciatīvas un uzlabojot pārvaldi. Piemēram, Tiesiskuma un kārtības trasta fondā esam ieguldījuši aptuveni 135 miljonus eiro, un tuvāko divu gadu laikā ir plānots ieguldīt vēl 70 miljonus eiro. Taču vēlos arī norādīt, ka tā kā līdz šim galvenā uzmanība tika pievērsta lauku attīstībai, veselība aprūpei un tiesu sistēmai, veicinot arī policijas un tiesu sistēmas reformu un alternatīvu ražošanu, Eiropas Savienība un Eiropas Komisija nevar Afganistānā visu paveikt tikai saviem spēkiem. To es vēlos teikt godājamam deputātam jo, manuprāt, viņš vēršas tikai pie Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības, taču tur ir vēl daudz citu būtisku dalībnieku. Manuprāt, mums visiem ir jādarbojas kopā. To mēs arvien vairāk cenšamies darīt, ieviešot saskaņotu stratēģiju, kura palīdzēs apkarot narkotiku izplatību. Taču vēlreiz vēlos norādīt, ka, iespējams, šobrīd tam vēl ir par agru."@lv13
"Madam President, I think it was a very interesting discussion. Again, I appreciate Mr Cappato’s courageous idea. But, again, let me also argue and say: yes, it is true that our strategy has not yet been successful. But, as I said before, it is not only a strategy with regard to drugs; it is a hugely complex situation. We are in a post-conflict situation and, of course, all the different elements are there: NATO, the European Union and the UN. We had these meetings in New York exactly on this matter. Now let me come back to the drugs question. There are indeed problems on the demand and on the supply side. On the demand side, there is, at this moment, no demand for additional licit opium for medical purposes according to the International Narcotics Control Board. And I hear that world demand is indeed fully met now, and Turkey and India had to cut their production in 2005 and 2006. The stockpiles were so high that they would last worldwide for two years. That is one point. I understand your saying that maybe people in other parts of the world do not even have the possibility of having medical treatment without pain relief. I understand that. But this is something that you are taking out of context. These are the realities today. On the supply side, let us also look a little at the proportions. Afghanistan is, as some colleagues have said, the country that produces the highest share of opium and drugs: 8 200 tonnes. If it were even allowed to produce legally, there would only be a possibility for a small amount and that would only be very small. So, even if there were a possibility, I think that would represent only five tonnes of opium production. Now, comparing 8 200 tonnes to five tonnes: this is nothing! So you see, neither on the supply side nor on the demand side is there a real balance. Therefore, apart from this very complex situation, I think your idea is courageous; I agree. But I think that, for Afghanistan, it is maybe not useful at this stage. On the contrary, I think what we have to do as a strategy is to have a combination of sustaining Afghanistan’s long-term development and offering farmers alternatives to poppy cultivation, combined with improved governance. So the focus will be on justice and police, as we will try to do and as we have started doing. We have also been at the forefront on the rural livelihood agenda and helping to support legitimate employment. To this end, the European Commission is also supporting the Afghan Government’s National Drug Control Strategy through supply-control and demand-reduction initiatives and the improvement of governance. For instance, we have been supporting the Law and Order Trust Fund, up to now with some EUR 135 million, while a sum of EUR 70 million is planned for the next two years. But I must also say, since we have been concentrating on rural development, on health care and on justice, and also helping on the police and justice reform, plus alternative production, as the European Union and European Commission, we cannot do everything alone in Afghanistan. This I would like to say to the honourable Member Mr Tannock, because I think he is addressing only us, the European Commission and European Union, but there are many other important actors there. I think we all have to get our act together. This is what we are trying to do more and more through a very coordinated strategy, which, on the one hand, is going to combat drugs. But, again, I think that, maybe, it is too early."@mt15
"Voorzitter, ik vond dit een heel interessante discussie. Nogmaals, ik heb waardering voor het moedige idee van de heer Cappato. Maar laat me ook het volgende zeggen: ja, het is waar dat onze strategie nog niet succesvol is gebleken. Maar, zoals ik al eerder zei, het is niet alleen een strategie ten aanzien van drugs; het gaat om een enorm complexe situatie. We hebben te maken met een situatie net na een conflict en alle verschillende partijen zijn natuurlijk aanwezig: de NAVO, de Europese Unie en de VN. De bijeenkomsten in New York gingen nou juist daarover. Ik wil nu terugkomen op het drugsvraagstuk. Er zijn inderdaad problemen aan de vraagzijde en aan de aanbodzijde. Aan de vraagzijde is er momenteel volgens het Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen geen vraag naar méér legaal opium voor medische doeleinden. En ik heb gehoord dat momenteel aan de vraag op wereldniveau volledig voldaan kan worden en dat Turkije en India in 2005 hun productie hebben moeten verminderen. De voorraden waren zo groot dat er voor twee jaar genoeg was voor de hele wereld. Dat is één punt. Ik heb er begrip voor dat u zegt dat er in andere delen van de wereld misschien mensen zijn die niet eens een medische behandeling kunnen ondergaan, vanwege het ontbreken van middelen voor pijnbestrijding. Dat begrijp ik. Maar u haalt dat uit zijn context. Dat is de realiteit van vandaag. Ook aan de aanbodzijde moeten we de proporties een beetje in de gaten houden. Afghanistan is, zoals sommige collega’s hebben gezegd, het land dat het overgrote deel van de opium en drugs produceert: 8 200 ton. Áls er al legale productie zou worden toegestaan, zou dat slechts om een heel kleine hoeveelheid gaan, héél erg klein. Dus zelfs als het mogelijk was, denk ik dat het om de productie van hooguit vijf ton opium zou gaan. Vergelijk die 8 200 ton eens met vijf ton: dat is niks. U ziet dus, dat er noch aan de aanbodzijde noch aan de vraagzijde sprake is van een echte balans. Dus afgezien van deze zeer complexe situatie vind ik uw idee moedig; ik ben het ermee eens. Maar ik denk dat het misschien voor Afghanistan op dit moment niet nuttig is. Integendeel: ik denk dat onze strategie eruit moet bestaan dat we moeten streven naar een combinatie van het ondersteunen van de lange termijnontwikkeling van Afghanistan, het bieden van alternatieven aan boeren voor de papaverteelt en een verbetering van het bestuur. We moeten ons dus richten op het rechtssysteem en de politie. Dat zullen we proberen te doen en daar zijn we al mee begonnen. We zijn ook de voortrekkers geweest bij het opstellen van de agenda voor alternatieve middelen van bestaan op het plattelanden bij de stimulering van legitieme arbeid. Voor dit doeleind heeft de Europese Commissie ook het nationale drugsbestrijdingsbeleid van de Afghaanse regering gesteund, dat bestaat uit initiatieven gericht op het terugdringen van het aanbod, het reduceren van de vraag en het verbeteren van het bestuur. We steunen bijvoorbeeld het Law en Order Trust Fund (Trustfonds openbare orde), tot dusverre met zo’n 135 miljoen euro en voor de komende twee jaar is een bedrag van 70 miljoen euro gepland. Maar ik moet ook zeggen dat we als Europese Unie en Europese Commissie, gezien het feit dat we ons hebben geconcentreerd op plattelandsontwikkeling, gezondheidszorg en het rechtssysteem, alsmede op het helpen bij de hervorming van het politie- en justitieapparaat én op alternatieve productie, niet alles alleen kunnen doen in Afghanistan. Dat zou ik tegen de geachte afgevaardigde de heer Tannock willen zeggen, omdat ik denk dat hij zich alleen tot ons richt, de Europese Commissie en de Europese Unie, maar er zijn vele andere belangrijke actoren in deze kwestie. Ik denk dat we allemaal onze eigen bijdrage moeten leveren. Daarom proberen we steeds meer voor elkaar te krijgen door een goed gecoördineerde strategie die, enerzijds, gericht is op drugsbestrijding. Maar, nogmaals, ik denk dat het misschien nog te vroeg is."@nl3
"Pani przewodnicząca! Myślę, że była to bardzo interesująca dyskusja. Chcę ponownie powiedzieć, że doceniam odważny pomysł pana posła Cappato. Proszę mi jednak również pozwolić powtórzyć: tak, to prawda, że nasza strategia nie odniosła jeszcze sukcesu. Ale, jak już powiedziałam, nie chodzi tylko o strategię dotyczącą narkotyków; jest to bardzo złożona sytuacja. Znajdujemy się w sytuacji, gdzie właśnie zakończył się konflikt i oczywiście obecne są różne elementy: NATO, Unia Europejska i ONZ. Odbyliśmy właśnie w tej sprawie szereg spotkań w Nowym Jorku. Proszę mi pozwolić wrócić do pytania dotyczącego narkotyków. Rzeczywiście istnieją problemy z popytem i podażą. Jeśli chodzi o popyt, to według Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających nie ma obecnie popytu na dodatkowe legalnie wytwarzane opium dla celów medycznych. A według tego, co słyszałam, światowy popyt jest teraz całkowicie zaspokojony, a Turcja i Indie musiały zaprzestać produkcji w 2005 i 2006 r. Zapasy są tak duże, że wystarczą dla całego świata na dwa lata. To jedna uwaga. Rozumiem, że mówi pan o tym, że być może w niektórych częściach świata ludzie nie mają możliwości korzystania z środków przeciwbólowych podczas leczenia. Rozumiem to. Ale wyjmuje pan tę informację z kontekstu. Tak dziś wygląda rzeczywistość. Jeśli chodzi o podaż, spójrzmy przez chwilę na proporcje. Jak kilku przedmówców wskazało, Afganistan jest krajem produkującym największą ilość opium i narkotyków: 8 200 ton. Jeśli miałby pozwolenie na legalną produkcję, mogłaby się ona odbywać tylko na małą skalę, nawet na bardzo małą. Zatem jeśli byłaby taka możliwość, myślę, że taka ilość stanowiłaby zaledwie pięć ton produkcji opium. Pięć ton w porównaniu z 8 200 to nic! Jak więc pan widzi, nie ma równowagi pomiędzy podażą i popytem. Dlatego, pomijając tę niezwykle złożoną sytuację, postrzegam pański pomysł jako odważny; z tym się zgadzam. Aczkolwiek myślę, że nie jest to pożyteczne rozwiązanie dla Afganistanu na tym etapie. Wręcz przeciwnie, uważam, że w ramach realizowania naszej strategii powinniśmy połączyć wspieranie długoterminowego rozwoju w Afganistanie oraz zaoferować rolnikom inne rozwiązania dotyczące upraw maku wraz z ulepszonym zarządzaniem. Skupimy się zatem na sprawiedliwości i policji, zgodnie z naszymi staraniami i tak jak zaczęliśmy to robić. Jesteśmy również na czele, jeśli chodzi o kwestie środków utrzymania na wsi i pomagamy wspierać legalne zatrudnienie. W tym celu Komisja Europejska wspiera również krajową strategię kontroli narkotyków afgańskiego rządu za pomocą inicjatyw mających kontrolować podaż i ograniczać popyt oraz ulepszenie zarządzania. Wspieraliśmy na przykład fundusz powierniczy na rzecz prawa i porządku, zasilając go do dnia dzisiejszego kwotą 135 milionów euro, przy czym w ciągu kolejnych dwóch lat planujemy przeznaczyć na ten cel sumę 70 milionów euro. Muszę jeszcze powiedzieć, że od tej chwili koncentrujemy się na rozwoju wsi, opiece zdrowotnej i sprawiedliwości oraz wspieraniu reform policji i sprawiedliwości, wraz z alternatywną produkcją, jako że Unia Europejska i Komisja Europejska nie może wszystkiego zrobić sama. Te słowa chciałbym skierować do szanownego posła pana Tannocka, ponieważ mam wrażenie, że zwraca się tylko do nas, tj. Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej, a przecież sprawa dotyczy wielu innych aktorów. Myślę, że powinniśmy działać wspólnie. To dlatego staramy się robić coraz więcej za pomocą bardziej skoordynowanej strategii, która z jednej strony zwalczy narkotyki. Ale znów, myślę, że być może jest zbyt wcześnie."@pl16
"Senhora Presidente, considero que foi um debate muito interessante. Agradeço mais uma vez a ideia corajosa do senhor deputado Marco Cappato. Contudo, permitam que defenda novamente o seguinte: é verdade que a nossa estratégia ainda não teve sucesso. No entanto, como referi anteriormente, não está apenas em causa uma estratégia relativa à droga, trata-se de uma situação extremamente complexa. Estamos numa situação pós-conflito e, como é óbvio, estão presentes todos os diferentes elementos: a NATO, a União Europeia e a ONU. Os referidos encontros em Nova Iorque foram precisamente sobre este tema. Permitam que volte agora à questão da droga. Existem realmente problemas ao nível da oferta e da procura. Do lado da procura, de acordo com o Órgão Internacional de Controlo dos Estupefacientes, não há de momento qualquer procura de ópio lícito adicional para fins médicos. Além disso, fui informada de que a procura mundial está agora totalmente satisfeita e que a Turquia e a Índia se viram obrigadas a reduzir a sua produção de 2005 e 2006. As reservas eram tão altas que seriam suficientes para satisfazer a procura mundial durante dois anos. Este é um dos argumentos. Sei que está a dizer que, noutras regiões do mundo, é possível que algumas pessoas nem sequer tenham acesso a tratamento médico sem alívio da dor. Compreendo o que está a dizer. No entanto, isso está fora do devido contexto. É esta a realidade actual. Do lado da oferta, consideremos igualmente as proporções. Como alguns colegas referiram, o Afeganistão é o país que produz o maior volume de ópio e drogas: 8 200 toneladas. Se a produção lícita fosse autorizada, apenas seria permitida uma pequena quantidade, que teria que ser muito reduzida. Portanto, mesmo que fosse possível, penso que apenas seriam produzidas cinco toneladas de ópio. Comparemos 8 200 toneladas com apenas cinco: praticamente não é nada. Com poderão ver, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, não há um verdadeiro equilíbrio. Assim, independentemente do facto de se tratar de uma situação muito complexa, considero a sua ideia corajosa. Admito-o. Todavia, penso que nesta fase poderá não ser útil para o Afeganistão. Pelo contrário, considero que a nossa estratégia deverá consistir em apoiar o desenvolvimento a longo prazo do Afeganistão e, simultaneamente, apresentar aos agricultores alternativas à cultura de papoilas, bem como numa melhor governação. Devemos portanto concentrar-nos na justiça e na polícia, como já começámos a fazer e como tentaremos continuar a fazer. Temos igualmente estado na primeira linha no que respeita à agenda relativa à vida rural e no apoio à manutenção de empregos legítimos. Nesse sentido, a Comissão Europeia também apoia a Estratégia nacional de controlo da droga, adoptada pelo Governo afegão, através de iniciativas de controlo da oferta e redução da procura e da melhoria da governação. Por exemplo, até à data, atribuímos apoio no valor de cerca de 135 milhões de euros ao Fundo Fiduciário para a Lei e a Ordem, estando planeada a atribuição de 70 milhões de euros durante os próximos dois anos. Devo no entanto dizer que, como nos temos concentrado no desenvolvimento rural, nos cuidados de saúde e na justiça, bem como no auxílio à reforma da polícia e da justiça e na produção alternativa, a União Europeia e a Comissão Europeia não podem fazer tudo sozinhas no Afeganistão. Gostaria de dizê-lo ao senhor deputado Charles Tannock, pois penso que ele se está a dirigir exclusivamente a nós, a Comissão Europeia e a União Europeia, mas há muitos outros intervenientes importantes neste contexto. Penso que todos temos que dar o nosso melhor em conjunto. É o que estamos a tentar fazer cada vez mais, através de uma estratégia muito bem coordenada que, por um lado, tem por objectivo a luta contra a droga. No entanto, mais uma vez, penso que talvez seja cedo demais."@pt17
"Madam President, I think it was a very interesting discussion. Again, I appreciate Mr Cappato’s courageous idea. But, again, let me also argue and say: yes, it is true that our strategy has not yet been successful. But, as I said before, it is not only a strategy with regard to drugs; it is a hugely complex situation. We are in a post-conflict situation and, of course, all the different elements are there: NATO, the European Union and the UN. We had these meetings in New York exactly on this matter. Now let me come back to the drugs question. There are indeed problems on the demand and on the supply side. On the demand side, there is, at this moment, no demand for additional licit opium for medical purposes according to the International Narcotics Control Board. And I hear that world demand is indeed fully met now, and Turkey and India had to cut their production in 2005 and 2006. The stockpiles were so high that they would last worldwide for two years. That is one point. I understand your saying that maybe people in other parts of the world do not even have the possibility of having medical treatment without pain relief. I understand that. But this is something that you are taking out of context. These are the realities today. On the supply side, let us also look a little at the proportions. Afghanistan is, as some colleagues have said, the country that produces the highest share of opium and drugs: 8 200 tonnes. If it were even allowed to produce legally, there would only be a possibility for a small amount and that would only be very small. So, even if there were a possibility, I think that would represent only five tonnes of opium production. Now, comparing 8 200 tonnes to five tonnes: this is nothing! So you see, neither on the supply side nor on the demand side is there a real balance. Therefore, apart from this very complex situation, I think your idea is courageous; I agree. But I think that, for Afghanistan, it is maybe not useful at this stage. On the contrary, I think what we have to do as a strategy is to have a combination of sustaining Afghanistan’s long-term development and offering farmers alternatives to poppy cultivation, combined with improved governance. So the focus will be on justice and police, as we will try to do and as we have started doing. We have also been at the forefront on the rural livelihood agenda and helping to support legitimate employment. To this end, the European Commission is also supporting the Afghan Government’s National Drug Control Strategy through supply-control and demand-reduction initiatives and the improvement of governance. For instance, we have been supporting the Law and Order Trust Fund, up to now with some EUR 135 million, while a sum of EUR 70 million is planned for the next two years. But I must also say, since we have been concentrating on rural development, on health care and on justice, and also helping on the police and justice reform, plus alternative production, as the European Union and European Commission, we cannot do everything alone in Afghanistan. This I would like to say to the honourable Member Mr Tannock, because I think he is addressing only us, the European Commission and European Union, but there are many other important actors there. I think we all have to get our act together. This is what we are trying to do more and more through a very coordinated strategy, which, on the one hand, is going to combat drugs. But, again, I think that, maybe, it is too early."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, myslím si, že to bola veľmi zaujímavá diskusia. Ešte raz oceňujem odvážnu myšlienku pána Cappata. Ale, ešte raz, dovoľte mi tiež argumentovať a povedať: áno, je pravda, že naša stratégia zatiaľ nebola úspešná. Ako som však už povedala predtým, nie je to stratégia, ktorá sa týka iba drog; je to veľmi komplikovaná situácia. Sme v stave po konflikte a, samozrejme, sú tam všetky rozmanité prvky: NATO, Európska únia a OSN. Stretnutia v New Yorku sme mali presne k tejto téme. Teraz mi dovoľte vrátiť sa k otázke drog. Určite sú problémy na strane dopytu aj na strane ponuky. Na strane dopytu podľa Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok momentálne nie je žiaden dopyt po dodatočnom legálnom ópiu na medicínske účely. A počúvam, že celosvetový dopyt je teraz skutočne úplne pokrytý a Turecko a India museli v rokoch 2005 a 2006 znížiť svoju výrobu. Zásoby sú tak vysoké, že by vydržali v celosvetovom meradle dva roky. To je jedna vec. Rozumiem tomu čo hovoríte, že možno ľudia v iných častiach sveta nemajú ani len možnosť podstúpiť liečbu bez tíšenia bolesti. Rozumiem tomu. To je však niečo, čo vytrhávate z kontextu. To je dnešná realita. Na strane ponuky, pozrime sa tiež trochu na proporcie. Afganistan je, ako to uviedli viacerí kolegovia, krajina, ktorá produkuje najväčšie množstvo ópia a drog: 8 200 ton. Ak by aj bola povolená legálna výroba, bolo by to možné iba pre malé množstvo a to by bolo naozaj veľmi malé. Takže aj keby tu bola možnosť, myslím si, že by to predstavovalo iba päť ton výroby ópia. Pri porovnaní 8 200 ton s piatimi tonami: to je nič! Takže vidíte, ani na strane ponuky ani na strane dopytu nie je skutočná rovnováha. Preto, odhliadnuc od tejto veľmi zložitej situácie, si myslím, že Vaša myšlienka je odvážna; s tým súhlasím. Ale myslím si, že pre Afganistan by možno v tomto štádiu nebola užitočná. Naproti tomu si myslím, že ako stratégiu musíme mať kombináciu udržiavania dlhodobého rozvoja Afganistanu a ponúkania poľnohospodárom alternatív k pestovaniu maku v kombinácii so zlepšením verejnej správy. Takže sa sústredíme na justíciu a políciu, ako sa to budeme snažiť urobiť a ako sme to už začali robiť. Zaoberali sme sa aj problematikou živobytia na vidieku a pomoci pri získavaní legálneho zamestnania. S týmto cieľom Európska komisia tiež podporuje národnú stratégiu kontroly drog afganskej vlády prostredníctvom iniciatív na kontrolu ponuky a znižovanie dopytu a na zlepšenie verejnej správy. Pomohli sme, napríklad, fondu na podporu afganskej národnej polície Law and Order Trust Fund (LOFTA), doposiaľ sumou okolo 135 miliónov EUR, pričom na nasledujúce dva roky sa počíta so sumou 70 miliónov EUR. Musím však tiež povedať, pretože sme sa sústreďovali na rozvoj vidieka, zdravotnú starostlivosť a spravodlivosť, a tiež na pomoc reforme polície a justície, plus na alternatívnu výrobu, že my, ako Európska únia a Európska komisia, nemôžeme robiť všetko v Afganistane sami. To by som chcela povedať váženému poslancovi, pánovi Tannockovi, pretože si myslím, že on sa obracia iba na nás, na Európsku komisiu a Európsku úniu, ale je tu veľa ďalších významných subjektov. Myslím si, že všetci musíme konať spoločne. To sa pokúšame robiť stále viac a viac cez veľmi koordinovanú stratégiu, ktorá sa, na jednej strane, využije v boji proti drogám. Ale, opäť, myslím si, že možno je príliš skoro."@sk19
". Gospa predsednica, ta razprava je bila zelo zanimiva. Naj ponovim, da spoštujem pogumno zamisel gospoda Cappata. Vendar naj povem: res je, da naša strategija ni še uspešna. Vendar ne gre le za strategijo v zvezi z drogami, kot sem že povedala; položaj je zelo zapleten. Smo v razmerah po konfliktu in seveda so prisotni različni elementi: Nato, Evropska unija in ZN. Na srečanjih v New Yorku smo razpravljali prav o tem vprašanju. Naj se vrnem k vprašanju drog. Na strani povpraševanja in ponudbe dejansko obstajajo težave. Kar zadeva povpraševanje, v skladu z navedbami mednarodnega nadzornega sveta za droge v tem trenutku ni povpraševanja po dodatnem zakonitem opiju za medicinske namene. Kot sem razumela, je svetovnemu povpraševanju zdaj dejansko v celoti zadoščeno, Turčija in Indija pa sta morali leta 2005 in 2006 zmanjšati svojo proizvodnjo. Zaloge so bile tako velike, da bi zadostile povpraševanju po vsem svetu za dve leti. To je ena stvar. Razumem vas, ko pravite, da morda ljudje v drugih delih sveta nimajo niti možnosti zdravljenja brez lajšanja bolečin. To razumem. Vendar morate pri tem upoštevati okoliščine. Takšna je današnja realnost. Poglejmo še razmerja na strani ponudbe. Kot so navedli nekateri kolegi, je Afganistan država, ki proizvede največji delež opija in drog, tj. 8 200 ton. Če bi se mu dovolila zakonita proizvodnja, bi obstajala le možnost majhne količine, ki bi bila res zelo majhna. Če bi torej obstajala možnost, mislim, da bi pridelava opija predstavljala le pet ton. Če primerjamo 8 200 ton s petimi tonami, je to zanemarljivo. Kot vidite, torej niti na strani ponudbe niti na strani povpraševanja ni dejanskega ravnovesja. Zato mislim, da je kljub temu zelo zapletenemu položaju vaša zamisel pogumna; s tem se strinjam. Vendar mislim, da za Afganistan na tej točki morda ni uporabna. Nasprotno, menim, da moramo v naši strategiji združiti vzdrževanje dolgoročnega razvoja Afganistana in zagotavljanje nadomestnih možnosti za gojenje maka za kmete skupaj z boljšim upravljanjem. Zato se bomo osredotočili na sodstvo in policijo, za kar si bomo prizadevali in s čimer smo že začeli. Prav tako vodimo program za razvoj podeželja in spodbujamo zakonito zaposlovanje. Zato Evropska komisija podpira tudi nacionalno strategijo afganistanske vlade za nadzor nad drogami prek pobud za nadzor nad ponudbo in zmanjšanje povpraševanja ter izboljšanje upravljanja. Financiramo na primer skrbniški sklad za javni red, in sicer smo do zdaj zagotovili približno 135 milijonov EUR, za naslednji dve leti pa se načrtuje znesek 70 milijonov EUR. Vendar moram povedati tudi, ker se osredotočamo na razvoj podeželja, zdravstveno varstvo in sodstvo ter pomagamo pri reformi policije in sodstva ter alternativni proizvodnji, da kot Evropska unija in Evropska komisija v Afganistanu ne moremo narediti vsega sami. To želim sporočiti spoštovanemu poslancu gospodu Tannocku, ker mislim, da naslavlja le nas, torej Evropsko komisijo in Evropsko unijo, čeprav so pomembni tudi mnogi drugi akterji. Mislim, da moramo ukrepati skupaj. Za to si vedno bolj prizadevamo v obliki zelo usklajene strategije za boj proti drogam. Vendar, kot sem že dejala, je za to morda še prezgodaj."@sl20
"Fru talman! Jag tycker att detta har varit en mycket intressant diskussion. Återigen vill jag säga att jag uppskattar Marco Cappatos modiga förslag. Men låt mig även argumentera mot förslaget och säga följande: Ja, det är sant att vår strategi ännu inte har varit framgångsrik. Men som jag sagt tidigare är det inte bara en strategi som handlar om narkotika, utan en mycket komplex situation. Vi befinner oss i efterdyningarna av en konflikt och naturligtvis finns alla de olika aktörerna där: Nato, Europeiska unionen och FN. Vi hade möten i New York om just denna fråga. Låt mig återgå till narkotikafrågan. Det är sant att det finns problem när det gäller såväl efterfrågan som tillgång. Enligt den internationella narkotikakontrollstyrelsen finns det för närvarande ingen efterfrågan på laglig opium för medicinska ändamål. Och enligt vad jag har hört är efterfrågan över hela världen tillgodosedd och Turkiet och Indien var tvungna att minska sin produktion 2005 och 2006. Lagren var så stora att de skulle täcka hela världens efterfrågan i två år. Det är en synpunkt. Jag har förståelse för ert konstaterande att människor i andra delar av världen kanske inte ens har möjlighet att genomgå medicinsk behandling utan smärtlindring. Jag förstår detta. Men ni tar frågan ur dess sammanhang. Det är så här verkligheten ser ut i dag. När det gäller tillgång vill jag att vi ser på proportionerna. Afghanistan är, vilket några kolleger har påpekat, det land som producerar den högsta andelen opium och narkotika, nämligen 8 200 ton. Om landet tilläts producera opium legalt skulle det endast finnas möjlighet till en mycket liten mängd. Så även om en legal produktion vore möjlig tror jag att den endast skulle utgöra fem ton av opiumproduktionen. Jämfört med 8 200 ton är ju fem ton ingenting! Så det är tydligt att det inte finns någon riktig balans vare sig när det gäller tillgång eller efterfrågan. Förutom när det gäller denna komplicerade situation är jag överens med er och anser att ert förslag är modigt. Men jag tror inte att det är användbart för Afghanistan i detta skede. Jag tror i stället att vår strategi måste vara en kombination av att stödja Afghanistans långsiktiga utveckling och erbjuda bönder alternativ till vallmoodling samt förbättrad förvaltning. Så vi kommer att försöka rikta in oss på rätts- och polisväsendet, vilket vi redan har börjat med. Vi har också legat långt framme när det gäller dagordningen för försörjning på landsbygden och främjandet av laglig sysselsättning. Därför stöder Europeiska kommissionen även den afghanska regeringens nationella strategi för narkotikabekämpning, genom initiativ för tillgångskontroll och minskad efterfrågan samt förbättrad förvaltning. Hittills har vi till exempel bidragit med omkring 135 miljoner euro till Law and Order Trust Fund och ytterligare 70 miljoner euro planeras för de kommande två åren. Men jag måste även påpeka att eftersom vi inom EU och på Europeiska kommissionen har koncentrerat oss på landsbygdsutveckling, hälso- och sjukvård, rättsväsende och även hjälpt till med reformen av polis- och rättsväsendet samt med alternativ produktion inte kan göra allt själva i Afghanistan. Detta vill jag säga till den ärade parlamentsledamoten Charles Tannock eftersom jag uppfattar det som att han endast vänder sig till oss, Europeiska kommissionen och Europeiska unionen, men det finns fler viktiga aktörer. Jag tycker att vi alla måste rycka upp oss. Vi försöker göra det genom att mer och mer tillämpa en i hög grad samordnad strategi som delvis är till för att bekämpa narkotika. Återigen tror jag emellertid att det kan vara för tidigt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Benita Ferrero-Waldner,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph