Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-478"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.44.3-478"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru talman! Jag vill börja med att tacka Marco Cappato för ett intressant betänkande. Jag är i LIBE-utskottet ansvarig för långtidsbudgeten för drogprogrammet. Där försöker vi vara konkreta i vårt arbete med hur vi i EU ska minska den skadliga användningen och utbudet. Därför tycker jag att debatten om Afghanistan är central, eftersom det är därifrån som merparten av heroinet (93 procent) kommer som dödar våra ungdomar på gatorna. Kan man genom opiumproduktion för medicinska ändamål ställa om kontrollen och produktionen för några jordbrukare under översyn av EU och FN, så låt oss då säga ja till ett projekt. Det kommer från mig som kommer från Sverige med en kraftfull drogbekämpning och drogpolitik. Tyvärr tror jag inte att det räcker med detta, utan vi måste naturligtvis också se andra möjligheter, t.ex. energiproduktion. Men bönderna behöver jobb och försörjning, och därför måste vi i Europaparlamentet ta ansvar och kräva mer handling. 40 procent av BNP ska vi ersätta, ta ansvar för det! Vad gäller punkt 1 a till rådet att inte använda desinfektion för att utrota vallmoodlingar har jag en annan åsikt. Jag tror att vi också måste undersöka det, för att bryta det dödläge vi nu befinner oss i då ingenting händer. Slutligen några ord om överproduktionen. Det betyder inte att det inte finns mer behov av smärtstillande medel till världens fattigaste, till kvinnor och barn. De använder mycket lite smärtstillande medel jämfört med oss i EU. Så låt oss se globalt och finna konstruktiva lösningar i EU och FN med Afghanistan, för fred och demokrati, mot terrorism och droger. Tack!"@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"( Vážená paní předsedající, nejprve chci poděkovat panu Marku Cappatovi za zajímavou zprávu. Ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) jsem zodpovědná za dlouhodobý rozpočet protidrogového programu. V tomto výboru se snažíme prakticky pracovat na tom, jako bychom mohli v EU snížit škodlivé užívání drog a jejich prodej. Proto si myslím, že diskuse o Afghánistánu je zásadní, neboť tam je původ většiny heroinu (93 %), který zabíjí naše mladé lidi na ulicích. Pokud je možné prostřednictvím výroby opia na lékařské účely zreorganizovat kontrolu a výrobu u některých pěstitelů pod dohledem EU a OSN, dovolte nám říct tomuto projektu naše ano. To říkám já, člověk ze Švédska, které má silný protidrogový program a drogovou politiku. Naneštěstí si nemyslím, že je to dostatečné, ale musíme hledat i jiné možnosti jako je například výroba energie. Zemědělci však potřebují práci a živobytí a my, v Evropském parlamentu, proto musíme převzít zodpovědnost a požadovat víc aktivity. Budeme nahrazovat 40 % HDP a musíme za to převzít odpovědnost. Pokud jde o článek 1 písm. a), který vyzývá Radu k nesouhlasu s používáním vypalování jako prostředku na likvidaci máku, mám odlišný názor. Myslím si, že se na to musíme dívat i z hlediska potřeby překonat mrtvý bod, v kterém se nacházíme a nic se neděje. Na závěr několik slov o nadprodukci. Neznamená to, že nejchudší lidé na světě, ženy a děti, mají větší potřebu analgetik. Oni užívají mnohem méně analgetik v porovnaní s námi v EU. Takže se na to podívejme globálně a hledejme spolu s Afghánistánem konstruktivní řešení v EU a v OSN na podporu míru a demokracie a na boj proti terorismu a drogám. Děkuji."@cs1
"( Fru formand! Først vil jeg gerne takke Marco Cappato for en interessant betænkning. I LIBE-Udvalget er jeg ansvarlig for det langsigtede budget til narkotikaprogrammet. I dette udvalg forsøger vi at være praktiske i vores arbejde med, hvordan vi i EU kan reducere skadeligt forbrug og leverancer. Derfor mener jeg, at forhandlingen om Afghanistan er meget vigtig, fordi dette land er oprindelsesstedet for størstedelen af den heroin (93 %), der slår vores unge mennesker ihjel på gaderne. Hvis det er muligt gennem opiumproduktion til medicinske formål at omorganisere kontrollen og produktionen for nogle producenter under EU- og FN-kontrol, bør vi sige ja til dette projekt. Og det kommer fra mig, som er fra Sverige, hvor vi har et radikalt program til narkotikabekæmpelse og en meget stram narkopolitik. Desværre tror jeg ikke, at det er tilstrækkeligt, men vi skal naturligvis også kigge på andre muligheder som f.eks. energiproduktion. Men landbrugerne har brug for arbejde og et levebrød, og her i Europa-Parlamentet skal vi derfor tage ansvaret og kræve mere handling. Vi kommer til at erstatte 40 % af BNP, og det skal vi tage ansvaret for! Med hensyn til punkt 1(a), hvor Rådet opfordres til at modsætte sig brugen af gasning til udryddelse af valmuerne, har jeg en anden holdning. Jeg tror, at vi også må kigge på dette og bryde det dødvande, som vi nu befinder os i, hvor der ikke sker noget som helst. Til sidst et par ord om overproduktion. Det betyder ikke, at der er større behov smertestillende midler blandt verdens fattigste, blandt kvinder og børn. De bruger meget få smertestillende midler sammenlignet med os i EU. Så lad os indtage en global synsvinkel og finde konstruktive løsninger i EU og FN sammen med Afghanistan for at støtte fred og demokrati og bekæmpe terror og narkotika. Tak."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte zunächst Marco Cappato für einen interessanten Bericht danken. Ich bin im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres für die Finanzielle Vorausschau für das Drogenprogramm verantwortlich. Wir waren im Ausschuss bestrebt, in unserer Arbeit konkret festzulegen, wie dem schädlichen Drogenkonsum und dem Drogenangebot entgegengewirkt werden kann. Deshalb ist meiner Meinung nach die Diskussion über Afghanistan sehr wichtig, denn von dort kommt der größte Teil des Heroins (93 %), das unsere Jugendlichen auf der Straße umbringt. Wenn es möglich ist, durch die Produktion von Opium für medizinische Zwecke die Kontrolle und Produktion für einige Landwirte unter Aufsicht der EU und der UNO umzustellen, sollten wir dieses Projekt befürworten. Das sage ich, obwohl ich aus Schweden komme, einem Land mit umfassenden Anti-Drogen-Programmen und einer sehr restriktiven Drogenpolitik. Ich halte dies jedoch leider nicht für ausreichend, so dass wir auch andere Möglichkeiten in Erwägung ziehen müssen, wie beispielsweise die Energieproduktion. Aber die Bauern brauchen Arbeit und Versorgungsmöglichkeiten, weshalb wir im Europäischen Parlament unsere Verantwortung wahrnehmen und weitere Maßnahmen fordern müssen. Wir wollen 40 %t des BIP ersetzen, dafür müssen wir auch Verantwortung übernehmen! Was Ziffer 1 Buchstabe a betrifft, nämlich die Empfehlung an den Rat, die Ausräucherung als Mittel zur Vernichtung der Mohnpflanzen in Afghanistan im Rahmen integrierter Entwicklungsprogramme abzulehnen, bin ich anderer Ansicht. Ich meine, wir müssen auch diese Methode untersuchen, um den gegenwärtig erreichten toten Punkt, an dem nichts geschieht, zu überwinden. Schließlich noch einige Worte zum Überangebot. Das bedeutet nicht, dass es einen größeren Bedarf an Schmerzmitteln unter den Ärmsten der Welt, bei Frauen und Kindern, gibt. Sie verwenden im Vergleich zu uns in der EU sehr wenig Schmerzmittel. Lassen Sie uns also einen globalen Standpunkt beziehen und in der EU und der UNO gemeinsam mit Afghanistan konstruktive Lösungen finden, um Frieden und Demokratie zu unterstützen und Terrorismus und Drogen zu bekämpfen. Vielen Dank."@de9
"( Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Marco Cappato για μια ενδιαφέρουσα έκθεση. Είμαι υπεύθυνη στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τον πολυετή προϋπολογισμό του προγράμματος κατά των ναρκωτικών. Στην επιτροπή προσπαθούμε να είμαστε πρακτικοί στο έργο που εκπονούμε σχετικά με το πώς εμείς στην ΕΕ μπορούμε να μειώσουμε την επιβλαβή χρήση και προσφορά. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η συζήτηση για το Αφγανιστάν είναι καίριας σημασίας, καθώς η χώρα αποτελεί την πηγή του μεγαλύτερου ποσοστού της ηρωίνης (93%) που σκοτώνει τους νέους μας στους δρόμους. Αν μέσω της παραγωγής οπίου για ιατρικούς σκοπούς είναι εφικτή η αναδιοργάνωση του ελέγχου και της παραγωγής για ορισμένους γεωργούς υπό την εποπτεία της ΕΕ και του ΟΗΕ, τότε επιτρέψτε μας να πούμε «ναι» στο σχέδιο. Και αυτό το λέω εγώ, που κατάγομαι από τη Σουηδία, η οποία διαθέτει ισχυρό πρόγραμμα και πολιτική κατά των ναρκωτικών. Δυστυχώς, δεν πιστεύω ότι αρκεί, αλλά πρέπει, φυσικά, να εξετάσουμε και άλλες δυνατότητες, όπως την παραγωγή ενέργειας. Ωστόσο, οι γεωργοί χρειάζονται δουλειά και μέσα διαβίωσης, και άρα εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη και να ζητήσουμε περισσότερη δράση. Θα αντικαταστήσουμε το 40% του ΑΕγχΠ, και οφείλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη για αυτό! Όσον αφορά την παράγραφο 1(α) που καλεί το Συμβούλιο να μην δεχθεί να χρησιμοποιηθεί ο υποκαπνισμός ως τρόπος εξάλειψης της παπαρούνας, έχω διαφορετική άποψη. Πιστεύω πως πρέπει επίσης να το εξετάσουμε προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε βρεθεί, χωρίς να γίνεται τίποτα. Τέλος, λίγα λόγια για την υπερπαραγωγή. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη αναλγητικών για τους φτωχότερους του κόσμου, για γυναίκες και παιδιά. Αυτοί χρησιμοποιούν πολύ λιγότερα αναλγητικά σε σχέση με εμάς στην ΕΕ. Ας κοιτάξουμε λοιπόν το θέμα σφαιρικά και ας βρούμε εποικοδομητικές λύσεις στην ΕΕ και στον ΟΗΕ μαζί με το Αφγανιστάν για να στηρίξουμε την ειρήνη και τη δημοκρατία και να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και τα ναρκωτικά. Σας ευχαριστώ."@el10
"( Madam President, I want to begin by thanking Marco Cappato for an interesting report. I am responsible on the LIBE committee for the long-term budget for the drugs programme. On that committee we are trying to be practical in our work on how we in the EU can reduce harmful use and supply. I therefore think that the debate on Afghanistan is crucial, because it is the origin of the majority of the heroin (93%) that kills our young people on the streets. If it is possible through production of opium for medical purposes to reorganise control and production for some farmers under EU and UN supervision, then let us say yes to the project. This is coming from me, someone from Sweden, which has a strong anti-drugs programme and drugs policy. Unfortunately I do not think that it is enough, but we must of course also look at other possibilities, such as energy production. However, the farmers need jobs and livelihoods, and we in the European Parliament must therefore take responsibility and demand more action. We will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that! As regards paragraph 1(a) calling on the Council to oppose the use of fumigation as a means of eradicating the poppy, I take a different view. I think that we must also look at it in order to break the deadlock we now find ourselves in, with nothing happening. Lastly, a few words on overproduction. It does not mean that there is a greater need for analgesics among the world’s poorest, among women and children. They use very few analgesics compared with us in the EU. So let us take a global view and find constructive solutions in the EU and the UN together with Afghanistan, to support peace and democracy and to combat terrorism and drugs. Thank you."@en4
"Señora Presidenta, quisiera empezar dando las gracias a Marco Cappato por un interesante informe. Dentro de la comisión del presupuesto a largo plazo LIBE soy responsable del programa de drogas. En esta comisión tratamos de ser prácticos en nuestro trabajo relacionado con la reducción de su consumo y suministro ilegal. Creo por lo tanto que el debate sobre Afganistán es crucial, porque éste es el país de origen de la mayor parte de la heroína (93 %) que mata a nuestros jóvenes en las calles. Si es posible, mediante la producción de opio con fines medicinales, reorganizar el control y el cultivo por parte de algunos agricultores bajo supervisión de la UE y de la ONU, entonces digamos que sí al proyecto. Y esto lo dice una persona que viene de Suecia, un país con un programa y una política antidrogas duras. Por desgracia no creo que esto sea suficiente, pero lógicamente tenemos que examinar cualquier otra posibilidad, como por ejemplo la producción de energía. Sin embargo, los agricultores necesitan trabajo y medios de vida, y por consiguiente en el Parlamento Europeo tenemos que asumir nuestra responsabilidad y exigir nuevas actuaciones. ¡Vamos a sustituir el 40 % del PIB, y tenemos que asumir la responsabilidad de ello! Por lo que se refiere al apartado 1(a) en el que se insta al Consejo a oponerse a la fumigación como medio para erradicar los campos de amapolas, mi posición es distinta. Creo que debemos analizarlo también como fórmula para salir del punto muerto en que nos encontramos ahora, en el que no está sucediendo nada. Por último, unas palabras acerca de la sobreproducción. Esto no significa que exista una mayor necesidad de analgésicos entre los pobres del mundo, entre las mujeres y los niños. Consumen muy pocos analgésicos en comparación con nosotros en la UE. Adoptemos por lo tanto una visión global, buscando en la UE y la ONU soluciones constructivas junto con Afganistán para apoyar la paz y la democracia y para combatir el terrorismo y las drogas. Gracias."@es21
"( Proua juhataja, tahaksin kõigepealt tänada Marco Cappatot huvitava raporti eest. Mina olen LIBE komisjonis vastutav uimastiprogrammi pikaajalise eelarve eest. Selles komisjonis püüame teha praktilist tööd selles suunas, kuidas vähendada ELis kahjulikku uimastite kasutamist ja pakkumist. Seepärast arvan, et Afganistani teemaline arutelu on võtmetähtsusega, sest sealt pärineb enamus heroiini (93 %), mis meie noori tänavatel tapab. Kui on võimalik korraldada osade talunike kontroll ja tootmine ELi ja ÜRO järelevalve all ümber oopiumi tootmiseks meditsiinilistel eesmärkidel, siis öelgem sellele projektile „jah”! Seda ütlen mina, rootslane, kus meil on ranged uimastivastased programmid ja uimastipoliitika. Kahjuks ma ei arva, et sellest piisab, kuid me peame muidugi vaatama teisi võimalusi, näiteks energia tootmist. Talunikel on vaja tööd ja elatusallikat ja meil Euroopa Parlamendis tuleb võtta vastutus ja nõuda rohkem tegutsemist. Ma asendaksime 40 % RKTst ja me peame selle eest vastutuse võtma! Mis puutub lõike 1 punkti a, milles kutsutakse nõukogu üles olema vastu fumigatsiooni kasutamisele mooni hävitamiseks, siis mina jään eriarvamusele. Ma arvan, et me peame seda vaatama ka selleks, et murda tupikseis, kuhu me praegu oleme sattunud ja kus midagi ei juhtu. Lõpetuseks, mõni sõna ületootmise kohta. See ei tähenda, et maailma vaeste, naiste ja laste, hulgas oleks vajadus valuvaigistite järele kasvanud. Meiega ELis võrreldes kasutavad nad väga vähe valuvaigisteid. Nii et meil tuleks vaadata seda globaalselt ja leida ELis ja ÜROs konstruktiivseid lahendusi koos Afganistaniga, et toetada rahu ja demokraatiat ja võidelda terrorismi ja uimastite vastu. Tänan."@et5
"( Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää Marco Cappatoa mielenkiintoisesta mietinnöstä. Vastaan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa huumeohjelman pitkän aikavälin talousarviosta. Pyrimme valiokunnassa käytännönläheisyyteen pohtiessamme, kuinka EU voi vähentää huumausaineiden haitallista käyttöä ja tuotantoa. Afganistania koskeva keskustelu on siten ratkaisevan tärkeä, sillä se tuottaa valtaosan eli 93prosenttia heroiinista, joka tappaa nuoria kaduillamme. Jos oopiumin tuotanto lääkinnällisiä tarkoituksia varten sallii järjestää joidenkin viljelijöiden tuotannon valvonnan EU:n ja YK:n alaisuudessa, sanokaamme hankkeelle kyllä. Se on näkemykseni asiasta, vaikka olen kotoisin Ruotsista, jolla on erittäin tiukka huumeiden vastainen ohjelma ja huumepolitiikka. En valitettavasti usko sen riittävän, vaan meidän on tietenkin tutkittava myös muita mahdollisuuksia, kuten energiantuotantoa. Viljelijät tarvitsevat kuitenkin työtä ja elantoa, ja meidän Euroopan parlamentissa on kannettava vastuuta asiasta ja vaadittava tehokkaampia toimia. Aiomme korvata 40prosentin BKT-osuutta vastaavan tuotannon, ja meidän on kannettava vastuumme siitä! Olen kuitenkin eri mieltä 1kohdan aalakohdasta, jossa neuvostoa suositetaan vastustamaan savustuksen käyttämistä unikon hävittämiseen. Myös tällaisia toimia on harkittava tehdäksemme lopun nykyisestä pattitilanteesta, jossa mitään ei tapahdu. Lopuksi sananen ylituotannosta. Se ei tarkoita, että kipulääkkeiden tarve maailman köyhimpien, naisten ja lasten keskuudessa on kasvanut. He käyttävät hyvin vähän kipulääkkeitä meihin EU:n kansalaisiin verrattuna. Katsokaamme siis tilannetta globaalista näkökulmasta, jotta EU ja YK yhdessä Afganistanin kanssa voisivat löytää rakentavia ratkaisuja rauhan ja demokratian tukemiseksi sekä terrorismin ja huumeiden torjumiseksi. Kiitos."@fi7
"( Madame la Présidente, je voudrais commencer par remercier M. Cappato pour son rapport intéressant. Je suis responsable, au sein de la commission LIBE, du budget à long terme pour le programme anti-drogues. Au sein de cette commission, nous essayons d’être pragmatiques dans notre travail quant à la manière dont nous, au sein de l’UE, pouvons réduire les usages et les fournitures nuisibles. Je pense dès lors que le débat sur l’Afghanistan est crucial, parce que ce pays est la source de la majeure partie de l’héroïne (93 %) qui tue nos jeunes dans les rues. S’il est possible, en produisant de l’opium à des fins médicales, de réorganiser le contrôle et la production de certains agriculteurs sous la supervision de l’UE et de l’ONU, alors disons oui à ce projet. C’est moi qui dis cela, une députée de Suède, un pays qui a un programme anti-drogues et une politique en matière de drogues stricts. Malheureusement, je ne pense pas que cela soit suffisant, mais nous devons bien sûr aussi considérer d’autres possibilités, comme la production d’énergie. Les agriculteurs ont cependant besoin d’emplois et de moyens de subsistance et nous devons par conséquent, au Parlement européen, assumer nos responsabilités et exiger que davantage d’actions soient entreprises. Nous allons remplacer 40 % du PIB et nous devons en assumer la responsabilité! En ce qui concerne le paragraphe 1, point a), qui invite le Conseil à s’opposer au recours à la fumigation en tant que moyen d’éradiquer le pavot, j’ai un avis différent. Je pense que nous devons également considérer le problème de manière à sortir de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement, où rien ne bouge. Enfin, quelques mots au sujet de la surproduction. Cela ne signifie pas qu’il y ait un plus grand besoin d’analgésiques chez les plus pauvres de ce monde, chez les femmes et les enfants. Ils utilisent très peu d’analgésiques par rapport à nous, dans l’UE. Alors, adoptons un point de vue global et trouvons des solutions constructives au sein de l’UE et de l’ONU, avec l’Afghanistan, en vue de soutenir la paix et la démocratie et de lutter contre le terrorisme et la drogue. Je vous remercie."@fr8
"( Elnök asszony, először is köszönetet mondanék Marco Cappatónak érdekes jelentéséért. A LIBE bizottság felelőse vagyok a kábítószerprogram hosszú távú költségvetése tekintetében. Az említett bizottságban gyakorlati szempontokat érvényesítünk munkánkban azt illetően, hogy az EU hogyan csökkentheti a káros felhasználást és kínálatot. Úgy gondolom tehát, hogy az Afganisztánról szóló vita elengedhetetlen, mivel innen ered az utcákon fiatalokat gyilkoló heroin nagy része (93%). Ha nincs mód gyógyászati célú ópiumtermelés útján átszervezni egyes gazdálkodók ellenőrzését és termelését az EU és az ENSZ felügyelete alatt, akkor mondjunk igent a projektre. Ezt én mondom, egy svéd, bár országomban erős a kábítószerellenes program és politika. Sajnos nem gondolom úgy, hogy ez elég, azonban természetesen más lehetőségeket is meg kell vizsgálnunk, például az energiatermelést. A gazdálkodóknak azonban munkára és megélhetésre van szükségük, és mi az Európai Parlamentben ezért felelősséget kell, hogy vállaljunk, és további intézkedéseket kell tennünk. A GNP 40%-át váltjuk fel, és ezért felelősséget kell vállalnunk! Ami az (1) bekezdés a) pontját illeti, melyben a Tanácsot felhívják a mák kiirtását illetően az égetés használatának ellenzésére, eltérő állásponton vagyok. Szerintem meg kell ezt is vizsgálnunk, hogy kiléphessünk a mostani holtpontról, ahol semmi sem történik. Végül pár szó a túltermelésről. Ez nem azt jelenti, hogy a világ legszegényebbjei, a nők és a gyermekek között nagyobb lenne az igény az érzéstelenítésre. Ők igen kevés érzéstelenítőt használnak hozzánk képest itt az EU-ban. Alkalmazzunk tehát globális szempontokat, és találjunk konstruktív megoldást az EU-ban és az ENSZ-ben Afganisztánnal együtt, a béke és a demokrácia támogatása és a terrorizmus és a kábítószerek elleni küzdelem érdekében. Köszönjük."@hu11
". ( Signora Presidente, desidero iniziare ringraziando Marco Cappato per una relazione interessante. Sono responsabile della commissione LIBE per il bilancio a lungo termine del programma per le droghe. In sede di questa commissione, stiamo cercando di essere pratici nel nostro lavoro sul modo in cui, nell’UE, possiamo ridurre un’offerta e un uso dannosi. Ritengo quindi che la discussione relativa all’Afghanistan sia cruciale, poiché si tratta dell’origine della maggior parte dell’eroina (93 per cento) che uccide i nostri giovani per le strade. Qualora tramite la produzione di oppio a fini medici fosse possibile riorganizzare il controllo e la produzione per alcuni agricoltori dietro la sorveglianza di UE e ONU, allora approveremmo il progetto. Lo affermo io, che vengo dalla Svezia, un paese dotato di programmi antidroga severi e di politiche in questo settore. Purtroppo, non penso che sia sufficiente, ma di certo dobbiamo considerare anche altre possibilità, come la produzione di energia. Tuttavia, gli agricoltori hanno bisogno di posti di lavoro e mezzi di sussistenza, e noi del Parlamento europeo dobbiamo quindi assumerci la responsabilità e pretendere più azione. Sostituiremo il 40 per cento del PIL, e occorre assumersene la responsabilità! Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera a), che chiede al Consiglio di opporsi all’utilizzo della suffumigazione come metodo di estirpazione del papavero, ho un’opinione diversa. Credo dovremmo considerare anche questo al fine di uscire dal punto morto in cui ci troviamo adesso, senza che accada nulla. Infine, poche parole in merito alla sovrapproduzione. Non significa che esiste una maggiore necessità di analgesici tra i più poveri del mondo, tra donne e bambini: utilizzano meno analgesici in confronto a noi nell’UE. Pertanto, assumiamo una visione globale e troviamo soluzioni costruttive nell’UE e nell’ONU insieme all’Afghanistan, al fine di sostenere pace e democrazia e combattere terrorismo e droghe. Grazie."@it12
"( Gerb. pirmininke, pirmiausia aš norėčiau padėkoti Marco Cappato už įdomų pranešimą. LIBE komitete aš esu atsakinga už ilgalaikį narkotikų programos biudžetą. Šiame komitete mes stengiamės dirbti praktiškai, stengdamiesi rasti, kaip mes ES galėtume sumažinti kenksmingą vartojimą ir pasiūlą. Todėl aš manau, kad diskusija dėl Afganistano turi esminės svarbos, kadangi čia pagaminama didžioji dalis heroino (93 proc.), kuris žudo mūsų jaunimą gatvėse. Jeigu gaminant medicininės paskirties opiumą galima pertvarkyti kai kurių ES ir JT prižiūrimų ūkininkų kontrolę ir gamybą – tarkime projektui taip. Tai sakau aš, būdama iš Švedijos, kuri turi stiprią kovos su narkotikais programą ir narkotikų politiką. Deja, aš nemanau, kad to pakanka, tačiau mes, žinoma, turime aptarti ir kitokias galimybes – pavyzdžiui, energijos gamybą. Tačiau ūkininkams reikalingas darbas ir pragyvenimo šaltinis, todėl mes Europos Parlamente turėtume prisiimti atsakomybę ir pareikalauti daugiau veiklos. Mes pakeisime 40 proc. BVP, ir turime prisiimti už tai atsakomybę! Dėl 1 punkto a pastraipos, kurioje Taryba raginama nepritarti fumigacijai kaip aguonų laukų Afganistane naikinimo priemonei, aš turiu kitokią nuomonę. Aš manau, kad mes turime aptarti ir tai, kad ištrūktume iš aklavietės, kurioje dabar atsidūrėme, kai nieko nevyksta. Baigdama norėčiau tarti keletą žodžių apie perprodukciją. Tai nereiškia, kad labiausiai nepasiturintiems žmonėms pasaulyje, moterims ir vaikams analgetikų reikia labiau. Palyginti su mumis ES, jie analgetikų vartoja labai nedaug. Todėl žvelkime globaliau ir raskime konstruktyvius sprendimus ES ir JT drauge su Afganistanu, skirtus taikai ir demokratijai paremti bei kovoti su terorizmu ir narkotikais. Ačiū."@lt14
"( Priekšsēdētājas kundze, vispirms es vēlos pateikties par interesantu ziņojumu. LIBE komitejā es esmu atbildīga par narkotisko vielu programmas ilgtermiņa budžetu. Šajā komitejā mēs cenšamies rast praktiskus risinājumus tam, kā samazināt kaitīgo vielu lietošanu un piedāvājumu. Tāpēc es uzskatu, ka ir būtiski diskutēt par situāciju Afganistānā, jo tā ir galvenā heroīna eksportētājvalsts (93 %) – šīs vielas ietekmē mirst mūsu jaunieši. Ja, ražojot opiju medicīniskiem nolūkiem, ES un ANO var reorganizēt dažu lauksaimnieku kontroli un kontrolēt ražošanu, tad šis projekts ir jāatbalsta. To saku es, kas pārstāv Zviedriju – valsti, kurā tiek īstenota spēcīga narkotiku apkarošanas programma un ir izstrādāta narkotiku apkarošanas politika. Diemžēl, manuprāt, ar to nepietiek, taču mums, protams, ir jāizvērtē arī citas iespējas, piemēram, enerģijas ražošana. Taču lauksaimniekiem ir vajadzīgs darbs un iztikas līdzekļi, tāpēc Eiropas Parlamentam ir jāuzņemas atbildība un jāpieprasa veikt papildu pasākumus. Mūsu pasākumi ietekmēs 40 % IKP, un mums par to ir jāuzņemas atbildība! Es nepiekrītu 1.a) punktam, kurā Padomi aicina aizliegt magoņu iznīcināšanai izmantot fumigāciju. Manuprāt, ir jācenšas rast izeju no strupceļa, kurā mēs esam nonākuši un kur lietu virzība ir apstājusies. Visbeidzot es vēlos teikt dažus vārdus par pārprodukciju. Tas nenozīmē, ka pasaules trūcīgākajiem iedzīvotājiem, sievietēm un bērniem ir ļoti nepieciešami sāpes remdējoši līdzekļi. Viņi ļoti maz lieto sāpes remdējošus līdzekļus, salīdzinot ar mums, ES pilsoņiem. Tāpēc mums uz to būtu jāskatās vispusīgi un ES un ANO būtu jārod konstruktīvi risinājumi situācijai Afganistānā, lai uzturētu mieru un demokrātiju, kā arī apkarotu terorismu un cīnītos pret nelikumīgu narkotiku ražošanu. Paldies!"@lv13
"Fru talman! Jag vill börja med att tacka Marco Cappato för ett intressant betänkande. Jag är i LIBE-utskottet ansvarig för långtidsbudgeten för drogprogrammet. Där försöker vi vara konkreta i vårt arbete med hur vi i EU ska minska den skadliga användningen och utbudet. Därför tycker jag att debatten om Afghanistan är central, eftersom det är därifrån som merparten av heroinet (93 procent) kommer som dödar våra ungdomar på gatorna. Kan man genom opiumproduktion för medicinska ändamål ställa om kontrollen och produktionen för några jordbrukare under översyn av EU och FN, så låt oss då säga ja till ett projekt. Det kommer från mig som kommer från Sverige med en kraftfull drogbekämpning och drogpolitik. Tyvärr tror jag inte att det räcker med detta, utan vi måste naturligtvis också se andra möjligheter, t.ex. energiproduktion. Men bönderna behöver jobb och försörjning, och därför måste vi i Europaparlamentet ta ansvar och kräva mer handling. 40 procent av BNP ska vi ersätta, ta ansvar för det! Vad gäller punkt 1 a till rådet att inte använda desinfektion för att utrota vallmoodlingar har jag en annan åsikt. Jag tror att vi också måste undersöka det, för att bryta det dödläge vi nu befinner oss i då ingenting händer. Slutligen några ord om överproduktionen. Det betyder inte att det inte finns mer behov av smärtstillande medel till världens fattigaste, till kvinnor och barn. De använder mycket lite smärtstillande medel jämfört med oss i EU. Så låt oss se globalt och finna konstruktiva lösningar i EU och FN med Afghanistan, för fred och demokrati, mot terrorism och droger. Tack!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil beginnen met Marco Cappato te bedanken voor een interessant verslag. In de Commissie LIBE ben ik verantwoordelijk voor de begroting op de lange termijn van het antidrugsprogramma. In deze commissie proberen we ons te richten op wat de EU in praktische zin zou kunnen doen om misbruik en verstrekking terug te dringen. Ik denk daarom dat het debat over Afghanistan cruciaal is, want uit dat land is de meerderheid van heroïne (93 procent) afkomstig waar onze jongeren op straat aan dood gaan. Als het mogelijk is om de beheersing en de productie voor sommige boeren onder toezicht van de EU en de VN te reorganiseren door middel van opiumproductie voor medische doeleinden, laten we dan ja zeggen tegen het project. Dit zeg ik, iemand uit Zweden, dat een zéér sterk antidrugsprogramma en antidrugsbeleid heeft. Helaas denk ik niet dat dit volstaat, maar we moeten natuurlijk ook naar andere mogelijkheden kijken, zoals energieproductie. De boeren hebben werk en bestaansmiddelen nodig en wij in het Europees Parlement moeten daarom onze verantwoordelijkheid nemen en meer maatregelen eisen. We zullen veertig procent van het BBP vervangen en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee! Ik ben het niet eens met paragraaf 1 a), waarin de Raad wordt opgeroepen om zich te verzetten tegen bespuiting om papaver te verdelgen. Ik denk dat we ook deze maatregel moeten overwegen om de impasse waar we ons nu in bevinden, deze situatie waarin niets gebeurt, te doorbreken. Ten slotte enkele woorden over de overproductie. Het is niet per definitie zo dat er een grotere behoefte aan pijnstillers bestaat onder de armsten van deze wereld, onder vrouwen en kinderen. Vergeleken met de EU gebruiken zij zeer weinig pijnstillers. Laten we dus uitgaan van een mondiale invalshoek en samen met Afghanistan constructieve oplossingen proberen te vinden in de EU en de VN, om vrede en democratie te ondersteunen en terrorisme en drugs te bestrijden. Dank u."@nl3
"− ( Pani przewodnicząca! Chciałabym zacząć od podziękowań dla pana Marco Cappato za interesujące sprawozdanie. W komisji LIBE jestem odpowiedzialna za długoterminowy budżet programu dotyczącego narkotyków. W naszej komisji staramy się praktycznie podchodzić do pracy dotyczącej sposobu, w jaki możemy w UE ograniczyć szkodliwe użycie i popyt. Dlatego uważam, że debata na temat Afganistanu jest niezwykle ważna, ponieważ jest to źródło pochodzenia zdecydowanej części heroiny (93%), która zabija młodych ludzi na ulicach. Jeśli poprzez produkcję opium dla celów medycznych możliwa jest reorganizacja kontroli i produkcji niektórych rolników pod nadzorem UE i ONZ, wyraźmy zgodę na ten program. Takie jest moje zdanie, osoby pochodzącej ze Szwecji, gdzie obowiązuje silny program antynarkotykowy i polityka dotycząca narkotyków. Niestety nie uważam, że to wystarczy, ale musimy oczywiście przyjrzeć się też innym możliwościom, takim jak produkcja energii. Niemniej rolnicy potrzebują pracy i środków do życia, a my w Parlamencie Europejskim musimy wziąć na siebie odpowiedzialność i domagać się działań. Mamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust. 1 lit. a), w którym wzywa się do wyrażenia sprzeciwu wobec odkażania jako sposobu eliminowania maku, mam na ten temat inne zdanie. Myślę, że powinniśmy to rozważyć, aby wyjść z impasu, w którym obecnie się znajdujemy. Wreszcie, kilka słów o nadprodukcji. Nie oznacza to, że jest większe zapotrzebowanie na środki przeciwbólowe wśród osób najbiedniejszych, kobiet i dzieci. Korzystają oni ze znaczniej mniejszej ilości środków uśmierzających ból w porównaniu z nami w UE. Spójrzmy więc na tę sytuację całościowo i znajdźmy konstruktywne rozwiązania w UE i ONZ wraz z Afganistanem, ale wspierać pokój i demokrację oraz zwalczyć terroryzm i narkotyki. Dziękuję."@pl16,16
"( Senhora Presidente, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao senhor deputado Marco Cappato o interessante relatório que apresentou. Sou responsável pela comissão LIBE e pelo orçamento a longo prazo para os programas de luta contra a droga. Nessa comissão procurámos adoptar uma abordagem prática ao nosso trabalho e à forma de reduzir a utilização nociva e o fornecimento na UE. Por esse motivo considero que o debate relativo ao Afeganistão é crucial, pois este país é a principal fonte (93%) da heroína que mata os nossos jovens. Se, através da produção de ópio para fins médicos, for possível reorganizar o controlo e a produção, sob a supervisão de alguns agricultores pela UE e a ONU, considero que devemos aprovar o projecto. Esta é a minha opinião, a opinião de alguém que vem da Suécia, país que possui um conjunto muito activo de programas anti-droga e uma política anti-droga. Infelizmente, penso que não será o suficiente e que se torna necessário, naturalmente, analisar outras possibilidades, como a produção de energia. Contudo, estes agricultores necessitam de empregos e de meios de subsistência e nós, no Parlamento Europeu, devemos, consequentemente, assumir a responsabilidade e exigir mais acção. Iremos substituir 40% do PIB e será necessário assumir essa responsabilidade! No que diz respeito à alínea a) do n.º 1, que recomenda ao Conselho que se oponha ao recurso à fumigação como meio de erradicação da papoila, tenho uma opinião diferente. Penso que devemos também analisar esta questão como forma de ultrapassar o impasse em que nos encontramos neste momento, onde nada acontece. Por último, algumas palavras relativas à produção excessiva. Não significa que existe uma maior necessidade de analgésicos entre os mais pobres do mundo, entre as mulheres e as crianças. De facto utilizam muito menos analgésicos do que a população da UE. Devemos, consequentemente, adoptar uma perspective global e procurar soluções construtivas na UE e na ONU em conjunto com o Afeganistão, em apoio à paz e à democracia e no combate ao terrorismo e às drogas. Muito obrigada."@pt17
"Fru talman! Jag vill börja med att tacka Marco Cappato för ett intressant betänkande. Jag är i LIBE-utskottet ansvarig för långtidsbudgeten för drogprogrammet. Där försöker vi vara konkreta i vårt arbete med hur vi i EU ska minska den skadliga användningen och utbudet. Därför tycker jag att debatten om Afghanistan är central, eftersom det är därifrån som merparten av heroinet (93 procent) kommer som dödar våra ungdomar på gatorna. Kan man genom opiumproduktion för medicinska ändamål ställa om kontrollen och produktionen för några jordbrukare under översyn av EU och FN, så låt oss då säga ja till ett projekt. Det kommer från mig som kommer från Sverige med en kraftfull drogbekämpning och drogpolitik. Tyvärr tror jag inte att det räcker med detta, utan vi måste naturligtvis också se andra möjligheter, t.ex. energiproduktion. Men bönderna behöver jobb och försörjning, och därför måste vi i Europaparlamentet ta ansvar och kräva mer handling. 40 procent av BNP ska vi ersätta, ta ansvar för det! Vad gäller punkt 1 a till rådet att inte använda desinfektion för att utrota vallmoodlingar har jag en annan åsikt. Jag tror att vi också måste undersöka det, för att bryta det dödläge vi nu befinner oss i då ingenting händer. Slutligen några ord om överproduktionen. Det betyder inte att det inte finns mer behov av smärtstillande medel till världens fattigaste, till kvinnor och barn. De använder mycket lite smärtstillande medel jämfört med oss i EU. Så låt oss se globalt och finna konstruktiva lösningar i EU och FN med Afghanistan, för fred och demokrati, mot terrorism och droger. Tack!"@ro18
"( Vážená pani predsedajúca, chcem začať poďakovaním pánovi Marcovi Cappatovi za zaujímavú správu. Vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) som zodpovedná za dlhodobý rozpočet protidrogového programu. V tomto výbore sa usilujeme prakticky pracovať na tom, ako by sme mohli v EÚ znížiť škodlivé užívanie drog a ich predaj. Preto si myslím, že diskusia o Afganistane je zásadná, lebo tam je pôvod väčšiny heroínu (93 %), ktorý zabíja našich mladých ľudí na uliciach. Ak je možné prostredníctvom výroby ópia na medicínske účely zreorganizovať kontrolu a výrobu u niektorých pestovateľov pod dohľadom EÚ a OSN, dovoľte nám povedať tomuto projektu naše áno. To hovorím ja, človek zo Švédska, ktoré má veľmi silný protidrogový program a drogovú politiku. Nanešťastie, nemyslím si, že je to dostatočné, ale musíme hľadať aj iné možnosti ako je, napríklad, výroba energie. Poľnohospodári však potrebujú prácu a živobytie a my, v Európskom parlamente, preto musíme prevziať zodpovednosť a požadovať viac aktivity. Budeme nahrádzať 40 % HDP a musíme za to prevziať zodpovednosť. Čo sa týka odseku 1 písm. a), ktorý vyzýva Radu na nesúhlas s používaním vypaľovania ako prostriedku na likvidáciu maku, mám odlišný názor. Myslím si, že sa na to musíme pozerať aj z hľadiska potreby prekonať mŕtvy bod, v ktorom sa nachádzame a nič sa nedeje. Na záver niekoľko slov o nadprodukcii. Neznamená to, že najchudobnejší ľudia na svete, ženy a deti, majú väčšiu potrebu analgetík. Oni užívajú oveľa menej analgetík v porovnaní s nami v EÚ. Takže sa na to pozrime globálne a hľadajme spolu s Afganistanom konštruktívne riešenia v EÚ a v OSN na podporu mieru a demokracie a na boj proti terorizmu a drogám. Ďakujem."@sk19
"Gospa predsednica, začela bom z zahvalo gospodu Cappatu za zanimivo poročilo. Odboru LIBE sem odgovorna za dolgoročni proračun za program boja proti drogam. V tem odboru si prizadevamo biti praktični pri delu v zvezi s tem, kako lahko v EU zmanjšamo škodljivo uporabo in ponudbo. Zato menim, da je razprava o Afganistanu ključna, ker predstavlja izvor večine heroina (93 %), ki na ulicah ubija mlade ljudi. Če ta projekt omogoča preureditev nadzora in proizvodnje za nekatere kmete pod nadzorom EU in ZN prek pridelave opija za medicinske namene, ga podprimo. To menim jaz, prebivalka Švedske, kjer sta program in politika za boj proti drogam močna. Menim, da to žal ni dovolj, vendar moramo seveda premisliti tudi o drugih možnostih, kot je proizvodnja energije. Vendar kmetje potrebujejo delo in možnost za preživetje, zato moramo poslanci Evropskega parlamenta prevzeti odgovornost in zahtevati več ukrepanja. Nadomestili bomo 40 % BNP in za to prevzemamo odgovornost. Kar zadeva odstavek 1(a), ki poziva Svet, naj nasprotuje uporabi zaplinjevanja kot sredstva za izkoreninjene maka, imam drugačno mnenje. Menim, da moramo to upoštevati tudi zato, da prekinemo zastoj, v katerem smo se znašli. Za konec še nekaj besed o prekomerni proizvodnji. To ne pomeni, da je potreba po analgetikih večja pri najrevnejših prebivalcih sveta, med ženskami in otroki. V primerjavi s prebivalci EU porabijo zelo malo analgetikov. Zato obravnavajmo zadevo na globalni ravni ter v EU in ZN skupaj z Afganistanom najdimo konstruktivne rešitve, da se podprejo mir in demokracija ter boj proti terorizmu in drogam. Hvala."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Inger Segelström (PSE ). -"5,1,19,14,11,22,10,13,17,8
"Inger Segelström (PSE ).-"7
"SV)"5,1,19,14,16,11,2,7,10,13,4,17,12,8
"mycket"18,15,22
"velmi"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph